acte_aditionale_UTI-act aditional-2

					 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Contractor Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi    Centrul National de Management Programe
Nr. Iesire: 4199P/23.05.2008              Numar intrare: 296/D2/06.06.2008


                   ACT ADITIONAL (AAd)
                     NR. 2
         LA CONTRACT DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE
               Nr. 21-041/18 septembrie 2007

Finanţare: Buget de Stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
Programul 4 : Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare : D2, ENERGIE
Denumirea proiectului: „OPTIMIZAREA SISTEMELOR ENERGETICE INTELIGENTE DE TRANSPORT A
APEI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI ECONOMIA DE ENERGIE”,
Valoarea proiectului 2.060.000 lei
Valoarea contractului 1.980.000 lei
Durata contractului: 36 luni
Nr. de pagini: 29
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
Semnături:

De acord pentru                  De acord pentru
Centrul National de Management Programe       Contractor
La Bucureşti                    La Iasi
Data                        Data 23.05.2008
DIRECTOR GENERAL                  RECTOR,

Serban PANAITESCU                 Prof. dr. ing. Ion GIURMADIRECTOR ECONOMIC                 DIRECTOR ECONOMIC

Ines GHIOCA                    Ec. Silvia CERNE


Oficiu juridic                   DIRECTOR PROIECT

Ecaterina GICA                   Aurora Alexandrescu

Director UMP
                          Oficiu juridic
Nicolae NAUM
                          Jr. Mirela TROIA
Intre

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul în localitatea Bucuresti,
str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul poştal 010362, telefon 312.8764, fax 312.8764
înregistrată la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, cont IBAN RO48TREZ701502504X005507
e-mail: panaitescu@cnmp.ro, reprezentata prin Directorul General: Serban PANAITESCU si Director
economic Ines GHIOCA, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,


                                                 1
   PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
             2007-2013
şi

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI, cu sediul în Iasi, Str D. Mangeron nr 67,
Cod 700050, tel: +40-232-212326, fax: +40-232-212326, e-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro,
inregistrata la Registrul Comertului nr. 104944/1992, cod fiscal 4701606, cont bancar IBAN:
RO77TREZ4065003XXX 000228, Trezoreria Trezoreria Iaşi, pagina web a proiectului*
http://www.cnmp1365alexandrescu.lx.ro reprezentata prin Rector prof. dr. ing. Ion GIURMA si
Director economic(Contabil sef) Ec. Silvia CERNE în calitate de CONTRACTOR, pe de altă parte,

s-a incheiat prezentul Act Aditional la contractul de finantare nr 21-041/18.09.2007 prin care parţile
convin urmatoarele:

Art.1 Prezentul act aditional a fost intocmit datorita schimbarii denumirii institutiei partenere P1 din
Regia Autonoma Judetena Apa Canal Iasi (RAJACI) in S. C. APAVITAL S. A. Iasi. Pe o perioada de 1
an, institutia mentionata va putea folosi oficial ambele denumiri.
Art.2 Următoarele anexe: <Planul de realizare a proiectului>, <Informatii financiare generale
despre proiect>, <Profilul organizatiilor participante la proiect>, <Lista personalului care participa la
executia proiectului>, < Lista echipamentelor necesare pentru realizarea proiectului>, < Acord ferm
de colaborare>, in cazul in care se modifica fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
Art.3 Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

    Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, conţinând un număr de 29 pagini
(inclusiv anexele) ambele cu valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare parte.
** se va nominaliza adresa de web a proiectului, cu respectarea prevederilor art.6, lit.p din
contractul de finantare
                                                    2
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
                                                                                 Anexa I.2
                            PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI
 Denumirea proiectului OPTIMIZAREA SISTEMELOR ENERGETICE INTELIGENTE DE TRANSPORT A APEI PENTRU CRESTEREA
                 EFICIENTEI ENERGETICE SI ECONOMIA DE ENERGIE
                        - Structură cadru-

Anul  Etape/ Activităţi          Categ.   Organizatia  Termene  Rezultate/                      Necesar resurse financiare *)
                       Activ.  executanta        Documente de prezentare a rezultatelor           (Valoare in lei)
                      conform                                                   Din care
                      schemei                                               Finanţare    Finanţare
                      ajutor de                                       Total    din bugetul    din alte
                       stat                                              Programului4     surse
                                                                               (cofinanţare)
                                                                       1.980.000     80.000
                                                               2.060.000
2008  Etapa II                    CO+P1+P2   15.06.08  Raport cercetare :               420.000     400.000      20.000
    Intocmirea soft-ului de OCEF          +P3           Realizarea  soft-ului  de  optimizare
    a sistemelor inteligente de                       constructiva si functionala a sistemelor
                                        inteligente de transport a apei pentru
    transport in diferite tipuri de
                                        curgerea permanenta, bifazica a apei, cu
    curgeri pentru apa potabila si                      evidentiera   substantelor   nocive
    uzata, (retele ramificate si                       poluante.
    inelare),  cu   evidentiera
    substantelor nocive poluante,
    în conformitate cu normele
    Uniunii  Europene.   Studiu
    privind        standului
    experimental la MHT.
2008  Activitatea II.1: Întocmirea soft  Cercet.   CO      01.06.08  Raport de faza:                130.000     130.000       0
    pentru:               fundame               Model conceptual privind crearea de soft
    -optimizarea alegerii pompei;    ntala                pentru  optimizarea    constructiva si
    -determinarea diametrului optim                     functionala a sistemelor inteligente de
    al comunicaţiilor colectorului;                     transport a apei.
    -pentru OCEF a ansamblului SP –                     Publicare lucrari stiintifice.
    RC – consumatori.
2008  Activitatea II.2: Studiu privind  Cercet.   P1      01.06.08  Raport de faza:                 50.000      30.000     20.000
    optimizarea SH complexe.      experime               Model conceptual privind optimizarea SH
                      ntala                complexe.
2008  Activitatea II.3: Inventarierea   Cercet.   P2      01.06.08  Raport de faza :                60.000      60.000       0
    cazurilor de curgere bifazica cu  fundame               Model conceptual privind optimizarea
    pungi mari de aer in sistemele   ntala                retelelor sub presiune pentru curgerea
    de conducte sub presiune si                       permanenta,   bifazica   a apei,  cu
    analiza cauzelor care produc                       evidentiera    substantelor    nocive
    aceste fenomene.                             poluante.
                                        Publicare lucrari stiintifice.                                                                                       3
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
2008  Activitatea  II.4:  Analiza      Cercet.  P2     01.06.08  Raport de faza :               60.000  60.000   0
    fenomenelor de tratare a apei si     fundame             Model conceptual privind optimizarea
    evidentierea substantelor care      ntala              retelelor sub presiune pentru curgerea
    pot fi nocive.                               permanenta,   bifazica   a apei,  cu
                                         evidentiera    substantelor    nocive
                                         poluante.
                                         Publicare lucrari stiintifice.
2008  Activitatea II.5: Modelări pe       Cercet.  P3     01.06.08  Raport de faza:                60.000  60.000   0
    calculator   a   2   tipuri   fundame             Model conceptual privind modelarea
    caracteristice de reţele.         ntala              matematica a retelelor de conducte.
2008  Activitatea   II.6:   Sinteza    Cercet.  P3     01.06.08  Raport de faza:                60.000  60.000   0
    rezultatelor   obţinute   prin   fundame             Model conceptual privind modelarea
    modelari caracteristici retele.      ntala              matematica a retelelor de conducte.
2008  Etapa III                      CO+P1+P2  15.06.09  Raport cercetare :              750.000  710.000  40.000
-   Realizarea de masuratori;              +P3          Model   operational    de  optimizare
2009  determinarea performanţelor                        constructiva si functionala a ansamblului
                                         SP – RC în diferite configuraţii de
    energetice şi economice ale
                                         exploatare si calcul al economiei de
    SP CUG din RAJACI; Curgeri                         energie electrica realizate prin aplicarea
    bifazice; studierea calitatii                       MO.
    apei; Proiectarea standului                        Raport tehnic asupra SP CUGI.
    experimental la MHT.                            Model conceptual privind modelarea
    Aplicarea practica a MOEF la                        fenomenelor de curgere bifazica apa-
    SEHI;      modernizarea,                       aer, cu pungi mari de aer, in conducte
    automatizarea   SP  CUG;                        sub presiune.
    Modelarea fizica si tratarea
                                         Model operational privind aplicarea MO
    modelelor matematice ale                          la   SP   CUGI,   (modernizare,
    curgerii bifazice; Realizarea                       automatizare), a algoritmului optimal de
    standului experimental la                         exploatare a retelelor sub presiune, a
    MHT.                                    eficienţei economice şi a economiei de
                                         energie electrică.

