TEKHARF by uc51Vln

VIEWS: 8 PAGES: 32

									        TEKHARF
        HipertansiyonTEKHARF 2005          HİPERTANSİYON
        Hipertansiyon
• TEKHARF çalışmasında sistolik ve
 diyastolik kan basınçlarının ölçülmesi
 işlemi Alman Ulusal KB programınca
 istenen tekniğe uygun olarak
 gerçekleştirilmiş ve hipertansiyon sıklığı
 değerlendirilmiştir.
• Antihipertansif tedavi görmekte olup, KB
 normal sınırlar içinde bulunan kişiler ayrıca
 kaydedilmiştir.

TEKHARF 2005              HİPERTANSİYON
         Türk Erişkinlerinde
         Hipertansiyon Sıklığı
• Arteriyel kan basıncı ≥140/90 mmHg veya daha yüksek
 olan erişkinlerin oranı; kentsel kesimde %31.7, kırsal
 kesimde %36.4, Türkiye genelinde ise %33.7.

1990        ≥160/95    ≥140/90      Şehir        Kır
Bölgeler      n   %   n   %   n      %   n      %
Marmara      904  14.7  904  36.1  586    33.6   318     40.7
Ege        537  11.4  535  30.1  305    31.1   230     28.7
İç Anadolu    835   9.1  835  30.7  460    24.8   375     37.9
Akdeniz      332   9.9  332  28.3  192    33.3   140     21.4
Karadeniz     422  16.4  422  41.4  224      33  198     55.1
Doğu Anadolu   329  14.6  329  35.9  188    38.8   141     31.9
Güney Anadolu   330  10.3  330  31.5  170    33.5   160     29.4
Türkiye      3687  12.3  3687  33.7  2127   31.7   1560     36.4


 TEKHARF 2005                          HİPERTANSİYON
      Kan Basıncı Değerleri
 mmHg
 160

 150

 140

 130

 120

 110

 100

 90

 80

 70
  20-29    30-39  40-49    50-59  60-69  ≥70
  n=1185   n=836  n=587    n=510  n=405  n=165
             Yaş grupları           Erkek  Kadın

TEKHARF 2005                      HİPERTANSİYON
      Kan Basıncı Değerleri
• Erkekler: Kentlerde yaşayanların 50 yaşından sonraki
 ortalama sistolik ve diyastolik kan basınçları, kırsal
 kesimdekilere göre daha yüksek bulunmuştur.
• Kadınlar: Hipertansiyonun kentsel ve kırsal kesimde
 yaşayan kadınlar arasındaki sıklığı istatistiksel bakımdan
 anlamlı bir fark göstermemiştir. Gerek kentsel, gerekse
 kırsal kesimde yaşayan kadınlar arasında hipertansiyon
 sıklığı yaşlanmaya paralel olarak arttığı ve tüm yaş
 gruplarında hipertansiyonun erkeklere göre daha sık
 görüldüğü dikkati çekmektedir.
 TEKHARF 2005                   HİPERTANSİYON
        İlk Taramada (1990)
        Elde Edilen Bulgular
• Diğer ülke erkekleri ile karşılaştırıldığında Türk erkeğinin durumu
 oldukça iyi görünüyordu.
• Orta yaştaki Türk erkeğinin kan basıncı, MONICA çalışmasına
 katılan 44 merkezden belirtilen değerden 10/6 mmHg daha iyi idi ve
 katılan merkezlerin ikisi dışında tümünden daha düşük bir
 düzeydeydi.
• Yüksek tansiyonun sınırı olarak DSÖ’nün o dönemdeki önerisi (yani
 160/95 mmHg) temel alındığında, sistolik veya diyastolik KB ya da
 her ikisi birden yüksek olan, yahut antihipertansif tedavi sayesinde
 KB normal kalan Türk erkeklerinin TEKHARF kohortundaki oranı
 %11’di.
• ERICA Projesi’nde dikkate alınan 40-59 yaş grubu için yaş
 ayarlaması yapıldığında bu oran %18.6’yı bulmaktaydı.
• Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinin erkeklerinde ise %24, Avrupa’nın
 güney kesiminde %27.2, kuzey kesiminde ise %30’du. TEKHARF 2005                       HİPERTANSİYON
        İlk Taramada (1990)
        Elde Edilen Bulgular
• Türk kadınlarında 40-59 yaş arasındaki hipertansiyon
 prevalansı %24.2 bulunmuştu.
• Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin kadınlarında %20
 dolayında, Doğu Avrupa’da %25.5, Güney Avrupa’da ise
 %31 olduğu göz önüne alındığında, Türk kadınının,
 hipertansiyon riski açısından Avrupa’da orta kesimde yer
 aldığı ortaya çıkmaktaydı.
• Türk kadınları erkeklerden daha yüksek bir beden kitle
 indeksine sahiptir. Kırk yaşın üzerindeki erişkinler ele
 alındığında, Türk kadınlarının erkeklere göre beden kitle
 indeksleri ortalama 3 kg/m2, KB’ları ise 10-11/4 mmHg
 daha yüksektir.


