labraletcih_au_hepsi_son

Document Sample
labraletcih_au_hepsi_son Powered By Docstoc
					ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ

                                Uzmanlık ve ÇalıĢma    Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm   Laboratuar Adı   Donanımları
                                Alanları          E-mail Adresi
Zootekni Bölümü  Endokronoloji    Eliza          Kanda Hormon Analizleri  Doç.Dr.Ebru EMSEN
                                              emsen@atauni.edu.tr
Zootekni Bölümü  Suni Tohumlama ve  Laparoskopi Seti     Koyunlarda suni tohumlama Doç.Dr.Ebru EMSEN
          Embriyo Transfer  Videolu Mikroskop    ve embriyo transferi    emsen@atauni.edu.tr
          Laboratuvarı    Su Banyosu        Spermanın mikroskopik
                                muayenesi
                    Isı Tablası       Semen toplanmasını
                                müteakip uygun sıcaklıkta
                    Kızgınlık ve Ovulasyon  saklanması
                    Dedektörü        Suni tohumlamada
                    Preg-Tone        kullanılan ekipmanların
                                belli sıcaklıkta tutulması
                    Spektrofotometre     Koyunlarda kızgınlık ve
                                ovulasyon anının tespiti
                    Stereomikroskop     Gebeliğin 16,40 ve
                                55.günlerinde teĢhisi
                    Co2 Ġnsufflator
                                Sperm konsantrasyonunun
                                belirlenmesi
                    Çözündürme Ünitesi
                                Embriyo değerlendirme

                    Derin Dondurucu     Suni tohumlama ve embriyo
                                transferi çalıĢmalarında
                                kullanılmakta.
                                    DondurulmuĢ semenin
                                    uygun sıcaklıkta
                                    çözünmesinde

                                    Kan örneklerinin
                                    dondurulmasında
                                    kullanılmaktadır.
Zootekni Bölümü  Et Laboratuvarı     Milko Tester         Sütte yağ tayini         Prof.Dr. Naci TÜZEMEN
                     Etuv             Kuru madde tayini        ntuzemen@atauni.edu.tr
                     Warner Bratzler Shegre    Ette gevreklik tayini
         Arıcılık Laboratuvarı  Mikroskop           Kan, sperm, doku, bal,      Prof.Dr. Ferat GENÇ
                                    polen ve arı hastalık      fgenc@atauni.edu.tr
                     Ana Arı Yapay Tohumlama    etmenlerinin incelenmesi
                     Seti             Ana arıların yapay
                     Hassas ( F 0,001 gr) terazi  tohumlanması
                                    Ana arı, arı, larva tartımında
                     Monitör Görüntüleme
                     Sistemi            Mikroskoptaki görüntüyü
                                    aktarıp çıplak gözle
                     Hemocytometre         incelemek için
                     Santrifüj           Sperm, spor, bakteri virüs
                                    v.s sayımı
                                    Spermattakus, karıĢım,
                                    çözelti ayrımı
                  Sır alma cihazı       Petek sırlarının alınmasında
                  Bal Süzme makinesı     Süzme bal elde etmede
                  Bal Dinlendirme Tankı    kullanılmaktadır.
                  Ġnkübatör          Süzme Balın dinlendirilip
                                arıtılmasında kullanılır.
                  Ġbreli Terazi (F I gr)   Balın pastörizasyonunda,
                                ana arı üretiminde kuluçka
                                odası olarak
                                Bal, polen, propolis, Ģeker,
                                petek tartımı


Zootekni Bölümü  Yem Analizleri  Makro Kjeldahil       Protein tayini         Doç.Dr.Muhlis MACĠT
         Laboratuvarı   Soksilet Cihazı       Yağ tayini           macit@hotmail.com
                  Selüloz Ünitesi       Ham selüloz, ADF, NDP
                  Kül Fırını         tayini
                  Hassas ( 0,001 mg-330 gr)  Organik madde tayini
                  Terazi           Yem örneklerinin tartımı
                  Etuv            Kuru madde analizi
                  Su Benyos          Yemlerin yumuĢatılarak
                  Saf Su Cihazı        analize hazırlanması
                  Buzdolabı          Saf su Üretimi
                  Elektroforez        Kimyasal Maddelerin
                                Mufafazası
                                Genetik çalıĢmalar
Bahçe Bitkileri Bölümü  Moleküler Biyoloji     Derin Dondurucu (-86C),    Bitki örneklerinden DNA    Prof. Dr. Sezai ERCĠġLĠ
             Laboratuarı        Santrifüj,          izolasyonu, Moleküler     sercisli@atauni.edu.tr
                          UV-Spektrofotometre,Su    tekniklerle (RAPD, SSR)
                          Banyosu,pH metre       tür ve çeĢitler arasındaki
                          Hassas Terazi         akrabalık düzeylerinin
                          Buzdolabı (-20),Çeker     belirlenmesi, bitkilerde
                          Ocak,Steril Kabin,      ekstraksiyon çalıĢmaları,
                          Elektroforezler,.       ekstraktlarda antimikrobiyal
                                         özelliklerinin belirlenmesi,
                                         bitkilerin antioksidant
                                         özelliklerinin belirlenmesi,
                                         bitkilerin soğuğa
                                         dayanımlarının antifiriz
                                         proteinlerine göre tespiti.
             Doku Kültürü Laboratuarı  Steril Kabin,Otoklav     Mikro çoğaltma,embriyo-    Doç. Dr. Ahmet EġĠTKEN
                          Hassas Terazi,pH metre    kallus,anter polen ovaryum   aesitken@atauni.edu.tr
                          Sterilizatör,Manyetik     kültürleri,doku kültürü
                          KarıĢtırıcı,No-Frost     Ģartlarında çalıĢmalar.
                          Buzdolabı,Trioküler Streo
                          Mikroskop,Klima,Sterilizer,
                          Büyütme Odası

             Meyve Laboratuarı     Spektrofotometre,       Meyvelerin Kimyasal      Yrd. Doç. Dr. Rafet
                          Buzdolabı,          Analizleri.          ASLANTAġ
                                                         aslantas@atauni.edu.tr

             Sebze Laboratuarı     Etüv,Buzdolabı, Çeker     Sebzelerin Kimyasal      Yrd. Doç. Dr. Atilla
                          Ocak, Büyütme Kabini     Analizleri.          DURSUN
                                                         atilladursun@atauni.edu.tr
K.K.E.F/Böte Bölümü  Bilgisayar Laboratuarları  YaklaĢık 30’ar bilgisayarım  Bölüm uygulama derslerinin   Doç. Dr. YaĢar DEMĠR
                         bulunduğu 6 adet laboratuar  yürütülmesine tahsis edilmiĢ  yasdemir@atauni.edu.tr
                         mevcuttur. Laboratuarlarda  bu laboratuarlar Bilgisayar
                         güç kaynağı, projeksiyon,   Destekli Eğitim
                         ses sistemleri ve internet  AraĢtırmalarında,
                         bağlantısı mevcuttur.     kullanılmaktadır.
Bitki Koruma Bölümü  Bitki Klinik Laboratuarı  Mikroskop Görüntü Analiz   Preparattaki ( bitki ve     Prof.Dr. Erkol DEMĠRCĠ
                         Sistemi            mikroorganizmalara ait)     edemirci@atauni.edu.tr
                                        görüntülerin fotoğrafının
                         Spektrofotometre :      çekilerek bilgisayar ortamına
                                        aktarılmasında kullanılır.

                         Soğutmalı Santrifüj:     Mikroorganizmaların
                                        konsantrasyonlarının
                                        absorbans değeri olarak
                         Derin Dondurucu        belirlenmesinde, protein ve
                                        DNA’ nın
                         CO2 Etüv           konsantrasyonlarının
                                        ölçümünde kullanılır.

                                        Maddelerin özgül
                                        ağırlıklarına göre yerçekimi
                                        kuvvetine bağlı olarak
                                        ayrılmasında kullanılır.
                                        Buz makinası :Soğuk
                                        Ģartlardaki çalıĢmalarda
                                        ortam sağlamak için
                                        kullanılır.

                                        (-80 oC)Mikroorganizmaların
                                        froozen kültürlerinin ve
                                        DNA’ larının uzun süre
                                    muhafazasında kullanılır.

                                    Mikroorganizmalar ve çeĢitli
                                    testler için anaerobik ortam
                                    sağlanmasında kullanılır.Bitki Koruma Bölümü  Moleküler Biyoloji  Real Time PCR        PCR ürünlerinin kalitatif ve   Yrd.Doç.Dr. Hidayet
           Laboratuarı                   kantitatif analizlerinde,     BOSTAN
                                    enfeksiyon hastalıklarının    hbostan@atauni.edu.tr
                                    tanısında ve nokta
                                    mutasyonların
                      Otomatik Termocyle     belirlenmesinde
                      Sistem           kullanılmaktadır.

                                    DNA ve RNA üzerinde
                      Elektroforez Sistemi    seçilmiĢ bir veya birden fazla
                                    bölgenin çogaltılmasında
                                    kullanılır.

                      Jel Dökümentasyon Sistemi  Protein ve nükleik asitler gibi
                                    yüklü taneciklerin belirli bir
                                    pH’da, bir elektrik alanında
                      Elisa Sistemi        ve iyonize ortamda molekül
                                    büyüklüğü ve/veya yük
                                    farklarına göre
                      Biolog Sistemi       ayrılmalarında kullanılır.
                                    Jel üzerindeki bantların
                                    görüntülenmesi ve bilgisayar
                                    ortamına aktarılmasında
                                    kullanılır.
                                    Immunolojik çalıĢmalarda
                                    kullanılır.

                                    Mikroorganizmaların
                                    metabolik farklılıklara göre
                                    tanılanmasında, elde edilen
                                    profillerine göre biyolojik
                                    mücadele, biyolojik
                                    degradasyon ve
                                    redimentasyon
                                    teknolojilerinde kullanılıp
                                    kullanılmamasına karar
                                    verilmesinde faydalanılır.

Bitki Koruma Bölümü  Mikoloji Laboratuarı  Liyafilizatör       Mikroorganizmaların      Doç.Dr. Cafer EKEN
                                    dondurulup kurularak uzun   ceken@atauni.edu.tr
                                    süre muhafaza edilmesinde
                                    kullanılır.
Bitki Koruma Bölümü  Viroloji Laboratuarı  Vaccum Speed Dryer     Total RNA ve DNA’nın kısa   Yrd.Doç.Dr. Hidayet
                                    sürede ve homojen bir     BOSTAN
                       Komprosörlü Tuber Slicer  Ģekilde kurutulmasında     hbostan@atauni.edu.tr
                       and Grinder        kullanılır.
                                    Bitki dokularından homojen
                                    bitki özsuyu elde
                                    edilmesinde kullanılır.
                       Head Block

                                    cDNA sentezinde kullanılır.
Bitki Koruma Bölümü    Uçucu Yağ Laboratuarı    Clevenger tipi damıtma    Bitkilerden uçucu yağ elde    Prof.Dr. Hüseyin ZENGĠN
                            aleti            edilmesinde kullanılır.     hzengin@atauni.edu.tr


                            Rotary Evaparator      Uçucu yağlardaki suyun
                                          buharlaĢtırılmasında
                                          kullanılır


Gıda Mühendisliği Bölümü  Kromotografi Laboratuarı  -Yüksek Basınçlı Sıvı    -Biyokimya (Lipidler, yağ    Prof.Dr. Mükerrem KAYA
                            kromotografisi (HPLC)    asitleri, antioksidanlar)    mkaya@atauni.edu.tr
                            - Spektrofotometre      -ÇeĢitli gıdaların su aktivite
                            - Novasina aw Sprint TH   özelliklerinin tespit edilmesi
                            500 (Su Aktivitesi Cihazı)  -Gıdalardaki çeĢitli
                            - Gaz Kromotografisi(GC)   bileĢenlerin tespit edilmesi
                            - GC-MS
Gıda Mühendisliği Bölümü  Termal Analiz Laboratuarı  -Differential Scanning    -Yağların oksidasyon       Doç.Dr. Nesimi AKTAġ
                            Calorimetry (DSC)      sıcaklıkları           naktas@atauni.edu.tr
                            - Thermal Gravimetric    -NiĢastanın jelatinizasyon
                            Analysis (TGA)        sıcaklığı
                            - Dynamic Mechanical     -Retrogradasyon sıcaklığı
                            Analysis (DMA)        -ÇeĢitli proteinlerin
                            - Derin Dondurucu (-80°C)  denatürasyon sıcaklıkları
                                          -Saflık tayinleri
                                          -Kinetik analizler
                                          -Yağların erime ve
                                          kristallenme sıcaklıkları
                                          -Camsı değiĢim
                                          sıcaklıklarının tespiti
                                          -Maddelerin bileĢim ve
                                          bileĢim miktarlarının tespiti
                                          -Oksidasyon sıcaklıklarının
                                       belirlenmesi
                                       -Absorpsiyon ve desorpsiyon
                                       izotermlerinin belirlenmesi
                                       -Termomekaniksel özellikler
                                       kullanılarak maddelerin
                                       yapısal özelliklerinin
                                       belirlenmesi
Gıda Mühendisliği Bölümü  Tahıl Laboratuarı  -Farinograf          -Unun normal halini alması    Yrd.Doç.Dr.Gürbüz
                        - Ekstensograf        için gerekli % su miktarının   KOTANCILAR
                        - Amilograf          tespiti
                        - Liyofilizatör        -Yoğurma sırasında hamurun    gurbuz@atauni.edu.tr
                        - Falling Number       yoğurucu paletlere gösterdiği
                        - Glutomatik, Santrifüj,   direncin grafik (Farinogram)
                        Glutork            olarak belirlenmesi
                        - Çalkalama cihazı      - Hamurun uzama yeteneği,
                        - Penetrometre        uzamaya karĢı direnci ve
                        - Kolorometre         hamur enerjisi tespiti
                        - Hava sirkülasyonlu     - Jelatinizasyonun viskozitesi
                        kurutma dolabı        ve amilaz aktivitesinin
                        - Masa üstü değirmen     ölçümü
                        - Döner tablalı büyük fırın  - DonmuĢ numunelerin ısıl
                        - Katı yakıtla çalıĢabilen  iĢleme maruz bırakılmadan
                        fırın             kurutulması iĢlemi
                        - Ev tipi mini fırın     - alfa-amilaz aktivitesinin
                        - EriĢte Kesme makinesı    ölçümü
                        - Fermentasyon dolabı     -Gluten indeksi ve kuru
                        - Yoğurucu          gluten tayini
                        - Bühler Tipi Laboratuar   - Zeleny Sedimentasyon
                        Değirmeni           deneyi
                        - Hektolitre         - Ekmek içi yumuĢaklığının
                                       mikroprosesör kontrolü
                                       -Numunelerin renk
                                         yoğunluklarının ölçümü
                                         -Kuru madde tayini
                                         -Buğdayın kalitatif ve
                                         kantitatif özelliklerini
                                         belirlenmesi
                                         -Deneme unlu mamüllerin
                                         piĢirilmesi
                                         -Fermantasyonun sağlanması
                                         - Buğdayın değerini belirtme
                                         ve derecelendirme

