P268 2011066 142431

Document Sample
P268 2011066 142431 Powered By Docstoc
					                ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จากัด
            เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2554

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จํากัด ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2554
   ที่ศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นสุดท้ายของปริญญาตรี , ปวส. , ปวช. / ม.6 , ม.3 , ป.6 และ ป.3 จํานวน 271 คน
   ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 271,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจําปี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

           บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2554
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน                   ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
      อ.หัวหิน
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นางยุภาพร เนื้อนิล    10076  โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก                 เด็กชายภัคนันท์ เนื้อนิล
2 นางดวงเดือน นามนัย           10199    โรงเรียนหัวหิน            เด็กหญิงฐิตาภา นามนัย
3 นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์        09800    โรงเรียนหัวหิน            เด็กชายพัสวี แดงอินทวัฒน์
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                                                  เด็กหญิงพิมพ์กัญญา
1 นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ         10092     วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล          พรรณสมบัติ
                                                  เด็กหญิงชนัสถ์นันท์
2 ว่าที่ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น     08909     วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล          จันทร์กลิ่น
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                               เด็กหญิงจาฎพัจน์
1 นางสุพร วัฒนประทีป           10346    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล      วัฒนประทีป
2 นางศิริพรรณ มณีพฤกษ์          11010    โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน       เด็กหญิงณัฐณิชา มณีพฤกษ์
3 นางลักขณา เรืองจ้อย           10814    โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน       นางสาวนันทิตา เรืองจ้อย
4 นางศิวิไล รักษนาเวศ           11265    โรงเรียนบ้านหนองไผ่          นายกาญจน์ รักษนาเวศ
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางกัลยา รัศมีเพ็ญ           09655    โรงเรียนหัวหิน            นายกรัณฑา นามทิพย์
     ระดับ ปวช. 3
1 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ          08567    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล      นายอภิสิทธิ์ หนูขลิบ
2 นางปราณีต โสภา             06676    โรงเรียนบ้านทับใต้          นายธันวา โสภา
ที่  ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน     หน่วยงาน/โรงเรียน           ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
      ระดับปริญญาตรี
       (ปีสุดท้าย)
1 นางสุภานี สองสี         5178   โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก        นายภานุพงษ์ สองสี
2 นางไพริน ตะโกมา        11232   โรงเรียนหัวหิน             นางสาวอัมพิกา ตะโกมา
3 นางจิรพันธ์ สายสร้อย      7247   โรงเรียนบ้านทับใต้           นายอรรถวุฒิ สายสร้อย
4 นางผุสดี ชัยพัฒน์       10327   วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล      นางสาวกฤณ ชัยพัฒน์
5 นางชัญญา นาคนวม        10491   โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์        นายภักดี นาคนวม
6 นางพชรวรรณ พลับอินทร์     11283   กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน     นายภูวเดช พลับอินทร์      อ.ปราณบุรี
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางนิตยา สิทธิด่าง       10714   โรงเรียนค่ายธนะรัชต์          เด็กชายวชรกิตติ์ สิทธิด่าง
2 นายณัฎฐวุฒิ สมบูรณ์อยู่กมล   6659   ข้าราชการบํานาญ            เด็กชายธิติพนธ์
                                          สมบูรณ์อยู่กมล
3 นายปรีชา บุปผาชาติ       7151   สพป.ปข. เขต 2             เด็กหญิงญาณิศา บุปผาชาติ
4 นางแน่งน้อย เสาวนียากร     11894   โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ํา)  นางสาวอภิสรา เสาวนียากร

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางสมศรี เชยชิต        10881   โรงเรียนรัชตวิทยาคม          นายชาญวิทย์ เชยชิต
