tule 23 by lRD56Jli

VIEWS: 176 PAGES: 39

									  KUNSKAPSPROV FOR UTLÄNDSKA       LÄKARE


       TULE 23
KAROLINSKA INSTITUTET

      ll-sep-2000
                                            2
MEDICIN

Uppgift A       OBS! Lista över referensområden efter medicinfrågorna (sid 8)

21 frågor = max 40 poäng


FRÅGA 1          (3 poäng)

          A. Vilket är det dominerande symtomet vid emfysem?
          B. Nämn ett karakteristiskt fynd vid vardera auskultation och
            perkussion.
          C. Vilken metabol rubbning kan orsaka sjukdomen?FRÅGA 2          (totalt 2 poäng)

          Sarkoidosinsjuknandet är ibland akut och karaktäriseras dels av en
          röntgenologisk förändring, dels av tre kliniskt oftast lätt påvisbara
          förändringar.

          A. Vilken är den röntgenologiska förändringen? (1 poäng)
          B. Vilka är de tre kliniska?(2 rätt = 1 poäng, 1 rätt = 0poäng)


FRÅGA 3          (totalt 2 poäng)

          Nämn fyra predisponerande faktorer för trombos med eventuellt
          följande lungemboli. (2-3 rätt = 1 poäng, 4 rätt = 2 poäng)


FRÅGA 4          (1 poäng)

          Du har på husläkarmottagningen en patient som Du vet har
          bilaterala bronkiektasier, patienten är tidigare utredd vid
          lungklinik. Patienten har mått bra flera år, men nu insjuknat i feber
          och rikliga missfargade upphostningar.

          Nämn tre åtgärder i behandlingsavseende.
FRÅGA 5        (totalt 2 poäng)

          Tidigare relativt frisk 75-årig kvinna hittas liggande på golvet i sin
          bostad av hemhjälpen. Hon kan inte tala begripligt och inte stå på
          benen. Detta konfirmeras på sjukhuset, där man också finner
          misstänkt positiv Grasset på hö sida samt temp 38.1° C. En
          diagnos är stroke.

          A. Nämn två differentialdiagnoser som Du alltid måste
            överväga.
            (1 poäng)
          B. Vilka två laboratorie-undersökningar bör i första hand
            göras?
            (1 poäng)


FRÅGA 6          (1 poäng)

          Fyra av nedanstående proteinfraktioner i plasma ökar
          vid inflammatoriska reaktioner. En minskar.
          Vilken?

          A. Transferrin
          B. Orosomucoid
          C. Alfal-antitrypsin
          D. Haptoglobin
          E. Ceruloplasmin


FRÅGA 7          (1 poäng)

         Vad menas med malign hypertoni?
                                        3
FRÅGA 8     (totalt 2 poäng)

      Nämn tre sekundära hypertoniformer som kan bli föremålför
      kirurgi. (2 rätt = 1 poäng, 3 rätt = 2 poäng)


FRÅGA 9     (1 poäng)

      En 45-årig man söker distriktsläkare då han sedan tre dagar
      tillbaka noterat röda prickar på benen samt att det efter
      tandborstning på morgonen "sivar" blod flera timmar innan det
      slutar blöda. Han uppger sig för övrigt vara helt frisk och äter inga
      mediciner. På vårdcentralen får Du snabbt svar på blodstatus: Hb
      129 g/1,
      LPK 4.3 x 109/1, TPK 10 x

      109/1. Vad blir Din omedelbara

      åtgärd?
FRÅGA 10    (1 poäng)

      Diabetesfrekvensen vid levercirrhos anges som regel vara
      densamma som i befolkningen i övrigt. Vid ett av nedanstående
      tillstånd är diabetes-frekvensen dock hög. Ange vilket.

      A. Galaktosemi
      B. Mb Wilson
      C. Kronisk aktiv hepatit
      D. Hemokromatos
      E. Cystlever


FRÅGA 11    (1 poäng)

      En 27-årig kvinna har under 2-3 månaders tid haft knipsmärtor till
      höger i buken efter måltid samt diarréer upp till 8 gånger per dygn.
      Man finner vid undersökning en knappt handflatestor resistens,
      lätt ömmande i höger fossa iliaca, samt en perianal fistel.
      Laboratorievärden: B-Hb 110 g/1, B-SR45 mm.

      Vilken är den mest sannolika diagnosen?


FRÅGA 12    (4 poäng)

      En 27-årig man med känd insulinbehandlad diabetes inkommer
      medvetslös till akutmottagningen. Akut blodsocker visar 36
      mmol/1. Syrabasstatus visar pH 7.20, standardbikarbonat 15
      mmol/1. Elektrolyter visar natrium 142 mmol/1, kalium 4.8
      mmol/1.

      Angiv med prover och behandling hur patienten skall handhas
      under de första två timmarna.


FRÅGA 13    (1 poäng)

      Patienten är en 23-årig man som söker för ryggsmärtor som
      successivt ökat i intensitet sedan några månader. Patienten är
      besvärad av en påtaglig stelhet i ryggen och vaknar ofta nattetid
      på grund av smärta. Han kan inte böja sig mer än att han med
      fingrarna når strax nedanför knäna.

      Vilken diagnos misstänks i första hand?
           FRÅGA 14
                                              4
 (totalt  4        poäng)

            En 49-årig kvinna, tidigare frisk, vårdas på
            hjärtintensivavdelningen för misstänkt hjärtinfarkt. Inga tecken till
            hjärtinfarkt. Bt 150/80. Patienten blir plötsligt påverkad och
            nedanstående Ekgtas.
            A. Vi/ken arytmi har patienten?(1 poäng)
            B. Vilken behandling bör Du först ge?(l poäng)
            C. Vilket läkemedel bör Du därefter ge?(l poäng)
            D. Vilken dos av läkemedlet och på vilket sätt tillför Du det?(I
            poäng)  FRÅGA           (totalt    2
  15             poäng)

             En chilensk kvinna i 50-årsåldern insjuknar med ett mindre stroke.
             Symtomen försvinner helt efter 2 dygn. Vid undersökningar har
             man funnit förmaksflimmer, hjärtförstoring och ett lågfrekvent
             diastoliskt blåsljud med PM över apex. Patienten skall utredas
             vidare kardiellt, men måste skrivas ut på grund av platsbrist.

             A. Ange lämplig medicinering i denna situation som profylax
              mot
              förnyat stroke (1 poäng)
             B. Motivera varför denna medicinering är viktig. (1 poäng)
FRÅGA 16         (1 poäng)

          En 37-årig kvinna söker på akutmottagningen på grund av trötthet
          och feber, varierande mellan 38.5 °C och 39.0°C. Hon har under
          de fyra föregående veckorna behandlats av distriktsläkaren dels
          med penicillin, dels med tetracyklin under diagnosen influensa
          med åtföljande bakteriell infektion.
          I status finner Du en något blek, men f ö opåverkad kvinna. Vid
          hjärtauskultation noteras takykardi, frekvens 11 O/minut samt bäst
          hörbart över sternum i höjd med 1:4 ett medelfrekvent biljud som
          Du har svårt att lokalisera till systole eller diastole. Blodtryck
          130/70. Pulm: normalt auskultationsfynd. EKG: sinustakykardi
          samt ST-T-förändringar över V3-V6.

          Vilken diagnos måste misstänkas?


FRÅGA 17         (totalt 2 poäng)

          60-årig storrökande patient söker Dig på mottagningen på grund
          av successivt tilltagande smärtor i vänster vad efter cirka 500
          meters gång. Du misstänker claudicatio intermittens.

          A. Hur verifierar Du misstanken med klinisk diagnostik. (1
          poäng)
          B. Vilka är de två viktigaste terapeutiska åtgärderna vid
            claudicatio? (1 poäng)


FRÅGA 18         (totalt 2 poäng)

           72-årig man söker på grund av illamående, trötthet och dimsyn
           sedan 2-3 veckor.
           Aktuell medicin: Salures K lxl, Lanacrist 0.25 mg xl.
        Lab: s-K 3.9 mmol/1, s-kreatinin 94 umol/1, Hb 142 g/1, s-digoxin 2.0
           nmol/1.
                                      5
      A. Trolig diagnos?(1 poäng)
      B. Vilken åtgärd vidtar Du i denna situation? (1 poäng)
FRÅGA 19    (totalt 3 poäng)

      75-årig kvinna inkommer till Din mottagning efter att ha fallit i
      bostaden och varit frånvarande någon minut. Hon har även känt
      sig yr vid flera tillfällen senaste månaden när hon varit uppe. Hon
      säger att hon har högt blodtryck och står på $-blockerare (Seloken
      ZOC 50 mg x 1) samt en ACE-hämmare (Capoten 12,5 mg x 2).
      När Du mäter hennes blodtryck i liggande på mottagningen är det
      165/105. Rutinstatus i övrigt helt normalt.

