6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USUL� HAKKINDA KANUN

Document Sample
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USUL� HAKKINDA KANUN Powered By Docstoc
					 6183 SAYILI AMME
ALACAKLARININ TAHSĠL
 USULÜ HAKKINDA
    KANUN
          KAPSAMI
  Devlete,
  İl Özel İdarelerine,
  Belediyelere,
  ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve
  takiplerine ait muhakeme masrafları, vergi
  cezası, para cezası gibi asli, gecikme
  zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ile
  aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız
  iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme
  hizmetleri tatbikatından mütevellit olan
  diğer alacakları ile bunların takip
  masrafları.
          KAPSAMI
  Buna göre 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2.
  maddelerinde;
  Kamu alacağının Devlete, il özel idarelerine
  ve belediyelere ait olması,
  Kamu alacağının asli, fer’i kamu alacakları
  ve kamu hizmetleri uygulamasından
  kaynaklanacağı,
  Söz konusu kamu alacaklarının takip
  masrafları açısından da 6183 sayılı Kanun
  gereğince işlem yapılacağı,
  hüküm altına alınmıştır.
         KAPSAMI
  Ancak kamu alacakları ile ilgili olarak Türk
  Ceza Kanunu’nun para cezalarının tahsil
  şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri
  saklı olup (6183 Md.1/2), çeşitli
  Kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre
  tahsil edileceği belirtilmiş olan her türlü
  alacaklar açısından da 6183 sayılı Kanun
  hükümleri uygulanacaktır.
         KAPSAMI
  Kanunun 1. maddesinde devlet, il özel
  idareleri ve belediye gelirlerinin kapsamda
  dahil olduğu belirtildiğinden köy
  gelirlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında
  tahsili mümkün değildir. Bu mahiyetteki
  alacaklar, 442 sayılı Köy Kanunu’na göre
  tahsil edilir.
   ASLĠ VE FER’Ġ AMME ALACAKLARI
  Asli kamu alacakları; vergi, resim, harç, ceza tahkik
  ve takiplerine ait muhakeme giderleri ve para
  cezalarından oluşmaktadır.
  Fer’i kamu alacakları; kamu alacağının aslının
  vadesinde ödenmemesinden doğan alacaklardır;
  Bunların kapsamına;
  - 6183 sayılı Kanunun 51. maddesindeki gecikme
  zammı,
  - 6183 sayılı Kanunun 58. maddesindeki haksız çıkma
  zammı,
  - V.U.K.’nun 371. maddesindeki pişmanlık zammı,
  - V.U.K.’nun 112/3. maddesinde uyarınca dava
          KAPSAMI
  Kamu Hizmeti Kavramı: Kamu idare ve
  müesseselerinin kamu hukukuna has usuller
  dairesinde ve bu hukuktan kaynaklanan yetki
  ve ayrıcalıklarla gösterdiği faaliyetler ile
  yaptığı hizmetlerdir. Kamu idarelerinin asli ve
  fer’i amme alacakları kapsamı dışında kalan
  fakat kamu hizmetlerine ait kanunların
  uygulamasından doğan alacakları da 6183
  sayılı Kanun kapsamına dahil bulunmaktadır.
          KAPSAMI
Ancak kamu idarelerinin kamu hizmetlerinin
uygulamasından doğan alacaklarının 6183 sayılı
Kanun kapsamına dahil olabilmesi için söz konusu
alacakların; akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan
doğmamış olması gerekmektedir. Örneğin; kira
sözleşmeleri, 2490 sayılı Kanuna göre yapılan okul,
lojman sözleşmeleri, ihaleye dayalı birer özel hukuk
sözleşmeleridir. Diğer taraftan bir kimse haksız fiil
veya haksız iktisap nedeniyle devlet malına zarar
vermiş ise veya devlet aleyhine zenginleşmiş ise
bundan doğan alacak kamu alacağı niteliğinde
olmayacaktır. Nitekim İ.İ.K.’nun 47.maddesinde
devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan
alacakları hakkında İ.İ.K. Hükümlerinin uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır.
          KAPSAMI

  Haksız Fiil, bir kişinin başkasına kusurlu
  olarak, haksız yani hukuka aykırı fiili ile
  zarar vermesidir.
  Haksız Ġktisap; bir kişinin mamelekinde
  haklı bir sebep olmaksızın diğer kişinin
  mameleki aleyhine olan çoğalmadır.
         KAPSAMI
  Asli ve fer’i amme alacakları ile kamu
  hizmetleri uygulamasından doğan
  alacakların cebren tahsili sırasında yapılan
  zor kullanma, ilan, haciz, taşıma,
  muhafaza, satış vb. giderler takip
  giderlerini oluştururlar ve 6183 sayılı
  Kanuna göre takip ve tahsil edilirler.
6183 sayılı Kanun 3 kısımdan
oluşmaktadır. Kanunun 1. kısmında;
kapsam, terimler, görevliler ve yetkililer
belirtilmiş, amme alacaklarının korunması,
ödeme, tehir, tecil ve gecikme zammı ile
ilgili hükümlere yer verilmiştir. 2. kısmında,
amme alacağının cebren tahsil ve takip
esasları, menkul ve gayrimenkul malların
haczi ve satışı ile ilgili hükümlere ve iflas
yoluyla takip hükümlerine, 3.kısmında ise
zamanaşımı, terkin, yasaklar ve cezalara
yer verilmiştir.
         TARAFLAR
Kamu alacağının tarafları; kamu borçlusu ve kamu
 alacaklısıdır.
- Kamu Borçlusu: Kamu alacağını ödemek
 mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler,
 bunların kanuni temsilci veya mirasçıları, vergi
 mükellefleri, vergi sorumluları, kefil ve yabancı
 şahıs ve kurumların temsilcileridir.
- Kamu Alacaklısı: Devlet, il özel idareleri ve
 belediyelerdir. Tahsil işlemleri, tahsil dairesi
 tarafından yürütülür. Tahsil dairesi; alacaklı
 Kamu idarelerinin 6183 sayılı Kanunu
 uygulamakla görevli dairesi, servisi, memuru ya
 da memurlarıdır.
  Kamu alacaklısı, kamu alacağının takibini,
  mahalli tahsil dairelerine yaptırır. Fakat
  borçlu veya malları başka mahalde ise tahsil
  dairesi, borçlunun veya mallarının bulunduğu
  mahalde yapılacak takipleri, o mahaldeki
  tahsil dairelerine yaptırır. Ancak takibi
  yapacak olan bu tahsil dairesinin aynı kamu
  idaresine ait tahsil dairesi olması
  gerekmektedir. Örneğin bir ilin belediye
  tahsil dairesi, kamu borçlusunun ya da
  mallarının başka bir ilde bulunması
  durumunda bu ilin belediye tahsil dairesine
  kamu alacağını takip ettirebilir. Ancak il özel
  idare tahsil dairesine ya da maliye tahsil
  dairesine kamu alacağını tahsil ettiremez.
  6183 sayılı Kanun, idareye tek taraflı icrai
  karar almak ve re’sen hareket etme yetkisi
  vermektedir. Şöyle ki; tek taraflı icrai karar
  alındığında, bu karar uygulanacağı kişinin
  rızasına bakılmaksızın yürütülmesi zorunlu
  hale gelir. Te’sen hareket yetkisi ise,
  idarenin kendisi tarafından, hiçbir aracı
  organ ya da gücün yardımına ihtiyaç
  olmaksızın, icrai kararın gereğini yerine
  getirmesi sonucunu yaratır.
 AMME ALACAĞINI
KORUMAYA YÖNELĠK
  ÖNLEMLER
    1. TEMĠNAT ĠSTENMESĠ (Md.9)
  Teminat isteme, alacaklı tahsil dairesinin
  isteği üzerine, kamu borçlusunun
  malvarlığındaki kıymetlerden kendi
  seçtiklerini borcuna karşılık göstererek,
  kamu alacağını güvence altına almaya
  yönelik bir önlemdir. Teminat normal
  olarak kamu borçlusundan istenir. Ancak,
  duruma göre kanuni temsilci, mirasçı,
  ortak veya kefillerden de teminat
  istenebilir.
  6183 sayılı Kanunun 9. maddesinde
  amme alacaklarının korunması
  amacına yönelik olarak hangi
  durumlarda teminat isteneceği, 10.
  maddesinde nelerin teminat olarak
  kabul edileceği, 12. maddesinde de
  teminat hükmünde olan eşyanın neler
  olduğu hüküm altına alınmıştır.
 TEMĠNAT ĠSTENMESĠNĠ GEREKTĠREN
         HALLER
- V.U.K.’nun 344. maddesi uyarınca
 vergi ziyaı cezası kesilmesini
 gerektiren haller ile aynı Kanunun
 359. maddesinde sayılan kaçakçılık
 suçlarını oluĢturan haller,
- Türkiye’de ikametgahı bulunmayan
 bir kamu borçlusunun durumunun
 kamu alacağının tahsilini tehlikeye
 sokması,
Teminat istenmesi; vergi ziyaı veya
 kaçakçılık hallerinde zorunlu, diğer
 durumda ise ihtiyaridir.
Vergi ziyaı veya kaçakçılık hallerinde
 teminat isteme yetkisi, vergi
 incelemesine yetkili olanlardadır.
 Aksi takdirde, takdir komisyonu
 kararına göre tarh edilen vergi
 üzerinden hesaplanan vergi ziyaı
 cezaları için teminat istenilmesi
 mümkün değildir.
Teminat isteme durumunda kamu
 borçlusuna asgari 15 gün süre
  281 seri numaralı Tahsilat Genel
  Tebliğinde; vergi incelemesine yetkili
  olanlarca yapılan ilk hesaplara göre
  belirtilen miktar üzerinden hem vergi aslını
  hem de kaçakçılık cezasını karşılayacak
  tutarda teminat istenmesi gerektiği
  belirtilmiştir.
  Teminat olarak kabul edilebilecek
  kıymetler; (Md. 10)
  A. Nakdi Unsurlar
-  Para,
-  Bankalar tarafından verilen teminat
  mektupları,
-  Hazine tahvil ve bonoları,
-  Hükümet tarafından belirlenecek milli
  esham ve tahvilat,(en yakın borsa
  cetvellerinde yazılı değerlerinden %15
  eksiği ile)
  B. Ayni Unsurlar
  Teminat olarak kabul edilebilecek ayni
  unsurlar iki ayrı şekilde düzenlenmiştir.
  Bunlar;
-  Borçlu tarafından seçilip alacaklı tahsil
  dairesince teminat olarak kabul edilenler,
-  Borçlunun içlerinden herhangi birisini
  seçmeye gerek olmayan kanuna göre
  teminat hükmünde olan,
   ayni unsurlardır.