 TEKHARF 2005                  HİPERTANSİYON
        İlk Taramada (1990)
        Elde Edilen Bulgular
• Toplumumuzdaki 20 yaş ve üzerindeki
 kişiler arasında 10 milyon hipertansiyonlu
 bulunur, bunun 4 milyonu (1.6 milyon
 erkek ve 2.4 milyon kadın) şiddetli
 hipertansiyonludur (≥160 ve/veya ≥95
 mmHg).
• Kadınlar KB açısından oldukça yüksek bir
 risk taşımaktadırlar.

TEKHARF 2005             HİPERTANSİYON
  Kan Basıncının 14 Yıllık Seyri
• İlk olarak 1990 yılında ülkemizin tüm coğrafi
 bölgelerine dağılmış olan orijinal kohortu ile,
 1997/98 yılında çalışmaya yeni katılanlar da
 dahil olmak üzere, toplam 2455 kişi (1202 erkek
 ve 1253 kadın) 2000 yılının yaz başında yeniden
 taranarak KB yönünden değerlendirilmiştir.
• 925 erkek ve 970 kadın, 1990 yılından beri
 izlenmiş oldukları için, KB düzeylerinin zaman
 içindeki gidişini incelemek amacıyla
 kullanılmıştır.
TEKHARF 2005              HİPERTANSİYON
    Erkeklerde Ortalama Kan Basıncı
             Sistolik basınç                      Diyastolik basınç
    150                           86

    145                           84

    140                           82
                             mmHG
                                80
mmHg
    135

    130                           78

    125                           76

    120                           74

    115                           72

    110                           70
       20  30  40   50   60  70   80       20     30  40  50    60  70  80

            Yaş grupları                        Yaş grupları
       n=925             ‘90  ‘95   ‘98    ‘00       TEKHARF 2005                                  HİPERTANSİYON
       Kadınlarda Ortalama Kan Basıncı
    170                                 94
              Sistolik basınç                         Diyastolik basınç
    165                                 92
    160                                 90
    155                                 88
    150                                 86
                                  mmHg
mmHg
    145                                 84
    140                                 82
    135                                 80
    130                                 78
    125                                 76
    120                                 74
    115                                 72
    110                                 70
       20  30  40   50   60   70     80           20   30   40  50   60   70  80

       n=970  Yaş grupları        ‘90    ‘95     ‘98    ‘00      Yaş grupları

       TEKHARF 2005                                         HİPERTANSİYON
      1990 ve 2000 Taramalarındaki
         Net Değişimler
    7           6.4
    6

    5
        4.4
                  4.2
                     Sistolik
mmHg
    4                 Diyastolik
            2.7
    3

