??????? 2 by 383zVS8

VIEWS: 11 PAGES: 26

									                      ส่ วนที่ 2
                 ้
      สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืนฐานที่สาคัญของเทศบาลเมืองเบตง
1. ความเป็ นมา
         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2482 ตาบลเบตงได้ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเบตง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 56 หน้ า 954 โดยมีนายสงวน จิรจินดา เป็ นนายกเทศมนตรี คนแรก
            ้
มีพื ้นที่เขตเทศบาลทังหมด 78 ตารางกิโลเมตร          ครอบคลุมเขตการปกครองตาบลเบตงทังหมด  ้
                     ั
ต่อมาเนื่องจากเทศบาลตาบลเบตงได้ พฒนาขึ ้นโดยลาดับจนสมควรเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาล
ตาบลเบตง       เป็ น   เทศบาลเมืองเบตง       โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา       13
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่12)
พ.ศ.2546                                 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
                                      ้ ั
ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลเบตงเป็ นเทศบาลเมืองเบตง ตังแต่วนที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547
เป็ นต้ นมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลเป็ นเทศบาลเมือง
โดยมีตราสัญลักษณ์       เทศบาลเมืองเบตงเป็ นรูป “พญานาค” พันหลักเขต หมายความว่า
เบตงเป็ นอาเภอที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย
                    ้                   ้
โดยใช้ หลักเขตเป็ นเครื่ องหมายเส้ นกันอาณาเขตประกอบกับเทศบาลได้ ก่อตังขึ ้นในปี มะโรง
    ั
ซึ่งมีสตว์ประจาปี มะโรง          คือ          งูใหญ่          หรื อพญานาค
เทศบาลจึงได้ กาหนดรู ปดวงตราเป็ นพญานาคพันหลักเขต
เพื่อให้ มีความหมายถึงเป็ นท้ องที่ชายแดนและก่อสร้ างในปี มะโรง
2. ข้ อมูลสภาพทั่วไป
         2.1 ลักษณะที่ตง เทศบาลเมืองเบตงตั ้งอยู่ในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
                  ั้
              ้               ่      ุ
ครอบคลุมตาบลเบตงทังหมด พื ้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร อยูทางตอนใต้ สดของประเทศไทย
                                   ่        ่
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้ านรัฐเปรัคและรัฐเคดาห์ตอถึงรัฐปี นังอยู่หางจากจังหวัดยะลาต
ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 เป็ นระยะทาง 140 กิโลเมตร
          2.2 อาณาเขตและพืนที่้
              - อาณาเขตติดต่ อ
                ้
          ทิศเหนือ ตังแต่หลักเขตเทศบาลที่ 1
 ่ ้ ่
ซึงตังอยูที่เส้ นเขตตาบลเบตงตัดกับเส้ นเขตตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เลียบเส้ นเขตตาบลเบตง ตาบลตาเนาะแมเราะด้ านใต้ ไปทางทิศตะวันตกจดหลักเขตเทศบาลที่ 2                                                   5
                ้
          ทิศตะวันตก ตังแต่หลักเขตเทศบาลที่ 2
เลียบเส้ นปั กปั นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเคดาห์และรัฐเปรัค)
                   ่ ้ ่
ไปทางทิศใต้ จดหลักเขตเทศบาลที่ 3 ซึงตังอยูที่เส้ นเขตตาบลตัดกับเส้ นเขตตาบลยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
           ทิศใต้      ้
                  ตังแต่หลักเขตเทศบาลที่                        3
เลียบเส้ นเขตตาบลยะรมด้ านเหนือไปทางทิศตะวันออก            จดหลักเขตเทศบาลที่         4
 ่ ้ ่
ซึงตังอยูที่เส้ นเขตตาบลติดกับเส้ นเขตตาบลยะรม และจดรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
           ทิศตะวันออก                  ้
                                 ตังแต่หลักเขตเทศบาลที่         4
เลียบเส้ นเขตตาบลยะรมด้ านทิศใต้ ไปทางทิศเหนือ      บรรจบหลักเขตเทศบาลที่     1   และรัฐเปรัค
ประเทศมาเลเซีย
           2.3 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
           1) สภาพภูมิประเทศ
          เทศบาลเมืองเบตง       ้                     ุ
                       ตังอยู่ในแนวเทือกเขาสันการาคีรีทางตอนใต้ สดของประเทศไทย
                  ุ่   ่                             ่
ลักษณะของพื ้นที่คล้ ายหัวหอกที่พงไปอยูในดินแดนประเทศอื่น พื ้นที่ประกอบด้ วย ที่ราบสูง เนินเขา ลุมน ้า
       ่     ู
โดยสภาพทัวไปพื ้นที่สงกว่าระดับน ้าทะเลโดยเฉลี่ย 1,900 ฟุต                  ้ ่
                                    พื ้นที่ของอาเภอเบตงตังอยูในหุบเขา
  ั
มีลกษณะเหมือนแอ่งกะทะที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่มีลาคลองสาคัญไหลผ่านใจกลางเมืองเบตง คือ
คลองเบตง ไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ วไปบรรจบกับแม่น ้าปั ตตานี
         จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา จึงเป็ นจุดกาเนิดของแม่น ้าสายสาคัญของจังหวัดยะลา
                     ั้
และภาคใต้ คือ แม่น ้าปั ตตานี เป็ นที่ตงของเขื่อนบางลาง มีความสาคัญ คือ
         ้     ั
ผลิตกระแสไฟฟาให้ พื ้นที่จงหวัดชายแดนภาคใต้ และแก้ ปัญหาน ้าท่วมตัวเมืองยะลา
         2) สภาพภูมิอากาศ

                 ่
      สภาพภูมิอากาศโดยทัวไปอยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวั
นออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้ อนชื ้นตลอดปี โดยเฉลี่ยประมาณ 27.5 – 28.5 องศาเซลเซียส มี 2 ฤดูคือ
                ่                  ่
ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูร้อนอยูในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ส่วนฤดูฝนอยูในช่วงเดือนพฤษภาคม –
ธันวาคม
      2.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
         - สภาพเศรษฐกิจ