Buna göre kamu borçluları veya bunların
lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve
alacaklı kamu idaresince haciz varakalarına
dayanılarak haczedilen menkul ve gayrimenkul
mallar teminat olarak kabul edilebilir.(Md.
10/2)
Diğer taraftan bar, otel, han, pansiyon, çalgılı
yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri,
birahane, meyhane, genelevler içerisinde
bulunan eşya ve malzemeler bu müesseselerin
işletilmesinden doğan kamu borçlarına karşı
teminat hükmündedir. Ancak noterden onaylı
kira akdinde gayrimenkul sahibinin demirbaşı
olarak kaydedilen eşya ve malzeme teminat
  Örneğin; otel işletmesinin gelir veya kurumlar
  vergisi borcuna karşılık olarak içerisinde bulunan
  eşyalar teminat hükmünde iken, emlak vergisi
  ve/veya buna ilişkin ceza açısından teminat olarak
  değerlendirilemezler.
  Bu yerlerdeki mallar üzerindeki istihkak iddiaları
  alacaklı amme idaresinin teminat hakkını ortadan
  kaldırmaz. Ancak Medeni Kanunun 688.
  maddesinde yer alan mülkiyeti muhafaza koşulu ile
  yapılan satışlar, Borçlar Kanunu’nun 222.
  maddesine göre gerçekleşen taksitli satışlar
  kapsamındaki istihkak iddialarının alacaklı amme
  idaresi tarafından dikkate alınması zorunludur.
  C. ġahsi Kefalet
  Teminat olarak gösterilecek malı
  bulunmayanlar, muteber bir şahsı,
  müşterek kefil ve müteselsil borçlu olarak
  gösterebilirler. (Md. 11)
  Şahsi kefalet, belirlenecek koşullara uygun
  olarak noterden onaylı bir mukavele ile
  tesis olunur.
  Alacaklı tahsil dairesi, şahsi kefaleti ve
  gösterilen kişiyi kabul edip etmemekte
  serbesttir. Kefil olarak gösterilen kişinin
  muteber bir kişi olup olmadığı konusunda
  da tahsil dairesinin takdiri söz konusudur.
  Şahsi kefalet ancak müteselsil kefil ve
  müşterek borçlu olarak gösterilmesi
  gerekmektedir. Aksi takdirde adi kefaletin
  kabulü mümkün değildir. Adi kefalette,
  alacaklının öncelikle borçluya başvurması
  gerekir. Alacağını kefilden isteyebilmesi için
  borçlunun kefalet akdinden sonra iflas etmiş
  olması, takibin sonuçsuz kalması ya da borçlu
  aleyhine Türkiye’de takibin olanaksız hale
  gelmesi gerekir. Oysa müteselsil kefalet ve
  müşterek müteselsil borçlulukta alacaklı asıl
  borçluya başvurmadan kefil aleyhine takibata
  geçebilir.
  Amme borçlusu tarafından gösterilen
  teminatın sonradan kısmen ya da
  tamamen değerini kaybetmesi ya da borç
  miktarının artması halinde alacaklı tahsil
  dairesi teminatın tamamlanmasını veya
  yerine başka bir teminat gösterilmesini
  isteyebilir. (Örneğin teminat olarak
  teminat mektubu verilmesi ve mektubu
  veren bankanın tasfiyeye girmesi durumu)
  Diğer taraftan kamu borçlusu verdiği
  teminatı kısmen veya tamamen aynı
  değerde başka teminatlar ile değiştirebilir.
  TEMĠNAT GÖSTERĠLMESĠNĠN SONUÇLARI
-  Gösterilen teminat ödeme süresi içinde
  ödenmeyen amme borçlarına karşılık
  olarak paraya çevrilir ya da teminat olarak
  gösterilen şahsi kefilin takibine başlanır.
-  Ödeme süresi içinde ödenmeyen teminatlı
  alacakların tahsilinde 56. madde de yer
  alan özel takip usulü uygulanır.
-  Ödeme emrine karşı dava açılması
  durumunda (teminat gösterilmiş olması
  kaydıyla) takip işlemleri mahkeme kararına
  kadar durdurulur.
  TEMĠNAT GÖSTERĠLMESĠNĠN SONUÇLARI
-  Vergiden borcu olanlardan teminat gösterenlerin
  yurt dışına çıkmalarına izin verilir.
-  Kamu alacağının teminata bağlanması, tahsil
  zamanaşımını keser.
-  Kamu borçlusu, kamun alacağının teminata
  bağlanması halinde tecil hükümlerinden
  yararlanabilir. (Md. 48)
-  Sermayesi paylara bölünmeyen ortaklığın
  herhangi bir ortağının kamu borcuna karşılık,
  ortak veya ortaklık tarafından teminat
  gösterilmesi, ortaklığı fesholmaktan kurtarır.
  (Md. 34)
  TEMĠNAT ĠSTENMESĠNĠN SONUÇLARI

Kamu borçlusundan teminat istenmesini
 gerektiren durumların varlığı, aynı
 zamanda ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk
 uygulamalarına yol açar. Bu durumda
 kamu borçlusunun teminat istenen
 alacağının miktarı ile sınırlı olarak ihtiyati
 tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamaları söz
 konusu olacaktır.
ĠHTĠYATĠ HACĠZ
 UYGULAMASI
  Ġhtiyati Haciz; İleride tahakkuk
  edecek olan veya henüz ödeme
  vadesi gelmemiş bulunan ya da
  vadesi geçtiği halde ödeme emri
  tebliğ edilmemiş bulunan amme
  alacağının tahsil güvenliğini sağlamak
  üzere yapılan bir haciz şeklidir.(Md.
  13)
 Ġhtiyati Haciz Uygulamasına Yol Açan Haller
1. Teminat istenmesini gerektiren
  haller,(Md.13/1)
2. Borçlunun belli bir ikametgahının
  bulunmaması,(Md.13/2)
3. Borçlunun kaçmış olması veya kaçması,
  mallarını kaçırması ve hileli yollara sapma
  ihtimalinin bulunması,(Md.13/3)
4. Borçludan teminat göstermesi istenildiği
  halde belli sürede teminat veya kefil
  göstermemiş olması ya da şahsi kefalet
  teklifinin veya gösterdiği kefilin kabul
  edilmemiş olması,(Md.13/4)
5. Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli
 süre içinde (7 gün) mal bildiriminde
 bulunmamış veya noksan bildirimde
 bulunmuş olması, (Md.13/5) (Burada
 ihtiyati hacze konu olacak borç, ödeme
 emrine konu olmayan borçtur)
6. Para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla
 kamu davası açılması, (Md.13/6)
7. 6183 sayılı Kanunun 27, 29 ve 30.
 maddeleri uyarınca iptali istenen
 hükümsüz tasarrufların varlığı,(Md.13/7)
   ĠHTĠYATĠ HACZĠN KALDIRILACAĞI DURUMLAR

-  İhtiyati hacze karşı açılan davada ihtiyati
  haczin kaldırılmasına karar verilmesi,
-  Teminat gösterilmesi,
-  İhtiyati haciz nedeninin ortadan kalkması,
-  Borcun ödenmesi
  Diğer taraftan ihtiyati haciz kalkana kadar
  veya kesin hacze dönüşene kadar, ihtiyati
  haciz uygulaması devam edecektir.
  İhtiyati Haciz uygulama yetkisi; ihtiyati haczi
  uygulayacak olan kamu idaresinin mahalli en
  büyük memuru olup, ilde vali, ilçede ise
  kaymakamdır. İmza yetkisi devredilemez.
  İhtiyati haczin uygulanabilmesi için öncelikle
  ihtiyati haciz kararının alınması daha sonra
  ihtiyati haciz varakasının düzenlenmesi
  gerekmektedir. Diğer taraftan tahakkuk
  etmemiş kamu alacakları ile ilgili olarak önce
  Defterdarlıktan ihtiyati tahakkuk kararı
  alınması gerekmektedir. İhtiyati haciz
  varakaları da ilde vali, ilçede kaymakam
  tarafından imzalanacak olmakla birlikte bu
  yetkinin devri mümkündür.(GT 327)
  Ġhtiyati Haciz Uygulama ġekli; İhtiyati
  haciz, normal haczin tabi olduğu
  düzenlemelere göre yapılacaktır. Buna göre
  borçlunun; mal bildiriminde gösterdiği veya
  tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya
  üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile
  gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından
  kamu alacağına yetecek miktarı tahsil
  dairesince haczolunacaktır.
  İhtiyaten haczolunan mallar, istenildiği zaman
  para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu
  temin için malların değerleri depo edilmek
  veya tahsil dairesinin bulunduğu mahalde
  ikametgah sahibi bir kişinin müteselsil kefil
  gösterilmesi koşulu ile borçluya
  bırakılabilecektir. (Md. 14)
  Diğer taraftan mal üçüncü şahısların elinde
  iken haczolunmuşsa, bu mal taahhüt senedi
  alınmak suretiyle üçüncü kişide bırakılabilir.
  (Md.14)
  Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar, haciz
  uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde
  haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün
  içinde “usul ve neden” unsurları
  çerçevesinde alacaklı tahsil dairesinin
  bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde
  dava açabilirler.(Md.15)
  (İ.Y.U.K. 37. maddesinde 6183 sayılı Kanun
  uygulamasından doğan uyuşmazlıklarda,
  ödeme emrini düzenleyen dairenin
  bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin
  yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.)
  Kamu borçlusu, 10.maddede sayılan
  teminatlardan (menkul mallar haricinde)
  herhangi birisini (kamu alacağını
  karşılayacak değerde olması şartıyla)
  teminat olarak gösterdiği takdirde, ihtiyati
  haciz, haczi koyan tahsil dairesi tarafından
  kaldırılacaktır. Ancak şahsi kefalet
  gösterilmesi ihtiyati haczi kaldırmaz.
  ĠHTĠYATĠ HACĠZ KONUSU KAMU ALACAKLARININ TAKĠP USULÜ  İhtiyati hacze konu kamu alacakları,
  teminatsız alacaklar gibi değerlendirilir.
  Ödeme vadesi geldiği halde ödeme
  yapılmazsa, ödeme emri çıkarılır yine
  ödeme yapılmazsa ya da dava yoluna
  gidilmezse ya da 7 günlük dava açma
  süresi sona ererse ihtiyati haciz kesin
  hacze çevrilir.
     Ġhtiyati Haczin Sonuçları
-  İhtiyati haciz uygulanan mallar üzerindeki
  borçlunun zilyetliği ve tasarruf hakkı sona
  erer.
-  Henüz tahakkuk etmemiş borçları ihtiyati
  tahakkuka konu edilir.
