i_359_OSI_Nolikums_AK_2011-14-ERAF

Document Sample
i_359_OSI_Nolikums_AK_2011-14-ERAF Powered By Docstoc
					                              APSTIPRINĀTS
                    Latvijas Organiskās sintēzes institūta
                            Iepirkumu komisijas
                          2011. gada 21. jūnija sēdē
                               protokols Nr. 19
 APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES
       INSTITŪTS          Atklāta konkursa

“Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF
    projektiem 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063 un
       2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”


            NOLIKUMS

        iepirkuma identifikācijas numurs
         OSI-AK/2011-14-ERAF
       (IUB iepirkuma kods OSI 2011/14 ERAF)
               Rīga
               2011
                      Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                 “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                                Satura rādītājs


INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM ...................................................................................... 3

   1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA .................................................................................................................... 4
   2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU ....................................................................................... 7
   3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS ...................................................................................................... 8
   4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI .............................................................................................................. 10
   5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI ............................................................................ 12
   6. IEPIRKUMA LĪGUMS .......................................................................................................................... 13
   7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ............................................................................... 13
   8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ........................................................................................... 14


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS .............................................................................................. 16

   VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA ............................................................................................................................. 17
   PIEGĀDĀJAMO PREČU APRAKSTS ................................................................................................................ 18
   PAPILDUS NOSACĪJUMI ................................................................................................................................ 24


LĪGUMA PROJEKTS .................................................................................................................. 25

   LĪGUMA NOTEIKUMI .................................................................................................................................... 26
   Pielikums Nr. 1 ............................................................................................................................................. 31
   Pielikums Nr. 2 ............................................................................................................................................. 32
   Pielikums Nr. 3 ............................................................................................................................................. 33


FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI .................................................................. 34

   1. FORMA ..................................................................................................................................................... 35
   2. FORMA ..................................................................................................................................................... 36
   3. FORMA ..................................................................................................................................................... 37
   4.1.FORMA ................................................................................................................................................... 38
   4.2.FORMA ................................................................................................................................................... 39
                                         2
   Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
“Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
            I. NODAĻA


 INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM
                 3
               Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
            “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


                 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
   OSI-AK/2011-14-ERAF
   CPV kodi: Galvenais priekšmets: 38437000-7.            Papildu   priekšmeti:  33192500-7;
   33935000-3; 33169000-2; 33181200-4; 33793000-5.

1.2. Pasūtītājs
     Pasūtītāja nosaukums     APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
     Adrese            Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija
     Reģ. Nr.           LV90002111653
     Konta Nr. bankā        LV41UNLA0001001609845
     Kontaktpersona        Artūrs Aksjonovs
     Tālruņa Nr.          +371 67014884
     Faksa Nr.           +371 67014813
     e-pasta adrese        arturs@osi.lv

     Darba laiks          No 9.00 līdz 17.00

1.3. Iepirkuma priekšmets
  Iepirkuma priekšmets ir piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde Latvijas
  Organiskās sintēzes institūtam Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (turpmāk ERAF)
  projektu „Jaunu kardioprotektīvu zāļu vielu meklējumi: GBB hidroksilāzes inhibitoru sintēze
  un izpēte”, ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063 un „Aktuālu pretvēža preparātu
  multirezistences modulatoru dizains”, ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072 izpildei
  nepieciešamajā apjomā”, turpmāk tekstā „Materiālu piegādes”.
  Piegādātājam ir jāveic materiālu piegāde, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa)
  noteiktajām prasībām.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta
  Piederumu un materiālu piegādes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija
  atbilstoši INCOTERMS 2000 noteikumiem DDP (Delivered Duty Paid). Piegādes veicamas
  līdz 2011. gada 1. novembrim, pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma.

1.5. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
  1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz vienā aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja
      Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts
      Pretendentam, to nereģistrējot.

  1.5.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:
  1.5.2.1. Piedāvājums iesniedzams Latvijas Organiskās sintēzes institūta 245. telpā, 2. stāvā,
       Aizkraukles ielā 21, Rīgā.
  1.5.2.2. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00, līdz 2011. gada 3.
       augustam, plkst. 10.00.

  1.5.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā
     iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas
     saľemti pēc norādītā iesniegšanas termiľa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ
     iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam,
     ka piedāvājums saľemts (ar norādi par piedāvājuma saľemšanas laiku).

                             4
                Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
             “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


  1.5.4. Piedāvājumi tiks atvērti Aizkraukles ielā 21, 2. stāva pārrunu zālē, Rīgā, 2011. gada
      3. augustā, plkst. 10.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas
      ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi
      un ieľemamie amati tiks pierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku
      reģistrā.

  1.5.5. Pretendenti drīkst atsaukt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms
      Nolikuma 1.5.2.2. punktā noteiktā termiľa.

1.6. Piedāvājuma spēkā esamība
   1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma
      līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no konkursa nolikuma
      (turpmāk - Nolikums) 1.5.2.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
      Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiľu. Pretendenta,
      kurš atzīt par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.

  1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. punktā noteiktajā
      termiľā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiľa
      pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiľu,
      nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziľo Pasūtītājam.

1.7. Piedāvājuma nodrošinājums
    Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

1.8. Piedāvājuma noformēšana
   1.8.1. Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un
      Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu valodā, vai arī angļu valodā,
      ja Pretendenta uzľēmums ir reģistrēts ārpus Latvijas un tam nav iespējas sagatavot
      dokumentus latviešu valodā.

  1.8.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē, uz kuras
      jānorāda:
   1.8.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
   1.8.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
   1.8.2.3. Sekojoša atzīme:
      „Piedāvājums konkursam „Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām
  piegāde     ERAF     projektiem    2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063      un
  2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”
     iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI-AK/2011-14-ERAF
     Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2011.gada 3. augustam, plkst. 10.00”

  1.8.3. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:
   1.8.3.1. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar Pretendentu atlases dokumentiem;
   1.8.3.2. Tehniskā piedāvājuma;
   1.8.3.3. Finanšu piedāvājuma.

  1.8.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām,
      un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem
      jābūt ar attiecīgu uzrakstu „Pieteikums dalībai konkursā”, „Tehniskais piedāvājums”
      un „Finanšu piedāvājums”.


                              5
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


1.8.5. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija. Uz
    piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.
    Piedāvājuma oriģināls un visas kopijas jāievieto 1.8.2. punktā minētājā aploksnē.