      A. Vadar den troligaste orsaken till patientens besvär? (1 poäng)
      B. För att bekräfta Din misstanke enligt A., bör Du komplettera
       status
       med en ytterligare undersökning på patienten. Vilken?
       (1 poäng)
      C. Vad vidtar Du för åtgärdför attförbättra patientens situation?
       (1 poäng)


FRÅGA 20    (2 poäng)

      Skriv  följande  recept  för  ett  års

      förbrukning: Till
      Beda Andersson
      111111-0101 Bangatan 3
      111 11 Storstad

      a) Lanacrist 0,13 mg, dosering l x l
      b) Furix 40 mg, dosering 1 x 2

      (Receptblankett finns i svarsformuläret)
B.
                                             i  8
           REFERENSOMRÅDEN
           B-SR1-20
           mm CRP <
           10 mg/1
           B-Hb kvinnor 120-150 g/1, män 140-170 g/1
           B-LPK 4,0-9,0 x 109/1
           EVF kvinnor 37-43%, män 42-50%
           MCH 27-32 pg
           Ery-MCV 76-96 fl
           Ery-MCHC 320-360 g/1
           B-TPK 150-400 x 109/l
           B-Ret 0,2-2,0% B-celler:
           Neutrofila 40-75%
           Eosinofila 1-6%
           BasofilaO - 1%
           Lymfocyter 20-45%
           Monocyter 2-10%
           Protrombinkomplex (P-PK) normal nivå 70-130%
                          terapeutiskt intervall 10-25%
           P-Tromboplastintid, aktiverad partiell (APTT) < 40 sek S-Na
           135-147 mmol/1 S-K 3,4-5,2 mmol/1 S-Klorid 95-110 mmol/1
           B-standardbikarbonat 21-26 mmol/1 S-Albumin 37-52 g/1 S-Ca
           2,20-2,60 mmol/1 S-Fosfat 0,6-1,6 mmol/1 S-Bilirubin totalt 4-22
           u,moI/l, konj < 4 jimol/1 S-ASAT < 0,70 p,kat/l S-ALAT < 0,70
           n.kat/1 S-LD 3,9-8,0 M.kat/1
           S-Alkaliska fosfataser (ALP) 0,8-4,6 u.kat/1
           S-GT < 1,0 ukat/l
           S-Urat kvinnor 120-340 p.mol/1, män 160-450 u.mol/1
           fB-glukos 3,0-6,0 mmol/l
           S-Kreatinin kvinnor < 100 |imol/l, män < 110 p.mol/1
           S-Urea 3,0-8,0 mmol/1 S-Kol 3,6-8,0 mmol/1 S-TG
           0,6-2,2 mmol/l S-Fe 10-38 p.mol/1
           S-järnbindande kapacitet (S-TIBC) 45-75 ujnol/1
           S-Transferrin 2,1-3,6 g/1
           S-Ferritin kvinnor 10-130, män 30-200 ug/1
           dU-Albumin < 30 mg/dag
            aB-PC02 4,6-6,1 kPa
            aB-P02 10,0-13,0 kPa
            Haptoglobin 0,4-2,5 g/l
            IgG 6,0 -15,0 g/l
            Ery-Retikulocyter 0,2-2,0%
            U-osmolalitet 12 tim törst < 800 mosm/kg
            S-T4 70-150 nmol/l
            TSH 0,4-4,5 (lUA
            aB-Vätejonaktivitet, B-pH 7,35-7,45
            pH-enheter aB-Basöverskott -3 - +3 mmol/1
            Hemoglobin AtC (Hb At C) 3,5-5,5%
            Urinsticka: Hb 0, protein 0, granulocytesteras
            0 Blödningstid 180 - 560 s

                      ♦♦♦♦♦♦♦♦
PEDIATRIK

Uppgift B

20 frågor = max 40 poäng
Du sitter på en distriktsläkarmottagning på den svenska landsbygden:


FRÅGA 22          (2 poäng)

           Lisa, 5 år, kommer med mor på grund av feber sedan 4 dagar. Hon
           har den senaste tiden varit trött och hängig. Hon har också utslag på
           benen, som utgörs av små punktformade blåröda prickar som ej går
           att trycka bort, och hon har dessutom en del blåmärken på ovanliga
           lokalisationer, bl.a. på ryggen och låren. Hon har dessutom haft ont
           från skelettet, framför allt från lårbenen.

           Vilken diagnos misstänker Du i första hand? Vilka enkla prover
           vill Du ta? Vart remittera?
                                           8
FRÅGA 23       (2 poäng)

         Gunnar, 7 år, kommer med mor till mottagningen, då han kissar på
         sig på nätterna. Han har aldrig varit torr nattetid, men är sedan två
         års ålder torr dagtid. Gunnar har normal motorik och ett normalt
         neurologstatus. Hans pappa hade samma besvär när han var pojke,
         men blev torr redan vid 5 års ålder.

         Vad kallas tillståndet och vilka behandlingsalternativ kan vara
         aktuella? Nämn två alternativ.
FRÅGA 24       (2 poäng)

         En 2 månader gammal flicka har enligt mammas uppgift rullat ner
         från sängen. Hon skrek med detsamma och man sökte därför inte
         läkare. Nu två dygn senare har dock flickan börjat kräkas, vilket
         gjort mor orolig och det föranleder att hon söker. I status hittar Du
         en flicka med ett blåmärke på tinningen, som verkar färskt. Hon har
         vidare blåmärken på båda sidor om bröstkorgen, vilka verkar vara
         av samma datum. Flickan verkar pigg och skrattar mot
         undersökaren. I status i övrigt inget anmärkningsvärt.

         Vilken diagnos misstänker Du? Hur bör detta handläggas från
         distriktsläkarmotlagningen?På barnakuten:


FRÅGA 25       (2 poäng)

         En 4 månaders tidigare frisk flicka kommer i december till
         akutmottagningen med mor på grund av andningsbesvär sedan ett
         dygn. Hon har haft rosslig andning sedan imorse och har också haft
         kortare andningsuppehåll. Storasyster Lena, 4 år, är förkyld. I
         status noteras indragningar, slemmigt sekret från luftvägarna,
         respfrekvens 65, temp 38,2°.

         Vilken diagnos är sannolik? Vad gör Du för kontroller och hur
         skall man behandla flickan?


FRÅGA 26       (2 poäng)

         En 10-årig pojke kommer till barnakuten med remiss från
         distriktsläkarmottagningen med fyra veckors anamnes på ökad
         törst, 5 kg viktnedgång samt fynd på urinsticka av 3+ glukos, 0
         protein, 0 leukocyter samt 0 erytrocyter, 3+ ketoner.

         Vilken diagnos är sannolik och vilka prover kompletterar Du
         med?
FRÅGA 27       (2 poäng)

         Patrik, 9 månader, har sedan tre dygn haft feber och har dessutom
         kräkts några gånger, men ej haft diarré. Han har tidigare varit frisk.
         I status finner Du inget fokalt i öron, hals eller i luftvägar. Han har
         varit lite gnällig och druckit dåligt.

         Nämn t\>å tänkbara diagnoser. Nämn två enkla prover som Du
         vill ta för att få ytterligare klarhet om diagnosen.


FRÅGA 28       (2 poäng)

         Stina, 5 år, har sedan tre dagar haft utslag på benen som är
         lokaliserade till baksidan av låren, på skinkorna samt på
         underbenen. Utslagen är rödblå från mm stora till flera cm stora.
         De går ej att trycka bort. Hon har dessutom svullnad vid fotledan
         samt därav halta. Det senaste dygnet har hon dessutom klagat över
         bukont.
                                            9
          Vilken diagnos ligger närmast till hands? Vilket enkelt prov vill
          Du ta och varför? Hur kan man behandla buksmärtorna?


FRÅGA 29         (2 poäng)

          En tidigare frisk 2-årig pojke kommer tillsammans med modern.
          Under den senaste veckan har han varit snuvig, ätit sämre än
          vanligt och kanske haft litet feber. Han har blivit i tilltagande grad
          hängig och trött. Modern är orolig för allergi, eftersom han blivit
          svullen i ansiktet och även fötterna har svullnat.