                                         Publicare lucrări ştiinţifice.
2008  Activitatea   III.1:   Stabilirea  Dezv.   CO     01.06.09  Raport de faza:                90.000  90.000   0
    caracteristicilor   reţelei  si  a  experime             Model   operational    de optimizare
    regimurilor de funcţionare ale      ntala              constructiva si functionala a ansamblului
    ansamblului SP – RC la CUGI în                       SP – RC în diferite configuraţii de
    diferite    configuraţii     de                   exploatare.
    exploatare;       determinarea                    Publicare lucrari stiintifice.
    diametrele     optime     ale
    conductelor si ale canalelor de
    transport   din    SP   CUG;
    determinarea    tipului   si  a
    dimensiunile optime de pompe.
    Studierea    posibilităţilor   de
    utilizare a unor capacităţi de
    compensare cu menţinerea sub
    presiune normală de regim a RC.
                                                                               4
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
2008  Activitatea   III.2   Relevarea  Cercetare  P1  01.06.09  Raport de faza:               50.000  30.000  20.000
    instalaţiilor existente în structura  experime          Raport tehnic asupra Sp CUG existente.
    aducţiunilor SP CUG si realizarea    ntala
    de masuratori constructive si
    hidraulice in SP CUG.
2008  Activitatea   III.3:  Modelarea   Cercet.   P2  01.06.09  Raport de faza :               90.000  90.000   0
    fenomenelor de curgere bifazica     fundame           Model conceptual privind modelarea
    apa-aer, cu pungi mari de aer, in    ntala            fenomenelor de curgere bifazica apa-
    conducte    sub   presiune  si                aer, cu pungi mari de aer, in conducte
    obtinerea   unor   ecuatii  de                sub presiune.
    desfasurare.                            Publicare lucrari stiintifice.
2008  Activitatea III.4: Selectarea      Cercet.   P3  01.06.09  Raport de faza :               45.000  45.000   0
    variantei optime de reţea pentru    fundame           Model operational de optimizare a
    standul experimental.          ntala            reteleor de conducte.
                                      Publicare lucrari stiintifice.
2008  Activitatea   III.5:   Alegerea   Cercet.   P3  01.06.09  Raport de faza :               45.000  45.000   0
    elementelor      componente,   fundame           Model operational de optimizare a
    aparate de măsură, pompe,        ntala            reteleor de conducte.
    armături, etc.                           Publicare lucrari stiintifice.
2009  Activitatea   III.6:   Definirea  Cercet.   CO  01.06.09  Raport de faza:               40.000  40.000   0
    algoritmului    optimal    de  fundame           Model operational privind algoritmul
    exploatare   a   aducţiunilor;  ntala            optimal de exploatare a retelelor sub
    analiza soluţiile fezabile de                    presiune, a eficienţei economice şi a
    îmbunătăţire    funcţională   şi                economiei   de   energie electrică ;
    energetică a SP CUG; realizarea                   modernizare, automatizare SP CUGI.
    sistemului de automatizare.                     Publicare lucrari stiintifice.
2009  Activitatea III.7: Antemăsurători    Dezv.    CO  01.06.09  Raport de faza:               40.000  40.000   0
    privind   montajul    utilajului  experime          Model operational privind algoritmul
    tehnologic şi confecţiile metalice;   ntala            optimal de exploatare a retelelor sub
    Determinarea caracteristicilor de                  presiune, a eficienţei economice şi a
    sarcină rezultante ale SH, în                    economiei   de   energie electrică ;
    noile condiţii; evalua regimurile                  modernizare, automatizare SP CUGI.
    de funcţionare obţinute.                      Publicare lucrari stiintifice.
2009  Activitatea   III.8:   Calculul  Cercet.   CO  01.06.09  Raport de faza:               40.000  40.000   0
    eficienţei economice şi economia    fundame           Model operational privind algoritmul
    de energie electrică; intocmirea    ntala            optimal de exploatare a retelelor sub
    devizului   general   estimativ                presiune, a eficienţei economice şi a
    privind cheltuielile de capital                   economiei   de   energie electrică ;
    necesare   pentru   realizarea                modernizare, automatizare SP CUGI.
    obiectivului de investiţii conform                 Publicare lucrari stiintifice.
    H.G. 376/1994.
                                                                          5
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
2009  Activitatea   III.9:  Evaluarea  Cercetare  P1     01.06.09  Raport de faza:               25.000  15.000  10.000
    capacităţii reale de funcţionare a  experime             Model operational privind algoritmul
    aducţiunii (în situaţia actuală).   ntala               optimal de exploatare a retelelor sub
                                        presiune, a eficienţei economice şi a
                                        economiei   de   energie electrică ;
                                        modernizare, automatizare SP CUGI.
                                        Raport tehnic asupra functionarii SP CUG
                                        existente.
2009  Activitatea   III.10: Stabilirea  Cercetare  P1     01.06.09  Raport de faza:               25.000  15.000  10.000
    caracteristicilor   de  sarcină  experime             Model operational privind algoritmul
    rezultante ale SP CUG existente.   ntala               optimal de exploatare a retelelor sub
                                        presiune, a eficienţei economice şi a
                                        economiei   de   energie electrică ;
                                        modernizare, automatizare SP CUGI.
                                        Raport tehnic asupra functionarii SP CUG
                                        existente.
2009  Activitatea III.11: Modelarea     Cercet.   P2     01.06.09  Raport de faza :               65.000  65.000   0
    fenomenului de propagare a      fundame              Model conceptual privind modelarea
    norului  infectat si evolutia   ntala               fenomenelor de curgere bifazica apa-
    concentratiei acestuia.                         aer, cu pungi mari de aer, in conducte
                                        sub presiune.
                                        Publicare lucrari stiintifice
2009  Activitatea III.12: Modelarea     Cercet.   P2     01.06.09  Raport de faza:               65.000  65.000   0
    fizica si tratarea modelelor     fundame              Model operational privind curgerea
    matematice ale curgerii bifazice   ntala               bifazica.
    aer-apa cu pungi mari de aer, in                    Publicare lucrări ştiinţifice.
    sistemele sub presiune.
2009  Activitatea III.13: Montarea şi    Cercet.   P3     01.06.09  Raport de faza :               130.000  130.000   0
    punerea în funcţiune a standului   fundame              Model operational de optimizare a
    experimental.             ntala               reteleor de conducte.
                                        Publicare lucrari stiintifice.
2009  Etapa IV.                     CO+P1+P2  15.12.09  Raport cercetare :              320.000  300.000  20.000
    Modernizarea, automatizarea            +P3          Raport tehnic asupra functionarii SP
    SP    CUG;    Rezolvarea                     CUG.
                                        Model operational privind curgerea
    problemei    hidraulice  de
                                        bifazica.
    curgere prin retele si tratarea                     Raport tehnic privind standul din MHT.
    modelului;    Determinarea                     Publicare lucrări ştiinţifice;
    experimentală         a
    caracteristicilor de exploatare
    a reţelei realizate la MHT.
2009  Activitatea IV.1:  Efectuarea    Dezv.    CO     01.12.09  Raport de faza:               45.000  45.000   0
    lucrărilor de modernizare si     experime             Model operational privind algoritmul
    automatizare a SP CUG.        ntala               optimal de exploatare a retelelor sub
                                        presiune, a eficienţei economice şi a
                                        economiei   de   energie electrică ;
                                        modernizare, automatizare SP CUGI.
                                        Publicare lucrari stiintifice.

                                                                             6
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
2009  Activitatea    IV.2:   Analiza  Cercet.   CO     01.12.09  Raport de faza:                45.000  45.000   0
    modalităţile   de  adaptare   a  fundame              Model operational pentru aplicarea MO.
    funcţionării    SP   CUG   la  ntala               Publicare lucrari stiintifice.
    variabilitatea       cerinţelor
    utilizatorilor;      studierea
    regimurile   nepermanente   pe
    aducţiunile SH.
2009  Activitatea   IV.3:  Efectuarea  Cercetare  P1     01.12.09  Raport de faza:                50.000  30.000  20.000
    lucrărilor de modernizare si      experime             Model operational privind algoritmul
    automatizare    a  SP  CUG;   ntala               optimal de exploatare a retelelor sub
    efectuarea de măsurători în SP                      presiune, a eficienţei economice şi a
    CUG după efectuarea lucrărilor                      economiei   de   energie electrică ;
    de modernizare şi automatizare.                      modernizare, automatizare SP CUGI.
                                         Raport tehnic asupra functionarii SP CUG
                                         existente.
                                         Publicare lucrari stiintifice.
2009  Activitatea  IV.4:  Rezolvarea    Cercet.   P2     01.12.09  Raport de faza:                90.000  90.000   0
    problemei hidraulice de curgere     fundame              Model operational privind    curgerea
    prin retele si tratarea modelului    ntala               bifazica.
    prin determinari in retele in                       Publicare lucrări ştiinţifice.
    functiune.
2009  Activitatea  IV.5:  Măsurători    Dezv.    P3     01.12.09  Raport de faza:                45.000  45.000   0
    pentru diverse regimuri de lucru.    experime             Raport tehnic privind standul din MHT.
                        ntala               Publicare lucrări ştiinţifice.
2009  Activitatea IV.6:  Prelucrarea     Cercet.   P3     01.12.09  Raport de faza:                45.000  45.000   0
    datelor experimentale, grafice,     fundame              Raport tehnic privind standul din MHT.
    concluzii.               ntala               Publicare lucrări ştiinţifice.
2010  Etapa V                       CO+P2+P3  31.08.10  Raport cercetare :              390.000  390.000   0
    Modernizarea         şi                     Raport tehnic privind modernizarea si
    automatizarea SP existentă                        automatizarea SP din CMFMAHP, din
                                         UTGAI si MHT.
    în CMFMAHP, din UTGAI;
                                         Solutii tehnice privind limitarea efectelor
    solutii  pentru   limitarea                      produse de pungile mari de aer din
    efectelor produse de pungile                       conducte; Rezolvarea fenomenului de
    mari de aer din conducte;                         propagare a poluantului in retea.
    Rezolvarea fenomenului de                         Publicare lucrări ştiinţifice.
    propagare a poluantului in                        Intocmire brevete inventie.
    retea;
    Studiul    teoretic    şi
    experimental a reţelelor în
    circuit închis pentru apă
    caldă.                                                                              7
        PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
2010  Activitatea V.1: Întocmirea si    Dezv.   CO  14.08.10  Raport de faza:                50.000  50.000  0
    executia   proiectului  de    experime          Raport tehnic privind modernizarea si
    modernizare- automatizare a SP    ntala           automatizarea SP din CMFMAHPI.
    existentă în CMFMAHP, din                    Publicare lucrari stiintifice.
    UTGAI.                              Intocmire brevete inventie.

2010  Activitatea V.2: Realizarea unui   Dezv.   CO  14.08.10  Raport de faza:                40.000  40.000  0
    stand  multifuncţional  pentru  experime          Raport tehnic privind modernizarea si
    testarea   experimentală    a  ntala           automatizarea SP din CMFMAHPI.
    rezistentelor liniare şi locale in                Publicare lucrari stiintifice.
    CMFMAHP, din UTGAI.                       Intocmire brevete inventie.

2010  Activitatea  V.3:  Diseminarea   Cercet.  CO  14.08.10  Raport de faza:                40.000  40.000  0
    rezultatelor.             fundame          Raport tehnic privind modernizarea si
                       ntala           automatizarea SP din CMFMAHPI.
                                    Publicare lucrari stiintifice.
                                    Intocmire brevete inventie.
2010  Activitatea V. 4: Solutii privind   Cercet.  P2  14.08.10  Raport de faza :               50.000  50.000  0
    limitarea efectelor produse de    fundame          Solutii tehnice privind limitarea efectelor
    pungile  mari  de  aer  din   ntala           produse de pungile mari de aer din
    sistemele de conducte sub                    conducte; Rezolvarea fenomenului de
    presiune.                            propagare a poluantului in retea.
                                    Intocmire brevete inventie.
                                    Publicare lucrări ştiinţifice.
2010  Activitatea  V.5:  Rezolvarea   Cercet.  P2  14.08.10  Raport de faza :               40.000  40.000  0
    fenomenului de propagare a      fundame          Solutii tehnice privind limitarea efectelor
    poluantului in retea.         ntala           produse de pungile mari de aer din
                                    conducte; Rezolvarea fenomenului de
                                    propagare a poluantului in retea.
                                    Intocmire brevete inventie.
                                    Publicare lucrări ştiinţifice.
2010  Activitatea  V.6:  Diseminarea   Cercet.  P2  14.08.10  Raport de faza :               40.000  40.000  0
    rezultatelor.             fundame          Solutii tehnice privind limitarea efectelor
                       ntala           produse de pungile mari de aer din
                                    conducte; Rezolvarea fenomenului de
                                    propagare a poluantului in retea.
                                    Intocmire brevete inventie.
                                    Publicare lucrări ştiinţifice.
2010  Activitatea V.7: Documentare,     Cercet.  P3  14.08.10  Raport de faza :               40.000  40.000  0
    modelări pe calculator a 2 tipuri   fundame          Raport tehnic privind modernizarea si
    caracteristice de reţele în circuit  ntala           automatizarea SP din MHT.
    închis.                             Intocmire brevete inventie.
                                    Publicare lucrări ştiinţifice
2010  Activitatea   V.8:   Studiu,   Dezv.   P3  14.08.10  Raport de faza :               30.000  30.000  0
    proiectarea   şi  realizarea   experime          Raport tehnic privind modernizarea si
    standului experimental în circuit   ntala           automatizarea SP din MHT.
    închis.                             Intocmire brevete inventie.
                                    Publicare lucrări ştiinţifice.