2 นางอณุสยา อนันตโรจน์      8534   โรงเรียนบ้านหนองบัว          เด็กชายพัชรโชติ อนันตโรจน์
3 นายมานพ พลายมีสี        9355   สพป.ปข. เขต 2             เด็กชายภัทร พลายมีศรี
4 นางเพชราวัล ฉวีภักดิ์     11967   โรงเรียนเมืองปราณบุรี         นายศุภวัฒน์ ฉวีศักดิ์
5 นางสาวชนรรนภรณ์ สุนทรนนท์   10488   โรงเรียนบ้านหนองหอย          เด็กหญิงจารวี ศิริวัฒน์
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางศรีสุดา ศรีวิฑูรย์      10065    โรงเรียนบ้านวังวน            นางสาวณัฎฐา ศรีวิฑูรย์
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)   เลขทะเบียน     หน่วยงาน/โรงเรียน        ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
2 นายสุชล กันน้อย         4959  โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ํา) นายเกียรติพงศ์ กันน้อย

3 นายชลอ พูลผล          10142    โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ํา)  นายวรกร พูลผล
4 นางจิราภรณ์ คําทอง       11235    สพป.ปข. เขต 2              นางณัฐธิดา คําทอง
5 นางดารณี จันทร         7023    โรงเรียนรัชตวิทยาคม           นายจิรเดช จันทร
6 นางสายพิณ ธูปเมืองปักษ์     6591    โรงเรียนค่ายธนะรัชต์          นางสาวเจนจิรา
                                           ธูปเมืองปักษ์
7 นายศาล เรืองฤทธิ์        11609    โรงเรียนบ้านวังก์พง           นายณัฐภูมิ เรืองฤทธิ์
8 นางอุษา ลาวรรณา         10315    โรงเรียนบ้านห้วยพลับ          นางสาววนัญญา ลาวรรณา
9 นายชาญวิทย์ พรหมม่วง      10828    โรงเรียนเมืองปราณบุรี          นายปริญญ์ พรหมม่วง
    ระดับปริญญาตรีปี 4
1 นางเอมอร ลําภา         11920    โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บํารุง)  นางสาวยุพวัลย์ ลําภา
2 นางฐิติพร เด็กหลี        5393    สพป.ปข. เขต 2              นางสาวกมลวรรณ เด็กหลี
3 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา     3807    สพป.ปข. เขต 2              นางสาววิลวิวรรณ
                                           โรจน์บวรวิทยา
4 นางจริยา ภู่พันธ์        10537    โรงเรียนบ้านหนองหอย           นางสาวจุรีย์พร ภู่พันธ์
5 นางนัยนา ทนหงษา         8026    โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)  นายสรชัช ทนหงษา
6 นายเสรี สงวนวงษ์        8869    โรงเรียนวัดนาห้วย            นายอธิภู สงวนวงษ์
7 นางนงนุช พัฒน์ทอง        10238    โรงเรียนเมืองปราณบุรี          นางสาวณัฐณิชาช์ พัฒน์ทอง
8 นางดารารัตน์ ศรีเมฆ       9297    โรงเรียนรัชตวิทยาคม           นายสัณหวัช ศรีเมฆ
9 นายยุทธศักดิ รบไว        6788    โรงเรียนรัชตวิทยาคม           นางสาวชินนภา รบไว
10 นางอนุชิดา เหลืองสอาด     8428    โรงเรียนบ้านตําหรุ(วังประชาสงเคราะห์)  นายภาสวัฎ เหลืองสอาด
11 นางสุธี โพธิ์ทอง        5428    โรงเรียนบ้านวังก์พง           นางสาวธัญวรรณ โพธิ์ทอง
12 นางสายสมร แท่นเผือก      4195    โรงเรียนบ้านปรือน้อย          นางสาวภณิตา แท่นเผือก
13 นางจิรารัตน์ ขวัญมี      8303    โรงเรียนรัชตวิทยาคม           นางสาวกุลพิชาน์ ขวัญมี
ที่  ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน     หน่วยงาน/โรงเรียน           ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
      อ.สามร้อยยอด
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นายดุสิต กันตพฤกษ์       10177   โรงเรียนบ้านหนองขาม           เด็กหญิงสนัชพร กันตพฤกษ์
2 นางศุภรา คล้ายเพ็ญ       11679   โรงเรียนบ้านหนองขาม           เด็กหญิงกัญญาภัค หอมขจร
3 นางจํานงจิต ยะโสธร       11605   โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม        เด็กชายพศิน ยะโสธร
4 นางสุมีนา ทับเนียม       10610   โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม        เด็กชายณภัทร ทับเนียม
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางมาลี เบ็ญจกุล         9993   โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด         เด็กชายวนศักดิ์ เบ็ญจกุล
2 นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร   11714   โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด         เด็กชายเจษฎา มั่นคง
3 นายคําเพชร ระดาเขต        9416   โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม        เด็กหญิงภิญญดา ระดาเขต
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางน้ําค้าง สุขชู        9266   โรงเรียนบ้านหนองขาม           เด็กชายปัณวรรธน์ สุขชู
2 นายสุวัฒชัย จิ๋วใย        9494   โรงเรียนบ้านหนองขาม           เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จิ่วใย
