Ehitisregistri geoinfos�steem

Document Sample
Ehitisregistri geoinfos�steem Powered By Docstoc
					 Ehitisregistri geoinfosüsteem

        Reaalsusmudel
Riigihange 022026 "Riikliku ehitisregistri geoinfosüsteemi ostmine


                              EHR-GIS:002:60302E


        Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
                                 Registrikood 70003158
                               Harju 11, 15072 TALLINN


                                   Täitja: AS Datel
                                Registrikood 10324057
                               Endla 4, 10142 TALLINN
                                    Telefon 677 9870
                                     Faks 677 9871
                                      tao@datel.ee
                                  Ehitisregistri geoinfosüsteem
                               Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


                    Versioonid

ID          Selgitus
EHR-GIS:002:60116D  Visioon.
EHR-GIS:002:60207D  "2(K) Kavand" etapi ühisläbivaatus.
EHR-GIS:002:60302D  "2(K) Kavand" etapi ühisläbivaatus.
EHR-GIS:002:60302E  "2(K) Kavand" etapi üleandmine-vastuvõtmine.
                                              2/40
                                                        Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                                     Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


                                    Sisukord

1.   ÜLDIST .......................................................................................................................................................... 5
   1.1   DOKUMENDIVIITED .................................................................................................................................. 5
    1.1.1  Viidatavate dokumentide loetelu ..................................................................................................... 5
    1.1.2  Viidete esitusviis .............................................................................................................................. 5
2.   EHITISED ..................................................................................................................................................... 6
   2.1   EHITUS ..................................................................................................................................................... 6
    2.1.1  Hoone .............................................................................................................................................. 6
    2.1.2  Rajatis ............................................................................................................................................. 7
   2.2   TRANSPORT............................................................................................................................................ 11
    2.2.1  Raudtee.......................................................................................................................................... 11
   2.3   TEHNOVÕRGUD ...................................................................................................................................... 13
    2.3.1  Elekter ........................................................................................................................................... 13
    2.3.2  Veevärk.......................................................................................................................................... 14
    2.3.3  Surve.............................................................................................................................................. 15
    2.3.4  Gaas .............................................................................................................................................. 17
    2.3.5  Side ................................................................................................................................................ 19
3.   KITSENDUSI PÕHJUSTAVAD OBJEKTID .......................................................................................... 21
   3.1   VEEKOGUD JA HÜDROGRAAFILISED RAJATISED ..................................................................................... 21
    3.1.1  Vooluveekogu ................................................................................................................................ 21
    3.1.2  Allikas............................................................................................................................................ 21
    3.1.3  Veehaare (EHR) ............................................................................................................................ 21
    3.1.4  Maaparandussüsteem .................................................................................................................... 22
    3.1.5  Kaldajoon ...................................................................................................................................... 22
   3.2   TAIMKATE JA KÕLVIKUD........................................................................................................................ 22
    3.2.1  Jäätmaa ......................................................................................................................................... 22
    3.2.2  Mets ............................................................................................................................................... 23
   3.3   EHITISED ................................................................................................................................................ 23
    3.3.1  Paikne saasteallikas ...................................................................................................................... 23
    3.3.2  Kalmistu ........................................................................................................................................ 23
   3.4   TRANSPORT............................................................................................................................................ 23
    3.4.1  Tee ................................................................................................................................................. 23
    3.4.2  Tänav............................................................................................................................................. 24
    3.4.3  Raudtee (EHR) .............................................................................................................................. 24
    3.4.4  Lennuväli ....................................................................................................................................... 24
   3.5   TEHNOVÕRGUD ...................................................................................................................................... 24
    3.5.1  Elektriõhuliin (EHR) ..................................................................................................................... 24
    3.5.2  Maakaabelliin (EHR) .................................................................................................................... 25
    3.5.3  Veekaabelliin (EHR) ..................................................................................................................... 25
    3.5.4  Elektripaigaldis (EHR) .................................................................................................................. 25
    3.5.5  Gaasipaigaldis (EHR) ................................................................................................................... 25
    3.5.6  Surveseadmed (EHR) .................................................................................................................... 26
    3.5.7  Ühisveevärk ja kanalisatsioon (EHR) ........................................................................................... 26
    3.5.8  Telekommunikatsiooni liinirajatis (EHR)...................................................................................... 27
   3.6   ADMINISTRATIIVSED NÄHTUSED ............................................................................................................ 27
    3.6.1  Riigipiir ......................................................................................................................................... 27
    3.6.2  Planeeringuala .............................................................................................................................. 27
   3.7   KESKKOND JA TURISM ........................................................................................................................... 27
    3.7.1  Kaitstavad loodusobjektid ............................................................................................................. 27
    3.7.2  Keskkonnaseireala ........................................................................................................................ 28
    3.7.3  Nitraaditundlik ala ........................................................................................................................ 28
    3.7.4  Muinsuskaitseala ........................................................................................................................... 29
    3.7.5  Kinnismälestis ............................................................................................................................... 29
    3.7.6  Maardla ......................................................................................................................................... 29
                                                                                  3/40
                                                        Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                                     Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