Gıda Mühendisliği Bölümü  Pilot ekmek fabrikası   Donanımlı          Ekmek üretimi          Yrd.Doç.Dr.Gürbüz
                                                         KOTANCILAR
                                                         gurbuz@atauni.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü  Et-Mikrobiyoloji     -Laminar Kabin       -Mikrobiyolojik ekim      Prof.Dr. Mükerrem KAYA
              Laboratuarı        - Stomacher         -KarıĢtırma           mkaya@atauni.edu.tr
                           - Derin Dondurucu (Deep   -Dondurma
                           Freezer)          - Mikrobiyolojik sayım,
                           - Çalkalayıcı        görüntüleme
                           - Görüntüleme Ünitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü  Et-Kimyasal Laboratuarı  -Ultra-Turrax        -Parçalama           ArĢ.Gör. Güzin KABAN
                           - Santrifüj, 20, + 40 0C,  -Santrifüj           gkaban@atauni.edu.tr
                           max. 14.000 d/d       -Isıtma
                           - Su Banyosu        -Ekstraksiyon
                           - Soxhelet Ekstraksiyon   -Saf su üretimi
                           - Saf Su Cihazı       -Proteinlerin fraksiyonlarına
                           - Dikey Elektroforez    ayrımı
                           Sistemi           -ısıtma ve karıĢtırma
                           - Isıtıcı ve karıĢtırıcı-  -Vakum uygulama
                           - Vakum Pompası       - Purifiye su
                           - Millipore Su Cihazı    -Sterilizasyon
                            - Pastör Fırını

Gıda Mühendisliği Bölümü  Et Ürünleri ĠĢleme     -Gaz- Vakum Ambalajlama    -Vakum ambalajlama       AraĢ.Gör.Dr. Fatih ÖZ
              Laboratuarı-I        Makinesi            -Depolama            fatihoz@atauni.edu.tr
                            - Klima Ünitesi (+2, +50C)   -Pastırma dilimleme
                            - Pastırma Dilimleme      -Kıyma
                            Makinesi            -PiĢirme
                            - Kıyma makinesı        -Parçalama
                            - Isıtıcı Plaka        -Sucuk, salam dolumu
                            - Cutter            -Sucuk, salam kılıflarının
                            - Dolum Makinesi        kapanması
                            - Klips Makinesi
Gıda Mühendisliği Bölümü  Et Ürünleri ĠĢleme     -Fırın             -PiĢirme            AraĢ.Gör.Dr. Fatih ÖZ
              Laboratuarı-II       - Kavurma Kazanı (Buhar    -Kavurma            fatihoz@atauni.edu.tr
                            Ünitesi Bağlantılı)
Gıda Mühendisliği Bölümü  Mikrobiyoloji Laboratuarı  - Laminar Kabin        -Gıda ürünlerinin        Yrd.Doç.Dr.Mustafa
                            - Pastör Fırını (Nüve, 0-300  mikrobiyolojik özelliklerinin  GÜRSES
                            ºC)              belirlenmesi          mgurses@atauni.edu.tr
                            - Santrifüj (Hettich , EBA   -Sterilizasyon
                            III, 6000 rpm)         -Santrifüj
                            - Derin Dondurucu (-25 ºC)   -Dondurma
                            - Seitz Filtresi (Seitz-    -Mikrobiyolojik sayım,
                            Werke)             görüntüleme
                            - Stereo Mikroskop (Jena)
                            - Mikroskop (Olympus
                            BX51T)
                            - Görüntüleme sistemi
                            (Olympus C7070)
Gıda Mühendisliği Bölümü  Bitkisel Yağ Laboratuarı  - Soxhelet Ekstraksiyon    -Yağlı tohumlarda yağ tayini  Prof.Dr. Mükerrem KAYA
                            sistemleri           -Damıtma            mkaya@atauni.edu.tr
                            - Damıtma Sistemleri
Gıda Mühendisliği Bölümü  Elektroforez Laboratuarı  -Dikey ve yatay        -Proteinlerin fraksiyonlarına  Yrd.Doç.Dr. M.Ġrfan
                          elektroforez sistemleri   ayrımı               AKSU
                          - Jel görüntüleme sistemi                    miaksu@atauni.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü  Meyve-Sebze ĠĢleme    - Santrifüj         - Santrifüj            Yrd.Doç.Dr.Ġhsan Güngör
              Laboratuarı       - Ultrason Su Banyosu    - Isıtma              ġAT
                          - Döner BuharlaĢtırıcı    - BuharlaĢtırma          igsat@ atauni.edu.tr
                          - Su Banyosu
Tarım Makinaları Bölümü  Tarımsal Mekanizasyon  Toprak Kesme Direnci     AraĢtırmalar sonucunda       Yard.Doç.Dr. Yıldıran
              Lab.           Ölçme Cihazı, Analiz     geliĢtirilebilecek alet ve     YILDIRIM
                          Elekleri, Nem Ölçer,     makina prototiplerini       yildiran@atauni.edu.tr
                          Hassas Terazi, TitreĢim   yapabilecek donanım ve
                          Cihazı, Dijital Anemometre  kapasiteye sahip
                                         bulunmaktadır. Bölüm
                                         binasına ek olarak yapılan ve
                                         bilimsel çalıĢmalar için
                                         deney setleri ile birlikte tarım
                                         alet ve makinalarının
                                         sergilendiği 750 m2 alana
                                         sahip bir adet hangar da
                                         araĢtırma, eğitim ve amaçlı
                                         olarak kullanılmaktadır.
Tarım Makinaları Bölümü  Mekanik Teknoloji Lab.  Oksijen Gaz Kaynağı,     Torna, freze, planya iĢleri ile  Dr. Mustafa Gökalp
                          Elektrikli Ark Kaynağı,   motor bakım ve onarımı,      BOYDAġ
                          Dikey Matkap, Planya,    kaporta, kaynak iĢleri ve ağaç   mboydas@atauni.edu.tr
                          Torna, Freze         iĢleri.
Tarım Makinaları Bölümü  Termik Motorlar Lab.   Takometre, Komparatör    Motorların tanıtımı ve       Yard.Doç.Dr. Ahmet
                                         çalıĢma ilkeleri, tarımsal     ÇELĠK
                                         alanda kullanılan iki ve dört   ahcelik@atauni.edu.tr
                                         strok periyotlu Otto ve Diesel
                                         motorların bazı önemli
                                         özellikleri ile performans
                                         karakteristiklerinin
                                         belirlenmesine yönelik
                                          uygulamalar.
Tarım Makinaları Bölümü  Tarımsal Elektrifikasyon  Sayısal-Doğrusal       Eğitim amaçlı, elektronik   Yrd.Doç.Dr. Ġsmail
             Lab.            Elektronik Deney seti,    devre kurumu ve tam regüleli ÖZTÜRK
                           Osiloskop           DC güç kaynağı olarak     iozturk@atauni.edu.tr
                                          (±12V, ±5V)
                                          kullanımı,elektriksel
                                          sinyallerin dalga Ģekillerinin
                                          belirlenmesi, AC-DC
                                          sinyalleri gerilim değerleri,
                                          akım, frekans, faz farkı, yarı
                                          iletken elemanların
                                          karakteristikleri ve
                                          kondansatör Ģarj ve deĢarj
                                          eğrilerinin belirlenmesi.
Tarımsal Yapılar ve    Sulama-Drenaj Laboratuvarı Spektrofotometre, Alev
                           Fotometresi, TDR, Basınçlı                   Prof.Dr.Üstün ġAHĠN
Sulama Bölümü
                           Membran Aleti, Agrega                      ussahin@atauni.edu.tr
                           Stabilitesi Tayin Cihazı, pH
                           metre, EC metre, Etüv,
                                          Sulama, Drenaj
                           Digital Terazi, Derin
                           Dondurucu, Hidrolik
                           Ġletkenlik Ölçüm Cihazı,
                           Saf Su Cihazı, Buzdolabı,
                           Kül Fırını, GPS
Tarımsal Yapılar ve    Mukavemet Laboratuvarı   Basınç Aleti, Üniversal
                           Çekme Aleti, Elek Sarsma
Sulama Bölümü                                                   Yrd.Doç.Dr.Sırrı ġAHĠN
                           Makinası, Betoniyer,
                           Agregaların Özgül       Yapı Malzemesi, Hayvan    ssahin@atauni.edu.tr
                           Ağırlıklarını Ölçen
                                          Barınakları
                           Düzenek, Değirmen, Sıcak
                           Pres, Losangeles Aleti
                           (Agrega AĢınma Deneyi),
                          Beton Silindir Kalıp (15x30
                          cm)
Tarla Bitkileri Bölümü  Bitki Analiz Lab.     Azot tayin sistemi       Azot, protein, ham kül tayini,  Prof. Dr. Mustafa TAN
                          (Kjaldahl), Ankom ADF-     ADF-NDF-ADL belirleme      mustan@atauni.edu.tr
                          NDF-ADL belirleme cihazı,
                          Kurutma fırını, Etüv, Saf su
                          cihazı, silaj öğütme
                          makinesi
Tarla Bitkileri Bölümü  Bitki Moleküler Genetiği  Otoklav, steril kabin, PCR,  Bitki doku kültürü, Bitki    Doç.Dr. Kamil
             Lab.            pH metre, Mikro dalga     moleküler genetiği, gen     HALĠLOĞLU
                          fırın, Steril Kabin,      aktarımı, moleküler       kamilh@atauni.edu.tr
                          Ġklimlendirme dolabı, DNA   biyoçeĢitlilik, haritalama
                          ve Protein elektoforez
                          sistemleri, Ultra saf su
                          cihazı
Tarla Bitkileri Bölümü  Sitogenetik Lab.      AraĢtırma mikroskopları,    Kromozom sayımı, karyotip    Doç.Dr. Kamil
                          Etüv              analizi, Kromozomların      HALĠLOĞLU
                                          meyotik davranıĢının       kamilh@atauni.edu.tr
                                          incelenmesi
Toprak Bölümü      Kimya Laboratuarı     Atomic      Absorbtion  Toprak     ve    bitki  Yrd. Doç. Dr. Adil AYDIN
                          Spectrophotometer.       ekstarklarında makro ve     adil@atauni.edu.tr
                          Aquamate     UV-Visible  mikro element tayinleri.
                          Spectrophotometer.       Toprak,   bitki  ve  su
                          Schleibler    Calsimeter.  ekstarklarında anyon ve
                          Santrifüj. pH Metre. Çeker   katyon analizi. Toprakta
                          ocak. Hot Plate. Etüv.     kireç (CaCO3)Tayini. Su ve
                          Terazi. Saf su cihazı.     toprak   örneklerinin  pH
                                          larının belirlenmesi. Toprak
                                          organik maddesinin tayini.
                                          Toprakta    KDK    ve
                                          DeğiĢebilir    Katyonların
                                          belirlenmesi.
Toprak Bölümü  Mikrobiyoloji Laboratuarı  Otoklav.     Ġnkübatör. Sterilizasyon.           Yrd. Doç. Dr. Serdar
                      Mikroskop.   Etüv.   Su Mikroorganizma üretimi ve     BĠLEN
                      banyosu. Saf su cihazı. saflaĢtırılması.            sbilen@atauni.edu.tr
                      Terazi.           Mikroorganizma     sayımı.
                                     Toprakların C ve CO2
                                     içeriklerinin belirlenmesi.
Toprak Bölümü  Bitki Besleme Laboratuarı  Etüv. Terazi. Blender. Saf Bitki ve Toprak örneklerinin     Prof. Dr. Nesrin YILDIZ
                      su cihazı. De Ġyonize saf su kurutulması.     Bitkilerin  nesriny25@atauni.edu.tr
                      cihazı. pH metre. EC metre. öğütülmesi. Su ve toprak
                      Ġyon ölçer. Mikro Kjeldahl örneklerinin    pH   larının
                      yakma ve damıtma ünitesi. belirlenmesi.     Çözeltilerin
                      Kül fırını. Çeker ocak. Hot elektiriki kondaktivitesinin
                      Plate.   Flammephometer. ölçülmesi.      Çözeltideki
                      Spectrophotometer.      iyonların belirlenmesi. Bitki
                                     örneklerinde azot tayini.
                                     Bitki örneklerinin yakılması.
                                     Bitki ve toprakta Ca, Mg, Na
                                     ve K analizi. Bitki ve Toprak
                                     örneklerinde P analizi.

Toprak Bölümü  Toprak Fiziği Laboratuarı  Mekanik karıĢtırıcı. Cone   Toprakların        tekstür Prof. Dr. Mustafa Y.
                      Penetrometre. GPS. Toprak   sınıflarının    belirlenmesi. Canbolat
                      Nem Ölçer (TDR, Time      Toprak    tane   büyüklük canbolat@atauni.edu.tr
                      Domain Reflectometers).    dağılımı tayini (Elek, pipet
                      WP4.    Kmoch   aygıtı.  ve hidrometre yöntemleri
                      Permeametre seti. Yoder    ile). Toprak kütle yoğunluğu
                      Tipi Islak Eleme Aygıtı.    -hacim    ağırlığı-   tayini
                      Casagrande Aygıtı. Proctor   (Parafin, silindir ve kum
                      aygıtı. Cep tipi kesme     hunisi   yöntemleri    ile).
                      aygıtı. Toprak örnekleme    Toprak nem içeriği tayini.
                      kiti. Elek Seti (50–500µm,   Toprak    su   potansiyeli
                      1–8 mm). Kurutma Fırını.    ölçümü. Hava geçirgenliği
                         Terazi. Elektriki Ġletkenlik tayini. Doygun hidrolik
                         Ölçer (EC Metre). Rotary iletkenlik tayini (Sabit ve
                         Eleği. Kırma aygıtı.     değiĢken     su   seviyeli
                                        permeametre yöntemleri ile).
                                        Suya stabil agregat büyüklük
                                        dağılımı ve agregat stabilitesi
                                        tayini (Yoder tipi ıslak eleme
                                        aygıtı ile ıslak eleme). Kıvam
                                        limitleri (Likit ve plastik
                                        limit) tayini, Büzülme limiti
                                        tayini. Toprak sıkıĢma testi
                                        (Proctor yöntemi ile). Toprak
                                        makaslama testi. Toprak
                                        örneklerinin     elenmesi.
                                        Toprak ve bitki örneklerinin
                                        kurutulması.    Çözeltilerin
                                        elektriki   kondaktivitesinin
                                        ölçülmesi. Kuru agregat
                                        büyüklük    dağılımı   ve
                                        mekaniksel stabilite (Rotar
                                        eleği ile kuru eleme). Kırılma
                                        değeri (Briket oluĢturma ve
                                        kırma yöntemi).
Toprak Bölümü    Toprak Etüt, Haritalama ve  Aloney el nivosu.      Toprak    oluĢumunda   rol Dr. Müdahir ÖZGÜL
           Mineraloji Laboratuarı    Streoskop.          oynayan kaya ve minerallerin mozgul@atauni.edu.tr
                                        tanıtılması ve minerallerin
                                        özelliklerinin belirlenmesi.
                                        Hava fotoğrafları ve toprak
                                        etüdünde kullanılan araç
                                        gereçlerin tanıtımı.
Su Ürünleri Bölümü   Hastalık Laboratuarı     Otaklav,Starel Kabin,   Prof. Dr.Telat YANIK        Doç. Dr. Abdulkadir
            Doç. Dr. Abdulkadir        Ġnkübatör      Besleme ve YetiĢtirme          ÇĠLTAġ
     ÇĠLTAġ                                    akçiltaĢ@atauni.edu.tr

                            Prof. Dr.M.Sıtkı ARAS    Doç. Dr. ġükriye HĠSAR
Balık ĠĢleme ve Teknolojisi               YetiĢtiricilik
    Laboratuarı      Fleto,Tütsüleme,Vakum                   shiar@atauni.edu.tr
 Doç. Dr. ġükriye HĠSAR    Ambalajlama,Medifiye
                  Atmosferde,     Doç. Dr. N.Mevlüt ARAS
                 Paketleme-ĠĢleme    YetiĢtirme ve Biyoekoloji
  Moleküller,Genetik
   Laboratuarı                                    Doç. Dr. Orhan
  Doç. Dr. Orhan                   Doç. Dr. Muhammed         ERDOĞAN
   ERDOĞAN           PCR, Ġnkübatör,    ATAMANALP Aguatik
                  Elektraforez     Toksiloji,Su Kirliliği    oerdogan@atauni.edu.tr


Yem ve Laboratuarı Doç.                 Doç. Dr. Abdulkadir
 Dr. N.Mevlüt ARAS                   ÇĠLTAġ Balık Hastalıkları,  Doç. Dr. N.Mevlüt ARAS
                            Deneysel Biyokimya
                                           mevlutaras@yahoo.com
                Spelto,GC.HPLC,Lipid
                  Punficaticon    Doç. Dr. Olcay HĠSAR
                            Biyokimya,Biyoteknoloji
Toksiloji Laboratuarı Doç.
   Dr. Muhammed                    Doç. Dr. Orhan
   ATAMANALP                     ERDOĞAN Balık         Doç. Dr. Muhammed
                            Biyololojisi, Aguatik      ATAMANALP
                            Moleküller Biyoloji ve    matamanalp@hotmail.com
                            Biyoteknoloji
               HPLC,Gaz Kromatarratisi
                            Doç. Dr. ġükriye HĠSAR
                            ĠĢleme
Yrd. Doç. Dr. E.Mahmut
KOCAMAN Besleme ve
YetiĢtirme

Yrd. Doç. Dr. Özer AYIK
Tesis Planlama,Genel Su
ürünleri YetiĢ.