    2

    1

    0
        Erkek     Kadın


TEKHARF 2005               HİPERTANSİYON
  Eski ve Yeni Kohortta Sistolik,
Diyastolik Basınç Ortalama Değerleri
2000        Sistolik KB   Diyastolik KB  S-D Basınç Farkı
      n   ort     SD  ort    SD   ort     SD
Erkek
30-39   286  118.1    13.4  77.8    9.9  40.2    8.4
40-49   346  125.7    19.1  82.6    11.4  43.1    11.7
50-59   250  132.8    20.8  85.1    13.0  47.8    14.0
60-69   200  139.9    23.2  84.2    12.3  55.7    16.7
>70    120  146.1    24.2  84.2    12.5  62.0    18.2
Genel   1202  129.8       82.4       47.4
Kadın
30-39   315  119.6    17.4  77.9    11.5  41.7    11.5
40-49   352  132.9    24.2  84.9    14.2  48.0    14.4
50-59   262  147.0    27.5  89.4    14.1  57.6    18.6
60-69   212  152.4    29.4  89.0    15.0  63.5    19.5
>70    112  161.0    31.4  90.8    15.3  70.3    22.4
Genel   1253  144.2       88.9       55.3

 TEKHARF 2005                      HİPERTANSİYON
   Hipertansiyon Prevalansı
• 2003/04 kohortunda antihipertansif ilaç
 kullanan ya da KB ≥140 ve/veya 90 mmHg
 olanların prevalansı erkeklerde %37,
 kadınlarda %46 bulunmuştur.
• Ülkemizde 5.2 milyon erkek ile 6.6 milyon
 kadında hipertansiyon bulunduğu tahmin
 edilmektedir.


TEKHARF 2005            HİPERTANSİYON
        Hipertansiyon Prevalansı
Prevalans (%)                                77.0
80
                               71.6
      Tedavili, ≥140/90 mmHg
70                                 60.9
                        55.9
60                          52.9
                   46.6
50

40
               28.7
30
            19.5
20
      12.5 13.3
10

 0
      33-39     40-49     50-59      60-69     ≥70

                                      Erkek  Kadın
                   Yaş grupları

   TEKHARF 2005                             HİPERTANSİYON
   Hipertansiyon Prevalansı
• Elli yaş ve üzerindeki 10 erkekten 5’i, 10
 kadından 7’si hipertansiyona tutulmuştur.
TEKHARF 2005             HİPERTANSİYON
       Sistolik Kan Basıncının
     Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
               Erkek          Kadın
Sistolik Kan Basıncı  n    r    p<   n    r    p<
Yaş          1202  0.444  0.000  1254  0.501  0.000
Bel çevresi      1198  0.268  0.000  1248  0.460  0.000
Kilo          1196  0.157  0.000  1249  0.322  0.000
Total apo C-III    130  0.191  0.029  129  0.276  0.002
Total kolesterol    1188  0.134  0.000  1232  0.269  0.000
Bel/kalça oranı    1198  0.249  0.000  1248  0.262  0.000
Glukoz         1149  0.198  0.000  1193  0.245  0.000
Apo B         468  0.133  0.004  469  0.229  0.000
Trigliseridler     705  0.100  0.008  789  0.152  0.008
LDL-K         705  0.104  0.006  787  0.152  0.000
Fizik aktivite     1199  -0.179  0.000  1246  -0.141  0.000
Sigara içimi      1201  -0.220  0.000  1252  -0.272  0.000
HDL-K         1187  0.059  0.042  1229       AD