                                                    6
                                        ั
            สภาพเศรษฐกิจของอาเภอเบตง โครงสร้ างทางเศรษฐกิจขึ ้นอยู่กบการค้ า การบริ การ
การเกษตร        ประชากรกว่าร้ อยละ      80             มีอาชีพการเกษตร
โดยเฉพาะอาชีพการทาสวนยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจ
อาชีพรองลงมาก็ประกอบอาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยว ร้ อยละ 18 และสวนผลไม้ ร้ อยละ 2
อาเภอเบตงมีพื ้นที่ปลูกยางพาราถึง 400,000 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 97.88       ของพื ้นที่การเกษตร
ผลิตยางได้ มากกว่าอาเภออื่น ๆ     ของจังหวัดยะลา  คิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้ านบาท
ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยประมาณ 120,000 บาท/คน/ปี           - สภาพทางสังคม
            สภาพสังคมของอาเภอเบตง ประกอบด้ วยชนกลุมใหญ่ ่      2        ่
                                               กลุมคือ
คนไทยนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้ อยละ 51 มีภาษายาวีท้องถิ่นใช้ สื่อสารในชีวิตประจาวันร้ อยละ 47
    ่     ่
เป็ นกลุมคนไทยซึงนับถือศาสนาพุทธ                   ้
                     และไทยเชื ้อสายจีนนอกจากนันอีกประมาณร้ อยละ       2
     ่ ั
เป็ นกลุมที่นบถือศาสนา
             ่                           ่
คริตส์ และฮินดู ซึงเป็ นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถอยูร่วมกันอย่างสงบสุข
และในเขตเทศบาลมีประชากรจานวน 24,957 คน จานวนครัวเรื อน 8,890 ครัวเรื อน และ 25 ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาล
                ้
3. ลักษณะทางด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
        3.1 การคมนาคม ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมขนส่งที่สาคัญ 1 เส้ นทาง คือ
ทางบกตามเส้ นทางหลวงหมายเลข 410 ถนนสุขยางค์ ส่วนถนนในเขตเทศบาลมีจานวน 58 สาย
         ้
รวมความยาวทังสิ ้น 35,422 เมตร
        3.2         ส่ วนการสัญจรทางนา  ้         ที่ใช้ เป็ นทางสัญจรไม่มี
เนื่องจากสภาพของแม่น ้าลาคลองไม่สามารถให้ การคมนาคมได้
        3.3 การประปา เทศบาลเมืองเบตง อาศัยน ้าประปาจากสานักงานการประปาเบตง
                                         ่   ุ
แหล่งน ้าดิบที่ใช้ ในการผลิต และแหล่งน ้าสารองจากคลองเบตง และน ้าประปาภูเขาจากหมูบ้านกูนงจนอง
                 ข้ อมูลด้ านการเมืองการบริ หาร
อัตรากาลัง
                   ้
ข้ าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถิ่น รวมทังสิ ้น จานวน.............67............คน
ลูกจ้ างประจา              ้
                รวมทังสิ ้น จานวน.............49............คน
     ่
ลูกจ้ างชัวคราว            ้
                รวมทังสิ ้น จานวน............495...........คน
                                                 7
( ) มี                                 ้
          ( ) ไม่มี นายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาจากการเลือกตัง
ที่มา : สานักปลัดเทศบาล ฝ่ ายอานวยการ งานการเจ้ าหน้ าที่ ข้ อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

  ้
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ั
  1. รถยนต์ดบเพลิง ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                            จานวน 3  คัน
         ั
  2. รถยนต์ดบเพลิง ขนาดความจุ 4,000 ลิตร                            จานวน 1  คัน
  3. รถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง ขนาดความจุ 5,000 ลิตร                      จานวน 1  คัน
  4. รถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิง ขนาดความจุ 6,000 ลิตร                      จานวน 1  คัน
  5. รถยนต์บรรทุกน ้าดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร                จานวน 1  คัน
  6. เครื่องสูบน ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม                             จานวน 3  เครื่อง

   7. เครื่องสูบน ้าขนาดเล็ก                             จานวน 4 เครื่อง
   8. รถยนต์ตรวจการณ์                                จานวน 4 คัน
         ู ั
   9. รถยนต์ก้ ภยเอนกประสงค์                             จานวน 1 คัน
          ั
   10. รถยนต์ดบเพลิงชนิดหอน ้าพร้ อมบันได ความจุ 1,000 ลิตร             จานวน 1 คัน
                 ั
   11. อัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่ดบเพลิง                        จานวน 53 คน
       - พนักงานส่วนท้ องถิ่น                  จานวน 6 คน
       - ลูกจ้ างประจา                     จานวน 9 คน
       - ลูกจ้ างชัวคราว่                    จานวน 38 คน
              ้
   12. อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาล                 จานวน 372 คน
             ่      ั
   13. ในรอบปี ที่ผานมามีการปฏิบติหน้ าที่
       - ด้ านสาธารณภัย                     จานวน 8 ครัง ้
       - ด้ านการให้ บริการส่งน ้าเพื่ออุโภค – บริโภค      จานวน 62 ครัง ้
                                ั
       - บริการตัดกิ่งไม้ /หรื อต้ นไม้ ที่เสี่ยงต่อภัยพิบติของประชาชนที่ร้องขอ จานวน 8 ครัง   ้
                ั             ั้
       - ออกปฏิบติงานเตรี ยมพร้ อมนอกที่ตง (จากสถานการณ์ก่อความไม่สงบ 3
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ดังนี ้
           ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 30 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2549
           ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 27 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
            ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 15 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
            ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2549
             ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