1.8.6. Pretendentam jāiesniedz tāpat arī piedāvājuma elektroniskā versija uz optiskā datu
    nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti jābūt
    iekļautām daļām „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, punktā
    1.8.3.1. minētā daļa var netikt iekļauta. Datu nesēju ar piedāvājuma elektronisko
    versiju jāievieto 1.8.2. punktā minētājā aploksnē.
    Piedāvājuma elektroniskās versijas datnei jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

 1.8.6.1. Piedāvājuma elektroniskās versijas datnei jābūt tādā formātā, kas atbalsta
     meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti
     piedāvājuma attēli.
 1.8.6.2. Vēlams iesniegt datni formātā, kas ir savietojams ar MS Office
     lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru
     citu izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.

1.8.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja
    labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem.

1.8.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā; ir iespējams iesniegt piedāvājumu arī angļu
    valodā, ja Pretendenta uzľēmums ir reģistrēts ārpus Latvijas un tam nav iespējas
    sagatavot piedāvājumu latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā
    dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots Pretendenta
    apliecināts tulkojums latviešu valodā, vai arī angļu valodā, ja Pretendenta uzľēmums
    ir reģistrēts ārpus Latvijas.
    (Pretendenta apliecinājums nozīmē:
     uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”;
     piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts
      un paraksta atšifrējums;
     vietas nosaukums un datums;
     zīmoga nospiedums.)

1.8.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
    pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.8.10. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona

1.8.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda
    personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir
    pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

1.8.12. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt
    Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma
    rekvizītiem, kas norādīti 1.8.7. punktā.

1.8.13. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiľa
    beigām netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.                           6
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


1.8.14. Iepirkuma dokumentācija Pretendentiem tiek izsniegta bez maksas. Iepirkuma
    nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā.

1.9. Cita informācija
1.9.1. Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa
    nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma
    līguma projektu, tie iesniedzami Iepirkumu komisijai sūtot tos pa pastu vai uz
    elektroniskā pasta adresi arturs@osi.lv
    Ja no Pretendenta ir saľemts rakstisks jautājums uz minēto elektroniskā pasta adresi,
    Pasūtītājs pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā sagatavo rakstisku
    atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja
    mājas lapā.
    Saskaľā ar „Publisko iepirkumu likuma” 30. panta 4. daļu, un ievērojot, ka iepirkuma
    Nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā un Pasūtītājam nav iespējams apzināt
    pretendentu loku, kas gatavo piedāvājumus iepirkumam, pretendenti paši ir atbildīgi
    par to lai laikus iepazītos ar IUB un/vai Pasūtītāja mājaslapā publicēto informāciju par
    jebkādām izmaiľām vai precizējumiem Nolikumā.

1.9.2. Iepirkumu komisijas sastāvs:


           Vārds, Uzvārds            Amats            Paraksts

 Komisijas
 priekšsēdētājs    Ivars Kalviľš       Direktors

 Sekretārs                    Iepirkumu nodaļas
           Artūrs Aksjonovs      vadītājs

 Komisijas
 locekļi        Dace Kārkle       Direktora vietniece


           Osvalds Pugovičs      Direktora vietnieks

                         Membrānaktīvo
           Gunārs Duburs       savienojumu
                         laboratorijas vadītājs

            Modris Banka       Galvenais inženieris


1.9.3. Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumiem Nr. 14 (07.04.2006.), Nr.28
    (20.07.2009.) un Nr. 63 (18.12.2009.).


         2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma mērķis
  Iepirkuma mērķis ir slēgt iepirkuma līgumus par piederumu ķīmijas un bioķīmijas

                           7
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


  laboratorijām piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF projektu „Jaunu
  kardioprotektīvu zāļu vielu meklējumi: GBB hidroksilāzes inhibitoru sintēze un izpēte”,
  ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063 un „Aktuālu pretvēža preparātu
  multirezistences modulatoru dizains”, ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072 izpildei
  nepieciešamajā apjomā.

2.2. Iepirkuma metode
  Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek organizēts saskaľā ar
  „Publisko iepirkumu likumu”.

2.3. Iepirkuma priekšmets
  Iepirkuma priekšmets ir piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde Latvijas
  Organiskās sintēzes institūtam iepriekš minēto ERAF projektu izpildei nepieciešamajā
  apjomā saskaľā ar Tehniskajām specifikācijām (skatīt Nolikuma II. Nodaļu).

2.4. Piedāvājumu skaits
  Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par katru iepirkuma loti par visu lotes apjomu
  saskaľā ar Tehnisko specifikāciju. (skat. Nolikuma II nodaļu „Tehniskās specifikācijas”).

2.5. Līguma slēgšanas nosacījumi
  Tiks slēgti atsevišķi līgumi par katru iepirkuma loti.

2.6. Līguma izpildes vieta
  Līguma izpildes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija.

2.7. Līguma izpildes laiks
  Līguma izpildes laiks ir līdz 2011 gada 1. novembrim.

2.8. Konkursa nolikuma saņemšana
  Konkursa nolikumu var lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā http://www.osi.lv.
  Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā
  veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saľemts šo
  dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts
  laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa.


            3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa no jebkuras valsts, kura ir
    reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

3.1.2. Pasūtītājs izslēdz Kandidātu vai Pretendentu no turpmākas dalības konkursā, kā arī
    neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem, ja:
 3.1.2.1. Kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības
     tiesības vai lēmuma pieľemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu
     vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš
     stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura
     noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
     līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
 3.1.2.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas

                           8
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


      spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba
      tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
        a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoľu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri
          nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoľi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
          Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
        b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja
          tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga
          nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas
3.1.2.3.  Kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
      spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu
      konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis
      ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
      vienošanās, izľemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
      tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
3.1.2.4.  Ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
      pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
      kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes
      paredzamajam beigu termiľam kandidāts vai pretendents būs likvidēts.
3.1.2.5.  Kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas
      tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta
      nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
      iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.1.2.6.  Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba
      ľēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšľos pēdējo
      četru gada ceturkšľu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai
      ir mazāki par 70 procentiem no darba ľēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī
      minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju
      līmenim pēc Valsts ieľēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts
      ieľēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu
      maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšľu periodā līdz pieteikuma vai
      piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ľemti vērā darba ľēmēju mēneša vidējie
      darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz
      pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai.
3.1.2.7.  kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir
      Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības
      veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās
      darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas
      termiľš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ľēmēju vidējiem mēneša darba
      ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšľos pēdējo četru gada ceturkšľu periodā
      līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši
      NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieľēmumu dienesta
      apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieľēmumu dienesta mājaslapā internetā.
3.1.2.8.  Ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba
      ľēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšľos pēdējo
      četru gada ceturkšľu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai
      ir mazāki par 70 procentiem no darba ľēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī,
      kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta),
      minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju
      līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir
      reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšľu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma

                           9
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


      iesniegšanas dienai, tiek ľemti vērā darba ľēmēju mēneša vidējie darba ienākumi
      periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai
      piedāvājuma iesniegšanas dienai.
 3.1.2.9. Kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir
      ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības
      veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās
      darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas
      termiľš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ľēmēju vidējiem mēneša darba
      ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta,
      pirmajos trijos gada ceturkšľos pēdējo četru gada ceturkšľu periodā līdz
      pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE
      2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.
 3.1.2.10. Kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
      novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
 3.1.2.11. Uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
      pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziľojumā par
      līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi
      PIL 39. panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētie nosacījumi.
 3.1.2.12. Kandidāts vai pretendents, sniedzot šajā nolikumā pieprasīto informāciju, norādījis
      nepatiesas ziľas vai vispār nav sniedzis nolikumā prasītās ziľas.