4.   PIIRANGUVÖÖNDID ............................................................................................................................... 30
   4.1   VESI ....................................................................................................................................................... 30
    4.1.1   Maaparandussüsteem .................................................................................................................... 30
    4.1.2   Ranna või kalda piiranguvöönd .................................................................................................... 30
    4.1.3   Ranna või kalda ehituskeeluvöönd ................................................................................................ 30
    4.1.4   Ranna või kalda veekaitsevöönd ................................................................................................... 30
    4.1.5   Veekogu kallasrada ....................................................................................................................... 30
    4.1.6   Veehaarde sanitaarkaitseala ......................................................................................................... 31
    4.1.7   Matmispaiga sanitaarkaitseala ..................................................................................................... 31
   4.2   METS ..................................................................................................................................................... 31
    4.2.1   Võtmebiotoop ................................................................................................................................ 31
    4.2.2   Hoiumets ....................................................................................................................................... 31
    4.2.3   Kaitsemets ..................................................................................................................................... 31
    4.2.4   Tulundusmets................................................................................................................................. 32
   4.3   TEHNOVÕRGUD JA RAJATISED ................................................................................................................ 32
    4.3.1   Tee kaitsevöönd ............................................................................................................................. 32
    4.3.2   Raudtee kaitsevöönd...................................................................................................................... 32
    4.3.3   Lennuvälja lähiümbrus .................................................................................................................. 32
    4.3.4   Elektripaigaldise kaitsevöönd ....................................................................................................... 32
    4.3.5   Gaasipaigaldise kaitsevöönd ......................................................................................................... 33
    4.3.6   Surveseadme kaitsevöönd .............................................................................................................. 33
    4.3.7   Ühisveevärk ja kanalisatsioon....................................................................................................... 33
    4.3.8   Liinirajatise kaitsevöönd ............................................................................................................... 33
   4.4   PLANEERIMINE, EHITAMINE JA RIIKLIKU TÄHTSUSEGA OBJEKTID .......................................................... 33
    4.4.1   Planeeringuala .............................................................................................................................. 33
    4.4.2   Riigikaitseline maa ........................................................................................................................ 34
    4.4.3   Maardla ......................................................................................................................................... 34
    4.4.4   Piiririba ......................................................................................................................................... 34
   4.5   KESKKONNAKAITSE ............................................................................................................................... 34
    4.5.1   Paikne saasteallikas ...................................................................................................................... 34
    4.5.2   Kaitseala loodusreservaat ............................................................................................................. 34
    4.5.3   Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd ............................................................................................. 35
    4.5.4   Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd .............................................................................................. 35
    4.5.5   Kaitseala piiranguvöönd ............................................................................................................... 35
    4.5.6   Kaitseala piirang uuendamata ...................................................................................................... 35
    4.5.7   Hoiuala.......................................................................................................................................... 35
    4.5.8   Ajutise piiranguga loodusobjekti ala ............................................................................................ 36
    4.5.9   Looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd ..................................................................................... 36
    4.5.10  I kategooria kaitsealune liik .......................................................................................................... 36
    4.5.11  II kat. kaitsealune liik .................................................................................................................... 36
    4.5.12  III kat. kaitsealune liik ................................................................................................................... 36
    4.5.13  Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt ................................................................................ 36
    4.5.14  Püsielupaiga sihtkaitsevöönd ........................................................................................................ 37
    4.5.15  Püsielupaiga piiranguvöönd ......................................................................................................... 37
    4.5.16  Keskkonnaseirejaam või –ala........................................................................................................ 37
    4.5.17  Nitraaditundlik ala ........................................................................................................................ 37
    4.5.18  Kaitsmata põhjaveega ala ............................................................................................................. 37
    4.5.19  Valgala reostuskaitsevöönd........................................................................................................... 38
   4.6   MUINSUSKAITSE .................................................................................................................................... 38
    4.6.1   Muinsuskaitseala ........................................................................................................................... 38
    4.6.2   Kinnismälestise kaitsevöönd ......................................................................................................... 38
5.   MUUD NÄHTUSED ................................................................................................................................... 39
   5.1    MÕÕDISTUSTÖÖ ALA ............................................................................................................................. 39
   5.2    KATASTRIÜKSUS .................................................................................................................................... 39
   5.3    HALDUS- JA ASUSTUSÜKSUSED .............................................................................................................. 39
                                                                                  4/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E1.   Üldist
    Käesolevas dokumendis on esitatud Riikliku ehitisregistri geoinfosüsteemi
    (edaspidi Süsteem või lühendatult EHR-GIS) reaalsusmudel.
1.1   Dokumendiviited
1.1.1  Viidatavate dokumentide loetelu
    Süsteemi dokumentatsioon
[1]   Riigihange 022026 "Riikliku ehitisregistri geoinfosüsteemi ostmine", Lisa 2 "Riikliku ehitisregistri
      geoinfosüsteemi lähteülesanne"
[2]   Riigihange 022026 "Riikliku ehitisregistri geoinfosüsteemi ostmine", Lisa 1 Riikliku ehitisregistri
      geoinfosüsteemi lähteülesandele "Projekteerimise geodeetilised uurimistööd.
      Teostusmõõdistamine. (1:500 – 1:2000)"
[3]   Riigihange 022026 "Riikliku ehitisregistri geoinfosüsteemi ostmine", Pakkumine (ORIGINAAL)
      EHR-GIS:51118E
[4]   Ehitisregistri geoinfosüsteem, Nõuete spetsifikatsioon, EHR-GIS:001:60116D
[5]   Ehitisregistri geoinfosüsteem, Reaalsusmudeli koondtabel
1.1.2  Viidete esitusviis
     (P/L) – viide käesoleva dokumendi alajaotusele P leheküljel L, nt (1.1/5);
     [D] – viide dokumendile, kus D on dokumendi jrk loetelus (1.1.1/5), nt [1];
     ([D] P) – viide dokumendi D pealkirjale või alajaotusele P, nt ([1] 5.6) või ([1]
      Hanke objekt).
                                                    5/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E2.      Ehitised
       Selles peatükis kirjeldatakse EHR-GIS süsteemis registreeritavaid nähtuseid.
       Reaalsusmudel tabelkujul on esitatud dokumendis [5].
2.1     Ehitus
2.1.1    Hoone
Hoone
Kood               HOONE
Grupp              Ehitus
Definitsioon           Hoone on maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja
                 siseruumiga ehitis.
Atribuudid
Nimetus             Ehitise nimetus
Aadress             Hoone aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Hoone kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Hoone kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Korruste arv           Hoone maksimaalne korruste arv
Eluruumide arv          Eluruumide (korterite) arv hoones
Eluruumide pind         Eluruumide summarne pind ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale koma
Mitteeluruumide arv       Hoones sisalduvate mitteeluruumide arv
Mitteeluruumide pind       Mitteeluruumide summarne pind ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma
Alaliigid
Nimi               elukondlik hoone
Kood               EHOONE
Määratlus            Iseseisev hoone, mille suurima osaga kasutamise otstarve on elamud,
                 suvilad, aiamajad, hoolekandeasutuste hooned, ühiselamud, hotellid,
                 toitlustus-, meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- büroo-, administratiiv-,
                 kaubandus-, teenindus-, transpordi-, side- ja muud elamiseks ja
                 teenindamiseks kasutatavad hooned.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.1
Piiranguvöönd          kuja
Nimi               tööstushoone
Kood               THOONE
Määratlus            Iseseisev hoone, mille suurima osaga kasutamise otstarve on tööstus- ja
                 laohooned.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.2
Piiranguvöönd          kuja
Nimi               kõrvalhoone
Kood               KHOONE
Määratlus            Iseseisev hoone, mis suurima osaga kasutamise otstarbe kohaselt ei
                 klassifitseeru elukondlikukds ega tööstushooneks.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.2
Piiranguvöönd          kuja
Nimi               kasvuhoone
Kood               KASVUH
Määratlus            Klaasist või muust valgust läbilaskvast materjalist katuse ja seintega
                                                  6/40
                                    Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                 Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


                 püsiehitis kultuurtaimede kasvatamiseks.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.6
Piiranguvöönd
Nimi               katusealune
Kood               KATUS
Määratlus            Isesisev ehitis, millel on ainult katus ja tugikonstruktsioonid vundamendil
                 või ilma vundamendita.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.3
Piiranguvöönd
Nimi               vundament
Kood               VUND
Määratlus            Ehitis, millel puuduvad seinad või kandvad konstruktsioonid.
Geomeetria            pind, joon
MIS kood             4.1.1.4
Piiranguvöönd
Nimi               vare
Kood               VARE
Määratlus            Vare on lagunenud katusega iseseisev hoone, millel on olemas osa seinu
                 või kandvaid konstruktsioone.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.1.1.5
Piiranguvöönd
Nimi               maa-alune kelder
Kood               AKELD
Määratlus            Iseseisev maa-alune kelder.
Geomeetria            pind
MIS kood             4.2.4
Piiranguvöönd
Nimi               maa-alune garaaž
Kood               AGAAR
Määratlus            Iseseisev maa-alune garaaž.
Geomeetria            pind
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi               muu maa-alune hoone
Kood               AHOONE
Määratlus            Iseseisev maa-alune hoone, mis pole kelder ega garaaž
Geomeetria            pind
MIS kood
Piiranguvöönd