3 นางอุบล หรั่งวัด        12216   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่           เด็กหญิงนิศานาถ หรั่งวัด
4 นายอนุชา เอื้อการุณวงศ์     9784   โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด         เด็กหญิงนุศรา เอื้อการุณวงศ์
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางอัญชลี อยู่ยืด        6220   โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ)  นายอัญวัชร์ อยู่ยืด
2 นายสมชัย นกแก้ว         6700   โรงเรียนนาวัลเปรียง           นายกรรภิรมย์ นกแก้ว
3 นางสําเนียง พรมสะอาด       5095   โรงเรียนนาวัลเปรียง           นางสาวสุทธาภา
                                           พรมสะอาด
4 นางมาลี เบ็ญจกุล         9993   โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด         นายวัศพล เบ็ญจกุล
5 นายวิทยา ฉลองขวัญ        8964   โรงเรียนบ้านหนองจิก           นายธงชัย ฉลองขวัญ
6 นายทัน ปินตา          10631   โรงเรียนบ้านหนองขาม           นายอนพัทย์ ปินตา
ที่  ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน       ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
     ระดับ ปวช.ปีที่ 3
1 นางรัชนี บุญรอด         5767   โรงเรียนบ้านพุน้อย       นายวรัตถ์ บุญรอด
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นางศุลีรัตน์ จินดาสุทธิกุล   9839   โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่   นายวศพล จินดาสุทธิกุล
2 นายสมชาย ผ่องอําพันธ์     10277   โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง    นายกัปตัน ผ่องอําพันธ์
3 นายอนุชา เอื้อการุณวงศ์     9784   โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด    นายอนุสรณ์ เอื้อการุณวงศ์
4 นายประพนธ์ ทองสําราญ      7227   โรงเรียนบ้านหนองขาม      นางสาวศรวณีย์ ทองสําราญ
5 นางภควรรณ บัวพา        10616   โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม   นายเกรียงศักดิ์ บัวพา
6 นางกนกกร เพ็ชรประดับ      6219   โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น     นางสาวกมลวรรณ
                                      เพ็ชรประดับ
7 นายสมหมาย เนียมศร        7114   โรงเรียนเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  นางสาวถนอมจิตร เนียมศร
8 นางนิติมา แก้วไพร       11952   โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา    นางสาวเกร็ดแก้ว แก้วไพร


       อ.กุยบุรี
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นายเฉลิม เครือแตง       10400   ข้าราชการบํานาญ        เด็กหญิงสมชนก เครือแตง
2 นางนุชจรินทร์ สิงห์เล็ก    12157   โรงเรียนบ้านหนองเกด      เด็กชายปิยณัฎฐ์ สิงห์เล็ก
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางชุตินันท์ คีรีนิล      9364   โรงเรียนบ้านดอนกลาง      เด็กชายสิงหนาท คิรีนิล
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางปัญจมาพร ดาราวงษ์      10905   โรงเรียนบ้านดอนมะขาม      เด็กหญิงเตชินี ดาราวงษ์
2 นางยุพิน รัตนาธรรมวัฒน์    10657   โรงเรียนบ้านไร่บน       เด็กหญิงธนัชพร
                                      รัตนาธรรมวัฒน์
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางประคอง พฤกษ์เสถียร     7276   โรงเรียนวัดดอนยายหนู          นางสาวกนกพร ทิพย์พิมล
2 นางนวลอนงค์ บุญเกิด      8179   โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม         นายวรัญญู บุญเกิด
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)   เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน          ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
3 นายบุญมา ลิ้มพัธยาเนตร์    12076  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน         นายชาญวิทย์ ลิ้มพัธยาเนตร์
4 นายประเชิญ เพลินจิตต์     8507   โรงเรียนบ้านดอนกลาง          นายกิตติชัย เพลินจิตต์
5 นายบุญมี ชูดวงแก้ว       7827   โรงเรียนบ้านเขาแดง           นายพลากร ชูดวงแก้ว
6 นางอนงค์ พุ่มไสว        9493   โรงเรียนบ้านปากเหมือง         นายณัฐพงศ์ พุ่มไสว
7 นายประทีป อาจสัญจร       2600   โรงเรียนบ้านหนองกระทิง         นางสาวปัญญารัตน์
                                         อาจสัญจร
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นายไพฑูรย์ ปักษาศิลป์     10979   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย          นางสาวเอวิกา ปักษาศิลป์
2 นางกริยา พรมสะอาด       5180   โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม         นายนภนต์ สังวรกาญจน์
3 นางตรีนุช ภพพินิจ       8170   โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน         นางสาวภริดา ภพพินิจ       อ.เมือง
   ระดับประถมศึกษาปีที่3
