informacja o stanie srodowiska elblag 2009 by P3y0f4E3

VIEWS: 134 PAGES: 40

									    WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

                   DELEGATURA W ELBLĄGU
   INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA NA OBSZARZE

             MIASTA ELBLĄGA W 2009 ROKU
Opracowano w Dziale Monitoringu                Kierownik Delegatury w Elblągu
przy współpracy z Działem Inspekcji              mgr inż. Krystyna Wątroba
i Laboratorium
                    Elbląg, sierpień 2010                                                1
                                         Spis treści


I. WSTĘP ............................................................................................................................................................................ 3
II. MONITORING ŚRODOWISKA ..................................................................................................................................... 3
II.1. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH ......................................................................................................... 3
II.1.1. Rzeka Elbląg ............................................................................................................................................................ 4
II.1.2.Rzeka Kumiela .......................................................................................................................................................... 7
II.1.3. Rzeka Dąbrówka ...................................................................................................................................................... 9
II.2. ŚCIEKI KOMUNALNE ............................................................................................................................................. 10
II.3. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE ......................................................................................................................................... 12
II.4. MONITORING POWIETRZA .................................................................................................................................. 13
II.4.1. Roczna ocena jakości powietrza ............................................................................................................................ 18
II.5. MONITORING HAŁASU ......................................................................................................................................... 19
II.5.1. Hałas instalacyjny .................................................................................................................................................. 19
II.6. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PEM) .................................................................................. 21
II.7. OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI ............................................................................................................. 22
II.7.1. Odpady powstające w sektorze przemysłowym ..................................................................................................... 22
II.7.1.1. Odpady niebezpieczne ....................................................................................................................................... 23
II.7.2. Odpady komunalne ................................................................................................................................................ 23
II.7.3. Selektywna zbiórka odpadów................................................................................................................................. 24
III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA .................................................................................................................................. 26
III.1. Ochrona powietrza ................................................................................................................................................... 31
III.2. Poważne awarie ....................................................................................................................................................... 32
III.3. Ochrona przed hałasem ............................................................................................................................................ 33
III.4. Nadzór rynku ........................................................................................................................................................... 34
III. 5. Gospodarka wodno-ściekowa ................................................................................................................................. 35
III.6. Kontrole inwestycyjne ............................................................................................................................................. 35
III.7. Kontrole instalacji podlegających dyrektywie IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) - Zintegrowane
Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń .................................................................................................................. 35
III.8. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z odpadami przez ich wytwórców ..................................................... 36
III.8.1. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową ......................... 36
III.8.2. Przestrzeganie prawidłowego postępowania przez przedsiębiorstwa zbierające zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny .................................................................................................................................................................... 37
III.8.3. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z produktami zawierającymi azbest ............................................... 37
III.9. INNE OBOWIĄZKI INSPEKCJI.............................................................................................................................. 37
III.9.1. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek podmiotów ................................................................................... 37
III.9.2. Analiza przekazywanych przez podmioty samokontrolnych i automonitoringowych wyników pomiarów emisji
.......................................................................................................................................................................................... 38
III.9.3. Raportowanie do Krajowego Rejestru Uwolniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) ..................................... 39
III.9.4. Weryfikacja rocznych raportów emisji CO 2 pod względem wiarygodności zamieszczonych informacji ........... 39
III.9.5. Kontrole interwencyjne ......................................................................................................................................... 40
III.9.6. Obowiązkowe dyżury na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii
.......................................................................................................................................................................................... 40
                                                                                             2
I. WSTĘP
    Elbląg leżący na pograniczu dwóch mezoregionów: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej
zajmuje powierzchnię 79,5 km2 i zamieszkiwany jest przez 127 tys. osób. Zachodnia część miasta położona
jest na terenie Żuław Wiślanych, gdzie występują tereny depresyjne (0,4 m ppm). Pozostała, położona jest
na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jest to teren falisto-pagórkowaty z licznymi, erozyjnymi, wąwozami
o głębokościach dochodzących do 60 m. Na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, ze względu na wybitne walory
krajobrazowe i przyrodnicze, utworzono Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.
    Struktura użytkowania gruntów miasta przedstawia się następująco:
- 33,1 % użytki rolne

- 24,5 % lasy i zadrzewienia

- 18,5 % tereny osiedlowe

- 7,2 % tereny komunikacyjne

- 17,6 % nieużytki i wody
    Stan środowiska na terenie miasta opracowano na podstawie informacji uzyskanych w ramach
wykonywania ustawowych zadań Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Olsztynie we wszystkich zakresach jej działania tj. kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska,
monitoringu środowiska, informowania o stanie środowiska, działalności laboratoryjnej, współpracy
międzynarodowej i działaniach organizacyjnych.


II. MONITORING ŚRODOWISKA
    Główne zadania w zakresie monitoringu obejmowały wykonywanie pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska.
Pozyskane informacje pochodziły zasadniczo od podmiotów które z mocy prawa są zobowiązane
do ich gromadzenia.
    W 2009 roku, na obszarze miasta, WIOŚ realizował badania monitoringowe związane z badaniami
i oceną wód powierzchniowych i jakości powietrza. Program monitoringu wód realizowano ze szczególnym
uwzględnieniem badań biologicznych.


II.1. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

    Warunki wodne stanowią czynnik decydujący o całokształcie funkcjonowania przyrody,
jak i działalności gospodarczej człowieka.
    Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów
biologicznych, fizycznych i chemicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony

                                                   3
środowiska.
     Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony przez Delegaturę w Elblągu realizowany
był zgodnie z „Programem monitoringu środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2007 –
2009”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w podsystemie monitoringu
jakości wód powierzchniowych. Ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono zgodnie z
wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20
sierpnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (DZ.U. Nr 162,
poz. 1008) w oparciu o posiadane wyniki badań:
- biologicznych - fitoplankton (chlorofil „a”), makrofity
- elementów fizykochemicznych (wspierających elementy biologiczne) – wskaźników fizycznych,
tlenowych, biogennych, zasolenia, zakwaszenia
- substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
     Podstawę określenia klas poszczególnych przekrojów pomiarowych stanowiły wartości graniczne
wskaźników jakości wody zamieszczone w załącznikach nr 2, 5 i 8 do rozporządzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód (Dz. U. 162, poz. 1008), które wprowadza dwa rodzaje stanu wód
powierzchniowych: stan ekologiczny, bądź potencjał ekologiczny (w przypadku sztucznych jednolitych
części wód) i stan chemiczny.
     W 2009 roku Delegatura prowadziła badania jakości wód następujących cieków przepływających
przez miasto: rzeki Elbląg w przekroju Nowakowo, Kumieli w ppk Elbląg-Zatorze oraz Dąbrówki w profilu
Rubno. Kontynuowano też badania elementów biologicznych, które stanowią podstawę oceny stanu
ekologicznego – najważniejszego elementu decydującego o stanie jednolitych części wód. W ramach
monitoringu chemicznego kontynuowano, bądź wprowadzono nowe badania substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (substancje priorytetowe, specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne).

II.1.1. Rzeka Elbląg

Tabela 1. Charakterystyka przekroju pomiarowego rzeki Elbląg

Rzeka            Elbląg             Opis ppk    jcw Elbląg od Młynówki do ujścia
Kod jcw           PLRW200005499          Kod ppk MS_CD  PL01S0301_0882
Województwo (kod)      warmińsko-mazurskie (03)    Lokalizacja   2,5 km - ppk Nowakowo*
Powiat           elbląski            Współrzędne:
Gmina            Elbląg             LON       19,361972
Kategoria wód (kod)     01               LAT       54,218444
Rok badań          2009              RZGW      Gdańsk


     Rzeka Elbląg o długości 14,5 km i powierzchni zlewni 1499,9 km2 wypływa z jeziora Drużno
i uchodzi do Zalewu Wiślanego. Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu
wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego
następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki.


                                                        4
Najbardziej znaczącą presję na jakość wód rzeki Elbląg wywiera ładunek zawarty w ściekach
odprowadzanych z mechaniczno-biologiczno oczyszczalnia ścieków, z której w 2009 roku odpływało około
24 000 m3/dobę. Dodatkowo ładunek zanieczyszczeń wnoszony jest za pośrednictwem licznych dopływów.
     Badania jakości prowadzono na odcinku ujściowym, w przekroju Nowakowo (2,5 km) w ramach
monitoringu operacyjnego rozszerzonego (ze względu na konieczność uzupełnienia badań wykonanych
w 2008 roku) o badania stanu chemicznego oraz substancji syntetycznych i niesyntetycznych. Badany
przekrój ocenia jednolitą część wód pn. „od Młynówki do ujścia”, która została uznana za sztuczną jcw.
Potencjał ekologiczny
Elementy biologiczne
     Chlorofil „a” - średnioroczna wartość chlorofilu „a” odpowiadała II klasie jakości wód.
     Makrofity - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek opiera się na ilościowym i jakościowym
określeniu roślin wodnych w obrębie wyznaczonego odcinka badawczego rzeki. Podstawowym
kryterium doboru stanowiska jest obfitość i różnorodność roślin wodnych. Dokonana w terenie
ocena botaniczna pozwala na obliczenie liczbowego indeksu - Makrofitowego Indeksu Rzecznego
(MIR).
     Badanie makrofitowe rzeki Elbląg w przekroju Nowakowo wykonano 13.07.2009 r. Długość
odcinka badawczego wynosiła 100 m. Częściowe zacienienie występowało tylko po prawej stronie badanego
odcinka. Szerokość rzeki wynosiła 15 m, głębokość przeważnie > 1m. Głównym substratem dna był muł, typ
przepływu – gładki. Na badanym odcinku rzeki występują modyfikacje koryta w postaci umocnień.
Największy procent pokrycia    stanowił grążel żółty (Nuphar lutea) wraz z rogatkiem sztywnym
(Ceratophyllum demersum). Licznie występowały również: wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum),
tatarak zwyczajny (Acorus calamus) i manna mielec (Glyceria maxima).
Obliczona wartość MIR (34,2) wskazuje na umiarkowany stan ekologiczny rzeki.
     Fitoplankton - w rozwoju populacji fitoplanktonu obserwowano głównie współdominację okrzemek
i sinic. W okresie wiosennym liczebność organizmów wynosiła ponad 6 mln os./dm3, wartość biomasy
fitoplanktonu osiągnęła wynik ponad 6 mg/dm3. Największy udział procentowy w tworzeniu biomasy
osiągnęły okrzemki (40%), dinofity (26%) i sinice (21%). Latem liczebność organizmów wzrosła prawie
do 10 mln os./dm3, natomiast wartość biomasy zmniejszyła się do 3,4 mg/dm3. Największy udział
w tworzeniu biomasy fitoplanktonu miały sinice, których wartość wzrosła do 47%. Wraz z sinicami
współdominowały okrzemki (31%).
     Jesienią nastąpił kolejny wzrost liczebności do 12 mln Wartość biomasy zbliżyła się do 4 mg/dm3.
Dominowały głównie sinice (56%), okrzemki osiągnęły tylko 10% wartości biomasy.
     Powtarzający się wzrost masy sinic w ogólnej biomasie może świadczyć o postępującym procesie
eutrofizacji badanego cieku.
     Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) – potencjał ekologiczny w przekroju
Nowakowo na podstawie elementów fizykochemicznych określono jako poniżej dobrego ze względu
na wysoką zawartość zawiesiny ogólnej, niskie stężenie tlenu rozpuszczonego oraz podwyższone wartości


                                                     5
OWO, azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego. Przy ocenie ogólnej nie uwzględniono wskaźników zasolenia
(przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone ogólne), których bardzo wysokie wartości związane
są z napływem słonawych wód z Zalewu Wiślanego.
     Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne) - z tej grupy żaden z parametrów nie przekroczył granicy stanu dobrego.
     Stan zanieczyszczenia bakteriologicznego w przekroju Nowakowo kształtował się na poziomie
niezadowalającym.
Tabela 2. Elementy biologiczne

Chlorofil "a"                   µg/l         20,8
Makrofity (MIR)                             34,2
Tabela 3. Elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny
                                    Wartość graniczna
         Wskaźnik            Jednostka                      Wartość
                                    I klasa     II klasa
                          o
Temperatura wody                  C          ≤ 22        24      19
Zawiesina ogólna                  mg/l         ≤ 25         50    60,3
Ph                                   6 - 8,5       6-9   7,6 - 8,1
Tlen rozpuszczony                mg/l O2        ≥7          5    2,3
BZT5                       mg/l O2        ≤3          6    5,1
OWO                        mg/l C        ≤ 10         15    17,7
Azot amonowy                  mg/l NNH4       ≤ 0,78      ≤ 1,56    0,84
Azot Kjeldahla                  mg/l N        ≤1          2    2,30
Azot azotanowy                 mg/l NNO3        ≤ 2,2         5    1,89
Azot ogólny                    mg/l N        ≤5          10    3,39
Fosfor og.                    mg/l P        ≤ 0,2         0,4   0,632
Przewodność                    µS/cm        ≤ 1000        1500   4400
Substancje rozpuszczone ogólne           mg/l        ≤ 500        800    1092
* przekrój znajdujący się pod wpływem słonawych wód Zalewu Wiślanego. Wskaźniki zasolenia (przewodność elektrolityczna wł. i substancje
rozpuszczone og.) nie zostały uwzględnione w ocenie ogólnej.