           Lab status visar nu följande: B-Hb 102 g/1, B-LPK 5.8, B-TPK
           208 x 109/1, S-CRP 22, U-alb +++, U-ery 0, U-LPK 0, Uänitrit 0.

          Vilken diagnos är nu mest sannolik? Vilken behandling kommer
          att bli aktuell?


FRÅGA 30         (2 poäng)

           En 1-årig flicka kommer till akuten på grund av skrikighet sedan 5
           timmar. Skrikigheten kommer i perioder som varar ca 10-15
           minuter då hon skriker otröstligt, därefter är hon helt opåverkad i
           nästa 10 minuter och är som vanligt. Hon har ingen feber. Har
           kräkts en gång.

          Vadar troligaste diagnosen? Hur ställs diagnosen och hur botas
          sjukdomen?
På Barnavårdscentralen:


FRÅGA 31         (2 poäng)

          Du träffar på barnavårdscentralen en två månaders flicka och
          hennes mor som tillsammans är på ett första läkarbesök. Modern
          frågar vilka vaccinationer flickan skall fa och när.

          Berätta vilka sjukdomar s\>enska barn vaccineras mot och när
          de får de respektive sprutorna under de första två levnadsåren.


FRÅGA 32         (2 poäng)

          En mamma, som själv har allergi, träffar Dig vid en tvåmånaders
          kontroll på BVC. Hon undrar om hennes barn kan fa allergi och
          hur det kan uttryckas hos barn.

          Vilka är de fyra vanligaste allergiska sjukdomarna hos barn och
          ange dem i den ordning som de kronologiskt oftast dyker upp
          (med andra ord, ange den som kommer tidigast i livet först och
          den som kommer senast sist).


FRÅGA 33         (2 poäng)

          Du har ett barn på en tiomånaders kontroll på Barnavårdscentralen.

          Vad skall ett 1 O-månaders barn kunna grovmotoriskt,
          finmotoriskt samt psykiskt?Allmänt:


FRÅGA 34         (2 poäng)

          Mellan vilka åldrar brukar feberkramper förekomma? Hur
          länge får en feberkramp pågå för att kallas en feberkramp? Hur
          ser en feberkramp ut?
FRÅGA 35         (2 poäng)
                                               10
            Hur definieras plötslig spädbarnsdöd? Vilken åtgärd har störst
            betydelse för att minska riskerna för plötslig spädbarnsdöd?
På Barnmottagningen:


FRÅGA 36           (2 poäng)

            En 11 månaders pojke kommer med mor till barnmottagningen för
            att barnet har lös illaluktande avföring. Det visar sig att barnet alltid
            är missnöjt och inte alls lika glad som storasyster var i samma
            ålder. Då Du granskar tillväxtkurvan finner Du att barnet stått still i
            tillväxt de senaste tre månaderna och har därmed fallit 2Vi
            Standarddeviation (SD) i vikt och dessutom 1 SD i längd.

            Vad misstänker Du främst för diagnos och hur skall Du i så fall
            kunna bekräfta diagnosen?


FRÅGA 37           (2 poäng)

            En mamma kommer halvakut då hennes 5 månader gamla barn har
            kräkts häftigt vid några tillfällen de senaste dagarna. Man har
            dessutom noterat utslag som är som rödflammiga utslag med vitt
            upphöjt centrum strax efter kräkningarna. Mamman har ammat
            fullt fram till för några dagar sedan, då hon också gett basvälling
            för första gången de senaste dagarna vid några tillfällen, vilket
            sammanfallit tidsmässigt med kräkningarna.

            Vad är trolig orsak till kräkningar och utslag? Handläggning?


FRÅGA 38           (2 poäng)

            En mamma söker för hennes 15 månader gamla barn som har täta
            infektioner. Modern är orolig att det är något fel på barnets
            immunförsvar.

            Ange några faktorer i barnets anamnes som kan tala
            för en immundefekt.
                                         11
FRÅGA 39         (2 poäng)

          En 9-årig flicka från Stockholms skärgård söker på
          barnmottagningen i september på grund av att hon sedan tre veckor
          haft huvudvärk. Huvudvärken har varit konstant utan någon säker
          dygnsvariation. Inga kräkningar. Hon är lite nackstyv och
          dessutom lite sned i ansiktsmimiken.

          Hur vill Du komplettera anamnesen och vad letar Du efter i
          status? Vad misstänker man i första handför diagnos? Hur skall
          man konfirmera diagnosen och hur skall flickan behandlas om
          misstanken bekräftas?
Allmänpediatrik:


FRÅGA 40         (2 poäng)

          Vid vilken ålder har ett barn vanligtvis uppnått dubbla
          födelsevikten och når väger ett barn vanlighns tre gånger så
          mycket som vid födelsen?


FRÅGA 41         (2 poäng)

          Ange minst tre "normala" tillstånd som kan göra att fontanellen
          kan kännas spänd.                ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
OBSTETRIK & GYNEKOLOGI

Uppgift C

14 frågor = max 40 poäng


FRÅGA           (totalt   4
42             poäng)

          En 31-årig kvinna söker på akutmottagningen på grund av värk i
          nedre delen av buken. Den debuterade dagen innan och har idag
          kraftigt tilltagit. Värken är diffust lokaliserad utan egentlig
          sidoskillnad, strålar ut i ryggen och har molande karaktär.
          Avföring och miktion u.a. Inkomstprover: temp 37.7°C, vita
          10.000, SR 12 mm. Patienten omtalar att hon 4 dagar tidigare
          genomgått en legal abort medelst vacumexeres.

          A. Nämn tre differentialdiagnoser som bör övervägas (3 poäng)
          B. Vilken av dessa är den mest sannolika diagnosen? (1 poäng)


FRÅGA           (totalt   3
43             poäng)

          Insättande av en prolapsring är många gånger ett acceptabelt
          alternativ till operation av framfall. Patienten får dock ej sällan
          lokala besvär av sin ring.

          A. Ange två typiska ringrelaterade besvär (2 poäng)
          B. Vad kan man göra för att eventuellt undvika dessa besvär?
            (1 poäng)


FRÅGA           (2
44             poäng)

          En 62-årig överviktig Il-para söker på husläkarmottagningen på
          grund av 6 månaders anamnes på täta urinträngningar samt
          intermittent läckage. Urinodling negativ för 2 veckor sedan. Gyn
          status mycket svårbedömt på grund av obesitas.

           Vad blir Dina två följande åtgärder?
FRÅGA 45         (2 poäng)

          En 19-årig I-gravida önskar abort då hennes pojkvän övergivit
          henne. SM 17 v. sedan. Vid den gynekologiska undersökningen
          palperas uterus större än motsvarande amenorrétiden och vid
          ultraljudsundersökningen motsvarar fostrets storlek 19
          graviditetsveckor.

          Vilka två åtgärder ska Du vidtaga?


FRÅGA 46          (3 poäng)

            Nämn tre ultraljudsfynd som talar för en benign ovarialcysta.


FRÅGA 47          (3 poäng)

          En 32-årig Il-para med två tidigare prematurförlossningar efter 36
          respektive 34 veckors graviditet inkommer till förlossnings-
          avdelningen vid en graviditetslängd av 28 veckor. Hon har sedan
          några timmar haft regelbundna uteruskontraktioner var 3:e-5:e
          minut. Vid den inre undersökningen palperar Du ett huvud som
          föregående fosterdel. Cervix är knappt 1 cm lång och yttre
          modermunnen öppen drygt 2 cm.

          Nämn tre åtgärder Du bör vidtaga.
                                             13
FRÅGA 48      (2 poäng)

        En 16-årig flicka med något oregelbundna menstruationer (28-35
        dagars invervall), menarche för 3 år sedan, söker på grund av
        besvärlig dysmenorré som gör att hon måste hålla sig hemma från
        skolan ett par dagar i månaden.

        Föreslå två behandlingsalternativ.


FRÅGA 49      (1 poäng)

        Hur lång tid ska ha förflutit efter sista mens för att man ska vara
        säker på att en kvinna passerat menopaus?
FRÅGA 50      (4 poäng)

        Vid rutin-ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 16 ser man
        inget foster men bild som vid mola.

       Nämn fyra åtgärder som Du bör vidtaga.


FRÅGA 51      (2 poäng)

        Du utreder ett par för barnlöshet. Spermaanalysen visar
        azoospermi. Mannen har behandlats för gonorré i sin ungdom. Han
        hade dessutom påssjuka i puberteten. För övrigt har han varit frisk.

        Nämn vilka två undersökningar av mannen som bör göras.