1 นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะ   11424   โรงเรียนกิตติคุณ            เด็กหญิงอนุสรา ศิริสวัสดิ์
2 นางดารุณี ธรรมรงรัตน์     9343   สพป.ปข. เขต 1             เด็กหญิงปาจรีย์ ธรรมรงรัตน์
3 นางพัชรี อนรรฆเมธี       9122   สพป.ปข. เขต 1             เด็กชายพัชรพีร์ อนรรฆเมธี
4 นายอานนท์ ไมเด็น        9988   สนง.วัฒนธรรมฯ             เด็กหญิงภิรดา ไมเด็น
5 นางณฐนนท เนียมน้อย      12063   โรงเรียนบ้านหนองเสือ (พนักงานราชการ)  เด็กชายธรรณธรณ์
                                         เนียมน้อย
6 นายธนรรค์ พวงนิล        7621   โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ         เด็กชายธนวัฒน์ พวงนิล
7 นายจุลชัย สังข์คงเมือง     6288   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) เด็กหญิงอรณิชา สังข์คงเมือง
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางวันดี แย้มรัตน์      10932   โรงเรียนประชารังสรรค์         เด็กหญิงวันทนีย์ แย้มรัตน์
2 นางนิภาภัค หอยทอง       9440  โรงเรียนด่านสิงขร       เด็กชายดนุภัทร หอยทอง
3 นางเกตุแก้ว อัตตะ       10662  สพป.ปข. เขต 1         เด็กหญิงนภสร อัตถะ
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน   หน่วยงาน/โรงเรียน         ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
4 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา 9558  สพป.ปข. เขต 1           เด็กหญิงตรีรัตน์
                                    มงคลพุทธรักษา
5 นางเรวดี บุตรเล็ก       9712  สพป.ปข. เขต 1         เด็กชายอธิคม บุตรเล็ก
6 นายเสรี ชวนวัน         3276  โรงรียนประจวบวิทยาลัย     เด็กชายณัฐนันท์ ชวนวัน
7 นางพิมพ์ลภัส ธีรปัญญาสวัสดิ์  11150  โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม  เด็กชายธาวิต
                                    ธีวปัญญาสวัสดิ์
8 นางศรีสุดา ทับจีบ       11338  โรงเรียนกิตติคุณ       เด็กชายธนพัฒน์ ทับจับ
9 นายสุเทพ วงษ์เณร        8157  สพป.ปข. เขต 1         เด็กหญิงบสุตา วงษ์เณร
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางลัดดาวัลย์ สายคง      11044  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย     เด็กชายกฤษฎา สายคง
2 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง      7651  สพป.ปข. เขต 1         เด็กหญิงพรสุดา อุ่นยวง
3 นางภูวลักณ์ วราวุธวิรัตน์   8304  สพป.ปข. เขต 1         เด็กหญิงกนกกาญจน์
                                    พุ่มพวง
4 นางพรรณทิพา ชูชื่น       8719  สพป.ปข. เขต 1         เด็กชายณัฐภัทร ชูชื่น
5 นายณรงค์ พวงงาม        4507  โรงเรียนด่านสิงขร       เด็กชายนวรัตน์ พวงงาม
6 นางฐิติมา จุลพงษ์       11335  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ      เด็กชายสโรชชล จุลพงษ์
7 นางสุมาลี สุปราการ       11050  โรงเรียนกิตติคุณ       เด็กชายสิรวิชญ์ สุปราการ
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางฐิตาภรณ์ เชียงทอง      11037  โรงเรียนกิตติคุณ       นางสาวณัฐชา วรรลา
2 นางนิภา พึ่งพระ        9301  โรงเรียนประชารังสรรค์     นางสาวคัดคนางค์ พึ่งพระ
3 นายสมคิด สาระจิตต์       7857  โรงเรียนบ้านห้วยน้ําพุ    นายพิริยะ สาระจิตต์
4 นางยุพิน ขําทวี        9368  โรงเรียนบ้านห้วยน้ําพุ    นางสาวณัฎฐากานต์ ขําทวี
5 นางอมรา วัฒรอด         5150  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ     นางสาววิมลยา วัฒรอด
6 นางกันธิมา ร่วมวงษ์      10015  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา    นางสาวกวินนา ประโยชน์ยิ่ง
7 นางกรองแก้ว ขุนประเสริฐ    7509   โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่      นายกิตติศักดิ์ ขุนประเสริฐ
8 นางสมพร เหรียญประดับ      8880   โรงเรียนบ้านหนองปุหลก      นางสาวกฤษณา
                                      เหรียญประดับ
9 นางพรทิพย์ ทองนิล       8611   โรงเรียนบ้านหนองยายเอม     นางสาวสุชินี ทองนิล
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน   หน่วยงาน/โรงเรียน     ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
10 นายมงคล ยิ้มเยาะ       9168  สนง.กองการศึกษา เทศบาลเมืองฯ นายอิทธิณัฐ ยิ้มเยาะ
11 นางเสาวรรณี ธรรมโร      9395   สพป.ปข. เขต 1          นายกฤษนันท์ ธรรมโร
12 นายชาญวุฒิ กุสาวดี      10278   โรงเรียนกิตติคุณ        นายเนติทัศน์ กุสาวดี
13 นางอุไร น้อมกล่อม       9245   โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว    นางสาวกัญจนพร
                                      น้อมกล่อม
14 นางพัชรา สายนาค        7273   กศน.              นายชญานนท์ สายนาค
15 นายสมเกียรติ ลอยบ้านแพ้ว   4568   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) นายปนิธาน ลอยบ้านแพ้ว