                                                          8
          ้ ั
       - ตังแต่วนที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
   14. ความเสียหายในรอบปี ที่เกิดขึ ้น               ประมาณ 15,660,000 บาท
                   ้           ้
   15. ในปี งบประมาณที่ผ่านมาตังงบประมาณเพื่อการนี ้ทังสิ ้น จานวนเงิน 12,586,200 บาท
              ้             ้
   16. ในปี งบประมาณนี ้ตังงบประมาณเพื่อการนี ้ทังสิ ้น      จานวนเงิน 12,496,300 บาท
   17. วิทยุสื่อสาร จานวน 55 เครื่อง
       - เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารมือถือ ยี่ห้อ ICOM รุ่น 2GE    จานวน 6 เครื่อง
       - เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารมือถือ ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC - F 11 จานวน 25 เครื่อง
       - เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารมือถือ ยี่ห้อ YAESU รุ่น VX - 210 จานวน 10 เครื่อง
       - เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารประจาที่ จานวน 2 เครื่อง และอยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดซื ้อ

        ในปี งบประมาณ 2550 จานวน 2 เครื่อง
        - เครื่ องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดรถยนต์ จานวน 12 เครื่ อง
        - เครื่ องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จานวน 40 เครื่ อง
                    ้
ที่มา : สานักปลัดเทศบาล ฝ่ ายปกครอง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

การสื่อสาร
             ตารางแสดงบริการโทรศัพท์ ในอาเภอเบตงปี 2549
                             จานวนเลขหมายที่มีผ้ เู ช่า
      ปี    บริษัท    จานวนเลขหมายที่มี
                           ราชการ บ้ าน ธุรกิจ สาธารณะ รวม
     2549 ศูนย์บริ การลูกค้ า   4,177     252 3,181 367        245 4,105
        ทีโอที สาขาเบตง
ที่มา : ศูนย์บริ การลูกค้ า ทีโอที สาขาเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

ข้ อมูลพืนฐานด้ านโครงสร้ างพืนฐาน (กายภาพและสิ่งแวดล้ อม)
     ้           ้
1. ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จานวน 4 สาย
                                 ้
สภาพถนน คอนกรีต จานวน 4 สาย ระยะทาง 7,448 กม.งบประมาณทังสิ ้น 436,409,297 บาท
โดยแยกก่อสร้ าง ดังนี ้
    1. ก่อสร้ างถนนสาย ข. (ก.3) ระยะทาง 0.363 กม. งบประมาณ 9,203,505.- บาท
    2. ก่อสร้ างถนนสาย ข. (ก. 5) ระยะทาง 0.472 กม. งบประมาณ 27,576,562.- บาท
    3. ก่อสร้ างถนนสาย ค. (ข. 1) ระยะทาง 1.908 กม. งบประมาณ 140,290,396.- บาท
    4. ก่อสร้ างถนนสาย ข (ก. 10) ระยะทาง 4.705 กม. งบประมาณ 259,338,834.- บาท
ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา กลุ่มงานวิช าการโยธาธิการ ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

                                                        9
2. ถนนของเทศบาล
สภาพถนน   คอนกรีต จานวน 3 สาย                      ระยะทาง 4.50 กม.
      ราดยาง จานวน 53 สาย                      ระยะทาง 32.00 กม.
      ลูกรัง จานวน 2 สาย                      ระยะทาง 6.30 กม.
ที่มา : กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองเบตง
ประปา
    ครัวเรือนที่ใช้ บริการน ้าประปา จานวน 7,843 หลังคาเรื อน
    หน่วยงานเจ้ าของกิจการประปา ของส่วนท้ องถิ่น........-.......แห่ง
                  ประปาภูมิภาค.......... 1........ แห่ง
                  ประปาหมู่บ้าน.............-..........แห่ง
    น ้าประปาที่ผลิตได้        จานวน 9,360 ลบ.ม./วัน
    น ้าประปาที่ต้องการใช้       จานวน 8,000 ลบ.ม./วัน
    แหล่งน ้าดิบสาหรับผลิตน ้าประปา คือ       ( ) แหล่งน ้าใต้ ดิน (  ) แหล่งน ้าผิวดิน
    มีแหล่งน ้าดิบสาหรับผลิตน ้าประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี (  ) มี คลองเบตง
น ้าประปาภูเขาจากหมู่บ้านกุนงจนอง ุ
ที่มา : สานักงานประปาเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

  ้
ไฟฟา
              ้                  ้
     ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช้ จานวน 6,746 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟาใช้ จานวน 215 หลังคาเรือน
                           ้
     ถนนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่มีไฟฟาสารธารณะ จานวน 41 สาย
                            ้
     ถนนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ไม่มีไฟฟาสารธารณะ จานวน 1 สาย
       ้
ที่มา : การไฟฟาส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
                                                 10
11
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ

                                            ่ ิ ่
                               ตารางการใช้ ประโยชน์ จากทีดนเพือการเกษตร ปี 2548/2549
                                       อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
                                                                                      ตารางที่ 2
  ตาบล    เนื้อที่ถือครองการเกษต                           เนื้อที่ทาการเกษตรจริง (ไร่ )                          เนื้อที่ถือครองไม่
            รทั้งหมด                      เนือทีทากรปลูกพืช
                                       ้ ่                           เนือทีทาการเกษตรอืน
                                                                     ้ ่       ่  รวม (2)   ได้ใช้ ประโยชน์
         (ไร่ )      (1)  ข้ าว   ยางพารา      ไม้ ผล     ไม้ ยนต้ น
                                             ื    พืชผัก/พืชไร่      รวม      ๆ(ประมง,ปศุสัตว์)
เบตง            21,775.00     -  21,043.00       500.00       103.00     87.00      21,733.00          42.00 21,775.00          -
อัยเยอร์เวง        127,621.00     -  116,040.00     2,764.00       100.00     14.00      118,918.00          67.00 118,985.00      8,636.00
ยะรม            99,537.00     -  71,433.00     1,320.00       964.00    109.00      73,826.00        11,771.00 85,597.00      13,940.00
ธารน้ าทิพย์        87,900.00   49.00  60,819.00     3,081.00       313.00    224.00      64,486.00        2,128.00 66,614.00      21,286.00
ตาเนาะแมเราะ       103,912.00     -  83,499.00     8,776.00       364.00     82.00      92,721.00        1,146.00 93,867.00      10,045.00

  รวม          440,745.00   49.00 352,834.00      16,441.00    1,844.00       516.00     371,684.00       15,154.00 386,838.00      53,907.00
                                                                                          11
                     ้      ้
               ตารางแสดงเนือที่ปลูก เนือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่ าของยางพาราปี 2548/2549
                             อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