Yrd. Doç. Dr. H.Ġbrahim
HALĠLOĞLU YetiĢtiricilik
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

Fakülte/Bölüm   Laboratuvar Adı         Donanımları           Uzmanlık ve ÇalıĢma        Sorumlu Öğretim Üyesi ve
                                          Alanları              E-mail Adresi
Biyoloji Bölümü  Moleküler Biyoloji ve      PCR, Soxolet ve aparatları,   Bakteri izolasyon ve        Doç. Dr. Medine GÜLLÜCE,
         Bakteriyoloji Laboratuvarı    Evoparatör, Clavenger      karakterizasyonu, Bitki      mgulluce@atauni.edu.tr
                          aparatı, Steril Kabin,     populasyon genetiği,
                          Otoklav, Etüvler,        Ekstraksiyon iĢlemleri, DNA
                          Liyofilizatör, Derin      ve protein analizleri ve
                          Dondurucu, Soğutmalı      Biyoteknolojik çalıĢmalar
                          Santrifüj, Mikrosantrifüj,
                          Elektroforez setleri ve image
                          sistemleri,
         Mikrobiyoloji Laboratuvarı    Etüvler, Saf Su Cihazı,     Mikroorganizma izolasyonu     Doç. Dr. Esabi B.
                          Fermentasyon Cihazı,      ve Biyoteknolojik çalıĢmalar    KURBANOĞLU
                          Otoklav, Steril Kabin ve                      ekurbanoglu@yahoo.com
                          Shaker
         Histoloji Laboratuvarı      Mikrotom            Sitolojik ve Histolojik      Doç. Dr. Fadime
                                          ÇalıĢmalar, Toksisite       GEYĠKOĞLU
                                          çalıĢmaları            geyikogluff@yahoo.com
         Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı  Ġklimlendirme Kabini, Derin   Bitki stres fizyolojisi ve Bitki  Doç. Dr. ÖkkeĢ ATICI
                          Dondurucu, Santrifüjler, Saf  Biyokimyası üzerine        oatıcı@atauni.edu.tr
                          Su Cihazı ve polistat      çalıĢmalar
         Genetik Laboratuvarı       Etüvler, Binoküler ve ıĢık   Drosophila genetiği ve       Yrd. Doç. Dr. Handan UYSAL
                          Mikroskopları          toksisite çalıĢmaları       hauysal@atauni.edu.tr
         Hayvan Sistematiği        Mikroskoplar ve         ÇeĢitli omurgasızların       Yrd. Doç. Dr. Ümit
         Laboratuvarı           fotoğraflama ve çizim      hayvanların sistematik       ĠNCEKARA
                          düzenekleri           çalıĢmaları            incekara@atauni.edu.tr
         Parazitoloji Laboratuvarı    Mikroskop Düzeneği       Balık parazitleri üzerine     Prof. Dr. M. Cemal OĞUZ
                                          çalıĢmalar             mcoguz@atauni.edu.tr

Fizik       Yoğun Madde Fiziği Lab.     Yarıiletken Proses, I-V ve C-  Yarıiletken tabanlı        Doç. Dr. Seydi DOĞAN
                 V Ölçüm Sistemleri      malzemelerin fabrikasyon    sedogan@atauni.edu.tr
                                öncesi temizliği, Yarıiletken
                 Çeker ocak, Tavlama ünitesi  tabanlı malzemelerden devre   Yrd.Doç.Dr.ġakir AYDOĞAN
                 (0-10000C), Edvards Vakum   elemanı yapılması, Elde     saydogan@atauni.edu.tr
                 kaplama pompaları (~10-5   edilen devre elemanlarının
                 Torr) 2 adet, LH Univex 300  elektriksel karakterizasyonu.
                 Turbomoleküler vakum
                 pompası (10-6 Torr) 1 adet,
                 Ultrasonik banyo, MK 318
                 KarıĢtırıcı, HP 4192A 5 Hz-
                 13 MHz LF Ġmpedans
                 Analizörü, Keithley 487
                 Picoammeter/ Voltage source
Fizik  Yoğun Madde Fiziği Lab.  Hall Etkisi, Soğurma Sistemi Büyütülen yarıiletkenlerin    Doç.Dr. Aytunç ATEġ
                                tipi, taĢıyıcı          aytunga@atauni.edu.tr
                 Varian assoc. V2901     konsantrasyonları, taĢıyıcı
                 Regulated Magnet power    mobilitesi, malzemenin      Doç. Dr. Cevdet COġKUN
                 supply, Perkin Emler     özdirenci, yasak enerji     ccoskun@atauni.edu.tr
                 UV/VIS Spectrometer     aralığının tayini, bant
                 Lambda 25, LH Kapalı devre Ģeklinin tayini.
                 Helyum Kroyostat,
                 Lakeshore 340 Temp. Cont.,
                 Ortec Brookdeal Precision ac
                 Amplifier, Phase Sensitive
                 Detector 9412A, Rotary
                 pump
    Yoğun Madde Fiziği Lab.  DLTS sistemi         Optik veya elektriksel      Prof. Dr. Sebahattin
                                sinyaller kullanılarak      TÜZEMEN
                 SULA Tech.          yarıletkenlerde kusur      stuzemen@atauni.edu.tr
                 Not: Sistem kompakt olup   haritalanması, kusur
                 sıcaklığa bağlı çeĢitli DLTS karakterizasyonu
                 ölçümleri alınmaktadır.
Fizik  XRF Lab.  EDXRF Ölçüm Sistemi       Katı, sıvı, toz, briket (pellet),  Prof. Dr. Yusuf ġAHĠN
          Canberra Si(Li) Dedektör,    ince film gibi değiĢik       ysahin@atauni.edu.tr
          Canberra   DSA    1000  formlarda hazırlanmıĢ
          Desctop,            numunelerin yüksek
          Canberra    Cıts:96-9442  hassasiyetle kualitatif ve
          Inspector Desctop, Wın Axıll  kuantitatif analizi, atom,
          Software Program, Test     molekül ve radyasyon fiziği
          Kaynağı, Am-241 Nokta      araĢtırmaları, çevre kirliliği,
          Kaynak, Am-241 Halka      arkeoloji, tıbbi araĢtırmalar,
          Kaynak, Ba-133     Halka  endüstri, madencilik,
          Kaynak, HP Bilgisayar, HP    eczacılık ve kimya... gibi
          Photosmart 7150 Renkli     çeĢitli alanlar.
          Yazıcı, Hassas Terazi (2
          Adet), 25 Tonluk Hidrolik
          Pres, 2 Adet Havan, Öğütme
          Makinesi, Mikser, Etüv, Farlı
          Saflıkta  ve  Miktarlarda
          Kimyasallar,     Numune
          Hazırlamak Ġçin Kullanılan
          Malzemeler

    XRF Lab.  WDXRF Ölçüm Sistemi       Katı, sıvı, toz, briket (pellet),  Prof. Dr. Yusuf ġAHĠN
                          ince film gibi değiĢik       ysahin@atauni.edu.tr
          WDXRF ZXS 100e         formlarda hazırlanmıĢ
          spektrometre (Rigaku ZXE-    numunelerin yüksek
          100e),             hassasiyetle kualitatif ve
           a- Rh hedefli X-IĢını    kuantitatif analizi, atom,
             Tüpü,          molekül ve radyasyon fiziği     Doç.Dr. Elif BAYDAġ
           b- Gaz AkıĢlı Orantılı    araĢtırmaları, çevre kirliliği,   ebaydas@atauni.edu.tr
             Sayaç,          arkeoloji, tıbbi araĢtırmalar,
           c- Sintilasyon Sayacı,    endüstri, madencilik,
          2 Adet Vakum Ünitesi,      eczacılık ve kimya... gibi
                   Soğutma Ünitesi, 3 Fazlı    çeĢitli alanlar.
                   Güç Kaynağı, Ana ġartel,
                   DELL Bilgisayar (Sistem
                   Yazılımı Ġle Birlikte), Yazıcı,
                   12 Adet Numune Kabı,Sıvı
                   Numune Kabı, 1 Adet
                   kullanılmakta olan 2 Adet
                   Yedek Argon-Metan Gazı
Fizik    EPR Lab.         EPR Sistemi           Paramagnetik maddeler      Prof. Dr. Yusuf ġAHĠN
                                   incelenmesi, yapı analizi,    ysahin@atauni.edu.tr
                     a- Varian E-4 Line kristal simetrisi ve
                       Centruy Series X- elektronun yerel simetri
                       bandı       EPR tayini, g- faktörü, aĢırı ince
                       spektrometresi     yapı sabiti ve spin
                     b- DeğiĢken    sıcaklık Hamiltonien
                       sistemi         parametrelerinin tayini.
                     c- Kroystat      Yoğun Madde Fiziği Lab.  Kristal Büyütme Lab.      2 li ve 3 lü uygun yarıiletken  Yrd. Doç. Dr. Bekir
                                   kristallerin büyütülmesi.    GÜRBULAK
                   Modifiye edilmiĢ Bridgman-                    gurbulak@atauni.edu.tr
                   Stockbarger Kristal Büyütme
                   sistemi
Kimya Böl  Asimetrik Sentez     1) HPLC             Metal katalizör kullanılarak   Doç. Dr. Hamdullah KILIÇ
      Laboratuvarı                       asimetrik epoksidasyon.     hkilic@atauni.edu.tr
                                   Mikroorganizmalar
                                   kullanılarak ketonların
                                   asimetrik indirgenmesi.
                                   Optikçe aktif hidroperoksit
                                   sentezi ve asimetrik
                                   epoksidasyon.
                                   Optikçe aktif doğal ürün
                                   türevlerinin sentezi.

Kimya Böl  Mikroanaliz Ünitesi    1) Elementel Analiz Cihazı  Elementel analiz cihazı ile   Öğr. Gör. Dr. Ebru METE
                    LECO CHNS-932         numunedeki C,H,N,S %      ebru25@atauni.edu.tr
                                   tayini yapılmaktadır
      GC-MS Ünitesi       2) THERMO FINNIGAN      Bir karıĢımdaki organik     Öğr. Gör. Dr. Ebru METE
                    GC-MS Spektrometri Cihazı   bileĢikler gaz kromatografisi  ebru25@atauni.edu.tr
                                   ile kolayca ayrılarak
                                   tanınabilir, buradan elde
                                   edilen çok az miktarda
                                   maddelerin yapısı hakkında
                                   da kütle spektrumları
                                   alınarak bilgi edinmek
                                   mümkündür.
Kimya Böl  Fizikokimya Lab.      1)Laser Strobe Model TM-3   Floresans bileĢiklerin     Prof. Dr. Yavuz ONGANER
                    Lifetime fluorometer     fotofiziksel özellikleri;    yonganer/@atauni.edu.tr
                    2)Spektroflorometre      çözücü-çözünen
                    3)Spin coating ünitesi    etkileĢmeleri ve moleküler
                    4)Absorpsiyon spektrofoto   agregasyonları.
                       metresi        Floresans bileĢiklerin ince
                    5)Sıcaklık kontrollü     film yapılarının incelenmesi.
                    çalkalamalı su banyosu

      Analitik Kimya AraĢtırma  1) Taramalı Tünelleme     1-BileĢik yarıiletken      Prof. Dr. Ümit DEMĠR
      Lab.            Mikrokobu (STM)        materyallerin ince filmlerinin
                    2) Atomik Güç Mikroskobu   elektrokimyasal tekniklerle   udemir@atauni.edu.tr
                    (AFM)             sentezi ve karakterizasyonu
                    3) FTIR Spektrofotometre   (yüzey ince filmleri, kristal
                    UV-VIS-NIR          yapı tayini, optik özelliklerin
                    Spektrofotometre       incelenmesi
                    4) Elektrokimyasal Analizör  2-Elektropolime
              (potansiyostat)-3 adet    rizasyon ve makro
              5) Deiyonize su cihazı    moleküllerin elektrokimyasal
              6) Distile su cihazı     ve optik özelliklerinin
                             incelenmesi
Kimya Böl  XRD       1) X-Ray Diffractometer   Moleküllerin üç boyutlu    Yrd. Doç. Dr. Ertan
              Rigaku            yapılarının belirlenmesi    ġAHĠN
              R-AXIS RAPID-S