16 นายบรรจบ ศิริกุลวัฒน์    11974   โรงเรียนบ้านยุบพริก       นายธนกร ศิริกุลวัฒน์
17 นายประชิต พูลกลิ่น      6796   โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บํารุง   นางสาวปฐณีย์ พูลกลิ่น
18 นางวาสนา ทศเจริญ       6551   โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา     นายภาสุ ทศเจริญ
19 นางบุญสม แขยินดี       8202   โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ      นายปรัชญา แขยินดี
20 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์    9553   สพป.ปข. เขต 1          นายศรัณยู อังสวัสดิ์
21 นางพัชราพร ยะโสธร       5345   โรงเรียนบ้านหนองปุหลก      นางสาวเนตรนภิส ยะโสธร
22 นายทูน อาจสัญจร        6880   โรงเรียนบ้านหนองเสือ      นางสาวหทัยรัตน์ อาจสัญจร
23 นายอดุลย์ ศรีกระจิบ      4523   โรงเรียนบ้านหนองเสือ      นายจัตุรัส ศรีกระจิบ
24 นายอาคม วิเศษ         7981   โรงเรียนบ้านบึง         นางสาวอาฬล่า วิเศษ
25 นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง    7713   โรงเรียนประจวบวิทยาลัย     นายจิโรจ มิตรสมหวัง
    ระดับ ปวส.ปีที่ 2
1 นางบังอร ครุฑไชยันต์     11437   สพป.ปข. เขต 1          นางสาวปิยะนาถ
                                      ครุฑไชยันต์
2 นายศิลา เปล่งรัตน์      10902   โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ      นายณัฐพล เปล่งรัตน์
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นายเชาวลิต บุญเกษ        9783   โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ     นางสาวอนุสรา บุญเกษ
2 นางพรรณี เรืองรอง        3521   โรงเรียนวังมะเดื่อ      นางสาวณรพร เรืองรอง
3 นายไพศาล อ่วมองอาจ       7567   สพป.ปข. เขต 1         นางสาวกิ่งแก้ว อ่วมองอาจ
4 นางแว่นฟ้า สายฟ้า        3124   โรงเรียนบ้านหนองยายเอม    นางสาววิยาภรณ์ ปรีชากร
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)   เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน      ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
5 นางวาสนา สายฟ้า         3659  ข้าราชการบํานาญ        นายศรัณวิช สายฟ้า
6 นางพงษ์พนา จันทร์ใด      10811   โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา    นางสาวสุรวดี ชัยสิม
7 นายสัญญา งามสมบัติ       6562   ร.ร.อนุบาลประจวบฯ       นายมนทพ งามสมบัติ
8 นายประศาสน์ ทัพสมุทรเดชากร   8203   โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บํารุง  นายอารัมภ์
                                     ทัพสมุทรเดชากร
9 นางรวีวรรณ์ อรัญนาค      12038   โรงเรียนบ้านคั่นกระได     นางสาวสุภัทรา อรัญนาค
10 นางวัญเพ็ญ อินเสวียด     12104   โรงเรียนวัดปากคลองเกรียว   นางสาวสุวจี รักเจริญ
11 นางชูรัตน์ ดีหริ่ง       8554   โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บํารุง  นายณัฎฐ์ ดีหริ่ง
12 นางสุมาลี อ.สุวรรณ      10925   โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร   นางสาวธิดาพร ชาญวารินทร์
13 นางราตรี บานเย็น        4134   โรงเรียนบ้านห้วยน้ําพุ    นายยุทธพร บานเย็น
14 นายสุทธิ ทาทอง         6565   โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์  นางสาวธนิศา ทาทอง
15 นายธนิต วัดอักษร        9864   โรงเรียรพัฒนาประชานุเคราะห์  นายธันพร วัดอักษร
16 นายสาโรช สายคง         9615   ข้าราชการบํานาญ        นายสุมนัส สายคง
17 นางฐิติมา แก้วนิรัตน์     8474   สพป.ปข. เขต 1         นายปุญญา แก้วนิรัตน์
18 นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม      4423   อุทยาวิทยาศาสตร์หว้ากอ    นางสาวพัชรกมล น้อมกล่อม
19 นางอัมพร ทรงศิลป์       5367   สหกรณ์ฯ            นางสาวสุรัตนา ทรงศิลป์
       อ.ทับสะแก
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นางเรวดี กําลังงาม      11836   พนักงานราชการ เขต 1        เด็กหญิงพัชรวดี กําลังงาม
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นายเมธา ศรีกําเหนิด      9930   โรงเรียนห้วยยางวิทยา        เด็กชายญาณทิพย์
                                       ศรีกําเหนิด
2 นายสุระเชษฐ ขําเพชร      11401   โรงเรียนบ้านดอนทราย        เด็กหญิงธัญพิชชา ขําเพชร
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน     ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
3 นางปรานอม โชคบุญธิยานนท์  9185  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 เด็กหญิงพัชรภรณ์ โชคบุญธิยานนท์
4 นายวิทยา ยนปลัดยศ       8223   โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภารที่ 35  เด็กหญิงสิรวิกา ยนปลัดยศ
5 นายวีระ รุ่งแจ้ง       10996   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง       เด็กหญิงณัฐธัญ รุ่งแจ้ง