FRÅGA 52      (totalt 4 poäng)

        En 12-årig flicka kommer med sin mamma. Hon är blek och rädd
        och har blött igenom sina kläder. De få menstruationer hon haft har
        blivit allt rikligare och längre. Nu har hon blött i 14 dagar och orkar
        inte gå till skolan.

       A. Varför blöder hon på det viset? (1 poäng)
       B. Vilket labprov ordinerar Du? (1 poäng)
       C. Hur ska blödningen stoppas?(I poäng)
      D.  Hur förhindras fortsatta problem? (1 poäng)


FRÅGA 53      (5 poäng)

        Nämn fem indikationer för att utföra oralt glucostoleranstest för
        att diagnosticera graviditetsdiabetes.


FRÅGA 54      (1 poäng)

        En 51-årig kvinna söker på grund av sömnsvårigheter: har svårt att
        somna och vaknar ofta på grund av att hon är genomsvettig. Får
        ibland också häftiga svettningar och värmevallningar på dagarna.
        Hennes menstruationer har börjat komma glesare och mer
        oregelbundet. Trött, men mår för övrigt bra.

        Föreslå en lämplig behandling.
                                        14


FRÅGA 55      (totalt 4 poäng)

        En 21-årig kvinna söker akut på grund av distala diffusa
        bäckensmärtor sedan en knapp vecka, riklig flytning, en liten
        blödning och temp 38°C.

       A. Vilken diagnos misstänker Du? (1 poäng)
      B.  Nämn tre åtgärder Du bör vidtaga (3 poäng)


              ♦♦♦♦♦♦♦♦
                                                 15
PSYKIATRI
Uppgift D

1 8 frågor = max 40 poäng                   ****************

Helena, 22 år, söker för första gången på psykiatriska mottagningen där Du tjänstgör som
AT-läkare. Hon har på telefonanmälan en vecka tidigare uppgett att hon vill fa hjälp med
ångest, humörsvängningar och relationsproblem. Vid Ert samtal framkommer att patientens
uppväxt präglades av en missbrukande far, som ibland, i berusat tillstånd, hotade patienten
och hennes yngre syster. Modern behandlades också nedlåtande, hon var undfallande mot
maken och förmådde inte stötta barnen. Patienten minns barndomen som ett utdraget elände,
där hon bara väntade på att få flytta hemifrån, vilket skedde då hon fick rum hos en kamrat vid
17 års ålder. Hon minns att hon hoppades att livet därmed skulle börja kännas ljusare, men så
blev det inte. Det har känts tungt och rätt hopplöst för det mesta och hon har väl egentligen
aldrig mått bra sedan hon flyttade. Hon har haft åtminstone fem pojkvänner de senaste fem
åren, men inget förhållande har varat längre än ett halvår. Ofta tycker hon i början att pojken
verkar lovande, men så småningom upptäcker hon pojkvännens alla fel och brister. Patienten
tar emellertid på sig en del av skulden för separationerna och säger att det är hennes hetsiga
humör och svårigheter att lita på andra som förstör relationerna. Hon har alltid haft svårt att
styra sina känslor. Patienten har påbörjat studier först till tandläkare, därefter florist och nu
senast till lågstadielärare. Hon kände sig aldrig säker på att hon valt rätt yrke under de två
första utbildningarna och nu tillstår hon att hon inte vet om lärare är rätt för henne heller, men
"något måste man ju bli". Emellertid går studierna för närvarande inget vidare. Det senaste
halvåret har det känts allt tyngre att ta fram böckerna och dessutom lyckas hon inte riktigt
fokusera på innehållet. Tankarna kretsar istället alltmer kring att hon inte bör bli lärare alls, för
att hon med alla sina dåliga sidor skulle bli en dålig lärare som bara skulle bringa elände över
de stackars barnen. Humöret är än mer labilt än vanligt och patienten säger att nu orkar hon
inte längre umgås med andra människor, för hon blir bara irriterad på dem. Sålunda sitter hon
nu hemma i sysslolöshet. En kamrat har förmått henne att vända sig till den psykiatriska
mottagningen; själv ser hon ingen större mening med det för "samtal räcker inte för någon
som mig".


FRÅGA 56           (2 poäng)

            Vilken/vilka diagnos/er/ finner Du det rimligt att misstänka utifrån
            ovanstående beskrivning? Motivera.


FRÅGA 57           (2 poäng)

            Ange frågor som ej penetrerats i beskrivningen ovan, men som är
            viktiga att belysa för optimal handläggning av patienten.
FRÅGA 58           (2 poäng)

            Föreslå lämplig handläggning av patienten, alltså
            utredning, behandling, vårdnivå.


FRÅGA 59           (2 poäng)

            Beskriv kort det numera dominerande synsättet på genesen till de
            flesta vanliga psykiska störningar.


FRÅGA 60           (4 poäng)

            Ge en beskrivning a\> hur en s.k. suicidriskbedömning går till.
            Försök få med samtliga områden som bör belysas.


                     ****************
                                                16
Caroline, 21 år, söker Dig på husläkarmottagningen för ångestbesvär. Snabbt blir det
uppenbart att patientens huvudproblem gäller mat. Hon tycker att hon ofta äter för mycket på
kvällen, men annars inte alls. Hon åt normalt fram till tolv års ålder. Hon blev då retad av
några klasskamrater för att hon var för tjock och började banta. Förvisso lyckades hon gå ner
en hel del, men hon har inte haft normala matvanor sedan dess. Så här långt kommen i
anamnesen gissar Du redan patientens diagnos.


FRÅGA 61           (2 poäng)

           Vilken diagnos avses?


FRÅGA 62           (2 poäng)

            Vad skulle Du mer behöva veta för att kunna ta ställning till lämplig
            handläggning m> patienten?


FRÅGA 63           (2 poäng)

            Vilka faktorer skulle Du särskilt vilja obsen>era i patientens
            somatiska status?
                  ****************

En 47-årig man medföljer motvilligt sin hustru till distriktsläkarmottagningen. Han har på ett
för omgivningen anmärkningsvärt sätt börjat misstänka att hans hustru är otrogen med
innehavaren av en affär i närheten. Han tar exakt tiden som går åt för henne att förflytta sig till
affären och tillbaka. Om hon dröjer en minut längre än beräknat tvingar han henne att i detalj
redogöra för hur hon har gått, vem hon har träffat, vad hon har sagt osv. Han har också börjat
leta i hennes kläder och i lägenheten efter spermafläckar. När han inte hittar några, drar han
slutsatsen att de måste ha avlägsnats av hustrun. Detta ser han som ett definitivt bevis på
hennes otrohet. Sedan hustrun ideligen ställts inför mannens anklagelser har hon nu begärt
skilsmässa. Maken har svarat med att upprepade gånger misshandla hustrun och har nu hotat
döda både henne och barnen.


FRÅGA 64           (2 poäng)

         Vilken diagnos kan man ställa på mannens psykiska sjukdom?


FRÅGA 65           (2 poäng)

         Hur bör denne patient omhändertagas, utredas och behandlas?


                  ****************

En 23-årig man, känd på orten som en notorisk slagskämpe och upprepade gånger dömd för
misshandel, söker med en kamrat på psykakuten för oro och sömnsvårigheter. Han har ett
välkänt alkoholmissbruk sedan flera år tillbaka. Anamnesen är svårfangad, då han inte riktigt
verkar minnas vad som förevarit de senaste dagarna. Han klagar emellertid på att flickvännen
inte bryr sig om honom, men kan inte förklara hur han kommit fram till detta, utan upprepar
bara att" så är det". Kamraten berättar att patienten var i slagsmål för tre dagar sedan, men vet
inga detaljer. Han tror inte att patienten druckit någon alkohol de senaste dagarna, men trots
det har patienten verkat berusad. Han förväxlar personer som han borde känna igen och pratar
ibland osammanhängande och obegripligt. Vid undersökningen finner Du att patienten är
påtagligt långsam och sävlig, har svårt att lämna några uppgifter om sig själv och är
osammanhängande i tankeförloppet. Han är desorienterad till datum, plats och situation.
Grundstämningen är svår att värdera. Några psykotiska vanföreställningar noteras inte i
status.FRÅGA 66           (2 poäng)
                                                17
          Vilken diagnos skulle Du sätta på patientens tillstånd?
FRÅGA 67          (2 poäng)

            Vad gör Du med patienten, dvs vilken blir Din vidare handläggning
            av fallet?