3.1.3. Ierobežojumi, kas noteikti 3.1.2. punktā attiecas uz visiem personu grupas vai
    personālsabiedrības kā Kandidāta vai Pretendenta dalībniekiem, kā arī uz Kandidāta
    vai Pretendenta apakšuzľēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.


               4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pieteikums dalībai konkursā
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apľemšanos veikt
    Preču piegādi, saskaľā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai
    personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzľēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt
    atšifrējums (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieľemamais amats).

4.1.2. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma
    IV Nodaļas 1.formu.

4.2. Pretendentu atlases apliecinājumi
4.2.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina:
     ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta 1. daļas
        nosacījumi;
     ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas
      brīža nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos vai darba
      tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoľu
      vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoľi
      vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
     ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas
      brīža nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas kā
      vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
      konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga

                           10
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


      nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
      ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas
      brīža nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā;
      ka likumā noteiktajā kārtībā pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu;
      ka pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniegtu 100 latus;
      ka pretendenta darba ľēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada
      ceturkšľos pēdējo četru gada ceturkšľu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma
      iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ľēmēju vidējiem
      darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE
      2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieľēmumu dienesta
      apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieľēmumu dienesta mājaslapā internetā;
      ka visas piedāvājumā sniegtās ziľas par Pretendentu ir patiesas.

4.2.2. LR Uzľēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzľēmējdarbību reģistrējošas iestādes
    ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.3. LR Uzľēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziľa par Pretendenta
    amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.

4.3. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
4.3.1. Vispārēja informācija par Pretendentu saskaľā ar nolikuma IV Nodaļas 4.1.formu.
    Obligāti jāaizpilda visi lauki.

4.3.2. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzľēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti)
    saskaľā ar nolikumu IV Nodaļas 4.2. formu, kur norādīts apakšuzľēmēja nosaukums,
    apakšuzľēmēja kontaktpersona, apakšuzľēmējam paredzēto darbu īss apraksts un
    proporcionālais apjoms. Apakšuzľēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
    piedalīties līguma izpildē.

4.3.3. Ja pretendents vēlas iekļaut savā piedāvājumā tādus reaģentus no tehniskās
    specifikācijas, kuru aprite Latvijas Republikā ir īpaši regulēta (piem. radioaktīvās
    vielas, akcīzes preces, prekursori, utt.), pretendentam jāiesniedz tādas atļaujas kopija,
    kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar īpaši regulēto preču piegādi un ko
    izsniegusi attiecīgo nozari pārraugošā iestāde (Radiācijas drošības pārvalde, VID,
    VZA utt.).

4.3.4. Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti, kas minēti nolikuma 4.2.1. līdz 4.3.3.
    punktos jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.
    Apakšuzľēmēji, ja tādi piesaistīti līguma izpildē, tāpat iesniedz šajā punktā minētos
    dokumentus.

4.4. Tehniskais piedāvājums
4.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaľā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa)
    noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši
    Nolikuma IV Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” 2. formai. Tehniskajam
    piedāvājumam, ja tas nepieciešams pilnīgai skaidrībai, jāietver piegādājamo preču īss
    apraksts.

4.5. Finanšu piedāvājums
4.5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ľemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto
    piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu atbilstoši
                           11
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


    Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma IV Nodaļas 3. forma).
4.5.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda LVL, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās
    vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN.
4.5.3. Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai
    skaitā:
     preču piegādes izdevumiem pasūtītāja adresē, Aizkraukles ielā 21, Rīgā;
     tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
     citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem,
      izľemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde
      un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;
     Preču apdrošināšanai līdz pieľemšanai (ja nepieciešams);
     transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);
     un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām
      izmaksām.
4.5.4. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma
    izpildes laikā. Ja Preču un Saistīto pakalpojumu apjoms līguma izpildes laikā mainās,
    izmaiľas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību cenām saskaľā ar
    noslēgtā līguma noteikumiem.


      5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1. Preču piegādes prezentācija
5.1.1. Preču prezentācija nav paredzēta.

5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases dokumentācijas, Tehnisko
    piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija
    slēgtā komisijas sēdē.
5.2.2. Iepirkumu komisija sākotnēji pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu piedāvājumi ir
    atbilstoši nolikuma prasībām, tas ir, iesniegti visi nolikuma 4. punktā noteiktie
    dokumenti, kā arī veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši 1.8. punktā
    minētajām prasībām.
5.2.3. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai nav atbilstoši noformēts, iepirkuma
    komisijai ir tiesības lemt par piedāvājuma nevirzīšanu tālākai izskatīšanai.

5.3. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude
5.3.1. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks
    nolikuma 4.2. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents
    atbilst 3. punktā noteiktajām Pretendentu atlases un minimālajām kvalifikācijas
    prasībām.
5.3.2. Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus,
    kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem vai nepietiekoši kvalificētiem preču piegādei.

5.4. Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.4.1. Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā
    komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. Ja
    Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām,
    iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
5.4.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma

                          12
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


    prasībām un Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst
    pretendentu atlases un minimālajām kvalifikācijas prasībām.
5.4.3. Vērtējot cenu, komisija ľem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības
    nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija
    kļūdas labo.
Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziľo
Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina
izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas
aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ľem vērā tikai Pretendenta apstiprinātus labojumus.


                  6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkumu līgumu, pamatojoties uz pretendenta
  piedāvājumu un saskaľā ar Nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu
  Nolikuma III Nodaļā.