      NMR       Nükleer Manyetik Rezonans 1- Organik moleküllerin yapı   Yrd. Doç. Dr. Cavit KAZAZ
              cihazları          analizleri           ckazaz@atauni.edu.tr
                           1
              1) Varian 400 (100) MHz H 2- Proton (1H)
              (13C)-NMR           Karbon (13C)         Uzm. BarıĢ ANIL
              2) Varian 200(50) MHz     Fosfor (31P)         banil@atauni.edu.tr
              1
               H(13C) NMR          Flor (19 F)
                         1
              3) Varian 60 MHz H-NMR     Azot (15N)
                            Çekirdeklerinin ölçülmesi
                            3- Moleküllerin
                            Konfigurasyon
                            Konformasyon ve
                            Konstitüsyonlarının
                            belirlenmesi
                            4- DüĢük ve yüksek
                            sıcaklıkta dinamik dengelerin
                            belirlenmesi
      Biyokimya Lab  1) DNAElekroforez      1.DeğiĢik kaynaklardan     Doç.Dr.Hasan ÖZDEMĠR
              cihazları: Owl Separation  karbonik anhidraz, polifenol  hozdemir@atauni.edu.tr
              systems, agaroz       oksidaz, siyanamid hidrataz,
              elektroforezi, iki farklı  glukoz 6-fosfat
              boyutta: Model B2 ve B1A  dehidrogenaz, peroksidaz,
              2) Sony Görüntüleme Cihazı katalaz ve laktoperoksidaz
              3) Eppendorf Mastercycler  vb. enzimlerinin
              Gradient PCR Cihazı     saflaĢtırılması,
4) Heraeus Sepatech      karakterizasyonu, bazı ilaç
(Suprafuge 22)Soğutmalı    ve kimyasal maddelerin bu
santrifüj           enzimler üzerindeki in vitro
5) Hermle Z 323        ve in vivo etkilerinin
K(Germany)Soğutmalı      araĢtırılması
santrifüj           2.Glukoz 6-fosfat
6) CHEBĠOS s.r.l.       dehidrogenaz varyantlarının
(Optimum-one/UV-VIS)      mutasyon analizi
Spektrofotometre        3.Bazı fare genlerinin
7) BIO RAD (dikey)Protein   cDNA’larının üretilmesi,
elektroforez cihazı      klonlanması, antisens
8) Ġsmatec Peristaltik pompa  mRNA’larının üretimi ve in
9)GFL3025KarıĢtırıcı(Shake   situ hibridizasyon.
r)               4.Antioksidanlar
10) Barnstead Easy Pure    5.Antifiriz proteinler
UV/UF Saf su cihazı
11) Clifton Su banyosu
12) Scotsman AF-20
(Authomatic ice machines)
Kar makinesi
13) 1-Bio Rad Power Pac
3000Güç kaynağı
14) Sanyo Medical Freezer
Derindondurucu (-20ºC’ye
kadar)
15) Sanyo Ultra Low Derin
dondurucu (-85ºC’ye kadar
16)Leica Doku Gömme
Cihazı
17) Leica Rotary Mikrotom
Cihazı (tam motorize rotary)
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Fakülte/ Bölüm   Laboratuvar Adı        Donanımları         Uzmanlık ve ÇalıĢma      Sorumlu Öğretim Üyesi ve
                                       Alanları            E-mail Adresi
Çevre Müh.Böl.   AraĢtırma Laboratuvarı 1   WTW Termoreaktör       Kimyasal oksijen ihtiyacının Doç.Dr. Ergün Yıldız
          (Biyolojik Arıtım                     tespitinde kullanılır     (eyildiz@atauni.edu.tr)
          Teknolojileri Laboratuvarı)                               Yrd.Doç.Dr. Erdem
                                                      Kocadağıstan
                                                      (myecem@atauni.edu.tr)
                         Analitic Jena 1100 VIS    Amonyum azotu, toplam
                         Spektrofotometre       azot, nitrit azotu, nitrat
                                       azotu, KOĠ ve benzeri su ve
                                       atıksu analizlerinde
                                       kullanılır
                         BIOFLO IIC Kesikli ve    Mikrobiyolojik çalıĢmalarda
                         Sürekli Fermantör      ve biyolojik arıtım
                                       denemelerinde kullanılır
                         Masterflex peristaltik pompa AraĢtırma amaçlı yapılan
                                       çeĢitli deneysel çalıĢmalarda
                                       sıvıların iletimi için
                                       kullanılır
                         Nuve FN500 Etüv       ÇeĢitli çalıĢmalarda ısıtma
                                       ve kurutma amaçlı kullanılır
                         Shimadzu Hassas Terazi    AraĢtırma çalıĢmalarında
                         (0.1 mg hassasiyetli)    kullanılan kimyasal
                                       maddelerin tartımında veya
                                       diğer tartım iĢlemlerinde
                                       kullanılır
                         Millipore Vakum Pompası Katı-sıvı ayırma
                                       iĢlemlerinde kullanılır
WTW Multiline P4 pH-O2,  Numunenin ihtiva ettiği pH,
iletkenlik ölçer      çöz. O2 ve iletkenlik
              değerlerinin tespiti için
              kullanılır
WTW Akm ve Bulanıklılık Numunenin ihtiva ettiği
Ölçüm Sistemi MIC/184 XT askıda katı madde ve
              partikül miktarının tespiti ile
              bulanıklılık değerinin
              bulunması için kullanılır
Muhtelif Magnetik     Çözelti hazırlanmasında
KarıĢtırıcılar       karıĢtırma ve ısıtma
              iĢlemlerinde
Orion Model 835 O2 ölçer  Sudaki çözünmüĢ O2
              değerinin tespiti için
Osmonics Tegetsel akıĢ   Mikrofiltrasyon iĢlemleri ile
membran modülü       katı-sıvı ayırımının
              gerçekleĢtirilmesi için
              kullanılır.
Sıcak Su Sirkülatörü    Biyolojik reaksiyonların
              gerçekleĢmesi için gerekli
              sıcaklığın sağlanması için
              kullanılır
Nuova 2 Stirplate Manyetik Gerekli karıĢtırma iĢleminin
Isiticı          sağlanması için kullanılır
DeğiĢik Deney Düzenekleri ÇeĢitli atıksu arıtım
Ve Aparatları       araĢtırmaları için kurulu
              deney düzenekleri
Ebara marka santrifüj tipi Membran filtrasyonu ve
pompa           biyolojik reaktörlerde sıvı
              sirkülasyonu için
Balint Hassas terazi    Membran akıları ölçümleri
              için
Çevre Müh.Böl.  AraĢtırma laboratuvarı 2   WTW Termoreaktör      Kimyasal oksijen ihtiyacının Prof.Dr. Recep
         (kimyasal arıtım                     tespitinde kullanılır.    Boncukçuoğlu
         teknolojileri laboratuvarı)                              (rboncuk@atauni.edu.tr)
                        Masteflex peristaltik pompa AraĢtırma amaçlı yapılan
                                      deneysel çalıĢmalarda sıvı
                                      iletimi için kullanılır
                        Millipore Vakum Pompası   Katı-sıvı ayırma
                                      iĢlemlerinde kullanılır


                        WTW Multiline P4 pH-O2,   Numunenin ihtiva ettiği pH,
                        iletkenlik ölçer      çöz. O2 ve iletkenlik
                                      değerlerinin tespiti için
                                      kullanılır
                        Heidolph Me 3004      Çözelti hazırlanmasında
                        Magnetik KarıĢtırıcı    karıĢtırma ve ısıtma
                                      iĢlemlerini gerçekleĢtirmek
                                      için kullanılır
                        Sıcak Su Sirkülatörleri   Kimyasal reaksiyonların
                                      gerçekleĢmesi için gerekli
                                      sıcaklığın sağlanması için
                                      kullanılır
                        Osmonics Tegetsel akıĢ   Fizikokimyasal arıtım
                        membran modülü       iĢlemlerinde mikrofiltrasyon
                                      iĢlemlerinde katı-sıvı
                                      ayırımında
         Nuova 2 Stirplate Manyetik   Gerekli karıĢtırma iĢleminin
         Isıtıcı             sağlanması için kullanılır

         Retsch Sk 100 Öğütücü      Katı maddenin belirli bir
                         boyuta sahip olması için
                         gerçekleĢtirilen öğütme
                         iĢlemlerinde kullanılır
Çevre Müh.Böl.  Philips-Bird Bilgisayarlı jar  Jar testi deneylerinde     Prof.Dr. Recep
         testi cihazı                          Boncukçuoğlu
         Cole Parmer Takometreli     KarıĢtırma iĢlemlerinde    (rboncuk@atauni.edu.tr)
         karıĢtırıcı
         Hassas terazi          Tartım iĢlemlerinde
         Etüv              Kurutma iĢlemlerinde
         Muhtelif debi metreler ve    Muhtelif debi ölçüm ve
         dispenserler          kimyasal uygulamalarda
         Mağnetik karıĢtıcı       KarıĢtırma iĢlemlerinde
         Türbidimetre          Bulanıklılık ölçümlerinde
         Bilgisayar+yazıcı        Deney sistemlerinin kontrolü
                         ve veri toplanmasında
         Askıda Madde Ölçer       Atıksu içerisindeki askıda
                         katı madde miktarının
                         tespitinde
                      Doğru Akım Güç Kaynağı   Elektrokimyasal
                                   reaksiyonların
                                   gerçekleĢmesinde istenilen
                                   akım Ģiddeti veya uygulanan
                                   potansiyel değerlerinin
                                   temininde
                       Brymen marka Multimetre Elektrokimyasal
                                   reaksiyonların
                                   gerçekleĢmesinde istenilen
                                   akım Ģiddeti veya uygulanan
                                   potansiyel değerlerinin
                                   hassas olarak ölçülmesinde
Çevre Müh.Böl.  AraĢtırma Laboratuvarı 3 Zeta-Meter 3.0+ZM3+502   Numunenin Zeta          Yrd.Doç.Dr. Yalçın ġevki
         (Kimyasal      Arıtım (Voltaj dönüĢtürücüsü ve Potansiyelinin ölçümü için    Yıldız
         Teknolojileri Laboratuvarı) mikroskop modülü ile   kullanılır            (yyildiz@atauni.edu.tr)
                       HP ALIGENT 6890N Gaz Su ve atıksulardaki çeĢitli      Yrd.Doç.Dr ġahset Ġrdemez
                       Kromotografisi      organik maddelerin tespiti    (sirdemez@atauni.edu.tr)
                                   için kullanılır          Yrd.Doç.Dr. Nuhi
                                                    DEMĠRCĠOĞLU
                                                    (nuhidemirci@yahoo.com)
                      Tekmar-Dohrman Apollo    Su ve atıksu analizlerinde ve
                      9000 TOC cihazı       katı örneklerde numunenin
                                    ihtiva ettiği toplam,
                                    inorganik ve organik karbon
                                    ile toplam azotun tespiti için
                                    kullanılır
Lenton Furnaces Kül Fırını  Yüksek sıcaklıklarda
               yakılması gereken organik
               maddeler için kullanılır
Runne Heidelberk Santrifüj  Katı-sıvı ayırımı yapılması
               gereken numunede yüksek
               hızlarda santrifüj
               iĢlemlerinde kullanılır
Rosi 1000 inkübatörlü    Çalkalama ve karıĢtırma
Çalkalayıcı         gerektiren iĢlemlerinin
               gerçekleĢtirilmesi için
               kullanılır
Millipore Gradient Ultra Saf AraĢtırmalarda yüksek
Su Cihazı          saflıkta ihtiyaç duyulan su
               temini için kullanılır
Denver Instrument Hassas   AraĢtırma çalıĢmalarında
Terazi            kullanılan kimyasal
(0.01 mg hassasiyetli)    maddelerin tartımında veya
               diğer tartım iĢlemlerinde
               kullanılır
WTW BOĠ Metre IR       Numunenin ihtiva ettiği
Kumandalı 6’lı        biyolojik oksijen ihtiyacının
               (BOĠ) tespitinde kullanılır
Toplam Azot Ölçüm Cihazı Su ve atıksu analizlerinde ve
               katı örneklerde numunenin
               ihtiva ettiği toplam azotun
               tespiti için kullanılır.
                      STS 8000 Otomotik      Rutin TOC ve TN
                      Örnekleme Cihazı      analizlerini yapmak için
                                    kullanılır.
                      Infracal TOG/TPH (Yağ-   Su ve atıksu analizlerinde
                      Gres) Analiz Cihazı     yağ- gres analizleri yapmak
                                    için kullanılır.
                      WTW Termoreaktör      Kimyasal oksijen ihtiyacının
                                    tespitinde kullanılır
                      WTW Multiline P4 pH-O2, Numunenin ihtiva ettiği pH,
                      iletkenlik ölçer      çöz. O2 ve iletkenlik
                                    değerlerinin tespiti için
                                    kullanılır.
Çevre Müh.Böl.  AraĢtırma Laboratuvarı 4  WTW Termoreaktör      Kimyasal oksijen ihtiyacının  Prof.Dr. Avni Çakıcı,
                                    tespitinde kullanılır      (acakici@atauni.edu.tr)
                      UV-160A Shimadzu UV-    Su ve atıksu bulunan kirlilik  Yrd.Doç.Dr. Filiz Nuran
                      VIS Spektrofotometre    parametrelerinin tespiti için  Acar
                                    kullanılır           (facar@atauni.edu.tr)
                      Masteflex peristaltik pompa AraĢtırma amaçlı yapılan
                                    deneysel çalıĢmalarda sıvı
                                    iletimi için kullanılır
                      Armfield Jartesti Cihazı  Kimyasal iĢlemlerden
                      W1a 3226/2         koagülasyon-flokülasyon
                                    deneylerinde optimum
                                    Ģarların belirlenmesi için
                                    kullanılır
                      GFL 2008 Model Distile Su Öğrenci deneyleri ve
                      Cihazı           araĢtırmalarda kullanılan saf
                                    suyu temin etmek için
                                    kullanılır
         WTW Multiline P4 pH-O2,   Numunenin ihtiva ettiği pH,
         iletkenlik ölçer       çöz. O2 ve iletkenlik
                       değerlerinin tespiti için
                       kullanılır
         Heidolph Me 3004       Çözelti hazırlanmasında
         Magnetik KarıĢtırıcı     karıĢtırma ve ısıtma
                       iĢlemlerini gerçekleĢtirmek
                       için kullanılır.

