Slide 1

Document Sample
Slide 1 Powered By Docstoc
					 HA UPDATE 2010

          นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้อำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
แนวคิดพื้นฐำนของกระบวนกำร HA
 Safety & Quality of Patient Care


      Self Improvement
             Educational  External
                               Recognition
              Process   Evaluation
       Self Assessment       Not an inspection
  Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพื่อกระตุ้น
    ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล
โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร ทาให้องค์กร
  เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดพื้นฐำนของ Hospital Accreditation (HA)
  คุณภาพและความปลอดภัย

       การพัฒนาตนเอง
              กระบวนการ การประเมินจากภายนอก        การรับรองคุณภาพ
               เรียนรู้  (เยี่ยมสารวจ)
       การประเมินตนเอง            วิธีกำรเรียนรู้และประเมินตนเอง
                          -กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตอบคาถามพื้นฐาน:                  -กำรอภิปรำยกลุ่ม
-ทาไมต้องมีเรา                   -กำรเขียนบันทึกควำมก้ำวหน้ำ
                          และแบบประเมินตนเอง
-เราทาอะไร       ค่านิยมและแนวคิดหลัก    -กำรใช้ตัวตำมรอยทำงคลินิก
-ทาไปเพื่ออะไร     -HA เป็นกระบวนการเรียนรู้  -กำรเยี่ยมสำรวจ/ตรวจสอบภำยใน
-ทาได้ดีหรือไม่     -มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ  -กำรนำเสนอเพื่อรับฟังข้อวิพำกษ์
                          -กำรทบทวนหลังกิจกรรม
-จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร  -พัฒนาต่อเนื่อง       -กำรติดตำมตัวชี้วัด
 เข้าใจ HA รอบด้าน : 4 มิติ

1) มิติของลาดับขั้นการพัฒนา : บันไดสามขั้นสู่ HA
2) มิติของพื้นที่การพัฒนา : กลุ่มของระบบย่อยใน
องค์กร
3) มิติของกระบวนการพัฒนา : 3C-PDSA / 3P

4) มิติของการประเมินผล
              ขั้นที่ 1         ขั้นที่ 2          ขั้นที่ 3

 ภาพรวม     ตั้งรับแล้วใช้วิกฤติเป็น  วางระบบในเชิงรุก     สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
         โอกาส
  จุดเริ่ม   นาปัญหามาทบทวนเพื่อ    วิเคราะห์เป้าหมายและ   ประเมินระดับการปฏิบัติตาม
         แก้ไขป้องกัน        กระบวนการอย่างเป็นระบบ  มาตรฐาน HA และการวัดผล
                                   ลัพธ์ของงาน
 กระบวนการ    การทบทวนคุณภาพ/ปัญหา Plan-Do-Check-Act (QA)     การเรียนรู้ในทุกระดับ
  คุณภาพ    เหตุการณ์สาคัญ    Check-Act-Plan-Do (CQI)
 เครื่องชี้วัด  ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน  QA/CQI ที่สอดคล้องกับ             ่
                                   เครื่องชี้วัดคุณภาพทีดีขึ้น
 ความสาเร็จ   ปัญหาที่กาหนด       เป้าหมายหลักของหน่วยงาน
 มาตรฐาน    ยังไม่เน้นมาตรฐาน HA    มาตรฐาน HA ที่จาเป็นและ  มาตรฐาน HA ครบถ้วน
  HA                   ปฏิบัติได้ไม่ยาก
ประเมินตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง     เพื่อการหาโอกาสพัฒนา   เพื่อสังเคราะห์ความพยายามใน
         (ไม่เน้นแบบฟอร์ม)                            ่
                                   การพัฒนา และผลทีได้รับ
  ความ     ครอบคลุมปัญหาที่เคย    ครอบคลุมกระบวนการสาคัญ เชื่อมโยงกระบวนการและ
 ครอบคลุม      เกิดขึ้น        ทั้งหมด        ระบบงาน
  หลักคิด    ทางานประจาให้ดี      เป้าหมายชัด วัดผลได้   Core values ทั้ง 5 กลุ่ม (ทิศทาง
  สาคัญ     มีอะไรให้คุยกัน      ให้คุณค่า อย่ายึดติด   นา ผู้รับผล คนทางาน
         ขยับทบทวน                        การพัฒนา พาเรียนรู้)
          การใช้มาตรฐานกับการพัฒนาที่เป็นลาดับขั้น
             ตอนที่ I ภำพรวมของกำรบริหำรองค์กร

               กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
                                         ตอนที่ IV ผลกำรดำเนินงำน
               กำรวำงแผน       กำรมุ่งเน้น         ด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย
                กลยุทธ์      ทรัพยำกรบุคคล         ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับผลงำน
         กำรนำ                        ผลกำร ด้ำนกำรเงิน
                                   ดำเนินงำน ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
              กำรมุ่งเน้นผู้ป่วย   กำรจัดกำร          ด้ำนระบบและกระบวนกำรสำคัญ
               และสิทธิผู้ป่วย    กระบวนกำร          ด้ำนกำรนำ
                                        ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

                         ตอนที่ II ระบบงำนสำคัญของ รพ.
                         ควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัย คุณภำพ       ตอนที่ III
                         กำรกำกับดูแลวิชำชีพ         กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย
                         สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย
 บันไดขั้นที่ 2                 กำรป้องกันกำรติดเชื้อ        กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร
                         ระบบเวชระเบียน           กำรประเมินผู้ป่วย
                         ระบบจัดกำรด้ำนยำ          กำรวำงแผน
                         กำรตรวจทดสอบ            กำรดูแลผู้ป่วย
                         กำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
บันไดขั้นที่ 1                  กำรทำงำนกับชุมชน
                                           กำรให้ข้อมูลและเสริมพลัง
                                           กำรดูแลต่อเนื่อง
                         กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย
  กำรพัฒนำในส่วนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล


                             Context
    Context
                             Clinical Tracer
 Service Profile
    QA/CQI   หน่วยงำน       กลุ่มผู้ป่วย   Clinical QA/CQI
                             Better outcome
Achieve Purpose
                                 Safety
               ER/WARD              Quality

      องค์กร                        Holistic


             ระบบงำน
    Context              Context
  Org. Profile              SWOT/Standards
 Strategic Man.              QA/CQI
Achieve Mission              Effective & Efficient System
มิติกระบวนการประเมินผล: 3C - PDSA
                              Internal
                 หลักคิดสาคัญ
                 หลักคิดสาคัญ        Survey
              (Core Values & Concepts)
              (Core Values & Concepts)


             ตัวชี้วด
                 ั    Study/Learning


             เป้าาหมาย/       Do    Act/Improve
  มาตรฐาน        เป้ หมาย/
             ตถุประสงค์
            วัวัตถุประสงค์
                      Plan/Design
            ประเด็นสาคัญ
   บริบท       ความเสี่ยงสาคัญ
           ความต้องการสาคัญ
  ลักษณะผู้ป่วย
   ลักษณะงำน                              8
คุณค่ำและควำมท้ำทำย                           8
3P : Basic Building Block ของคุณภาพ

  Purpose         Process        Performance
                  จะทาให้ดีขึ้นได้อย่างไร
3P ในงานประจาวัน
3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
3P ในระดับหน่วยงาน (service profile)
3P กับการพัฒนาระบบงาน
3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer)
3P กับการบริหารองค์กร (strategic management)
                                9
แนวคิดสาคัญของกระบวนการ HA
                       สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

   มิติของการประเมินผล
> มุมมองทั่วไป : S (Study) ใน 3C-PDSA
> มุมมอง HA : เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า เกิดความมั่นใจ และโอกาส
                  ่
พัฒนา เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนืองไปข้างหน้า
> การประเมินภายใน : ทาได้ง่าย ทาได้บ่อย หากทาด้วยความเข้าใจว่า
เป็นการประเมินเพื่อให้กาลังใจและให้เห็นโอกาสพัฒนา จะเป็นกลไก
สาคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็น
รูปแบบของการเยี่ยมสารวจเพียงอย่างเดียว
> การประเมินจากภายนอก : สิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดการรวมตัว
ตั้งเป้าหมายระยะเวลาที่จะทาให้สาเร็จ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องยากๆ ได้ในเวลาที่ไม่นานเกินไป
    6 QI Tracks & 4 Domains