Tabela 4. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne

Wskaźnik                          Jednostka      Wartość graniczna  Wartość
Arsen                            mg/l As          0,05       <0,01
Bar                             mg/l Ba          0,5       0,031
Bor                             mg/l B           2        0,17
Chrom+6                           mg/l Cr          0,02      <0,001
Chrom og.                          mg/l Cr          0,05      <0,001
Cynk rozp.                          mg/l Zn          1        0,01
Miedź                            mg/l Cu          0,05       0,006
Fenole lotne (indeks fenolowy)                mg/l           0,01       0,009
Węglowodory ropopochodne (indeks olejowy)          mg/l            0,2       <0,05
Glin                            mg/l Al.          0,4       0,024
Cyjanki wolne                        mg/l CN          0,05       0,009
Selen                            mg/l Se          0,02       <0,01
Fluorki                           mg/l F           1,5       0,43
Kobalt                           mg/l Co          0,05      <0,002
Potencjał ekologiczny umiarkowany                    III klasa                                                                   6
Stan chemiczny – w oparciu o zakres badań substancji priorytetowych wykonanych w 2009 roku wody
rzeki Elbląg charakteryzuje dobry stan chemiczny (tabela 5).

Tabela 5. Ocena stanu chemicznego rzeki Elbląg w oparciu o badania wykonane w 2009 roku
                                           Wartość
         Ocena chemiczna               Jednostka                Wartość
                                          graniczna
Antracen*                            µg/l          0,4       <0,01
Kadm*                             µg/l Cd       ≤0,4-1,5      0,812
1,2-dichloroetan (EDC)**                    µg/l          10        0,0006
Dichlorometan**                         µg/l          20       <0,001
Endosulfan*                           µg/l         0,01       0,003
Fluoranten*                           µg/l          1       <0,01
Heksachlorobenzen (HCB)*                    µg/l         0,05       <0,001
Heksachloroheksan (HCH)*                    µg/l         0,04       0,04
Ołów**                             µg/l Pb         7,2       2,2
Rtęć*                             µg/l Hg         0,07       0,07
Naftalen**                           µg/l          2,4      <0,01
Nikiel**                            µg/l Ni         20       5,58
Pentachlorobenzen**                       µg/l         0,007      <0,001
Pentachlorofenol (PCP)*                       µg/l        1         0,001
WWA Benzo(a)piren*                         µg/l        0,1        <0,01
WWA Benzo(b)fluoranten***                      µg/l
                                          ∑ = 0,03       <0,01
WWA Benzo(k)fluoranten***                      µg/l
WWA Benzo(g,h,i)perylen****                     µg/l
                                          ∑ = 0,002
WWA Indeno(1,2,3-cd)piren****                    µg/l
Trichlorobenzen TCB**                        µg/l        0,4       0,0013
Trichlorometan**                          µg/l        2,5       <0,001
Tetrachlorometan*                          µg/l        12       <0,001
Aldryna***                             µg/l
Dieldryna***                            µg/l
                                          ∑ = 0,01       0,007
Endryna***                             µg/l
Izodryna***                             µg/l
DDT - izomer para-para**                      µg/l       0,01        0,005
DDT całkowity**                           µg/l       0,025        0,012
Trichloroetylen (TRI)**                       µg/l        10        0,0029
Tetrachloroetylen (PER)**                      µg/l        10        0,0024
 * maksymalna wartość stężeń
 ** średnia arytmetyczna stężeń z prób wody w roku kalendarzowym
 *** suma stężeń średnich
 **** granica oznaczalności wyższa o granicy do uszczalnej

 Stan chemiczny              dobryII.1.2.Rzeka Kumiela

Tabela 6. Charakterystyka przekroju pomiarowego rzeki Kumieli
Rzeka              Kumiela               Opis ppk         jcw Kumiela
Kod jcw             PLRW20001754929           Kod ppk MS_CD      PL01S0301_0907
Województwo (kod)        warmińsko-mazurskie (03)       Lokalizacja       0,1 km - ppk Elbląg Zatorze
Powiat             Elbląg                Współrzędne:
Gmina              Elbląg                LON           19,392194


                                                              7
Kategoria wód (kod)     01             LAT          54,14442
Rok badań          2009            RZGW         Gdańsk


     Kumiela, zwana potocznie Dzikuską jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Elbląg.
Długość cieku wynosi 18 km, powierzchnia zlewni 49,5 km2, przepływ średni w przekroju ujściowym 0,28
m3/s. Rzeka wypływa z Jeziora Starego położonego na wysokości 172,6 m n.p.m. i w swoim biegu
przepływa przez zbiornik zaporowy nazywany Jeziorem Goplenica. Najważniejszym i największym
dopływem Kumieli jest Srebrny Potok. Zasilana jest także wodami Jeziora Martwego. Od źródeł
aż do zabudowy miejskiej, Kumiela płynie przez lasy. Dolny odcinek rzeki przechodzący przez miasto
Elbląg jest skanalizowany.
     Kumiela jest odbiornikiem ścieków z Nadleśnictwa Elbląg w ilości ok. 1,1 m3/d, wód popłucznych
z Zakładu Produkcji Wody, wód pochłodniczych z Alstom Power oraz wód opadowych z terenu miasta.
Ponadto na ujściowym odcinku rzeki znajduje się wylot awaryjny przepompowni ścieków z osiedla
mieszkaniowego Zatorze.
     Rzeka w całości     stanowi jednolitą część wód o nazwie „Kumiela”. Badania jakości wody
przeprowadzono na ujściowym odcinku cieku, w przekroju Elbląg-Zatorze (0,1 km) w ramach monitoringu
operacyjnego.
Stan ekologiczny
Elementy biologiczne
     Chlorofil „a” – ze wskaźników biologicznych analizowano zawartość chlorofilu „a”, którego
średnioroczne stężenie było niskie i kwalifikowało przekrój do I klasy.
     Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) – wody Kumieli nie spełniały
wymogów     dobrego stanu w zakresie parametrów fizykochemicznych. O wyznaczeniu stanu poniżej
dobrego, zadecydowały wielkości BZT5, ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz azotu Kjeldahla.
Stan sanitarny wód był zły, co może świadczyć o okresowym dopływie zanieczyszczeń komunalnych.

Tabela 7. Elementy biologiczne
Chlorofil "a"           µg/l        4,9Tabela 8. Elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny

                       Wartość graniczna
     Wskaźnik       Jednostka               Wartość
                       I klasa   II klasa
                  o
Temperatura wody            C   ≤ 22      24      20
pH                      6 - 8,5     6-9   7,5 - 8
Tlen rozpuszczony         mg/l O2   ≥7        5    7,2
BZT5               mg/l O2   ≤3       6     7
OWO                mg/l C   ≤ 10      15    17,6
Azot amonowy         mg/l NNH4   ≤ 0,78    ≤ 1,56   0,16
Azot Kjeldahla          mg/l N   ≤1        2   2,18
Azot azotanowy        mg/l NNO3   ≤ 2,2       5   1,6
Azot ogólny            mg/l N   ≤5       10    2,86
Fosfor og.            mg/l P   ≤ 0,2      0,4   0,236

                                                   8
Przewodność         µS/cm-1    ≤ 1000    1500     577
Substancje rozpuszczone
               mg/l                  427
ogólne                   ≤ 500    800


Stan ekologiczny         umiarkowany


II.1.3. Rzeka Dąbrówka

Tabela 9. Charakterystyka przekroju pomiarowego rzeki Dąbrówki
Rzeka           Dąbrówka          Opis ppk       jcw Dąbrówka
Kod jcw          PLRW2000175514       Kod ppk MS_CD     PL01S0301_0871
Województwo (kod)     warmińsko-mazurskie (03)  Lokalizacja      1 km - ppk Rubno
Powiat           elbląski          Współrzędne:
Gmina           Elbląg           LON          19,387444
Kategoria wód (kod)    01             LAT          54,220444
Rok badań         2009            RZGW         Gdańsk


    Dąbrówka jest rzeką I rzędu, o długości 8,5 km i powierzchni zlewni 10 km2. Przepływ średni
w przekroju ujściowym wynosi 0,085 m3/s. Ciek wypływa z centralnej części Wysoczyzny Elbląskiej
na wysokości około 150 m n.p.m. i w okolicy miejscowości Rubno uchodzi do Zatoki Elbląskiej (zatoka
Zalewu Wiślanego ), będącej rezerwatem przyrody.
    Zlewnia Dąbrówki jest obszarem o rzeźbie falisto-pagórkowatej i w przeważającej części pokryta
lasem. Pozostałą cześć stanowią tereny rolnicze oraz nieużytki. Rzeka nie jest odbiornikiem ścieków
ze zewidencjonowanych, punktowych źródeł zanieczyszczeń.
    Dąbrówka stanowi jednolitą część wód o nazwie „Dąbrówka”. Badania przeprowadzono w ramach
monitoringu operacyjnego, na ujściowym odcinku cieku, w przekroju Rubno (1,0 km).


Elementy biologiczne
    Chlorofil „a” - średnioroczna wartość chlorofilu „a” nie przekraczała granicy I klasy.
    Makrofity – badanie makrofitowego stanu ekologicznego rzeki Dąbrówki w miejscowości Rubno
wykonano 21.07.2009 r. Długość odcinka badawczego wynosiła 100 m. Zacienienie występowało po obu
stronach badanego odcinka. Szerokość rzeki mieściła się w przedziale 1 – 5m, głębokość sięgała od 0,25
do 0,5 m. Głównym substratem dna był piasek i muł, typ przepływu – gładki. Koryto rzeki profilowane.
Występują wały przeciwpowodziowe. Największy procent pokrycia stanowiły: trędownik oskrzydlony
(Scrophularia umbrosa), czyściec błotny (Stachys palustris) i przetacznik bobowniczek (Veronica
beccabunga). Dość licznie występowała także trzcina pospolita (Phragmites australis).
    Stan ekologiczny cieku oceniono jako bardzo dobry (MIR – 48,2).
    Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) – stan ekologiczny na podstawie
elementów fizykochemicznych określono jak poniżej dobrego. Wskaźnikiem, który przekroczył granicę
dopuszczalną dla klasy II był ogólny węgiel organiczny (OWO).
    Na podstawie wartości liczby bakterii coli typu kałowego stan sanitarny Dąbrówki oceniono jako
niezadowalający.