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางปิยะนุช เมืองอุดม     10701   โรงเรียนห้วยยางวิทยา        เด็กชายเสริมสกุล เมืองอุดม
2 นางพรพิมล หอมทั่ว       8106   โรงเรียนประชาพิทักษ์        เด็กหญิงพิชชานันท์ หอมทั่ว
3 นายณรงค์ ศรีสว่าง       10164   โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสว่าง
4 นายสุรวุฒิ จูสวย       10270   โรงเรียนบ้านวังยาง         เด็กชายสิขเรศ จูสวย
5 นางทัศนี สังฆารักษ์      9734   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก       เด็กชายปฎิภาณ สังฆารักษ์
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางขนิษฐา มีชัย        8706   โรงเรียนบ้านวังยาง         นายกมล มีชัย
2 นางอรัญญา ผอูนรัตน์      8243   โรงเรียนบ้านดอนใจดี        นายณฤดล ผอูนรัตน์
3 นางจุไร พันธรักษ์       5031   โรงเรียนบ้านเหมืองแร่       นางสาวมธุนิส สมานทรัพย์
4 นางจริยา ประทีป ณ ถลาง     9998   โรงเรียนทับสะแกวิทยา        นายจิรภาส ประทีป ณ ถลาง
5 นางสุพร เกิดยินดี       3768   โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง       นางสาวสุภัชชา เกิดยินดี
6 นางอําพร ธีรกิดาการ      4642   โรงเรียนวัดนาหูกวาง        นายพิทูร ธีรกิดาการ
    ระดับ ปวส. ปีที่ 2
1 นายมาโนช คงหนุน        8184   โรงเรียนประชาพิทักษ์        นายธนสิทธิ์ คงหนุน
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นางวรรณา พรหมประดิษฐ์     6459   โรงเรียนทับสะแกวิทยา        นายวรรณชัย พรหมประดิษฐ์
2 นางทิพวรรณ เต็งล่อไล้     6822   โรงเรียนอรุณวิทยา        นายณภัทร แจ้งอักษร
3 นายสําราญ เรืองสัจ       6797   ข้าราชการบํานาญ         นางสาวภัทรวรรณ เรืองสัจ
4 นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์     9183   โรงเรียนห้วยยางวิทยา       นางสาวพิศสุภา
                                      ศิริธนศาสตร์
5 นางภาวิณี บุญมีสง่า      10660   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว       นางสาวอาภาพรรณ วรมิตร
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)   เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน       ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
6 นางสาคร ชูจันทร์        8518  โรงเรียนบ้านดอนทราย        นางสาวจุฑาพร ชูจันทร์
7 นายขจร เชื้อทอง        4652   โรงเรียนบ้านดอนทราย       นางสาวปัทมา เชื้อทอง
8 นางยุพา อังสวัสดิ์       3384   โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นางสาวศริยา อังสวัสดิ์
9 นางจํานรรจ์ เขาใหญ่      4647   โรงเรียนบ้านหนองพิกุล      นางสาวจุฬรักษ์ เขาใหญ่
10 นางธนัชพร นาฬาพานิชย์     9332   โรงเรียนบ้านอ่างทอง       นายรชานนท์ นาฬาพานิชย์
11 นางมณีวรรณ ตรีอัมพร      4398   โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง      นางสาวมธุรส ตรีอัมพร
12 นางสุกัญญา วงศ์คงเดิม     5835   โรงเรียนทับสะแกวิทยา       นางสาวศรัญญา วงคงเดิม
13 นางสุภาพร สุขพาณิชกุล     8220   โรงเรียนบ้านพุตะแบก       นายโกเมศ ฐิตะฐาน
14 นายประสิทธิ์ ล้ําเลิศ     4750   โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นายณัฐวุฒิ ล้ําเลิศ
15 นายณรงค์ ศรีสว่าง      10164   โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
16 นางวัลลิยา ช่วยรักษา     4604   โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นายทศวรรษ ช่วยรักษา
17 นางชไมพร ลีลาโรจนกุลเลิศ   11284   โรงเรียนวัดหนองหอย        นายอภิสิทธิ์ ลีลาโรจนกุลเลิศ
18 นางกรกนก กํานิล       10653   โรงเรียนวัดหนองหอย        นายกิตติพัฒน์ ตั้งธรรม
19 นางยุพา ขาวปลอด        8126   โรงเรียนวัดนาล้อม        นางสาวยุพมาตย์ ขาวปลอด
20 นายสุชาติ           8102   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก      นางสาวสาริณี
  กาญจนาประดิษฐ์                             กาญจนาประดิษฐ์
21 นางเยาวลักษณ์ พื้นผา     3646   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก      นายนิสิต พื้นผา
22 นางรุ่งทิวา มูลศรี      9852   โรงเรียนอนุบาลทับสะแก      นางสาวรชญา มูลศรี
23 นายนิโรช ยอดดี        10332   โรงเรียนบ้านหินเทิน       นายอธิบดี ยอดดี
24 นายพีระ รวดเร็ว       10629   โรงเรียนวัดหนองหอย        นายรณกฤต รวดเร็ว
25 นางกุหลาบ อักษรวงศ์      10251   โรงเรียนบ้านวังยาง     นายวรพงศ์ อักษรวงศ์
ที่  ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน     หน่วยงาน/โรงเรียน     ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
      อ.บางสะพาน
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นางณัชธาร แดงเหมือน      11738   โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว  เด็กชายเอกภาพ แดงเหมือน