ĠHTĠYATĠ TAHAKKUK
  UYGULAMASI
  İhtiyati Tahakkuk Uygulaması; ileride
  tahakkuk edecek olan kamu alacağının
  belirli şartların mevcut olması durumunda
  daha önceden korunmasını sağlayan bir
  uygulamadır. İhtiyati tahakkuk uygulaması
  sonucu, kesin bir borç ortaya çıkmaz, bu
  uygulamanın işlerliği ve etkinliği, ihtiyati
  hacizle birlikte uygulanmakta olmasıyla
  gerçekleşir.
  İhtiyati tahakkuk; gelir vergisi, kurumlar
  vergisi, gider vergileri, damga vergisi,
  veraset ve intikal vergisi ve bu vergilere ait
  zam ve cezalar için uygulanabilir.(GT 359)
  Bunların dışında kalan amme alacakları için
  ihtiyati tahakkuk uygulanması söz konusu
  değildir.
  İhtiyati tahakkukun düzenlendiği 17.
  maddede, ihtiyati tahakkuk
  uygulaması için herhangi bir süre
  belirtilmemiştir. Dolayısıyla anılan
  madde de yer alan şartların mevcut
  olması durumunda, ihtiyati tahakkuk
  derhal uygulanır ve kamu alacağının
  özel kanuna göre tahakkukuna kadar
  devam eder.
  Ġhtiyati Tahakkuka Yol Açan Nedenler
 1. İhtiyati haciz uygulanmasına yol açan
 nedenlerden;
- Teminat istenmesini gerektiren hallerin
 varlığı,
- Borçlunun belli ikametgahının olmaması,
- Borçlunun kaçmış olması veya kaçması,
 mallarını kaçırması ve hileli yollara
 başvurması ihtimalinin olması,
- Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli süre
 içinde mal bildiriminde bulunmamış veya
 noksan bildirimde bulunmuş olması,
   Ġhtiyati Tahakkuka Yol Açan Nedenler
  2. Kamu alacağının tahsiline engel
  olunması durumunda mükellef hakkında
  takibata girişilmiş olması,

  3. Bir teşebbüsün muvazaalı olması ve
  gerçekte başkasına ait olduğu hakkında
  delillerin bulunmuş olması,
  İhtiyati tahakkuk, vergi dairesi müdürünün
  yazılı isteği üzerine defterdarın ihtiyati
  tahakkuk uygulamasına ilişkin yazılı emri
  üzerine uygulanır.
  Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati
  haciz uygulananlar, ihtiyati tahakkukun
  nedenleri ve miktarına karşı, ihtiyati haczin
  uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde
  haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde
  alacaklı tahsil dairesine ait vergi davası
  işlerine bakan vergi mahkemesinde dava
  açabilir.
  İhtiyati tahakkuk; beyannameye dayalı
  tarhiyatta düzeltilmesi ve kamu alacağının
  ilgili olduğu kanuna göre yapılan tarhiyata
  karşı dava açılması halinde düzeltilmesi
  olmak üzere iki şekilde düzeltilir.
  İhtiyati tahakkuk, beyanname verme
  süresi gelmemiş bir kamu alacağı için
  yapılmış olduğu takdirde, süresi geldiğinde
  mükellef tarafından beyanname verilir ise
  bu beyannameye göre yapılacak kesin
  tahakkuka göre düzeltilecektir. Ancak bu
  düzeltmenin yapılması için beyannamenin
  incelenerek kabul edilmiş olması
  gerekmektedir.
  Diğer taraftan kamu alacağının ilgili olduğu
  kanuna göre yapılan tarhiyata karşı dava
  açılması halinde ihtiyati tahakkuk yargı
  oranının kesinleşen kararına göre
  düzeltilecektir.
ĠPTAL DAVASI
  Kamu alacaklarının korunması amacıyla
  açılan iptal davası; borçlunun, alacaklıların
  zararına olarak yaptığı bazı tasarruflarını
  hükümsüz hale getirmek amacıyla açılan
  bir davadır.
  İptal davasının açılabilmesi için alacağın
  tahsili amacıyla borçlu nezdinde yapılan
  takibatta sonuç alınamamış olması
  gerekmektedir. Yapılan takip sonunda,
  borçlunun iptal davasına konu olabilecek
  tasarruflarının dışında kalmış malvarlığının
  bulunması veya teminat gösterilmiş olması
  halinde iptal davası açılma gereği ortadan
  kalkar.
  Tahsil daireleri bu durumu, kamu
  borçlusunun haczedilebilecek başka malı
  olmadığını belirten “haciz tutanağı” veya
  “aciz belgesi” ile belgelendirebilir veya
  borçlunun mal bildiriminde bulunmadığını
  delil olarak gösterebilirler.
  İptal davası ile alacaklı malın mülkiyetini
  elde etmez. Borçlunun iptale tabi bir
  tasarrufla elinden çıkardığı mal, bu
  tasarruf sonunda mal sahibi durumunda
  olan şahsın mamelekinde kalmaya devam
  eder. Fakat iptal ile alacaklı o malı sanki
  borçluya aitmiş gibi haczettirmek ve
  paraya çevirmek hakkına sahip olur.
  6183 sayılı Kanunun 24. maddesinde iptal
  davasının umumi mahkemelerde açılacağı
  belirtilmiştir. Bu nedenle iptal davası
  alacak tutarına bağlı olarak sulh hukuk ya
  da asliye hukuk mahkemelerine açılması
  gerekmektedir.
  İptal davası, borçlu ile hukuki işlemlerde
  bulunan veya borçlu tarafından kendilerine
  ödeme yapılan kimselerle, bunların
  mirasçılarına ve kötü niyet sahibi diğer
  üçüncü şahıslara karşı açılır.(Md.25)
  İptal davasının borçlu ile hukuki işlemlerde
  bulunan veya borçlu tarafından kendilerine
  ödeme yapılan kimselerle, bunların
  mirasçılarına karşı açılabilmesi için bu
  sayılan kişilerin kötü niyetli olması şartı
  aranmamaktadır.
  İptal davasının üçüncü şahıslar aleyhine
  açılabilmesi için bu kişilerin kötü niyetli
  olması gerekmektedir. Ayrıca bir malın
  üçüncü şahıslar arasında kötü niyetle ve
  zincirleme temlikinde, bunların her biri
  aleyhine iptal davası açılabilir.
 ĠPTAL DAVASI AÇILABĠLECEK HALLER
Ġptal davası açılmasına yol açan
  nedenler;
1. Hükümsüz sayılan ivazsız
  tasarrufların bulunması,(Md. 28)
2. Hükümsüz sayılan rehinlerin ve
  ödemelerin bulunması,(Md. 29)
3. Kamu alacağının tahsiline imkan
  bırakmamak amacıyla yapılan
  tasarrufların bulunması, (Md.30)
  ĠPTAL DAVASI AÇILABĠLECEK HALLER
  Hükümsüz sayılan tasarrufların
  bulunması; 6183 sayılı Kanunun 28.
  maddesi uyarınca bağışlama sayılan
  tasarruflar şunlardır;
1. Üçüncü dereceye kadar kan hısımlarıyla,
  eşler ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlar
  arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
2. Kendi verdiği malın, akdin yapıldığı sıradaki
  değerine göre borçlunun karşılık olarak çok
  aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,
3. Borçlunun kendisine veya 3.şahıs lehine
  kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis
  ettiği akitler,
  Hükümsüz sayılan tasarrufların iptal
  davasına konu edilebilmesi için ödeme
  süresinin başladığı tarihten geriye doğru
  iki yıl içinde veya ödeme süresinin
  başlamasından sonra yapılmış olması
  gereklidir.
  ĠPTAL DAVASI AÇILABĠLECEK HALLER
  Hükümsüz sayılan rehin ve ödemelerin
  bulunması; 6183 sayılı Kanunun
  29.maddesinde;
1. Borçlunun teminat göstermeyi önceden
  taahhüt etmiş olduğu hallerin dışında,
  borçlu tarafından mevcut bir borcu temin
  için yapılan rehinlerin,
2. Borca karşılık para veya mutad ödeme
  vasıtalarından başka şekilde yapılan
  ödemelerin,
3. Vadesi gelmemiş olan bir borç için yapılan
  ödemelerin,
  ĠPTAL DAVASI AÇILABĠLECEK HALLER
  6183 sayılı Kanunun 30. maddesinde,
  borçlunun malı bulunmadığı veya borca
  yetmediği takdirde kamu alacağının bir
  kısmının veya tamamının tahsiline imkan
  bırakmamak amacıyla borçlu tarafından
  yapılan bir taraflı işlemlerle, borçlunun
  maksadını bilen veya bilmesi gereken
  kimselerle yapılan bütün işlemlerin tarihleri
  ne olursa olsun hükümsüz olduğu hüküm
  altına alınmıştır.
  Ġptal Davası Açabilme Süresi
  6183 Md. 26’da iptal davasının, iptale konu
  olan tasarrufların yapıldığı tarihten itibaren
  beş yıl içinde açılabileceği hüküm altına
  alınmış olup söz konusu bu süreyi uzatan
  veya kesen haller bulunmamaktadır.
     Ġptal Davasının Sonuçları
  İptal davasının açılmasını gerektiren hallerin
  varlığı ihtiyati haciz nedenidir. İptali istenen
  işlem ve tasarrufların konusunu teşkil eden
  mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden
  çıkartanın diğer malları üzerinde ihtiyati haciz
  uygulanarak alacak güvence altına alınır.
  İptal davasının kazanılması halinde alacaklı
  kamu idaresi, davaya konu olan mal üzerinde
  cebri icra yoluyla hakkını almak yetkisini elde
  eder.Yani dava konusu malı haczeder ve
  satar, satıştan elde ettiği bedelden alacağını
  tahsil eder.
     Ġptal Davasının Sonuçları
  Alacaklı kamu idaresinin iptal davasını
  kazanması sonucunda, iptal edilen tasarruf
  ve işlemlerden faydalananlar elde ettiklerini,
  elden çıkarmışlarsa takdir edilecek bedelini
  vermek zorundadırlar. Bu kişiler verdiklerine
  karşılık olarak kamu idaresinden herhangi bir
  talepte bulunamazlar.
  İptal davaları ayni bir dava olmadığından, bu
  davalar kazanıldığı takdirde iptale konu olan
  mal, kamu borçlusunun mülkiyetine geri
  dönmez. Üçüncü şahıs mala sahip olmaya
  devam eder.
   KAMU ALACAĞINI KORUMAYA
  YÖNELĠK DĠĞER DÜZENLEMELER

  Kamu alacağına rüçhaniyet
  tanınması,
  Ortaklığın feshinin istenebilmesi,
  Mahsup,
  YurtdıĢına çıkıĢ yasağı,
    Kamu Alacağına Rüçhaniyet
        Tanınması
  6183 sayılı Kanunun 21. maddesinde,
  üçüncü şahıslar tarafından haczedilen
  malların paraya çevrilmesinden önce o mal
  üzerinde kamu alacağı için de haciz
  konulduğu takdirde, bu alacağın hacze
  iştirak edeceği ve satış bedelinin aralarında
  garameten paylaştırılacağı hüküm altına
  alınmıştır.