1. Unit Optimization          2. Patient Safety
                    3. Clinical Population
                  4. Standard Implementation         5. Strategic Management
           6. Self Assessment
   Track 5 : Strategic Management
 ทบทวนความท้าทายขององค์กร
 ทบทวนแผนกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด
        เก็บข้อมูลตัวชี้วัด baseline
        ถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดสู่ระดับต่างๆ
                 ทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์
                           ประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด


01  02   03    04   05    06    07     08    09 10   11 12
                                         52
  “3P” & คาถาม” Management
“3P” กับ “5Strategicเพื่อมองระบบงาน

 Strategic Challenges

              Key Projects,
 Strategic Objectives               KPI Monitoring
             Processes, Activities    [I-4.1a / IV]
    [I-2.1b]
              [I-6.1 / I-6.2a]
    Purpose        Process       Performance                  Performance Analysis,
                  Review, & Improvement
                    [I-4.1b / I-6,2b]
    Strategic Plan &
  KPI Monitoring Interview

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรูวิธีการในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
        ้
   โรงพยาบาลที่จะทาให้สอดคล้องกับบริบท รวมทั้งข้อมูล
   ต่างๆ ที่นามาใช้วิเคราะห์เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
   เชิงกลยุทธ์ และการจัดทาแผนปฏิบัติการ
2. เพื่อเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการนาแผนกลยุทธ์และ
         ิ
   แผนปฏิบัตการไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุ
   วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการนาข้อมูลต่างๆ มา
   วิเคราะห์
    ประเด็นที่ควรทบทวน

1. มีการระบุความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่
2. แผนกลยุทธ์มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย มี
  ลาดับชั้นของวัตถุประสงค์ และกาหนดความคาดหวัง
  ของวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่
3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับความท้าทาย
  หรือไม่ ครอบคลุมความท้าทายสาคัญหรือไม่
4. มีตัวชี้วัดที่วัดการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม่
5. มีการกาหนดวิธีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ
  ในกรณีที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตัวชี้วัดหรือไม่
     Track 6 : Self Assessment
 Overall Scoring
 Hospital Profile
          วางแผนวิจัยและทาวิจัย
          กาหนด KPI Alignment

                   วิธีการเขียน SA
                            Detailed Scoring
                            เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV

01   02    03    04    05    06     07  08   09 10     11 12
                                             56
      Hospital Profile 2008
     (Context, Direction, Result)
                                2. บริบทขององค์กร
 1. ข้อมูลพื้นฐำน
                            ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร
 3. ทิศทำงขององค์กร                   2.1 ขอบเขตการให้บริการ
                            2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม               2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
 แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุ่ง        2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์
                            ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
 4. ผลกำรดำเนินกำร                   2.5 โครงสร้างองค์กร
                            2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงานสาคัญ
(1) โรคที่เป็นปัญหาสาคัญในพืนที่
                ้
                            2.7 ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีขอจากัดในการให้บริการ
                 ้           ค. ควำมท้ำทำยขององค์กร
(3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลียนแปลงนโยบาย
                     ่       2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความสาเร็จ
(4) ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข       2.9 ความท้าทายที่สาคัญ
              ื่
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อนๆ ขององค์กร         2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
                                             57
มาตรฐานกับ maturity ของการพัฒนา