2 นางเปรมวดีย์ เลิศปาน      9204   โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก    เด็กชายธนพล เชื้อชาติ
3 นางฉันทนา ตันเจริญ       10004   โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก    เด็กหญิงปาริมา ตันเจริญ
4 นางขวัญแพ สิทธินนท์วรกุล    9697   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  เด็กหญิงสุพิชชา
                                    สิทธินนท์วรกุล
5 นายชุมพล นิลสีอ่อน       10995   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  เด็กชายสิทธิพัฒน์ นิลสีอ่อน
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางมาลัย อินทร์จุฬ       8726   โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์  เด็กชายชัยนุวัฒน์ อินทร์จุฬ
2 นางอรุณโรจน์ ทองคํา      10328   โรงเรียนบ้านในล็อค     เด็กชายธนกฤต ทองคํา
3 นางกานติมาพร ปานเสน่ห์     11843   โรงเรียนบ้านในล็อค     เด็กหญิงณัฐชา ปานเสน่ห์
4 ว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ     9362   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   เด็กหญิงสุพิชญา สุขกันตะ
5 นางนันทรัตน์ ภูมิเงิน      9452   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   เด็กชายชนสรณ์ ภูมิเงิน
6 นางขวัญฤทัย วิญญธนสมบัติ    9229   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  เด็กหญิงธัญญา
                                    วิญญธนสมบัติ
7 นางบัวผัน ขวัญเรือน       7268   โรงเรียนบ้านดงไม้งาม    เด็กชายอนุพงษ์ หลายชั้น
8 นายปฎิวัติ ศรีทัศน์      10835   โรงเรียนบางสะพาน      เด็กหญิงศิรินิธิ ศรีทัศน์
9 นางจิตติมา พัฒน์เย็น      10865   โรงเรียนบางสะพาน      เด็กชายจักกฤษฎิ์ พัฒน์เย็น
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นายบุญเลิศ ไพบูลย์       9750   โรงเรียนบ้านทุ่งขาม     เด็กหญิงสาริยา ไพบูลย์
2 นางเบญจมาศ แสงโพลง       7806   โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว  นายธรพัฒน์ แสงโพลง
3 นางพัชรี นามศรี         8867   โรงเรียนบ้านคลองลอย     เด็กชายณิรัส นามศรี
4 นางมนเฑียร ไวยนิกรณ์      10420   โรงเรียนบ้านในล็อค     เด็กชายนวมินทร์ ไวยนิกรณ์
ที่  ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)  เลขทะเบียน     หน่วยงาน/โรงเรียน    ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นางโสภัทรา บุ่งหวาย       9097   โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์  นางสาวสุเมษา บุ่งหวาย
2 นายสุธี ชวนวัน         9464   โรงเรียนวัดถ้ําคีรีวงศ์   นายธีรัตน์ ชวนวัน
3 นางสุภาวดี สว่างจิตร      11250   โรงเรียนบ้านทองมงคล     นางสาวกุสุมา สว่างจิตร
4 นางสุภาภรณ์ อัมพสุวรรณ     7036   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน   นางสาวสิริกัญญา อัมพสุวรรณ
5 นางพรเพ็ญ กาญจนรัตน์      9340   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน   นางสาวสโรชา กาญจนรัตน์
6 นางปราณี ส่งเสริม       10572   โรงเรียนบ้านท่าขาม     นางสาวปาริวรรณ์ ส่งเสริม
7 นางพรรณี คชโกศัย        6858   โรงเรียนบ้านท่าขาม     นายชยุตม์ คชโกศัย
8 นายสุรศักดิ์ สายนาค       9133   โรงเรียนบ้านดอนสูง     นายชญานนท์ สายนาค
9 นายสายใจ พรหมมณี        7026   โรงเรียนบางสะพาน      นางสาวจิตตินันท์
                                    พราหมมณี


    ระดับ ปวส.ปีที่ 2
1 นางปราณี สุดสวาท        9031   โรงเรียนมัธยมนพคุณ     นายชัยศิริ สุดสวาท
2 นายสราวุธ จงไกรจักร       1741   ข้าราชการบํานาญ       นายณัฐกานต์ จงไกรจักร์
3 นายสมนึก ร้อยแก้ว        9698   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  นายสดายุ ร้อยแก้ว
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นายมงคล บุญมาก         5232   โรงเรียนบ้านหนองจันทร์   นางสาวชนิดา บุญมาก
2 นายสามารถ ศรีในบ้าน       4540   โรงเรียนบ้านหนองจันทร์   นางสาวจรัสพรรณ ศรีในบ้าน
3 นายวัฒนา สาตะรักษ์       10907   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   นางสาวนภัสพร สาตะรักษ์
4 นางรพีพรรณ ศรีทองคํา       4221   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน    นางสาวปริตตา ศรีทองคํา
5 นางนันท์ทิวา สวัสดิ์ตาล     5683   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน    นายกฤตวัฒน์
                                     พิบูลพนิตพงษ์
6 นายวิสุทธิ์ ศรีในบ้าน      7992   โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร   นางสาวกฤติยา ศรีในบ้าน
7 นางพรรณี แดงเครือ        3141   โรงเรียนบางสะพาน       นายเด่นภูมิ แดงเครือ
8 นายวิชัย สกุลเทียนสรวง      6214   ข้าราชการบํานาญ        นายฤทชา สกุลเทียนสรวง