                                                  9
Tabela 10. Elementy biologiczne

Chlorofil "a"            g/l      7,2
Makrofity (MIR)                   48,2
Tabela 11. Elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny
                               Wartość
      Wskaźnik         Jednostka       graniczna      Wartość
                           I klasa   II klasa
                      o
Temperatura wody                C     ≤ 22    24      16
Ph                          6 - 8,5   6-9     8 - 8,3
Tlen rozpuszczony           mg/l O2     ≥7     5       8,1
BZT5                  mg/l O2      ≤3     6      3,6
OWO                  mg/l C       ≤ 10    15      24
Azot amonowy             mg/l NNH4    ≤ 0,78   ≤ 1,56     0,188
Azot Kjeldahla             mg/l N     ≤1      2       1,98
Azot azotanowy            mg/l NNO3      ≤ 2,2    5     2,54
Azot ogólny              mg/l N       ≤5    10     3,67
Fosfor og.               mg/l P     ≤ 0,2    0,4     0,36
Przewodność              µS/cm     ≤ 1000    1500     637
Substancje rozpuszczone ogólne     mg/l      ≤ 500    800      395


Stan ekologiczny          umiarkowanyII.2. ŚCIEKI KOMUNALNE

     W 2009 roku, z terenu miasta, do wód powierzchniowych odprowadzono ogółem 8663,3 tys. m3
oczyszczonych ścieków komunalnych. Z eksploatowanej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków odprowadzono do rzeki Elbląg ścieki w ilości
8661,45 tys.m3/rok (99,98% ścieków z terenu miasta). Pozostałe 0,02% (1,84 tys. m3/rok) stanowią ścieki
odprowadzane z:

  mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo -
  Usługowego „Patrex” Poland Import - Export (odbiornik – rzeka Danówka - 3,4 m3/d);

  mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Nadleśnictwa Elbląg (odbiornik – rzeka Kumiela – 1,1
  m3/d oraz Srebrny Potok - 0,55 m3/d).
Tabela 12. Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków odprowadzanych z Elbląga do wód powierzchniowych
                                      Rodzaj oczyszczalni/ilość   Ładunek zanieczyszczeń
                           Odbiornik
         Nazwa zakładu                      odprowadzonych ścieków     w odprowadzanych
                            ścieków
                                          (m³/d)         ściekach (kg/d)

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i                  Mechaniczno – biologiczno –  BZT5 – 132,89
Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu – oczyszczalnia                 chemiczna       ChZT–972,93
ścieków w Elblągu                                            Zaw. og.– 176,79
                           Rzeka Elbląg     Projektowana przepustowość
Dane z informacji zakładu o zakresie korzystania                 105 600 m3/d;
ze środowiska za 2009 rok                             23730 m3/d
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-          Rów         Mechaniczno-biologiczna  BZT5 – 0,22
Usługowe „Patrex” Poland Import-Export w       melioracyjny             3       ChZT– 0,77
Elblągu – oczyszczalnia ścieków socjalno-      szczegółowy          3,4 m /d      Zaw. og.– 0,1
bytowych                       łączący się z


                                                               10
Dane z informacji zakładu o zakresie korzystania     Danówką
ze środowiska za 2009 rok


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg             rzeka     Mechaniczno-biologiczny       BZT5 – 5,025
                             Kumiela             3         ChZT-Cr – 25,125
                                         1,10 m /d          Zaw. og. – 7,035
                              rzeka                       BZT5 – 2,5
                             Srebrny         0,55 m3/d          ChZT-Cr – 12,5
                              Potok                       Zaw. og. – 3,5
Tabela 13. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód
powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2005-2009
     Ilość ścieków     BZT5        ChZT-Cr      Zawiesina ogólna      Azot ogólny    Fosfor ogólny
 Rok
      tys. m3/rok                           Mg/rok
 2005     9195        51          453          49            58,6         8,7
 2006     8583        36          330          47            46,9         7,1
 2007     9273       34,4         357,2         48,4            51,9         5,6
 2008     8768       46,7         382,3         74,9            44,2         5,1
 2009     8663       51,3         369,1         68,4            47,2         4,5Rysunek 1. Ładunek zanieczyszczeń zawarty w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga
w latach 2005-2009
    [Mg/rok] 500                                                 2005
         450
                                                           2006
         400
         350                                                 2007
         300                                                 2008
         250                                                 2009
         200
         150
         100
         50
          0
            BZT5 (mgO2/l)  ChZT-Cr      Zawiesina og. Azot og. (mgN/l)    Fosfor og.
                    (mgO2/l)       (mg/l)               (mgP/l)
Rysunek 2. Ilość ścieków odprowadzanych z terenu Elbląga do wód powierzchniowych w latach 2006-2009
  [tys. m3 /rok] 9400

         9200

         9000

         8800

         8600

         8400

         8200
               2006         2007        2008         2009     Rok
     W roku 2009, w stosunku do roku 2008, ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do wód


                                                                   11
powierzchniowych zmniejszyła się o nieco powyżej 1%. Jednocześnie odnotowano wyższy ładunek
zanieczyszczeń pochodzenia organicznego wyrażonych wskaźnikiem BZT5. Natomiast ładunek ChZT-Cr i
zawiesiny ogólnej był niższy.

II.3. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
Z kategorii ścieków przemysłowych z terenu miasta bezpośrednio do wód odprowadzane są:
- wody pochłodnicze
- ścieki technologiczne
    Największe ilości wód pochłodniczych w 2009 roku odprowadziły następujące zakłady przemysłowe
 ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o             –   2003,6 tys.m3
 Odlewnia Elzamech Sp. z o.o.             –   41,86 tys. m3
 ALSTOM POWER Sp. z o.o.                –   67,0 tys. m3
 MAAG Gear Sp. z o.o.                 –   114,04 tys. m3


Tabela 14. Ścieki przemysłowe odprowadzane do wód powierzchniowych z Elbląga w latach 2005-2009

              Wody pochłodnicze             Ścieki technologiczne
    Rok
                              tys. m3
    2005            10010                     85,5
    2006             5287                     49,2
    2007             4659                     47,1
    2008             3689                     42,8
    2009            2226,5                     51,5

    W roku 2009 do wód powierzchniowych odprowadzono ogółem 2226,5 tys. m3 wód pochłodniczych
i 51,5 tys. m3 ścieków technologicznych. Największą ilość wód pochłodniczych odprowadza Energa
Kogeneracja Sp. z o.o., z której do wód trafiło blisko 90% ogólnej ilości wytwarzanych wód
pochłodniczych.
    Ścieki technologiczne odprowadzane są do rzeki wyłącznie z Energi Kogeneracji Sp. z o.o. w
Elblągu. Przed odprowadzeniem ich do odbiornika są oczyszczane w oczyszczalni zakładowej.


Rysunek 3. Struktura ścieków odpływających w roku 2009 z terenu Elbląga do wód powierzchniowych

                                       ścieki komunalne
                                       wody pochłodnicze
                                       ścieki technologiczne
                                                   12
II.4. MONITORING POWIETRZA

    Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze i ciała stałe obecne w atmosferze, nie będące jego
naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach zwiększonych w porównaniu
z naturalnym składem powietrza.

    Antropogeniczne źródła powstawania zanieczyszczeń powietrza można podzielić na:
 energetyczne spalanie paliw,
 przemysłowe procesy technologiczne
 komunikacyjne – głównie transport samochodowy
 komunalne – gospodarstwa domowe, gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków.
    Rodzaje i ilość podstawowych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza – dwutlenek siarki (SO2),
tlenki azotu (wyrażone w NO2) pyły i tlenek węgla (CO), wynikają przede wszystkim z rodzaju i ilości
spalanych paliw. Głównym źródłem emisji podstawowych zanieczyszczeń do atmosfery są w przypadku:
  SO2 – energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy
  NO2 – transport, komunikacja i energetyka zawodowa
  pyły – energetyka i technologie przemysłowe
  CO – spalanie paliw w kotłowniach, transport drogowy.
    Do określenia wielkości emisji ze źródeł punktowych w roku 2009 z terenu Elbląga wykorzystano
informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.
    W roku 2009 emisja do powietrza z zakładów znajdujących się na terenie Elbląga, w podstawowych
wskaźnikach zanieczyszczeń wyniosła:
 pył ogółem               -    148,4 Mg
 dwutlenek siarki SO2          -    1188,9 Mg
 tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 -      580,8 Mg
 tlenek węgla              -    191,8 Mg


Tabela 15. Emisja do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach 2005-2009
                  Dwutlenek  Tlenki azotu w
          Pył ogółem                   Tlenek węgla  Gazy ogółem   Pyły i gazy
   Rok              siarki   przeliczeniu na
           [Mg]                      [Mg]     [Mg]     ogółem [Mg]
                   [Mg]     NO2 [Mg]
   2005      396       1032      749       359      2140      2536
   2006      170       651      558       286      1494      1664
   2007      143       1515      537       332      2384      2527
   2008      175       1118      560       268      1946      2121
   2009      148       1189      581       192      1962      2110

    W roku 2009, w porównaniu z rokiem ubiegłym, odnotowano niższą emisję pyłu i tlenku węgla
natomiast wyższą - dwutlenku siarki i tlenków azotu.
                                                        13
Tabela 16. Procentowe zmiany ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w porównaniu z rokiem 2008
                                         Tlenki azotu w
               Pył ogółem         Dwutlenek siarki
    Rok                                   przeliczeniu na NO2     Tlenek węgla [Mg]
                 [Mg]             [Mg]
                                             [Mg]
    2008           175,2              1118,2           560,4           268,9
    2009           148,4              1188,9           580,8           191,8
               spadek 15%            wzrost 6%       wzrost 4%          spadek 29%Rysunek 4. Emisja podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w latach 2005 – 2009 na obszarze
Elbląga
        [Mg] 1600
                                                                 2005
          1400                                                     2006
                                                                 2007
          1200
                                                                 2008
          1000
                                                                 2009

           800

           600

           400

           200

            0
                Pył ogółem      Dwutlenek siarki     Tlenki azotu      Tlenek węglaPodobnie jak w latach ubiegłych największy udział w emisji zanieczyszczeń na terenie Elbląga miały
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (dawniej Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o.) w pyle ogółem, dwutlenku
siarki i tlenkach azotu natomiast ALSTOM Power Sp. z o.o. w tlenku węgla. Drugim co do wielkości
źródłem emisji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta jest Elbląskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
    W roku 2009 procentowy udział zanieczyszczeń pochodzących z w/w podmiotów wynosił: 67%
zanieczyszczeń pyłowych i 99% zanieczyszczeń gazowych w stosunku do emisji ogólnej.


Tabela 17. Porównanie wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z ENERGA Kogeneracja
Sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i ALSTOM Power Sp. z o.o. w 2009 roku

                 ENERGA Kogeneracja         Elbląskie Przedsiębiorstwo       ALSTOM Power
           Emisja                       Energetyki Cieplnej
           ogółem         Sp. z o.o.                               Sp. z o.o.
                                       Sp. z o.o.
  Wskaźnik           Wielkość     % udział w     Wielkość             Wielkość
 zanieczyszczeń                                   % udział w
                 emisji z     całkowitej     emisji z             emisji z      % udział w
                                          całkowitej
           Mg/rok    terenu      emisji z      terenu              terenu     całkowitej emisji
                                         emisji z terenu
                 zakładu      terenu      zakładu              zakładu      z terenu miasta
                                           miasta
                          miasta
                  [Mg]                [Mg]               [Mg]
  Pył ogółem     184,4     68,3         37,0      49,4      26,8       9,5          5,2


                                                                    14
   SO2       1188,9       1160,7       97,6      25,7       26,3        2,0        0,2
   NOx       580,8       476,8       82,1      50,2         8,6      45,4        7,8
   CO       191,8        35,4       18,5      62,7       32,7        80,8        42,1
Tabela 18. Porównanie wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z ENERGA Kogeneracja
Sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i ALSTOM Power Sp. z o.o. w 2008 i 2009
roku
                                  Elbląskie Przedsiębiorstwo
         ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.                               ALSTOM Power Sp. z o.o.
                                  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 Wskaźnik                 % udział w    Wielkość        % udział w
zanieczyszczeń  Wielkość emisji                                    Wielkość emisji   % udział w
                       całkowitej  emisji z terenu      całkowitej
         z terenu zakładu                                    z terenu zakładu całkowitej emisji
                      emisji z terenu  zakładu        emisji z terenu
              [Mg]                                        [Mg]    z terenu miasta
                        miasta     [Mg]           miasta

   Rok      2008    2009    2008   2009   2008    2009   2008     2009  2008   2009   2008     2009

 Pył ogółem    65,4     68,3   37,3   37,0   52,8    49,4   30,1     26,8  13,1     9,5  7,5      5,2

   SO2      1036,6   1160,7    92,7   97,6   79,0    25,7    7,1      2,2  1,1     2,0  0,1      0,2

   NOx      439,7    476,8    78,5   82,1   54,2    50,2    9,7      8,6  61,0   45,4   10,9     7,8

   CO       32,3     35,4   12,0   18,5   67,8    62,7   25,2     32,7  116,8   80,8   43,4     42,1
    W kształtowaniu zmian klimatycznych dużą rolę odgrywa między innymi emisja do powietrza
dwutlenku węgla. Głównym źródłem emisji CO2 jest spalanie paliw do celów energetycznych
i transportowych. Na terenie Elbląga największy udział w emisji tego gazu ma Energa Kogeneracja Sp. z
o.o. W roku 2009 wielkość emisji CO2 do powietrza z Energi Kogeneracji Sp. z o.o. stanowiła 88,4% emisji
całkowitej. Emisja z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej stanowiła 8,5% emisji całkowitej.