      1      1.5      2     2.5    3      3.5     4         5
                                       โดดเด่นพร้อมเล่า   ผลลัพธ์ดีเลิศ
                          พอใจกับผลงาน
                ยังต้องปรับปรุง                 ผลลัพธ์ดีกว่า
                                         ระดับเฉลีย
                                             ่   เป็นแบบอย่างที่ดี
   เพิ่งเริ่มต้น      ในประเด็นสาคัญ           ่
                            ผลลัพธ์อยูใน               ของการปฏิบัติ
                            ระดับเฉลีย ่                มีวัฒนธรรม
        ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ
                                                   คุณภาพ
                            บรรลุเป้าหมาย      ปรับปรุงระบบ
                             พื้นฐาน        บูรณาการ
    กิจกรรม           เริ่มต้น
                                        นวตกรรม      วัฒนธรรม
  คุณภาพพื้นฐาน         นาไปปฏิบัติ
                                                   เรียนรู้
 5 ส., ข้อเสนอแนะ
                            นาไปปฏิบัติ
                   ่
                  สือสาร       ครอบคลุม        ประเมินผล
     ้
    ตังทีม          มีความเข้าใจ                 อย่างเป็นระบบ
  วางกรอบการทางาน                    ถูกต้อง
  ปรับปรุงโครงสร้าง
                 ออกแบบ        สอดคล้องกับ
 แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา      กระบวนการ        บริบท
                 เหมาะสม
    0-5%      10-25%     30-45%     50-65%     70-85%     90-100%

                                   Refinement   Refinement
    MBNQA/TQA Scoring Guideline                  & innovation  & innovation

                                   Org sharing   Org sharing
                            Some OL    & analysis    & analysis

                           Systematic   Systematic    Systematic
            General    Begin evaluate
   React to                     evaluate    evaluate     evaluate
L   problem    improvement    & improve
                            & improve   & improve    & improve
           orientation   key process
                           key process  key process   key process

                           Well deploy,  Well deploy,
D  Little deploy  Early deploy    Deploy
                           some gaps    No gaps
                                           Fully deploy


     No       Begin
                   Systematic    Systematic   Systematic   Systematic
   systematic   systematic
A                   approach    approach to  approach to   approach to
    approach    approach
                   to basic Req.  overall Req.  multiple Req.  multiple Req.
   to basic Req.  to basic Req.

    Individual   Alignment     Early
   areas/units  through joint  alignment    Alignment    Integrate   Well integrate
I    operate    problem    with other    with other   with other   with other
  independently    solving.   categories    categories    items      items
   ประเภทของ HA Scoring
Detailed Scoring    ประเมินในรายละเอียดของแต่ละข้อย่อย
              (multiple requirement)
            ใช้สาหรับการเตรียมตัวและการเยี่ยมสารวจ
            เพื่อการรับรอง HA (บันไดขั้นที่ 3)

Overall Scoring     ประเมินตามข้อกาหนดโดยรวม
              (overall requirement)
             ใช้เวลาน้อยลงในการเข้าถึงหัวใจของข้อกาหนด
             ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองขั้นที่ 1 & 2
เป็นคะแนน 5 ระดับทั้งคู่ แต่คะแนนที่ได้จาก Overall Scoring จะสูงกว่า
  (การประเมินในรายละเอียด จะทาให้เห็นโอกาสพัฒนามากขึ้น)    60
      Overall Scoring
           1     2         3         4          5
        (เริ่มต้น) (กำลังพัฒนำ)     (เห็นผล)     (ก้ำวหน้ำ)     (ยั่งยืน)
I-1. กำรนำ มีการทบทวน ให้นโยบาย      สร้างความ     เน้นการเรียนรู้  ใช้วิสัยทัศน์
องค์กร ภารกิจและ     สนับสนุนการ   ร่วมมือและ     เสริมพลัง, มี   และค่านิยม นา
      เป้าหมายของ พัฒนา, Top     สิ่งแวดล้อมเพื่อ  การประเมิน     องค์กรให้มี
      รพ., ผู้นาใช้ down, QA     การพัฒนา ชี้นา   ประสิทธิผลของ   ผลงานที่ดี (high
      เวลากับการตาม         สื่อสารและ     ระบบการนา     performing) เป็น
      แก้ปัญหาต่างๆ         ติดตามการ               องค์กรที่ยั่งยืน
      เป็นส่วนใหญ่          พัฒนา สร้าง              (sustainable)
                     แรงจูงใจ