  Garameten taksim yapılabilmesi için
   Ģu Ģartların varlığı gerekmektedir;
1. Üçüncü şahıslar tarafından konulmuş
  bulunan bir haciz olmalıdır.
2. Önce konulan hacizden sonra kamu
  alacağı için de haciz konulmuş olmalıdır.
3. Kamu alacağı için konulmuş olan haczin
  malın paraya çevrilmesinden önce
  konulmuş olması gereklidir.
  Kamu alacaklarına rüçhaniyet tanınmamış
  olsa idi; bu alacaklarda sıra cetveline dahil
  edileceklerdi. Doğal olarak kamu alacağına
  sıra gelinceye kadar daha ön sıralardaki
  alacaklar tahsil edilecek, paranın bitmesi
  durumunda amme alacağının tahsil
  edilememesi durumu ortaya çıkacaktı.
  Örnek: Bir borçlunun vergi dairesine
  30.000 YTL borcu bulunmaktadır. (A)
  şahsına olan 10.000 YTL borcu için
  arabasına haciz konulmuş ve araba
  satılmadan vergi dairesi hacze iştirak etmiş
  ise, arabanın satışından 38.000 YTL elde
  edilmiş olması ve 2.000 YTL masraf
  yapılmış olması durumunda, satış bedeli
  nasıl paylaştırılacaktır?
  Satış bedelinden önce masraf düşülür.
  Kalan tutar vergi dairesi ile (A) şahsı
  arasında garameten pay edilir.Bu durumda
  kalan tutar olan (38.000-2.000=) 36.000
  YTL garameten pay edilir.
  =(36.000x30.000)/40.000
  =27.000 YTL
  Bu durumda vergi dairesinin alacağı pay
  27.000 TL olacaktır.
  Kamu alacaklarının rüçhaniyeti
  düzenlenirken rehinli alacaklar
  korunmuştur. Başka bir deyişle rehinli
  alacaklıların hakları saklı tutulmuştur.
  Ancak, gümrük vergisi, bina ve arazi
  vergisi gibi eşya ve gayrimenkulun
  aynından doğan kamu alacakları, o eşya
  veya gayrimenkul bedelinden tahsilinde
  rehinli alacaklardan önce gelmektedir.
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin
 resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde,
 kamu alacakları hakkında İ.İ.K.’nın 206.
 maddesine göre işlem yapılacaktır. Buna
 göre amme alacağı imtiyazsız adi
 alacaklardan önce gelmek üzere sıraya
 dahil olacaktır.
   Ortaklığın Feshinin Ġstenebilmesi
  6183 sayılı Kanunun 34. maddesinde;
  borçluya ait mal bulunmadığı veya kamu
  alacağını karşılamaya yetmediği ya da borçlu
  ya da ortaklık tarafından teminat
  gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi
  paylara bölünmeyen ortaklıklardaki
  hisselerinden kamu alacağının tahsili için
  ortaklığın feshini istenebileceği, söz konusu
  bu düzenlemenin sermayesi paylara bölünen
  komandit şirketlerin komandite ortaklarının
  borçları için bu şirketler hakkında da
  uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  Ortaklığın feshinin istenebilmesinin
  Ģartları;
  1. Borçlu ya sermayesi paylara bölünmeyen
  bir ortaklıkta hisse sahibi olmalı veya
  sermayesi paylara bölünmüş komandit
  şirketin komandite ortağı olmalı,
  2. Tahakkuk etmiş bir kamu alacağı olmalı,
  3. Borçluya ait mal bulunmamış olmalı veya
  kamu alacağını karşılamaya yetmemiş olmalı,
  4. Borçlu veya ortaklık tarafından teminat
  gösterilmemiş,
  olmalıdır.
         MAHSUP

  6183 sayılı Kanunun 23. maddesinde,
  tahsil edilip de kanuni nedenlerle reddi
  gereken kamu alacaklarının, mükelleflerin
  reddiyatı yapacak olan kamu idaresine
  olan muaccel borçlarına mahsup edilmek
  yoluyla reddolunacağı hüküm altına
  alınmıştır.
    YURT DIġINA ÇIKIġ YASAĞI

  5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22.
  maddesinde; vergiden borçlu olduğu
  pasaport vermeye yetkili olan makamlara
  bildirilenlere, pasaport veya seyahat vesikası
  verilmeyeceği, verilmişse geri alınacağı, bu
  kişilerin yurt dışına çıkışlarının engelleneceği
  hüküm altına alınmıştır.
  Yurt DıĢına ÇıkıĢ Yasağı Uygulamasının
  ġartları;
  1. KesinleĢmiĢ bir kamu alacağı
  olmalıdır; (GT 395) 6183 sayılı Kanunun 1
  ve 2. maddelerinde belirtilen kamu alacakları
  için uygulanabilir. Yurt dışı çıkış yasağının
  uygulanmasına neden olacak kamu alacakları,
  kesinleştiği halde ödenmemiş olan ve varsa
  ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk
  uygulamasına konu olan alacakların
  toplamıdır. Aksi takdirde tarhiyat aşamasında
  olan ya da dava konusu edilmiş ve bu
  nedenle henüz kesinleşmemiş olan kamu
Ayrıca tecil edilmiş veya teminat altına
alınmış ya da haciz yolu ile tahsili garanti
altına alınmış olan kamu alacakları içinde
uygulanmayacağı gibi aciz halinde
oldukları tespit edilenler hakkında da
uygulanmayacaktır. (GT 395)
 2. Kamu alacağının tutarı 25.000
YTL’yi geçmelidir.
Yurt DıĢına ÇıkıĢ Yasağının Kaldırılması
a. Kesin Olarak Kaldırılması: Yasağın
  uygulanmasına neden olan borcun ödenmesi,
  terkini, teminata bağlanması veya zamanaşımına
  uğraması,
b. Geçici Olarak Kaldırılması: Kamu borçlularının
  tedavi veya iş amaçlı olarak yurt dışına
  çıkabilmelerine vergi dairesi başkan veya müdürü
  tarafından izin verilebilir. Ancak bunun için
  borçlunun öteden beri borç ödeme konusunda iyi
  niyetli olduğu ve borç ödeme veya tedavi
  olanağını yitirebileceği kanaatine varılmış olması
  gerekmektedir. Ayrıca yasağın geçici olarak
  kaldırılmasının kamu alacağının takip ve tahsilini
     KANUNĠ TEMSĠLCĠLERĠN SORUMLULUĞU
  Kanuni temsilcilerin kamu alacaklarından
  sorumluluğu, vergiler açısından V.U.K.’nda,
  diğer kamu alacakları açısından ise 6183
  sayılı Kanunda düzenlenmiĢtir.
  Kanuni temsilcilerin ödevlerini yerine
  getirmemeleri yüzünden, tüzel kiĢilerle
  küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler
  gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin mal
  varlıklarından tamamen veya kısmen
  alınamayan vergi ve buna bağlı kamu
  alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kiĢiliği
  olmayan teĢekkülleri idare edenlerin Ģahsi
  varlıklarından alınır. (V.U.K. Md. 10/2, 6183
  Mük.Md.35/1)
  Tüzel kişilerin tasfiyeye girmiş veya tasfiye
  edilmiş olması, kanuni temsilcilerin
  tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara
  ait sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  Kanuni temsilcilerin sorumluluğundan söz
  edebilmek için; amme alacağının
  mükelleflerin malvarlığından tamamen ya
  da kısmen alınamamış ya da
  alınamayacağının anlaşılmış olması
  gerekmektedir.
  Mirası reddetmemiş mirasçıların
  sorumluluğu, mirastan düşecek miktar ile
  sınırlıdır.(Md.7) (Ölüm ile vergi cezaları
  düştüğünden mirasçıların vergi cezalarından
  dolayı sorumluluğu söz konusu değildir.)
  Tasfiye memurları ya da tasfiyeyi yürütenler,
  kamu idarelerinin her türlü alacaklarını
  ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan
  önce tasfiye sonucunda elde edileni
  dağıtamayacakları gibi bunlar üzerinde
  herhangi bir tasarrufta bulunmaları da
  mümkün değildir. Aksi takdirde tahakkuk
  etmiş ve edecek amme alacaklarından
  sorumlu olurlar. (6183 Md. 33)
  Kamu alacağını borçlusundan kesip tahsil
  dairesine ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel
  kişilerin, bu görevlerini zamanında yerine
  getirmemeleri halinde ödenmeyen alacakla ilgili
  olarak sorumlulukları söz konusudur. (6183
  md.22)
  Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı
  bulunmayan kamu alacaklarından sermaye
  hisseleri oranında sorumludurlar. (6183 Md.35)
6183 sayılı Kanun uygulamasında;
- İki veya daha fazla hükmi şahsın
 birleşmesi halinde yeni kurulan hükmi
 şahıs,
- Devir halinde devir alan hükmi şahıs,

- Bölünme halinde bölünün hükmi şahsın
 varlıklarını devralan kurumlar,
- Şekil değiştirme halinde yeni hükmi şahıs,

 Birleşen, devir alınan, bölünen veya eski
 şekildeki hükmi şahıs ya da şahısların
 yerine geçer.
   Kamu Alacaklarının Ödenmesi
  Kamu alacaklarının özel Kanunlarında
  belirtilen zamanlarda ödenmesi
  gerekmektedir. (Md.37/1)
  Özel Kanunlarında ödeme zamanı
  belirtilmemiş olan kamu alacakları, Maliye
  Bakanlığı’nca belirlenecek usule göre
  yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde
  ödenir.(Md.37/2)
  Kamu alacağının vade günü, ödeme
  süresinin son günü olup, vade tarihinden
  önce ödeme yapılması mümkündür.
  Özel Kanunlarında ödeme yeri
  gösterilmemiş kamu alacakları, borçlunun
  ikametgahının bulunduğu yer tahsil
  dairesine ödenir. Ancak özel Kanunlarında
  ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın
  başka belediye sınırları içindeki tahsil
  dairesine ödeme yapılması mümkündür.
  Ancak bunun için tahsil dairesinin aynı
  türden olması şarttır.
      ÖDEME ġEKĠLLERĠ
  Kamu alacaklarının ödenmesinde genel
  kural, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve
  sorumlu memurları tarafından verilecek
  makbuz karşılığı yapılmasıdır.(Md.40/1)
  Makbuz karşılığı yapılmayan ödemeler ile
  yetkili ve sorumlu memurlardan
  başkalarına yapılan ödemeler geçerli
  sayılmaz.