                                   ยางพาราพันธ์ ดี
   ตาบล     ้
        เนือที่ปลูก    ้
                เนือที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม       ราคาผลผลิต     รวมมูลค่ า   ครัวเรือนปลูก
           (ไร่ )      (ไร่ )     (กก./ไร่ )    (ตัน)       เฉลี่ย (บาท/กก.)   (ล้ านบาท)    (ครัวเรือน)
เบตง         21,043.00    16,791.00       250.00      3,472.00         75.00     280.650       670.00
อัยเยอร์ เวง    116,040.00     81,994.00       161.00     13,193.00         50.00     653.000      1,299.00
ยะรม         71,433.00    63,486.00       300.00     19,045.00         35.00     666.603      1,299.00
ธานน ้าทิพย์     60,819.00    53,702.00       300.00     16,110.00         35.00     474.075      1,032.00
ตาเนาะแมเราะ     83,499.00    53,547.00       300.00     16,062.00         75.00    1,200.000      1,066.00
     รวม   352,834.00    269,520.00       252.00     67,882.00         44.00    3,274.328      5,366.00
                                                                         12
                       ้      ้
                 ตารางแสดงเนือที่ปลูก เนือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ สัก ปี 2548/2549
                              อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

   ตาบล                                    สัก
          ้
        เนือที่ปลูก     ้
                 เนือที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่ย     ผลผลิตรวม      ราคาผลผลิตเฉลี่ย   รวมมูลค่ า   ครัวเรือนปลูก
           (ไร่ )      (ไร่ )      (กก./ไร่ )      (ตัน)        (บาท/กก.)     (ล้ านบาท)   (ครัวเรือน)
เบตง          -         -        -          -           -          -        -
อัยเยอร์ เวง        100.00     -        -          -           -          -          1.00
ยะรม            14.00      14.00     1,200.00         16.80         20.00      0.34       18.00
ธานน ้าทิพย์      -         -        -          -           -          -        -
ตาเนาะแมเราะ      -         -        -          -           -          -        -
     รวม       114.00      14.00     1,200.00         16.80         20.00      0.34       18.00
                                                                           13
                        ้ ่    ้      ่                 ื
                  ตารางแสดงเนือทีปลูก เนือทีเ่ ก็บเกียว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ ผล,ไม้ ยนต้ น, ปี 2548/2549
                                   อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

    ตาบล                                         ้
                                           ปาร์ มนามัน
          ้ ่
        เนือทีปลูก        ้      ่
                   เนือทีเ่ ก็บเกียว  ผลผลิตเฉลีย ่      ผลผลิตรวม              ่
                                                      ราคาผลผลิตเฉลีย    รวมมูลค่ า    ครัวเรือนปลูก
          (ไร่ )         (ไร่ )      (กก./ไร่ )        (ตัน)          (บาท/กก.)      (ล้ านบาท)    (ครัวเรือน)
เบตง         -            -        -            -             -           -         -
อัยเยอร์เวง      -            -        -            -             -           -         -
ยะรม            328.00         328.00      300.00            98.40           2.50      0.2460        9.00
ธานน้ าทิพย์        269.00         269.00      490.00           131.81           2.50      0.3295       11.00
ตาเนาะแมเราะ     -            -        -            -             -           -         -
     รวม       597.00         597.00      385.00           230.21           2.50      0.5755       20.00
                                                                                   14
                                              ้ ่    ้      ่
                                        ตารางแสดงเนือทีปลูก เนือทีเ่ ก็บเกียว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ ผล ปี 2548/2549
                                                    อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

                                  ส้ มโชกุน                                                          ลองกอง
        เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ย  ผลผลิตเฉลี่ย  ผลผลิตรวม(ตัน  ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลู          เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่  ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลูก
  ตาบล       ร่ )      ว (ไร่ )    (กก./ไร่ )     )      ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)  ก (ครัวเรือน)    ตาบล       ร่ )       (ไร่ )     ย (กก./ไร่ )   (ตัน)    ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)   (ครัวเรือน)
                                          (บาท/กก.)                                                        (บาท/กก.)

เบตง        15.00       15.00     1,040.00       51.60    30.00    0.468     3.00    เบตง       187.00       152.00       37.00     5.62    15.00 0.0800        406.00
อัยเยอร์เวง    655.00      515.00      939.00      483.59    40.00    19.342    47.00    อัยเยอร์เวง     -         -         -       -      -    -         -
ยะรม       250.00      250.00      677.00      169.25    35.00    5.922    32.00    ยะรม        -         -         -       -      -    -         -
ธารน้ าทิพย์   750.00      490.00      520.0       254.80   35.0     8.917   15.00     ธานน้ าทิพย์    -         -         -       -      -    -         -
                              0               0
ตาเนาะแมเราะ  2,909.00 2,909.00          1,561.00    4,540.95    45.00   204.341    63.00     ตาเนาะแมเราะ  2026.00      1322.00       42.00     60.96    15.00   0.9090     1099.00

    รวม   4,579.00     4,179.00       947.40     5,500.19    37.00   238.99    160.00       รวม   2,213.00      1,474.00       39.50     66.58    15.00   0.98       1,505.00
                                                                                                              90
                                                                                                                   15
                                              ้ ่    ้      ่
                                        ตารางแสดงเนือทีปลูก เนือทีเ่ ก็บเกียว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ ผล ปี 2548/2549
                                                     อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

                                  ทุเรียนก้ านยาว                                                             ้
                                                                                                 ทุเรียนพืนเมือง
        เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ย  ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม(ตัน  ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลู          เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่    ผลผลิตรวม   ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลูก
  ตาบล       ร่ )      ว (ไร่ )    (กก./ไร่ )      )      ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)  ก (ครัวเรือน)    ตาบล       ร่ )       (ไร่ )     ย (กก./ไร่ )    (ตัน)     ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)   (ครัวเรือน)
                                           (บาท/กก.)                                                           (บาท/กก.)