Çevre Müh.Böl.  WTW 340A pH Ölçer      Numunenin pH değerinin
                       tespiti için kullanılır
         Sıcak Su Sirkülatörü     Kimyasal reaksiyonların
                       gerçekleĢmesi için gerekli
                       sıcaklığın sağlanması sabit
                       tutulması için kullanılır
         Muhtelif Magnetik      Gerekli karıĢtırma iĢleminin
         KarıĢtırıcılar        sağlanması için kullanılır
         Su Banyosu          GerçekleĢtirilen proseste
                       çözeltinin istenilen sıcaklık
                       değerlerinde sabit
                       tutulabilmesi için kullanılır
         Vakum etüvü         Mikrobiyolojik çalıĢmalarda   Prof.Dr. Avni Çakıcı,
                       ısıtma ve kurutma        (acakici@atauni.edu.tr)
                       alanlarında kullanılır
         Masterflex peristaltik pompa AraĢtırma amaçlı yapılan    Yrd.Doç.Dr. Filiz Nuran
                       çeĢitli deneysel çalıĢmalarda  Acar
                       sıvıların iletimi için     (facar@atauni.edu.tr)
                       kullanılır
         Flowmetre          Debi ölçmede kullanılır.
         Basınçölçer         Basınç ölçmede kullanılır.
         Nüve BM-101 Termostat    Mikrobiyolojik çalıĢmalarda
                       kullanılır
                      Nuova 2 Stirplate     Gerekli karıĢtırma iĢleminin
                                   sağlanması için kullanılır
                      Thermo Nicolet 100 Uv-VIS KOĠ, amonyum azotu
                      Spektrofotometre     toplam azot, nitrit azotu,
                                   nitrat azotu tayini, PO4-P
                                   tayini vb. su ve atıksu
                                   analizlerinde analizlerin
                                   gerçekleĢtirilmesinde
                                   kullanılır.
                      Ozon Üretim Cihazı    Kimyasal oksidasyon
                                   çalıĢmalarında ozon üretimi
                                   için kullanılmaktadır.
Çevre Müh.Böl.  AraĢtırma Laboratuvarı 5  Gallencamp Kalorimetre  Katı atıkların kalori     Doç.Dr. Sezer Turalıoğlu
                      5094/03/590        değerlerinin ölçülmesi için  (mfsezer@atauni.edu.tr)
                                   kullanılır           Dr. Hanefi Bayraktar
                      Baca Gazı Analiz Cihazı  Hava kirliliği tespiti ve   (hanefib@atauni.edu.tr)
                      (MRU)           kontrolü çalıĢmalarında
                                   yerinde ölçüm yapabilme ve
                                   yakma tesisleri bacasında
                                   yanma gazları analizi
                      Riken Keiki RI-411 A CO2 Ġç atmosferde CO2 ölçümü
                      Ölçüm Aleti        için kullanılır
                      PMI Partikül madde    DıĢ atmosferde katı
                      örnekleme cihazı     partiküllerin örneklenmesi
                                   için kullanılır.
                      PM10,PM2,5 Hi-Vol     Kırsal ve kentsel alanda
                      Sampler Anderson marka  hava kalitesi
                                   örneklemelerinde
                                   kullanılmaktadır.
                      TSP-PM10-PM25 Low-Vol Kentsel ve iç ortam hava
                      Sampler Tecora Echo marka kalitesi
                                    örneklendirmelerinde
                                    kullanılır.
                      Süzme aparatı ve vakum   Hava kalitesi örneklerinin
                      pompası           ekstroksiyon ve
                                    analizlerinde kullanılır.
                      PH metre WTW marka     Hava kalitesi örneklerinin
                                    (yağıĢ,pm gibi) ekstraksiyon
                                    ve analizlerinde kullanılır.
Çevre Müh.Böl.  AraĢtırma Laboratuvarı 6  Nüve ES500 Etüv       Mikrobiyolojik çalıĢmalarda Doç.Dr. YaĢar Nuhoğlu
         (Mikrobiyoloji Lab.)                  ısıtma ve kurutma      (ynuhoglu@atauni.edu.tr)
                                    alanlarında kullanılır    Yrd.Doç.Dr. Yalçın Kemal
                                                   Bayhan
                                                   (ybayhan@atauni.edu.tr)
Çevre Müh.Böl.  Lisans Öğrenci       BK75 Otoklav        Mikrobiyolojik sterilizasyon Prof.Dr. Recep
         Laboratuvarı                      amaçlı kullanılır      Boncukçuoğlu
         (Çevre Kimyası ve Temel                               (rboncuk@atauni.edu.tr)
         iĢlemler ve Prosesler)   Nüve BM-101 Termostat    Mikrobiyolojik çalıĢmalarda
                                    kullanılır
                      Buchler Çalkalamalı     Mikrobiyolojik çalıĢmalarda
                      inkübatör          inkübasyon için kullanılır
                      Masteflex peristaltik pompa Eğitim amaçlı yapılan
                                    deneysel çalıĢmalarda sıvı
                                    iletimi için kullanılır
                      Jenway 4020 Iletkenlik   Çözelti iletkenliğinin
                      ölçer            ölçümünde kullanılır
                      Dr. RangeTermoreaktör    Kimyasal oksijen ihtiyacının
                                    tespitinde kullanılır
                      Velp Jartesti Cihazı F4/5  Kimyasal iĢlemlerden
                                    koagülasyon-flokülasyon
                                    deneylerinde kullanılır
Jenway Alev Fotometresi  K, Na, Ca, Mg analizlerinde
             kullanılır
Orbeco- Hellige 965    Çözeltinin sahip olduğu
Türbidimetre       bulanıklılık değerinin
             tespitinde kullanılır
WTW Multiline P4 pH-O2,  Numunenin ihtiva ettiği pH,
iletkenlik ölçer     çöz. O2 ve iletkenlik
             değerlerinin tespiti için
             kullanılır.
Sedimentasyon Cihazı   Süspansiyonların çökelme
             özelliklerinin
             belirlenmesinde

Engelli çökelme cihazı  Engelli çökelme deneyleri
             için
Oksijen transferi ve   Oksijen transfer hız
havalandırma cihazı    katsayısının bulunması
Elektrik-Elektronik  Nanoteknoloji - Katıhal  Minyatür ısıl iĢlem ünitesi  Yarıiletken malzemelerin ve Prof. Dr. Hasan Efeoğlu
Mühendisliği     Elektroniği AraĢtırma   (50-450 oC, maksimum 15    Schottky yapıların Optik-
           Laboratuarı        dk).              Elektriksel karakterizasyonu hefeoglu@atauni.edu.tr
                        2 adet gaz altı 1200 oC ısıl  Kristal büyütme.
                        iĢlem fırını ( maksada bağlı  Katıhal Elektroniği için
                        olarak OD16mm quartz tüp    yazılım ve donanım tasarımı
                        kullanılmalı).         ve geliĢtirme.
                        IV-T, IT-V, CV-T, CT-V     Nano yapıların fabrikasyonu
                        ölçümleri ve VB tabanlı    ve kollektif davranıĢlarını
                        yazılım. (10-350 K),      esas alan devre elemanı
                        (20mA-10 fA), (3000pF-     fabrikasyonu
                        0.1fF-1MHz).
                                        Lithografi tabanlı devre
                        5x10-7 Torr Vakum kaplama   elemanı fabrikasyonu
                        ünitesi (Yalnızca Al, Au, In
                        BuharlaĢatırma için)
                        Fotolumünesans (PL) 300-
                        850nm , 10-350K
                        17 MOhm DI su ünitesi
                        Dikey laminar numune
                        hazırlama kabini
                        Islak-kimyasal numune
                        hazırlama ve iĢleme kabini
                        Lazer güç ölçer ()
                        Optik uyarma için muhtelif
                        lazerler
                        NOT:Verilen karakterizason
                        teknikleri tek bir sistem
                        üzerinde tasarlanarak aktif
                        hale getirildiği için herbir
                        ölçüme konfigüre edilmesi
                        gerekir
Elektrik-Elektronik  Fotonik Karakterizasyon  Optik spektrum analizör    Fotonik           Yrd. Doç. Dr. Bülent
Mühendisliği     Laboratuarı        sistemi. (600-1750nm, 10                  Çakmak
                                        Yarıiletken Lazer
                        dB att. Off)          fabrikasyonu ve       bcakmak@atauni.edu.tr
                        Optik güç ölçer kiti(750-   karakterizasyon.
                        1800nm, -100-+20dB       Q anahtarlama.
                        Darbeli ve cw lazer diyod
                        sürme.
                        ( Darbe süresi 10ns, 20ms,
                        dc 0-20V, 2A )

Elektrik-Elektronik  TümleĢik-Sensörler    Elektro kimyasal dağlama    Gözenekli silisyum ve    Yrd. Doç. Dr. Tevhit
Mühendisliği                  ünitesi. (Hücre Si için, HF  kimyasal sensör uygulaması. Karacalı
           AraĢtırma         dayanımlı,           Çok tabakalı yapılarda optik tevhit@atauni.edu.tr
           Laboratuarı        20mm2,zamanlama serbest    yansıma simülasyonu.
                        programlanabilir,1A-pA)
                                        Fotolumünesans
                        Optik yansıma ölçüm
                        sistemi. (200-1100nm, 0    Optik yansıma ölçümü.
                        derece)
                        2 adet gaz altı 1200 oC ısıl
                        iĢlem fırını ( Yalnızca Si,
                        kuartz tüp çapı OD16mm )
Elektrik-Elektronik      Ġleri           Hall Probe tabanlı 3D    Süperiletken yataklar.    Doç. Dr. Ahmet Cansız
Mühendisliği                       magnetik alan tarama ve
                Elektromagnetizma                    Süper iletken motorlar.   acansiz@atauni.edu.tr
                             karakterizasyon.
                Laboratuarı          (2.5 cm tarama alanı, 0.1 Manyetik sistemler.
                               mm çözünürlülük, 300G-
                               30.000G)
*Bütçe tahsisi yapılmıĢ olup
2007 Yılı içinde
tamamlanması ve hizmete
alınması planlanan araĢtırma
laboratuarı ve altyapılar

Elektrik-Elektronik      Süperiletkenlik ve Ġleri  Darbeli Elektron-Lazer    Süperiletken malzeme     Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul
Mühendisliği          Elektriksel Malzemeler   Kaplama Sistemi (PED-     üretimi ve karekterizasyonu. ertugrul@atauni.edu.tr
                AraĢtırma Laboratuarı*   PLD) (Herbir         Ultrathin fılm büyütme.
                             konfigürasyon aynı sistem
                             içinde ve yalnızca biri    Flux pinning ve vortexler
                             aktif)            Chip Paketleme
                             STM
                             AFM
                             Metal Mıkroskopu
                             Süperiletken Magnet (9T)
                             I-V-T Karakterizasyon (4-
                             300K)
Elektrik-Elektronik  Elektrik Magnetizma    Donanım   Deney     Prof. Dr. Hasan Efeoğlu
Mühendisliği                         Ġsmi
           (II Yarıyıl)                     hefeoglu@atauni.edu.tr
                        Set
                              Transform
                              atörler
                        Özel Üretim Alternatik
                              Akım
                              Frekansını
                              n
                              Belirlenme
                              si
                        Özel Üretim Ġki
                              Noktasal
                              Yükün
                              Elektrik
                              Alanı
                        Özel Üretim EĢ Eksenli
                               Ġletken
                               Silindirik
                               Sistemleri
                               n Elektrik
                               Alanı
                        Özel Üretim
                                 Wheats
                               tone
                               Köprüsü
                               ve Ġletken
                               Tellerin
                               Özdirenç
                               Tayini
                        Özel tasarım
                                 Elektro
                               nların
                               Elektrik
                               Alanında
                               Hızlandırıl
                               ması ve
                               Saptırılma
                               sı
Elektrik-Elektronik  Elektrik Devre Laboratuarı ( 1 adet LCR Metre        Yrd.Doç.Dr. Tevhit Karacali
Mühendisliği     III. Yarıyıl )        12 adet 150 MHz Digital
                          Osiloskop            Tevhit @atauni.edu.tr
                          2 adet 20 MHz Analog      Yrd.Doç.Dr. Bülent Çakmak
           Analog Elekt. Laboratuarı  Osiloskop            bcakmak@atauni.edu.tr
           (IV yarıyıl)         1 adet 50 Mhz Analog
                          Osiloskop
           Sayısal Devre        13 adet Analog Digital
           Laboratuarı** (V. Yarıyıl) CADET deney seti
                          12 adet Fonksiyon
                          Generatörü/Frekans Metre
                          12 adet Masaüstü
                          Multimetre
                          12 adet El tipi Multimetre

Elektrik-Elektronik  Kontrol Laboratuarı** (VI.  DC Motor Kontrol Seti      Prof. Dr. Adnan Derdiyok
Mühendisliği     Yarıyıl )          Ters Sarkaç Kontrol Seti    derdiyok@atauni.edu.tr
                          Top Denge Sistemi Kontrol
                          Seti
                          Sıvı Seviye Kontrol Seti
                          Isı ve Isı AkıĢı Kontrol Seti
                          DSP Motor Kontrol Seti
Elektrik-Elektronik  Elektrik Makinaları      Deney belirleme çalıĢmaları   Doç. Dr. Ahmet Cansız
Mühendisliği     Laboratuarı** (VI. Yarıyıl)  devem     eden     bu  acansiz@atauni.edu.tr
                          labaoratuarın   alt   yapı
                          malzemesi:
                          Üç faz transformatör, Üç faz   Yrd. Doç. Dr. Köksal
                          asynchrous motor,, slip ring   Erentürk
                          üç-faz asncrone motor, split   keren@atauni.edu.tr
                          faz motor, Kapasitör motor,
                          Üç faz sncrone makine,
                          Relukatns motor, Dc akım
                          motor uyarma, Dc akım seri
                          urma, Dc akım Ģönt motor
                          uyarma,    Eddy    akım
                          firenleme, Dc dinamometre,
                          Motorzie        kontrol
                          kartı,Helmotz bobin sistemi,
                          Tek Fazlı Transformatör,
                          Fren Sistemi, Güç Besleme
                          Kulesi,        Uyartım
                          Düzenekleri   için   Güç
                          Besleme   Birimi,   Fren
                          Sistemi için Güç Besleme
                          Birimi, Mekanik Dijital Güç
                          Ölçme Birimi, Yük Hücresi,
                          Optik DönüĢtürücü, Optik
                          Takometre, Kapasitif Yük,
                          Rezistif Yük Endüktif Yük,
                          DC
                          Motor için BaĢlatıcı Reosta,
                          Alan Etkili Reosta, Uyartım
                          Reostası    Yıldız–Üçgen
                          BaĢlatıcı, Üç Faz Senkron
                          Makine için BaĢlatıcı ve EĢ
                          Zamanlayıcı Birim, Üç Faz
                          Slip-Ring   Makine  için
                          BaĢlatıcı ve EĢ Zamanlayıcı
                          Birim, Kutup DeğiĢtirme
                          Birimi, Ġndüktör
                          Birimi, Paralel Board,
                          FlyWheel, Kısa Devre Testi
                          Ġçin Transformatör, AC
                          Motor Hız Kontrolcüsü, DC
                          Motor Hız Kontrolcüsü,
                          Tamamen      Ayrılabilir
                          Deneysel Motor-Jeneratör
                          Düzeneği, Güç Besleme
                          Katı, Elektrik ve Hız Ölçüm
                          Modülü, Yük ve reosta
                          modülü.