Tabela 19. Emisja CO2 do powietrza z terenu Elbląga w latach 2005 – 2009
          Rok       2005     2006    2007     2008      2009

         Wielkość
         emisji CO2    355355    335 765   305765    309262   323979
          [Mg]
                                                                         15
Rysunek 5. Emisja CO2 do powietrza z terenu Elbląga w latach 2005 – 2009

       360000
   [Mg]
       350000
       340000

       330000
       320000

       310000
       300000

       290000
       280000
              2005       2006      2007  2008        2009   RokTabela 20. Rodzaje gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z zakładów na terenie Elbląga
                                       Emisja ogółem (Mg/rok)
    Lp.             Rodzaj gazów lub pyłów
                                       2008        2009
     1.   Akrylonitryl
     2.   aldehydy alifatyczne i ich pochodne              0,012
                                                 0,016
     3.   aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne      0,15
                                                 0,044
     4.   alkohole alifatyczne i ich pochodne              13,50       12,481
     5.   alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne                0,114
                                       0,005
     6.   aminy i ich pochodne                               0,089
                                       0,045
     7.   Amoniak                            4,14        8,0026
     8.   Arsen
     9.   Azbest
    10.   Benzen                            0,45
                                                 0,309
     11.  benzo/a/piren                        0,0068
                                                 0,214
    12.   Bizmut
    13.   Cer
    14.   chlorek winylu (w fazie gazowej)               0,015       0,00003

    15.   chlorowcopochodne węglowodorów typu CFC
    16.   chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC       0,021

    17.   Chrom                             0,059       0,032

    18.   Cyna                             0,0067       0,020

    19.   Cynk                             0,0028       0,0086

    20.   czterochlorek węgla
    21.   dwusiarczek węgla                                 0,06

    22.   dwutlenek siarki                       1118,17      1188,903
    23.   dwutlenek węgla                       309262,22     323978,596
    24.   etery i ich pochodne                     1,37        1,260
    25.   halony: 1211,1301,2402
    26.   halony z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach


                                                      16
27.  heksafluorek siarki
28.  Kadm                           0,00023  0,534

29.  ketony i ich pochodne                   9,79   11,940
30.  Kobalt                           0,011
                                     0,0086
31.  kwasy nieroganiczne, ich sole i bezwodniki         0,24   0,033

32.  kwasy organiczne, ich związki i pochodne               8,286
                                 11,22
33.  mangan                           0,01   0,267

34.  Metan                                9,802
                                 2,48
35.  molibden
36.  Nikiel                          0,0085  0,0135

37.  oleje (mgła olejowa)
38.  Ołów                           0,00023  0,00568

39.  organiczne pochodne związków siarki
40.  perfluorowęglowodory
41.  pierwiastki metaliczne i ich związki                 2,539
                                 1,65
42.  pierwiastki niemetaliczne                      0,00144

43.  podtlenek azotu
44.  polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany
45.  polichlorowane bifenyle
46.  pyły cementowo - wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
47.  pyły krzemowe                       0,048   0,041

48.  pyły nawozów sztucznych
49.  pyły polimerów                       0,168   0,101

50.  pyły środków powierzchniowo czynnych
51.  pyły węgla brunatnego                        0,454

52.  pyły węglowo-grafitowe (sadza)               18,52   4,623
53.  pyły ze spalania paliw                  120,81  119,484
54.  pyły pozostałe                       35,69  23,720
55.  Rtęć                           0,0025

56.  sole niemetali
57.  substancje organiczne
58.  tlenek węgla                       268,85  191,832
59.  tlenki azotu                       560,36  580,825
60.  tlenki niemetali
61.  1,1,1-trójchloroetan
62.  węglowodory alifatyczne i ich pochodne           9,88   15,816
63.  węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne   27,97  24,965
64.  wodorofluorowęglowodory
65.  związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe         0,20
                                      0,131
66.  związki heterocykliczne                  0,0018  0,0538

67.  związki izocykliczne                    0,05   0,021
                                          17
II.4.1. Roczna ocena jakości powietrza

    Ocenę jakości powietrza,   zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 6 marca 2008r.
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza z 6 marca 2008 roku (Dz.U. Nr 52 poz. 310
z  2008 roku), wykonuje się w wydzielonych strefach. Miasto Elbląg jest 1 z 9 stref na obszarze
województwa warmińsko - mazurskiego. Ocena sporządzana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, w którym określono
wartości dopuszczalnych/docelowych stężeń, ustanowionych       ze względu na ochronę zdrowia ludzi
(benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i
benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10) oraz ochronę roślin (dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon) w
oparciu o kryteria obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej.    Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń przedstawiono
w tabeli 21. W wewnętrznej instrukcji Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał poszczególnym klasom
oznaczenia literowe.

Tabela 21. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń
    Ocenę jakości powietrza w 2009 roku przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone
w Inspektoracie, między innymi z automatycznej stacji zanieczyszczeń powietrza w Elblągu. Automatyczna
stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza zlokalizowana przy ul. Bażyńskiego funkcjonuje od czerwca
2005  roku.  Dane   pomiarowe   oraz  opis  stacji  udostępnione   są  na   stronie  internetowej
www.olsztyn.csms.com.pl.


Klasyfikacja strefy – miasto Elbląg – w 2009 roku

Pod kątem ochrony zdrowia strefie – miasto Elbląg – przypisano klasę A ze względu na:
 stwierdzone stężenia SO2, NO2, PM10, C6H6, CO, O3 (uwzględniając stężenia zmierzone na stacji
  pomiarowej w Elblągu)


                                                        18
 zawartość ołowiu, niklu, kadmu, arsenu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 (poprzez oszacowanie w oparciu
  o wyniki uzyskane z próbek pobieranych na stacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej).
  W 2009 roku Inspekcja Ochrony Środowiska, zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/50/WE, rozpoczęła
proces wdrażania pomiarów pyłu PM 2,5. Pod koniec grudnia 2009 roku na terenie automatycznej stacji
zainstalowano, zakupione ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dwa manualne stanowiska poboru pyłu: PM 2,5 i PM 10, które włączono do eksploatacji 1.01.2010 roku.
Pomiar PM10 i PM 2,5 odbywa się w sposób ciągły.


II.5. MONITORING HAŁASU

    W ostatnich latach hałas wysuwa się na pierwsze miejsce spośród czynników środowiskowych
powodujących największą uciążliwość. Konflikty spowodowane zanieczyszczeniem środowiska hałasem są
coraz silniej odczuwalne, zwłaszcza w środowisku miejskim. Za podstawową przyczynę uznaje się transport
samochodowy. Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu, jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:
 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
 zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego gdy nie jest on dotrzymany.
  W roku 2009na terenie Elbląga pomiary hałasu wykonywane były tylko podczas kontroli w zakładach
przemysłowych.

II.5.1. Hałas instalacyjny

    Źródłem hałasu instalacyjnego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy technologiczne,
wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a także urządzenia obiektów handlowych
(wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze, urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające
w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego
w otoczeniu obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu
posiadającego do nich tytuł prawny.

    Zagrożenie hałasem przemysłowym ma głównie charakter lokalny i obejmuje swym zasięgiem
jedynie niewielkie obszary zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące bezpośrednio z obiektem będącym źródłem
ponadnormatywnej emisji hałasu.

    Ocenę stanu akustycznego środowiska, ze względu na uciążliwość hałasu instalacyjnego, wykonano
w oparciu o wyniki kontroli (planowanych i interwencyjnych) przeprowadzonych w 2009 roku,
w 6 podmiotach. Stwierdzone w 1 przypadku przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku zostało
usunięte w wyznaczonym terminie poprzez wymianę wentylatora.
    Dodatkowo w ramach automonitoringu pomiary hałasu instalacyjnego wykonały Alstom Power Sp.
z o.o. oddział w Elblągu i Energa – Kogeneracja Sp. z o.o.                                                  19
Tabela 22. Wyniki pomiarów hałasu instalacyjnego wykonanych na terenie Elbląga w 2009 roku

 L.p.              Zakład                  Adres           Pomiar/Przekroczenie

                                                 dzień        noc

 1.         MAR-KO FHP. J. Walkiewicz           ul. Poprzeczna 39/40   bez przekroczeń  bez przekroczeń

 2.         Centrum Handlowe "Ogrody           ul. Płk. Dąbka 152    bez przekroczeń  bez przekroczeń

 3.       „Selmet” B.J.Rudniccy, Spółka jawna         ul. Traugutta 31    bez przekroczeń  bez przekroczeń

 4.     Energa – Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu *      ul. Elektryczna 20   bez przekroczeń  bez przekroczeń

 5.             PHU Słowiańska               ul. 1 Maja 3     bez przekroczeń  bez przekroczeń

 6.        Sklep "LUX" nr 5, PSS "Społem"         ul. Kowalska 15-18    bez przekroczeń    5,5 dB*

 7.              Lupus sp.j.              ul. Skrzydlata 28    bez przekroczeń  bez przekroczeń

 8.     Alstom Power Sp.z o.o. Oddział w Elblągu*       ul. Stoczniowa 2    bez przekroczeń  bez przekroczeń
* przekroczenie w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 (Dz. U. Nr
120, poz.826)
* pomiary wykonane przez podmiot
Tabela 23. Rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w obiektach skontrolowanych na terenie Elbląga
w latach 2005-2009

                                 Przekroczenie (dB)
       Rok
                   <5          5-10          10-15       >15
           dzień       1           3              -        -
    2005
           Noc       -           1              -        -
           dzień       1           1              -        -
    2006
           Noc       -           -             1         -
           dzień       1           3              -        -
    2007
           Noc       1           -             1         -
           dzień       -           -              -        1
    2008
           Noc       -           -              -        -
           dzień       -           1              -        -
    2009
           Noc       -           -              -        -
                                                               20
Rysunek 6. Procentowy udział przekroczeń norm hałasu w poszczególnych zakresach na terenie Elbląga w latach
2005 – 2009

       % 90                                                  2005
         80                                                  2006
         70                                                  2007
         60                                                  2008
         50                                                  2009

         40
         30
         20
         10
         0
                                                        [dB]
           bez przekroczeń    <5       5 - 10    10 - 15         >15
Rysunek 7. Obiekty emitujące hałas skontrolowane na terenie Elbląga w latach 2005-2009

        % 90                                               nieprzekraczające
         80                                               dopuszczalnych norm
         70                                               przekraczające
         60                                               dopuszczalne normy
         50
         40
         30
         20
         10
         0
              2005       2006      2007      2008        2009    Rok
II.6. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)
       Ogólne zasady ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
regulowane są przez ustawę z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.). W myśl ustawy pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300GHz.
       W 2009 roku na terenie Elbląga wykonano pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w 6
punktach pomiarowych. Lokalizację i wyniki pomiarów przedstawiano w tabeli 24.