                   ****************

En 27-årig man söker på psykiatriska mottagningen för besvär han haft sedan tidiga tonåren.
Han beskriver en varm och kärleksfull uppväxt utan traumatiska upplevelser. Två yngre
syskon som båda mår väl. Besvären kom smygande, med alltmer påträngande tankar om att
han skulle vara homosexuell. Han hade redan då ett gott förhållande till en flickvän och kände
sig inte dragen till män. Tankarna bekymrade honom förstås och han sökte därför kontakt med
en psykolog som han gick hos ett halvår. Denne pratade enligt patienten mest om sexuella
ämnen med honom, mycket med fokus på patientens tidiga barndomsupplevelser. Patienten
tyckte samtalen var jobbiga och att de inte gav så mycket och han avbröt så småningom
kontakten. Han kunde emellertid inte slå sina "homosexuella" tankar ur hågen och hade nu
också börjat oroa sig för att han verkligen skulle vara homosexuell, trots att han inte kände sig
dragen till män och hade ett fortsatt gott förhållande till flickvännen. Litet längre fram fick
han kontakt med en psykiater som föreslog behandling med en medicin, vars namn patienten
glömt. Patienten ville inte medicinera och avbröt kontakten. Besvären har emellertid ökat med
åren och patienten plågas nu en stor del av dygnets vakna timmar av tankar kring att han
skulle vara homosexuell och att han skulle kunna begå homosexuella handlingar fast han inte
vill. Han sade för en tid upp sig från ett arbete som byggarbetare på grund av rädsla för att han
skulle kunna bedra sin nuvarande flickvän genom att vara otrogen med någon arbetskamrat i
duschen. Patienten säger under samtalet att egentligen är det konstigt för han vill ju ingenting
i den vägen, men han kan bara inte låta bli att oroa sig för att något sådant skulle kunna ske.
Patienten vill nu inte längre gå ut och handla med sin flickvän, då han inte kan göra sig fri från
tankar om att han skulle kunna bedra henne med någon - man eller kvinna - inför öppen ridå!
Patienten säger att han älskar sin flickvän och aldrig skulle vilja göra så här. Trots att tankarna
känns helt orimliga för patienten, vågar han alltså inte lita på att han skulle kunna motstå dem.
På kvällarna kan patienten flera gånger kontrollera att ytterdörren är låst, av oro för att någon
skulle ta sig in i lägenheten och ha sex med honom då han sover.


FRÅGA 68           (2 poäng)

          Vilket psykiatriskt syndrom tror Du att patienten lider av?


FRÅGA 69           (2 poäng)

           Föreslå lämplig handläggning.
                 ****************

Några frågor kring LPT.FRÅGA 70           (3 poäng)

            Ange de kriterier som ska vara uppfyllda för att intagning med stöd
            av LPT skall kunna ske.


FRÅGA 71           (1 poäng)

            / vilket avseende skiljer sig kriterierna för konvertering enligt LPT
            från intagningskriterierna ovan?


                   ****************
                                               18
En 35-årig kvinna kommer till psykiatriska akutmottagningen i sällskap med sin man. Han
berättar att hustrun sedan fyra år inte visar sådana känsloreaktioner som man skulle kunna
vänta sig och som hon tidigare gjort. Till en början märkte han det endast själv, men efterhand
har även omgivningen uppmärksammat det och blivit pinsamt berörd. När en grannfru
nyligen kom och förtvivlad berättade att hennes son omkommit, hade patienten brustit ut i
gapskratt. Vid undersökning uppger patienten att hon är utsatt för starka strömmar mot
underlivet. Hon måste ligga på papper för att isolera sig. Hon känner också att hon kommit in
i något system, "förfärliga forskningar med stora resurser", att "TV-apparaten tar död på
människorna". Vidare känner hon sig avlyssnad i telefon. Enligt maken känner hon sig utsatt
för spionage via radio och TV och hänger tygskynken över apparaterna. Patienten är klar och
orienterad, lättretlig, emotionellt flack, skrattar ofta utan begriplig anledning.


FRÅGA 72          (2 poäng)

            Vilket eller vilka psykiatriska sjukdomstillstånd talar
            kvinnans symptombildför?


FRÅGA 73          (4 poäng)

         Beskriv lämplig handläggning av denna patient.                  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KIRURGI
Uppgift E

22 frågor = max 40 poäng


FRÅGA 74          (totalt 2 poäng)

           En 39-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med melaena och
           haematemes, hon är allmänpåverkad.

           A. Hur får Du snabbast en uppfattning om patientens tillstånd?
             (I poäng)

           B. Patienten får dropp och blir något bättre, Hb 89.
            Hur vill Du nu handlägga patienten? Kryssa i alternativen 1-5 i
            svarsformuläret! (1 poäng)
                   Ja    Nej
Till intensiwårdsavdelningen     □     □
Åter dagen därpå för Hb-kontroll   □     □
Akut ventrikelröntgen         □     □
Stanna på akuten, nytt Hb efter 4 timmar □    □
Avvakta faeces-Hb           □     □


FRÅGA 75          (totalt 3 poäng)

            En 20-årig yngling är ute och badar med sina kamrater. Han dyker från
            en klippa och slår då huvudet i en sten. Hans kamrater far upp honom
            och han är initialt svårkontaktad. Efter 1 minut är han emellertid nästan
            helt återställd. 30 minuter senare faller han ihop medvetslös.

            A. Trolig diagnos?(1 poäng)

            B. Han förs med rosslande andning snabbt in till närmaste
             akutmottagning.
              Vad blir den första åtgärden? (1 poäng)

            C. Patienten fortfarande medvetslös.
             Nästa åtgärd? (I poäng)
FRÅGA 76          (2 poäng)
                                        19
      En patient inkommer till akutmottagningen och har skurit sig djupt
      volart i handleden. Du befarar en nervus medianusskada.

      Vilka murologiska bortfall skall Du då kunna påvisa?

      A. Sensor i sk t.
      B. Motoriskt


FRÅGA      (1 poäng)
77
      En 7-årig flicka inkommer på akutmottagningen efter att ha blivit
      hundbiten i kinden. Såret är 3 cm långt och 5-6 mm djupt.
      Flickans mamma insisterar på att Du skall sy såret så att flickan
      inte får ett fult ärr.

      Vad gör Du?


FRÅGA 78    (2 poäng)

      Ange två principiellt skilda operationsmetoder för behandling av
      övervikt.


FRÅGA      (totalt 3 poäng)
79
      A. Vilka krav skall ställas på en bröstcancer i ett normalstort
       bröst
       hos en 48-årig hunna för att den skall opereras med en
       partiell
       mastektomi (bröstbevarande kirurgi) (2 poäng)

      B. Vilken tilläggsbehandling kan vara lämplig efter sådan
       operation?
       Kryssa för i svarsformuläret! (1 poäng)

                            Ja □   Nej □

       1. Strålbehandling  mot   bägge
       brösten                       □

       2. Strålbehandling mot det
         opererade bröstet

       3. Lokal injektion av cytostatika i det
         opererade bröstet           □     □□

       4. Östrogenbehandling           □
                                             20
FRÅGA 80         (2 poäng)

           Kombinera ihop följande alternativ vid proctologiska åkommor.


A. Hemorroider       1 Incision-dränag
              . e
B. Analfistel       2. McGivneyligat
               ur
C. Analfissur       3. Dilatation
D. Perianalabscess     4. Klyvning
E. Analinkontinens     5. Flap over
               plastik


FRÅGA 81         (2 poäng)

         Vilka är de två hmmdindikationerna för colektomi vid ulcerös colit?FRÅGA 82         (totalt 2 poäng)

           Gallstenssjukdomen har sin bakgrund i sammansättningen av
           gallan.

           A. Vilka är de tre hinnidhe ståndsdelarna i galla som har
            betydelse för
            bildningen av konkrement? (1 poäng)

           B. Vilka symtom skulle kunna ge misstanke på
            förekomst av
            konkrement i djupa gallvägarna?(1 poäng)


FRÅGA 83         (1 poäng)

           En hjärtfrisk 72-årig kvinna, som opererats med en total
           höftledsplastik 2 dagar tidigare, hittas död i sängen. Misstanken på
           hjärtkorrelerad mors subita är liten.

           Vadfinns det för annan trolig orsak?