Elektrik-Elektronik  MikroiĢlemci Laboratuarı (  Malzeme alım aĢaması 2007    ArĢ. Gör. Dr. Emin A. Oral
Mühendisliği     VII. Yarıyıl)        yılı içinde gerçekleĢecek    eminoral@atauni.edu.tr
ĠnĢaat Müh. Böl.  Yapı Malzemeleri ve  Autotest 3000         Betonun mekanik       Yrd. Doç. Dr.
          Tatbiki Mekanik Lab.  Ultrasonik Dalga Hızı     deneylerinde        Habib UYSAL
                     Cihazı            Tahribatsız beton      huysal@atauni.edu.tr
                     Test Çekici          deneylerinde
                     Sarsma Tablası        Tahribatsız beton
                     RAM              deneylerinde
                     Vibratör           Kıvam tespitinde
                     Etüv             Çimento muhtevasını
                     Yükleme Çerçevesi       tespit etmede
                     ADU Kit            Beton yerleĢtirmede
                     Karot Makinası (Elektrikli)  Elastisite modülü ve
                     Elek Takımı          poisson oranı tespitinde
                     Los Angeles AĢınma Cihazı   - ölçümlerinde
                     Elek Sarsma Makinası     Tahribatlı deney
                     Pres (100 Ton)         yöntemlerinde
                     Beton Boru Deney Aletleri   Agrega deneylerinde
                     Karot Makinası        AĢındırma deneylerinde
                     Betoniyer (56 dm3’lük)    Elek analizinde
                     Betoniyer (250 dm3’lük)    Betonun mekanik
                     Testing Frame         deneylerinde
                     BaĢlıklama Cihazları     Beton boru deneylerinde
                     Deep Freze          Tahribatlı deney
                     Airmeter           yöntemlerinde
                     Tablalı Isıtıcı        Beton üretiminde
                     Kalibrasyon Cihazı      Beton üretiminde
                     Çatlak Detektörü       Yapı elemanlarının
                     Microcovermeter        analizinde
                     Dijital Test Çekici      Numune baĢlıklamada
                     Kriko (0.5 - 10 Ton)     Donma-çözülme
                                    deneylerinde
                     Multimeter          Betonda hava miktarı
                     Çimento Analiz Cihazı     Tayininde
                     Vicat Ġğnesi
                     Rüzgar Hıızı Ölçme Aleti
                     Prizmatik Çimento Kalıp
                     Ganyometre
                     Kür Havuzu
                     Birim Hacim Ağırlık Kabı
Rüzgar Hıızı Ölçme Aleti   Preslerin kalibrasyonunu
Prizmatik Çimento Kalıp    kontrol etmede
Ganyometre          Çatlak ilerlemesini ölçüm
Kür Havuzu          iĢlerinde
Birim Hacim Ağırlık Kabı   Donatı yer çapının
Prizmatik Numune Kalıpları  belirlenmesinde
(15x15x15 & 20x20x20)     Tahribatsız deney
Silindirik Numune Kalıpları  yöntemlerinde
(ø15-30 & ø10-20)
Slump Seti          Betonun ve Kayaçların Isı
Dijital Beton Termometresi  iletkenliğini Ölçmede
Isı Ġletkenliği Cihazı    Deprem hareketini
Hidrolik Kriko        benzeĢtiren 25 ton max.
Manuel Pompa         yükleme-boĢaltma yapabilen
Hızlı El Pompası       çift yönlü cihaz
Yükleme Hücresi        Hidrolik krikoya uyumlu
Deplasmanölçer        -
U-V Hunileri, L-U Kutuları  25 ton max itme ve çekme
ve J Halkası         yükünü ölçmeye yarayan
SAP2000            yük algılayıcısı
ETABS             Lineer doğrultuda 10 cm'ye
SAFE             kadar yer değiĢtirmeleri
Altımeter           ölçmeye yarayan
Multimeter          dönüĢtürücü
Çimento Analiz Cihazı     Kendiliğinden yerleĢen
Vicat Ġğnesi         betonlarda iĢlenebilirlik
Rüzgar Hıızı Ölçme Aleti   deneylerinde
Prizmatik Çimento Kalıp    Yapısal analiz ve tasarım
Ganyometre          için bilgisayar programı
Kür Havuzu          Yapısal analiz ve tasarım
Birim Hacim Ağırlık Kabı   için bilgisayar programı
Prizmatik Numune Kalıpları  Yapısal analiz ve tasarım
(15x15x15 & 20x20x20)     için bilgisayar p
Silindirik Numune Kalıpları
(ø15-30 & ø10-20)
Slump Seti
Dijital Beton Termometresi
Isı Ġletkenliği Cihazı
Silindirik Numune Kalıpları için bilgisayar
(ø15-30 & ø10-20)
Slump Seti
Dijital Beton Termometresi
Isı Ġletkenliği Cihazı
Hidrolik Kriko
Manuel Pompa
Hızlı El Pompası
Yükleme Hücresi
Deplasmanölçer
U-V Hunileri, L-U Kutuları
ve J Halkası
SAP2000
ETABS
SAFE
                     DPT (Dinamik Penetrasion   Arazide zeminlerin
ĠnĢaat Müh. Böl.  Zemin Mekaniği Lab.  Tester)            mukavemet özelliklerinin   Doç. Dr.
                     E-Meter (Resonant       bulunması           Suat AKBULUT
                     Frequency Tester)       Zeminleri dinamik       sakbulut@atauni.edu.tr
                     Kesme Kutusu Deney Aleti    özelliklerinin non-
                     Vane Aleti          destructive olarak bulunması
                     Serbest Basınç Deney Aleti  Direct kesme yaparak
                     CBR              zeminlerin mukavemet
                     Üç Eksenli Basınç Deney    özelliklerinin bulunması
                     Düzeneği           Kohezyonlu zeminlerin
                     Rezidüel Kesme Aleti      mukavemet özelliklerinin
                     Konsolidasyon Düzeneği    bulunması
                     Otomatik Kompaktör      Kohezyonlu zeminlerin
                     Sismik Kırılma Düzeneği    yanal basınçsız kohezyon
                     Stereoscope Aleti       değerinin bulunması
                     Data Logger          Kalifornia TaĢıma Oranının
                     Lwdt             tespitinde kullanılır.
                     DüĢen Seviyeli        -
                     Geçirimlilik Düzeneği     -
                     Sabit Seviyeli Geçirimlilik  Zeminlerin konsolidasyon
                     Düzeneği           özelliklerinin bulunması
                     Etüv             Zeminlerin sıkıĢabilirlik
                     Yüksek Sıcaklık Fırını     özelliklerinin bulunması
                     Koni Penetrasyon Aleti    Arazide zemin tabakalarının
                     Cassagrande Aleti       Vp ve Vs hızlarının tespiti
                     Rötre Limiti Düzeneği     Hava fotoğraflarını üç
                     Hidrometre Aleti       boyutlu görüntüye çevirme
                     Pipet Düzeneği        8 kanallı veri kaydedicisi
                     Vizkometre          Deformasyonların bilgisayar
                     Elek Takımı          ortamına aktarılması
                     Sarsma Aleti         Ġnce danali zeminlerin
                     Kompresör           geçirimlilik katsayısının
Su banyosu         bulunması
Vakum aleti        Kaba daneli zeminlerin
Hidrolik numune çıkarıcı  geçirimlilik katsayısının
Kum silindiri ve Lastik   bulunması
Balon Düzeneği       220 oC’ye çıkabilen fırın
Enjeksiyon Düzeneği    1200 oC’ye çıkabilen fırın
KarıĢtırıcı        Zeminlerin kıvam
Mikser           limitlerinin bulunması.
              Zeminlerin kıvam
              limitlerinin bulunması
              Zeminlerin rötre limitlerinin
              bulunması
              Islak analiz
              Islak analiz
              Sıvı ve solusyonların
              dinamik vizkositesinin
              bulunması
              Elek analizi
              Elek analizi
              120 oC çıkabilen su banyosu
              Numunelerin kalıplardan
              çıkarılması
              Arazide zeminlerin doğal
              birim hacim ağırlığının
              bulunması
              1200 devir/dakika’da
              çalıĢabilen karıĢtırıcı

Vakum aleti
Hidrolik numune çıkarıcı
Kum silindiri ve Lastik
Balon Düzeneği
                  Enjeksiyon Düzeneği
                  KarıĢtırıcı
                  Mikser
ĠnĢaat Müh. Böl.  Hidrolik Lab.  Açık kanal         (5m cam kanal) Açık       Yrd. Doç. Dr.
                  Yük kayıpları panosu    kanallarla ilgili deneyler    ReĢat ACAR
                  Venturimetre        Borularla ilgili yük kayıpları  racar@atauni.edu.tr
                  Reynolds deney seti    deneyleri
                  Pompa deney seti      Borularda debi ölçümü
                  Muline           (Venturimetre katsayısının
                  Hidroloji deney seti    hesabı)
                  Enerji kaybı aleti     Reynolds sayısının tesbiti,
                  Kar ölçüm aleti      laminar ve türbülanslı
                  TNTMIPS          akımların belirlenmesi
                                Seri ve paralel pompa
                                deneyleri
                                Akarsu ve kanallarda debi
                                ölçümü
                                Hidroloji Deneyleri( Sızma,
                                yağıĢ, kuyularda akım ağları
                                deneyleri)
                                Borularda yersel yük
                                kayıpları ve kayıp
                                katsayısının hesaplanması
                                Kar yoğunluğunun ölçümü
                                CBS ve UA bilgisayar
                                programı
ĠnĢaat Müh. Böl  UlaĢtırma Lab.  Penetrasyon deney aleti  Bitümlü bağlayıcının       Doç. Dr.
                  Organik çözücülerde    penetrasyon değerinin tespiti  Sinan HINISLIOĞLU
                  çözünürlük deney aparatı  ve sınıflandırılması       shinis@atauni.edu.tr
                  Düktilite deney aleti   Çözünen ve çözünmeyen
                  YumuĢama noktası deney   kısımların tespiti ve
                  aparatı          Ģartnamelere uygunluğun
Clevland parlama noktası  kontrolü
deney aparatı        Bitümlü bağlayıcının
YaĢlanma deney aleti    düktilite değerinin tespiti
(Rolling Thin Film Oven   YumuĢama noktasının tespiti
Tester)           (Halka Bilya metodu)
ASTM standart elek serisi  Parlama noktası ve yanma
ve elek sarsma makinesi   noktasının tespiti
ArĢimet terazisi      YaĢlanma
Soyulma direnci deney    karakteristiklerinin
aparatı           belirlenmesi
Marshall deney ekipmanı   Agrega tane dağılımının
(Marshall tester, tokmak,  tespiti (elek analizi)
numune kapları, asfalt   Birim hacim ağırlık, özgül
mikseri, ısı kontrollü su  ağırlık, su emme miktarı
banyosu, etüv, vs)     vb. tespiti
UMATTA test ekipmanı    Agrega ve bitümlü
              bağlayıcının soyulmaya
Skid resistance tester    karĢı direncinin tespiti
Derin dondurucu       Marshall karıĢım tasarımına
               iliĢkin hesapların
              (akma, stabilite vb.)
               yapılarak optimum bitüm
               yüzdesinin tespiti
              Bitümlü karıĢımların sünme,
              resilient modulus, ve
              yorulma karakteristiklerinin
              tespiti
              Kaplama yüzeylerinin
               kayma sürtünme
              katsayılarının tespiti
              Soğuk iklim Ģartlarının
               simülasyonu
Kimya Mühendisliği  Genel Kimya Lab.     -Etüv             Kalitatif ve Kantitatif  Prof. Dr. Hanifi SARAÇ
Bölümü                     -Çeker Ocak          Öğrenci deneyleri
                        -Su Banyosu
                        -Santrifüj


                                                     Prof.Dr. Muhtar
           Kimya Müh. Öğrenci Lab-  EĢ Merkezli Isı DeğiĢtirici  Öğrenci Deneyleri      KOCAKERĠM
           1             -Tepsili Kurutucu
                        -Levhalı Isı DeğiĢtirici
                        -Püskürtmeli Kurutucu
                        -Sabit ve AkıĢkan Yatak
                        -Dikey Hidrolik ġebeke
                        -Termal Ġletkenlik Cihazı
                        -Ġyon DeğiĢtirici Cihazı
                        -Hava AkıĢ Rigi
                        -Serbest ve ZorlanmıĢ
                        -Konveksiyonla Isı Ġletim
                        Cihazı
                        -Sıcaklık Kontrol Modülü
                        -AkıĢkan Yatak Isı
                        Transfer Üni.
                        -Buhar Jeneratörü

           Kimya Müh. Öğrenci Lab-  -Gaz sıvı Absorbsiyon     Öğrenci Deneyleri    Prof. Dr. Sedat YÖRÜK
           2             Kolonu
                        -Kristalizatör
                        -Kesikli Raflı Distillasyon
                        Kol.   -Yükselen Film
                        Evaporatörü
                        -Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
                        Ünitesi
            -Katı-sıvı Ekstraksiyon
            Ünitesi
            -Distilasyon kolonu
            -Kesikli ve Kararlı Hal
            Raflı
             Distilasyon Kolonu
            -Sıvı Faz Kimyasal
            Reaktör
            -Borusal AkıĢ Reaktörü
            -Sedimentasyon Cihazı

 Döner Sermaye Lab.   -Soğuk Filtre Tıkanma   Döner sermaye ve öğrenci   Doç.Dr. Bünyamin
            Noktası          deneyleri          DÖNMEZ
             Tayin Cihazı
            -Karbon-Kükürt Tayin
            Cihazı
            -Red-Buhar Basıncı Tayin
            Cih.
            -Parlama Noktası Tayin   Bilimsel çalıĢmalar ve
            Cihazı           öğrenci deneyleri      Teknisyen Mehmet SEZER
            -Viskozimetre
            -Kalorimetre Cihazı
            -Distilasyon Ünitesi    Gaz-Sıvı reaksiyonları ve  Uzman Abdurahman SERT
            -Penetrometre       analitik kimya çalıĢmaları
            -Peletleme Cihazı

            -Çeneli Kırıcı
Cevher Hazırlama Lab.  -Bilyalı değirmen
            -Elek Takımı ve Vibratör
            -Alev Fotometresi
            -Atomik Absorbsiyon
            Cihazı
                      -UV/Vis.
             AraĢtırma Lab-1  Spektrofotometresi
                      -FTIR Spektrofotometresi
                      -Infrared Fotometresi
                      -Gaz Kromotografisi
                      -Polarimetre
                      -Yüzey Alan Tayin Cihazı  Katıların yüzey özellikleri ve  Doç. Dr. A. Kadir ÖZER
             AraĢtırma Lab-2  -Civa Porozimetresi    yüksek sıcaklık bozunması    Doç. Dr. Hüseyin OKUR
                      -Termal Analiz Cihazı
                                   Kimyasal Kinetik çalıĢmaları   Prof. Dr. Sabri ÇOLAK
                                   Yüksek basınçta akıĢkan-katı
                                   reaksiyonları

                      -Mikrodalga kimya
                      reaktörü
                      -Ultrases Cihazı
                      -FlaĢ Kalsinasyon Cihazı
             AraĢtırma Lab-3  -AkıĢkan Yatak
                      -pH/iyon metre
                      -Manyetik KarıĢtırıcı
                      -Mekanik KarıĢtırıcı
                      -Buhar Reforming Cihazı
                      -Sabit Sıcaklık Su
                      Sirkülatörü
                      -Yüksek Basınç Reaktörü
             AraĢtırma Lab-4  (Otoklav)
Makine Müh. Bölümü  Makine Teorisi ve   -TitreĢim Ölçer      Mekanik TitreĢim Ölçümü,       Yrd. Doç. Ömer
           Dinamiği       -Gürültü Ölçer       Gürültü Ölçümü, TitreĢim       GÜNDOĞDU
           Laboratuvarı         -TitreĢim Analiz Cihazı   Analizi              omergun@atauni.edu.tr
                         -Ġki fazlı akıĢ deney    Isıtma, havalandırma ve
Makine Müh. Bölümü  Isı Transferi Laboratuvarı  düzeneği           iklimlendirme     iĢlemleri, Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
                         -Kaynama deney düzeneği   soğutma   sanayi,    buhar
                         -YoğuĢma deney düzeneği   azanları,   süper   iletken ocomakli@atauni.edu.tr
                         -Havuz kaynama deney     magnetlerin    soğutulması,
                         düzeneği           proses sanayi, gıda sanayi,
                         -Isı pompası deney      nükleer       santraller,
                         düzeneği           yoğunlaĢtırıcılar,      ısı
                         -Soğutma deney düzeneyi   eĢanjörlerinde       akıĢ
                         -Ġklimlendirme deney     karekteristikleri   ve   ısı
                         düzeneği           transferleri    uygulamalrı,
                         -Süt pastörizasyonu deney  katıların    ısı    iletim
                         düzeneği           katsayılarının belirlenmesi,
                         - Kondüksiyon deney     AkıĢkanların üç boyutlu hız
                         düzeneği,          ölçümü
                         - çapraz akıĢlı deney
                         düzeneği,
                         GüneĢ kollektörleri deney
                         düzeneği
                         - Dönemli akıĢ deney
                         düzeneği
Makine Müh. Bölümü  AkıĢkanlar Mekaniği     - Rüzgar tüneli deney    DıĢ akıĢ ve bazen iç akıĢ
           Laboratuvarı         düzeneği           uygulamalarında    (kanat Doç. Dr. Kadir BĠLEN
                         - Isı pompası deney     etrafında akıĢ ve kanal akıĢı
                         düzeneği           uygulamaları gibi), Soğutucu kbilen@atauni.edu.tr
                         - AkıĢ ölçme deney      akıĢkan karıĢımlarının ısı
                         düzeneyi           pompalarındaki    optimum
                         - Vortex deney düzeneği   Ģartları,       AkıĢkan
                         - Borulardaki oyuk ve    karekteristiklerinin
                         çıkıntılar ısı transferine  belirlenmesi,      AkıĢ
                         etkisinin incelenmesi    ölçümlerinin yapılması boru
                      deney düzeneyi       ve çıkıntılarının ısı transferi
                      - Manometrelerin      üzerine etkisi, kalibrasyon
                      kalibrasyonu deney     iĢlemleri,
                      düzeneyi          Seri ve paralel pompa
                      - Pompa deneyi       uygulamaları

