?????????????????????? by MSeYaSwI

VIEWS: 18 PAGES: 100

									 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
   คณะเศรษฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    เชียงใหม่
                     ก

                   สารบัญ
                                        หน้า

 สรุปขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
  2552                                            1
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  ฉบับปรับปรุง 2552                                      2
1.
  หลักสูตรฉบับปรับปรุงดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ
  กษา เมื่อวันที่                                       2
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่แล้วในการประชุม
  ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552                         2
3. หลักสูตรแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป      2
4. เหตุผลในการปรับปรุง                                     2
5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง                                   2
  5.1 ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร                              2
  5.2 ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน                                  2
  5.3 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร                                3
     5.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               3
         5.3.1.1 รายวิชาที่เพิ่มเติม                          3
     5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                  7
         5.3.2.1 รายวิชาที่ยกเลิก                           7
         5.3.2.2 รายวิชาที่เพิ่มเติม                          7
         5.3.2.3 ปรับปรุงรหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา                  15
         5.3.2.4 ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา                  15
         5.3.2.5 ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา             16
         5.2.3.6 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา                       17
         5.2.3.7 ปรับปรุงรหัสวิชา                           18
         5.2.3.8 ปรับปรุงชื่อวิชาภาษาอังกฤษ                      18
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข                          19
                                         2

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
                    ข

                   สารบัญ
                                     หน้า

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภายหลังการปรับปรุง  24
1. หลักสูตร                                26
2. ชื่อปริญญา                               26
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ                          26
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                    26
  4.1 ปรัชญาของหลักสูตร                         26
  4.2 วัตถุประสงค์                            27
5. กาหนดการเปิดสอน                            27
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                        27
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา                        27
8. ระบบการศึกษา                              27
9. ระยะเวลาของการศึกษา                          27
10. การลงทะเบียนเรียน                           28
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา                     28
12. อาจารย์ผู้สอน                             29
   12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร                      29
   12.2 อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์                   30
13. จานวนนักศึกษา                             32
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน                        32
15. ห้องสมุด                               32
16. งบประมาณ                               33
17. หลักสูตร                               33
   17.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  33
   17.2 โครงสร้างหลักสูตร                       33
   17.3 รายละเอียดรายวิชา                       33
      17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  33
      17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                     35
   17.4 แผนการศึกษา                          37
                     ค

                   สารบัญ
                                        หน้า

  17.5 แนวสังเขปลักษณะวิชา คาอธิบายรายวิชา
     17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
19. การพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ก
  - เกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  - สรุปการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
  - สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  - สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  - สาเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อวิชา
  - ตารางแสดงการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ
ภาคผนวก ข
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2541
  - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 383/2546 เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตและ
    ผลการเรียน กรณีจากสถาบันอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยและสาหรับนักศึกษาพ้นสภาพที่เข้าศึกษาใหม่
         สรุปขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2552
                       คณะเศรษฐศาสตร์
                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้
              .................................................................

    การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2552
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้

    1. คณะกรรมการประจาหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
     ในการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
    2. คณะกรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
     ในการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
    3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     ในการประชุม ครั้งที่........-............ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
    4. คณะกรรมการวิชาการ
     ในการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
    5. คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย
     ในการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
    6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
     ในการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
                                               2

            การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             -------------------------------------------------

1                                               .
  หลักสูตรฉบับปรับปรุงดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการก
  ารอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่แล้วในการประชุม
  ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
     4.1 เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ร า ย วิ ช า ใ น ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
ให้เป็นไปตามปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งเน้ นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
     4.2 เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ให้มีความทันสมัย
แ ล ะ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า ว ะ ก า ร ณ์ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ปั จ จุ บั น
อั น จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิต
     4.3 เ พื่ อ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์
ตรงตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง
    5.1 ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
      5.1.1 ยกเลิกอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ตันวัฒนากุล
         - รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
      5.1.2 เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
         - อาจารย์กฤษดา ภักดี
         - อาจารย์รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์

     5.2 ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน
                                             3

       เพิ่มอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
          - อาจารย์กฤษดา ภักดี
          - อาจารย์รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
     5.3 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
       มีการปรับปรุงจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ คือ

                                 โครงสร้างหลักสูตรที่ขอปรับ
   รายละเอียดตามโครงสร้าง      โครงสร้างหลักสูตรเดิม
                                      ปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    จานวนหน่วยกิตรวม          135  หน่วยกิต      129  หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            33  หน่วยกิต       30  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          6  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          9  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษา             9  หน่วยกิต       12  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ        9  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต
    คณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเฉพาะ               96  หน่วยกิต       93  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาแกน             21  หน่วยกิต       21  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอก/บังคับ          60  หน่วยกิต       57  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอกเลือก/เลือก        15  หน่วยกิต       15  หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี             6  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต

     5.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        5.3.1.1 รายวิชาที่เพิ่มเติม
            - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
             เพิ่มวิชา ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
                    ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
                    กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                                              4

             เพิ่มวิชา  ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
                    ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
                    ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของล้านนา
            - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
             เพิ่มวิชา   ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
                    อก 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
                    อก 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา

รายวิชาที่ 1
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                         3 หน่วยกิต
GE 104 Man and Environment
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความเป็นมาของมนุษย์             ความสมดุลย์ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์    วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ    สังคม   ประเพณีและวัฒนธรรม
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 2
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                         3 หน่วยกิต
GE 302 Thai Society and Culture
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่ กาหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศ า ส น า พิ ธี ก ร ร ม ก า ร ล ะ เ ล่ น พื้ น บ้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม น า ฏ ศิ ล ป์ ด น ต รี
ตลอดจนโครงสร้ า งของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น และลั ก ษณะที่ สื บ เนื่ อ งจากสั ง คมไทยในอดี ต
รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                  5
รายวิชาที่ 3
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 3 หน่วยกิต
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม เ ป็ น ม า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ข อ ง แ น ว คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 4
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                         3 หน่วยกิต
GE 180 Art and Creative Thinking
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        ศึ กษาความหมายของศิ ลปะ ประเภทแบบอย่ างของงานศิ ล ปะแขนงต่ างๆ
ศึกษากระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัย ที่ใช้ในการพิ จารณาความคิดสร้างสรรค์
ปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญขอ
งศิ ล ปะที่ ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก ได้แก่ เส้น น้าหนัก รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะพื้ นผิว
พื้ น ที่ ว่ า งตามหลั ก การขององค์ ป ระกอบศิ ล ปะ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ ของศิ ล ปะเบื้ อ งต้ น
สร้างสรรค์และเข้าใจคุณค่าทางสุนทรียะ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และยกระดับจิตใจ
ให้เป็นผู้ที่มีรสนิยมทางศิลปะ
          (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 5
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน                        3 หน่วยกิต
GE 304 Liberal Art of Intellectuals
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                      6

      ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อื่น
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ
ทั ก ษะการคิ ด และการวิ เ คราะห์ ปัญ หาสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื องในปั จจุ บั น
รวมไปถึงการปลูกจิตสานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจนการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
               (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 6
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา                        3 หน่วยกิต
GE 305 History and Development of Lanna
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของล้ า นนา ในสมั ย ก่ อ นการก่ อ ตั้ ง เป็ น อาณาจั ก ร
ส มั ย ก่ อ ตั้ ง เ ป็ น อ า ณ า จั ก ร ส มั ย พ ม่ า ป ก ค ร อ ง ส มั ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ร า ช ข อ ง ส ย า ม
สมัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ล้ า น น า เ รี ย น รู้ ถึ ง ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง
และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน
               (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 7
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต                               3    หน่วยกิต
AP 101 Agriculture for Life
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        วิ วั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ วิ ท ย า
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ผ ลต่ อปั จ จัย การผลิ ตทางการเกษตร การผลิต พื ช การจั ด การศัต รู พื ช
การผลิ ต สั ต ว์ โรคและพยาธิ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง จุ ลิ น ทรี ย์ และการใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร
ระบบการเกษตร และการคงอยู่ของการเกษตร
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 8
อก 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน                       3 หน่วยกิต
AI 101 Basic Engineering in Daily Life
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                 7

       ระ บบไฟฟ้ า แล ะ การสื่ อ ส าร การใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อย่ างประ หยั ดพลั ง งาน
การใช้ แ ละดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การใช้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษารถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์
เครื่ อ งจั ก รกลเกษตร ความรู้ พื้ น ฐานในการก่ อ สร้ า ง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าลเบื้ อ งต้ น
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)รายวิชาที่ 9
อก 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                     3 หน่วยกิต
AI 102 General Aspects of Food and Drug
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความสาคัญของอาหาร                     วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
การใช้เทคโนโลยีกับอาหารในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค
การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
     5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
        5.3.2.1 รายวิชาที่ยกเลิก
            - ศท 248 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
            - ศส 322 ธนกิจสหกรณ์
            - ศก 311 เศรษฐศาสตร์การผลิต
            - ศก 411 การจัดการฟาร์ม
            - ศส 497 การฝึกงาน
            - ศส 498 ปัญหาพิเศษ
            - ศส 499 สัมมนา
            - ยกเลิกกลุ่มวิชาโท และกาหนดให้มีกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
        5.3.2.2 รายวิชาที่เพิ่มเติม
รายวิชาที่ 1
ศส 312 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์               3 หน่วยกิต
CE 312 Cooperative and Economic Problem Analysis
                                                        8