FRÅGA           (1 poäng)
84
           Vilken struktur delas operativt för att erhålla sterilitet hos
           män?
 FRÅGA 85         (totalt 4 poäng)
           A. En 17-årig yngling inkommer med kliniska tecken på
            en testistorsion.
           Vilka är dessa? (Minst 2 för poäng) (1 poäng)
           B. Du beställer ett akut ultraljud för att ytterligare konfirmera Din
            kliniska misstanke. Det visar sig emellertid att det är omöjligt att
            få någon som helst undersökning gjord inom 4 timmar på grund
            av stark överbelastning på röntgenavdelningen. Vad gör Du? (1
            poäng)
           C. Det visade sig i det fortsatta förloppet att patienten hade en
            testiscancer.
           Vadfinns det för tt>å huvudsakliga typer av testiscancer? (J
           poäng)
           D. Hur är prognosen för denna patient operation och
                                      21
       efter onkologisk behandling?(Inga    adjuvant
       tecken tillfjt på\'isats.)        ärrmetastasering har
      Kryssa för i svarsformuläret! (1 poäng) Ja     Nej
       1. Mycket god              □    □
       2. Cirka 50% 5-års överlevnad      □    □
       3. Usel                 □    □
FRÅGA 86    (1 poäng)
      En 73-årig man insjuknar i prostatacancer. Det visar sig också att
      han fått utbredda metastaser.
      Vilken typ av operativ behandling kan vara aktuell?
                                       22
 FRÅGA       (totalt    4
 87        poäng)

       En 49-årig kvinna har ramlat och ådragit sig en radius fraktur, typ
       Colles.

       A. Vad innebär delta för fel ställ ning? (1 poäng)

       B. Hur länge gipsbehandlar Du henne efter att ha reponerat
        frakturen
        till ett bra läge? (I poäng)

       C. Hur lägger Du gipsen? Kryssa för alternativen
        1-4 i
        svarsformulärel! fl poäng)

                             Ja □ □
        1. Volart
                             □□
        2. Dorsalt
                             Nej
        3. Cirkulärt
                             □
        4. Så  att  den  fixerar
                             □
        armbågen
                             □

                             □


       D. En välkänd komplikation till en gipsbehandlad radius fraktur är
        en skada på en av handens extensorer. Vilken? (1 poäng)


 FRÅGA 88     (totalt 2 poäng)

       A. En fotbollspelare skadar sitt knä under spel. Då Du undersöker
        honom har han en främre draglåda, dvs tibia förskjutes fram vid
        drag med böjt knä.
       Vad tyder detta på för skada? (1 poäng)

       B. Då det föreligger hydrops punkterar Du hans knä. Utbytet blir
        en
        blodig vätska med fettpärlor.
       Vad tyder detta på för skada? (1 poäng)


 FRÅGA       (1 poäng)
 89
       Du har lagt en cirkulärgips på en underbensfraktur. Det föreligger
       risk för compartment syndrom.

       Vilka symtom skall Du vara uppmärksam på? (3 svar för poäng)
FRAGA      (1
90        poäng)

      Hur skall en patient utredas vid akut påkommande diskbråck
      med grava neurologiska störningar?


FRÅGA 91     (1 poäng)

      Vad riskerar ett barn att få för symtom där man missat en tidig
      diagnos av Perthes sjukdom?
FRÅGA 92        (1 poäng)

          En tidigare helt frisk 3-åring klagar på plötslig smärta i höften och
          haltar. Inget trauma.

          Trolig diagnos?


FRÅGA 93        (1 poäng)

          En 32-årig man inkommer till akutmottagningen. Han har tappat
          en tung kruka på distala falangen, dig I ped dx. Röntgen visar en
          tvärfraktur med 2 mm diastas, i övrigt ingen felställning.

          Åtgärd?


FRÅGA 94        (totalt 2 poäng)

          Du står på akutmottagningen och tar emot en 19-årig yngling som
          med tung motorcykel krockat med en bil. Han tycks som enda
          skada ha en ful öppen tibiafraktur.

          A. Vilka åtgärder vidtager Du på akutmottagningen? (1 poäng)

          B. Vart skall patienten därefter transporteras för vidare
           åtgärder?
           (1 poäng)


FRÅGA 95        (1 poäng)

       Vilken är den viktigaste operationsindikationen vid grav knäarthros?


                 ♦♦♦♦♦♦♦♦SVAR: A         MEDICI
            N


1  SVAR:

  A. Dyspné.
  B. Nedsatt andningsljud och hypersonor perkussionston
  C. al-antitrypsinbrist.
  (3 poäng)


2  SVAR:

  A. Bilaterala hiluslymfbm (1 poäng)
  B. Artrit, knölros samt temperaturstegring (2 rätt=l poäng, 1 rätt=0 poäng)
  (Totalt 2 poäng)


3  SVAR:

  1.  stas
  2.  polycytemi
  3.  P-piller
  4.  maligna tumörer
  5.  skador i venväggen
   6. sängbundenhet
   7. benfrakturer
   (2-3 rätt = 1 poäng, 4 rätt = 2 poäng)


4  SVAR:

   Patienten skall ha sjukgymnastik, slemlösande medicinering, antibiotika. (1
   poäng)


5  SVAR:

   A. Meningit/encephalit, subduralhematom, hypo- och hyperglykemi (1
   poäng)
   B. Blodsocker, LP (1 poäng)
   (Totalt 2 poäng)


6  SVAR:

   A. Transferrin
   (1 poäng)
7  SVAR:

   Blodtrycksstegring som orsakar papillödem (staspapill) och/eller
   blödningar i ögonbotten.
   Hypertoni med arteriol-nekroser, "staspapill" eller "papillödem" också rätt.
   Svår hypertoni = 0 poäng. (1 poäng)


8  SVAR:

   Njurartärstenos, feokromocytom och aldosteronom, coarctatio aortae,
   binjurebarktumör. (2 rätt = 1 poäng, 3 rätt - 2 poäng)


9  SVAR:

   Akutremiss till närmaste sjukhus/hematologklinik, gärna helst efter
   telefonkontakt. (1 poäng)


10. SVAR:

   d)
   Hemokr
   omatos
   (1
   poäng)


11  SVAR:

   Morb
   us
   Croh
   n (1
   poän
   g)


12  SVAR:

   1. B-glykos varje timme. Na, K, St-Bic varannan timme (1 poäng).
   2. 0.9% NaCl 1-2 liter/timme (1 poäng)
   3. 20 mmol K+ under 2 timmar (vid K 3.4 - 5.2) (1 poäng)
   4. 80 E Insulin/500 ml NaCl och ges 4 E/tim (vid B-glukos >
   15) (1 poäng). (Totalt 4 poäng)
13  SVAR:

   Sakroiliit eller Mb
   Bechterew     (1
   poäng)


14. SVAR:

   A. Kammarflimmer (VF) (1 poäng)
   B. Defibrillering (1 poäng)
   C. Xylocard/xylocain (1 poäng)
   D. 100 mg i v. (50-150 mg) följt av kontinuerlig infusion 2-3 mg/min (1
   poäng)
   (Totalt 4 poäng)


15  SVAR:

   A. Antikoagulants i form av lågmolekylärt heparin och Waran (1 poäng)
   B. Såväl flimmer som misstänkt mitralisstenos utgör klar indikation för
    denna
    medicinering) (1 poäng)
   (Totalt 2 poäng)


16  SVAR:

   Bakteriell
   endokardit
   (1 poäng)


17  SVAR:

   A. Inspektion; färgförändringar? Avsaknad av hår?
    Eventuella sår?
    Pulspalpation;avsaknad av pulsationer distalt om
    poplitea?
    Lägestest (= elevationstest=Ratschow's test). Ev gångprov
    (1 poäng)
   B. Gångträning, rökstopp. Vid fetma viktminskning, (PTA görs endast i
     undantagsfall
     hos patient som är "socialt handikappad") (1 poäng)
   (Totalt 2 poäng)
18  SVAR:

   A. Digitalisintoxikation trots terapeutisk serumnivå (1 poäng).
   B. Utsatt Lanacrist några dagar och ge sedan reducerad dos om Du anser att
    patienten
    behöver läkemedlet (1 poäng).
   (Totalt 2 poäng)


19. SVAR:

   A. Överbehandling av blodtrycket (1 poäng)
   B. Ta blodtrycket i sittande och stående. Troligen är trycket då lågt (1
   poäng).
   C. Sätt ut medicinerna och kontrollera pat. blodtryck sittande hädanefter(l
   poäng)
   (Totalt 3 poäng)