      Özel Ödeme ġekilleri
   Özel ödeme şekilleri şunlardır;
1.  Çizgili çek,
2.  Bankadaki mükellefin hesabından aynı
   bankadaki vergi dairesinin veya Merkez
   Bankasının hesabına aktarma (münakale
   emri),
3.  Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının
   hesabı bulunan bankalara bu daireler
   hesabına,
4.  Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar
   ile
  Bankalarca tahsil edilen paraların T.C.
  Merkez Bankasına aktarılma süresi, tahsil
  edildikleri tarihten itibaren en çok 7
  gündür. Bankalarca tahsil edilen paraların
  süresinde T.C. Merkez Bankasına
  aktarılmaması durumunda, söz konusu
  kamu alacağı, tahsilatı yapan bankadan
  gecikme zammı uygulanarak tahsil olunur.
  Ayrıca tahsilatı yapan bankanın şube
  müdürleri, postane ve posta çek merkezi
  müdürleri tahsil edilen paraların
  aktarılmasından sorumludur.
  Sorumlulardan ödemeye konu kamu
  alacağının %10’u oranında ayrıca ceza
  tahsil olunmaktaydı. Ancak Anayasa
  Mahkemesi sorumlulara tatbik edilecek
  ceza uygulamasına ilişkin düzenlemeyi
  iptal etmiştir.
  Kredi kartıyla yapılan ödemelerin,
  iĢlem tarihini takip eden günden
  itibaren azami 20 gün, postaneler
  vasıta kılınmak suretiyle yapılan
  ödemelerin ise azami 10 gün içinde
  ilgili vergi dairesine aktarılması
  gerekmektedir. Bu süreler içinde ilgili
  vergi dairesine aktarım
  gerçekleĢtirilmediği takdirde,
  tahsilatı yapan kuruluĢlardan
  gecikme zammı tahsil edilecektir.
 Özel Ödeme ġekillerinde Ödeme
 Tarihi
Özel ödeme şekillerinde;
- Çizgili çekin, tahsil dairesine veya bankaya
 verildiği gün,
- Paranın bankaya yatırıldığı gün,
- Aktarma emri üzerine paranın tahsil dairesi
 hesabına geçtiği gün,
- Banka kartı, kredi karı ve benzeri kartlar ile
 yapılan ödemelerde işlemin kartla
 yapıldığı,
Tarihte ödenmiş sayılır.
  6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi
  uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar
  uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına
  alınan kuruluşlar dahil iktisadi devlet
  teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile
  bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve
  iştirakleri, kamu bankaları, büyükşehir
  belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve
  bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı
  müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
  kuruluşların ve borcunu ödemede çok zor
  duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit
  edilen ve vergi dairelerine bu Kanun
  kapsamına giren borcu bulunan diğer
  mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların
  ortaklarına ait olanlar dahil);
Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren
borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve
üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve
katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile
5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek
olanlar, takdir edilecek değeri üzerinden, Maliye
Bakanlığınca satın alınabilir.
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu
işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda
Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren
borçları terkin edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve
usuller 433 seri numaralı Genel Tebliğde yer
almaktadır.
Kamu Alacağının Ödenmesinde Mahsup Sırası
 1. Rızaen Yapılan Ödemelerde;
Kamu alacağına karşılık rızaen yapılan
 ödemeler sırasıyla;
- Ödeme süresi başlamış henüz vadesi
 geçmemiş,
- İçinde bulunulan takvim yılı sonunda
 zamanaşımına uğrayacak,
- Aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak
 alacaklarda her birine orantılı olarak,
- Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az
 teminatlı olana,
Mahsup edilir.
 Rızaen yapılan ödemelere iliĢkin
 esaslar;
- Mahsup işleminde her bir alacak aslının
 fer’ileri ile birlikte tahsil edilmesi
 gerekmektedir. Ancak mahsup edilecek
 tutarın alacak aslı ve fer’ilerinin tamamını
 karşılamaması halinde mahsup, alacak aslı ve
 fer’ilerine orantılı olarak yapılacaktır.
- Ödeme süresi başlamış, henüz vadesi
 geçmemiş alacağın aynı vadeli birden fazla
 türden olması ve yapılan ödemenin alacağın
 tamamını karşılamaması halinde, ödemenin
 mahsubu borçlunun talebi doğrultusunda
 yapılacaktır. Borçlunun talebi olmaması
- Aynı takvim yılı sonunda zamanaşımına
 uğrayacak birden fazla alacağın mevcut
 olması durumunda yapılan ödeme bu
 alacakların herbirine orantılı olarak
 mahsup edilecektir. Örneğin 31.12.2004
 tarihinde zamanaşımına uğrayacak Gelir
 vergisi için 5, KDV için 15 Milyar TL borcu
 olan mükellef 10 milyar TL ödeme yapması
 durumunda;
(5x10/20=) 2,5 Milyar TL Gelir vergisine,
(15x10/20=) 7,5 Milyar TL KDV’ne,
Mahsup edilecektir.
  Örnek: Bay (A), 20.11.2004 tarihinde, 50
  Milyar TL ödemede bulunmuştur. 40 Milyar
  TL tutarındaki KDV borcunun vade tarihi
  26.11.2004’dür. Ayrıca 31.12.2004
  tarihinde zamanaşımına uğrayacak 20
  Milyar TL tutarında gelir vergisi borcu
  bulunmaktadır. Bu durumda yapılan
  ödeme öncelikle vadesi dolmamış olan
  KDV borcuna mahsup edilecek bakiye
  tutar ise gelir vergisi borcuna mahsup
  edilecektir.
  Yapılmış olan ödemenin zamanaşımına
  uğrayacak alacağa mahsubundan sonra
  geriye para kalması halinde veya
  ödemenin yapıldığı takvim yılı sonunda
  zamanaşımına uğrayacak alacağın
  olmaması halinde yapılmış olan ödeme,
  vadesi önce gelen ve teminatsız olan veya
  az teminatlı olan alacağa mahsup edilir.
1. Cebren Yapılan Tahsilatlarda;
Ödeme süresi geçmiş kamu alacakları için
 cebren tahsil işlemleri, ödeme emri tebliği,
 teminatlı alacaklarda ise borcun ödenmesi için
 bildirimde bulunulması ile başlar. Borçlunun
 belirtilen tebligatlarda verilen 7 günlük süre
 içinde borcunu ödememesi halinde cebri icra
 işlemleri yapılır ve alacak tahsil edilir.
  Cebren tahsil edilen paralar, önce parayı
  tahsil eden dairenin takip giderlerine,
  artarsa alacak aslı ve fer’ilerine mahsup
  edilir. Geriye yine para kalırsa, aynı kamu
  idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer
  alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu
  alacak aslı ve fer’ilerine mahsup edilir.
  Ödemenin, alacak aslı ve fer’ilerinin
  tamamını karşılamaması halinde mahsup,
  alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak
  yapılır.
        TECĠL (MD.48)
  Kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya
  haciz uygulanması ya da haczolunmuş
  malların paraya çevrilmesi kamu
  borçlusunu çok zor duruma düşürecekse,
  borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve
  teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı
  kamu idaresince veya yetkili kılacağı
  makamlarca vergi, resim, harç, ceza tahkik
  ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi
  cezası, para cezası ve gecikme zammı
  alacakları iki yılı, bunların dışındaki kamu
  alacakları ise beş yılı geçmemek üzere tecil
  edilebilir.
  Ancak; Motorlu taşıtlar vergisi, katma değer
  vergisi, geçici vergi, zirai stopajlar, fonlar ve
  damga vergisinin tecil edilmesi mümkün
  değildir. Ayrıca V.U.K.’nun 371. maddesi
  uyarınca pişmanlıkla ödenecek vergiler ile
  anılan Kanunun 376. maddesi uyarınca
  cezada indirim talep edilen alacakların tecil
  edilmesi mümkün değildir.
  Tecil ödemeden önceki her aşamada
  istenebilir. Buna göre vadesi gelmeden
  veya vadesi dolduktan sonra fakat haciz
  uygulanmadan ya da haciz uygulandıktan
  sonra fakat malların paraya çevrilmesinden
  önce tecil istenebilir.
  Tecil yetkisi; Devlete ait olan kamu
  alacaklarında ilgili Bakanlar, il özel
  idarelerine ait olan alacaklarda vali,
  belediyelere ait alacaklarda belediye
  başkanlarındadır. Ancak V.U.K.
  Kapsamındaki alacaklar için yetki vergi
  dairesi müdürlükleri ile defterdarlıklara
  kısmen devredilmektedir.
       TECĠL SÜRESĠ
  Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve
  takiplerine ait muhakeme masrafları, vergi
  cezası, para cezası ve gecikme zammı
  alacaklarında en çok 2 yıl
  Bunların dışında kalan diğer amme
  alacaklarında en çok 5 yıl
       Tecil Ģartları
 Kamu borcunun tecil edilebilmesi;
- Yazı ile istekte bulunulması,
- Çok zor duruma düşme ihtimalinin
 bulunması,
- Teminat gösterilmesi,
- Faiz ödenmesi,
 Şartlarının varlığına bağlıdır.
 Tecil faizi hesaplanması;
A: Ödenecek taksit miktarı
B: Tecil faizi oranı (Aylık %2,5, Yıllık %30)
C: Borçlunun tecilli sayıldığı tarihten taksit
 ödeme süresine kadar geçen gün sayısı
Faiz tutarı=AxBxC
        36.000
  Ancak Gençlik ve Spor Genel
  Müdürlüğünce tescil edilmiş ve Türkiye’de
  sportif alanda faaliyet gösteren spor
  kulüplerinin, 5228 sayılı Kanunun geçici 6.
  maddesinden yararlanmak üzere yapmış
  oldukları müracaatlara istinaden tecil
  edilen borçlarına, uygulanmakta olan
  oranın 1/6’sı olan %5 oranında tecil faizi
  hesaplanacaktır.
  Mükellef, borcun vadesinden önce tecil için
  başvurmuş ise tecil faizi vade tarihinden
  itibaren uygulanır.
  Mükellef tarihinden itibaren tecilli sayılır
  borcun vadesinden sonra tecil talebinde
  bulunmuş ise talep ve vadeden talep
  tarihine kadar gecikme zammı hesaplanır.
  Hesaplanan gecikme zammı da tecil
  edilerek kamu alacağına dahil edilir.
      Tecil Talebinin Reddi
  Tecil talebinin reddedilmesi halinde
  borçluya bu red kararı tebliğ edilir ve
  borçlarını ödemesi için tebliğ tarihinden
  itibaren 30 güne kadar süre verilerek, tecil
  faizi alınmak şartıyla borcu verilen süre
  kadar tecil edilir.
