Erasmus Staj ilani 11 12 by P3y0f4E3

VIEWS: 30 PAGES: 8

									       HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI
         ÖĞRENCĠ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ĠLANI

ĠLAN TARĠHĠ: 05/07/2011

BĠRĠMLERE SON BAġVURU TARĠHĠ: 16/09/2011


GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş
(Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite
Beyannamesi sahibi olmalıdır.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya
organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka
bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma
deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında
yapılan akademik çalıĢmalara iliĢkin araĢtırma ödevleri, analiz çalıĢmaları gibi çalıĢmalar
yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim
alanında uygulamalı iĢ deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj
yapılacakekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör
olmalıdır.

Faaliyet süresi lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir.
Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2
aydan baĢlar, 12 aya kadar sürebilir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve
işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen
büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya
kamuya ait hertür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan
girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde,
gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi
sahibiolması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden önce başlatılması zorunludur.
Yalnızca önlisans öğrencilerinin staj sürelerinin en az 2 ay olması kuralına uygun olarak 3 aydan
kısa süren staj faaliyetleri bu tarihten sonra başlayabilir. Her halükarda bütün hareketlilik
faaliyetlerinin 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Faaliyetlerin 2012/2012
akademik takvimi içinde gerçekleştirilmeleri zorunludur; bu sözleşme kapsamında desteklenen
hiçbir faaliyet hiçbir şekilde 2012-2013 akademik takvimine ilişkin olamaz.

Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz
kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız dengesi, daha önce
hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya
bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak
dağıtır.

ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ ĠÇĠN GEREKEN ASGARĠ ġARTLAR

  1 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.

      o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
      o Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim
       kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

  2 Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

      o Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
       (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam
       zamanlı öğrenci olması
      o Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının
       asgari 2.0/4 ya da 70/100 olması
      o İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının
       asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

  3 Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı
   aranmaz.

  4 Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları
   dikkate alınır.

  5 Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden yalnızca bir defa faydalanabilir. Daha önceki bir
   akademik yılda staj hareketliliği hibesi alan bir öğrenci hibesiz dahi olsa bir daha Erasmus
   staj hareketliliği faaliyeti gerçekleştiremez. Öğrenim hareketliliği faaliyetinden
   faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel
   değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye
   verilir.
  6 Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak,
   en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle
   gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde
   staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek
   puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2011/2012 akademik yılı staj
   hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve
   ağırlıklı puanlar şunlardır:

    Akademik baĢarı düzeyi : % 55
    Dil seviyesi : % 45

  1  Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus
    programından faydalanmasına mani değildir.

  2  Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (ön lisans için 2, lisans ve
    lisansüstü için 3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır
    hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

    Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri,
    doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda,
    öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere,
    fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

HĠBELER:
                     Yalnızca Ön Lisans
                                      Seyahat ve
                   Öğrencilerinin 2-3 ay arası
                                      vize ücreti
                      faaliyetleri için
                                       dahil
                   Seyahat ve vize ücreti hariç*
                            İlave hafta
                  İki aylık hibe             Aylık hibe
                              hibe
       Ülkeler           (€)*                miktarı (€)
                            miktarı (€)*
Avusturya                798        92         463
Belçika                  743        85         429
Bulgaristan                496        57         300
Güney Kıbrıs Rum Kesimi          628        75         382
Çek Cumhuriyeti              698        85         420
Almanya                  712        87         425
Danimarka                1023       125         596
Estonya                  603        72         365
İspanya                  761        87         438
Finlandiya                920       110         515
Fransa                  883       105         497
İngiltere                 953       115         540
Yunanistan                678        82         407
Macaristan                670        81         403
İrlanda                  935       112         523
İtalya                  836        97         480
Litvanya                  533        62         326
Lüksemburg                 743        85         429
Letonya                  603        72         365
Malta                   603        72         365
Hollanda                  805        93         468
Polonya                  671        81         403
Portekiz                  656        79         395
Romanya                  518        60         322
İsveç                   876        104         493
Slovenya                  643        77         386
Slovak Cumhuriyeti             618        74          373

* Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye gerçekleşen
yurtdışı seyahati bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75’i ödenir. (3 ay, 12
haftaya eşit değildir; 12 haftanın aşılması halinde 3. aya girildiği hesaplanmaktadır.)