20. SVAR:
Helt rätt recept (se
nästa  sida)  (2
poäng)
                                                                  27
                        Patient (födelsetid och namn)
  RECEPT
   Reeeptutfärdaren              kostnader, m.m.
   intygar genom                är uppfyllda.
   signum att
   villkoren lör                111111-0101
   förmån enligt                Andersson, Beda
   lagen (1981:49)
   om oegrånsning               Bangatan 3 111
   av läkemedels-               11 STORSTAD
   Förmånstyp:
   R » Pnsnedsarta
   läkemedel F >
   Kostnadsfria                            s
   läkemedel P   .
   Medel     för                         p                      X
   födelsekontroll                          r                      T
   O                                 å
   Läkemedelsnam                           k
   n                                 e
                                    t
    Lanacrist
                                Pro
   läkemedelsform
                                vtur
    Tablett
                                s.
                                Sig
                                nj
   Dosenngsanvisni                      JpI
   ng på                           Sigi
                                      j
      I styrka                             -
                                      i
      0,13 mg
                                      F
                      I
                      mángd/behandl
                      ingstid
                      1
                      0
                      0

                      s
                      t
   Oour-ng.                                               Prissät
   användning,                                             tning
   ändamål

   1 tablett' dagligen   Pi       Fyra
U T3r
cO      Q                                                   7
v
je m    2 Lákemedelsn
3      amn
      Furix
         E*p,
      ggr (bokst )
      miervaJl
        (Boist i
     I Proviorp.
            Sign i
            ¡ i
            Sigi i
            al R
            nr
                               i
    Tablet            Cese' -g. användning, ändamål
                               mangd/benandiingspd
                                              ¡5!—r                      Prissättning
<n «                 1 tablett två gånger dagligen.200 st          hp
■o " t-g. användning, ändamål
  Cese'               Pir                             Exp.-
                                               Prissättning
« -o tablett två gånger dagligen. excec »'as Fyra namnförrydligande, yrke, adress, tel.nr. Sjukvårdsinrättning, klinik.
  1 E                                 ggMbokst.) intervall        (bokst.)
• Pir                Receptutfärdarens Exp.-                                         .... si brfagor
                   Namn Adress Tel nr                                           " R
O «excec »'as Fyra      ggMbokst.) intervall           (bokst.)
                                                                       O
   Receptutfärdarens namnförrydligande, yrke, adress, tel.nr. Sjukvårdsinrättning, klinik.        .... si brfagor          c  ¥
                                                      " R                «
   Namn Adress Tel nr                                                           > P
                                                      O
                                                      c  ¥              D
                                                      «                 C
                        Ort                       Datum   > P                "
                                                                       » R
                        Stockholm                       D
                                                00-09-11
                                                      C                 • P
   Ort                    fiecectutfardafens namnteckning
                           Datum                        "
                                                        R              5
   Stockholm                 Gäller . mån. från detta datum.
                          00-09-11
                                                      »
                                                                       5
                                                       • P
   fiecectutfardafens namnteckning                                     5                Ij
   Gäller .    mån. från detta datum.                                 5
                                         Receptet gäller 1 år från utfärdandet om ej annat anges.
                                                                       Sa
                                                       Ij
S
i                   Receptet gäller 1 år från utfärdandet om ej annat anges.
                                                      Sa
C
21  SVAR:

   A. Sinusrytm som övergår i ventrikel/kammar-tachycardi (1
   poäng)
   B. A-V-block III (1
   poäng)
   (Totalt 2 poäng)


               ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SVAR: B         PEDIATRIK


22  SVAR:

   Leukemi, Hb, vita, diff, tpk, CRP. Till
   barnkliniken. (2 poäng)


23  SVAR:

   Primär (nokturn) enures. Kan behandlas med enuresmatta och
   Minirin. (2 poäng)


24  SVAR:

   Barnmisshandel måste beaktas, en 2 månaders rullar ej så sannolikt ner från
   sängen. Blåmärken på båda sidor om thorax talar emot att ett fall kan ligga bakom.
   Flickan bör till barnkliniken för utredning. Man bör också beakta ev
   koagulationsdefekt. (2 poäng)


25  SVAR:

   RS virus. 02 Saturation, andningsövervakning, ev 02
   behandling. (2 poäng)


26  SVAR:

   Diabetes mellitus. Blod glukos, syra bas, elektrolyter,
   HbAlc. (2 poäng)


27  SVAR:

   UVI o tredagarsfeber. Urinprov samt
   CRP. (2 poäng)


28 SVAR:

   Hen och Schönleins purpura. Urinprov för att utesluta nefrit.
   Kortison. (2 poäng)
29  SVAR:

   Nefrotiskt   syndrom.
   Kortison. (2 poäng)


30 SVAR:

   Invagination. Per rektum med fynd av blod på handsken. Rtg buköversikt och rtg
   colon som ofta botar tillståndet. (2 poäng)


31  SVAR:

   Pentavac med polio, difteri, stelkramp, Hib samt kikhosta vid 3, 5 samt 12
   månader. MPR vid 18 månader. (2 poäng)


32  SVAR:

   Atopiskt eksem, födoämnesallergi (ev i omvänd ordning), astma samt
   rhinokonjunktivit. (2 poäng)


33  SVAR:
   Stå och ev gå med stöd, (sitta och sätta sig), pincettgrepp. Säga ett par ord såsom
   mamma, pappa. (2 poäng)


34  SVAR:

   Vi - 4 år. 10-15 minuter, symmetriskt grand mal
   liknande. (2 poäng)


35  SVAR:

   En oväntad död hos ett i övrigt friskt barn, där obduktionen ej visar annan orsak
   till dödsfallet. Att lägga barnet på rygg vid sömn. (2 poäng)
36  SVAR:

   Glutenintolerans (eller celiaki).
   Gliadinantikroppar och ev endomycieantikroppar samt remiss för tunntarmbiopsi
   vid
   barnkliniken.
   (2 poäng)


37  SVAR:

   Komjölksallergi. Soya eller kaseinhydrolysat vid behov. Pricktest, så småningom
   komjölksprovokation.
   (2 poäng)


38  SVAR:

   Bl.a. ovanliga agens, ovanliga lokalisationer för infektionerna, svårbehandlade
   infektioner.
   (2 poäng)


39  SVAR:

   Fästingbett, erytema chronica migrans, serologi ev LP. Antibiotika, i första hand
   Vibramycin.
   (2 poäng)


40  SVAR:

   5 månader, resp 1
   år. (2 poäng)


41  SVAR:

   Förhöjd kroppstemp, skrikighet, att barnet krystar, bajsar, att det
   ligger ner. (2 poäng)                  ♦♦♦♦♦♦♦♦
SVAR: C          OBSTETRIK & GYNEKOLOGI
                                        31
42  SVAR:

   A. Endometrit/salpingit, X, appendicit (3 poäng)
   B. Endometrit/salpingit (1 poäng)
   (Totalt 4 poäng)


43  SVAR:

   A. Fluor vaginalis, skavsår i bakre fornix (vaginala blödningar) (2
   poäng)
   B. Östrogenterapi, vanligen lokalt (1
   poäng)
   (Totalt 3 poäng)


44  SVAR:

   Ultraljud (för att utesluta bäckentumör); fortsatt urologisk utredning.
   (2 poäng)


45  SVAR:

   Kuratorskontakt,        ansök
   Socialstyrelsen. (2 poäng)


46  SVAR:

   Ekofritt innehåll, enkelrummig, <5
   cm. (3 poäng)


47  SVAR:

   CTG,     tocolyticum,
   steroider (3 poäng)


48  SVAR:

   NSAID,
   p-piller  (2
   poäng)
49  SVAR:

   1
   2

   m
   å
   n
   a
   d
   e
   r
   .

