Vards 09 PROGRAMMA by HC111123213040

VIEWS: 0 PAGES: 13

									VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI
    Ţodis ir jo tyrinėjimo aspektai
    The Word: Aspects of Research
    Wort. Aspekte der Forschung
   Слово и аспекты его исследования


  14. starptautiskās zinātniskās konferences
       PROGRAMMA
        Liepājas Universitāte
  2009. gada 26. – 27. novembris
Konferences starptautiskā zinātniskā komiteja:
    Ieva OZOLA,
         Dr.philol. (Liepājas Universitāte),
         komitejas priekšsēdētāja
    Benita LAUMANE,
         Dr.habil.philol. (Liepājas Universitāte)
    Gunta SMILTNIECE,
         Dr.philol. (Liepājas Universitāte)
    Jānis SĪLIS,
         Dr.philol. (Ventspils Augstskola)
    Daļa KISEĻŪNAITE,
         Dr.habil.human. (Klaipēdas Universitāte)
    Alvīds BUTKUS,
         Dr.habil.human. (Vītauta Diţā Universitāte)
    Aleksejs ANDRONOVS,
         filol.zin.kand. (Dr.) (Sanktpēterburgas Valsts universitāte)


Konferences organizācijas komiteja
    Diāna LAIVENIECE,
         Dr. paed. (Liepājas Universitāte),
         organizācijas komitejas priekšsēdētāja
    Dzintra ŠULCE,
         Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
    Resija ZAUERE,
         Mg. philol. (Liepājas Universitāte)
Konference notiek Liepājas Universitātē
Lielā iela 14
Liepāja LV – 3401
Latvija

Tālruľi un e-pasta adreses:
Latviešu valodas katedra
     634 83784, balti@liepu.lv
Latviešu valodas katedras vadītāja D. Laiveniece
     634 83783, diana.laiveniece@liepu.lv
Zinātniskās komitejas priekšsēdētāja I. Ozola
     634 07783, ieva.ozola@liepu.lv
2
         KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

26. novembris

Dalībnieku reģistrācija  11.30 – 12.00
ATKLĀŠANAS SĒDE      12.00 – 13.30  Zāle 4. stāvā
Kafijas pauze       13.30 – 14.00
5 SEKCIJU DARBS      14.00 – 17.40  Sk. sekciju darba kārtību
Diskusiju vakars      18.00

27. novembris
5 SEKCIJU DARBS      10.00 – 13.40  Sk. sekciju darba kārtību
Konferences nobeigums   14.00


Cien. konferences referentes un      Honourable Presenters and
referenti! Cien. sekciju vadītājas     Section Heads:
un vadītāji!                Please take into consideration that
20 minūtes ir paredzētas gan        20 minutes are allotted not only for
referātam, gan jautājumiem un       the presentation, but also for
diskusijām pēc tā. Lūdzam to        questions and the following debate.
ľemt vērā.


     KONFERENCES ATKLĀŠANAS SĒDE
     OPENING SESSION OF THE CONFERENCE
               LiepU aktu zāle

Konferences atklāšana
Referāti:
Inguna SKADIĽA (LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija)
Vienota valodas resursu un rīku infrastruktūra CLARIN
Anna STAFECKA (LU Latviešu valodas institūts)
Baltu valodu atlants: problēmas un risinājumi
Jānis SĪLIS (Ventspils Augstskola)
„Latviešu” un „briseliešu” valoda tulkojumos – divi valodas
attīstības ceļi „tulkojumspiediena laikmetā”                                       3
     VĀRDS TULKOJUMA ASPEKTĀ
   THE WORD IN THE ASPECT OF TRANSLATION
         243. auditorija
Sekcijas vadītāji:
Jānis SĪLIS, Larisa IĻJINSKA, Gunta LOČMELE

             26. novembris
14.00–14.20  Ilze SILIĽA (RTU Valodu institūts)
       Aizguvumu pētniecība latviešu un vācu valodā
14.20–14.40  Agnese DUBOVA (Ventspils Augstskola)
       Politiskās jomas svešvārdu semantiskā struktūra 20. gs.
       vācu un latviešu leksikogrāfiskajos avotos
14.40–15.00  Gunta LOČMELE (Latvijas Universitāte)
       Tulkotāja loma tūrismā
15.00–15.20  Agnija PLATACE (Latvijas Universitāte)
       Angļu valodas aizguvumi sporta terminoloģijā latviešu un
       norvēģu laikrakstos
15.20–15.40  Sintija BLUMBERGA (Ventspils Augstskolas doktorante)
       Burtiskums – hroniska tulkošanas problēma