                                                                      8
          PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
  2010  Activitatea V.9: Determinarea    Dezv.   P3       14.08.10    Raport de faza :            30.000  30.000  0
      experimentală a caracteristicilor  experime                  Raport tehnic privind modernizarea si
      de exploatare a reţelei realizate  ntala                   automatizarea SP din MHT.
      în circuit închis.                               Intocmire brevete inventie.
                                              Publicare lucrări ştiinţifice.
  2010  Activitatea V. 10: Diseminarea Cercet.      P3       14.08.10   Raport de faza :            30.000  30.000  0
      rezultatelor.             fundame                  Raport tehnic privind modernizarea si
                         ntala                   automatizarea SP din MHT.
                                              Intocmire brevete inventie.
                                              Publicare lucrări ştiinţifice.
    *)  Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului

Funcţia, numele, semnătura şi stampila reprezentantului legal:

Coordonator proiect,
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi,
RECTOR,                                          DIRECTOR DE PROIECT,
Prof. dr. ing. Ion GIURMA                                 Conf. dr. ing. Aurora ALEXANDRESCUPartenerul 1,
S. C. APAVITAL S. A. Iasi
DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion TOMAPartenerul 2,
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia Mediului,
RECTOR,
Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCUPartenerul P3,
Universitatea Politehnica Timisoara,
RECTOR,
Prof. dr. ing. Nicolae ROBU


                                                                             9
           PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
                                                                               Anexa II.1
                   INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT

       Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
       Directia de cercetare      2. Energie               Tipul proiectului               PC
       Acronimul Propunerii       OSEICEE                 Numarul alocat la inregistrarea on-line    1365

                                     Parteneri implicaţi în proiect
                                                                           lei
                  Numele
    Denumirea si functia                      2007        2008        2009        2010       Total
                  abreviat     Tipul
   organizatiei participante
                    al     organizatiei
    in cadul proiectului                     B    C   B     C    B      C     B   C   B       C
                 organizatiei
  CO Universitatea
                    UTI      UNI     60.000   0  220.000   0   210.000     0   130.000  0  620.000      0
  Tehnica Gh. Asachi Iasi
                   S. C.
  P1 S. C. APAVITAL S. A.
                  APAVITAL      SCN       0    0  60.000  40.000  60.000    40.000   0   0  120.000     80.000
  Iasi
                  S. A. IASI
  P2 Universitatea
                   UPB       UNI     60.000   0  210.000   0   220.000     0   130.000  0  620.000      0
  Politehnica Bucuresti
  P3 Universitatea
                    UPT      UNI     60.000   0  210.000   0   220.000     0   130.000  0  620.000      0
  Politehnica Timisoara

             Total proiect              180.000   0  700.000  40.000  710.000    40.000  390.000  0  1.980.000    80.000
B – Suma solicitata de la bugetul Programului 4; C – Suma atrasa prin cofinantare

Data: 31.05.2008

Funcţia, numele, semnatura si stampila reprezentantului legal al Conducătorului de Proiect:
UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI
RECTOR,
Prof.dr.ing. Ion GIURMANumele, functia si semnatura directorului de proiect: ALEXANDRESCU Aurora, Conf.dr.ing.                                                                                   10
PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
          2007-2013
                                              Anexa II.2

       PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare 2. Energie Tipul proiectului                  PC
Acronimul Propunerii OSEICEE  Numarul alocat la inregistrarea on-line       1365

Informatii legale despre   Organizaţia participantă
   Rol/ funcţie      P1           Marime organizatie      Judeţeană
Denumirea Organizaţiei    S. C. APAVITAL S. A. IASI
Numele abreviat        S. C. APAVITAL S. A. Nr. de inregistrare
               IASI
Activitate principală (CAEN)   4100      Domeniul S/T (UNESCO)
Tip de persoana juridică   Societate comerciala
Act de constituire      j-22-1-91        Forma de proprietate    11
Banca si Nr. de        Cont ABN AMRO Bank Iaşi          Cod    RO1959768
cont/subcont         RO81ABNA2400264100189525          Fiscal
Capital social/Patrimoniu            202
(în milioane lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilanţul contabil, în lei )
Realizat (în anul anterior)  64241402/79541523 Estimat (anul curent)      74106805/75910234
Personal           ≤   ≥ 250        > 400
Angajat            250
Total
Studii superioare
Localitatea Iaşi           Judet/Sector   Iaşi
Strada/Nr. Mihail Costăchescu    Cod        700495    OP-CP -    Cod   -
Reprezentant legal
Titlu         Doctor inginer    Funcţia    Director General
Nume          Ion                Prenume    TOMA
Nr. Telefon 0722379470   Nr. Fax 212741   E-mail  ion.toma@apavital.ro   http www.apavital.ro
Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei
Titlu             Inginer
Nume             Mihail           Prenume    DORUŞ
Nr. tel.  0722243572 Nr. Fax 212741      E-mail  mihai.dorus@apavital.ro http www.apavital.ro
Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu
realitatea
Data (zz/ll/aaaa)       31.05.2008
Semnătura si stampila reprezentantului legal al
organizaţiei                            DIRECTOR GENERAL,
                                   Dr.ing. Ion TOMA
                                                   11
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                                                 Anexa II.3
     LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare 2. Energie Tipul proiectului                  PC
Acronimul Propunerii OSEICEE   Numarul alocat la inregistrarea on-line       1365

                                            Limbi
           Funcţia în cadrul    Profesia,
Nume şi prenume                          Specializări    străine    Exp.
             proiectului     angajat la
                                           cunoscute
  CONDUCATOR DE PROIECT - UTI

                                           Engleza
                      conferenţiar
 ALEXANDRESCU    DIRECTOR PROIECT,              Doctor Mecanica   Franceza
                      universitar,                      27 ani
  AURORA        (CSII)                Tehnica Vibratii   Italiana
                        UTI
                                           Spaniola
                                 Doctor Masini
                       profesor
             (CS I)                echipamente termice   Italiana
ZAHARIEA DANUT                universitar,                      17 ani
           Membru colectiv             Diploma AutoCAD    Engleza
                         UTI
                                 R13 level 1,2
                       profesor
             (CS I)                 Doctor Electro -
CALARASU DORU                universitar,               engleza    30 ani
           Membru colectiv               tehnologii
                         UTI

  CIOBANU       (CS III)      Sef lucrari,    Doctor Inginerie   Engleza
                                                  14 ani
  BOGDAN      Membru colectiv      UTI        industriala    Franceza
                               Doctor Masini Unelte
             (CS III)      Sef lucrari,               Engleza
  TITA IRINA                         Sisteme Integrate          17 ani
           Membru colectiv      UTI                 Franceza
                                   Masini

           Doctorand-UTI,     Asistent,                Engleza
 TOMA DANIEL                            Master              3 ani
           Membru colectiv      UTI                 Franceza
           Doctorand-UTI,     Inginer,
 STROBEL NETA                            Master      Franceza    8 ani
           Membru colectiv      UTI
                                Diploma manager,
           Masterand-UTI,     Inginer,     Diploma maistru
 TOPLICEAN TIBE                                    Engleza    10 ani
           Membru colectiv    RAJAC Iasi      electrician,
                                  Masterand
                       Inginer,
           Masterand-UTI,             Atestat electronist,
 OLARU ADRIAN               SCBRANPISSR                Engleza     -
           Membru colectiv               Masterand
                       L Bacau

                      Studenta anul    Diploma manager,
 ALEXANDRESCU       TS                             Engleza
                        IV,         Diploma              -
 SIMONA ADINA     Membru colectiv                        Franceza
                        UTI        programator
 ALEXANDRESCU               Studenta anul
              TS                 Atestat constructii  Engleza
 CONSTANTIN                  III,                          -
           Membru colectiv              lucrari publice   Franceza
   ADRIAN                   UTI
  POPESCU        TS
                      Student, UTI,    Mecanic, UTI     Engleza    17 ani
 CONSTANTIN     Membru colectiv

 PARTENER 1 – S. C. APAVITAL S. A. Iasi

                                 JVI-Effective
                      Director tehnic,
          Responsabil proiect,           Bussines Practices,   Engleza
 DORUS MIHAI               S. C. APAVITAL                      12 ani
           Doctorand, UTI              Eff. Management    Franceza
                       S. A. Iasi
                                  Leadership
                                                      12
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                              Doctor Optimizare
                                functionala
                              energetica sisteme
                               distributie apa,
                      Director       CEPECA,
                                           Engleza
            CS I,        general,      Programare,
 TOMA ION                                     Franceza  11 ani
          Membru colectiv   S. C. APAVITAL      CODIFOR,
                                          Germana
                      S. A. Iasi      ANPPGCL,
                               Management,
                               PEHD-Elvetia,
                              PROGRES PHARE,
                                 CODECS
                     Sef proiect,     Doctorand,
                      Atelier de   Constructii montaj,
           CS II,
TOMA ANGELICA              Proiectare S.  Investitii constructii,  Franceza  10 ani
          Membru colectiv
                    C. APAVITAL S.    Cadru didactic
                      A. Iasi       asociat UTI

                               Contabilitate,
                              Manager financiar,
                             Formator I.S. Italia-
                                 Ferra,
                      Sef Oficiu     SQL, PL/SQL,
           Economist,
                    Informatizare,     Oracle 8,      Engleza
 POPA VALERIU  Responsabil economic                              7 ani
                    S. C. APAVITAL   Phare Resources,    Franceza
            proiect
                      S. A. Iasi     Administrare
                               Management,
                               Auditori Sist.
                               Management
                             Securitate Informatie