2.1.2    Rajatis
Rajatis
Kood               RAJATIS
Grupp              Ehitus
Definitsioon           Rajatised, mis ei klassifitseeru ühegi teise nähtuse alla.
Atribuudid
Nimetus             Ehitise nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga                                                   7/40
                              Ehitisregistri geoinfosüsteem
                           Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Ehitisalune pindala  Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus        Ehitise kõrgus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Pikkus        Ehitise pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius         Ehitise laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi         kaevandus
Kood         KAEVAND
Määratlus       Maapealne või maa-alune rajatis maavara kaevandamiseks.
Geomeetria      pind
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi         puurkaev
Kood         PKAEV
Määratlus       Puurkaev on pinnasesse puuritud kaev, mis on ehitatud vee võtmiseks
           põhjaveekihist.
Geomeetria      punkt
MIS kood       2.6.2.1
Piiranguvöönd     veehaarde sanitaarkaitseala
Nimi         veevõtukoht
Kood         VEEVK
Määratlus       Rajatis vee võtmiseks veekogust.
Geomeetria      pind
MIS kood       2.6.2.2
Piiranguvöönd     veehaarde sanitaarkaitseala
Nimi         salvkaev
Kood         SALVK
Määratlus       Pinnasesse tehtud lahtine kaev, mis on ehitatud vee võtmiseks.
Geomeetria      punkt
MIS kood
Piiranguvöönd     veehaarde sanitaarkaitseala
Nimi         kai
Kood         KAI
Määratlus       Kai või kaitsetamm. Kai on rajatis sadamas, mis on ehitatud paatide,
           laevade või vesilennukite vette laskmiseks, randumiseks ja kinnitamiseks
           ning lassimiseks ja lossimiseks. Kaitsetamm on muul või lainemurdja, mis
           on ehitatud sadama, ranna, jõesuudme vm kaitseks lainete ja hoovuste
           eest.
Geomeetria      joon
MIS kood       4.3.2.2
Piiranguvöönd
Nimi         tehisveekogu
Kood         TEHVK
Määratlus       Tehisveekogu on pealt katmata rajatis vee hoidmiseks (nt tiik, bassein,
           pealt katmata veehoidla tuletõrjevee võtmiseks jms.
Geomeetria      pind
MIS kood       2.2.1.2
Piiranguvöönd
Nimi         tuletõrjeveehoidla
Kood         TULEVH
Määratlus       Tuletõrjeveehoidla on spetsiaalselt kustutusvee hoidmiseks rajatud pealt
           kaetud ehitis.
Geomeetria      pind
MIS kood       2.7.1
Piiranguvöönd
Nimi         mälestusmärk
Kood         MMARK
Määratlus       Isiku või sündmuse mälestuseks ja auks püstitatud mälestussammas,
           monument jms.
                                            8/40
                           Ehitisregistri geoinfosüsteem
                        Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.4.3
Piiranguvöönd
Nimi      kapitaalne piirdeaed
Kood      PAED
Määratlus    Vundamendile rajatud piirded.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood    4.3.1.1
Piiranguvöönd
Nimi      kiviaed
Kood      KAED
Määratlus    Looduslikest kividest laotud piire, mille rajamisel ei ole kasutatud
        sideaineid.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood    4.3.1.2
Piiranguvöönd
Nimi      tehissein
Kood      SEIN
Määratlus    Sideainega laotud kiviaiad, betoonaiad ja iseseisvad seinad.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood    4.3.2.1
Piiranguvöönd
Nimi      müür
Kood      MYYR
Määratlus    Sideainega laotud kivist ja betoonist müürid.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi      korsten
Kood      KORSTEN
Määratlus
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.2.1
Piiranguvöönd
Nimi      torn hoonel
Kood      HTORN
Määratlus    Kapitaalne ja kerge konstruktsiooniga torn hoonel.
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.2.2.1
Piiranguvöönd
Nimi      kapitaalne torn
Kood      KAPTORN
Määratlus    Iseseisev kapitaalne torn.
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.2.2.2
Piiranguvöönd
Nimi      kerge konstruktsiooniga torn
Kood      KERGTORN
Määratlus    Iseseisev kerge konstruktsiooniga torn.
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.2.2.3
Piiranguvöönd
Nimi      tuuleveski
Kood      TVESKI
Määratlus
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    4.2.3.1
Piiranguvöönd                                            9/40
                            Ehitisregistri geoinfosüsteem
                         Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Nimi      mõõtkavaline maa-alune rajatis
Kood      MRAJAT
Määratlus    Maa-alune rajatis, mis ei klassifitseeru ühtegi teise liiki.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood    4.2.6.3
Piiranguvöönd
Nimi      mittemõõtkavaline maa-alune rajatis
Kood      MMRAJAT
Määratlus    Maa-alune rajatis, mis ei klassifitseeru ühtegi teise liiki.
Geomeetria   joon, punkt
MIS kood    4.2.6.2
Piiranguvöönd
Nimi      mõõtkavaline maapealne rajatis
Kood      MRAJAT
Määratlus    Maapealne rajatis, mis ei klassifitseeru ühtegi teise liiki.
Geomeetria   pind, joon
MIS kood    4.2.6.3
Piiranguvöönd
Nimi      mittemõõtkavaline maapealne rajatis
Kood      MMRAJAT
Määratlus    Maapealne rajatis, mis ei klassifitseeru ühtegi teise liiki.
Geomeetria   joon, punkt
MIS kood    4.2.6.2
Piiranguvöönd
                                        10/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E2.2     Transport
2.2.1  Raudtee
Raudtee
Kood               RDT
Grupp              Transport
Definitsioon           Raudtee on rongide liiklemiseks ehitatud rööbastee.
Atribuudid
Nimetus             Ehitise või selle osa nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               raudtee ala
Kood               RDTALA
Määratlus            Rongide liiklemiseks ehitatud laia- või kitsarööpmeline tee, sh harutee.
Geomeetria            pind
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi               laiarööpmelise raudtee telgjoon
Kood               LRDTTELG
Määratlus
Geomeetria            joon
MIS kood             5.3.1.5
Piiranguvöönd          raudtee kaitsevöönd
Nimi               kitsarööpmelise raudtee telgjoon
Kood               KRDTTELG
Määratlus
Geomeetria            joon
MIS kood             5.3.1.5
Piiranguvöönd          raudtee kaitsevöönd
Nimi               trammitee ala
Kood               TRAMMALA
Määratlus            Trammide liiklemiskes ehitatud rööbastee, sh harutee.
Geomeetria            pind
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi               trammitee telgjoon
Kood               TRAMMTELG
Määratlus
Geomeetria            joon
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi               kraanatee ala
Kood               KRALA
Määratlus            Kraanade liiklemiseks ehitatud statsionaarne rööbastee, sh harutee.
Geomeetria            pind
MIS kood
Piiranguvöönd
Nimi               kraanatee telgjoon                                                  11/40
                Ehitisregistri geoinfosüsteem
             Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Kood      KRTELG
Määratlus
Geomeetria   joon
MIS kood
Piiranguvöönd
                            12/40
                                    Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                 Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E2.3     Tehnovõrgud
2.3.1    Elekter
Elekter
Kood               ELEKTER
Grupp              Tehnovõrgud
Definitsioon           Elektrienergia tootmiseks ja/või edastamiseks vajaminevad hooned ja
                 rajatised
Atribuudid
Nimetus             Ehitise või selle osa nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus              Ehitise või selle osa kõrgus maapinnast meetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma. Sügavus esitatakse negatiivse arvuna.
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               elektriliinimast
Kood               ELMAST
Määratlus            Elektriliinimast on õhuelektriliine kandev rajatis.
Geomeetria            punkt
MIS kood             6.1.2.1
Piiranguvöönd
Nimi               elektriõhuliin alla 1 kV
Kood               EL1KV
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.1.1
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriõhuliin kuni 20 kV (keskpingeliin)
Kood               EL20KV
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.1.2
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriõhuliin 35-110 kV (kõrgepingeliin)
Kood               EL110KV
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.1.3
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriõhuliin 220-330 kV (kõrgepingeliin)
Kood               EL330KV
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.1.4
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriõhuliin laevatava siseveekogu pinnal
Kood               ELLAEV
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
                                                 13/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


MIS kood             6.1.1.5
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektrimaakaabelliin
Kood               ELMAAK
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.3.1
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriveekaabelliin meres või järves
Kood               ELVEEK
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.4.1
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriveekaabelliin jões
Kood               ELJOGI
Määratlus            Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.1.4.2
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
Nimi               elektriehitis
Kood               ELEHIT
Määratlus            Ehitis elektrienergia tootmiseks, mõõtmiseks, muutmiseks või
                 jaotamiseks.
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.1.5.1
Piiranguvöönd          elektripaigaldise kaitsevöönd
2.3.2  Veevärk
Veevärk
Kood               VEEVARK
Grupp              Tehnovõrgud
Definitsioon           Torujuhe vee edastamiseks või heit- ja sadevee ärajuhtimiseks.
                 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluv ehitis
Atribuudid
Nimetus             Ehitise või selle osa nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus              Ehitise või selle osa kõrgus maapinnast meetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma. Sügavus esitatakse negatiivse arvuna.
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               veetoru
Kood               VTORU
Määratlus            Ühisveevärgi süsteemi kuuluv veetoru.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.2.4.1
Piiranguvöönd          ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd
                                                 14/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Nimi               kanalisatsioonitoru
Kood               KTORU
Määratlus            Ühiskanalisatsiooni süsteemi kanalisatsioonitoru.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.2.4.1
Piiranguvöönd          ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd
Nimi               ühisreovepumpla vooluhulk <10m3/d
Kood               VPUMP
Määratlus            Ühiskanalisatsiooni süsteemi reoveepumpla vooluhulgaga alla 10m3/d.
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.2.4.2
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               ühisreovepumpla vooluhulk >10m3/d
Kood               SPUMP
Määratlus            Ühiskanalisatsiooni süsteemi reoveepumpla vooluhulgaga alates 10m3/d.
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.2.4.3
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               ühispurgimissõlm
Kood               PSOLM
Määratlus            Ühiskanalisatsiooni süsteemi purgimissõlm.
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.2.4.4
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               veevärgiehitis
Kood               VVEHIT
Määratlus            Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluv muu ehitis.
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.2.4.1
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd


2.3.3    Surve
Surve
Kood               SURVE
Grupp              Tehnovõrgud
Definitsioon           Kaugkütte süsteemi kuuluv torustik, muud rajatised ja hooned.
                 Rõhu all olevad ohtlike ainete mahutid, tanklad, torujuhtmed.
Atribuudid
Nimetus             Ehitise või selle osa nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus              Ehitise või selle osa kõrgus maapinnast meetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma. Sügavus esitatakse negatiivse arvuna.
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               maa-alune soojatorustik alla 200mm
Kood               STORU
Määratlus            Alla 200mm läbimõõduga maa-alune torujuhe soojuse juhtimiseks
                 kaugkütte süsteemides.
Geomeetria            joon                                                 15/40
                          Ehitisregistri geoinfosüsteem
                       Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


MIS kood    6.2.3.1
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      maa-alune soojatorustik alates 200mm
Kood      STORU200
Määratlus    Alates 200mm läbimõõduga maa-alune torujuhe soojuse juhtimiseks
        kaugkütte süsteemides.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.2
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      maapealne sooja-aurutorustik üle 16 bar
Kood      SAUR16
Määratlus    Üle 16 bar rõhuga maapealne torujuhe auru juhtimiseks kaugkütte
        süsteemides.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.3
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      maapealne sooja-aurutorustik kuni 16 bar
Kood      SAUR
Määratlus    Kuni 16 bar rõhuga maapealne torujuhe auru juhtimiseks kaugkütte
        süsteemides.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.4
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      maapealne soojaveetorustik üle 6 bar
Kood      SVESI6
Määratlus    Üle 6 bar rõhuga maapealne torujuhe sooja vee juhtimiseks kaugkütte
        süsteemides.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.5
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      maapealne sooja veetorustik kuni 6 bar
Kood      SVESI
Määratlus    Kuni 6 bar rõhuga maapealne torujuhe sooja vee juhtimiseks kaugkütte
        süsteemides.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.6
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      kaugkütte ehitis
Kood      KKEHIT
Määratlus    Kaugkütte survesüstemi kuuluv hoone või rajatis.
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    6.2.3.7
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      ohtliku aine survetorustik
Kood      OHUTORU
Määratlus    Survetorujuhe ohtliku aine (sh naftasaaduse) transportimiseks.
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.3.8
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      ohtliku aine ehitis
Kood      OHUEHIT
Määratlus    Ohtlike ainete (sh naftasaaduse) transpordimise survesüsteemi kuuluv
        hoone või rajatis.
Geomeetria   pind, punkt
MIS kood    6.2.3.9
Piiranguvöönd  surveseadme kaitsevöönd
Nimi      naftasaaduse mahuti 3-10m3
Kood      NAFTA10                                       16/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Määratlus
Geomeetria            punkt
MIS kood             6.2.3.10
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               naftasaaduse mahuti 10-1000m3
Kood               NAFTA1000
Määratlus
Geomeetria            pind
MIS kood             6.2.3.11
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               naftasaaduse mahuti 1000-5000m3
Kood               NAFTA5000
Määratlus
Geomeetria            pind
MIS kood             6.2.3.12
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd
Nimi               naftasaaduse mahuti üle 5000m3
Kood               NAFTA
Määratlus
Geomeetria            pind
MIS kood             6.2.3.13
Piiranguvöönd          valgala reostuskaitsevöönd


2.3.4    Gaas
Gaas
Kood               GAAS
Grupp              Tehnovõrgud
Definitsioon           Torujuhe gaasi transportimiseks või ehitis, kus toimub gaasi jaotamine,
                 mõõtmine või gaasi parameetrite reguleerimine
Atribuudid
Nimetus             Ehitise või selle osa nimetus
Aadress             Aadress või aadresside loetelu tekstina
Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus              Ehitise või selle osa kõrgus maapinnast meetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma. Sügavus esitatakse negatiivse arvuna.
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               A ja B gaasitorustik
Kood               GTORU
Määratlus            Torujuhe gaasi transportimiseks (A ja B kategooria).
Geomeetria            joon
MIS kood             6.2.2.1
Piiranguvöönd          gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi               C gaasitorustik
Kood               CGTORU
Määratlus            Torujuhe gaasi transportimiseks (C kategooria).
Geomeetria            joon
MIS kood             6.2.2.2
Piiranguvöönd          gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi               D gaasitorustik alla 200mm                                                 17/40
                          Ehitisregistri geoinfosüsteem
                       Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Kood      DGTORU200
Määratlus    Torujuhe läbimõõduga alla 200mm gaasi transportimiseks (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.3
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasitorustik 200-500mm
Kood      DGTORU500
Määratlus    Torujuhe läbimõõduga 200-500mm gaasi transportimiseks (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.4
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasitorustik üle 500mm
Kood      DGTORU
Määratlus    Torujuhe läbimõõduga üle 500mm gaasi transportimiseks (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.5
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      C gaasiparalleeltorustik
Kood      CGPTORU
Määratlus    Paralleelsed torujuhtmed gaasi transportimiseks (C kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.6
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasiparalleeltorustik alla 200mm
Kood      DGPTORU200
Määratlus    Paralleelsed torujuhtmed läbimõõduga alla 200mm gaasi transportimiseks
        (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.7
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasiparalleeltorustik 200-500mm
Kood      DGPTORU500
Määratlus    Paralleelsed torujuhtmed läbimõõduga 200-500mm gaasi transportimiseks
        (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.8
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasiparalleeltorustik üle 500mm
Kood      DGPTORU
Määratlus    Paralleelsed torujuhtmed läbimõõduga üle 500mm gaasi transportimiseks
        (D kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.9
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      A ja B gaasitorustik vee all
Kood      GTORUV
Määratlus    Torujuhe gaasi vee all transportimiseks (A ja B kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.10
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      C gaasitorustik vee all
Kood      CGTORUV
Määratlus    Torujuhe gaasi vee all transportimiseks (C kategooria).
Geomeetria   joon
MIS kood    6.2.2.11
Piiranguvöönd  gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi      D gaasitorustik alla 200mm vee all
Kood      DGTORU200V                                       18/40
                             Ehitisregistri geoinfosüsteem
                          Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Määratlus      Torujuhe läbimõõduga alla 200mm gaasi vee all transportimiseks (D
          kategooria).
Geomeetria     joon
MIS kood      6.2.2.12
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi        D gaasitorustik 200-500mm vee all
Kood        DGTORU500V
Määratlus      Torujuhe läbimõõduga 200-500mm gaasi vee all transportimiseks (D
          kategooria).
Geomeetria     joon
MIS kood      6.2.2.13
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi        D gaasitorustik üle 500mm vee all
Kood        DGTORUV
Määratlus      Torujuhe läbimõõduga üle 500mm gaasi vee all transportimiseks (D
          kategooria).
Geomeetria     joon
MIS kood      6.2.2.14
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi        A ja B gaasipaigaldis
Kood        GEHIT
Määratlus      Hoone või rajatis gaasi jaotamiseks, mõõtmiseks või gaasi parameetrite
          reguleerimiseks (A ja B kategooria).
Geomeetria     pind, punkt
MIS kood      6.2.2.15
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi        C gaasipaigaldis
Kood        CGEHIT
Määratlus      Hoone või rajatis gaasi jaotamiseks, mõõtmiseks või gaasi parameetrite
          reguleerimiseks (C kategooria).
Geomeetria     pind, punkt
MIS kood      6.2.2.16
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
Nimi        D gaasipaigaldis
Kood        DGEHIT
Määratlus      Hoone või rajatis gaasi jaotamiseks, mõõtmiseks või gaasi parameetrite
          reguleerimiseks (D kategooria).
Geomeetria     pind, punkt
MIS kood      6.2.2.17
Piiranguvöönd    gaasipaigaldise kaitsevöönd
2.3.5    Side
Side
Kood        SIDE
Grupp        Tehnovõrgud
Definitsioon    Maapinna või veekogu põhjaga püsivalt ühendatud
          telekommunikatsioonivõrgu osa.
Atribuudid
Nimetus       Ehitise või selle osa nimetus
Aadress       Aadress või aadresside loetelu tekstina                                          19/40
                                   Ehitisregistri geoinfosüsteem
                                Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Kasutusotstarbed         Kasutusotstarvete loetelu tekstina
Omandivorm            vallasasi / kinnisasi
Arvutuslik ehitisalune pindala  Objekti kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma, kui on tegemist pindobjektiga
Ehitisalune pindala       Hoone dokumentatsioonis sisalduv ehitisalune pind
Kõrgus              Ehitise või selle osa kõrgus maapinnast meetrites täpsusega 1 koht peale
                 koma. Sügavus esitatakse negatiivse arvuna.
Pikkus              Ehitise või selle osa pikkus meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Laius              Ehitise või selle osa laius meetrites täpsusega 1 koht peale koma
Alaliigid
Nimi               sidemast
Kood               SMAST
Määratlus            Sides kasutatav torn (nt raadio-, mobiilside- ja televisioonimast).
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood             6.3.1.1
Piiranguvöönd          liinirajatise kaitsevöönd
Nimi               sideliin maismaal
Kood               SLMAA
Määratlus            Maapinnaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu kaablitunnel,
                 -kanalisatsioon või postidele paigutatud kaablite või juhtmete kogum.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.3.1.2
Piiranguvöönd          liinirajatise kaitsevöönd
Nimi               sideliin siseveekogus
Kood               SLVEEK
Määratlus            Siseveekogu põhjaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu
                 kaablitunnel või -kanalisatsioon.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.3.1.3
Piiranguvöönd          liinirajatise kaitsevöönd
Nimi               sideliin meres
Kood               SLMERI
Määratlus            Mere põhjaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu kaablitunnel
                 või -kanalisatsioon.
Geomeetria            joon
MIS kood             6.3.1.4
Piiranguvöönd          liinirajatise kaitsevöönd
Nimi               sideehitis
Kood               SEHIT
Määratlus            Maapinnaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu ehitis (nt
                 jaotuskoht).
Geomeetria            pind, punkt
MIS kood
Piiranguvöönd          liinirajatise kaitsevöönd
                                                 20/40
                                 Ehitisregistri geoinfosüsteem
                              Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E3.     Kitsendusi põhjustavad objektid
      Kitsendusi põhjustavate objektide andmed loetakse MIS KPO IS-st.
      Ehr-gis süsteemis tarbitakse neid selles ulatuses, mis ei pärine Ehr-gis süsteemist,
      kuna viimased on juba kohapeal olemas.
      Käesolevas peatükis on toodud KPO IS-s kasutatav nähtuste klassifikatsioon.
      Need nähtused, mille juures on märge (EHR), on sellised, mille üheks allikaks
      KPO jaoks on ka EHR.
      EHR-GIS vajab ainult neid objekte, mis reaalselt kitsendusi põhjustavad ehk mille
      kohta on KPO süsteemis registreeritud kitsenduse seadused.