        1    1.5   2     2.5   3    3.5    4     4.5    5


                                                61
HA Overall Scoring กับบันได 3 ขั้น
            Overall Score         Score รายหมวด

บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
     รับรอง 1 ปี    >= 1.5    หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ >= 3

บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
     รับรอง 1 ปี    >= 2.2    หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ >= 3
                    หมวดคุณภาพอื่นๆ           >= 2.5
     รับรอง 2 ปี    >= 3.0      (I-6, II-1.1, II-1.2ก, II-1.2ข)
    Detailed Scoring for Accreditation
 • ประเมินข้อย่อยด้วย
  คะแนน 1-3
 • ประเมินภาพรวมของบท
  เพื่อให้คะแนนเพิ่มใน
  ด้าน
   • การประเมินและ
     พัฒนา
   • บูรณาการ
   • นวตกรรม
   • และผลลัพธ์

• ให้คะแนน EI3 เมื่อ average
 score ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
• ให้คะแนน Outcome ต่อเมื่อ
 average score ตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป
                       63
  ระดับของเอกสารการประเมินตนเอง
                                Hospital Profile 2008 & ผลลัพธ์ (IV)
 Option: Detailed Scorebook     ระดับโรงพยำบำล       มาตรฐานโรงพยาบาลตอนที่ I-III


                   มาตรฐานส่วนที่เกี่ยวข้อง
 CLT Profile
Clinical Tracer /   ทีทีมนำทำงคลินิก
            มนำทำงคลินิก           มนำในระบบงำนสำคัญ
                            ทีทีมนำในระบบงำนสำคัญ
  Highlight       ทีมนำทำงคลินิก          ทีมนำในระบบงำนสำคัญ


      Service Profile

           หอผู ่ว้ป่วย
          หอผู้ป้ปยย         หน่วยงำนอื ๆ ๆ
                       หน่วยงำนอื่น่นๆ
           หอผู ่ว้ป่วย
            หอผู           หน่วยงำนอื่น่นๆ
                         หน่วยงำนอื
                           Service Profile
              S P A
                     3 บรรทัด


         กระบวนกำรดูแล
         เฉพำะโรค                     กระบวนกำร
Clinical Tracer                           ดูแลทั่วไป
  Highlight
  (1 หน้ำ)
                     Bedside Review
                  Incident Report, Trigger Tool
                 PSG: SIMPLE, Med Rec Review
                  Proxy Disease, Story Telling
 ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทัด
                             ทาอะไร

• รพ.ได้ปรับปรุงการดูแลผูป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่า
             ้
 ตัวตายใน รพ. ด้วยการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
                               ทาอย่างไร
                         ้
 เช่น ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะผูป่วย
 ที่มีอาการซึมเศร้า ทาให้จานวนผู้ป่วยที่ลงมือฆ่าตัว
 ตายลดลงจากปีละ 10 รายเหลือ 0-1 ราย
                        ผลเป็นอย่างไร                                 66
 Dream           Content        Method          Humanized Healthcare
       HPH (Health Promoting Hospital)   Appreciation
Sustainable
         HA (Hospital Accreditation)   Accreditation
           Sufficiency Economy
           Spirituality
           Standards
           Safety
   SHA
   Sustainable Health Promotion & Healthcare Accreditation
    Sustainable Healthcare Organization
         Quality/Safety, Efficiency, Morale
 Spirituality        System          Wisdom
                       Lean-R2R
Health Promotion     3C - PDSA          Evidence-based
Humanized HC                     KM
Living Organization                  Data analysis
                  Review      R2R
Narrative Medicine         Monitoring
Contemplation            Scoring
                   SPA
Appreciative           Gap Analysis
Aesthetics             Tracing
     ความคาดหวัง


  รพ.สืบค้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และระบบงาน
     จนเห็นประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา
และทาให้ระบบของ รพ.มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วย
    มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทาได้                       69

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:84
posted:11/23/2011
language:Thai
pages:30