15.40–16.00  STARPBRĪDIS

16.00–16.20  Tatajana BICJUTKO (Latvijas Universitāte)
       Repetition as a Textual Principle in the Discourse of
       Contemporary Life Writing
16.20–16.40  Larisa IĻJINSKA, Tatjana SMIRNOVA (RTU Valodu institūts)
       Meaning Creation and Meaning Extension in Scientific
       Technical Discourse
16.40–17.00  Marina PLATONOVA (RTU Valodu institūts)
       Terminology Formation Models in Environment-Related
       Texts
17.00–17.20  Jeļena DOROŠENKO (Latvijas Universitāte)
       The Impact of Discourse and Corpus Studies on English
       Explanatory Dictionaries
17.20–17.40  Irina LIOKUMOVIČA (RTU Valodu institūts)
       Verbal-Nominal Relations in the Structure of English
       Scientific-Technical Text
4
              27. novembris

10.00–10.20  Laura KARPINSKA (Latvijas Universitāte)
       Types of General English-Latvian Dictionaries
10.20–10.40  Diāna PAVLOVSKA (Ventspils Augstskola)
       Emocionālas attieksmes paušana mūsdienu darījumvēstulēs
       latviešu un krievu valodā
10.40–11.00  Svetlana POLOKOVĽIKOVA (Daugavpils Universitāte)
       Krievu un latviešu runas verbu nacionālā specifika
11.00–11.20  Nataļja MALAŠONOKA (Ventspils Augstskola)
       Межъязыковая лексическая интерференция: аббреви-
       атурные вкрапления в русскоязычной прессе Латвии
11.20–11.40  Nijolė BORUSEVIČIENĖ, Nijolė LITEVKIENĖ
       (Šaulių kolegija)
       International Language of the Civilisation and its Influence
       on the Diversity of Languages

11.40–12.00  STARPBRĪDIS

12.00–12.20  Dace LIEPIĽA (Latvijas Universitāte)
       Daţas piezīmes par atjaunojošā taisnīguma jomā
       lietotajiem angļu valodas terminiem un to ekvivalentiem
       latviešu valodā
12.20–12.40  Ineta STADGALE (Liepājas Universitāte)
       Eiropas Savienības dokumentu valoda migrācijas jomā
       Latvijā un Lietuvā
12.40–13.00  Egita PROVEJA (Ventspils Augstskola)
       Ņem, ņemt vai ņemiet glāzi piena: verba personas kategorija
       receptēs un to tulkojumos
13.00–13.20  Tatjana SMIRNOVA (RTU Valodu institūts)
       Sound Symbolism in Cross-Cultural Perspective
13.20–13.40  Zigrīda VINČELA (Latvijas Universitāte)
       Vietniekvārdi studentu elektroniskajos tekstos angļu
       valodā
                                       5
          VĀRDS STILISTIKĀ
         THE WORD IN STYLISTICS
           203. auditorija
Sekcijas vadītāji:
Anna VULĀNE, Diāna LAIVENIECE, Jānis VALDMANIS

              26. novembris
14.00–14.20  Jānis VALDMANIS (Latviešu valodas aģentūra)
       Novitātes maģiskums
14.20–14.40  Ojārs BUŠS (LU Latviešu valodas institūts)
       Pārdomas par idiolekta saistību ar valodas un runas
       dihotomiju
14.40–15.00  Maija BRĒDE (Latvijas Universitāte)
       Valodas variācijas intonācijas stilu izpausmē
15.00–15.20  Diāna LAIVENIECE (Liepājas Universitāte)
       Subjektīvā un objektīvā faktors zinātnes valodā (latviešu
       zinātniskie raksti humanitārajās zinātnēs)
15.20–15.40  Monta FARNESTE (Latvijas Universitāte)
       Typical Problems with Punctuation Usage in Research
       Papers

15.40–16.00  STARPBRĪDIS

16.00–16.20  Sandra OKUĽEVA (Liepājas Universitāte)
       Prezentācijas nobeiguma veidošanas aspekti
16.20–16.40  Līga VOGINA (Latvijas Universitāte)
       Dziļās un virsējās struktūras jēdziens valodniecībā
16.40–17.00  Elīna KRASOVSKA (Latvijas Kultūras akadēmija)
       Vizuālo tēlu metonīmisks lietojums reklāmas diskursā
17.00–17.20  Inese ZUĢICKA (Daugavpils Universitāte)
       Neoficiālie personvārdi Preiļu rajonā – semantiskais aspekts
17.20–17.40  Ingars GUSĀNS (Latvijas Universitāte)
       Rokgrupu nosaukumi latviešu valodā
6
             27. novembris