Makine Müh. Bölümü  Mekanik Laboratuvarı  -Burulma, Strain-Gabe   Gerilme analizi, Sonlu
                      -Eğim –Sehim Deney Seti  elemanlar             Prof. Dr. Adnan ÖZEL
                      -Döner Eğilmeli Yorulma                    aozel@atauni.edu.tr
                      Cihazı
                      -Çentlik Darbe Cihazı
Makine Müh. Bölümü  Enerji Laboratuvarı  -Motor Test Ünitesi    Motorlar ve yakıtlar, Yanma,
                      -Egzoz Emisyon cihazı   Motorlar, Isı ve akıĢ       Yrd. Doç. Dr. Y. Ali
                      -Ġndikatör Cihazı, Hava  karekteristiklerinin           KARA
                      tüneli           ölçümleri, Yenilebilir Enerji
                      -Yakıt Tüketim Ölçüm    kaynakları, ısı pompası, Isı   yalikara@atauni.edu.tr
                      Cihazı           Transferi ve AkıĢ Sistemleri
                      -AkıĢ Kanalı ısı Pompası
                      -Toprak Kaynaklı Isı
                      Pompası
Makine Müh. Bölümü  Malzeme ve Kaynak   -Nitrürasyon Sistemi    Termokimyasal yüzey
           Laboratuvarı      -Instron 8872 Dinamik   iĢlemleri, Yorulma ve       Prof. Dr. Ayhan ÇELĠK
                      Test Cihazı        Kırılma, Hata analizi
                      -Tahribatsız malzeme    Tahribatsız malzeme        ayhcelik@atauni.edu.tr
                      Muayene Sistemleri     muayenesi
                      -Mekanik Parlatma Cihazı
Makine Müh. Bölümü  Biomalzemeler     -Shimadzu Çekme Deney   Mekanik testler, Plastik
           Laboratuvarı      Cihazı           deformasyon,            Prof. Dr. Bünyamin
                      -Presi Mecatome Numune   hydrokxihepatit biyo          AKSAKAL
                      kesme           malzemler
                      -Presi Mecapol numune                     baksakal@atauni.edu.tr
                      parlatma
                        -Retsch öğütme cihazı
                        -Emcotest üniversal sertlik
                        ölçme
                        -Protherm fırın
                        -Thermal Tech. Dikey
                        tüplü fırın
Makine Müh. Bölümü  Yüzey Teknolojileri AR-  -Rigaku Dmax 2000 XRD       Yüzey mühendisliği,
           GE Laboratuvarı      (X IĢını Kırınım Ölçer)      Vakum Kaplama         Prof. Dr. Ġhsan EFEOĞLU
                        -Jeol SEM (Taramalı          Teknolojisi
                        Elektron Mikroskobu        Ġnce filmin yapısal,      iefeoglu@atauni.edu.tr
                        -Buehler Mikro Sertlik      mekanik, tribolojik
                        Cihazı              özelliklerin
                        -Teer POD2 Pin-on-disk      karekterizasyonu
                        Tribotester            Borür, nitrür, karbür, oksit
                        - Çizme Testi (Revetest)     seramik /kompozit
                        Cihazı              (mikro/nano yapılı) film
                        - Numune kesme cihazı       kaplama
                        -TEER PVD Kaplama         Katı yağlayıcı ince film
                        Ünitesi              (MoS2-Ti) kaplama
                        -Mitutoyo Yüzey
                        Profilometre
                        - Mini Sputter Coater
                        Sistemi
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ


                                          Uzmanlık ve ÇalıĢma      Sorumlu Öğretim Üyesi ve
             Laboratuvar Adı       Donanımları
Fakülte/Bölüm                                   Alanları           E-mail Adresi
OFMAE-Kimya Eğitimi   Kimya AraĢtırma       Zeta-Metre 3+,        Fizikokimya, Yüzey      Yrd. Doç. Dr. Ahmet
             Laboratuvarı        UV Spektrofotometre,     kimyası, Biyokimya      MAVĠ
                           Liyofilizatör
                                                         amavi@atauni.edu.tr
                           Engelli çökelme cihazı    Engelli çökelme deneyleri
                                          için
                           Oksijen transferi ve     Oksijen transfer hız
                           havalandırma cihazı      katsayısının bulunması
                           Derin yatak kum filtrasyonu  Kum filtrelerinde yük
                                          kayıplarının belirlenmesi
                                          için
OFMAE-Biyoloji Eğitimi  Biyoloji AraĢtırma     Ġnkubatör(etüv),       Mikrobiyoloji         Yrd. Doç. Dr. Hasan
             Laboratuvarı        Pastör fırını,        Botanik, Zooloji       Gürbüz
                           Otoklav, Fotoğraf makinalı                 hgurbuz@atauni.edu.tr
                           mikroskop
Ġlköğretim bölümü     Fen Bilgisi laboratuarı  Fen Bilgisi derslerinin    Lisans, yüksek lisans ve   Okt. Semih DĠKEL
                           laboratuarlarının       doktora düzeyde fen eğitimi  sdikel@atauni.edu.tr
                           yürütülebileceği       çalıĢmalarına hizmet
                           malzemelerle donanmıĢtır.   vermektedir.
DĠġHEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ

                                          Uzmanlık ve ÇalıĢma  Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm       Laboratuar Adı        Donanımları
                                          Alanları       E-mail Adresi
Periodontoloji Anabilim  Periodontoloji Laburatuarı  Derin dondurucu
Dalı                          Buzdolabı
                            Otoklav
                            Otoklav (Kasetli)
                            Distile su cihazı
                            Periotron 8000
                            Elektrokoter
                            Spektro Fotometre
                            Vortex
                            Halimeter
                            Periotest
                            Soğutmalı Klinik Santrifüj
                            Iontophoretic Aplicatör
                            Cerrahi Aspiratör
                            Assistina
                            Dijital Fotoğraf Makinesi
                            Fotoğraf Makinesi
                            Bileme Cihazı
                            Kapatma Cihazı
                            Piezosurgery
                            Kavitron
                            Mikromotor
                            Aeratör
                            Anguldruva
                            Fizyo dispenser
                            IĢınlı dolgu cihazı
Pedodonti Anabilim  Projeksiyon Cihazı
Dalında       Sony VPL-CS6
           Projeksiyon Cihazı
           Stereomikroscepe
           Bilgisayar
           Photosmat Yazıcı
           1 Scaner (negatif pozitif
           film tarayıcısı)
           Oral Kamera
           Diagnodent
           Dijital Fotoğraf Makinesi
           Yüksek Polimerizasyon
           Özelliğine Sahip
           IĢıklı Dolgu Cihazı
           LED IĢıklı Dolgu Cihazı
           Ġnley Dolgu Fırını
           15 Adet Dental Ünit
           Punto ve Lehim Cihazı
           Akrilik Süt DiĢi Çene
           Modelleri
           Asma Motor
           Cila Motoru
DiĢ Hastalıkları Ve    Dental ünitler
Tedavisi Anabilim Dalına  Mikromotorlar
              Mikromotor anguldurvaları
              Aeretörler
              Ġndirekt kompozit cihazı
              IĢın cihazı
              IĢın cihazı
              Yağlama-dezenfeksiyon
              cihazı
              Dezenfeksiyon cihazı
              PoĢetleme cihazı
              Otoklav
              Kaset otoklav
              Kuru hava sterilizatörü
              Amalgamatör
              Ultrasonik yıkama cihazı
              Bilgisayarlı ağız içi kamera
Öğrenci Kliniği      Dental ünit
              IĢık cihazı
              (Endodonti ile ortak
              kullanımda)
              Otoklav
              Kuru hava sterilizatörü
              PoĢetleme cihazı
              Amalgamatör
              Su distilizatörü
Endodonti Anabilim Dalı  Amalgamatör
             Otoklav
             DiĢ Üniti
             Ultra sonic scaler
             IĢıklı Dolgu
             Profile
             PoĢetleme makinesi
             Asistana 301 Plus
             Hero 642
             Giromatic System
             Masserann kit
Protetik DiĢ Tedavisi   Surveyor
Anabilimdalı       Artikülator
             Döküm fırını
             Çekme-Sıkma makinesı
             DiĢ Üniti
             Axitron
             RMI
             EMI 300
Ortodonti Anabilim Dalı                Otoklav
                           -IĢıklı Kompozit Cihazı
                           -IĢıklı Kompozit Cihazı
                           -Ortodontik punto ve lehim
                           cihazı
                           -Profesyonel çekimli dijital
                           fotoğraf maddesi
                           -Ortodontik sefalometrik
                           çizim programı
                           -Eklem Axiografi cihazı
ECZACILIK FAKÜLTESĠ


                                           Uzmanlık ve ÇalıĢma  Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm       Laboratuar Adı       Donanımları
                                           Alanları       E-mail Adresi
Farmakognozi Ana Bilim  Farmakognozi Laboratuvarı  Rotavapor
Dalı                         Etüv
                           Hassas terazi
                           UV lamba
                           Su banyosu
                           Mantolu ısıtıcı
                           Vortex mikser
                           Spektrofotometre
                           Terazi
                            Vakum pompası
              Mikroskopi Ve Farmasötik
              Botanik Laboratuvarı    Mikroskop

Farmasötik Ana Bilim Dalı  Farmasötik Kimya      1- çeker ocak
              Laboratuvarı        2- buzdolabı
                            3- bilgisayar
                            4- rotovapor
                            5- su banyosu
                            6- su banyosu
                            7- hava pompası
                            8- hava pompası
                            9- vakumlu etüv
                            10- etüv
                            11- manyetik karıĢtırıcı
                            12- manyetik karıĢtırıcı
                            13- Vorteks
                            14- U.V Lamba ve kabini
                            15- U.V spektrofotometre
                            16- Mantolu ısıtıcı
                            17- Hassas terazi
                            18- Hassas terazi
Analitik Kimya Anabilim                Yüksek performanslı sıvı
Dalı                          kromatografisi( HPLC)
                            Gaz kromatografisi(GC)
                            UV-Visible
                            spektrpfotometre
                            Evaporatör
                            Santrifüj
                            Terazi
                            Etüv
                            Kül fırını
                Çalkalamalı su banyosu
                Su banyosu
                Manyetik karıĢrırıcı
                Mantolu ısıtıcı
                Ph metre
                Sabit sıcaklık sirkülatörü
                Vortex
                Buzdolabı
                Azot tüpü
                Bilgisayar
                Yazıcı
                Vakum pompası

Biyokimya Anabilim       Spektrofotometre
Dalında            Ultraturrax
                Su banyosu
                Ph metre
                Evapratör
                Etüv
                Vortex
                Hettich universal 32r
                Spektrofotometre
                Ultraturrax
                Su banyosu
                Ph metre
                Evapratör
                Etüv
                Vortex
F.toksikoloji ana bilim dalı  cihaz adı
                spektrofotometri
                ph metre cihazı
                su banyosu
                   etüv
                   analitik tartı

         Farmaöstik Kimya  Büyük hacimli santrifüj
         AraĢtırma Lab   Küçük hacimli santrifüj
                   Hassas terazi
                   Yazıcı
                   Yazıcı
                   Bilgisayar
                   Su banyosu
                   UV Spektrumu
                   Rotavapor
                   Otoklav
                   Derin dondurucu
                   Buzdolabı
                   Eliza cihazı
                   Laminar flow
                   CO2 ĠNkübatör
                   Makromoleküler mikroskop
                   Mikromoleküler mikroskop
                   Peristaltik pompa
                   Ultrasonik karıĢtırıcı

 HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU

                                Uzmanlık ve ÇalıĢma  Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm   Laboratuar Adı   Donanımları
                                Alanları       E-mail Adresi
                   Epidiyaskoplar
                   Tepegöz
                   Slayt makinesi
                   Diz üstü ve masa üstü
                   bilgisayarlar
                       Data Projeksiyon
                       Ġlk Yardım Laboratuarı
                       Doğum Maketleri
                       Dereceler
                       Tansiyon aletleri
                       Mesleki Teknik beceri
                       laboratuarı
                       Ġnternet veri tabanlı
                       bilgisayar laboratuarıVETERĠNER FAKÜLTESĠ

                                    Uzmanlık ve ÇalıĢma  Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm     Laboratuar Adı     Donanımları
                                    Alanları       E-mail Adresi
Radyasyon Onkoloji  Radyasyon Onkolojisi  Lineer Hızlandırıcı
Anabilim Dalı     tedavi ünitesi     Simülatör
                       Dozimetre
                       Dozimetre
                       Victoreen surney metre
                       Alan Dozimetresi
                       6 adet iyon odası
                       Katı fantom
                       Alan Dozimetresi
                       Su fantomu
                       Bilgisayarlı Planlam 3D
                       Movid uygulama
                       malzemesi
                       Blok kesici
Tıbbi Biyoloji Anabilim  DNA LAB.     Otomatik pipet takımı
Dalı                    Mikrosantrifüj
                      Su banyosu
                      Derin dondurucu(-20 C)
                      Buzdolabı (4 C)
                      Çekerocak

             PRC LAB.     Jel elektroforezi ( yatay ve
                      dikey)
                      Güç kaynağı
                      PRC cihazı
                      Bilgisayar
                      UV görüntüleme
                      Otoanalizör
                      Su banyosu
                      Otomatik pipet takımı
                      Hassas terazi
                      Manyetik karıĢtırıcı
                      Buzdolabı ( 4 C )
                      Mikrodalga fırın
                       Otoklav
             DNA görünteleme  Mikroarray Chip sistemi
             Lab.       Güç kaynağı
                      Bilgisayar (Otomasyon)
                      Yazıcı