      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึ ก ษา โล กทรรศน์ แ ล ะ วิ ธี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาทางเศรษฐศาส ตร์ แ ล ะ ส หกรณ์
การวิเคราะห์ปัญหาประเด็นเด่นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
เช่ น ปั ญ หาหนี้ สิ น ปั ญ หาความยากจนและการกระจายรายได้ ปั ญ หาราคาพื ช ผลเกษตร
แ ล ะ ปั ญ ห า ท า ง ก ลุ่ ม แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ลั ก ษ ณ ะ ส ห ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ
โ ด ย เ น้ น ก า ร ท า ปั ญ ห า วิ จั ย เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เ ชิ ง ร ะ บ บ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง
และการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นกรณีศึกษาประกอบรูปธรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการพัฒนา
ทั้งในและต่างประเทศ
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 2
ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์                           3 หน่วยกิต
CE 313 Sufficiency Economy and Cooperative
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ใ น ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง กั บ ก า ร ส ห ก ร ณ์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง กั บ เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น ร ะ ดั บ บุ ค ค ล / ค ร อ บ ค รั ว ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในส่วนราชการ
และในสหกรณ์
         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 3
ศส 314 เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสหกรณ์              3 หน่วยกิต
CE 314 Cooperatives Education and Promotion Techniques
      วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
      แนวคิ ด ทางการศึ ก ษา การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง ค ม การเมื อ ง
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ท ค นิ ค ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ท ค นิ ค ก า ร พู ด
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง ส ห ก ร ณ์
แนวคิ ด นโยบายการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ข องภาครั ฐ และขบวนการสหกรณ์ การใช้ สื่ อ ต่ า งๆ
ในงานส่งเสริมสหกรณ์ และการจัดทาปัญหาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
                                                     9

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 4
ศส 322 การเงินสหกรณ์                            3 หน่วยกิต
CE 322 Cooperative Finance
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความหมาย หน้าที่ในการบริหาร การเงิน แนวคิด หลัก การบริหารการเงินของสหกรณ์
ตลอดจนโครงสร้างทางการเงิน และต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ การวางแผน
แ ล ะ พ ย า ก ร ณ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์
การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติในการบริหารการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 5
ศส 413 การสหกรณ์ในต่างประเทศ                        3  หน่วยกิต
CE 413 Cooperative in Other Countries
      วิชาบังคับก่อน : ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
      ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร          ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
หรื อการด าเนิน งานด้า นหนึ่ง ด้ า นใดของสหกรณ์ ใ นต่า งประเทศ เปรีย บเที ย บจุด แข็ ง จุ ดอ่ อ น
ของการดาเนินงาน โดยวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนางานสหกรณ์
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 6
ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร                       3 หน่วยกิต
CE 421 Credit Management In Agricultural Cooperative
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค ว า ม ห ม า ย บ ท บ า ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สิ น เ ชื่ อ
น โ ย บ า ย สิ น เ ชื่ อ ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง เ งิ น ทุ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ เ งิ น ทุ น ใ น ก า ร เ ก ษ ต ร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า ร เ งิ น ทุ น ใ น ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร ใ ห้ สิ น เ ชื่ อ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ ก า ร ค า น ว ณ ห า ด อ ก เ บี้ ย
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาสินเชื่อการเกษตร
                                                 10

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 7
ศส 422 บัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์                        3 หน่วยกิต
CE 422 Accounting for Cooperative Management
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร บั ญ ชี ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ห ก ร ณ์
การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรมของสหกรณ์ งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน – กาไรของสหกรณ์
ก า ร บั ญ ชี ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ส่ ว น ง า น ส ห ก ร ณ์
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการงานสหกรณ์
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 8
ศส 432 การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ                  3   หน่วยกิต
CE 432 Internal Control and Auditing
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      หลักการ          ความมุ่งหมาย    ความสาคัญ         ความหมาย
และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน        การตรวจสอบกิจการ     การตรวจสอบทางการเงิน
และการตรวจสอบการปฏิบัติการ               การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารงาน
ตรวจสอบเหตุของการทุจริต การประกันคุณภาพงาน และการบริหารความเสี่ยง
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 9
ศส 433 การบริหารจัดการเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรชุมชน           3 หน่วยกิต
CE 433 Management of Cooperative Network and Community Organization
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสหกรณ์ที่มีการจัดการเชื่อมประสานเป็
น เ ค รื อ ข่ า ย กั บ อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ
                                                        11

ก า ร พั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ
การวางแผนการประสานและเชื่อมต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่ายสหกรณ์
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนและสหกรณ์
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 10
ศล 211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                      3 หน่วยกิต
AE 211 Introduction to Agricultural Resources and Environmental Economics
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางกา
ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ความล้มเหลวของระบบตลาดซึ่งส่งผลถึงปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรแ
ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห ลั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสัง
ค                                                        ม
กรณีศึกษาประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สา
คัญของประเทศไทยและประชาคมโลก
                  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 11
ศล 321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                               3 หน่วยกิต
AE 321 Environment Management System
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     แ น ว ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อั น ต ร า ย แ ล ะ จุ ด วิ ก ฤ ต ที่ ต้ อ ง ค ว บ คุ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดตามมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ
                 (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 12
ศล 331 เศรษฐศาสตร์การผลิต                                3     หน่วยกิต
                                                        12

AE 331 Production Economics
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
      ศึกษาถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต
ปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการผลิต ผลผลิตกับผลผลิต ต้นทุนในการผลิต การจัดสรรปัจจัยการผลิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด การผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก าไรสู ง สุ ด การผลิ ต เมื่ อ มี เ วลามาเกี่ ย วข้ อ ง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการผลิต การวางแผนการผลิตโดยวิธีลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 13
ศล 332 การจัดการฟาร์ม                               3 หน่วยกิต
AE 332 Farm Management
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
     ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ค ว า ม รู้ ส า ห รั บ ก า ร จั ด ก า ร ฟ า ร์ ม
การประยุกต์ใช้หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจฟาร์ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ม
ก า ร ท า บั ญ ชี ฟ า ร์ ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย กิ จ ก า ร ฟ า ร์ ม
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของปั จ จั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ มี ต่ อ การด าเนิ นกิ จ การฟาร์ ม
การจั ด กิ จ กรรมปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ต ว์ แ ละการใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต ให้ เ หมาะสม การปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในฟาร์ม
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 14
ศล 341 ธุรกิจเกษตร                            3 หน่วยกิต
AE 341 Agribusiness Finance
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      บทบาทแล ะลั ก ษณะของธุ ร กิ จ การเกษตรโดยทั่ ว ไป ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ
ของธุ ร กิ จ การเกษตร มู ล ค่ า ของส่ ว นประกอบของธุ ร กิ จ เกษตรต่ อ รายได้ ป ระชาชาติ
ลักษณะของแต่ละสาขาย่อยของธุรกิจการเกษตร
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 15
ศล 351 ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร                             3    หน่วยกิต
                                               13

AE 351 Agricultural Product Prices and Marketing
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
      ทฤ ษฎี อุ ป ส งค์ แ ล ะ อุ ป ทาน ลั ก ษณะ เฉพาะ ของผลิ ต ผล เกษตรที่ มี ต่ อ ราคา
มาตรการแทรกแซงราคาผลิ ต ผลเกษตรเพื่ อ วั ต ถุ ป ระส งค์ ท างเศรษฐกิ จ แล ะสั ง คม
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนและภาษีศุลกากรสาหรับการค้าสินค้าเกษตร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ร า ค า ด้ ว ย ข้ อ มู ล อ นุ ก ร ม เ ว ล า
บทบาทของการตลาดในการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับภาคการบริโภค ประเภทของตลาด วิถีตลาด
ประสิ ท ธิ ภ าพของการตลาดและหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการตลาด
เสถียรภาพของตลาดและมาตรการแก้ไข เช่น ตลาดล่วงหน้า
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 16
ศล 361 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ                   3 หน่วยกิต
AE 361 Project Analysis and Evaluation
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
      ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า ร
โดยเน้นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน การเปรียบเทียบต้นทุนและผลได้ของโครงการ
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการ กรณีศึกษา
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)


รายวิชาที่ 17
ศล 421 สิ่งแวดล้อมชุมชน                          3 หน่วยกิต
AE 421 Community Environment
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ม นุ ษ ย์ แ ล ะ สั ง ค ม วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น เ มื อ ง แ ล ะ ช น บ ท
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาของชนบทและเมื อ ง พั ฒ นาการและการวางแผนชุ ม ชน
การวิเคราะห์โครงสร้างชุมชนเมืองและชนบทของไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 18
                                                 14