10.00–10.20  Anna KALVE (Latvijas Kultūras akadēmija)
       Metafora diskursā: kohēzija un koherence
10.20–10.40  Anna VULĀNE (Latvijas Universitāte)
       Okazionālismu loma M. Putniľa fantāzijas pasaules radīšanā
10.40–11.00  Jānis VECKRĀCIS (Ventspils Augstskolas doktorants)
       Dzejas tulkojamība: krustpunkti dzejas valodā
11.00–11.20  Gita BĒRZIĽA (Latvijas Universitāte)
       Teksta strukturējums sengrieķu satīriskajā dialogā
11.20–11.40  Guntars DREIJERS (Ventspils Augstskola)
       Bodlēra atdzejotāju lēmumpieņemšanas apsvērumi par vārdu,
       izteiksmi un metodi

11.40–12.00  STARPBRĪDIS

12.00–12.20  Inta LĪSMANE (Latvijas Universitāte)
       Saprašana un saprašanās starpkultūru dialogā
12.20–12.40  Ilga MIGLA (LU Latviešu valodas institūts)
       Priekšstati par cilvēka izskatu frazeoloģiskajos salīdzinājumos
12.40–13.00  Iveta RATINĪKA (Āgenskalna Valsts ģimnāzija)
       Ironijas un sarkasma izpausmes latviešu eksistenciālajā dzejā
       – lingvistiskais aspekts
13.00–13.20  Valda SALMIĽA (Latvijas Universitātes doktorante)
       Uz Davtašenas – Uskudaras tilta: onīmu lietojums
       M. Petrosjanas postmodernajā poēmā Haika krastos (2003)
13.20–13.40  Danutė BULZGIENĖ (Šaulių universitetas)
       Images Associated with the World of Man and Nature in
       The Snows of Kilimanjaro by E. Hemingway
                                        7
VĀRDA SEMANTISKIE UN GRAMATISKIE ASPEKTI
 SEMANTIC AND GRAMMATICAL ASPECTS OF THE
         WORD
        225. auditorija
Sekcijas vadītāji:
Andra KALNAČA, Gunta SMILTNIECE, Valentīna SKUJIĽA


                26. novembris
14.00–14.20  Ilze AUZIĽA (LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija)
       Vārda beigu līdzskaľu grupas, to nozīme zilbes struktūras
       analīzē
14.20–14.40  Mārcis PINNIS (LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija)
       Latviešu valodas vārdu vārdformu ģenerators, tā attīstība
       un nākotnes tendences
14.40–15.00  Baiba SAULĪTE (VALKOVSKA), Normunds GRŪZĪTIS
       (LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija)
       Teksta informatīvās struktūras analīze koreferences
       noteikšanai kontrolētā latviešu valodā
15.00–15.20  Ilze LOKMANE (Latvijas Universitāte)
       Sintaktisko sakaru būtība un raksturošanas aspekti
15.20–15.40  Ieva KUPLĀ (LU Latviešu valodas institūts)
       Polisēmijas termina un jēdziena izpratne lingvistikā

15.40–16.00  STARPBRĪDIS

16.00–16.20  Aina URDZE (Universität Bremen)
       „Trokšľu verbi”: morfoloģiski īpatnēja latviešu valodas skaľu
       verbu grupa
16.20–16.40  Ieva BREĽĶE (LU Latviešu valodas institūts)
       Noteiktības un nenoteiktības kategorija: izpausmes interneta
       tekstu valodā
16.40–17.00  Anda MEISTERE (LU Latviešu valodas institūts)
       Derivatīvie sieviešu dzimuma rādītāji publicistikā
17.00–17.20  Gunta NEŠPORE (LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija)
       Verbu ar semantisko elementu ‘pārvietoties kājām’ semantis-
       kās saistāmības īpatnības
17.20–17.40  Inese INDRIČĀNE (LU Latviešu valodas institūts)
       Latviešu valodas nebalsīgo berzeľu akustisks raksturojums