    Tecil Ģartlarına uyulmaması
  Tecil şartlarına uyulmaması şu durumlarda
  söz konusu olur;
  - Borç taksitlerinin vadesinde ödenmemesi,
  - Teminat ya da teminat hükmünde olan
  haczedilmiş malların değer kaybetmelerine
  rağmen bunların tamamlanmaması veya
  yerlerine başkalarının gösterilmemesidir.
  Tecilin şartlarına uyulmaması hallerinde
  tecil edilmiş olan kamu alacağı muaccel
  olur, tecil hiç yapılmamış sayılır ve tecil
  edilen borçların normal vade tarihinden
  ödeme tarihine kadar gecikme zammı
  hesaplanır. Bu borçlar için daha önce
  ödenmiş olan tecil faizleri, hesaplanan
  gecikme zammına mahsup edilir. Ancak
  tecil edilen alacağın gecikme zammı
  uygulanamayan bir alacak olması halinde,
  bu alacaklar için ödenmiş olan tecil faizi
  iade veya mahsup edilmez, hazineye irat
  olarak kaydedilir
       GECĠKME ZAMMI
  6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde, kamu
  alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen
  kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay
  için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanacağı ve ay
  kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük
  olarak hesap edileceği hüküm altına alınmıştır.
  Gecikme zammı 1 YTL’den az olamaz.
  Gecikme zammı, cezalar dışındaki tüm kamu
  alacaklarına uygulanacaktır. Ancak vergi ziyaı
  cezası için gecikme zammı hesaplanacaktır.
  Vergi tarhiyatına karşı dava açılmış olması
  durumunda, vergi mahkemesi kararına
  kadar vergi tahakkuk etmeyeceğine göre,
  gecikme zammı uygulanması süz konusu
  olmaz. Ancak ödeme emrine karşı dava
  açılmış olması durumunda dava konusu
  kamu alacağı için gecikme zammı
  uygulanabilecektir. Çünkü ödeme emrine
  karşı dava açılması tahsilatı durdurmaz.
  Gecikme zammının oranı aylık %3’dür.
  Günlük ise 0,001’dir
  Gecikme Zammının Uygulama Süresi
 6183 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca
 gecikme zammı;
- Kamu alacağının tecil edilmesi durumunda,
 tecilin yapıldığı,
- İflas halinde iflasın açıldığı,
- Aciz halinde bu durumun sabit olduğu
 güne kadar uygulanabilecektir.
  Köylerde Gecikme Zammı Uygulaması
  6183 sayılı Kanunun 53. maddesinde; Maliye
  Bakanlığı’nca belirlenen ve ilan edilen vergiler hariç
  olmak üzere belediye sınırları dışındaki köylerde
  tahsildarlar tarafından tahsil olunan kamu
  alacaklarının ödeme süresi içinde ödenmediği
  takdirde bunlar için sadece %10 oranında gecikme
  zammının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  Ancak ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen
  tahsildarın gidemediği köylerde bu zam tahsildarın
  ilk uğradığı zaman içinde ödenmemesi durumunda
  uygulanır.
  378 No’lu Tebliğ uyarınca; gelir, kurumlar, katma
  değer ve motorlu taşıtlar vergileri bu uygulamanın
  dışında tutulmuştur.
KAMU ALACAĞININ CEBRĠ
 ĠCRA YOLUYLA TAHSĠLĠ
    Cebri Ġcra AĢamasının BaĢlangıcı
      (Ödeme Emrinin Tebliği)
  Vadesinde ödenmeyen kamu alacağının cebri icra
  yoluyla tahsil edilebilmesi için kamu borçlusuna
  ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
  6183 sayılı Kanun’un 55. maddesinde; kamu
  alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde
  borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde
  bulunmaları gereğinin bir ödeme emri ile tebliğ
  edileceği hüküm altına alınmıştır.
  Teminatlı alacaklarda ödeme emrinin tebliği yerine
  ödemeye davet yazısı gönderilir. Amme borçlusu 7
  gün içinde ödeme yapmazsa, teminat paraya
  çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.
 Ödeme emrinin tebliğinde genel kural
 posta yoluyla tebliğ olmakla birlikte şu
 durumlarda ilanen tebliğ yapılır;
- Muhatabın adresinin bilinmemesi,
- Muhatabın bilinen adresinin yanlış veya
 değişmiş olması,
- Posta yoluyla tebliğ yapılmasına imkan
 bulunmaması,
- Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ
 yapılmasına imkan bulunmaması.
  Köylerde bulunan borçlulara ödeme
  emirleri muhtarlıkça tebliğ edilir. Muhtarlık
  15 gün içinde ödeme emrini tebliğ
  edemediği takdirde, ödeme emirleri tebliğ
  edilmemiş olan borçluların isimlerini
  “ödeme cetveline” alarak, borçlular,
  borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde
  bulunmaya çağrılırlar.
  Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulunun
  kapısına ve köyde herkesin görebileceği bir
  yere 10 gün süreyle asılarak tebliğ edilir.
  Cebren tahsil ve takip, ödeme emrinin
  tebliği tarihinde veya ödeme cetvelinin
  indirilmesi tarihinde başlamış olur.
     Ödeme Emrine Ġtiraz
 Kamu borçluları, kendilerine tebliğ edilen
 ödeme emrine karşı;
- Böyle bir borcun olmadığı,
- Borcun kısmen ödendiği,
- Borcun zamanaşımına uğradığı,
Nedenleriyle, ödeme emrinin tebliğ edildiği
 tarihten itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil
 dairesine ait vergi davalarına bakan vergi
 mahkemesinde dava açabilirler.
  Ödeme emrine karşı dava açan borçlu, teminat
  gösterdiği takdirde takip muamelesi, dava konusu
  borç miktarı için vergi mahkemesinin kararına kadar
  durur.(Md.58/3)
  Kamu borçlusu ödeme emrine karşı açtığı davada,
  borcun tamamına itiraz etmişse, mal bildiriminde
  bulunması gerekmez. Ancak borcun bir kısmı için
  dava açmış ise ödeme emrinin tebliği tarihinden
  itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak
  zorundadır. (Md.58/8)
  İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan kamu
  borçlusundan, hakkındaki itirazı reddolunduğu
  tutardaki kamu alacağı %10 oranında zamla tahsil
  edilir.(Md.58/5) Ayrıca itirazı reddolunan amme
  borçlusu, red kararının kendisine tabliğinden
  itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak
        MAL BĠLDĠRĠMĠ
  Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde
  gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan
  mal, alacak ve haklardan borcuna yetecek
  miktarını yazı veya sözle tahsil dairesine
  bildirmesi anlamına gelir.
  Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme
  borçlusu, 7 gün içinde borcunu ödemediği
  ve mal bildiriminde bulunmadığı takdirde
  mal bildiriminde bulununcaya kadar bir
  defaya mahsus olmak ve 3 ayı geçmemek
  üzere hapisle tazyik olur.
  Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren
  veya borcuna yetecek kadar mal
  göstermemiş olan borçlu, sonradan
  edindiği malları ve gelirindeki artmaları,
  edinme ve artma tarihinden başlayarak 15
  gün içinde tahsil dairesine bildirmeye
  mecburdur. (Md. 61) Bu mecburiyete
  uymayanlar 1 aydan 1 yıla kadar hafif
  hapis cezası ile cezalandırılırlar. (Md. 112)
   CEBRĠ TAHSĠL ġEKĠLLERĠ
 6183 sayılı Kanunun 54. maddesinde
 ödeme süresi içinde ödenmeyen kamu
 alacağının tahsil dairesince cebren
 tahsil edileceği belirtilmiĢ ve cebren
 tahsilin;
- Kamu borçlusunu tarafından teminat
 gösterilmiĢ olması durumunda,
 teminatın paraya çevrilmesi veya
 kefilin takibi,
- Kamu borçlusunun borcuna yetecek
 miktarda malının haczedilerek paraya
 çevrilmesi,
- Borçlunun iflasının istenmesi.
1. Teminatın paraya çevrilmesi (Md.56)
  Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan
  kamu alacağının vadesinde ödenmediği
  takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi
  gerektiği, ödenmediği takdirde teminatın
  paraya çevrileceği veya diğer şekillerde
  tahsile devam edileceği borçluya bildirilir.
  Borçlu söz konusu bildirimin tebliğinden
  itibaren 7 gün içinde borcunu ödememesi
  durumunda, göstermiş olduğu teminat
  paraya çevrilerek kamu alacağı tahsil
  edilir.
       2. Haciz Tatbiki
  6183 sayılı Kanunun 62. maddesinde,
  ödeme emrinin tebliğinden sonra 7 gün
  içinde borçlarını ödemeyen borçluların, mal
  bildiriminde gösterdiği veya tahsil
  dairesinin belirlediği borçlu veya üçüncü
  şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul
  mallardan, alacak ve haklarından borcuna
  yetecek kadarına tahsil dairesinin haciz
  uygulayacağı hükme bağlanmıştır.
  Her kamu idaresi, diğer bir kamu idaresi
  tarafından yapılan hacizlere, kamu
  alacağının bu tarihten önce tahakkuk
  etmiş olması şartıyla, haczedilen mallardan
  herhangi biri paraya çevrilinceye kadar
  iştirak edebilir. Hacze iştirak halinde,
  hacizli malın bedelinden ilke önce haczi
  yapan dairenin alacağı tahsil edilir. Geriye
  para artarsa, hacze iştirak tarihi sırası ile
  hacze iştirak eden dairelere ödeme
  yapılır.(Md.69)
  Haczedilen gayrimenkul artırmaya
  çıkarılmadan, borçlu, borcuna yetecek
  menkul mal veya vadesi gelmiş sağlam
  alacak gösterdiği takdirde, gayrimenkul
  üzerinde haciz devam eder fakat, kamu
  alacağının korunmasını sağlamak amacıyla
  gösterilen menkul veya alacak üzerine de
  haciz konur. (Md.62/3) Bu durumda
  haczedilmiş gayrimenkulun idare ve
  işletmesi ile hasılat ve menfaatlerine tahsil
  dairesi müdahale edemez, borçlu hacizli
  gayrimenkul üzerinde tasarrufta
  bulunmaya devam eder.(Md.62/4)
Haciz uygulaması aşamasında borçluların; borçlarını
ödemiş oldukları, borcun zamanaşımına uğramış
olduğu, haczedilemeyecek malların haczedilmiş
olduğu gibi iddialar ile dava açmak istemeleri
mümkündür. 6183 sayılı Kanunda haciz işlemlerine
dava açılması düzenlenmemiş olmakla birlikte 2576
sayılı Kanunun 6. maddesinde 6183 sayılı Kanun
uygulamasına ilişkin davaların vergi mahkemesinde
çözümleneceği, 2577 sayılı Kanunun 28.
maddesinde ise haciz ve ihtiyati haciz uygulamaları
ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu
kararlar kesinleştikten sonra işlem tesis edilebileceği
hüküm altına alındığından, haciz uygulamalarına
karşı vergi mahkemesinde dava açılabileceği sonucu
ortaya çıkmaktadır.