3.1     Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
3.1.1  Vooluveekogu
Vooluveekogu
ERR kood           2.3.1
Grupp            Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Definitsioon
Piiranguvöönd        Ranna või kalda piiranguvöönd
               Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
               Ranna või kalda veekaitsevöönd
               Veekogu kallasrada
Alaliigid
2.3.1.9           Eesvoolud üle25km2 valgalaga
2.3.1.10           Eesvoolud 10-25km2 valgalaga
2.3.1.11           Eesvoolud kuni 10km2 valgalaga


3.1.2    Allikas
Allikas
ERR kood           2.6.1
Grupp            Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Definitsioon         Allikas on põhjavee loodusliku väljavoolu koht maapinnal
Piiranguvöönd        Ranna või kalda piiranguvöönd
               Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
Alaliigid
2.6.1.1           Allikas


3.1.3  Veehaare (EHR)
Veehaare
ERR kood           2.6.2
Grupp            Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Definitsioon
Piiranguvöönd        Veehaarde sanitaarkaitseala
Alaliigid                                              21/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


2.6.2.1         Puurkaev
2.6.2.2         Veevõtukoht


3.1.4  Maaparandussüsteem
Maaparandussüsteem
ERR kood        2.7.2
Grupp          Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Definitsioon      Maaparandussüsteem on maa kuivendamiseks, niisutamiseks või
            veereziimi kahepoolseks reguleerimiseks vajalike rajatiste ja hoonete
            kompleks
Piiranguvöönd      Maaparandussüsteem
Alaliigid
2.7.2.1         Maaparandussüsteem


3.1.5  Kaldajoon
Kaldajoon
ERR kood        2.8.1
Grupp          Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Definitsioon      Kaldajoon on piir veekogu (nt mere, järve, jõe, oja, kraavi) ja maismaa
            vahel keskmise suvise veetaseme juures
Piiranguvöönd      Ranna või kalda piiranguvöönd
            Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
            Ranna või kalda veekaitsevöönd
            Veekogu kallasrada
Alaliigid
2.8.1.1         Ebaselge kallas
2.8.1.2         Kallas
2.8.1.3         Veekogu Meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
2.8.1.4         Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv,Pihkva j,Lämmijärv
2.8.1.5         Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2 valgalaga veekogud
2.8.1.6         Kuni 10ha pind., kuni25km2 valgalaga veekogu
3.2     Taimkate ja kõlvikud
3.2.1  Jäätmaa
Jäätmaa
ERR kood        3.3.4
Grupp          Taimkate ja kõlvikud
Definitsioon      Jäätmaa on majandustegevuses mittekasutatav tehnogeenne ala, millele
            on iseloomulik on pioneertaimede (näiteks malts) ja umbrohtude rohke
            esinemine ning kas rikutud, prügi või pinnasega kaetud looduslikud
            mullahorisondid
Piiranguvöönd      Matmispaiga sanitaarkaitseala
Alaliigid
3.3.4.2         Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala
                                             22/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


3.2.2    Mets
Mets
ERR kood        3.4.1
Grupp          Taimkate ja kõlvikud
Definitsioon      Mets on puittaimede kasvuala, kus võrade liituvus on vähemalt 30%.
Piiranguvöönd      Võtmebiotoop
            Hoiumets
            Kaitsemets
            Tulundusmets
Alaliigid
3.4.1.7         Võtmebiotoop
3.4.1.8         Hoiumets
3.4.1.9         Kaitsemets
3.4.1.10        Tulundusmets3.3     Ehitised
3.3.1  Paikne saasteallikas
Paikne saasteallikas
ERR kood        4.2.7
Grupp          Ehitised
Definitsioon      Saasteallikas on saasteaineid välisõhku suunav või eraldav objekt
Piiranguvöönd      Paikne saasteallikas
Alaliigid
4.2.7.1         Paikne saasteallikas


3.3.2  Kalmistu
Kalmistu
ERR kood        4.4.1
Grupp          Ehitised
Definitsioon      Kalmistu on maa-ala surnute matmiseks
Piiranguvöönd      Matmispaiga sanitaarkaitseala
Alaliigid
4.4.1.2         Kalmistu sanitaarkaitseala3.4     Transport
3.4.1    Tee
Tee
ERR kood        5.1.1
Grupp          Transport
Definitsioon      Maantee on rajatis sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks, va Tänav
Piiranguvöönd      Tee kaitsevöönd
Alaliigid
5.1.1.5         Riigimaantee                                               23/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