เบตง       -         -         -          -      -      -       -     เบตง       150.00       150.00      271.00       40.65      4.00   0.162       320.00
อัยเยอร์เวง    -         -         -          -      -      -       -     อัยเยอร์เวง    -         -         -         -       -      -        -
ยะรม       15.00       15.00       210.00        3.15    15.00    0.046     7.00    ยะรม       41.00        41.00      271.00       11.11      5.00   0.052       119.00
ธารน้ าทิพย์   10.00       10.00       210.00        2.10    15.00    0.030    20.00    ธานน้ าทิพย์   52.00        52.00      268.00       13.94      5.00   0.068       213.00
ตาเนาะแมเราะ  141.00      116.00       200.00       23.20     11.00    0.252    449.00     ตาเนาะแมเราะ   965.00       965.00      253.00      244.15      4.00   0.973      1,113.00
    รวม    166.00      141.00       206.67        28.45    13.67    0.328    476.00        รวม   1,208.00      1,208.00      265.75      309.85      3.75   1.255      1,765.00
                                                                                                                       16
                                            ้ ่    ้      ่
                                      ตารางแสดงเนือทีปลูก เนือทีเ่ ก็บเกียว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ สัก ปี 2548/2549
                                                   อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

                             ทุเรียนพันธ์ หมอนทอง                                                      ทุเรียนพันธ์ ชะนี
       เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ย  ผลผลิตเฉลี่ย  ผลผลิตรวม(ตัน  ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลู          เนื้อที่ปลูก(ไ  เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่  ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิ  รวมมูลค่ า  ครัวเรือนปลูก
  ตาบล      ร่ )      ว (ไร่ )    (กก./ไร่ )     )      ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)  ก (ครัวเรือน)    ตาบล       ร่ )       (ไร่ )     ย (กก./ไร่ )   (ตัน)    ตเฉลี่ย  (ล้ านบาท)   (ครัวเรือน)
                                         (บาท/กก.)                                                        (บาท/กก.)

เบตง     185.00 154.00            289.00     44.51     7.00    0.309  486.00       เบตง        -          -        -       -      -    -         -
อัยเยอร์เวง 1,235.00 1,105.00           157.00     173.49     4.00    0.690  645.00       อัยเยอร์เวง    -          -        -       -      -    -         -
ยะรม       -    -             -        -       -      -     -        ยะรม        -          -        -       -      -    -         -
ธารน้ าทิพย์   -    -             -        -       -      -     -        ธานน้ าทิพย์    -          -        -       -      -    -         -
ตาเนาะแมเราะ 913.00  700.00           763.00     534.10     12.00    6.40  1,015.00      ตาเนาะแมเราะ   110.00         94.00     269.00     25.29     7.00 0.1730        531.00
   รวม   2,333.00 1,959.00           403.00      752.10     7.67    7.402 2,146.00          รวม    110.00         94.00     269.00     25.29     7.00 0.1730        531.00
                                                                                                                  17
                           ้ ่    ้      ่
                     ตารางแสดงเนือทีปลูก เนือทีเ่ ก็บเกียว ผลผลิตรวม มูลค่ าของไม้ สัก ปี 2548/2549
                                  อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

   ตาบล                                        ลาไย
           ้ ่
          เนือทีปลูก       ้      ่
                    เนือทีเ่ ก็บเกียว  ผลผลิตเฉลีย ่      ผลผลิตรวม               ่
                                                      ราคาผลผลิตเฉลีย    รวมมูลค่ า   ครัวเรือนปลูก
            (ไร่ )        (ไร่ )      (กก./ไร่ )        (ตัน)          (บาท/กก.)      (ล้ านบาท)    (ครัวเรือน)
เบตง           -           -        -            -             -           -        -
อัยเยอร์เวง       -           -        -            -             -           -        -
ยะรม           -           -        -            -             -           -        -
ธานน้ าทิพย์          10.00        10.00      600.00            6.00          20.00       0.120        2.00
2.00ตาเนาะแมเราะ       380.00        80.00      475.00            38.00          50.00       1.90        4.00

    รวม         390.00         90.00       488.00           44.00           46.00     2.020        6.00
                                                                                   18
ปศุสัตว์
จานวนสัตว์ในพื ้นที่โดยประมาณ
        โคเนื ้อ    4,146       ตัว              แกะ   365   ตัว
        สุกร      4,752       ตัว              เป็ ด   506   ตัว
        ไก่ไข่    54,500       ตัว              ห่าน    80   ตัว
        ไก่พื ้นบ้ าน 87,099        ตัว             แพะ   7,332   ตัว
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์ อาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550

       ้    ้
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์ นา พ.ศ.2547 (ปลาจีน,ปลานิล,ปลาทับทิม,ปลาตะเพียน,ปลาดุก)

ลาดับที่           ตาบล             จานวนเกษตรกร           ้
                                             พืนที่(ไร่ )   ผลผลิต (กก.)
 1     อัยเยอร์ เวง                    53             22.59         9,525
 2     ยะรม                        7              3.92         1,300
 3     เบตง                        37             11.33        10,025
 4     ธารน ้าทิพย์                   130            439.31        17,895
 5     ตาเนาะแมเราะ                   148             43.78        49,263
             รวม                 375            520.93        88,008
ที่มา : สานักงานประมงอาเภอ