                              Pregatire, formare
                               Franta-Nancy,
  CHIRICA                Inginer sef,
            CS I,               Gestiunea sist. Apa-    Engleza
 CRISTIAN               S. C. APAVITAL                     1 luna
          Membru colectiv              CEO-ANPPGCL,      Franceza
 CONSTANTIN                S. A. Iasi
                                CODECS,
                                 RADIX

                               WATERMOST-
                               Padova-Italia,
                             I.L.Bertrand Russell,
                      Sef serv.
                                CODESC,       Engleza
  TROFIN      CS III,       AQ/CQ/M,
                                 OAIMD,       Franceza  2 ani
VALENTIN OREST   Membru colectiv   S. C. APAVITAL
                             Certif. auditor S. M.,   Italiana
                      S. A. Iasi
                             Specialist S.M.L.I.E.,
                              WORKSHOP CEEX
                                SIWANET

                             Master Management
                                Mediu,
                       Ing.     TUV Rheinland
 DASCALESCU      CS,        S.A.C.C/M,     InterCert,       Engleza
                                                4 ani
IOANA GABRIELA   Membru colectiv   S. C. APAVITAL     RADIX,       Franceza
                      S. A. Iasi      ANRSC,
                              LOUIS BERGER,
                               Jacobs Gibb,

                     Ofiter proiect
                                Master,
 DUMITRAS       CS I,         ISPA,
                                Doctor,       Engleza   10 ani
 STEFAN ANDI    Membru colectiv   S. C. APAVITAL
                               Expert tehnic,
                      S. A. Iasi

    PARTENER 2 – UPB


                                                  13
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                                          Franceza,
ISBASOIU EUGEN   Responsabil proiect            Doctor in masini
                     Profesor/UPB               Germana,  41 ani
 CONSTANTIN       CS I                  hidraulice
                                          Italiana

                               Master Hidraulica
          Doctorand, UPB,
                                tehnica si
 BUCUR DIANA       CP III,                          Engleza,
                     Asistent/UPB    hidroenergetica,         4 ani
  MARIA     administrator baze de                      Franceza
                               Doctorand in
             date
                                hidraulica

                               Master Ingineria
                     Sef de lucrari/     mediului     Engleza,
 VUTA LIANA       CP III                                9 ani
                        UPB       Doctorand in    Franceza
                                 hidraulica
                               Master Hidraulica
 GHERGU CALIN                                   Engleza,
             CP III     Asistent/UPB      tehnica si          1 an
  MIHAIL                                     Franceza
                               hidroenergetica
                               Master Hidraulica
  DUNCA                                     Engleza,
             CP III     Asistent/UPB      tehnica si          3 ani
 GEORGIANA                                    Franceza
                               hidroenergetica

TÎRALĂ NICOLETA                                  Franceza,
             TS III     Student/UPB     Hidroenergetica         1 an
  OCTAVIA                                     Rusă
BUCUR ANDREEA                        Masini şi sisteme   Engleza,
             TS III     Student/UPB                     1 an
   ELENA                         hidropneumatice    Franceză
  TITU AUREL       T III      Tehnician/UPB      -----       -----  30 ani
PETICA VALENTIN      T III      Tehnician/UPB      -----       -----  25 ani

     PARTENER 3 – UPT

                                          Engleza,
          Responsabil proiect,  Conf. Univ.,
MILOS TEODOR                           Doctor      Franceza,  30 ani
             CS II        UPT
                                           Rusa
                     Sef Catedra,
  BALASOIU       CS I                   Doctor      Engleza,
                      Prof. univ.,                    29 ani
  VICTOR     Membru colectiv             Inginerie Mecanica   Franceza
                       UPT
                                          Germana
                       Prof.
 BARGLAZAN       CS I                   Doctor,      Engleza,
                      Consultant,                     46 ani
  MIRCEA     Membru colectiv             Specializari SUA   Franceza,
                       UPT
                                           Rusa
 BORDEASU                 Prof. Univ.,              Franceza
             CS I                  Doctor            19 ani
  ILARIE                   UPT                 Engleza

                                          Sarba,
MANEA ADRIANA     CS III       Sef lucrari,
                                 Doctor      Rusa,   7 ani
  SIDA      Membru colectiv      UPT
                                          Engleza
                               Doctor Hidraulica
                                          Engleza,
            CS II       Sef lucrari,    Mec. Fluidelor,
DOBANDA EUGEN                                   Franceza,  28 ani
          Membru colectiv      UPT       Acustica Lille
                                          Italiana
                               Bèthune, Franta

  BADARAU       CP III       Asistent univ,
                              Diploma informatica    -    15
  RODICA     Membru colectiv      UPT

STROITA DANIEL    Doctorand,        Drd,                Engleza,
                              Specializare Elvetia        1 an
  CATALIN     Membru colectiv      UPT                 Franceza

             TP
 POTORAC IOAN               Tehnician/UPT       -         -    25
          Membru colectivFuncţia, numele şi semnătura reprezentantului legal:

                                                 14
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
   Conducătorul de proiect,
   UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI,
   RECTOR,
   Prof.dr.ing. GIURMA Ion   Partenerul 1,
   S. C. APAVITAL S. A. IASI,
   DIRECTOR GENERAL,
   Dr.ing. TOMA Ion   Partenerul 2,
   UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI,
   RECTOR,
   Prof.dr.ing. ANDRONESCU Ecaterina   Partenerul 3,
   UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA,
   RECTOR,
   Prof.dr.ing. ROBU Nicolae   DIRECTOR DE PROIECT,
   Conf.dr.ing. ALEXANDRESCU Aurora
* Conform prevederilor HG 475/2007
                         15
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                                                        ANEXA II.5
   LISTA ECHIPAMENTELOR EXISTENTE SI NECESARE PENTRU REALIZAREA
               PROIECTULUI
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare 2. Energie Tipul proiectului                           PC
Acronimul Propunerii OSEICEE  Numarul alocat la inregistrarea on-line                1365


    A2.3.a Existente

Denumirea Organizaţiei                  UniversitateaTehnica Gheorghe Asachi Iasi-CO
Denumire echipament                   Caracteristici (uzura medie (%))
10 sisteme de calcul AMD Athlon 64X2 Dual Core      2 GB RAM, HDD 150 GB, Video Card NVIDIA GeForce 7900 GS,
3800 +
Imprimate laser: HP LJ 1200, HP LJ 1050, Minolta     (20 %)
SP1000L
Imprimante cu jet: HP DJ 5150, Lexmark, HP
Copiator Canon.
Scaner.
Osciloscop Tektronix seria TDS-300.           (30 %)
1 laptop HP Compaq NX 7400                (0 %)
Videoproiector BENQ MP611                (0 %)
Stand pentru încercarea motoarelor hidraulice      (0 %)
rotative în regim dinamic
Stand pentru încercarea sistemelor hidraulice de     (0 %)
urmărire
Stand pentru încercarea supapelor de presiune      (0 %)
Stand pentru încercarea componentelor sistemelor     Convertizor de frecvenţă de 30 kW, senzori pentru măsurarea
de acţionare hidraulică                 parametrilor hidraulici şi mecanici, sistem integrat de achiziţie a
                             datelor, punte tensometrică cu 6 canale, (0 %)
Sistem de achiziţie de date cu placă NI – AT-      (0 %)
MIO 16E.
Staţie de lucru P4 2.8 GHz – 1 buc.           512 MB DDRAM (0 %)
Staţie de lucru AMD Sempron 2800+– 1 buc.        1GB DDRAM (0 %)
Staţie de lucru AMD Duron 900 MHz– 3 buc.        512 SDRAM (0 %)
Staţie de lucru 2xP2 300 MHz– 1 buc.           256 MB SDRAM (0 %)
Stand de conducte forţate şi reţele de conducte cu    (50 %)
rezervor de sarcină constantă H=1.7 m, Dn=20-50
mm, debitmetre cu diafragmă
Stand de conducte forţate şi reţele de conducte cu    (50 %)
rezervor de sarcină constantă H=22 m, Dn=100-200
mm, debitmetru cu diafragmă.
Canal hidraulic vitrat cu pantă variabilă        (50 %)
Standuri de încercare a pompelor             (50 %)
Stand universal pentru încercarea echipamentelor     (50 %)
hidraulice
Standuri specializate pentru încercarea pompelor şi   (50 %)
motoarelor volumice
Denumirea Organizaţiei                  S. C. APAVITAL S. A. Iasi – P1
Denumire echipament                   Caracteristici (uzura medie (%)
UTM 2000 Sonimex B.V.- Olanda - Aparat pentru      Foarte bun.
măsurat grosimea pereţilor de conductă, pe
principiul măsurării cu un puls utrasonic.
UDM 100 Seba Dynatronic – Germania - Debitmetru     Foarte bun.
ultrasonic pentru fluide omogene. Datele stocate în
aparat se descarcă pe un PC
Hydrolux HL3000 - Seba Dynatronic – Germania -      Relativ bun –nu se poate folosi în trafic intens, doar în zone cu
Aparat pentru ascultarea directă la nivelul solului a  nivel de zgomot ambiant redus
zgomotului produs de o pierdere de apă
MicroCorr 5 Super - Seba Dynatronic – Germania -     Bun, performanţele depind în mare măsură de tronsonul de
Corelator acustic pentru prelocalizarea pierderilor de  conductă pe care se fac măsurătorile
apă din reţeaua de distribuţie. Corelogramele
rezultate se pot descărca pe un PC
CDL 4U - Elin – Austria - Logger universal, cu 4     Foarte bun
intrări programabile prin soft capabile să memoreze
semnale analogice şi/sau digitale preluate de la