             Seroloji lab.   Santrifüj
                      Santrifüj
                      Buzdolabı (4 C)
                      Mikroskop
                      Mikroskop
             DEPO            Derin dondurucu( -20C)
                           Derin dondurucu ( -40 C)
                           Derin dondurucu ( -80C)
Mikrobiyoloji Ve Klinik  Besiyeri ve Sterilizasyon
Mikrobiyoloji Anabilim  Bakteriyoloji
                           Etüv ( Aerob, Anaerob)
Dalı           Mikoloji ve
                           Otoklav
             mikobakteriyoloji
                           Mikroskop
             Parazitoloji
                           Floresan mikroskop
             Seroloji
                           Stero mikroskop
             ELĠSA
                           Soğutmalı santrifüj
             Moleküler testler (PRC)
                           Mikrosantrifüj
                           Kuru hava sterilizasyonu
                           Ben Mari
                           Distile su cihazı
                           Buzdolabı
                           Derin dondurucu (-26, -50, -
                           80)
                           Hassas terazi
                           UV Sterilizatörü
                           Nefelometrik yöntemle
                           ASO, CRP, RF tayin cihazı
                           Mikro ELĠZA cihazı (tam
                           otomatik)
                           Makro ELĠZA cihazı (tam
                           otomatik)
                           Otomatize kan kültür
                          sistemi
                          Otomatize mikobakteri
                          kültür sistemi
                          PRC cihazı
                          Emniyet kabini ( Class 1,2 )
                          Koagulatör
                          Vakum cihazı ve filtre (
                          Sterilizasyon
Histoloji-Embriyoloji  IĢık Mikroskopi Öğrenci  Bir adet kamera bağlantılı
            Laboratuarı        görüntüleme sistemi
                          4 adet monitör
                          1 adet bilgisayar
                          53 adet öğrenci mikroskopu
            IĢık Mikroskopi Hazırlık  1 adet buzdolabı
            Laboratuarı        2 adet etüv
                          1 adet ıĢık mikroskopu
                          1 adet mikrotom
                          1 adet benmari
              Elektron Mikroskobu   1 adet elektron mikroskobu
              AraĢtırma Laboratuarı
              Elektron Mikroskopu   1 adet ultra mikrotom
              Hazırlık Laboratuarı  1 adet ph metre
                          Bıçak makinesi
                          1 adet EM takip cihaz
                          1 adet etüv
                          1 adet rotatör
                          1 adte çalkalayıcı
                          1 adet buzdolabı


Farmakoloji Anabilim Dalı              Elektrikli koter cihazı
                          Monokülen öğrenci
                          mikroskopu
                          Distile su cihazı
                          Elektrikli sterilizatör
                          Hassas terazi
                          Laboratuar terazisi
                          Santrifuj aleti
                          Spectrofotometer
                          Hayvan terazisi
                          Fister model fırın
                          Stimulatör
                          Polygarph (kanse 6 kanallı
              parça komple)
              Arçelik buzdolabı
              Ġzola organ banyosu
              Desikatör paslanmaz çelik
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  Gama Kamera
              USG Cihazı
              Kemik Mineral
              Dansitometresi Ölçüm
              cihazı
              Uptake Cihazı
Biyokimya Anabilim Dalı   Ultrasantrifüj
              HPLC cihazı
              Aminoasit analizleri Lab
              Spektrofotometreler
              Santrifüjler
              Klinik kimya analizörleri
              Kemilüminesans hormon-
              marker analizörleri
              Ġdrar analizörleri
              Kan gazları analizörleri
              Moleküler çalıĢma altyapı
              analizörleri
Fizyoloji Anabilim Dalı  Data Acquisition System
             Ġnsan tipi treadmill
             Deney hayvanı Treadmili
             Digital Spirometre
Anatomi Anabilim Dalı   Anatomi laboratuarı
             Ġnsan vücudu maketleri
             Kadavralar
             Slayt Makinesi
             Data Ģovlar
Veteriner Hekimliği Temel  Soğuk hava deposu
Bilimler Bölümü       Derin dondurucu
Anatomi Anabilim Dalında  Etüv
              Mikroskop
              Mikroskop
              Dijital fotoğraf makinesi
              Daire testere
              Darbeli matkap
              Hassas terazi
              At maketi
              Tavuk maketi
              Sığır maketi
              2 adet sırt pompası
              Magnifying lamb
              Hayvan tahnitleri (tavuk,
              kaz, bıldırcın v.b.)
              Preparat boyama seti
              Hayvan diseksiyon
              takımı(makas, pens, bistürü
              v.b.)
              Ġskeletler (merkep, koyun,
              köpek, kedi, tavĢan, tavuk
              v.b.)
Biyokimya     Anabilim         Etüv
Dalında                   Soğutmalı santrifüj
                      Masaüstü santrifüj
                      CO2-su ceketli inkübatör
                      Ultra saf su cihazı
                      Eliza sistemi
                      Eliza plak-strip yıkayıcı,
                      Biotek, ELX50
                      Manyetik     karıĢtırcı-hot
                      plate
                      Orbital karıĢtırıcı
                      Vortex
                      Homojenizatör
                      Hassas terazi
                      pH metre
                      Otomatik pipet seti
                      Çalkalamalı benmari

Hayvan  Besleme    Ve Hayvan Besleme  Derin dondurucu
Beslenme Hastalıkları   Labratuarı I   Elektronik terazi (1000 kg)
                      Kantar (1000 kg)
                       pH metre
                      Microdalga fırın
                      Buzdolabı
                      Soğutmalı santrifüj
                      Santrifüj
                      Suni Rumen(Daisy
                      incubater)
                      Kantar (10 kg)
                      Terazi ( 20 kg- 45 ıb)
                      Yumurta analiz seti
Besin    Hijyeni   Ve Mikrobioloji  PRC
Teknolojisi Anabilim Dalı         Elisa ( Yıkayıcı)
                     Eliza (okuyucu )
                     Otoklav
                     Kuru hava sterilizatörü
                     Kuru hava sterilizatörü
                     Etüv (2 adet)
                     Stocmacher
                     Mikroskop
                     Benmary
                     Buzdolabı
                     Vortex
                     Mikro pipet seti
              Kimya     Gerber santrifüjü
                     Santrifüj
                     Yatay elektroforez ( midi)
                     Yatay elektroforez (mini )
                     Dik elektroforez
                     Ph metre
                     Hassas tartı
                     Hot plate stirrer (2 Adet)
                     Buzdolabı
                     Derin dondurucu
                     BulaĢık makinesi
                     Mikrodalga fırın
                     Desikatör
              Et ve süt ürünleri      Peynir kazanı
              Arastırma geliĢtirme     Peynir teknesi
              Ve uygulama ünitesi      Peynir teknesi
                             Kuter
                             Sucuk dolum makinesı
                             Sucuk hamuru karıĢtırma
                             makinası
              Zootekni Laboratuar      Termohigrograf
                             Mikroskop
                             Buzdolabı (2 Adet)
                             Analitik Terazi
                             Bıldırcın Kuluçka Makinesı
                             Bıldırcın ÇıkıĢ Makinesi
                             Bıldırcın Ana Makinesi
                             Bıldırcın Damızlık
                             Kafesleri
                             Bıldırcın Büyütme Kafesleri
Not: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü bünyesinde bulunan bıldırcın ünitesi (kuluçka makinesı, ana
makinesi, kafesler), Atatürk ÜniversitesiTıbbi Deneysel Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ve Atatürk ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tavuk çiftliğinden
lisansüstü derslerin uygulamaları ile Bilimsel araĢtırma projelerinde faydalanılmaktadır
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

                                      Uzmanlık ve ÇalıĢma  Sorumlu Öğretim Üyesi ve
Fakülte/Bölüm        Laboratuar Adı  Donanımları
                                      Alanları       E-mail Adresi
Veteriner Cerrahi Anabilim          Ferabeuf-Lambotte klemp/
Dalı                     20 cm
                       Maul Jaw Klemp 15 cm
                       Verbrugge klemp 17 cm
                       Kernn kelmp 17 cm
                       Liston pensi 17 cm
                       Hohmann elevatörü 16 cm
                       Hackstoks ekstraksiyon
                       pensi 15 cm
                       Standart düz makas iki ucu
                       küt
                       Standart düz makas bir ucu
                       küt 13 cm
                       Standart düz makas iki ucu
                       sivri 13 cm
                       Standart eğri makas iki ucu
                       küt 13 cm
                       Standart eğri makas bir ucu
                       küt 13 cm
                       Standart eğri makas iki ucu
                       sivri 13 cm
                       Deaver makas iki ucu küt
                       14
                       Deaver makas bir ucu küt
                       14
                       Deaver makas iki ucu sivri
14
Mikro Makas 14 cm
Mikro-Adson penset 12 cm
Mikro Adson penset diĢli 12
Standart doku pensi 13 cm
Standart Doku pensi sıçan
diĢli 13 cm
Buldog Klemp 3,5 cm
Hemostatik pens düz 12,5
cm
Hemostatik pens eğri 12,5
cm
Jones serviyet pensi 9 cm
Backhaus serviyet pensi 8
cm
Förrster pensi 20 cm
Mayo-Hegar portequi 16
cm
Kastroviejo 14 cm
Skalpel 4 numara
Prop (stile) 13 cm
Koyun Kırpma Makinesi ve
bıçağı
Küçük Hayvan tıraĢ
makinesi ve bıçağı
Vetskope Sistemi
Endoskop Vetscopeprob
Dijital Renkli Kamera
17” renkli monitör
Renkli video printer
Ayak Pedalı
Dijital Kayıt Cihazı
Soğuk ıĢık kaynağı
Endoskop
Eargator
Soğuk IĢık Kaynağı
Grasping Forceps
Endo Coupler
Standart düz cer.makas 13
cm
Standart düz cer.mak.iki
ucu sivri
Mikrocerrahi makası 14 cm
Kastrovijeo 14 cm
Konteyner 13x9x28
Kemik Küreti .(Schede
Yuvarlak) N 175.08
Serum Askısı. Tekerlekli
Pansuman Arabası
Spiralli       Lamba.
(Operasyon).
Ligatür Ġğnesi. (Sağ BB-200
AYGÜN)
Ligatür Ġğnesi. (Sol BB-201
AYGÜN)
Kemik   Tutan.  (D1-31
AYGÜN)
Göz Spekülümü. (G2-181)
MuĢet
Renet (Sağ el)
Renet (Sol el)
Digital Derece. (291103)
DiĢli Anatomik Penset
DiĢsiz Anatomik Penset
Retraktör .
Otomatik Retraktör.
Prob. (Stile) 14 x 5 ¾
Oluklu Sonda.
Portegue (Düz Ağızlı)
Portegue (Çentik Ağızlı)
Portegue (Mathieu) 14 Cm.
Portegue (Mathieu) 17 Cm.
Böbrek Küvet. 20 Cm.
Böbrek Küvet. 30 Cm.
Portegue. (Castroviejo) 14,5
Cm.
Ligaratür Ġğnesi.
Collybri Doku Forsebsi
(DiĢli)
Doku Forgebsi. (DiĢsiz,
Düz Uçlu)
Kemik Rasparatörü.
Makas (Düz Uçlu -13 Cm.)
Makas (Sivri Uçlu – 13
Cm.)
DiĢli Anatomik Penset. 13
Cm.
DiĢsiz Anatomik Penset. 13
Cm.
Hemostatik Pens. (Eğri Uç-
DiĢsiz)
Veteriner Steteskop
Serviyet Pensi. (TOMEL –
9 Cm.)
Collin      Abdominal
Retraktör.
Kemik Tutan. (Lambotte –
26,5 Cm.)
Barsak Pensi. (Eğri Uçlu)
17 Cm.
Yabani Cisim Yakalama
Forsepsi.
Renet (Çift Taraflı)
DiĢ Küreti. 17 Cm.
DiĢ Küreti. (Sağ). 15.5 Cm.
DiĢ Küreti. (Sol). 15.5 Cm.
Makas (Yuvarlak Uçlu).
14,5 Cm.
Elektokoter      Cihazı.
PETKOT 5006. PETAġ
PIE Medical Marka 260
CORVUS         Model
Ultrasonografi    Cihazı.
Komple. Aksesuarları ile
Birlikte.
Veteriner      Otoskop-
Oftalmoskop seti
DiĢ Kerpeteni. (Eğri)
Üvendire
Konteyner.
Trommel. (Büyük Boy)
Veteriner Cerrahi Masası
Büyük Hayvan Yatırma
Aracı(Hannover Wagon)
Sığır TraĢ makinesı ve ucu.
PIE MEDĠCAL Marka 100
FALCO Vet. Model
Ultrasonografi Cihazı.
Komple. Aksesuarları ile
Birlikte.
BINET BM/3VET. Hasta
BaĢı Monitörü.
Etüv. Standart
Bistürü Sapı (10 Ġnç).
Pansuman Arabası.
UV Sterilizasyon Lamba
Seti. 30 Walt
Cerrahi Aspiratör. 2LT
(Sehpalı)
K271450-Anestezi Cihazı.
K-B Hayvan.
Röntgen Cihazı.
Meditronics Marka,
Diagnox 500 HF Model,
Tavandan Asmalı X Ray
Tüp TaĢıyıcı, Statifli Tek
Masa, Tek Tüp. Elekronik
Tetiklemeli, Manuel
Kontrollu, Hidrolik Sistem.
At Operasyon Masası.
(Mekanik)
Ortopedik Motorlu Testere.
(AESCULAP)
Röntgen Banyo makinesi.
(KONĠCA SRX-101A)
DiĢ Motoru ve Kullanım
Aparatları.
Farabeuf. Lamb. Kemik
Klempi. (20 Cm.)
Farabeuf. Lamb. Kemik
Klempi. (26 Cm.)
Tel Ekstraksiyon Pensi. (16
Cm.)
Bolt Cutters. (47 Cm.)
Repoziyon Forsepsi. (13,5
Cm.)
Repoziyon Forsepsi. (20
Cm.)
Lene Kemik Klempi. (33
Cm.)
Verbrugge Kemik Klempi.
(27 Cm.)
Kernn Kemik Klempi. (21
Cm.)
Liston Kemik Kesme Pensi.
(17 Cm.)
Waldsachs Uni. Tel Kesme
Pensi. (15 cm.)
Hohmann Kemik Elevatörü.
(16 Cm.)
Hohmann Kemik Elevatörü.
(26 Cm.)
Miller Kemik Raspası. (19
Cm.)
Smith Peterson Osteotom.
(20 Cm.)
Smith Peterson Guj. (20
Cm.)
Sheehon. Osteotom. (16
Cm.)
Guj. (13,5 Cm.)
Spratt Kemik Küreti. (23
Cm.)
Bone Files. (25 Cm.)
Watson Kemik Elavatörü
(17,5 Cm.)
Adson Periostal Raspa. (17
Cm.)
Bergmann Çekiç. (3 Cm.)
FERRESCOP      Metal
Dedektör.
Operasyon      Masası.
(TREND)
Ameliyat Lambası. 5’li
Akülü.
DiĢ  Törpüsü.  TUNGS
(Oynar BaĢlı)
Anestezi     Maskesi.
(LARGE)
Anestezi     Maskesi.
(SMALL)
Anestezi     Maskesi.
(SMALL-K)
Padan. BAYER
Teleskopik      Kaset.
(HOLDER)
Termal Scanner Kamera.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:272
posted:11/23/2011
language:Turkish
pages:84