ศล 423 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                   3 หน่วยกิต
AE 423 Environmental Pollution Management
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ความหมาย สถานภาพ ดัชนีและตัวชี้วัด มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางน้า
มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย มลพิษในอาหาร แนวโน้มของปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต
แนวทางในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 19
ศล 442 นโยบายเกษตร                            3 หน่วยกิต
AE 442 Agricultural Policy
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
      ท ฤ ษ ฎี เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส วั ส ดิ ก า ร กั บ น โ ย บ า ย เ ก ษ ต ร
หลัก เกณฑ์ สาหรับ การแบ่ง สรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของความเสมอภาค
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง น โ ย บ า ย เ ก ษ ต ร
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของภาคเกษตรของประเทศไทย นโยบายเกษตรของประเทศไทย
นโยบายเกษตรของต่างประเทศและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 20
ศท 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1                        1     หน่วยกิต
LR 241 English language Practice 1
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค าศั พ ท์ แ ละหลั กไวยากรณ์ ร ะดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง การฟั ง เรื่ อ งที่ มี ค วามยาวขึ้ น
การพูดแสดงความคิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น
      Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long passages; speaking
for expressing opinion; short paragraph writing.
             (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                              15


รายวิชาที่ 21
ศท 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2                       1  หน่วยกิต
LR 242 English language Practice 2
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค าศั พ ท์ แ ละหลั ก ไวยากรณ์ ร ะดั บ สู ง การฟั ง ข่ า ว สารคดี หรื อ บทสั ม ภาษณ์
การพูดโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
      Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news stories,
documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing. .
             (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

รายวิชาที่ 22
ศท 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2                        1 หน่วยกิต
LR 243 English language Practice 3
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่างๆ ที่มีความยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
      Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds of
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing.
            (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)        5.3.2.3 ปรับปรุงรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ 1 เดิม
ศส 315 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                   3   หน่วยกิต
CE 315 Cooperative Economics
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส ห ก ร ณ์
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด ห ลั ก ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส ห ก ร ณ์
                                                       16

ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ห ก ร ณ์
ประวัติการปรับตัวระบบสหกรณ์ในระดับมหภาคและจุลภาค
         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

        ใหม่
ศส 311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                                 3     หน่วยกิต
CE 311 Cooperative Economics
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส ห ก ร ณ์
แนวคิ ด และการวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ก ารปรั บ ตั ว ของสหกรณ์ ใ นระดั บ จุ ล ภาคและมหภาค
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ทุ น ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ไ ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

          5.3.2.4 ปรับปรุงชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ 1 เดิม
ศส 211 หลักและวิธีการสหกรณ์                            3     หน่วยกิต
CE 211 Principles and Practices of Cooperatives
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค ว า ม ห ม า ย ป รั ช ญ า อุ ด ม ก า ร ณ์ ต ล อ ด จ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
หลั ก สหกรณ์ ส ากลเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของสหกรณ์ กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ประวั ติ ข บวนการสหกรณ์
ก า เ นิ ด ส ห ก ร ณ์ ป ร ะ เ ภ ท ส ห ก ร ณ์ โ ค ร ง ส ร้ า ง ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ์
ข บ ว น ก า ร ส ห ก ร ณ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปั จ จั ย แ ห่ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
        ใหม่
ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์                         3     หน่วยกิต
CE 211 Ideal and Principles of Cooperative
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                 17

     ความหมาย ปรัชญา อุดมการณ์ คุณลักษณะของสหกรณ์ (the Nature of Cooperative)
คุ ณ ค่ าขอ งส ห กรณ์ (Cooperatives    Value) ตล อดจ นวั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ งส ห กร ณ์
หลักการสหกรณ์สากลเปรียบเทียบลักษณะของสหกรณ์กับธุรกิจอื่น ประวัติขบวนการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย คุณประโยชน์ของสหกรณ์ (the Benefits of
Cooperative)
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

         5.3.2.5 ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ 1 เดิม
ศส 312 องค์การและการบริหารงานสหกรณ์                      3    หน่วยกิต
CE 312 Organization and Administration of Cooperatives
      วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
      ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
รูปแบบของการประกอบการทางธุรกิจ โครงสร้างขององค์การธุรกิจ โครงสร้างของสหกรณ์
กระบวนการบริ ห าร การบริ ห ารและการจั ด การสหกรณ์ เทคนิ ค การบริ ห ารงานสหกรณ์
การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

       ใหม่
ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์                3    หน่วยกิต
CE 333 Economic Organization and Cooperative Administration
      วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
      ความหมายและความสาคัญขององค์การธุรกิจ               ประเภทขององค์การ
รูปแบบของการประกอบการทางธุรกิจ โครงสร้างขององค์การธุรกิจ โครงสร้างของสหกรณ์
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รูปแบบ
(ประเภท)        ของธุรกิจสหกรณ์               หลักการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
รายวิชาที่ 2 เดิม
ศส 317 การจัดการสหกรณ์                           3 หน่วยกิต
                                                18

EC 317 Cooperative Management
     วิชาบังคับก่อน : ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์
     แนวคิ ด หลั ก พื้ น ฐานของการบริ ห ารงาน หน้ า ที่ ท างเศรษฐศาสตร์ ข องสหกรณ์
ผู้บริหารกับการจัดการ การจัดองค์การบริหารสหกรณ์ การจัดการสหกรณ์ การควบสหกรณ์
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

      ใหม่
ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์                     3    หน่วยกิต
EC 335 Cooperative Strategic Management
     วิชาบังคับก่อน : ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์
     แนวคิ ด ของการจั ด การ กระบวนการจั ด การตั้ ง แต่ ก ารวางแผนจนถึ ง การควบคุ ม
ติ ด ตามผล การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการจั ด การและธุ ร กิ จ สหกรณ์ โดยการวิ เ คราะห์ SWOT
การวางแผนกลยุทธ์ในงานสหกรณ์ การเป็นผู้นาและการจูงใจในการทางาน
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

        5.3.2.6 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ 1 เดิม
ศส 331 การตลาดสหกรณ์                             3 หน่วยกิต
CE 331 Cooperative Marketing
      วิชาบังคับก่อน : ศส 211 หลักและวิธีการสหกรณ์
      บ ท นิ ย า ม ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร เ ก ษ ต ร
ห ลั ก ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด เ ก ษ ต ร ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด
ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด เ ก ษ ต ร ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก า ร จั ด ตั้ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด
ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของสหกรณ์ ก ารตลาดเกษตร สั ม พั น ธภาพแห่ ง สมาชิ ก
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลาดกลางสินค้าเกษตรสหกรณ์
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
      ใหม่
                                            19

ศส 331 การตลาดสหกรณ์                           3 หน่วยกิต
CE 331 Cooperative Marketing
    วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
    บทนิ ย าม ความมุ่ ง หมายและหน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ก ารเกษตรแบบสหกรณ์ ก ารขาย
ห ลั ก ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก า ร ข า ย
ประเภทของสหกรณ์ ก ารตลาดและสหกรณ์ ก ารขาย สหกรณ์ ก ารตลาดเกษตรในต่ างประเทศ
ก า ร จั ด ตั้ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก า ร ข า ย
ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของสหกรณ์ ก ารตลาดเกษตร สั ม พั น ธภาพแห่ ง สมาชิ ก
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลาดกลางสินค้าเกษตร สหกรณ์
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

       5.3.2.7 ปรับปรุงรหัสวิชา

          รหัสวิชาเดิม                    รหัสวิชาใหม่
ศส 311 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์       ศส 332 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์
ศส 313 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์         ศส 334 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์
ศส 316 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และ     ศส 312 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และ
    สหกรณ์                       สหกรณ์
ศส 411 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการทาง       ศส 431 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการทาง
    เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ศส 412 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท            ศส 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท
ศส 413 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์        ศส 412 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มจ 497 สหกิจศึกษา                 ศศ 497 สหกิจศึกษา
มจ 498 การศึกษาอิสระ                ศศ 498 การศึกษาอิสระ
มจ 499                       ศศ 499
    การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเ        การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประ
    ทศ                         เทศ

       5.3.2.8 ปรับปรุงชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเดิม              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหม่
CE 321 Accounting of Cooperatives         CE 321 Cooperative Accounting
                                            20

CE 412 Cooperative as a tool of Rural Development CE 411 Cooperatives and Rural Development
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม
  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ปรากฏดังนี้