Tabela 24. Wyniki pomiarów pól promieniowania niejonizującego wykonanych 2009 roku

           Lokalizacja pionu      Współrzędne pionu    Wartość pomiaru wielkości fizycznej charakteryzującej
  Lp.
            pomiarowego         pomiarowego         promieniowanie elektromagnetyczne [V/m]
                                          Częstotliwość          Częstotliwość
             (adres)         N       E        0,1 MHz–1GHz          1 MHz–40 Ghz
              Elbląg
     1.                 54°08’58,2’’  19°24’45,0’’        0,26               < 0,8
         ul. Skrzydlata/Lotnicza
              Elbląg
     2.                 54°11’11,0’’  19°23’55,9’’        0,35               < 0,8
            ul. Odrodzenia


                                                                   21
             Elbląg
   3.                  54°09’25,9’’  19°25’45,4’’      0,31           < 0,8
            ul. Sadowa
             Elbląg
   4.                  54°11’17,5’’  19°24’54,6’’      0,33           < 0,8
           ul. Korczaka 34
             Elbląg
   5.                  54°09’49,6’’  19°25’51,1’’      0,16           < 0,8
           ul. Monte Casino
             Elbląg
   6.                  54°10’06,1’’  19°24’09,3’’      0,15           < 0,8
            ul. Karowa
      W żadnym z punktów pomiarowych objętych badaniem poziomu pól elektromagnetycznych w 2009
roku nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzenia Ministra
Środowiska    z   dnia  30   października   2003   roku  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów   pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, wynoszącej 7
V/m dla    badanych     częstotliwości. Wszystkie      zmierzone  wartości  składowej  elektrycznej  pól
elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie. Najwyższy zmierzony poziom stanowi zaledwie
5 % poziomu dopuszczalnego.


II.7. OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI

      Odpady powstają we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, a ich skład i ilość zależą
w dużym stopniu od modelu życia społeczeństwa oraz rodzaju prowadzonej gospodarki.
      Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami może wywierać negatywny wpływ na środowisko
naturalne oraz zdrowie i życie ludzi.
      Za priorytetowe cele w gospodarce odpadami na najbliższe lata przyjęto:
 zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową
  i system opłat za korzystanie ze środowiska;
 stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost
  odzysku a zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie;
 zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
      W roku 2009 roku ocenę gospodarki odpadami opracowano w oparciu o informacje pochodzące
z bazy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (WSO – Wojewódzki System Odpadowy) oraz dane własne
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Elblągu gromadzone
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, uzupełniane wynikami kontroli Wydziału Inspekcji.II.7.1. Odpady powstające w sektorze przemysłowym

      W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w 2009 roku w Elblągu powstało łącznie
219,7 tys. Mg odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (dane WSO).
                                                            22
Tabela 25. Wykaz największych wytwórców odpadów na terenie Elbląga w 2009 roku

 Lp.            Nazwa wytwórcy              Odpady [tys. Mg]
 1.  „Alstom Power” Sp. z o.o.                       72,7
 2.  Grupa Żywiec S.A. – Browar w Elblągu                  50,7
 3.  ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.                     32,4

    Odpady przemysłowe w zależności od rodzaju przemysłu przekazywane są wyspecjalizowanym
odbiorcom posiadającym pozwolenie na odbiór lub zagospodarowanie jeśli jest to zasadne i możliwe.


II.7.1.1. Odpady niebezpieczne

    Odpady niebezpieczne stanowią specyficzną grupę odpadów. Powstają zarówno w sektorze
gospodarczym, jak i komunalnym. Źródłami odpadów niebezpiecznych są placówki służby zdrowia,
szkolnictwo, środki transportu, stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i remontowe, zakłady
przemysłowe.
    W raporcie zamieszone zostały dane dotyczące roku 2008 roku, ponieważ Urząd Marszałkowski jest
w trakcie weryfikacji danych dotyczących roku 2009.
    W 2008 roku, wg danych Urzędu Marszałkowskiego, powstało 1120,36 Mg odpadów
niebezpiecznych.

Tabela 26. Rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w największych ilościach na terenie Elbląga
w 2008 roku
     Kod odpadu              Nazwa odpadu                 Masa w Mg

      120109*       Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali          223,9
                niezawierające chlorowców
      130508*       Mieszanina odpadów z piaskowników i z              309,7
                odwadniania olejów w separatorach

    Największe ilości odpadów niebezpiecznych powstały w „Alstom Power” Sp. z o.o. w Elblągu –
243,513 Mg.
    Odpady   niebezpieczne  typu  komunalnego   przyjmowane     są   przez  ZUO  bezpośrednio
lub za pośrednictwem punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych zorganizowanych w mieście.
    Odpady niebezpieczne z przemysłu przekazywane są przez ich wytwórców firmom, które posiadają
decyzje właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi.


II.7.2. Odpady komunalne

    W roku 2009 z terenu miasta złożono na składowisku 50146,93 Mg odpadów komunalnych.
Największą składowaną grupę, ok. 88% ogólnej ilości odpadów, stanowiły niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne. Pozostałe, to głównie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, minerały (piasek,


                                                      23
kamienie), odpady wielkogabarytowe oraz zawartość piaskowników. Znaczną część wytwarzanych odpadów
komunalnych stanowiły również odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpadowa papa.
     W ostatnich latach wzrasta systematycznie ilość wytwarzanych, w sektorze komunalnym
i przemysłowym, odpadów opakowaniowych. Na terenie miasta największy udział w ogólnej masie
wytworzonych odpadów opakowaniowych stanowią odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych
oraz szkła.
     Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu eksploatujący składowisko planuje realizację
następujących przedsięwzięć, w ramach projektu I „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w
Elblągu i rekultywacja składowiska odpadów w Elblągu. Przewidziane jest wykonanie następujących
instalacji:
     - sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki
     - sortownia szkła
     - instalacja do przerobu tworzyw sztucznych
     - instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych
     - instalacja do produkcji komponentów paliwa alternatywnego
     - instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazynowania odpadów sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
     - centrum recyklingu
     - instalacje wykorzystania biogazu i przyłącze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
     - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
     - stacja paliw
     - instalacje i obiekty towarzyszące.
     Projekt II zakłada „Rekultywację nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym.
     W dniu 29.06.2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia na podstawie
której rozpoczęto realizację projektu I – „Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów”. W
ramach rozbudowy ZUO podpisało 26.03.2010 z PBR Megaron Sp. z o.o. w Gdańsku, kontrakt na
wybudowanie kompostowni. Termin realizacji kontraktu – marzec 2011 r.
     Wymiernym efektem ekologicznym inwestycji będzie znaczna redukcja masy odpadów
deponowanych na składowisku w stosunku do masy odpadów przyjętych do ZUO oraz redukcja masy
odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku na korzyść odzysku surowców
wtórnych, kompostu oraz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

II.7.3. Selektywna zbiórka odpadów

     Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie miasta od roku 1995. Firmą odbierającą
odpady jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu (80% mieszkańców) oraz CLEANER Sp. z o.o.
w Elblągu (1% mieszkańców). Ilość i rodzaj zebranych odpadów przedstawiono w tabeli poniżej.
                                                   24
Tabela 27. Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie Elbląga w wyniku selektywnej zbiórki w 2009 roku
 Kod odpadu          Nazwa odpadu                Ilość w Mg
  150101        Opakowania z papieru i tektury           104,1
  150102        Opakowania z tworzyw sztucznych           454,65
  150104          Opakowania z metali               38,139
  150107          Opakowania ze szkła               619,29
  170202           Szkło techniczne                60,6
  200101            Papier i tektura               790,48

     Punkty selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Elbląga:
 Apteki               –      pojemniki na przeterminowane leki              - 40 punktów
 placówki oświatowe         –      pojemniki na zużyte baterie                 - 65 pkt.
 stacje paliw + Z.U.O.        –      Punkty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych - 6 pkt.
 sklepy komputerowe         –      pojemniki na zużyte tonery                  - 6 pkt.
 urzędy, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, punkty handlowo – usługowe, zakłady
  fotograficzne           –      pojemniki na baterie                     -101 pkt.


Tabela 28. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Elbląga w latach 2005-2009
                         Ilość poszczególnych rodzajów odpadów [Mg]
          Rodzaj odpadu
                      2005     2006    2007    2008     2009
          Papier i tektura    371,49    561,65  646,18    821,85    894,58
            Szkło       406,98    414,86  457,58    545,86    679,89
        Tworzywa sztuczne     293,79    326,77  326,31    379,89    454,65
            Metale       10,79    6,00    6,5    14,39     38,14
            Razem       1094,25   1309,28  1436,57   1761,99  2067,259Rysunek 8. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Elbląga na przestrzeni lat 2005 - 2009

       [Mg] 900                                        Papier i tektura
         800
                                                   Szkło
         700
         600                                        Tworzywa sztuczne
         500                                        Metale
         400
         300
         200
         100
          0
              2005      2006     2007     2008    2009     RokTabela 29. Ilość i rodzaj odpadów niebezpiecznych zebranych w punktach zbiórki
       Kod odpadu                    Nazwa odpadu                  Ilość w Mg
 200132                   Leki inne niż wymienione w 200131             1,67
 200133                   Baterie i akumulatory                   4,20
 200121                   Świetlówki                         0,17
 200128                   Farby, tusze, farby drukarskie               0,33
 200136                   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne       16,95                                                               25
Tabela
30. Ilość osadów ściekowych wytworzona w oczyszczalni ścieków w Elblągu w 2009 roku
          Rodzaj oczyszczalni             Forma uwodniona             s.m.o.

   Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna w Elblągu      18253,81 Mg            3484,7 Mg
III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
      W roku w 2009 realizując zadania polegające na kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska
i warunków określonych w decyzjach administracyjnych skontrolowano na terenie Elbląga 49 podmiotów,
przeprowadzając 51 kontroli. W tym 13 kontroli miało charakter kontroli interwencyjnych.
      W zaktualizowanej ewidencji kontrolowanych podmiotów znajdowało się 129 zakładów.
      Wykaz skontrolowanych w 2009 roku podmiotów wraz z krótką informacją o podjętych przez
Inspektorat działaniach pokontrolnych znajduje się w tabeli 30. Zawiera ona tylko kontrole typowe,
związane z wyjazdem inspektora w teren. Spośród 49 skontrolowanych podmiotów (dla porównania – w
2008 skontrolowano 42 podmioty), w 10 nie stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska (w roku
2008 – w 5 podmiotach). W pozostałych 39 zostały podjęte działania zmierzające             do usunięcia lub
ograniczenia głównych problemów ekologicznych, zgodnie z przysługującymi inspekcji kompetencjami
(m.in. pouczenie, zarządzenie pokontrolne, instruktaż, kara pieniężna za stwierdzone przekroczenie
warunków decyzji).
     W związku ze zmianami w prawie, zobowiązującymi zakłady do wykonywania badań
automonitoringowych i przekazywania ich wyników do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
w 2009 roku wzrosła liczba kontroli prowadzonych w oparciu o dokumenty- tzw. „papierowych”.
Do kontroli takich należą m.in.: weryfikacja wyników pomiarów przekazywanych przez zakłady ustawowo
zobligowane do przekazywania Inspekcji          raportów PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)
- Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,         rocznych raportów emisji CO2, a także wykazów
zawierających informacje o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Tabela 30. Podmioty skontrolowane w roku 2009 na terenie miasta Elbląg
                           Rodzaj kontroli, jakiego
L.p.     Nazwa kontrolowanego zakładu       elementu środowiska      Zarządzenia, wystąpienia, pouczenia
                              dotyczyła