   (
   1

   p
   o
   ä
   n
   g
   )


50  SVAR:

   Utrymning, kontr. hCG/s tills det blir neg, lungrtg, inform
   ej gravid på ett år. (4 poäng)


51  SVAR:

   Klinisk   undersökning   inkl
   testikelpalpation, FSH. (2 poäng)


52 SVAR:

   A. Anovulation
   B. Hb
   C. Cyklokapron eller p-piller
   D. Cykliskt
   gestagen   eller
   p-piller
   (4 poäng)


53  SVAR:

   Hereditet, tidigare stort barn, tidigare IUD, tidigare grav.
   diabetes, obesitas, polyhydramnios, "slumpblskr.". (5
   poäng)


54  SVAR:

   Cyklisk
   kombination av
   Ö + p. (1
   poäng)


55  SVAR:

   A. Clamydia (1 poäng)
   B. Urinsticka/odl, Clamydiaodl., ge
   antibiotika    (3     poäng)
   (totalt 4 poäng)


                   ♦♦♦♦♦♦♦♦
                                         33
SVAR: D         PSYKIATRI


56  SVAR:

   Borderline   personlighetsstörning,   egentlig
   depression. (2 poäng)


57  SVAR:

   Suicidalitet, hypomana/maniska     episoder,
   missbruk (2 poäng)


58  SVAR:

   Sedvanlig utredning med somatisk us, lab. Skall med tanke på dubbeldiagnos
   och personlighetsstörning skötas på psykiatrisk öppenvårdsmottagning med
   speciellt beaktande av patientens personlighetsproblematik. Bör erhålla en
   stödjande och jagstärkande psykoterapeutisk kontakt utöver läkarkontakten.
   Kognitiv el. dialektisk beteendeterapi samt antidepressiv medicinering med
   SSRI-preparat är tänkbara alternativ. (2 poäng)


59 SVAR:

   Rimligt resonemang om stress- och sårbarhetsmodellen, dvs biologisk/genetisk
   sårbarhet i samverkan med tidiga och senare stressorer. (2 poäng)
60  SVAR:

     "Självmordsstegen"
   -  Suicidal kommunikation
   -  Riskfaktorer: tidigare suicidförsök, erfarenhet av suicid i den egna familjen eller
     bland vänner/arbetskamrater, tidiga separationer, psykisk sjukdom, missbruk,
     incest och andra allvarliga problem i ursprungsfamiljen, vissa karakteristiska
     reaktionssätt som lättkränkthet och fientlighet, demografiska faktorer (kön,
     civilstånd, ensamboende, arbetslöshet, etnicitet), somatisk sjukdom.
   -  Aktuell/suicidogen situation: förlust/hot om förlust (separation, ekonomisk
     konkurs mm), upplevd kränkning, inträde i/utträde ur biologisk utvecklingsfas,
     intagning/utskrivning från psykiatrisk vård.
   -  Personlighetsdrag/personlighetsstörning, missbruk

   - Bedöma skyddande faktorer (anhöriga, nätverk, patientens inställning till sin
    sjukdom)
   (4 poäng)


61  SVAR:

   Anorexia
   nervosa      (2
   poäng)


62  SVAR:

   Hur stor viktnedgång? Tillståndets duration. Hetsätningsattacker, kräkningar,
   överdrivet motionerande, laxering, kroppsuppfattning, självkänsla, skamkänslor,
   skuldkänslor, rädsla för att gå upp i vikt, oregelbunden mens/amenorré. Försök
   också få patienten att beskriva hur hennes matintag ser ut en viss dag. (2 poäng)


63  SVAR:

   Vikt, längd, BMI, försenad utveckling av sekundära könskarakteristika (bröst,
   hårväxt), tandstatus, parotisförstoring, bradykardi/arrytmi, hypotension, perifer
   cyanos, hypotermi, tecken till intorkning, lanugohår. (2 poäng)


64  SVAR:

   Paranoia       av
   svartsjuketyp.    (2
   poäng)
65  SVAR:

   Akut remiss till psykiatrisk akutmottagning för initialt omhändertagande och
   ställningstagande till inläggning med tanke på mordhotet. Använd LPT om
   nödvändigt. Polishandräckning vid behov. Utvidgad anamnes via anhöriga.
   Antipsykotika i låg dos insattes och patienten utreds somatiskt (lab,
   alkoholmarkörer, CT skalle). Därtill viss social- och eventuellt neuropsykologisk
   utredning. Stödjande kontakt för patienten och vid behov också stöd till familjen.
   Anmälan till socialtjänsten enligt SOL §71. (2 poäng)


66  SVAR:

   Konfusion, orsakat av subduralhematom (på grund av skalltrauma av slagsmål eller
   alkoholrelaterat fall). (2 poäng)


67  SVAR:

   Akut remiss till medicinsk/neurologisk el. kirurgisk klinik för utredning med CT
   skalle. (2 poäng)
                                           35
68  SVAR:

   Tvångssyndro
   m. (2 poäng)


69  SVAR:

   SSRI eller klomipramin i kombination med kognitiv beteendeterapi med betoning
   på exposition och responsprevention. Noggrann information om tillståndet,
   medicinen, prognosen etc. Föreslå kontakt med patientföreningen Ananke. (2
   poäng)


70  SVAR:

   1. allvarlig psykisk störning
   2. behov av heldygnsvård på psykiatrisk klinik
   3. motsätter sig intagning (3
   poäng)
                                             36
71  SVAR:

   Samma som svar 70, men patienten ska också vara farlig för sig själv eller annan
   person.
   (1 poäng)


72  SVAR:

   Schizofreni,   organisk
   psykos? (2 poäng)


73  SVAR:

   Utredning inom såväl öppenvård som slutenvård tänkbart, beror av patientens
   vårdmotivation. Vid inläggning på sjukhus helst någon veckas observation och
   expektans med avseende på neuroleptikainsättning. Därefter insattes neuroleptikum
   i låg dos. Vid behov av sedering gärna bensodiazepin nattetid. Sedvanlig
   psykosutredning med somatisk utredning (specificeras), uteslutande av missbruk,
   neuropsykologisk utredning, psykologbedömning och social utredning. När
   patienten förbättrats, fortsatt uppföljning vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning
   med neuroleptika, socialt stöd med avseende på studier, familjestöd etc. (4 poäng)


                ♦♦♦♦♦♦♦♦
SVAR: E          KIRURGI


74  SVAR:

   A. Puls och blodtryck (1 poäng)
   B. 1. Ja. 2, 3, 4, 5 Nej (1 poäng)
   (totalt 2 poäng)75  SVAR:
   A. Epidural blödning (1 poäng)
   B. Intubering (1 poäng)
   C. CT skalle- ev direkt operation (trepanering) (1
   poäng)
   (totalt 3 poäng)


76  SVAR:

   A. Nedsatt sensibilitet volart halva dig IV, dig III, dig II samt halva dig I, dorsalt
     distala fallangerna dig II och III.
   B. Opposition av dig I (m. abductor pollicis
   brevis)
   (totalt 2 poäng)


77  SVAR:

   Rengör såret. Lämna öppet, återbesök 2 dagar ev sekundär
   sutur (1 poäng)


78  SVAR:

   Intestinal tarm bypass, varianter på gastric
   binding (2 poäng)


79  SVAR:

   A. Mindre än 2 cm i diameter, förskjutbar från underlaget, solitär (2 poäng)
   B. 1, Nej. 2, Ja. 3, Nej. 4, Nej (1 poäng)
   (totalt 3 poäng)
80  SVAR:
                                            37
   A:2,B:4,    C:3,
   D:1,E:5 (totalt 2
   poäng)


81  SVAR:

   Medicinsk   terapisvikt,   utveckling   av
   dysplasi/cancer. (2 poäng)


82  SVAR:

   A. Kolesterol, gallsalter, fosfolipider (1 poäng)
   B. Förekomst av iktenis episoder, (avfärgad faeces eller mörk urin), feber - smärta.
     (1 poäng)
   (totalt 2 poäng)


83  SVAR:

   Massiv
   lungemboli.   (1
   poäng)


84 SVAR:

   Vas
   deferens. (1
   poäng)


85  SVAR:

   A. Akut smärta, resistens, feber (1 poäng)
   B. Till operation för explorering (1 poäng)
   C. Seminom och terratom (1 poäng)
   D. 1 Ja, 2 Nej, 3 Nej (1 poäng)
   (totalt 4 poäng)


86 SVAR:

    Ablatio
    testis (1
    poäng)
   87 SVAR:

     A. Dorsal felställning, ulnar deviation och kompression (1 poäng)
     B. 4 v. (1 poäng)
     C. INej, 2 Ja, 3 Nej, 4 Nej (1 poäng)
     D. Extensor poll longus (1
     poäng)
     (totalt 4 poäng)


   88  SVAR:

     A. Främre korsbandsruptur (1 poäng)
     B. Skelettskada (1 poäng)
     (totalt 2 poäng)


   89  SVAR:

     Nedsatt cirkulation, neurologiska bortfall,
     smärta. (1 poäng)


   90  SVAR:

     Akut
     CT-myelografi. (1
     poäng)
                          38
91  SVAR:

   Halta. (1
   poäng)


92  SVAR:

   Coxitis
   simplex.  (1
   poäng)


93  SVAR:

   Smärtlindring, ev. avlastning med exempelvis
   krycka. (1 poäng)
94  SVAR:

   A. Distalstatus, grovreponering, smärtlindring (1 poäng)
   B. Intensivvårdsavdelning för observation och vidare utredning (1
   poäng)
   (totalt 2 poäng)


95  SVAR:

   Vilo-         och/eller
   belastningssmärta (1 poäng)


                    ♦♦♦♦♦♦♦♦

								
To top