      รายละเอียดตามโครงสร้าง         โครงสร้างเดิม    โครงสร้างใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    จานวนหน่วยกิตรวม              135  หน่วยกิต   129  หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                33  หน่วยกิต   30  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6  หน่วยกิต    6  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              9  หน่วยกิต    6  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษา                 9  หน่วยกิต   12  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ            9  หน่วยกิต    6  หน่วยกิต
    คณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเฉพาะ                   96  หน่วยกิต   93  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาแกน                  21  หน่วยกิต   21  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอก/บังคับ              60  หน่วยกิต   57  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอกเลือก/เลือก            15  หน่วยกิต   15  หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต    6  หน่วยกิต
                                                         21
          โครงสร้างหลักสูตรเดิม               โครงสร้างหลักสูตรเที่ขอแก้ไข          หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 33 หน่วยกิต        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6)             1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6)
                                ให้เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
                           จากรายวิชาดังต่อไปนี้
    - ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (3)       - ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (3)       คงเดิม
    - ศท 022 อารยธรรมโลก (3)               - ศท 022 อารยธรรมโลก (3)              คงเดิม
                              - ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (3)          เพิ่มเติม
                              - ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย (3)          เพิ่มเติม
                              - ศท 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (3)  เพิ่มเติม
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (9)             1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6)
                                ให้เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
                           จากรายวิชาดังต่อไปนี้
    - ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ (3)         - ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ (3)       คงเดิม
    - ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ (3)        - ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ (3)       คงเดิม
    - ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต (3)         - ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต (3)        คงเดิม
                               - ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ (3)       เพิ่มเติม
                               - ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน         เพิ่มเติม
                               - ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของล้านนา (3)   เพิ่มเติม
  1.3 กลุ่มวิชาภาษา (9)                1.3 กลุ่มวิชาภาษา (12)
    - ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (3)           - ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (3)          คงเดิม
    - ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (3)           - ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (3)          คงเดิม
    - ศท 031 การใช้ภาษาไทย (3)              - ศท 031 การใช้ภาษาไทย (3)             คงเดิม
                               - ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 (3)      ย้ายมาจาก
                                                        วิชาเอกบังคับ
  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (9)     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6)
                               บังคับให้เรียน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต ดังนี้
                             - ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต (3)             เพิ่มเติม
                               ให้เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
                          จากรายวิชาดังต่อไปนี้
    - ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา (3)    - ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา (3)      คงเดิม
    - วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (3)         - วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (3)          คงเดิม
    - วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)    - วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)     คงเดิม
                             - อก 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน (3)     เพิ่มเติม
                             - อก 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา         เพิ่มเติม
2. หมวดวิชาเฉพาะ รวม 96 หน่วยกิต          2. หมวดวิชาเฉพาะ รวม 96 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน (21)               2.1. กลุ่มวิชาแกน (21)
    - บธ 101 หลักการบัญชี 1 (3)             - บธ 101 หลักการบัญชี 1 (3)             คงเดิม
    - ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (3)           - ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (3)          คงเดิม
    - ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 (3)                       -             ย้ายไปวิชาเอกบังคับ
                                                    22

 - ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (3)            - ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (3)        คงเดิม
 - ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (3)                      -            ย้ายไปวิชาเอกบังคั
                                                   บ
      โครงสร้างหลักสูตรเดิม                 โครงสร้างหลักสูตรเที่ขอแก้ไข       หมายเหตุ
 - ศก 441 การจัดการฟาร์ม (3)                         -            ยกเลิก
 - ศส 315 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)            - ศส 311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)        ปรับรหัสวิชาและคา
                                                   อธิบายรายวิชา
                            - คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและ
                                  เศรษฐศาสตร์ 1 (3)           ย้ายมาจาก
                            - ศศ 321 เศรษฐสถิติ (3)             วิชาเอกบังคับ
                            - ศท 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 (1)
                            - ศท 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 (1)        เพิ่มเติม
                            - ศท 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (1)
2.2 กลุ่มวิชาเอก (62)                2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (57)
  - ศส 211 หลักและวิธีการสหกรณ์ (3)          - ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ (3)    ปรับชื่อวิชา
                                                   และคาอธิบายรายวิ
                                                   ชา
 -  ศศ 352 การค้าระหว่างประเทศ (3)          - ศศ 352 การค้าระหว่างประเทศ (3)       คงเดิม
 -  ศศ 321 เศรษฐสถิติ (3)                          -           ย้ายไปวิชาแกน
 -  ศส 311 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์ (3)     - ศส 332 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์ (3)  ปรับรหัสวิชา
 -  ศส 321 ระบบบัญชีสหกรณ์ (3)            - ศส 321 ระบบบัญชีสหกรณ์ (3)         คงเดิม
 -  ศส 312 องค์การและการบริหารงานสหกรณ์ (3)      - ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจ   ปรับรหัสวิชา,
                                 สหกรณ์ (3)              ชื่อวิชา
                                                   และคาอธิบายรายวิ
                                                   ชา
 - ศส 331 การตลาดสหกรณ์ (3)              - ศส 331 การตลาดสหกรณ์ (3)          ปรับคาอธิบายราย
                                                   วิชา
 - ศส 322 ธนกิจสหกรณ์                            -            ยกเลิก
 - ศส 314 การจัดการสหกรณ์ (3)             - ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (3)    ปรับรหัสวิชา,
                                                   ชื่อวิชา
                                                   และคาอธิบายรายวิ
                                                   ชา
 -  ศส 413 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)     - ศส 412 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)  ปรับรหัสวิชา
 -  ศก 311 เศรษฐศาสตร์การผลิต (3)                       -          ยกเลิก
 -  ศศ 472 เศรษฐกิจของประเทศไทย (3)          - ศศ 472 เศรษฐกิจของประเทศไทย (3)       คงเดิม
 -  ศส 313 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์ (3)                   -          ปรับรหัสวิชา
                                                   และย้ายไปวิชาเอกเลื
                                                   อก
 - ศส 411 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการทาง        - ศส 431 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการทาง    ปรับรหัสวิชา
      เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)                 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3)
 - ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 (3)                   -           ย้ายไปกลุ่มวิชาภาษา
 - ศท 248 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (3)               -           ยกเลิก
                                                          23

   - คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและ                      -            ย้ายไปวิชาแกน
        เศรษฐศาสตร์ 1 (3)
   - ศส 497 การฝึกงาน (2)                               -            ยกเลิก
   - ศส 498 ปัญหาพิเศษ (2)                               -            ยกเลิก
   - ศส 499 สัมมนา (1)                                 -            ยกเลิก

        โครงสร้างหลักสูตรเดิม                    โครงสร้างหลักสูตรเที่ขอแก้ไข        หมายเหตุ
                                 -  ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 (3)        ย้ายมาจากวิชาแกน
                                 -  ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (3)        ย้ายมาจากวิชาแกน
                                 -  ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ (3)    เพิ่มเติม
                                 -  ศส 322 การเงินสหกรณ์ (3)           เพิ่มเติม
                                 -  ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร (3)  เพิ่มเติม
                                 -  ศส 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท (3)       ปรับรหัสวิชา
                                                         และย้ายมาจากวิชา
                                                         เอกเลือก
 และให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้วิชาใดวิชาหนึ่ง          และให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้วิชาใดวิชาหนึ่ง
     - มจ 497 สหกิจศึกษา (9) หรือ              - ศศ 497 สหกิจศึกษา (9) หรือ
     - มจ 498 การศึกษาอิสระ (9) หรือ            - ศศ 498 การศึกษาอิสระ (9) หรือ           ปรับรหัสวิชา
     - มจ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรม         - ศศ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรม
          ต่างประเทศ (9)                     ต่างประเทศ (9)
    2.3 กลุ่มวิชาโท (15)
      ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาแกนและ/หรือ                     -              ยกเลิกวิชาโท 15
กลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเพียงสาขาวิชาเดี                              หน่วยกิต
ยวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย                                             และเพิ่มกลุ่มวิชาเอ
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา                                         กเลือก 15
                                                         หน่วยกิต
   2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)              2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก (15)
    - ศส 412 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท (3)                      -              ปรับรหัสวิชา
                                                         และย้ายไปวิชาเอกบั
                                                         งคับ
                               ให้เลือกเรียน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต
                             จากรายวิชาดังต่อไปนี้
                              - ศส 334 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์ (3)        ปรับรหัสวิชาและ
                                                         ย้ายมาจากวิชา
                                                         เอกบังคับ
                              - ศส 312                       เพิ่มเติม
                                    การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกร
                                    ณ์ (3)
                              - ศส 314                       เพิ่มเติม
                                   เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสห
                                   กรณ์ (3)
                              - ศส 413 การสหกรณ์ในต่างประเทศ            เพิ่มเติม
                                                       24

                           - ศส 422 บัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์ (3)        เพิ่มเติม
                           - ศส 432 การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ (3)    เพิ่มเติม
                           - ศส 433                       เพิ่มเติม
                               การบริหารจัดการเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรชุม
                               ชน (3)
                           - ศล 211                       เพิ่มเติม
                               เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเ
                               บื้องต้น (3)
                           - ศล 321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (3)         เพิ่มเติม
                           - ศล 331 เศรษฐศาสตร์การผลิต (3)            เพิ่มเติม
                           - ศล 332 การจัดการฟาร์ม (3)              เพิ่มเติม
                           - ศล 341 ธุรกิจเกษตร (3)               เพิ่มเติม
        โครงสร้างหลักสูตรเดิม                โครงสร้างหลักสูตรเที่ขอแก้ไข        หมายเหตุ
                           - ศล 351 ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร (3)        เพิ่มเติม
                           - ศล 361 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (3)     เพิ่มเติม
                           - ศล 421 สิ่งแวดล้อมชุมชน (3)             เพิ่มเติม
                           - ศล 423 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (3)        เพิ่มเติม
                           - ศล 442 นโยบายเกษตร (3)               เพิ่มเติม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี รวม 6 หน่วยกิต       3. หมวดวิชาเลือกเสรี รวม 6 หน่วยกิต            คงเดิม
     ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ            ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                                25
เมื่อปรับปรุงหลักสูตรตามเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
           หลักสูตรจะเป็นดังนี้
               26
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
                                    27
                 คณะเศรษฐศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                  เชียงใหม่              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
             สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

1. ชื่อหลักสูตร
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
    Bachelor of Arts Program in Cooperative Economics

2. ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
    ชื่อเต็ม   :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
    ชื่อย่อ    :   ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
  ภาษาอังกฤษ
    ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Arts (Cooperative Economics)
    ชื่อย่อ    :   B.A. (Cooperative Economics)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ (053) 875 652
                                                    28

     โทรสาร (053) 875 600

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
         มุ่ ง ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้         ค ว า ม ส า ม า ร ถ
แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ส ห ก ร ณ์ รู้ จั ก ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง
แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น สั ง ค ม เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้
      4.2 วัตถุประสงค์
        1                เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม ร อ บ รู้
และความชานาญทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ให้สามารถประกอบกิจกรรมทั้งในภาคเอกชน รัฐบาล
และการประกอบอาชีพส่วนตัว
        2
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถให้สอดคล้องกับการวางแผนกาลังคนของประเทศ

5. กาหนดการเปิดสอน
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    6.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
    6.2 กรณีรับนักศึกษาเทียบโอนเข้าศึกษา ให้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
     ผู้ ส มั ค ร จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น / ห รื อ ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์
หรือรับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด

8. ระบบการศึกษา
      ใ ช้ ร ะ บ บ ท วิ ภ า ค โ ด ย แ บ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น 2 ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ
ในแต่ล ะปี ก ารศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาหนึ่ง ๆ ต้ องมีระยะเวลาการศึก ษาไม่ น้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์
                                                     29

ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น ใ ห้ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ศึ ก ษ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 6 สั ป ด า ห์
และมีชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
       การ เที ย บ เนื้ อห าวิ ชา ให้ เ ที ย บค่ าเ ป็ น จ า นว นห น่ ว ย กิ ต โ ดย ก า หน ดใ ห้ 1
ชั่ ว โ มง บ ร รย า ย ต่ อ สั ปด า ห์ ต่ อ ภ า คก า ร ศึ ก ษ าป ก ติ เ ท่ า กั บ 1 ห น่ วย กิ ต แ ล ะ 2 – 3
ชั่วโมงปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ เท่ากับ 1
ห น่ ว ย กิ ต             ก า ร ฝึ ก ง า น ห รื อ ก า ร
ฝึกภาคสนาม และการทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

9. ระยะเวลาการศึกษา
      นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ระยะเวลาของก
ารศึกษาตลอดหลักสูตรหรือสาเร็จการศึก ษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาปกติ และให้ศึกษาได้
ไ ม่ เ กิ น 8 ปี ก า ร ศึ ก ษ า นั บ แ ต่ วั น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ค รั้ ง แ ร ก
ก ร ณี เ ที ย บ โ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ ห้ ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร
หรือสาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาปกติ และให้ศึกษาได้ ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
โดยถือนับรวมเวลาทั้งหมดก่อนการขอเทียบโอนในมหาวิทยาลัย
10. การลงทะเบียนเรียน (ให้เป็นไปตามข้อบังคับ)
      ใ ห้ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 9 ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ ไ ม่ เ กิ น 2 2
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
       ต้องเรียนครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉ
ลี่ ย ส ะ ส ม ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 2 . 0 0       จ า ก ร ะ บ บ 4 แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
12. อาจารย์ผู้สอน
   12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

                                                                สาเร็จการศึกษาจาก
      รหัส     ตาแหน่งทางวิชาการ       ชื่อ – สกุล   คุณวุฒิ       สาขาวิชา
                                                              สถาบัน        ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
   3-5101-00262-02-3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์   ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้       2538
                                    ทษ.บ.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้       2528
   3-5799-00326-97-1    อาจารย์     ดร. รัตนา โพธิสุวรรณ   Ph.D.   Agricultural Economics   University of the Philippines       2540
                                                       at Los Banos
                                    ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้       2532
                                    บธ.บ.   การบัญชี          มหาวิทยาลัยรามคาแหง            2522
   3-5009-00766-79-4    อาจารย์     ดร. สมคิด แก้วทิพย์    ศศ.ด.   การวางแผนและพัฒนาชนบท   มหาวิทยาลัยแม่โจ้             2541
                                    ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้       2532
                                    ทษ.บ.   บริหารธุรกิจเกษตร     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้       2527
   3-5507-00211-96-9    อาจารย์     กฤษดา ภักดี        ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้             2532
                                    ศศ.บ.   ศึกษาศาสตร์-บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           2522
   3-1799-00191-15-7    อาจารย์     รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์  ศศ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          2549
                                    บธ.บ.   การเงินและการธนาคาร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร        2546
                                                                               29
 12.2 อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์

                                                              สาเร็จการศึกษาจาก
   รหัส      ตาแหน่งทางวิชาการ      ชื่อ – สกุล   คุณวุฒิ       สาขาวิชา
                                                           สถาบัน        ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
3-5014-00142-63-6  รองศาสตราจารย์    ธนรักษ์ เมฆขยาย     วท.ม.   เศรษฐศาสตร์เกษตร       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         2530
3-1008-00864-31-3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชูศักดิ์ จันทนพศิริ   วท.ม.   เศรษฐศาสตร์เกษตร       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         2525
3-1015-02256-62-6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ   Ph.D.   Natural Resource Economics  West Virginia University        2545
3-7301-00953-62-8  รองศาสตราจารย์    ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี   Ph.D   Resource Economics      U.of Manitoba              2537
3-5099-00745-17-5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น้าเพ็ชร วินิจฉัยกุล   วท.ม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         2532
3-5799-00326-97-1  อาจารย์       ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ   Ph.D.   Agricultural Economics    University of the Philippines      2540
                                                     at Los Banos
3-5099-01353-61-1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ขนิษฐา เสถียรพีระกุล   วท.ม   การจัดการทรัพยากร      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         2541
5-5099-00093-41-7  รองศาสตราจารย์    ดร.ศิริพร กิรติการกุล  ปร.ด.   บริหารธุรกิจ         มหาวิทยาลัยรามคาแหง           2550
3-7499-00310-99-1  รองศาสตราจารย์    ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ  ค.ด.   พัฒนศึกษา          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          2544
3-5009-00766-79-4  อาจารย์       ดร.สมคิด แก้วทิพย์    ศศ.ด.  การวางแผนและพัฒนาชนบท    มหาวิทยาลัยแม่โจ้            2541
3-5101-00262-02-3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์   ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์      มหาวิทยาลัยแม่โจ้            2538
3-5507-00211-96-9  อาจารย์       กฤษดา ภักดี       ทษ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์      มหาวิทยาลัยแม่โจ้            2532
3-5099-01464-34-0  รองศาสตราจารย์    จงกลณี เกิดพิบูลย์    M.Econ   Economics          University of New England        2523
3-5705-00652-28-7  รองศาสตราจารย์    อารีย์ เชื้อเมืองพาน   ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          2536
3-6699-00070-52-5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มนตรี สิงหะวาระ     วท.ม.   เศรษฐศาสตร์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         2542
3-5099-00405-22-6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เริงชัย ตันสุชาติ     ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          2544
3-5404-00167-35-2  อาจารย์       ชนิตา พันธุ์มณี      ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          2548
3-5019-00475-41-3  อาจารย์       นิศาชล ลีรัตนากร     ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          2547
                                                                                30
                                                              สาเร็จการศึกษาจาก
    รหัส      ตาแหน่งทางวิชาการ      ชื่อ – สกุล   คุณวุฒิ       สาขาวิชา
                                                           สถาบัน        ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
 3-5013-00565-76-4  อาจารย์       พัชรินทร์ สุภาพันธ์    วท.ม.   เศรษฐศาสตร์เกษตร       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         2546
3-3416-006133-27-8  อาจารย์       วาสนา สุขกุล       วท.ม.   การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒ มหาวิทยาลัยมหิดล           2549
                                       นาชุมชนและชนบท
3-1799-00191-15-7  อาจารย์       รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์  ศศ.ม.   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        2549
                                                                             31
                                             32

13. จานวนนักศึกษา

                                จานวนนักศึกษา
         จานวนนักศึกษา
                         2552    2553 2554 2555        2556
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1                    80    80    80    80     80
ชั้นปีที่ 2                     -    80    80    80     80
ชั้นปีที่ 3                     -     -    80    80     80
ชั้นปีที่ 4                     -     -     -    80     80
       รวม                  80    160    240   320    320
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา       -     -     -    80     80

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
     14.1 สถานที่ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนเป็ น อาคารเรี ย นรวม, อาคารยรรยง สิ ท ธิ ชั ย
คณะเศรษฐศาสตร์ และอาคารต่าง ๆ ของคณะในมหาวิทยาลัย
     14.2 อุปกรณ์การสอน เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

15. ห้องสมุด
      ห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และห้ อ งสมุ ด ของคณะธุ ร กิ จ การเกษตร
มีหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ดังนี้
       หนังสือภาษาไทย         23,000    เล่ม
       หนังสือภาษาอังกฤษ       12,000    เล่ม
       วารสารภาษาไทย            150   รายการ
       วารสารภาษาอังกฤษ          190   รายการ
       นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของส่วนราชการอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ค้ น ค ว้ า ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้
รวมทั้งระบบการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                                              33

   16. งบประมาณ
       งบประมาณสาหรับใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