การพาณิชย์
ธนาคาร             8     แห่ง              ศูนย์การค้ า/ห้ างสรรพสินค้ า 1 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์          1     แห่ง              ตลาดสด            1 แห่ง
สถานีบริการน ้ามัน       4     แห่ง
สถานบริการ
โรงแรม       24          แห่ง              อาคารห้ องเช่า       59  แห่ง
ร้ านอาหาร(ของชา) 169          แห่ง              ร้ านอาหาร(รถเข็น)     53  แห่ง
ร้ านอาหาร    289          แห่ง              ดิสโก้           4  แห่ง
นวดแผนโบราณ    23          แห่ง              คาราโอเกะ         63  แห่ง
สถานีขนส่ง     1          แห่ง              เสริมสวย          87  แห่ง
อื่น ๆ       67          แห่ง
ที่มา : ที่ว่าการอาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550                                                         19
โรงแรมในอาเภอเบตง
 ลาดับที่               โรงแรม        จานวนห้ อง
  1.     โรงแรมแกรนด์วิว                 100
  2.     โรงแรมเบตงเมอร์ ลิน               188
  3.     โรงแรมคาเธ่ย์                  99
  4.     โรงแรมเบตงโฮเต็ล                 39
  5.     โรงแรมเบตงซิตี ้พลาซ่า             130
  6.     โรงแรมมายเฮาส์โฮเต็ล               64
  7.            ้
        โรงแรมแจ็กกีชานโฮเต็ล              16
  8.     โรงแรมเทียนอัน                  21
  9.     โรงแรมศรีเจริ ญ                 40
  10.     โรงแรมแสงฟา ้                  45
  11.     โรงแรมเมโทรโฮเต็ล                19
  12.     โรงแรมศรีเบตง                  111
  13.        ้
        โรงแรมฟาอันรุ่ง                 38
  14.     โรงแรมไทยโฮเต็ล                 80
  15.     โรงแรมเพนท์เฮาส์รีสอร์ ท(หลังเก่า)        36
  16.     โรงแรมริเวอร์ อินรีสอร์ ท(หลังเก่า)       22
  17.     โรงแรมฮอลิเดย์ฮิล                72
  18.     โรงแรมเสรี 2                   16
  19.     โรงแรมสวีทโฮม                  47
  20.     โรงแรมกาเด้ นเฮาส์                10
  21.     โรงแรมไนท์รีสอร์ ท                44
  22.     โรงแรมซัมไทร์ รีสอร์ ท              42
  23.     โรงแรมฮัลโหล                   28
  24.     โรงแรมแกรนด์แมนดาริน              398
ที่มา : ที่ว่าการอาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2550
                                     20
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 ลาดับที่         รายการ             พ.ศ. 2548          พ.ศ. 2549
  1.        ุ   ่
        ภาษี สรากลันชุมชน                  92,400           128,100
  2.     ภาษี บริการดิสโก้ เธอ               245,108           191,258
  3.     ใบอนุญาตขายสุรา                  132,860           107,170
  4.     ใบอนุญาตขายยาสูบ                  22,840           19,270
  5.     ใบอนุญาตขายไพ่                     300             360
  6.     ภาษีน ้ามันดีเซล                -               9,566.58
        (เกิดจาการกระทาผิด)
                 ้
              รวมทังสิ ้น                493,508        455,724.58
ที่มา : สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ยะลา สาขาเบตง

จานวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในอาเภอเบตง ประจาปี 2549
            ประเภทรถ                       จานวนรถ (คัน)
 1.  การจดทะเบียนรถใหม่                                    3,723
 2.      ั่
    รถยนต์นงส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน                               225
 3.  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 คน                               10
 4.  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล                                   335
 5.  รถจักรยานยนต์                                      3,151
 6.  รถแทรกเตอร์                                         1
 7.  รถบดถนน                                           1
ที่มา : สานักงานขนส่ งจังหวัดยะลา สาขาอาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

ปริมาณยานพาหนะต่ างประเทศเข้ า-ออก ณ ด่ านพรมแดนเบตง
     ปี งบประมาณ         2548                       2549
 ขาเข้ า              21,142                      22,420
 ขาออก               21,100                      22,276
                                                   21
    การจัดเก็บรายได้ (หน่ วย : ล้ านบาท)
           ปี งบประมาณ             2548              2549
     อากรขาเข้ า                   5.20              2.03
     อากรขาออก                    2.40              0.38
     ค่าธรรมเนียม                   8.31              0.07
            รวม                15.91              2.48                           มูลค่ าการนาเข้ า
     ปี งบประมาณ            2548                2549
     มูลค่า (หน่วย : ล้ านบาท)     56.01               64.97                           มูลค่ าการส่ งออก
         ปี งบประมาณ                2548              2549
      มูลค่า (หน่วย : ล้ านบาท)          1,827.50            3,059.84


    สินค้ านาเข้ า 10 อันดับแรก ของปี งบประมาณ 2548

ลาดับ           สินค้ า           ปริมาณ       ราคา      อากร(บาท)  ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                                  (บาท)
 1    แอมโมเนียมเหลว                1,545,300 23,165,534.75   231,565      1,637885.00
 2    อะไหล่เก่าใช้ แล้ ว             460,314.33 12,457,167.36 1,279,547.00     1,009,150.00
 3    ดอกไม้ สด                  329,180.00 8,951,152.42 2,745,042.00         -
 4    ไม้ แปรรูป                 526,334.10 7,765,907.44   77,642.00      549,067.00
 5    เครื่องคัมมิ่นดีเซลเก่าใช้ แล้ ว      138,800.00 5,169,744.00  530,054.00      398,996.00
 6    แคลเซียมคาไบค์ ตราช้ าง           45,000.00  579,583.64 28,978.00       42,601.00
 7    รถฟอร์ ดลิฟเก่าใช้ แล้ ว           13,430.00  517,394.73  25,867.00       38,030.00
 8    แก๊ สเอธีลีน                  327.10  506,690.87   5,066.00       35,824.00
                                                    22
ลาดับ       สินค้ า            ปริมาณ      ราคา    อากร(บาท) ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                           (บาท)
          ้
 9 เครื่องกาเนิดไฟฟาเก่าใช้ แล้ ว         6,800.00  381,132.00  38,113.00   29,348.00
 10 เครื่องอัดยางพาราเก่าใช้ แล้ ว         2,500.00  323,922.00  16,196.00   23,809.00
          รวม             3,067,985.53 59,818,229.21 4,978,070.00 3,764,710.00