        Haciz Usulü
  6183 sayılı Kanunun 64/1. maddesinde,
  haciz işlemlerinin, tahsil dairelerince
  düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin
  mahalli en büyük memuru (illerde vali,
  ilçelerde kaymakam) veya yetkili kıldığı
  memur tarafından tasdik edilen haciz
  varakalarına dayanılarak yapılacağı hüküm
  altına alınmıştır.
  Ancak köylerde ve Köy Kanunu’nun
  uygulandığı bucaklarda; menkul mal haczi,
  haciz varakası üzerine köy ihtiyar
  kurullarınca yapılacaktır.(Md.65/1)
  Haczedilemeyecek mal, alacak ve haklar,
  6183 sayılı Kanunun 70. maddesinde 13
  bent halinde hüküm altına alınmıştır.
  Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 71.
  maddesinde kısmen haczedilebilecek
  gelirler hüküm altına alınmıştır. (Örneğin;
  Aylıklar, ödenekler, ücretler vb.) Kısmi
  haciz madde metninde belirtilen
  ödemelerin en az ¼’üne, en fazla 1/3’üne
  uygulanabilir. Ayrıca asgari ücreti aşmayan
  aylık gelirlerin ise ancak 1/10’u
  haczedilebilir.
  6183 sayılı Kanunun 72. maddesinde;
  yetişmemiş her türlü toprak ve ağaç
  mahsullerinin, yetişmeleri zamanından
  geriye doğru iki ay içinde yetiştikleri
  topraktan ayrı olarak haczedileceği hüküm
  altına alınmıştır. Haczedilmiş olan
  yetişmemiş mahsullerin borçlu tarafından
  başkasına devri, haczi yapan tahsil
  dairesine karşı hükümsüz olup takibatın
  devamına engel olmaz.
     Hacizde Ġstihkak Ġddiası
  Haciz sırasında borçluya ait olmayan
  mallarında haczedilmesi olasıdır. Bu
  durumda söz konusu malın üçüncü
  şahıslara ait olduğunun haciz tutanağında
  belirtilmesi gerekmektedir.
  Borçlu elinde haczedilen mallara karĢı
  istihkak iddiası: Haciz sırasında borçlu,
  elinde bulunan bir malın üçüncü şahsın mülkü
  veya rehni olduğunu ileri sürebileceği gibi
  üçüncü şahısta bu iddialarda bulunabilir. Bu
  durumda haczi yapan memur bu iddiayı haciz
  tutanağına geçirir ve iddia borçlu tarafından
  ileri sürülmüşse üçüncü şahsa, üçüncü şahıs
  tarafından ileri sürülmüşse borçluya bildirir.
  (Md.66) Tahsil dairesi haciz tutanağını aldığı
  tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı
  reddetmediği takdirde istihkak iddiasını kabul
  etmiş sayılır ve o mal üzerindeki haczi kaldırır.
  Tahsil dairesi istihkak iddiasını kabul etmeyebilir
  veya borçlu, üçüncü şahsın istihkak iddiasına
  itiraz edebilir. Bu durumlarda tahsil dairesi,
  üçüncü şahsa 7 gün içinde mahkemeye
  başvurması gerektiğini bildirir. Üçüncü şahıs 7
  gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak
  iddiasından vazgeçmiş sayılır.(Md.66/3)
  Üçüncü şahsın, borçlunun elindeyken haczedilen
  malın kendisine ait olması durumunda istihkak
  iddiasının kendisine bildirilmesinden itibaren 7
  gün içinde dava açması gerekmektedir.
  Üçüncü Ģahsın elinde haczedilen
  mallara karĢı istihkak iddiası: Bir mal
  borçlunun elinde değil de, üçüncü şahsın
  elinde iken haczedilir ve üçüncü şahıs da
  bu mal üzerinde mülkiyet ya da rehin
  hakkı olduğunu iddia ederse, haciz
  memuru bu durumu haciz tutanağına
  geçirir. Malın borçluya ait olduğu
  iddiasında bulunan tahsil dairesi durumu
  alacaklı kamu idaresine bildirir. Alacaklı
  kamu idaresi bu bildirim tarihinden
  itibaren 15 gün içinde dava açmadığı
  takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş
  sayılır.(Md.67/1)
  Alacaklı kamu idaresi, 15 gün içinde dava
  açtığı takdirde, hacizli mal davanın
  sonucuna kadar bekletilir. Dava alacaklı
  kamu idaresinin lehine sonuçlanırsa, hacizli
  mal satılır ve kamu alacağı tahsil edilir.
  Dava, alacaklı kamu idaresinin aleyhine
  sonuçlanırsa, mal üzerindeki haciz
  kaldırılır.
  Borçlu ile birlikte oturan kişiler tarafından
  istihkak iddiasında bulunulması
  durumunda, mal borçlu elinde sayılacaktır.
  (Md.67/2)
  İstihkak davalarına, haczi yapan tahsil
  dairesinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk
  veya asliye hukuk mahkemelerinde bakılır.
  Görevli mahkeme istihkak iddiasına konu
  malın değerine göre belirlenir.
  İlke olarak, istihkak davasının açılması icrai
  takibatı durdurmaz. Ancak, davacı
  yürütmenin durdurulmasını istediği takdirde
  mahkeme teminat almak şartıyla takibin
  durdurulmasına karar verebilir.(Md.68/2)
  Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar
  vermiş ve sonuçta dava reddolunmuşsa,
  davacının hacizli malın değerinin %10’u
  tutarında tazminat ödemesine karar verilir.
  Her amme idaresi, diğer bir amme idaresi
  tarafından yapılan hacizlere, amme alacağı
  bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş
  olması kaydıyla haczedilen mallardan
  herhangi biri paraya çevrilinceye kadar
  iştirak edebilir. Hacze iştirak halinde,hacizli
  malın bedelinden ilk önce haczi yapan
  dairenin alacağı tahsil olunur. Artanı hacze
  iştirak sırasına göre paylaşılır.
       MENKULLERĠN HACZĠ

  Her türlü menkul mallar; cins ve nev’ileri,
  vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve
  tahmin edilen değerleri haciz tutanağına
  kaydedilmek suretiyle
  haczedilecektir.(Md.77)
  Haciz memuru tarafından belirlenerek
  haciz tutanağına kaydedilen bedel ile ilgili
  olarak, tahsil dairesinin gerek görmesi
  veya borçlunun talebinin olması
  durumunda bu mallara yeniden bilirkişi
  aracılığıyla değer biçtirilir.(Md.81)
  Hamiline yazılı olmayan ve ciro edilemeyen
  alacaklar ile maaş, ücret, kira vb. her türlü
  haklar ve fiilen haciz tutanağıyla haciz
  olanağı bulunmayan, üçüncü şahıslardaki
  menkul malların haczi, borçlu veya zilyet
  olan ya da alacak ve hakları ödemesi
  gereken gerçek ve tüzel kişilere,
  kurumlara haciz bildirisinin tebliği ile
  yapılır.(Md.79/1)
Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs,
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse
mal elinde borç ise zimmetinde olduğu sayılacaktır.
Ancak üçüncü şahıs;
- Borcu olmadığı,
- Malın elinde olmadığı,
- Haczin tebliğinden önce borcu ödemiş olduğu,
- Malı tükettiği,
- Malın kusuru olmaksızın telef olduğu,
- Alacağı borçluya veya borçlunun emrettiği yere
vermiş olduğu vb.,
iddialarla haciz bildirisine itiraz edebilir.(Md.79/2)
  Herhangi bir nedenle itiraz süresinin
  geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz
  bildirisinin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl
  içinde genel mahkemelerde menfi tespit
  davası açabilir. Davasında hasız çıkan
  üçüncü şahıslar hakkında , haksız çıktığı
  tutarın %10’u oranında inkar tazminatına
  hükmedilir.
  Haciz sırasında hazır bulunacaklar:
  Haciz sırasında, borçlunun veya zilyedin
  veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem
  veya ailelerinden birisinin kendilerini
  temsilen bulunması gerekir. Bu kişilerden
  herhangi birisinin haciz yerinde
  bulunmaması durumunda gıyapta haciz
  yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde, zabıta
  memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu
  üyelerinden biri ya da borçlunun veya
  zilyedin komşularından iki kişinin hazır
  bulundurulması gereklidir.(Md.78)
  Haczin yapılma zamanı: Haciz ilke
  olarak, güneş battıktan doğuncaya kadar
  ve tatil günlerinde yapılamaz. Ancak, tatil
  günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde
  yapılacak hasılat hacizlerinde ve borçlunun
  mal kaçırdığının anlaşıldığı hallerde bu
  ilkeye uyulmaz ve gece ve tatil olmasına
  rağmen haciz yapılabilir.(Md.78/4)
  Haczedilen Menkullerin Korunması:
  Kaybolmaları ve değiştirilmeleri kolay olan
  haczedilen para, değerli maden, mücevher,
  ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi
  menkul malların kaybolmalarını ve
  değiştirilmelerini önleyecek tedbirleri alarak
  muhafaza etmek görevi tahsil dairelerine
  verilmiştir.(Md.82/1)
  Kaybolmaları ve değiştirilmeleri zor olan
  diğer menkul mallar ise uygun bir yerde
  muhafaza altına alınır veya güvenilir bir
  şahsa bırakılır. Bu mallar, güvenilir bir
  şahsın kefaleti altında borçluda veya
  zilyedin kendisine de bırakılabilir. (Md.82/2)
  Haczedilen Menkullerin SatıĢı: Menkul
  mallar haczin yapıldığı tarihin 3. gününden
  itibaren 3 ay içinde tahsil dairelerince
  (köylerde ihtiyar kurullarınca) satışa
  çıkarılır. Ancak, bozulma, çürüme vb.
  nedenlerle korunmasına olanak
  bulunmayan ya da beklediği takdirde
  önemli bir değer düşüklüğüne uğraması
  olası bulunan malların satılmasında bu 3
  günlük süre beklenmez ve satışına hemen
  başlanabilir.
  Hacizli menkul mallar, açık artırma ve
  peşin parayla satılır.
  6183 sayılı Kanunu uygulamakla görevli kişiler;
  - Paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi
  adlarına ne de diğer kişilerin ad ve hesabına iştirak
  edemezler,
  - Bu malları 3. şahıslar vasıtasıyla satın alamazlar,
  - Bu malları 3. şahıslara satın aldırtıp onlardan 5 yıl
  süreyle teferruğ yoluyla dahi satın alamazlar.