 TEKHARF 2005                     HİPERTANSİYON
      Diyastolik Kan Basıncının
     Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
                Erkek          Kadın
Diyastolik Kan Basıncı  n    r    p<   n    r    p<
Yaş           1202  0.211  0.000  1254  0.310  0.000
Bel çevresi       1198  0.309  0.000  1248  0.491  0.000
Kilo           1196  0.278  0.000  1249  0.42   0.000
Total apo C-III     130  0.266  0.002  129  0.284  0.001
Total kolesterol     1188  0.161  0.000  1232  0.208  0.000
Bel/kalça oranı     1198  0.267  0.000  1248  0.263  0.000
Glukoz          1149  0.082  0.008  1193  0.147  0.000
Apo B          468  0.193  0.004  469  0.177  0.000
Trigliseridler      705  0.206  0.008  789  0.287  0.008
LDL-K          705  0.118  0.002  787  0.120  0.001
Fizik aktivite      1199  -0.064  0.028  1246  -0.076  0.008
Sigara içimi       1201  -0.191  0.000  1252  -0.222  0.000
HDL-K          1187       AD   1229  -0.058  0.042

 TEKHARF 2005                      HİPERTANSİYON
  Dislipidemik Hipertansiyonun
 Yaygınlığı ve Koroner Riske Katkısı
• Başlangıçtaki kardiyovasküler hastalıklı bireyler
 dışlandıktan sonra ortalama 4.1 yıl süreyle
 izlenen 2225 kişinin %16’sı dislipidemik
 hipertansiyonlu, %37’si basit hipertansiyonlu ve
 %47’si normal tansiyonlu görülmüştür.
• Tüm dislipidemik hipertansiyonlu bireyler tanım
 gereği aynı zamanda metabolik sendromludur.
• Basit hipertansiyonlular arasında metabolik
 sendrom %44.6 sıklığında bulunmuştur.

 TEKHARF 2005               HİPERTANSİYON
  Dislipidemik Hipertansiyon
• Dislipidemik hipertansiyon 5 milyonu aşkın
 yetişkinde bulunmaktadır.
• Dislipidemik hipertansiyon, karakteristik
 unsurlar içerir, diğer hipertansiyonlulara
 göre ek koroner risk yükler ve kalp-damar
 riskinin yarısını tekbaşına yükler.
TEKHARF 2005            HİPERTANSİYON
   Hipertansiyon ve LDL-K
• Hiperlipidemi için total kolesterol >200 mg/dl, ya
 da LDL-kolesterol >130 mg/dl düzeyi kabul
 edilmiştir.
• Hiperkolesterolemi ile birlikte hipertansiyon
 erkeklerin %7.7’sinde, kadınların %13.4’ünde,
 yani ülkemizde 3.3 milyon kişide bulunmuştur.
• Hipertansiyonlu ve LDL-K düzeyleri >130 mg/dl
 olan bireyler, 2.9 milyon erişkine karşılık gelen
 %9.2 oranında görülmüştür.

 TEKHARF 2005                HİPERTANSİYON
   Hipertansiyon ve LDL-K
• Otuz yaşını aşkın her 10 yetişkinin
 birinde hipertansiyonla birlikte yüksek
 LDL-K düzeyleri bulunduğu sonucuna
 varılmıştır.
• Geri kalan bireylere göre iki kattan fazla
 KVH risk yükü ve yüksek mutlak risk
 altında yaşayan bu kişilerde, global riski
 azaltıcı önlemlerin uygulanması gerekir.

TEKHARF 2005              HİPERTANSİYON
     Antihipertansif İlaç
  Kullanımının Yaygınlığı ve Etkinliği
                      Erkek              Kadın
              Sayı          Yüzde     Sayı     Yüzde
Tüm kohort sayısı      1113    100            1154  100
Hipertansif* sayısı     410    36.8     100      534  46.3  100
İlaç alanlar         220    19.8    53.7  100  357  30.9  66.9  100
İlaçla ≥160          65    5.8     15.9  29.5  113  9.8   21.2  31.7
ve/veya ≥95
mmHg