6.2. Līgums ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
  nogaidīšanas termiľa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā
  noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
  Nogaidīšanas termiľš saskaľā ar „Publisko iepirkumu likumu” ir sekojošs:

6.2.1. 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta
    visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko
    parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

6.2.2. 15 dienas pēc 6.2.1. punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam
    pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

6.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumam
  pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā sešas dienas
  līdz piedāvājumu atvēršanas termiľa beigām. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai
  pieprasījums ir iesniegts laikus atbildes sniegšanai.
  Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma
  projekta nosacījumiem netiks ľemti vērā.

6.4. Pretendentam ir jānodrošina piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma
  izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiľa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt
  par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir
  jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.


        7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā saskaľā ar „Publisko
    iepirkumu likuma” 29. panta 3. daļā noteikto kārtību.

7.1.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pretendents ir iesniedzis papildu
    informācijas pieprasījumu laikus, lai Iepirkumu komisija varētu atbildēt uz to saskaľā
    ar „Publisko iepirkumu likuma” 30. panta 2. un 3. daļas prasībām.

                           13
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


7.1.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
    nepieciešams piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas
    pārbaudei, kā arī tehnisko piedāvājumu vērtēšanai.

7.1.4. Iepirkumu komisijai ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu.

7.1.5. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

7.1.6. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu kvalifikācijas
    pārbaudē un tehniskā piedāvājuma novērtēšanā.

7.1.7. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieľemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
    konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu saskaľā ar šo Nolikumu un „Publisko
    iepirkumu likumu”.

7.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās
    slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvi konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
    tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju un atbildēt uz Pretendentu
    papildu pieprasījumiem par nolikumu saskaľā ar „Publisko iepirkumu likuma” 30.
    panta nosacījumiem.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaľā ar „Publisko iepirkumu
    likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai
    pieľemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.5. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai
    lēmuma izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vienlaicīgi (vienā dienā)
    nosūtīt visiem pretendentiem informāciju par pieľemto lēmumu. Triju darba dienu
    laikā pēc pretendentu informēšanas ievietot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
    paziľojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas minēts „Publisko iepirkumu
    likuma” 27. panta 1. daļā.


          8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

8.1.2. Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru
    iesniedzis iepirkumu komisijai.

8.1.3. Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu saskaľā ar
    „Publisko iepirkumu likuma” 30. panta 2. un 3. daļas nosacījumiem:

 8.1.3.1. Par kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs sniedz informāciju ne vēlāk kā četras

                          14
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


     dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiľa beigām, ar nosacījumu, ka
     pieprasījums iesniegts laikus;

 8.1.3.2. Par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz
     piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. Pasūtītājs sniedz
     informāciju ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiľa
     beigām, ar nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un
    paziľojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk
    kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām.

8.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saľemts.

8.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
    piedāvājumu.

8.1.7. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.8. Pieprasīt pasūtītājam iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras ziľojumu.
    (Noslēguma ziľojums)

8.1.9. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā iepirkuma komisijas
    pieľemto lēmumu, pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 83. pantu (Līdz
    iepirkuma līguma noslēgšanai; skatīt Nolikuma punktu 6.2.).

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
    nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas
    pārbaudei un piedāvājumu novērtēšanai.

8.2.4. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, pilnībā akceptē visus atklāta konkursa nolikumā
    ietvertos nosacījumus.

8.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
                          15
   Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
“Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
           II. NODAĻA


   TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
                 16
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

  Pasūtītājs
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

   Piegādes apraksts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts vēlas iegādāties piederumus ķīmijas un bioķīmijas
laboratorijām ERAF projektu „Jaunu kardioprotektīvu zāļu vielu meklējumi: GBB
hidroksilāzes inhibitoru sintēze un izpēte”, ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063 un
„Aktuālu pretvēža preparātu multirezistences modulatoru dizains”, ID Nr.
2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072 izpildei nepieciešamajā apjomā.
Materiālu piegāde veicama pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, līdz 2011. gada 1.
novembrim.
                          17
                               PIEGĀDĀJAMO PREČU APRAKSTS    I daļa. Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam „Jaunu kardioprotektīvu zāļu vielu meklējumi:
    GBB hidroksilāzes inhibitoru sintēze un izpēte” ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063.


                                    1. Lote
      Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Piederumi bioķīmijas
      laboratorijai.

Nr.                                       Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                    Vienība   skaits        Tehniskās specifikācijas / Apraksti


 1                                   gab.    1000
    86.1254.001  Serological Pipettes 10ml                      Sterilas, oranžas 10 ml pipetes, individuāli iesaiņotas
 2                                   gab.    200   Sterilas, neitrālas krāsas Petri plates ar vāciņu, laukums 21
    83.1801.003  Cell+TC dishes in SUREGrip Design                  cm2, diametrs/augstums - 60/15
 3                                   gab.    50   Sterilas, 6-lauciņu plates ar vāciņu, laukums 9.5 cm2,
    83.1839.300  Cell+TC plates with lid                       maksimālais tilpums lauciņā 17.2 ml
 4                                   gab.    25   Sterili, neitrāli 10mikrol pipešu uzgaļi ar filtru, iepakots pa 96
    70.1130.210  Biosphere Fil. Tip 10 neutral                    gabali atsevišķos sterilos iepakojumos
 5                                   gab.    25   Sterili, dzelteni 100mikrol pipešu uzgaļi ar filtru, iepakots pa
    70.760.212   Biosphere Fil. Tip 100 yellow                    96 gabali atsevišķos sterilos iepakojumos
                                              Nesterilas neitrālas krāsas 1.5ml polipropilēna mēģenes ar
                                              piestiprinātu vāciņu, mēģenes izmēri (garumsxdiametrs)
 6                                   gab.   20000
                                              39x10.8mm, jābūt tilpuma marķējumam, iepakojumā 500
    72.690.001   Micro tube 1.5 ml, with attached lid                 gabali
                                              Nesterilas neitrālas krāsas 2ml polipropilēna mēģenes ar
 7                                   gab.    5000   piestiprinātu vāciņu, mēģenes izmēri (garumsxdiametrs)
     72.695    SafeSeal Micro Tube 2.0 ml, PP                    40x10.8mm, jābūt tilpuma marķējumam, iepakojumā 500
                               Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                            “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