  Belirtilen yasak, bu kişilerin eşleri ve 3.dereceye
  kadar kan ve sıhri hısımları içinde geçerlidir. Bu
  yasağa aykırı yapılan ihalelerin feshi istenebileceği
  gibi bu yasağa aykırı hareket edenler 3 aydan 3 yıla
  kadar hapis ve 6 aydan 3 yıla kadar memuriyetten
  mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.(Md.108)
  Satış komisyonu başkanı, üyeleri ve
  bilirkişilerde, yakınlarına ve kanuni temsilcisi
  veya vekili oldukları kişilere ait işlerin takdir
  işlemlerine iştirak edemezler.(Md.109)
  Menkul malların satışının ilanı zorunlu
  değildir. Ancak tahsil dairesi uygun gördüğü
  takdirde önceden ilan yapabilir.(Md.85/2)
  İlk artırmada satılamayan mallar, bir başka
  il veya ilçede 2.defa satışa çıkarılabilir.
  (Md.85/1)
  Satılan mal, bedeli alınmadan teslim
  edilmez. Ancak tahsil dairesi, mal bedelinin
  ihale gününü takip eden günden itibaren 3
  gün içinde ödenmesi için süre
  verebilir.(Md.85/4)
  Artırmada en çok bedeli veren alıcı, malı
  almaktan vazgeçerse veya verilen 3
  günlük süre içinde bedelin tamamını
  vermezse, mal 2.defa artırmaya çıkarılır.
  Ancak bu durumda iki ihale arasındaki
  fark, diğer zararlar ve %5 faiz alınır. Ancak
  2.ihalede alıcı çıkmazsa, ilk alıcıdan 1.ihale
  bedeli, diğer zararlar ve %5 faiz alınarak
  İlk artırmada, haczedilen menkul mallara
  verilen bedel, tespit edilmiş olan değerin
  %75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı
  çıkmazsa ilk artırma tarihinden başlayarak
  15 gün içinde uygun görülen zamanlarda
  bu mallar tekrar satışa çıkarılır ve ve
  verilen bedel ne olursa olsun satış
  yapılır.(Md.87/1) Ancak bozulma, çürüme
  vb. nedenlerle önemli değer düşüklüğüne
  uğrama olasılığı bulunan mallar ilk
  artırmada %75 şartına bağlı olmaksızın
  satılabilir.
  Menkul mallar yerinde veya başka bir yere
  götürüldüğü halde yine satılamazsa veya
  taşıma giderinin çokluğu yüzünden başka
  yere götürülmesi uygun görülmezse, ilk
  artırma tarihinden başlayarak 15 günlük
  sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde
  pazarlıkla satılabilir. Malın pazarlıkla da
  satılamaması durumunda, borçluya geri
  verilebileceği gibi satış işlemine devam
  edilebilir.(Md.87/2)
    GAYRĠMENKULLERĠN HACZĠ
  Her türlü gayrimenkul ve gemilerin haczi
  tapuya ve gemi sicilinin tutulduğu daireye
  haciz bildirisinin tebliği ile yapılır.
  (Md.88/1)
  Gayrimenkullerin satışı, 6183 sayılı
  Kanunun 90. maddesine göre kurulan satış
  komisyonu tarafından yapılır. Satış
  komisyonu, bilirkişinin de görüşünü almak
  suretiyle rayiç değer belirler.
  Alacaklı tahsil dairesi, gayrimenkulun
  satışını, artırma tarihinden en az 15 gün
  önce başlamak suretiyle o yerde çıkan
  günlük gazete ile aralıklarla 2 defa ilan
  etmek zorundadır.
  Günlük gazete çıkmayan yerlerde, halkın
  görebileceği yerlere ve tahsil dairesi
  kapısına ilan örneği yapıştırılacak ve
  belediye basın araçları ile duyurulacaktır.
  Gayrimenkulun rayiç değerinin belli bir
  tutarı aşması durumunda ayrıca
  büyükşehirlerde çıkan en az 2 gazete ile
  de aynı şartlar çerçevesinde ilan
  yapılacaktır.
         Gayrimenkulün SatıĢı
  Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç bedelin %7,5’i
  oranında teminat alınır.
  Gayrimenkulün satılabilmesi için artırma bedelinin
  en az biçilen değerin %75’ini bulması
  gerekmektedir. Ancak %75’i bulsa bile kamu
  alacağına rüçhanı olan alacaklar ile yapılmış ve
  yapılacak masrafları karşılaması
  gerekmektedir.(Md.94)
  İhalede belirtilen tutara ulaşılamaması durumunda,
  en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla
  artırma 7 gün daha uzatılır ve 7. gün ayı saatte en
  çok artırana ihale edilir. Ancak tutarın, rüçhanlı
  alacaklar ile masrafları aşması gerekir. Aksi takdirde
  kamu idaresince teferruğ edilinceye kadar haciz
  Gayrimenkul kamu idaresince teferruğ
  edilinceye kadar herhangi bir istekli
  müracaat ederse ve alacaklı kamu idaresi
  uygun görürse, satış için 7 günlük bir ilan
  yapılır ve ileri sürülen tutar rüçhanlı
  alacakla birlikte masrafları aşması
  koşuluyla en çok artırana ihale olunur.
  Kendisine gayrimenkul ihale olunan şahıs
  derhal veya verilen süre içinde parayı
  ödemelidir. Aksi takdirde ihale feshedilir ve
  hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır.
  Kendisine ihale yapılan kişi ihaleden
  vazgeçer veya bedelini ödemezse; iki ihale
  arasındaki fark ile diğer zararlardan
  sorumludur. İhale farkı ve geçen günlerin
  faizi (%5) teminattan mahsup edilir.
 Teferruğ: Satılamayan gayrimenkuller
 teferruğ edilerek kamu idaresinin
 mülkiyetine geçirilirler. Bunun için;
- 2. artırma tarihinden itibaren başlayarak 1
 yıl içinde en az bir defa daha satışa
 çıkarılması,
- Alacaklı kamu idaresinin teferruğ talebinin
 olması,
- Satış komisyonunun teferruğa yönelik
 kararının olması,
- Kamu idaresinin bedelin %50’sini ödemesi
 gerekmektedir.
  Alacaklı kamu idaresi, kendisine teferruğ
  edilen gayrimenkulü, teferruğ tarihinden
  itibaren 1 yıl içinde satışa çıkaramaz. Kamu
  borçlusu, satış komisyonunun teferruğ kararı
  tarihinden başlayarak bir yıl içinde kamu
  alacağını, gecikme zamlarıyla birlikte öderse
  gayrimenkul kendisine geri verilir.(Md.98/3)
  Diğer taraftan teferruğ kararı verilmeden
  önce, biçilen bedelin %75’i veya fazlası ile
  hariçten talip çıkarsa, alacaklı kamu idaresi
  teferruğdan vazgeçer.(Md.98/4)
         Ġhalenin Feshi
  6183 sayılı Kanunun 99. maddesinde;
  ilgililerin ihalenin tebliğ tarihinden itibaren
  7 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu
  yerin (gemilerde sicilin bulunduğu yerin)
  icra tetkik merciinden ihalenin feshi
  istenebileceği, icra tetkik mercii tarafından
  verilen kararın ise 10 gün içinde temyiz
  edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
          Aciz Hali
  Kamu alacağının tahsili amacıyla yapılan
  takip sonunda, borçlunun haczedilebilecek
  malı olmadığı veya bulunan malların satış
  bedelinin borcu karşılamadığı hallerde
  borçlu aciz halinde sayılır. (Md.75)
  Aciz fişinin düzenlenmesi ile birlikte, borçlu
  hakkında teminat ve faiz aranmadan tecil
  hükümleri uygulanır. Tahsil zamanaşımı
  süresi içinde borçlu elde ettiği malları ve
  gelirindeki artışları, edinme ve artma
  tarihinden başlayarak 15 gün içinde
  bildirmek zorundadır.
      ĠFLASIN ĠSTENMESĠ
  Kamu alacağının cebren tahsil şekillerinin
  sonuncusu kamu borçlusunun iflasının
  istenmesidir. Bunun için borçlunun iflasa
  tabi kişilerden olması ve iflas şartlarının
  oluşması gerekmektedir.
  Alacaklı kamu idaresi kamu borçlusunun
  iflasını sağlamak için borçlunun merkezinin
  bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesinde
  iflas davası açmak zorundadır.
     TAHSĠL ZAMANAġIMI
 1. ZamanaĢımı: Kamu alacağı, vadesinin
 rastladığı yılı takip eden yılın başından
 başlayarak 5 yıl içinde tahsil edilmezse
 zamanaşımına uğrar. Tahsil zamanaşımını
 durduran haller şunlardır;
- Borçlunun yabancı ülke de olması,
- Borçlunun hileli iflas etmesi,
- Borçlunun terekesinin tasfiyesi,
Tahsil zamanaşımını durduran hallerin ortadan
 kalktığı günü takip eden günden itibaren
 zamanaşımı süresi kaldığı yerden işlemeye
 devam eder.
 Aşağıdaki durumlarda ise tahsil
 zamanaşımı kesilir;
- Ödeme,
- Haciz uygulanması,
- Cebren takip işlemleri sonucu yapılan
 tahsilat,
- Ödeme emrinin tebliğ edilmesi,
- Mal bildirimi, mal edinme ve artmalarının
 bildirilmesi,
- Bu işlemlerin kefile veya yabancı şahıs ve
 kurum temsilcilerine uygulanması,
- İhtilaflı alacaklarda yargı organlarınca
 bozma kararı verilmesi,
- Kamu alacağının teminata bağlanması,
- Yargı organlarınca yürütmenin durdurulmasına
  karar verilmesi,
- İki kamu idaresi arasında varolan bir borç için
  alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu kamu
  idaresine borcun ödenmesi için yazı ile
  başvurulması,
- Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek
  üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme
  planına bağlanması
Tahsil zamanaşımının kesildiği yılı izleyen yılın
  başından itibaren zamanaşımı süresi yeniden
  işlemeye başlar.
  Zamanaşımı, yargı organlarının verdiği
  bozma kararı ile kesilmesi halinde
  zamanaşımı yeni vade gününün rastladığı
  yılı izleyen yılın ilk gününden itibaren
  başlar.
  Zamanaşımı, kamu alacağının teminata
  bağlanması halinde kesilmiş ise
  zamanaşımının başlangıcı teminatın
  kalktığı tarihin rastladığı yılı izleyen yılın ilk
  günüdür.
  Zamanaşımı, yürütmenin durdurulması
  kararının varlığı ile kesilmişse
  zamanaşımının başlangıcı, durma süresinin
  sona erdiği tarihin rastladığı yılı izleyen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/24/2011
language:Turkish
pages:169