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)    เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน     ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
9 นางสุชาดา หมวดน้อย        5400  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก     นายชานนท์ หมวดน้อย
10 นางโสภา สังข์แก้ว        8108   โรงเรียนบ้านมรสวบ       นางสาวเฌมิกา ตะโคตร
11 นายพินิจ สุนทร         10888   โรงเรียนบ้านดอนสํานัก     นายธรรมนูญ สุนทร
12 นางพรทิพย์ วงษ์ดํารงศักดิ์   10826   โรงเรียนบางสะพาน       นายชนะเขต ไชยวัต
13 นางมณีรัตน์ ภักดีวิเศษ     11111   โรงเรียนบางสะพาน       นายณัฐพล ภักดีวิเศษ
14 นางเรวดี นิลเพ็ชร์       8431   โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร   นายปดิฐพัฒน์ นิลเพ็ชร์
15 นางสุนี กุลแพ          4720   โรงเรียนวัดนาผักขวง      นางสาวณัฐพินันท์ กุลแพ
    อ.บางสะพานน้อย
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
1 นางสุดใจ พุ่มแก้ว        9943   โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน     เด็กชายธนพร พุ่มแก้ว
2 นางสาวโชติกา จิตติรโกมล     11686   โรงเรียนบ้านไชยราช      เด็กหญิงพรธีรา
                                     สงกรานต์เสงี่ยม
3 นางอรวรรณ กิจหงวน        11186   โรงเรียนวัดกํามะเสน      เด็กชายธัญพิสิษฐ์ กิจหงวน
4 นางลัดดา ชูชีพ         10589   โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เด็กชายศุภกร ชูชื่น


   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1 นางกนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ         โรงเรียนบ้านทุ่งไทร      เด็กหญิงกวีวรรณ
                                      เชื้อบ้านเกาะ
2 นางสมจิตร เก่งตรง        10536   โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย   เด็กหญิงเปมิกา เก่งตรง
3 นางวาณี สวัสดิ์พิบูลย์      11521   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง     เด็กหญิงณภัทร ทาเครือ
4 นางสุมาลี พ่วงสําราญ       11540   โรงเรียนบ้านไชยราช      เด็กหญิงสุธิมา พ่วงสําราญ
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นางเตือนใจ เก่งตรง        9857    โรงเรียนวัดกํามะเสน     เด็กชายธนภัทร เก่งตรง
2 นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง       12102   โรงเรียนวัดดอนตะเคียน    เด็กชายนพณฐ แป้นทอง
ที่ ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)    เลขทะเบียน    หน่วยงาน/โรงเรียน       ชื่อบุตรที่ได้รับทุน
3 นางจันทิมา ณ วันจันทร์      9025  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี    เด็กชายวันวสา ณ วันจันทร์
4 นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล      8608    โรงเรียนบ้านบางเจริญ     เด็กชายสรอรรถ ศรีรัตนะวิไล
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 นายทรงวุฒิ ประเสริฐยิ่ง     11685   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง     นายไพฑูรย์ ประเสริฐยิ่ง
2 นางอุษา ชื่นวิเศษ        11570   โรงเรียนบ้านปากแพรก     นางสาวพิภัชกานต์ ชื่นวิเศษ
3 นางบุญเหลือง วงษ์คลัง      6634    โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย  นายศุภกรณ์ วงษ์คลัง
4 นายกิจจา ศรีแสง         4201    โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน    นายเกียรติกมล ศรีแสง
5 นายจเร พวงเดช          7459    โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน    นายพณพล พวงเดช
6 นางพรเพ็ญ ศรีมณฑก        7969    โรงเรียนมูลนิธิศึกษา     นางสาวพัชริดา ศรีมณฑก
7 นางสุภรดา ผ่องฉวี        10183   โรงเรียนบ้านทรายทอง     นายวรรณพันธุ์ ผ่องฉวี
8 นางสังวาลย์ สินทวี        7355    โรงเรียนบ้านบางเบิด     นายธีรวัต สินทวี
   ระดับปริญญาตรีปีที่ 4
1 นายมะโนด กล่ําทอง        9319    โรงเรียนบ้านทุ่งไทร     นางสาวจันทนา กล่ําทอง
2 นางบุญธรรม สมณาวิริยะ      10008   โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย   นายธีระพงษ์ สมณาวิริยะ
3 นางขนิษฐา สินทวี         8810    โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน    นายฐิติพันธ์ พาเรือง
4 นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร    4247    โรงเรียนมูลนิธิศึกษา     นายพนศชกรณ์
                                      วุฒิพงศ์วรากร

         ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2554
(ลงชื่อ)
    (นายกิตติชัย ฝันฝากจิต)
     ประธานกรรมการ
              ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรขันธ์ จํากัด

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:394
posted:11/23/2011
language:Thai
pages:16