                                                             gabali

                                                             Nesterilas 5ml polistirola mēģenes ar apaļu pamatni,
 8                                           gab.        1000     mēģenes izmēri (garumsxdiametrs) 75x12mm, iepakojumā
     55.476    Tube 5ml, 75x12mm, PS                                       2000 gabali
                                                             Nesterilas 8ml polistirola mēģenes ar apaļu pamatni,
 9                                           gab.        1500     mēģenes izmēri (garumsxdiametrs) 100x13mm, iepakojumā
     55.467    Tube 8ml, 100x13mm, PS                                       2000 gabali
                                                             Nesterilas 15ml polipropilēna mēģenes ar sarkanu vāciņu un
10                                           gab.        500     kantīti, mēģenes izmēri (garumsxdiametrs) 120x17mm, jābūt
    62.554.001   Tube 15ml, 120x17mm, PP                                      tilpuma marķējumam, iepakojumā 500 gabali
                                                             Nesterilas 50ml polipropilēna mēģenes ar sarkanu vāciņu un
11                                           gab.        500     kantīti, mēģenes izmēri (garumsxdiametrs) 115x28mm, jābūt
     62.559   Tube 50ml, 115x28mm, PP                                      tilpuma marķējumam, iepakojumā 500 gabali
12                                           gab.        300     Nesterilas 96 lauciņu polistirola mikrotesta plates ar plakana
     82.1581   Microtest Plate 96Well F                                      pamatni, bez vāka, iepakotas pa 25 gabaliem
                                                             Sterilas Multiply 96 lauciņu PCR plates ar pussānu malu,
13                                           gab.         50     lauciņu max tilpums - 0.3ml, bez svītrkoda, iepakotas pa 25
    72.1979.202  96 well Multiply® PCR plate with half skirt                            gabaliem
14          Filtropur S 0.2 dark blue/neutral housing for sterile       gab.        200     Tumši zils filtrs ar poru izmēru 0.2mikrom, filtrēšanas virsma
    83.1826.001  filtration                                             5.3cm2, iepakojumā 50 gabali
                                                             Zema blīvuma polietilēna, neitrālas krāsas mēģenes
15                                           gab.        1000     aizbāznis, paredzēts (garumsxdiametrs) 100x13mm
     65.806    Push cap, neutral                                         mēģenēm, iepakoti pa 10000 gabaliem
      References katalogs: Sarstedt


                                            2. Lote
      Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Piederumi bioķīmijas
      laboratorijai.

Nr.                                                   Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                            Vienība       skaits           Tehniskās specifikācijas / Apraksti
                                            19
                                Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                             “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


                                                              Smadzeņu matrice no nerūsējoša tērauda, 2 mm biezu
 1                                            gab.         1      histoloģisko audu sagatavošanai koronālā griezumā, kas
    BSRLS002-1   Zivic Instruments, brain matrice                                   paredzēts dzīvniekiem ne mazākiem par 375 g
                                                              Smadzeņu matrice no nerūsējoša tērauda, 2 mm biezu
 2                                            gab.         1      histoloģisko audu sagatavošanai koronālā griezumā, kas
    BSRAS002-1   Zivic Instruments, brain matrice                                   paredzēts pieaugušiem dzīvniekiem no 170 - 375 g
                                                              Smadzeņu matrice no nerūsējoša tērauda, 1 mm biezu
 3                                            gab.         1      histoloģisko audu sagatavošanai koronālā griezumā, kas
    BSRLS001-1   Zivic Instruments, brain matrice                                   paredzēts dzīvniekiem ne mazākiem par 375 g
                                                              Smadzeņu matrice no nerūsējoša tērauda, 1 mm biezu
 4                                            gab.         1      histoloģisko audu sagatavošanai sagitālā griezumā, kas
    BSRAS001-2   Zivic Instruments, brain matrice                                   paredzēts pieaugušiem dzīvniekiem no 170 - 375 g

 5                                            gab.         3      Žiletes - asmenis audu sagriešanai matricē, ar vienu malu
    BLADE100-S   100 Single Edge Razor Blades                                     asu, priekš 1 mm bieziem griezumiem
      References katalogs: Zivic Instruments


                                             3. Lote
      Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Ķirurģiskie instrumenti
      bioķīmijas laboratorijai.

Nr.                                                    Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                             Vienība       skaits           Tehniskās specifikācijas / Apraksti


 1                                            gab.         1      Pincete ar taisnām, robotām volframa karbīda darba virsmām,
    501267-G   McIndoe Dressing Forceps                                       garums 15,5 cm
 2                                            gab.         1      Adatu turētājs ar robotām darba virsmām un ar iestrādātām
     501998    Castro Olsen-Hegar Needle Holder                                   griezošajām virsmām, garums 15 cm
 3                                            gab.         1      No stieples izgatavots, atraumatisks audu atpletējs, darba
    500369-G   Barraquer Retractor                                         virsmas 10 Í 4 mm, garums 4 cm
 4                                            gab.         1      Ar skrūvi darbināms atpletējs ar 4 aķīšiem uz katras darba
     14240-G   ALM Self-retaining Retractor                                     virsmas, maksimālais atpletums 55 mm, garums 4 cm
      References katalogs: World Precision Instruments (WPI 2008)

                                             20
                            Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                                         4. Lote
    Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Piederumi bioķīmijas
    laboratorijai.

                   Nr.                                                      Vienību
       References katalogs   p.k.   Kataloga Nr.    Nosaukums                              Vienība    skaits


                    1             Dialīzes membrānas Spectra/Por 4, MWCO 12-14             iep.      2
      eu.SpectrumLabs.com         132706      kD, 45 mm diem., 30 m
      Masterflex/Cole      2             Precision Tygon® Lab (R-3603), Masterflex®              iep.      1
      parmer              HV-06409-25     Tygon® Lab tubing, L/S® 25, 15.2m
                    3                                                iep.      1
      Syneture              VP-728-X     SURGIPRO II 6-0, 36 gab.
    References katalogi: SpectrumLabs, Masterflex, Syneture


                                         5. Lote
    Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Piederumi bioķīmijas
    laboratorijai.

Nr.                                                   Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                            Vienība      skaits         Tehniskās specifikācijas / Apraksti


 1                                         25 gab./iep.       4
    1450-402    Flexible-24, Clear PET 24-well Flexible Microplate                         Jāpiegādā 100 plates, iepakotas kastē pa 25 platēm
 2                                         50 gab./iep.       2
     6005040    Isoplate-96 Microplate White Frame Clear Well                            Jāpiegādā 100 plates, iepakotas kastē pa 50 platēm
    References katalogs: Perkin Elmer                                         21
                             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


                                         6. Lote
     Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063: Piederumi bioķīmijas
     laboratorijai.

Nr.                                                   Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                            Vienība      skaits         Tehniskās specifikācijas / Apraksti 1           Spiediena mērīšanas rezerves daļu komplekts           kompl.        1       Rezerves daļas, kas nodrošina spiediena mērīšanu
      N/A    Langendorf aparātam                                         Langendorff izolētās sirds aparātā
     References katalogs: ADInstruments
     Piegādātajām precēm jābūt pilnībā savietojamām ar Langendorff izolētas sirds aparātu.
   II daļa. Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektam „Aktuālu pretvēža preparātu
   multirezistences modulatoru dizains” ID Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072.