                                                               16
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
traductoarele specializate. Datele se descarcă pe un
PC
Sappel - Cursa – Franţa - Logger cu o singură       Foarte bun
intrare analogică, dedicat pentru traductoare de
debit şi de presiune speciale. Datele se descarcă pe
un PC
Fisher M95 - Fisher – USA - Locator pentru obiecte    Bun
metalice îngropate. Identifică capace de cămin la o
adîncime maximă de 0.5 m
Fisher TW6 - Fisher – USA - Locator pentru trase de    Bun
conducte metalice, la o adîncime maximă de 2,5 m
Metrotech FM 9890 AHL - Seba Dynatronic –         Bun, cu performanţe maxime în cazul realizării cuplajului galvanic
Germania - Locator pentru trase de conducte        cu traseul de căutat
metalice, la o adîncime maximă de 6 m
Metrotech FM 880 B - Seba Dynatronic – Germania -     Bun.
Locator pentru obiecte metalice îngropate. Identifică
capace de cămin la o adîncime maximă de 2.5 m
AQ 40 - FCS – USA - Analizoare de zgomot. Se       Foarte bun
programează pentru lucru pentru o perioada de 2
ore pe timp de noapte, se fixează pe reţeaua de
analizat cele 6 analizoare, după care se descarcă
datele pe un PC şi se interpretează
Metrotech 880 B - Seba Dynatronic – Germania -      Foarte bun
Locator pentru obiecte metalice îngropate
Manometre cu element elastic 0 – 2,5 bar         Foarte  bun
Manometre cu element elastic 0 – 12 bar          Foarte  bună
Manometre cu element elastic 0 – 16 bar          Foarte  bună
Manometre cu element elastic 0 – 40 bar          Foarte  bună
Manometre cu element elastic 0 – 315 bar         Foarte  bună
Debitmetre electromagnetice Dn. 150 mm          Foarte  bună
Echipament tip HENSON – HAS 183 HG şi           Foarte  bună
termometru
Instalaţie verificat apometre SIEMENS           Foarte  bună
Instalaţie verificat apometre STAP 15 mm – 50 mm     Foarte  bună
Instalaţie verificat apometre STAP 50 mm – 200 mm     Foarte  bună
Măsură reglabilă manuală de debit pentru contori     Foarte  bună
apă
Vase etalon bicamerale pentru probă contori apă Dn.    Foarte bună
50 – 200
Colorimetru portabil, clor II liber + total        Foarte bună
Include cutie transport, set reactivi pentru 50+50
analize clor liber + total
Clor liber;test pudra; 0-2.00 mg/L, 10 ml proba;     Foarte bună
100/pachet; met.-DPD - reactiv pentru colorimetre
Aparate pentru măsurarea elementelor geometrice      Foarte bună
Dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide şi     Foarte bună
gaze
Elemente Watson                      Foarte bună
Termometre de sticlă şi cuarţ, bimetalice şi       Foarte bună
manometrice
Nivela laser 100 VHR cu prismă dublă, telecomandă,    Foarte bună
stativ, receptor, roată măsură
Echipament ultrasonic de măsurare nivel VEGASON      Foarte  bună
Integrator electronic de debit tip CES          Foarte  bună
Staţie totală NIKON DTM 342                Foarte  bună
Dispozitiv electronic altimetru model AV Pilot      Foarte  bună
Multimetru digital METRAHIT                Foarte  bună
Megahmetru analog CA 6511                 Foarte  bună
Analizor portabil pentru determinarea clorului liber şi  Foarte  bună
total
Trusă curent reglabilă                  Foarte  bună
Set multimetru calibrator ESCORT 2030           Foarte  bună
Osciloscop digital OX-7042-CK               Foarte  bună
Aparat pentru măsurat rezistenţa de izolaţie tip     Foarte  bună
SATURN ISC
Megaohmetru 5000 V                    Foarte  bună
Contor electronic ALPHA                  Foarte  bună
Sistem de telegestiune energie electrică         Foarte  bună
Conductometru cu display 1C20-0111            Foarte  bună
Floculator AFM 6F                     Foarte  bună

                                                             17
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Autoclavă electrică stericlav model AES-150       Foarte  bună
Termometru infraroşu ST 80               Foarte  bună
Contor combinat AR MEITWIN 20/100 mm          Foarte  bună
Analizor de gaze cu aparatură              Foarte  bună
Cromatograf de gaze tip VARIAN             Foarte  bună
Spectrofotometru cu absorbţie atomică Perkin Elmer   Foarte  bună
Spectrofotometru UV – VIS LANGE             Foarte  bună
Balanţă electronică                   Foarte  bună
PH metru de laborator                  Foarte  bună
Autocad Comecial new SLM                Foarte  bună
Topo Sys 4.4                      Foarte  bună
MapSys 5.2                       Foarte  bună
Microsoft XP, Vista, Office               Foarte  bună
Corel Draw 10 FPP                    Foarte  bună
Sistem informatic GPS                  Foarte  bună
SAV 7BE – 101 NODES PERPETUAL              Foarte  bună
TOAD for ORACLE                     Foarte  bună
NET Set – software for GIS               Foarte  bună
Studii tehnice apă brută, potabilă construcţii aflate  Foarte  bună
în exploatare
Denumirea Organizaţiei                 S. C. APAVITAL S. A. Iasi – P1 – Staţia C.U.G.
Denumire echipament                   Caracteristici (uzura medie (%))
Staţie de pompare intermediara CUG cu capacitate    Bună
de 500 mc/h
1+1 electropompe 8 NDS                 Q = 500 mc/h, H = 70 mca, N = 166 Kw, n=1470 rot/min, Bună
Rezervor apă 1X1000 mc                 Bună
Denumirea Organizaţiei                 Universitatea Politehnica Bucuresti – P2
Denumire echipament                   Caracteristici (uzura medie (%))
                            Think Centre A51, i915GV P4 630 (3.0-2M-800) / 1x256 / 80S /
                            DVDx16 / Eth 10-100 / WXP-P, DESKTOP,
                            Think Centre A51, i915GV P4 630 (3.0-2M-800) / 2x256 / 80S /
                            DVDx16 / Eth 10-100 / WXP-P, TOWER, DVD – WR, ThinkVision
                            L170m 17" Analog multimedia 0.264mm TFT LCD (17.0"/432mm
                            VIS), 1280x1024, TCO-99
Retea de excelenta
                            ThinkPad R50e P-M 735 1.7GHz, 512MB, 40GB/5400, 15" XGA
                            TFT, 64MB VRAM shared, DVD/CD-RW, Modem, Ethernet,
                            Centrino 11b/g, WXP Pro,
                            Imprimantă KONICA MINOLTA laser color Magicolor 2400 W
                            Echipament    multifuncţional  TOSHIBA   e-STUDIO   160
                            PROFESIONAL
                            Debitmetru portabil cu ultrasunete1010P1
                            Senzori clamp-on
Debitmetru Control-on                  Senzori pentru diametrul conductei d=260-6096mm
                            Cablu pentru conectare la flow-computer
                            Kit pentru montaj Ez clamp-on
Analizor de putere                   VEGA 76 şi accesorii HT97U, HT903
                             marimi intrare :
                            - tensiune : - direct 0 ÷ 600 V ( faza nul )
                            - 100 V.de la transformatoare de masura de tensiune
                            - curent : - 1 V de la traductoare flexibile de curent sau clesti
                            ampermetrici
                            - 1 V de la interfata 3 x 1 – 5 A / 1V a transformatoarelor de
                            masura
                             clasa de precizie :
                            - tensiune si curent :  0,5 % ( citire )
                            - puteri :  1 %
                            - factor de putere : 0,6 ° ÷ 1°
                            unitate centrală x 1, memorie 3,5 Gb RAM, monitor 17 ― TFT x 1,
                            HDD 80 Gb, scanner x 1; SO-WINDOWS XP- H, tastatura,
                            module de achiziţie 2 x DATAQ (DI – 158 U), 2 x (WinDaq/HS –
Sistem de achiziţie cu accesorii            158), 2X (KUSB – 3100) sau echivalent traductoare de presiune
                            HOTTINGER 1x 0..5 bar, 2x 0..50 bar
                            sistem de supraveghere si comunicare - 3 module captura audio-
                            video
Denumirea Organizaţiei                 Universitatea Politehnica Timisoara – P3
Denumire echipament                   Caracteristici (uzura medie (%))
Calculator AMD, Pentium 4                ATX Pentium4 Midi Tower P3091, SURSA 450W with SATA ,
1 buc                          4x5.25" bay,USB/AUDIO/AIRDUCT, Asrock 939DUAL-SATA2 - ALi
                            1695 Chipset, FSB 1000, 4xDDR400, 1xPCI Express x16, 1x AGP
                                                            18
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                            8x, 1xPCI Express x1. 3xPCI, Sound + LAN, AMD ATHLON 64
                            3000+ 1.8 GHz Socket 939 BOX, 2 x 256MB DDRAM 400 MHz,
                            PC3200, HDD 80 GB , 7200 rpm , 8 MB SATA Seagate, 1,44 MB
                            FDD 3,5", PCI Express 16x ASUS ATi Radeon X300SE, 128MB
                            DDR, 64Bit, DVD RW LG / LITE-ON , Keyboard A4Tech KBS 108
                            but PS2,Mouse A4Tech OP620 silver / black, (uzura medie: 50%)
Calculator AMD, Pentium 4 - 1 buc           Carcasa ATC Pentium4 MidiTower T533 400W, Placa de baza
                            Gigabyte GA-K8NS, Procesor AMD SEMPRON 2600+ socket 754,
                            box, Memorie 512MB PC3200 GEIL Dual Channel kit, Harddisk
                            PATA 80GB WD 7200, Floppy, DVD/CD-RW LG, Placa video AGP
                            SPARKLE FX5200, 128MB, 128bit, KIT Microsoft Keyboard +
                            Mouse, Monitor 19" SAMSUNG 997DF, (uzura medie: 50%)
Calculator AMD, Pentium 4 - 1 buc           Carcasa ATC Pentium4 MidiTower T533 400W, Placa de baza
                            Gigabyte GA-K8NS, Procesor AMD SEMPRON 2600+ socket 754,
                            box, Memorie 512MB PC3200 GEIL Dual Channel kit, Harddisk
                            PATA 80GB WD 7200, Floppy, DVD/CD-RW LG, Placa video AGP
                            SPARKLE FX5200, 128MB, 128bit, KIT Microsoft Keyboard +
                            Mouse, Monitor 17" SAMSUNG 793DF, (uzura medie: 50%)
Stand didactic cu 2 pompe cuplabile în serie sau în   Pompe LCC-80 şi LCC-100 având Q=60...90 m3/h şi H=15...40
paralel                        m, n=2900 rot/min., (uzura medie: 80%)
Stand didactic în circiut închis pentru încercarea   Pompa PCN 40-160, având Q=25 m3/h şi H=32 m, n=2900
energetică şi cavitaţională a pompelor         rot/min, (uzura medie: 80%)
Staţiune de cercetare+didactic pentru încercarea    Pompa PCN 80-200, având Q=160 m3/h şi H=50 m, n=500÷2900
energetică şi cavitaţională a pompelor cu turaţie   rot/min, Putere maximă Pmax=30 kW, (uzura medie: 90%)
variabilă utilizând grup motor generator        (Vechime de peste 30 ani, consum energetic foarte mare)
Staţiune didactică pentru încercarea unei pompe    Pompă axială executată în atelierul catedrei, Q=250 m3/h, H=15
axiale                         m, n=1450 rot/min. Putere maximă Pmax=10 kW.
                            (uzura medie: 90%), (Vechime de peste 40 ani, consum
                            energetic foarte mare)