İlaçla hafif HT**       58    5.2     14.1  26.4  95   8.2   17.8  26.6
İlaçla normal         97    8.7     23.7  44.1  149  12.9  27.9  41.7
* İlaçla tedavi edilen veya ≥140 ve/veya ≥90 mmHg
**<160 ve/veya <95 mmHg TEKHARF 2005                                  HİPERTANSİYON
    Antihipertansif İlaç
 Kullanımının Yaygınlığı ve Etkinliği
• TEKHARF 2003/04 kohortunun bütününü içeren 2267
 katılımcıda, antihipertansif ilaç kullanan ya da KB ≥140
 ve/veya 90 mmHg olanların prevalansı erkeklerde
 %36.8, kadınlarda %46.3 bulunmuştur.
• Ülkemizde 5.2 milyon erkek ile 6.6 milyon kadında
 hipertansiyonun varlığı öngörülmektedir.
• Hipertansiyonlu erkeklerin %53.7’si ve kadınların
 %66.9’u ilaç tedavisi uyguladıklarını bildirmişlerdir.
• Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kişi antihipertansif ilaç
 almaktadır.
 TEKHARF 2005                   HİPERTANSİYON
    Antihipertansif İlaç
 Kullanımının Yaygınlığı ve Etkinliği
• İlaç alanların %43’ünde tansiyon tam kontrol
 altına alınmıştır (kan basıncı <140 ve/veya <90
 mmHg).
• İlaç alanların %27’sinde hafif hipertansiyon (kan
 basıncı 140-159 ve/veya 90-94 mmHg) düzeyine
 düşürülmüştür veya tutulabilmektedir.
• Tansiyonu normalize etme başarısı ilaç alan
 erkeklerde %44 iken, kadınlarda %41.7
 düzeyinde bulunmuştur.

TEKHARF 2005               HİPERTANSİYON
      Antihipertansif İlaç
   Kullanımının Yaygınlığı ve Etkinliği
           Erkek                      Kadın
80                          80                68.3
                    70.5

70                          70
             57.9                              66.9
60       55.5          53.7      60        54.1   54.6


50   43.3                     50
                                41.9       50.4  41.7
             38.5                     36.0
40                  44.1      40
    30.7  32.2
                                25.3
30            34.6            30            24.2
        30.3                          17.4
    25.5
20                          20    12.7

10                          10
   1998   2000    2002    2004          1998    2000   2002  2004
   n=459  n=481   n=413   n=176         n=516   n=647  n=614  n=235

            İlaç alan %      Hafif normalize      İlaçla normal

   TEKHARF 2005                                 HİPERTANSİYON
    Antihipertansif İlaç
 Kullanımının Yaygınlığı ve Etkinliği
• Halen tansiyon ilacı alan her 7 erkek ile
 kadından üçünde KB normal sınırlar içinde
 tutulabilmektedir.
• Antihipertansif ilaç tedavisine karşın
 KB’nın yeterince kontrol altına
 alınamaması evrensel bir sorun olmakla
 birlikte, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
 bu başarı oranının yükseldiği
 görülmektedir.

TEKHARF 2005             HİPERTANSİYON
        İzlem Sonuçları
• 1990’ı izleyen 10 yıllık dönemde, toplumumuzda -
 kadınlarda daha belirgin olmak üzere- yaşlanmadan
 bağımsız olarak ortalama 5.4/3.5 mmHg’lık net bir KB
 artışı olmuştur.
• Artışın eşlik eden obeziteye ve fiziksel etkinlikteki
 azalmaya bağlanabileceği, her iki cinste de KB’nın en
 güvenilir göstergesinin bel çevresi olduğu yargısına
 varılmıştır.
• On yıllık izlemden elde edilen verilerin prospektif
 analiziyle, her iki cinste de, koroner mortalitenin en
 önemli bağımsız belirleyicisinin SKB olduğu anlaşılmıştır.
• Sistolodiyastolik basınç farkının -en azından erkeklerde-
 koroner olayları öngördürdüğü saptanmıştır.