                                        7. Lote
     Piederumu ķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072: Piederumi ķīmijas laboratorijai.


          Nr. p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                                   Vienība  Vienību skaits


            1    AP18.1    Rotilabo®-round filters, Type 11A                        iepak.     10

            2    AP35.1        ®
                       Rotilabo -round filters, Type 13A                        iepak.     10
     References katalogs: Carl Roth                                         22
                            Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                                        8. Lote
     Piederumu ķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072: Piederumi ķīmijas laboratorijai.

           Nr.                                                         Vienību
           p.k.  Kataloga Nr.   Nosaukums                                   Vienība    skaits


                       BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
            1   Z329215-10EA                                         10 gab/iep    1
                       L 15 mm, diam. 6 mm
                       BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
            2   Z329258-10EA                                         10 gab/iep    1
                       L 32 mm, diam. 15 mm
     References katalogs: Sigma-Aldrich


                                        9. Lote
     Piederumu bioķīmijas laboratorijai piegāde ERAF projektam 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072: Piederumi bioķīmijas
     laboratorijai.

Nr.                                                   Vienību
p.k.  Kataloga Nr.  Nosaukums                            Vienība      skaits         Tehniskās specifikācijas / Apraksti


 1    83.1836   TC24 lauciņu plates ar vāku, sterilas, adhēzīvam      100 gab/iepak       4
           kultūram, (100 gab/iepak)
           Seroloģiskās pipetes, sterilas, 25 ml, (200                           Plugged, individually wrapped, sterile, non-pyrogenic
 2   86.1685.001                                200 gab/iepak       2
           gab/iepak)
           Seroloģiskās pipetes, sterilas, 50 ml, (100                           Plugged, individually wrapped, sterile, non-pyrogenic
 3   86.1689.001                                100 gab/iepak       5
           gab/iepak)
           Biosphere® Tip 300µl neutral, steril, 480 gab                          For Eppendorf, Gilson, Biohit, Labsystems, Finnpipete
 4   70.765.200   iepakojumā                         480 gab/iepak       15     8x300
           Audu kultūru flakoni ar ventilāciju, 25 cm2,                           Cell+ tissue culture flask, non-wettable vented cup;
 5   83.1810.302  monoslaņa kultūram                        gab.        100     non-pyrogenic, non-cytotoxic; rowth surface for
                                                            sensitive cell culture.
     References katalogs: Sarstedt

                                         23
                          Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
                       “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                                 PAPILDUS NOSACĪJUMI

1. Pretendents var piedāvāt preces no ekvivalenta kataloga, bet tām pilnībā jāatbilst norādītajā katalogā pieejamajām specifikācijām.

2. Ja kataloga numuram atbilstošā prece nesakrīt ar šīs pašas preces aprakstu tehniskajā specifikācijā, tad par svarīgāku referenci tiek uzskatīts
kataloga numurs.

3. Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar izraudzīto pretendentu, ir tiesības mainīt piegādes apjomu līdz 20% no pasūtījuma apjoma kopīgās vērtības,
nemainoties vienību cenām, atkarībā no pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursiem.

4. Pretendentam, kas ieguvis tiesības piegādāt preces, sastādot pavadzīmes, katrai precei ir obligāti jānorāda preces kārtas numurs
attiecīgajā lotē.
                                        24
 III. NODAĻA


LĪGUMA PROJEKTS
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                     LĪGUMS Nr.
    <līguma numurs, kas iekļauj ERAF projekta nosaukumu un numuru>


<Līguma noslēgšanas vieta>                   <gads>.<datums>. mēnesis>


                     LĪGUMA NOTEIKUMI


Latvijas Organiskās sintēzes institūts (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ), tā direktora Ivara
Kalviņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās
personas amats, vārds, uzvārds> personā, (turpmāk tekstā – Piegādātājs), abi kopā un katrs
atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā
atklātā konkursa Nr. OSI-AK/2011-14-ERAF „Piederumu ķīmijas un bioķīmijas
laboratorijām piegāde ERAF projektiem 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063 un
2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”, turpmāk tekstā saukts atklāts konkurss, rezultātiem un
Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):


                   1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs saľem [preču apraksts], turpmāk tekstā - Preces,
   atbilstoši specifikācijai un saglabājot nemainīgas vienību cenas visā līguma darbības
   periodā. (Līguma pielikums Nr. 2).
1.2. Piegādātājs nodrošina Preču nogādāšanu Pasūtītājam pa daļām pēc Pasūtītāja
   pieprasījuma līdz 01.11.2011.


                   2. LĪGUMA DOKUMENTI

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatľemamām
   sastāvdaļām:
   1) Līguma noteikumi;
   2) Tehniskās specifikācijas, (Līguma Pielikums Nr.1);
   3) Tehniskais piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.2);
   4) Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3).


                     3. LĪGUMA TERMIĽI

3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abi Līdzēji, un darbojas līdz Līguma
   saistību pilnīgai izpildei.


            4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

                          26
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
4.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus
   citus nepieciešamos izdevumus, izľemot PVN, ir LVL <summa> (summa vārdiem),
   kur PVN sastāda LVL <summa> un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā,
   ir LVL <summa> (summa vārdiem), turpmāk tekstā saukta Līguma cena.
4.2. Līguma cenā ir ietverti transporta izdevumi.
4.3. Pasūtītājs patur tiesības mainīt Līguma cenu un piegādes apjomu līdz 20% apmērā no
   kopējās Līguma cenas, nemainoties vienību cenām līguma izpildes laikā, gadījumā, ja
   mainās pasūtītājam pieejamo finanšu resursu apjoms.
4.4. Katra pasūtījuma apmaksas summu Pasūtītājs pārskaita 14 (četrpadsmit) dienu laikā
   pēc Preču piegādes un pieľemšanas saskaľā ar šī Līguma 8.1. punktā noteikto kārtību,
   pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu.