Haftalık hibe hesapları yalnızca ön lisans öğrencilerinin 3 aydan kısa sürmesi planlanan staj
faaliyetleri için kullanılır. Lisans ve üstü öğretim kademeleri öğrencilerine haftalık hibe
hesaplaması ve seyahat biletleri için ayrı ödeme yapılmaz.
3-12 ay arası faaliyet dönemlerinin ödemelerinde, bu süreleri geçen fakat tam aya
tamamlanamayan ödemelerde, tam ayı geçen günler için (örneğin dört ay on gün) aşağıdaki tablo
kullanılacaktır:

 1 – 3 gün arası   4–10 gün arası  11–17 gün arası  18–24 gün arası  25 gün ve fazlası
 Hibe verilmez    ¼ aylık hibe   ½ aylık hibe    ¾ aylık hibe    Tam aylık hibe

Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

Eğitim Anlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği
kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre için hesap
edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez; öğrencinin başarısızlık ve sorumsuzluk
düzeyine bağlı olarak daha fazla kesinti yapılması ve yapılmış bulunan ödemenin iadesinin
istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir süre için misafir olduğu
şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha
önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.


BAġVURU TAKVĠMĠ VE YÖNTEMĠ


05/07/2011      Erasmus Staj Hareketliliği İlanı

16/09/2011       Güz döneminde gidecek Öğrenciler için bağlı olunan akademik birimlere
            yapılacak başvurular için son tarih
08/03/2012      Bahar döneminde gidecek Öğrenciler için bağlı olunan akademik birimlere
           yapılacak başvurular için son tarih


Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda, öğrencilerin kendi akademik birimlerine
yapılacaktır.

Birimlerce alınan başvurular, öğrencinin staj hareketliliğine gideceği yarıyıla göre
değerlendirilecek ve yukarıda belirtilen ilgili son başvuru tarihine göre Koordinatörlüğümüze
gönderilecektir.

İlan edilen kontenjanlar, tüm akademik yıl için geçerlidir ve 30 Eylül 2012 tarihine kadar
gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Akademik birimlerce alınan başvurular değerlendirildikten sonra, birimlere ayrılan kontenjanlar
çerçevesinde seçilen yararlanıcı adayları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir.

Değerlendirmeler, başvurularda sunulan davet mektupları ve iş planlarına göre yapılacak ve
programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.
BAġVURU AġAMASINDA ĠSTENEN BELGELER

  1 Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu (erasmus.ankara.edu.tr adresinden temin
   edilebilir)

  2 Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca
   Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi
   olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi
   konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.

  3 Bağlı olunan birim koordinatörünce ve gidilmesi planlanan kurum tarafından imzalanıp
   onaylanmış çalışma planı (Training Agreement)