8
             27. novembris

10.00–10.20  Gunta SMILTNIECE (Liepājas Universitāte)
       Adverbu gradācija
10.20–10.40  Andra KALNAČA (Latvijas Universitāte)
       Personas paradigmas struktūra latviešu valodā
10.40–11.00  Daina NĪTIĽA (LU Latviešu valodas institūts)
       Prievārdu semantika
11.00–11.20  Inta URBANOVIČA (Latvijas Universitāte)
       Sufiksālā paronīmija latviešu literārajā valodā
11.20–11.40  Laimdota OLDERE (LU Latviešu valodas institūts)
       Ieskats daţu primāro kādības adjektīvu un to atvasinājumu
       ar -īgs, -īga semantikā

11.40–12.00  STARPBRĪDIS

12.00–12.20  Nijolė LITEVKIENĖ (Šaulių kolegija)
       The Eponyms of Anatomy
12.20–12.40  Iveta PŪTELE (LU Latviešu valodas institūts)
       Daţas latviešu valodas terminoloģijas tendences spēkratu
       terminoloģijā
12.40–13.00  Valentīna SKUJIĽA (LU Latviešu valodas institūts)
       Afiksoīds termindarināšanas līdzekļa funkcijā
13.00–13.20  Ārija OZOLA (LU Latviešu valodas institūts)
       Divdabju ar izskaľām -ošs, -oša lietojums mūsdienu
       latviešu valodā un atspoguļojums vārdnīcās
13.20–13.40  Ieva ZUICENA (LU Latviešu valodas institūts)
       Vārds un tā semantiskais atspoguļojums Mūsdienu
       latviešu valodas vārdnīcā
                                     9
          VALODA UN VIDE
       THE WORD AND ITS ENVIRONMENT
           241. auditorija
Sekcijas vadītāji:
Ina DRUVIETE, Linda LAUZE, Viktorija KUZINA


               26. novembris
14.00–14.20  Linda BIŠOFA (Latvijas Universitāte)
        Autonomā mācīšanās valodu apguves kontekstā
14.20–14.40  Inga BLISKA (Liepājas Universitāte)
        Franču valodas mācību paradigmas maiľa XX gs. 20.–30.
        gadu Latvijā
14.40–15.00  Normunds DZINTARS (Liepājas Universitāte)
        Satura aspekts 20. gs. 40.–50. gadu latviešu valodas
        mācību grāmatās
15.00–15.20  Igors IVAŠKINS (Rīgas Tehniskā universitāte)
        Information Technology as a Tool of Language Self-
        education
15.20–15.40  Diāna LIEPA (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
        Satura struktūra svešvalodas apguves procesā pieaugušajiem

15.40–16.00  STARPBRĪDIS

16.00–16.20  Vineta PORIĽA (LU Latviešu valodas institūts)
        Individuālā bilingvisma latviešu un krievu valodā galvenās
        tendences laikaposmā kopš pēdējās tautskaites Latvijā
16.20–16.40  Anda KAULIĽA (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
        Valodu mācīšanās motivācija 8. un 11. klasē
16.40–17.00  Viktorija KUZINA (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
        Vārdi un to asociācijas bērnu valodā
17.00–17.20  Thomas LEWANDOWSKI (Ventspils Augstskolas doktorants)
        Sprachentwicklung eines bilingualen Kindes. Eine Analyse
17.20–17.40  Inta RATNIECE (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
        Līdztiesīga sadarbība pedagoģiskajā pētniecībā, pilnveido-
        jot studentu latviešu valodas prasmes
10
               27. novembris

10.00–10.20  Gunta KĻAVA, Kristīne MOTIVĀNE (Latviešu valodas aģentūra)
       Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā
10.20–10.40  Kristīne POLITERE (Liepājas Universitātes doktorante)
       Sieviešu un vīriešu sarunvalodas izpētes specifika un
       pētījumu avoti
10.40–11.00  Danutė VALENTIENĖ (Šaulių kolegija)
       Replikų nutraukimo dialoguose funkcijos
11.00–11.20  Anda BLŪMANE (Vērgales pamatskola)
       Uzrunas veidu korelācija vispārizglītojošās skolās
11.20–11.40  Dite LIEPA (LU Latviešu valodas institūts)
       Vienkāršums presē – mode vai visatļautība?