                 5. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS

5.1. Piegādātājs uzľemas sekojošas saistības:
   5.1.1. Veikt Preču piegādi atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas ir šī
       līguma neatľemama sastāvdaļa, un ievērot šī līguma 1.2. punktu;
   5.1.2. Piegādātājs apľemas piegādes veikt Pasūtītājam izdevīgā darba laikā;
   5.1.3. Piegādātājs apľemas piegādes laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas
       Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības;
   5.1.4. Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādāto Preču uzglabāšanas noteikumiem un
       lietošanas īpatnībām;
   5.1.5. Piegādātājs uzľemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam
       un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs
       tajos vainojams;
5.2. Pasūtītājs uzľemas sekojošas saistības:
   5.2.1. Sniegt visu nepieciešamo informāciju šajā Līgumā paredzēto piegāžu veikšanai;
   5.2.2. Pasūtītājs apľemas norēķināties ar Piegādātāju šajā līgumā noteiktajā kārtībā un
       termiľos


                   6. GARANTIJAS UN RISKS

6.1. Piegādātājs garantē Preču kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas
   Savienības standartiem un citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem Preču
   kvalitātes kritērijiem;
6.2. Piegādātājs garantē, ka katras Preču partijas kvalitāte tiks apstiprināta ar atsevišķu, tieši šai
   partijai izsniegtu kvalitātes sertifikātu;
6.3. Piegādātājs nenes atbildību par preces defektiem, kuri radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Preču
   uzglabāšanas vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā;
6.4. Par derīguma termiľā konstatēto Preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai citiem
   trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta
   konstatēšanas brīža iesniedz Piegādātājam.


                     7. APDROŠINĀŠANA                           27
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


7.1. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu
   transportēšanas laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam.
7.2. Ja nepieciešams, Piegādātājs uz sava rēķina apľemas veikt Preču apdrošināšanu
   piegādes laikā. Šādā gadījumā Precēm ir jābūt apdrošinātām 100% (viens simts
   procentu) apmērā no Preču vērtības pret visiem riskiem.


          8. PREČU PIEGĀDES UN PIEĽEMŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Preču Piegāde veicama pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma (rakstiska, izmantojot e-pastu
   vai pa telefonu), līdz iepirkuma beigu datumam, 31.12.2011.
8.2. Piegādes adrese ir Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija.
8.3. Specifikācijā norādītā Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču pavadzīmes-rēķina
   parakstīšanas brīža, ko paraksta Piegādātājs un Pasūtītājs vai Piegādātāja un Pasūtītāja
   pilnvarotie pārstāvji pēc Preces pārbaudes Pasūtītāja telpās Rīgā, Aizkraukles ielā 21,
   Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
8.4. Pasūtītājam ir pienākums informēt Piegādātāju rakstiski par konstatētajiem Preču
   trūkumiem un defektiem 10 darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas
   brīža.
8.5. Saistības tiek uzskatītas par izbeigtām, ja izpildītas visas šī līguma 3. punkta prasības.
   Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins, kuru ir
   parakstījuši abi Līdzēji.


                     9. SODA SANKCIJAS

9.1. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda savas saistības Līgumā paredzētajos termiľos, tas maksā
   Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no nepiegādāto Preču vērtības, par katru kavēto dienu,
   bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līgumā paredzētajos termiľos, tas maksā
   Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto
   dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apjomā.
9.4. Ja Piegādātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc piegādes termiľa beigām nav veicis Preču
   piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziľojot par to Piegādātājam. Šādā
   gadījumā Piegādātājam trīs darba dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam līgumsods 20%
   (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
9.5. Līgumā paredzētie piegādes termiľi ir norādīti Piegādātāja Tehniskajā piedāvājumā un
   sankcijas iestājas attiecībā uz katru daļējo pasūtījumu, ko veicis Pasūtītājs, ja šis pasūtījums
   nav piegādāts Tehniskajā piedāvājumā norādītajos termiľos.
9.6. Katrs Līdzējs ir finansiāli atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies
   otram Līdzējam pirmā ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas neuzmanības rezultātā.


               10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
10.2. Gadījumā, ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiks risināts saskaľā ar
   spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.


                           28
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
              11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir
   radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko
   nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm
   nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma
   parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi.


                     12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Līgums var tikt papildināts, grozīts vai izbeigts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
   Līguma izmaiľas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā
   parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatľemamām sastāvdaļām.
12.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, pasūtījumu veikšanu, Preču
   pieľemšanu/nodošanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiľu saskaľošanu (izľemot
   Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē Artūru
   Aksjonovu, tālr. +371 67014884, e-pasts: arturs@osi.lv, un no Piegādātāja puses
   Piegādātājs nozīmē <vārds uzvārds>, tālr. <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta
   adrese>, izmaiľu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.
12.3. Pasūtījumi tiek nosūtīti Piegādātājam elektroniski, izmantojot elektronisko pastu.
   Tāpat arī Piegādātājs izmanto elektronisko pastu nosūtot Pasūtītājam nepieciešamo
   informāciju par pasūtījumu izpildes gaitu.
12.4. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un
   kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
12.5. Dokumenti, ziľas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā
   norādīto Līdzēja adresi, uzskatāma par saľemtu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūtījuma
   nodošanas pasta iestādē.
12.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz XX (lapu skaits vārdiem) lapām, t.sk. Līguma
   pielikumi, divos autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam
   eksemplāram katram Līdzējam.
                           29
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
        “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
             13. JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
„Piegādātājs”                   „Pasūtītājs”:
„ Nosaukums”                   APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Reģ.Nr.                      Reģ.Nr. 90002111653
Adrese,                      Aizkraukles ielā 21,
Pilsēta, pasta indekss              Rīga , Latvija , LV-1006
Bankas nosaukums                 A/S SEB Banka
Kods: XXXX                    Kods : UNLALV2X
Konts: XXXX                    Konts: LV41UNLA0001001609845


                         Latvijas Organiskās sintēzes institūta
Amata nosaukums:                 Direktors:Vārds uzvārds                   Ivars Kalviľš


<Līguma noslēgšanas vieta>            <Līguma noslēgšanas vieta>
<gads>.<datums>. mēnesis>             <gads>.<datums>. mēnesis>
                         30
              Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


Pielikums Nr. 1
Līgumam Nr. <līguma numurs>


              TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


    (Vieta Jūsu piegādājamo produktu specifikācijām no konkursa nolikuma)
 „Piegādātājs”                   „Pasūtītājs”:
 „ Nosaukums”                   APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 Reģ.Nr.                      Reģ.Nr. 90002111653
 Adrese,                      Aizkraukles ielā 21,
 Pilsēta, pasta indekss              Rīga , Latvija , LV-1006
 Bankas nosaukums                 A/S SEB Banka
 Kods: XXXX                    Kods : UNLALV2X
 Konts: XXXX                    Konts: LV41UNLA0001001609845


                          Latvijas Organiskās sintēzes institūta
 Amata nosaukums:                 Direktors: Vārds uzvārds                   Ivars Kalviľš


 <Līguma noslēgšanas vieta>            <Līguma noslēgšanas vieta>
 <gads>.<datums>. mēnesis>             <gads>.<datums>. mēnesis>
                          31
              Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