  4 Kısa özgeçmiş

  5 Not Dökümü

  6 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi *

  * Koordinatörlüğümüzce düzenlenen Merkezi Yabancı Dil Sınavı, Türkçe ve Yabancı Dil
  Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından İngilizce, Almanca, Fransızca,
  İspanyolca ve İtalyanca dillerinden gerçekleştirilecektir. 2011-2012 Staj Hareketliliği için
  yapılacak başvurularda, düzenlenecek merkezi sınavın yanında 2011-2012 Öğrenim ve 2010-
 2011 Staj Hareketliliği için 19/02/2011 tarihinde düzenlenmiş olan merkezi sınav ile KPDS
 ve ÜDS’den alınmış olan puanlar aynen geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak yurtdışında
 çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının
 eşdeğerliliğine ilişkin aşağıda belirtilen çizelge esas alınacaktır.
             YABANCI DİL SINAV EŞDEĞERLİKLERİ TABLOSU
KPDS/ÜDS    TOEFL IBT    TOEFL CBT     TOEFL PBT     TOEIC    TOEIC   IELTS FCE C
  100      119-120      300        677      1390    990   9,00
  99      116-118     290-299      655-676    1345-1389  978-986  8,50
  98        115      280-289      630-654    1300-1344  969-977  8,00
  97      113-114     270-279      620-629    1270-1299  960-968
  96      111-112     260-269      605-619    1235-1269  951-959
  95        110      250-259      590-604    1200-1234   950   7,50  A
  94      107-109     246-249      586-589    1180-1199  918-949
  93      103-106     242-245      582-585    1160-1179  885-917
  92       97-102     238-241      578-581    1140-1159  852-884
  91       93-96     234-237      574-577    1120-1139  819-851
  90       88-92     230-233      570-573    1100-1119  786-818  7,00  B
  89        87      224-229      565-569    990-1099  776-785
  88        86      218-223      560-564     980-989  766-775
  87       82-85     213-217      550-559     970-979  756-765
  86       80-81     206-212      525-549     960-969  746-755
  85        79      200-205      500-524     950-959  736-745  6,50  C
  84               197-199      498-499     935-949  726-735
  83       78       194-196      496-497     920-934  716-725
  82       77       191-193      494-495     905-919  706-715
  81       76       188-190      492-493     890-904  696-705
  80       75       185-187      490-491     875-889  686-695
  79       74       182-184      488-489     860-874  677-685
  78       73       179-181      486-487     845-859  668-676
   77        72     176-178    484-485  830-844  659-667
   76        71     173-175    482-483  815-829  650-658
   75        70     170-172    480-481  800-814  641-649  6,00
   74        69     167-169    478-479  795-799  632-640
   73        68     164-166    476-477  790-794  623-631
   72        67     161-163    474-475  785-789  614-622
   71        66     158-160    472-473  780-784  605-613
   70        65     155-157    470-471  775-779  596-604
   69        64     152-154    468-469  770-774  587-595
   68        63     149-151    466-467  765-769  578-586
   67        62     146-148    464-465  760-764  569-577
   66        61     143-145    462-463  755-759  560-568
   65        60     140-142    460-461  750-754  551-559  5,50
   64                     459   746-749  547-550
   63        59     139      458   743-745  543-546
   62                     457   740-742  539-542
   61        58     138      456   736-739  535-538
   60                     455   733-735  531-534
   59        57     137          730-732  527-530
   58              136      454   726-729  523-526
   57        56     135          723-725  519-522
   56                     453   720-722  515-518
   55        55     134          716-719  511-514
   54        54            452   713-715  507-510
   53        53     133          710-712  503-506
   52        52     132      451   706-709  499-502
   51        51     131          703-705  496-498
   50        50     130      450   700-702   495   5,00AKADEMĠK BĠRĠMLERE AYRILAN KONTENJANLAR *

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi       9
Diş Hekimliği Fakültesi           2
Eczacılık Fakültesi             2
Eğitim Bilimleri Fakültesi         4
Fen Fakültesi                9
İlahiyat Fakültesi             9
İletişim Fakültesi             4
Hukuk Fakültesi               6
Mühendislik Fakültesi            9
Sağlık Bilimleri Fakültesi         4
Siyasal Bilgiler Fakültesi         9
Tıp Fakültesi                4
Veteriner Fakültesi             9
Ziraat Fakültesi              9
Başkent MYO                 1
Beden Eğitimi ve Spor YO           2
Beypazarı MYO                1
Sağlık Hizmetleri MYO            4
Kalecik MYO                 1
Elmadağ MYO                 1
Haymana MYO                 1
Başkent MYO                 1
Eğitim Bilimleri Enstitüsü          4
Fen Bilimleri Enstitüsü           6
Sağlık Bilimleri Enstitüsü          4
Sosyal Bilimler Enstitüsü          6
Biyoteknoloji Enstitüsü           2
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü        1
Nükleer Bilimler Enstitüsü          1
Adli Bilimler Enstitüsü           1* Kontenjanların hesaplamasında Üniversitemizin staj hareketliliği için sahip olduğu bütçe,
birimlerin öğrenci potansiyelleri ve geçmiş dönem performansları dikkate alınmıştır.

								
To top