 TEKHARF 2005                  HİPERTANSİYON
    Erişkinlerde Hipertansiyonun
    Prevalansı ve 10 Yıllık Gidişi
• Türkiye genelinde ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncının
 erkeklerde +4.4/+2.7 mmHg, kadınlarda +6.4/+4.2 mmHg yükseldiği
 belirlenmiştir.
• Kan basıncındaki artış erkeklerde 40, kadınlarda ise 50 yaşından
 sonra belirginleşmektedir.
• Diyastolik kan basıncındaki 5-6 mmHg’lık bir düşmenin, inme
 olasılığını %42, KKH’nı ise %14 oranında azalttığı belirlenmiştir.
• Erkek ve kadınlarda, KKH riskinin sırasıyla %15 ve %23, inme
 riskinin ise %50 ve %77 oranlarında arttığı tahmin edilmiştir.
• TEKHARF 2003/04 kohortu hipertansiyonlu sıklığı, erişkin
 erkeklerde %36.3, kadınlarda ise %49.1’dir.
• 33 yaş üzerindeki nüfusumuzun halen 28.3 milyon olduğu
 varsayımıyla, halkımızda yaklaşık 5.2 milyon erkek ve 6.6 milyon
 kadında hipertansiyonun bulunduğu tahmin edilebilir.
• Hipertansiyonlu oranının son 4 yılda %6-7 kadar azaldığı
 düşünülebilir.


 TEKHARF 2005                      HİPERTANSİYON
  Kan Basıncının Belirleyicileri
• Kadınlarda daha belirgin olmak üzere, her iki
 cinste de bel çevresinin hem sistolik kan basıncı,
 hem de diyastolik kan basıncı ile en iyi
 korelasyonu (r=0.38) sergilediği belirlenmiştir.
• Obezitenin (özellikle santral obezite) halkımızda
 hipertansiyonun ortaya çıkışındaki önemi
 vurgulanmıştır.
• Hipertansiyonla, daha çok TG yüksekliğinin eşlik
 ettiği dislipideminin, yüksek apo B ve apo C-III
 düzeylerinin ve fiziksel inaktivitenin oldukça
 güçlü korelasyon göstermeleri dikkat çekicidir.
 TEKHARF 2005               HİPERTANSİYON
    Koroner Risk Faktörü Olarak
       Kan Basıncı
• Kardiyovasküler hastalık ve mortalitenin her iki cinste de
 en güçlü bağımsız öngördürücüsünün sistolik kan
 basıncı (SKB) olduğu belirlenmiştir.
• Sistolik kan basıncında her 23 mmHg’lık yükselme
 kardiyovasküler hastalık ve mortalite riskini %50
 oranında artırmaktadır.
• HDL-K ve TK/HDL-K oranını da içeren bir modelde, fatal
 ve nonfatal KKH’nı öngördürmede, SKB’ndaki 10
 mmHg’lık bir artışın, bileşik hedef noktasının tanımladığı
 riski %27 (kadınlarda %15) yükselttiği saptanmıştır.
• SKB, erkeklerde en güçlü etmen iken, kadınlarda
 TK/HDL-K oranı ve diyabetin yanında, üçüncü bağımsız
 öngördürücü risk faktörüdür.


 TEKHARF 2005                   HİPERTANSİYON
    Koroner Risk Faktörü Olarak
       Kan Basıncı
• Nabız basıncının -öngördürücü gücü SKB’na göre daha
 zayıf olsa da- KKH’nın önemli bir belirleyicisi olduğu ve
 erkeklerde DKB’ndan daha iyi bir öngördürücü olduğu
 sonucuna varılmıştır.
• Hipertansiyon tedavi kılavuzları henüz sistolik ve
 diyastolik kan basınçlarını temel aldığı halde, nabız
 basıncı giderek daha çok önem kazanmaktadır.
• SKB ve nabız basıncına daha çok dikkat edildiği
 konusunda kanıtlar birikmektedir. Bu konuda TEKHARF
 çalışması da ek bulgu sağlamıştır.
•


 TEKHARF 2005                   HİPERTANSİYON

								
To top