Pielikums Nr. 2
Līgumam Nr. <līguma numurs>


              TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


           (Te ir vieta Jūsu Tehniskajam piedāvājumam)
 „Piegādātājs”                   „Pasūtītājs”:
 „ Nosaukums”                   APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 Reģ.Nr.                      Reģ.Nr. 90002111653
 Adrese,                      Aizkraukles ielā 21,
 Pilsēta, pasta indekss              Rīga , Latvija , LV-1006
 Bankas nosaukums                 A/S SEB Banka
 Kods: XXXX                    Kods : UNLALV2X
 Konts: XXXX                    Konts: LV41UNLA0001001609845


                          Latvijas Organiskās sintēzes institūta
 Amata nosaukums:                 Direktors: Vārds uzvārds                   Ivars Kalviľš


 <Līguma noslēgšanas vieta>            <Līguma noslēgšanas vieta>
 <gads>.<datums>. mēnesis>             <gads>.<datums>. mēnesis>
                          32
              Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
         “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”


Pielikums Nr. 3
Līgumam Nr. <līguma numurs>


                FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


              (Te ir vieta Jūsu finanšu piedāvājumam)
 „Piegādātājs”                   „Pasūtītājs”:
 „ Nosaukums”                   APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 Reģ.Nr.                      Reģ.Nr. 90002111653
 Adrese,                      Aizkraukles ielā 21,
 Pilsēta, pasta indekss              Rīga , Latvija , LV-1006
 Bankas nosaukums                 A/S SEB Banka
 Kods: XXXX                    Kods : UNLALV2X
 Konts: XXXX                    Konts: LV41UNLA0001001609845


                          Latvijas Organiskās sintēzes institūta
 Amata nosaukums:                 Direktors: Vārds uzvārds                   Ivars Kalviľš


 <Līguma noslēgšanas vieta>            <Līguma noslēgšanas vieta>
 <gads>.<datums>. mēnesis>             <gads>.<datums>. mēnesis>
                          33
    Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
 “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
            IV. NODAĻA


FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI
                  34
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                       1. FORMA

         PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
ID Nr.: OSI-AK/2011-14-ERAF          _____________________________
                             /Datums/
Iepirkuma nosaukums: „Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde
ERAF       projektiem   2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063      un
2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt
piederumus ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām saskaľā ar atklāta konkursa nolikuma
prasībām un piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem.

Jā mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apľemamies piegādāt visas Tehniskajās
specifikācijās paredzētās preces saskaľā ar Tehnisko piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu
piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no atklātā konkursa
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiľa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā
pirms tā spēkā esamības termiľa izbeigšanās.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas
dokumentiem, kuri noteikti konkursa nolikumā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu
piedāvājuma.
Pretendenta nosaukums:
    ___________________________________________________________


Adrese:
    ___________________________________________________________


Pilnvarotās personas vārds,
Uzvārds, amats:
    ___________________________________________________________


Pilnvarotās personas paraksts:
    ___________________________________________________________
                          35
                 Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
              “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                           2. FORMA

                  TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

    Iepirkuma nosaukums: „Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde
    ERAF       projektiem   2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063     un
    2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”
    ID Nr.: OSI-AK/2011-14-ERAF

     1. Vispārējs preču apraksts

     2. Piegādājamo preču detalizēts apraksts (ja tiek piegādāts no alternatīva kataloga)

     3. Atbilstība standartiem
    Piegādātās preces atbildīs šādiem standartiem:
    <jāuzskaita kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>

     4. Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts
    Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:
    <Iekļaut iesniedzamo dokumentu, tādu kā kvalitāti apliecinoši sertifikāti, drošības datu
    lapas, u.c. sarakstu un aprakstu>

      5. Preču piegādes vieta
    Preces tiks piegādātas <preču saņēmēja nosaukums, kam prece ir jāpiegādā> uz <preču
    piegādes adrese>

     6. Piegādes termiņi
    Preces tiks piegādātas šādos termiľos:

    <Lotes Nr.> <Lotes nosaukums>
    <Katalogs, no kura tiks piegādātas preces>
                                                    Piegādes termiņš
Nr.                                      Preces     Vienību
    Kods katalogā         Preces nosaukums                          (no pasūtījuma
p.k.                                     vienība     skaits
                                                       brīža)
    N.B. Piedāvājumi par lotēm sakārtojami atsevišķās tabulās numuru pieauguma secībā.


     7. Cita informācija
                              36
              Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
           “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                         3. FORMA

                   FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


 Iepirkuma nosaukums: „Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde
 ERAF       projektiem   2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/063     un
 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/072”
 ID Nr.: OSI-AK/2011-14-ERAF

 Iesniedzam piedāvājumu par sekojošām iepirkuma lotēm:

 <Lotes Nr.> <Lotes nosaukums>
 <Katalogs, no kura tiks piegādātas preces>
                                         Preces
Nr.                                                Preces
   Kods                             Preces    vienības         Summa
p. k.     Preces nosaukums                                  vienību
   katalogā                           vienība    cena           LVL
                                                 skaits
                                         LVL
Kopējā preču cena bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopējā preču cena ar PVN piemērojamo proporciju

 N.B. Piedāvājumi par lotēm sakārtojami atsevišķās tabulās numuru pieauguma secībā.


 Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju,
 mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiľu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums,
 mēs garantējam sniegto ziľu patiesīgumu un precizitāti. Pilnvarotās personas paraksts ____________________________                  zīmoga vieta Vārds, uzvārds un amats _______________________________ Pretendenta nosaukums ________________________________
                            37
           Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
        “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
         FORMAS INFORMĀCIJAI PAR PRETENDENTU

                     4.1.FORMAVispārēja informācija par pretendentu: 1.   Kompānijas nosaukums:

 2.   Adrese:

 3.   Kontaktpersona:

 4.   Telefons:

 5.   Fax:

 6.   E-pasts (obligāti):
    Vispārējā interneta
 7.   adrese:

 8.   Reģistrācijas vieta:

 9.   Reģistrācijas gads:

    Kompānijas darbības
 10.
    sfēra (īss apraksts):
 11.  Finanšu rekvizīti:
                        38
             Atklāta konkursa OSI-AK/2011-14-ERAF nolikums
          “Piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām piegāde ERAF projektiem”
                         4.2.FORMA  Informācija par partneriem un apakšuzľēmējiem:


 Nosaukums     Statuss      Adrese, telefons,   Veicamo piegāžu    Apakšuzņēmēja/partneru
         piedāvājumā     kontaktpersona     un pakalpojumu      paredzēto darbu īss
                                 apjoms no         apraksts
                                kopējā apjoma
                                  (%)
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:


___________________________________________
                          39

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/23/2011
language:Latvian
pages:39