    สินค้ านาเข้ า 10 อันดับแรก ของปี งบประมาณ 2549

ลาดับ         สินค้ า          ปริมาณ      ราคา    อากร(บาท)  ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                             (บาท)
 1    แอมโมเนียมเหลว            1,735,824.00 26,692,585.94  88,155.00   1,846,625.00
 2    ดอกไม้ สด                352,350.00 9,558,187.84 2,920,303.00      -
 3    ไม้ แปรรูป               563,976.40 8,585,587.24  88,092.00    622,970.00
 4    อะไหล่เก่าใช้ แล้ ว           259,504.00 8,006,807.18  804,970.00    627,293.00
 5    ยาสกาโนแคปซูล               1,418.50 2,115,290.52  211,526.00    162,880.00
 6    หนังสือตาราเรียนภาษาจีน          2,550.00 1,270,293.17   -         -
 7    อะไหล่ของเครื่องอัดรีดยาง         6,160.00  830,232.01  41,511.00     61,023.00
 8    เครื่ องภาชนะเก่าใช้ แล้ ว        6,600.00  707,814.14  35,390.00     52,025.00
 9    ผักสด                  49,810.00  707,227.06  32,320.00          -
 10    รถยกชนิดขับเคลื่อนในตัวพร้ อมอุป     20,000.00  571,962.65  28,598.00     42,040.00
     กรณ์
             รวม          2,998,192.90 59,045,987.75 4,250,865.00   3,414,856.00


    สินค้ าส่ งออก 10 อันดับแรก ของปี งบประมาณ 2548

ลาดับ      สินค้ า            ปริมาณ       ราคา     อากร(บาท)  ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                            (บาท)
 1 น ้ายางข้ น               37,933,150.00 1,262,138,857.59    -       -
           ้
 2 ยางแผ่นรมควันชัน 3            6,203,000.00 304,543,116.12     -       -
 3 ยางแท่ง                  4,021,160.00 194,396,053.00     -       -


                                               23
ลาดับ          สินค้ า      ปริมาณ      ราคา     อากร(บาท)   ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                          (บาท)
 4    ไม้ ยางพาราแปรรูป       7,699,243.79  79,984,610.42 2,396,226.00
 5    น ้ายางสด           3,524,000.00  58,317,370.24   -         -
 6    ฟองน ้ายางฯ อัดเป็ นแท่ง     925,840.00  31,732,170.84   -         -
 7    เสื ้อผ้ า            75,597.91  29,354,513.20   -         -
 8    ฟองน ้ายางฯ อัดเป็ นแผ่น     942,000.00  24,923,517.11   -         -
 9            ้
     ยางแผ่นรมควันชัน 4        140,000.00   6,378,946.85   -         -
 10    อุปกรณ์ยึดติดประตูรถกระจก     44,595.40   5,259,062.60   -         -
            รวม       61,508,587.10 1,997,028,217.97 2,396,226.00      -


    สินค้ าส่ งออก 10 อันดับแรก ของปี งบประมาณ 2549

ลาดับ          สินค้ า      ปริมาณ      ราคา     อากร(บาท)   ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
 ที่                                          (บาท)
 1    น ้ายางข้ น          42,916,100.00 2,130,278,082.71   -        -
 2            ้
     ยางแผ่นรมควันชัน 3       4,347,000.00 327,354,261.99    -        -
 3    ยางแท่ง            4,041,020.00 305,286,042.93    -        -
 4    ไม้ ยางพาราแปรรูป       6,467,536.69  83,756,166.05 2,512,531.00
 5    ฟองน ้ายางฯ อัดเป็ นแท่ง    1,189,400.00  77,738,289.20   -         -
 6           ั
     ยางธรรมชาติอดเป็ นแผ่น     1,324,200.00  55,014,452.41   -         -
 7    น ้ายางสด           1,378,000.00  37,587,280.95   -         -
 8    ยางแผ่นรมควันชัน 1้       180,000.00  13,950,215.75   -         -
 9    ยางแผ่นรมควันชัน 4 ้      140,000.00   6,378,946.85   -         -
 10    อุปกรณ์ยึดติดประตูรถกระจก     44,595.40   5,259,062.60   -         -
            รวม       62,027,852.09 3,042,602,801.44 2,512,531.00      -
    ที่มา : ด่ านศุลกากรอาเภอเบตง
                                             24
การคลัง
      ้
รายรับ รวมทังสิ ้น 264,954,021.14 บาท แยกเป็ น
          ี
    1) ภาษีท่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทังสิน   ้ ้              12,231,184.18 บาท
     - ภาษี โรงเรือนและที่ดิน                    11,034,280.59 บาท
     - ภาษี บารุงท้ องที่                       441,123.99 บาท
     - ภาษี ปาย  ้                          677,703.60 บาท
     - อากรการฆ่าสัตว์                         78,076.00 บาท
           ี
    2) ภาษีท่ รัฐบาลจัดเก็บและแบ่ งสรรให้ รวมทังสิน      ้ ้    181,743,464.03 บาท
     - ภาษี มลค่าเพิ่มู                      166,230,853.54 บาท
     - ภาษี สรา   ุ                        2,409,142.54 บาท
     - ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม                      135,150.43 บาท
     - ภาษี สรรพสามิต                       10,606,250.77 บาท
     - ค่าภาคหลวงแร่                          73,795.16 บาท
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 2,288,272.00 บาท
    3) รายได้ หมวดอื่น รวมทังสิน ้ ้                     6,979,354.93 บาท
     - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ                2,178,104.65 บาท
     - รายได้ จากทรัพย์สิน                      3,647,450.43 บาท
     - รายได้ จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์              36,579.17 บาท
     - รายได้ เบ็ดเตล็ด       รวม 1,117,220.68 บาท แยกเป็ น
       3.1 เงินบริจาค...............-................... บาท
       3.2 อื่น ๆ         1,117,220.68 บาท
    4) รายได้ หมวดเงินอุดหนุน                   ้ ้
                                รวมทังสิน 64,000,018.00 บาท
               ่      ั้
     - เงินอุดหนุนทัวไป (่่ ที่ตงงบประมาณ)             29,633,391.00 บาท
                           ้
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่มิต้องตังงบประมาณ) 34,633,627.00 บาท
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ -                         บาท
     - เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด -                          บาท
     - อื่น ๆ -                                  บาท
เงินสะสม รวมทังสิน้ ้                         125,055,741.44 บาท
     - เงินสะสมเก็บรักษาไว้ เอง                  80,914,243.89 บาท
     - เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ส -                           บาท