5.1.1.13        Eratee
5.1.1.14        Kohalik maantee


3.4.2   Tänav
Tänav
ERR kood        5.1.2
Grupp          Transport
Definitsioon      Tänav on ametliku tänavanimega tee, plats, väljak jms linlikus asulas,
            tiheda hoonestusega külas või aiandus- ja suvilaühistus
Piiranguvöönd      Tee kaitsevöönd
Alaliigid
5.1.2.3         Tänav


3.4.3  Raudtee (EHR)
Raudtee
ERR kood        5.3.1
Grupp          Transport
Definitsioon      Raudtee on rongide liiklemiseks ehitatud rööbastee
Piiranguvöönd      Raudtee kaitsevöönd
Alaliigid
5.3.1.5         Raudtee


3.4.4   Lennuväli
Lennuväli
ERR kood        5.4.1
Grupp          Transport
Definitsioon      Lennuväli on teatud maa- või veeala koos ehitiste, seadmete ja
            varustusega, mis on ettenähtud õhusõidukite saabumiseks, väljumiseks ja
            maal või veel liikumiseks
Piiranguvöönd      Lennuvälja lähiümbrus
Alaliigid
5.4.1.1         Lennuväli3.5    Tehnovõrgud
3.5.1   Elektriõhuliin (EHR)
Elektriõhuliin
ERR kood        6.1.1
Grupp          Tehnovõrgud
Definitsioon      Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks
Piiranguvöönd      Elektripaigaldise kaitsevöönd
Alaliigid
6.1.1.1         Elektriõhuliin alla 1 kV
6.1.1.2         Elektriõhuliin kuni 20 kV                                             24/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


6.1.1.3         Elektriõhuliin 35–110 kV
6.1.1.4         Elektriõhuliin 220–330 kV
6.1.1.5         Elektriõhuliin leav. siseveekogude pinnal


3.5.2  Maakaabelliin (EHR)
Maakaabelliin
ERR kood        6.1.3
Grupp          Tehnovõrgud
Definitsioon      Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks
Piiranguvöönd      Elektripaigaldise kaitsevöönd
Alaliigid
6.1.3.1         Elektrimaakaabelliin


3.5.3   Veekaabelliin (EHR)
Elektriveekaabelliin
ERR kood        6.1.4
Grupp          Tehnovõrgud
Definitsioon      Elektriliin on juhtmestik elektrienergia edastamiseks
Piiranguvöönd      Elektripaigaldise kaitsevöönd
Alaliigid
6.1.4.1         Elektriveekaabelliin meres ja järvedes
6.1.4.2         Elektriveekaabelliin jõgedes


3.5.4   Elektripaigaldis (EHR)
Elektriõhuliin
ERR kood        6.1.5
Grupp          Tehnovõrgud
Definitsioon      Elektriehitis on ehitis, kus toodetakse, mõõdetakse, muudetakse või
            jaotatakse elektrienergiat
Piiranguvöönd      Elektripaigaldise kaitsevöönd
Alaliigid
6.1.5.1         Alajaamad ja jaotusseadmed


3.5.5   Gaasipaigaldis (EHR)
Elektriõhuliin
ERR kood        6.1.2
Grupp          Tehnovõrgud
Definitsioon      Gaasitoru on torujuhe gaasi transportimiseks. Gaasiehitis on ehitis, kus
            toimub gaasi jaotamine, mõõtmine või gaasi parameetrite reguleerimine
Piiranguvöönd      Gaasipaigaldise kaitsevöönd
Alaliigid
6.2.2.1         A- ja B kategooria gaasitorustik
6.2.2.2         C kategooria gaasitorustik
6.2.2.3         D kategooria gaasitorustik DN<= 200 mm                                             25/40
                              Ehitisregistri geoinfosüsteem
                           Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


6.2.2.4        D kategooria gaasitorustik 200 mm <DN<= 500 mm
6.2.2.5        D kategooria gaasitorustik DN>= 500 mm
6.2.2.6        C kategooria gaasiparalleeltorustik
6.2.2.7        D kategooria gaasiparalleeltorustik DN<= 200 mm
6.2.2.8        D kategooria gaasiparalleeltorustik 200 mm <DN<= 500 mm
6.2.2.9        D kategooria gaasiparalleeltorustik DN>= 500 mm
6.2.2.10        A- ja B kategooria gaasitorustik vee all
6.2.2.11        C kategooria gaasitorustik vee all
6.2.2.12        D kategooria gaasitorustik DN<= 200 mm vee all
6.2.2.13        D kategooria gaasitorustik 200 mm <DN<= 500 mm vee all
6.2.2.14        D kategooria gaasitorustik DN>= 500 mm vee all
6.2.2.15        A- ja B kategooria gaasipaigaldis
6.2.2.16        C kategooria gaasipaigaldis
6.2.2.17        D kategooria gaasipaigaldis


3.5.6   Surveseadmed (EHR)
Elektriõhuliin
ERR kood        6.2.3
Grupp         Tehnovõrgud
Definitsioon
Piiranguvöönd     Surveseadme kaitsevöönd
Alaliigid
6.2.3.1        Maa-alune soojatorustik alla 200 mm
6.2.3.2        Maa-alune soojatorustik 200 mm ja suurem
6.2.3.3        Maapealne sooja-aurutorustik üle 16 bar
6.2.3.4        Maapealne sooja-aurutorustik 16 bar ja alla
6.2.3.5        Maapealne sooja-veetorustik üle 6 bar
6.2.3.6        Maapealne sooja-veetorustik 6 bar ja alla
6.2.3.7        Surverajatised
6.2.3.8        Survetorustikud (ohtlikud ained)
6.2.3.9        Surverajatised (ohtlikud ained)


3.5.7  Ühisveevärk ja kanalisatsioon (EHR)
Ühisveevärk ja kanalisatsioon
ERR kood        6.2.4
Grupp         Tehnovõrgud
Definitsioon      Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille
            kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või
            põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse
Piiranguvöönd     Ühisveevärk ja kanalisatsioon
            Valgala reostuskaitsevöönd
Alaliigid
6.2.4.1        Ühisveevärk ja kanalisatsioon
6.2.4.2        Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk<10m3/d
6.2.4.3        Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk>10m3/d
6.2.4.4        Ühiskanalisatsiooni purgimissõlm
                                            26/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


3.5.8  Telekommunikatsiooni liinirajatis (EHR)
Telekommunikatsiooni liinirajatis
ERR kood        6.3.1
Grupp         Tehnovõrgud
Definitsioon
Piiranguvöönd     Liinirajatise kaitsevöönd
Alaliigid
6.3.1.1        Raadiosidemast (Raadiomast)
6.3.1.2        Telekommunikatsiooni liinirajatis maismaal
6.3.1.3        Telekommunikatsiooni liinirajatis siseveekogudel
6.3.1.4        Telekommunikatsiooni liinirajatis merel3.6    Administratiivsed nähtused
3.6.1   Riigipiir
Riigipiir
ERR kood        7.1.1
Grupp         Administratiivsed nähtused
Definitsioon      Eesti riigipiir on katkematu ja suletud mõtteline joon ning seda mööda
            kulgev vertikaalpind, millega piiritletakse Eesti maa-ala, territoriaalmeri,
            piiriveekogude Eestile kuuluvad osad, maapõu ja õhuruum
Piiranguvöönd     Piiririba
Alaliigid
7.1.1.1        Riigipiir


3.6.2  Planeeringuala
Planeeringuala
ERR kood        7.4.1
Grupp         Administratiivsed nähtused
Definitsioon
Piiranguvöönd     Planeeringuala
Alaliigid
7.4.1.1        Kohustuslik detailplaneeringu ala
7.4.1.2        Detailplaneeringu ala
7.4.1.3        Üldplaneeringu ala3.7    Keskkond ja turism
3.7.1  Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid
ERR kood        8.1.1 (ala) 8.1.2 (punkt, joon, ala)
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon      Kaitseala või kaitstav looduse üksikobjekt kaitstavate loodusobjekti
            registrist
Piiranguvöönd     Kaitseala loodusreservaat
                                              27/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


            Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
            Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
            Kaitseala piiranguvöönd
            Kaitseala piirang uuendamata
            Hoiuala
            Ajutise piiranguga loodusobjekti ala
            Looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd
            I kategooria kaitsealune liik
            II kat. kaitsealune liik
            III kat. kaitsealune liik
            Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
            Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
            Püsielupaiga piiranguvöönd
Alaliigid
8.1.1.1        Kaitseala
8.1.1.2        Hoiuala
8.1.1.3        Ajutise piiranguga loodusobjekt
8.1.2.1        Kaitstav looduse üksikobjekt
8.1.2.2        I kategooria kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
8.1.2.3        II kategooria kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
8.1.2.4        III kategooria kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
8.1.2.5        Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
8.1.2.6        Püsielupaik


3.7.2  Keskkonnaseireala
Keskkonnaseireala
ERR kood        8.2.1
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon      Keskkonnaseirejaam või -ala on koht vaatlusvõrgus, kus tehakse
            keskkonnaseire allprogrammiga määratud vaatlusi ja mõõtmisi.
            Keskkonnaseirealal alalised keskkonnaseireehitised puuduvad.
            Keskkonnaseirejaamas on alalised või alalised ja ajutised
            keskkonnaseireehitised koos seadmetega
Piiranguvöönd     Keskkonnaseirejaam või -ala
Alaliigid
8.2.1.1        Keskkonnaseire jaam või ala


3.7.3  Nitraaditundlik ala
Keskkonnaseireala
ERR kood        8.2.1
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon      Keskkonnaseirejaam või -ala on koht vaatlusvõrgus, kus tehakse
            keskkonnaseire allprogrammiga määratud vaatlusi ja mõõtmisi.
            Keskkonnaseirealal alalised keskkonnaseireehitised puuduvad.
            Keskkonnaseirejaamas on alalised või alalised ja ajutised
            keskkonnaseireehitised koos seadmetega
Piiranguvöönd     Keskkonnaseirejaam või -ala
Alaliigid
8.2.1.1        Keskkonnaseire jaam või ala
                                            28/40
                         Ehitisregistri geoinfosüsteem
                      Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


3.7.4  Muinsuskaitseala
Muinsuskaitseala
ERR kood       8.4.1
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon
Piiranguvöönd     Muinsuskaitseala
Alaliigid
8.4.1.1        Muinsuskaitseala


3.7.5  Kinnismälestis
Kinnismälestis
ERR kood       8.4.2
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon
Piiranguvöönd     Kinnismälestis
Alaliigid
8.4.2.1        Kinnismälestis


3.7.6  Maardla
Maardla
ERR kood       8.5.4
Grupp         Keskkond ja turism
Definitsioon
Piiranguvöönd     Maardla
Alaliigid
8.5.4.1        Maardla
                                     29/40
                              Ehitisregistri geoinfosüsteem
                           Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E4.     Piiranguvööndid
4.1    Vesi
4.1.1  Maaparandussüsteem
Maaparandussüsteem
Kood         101
Grupp         Vesi
Vööndi määrang    Määratud ala
Õiguslik alus     Maaparandusseadus § 12, 45-48, 654.1.2  Ranna või kalda piiranguvöönd
Ranna või kalda piiranguvöönd
Kood         102
Grupp         Vesi
Vööndi määrang    veekogu äärest (vee piirist)
           äärest (eesvoolu pervest)
Õiguslik alus     Looduskaitseseadus § 34 - 374.1.3  Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
Kood         103
Grupp         Vesi
Vööndi määrang    veekogu äärest (vee piirist)
Õiguslik alus     Looduskaitseseadus § 34 - 36, 384.1.4  Ranna või kalda veekaitsevöönd
Ranna või kalda veekaitsevöönd
Kood         104
Grupp         Vesi
Vööndi määrang    veekogu äärest (vee piirist)
           äärest (eesvoolu pervest)
Õiguslik alus     Veeseadus § 294.1.5  Veekogu kallasrada
Veekogu kallasrada
Kood         105
Grupp         Vesi
Vööndi määrang    veekogu äärest (vee piirist)
           äärest (eesvoolu pervest)
Õiguslik alus     Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus § 10                                          30/40
                             Ehitisregistri geoinfosüsteem
                          Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E
4.1.6  Veehaarde sanitaarkaitseala
Veehaarde sanitaarkaitseala
Kood          106
Grupp         Vesi
Vööndi määrang     äärest
Õiguslik alus     Veeseadus § 28, 28'1, Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja
            projekteerimise korra kehtestamine(KKM 16.12.1996 määrus nr.61)


4.1.7  Matmispaiga sanitaarkaitseala
Matmispaiga sanitaarkaitseala
Kood          107
Grupp         Vesi
Vööndi määrang     Määratud ala
Õiguslik alus     Veeseadus § 28, 28'1, Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele,
            vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele § 54.2    Mets
4.2.1  Võtmebiotoop
Võtmebiotoop
Kood          201
Grupp         Mets
Vööndi määrang     Määratud ala
Õiguslik alus     Metsaseadus § 31, 324.2.2  Hoiumets
Hoiumets
Kood          202
Grupp         Mets
Vööndi määrang     Määratud ala
Õiguslik alus     Metsaseadus § 28, 324.2.3  Kaitsemets
Kaitsemets
Kood          203
Grupp         Mets
Vööndi määrang     Määratud ala
Õiguslik alus     Metsaseadus § 29, 32
                                           31/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


4.2.4  Tulundusmets
Tulundusmets
Kood          204
Grupp          Mets
Vööndi määrang     Määratud ala
Õiguslik alus      Metsaseadus § 30, 324.3    Tehnovõrgud ja rajatised
4.3.1   Tee kaitsevöönd
Tee kaitsevöönd
Kood          301
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang     äärmise elemendi keskelt(sõiduraja telg)
            keskelt(sõiduraja telg)
            määratud ala
            äärest(teemaa piirist)
Õiguslik alus      Teeseadus § 13, 36, 374.3.2  Raudtee kaitsevöönd
Raudtee kaitsevöönd
Kood          302
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang     äärest(äärmise rööpa teljest)
Õiguslik alus      Raudteeseadus § 3 ja 374.3.3  Lennuvälja lähiümbrus
Lennuvälja lähiümbrus
Kood          303
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Lennundusseadus § 35, Lennuvälja lähiümbruse määratlemise ja
            kasutamise kord


4.3.4   Elektripaigaldise kaitsevöönd
Elektripaigaldise kaitsevöönd
Kood          304
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang     keskelt(liini teljest)
            äärest(äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid)
            äärest(piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest)
Õiguslik alus      Elektiohutusseadus § 15, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus § 2-6 (VV                                            32/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


             määrus 02.07.2002 nr.211)4.3.5  Gaasipaigaldise kaitsevöönd
Gaasipaigaldise kaitsevöönd
Kood           305
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang      keskelt(mõlemale poole gaasitoru teljest)
             äärest(kaitsevööndi ulatus ehitise välisseinast või kaitsepiirdest)
Õiguslik alus      Küttegaasi ohutuse seadus §10, Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-
             kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus § 2, 3, 4, 5


4.3.6  Surveseadme kaitsevöönd
Surveseadme kaitsevöönd
Kood           306
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang      keskelt(mõlemal pool torustikke äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast
             järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja
             horisontaaltasand)
Õiguslik alus      Surveseadme ohutuse seadus §18, Surveseadme kaitsevööndi ulatus § 2,
             3, 4