    A2.3.b De achiziţionat

Denumirea Organizaţiei                   UniversitateaTehnica Gheorghe Asachi Iasi -
                              CO
Denumire echipament                    Caracteristici principale
Staţii de lucru Fujitsu-Siemens Celsius    V830  cu  2xAMD Opteron 250, 8 GB DDR, High-end 3D Graphic Card
configuraţia                        NVIDIA Quadro FX 3400, HDD SATA II 250 GB
Staţie High Performance Computing             SUN, 2xSPARC IIIi 1.6 GHz, 16 GB DDR , High-end SUN XVR-
                              1200 Graphics Accelerator, HDD 146 Gb Ultra 320 SCSI
Imprimantă KONICA MINOLTA laser color Magicolor
2400 W
Echipament multifuncţional TOSHIBA e-STUDIO 160
PROFESIONAL
ThinkPad R50e P-M 735 1.7GHz, 512MB, 40GB/5400       15" XGA TFT, 64MB VRAM shared, DVD/CD-RW, Modem,
                              Ethernet, Centrino 11b/g, WXP Pro,
Think Centre A51, i915GV P4 630 (3.0-2M-800) / 2x256
/ 80S / DVDx16 / Eth 10-100 / WXP-P, TOWER, DVD –
WR, ThinkVision L170m 17" Analog multimedia
0.264mm TFT LCD (17.0"/432mm VIS), 1280x1024,
TCO-99
Think Centre A51, i915GV P4 630 (3.0-2M-800) / 1x256
/ 80S / DVDx16 / Eth 10-100 / WXP-P, DESKTOP
Laptop pentru achiziţii de date din stand experimental   Intel Centrino Mobile 2GHz, 1GB DDR2, HDD 80GB, DVD±RW,
                              15‖ 1400x1050
laptop HP Compaq                      NX 7400
Calculatoare electronice si echipamente periferice
Staţie de lucru 2xOpteron 246               2GB DDRAM
Staţie de lucru P4 3 GHz                  1GB DDRAM
Staţie de lucru P4 2 GHz                  512 MB DDRAM
Staţie grafică Athlon 1.88 GHz               1 GB DDRAM
Staţie grafică P4 1,6 GHz                 512 MB DDRAM
Staţie grafică Athlon 1 GHz                512 MB SDRAM
Staţie de lucru 2xP2 300 MHz                512 MB SDRAM
Debitmetru portabil cu ultrasunete             Dn=40-400 mm, pn=0-20 bar
Generator electric de curent continuu
Manometre de precizie                   pn=0-20 bar, clasa 0.6
Aparatură de măsură şi înregistrare a parametrilor
electrici
Panou pentru monitorizarea parametrilor electrici

                                                         19
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Motor electric asincron cu convertizor de frecvenţă    puterea de 100 kW
pentru modificarea turaţiei
Echipamente şi aparatura necesare realizării sistemului
de acţionare electrică
Sistem integrat de măsurare a presiunilor, cu traductori
piezorezistivi
Senzori şi traductoare pentru presiune şi temperatură
Sistem integrat de achiziţie a datelor cu plăci de
achiziţie performante şi mobile (conectitivitate USB)
Calibrator/tester DWT 1305D-20 (OMEGA)           0-100 bar, precizie 0.1%
Manometre etalon digitale ±0.1%, display 5 digit,     0-25 bar
baterie proprie, gama -1÷0 bar (1 unitate), 0-10 bar (1
unitate)
Manometre de precizie                   BDT17-08, cl. 0.20%, Ø 250, gama: 0÷10 bar; 0÷16 bar;
                              0÷25 bar
Manometre BDT18, cl. 1% , Ø 160              0÷10 bar; 0÷16 bar; 0÷25 bar; 0÷100 bar; 0÷400 bar;
                              0÷1000 bar
Valve ac N2-FF, pmax. 400 bar               hotel inoxidabil, racord proces: ¼‖ npt-f ; ¼‖ npt-m; 3/8 ½‖
                              npt-f; 3/8 npt-m; ½‖ npt-f; ½‖ npt-m
Debitmetru cu ultrasunete                 FD 7000 (OMEGA), accesorii şi senzori în gama ¼‖-400 mm
Debitmetru pentru gaze                   FMA 6718 (OMEGA), digital output cu interfaţa serială RS-232
Manometre diferenţiale                   BDT13-362, cl. 1.6%, 0÷250 mbar, Ø 160
Mano-vacuumetru                      BDT 18, cl. 1%, Ø 160, -1 ÷ +0.6 bar, -1 ÷ +1.5 bar
Trusă de rotametre aer/apă                 precizie 2% FS, scala 250 mm, FL-1501A, FL-1502A, FL-
                              1503A, FL-1504 A
Pompe centrifuge orizontale                Qn=12 mc/h, Hn=30 m, NPSH>2.0 m, 380 V, 50 Hz
Convertizor de frecvenţă                  MICROMASTER 420, 11 kW/380 V
Motor electric 380 V c.a.                 90 kW, 1480 rot/min, SIEMENS 1LG4-283-4AA
Convertizor de frecvenţă                  MICROMASTER 440 – 6SE6440-2UD38-8FA1 / 90 kW
                              (CT)/110 kW(VT)/ 380 V
Pompe centrifuge monoetajate                Grundfoss 380 V, 50 Hz : NB32-160.1/166
Tahometru                         HHT11-R (OMEGA), 5-100000 rpm, accesorii
Stroboscop digital                     HHT-250 (OMEGA)
Traductor de cuplu digital                 TQ 501 cu senzor de rotaţie incorporat şi DP41-S meter,
                              gama: 0- 50 Nm (1 unitate), 0-100 Nm
Traductor de cuplu digital cu interfaţă serială      RS 322
Manometru digital                     HHP-103 (OMEGA), 0.2% FS, 0-250 Pa; 0-2500 Pa
Traductori de presiune                   PX 302 (OMEGA), gama: 0 ÷ 1 bar; 0 ÷ 6.9 bar; 0 ÷ 13.8
                              bar; 0 ÷ 20.7; DP41-S meter
Punte tensometrica 6 canale
Generator cc                        20 kW, 0-1000 rpm
Servovalva                         DN6, p=315bar, Qmax=40 l/min, Δp=70bar
Traductori de turatie                   0÷1500rot/min
Traductori de debit                    0÷40 l/min
Traductori de deplasare                  0÷40 mm
Convertizor frecvenţă                   15 kW, 2-400Hz
Placă pentru achiziţie date 16 canale           12bit/canal, esantionare simultana, frecventa de esantionare
                              1MHz/canal, 6 iesiri numeric/analog, iesire PWC
Stand de cercetare pentru simuleze la scară redusă
varianta optimă modelată teoretic
Autolaborator
Mobilier si aparatura birotice
Echipamente pentru cercetare dezvoltare
Aparate aer conditionat
Softuri
Xerox
Sisteme de captura a imaginii (foto si video)
Dispozitive de stocare a informatiei

Denumirea Organizaţiei                   S. C. APAVITAL S. A. Iasi – P1
Denumire echipament                    Caracteristici principale
Pompe performante
Retele de aspiratie si de refulare
Sisteme moderne de automatizare, control, urmarire
dispecer
Hidrofor
Echipamente pentru cercetare-dezvoltare
Calculatoare electronice, echipamente periferice


                                                          20
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Denumirea Organizaţiei                   Universitatea Politehnica Bucuresti – P2
Denumire echipament                    Caracteristici (uzura medie (%))
Traductoare de nivel                    Submersibile, H=10mca
Traductoare de presiune –                 Pn100, Pn 10, Pn 6, Pn 2, clasa 0,5
Traductoare de depuneri solide
Traductoare de poziţie                   L=200mm, L=700mm
Sonde                           Pentru determinarea parametrilor apei
Analizoare electrochimice
Analizoare de putere
Manometre – 10 buc                     Pn100, Pn 10, Pn 6, Pn 2, Pn 4, Clasa 0,6
Debitmetre                         Cu ultrasunete, electromagnetice
Aparate de masurarea vibratiilor
Instrumente de masurare a parametrilor fizici si chimici
ai apei
Sisteme portabile de calibrare               Temperatura, presiune
Senzori
Sisteme de achizitie a datelor
Calculatoare si echipamente periferice
Sisteme portabile de prelucrare a datelor
Plotter
Sisteme de afisare a informatiei
Softuri specializate cu licente
Mobilier
Sisteme de captura a imaginii (foto si video)
Autolaborator
Echipamente pentru cercetare-dezvoltare
Dispozitive de stocare a informatiei