     P.H.U. Przemysław Bystrek "PRZEMO"                  pouczenie, zarządzenia pokontrolne,
1.                        interwencja, powietrze    wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego
     w Elblągu, ul. Bema 18
                                        Województwa Warmińsko-Mazurskiego
                                                             26
                                       pouczenie, zarządzenia pokontrolne
                                       (wykonano), wystąpienie do Wojewódzkiego
   OPONY. PL S.A. Ostrowo 10a,
                                       Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie
2.  89-115 Mrocza - punkt serwisowy      kompleksowa, odpady
                                       Delegatura w Elblągu, wystąpienie do Urzędu
   w Elblągu przy ul. Lotniczej 4c
                                       Miejskiego w Elblągu, wystąpienie do Urzędu
                                       Marszałkowskiego w Olsztynie, wystąpienie
                                       do Starostwa Powiatowego w Nakle nad
   PHU "MOBIL A.G." Andrzej Gardysiak                   Notecią
                                       mandat, zarządzenia pokontrolne ( wykonano),
3.  w Elblągu, ul. Rawska 17c – komis     problemowa, odpady
                                       pismo do GIOŚ
   samochodowy przy ul. Zacisze 4

4.  EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu        problemowa, ścieki      bez uwag
   P. P.H.U. "Patrex" Poland Import-Export                 pouczenie, zarządzenia pokontrolne,
5.  wł. E. Sowa w Elblągu,          problemowa, ścieki      (wykonano), decyzja z art. 376 ustawy Prawo
   ul. Mazurska                              ochrony środowiska o usunięciu naruszeń

                        interwencja, powietrze    pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   KWN ENERGIA Sp. z o.o. w Gdańsku                    (wykonano)
6.
   - Port Elbląg przy ul. Radomskiej
                        interwencja, powietrze    pouczenie, zarządzenia pokontrolne
                                       (wykonano)

7.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe    problemowa, powietrze     pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   "IWO" Import-Export w Elblągu                      (wykonano)
                                       pouczenie, zarządzenia pokontrolne,
   Firma Handlowa "BINGO" w Elblągu                    wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego
8.                       interwencja, powietrze    Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   ul. Bema 18
                                       wystąpienie do Powiatowego Inspektora
                                       Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga
                                       instruktaż, zarządzenia pokontrolne (nie
                                       odpowiedziano, wysłano ponaglenie),
   Centrum Ogrodnicze "OLKWIAT"
                                       wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego w
9.  M. Nowodworski w Elblągu         problemowa, nadzór rynku
                                       Olsztynie, pismo dotyczące nieprawidłowości
   ul. Warszawska 14
                                       skontrolowanych urządzeń przesłane do WIOŚ
                                       w Poznaniu z prośbą o podjęcie czynności
                                       kontrolnych u importera
                        problemowa, odpady-stacja   bez uwag( nie stwierdzono nieprawidłowości)
                        demontażu
10.  "KANON" D. Burnos & S.Odya
   w Elblągu, ul. Malborska 91        problemowa, odpady      weryfikacja sprawozdania dla NFOŚiGW
                                       w Warszawie
   ALSTOM Power Sp. z o.o.                         zarządzenie pokontrolne (wykonano), pismo
11.  w Warszawie Oddział w Elblągu       kompleksowa, inwestycje    do WINB w Olsztynie informujące o wynikach
   Zakład Metalurgiczny - nowa Odlewnia                  kontroli
   ALSTOM POWER Sp. z o.o.          problemowa, sprzęt
12.  w Warszawie Oddział w Elblągu                      bez uwag ( nie stwierdzono nieprawidłowości)
                        elektroniczny i elektryczny
   ul. Stoczniowa 2
   Firma Wielobranżowa "PAMA"        problemowa, odpady –stacja  pouczenie, zarządzenia pokontrolne
13.  M. Sienkiewicz w Elblągu                        (wykonano), wystąpienie do Urzędu
                        demontażu
   ul. Warszawska 125 B                          Marszałkowskiego w Olsztynie
                                       pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   Zakład Meblowy "Layman" w Elblągu,
14.                       problemowa, powietrze     (wykonano), mandat w wysokości 300 zł
   ul. Słonecznikowa 10
                                       na podstawie art. 340 ust. 2 ustawy Prawo
                                       Ochrony Środowiska
15.  Statoil Polska Stacja Paliw w Elblągu   problemowa, poważne awarie  pouczenie, zarządzenie pokontrolne
   Pl. Grunwaldzki 4                            (wykonano)
                                                              27
   Przedsiębiorstwo Handlowe "TIBOJ"                   pouczenie, zarządzenia pokontrolne
16.  T. Bednarz, Nowica 8/3,         interwencja, powietrze    (wykonano), wystąpienie do Urzędu
   14-405 Wilczęta - skład opału                     Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
   przy ul. Zagonowej 12A w Elblągu                   Mazurskiego
   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17.  Centrum Chorób Wewnętrznych       problemowa, SZWO       bez uwag ( nie stwierdzono nieprawidłowości)
   "EL-VITA" w Elblągu,
   ul. Jaszczurczego 22
   F.H. "Rudnicki" ul. Elbląska 52,                   pouczenie, zarządzenia pokontrolne
18.  80-724 Gdańsk - stacja demontażu    problemowa, odpady      (wykonano), wystąpienie do Urzędu
   w Elblągu przy ul. Willowej 1                     Marszałkowskiego w Olsztynie, wystąpienie
                                      do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
                                      instruktaż, zarządzenia pokontrolne (nie
   "MARBOX" Anna Dudzińska
19.                      problemowa, nadzór rynku   odpowiedziano, wysłano ponaglenie),
   w Elblągu, ul. Dojazdowa 14
                                      wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego
                                      w Olsztynie
20.  Firma Handlowo-Usługowa         problemowa, SZWO       bez uwag ( nie stwierdzono nieprawidłowości)
   "EUROKLIMA"
   D. Karpiński                             pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych                 (wykonano), wystąpienie do Urzędu Miejskiego
   w Elblągu ul. Junaków
21.  w Olsztynie, Stacja Eksploatacji  w interwencja, odpady       w Elblągu, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
   Elblągu, Pl. Dworcowy 11                       Środowiska w Olsztynie, do Powiatowego
                                      Inspektora Sanitarnego w Elblągu, pismo
                                      do producenta podkładów kolejowych
   Centrum Handlowe OGRODY                        pouczenie, bez zarządzeń, przeprowadzono
22.                      problemowa, hałas
   w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 152                     pomiary natężenia dźwięku emitowanego
                                      do środowiska
                                      pouczenie, zarządzenia pokontrolne
                                      (wykonano), wystąpienie do Urzędu Miejskiego
   Firma Handlowo-Usługowa
                                      w Elblągu, wystąpienie do Urzędu
23.  "EUROMAX" A. Michalski w Elblągu,    interwencja, odpady
                                      Marszałkowskiego w Olsztynie, wystąpienie
   ul. Grobla Św. Jerzego 11/2A
                                      do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy
                                      Inspektorat Pracy w Olsztynie, Oddział
                                      w Elblągu
                                      pouczenie, zarządzania pokontrolne (wezwanie
   "SELMET" B.J. Rudniccy w Elblągu,                   do przesłania informacji, wykonano), mandat
24.  ul. Traugutta 31- skup złomu przy    interwencja, hałas      500zł, przeprowadzono pomiary natężenia
   ul. Grunwaldzkiej w Elblągu                      dźwięku emitowanego do środowiska dla pory
                                      dnia z instalacji do załadunku i rozładunku
                                      złomu, wystąpienie do RDOŚ w Olsztynie
25.  "SELMET" B.J. Rudniccy ul. Traugutta  problemowa, odpady – stacja  pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   31 - ul. Malborska w Elblągu      demontażu           (wykonano),
   Przedsiębiorstwo "ABAR" - AGD
26.                      problemowa, SZWO       bez uwag ( nie stwierdzono nieprawidłowości)
   Paweł Burek w Elblągu,
   ul. Kłoczowskiego 14/28
                                      pouczenie, zarządzenie pokontrolne
   Salon RTV ZEW Zenon Reszka       kompleksowa, zużyty sprzęt  (wykonano), wystąpienie do Urzędu
27.
   w Elblągu, ul. Hetmańska 10       elektroniczny         Marszałkowskiego oraz do Prezydenta Miasta
                                      Elbląga
   Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe                  pouczenie, zarządzenie pokontrolne
28.  Autoholowanie Piotr Kalnika w Elblągu  problemowa, poważne awarie
                                      (wykonano)
   Al. Grunwaldzka 108/A
                                                            28
                                      pouczenie, zarządzenia pokontrolne
   Zakład Poligraficzny "ELGRAF"
                                      (wykonano), przeprowadzono pomiary
   Stefan Szmit ul. Komeńskiego 19A
29.                      interwencja, powietrze    natężenia dźwięku emitowanego do środowiska,
   Zakład Produkcyjny w Elblągu przy ul.
                                      wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Elblągu
   Kościuszki 6
                                      Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
                                      Środowiska
   A & A AGD ANKA                            pouczenie, zarządzenia pokontrolne
30.  Anna Piekarczyk w Elblągu        problemowa, SZWO       (wykonano), wystąpienie do Prezydenta Miasta
   ul. Traugutta 27 F                          Elbląga
   P.H.U. SŁOWIAŃSKA Mirella i Rafał                   przeprowadzono pomiary natężenia dźwięku
31.                      interwencja, hałas      emitowanego do środowiska– wyniki
   Postek w Elblągu, ul. 1 Maja 3
                                      przekazano do Urzędu Miejskiego w Elblągu

32.  Logstor Polska Sp. z o.o. w likwidacji  problemowa, poważne awarie  pouczenie
   w Elblągu, ul. Malborska 60
33.  HANYANG ZAS Sp. z o.o. w Elblągu,    problemowa, poważne awarie  pouczenie, zarządzenie pokontrolne
   ul. Warszawska 72                           (wykonano)
34.  Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie   problemowa, monitorowanie  bez uwag, pobór prób - bez przekroczeń
   Oddział w Elblągu ul. Wojska Polskiego  zawartości siarki
   1
   "TRANSPORT WODNY"            problemowa, monitorowanie
35.  Edward Biskupski w Elblągu                      bez uwag, pobór prób - bez przekroczeń
                        zawartości siarki
   ul. Kopernika 29/4

   Przychodnia Weterynaryjna Magdalena                  pouczenie, zarządzenia pokontrolne
36.  Podlasz w Elblągu ul. Wyczółkowskiego  problemowa, odpady      (wykonano), wystąpienie do Urzędu Miejskiego
   5A                                  w Elblągu, wystąpienie do Urzędu
                                      Marszałkowskiego
37.  Stacja Paliw "GREGOR" Sp.j. w Elblągu  problemowa, poważne awarie  pouczenie, zarządzenie pokontrolne
                                      (wykonano)
   Firma Handlowo-Usługowa JAR-BUD"
38.  Jarosław Szramek w Elblągu,       problemowa, azbest      zarządzenia pokontrolne (wezwanie)
   ul. Stawidłowa 2
                                      pouczenie, zarządzenia pokontrolne
                                      (wykonano), przeprowadzono pomiary
   Delikatesy "LUX" w Elblągu,                      natężenia dźwięku emitowanego do środowiska
39.                      interwencja, hałas
   ul. Kowalska                             – wyniki przekazano do Urzędu Miejskiego
                                      w Elblągu. Wydano decyzję o karze dobowej
                                      oraz o administracyjnej karze pieniężnej

   Elektromechanika Chłodnicza Naprawa                  pouczenie, zarządzenia pokontrolne,
40.  Sprzętu AGD R. Korba w Elblągu      problemowa, SZWO
                                      wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego
   ul. Morszyńska 48
                                      pouczenie, udzielono instruktażu w zakresie
                                      gospodarki odpadami, zarządzenia pokontrolne
                                      (wykonano), zawiadomienie o stwierdzonym
                                      przekroczeniu dopuszczalnej emisji pyłu w
                                      stosunku do obowiązującego pozwolenia na
                                      wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
                                      na podstawie przełożonych w trakcie kontroli
   Zakład Produkcyjny "GRAB"                       okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń.
41.                      problemowa, powietrze
   Stanisław Cyra w Elblągu,                       Zgodnie z treścią art.308 ustawy z dnia
    ul. Grabowa 4                            27.04.2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska
                                      (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
                                      Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie
                                      wszczyna postępowania w sprawie wymierzenia
                                      kary, jeżeli przewidywana wysokość nie
                                      przekroczy 800 zł. Kara miałaby wynosić 70,60
                                      zł
                                                            29
42.   PPH „PERŁA” Małgorzata Makowska     problemowa, nadzór rynku   bez uwag
    Syryjczyk w Elblągu, ul. Orla 2