4.3.7  Ühisveevärk ja kanalisatsioon
Ühisveevärk ja kanalisatsioon
Kood           307
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang      Kitsenduse ulatuse määrab KOV ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
             arendamise kava alusel
Õiguslik alus      Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §2 lg3, $3'1, §11 ja 124.3.8   Liinirajatise kaitsevöönd
Liinirajatise kaitsevöönd
Kood           308
Grupp          Tehnovõrgud ja rajatised
Vööndi määrang      keskelt
Õiguslik alus      Elektroonilise side seadus1 §117-1194.4    Planeerimine, ehitamine ja riikliku tähtsusega objektid
4.4.1  Planeeringuala
Planeeringuala
Kood           401
                                              33/40
                               Ehitisregistri geoinfosüsteem
                            Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Grupp          Planeerimine, ehitamine ja riikliku tähtsusega objektid
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Planeerimisseadus § 8, 94.4.2   Riigikaitseline maa
Riigikaitseline maa
Kood          402
Grupp          Planeerimine, ehitamine ja riikliku tähtsusega objektid
Vööndi määrang
Õiguslik alus      Planeerimisseadus § 8, 94.4.3  Maardla
Maardla
Kood          403
Grupp          Planeerimine, ehitamine ja riikliku tähtsusega objektid
Vööndi määrang
Õiguslik alus      Maapõueseadus §6, 26, 414.4.4   Piiririba
Piiririba
Kood          404
Grupp          Planeerimine, ehitamine ja riikliku tähtsusega objektid
Vööndi määrang
Õiguslik alus      Riigipiiri seadus § 64.5    Keskkonnakaitse
4.5.1  Paikne saasteallikas
Paikne saasteallikas
Kood          501
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Välisõhu kaitse seadus §19 - 274.5.2   Kaitseala loodusreservaat
Kaitseala loodusreservaat
Kood          503
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
                                           34/40
                              Ehitisregistri geoinfosüsteem
                           Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 294.5.3   Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
Kood          504
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 304.5.4   Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
Kood          505
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 304.5.5   Kaitseala piiranguvöönd
Kaitseala piiranguvöönd
Kood          506
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 314.5.6   Kaitseala piirang uuendamata
Kaitseala piirang uuendamata
Kood          530
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 914.5.7   Hoiuala
Hoiuala
Kood          531
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 32, 33
                                          35/40
                                 Ehitisregistri geoinfosüsteem
                              Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


4.5.8   Ajutise piiranguga loodusobjekti ala
Ajutise piiranguga loodusobjekti ala
Kood             540
Grupp            Keskkonnakaitse
Vööndi määrang        määratud ala
Õiguslik alus        Looduskaitseseadus §91,KKM määrus nr24(22.04.04)4.5.9  Looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd
Looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd
Kood             507
Grupp            Keskkonnakaitse
Vööndi määrang        äärest (kaitsevööndi suurus täpsustatakse kaitse-eeskirjas)
Õiguslik alus        Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 684.5.10  I kategooria kaitsealune liik
I kategooria kaitsealune liik
Kood             508
Grupp            Keskkonnakaitse
Vööndi määrang        täpne määratlus iga liigi kohta eraldi
Õiguslik alus        Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 46-674.5.11   II kat. kaitsealune liik
II kat. kaitsealune liik
Kood             510
Grupp            Keskkonnakaitse
Vööndi määrang        täpne määratlus iga liigi kohta eraldi
Õiguslik alus        Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 46-674.5.12    III kat. kaitsealune liik
III kat. kaitsealune liik
Kood             512
Grupp            Keskkonnakaitse
Vööndi määrang        täpne määratlus iga liigi kohta eraldi
Õiguslik alus        Looduskaitseseadus § 4,14-17, 20, 46-51, 53-674.5.13  Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
Kood             532
                                              36/40
                              Ehitisregistri geoinfosüsteem
                           Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus §4(punkt7)4.5.14  Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Kood           521
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus §4,14-17,20,30,504.5.15  Püsielupaiga piiranguvöönd
Püsielupaiga piiranguvöönd
Kood           522
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Looduskaitseseadus §4,14-17,20,31,504.5.16 Keskkonnaseirejaam või –ala
Keskkonnaseirejaam või -ala
Kood           514
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Keskkonnaseire seadus §11 - 134.5.17  Nitraaditundlik ala
Nitraaditundlik ala
Kood           515
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Veeseaduse §26’3 ja 26’44.5.18  Kaitsmata põhjaveega ala
Kaitsmata põhjaveega ala
Kood           516
Grupp          Keskkonnakaitse
Vööndi määrang      määratud ala
Õiguslik alus      Veeseaduse §26’3 ja 26’4
                                          37/40
                             Ehitisregistri geoinfosüsteem
                          Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E
4.5.19  Valgala reostuskaitsevöönd
Valgala reostuskaitsevöönd
Kood          517
Grupp         Keskkonnakaitse
Vööndi määrang     keskelt
Õiguslik alus     Veeseadus § 26, Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded § 4, 8, 94.6    Muinsuskaitse
4.6.1  Muinsuskaitseala
Muinsuskaitseala
Kood          601
Grupp         Muinsuskaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus     Muinsuskaitseseadus §4, 244.6.2  Kinnismälestise kaitsevöönd
Kinnismälestise kaitsevöönd
Kood          602
Grupp         Muinsuskaitse
Vööndi määrang     määratud ala
Õiguslik alus     Muinsuskaitseseadus §3, 24, 25, 26
                                           38/40
                                 Ehitisregistri geoinfosüsteem
                              Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E5.      Muud nähtused
5.1     Mõõdistustöö ala
     Mõõdistustöö alad registreeritakse Ehr-Gis süsteemis.
Mõõdistustöö ala
Kood            MTOO
Grupp           Muud nähtused
Definitsioon        Ala, mille kohta mõõdistustöö on tehtud
Atribuudid
Kood            Töö kood registris
Nimetus          Töö nimetus
Organisatsioon       Organisatsioon (kohalik omavalitsus), kellele töö on esitatud
Teostaja          Töö teostanud mõõdistaja või projekteerija
Töö number         Tööle teostaja poolt omistatud number
Koostamise kuupäev     Töö koostamise (dokumentatsiooni valmimise) kuupäev
Ala arvutuslik pindala   Mõõdistustöö ala arvutuslik pindala ruutmeetrites
Alaliigid
GM             Geodeetiline mõõdistustöö
EP             Ehitusprojekt
TM             Ehitusjärgne teostusmõõdistus5.2     Katastriüksus
     Katastriüksused loetakse MIS Maaregistri avaliku teenuse andmetest.
Katastriüksus
Kood            KY
Grupp           Muud nähtused
Definitsioon
Atribuudid
Tunnus           Katastritunnus
Asukoht          Katastriüksuse asukoha haldus või asustusüksus, kõige täpsema liigitus
              mis üksusele on määratud
Nimi            Üksuse nimi või lähi-aadress
Sihtotstarve 1       Esimene sihtotstarve koos osakaalu protsendiga
Sihtotstarve 2       Teine sihtotstarve koos osakaalu protsendiga
Sihtotstarve 3       Kolmas sihtotstarve koos osakaalu protsendiga
Arvutuslik pindala     Üksuse kuju põhjal arvutatud pindala ruutmeetrites5.3     Haldus- ja asustusüksused
     Haldus- ja asustusüksuste nähtused loetakse MIS Maaregistri avaliku teenuse
     andmetest.
Katastriüksus
Kood            EHAK
Grupp           Muud nähtused
Definitsioon
Atribuudid
                                              39/40
                        Ehitisregistri geoinfosüsteem
                     Reaalsusmudel EHR-GIS:002:60302E


Kood    Üksuse kood Eesti haldusüksuste klassifikaatori järgi
Nimi    Üksuse nimi
Tüüp    Üksuse tüüp EHAK klassifikaatori järgi
Vald    Valla nimi, millesse üksus kuulub, kui on tegemist asustusüksusega
Maakond   Maakonna nimi, kui on tegemist asustusüksuse või omavalitsusega
Alaliigid
M      Maakond
O      Omavalitsus
A      Asustusüksus
                                      40/40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:11/23/2011
language:Estonian
pages:40