Denumirea Organizaţiei                   Universitatea Politehnica Timisoara – P3
Denumire echipament                    Caracteristici (uzura medie (%))
Staţie de pompare cu 4 pompe WILO-Comfort-COR 4      Debite Q=5..25 m3/h, H=20...50 m, turaţie reglabilă
MVIE 204—2G/VR                       n=(40...100)% din turaţia nominală
Staţie de pompare cu 4 pompe WILO-Comfort-COR 4      Debite Q=5..40 m3/h, H=20...50 m, turaţie reglabilă
MVIE 403—2G/VR                       n=(40...100)% din turaţia nominală
Debitmetru electromagnetic DN ½‖, Cole-Parmer       DN ½‖, Q=1,33...26.4 GPM, Cod: CZ-33160-47, 10 buc
Debitmetru electromagnetic DN 1‖, Cole-Parmer       DN 1‖, Q=1,33...26.4 GPM, Cod: CZ-33160-57, 5 buc
Debitmetru electromagnetic DN 1½‖, Cole-Parmer       DN 1½‖, Q=1,33...26.4 GPM, Cod: CZ-33160-63, 3 buc
Debitmetru electromagnetic DN 2‖, Cole-Parmer       DN 2‖, Q=1,33...26.4 GPM, Cod: CZ-33160-67
Traductor de presiune, model 767361, seria MT 210,     Domeniu de măsurare: 0...10 kPa, 5 buc
Cole-Parmer
Traductor de presiune, model 767363, seria MT 210,     Domeniu de măsurare: 0...130 kPa, 10 buc
Cole-Parmer
Traductor de presiune, model 767365, seria MT 210,     Domeniu de măsurare: 0...700 kPa, 10 buc
Cole-Parmer
Ţeavă oţel DN 2‖                      Lungime L=6 m
Ţeavă oţel DN 1½‖                     Lungime L=6 m
Ţeavă oţel DN 1 1/4‖                    Lungime L=6 m
Ţeavă oţel DN 1‖                      Lungime L=6 m
Teavă pexal DN 20                     Lungime L=20 m
Teavă pexal DN 15                     Lungime L=20 m
Teavă pexal DN 10                     Lungime L=20 m
Fitinguri pentru ţevi pexal                Diverse mărimi, 50 buc
Robineţi cu cep sferic                   Diverse mărimi, 25 buc
Robineţi cu sertar                     Diverse mărimi, 25 buc
Fitinguri pentru ţevi OL                  Diverse mărimi, 30 buc
Laptop pentru achiziţii de date din stand experimental   Intel Centrino Mobile 2GHz, 1GB DDR2, HDD 80GB, DVD±RW,
                              15‖ 1400x1050
Imprimanta cu copiator                   HP LJ 2840
Echipamente pentru cercetare-dezvoltare
Calculatoare si echipamente periferice
Aparatura, birotica    Data: 31.05.2008
                                                        21
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Conducătorul de proiect, UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI,
Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului legal:
RECTOR,
Prof.dr.ing. Ion GIURMA
Partenerul 1, S. C. APAVITAL S. A. IASI,
Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului legal:
DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing. Ion TOMAPartenerul 2, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI,
RECTOR,
Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu
Partenerul 3, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA,
RECTOR,
Prof.dr.ing. Nicolae ROB
DIRECTOR DE PROIECT:
Conf.dr.ing. Aurora ALEXANDRESCU* Se va intocmi o singura lista de echipamente pentru intreg proiectul.
                                     22
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
                                                  Anexa II.7
Nr. Inregistrare Coordonator:              Nr. Inregistrare P 1:
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi,         S. C. APAVITAL S. A. Iasi
5279 P/14.09.07                     9817/24.04.2008


Nr. Inregistrare P 2:                  Nr. Inregistrare P 3:
Universitatea Politehnica Bucuresti,          Universitatea Politehnica Timisoara,
Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia     14556/14.09.2007
Mediului
1366/14.09.2007

              ACORD FERM DE COLABORARE
                       Proiectul nr. 1365

      Încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR
                    PRIORITARE
                  DIRECTIA DE CERCETARE 2. Energie


1. TITLUL PROIECTULUI: OPTIMIZAREA SISTEMELOR ENERGETICE INTELIGENTE DE
TRANSPORT A APEI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI ECONOMIA DE ENERGIE


2. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT:
  Denumirea organizaţiei    CODIFICARE in proiect     Tip organizaţie    Rolul
                                            organizaţiei
  UNIVERSITATEA TEHNICA             UTI          UNI         CO
  GH. ASACHI IASI
  S. C. APAVITAL S. A. IASI   S. C. APAVITAL S. A. IASI       SCN          P1
  UNIVERSITATEA              UPB             UNI          P2
  POLITEHNICA BUCURESTI
  - CENTRUL DE CERCETARI
  ENERGETICE SI DE
  PROTECTIA MEDIULUI
  UNIVERSITATEA                 UPT          UNI          P3
  POLITEHNICA TIMISOARA


3. DATE DESPRE PARTENERI
CO UTI, cu sediul în Bd. D. Mangeron Nr. 67, Cod 700050, tel: 232-212326, fax: 232-212326, e-
mail: rectorat@staff.tuiasi.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. Act de constituire Aviz
MIS104994/92 in baza HG.57/09.92 si H.G 458/1990, cod fiscal 4701606, cont bancar IBAN:
RO77TREZ4065003XXX000228, TREZORERIA MUNICIPIULUI IASI, reprezentata prin RECTOR
Prof.dr.ing. ION GIURMA, Contabil sef/Director economic Ec. Silvia CERNE si Director proiect
Conf.dr.ing. ALEXANDRESCU AURORA, tel. +40-232-278683, Fax: +40-232-242109, email:
auroralexis@hotmail.com auralexis@yahoo.com .

P1 S. C. APAVITAL S. A. I., cu sediul în Str. Mihail Costachescu, Cod 700495, tel: 0722379470,
fax: 212741, e-mail: ion.toma@apavital.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. j-22-1-91, cod
fiscal RO1959768, cont bancar IBAN: RO81ABNA2400264100189525, Trezoreria Cont ABN AMRO
Bank Iaşi, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Dr.ing. TOMA ION, Contabil sef/Director
economic: Ec. CHIRILA MARIANA si Responsabil stiintific: Director tehnic drd.ing. MIHAIL DORUS,
tel. +40-232-215410, Fax: +40-232-212741, email: mihai.dorus@apavital.ro,

P2 UPB - CCEPM, cu sediul în Splaiul Independentei Nr. 313, Cod 060042, tel: 4029461, fax:
4115365, e-mail: e_andronescu@rectorat.pub.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. DECRET
175/03.08.1948, cod fiscal 4183199179, cont bancar IBAN: RO38TREZ706502509X005114,
Trezoreria TREZORERIE SECTOR 6 Bucuresti, reprezentata prin RECTOR PROF.DR.ING.
ECATERINA ANDRONESCU; CENTRUL DE CERCETARI ENERGETICE SI DE PROTECTIA MEDIULUI
                                                      23
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
(UPB – CCEPM), cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod postal
060042, tel 021/4029523, fax 4029865, e-mail: vasiliu@fluid.fluid-power.pub.ro, cod fiscal (CUI)
4183199, reprezentat prin DIRECTOR prof. dr. ing. Nicolae VASILIU si Director economic
ADAMESCU DORINA, Responsabil stiintific prof.dr.ing. Eugen Constantin ISBĂŞOIU, tel
021/4029523, fax 4029865, e-mail: ecisbasoiu@yahoo.com avînd personalitate juridicã.

P3 UPT, cu sediul în Piata Victoriei Nr. 2, Cod 300006, tel: 256-403001, fax: 256-403021, e-
mail: rector@rectorat.upt.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. DECRET 19/11.11.1920, cod
fiscal 4269282, cont bancar IBAN: RO38TREZ6215003XXX000210, Trezoreria MUNICIPIULUI
TIMISOARA, reprezentata prin RECTOR Prof.dr.ing. ROBU NICOLAE, Contabil sef/Director
economic Ec. MICLEA FLORIAN si Responsabil stiintific: Conf.dr.ing. MILOS TEODOR, tel. +40-
256-403683, Fax: +40-256-403683, email: teodor.milos@gmail.com .


4. OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI
    Prezentul proiect isi propune sa realize o metodologie originala de optimizare constructiva,
functionala si energetica (OCFE) a ansamblului format din statii de pompare SP – retele de
transport si distributie a apelor potabile si uzate – consumatori. In acest scop vor se vor realiza
algoritmi si progame de calcul automat originale pentru OCFE a sistemelor energetice hidraulice -
regimuri permanente, tranzitorii, curgeri bifazice - necesare pentru proiectarea si exploatarea
optima a resurselor de apa din judetele Iasi, Ilfov si Timisoara. Se va urmari dezvoltarea
sustenabila pe termen lung si competitivitatea sistemelor energetice - evolutia in timp a
substantelor de tratare a apei potabile si uzate. Se vor obtine importante economii de energie
electrica si o crestere a eficientei energetice a sistemului. Cercetarile teoretice sunt completate cu
studii experimentale, prin aplicarea metodelor originale de OCFE in cadrul RAJACI la SP CUG, in
catedrele de Mecanica Fluidelor Masini Hidraulice Iasi, Hidraulica Masini Hidraulice Bucuresti,
Masini Hidraulice Timisoara. Se va atinge nivelului de compatibilitate si de competitivitate necesar
pentru integrarea deplina in aria europeana de cercetare. Se va calcula economia de energie
electrica realizata prin aplicarea metodei de optimizare propusa si perioada de amortizare a
cheltuielilor. Procesul de optimizare ia in considerare ca profitabilitatea activitatii de distributie a
apei depinde in principal de relatiile in care se gasesc capacitatea de servire si costurile
determinate de prestarea serviciului, cu volumele de apa distribuite si cu pretul acestora,
depinzand de valoarea investitiei necesare, de consumul specific de energie electrica pentru
pompare, de pretul unitar al energiei electrice.


5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI:
36 de luni: 18 Septembrie 2007 – 31 august 2010. Daca pe parcursul desfasurarii proiectului vor
exista intarzieri de finantare din motive independente de vointa colaboratorilor, termenul de
realizare a fazelor se decaleaza in mod corespunzator.


6. RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

    6.1. Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului:
Etapa I: Studiu de literatura privind realizarea modelelor matematice de OCEF a sistemelor
inteligente de transport in diferite tipuri de curgeri pentru apa potabila si uzata, (retele ramificate
si inelare).
    Termen de realizare a etapei : 15.12.2007
Activitati:
CO:   Activitate I.1: Studiu de literatura privind formularea matematică, soluţii ale problemei de
OCEF a SP - RC.
    Activitatea I.2: Determinarea caracteristicilor analitice ale componentelor SH.
P2:   Activitarea I.3: Studiu de literatura privind formularea matematică si soluţii ale problemei
de OCEF a SP - RC.
P3:   Activitatea I.4: Documentare asupra modelării matematice a reţelelor de conducte                                                   24
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Etapa II: Intocmirea soft-ului de OCEF a sistemelor inteligente de transport in diferite tipuri de
curgeri pentru apa potabila si uzata, (retele ramificate si inelare), cu evidentiera substantelor
nocive poluante, în conformitate cu normele Uniunii Europene. Studiu privind standului
experimental la MHT.
    Termen de realizare a etapei: 15.06.2008
Activitati:
CO:   Activitatea II.1: Întocmirea soft pentru: optimizarea alegerii pompei; determinarea
diametrului optim al comunicaţiilor colectorului; pentru OCEF a ansamblului SP – RC –
consumatori.
P1:   Activitatea II.2: Studiu de literatura privind optimizarea SH complexe.
P2:   Activitatea II.3: Inventarierea cazurilor de curgere bifazica cu pungi mari de aer in
sistemele de conducte sub presiune si analiza cauzelor care produc aceste fenomene.
    Activitatea II4: Analiza fenomenelor de tratare a apei si evidentierea substantelor care pot
fi nocive.
P3:   Activitatea II.5: Modelări pe calculator a 2 tipuri caracteristice de reţele.
    Activitatea II.6: Sinteza rezultatelor obţinute prin modelari caracteristici retele.