                                                  25
       - หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้ องถิ่น                      3,000.00 บาท
       - เงินฝาก ก.ส.ท.                         43,027,088.14 บาท
       - ลูกหนี ้ค่าภาษี                         1,111,409.41 บาท
       ้ ้
รายจ่ าย รวมทังสิน                              213,396,739.50 บาท
       - งบกลาง                            22,554,298.46 บาท
       - รายจ่ายประจาปี                        136,975,004.04 บาท
       - รายจ่ายเพื่อการลงทุน                     53,867,437.00 บาท
ที่มา : งานการเงินและบัญชี ฝ่ ายบริ หารงานคลัง กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2550

ข้ อมูลด้ านสังคม
ประชากร
            รายการ             ปี ปั จจุบัน      ปี ที่แล้ ว     2 ปี ที่แล้ ว
         ประชากรชาย (คน)            12,184        12,085        12,990
        ประชากรหญิง (คน)            12,773        12,603        13,138
         รวมประชากร (คน)            24,957        24,688        26,128
         บ้ าน (หลังคาเรือน)           8,890         8,682         8,311
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลเมืองเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

ประชากรจาแนกตามศาสนารายตาบลในอาเภอเบตง
                                    ประชากร (คน
อาเภอ        ตาบล                          ศาสนา
                     พุทธ  อิสลาม        คริสต์ อื่น ๆ (ญวน,ซิกส์ )         รวม
เบตง    ตาเนาะแมเราะ          2,169  6,778         191     -              9,138
      ยะรม              4,214  4,235          22     -              8,471
      ธารน ้าทิพย์          2,342  1,560        -       -              3,902
      อัยเยอร์ เวง           890  8,017        -       -              8,907
      เทศบาลเมืองเบตง        11,704 12,701          499     -              24,904
        ้
     รวมทังหมด            21,319 33,291          712     -              55,322

ที่มา : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ข้ อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550


                                                            26
สาธารณสุข
โรงพยาบาล รัฐบาล 1 แห่ง                            เตียงคนไข้ 170 เตียง
        เอกชน - แห่ง                          เตียงคนไข้ - เตียง
        อื่น ๆ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1           แห่ง   เตียงคนไข้ - เตียง
ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย      11           แห่ง
คลินิกแพทย์                 13           แห่ง
คลินิคทันตแพทย์               3           แห่ง
ร้ ายขายยา                 13           แห่ง

ตารางแสดงจานวนและอัตราส่ วนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขต่ อประชากร
                                    อาเภอเบตง
       ประเภท
                         คน            อัตราส่ วน/ประชากร
 แพทย์                       17              1 : 3,262
 ทันตแพทย์                     3              1 : 18,484
 เภสัชกร                      6              1 : 9,242
 พยาบาลวิชาชีพ                  140              1 : 396
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ โรงพยาบาลเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
วิธีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย โดยมี           ( ) จัดเก็บเอง    ( ) จ้ างเอกชน
ปริมาณขยะมูลฝอย                      49 ตัน / 1 วัน
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย    ขนาดความจุ          4 ลบ.หลา    จานวน 1 คัน
               ขนาดความจุ          13 ลบ.หลา จานวน 4 คัน
               ขนาดความจุ          15 ลบ.หลา จานวน 3 คัน
รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย                - คัน    ถังรองรับขยะมูลฝอย 600 ใบ
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย              153 คน
มีที่ดินสาหรับทิ ้งขยะมูลฝอย                250 ไร่    มีเตาเผาขยะมูลฝอย - เตา
รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกล ู                 2 คัน                                                   27
สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล                     - แห่ง       ั     ้
                                        มีถงเก็บรวมทัง        - ถัง
การเก็บค่ าธรรมเนียม กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
       (1) หลังคาเรือน                      20  บาท/ เดือน
       (2) ร้ านค้ า                       20  บาท/ เดือน
       (3) โรงงานอุตสาหกรรม                   -   บาท/ เดือน
       (4) อื่น ๆ ระบุ (โรงแรม)                 150  บาท/ เดือน
             ่
ที่มา : ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม สานักงานเทศบาลเมืองเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

อาชญากรรมและยาเสพติด
อาชญากรรม
              ่         ุ
   จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญในรอบปี 2549
                                             ั
ของอาเภอเบตงมีคดีเกิดขึ ้น 10 คดี จับกุมได้ 6 คดี ส่วนรายละเอียดของกลุ่มความผิดต่าง ๆ มีดงนี ้

ตารางแสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม เรื่องของอาเภอเบตง ปี 2549
                            ปี พ.ศ. 2549
         กลุ่มความผิด
                      เกิด   จับ   อัตราคดี การจับกุม(%)
     ุ
 1. คดีอกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ     10    6        -    60.00
 2. คดีประทุษร้ ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 35    20        -    57.14
 3. คดีประทุษร้ ายต่อทรัพย์      38    21        -    55.26
 4. คดีที่รัฐเป็ นผู้เสียหาย      321   701 (คน)     -     -

   ยาเสพติด
   ในปี 2549 อาเภอเบตง การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 93 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 133
           ั       ุ             ั้
คน ประเภทยาเสพติดที่จบกุมได้ มากที่สด คือ กัญชา (32.26% ของคดีทงหมด)
รายละเอียดสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแต่ละประเภทดังนี ้

                                       คดี
            ประเภท                                       ผู้ต้องหา (คน)
                                จานวน          ร้ อยละ
  1. กัญชา                            30           32.26         39
  2. แอมเฟตามีน (ยาบ้ า)                     13           13.98         15
  3. วัตถุออกฤทธิ์                        17           18.28         25

                                                            28
                                คดี            ผู้ต้องหา (คน)
           ประเภท                          ร้ อยละ
                               จานวน
  4. พืชกระท่อม                        17       18.28      37
  5. เอ็กส์ตาซี (ยาอี)                     8        8.60      9
  6. ไดอาซีแพม                         5        5.37      5
  7. ยาไอซ์                           3        3.23      3
           รวม                    93        100      133
ที่มา : งานสอบสวน สถานีตารวจภูธรอาเภอเบตง ข้ อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550


                    ……………………………………
                                                    29

								
To top