43.   Shell Polska Sp. z o.o.         problemowa, poważne awarie  pouczenie, zarządzenie pokontrolne
    Stacja benzynowa w Elblągu                      (wykonano)

44.   ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.      problemowa, IPPC       Zarządzenia pokontrolne (wykonano)
    w Elblągu, ul. Elektryczna 20a

45.   "KLIMAT-EL" Zakład Produkcyjno-     problemowa, SZWO       bez uwag (nie stwierdzono nieprawidłowości)
    Handlowo-Usługowy ul. Wierzbowa 1
    Germanos Polska Sp. z o.o. w Elblągu,                 pouczenie, zarządzenia pokontrolne
46.                       kompleksowa, odpady
    ul. Żeromskiego 2 - obecnie Salon Play                (wykonano)
    - zbierający sprzęt
                                       zarządzenia pokontrolne (wykonano, pkt 1 -
    "LUPUS" W. i K. Maciejewicz                      przedłużenie terminu do 31.05.2010 r.),
47.                       interwencja, hałas      przeprowadzono pomiary natężenia dźwięku
    w Elblągu, ul. Skrzydlata 28
                                       emitowanego do środowiska – wyniki
                                       przekazano do Urzędu Miejskiego w Elblągu

    Firma Handlowo-Produkcyjna                      pomiary hałasu – wyniki przekazano
48.                       interwencja , hałas
    J.Walkiewicz „MAR-KO”                         do Urzędu Miejskiego w Elblągu
     ul. Poprzeczna 39/40
49.   P4 Sp. z o.o. z s. w Warszawie –.Salon zużyty sprzęt elektroniczny  pouczenie
    PLAY CH LECLERC, ul. Żeromskiego 2 i elektryczny


     Przeprowadzone w 2009 roku na terenie powiatu grodzkiego kontrole dotyczyły spełniania wymagań
ochrony środowiska w następującym zakresie:
III.1  przestrzegania wymagań w zakresie ochrony powietrza – 8 podmiotów (9 kontroli)
III.2  przeciwdziałania poważnym awariom – 6

III.3  przestrzegania wymagań w zakresie ograniczenia uciążliwości hałasowej – 6

III.4  przestrzegania wymagań w zakresie nadzoru rynku, w tym monitorowania zawartości siarki
     w paliwie – 4
III.5  przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje odprowadzające ścieki
     do wód lub ziemi – 2 podmioty
III.6  inwestycji oddawanych do użytkowania – 1
III.7  przestrzegania wymagań dotyczących instalacji objętych wymogiem posiadania pozwoleń
     zintegrowanych (IPPC) – 1

III.8  przestrzeganie prawidłowego postępowania z odpadami przez ich wytwórców, w tym z pojazdami
     wycofanymi z eksploatacji – 11

III.9  przestrzegania zasad postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową – 6

III.10 przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 3

III.11 postępowania z wyrobami zawierającymi azbest – 1
                                                              30
III.1. Ochrona powietrza
    W ramach realizacji przyjętego na rok 2009 celu „Ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza ze źródeł technologicznych oraz energetycznych” skontrolowano na terenie miasta 8
podmiotów:
- P. H.U. Przemysław Bystrek "PRZEMO”
- KWN ENERGIA Sp.z o.o.w Gdańsku - Port Elbląg (dwukrotnie)
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "IWO" Import-Export
- Firma Handlowa "BINGO" w Elblągu
- Zakład Meblowy "Layman"
- Przedsiębiorstwo Handlowe"TIBOJ" T. Bednarz
- Zakład Poligraficzny "ELGRAF"
- Zakład Produkcyjny "GRAB"


    W wyniku 9 przeprowadzonych kontroli wydano:
 9 zarządzeń pokontrolnych - wpłynęło 7 informacji o wykonaniu zarządzeń,
 1 mandat w wysokości 300,00 zł. na podstawie art. 340 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 3 wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z informacją,
  że zakład nie prowadzi i nie przedkłada ewidencji ilości rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych
  do powietrza oraz danych na podstawie, których określono te ilości, ponadto nie wnosi opłat
  za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wynikających z art. 284.1 ustawy Prawo
  Ochrony Środowiska,
 1 wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga z informacją,
  że obiekt powstał bez pozwolenia na budowę,
 1 wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Elblągu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  z informacją, iż kontrolowany podmiot nie zgłosił instalacji maszyny fleksograficznej wprowadzającej
  pyły i gazy do powietrza
    Udzielono 9 pouczeń i 1 instruktażu. Jeden z kontrolowanych podmiotów został powiadomiony
o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnego stężenia wielkości emisji pyłu ogółem o 39,00 mg/m3
w stosunku do obowiązującego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na podstawie
przedłożonych w trakcie kontroli okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas pracy
kotła wodnego. Następnie na podstawie czasu pracy w/w źródła emisji ustalono administracyjną karę
pieniężną.
    Jednocześnie stwierdzono naruszenia dotyczące braku ewidencji emisji zanieczyszczeń i
przedkładania Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska w Olsztynie wykazu zawierającego informacje i dane o ilościach i rodzajach gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza, niewnoszenia opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających


                                                  31
do powietrza (art. 281 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), braku pozwolenia na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza i uregulowania strony formalno - prawnej dotyczącej gospodarki odpadami.
    W ramach nieprawidłowości eksploatacji instalacji stwierdzono nieszczelności na przewodach
centralnego wyciągu doprowadzające trociny do cyklonów oraz zalegający pył i trociny wokół cyklonów,
jak również zalegający pył węglowy na drogach i placu składowym.
    W dwóch podmiotach stwierdzono, że w kotłowniach zakładowych, które nie posiadały
wymaganych urządzeń zapewniających osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów
współspalane były odpady z płyty wiórowej.
    W jednym zakładzie stwierdzono brak zgłoszenia organowi instalacji wprowadzającej pyły i gazy
do powietrza.
    Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostały zlikwidowane w terminach wyznaczonych
zarządzeniami pokontrolnymi.
    W 2009 roku wydano 1 decyzję ustalającą karę pieniężną za przekroczenie warunków
obowiązujących decyzji w zakresie przekroczenia ładunku zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.


III.2. Poważne awarie

   W ustawie Prawo ochrony środowiska przez poważną awarią rozumie się zdarzenie, w szczególności
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych (odpowiadających definicji podanej
w art. 3 pkt. 37 ustawy Poś lub innym przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych), prowadzące
do natychmiastowego powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
   Podczas 6 kontroli wykonanych na terenie miasta w 2009 roku w podmiotach:
- Statoil Polska Stacja Paliw
- Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe Autoholowanie Piotr Kalnika
- Logstor Polska Sp. z o.o. w likwidacji
- HANYANG ZAS Sp. z o.o
- Stacja Paliw "GREGOR" Sp.j.
- Shell Polska Sp. z o.o. Stacja benzynowa
wydano:
 6 zarządzeń pokontrolnych obejmujących 16 obowiązków
 6 pouczeń
Zarządzenia dotyczyły:
 braku zgłoszenia staroście instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogącej negatywnie
  oddziaływać na środowisko
 braku prowadzenia zeszytów eksploatacji dla urządzeń oczyszczających wody opadowe i ścieki
  przemysłowe

                                                  32
 braku wyników badań odprowadzanych, podczyszczonych wód opadowych lub ścieków przemysłowych,
 braku przedłożenia dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne
 braku posiadania decyzji na zbieranie, transport lub unieszkodliwianie odpadów, wydanej posiadaczowi
  odpadów, któremu wytwórca odpadów zlecał wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami
 braku przedłożenia staroście informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania
  wytwarzanymi odpadami
 braku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z przyjętym
  katalogiem odpadów oraz z zastosowaniem obowiązującego wzoru karty ewidencji odpadu
 braku przedkładania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystywane do ustalania wysokości
  opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do UM i WIOŚ
 braku posiadania kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych sporządzonych według
  obowiązujących przepisów
 braku oznakowania stosownymi symbolami zagrożeń miejsc magazynowania lub przechowywania
  substancji i preparatów niebezpiecznych
 braku prawidłowego postępowania ze stosowanymi substancjami lub preparatami niebezpiecznymi
  oraz ich odpadami.
  Kontrolowane zakłady podjęły skuteczne działania dla uzyskania zgodności z prawem.


III.3. Ochrona przed hałasem

    W ramach realizacji celu „Przestrzeganie przepisów w zakresie ograniczenia uciążliwości
związanych z ponadnormatywną emisją hałasu” przeprowadzono kontrole w 6 podmiotach:
- Firma Handlowo-Produkcyjna „MAR-KO”
- Centrum Handlowe OGRODY
- "SELMET" B.J. Rudniccy w Elblągu,
- P.H.U. SŁOWIAŃSKA Mirella i Rafał Postek
- "LUPUS" W. i K. Maciejewicz
- Delikatesy "LUX"
    Wydano:
 3 zarządzenia pokontrolne, które dotyczyły:
- braku harmonogramu działań zmierzających do wyciszenia źródeł hałasu emitowanego do środowiska
 do poziomu dopuszczalnego określonego w decyzjach,
- utrudniania przeprowadzenia pomiarów emisji dźwięku niezbędnych do oceny stanu akustycznego
 środowiska,
- magazynowania odpadów zgodnie z wydanymi decyzjami,
- braku wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
 1 mandat karny w wysokości 500 zł (art. 31a ustawa o IOŚ, art. 76 ustawa o odpadach)
                                                  33
 1 wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - dotyczące nieprawidłowego
  magazynowania odpadów,
 3 pouczenia
 1 decyzję ustalającą karę pieniężną za przekroczenie warunków obowiązujących decyzji w zakresie
  przekroczenia norm hałasu -Delikatesy „LUX” (na wniosek podmiotu, po przeprowadzeniu modernizacji
  instalacji oraz po przedstawieniu wyników pomiarów potwierdzających zaprzestanie naruszenia
  warunków ww. decyzji wydano decyzję zmniejszającą administracyjna karę pieniężną o wysokość
  kosztów zrealizowanej inwestycji).
    We wszystkich kontrolowanych podmiotach WIOŚ przeprowadził pomiary natężenia dźwięku
emitowanego z eksploatowanych instalacji do środowiska .


III.4. Nadzór rynku

    Kontrola wyrobów podlegających ocenie zgodności stanowi bardzo istotny element wdrażania
dyrektyw nowego podejścia w krajach UE. Mianem dyrektyw nowego podejścia określa się dyrektywy
zawierające zasadnicze wymagania - charakterystycznym elementem tych dyrektyw jest oznaczanie
wyrobów znakiem CE.
    Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje stosowanie dyrektyw związanych z ochroną środowiska,
szczególnie przepisów dotyczących spełniania wymagań przez opakowania oraz urządzenia emitujące hałas
do środowiska wprowadzane do obrotu handlowego.
    Podczas 2 kontroli wykonanych na terenie miasta w 2009 roku w zakresie nadzoru rynku:
- Centrum Ogrodnicze „OLKWIAT”,
- „MARBOX” A. Dudzińska ,
wydano:
 2 zarządzenia pokontrolne, dotyczące głównie uregulowania strony formalno – prawnej dotyczącej
  gospodarki odpadami;
 2 wystąpienia do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w sprawie opłat za gospodarcze
  korzystanie ze środowiska;
 pismo do WIOŚ w Poznaniu, przekazujące informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości
  podczas kontroli urządzeń.
    Ponadto udzielano instruktażu w zakresie zasad naliczania opłat i wypełniania sprawozdań
dotyczących gospodarczego korzystania ze środowiska.