Etapa III: Realizarea de masuratori; determinarea performanţelor energetice şi economice ale
SP CUG din RAJACI; Curgeri bifazice; studierea calitatii apei; Proiectarea standului experimental
la MHT.
    Termen de realizare a etapei : 15.12.2008
Activitati:
CO:   Activitatea III.1: Stabilirea caracteristicilor reţelei si a regimurilor de funcţionare ale
ansamblului SP – RC la CUGI în diferite configuraţii de exploatare; determinarea diametrele
optime ale conductelor si ale canalelor de transport din SP CUG; determinarea tipului si a
dimensiunile optime de pompe. Studierea posibilităţilor de utilizare a unor capacităţi de
compensare cu menţinerea sub presiune normală de regim a RC.
P1:   Activitatea III.2: Relevarea instalaţiilor existente în structura aducţiunilor SP CUG si
realizarea de masuratori constructive si hidraulice in SP CUG.
P2:   Activitatea III.3: Modelarea fenomenelor de curgere bifazica apa-aer, cu pungi mari de
aer, in conducte sub presiune si obtinerea unor ecuatii de desfasurare.
P3:   Activitatea III.4: Selectarea variantei optime de reţea pentru standul experimental.
    Activitatea III.5: Alegerea elementelor componente, aparate de măsură, pompe, armături,
etc.

Etapa IV: Aplicarea practica a MOEF la SEHI; modernizarea, automatizarea SP CUG; Modelarea
fizica si tratarea modelelor matematice ale curgerii bifazice; Realizarea standului experimental la
MHT
  Termen de realizare a etapei: 15.06.2009
Activitati:
CO:   Activitatea IV.1: Definirea algoritmului optimal de exploatare a aducţiunilor; analiza
soluţiile fezabile de îmbunătăţire funcţională şi energetică a SP CUG; realizarea sistemului de
automatizare.
    Activitatea IV.2: Antemăsurători privind montajul utilajului tehnologic şi confecţiile
metalice; Determinarea caracteristicilor de sarcină rezultante ale SH, în noile condiţii; evalua
regimurile de funcţionare obţinute.
    Activitatea IV.3: Calculul eficienţei economice şi economia de energie electrică; intocmirea
devizului general estimativ privind cheltuielile de capital necesare pentru realizarea obiectivului de
investiţii conform H.G. 376/1994.
P1:   Activitatea IV.4: Evaluarea capacităţii reale de funcţionare a aducţiunii (în situaţia
actuală).
    Activitatea IV.5: Stabilirea caracteristicilor de sarcină rezultante ale SP CUG existente.
P2:   Activitatea IV.6: Modelarea fenomenului de propagare a norului infectat si evolutia
concentratiei acestuia.
    Activitatea IV.7: Modelarea fizica si tratarea modelelor matematice ale curgerii bifazice
aer-apa cu pungi mari de aer, in sistemele sub presiune.
P3:   Activitatea IV.8: Montarea şi punerea în funcţiune a standului experimental.


                                                  25
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
Etapa V: Modernizarea, automatizarea SP CUG; Rezolvarea problemei hidraulice de curgere prin
retele si tratarea modelului; Determinarea experimentală a caracteristicilor de exploatare a reţelei
realizate la MHT.
  Termen de realizare a etapei : 15.12.2009
Activitati:
CO:   Activitatea V.1: Efectuarea lucrărilor de modernizare si automatizare a SP CUG.
    Activitatea V.2: Analiza modalităţile de adaptare a funcţionării SP CUG la variabilitatea
cerinţelor utilizatorilor; studierea regimurile nepermanente pe aducţiunile SH.
P1:   Activitatea V.3: Efectuarea lucrărilor de modernizare si automatizare a SP CUG; efectuarea
de măsurători în SP CUG după efectuarea lucrărilor de modernizare şi automatizare.
P2:   Activitatea V.4: Rezolvarea problemei hidraulice de curgere prin retele si tratarea
modelului prin determinari in retele in functiune.
P3:   Activitatea V.5: Măsurători pentru diverse regimuri de lucru.
    Activitatea V.6: Prelucrarea datelor experimentale, grafice, concluzii.

Etapa VI: Modernizarea şi automatizarea SP existentă în CMFMAHP, din UTGAI; solutii pentru
limitarea efectelor produse de pungile mari de aer din conducte; Rezolvarea fenomenului de
propagare a poluantului in retea; Studiul teoretic şi experimental a reţelelor în circuit închis
pentru apă caldă.
  Termen de realizare a etapei : 31.08.2010
Activitati:
CO:   Activitatea VI.1: Întocmirea si executia proiectului de modernizare- automatizare a SP
existentă în CMFMAHP, din UTGAI.
     Activitatea VI.2: Realizarea unui stand multifuncţional pentru testarea experimentală a
rezistentelor liniare şi locale in CMFMAHP, din UTGAI.
     Activitatea VI.3: Diseminarea rezultatelor.
P2:   Activitatea VI. 4: Solutii privind limitarea efectelor produse de pungile mari de aer din
sistemele de conducte sub presiune.
     Activitatea VI.5: Rezolvarea fenomenului de propagare a poluantului in retea.
     Activitatea VI.6: Diseminarea rezultatelor.
P3:   Activitatea VI.7: Documentare, modelări pe calculator a 2 tipuri caracteristice de reţele în
circuit închis.
     Activitatea VI.8: Studiu, proiectarea şi realizarea standului experimental în circuit închis.
     Activitatea VI.9: Determinarea experimentală a caracteristicilor de exploatare a reţelei
realizate în circuit închis.
     Activitatea VI. 10: Diseminarea rezultatelor.


     6.2. Responsabilităţile administrative ale partenerilor în realizarea proiectului
    Partile stabilesc de comun acord urmatoarele:
    Directorul de proiect din partea CO, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI
este conf.dr.ing. Alexandrescu Aurora.
   Responsabil de proiect din partea P1, S. C. APAVITAL S. A. IASI este director tehnic drd.ing.
Mihail Dorus.
   Responsabil de proiect din partea P2, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI este
prof.dr.ing. Eugen Constantin Isbasoiu.
   Responsabil de proiect din partea P3, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA este
conf.dr.ing. Milos Teodor.
   Rezultatele fiecarei etape vor fi cuprinse in Rapoarte de cercetare.
    Documentele de monitorizare a fiecarei activitati vor fi Rapoartele de faza pe care fiecare
partener din consortiu le va transmite Universitatii Tehnice Gh. Asacchi Iasi (CO), pentru
intocmirea Rapoartelor de cercetare a fiecarei etape.
    Toti partenerii din consortiu vor transmite catre CO toate documentele privind achizitiile si
situatiile financiale corespunzatoare fiecarei etape din Planul de realizare a proiectului.

    Nota: Planul de realizare al proiectului este parte integranta a prezentului Acord ferm de
colaborare


                                                  26
 PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
           2007-2013
7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE ŞI EXPLOATARE A DREPTULUI DE
PROPRIETATE CORESPUNZĂTOARE REZUTATELOR AŞTEPTATE
    7.1. Proprietatea intelectuală: aparţine realizatorilor proiectului, în      funcţie   de
contribuţia fiecăruia în aria corespunzătoare de competenţă.

   7.2 Drepturile de difuzare a rezultatelor: aparţin partenerilor ce realizează proiectul,
cu menţionarea persoanelor fizice şi a instituţiilor aparţinătoare.


8. VALOAREA PROIECTULUI

      TOTAL       2007        2008        2009       2010
    Buget  Cofin.  Buget  Cofin.  Buget   Cofin.  Buget  Cofin.  Buget  Cofin.
 CO  620.000  0    60.000   0   220.000   0   210.000   0   130.000  0
 P1  120.000 80.000    0    0    60.000  40.000   60.000 40.000    0    0
 P2  620.000  0    60.000   0   210.000   0   220.000   0   130.000  0
 P3  620.000  0    60.000   0   210.000   0   220.000   0   130.000  0


9. RECEPŢIA LUCRARILOR INTRE PARTENERI: Se realizează la sediul Conducătorului de
Proiect.


10. DESEMNAREA COORDONATORULUI

   10.1. Partenerii sunt de acord ca Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi sa fie desemnat
coordonator si semnatar al contractului cu CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT
PROGRAME.

    10.2. Partenerii desemnează prin consens, din partea coordonatorului Universitatea
Tehnica Gh. Asachi Iasi, pe doamna conf.dr.ing. Alexandrescu Aurora drept coordonator si
director de proiect, având următoarele obligaţii:
  - va fi semnatar al contractului;
  - va asigura conducerea proiectului
  - va asigura comunicarea eficienta si operativa a problemelor administrative, tehnice si
  financiare intre partenerii proiectului.


11. MODIFICAREA ACORDULUI DE COLABORARE SI PARTENERIAT

    11.1. Părţile pot modifica de comun acord clauzele acordului cu respectarea prevederilor
legale in vigoare, in funcţie de contractul cadru încheiat cu CENTRUL NATIONAL DE
MANAGEMENT PROGRAME.

    11.2. Modificarea acordului in functie de situatiile nou aparute, precum si reactualizarea
lui, se va face prin negociere pe baza de acte aditionale la contract de finantare.

   Prezentul Acord ferm de colaborare este parte integranta a contractului numarul 21-
041/18.09.2007.


 Funcţia, numele, semnătura si ştampila reprezentantului legal:
 Functia, numele si semnatura responsabilului de proiect:
                                                   27
PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE”
          2007-2013
 Coordonator proiect:
 UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI, (CO – UTI)
 RECTOR,
 Prof.dr.ing. GIURMA Ion


 Director Economic,
 Ec. CERNE Silvia


 Director proiect:
 Conf.dr.ing. ALEXANDRESCU Aurora


 Partenerul 1:
 S. C. APAVITAL S. A. IASI (P1 – S. C. APAVITAL S. A. IASI)
 DIRECTOR GENERAL,
 Dr.ing. TOMA Ion


 Director economic,
 Ec. CHIRILA Mariana


 Responsabil Proiect,
 Director tehnic drd.ing. MIHAIL Dorus


 Partenerul 2:
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI (P2 - UPB – CCEPM)
 RECTOR,
 Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU


 Director Economic,
 Ec. Dorina ADAMESCU


 Responsabil proiect,
 Prof.dr.ing. Eugen Constantin ISBĂŞOIU


 Partenerul 3:
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (P3 – UPT)

 RECTOR,
 Prof.dr.ing. ROBU Nicolae


 Director Economic,
 Ec. MICLEA Florian


 Responsabil proiect,
 Conf.dr.ing. MILOS Teodor
                                28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:131
posted:11/23/2011
language:Romanian
pages:28