11.40–12.00  STARPBRĪDIS

12.00–12.20  Laimdota LOČMELE (Latvijas Universitāte)
       Semiotiskā metode mediju kultūras pētniecībā
12.20–12.40  Ina DRUVIETE (Latvijas Universitāte)
       Valoda televīzijas un radio ţurnālistu skatījumā: ieskats
       sociolingvistiskā pētījumā
12.40–13.00  Loreta VAICEKAUSKIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
       Journalists’ Attitude Towards Public Language and
       Language Policy in LV and LT: Lithuanian and Latvian
       Cooperation Project
13.00–13.20  Giedrius TAMASEVIČIUS, Loreta VAICEKAUSKIENĖ
       (Lietuvių kalbos institutas)
       Language Style and Attitudes: Variation Study of
       Qualitative Interviews with Lihuanian Journalists
13.20–13.40  Linda LAUZE (Liepājas Universitāte)
       Lingvistiskā un komunikatīvā kompetence radio un
       televīzijas ţurnālistu vērtējumā
                                      11
   VĀRDA DIAHRONISKAIS UN AREĀLAIS ASPEKTS
   DIACHRONIC AND AREAL ASPECTS OF THE
          WORD
               303. auditorija
Sekcijas vadītāji:
Brigita BUŠMANE, Ieva OZOLA , Juris BALDUNČIKS               26. novembris
14.00–14.20  Dzintra LELE-ROZENTĀLE (Ventspils Augstskola)
       Vārds kā vācu un latviešu vēsturisko, sociālo un kultūrkontak-
       tu atspoguļojums
14.20–14.40  Agris TIMUŠKA (LU Latviešu valodas institūts, Valsts valodas centrs)
       Nedēļa – laikposms vai atsevišķa diena?
14.40–15.00  Juris BALDUNČIKS (Ventspils Augstskola)
       Daţi papildinājumi Latviešu etimoloģijas vārdnīcai
15.00–15.20  Māris BALTIĽŠ (Valsts valodas centrs)
       Jēkaba Dravnieka rediģētās konversācijas vārdnīcas un to
       vieta terminoloģijas vēsturē
15.20–15.40  Renāte SILIĽA-PIĽĶE (LU Latviešu valodas institūts)
       „Kur palika Šnapsts?” jeb zuduša mājvārda meklējumi

15.40–16.00  STARPBRĪDIS

16.00–16.20  Kristina BLOCKYTĖ (Klaipėdos universitetas)
       Velykų šventės specifika Klaipėdos krašte
16.20–16.40  Audronė KAUKIENĖ (Klaipėdos universitetas)
       Prūsų veiksmaţodţio wūkau-t ‘kviesti, šaukti’ kilmė
16.40–17.00  Brigita BUŠMANE (LU Latviešu valodas institūts)
       Ceļā uz vienas izloksnes leksikas tematisku apkopojumu
17.00–17.20  Daiga STRAUPENIECE (Liepājas Universitātes doktorante)
       Prefiksālo atvasinājumu semantiskās īpatnības Sventājā
17.20–17.40  Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ (Vilniaus universitetas)
       Pravardės kasdieniniame ir viešajame gyvenime
12
             27. novembris

10.00–10.20  Kornēlija POKROTNIECE (LU Latviešu valodas institūts)
       Uzruna G. Manceļa sprediķos
10.20–10.40  Gita ELKSNĪTE (Liepājas Universitāte)
       Divdabja atributīvais lietojums G. Manceļa tekstos
10.40–11.00  Elga SKRŪZMANE (LU Latviešu valodas institūts)
       Somatiskie frazeoloģismi G. Manceļa Postillā
11.00–11.20  Anita BUTĀNE (LU Latviešu valodas institūts)
       Sugasvārdu un īpašvārdu kalkošanas tradīcijas latviešu
       valodā
11.20–11.40  Linda KURMIĽA (LU Latviešu valodas institūts)
       Jāľa Ilstera publikācijās apkopoto botānisko nosaukumu
       īpatnības

11.40–12.00  STARPBRĪDIS

12.00–12.20  Anitra ROZE (LU Latviešu valodas institūts)
       Adjektīvi palss, pāls, pāts: pagātne, tagadne, nākotne
12.20–12.40  Maigone BEITIĽA (Liepājas Universitāte)
       Vilhelma Šteineka (1681–1735) latviskoto garīgo dziesmu
       sintakse
12.40–13.00  Anita PŪPOLA (Liepājas Jūrniecības koledţa)
       Objekta nozīmes izteikšana Lejaskurzemes izloksnēs tiešā
       verbālā pārvaldījuma kontekstā
13.00–13.20  Ieva OZOLA (Liepājas Universitāte)
       Atributīvie adjektīvi un divdabji Lejaskurzemes izloksnēs
13.20–13.40  Ilga JANSONE (LU Latviešu valodas institūts)
       Priekšvārdi Ērģemes latviešu draudzes baznīcu grāmatās
                                     13

								
To top