    Skontrolowano 2 podmioty w zakresie monitorowania zawartości siarki w stosowanym paliwie
żeglugowym ze zbiorników jednostek pływających należących do przedsiębiorstw:
- "TRANSPORT WODNY" Edward Biskupski,
- Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie Oddział w Elblągu.
    Zlecono  wykonanie   analiz  paliwa  Regionalnemu  Laboratorium  ORLEN  w   Olsztynie,


                                                   34
które nie stwierdziły przekroczeń dopuszczalnej zawartości siarki w badanym paliwieIII. 5. Gospodarka wodno-ściekowa

    Jednym z najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska prowadzących do poprawy
jakości wód jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz kanalizacji zwłaszcza na terenach
zurbanizowanych.
    Na terenie miasta skontrolowano w tym zakresie 2 podmioty korzystające ze środowiska:
- EPWiK Sp. z o.o.,
- P.P.H.U."Patrex" Poland Import-Export wł. E. Sowa.
    W przypadku PPHU „Patrex” Poland Import-Eksport wydano decyzję na podstawie art. 367 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska ustalającą do dnia 31.12.2010r. termin usunięcia naruszenia przepisów
polegających na odprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodno
prawnego.
    Ponadto udzielono pouczenia oraz wydano zarządzenia pokontrolne dotyczące uregulowania strony
formalno-prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz prowadzenia ewidencji odpadów.III.6. Kontrole inwestycyjne

    Na podstawie art.76 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska obiekt budowlany realizowany jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko zobowiązany jest poinformować
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym oddaniu do użytkowania nowo zbudowanego
lub przebudowanego obiektu lub instalacji.
    Kontrola w zakresie realizacji jednej inwestycji polegającej na budowie Odlewni Żeliwa C 43
na terenie działki nr 41/ przy ul. Dolnej 5 w Elblągu przez ALSTOM Power Sp. z o.o. Oddział w Elblągu
wykazała brak stanowiska do pomiaru wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza na emitorze, którym
miały być emitowane zanieczyszczenia z oczyszczarki śrutowej i żarzaka do wygrzewania metalu. W efekcie
kontroli wydano zarządzenie pokontrolne, które zostało wykonano. O wynikach kontroli poinformowano
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.III.7. Kontrole instalacji podlegających dyrektywie IPPC (Integrated Pollution Prevention and
Control) - Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń

    Przeprowadzono kontrolę jednej instalacji, której prowadzenie wymaga posiadania pozwolenia
zintegrowanego. Skontrolowano instalację do spalania paliw o mocy powyżej 50 MW t, prowadzoną
przez ENERGĘ Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na:
 braku stanowisk do pomiaru wielkości emisji ze zbiorników kwasu solnego,
 przekroczeniu rocznej wielkości emisji chlorowodoru,
 zaleganiu pyłu wokół zbiornika popiołu przy kotle wodnym WP-120 K-8.

                                                  35
    W wyniku kontroli wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane poprzez:
 wystąpienie do Marszałka Województwa o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie odstąpienia
  od obowiązku instalowania stanowisk pomiarowych na emitorach zbiorników kwasu solnego,
 kontrolę równomierności dostaw kwasu solnego,
 wzmożenie nadzoru nad załadunkiem popiołu do środków transportu.III.8. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z odpadami przez ich wytwórców

    W roku 2009 prowadzono obok typowych kontroli, przeprowadzono kontrole ukierunkowane
głównie na działalność w zakresie postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji tj. stacji demontażu
pojazdów zaliczonych do podmiotów tzw. I kategorii ryzyka.
    Na terenie miasta przeprowadzono kontrole trzech stacji zarejestrowanych w wykazie Marszałka
Województwa:
- „PAMA” Firma Wielobranżowa
- F.H. Rudnicki stacja demontażu
- „KANON” D. Burnos & S. Odya
W dwóch stwierdzono uchybienia, które dotyczyły :
 nierzetelnego prowadzenia ewidencji odpadów,
 nienaliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
 braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych oraz wprowadzanie ścieków
  przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń
  kanalizacyjnych,
 nieprzeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki.


III.8.1. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z substancjami zubożającymi warstwę
ozonową

    Kompetencje IOŚ w zakresie kontroli podmiotów używających substancji zubożających warstwę
ozonową w celu wyegzekwowania takiego postępowania z nimi, aby ograniczać ich szkodliwy wpływ
na środowisko przyrodnicze kompetencje IOŚ wynikają z art. 32 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121, poz. 1263).
    Na terenie miasta skontrolowano 6 podmiotów:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych "EL-VITA" ,
- Firma Handlowo-Usługowa "EUROKLIMA" D. Karpiński,
- Przedsiębiorstwo "ABAR” – AGD Paweł Burek,
- A&A AGD ANKA Anna Piekarczyk,
- Elektromechanika Chłodnicza, Naprawa Sprzętu AGD R. Korba ,
- „KLIMAT-EL” Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy.

                                                   36
    Spośród skontrolowanych podmiotów- w 4 nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych
2 - udzielono pouczenia, wydano zarządzenia pokontrolne oraz wystąpiono do organów samorządowych.III.8.2. Przestrzeganie prawidłowego postępowania przez przedsiębiorstwa zbierające zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny

    Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona
w dniu 29 lipca 2005r. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495
oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464) .
Skontrolowano 3 podmioty:
- ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu,
- Salon RTV ZEW Zenon Reszka,
- P4 Sp. z o.o. z s. w Warszawie –Salon PLAY CH LECLERC.
    Nieprawidłowości stwierdzono w dwóch przypadkach – w obu udzielono pouczenia oraz wydano
jedno zarządzenie pokontrolne.


III.8.3. Przestrzeganie prawidłowego postępowania z produktami zawierającymi azbest

    Usunięcie wszystkich wykorzystywanych obecnie produktów zawierających azbest, z uwagi
na potwierdzoną badaniami szkodliwość tego minerału dla organizmów żywych, ma zostać w Polsce
przeprowadzone do końca 2032 roku. Wypełnienie powyższego zadania ustawowego nie zostało przypisane
jednemu resortowi, ale jest zadaniem interdyscyplinarnym, powierzonym wielu organom m.in. Inspekcji
Ochrony Środowiska. W zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest postępowanie reguluje
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1235).
    Skontrolowano   1  podmiot  -  Firma  Handlowo-Usługowa     „JAR-BUD”.   Stwierdzono
nieprawidłowości i wydano zarządzenia pokontrolne.III.9. INNE OBOWIĄZKI INSPEKCJI

III.9.1. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek podmiotów

  Na podstawie przepisów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest uprawniony do wydawania
zaświadczeń, opinii i informacji na wniosek zainteresowanego podmiotu. Są to:

 potwierdzenie niezalegania z opłatami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych,

 zaświadczenia wydawane na potrzeby konkursu „Lider polskiej ekologii”

 zaświadczenia o uzyskaniu efektu ekologicznego inwestycji prowadzonej ze wsparciem finansowym

                                                    37
  NFOŚiGW

 zaświadczenia, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają
  wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

 informacje o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska itp.
    W 2009 roku Delegatura wydała 2 zaświadczenia i 1 opinię na wniosek następujących podmiotów
z terenu miasta korzystających ze środowiska:
- Firma Handlowo-Usługowa „Zieleń”, ul. Sadowa,
- Elbląskie Centrum Mięsne El-Hurt Produkcja i Handel, ul. Kochanowskiego 11,


- Urząd Celny Oddział Celny w Elblągu - opinia dotycząca oceny sprowadzonego pojazdu      (towar
czy odpad). W wyniku przeprowadzonej oceny towar zakwalifikowano jako odpad.

III.9.2. Analiza przekazywanych przez podmioty samokontrolnych i automonitoringowych
wyników pomiarów emisji

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska analizował dokumenty z wynikami analiz i pomiarów
przesyłane przez podmioty zobowiązane do automonitoringu pod kątem oceny stanu przestrzegania decyzji
środowiskowych i wymierzenia kary pieniężnej za ich ewentualne przekroczenie.
    Kontrole te, tzw. „papierowe” przeprowadzono w oparciu o wyniki badań wód, ścieków, analizy
powietrza oraz pomiary hałasu przesyłane okresowo przez następujące zakłady z terenu miasta:
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3,
- Fabryka Mebli „Stolpłyt” Sp. z o.o. ul. Żuławska 18,
- Fabryka Mebli „Wójcik” Sp. z o.o. ul. Mazurska 45,
- Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie O/ Elbląg Zakład Metalurgiczny ul. Dolna,
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 14,
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4,
- Energa Kogeneracja Sp. z o.o.,
- Odlewnia „Elzamech” Sp. z o.o. ul. Dolna 4a,
- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblagu – Składowisko,
- Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu ul. Browarna,
- Neste Polska Sp. z o.o. Stacja paliw ul. Tysiąclecia.

    W oparciu o przesyłane przez podmioty wyniki automonitoringu w 2 przypadkach stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej emisji określonej w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
                                                  38
III.9.3. Raportowanie do Krajowego Rejestru Uwolniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

    Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, na mocy art. 236a ustawy z 27 kwietnia
2007r. Prawo ochrony środowiska    jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).
    Ww. rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.
Na mocy ww. rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalacje
obowiązani są w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym
do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
    Ustanowienie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie
społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczących środowiska.
    Obowiązkowi raportowania podlegają instalacje eksploatowane przez następujące podmioty:
- Alstom Power Sp. z o.o.,
- Odlewnia „Elzamech” Sp. z o.o,
- Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu,
- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu Sp.z o.o.,
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
    Raporty powyższych operatorów instalacji zostały złożone w ustawowym terminie i nie naruszały
prawa. Po zweryfikowaniu przez WIOŚ    przekazano je terminowo do Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie raportującego do Komisji Europejskiej.


III.9.4. Weryfikacja rocznych raportów emisji CO2 pod względem wiarygodności zamieszczonych
informacji

    Delegatura w Elblągu kontynuowała wykonywanie na zlecenie zainteresowanych podmiotów
weryfikacji rocznych raportów emisji CO2, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).
    W 2009r roku dokonano pozytywnej weryfikacji raportu rocznego Elbląskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Podmiot nie przekroczył posiadanego limitu określonego w krajowym planie
rozdziału uprawnień do emisji na dany okres rozliczeniowy.
                                                    39
III.9.5. Kontrole interwencyjne

    W roku 2009 nie odnotowano istotnych zmian zakresu tematycznego kontroli interwencyjnych
przeprowadzonych na terenie miasta Elbląga. Przedmiotem najczęstszych interwencji     była  emisja
zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwość hałasowa.
    W ramach „interwencji”     przeprowadzono 13 kontroli w 12 podmiotach (jeden z podmiotów
kontrolowano dwukrotnie).
Interwencje dotyczyły:
  emisji zanieczyszczeń do powietrza – 5;
  emisji hałasu do środowiska - 5
  gospodarki odpadami - 2
    W wyniku podjętej działalności interwencyjnej:
    - wydano zarządzenia pokontrolne
    - wystąpiono do organów samorządowych (m.in. Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego)
    - udzielono pouczenia
    - przeprowadzono pomiary natężenia dźwięku emitowanego do środowiska (wyniki przekazano do
Urzędu Miejskiego)
    - wydano decyzję o karze dobowej oraz administracyjnej karze pieniężnej
    - nałożono 1 mandat karny w wysokości 500 zł.
    Ilość kontroli interwencyjnych przeprowadzony w 2009 (13 kontroli) kształtowała się na podobnym
poziomie jak w roku 2008 (14 kontroli).
    Większość z kontrolowanych w ramach interwencji podmiotów zastosowała się do wymogów prawa.
W spółce „Selmet”    termin usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości został ustalony decyzją na dzień
31.marca 2010 roku.

III.9.6. Obowiązkowe dyżury na wypadek wystąpienia          poważnej awarii lub zdarzenia
o znamionach poważnej awarii

    W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii inspektorzy
WIOŚ w godzinach 15.00 -20.00 od poniedziałku do soboty pełnią domowe dyżury telefoniczne oraz
współdziałają w tej dziedzinie z innymi organami administracji publicznej i zespołami zarządzania
kryzysowego. Po godzinie 20.00 oraz w niedziele i święta dyżur sprawuje Kierownik Delegatury.
                                                   40

								
To top