   17. หลักสูตร
     17.1                129    หน่วยกิต
     จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
     17.2 โครงสร้างหลักสูตร
         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30    หน่วยกิต
12          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6    หน่วยกิตหน่วยกิตหน่วยกิตหน่วยกิต
13          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6
14          - กลุ่มวิชาภาษา     12
15          -            6
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศ
        าสตร์
         2) หมวดวิชาเฉพาะ       93    หน่วยกิต
16          - กลุ่มวิชาแกน     21    หน่วยกิตหน่วยกิต
17          - กลุ่มวิชาบังคับ    57    หน่วยกิต
18          - กลุ่มวิชาเอกเลือก   15
         3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6    หน่วยกิต

     17.3 รายละเอียดรายวิชา
       17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30      หน่วยกิต

                               หน่วยกิต    ชั่วโมง/สัปดาห์
                                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
                                       ด้วยตนเอง)
            1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6      หน่วยกิต
            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
        ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน         3       (3-0-6)
        ศท 022 อารยธรรมโลก                3       (3-0-6)
                                         34

  ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม             3        (3-0-6)
  ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย             3        (3-0-6)
  กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน     3        (2-2-5)
                          หน่วยกิต    ชั่วโมง/สัปดาห์
                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
                                  ด้วยตนเอง)
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          6      หน่วยกิต
       ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์            3       (3-0-6)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต             3       (1-4-4)
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์            3       (1-4-4)
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน            3       (3-0-6)
ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของล้านนา        3       (3-0-6)
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ             3       (3-0-6)

     1.3 กลุ่มวิชาภาษา              12      หน่วยกิต
ศท 031  การใช้ภาษาไทย                 3      (1-4-4)
ศท 141  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              3      (2-2-5)
ศท 142  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2              3      (2-2-5)
ศท 245  ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1          3      (2-2-5)

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      6     หน่วยกิต
       บังคับให้เรียน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต ดังนี้
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต                  3      (2-2-5)
       และให้เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา          3      (1-4-4)
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต               3      (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3      (2-2-5)
อก 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน         3      (3-0-6)
อก 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา            3      (3-0-6)
                                      35
 17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ              93      หน่วยกิต

                        หน่วยกิต    ชั่วโมง/สัปดาห์
                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
                               ด้วยตนเอง)
        - กลุ่มวิชาแกน           21      หน่วยกิต
บช 101 หลักการบัญชี 1               3       (3-0-6)
ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1             3       (3-0-6)
ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1             3       (3-0-6)
ศส 311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์              3       (3-0-6)
ศท 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1          1       (0-2-1)
ศท 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2          1       (0-2-1)
ศท 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3          1       (0-2-1)
คศ 105 คณิตเศรษฐศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจ      3       (3-0-6)
    และเศรษฐศาสตร์ 1
ศศ 321 เศรษฐสถิติ                 3      (3-0-6)

         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ      57      หน่วยกิต
ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์         3       (3-0-6)
ศส 332 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์       3       (3-0-6)
ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์         3       (2-2-5)
ศส 431 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการ        3       (2-2-5)
    ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ศส 412 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์        3      (2-2-5)
ศส 321 ระบบบัญชีสหกรณ์               3      (2-2-5)
ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์    3      (2-2-5)
ศส 322 การเงินสหกรณ์                3      (3-0-6)
                                            36

ศส 331 การตลาดสหกรณ์                   3       (3-0-6)
ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร          3       (2-2-5)
ศศ 352 การค้าระหว่างประเทศ                3       (3-0-6)
                           หน่วยกิต    ชั่วโมง/สัปดาห์
                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
                                  ด้วยตนเอง)
ศศ 472 เศรษฐกิจของประเทศไทย                 3     (3-0-6)
ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                 3     (3-0-6)
ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                  3     (3-0-6)
ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์             3     (2-2-5)
ศส 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท                3     (2-2-5)
และให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้วิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
ศศ 497 สหกิจศึกษา หรือ                   9  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
                                  15 สัปดาห์)
ศศ 498 การศึกษาอิสระ หรือ                  9   (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
                                  15 สัปดาห์)
ศศ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ       9  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
                                  15 สัปดาห์)

         - กลุ่มวิชาเอกเลือก        15          หน่วยกิต
ศส 334 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์          3          (2-2-6)
ศส 312 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ 3            (2-2-5)
ศส 314 เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสหกรณ์ 3            (2-2-5)
ศส 413 การสหกรณ์ในต่างประเทศ            3          (3-0-6)
ศส 422 บัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์          3          (3-0-6)
ศส 432 การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ      3          (3-0-6)
ศส 433 การบริหารจัดการเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรชุมชน 3          (2-2-5)
ศล 211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม    3          (3-0-6)
    เบื้องต้น
ศล 321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม           3           (3-0-6)
                                                     37

      ศล 331 เศรษฐศาสตร์การผลิต                    3         (3-0-6)
      ศล 332 การจัดการฟาร์ม                      3         (2-3-5)
      ศล 341 ธุรกิจเกษตร                       3         (3-0-6)
                                    หน่วยกิต     ชั่วโมง/สัปดาห์
                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
                                            ด้วยตนเอง)
      ศล 351  ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร                3        (3-0-6)
      ศล 361  การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ             3        (3-0-6)
      ศล 421  สิ่งแวดล้อมชุมชน                    3        (3-0-6)
      ศล 423  การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                3        (3-0-6)
      ศล 442  นโยบายเกษตร                       3        (3-0-6)

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี
              - กลุ่มวิชาเลือกเสรี
              ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
  6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

    17. 4 แผนการศึกษา

                        ชั้นปีที่ 1

     ภาคเรียนที่ 1            หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ 2           หน่วยกิต
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต              3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    รายวิชาที่ 2 .....................   3
    รายวิชาที่ 1 .....................    3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             รายวิชาที่ 2 .....................   3
    รายวิชาที่ 1 .....................    3 ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1           3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 บช 101 หลักการบัญชี 1            3
    รายวิชาที่ 1 .....................    3 ศศ 105                     3
ศท 031 การใช้ภาษาไทย               3      คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิ
                                             38

                             จและเศรษฐศาสตร์ 1
        รวม          15             รวม           15                  ชั้นปีที่ 2

       ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2      หน่วยกิต
ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3      ศส 332                  3
ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3          กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหก
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3          รณ์               3
ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์   3      ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        3
ศศ 321 เศรษฐสถิติ          3      ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2        3
วิชาเอกเลือก............       3      ศส 311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์         3
                         ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1    3
                         วิชาเอกเลือก.............
        รวม          18                รวม         18

                  ชั้นปีที่ 3

        ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2      หน่วยกิต
ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหาร   3      ศส 313                  3
     ธุรกิจสหกรณ์                   เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกร
ศส 321 ระบบบัญชีสหกรณ์        3          ณ์               3
ศท 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1   1      ศส 322 การเงินสหกรณ์           3
วิชาเอกเลือก................     3      ศส 331 การตลาดสหกรณ์           3
วิชาเอกเลือก................     3      ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์    1
วิชาเลือกเสรี…………….         3      ศท 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2     3
                         วิชาเอกเลือก.....................    3
                         วิชาเลือกเสรี…………….
       รวม          16                รวม         19
                                             39
                    ชั้นปีที่ 4

      ภาคเรียนที่ 1      หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2       หน่วยกิต
ศส 412                 3  ศศ 497 สหกิจศึกษา หรือ           9
    วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกร     ศศ 498 การศึกษาอิสระ หรือ
    ณ์               3  ศศ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือ
ศศ 472 เศรษฐกิจของประเทศไทย       3      ฝึกอบรมต่างประเทศ
ศส 431
    การจัดทาและวิเคราะห์โครงกา   3
    รทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์      3
ศก 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท      3
ศศ 352 การค้าระหว่างประเทศ
ศส 421                 1
    การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเ
    กษตร
ศท 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
          รวม         19          รวม             9

  หมายเหตุ แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 อาจจัดการเรียนการสอนสลับทดแทนกันได้

    17.5 แนวสังเขปลักษณะวิชาคาอธิบายรายวิชา
      17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน                  3   หน่วยกิต
                                             40

GE 021 Social Sciences in Everyday Life
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันและเหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุ มมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและ
ท     า     ค    ว     า    ม    เ     ข้    า  ใ    จ
รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลกและการวิเคราะ
ห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)ศท 022 อารยธรรมโลก                             3 หน่วยกิต
GE 022 World Civilization
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ในด้าน
การเมื อ งเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม (ดนตรี ศิ ล ปะ การแสดง วรรณกรรม ปรั ช ญา ศาสนา)
ที่มีอิทธิพลกับสังคมไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                         3  หน่วยกิต
GE 104 Man and Environment
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความเป็นมาของมนุษย์              ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์    วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ    สังคม   ประเพณีและวัฒนธรรม
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                       3    หน่วยกิต
GE 302 Thai Society and Culture
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                  41

     ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่กาหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศ า ส น า พิ ธี ก ร ร ม ก า ร ล ะ เ ล่ น พื้ น บ้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม น า ฏ ศิ ล ป์ ด น ต รี
ตลอดจนโครงสร้ า งของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น และลั ก ษณะที่ สื บ เนื่ อ งจากสั ง คมไทยในอดี ต
รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 3 หน่วยกิต
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม เ ป็ น ม า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ข อ ง แ น ว คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์                      3    หน่วยกิต
GE 012 Psychology and Human Behavior
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางด้ า นพฤติ ก รรม พื้ น ฐานชี ว วิ ท ยาของพฤติ ก รรม พั ฒ นาการมนุ ษ ย์
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต                         3    หน่วยกิต
GE 013 Health for Life
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                   42

     ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุขภาพ การบริห ารจัดการสุข ภาพ และการสร้างเสริม สุขภาพ
โด ย ค า นึ ง ถึ งห ลั กก าร ท าง พ ล ศึ ก ษ า สุ ข ศึ ก ษ า นั นท นา ก าร วิ ท ย าศ าส ต ร์ ก า รกี ฬ า
และการสาธารณสุขเป็นสาคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย
การปฐมพยาบาลและการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการออกก าลั ง กายแล ะการเล่ น กี ฬ า
สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
        (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                         3    หน่วยกิต
GE 180 Art and Creative Thinking
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        ศึ กษาความหมายของศิ ลปะ ประเภทแบบอย่ างของงานศิ ล ปะแขนงต่ างๆ
ศึกษากระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัย ที่ใช้ในการพิ จารณาความคิดสร้างสรรค์
ปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญขอ
งศิ ล ปะที่ ให้ผลต่อความคิ ดและความรู้สึก ได้แก่ เส้น น้าหนัก รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะพื้ นผิว
พื้ น ที่ ว่ า งตามหลั ก การขององค์ ป ระกอบศิ ล ปะ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ ของศิ ล ปะเบื้ อ งต้ น
สร้างสรรค์และเข้าใจคุณค่าทางสุนทรียะ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และยกระดับจิตใจ
ให้เป็นผู้ที่มีรสนิยมทางศิลปะ
          (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน                     3    หน่วยกิต
GE 304 Liberal Art of Intellectuals
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อื่น
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ
ทักษะการคิ ดและการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน
รวมไปถึงการปลูกจิตสานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจนการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
                                                      43

             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา                        3    หน่วยกิต
GE 305 History and Development of Lanna
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของล้ า นนา ในสมั ย ก่ อ นการก่ อ ตั้ ง เป็ น อาณาจั ก ร
ส มั ย ก่ อ ตั้ ง เ ป็ น อ า ณ า จั ก ร ส มั ย พ ม่ า ป ก ค ร อ ง ส มั ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ร า ช ข อ ง ส ย า ม
สมัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ล้ า น น า เ รี ย น รู้ ถึ ง ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง
และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน
               (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                       3    หน่วยกิต
GE 011 Man and Arts Appreciation
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ สุ น ท รี ย ภ า พ ใ น ง า น ศิ ล ป ะ แ ข น ง ต่ า ง ๆ
ความสั ม พั น ธ์ แ ละวิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ กั บ ศิ ล ปะ ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ปลู ก ฝั ง การชื่ น ชม
การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

           - กลุ่มวิชาภาษา
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                              3     หน่วยกิต
GE 141 Fundamental English 1
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเหม
า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น โ ด ย ใ ช้ ทั ก ษ ะ สั ม พั น ธ์ ฟั ง พู ด
อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น ต ล อ ด จ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก ล วิ ธี ใ น ก า ร เ รี ย น
เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                         44

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                  3     หน่วยกิต
GE 142 Fundamental English 2
      วิชาบังคับก่อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
      ศึ ก ษาและฝึก ใช้ ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อสารในระดั บสู งขึ้ นได้อ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยใช้ทัก ษะสัมพันธ์ ฟัง พู ด อ่านและเขีย น
ต ล อ ด จ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก ล วิ ธี ก า ร เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ต่ อ จ า ก วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ พื้ น ฐ า น 1
และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศท 031 การใช้ภาษาไทย                              3    หน่วยกิต
GE 031 Thai Language Usage
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ทั้ ง 4     ทั ก ษ ะ ไ ด้ แ ก่ ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง
ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังและการอ่าน
ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด เ พื่ อ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น ใ น ด้ า น ก า ร ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ก า ร ส ร้ า ง รู ป ป ร ะ โ ย ค
ตล อดจนการเรี ย บเรี ย งประ โย คเป็ น ย่ อหน้ า เพื่ อส ามารถเขี ย นความเรี ย ง สารคดี
บทความแสดงความคิดเห็นและบทความทางวิชาการได้
       (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1                 3   หน่วยกิต
GE 245 English for Social Sciences 1
    วิชาบังคับก่อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
    ศึกษาคาศัพท์เฉพาะด้านและโครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาส
ต                                          ร์
                                                       45

เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไ
ปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต                               3    หน่วยกิต
AP 101 Agriculture for Life
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        วิ วั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ วิ ท ย า
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ผ ลต่ อปั จ จัย การผลิ ตทางการเกษตร การผลิต พื ช การจั ด การศัต รู พื ช
การผลิ ต สั ต ว์ โรคและพยาธิ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง จุ ลิ น ทรี ย์ และการใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร
ระบบการเกษตร และการคงอยู่ของการเกษตร
               (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา                           3    หน่วยกิต
GE 014 Information Searching for Academic Study
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ส า ร นิ เ ท ศ วิ ธี ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ส า ร นิ เ ท ศ
เน้ น การเข้ า ถึ ง ในระบบเครื อ ข่ า ย วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ส ารนิ เ ทศจากฐานข้ อ มู ล ห้ อ งส มุ ด
และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้ อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search
engine)                      ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า ส า ร นิ เ ท ศ
และเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference)
แ ล ะ ก า ร ล ง ร า ย ก า ร บ ร ร ณ า นุ ก ร ม ต า ม รู ป แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล
ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
       (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                              3    หน่วยกิต
SC 101 Science for Life
                                                            46

      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ก าเนิ ด โลกและส่ ว นประกอบของโลก สิ่ งมี ชี วิ ต วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ชี ว วิ ท ยาในชี วิ ต ประจ าวั น ดาราศาสตร์ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์                                รั ง สี
การใช้ ป ระโยชน์ ข องนิ ว เคลี ย ร์ ท างสั น ติ สิ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ สารเคมี ใ นอาหาร
ย า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ก า ร ใ ช้ เ ค มี ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
           (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              3     หน่วยกิต
SC 102 Development of Science and Technology
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
       ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ม นุ ษ ย์ ตั้ ง แ ต่ ยุ ค แ ร ก เ ริ่ ม
วิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เศรษฐกิ จ ในยุ ค ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy)                   ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy)
ยุ ค สารสนเทศ (Information         Economy)       ยุ ค แห่ ง โมเลกุ ล (Molecular       Economy)
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ด้ า น บ ริ ก า ร เ พื่ อ ชี วิ ต อ า ห า ร แ ล ะ ย า
ผลของเทคโนโลยี ซ อฟต์ แ วร์ ที่ มี ต่ อ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละการค้ น คว้ า ด้ า นยารั ก ษาโรค
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ป ร ตี น ใ น ร่ า ง ก า ย ม นุ ษ ย์ เ พื่ อ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ส า เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร เ กิ ด โ ร ค
พั ฒ น า ก า ร ด้ า น จี โ น ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ชี ว ส า ร ส น เ ท ศ
การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
อก 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน                             3     หน่วยกิต
AI 101 Basic Engineering in Daily Life
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
       ระ บบไฟฟ้ า แล ะ การสื่ อ ส าร การใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อย่ างประ หยั ดพลั ง งาน
การใช้ แ ละดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การใช้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษารถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์
เครื่ อ งจั ก รกลเกษตร ความรู้ พื้ น ฐานในการก่ อ สร้ า ง ระบบประปาและสุ ข าภิ บ าลเบื้ อ งต้ น
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
              (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

อก 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                               3     หน่วยกิต
                                                            47

AI 102 General Aspects of Food and Drug
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง อ า ห า ร วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร
การใช้เทคโนโลยีกับอาหารในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค
การให้บริก ารด้า นอาหาร ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิส ติกส์และซัพพลายเชน
เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

         17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
               - กลุ่มวิชาแกน
บช 101 หลักการบัญชี 1                                      3     หน่วยกิต
AC 101 Principles of Accounting 1
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        ความรู้ ใ นแนวคิ ด ของระบบ และวิ ธี ก ารบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ข องกิ จ การให้ บ ริ ก าร
และกิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ตลอดจนสามารถจั ด ท างบการเงิ น ของกิ จ การแต่ ล ะประเภท
หัวข้ อที่ศึ กษามีดังนี้ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี งบดุล งบกาไรขาดทุน วงจรการบัญชี
(เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ก า ร ค้ า ก า ร บั น ทึ ก ร า ย ก า ร ค้ า ใ น ส มุ ด ร า ย วั น ทั่ ว ไ ป
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การทางบทดลองก่อนปรับปรุงรายการ การปรับปรุงรายการ
การปิ ด บั ญ ชี การหายอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ปิ ด และการจั ด ท างบการเงิ น )
ก า ร บั ญ ชี ส า ห รั บ กิ จ ก า ร ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า บั ญ ชี คุ ม ย อ ด
และสมุดรายวันเฉพาะ
                  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                    3     หน่วยกิต
EC 214 Microeconomics 1
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        ปัญหาเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจ บทบาทของกลไกตลาดในการแบ่งสรรทรัพยากร
อุปสงค์และทฤษฎีบริโภค ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปทานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ความยืดหยุ่นของอุปทาน ตลาดการแข่งขันและตลาดผูกขาด
               (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                       48

ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                           3  หน่วยกิต
EC 216 Macroeconomics 1
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ ม หภาค เครื่ อ งชี้ วั ด เศรษฐกิ จ มหภาค
รายได้และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของรายได้ประชาชาติ
ทฤษฎี ก าหนดอุ ป สงค์ ร วมและอุ ป ทานรวม กฎตั ว ทวี แ ละตั ว เร่ ง เงิ น อั ต ราดอกเบี้ ย
สถาบันการเงินและการสร้างปริมาณการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด และการว่างงาน
         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                                 3     หน่วยกิต
CE 311 Cooperative Economics
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส ห ก ร ณ์
แนวคิ ด และการวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ก ารปรั บ ตั ว ของสหกรณ์ ใ นระดั บ จุ ล ภาคและมหภาค
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ทุ น ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ไ ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1               3  หน่วยกิต
MA 105 Mathematics for Business and Economics 1
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ ของฟั ง ก์ ชั น และการประยุ ก ต์
การวิเคราะห์ค่ า สุดขี ดและการประยุ ก ต์ การอินทิเกรตและการประยุ ก ต์ เทคนิคการอินทิเกรต
อิทิกรัลไม่ตรงแบบและการประยุกต์
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                    49ศศ 321 เศรษฐสถิติ                                   3    หน่วยกิต
EC 321 Statistic Economic
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
      การประยุกต์ใช้วิธีการสถิติกับการวิเคราะห์และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์หัวข้อที่บรรจุใ
น วิ ช า นี้ คื อ ก า ร ท บ ท ว น วิ ช า ส ถิ ติ พ ร ร ณ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ นุ ก ร ม เ ว ล า ดั ช นี
การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และการวิ เ คราะห์ ก ารผัน แปรในฤดู ก าล ทฤษฎี ค วามเป็ น ไปได้ สถิ ติ
อ นุ ม า น แ ล ะ ก า ร ห า ช่ ว ง ข อ ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ก า ร ท ด ส อ บ นั ย ส า คั ญ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์เส้นถดถอยด้วยวิธีการหาค่ากาลังสองน้อยที่สุด
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1                        1     หน่วยกิต
LR 241 English language Practice 1
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ค าศั พ ท์ แ ละหลั ก ไวยากรณ์ ร ะดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง การฟั ง เรื่ อ งที่ มี ค วามยาวขึ้ น
การพูดแสดงความคิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น
     Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long passages; speaking
for expressing opinion; short paragraph writing.
            (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศท 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2                      1  หน่วยกิต
LR 242 English language Practice 2
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ค าศั พ ท์ แ ละหลั ก ไวยากรณ์ ระดั บ สู ง การฟั ง ข่ า ว สารคดี หรื อ บทสั ม ภาษณ์
การพูดโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
     Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news stories,
documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing. .
                                                   50

            (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศท 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3                        1 หน่วยกิต
LR 243 English language Practice 3
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่างๆ ที่มีความยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
     Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds of
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing.
            (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

       - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์                     3    หน่วยกิต
CE 211 Ideal and Principles of Cooperative
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ความหมาย ปรัชญา อุดมการณ์ คุณลักษณะของสหกรณ์ (The Nature of Cooperative)
คุ ณ ค่ าขอ งส ห กรณ์ (Cooperatives     Value) ตล อดจ นวั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ งส ห กร ณ์
หลักการสหกรณ์สากลเปรียบเทียบลักษณะของสหกรณ์กับธุรกิจอื่น ประวัติขบวนการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย คุณประโยชน์ของสหกรณ์ (The Benefits of
Cooperative)
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศศ 352 การค้าระหว่างประเทศ                            3   หน่วยกิต
EC 352 International Trade
    วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรือ
               ศศ 212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
    ท ฤ ษ ฎี ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ผ ล จ า ก ก า ร มี ก า ร ค้ า น โ ย บ า ย ก า ร ค้ า
การแทรกแซงทางการค้ า ในรู ป แบบต่ า ง ๆ การรวมกลุ่ ม ทางการค้ า และกลุ่ ม เศรษฐกิ จ
                                                    51

ทฤษฎี ส หภาพศุ ล กากร การค้ า ของประเทศไทย และของกลุ่มเศรษฐกิ จและประเทศที่ส าคั ญ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการค้าระหว่างประเทศ
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 332 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์                   3   หน่วยกิต
CE 332 Business and Cooperative Law
      วิชาบังคับก่อน ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
      บทบาทและรูปแบบของกฎหมายสหกรณ์ ประวัติของกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง สาระสาคัญของข้อบังคับสหกรณ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์เชิงกฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน
กฎหมาย
ว่าด้วยประกันภัย กฎหมายที่ดิน รวมทั้งบางส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
เรื่องซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์ สิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับจานอง
จานาหรือรับจานาซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 321 ระบบบัญชีสหกรณ์                              3     หน่วยกิต
CE 321 Cooperative Accounting
     วิชาบังคับก่อน : บช 101 หลักการบัญชี 1
     ศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีสหกรณ์ที่สาคัญ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของระบบบัญชี
ส ห ก ร ณ์ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ง บั ญ ชี แ ล ะ ส มุ ด บั ญ ชี ต่ า ง ๆ วิ ธี ก า ร ล ง บั ญ ชี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร จั ด ท า ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์
รวมทั้งการจัดทารายงานสาหรับฝ่ายบริหาร
      (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 333 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์                    3    หน่วยกิต
CE 333 Economic Organization and Cooperative Administration
    วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
                                                    52

     ความหมายและความสาคัญขององค์การธุรกิจ               ประเภทขององค์การ
รูปแบบของการประกอบการทางธุรกิจ โครงสร้างขององค์การธุรกิจ โครงสร้างของสหกรณ์
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รูปแบบ
(ประเภท)      ของธุรกิจสหกรณ์               หลักการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
      (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 331 การตลาดสหกรณ์                          3 หน่วยกิต
CE 331 Cooperative Marketing
    วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
    บทนิ ย าม ความมุ่ ง หมายและหน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ก ารเกษตร แบบสหกรณ์ ก ารขาย
ห ลั ก ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก า ร ข า ย
ประเภทของสหกรณ์ก ารตลาดและสหกรณ์ก ารขาย สหกรณ์ก ารตลาดเกษตรในต่างประเทศ
ก า ร จั ด ตั้ ง ส ห ก ร ณ์ ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก า ร ข า ย
ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของสหกรณ์ ก ารตลาดเกษตร สั ม พั น ธภาพแห่ ง สมาชิ ก
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลาดกลางสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์                           3     หน่วยกิต
EC 335 Cooperative Strategic Management
       วิชาบังคับก่อน : ศส 312 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์
       แนวคิดของการจัดการ กระบวนการจัดการตั้งแต่การวางแผนจนถึงการควบคุม ติดตามผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณ์ โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ SWOT
การวางแผนกลยุทธ์ในงานสหกรณ์ การเป็นผู้นาและการจูงใจในการทางาน
         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศส 412 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์                        3    หน่วยกิต
                                                 53

CE 412 Research Method in Cooperative Economics
     วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
     หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางสหกรณ์ การก าหนดปั ญ หา การวางรู ป งานวิ จั ย
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมุ ติ ฐ าน การรวบรวมข้ อ มู ล ก ารจั ด ท าแบบสอบถาม
การทดสอบแบบสอบถาม การส ารวจสหกรณ์ การจ าแนกข้ อ มู ล การประมวลผล
การวิ เคราะห์ส ถานการณ์ ข องสหกรณ์ ธุร กิ จซื้ อ ธุ ร กิ จ สิน เชื่อ ธุร กิ จการแปรรูป ธุ รกิ จขาย
ธุรกิจบริหาร การตีความ การเขียนรายงานการวิจัย การใช้สถิติ
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศศ 472 เศรษฐกิจของประเทศไทย                          3    หน่วยกิต
EC 472 Economy of Thailand
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 และ
               ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 หรือ
               ศศ 212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
               ศศ 213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
     โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น อ ดี ต แ ล ะ ปั จ จุ บั น
บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ มี ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการเกษตรที่ ส าคั ญ บทบาทและโครงสร้ า ง อุ ต สาหกรรม
การพาณิ ช ยกรรม ดุ ล การค้ า และดุ ล ช าระเงิ น บทบาทของภาครั ฐ บาลในระบบเศรษฐกิ จ
สถาบันที่เป็นแหล่งในการระดมเงินทุน ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันของแต่ละภาค
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 431 การจัดทาและวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์          3    หน่วยกิต
CE 431 Management and Analysis of Cooperative Economics Project
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ความหมาย ลักษณะและรูปแบบของการวางแผน แผนงานรูปแบบต่าง ๆ ความหมาย
ลั ก ษณะของโครงการ วงจรการวางแผนโครงการ กระบวนการบริ ห ารโครงการ
การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                        54

ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                           3    หน่วยกิต
EC 215 Microeconomics 2
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
     ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต และต้ น ทุ น การผลิ ต
โครงสร้ า งและพฤติ ก รรมของผู้ ผ ลิ ต ในตลาดสิ น ค้ า และตลาดปั จ จั ย การผลิ ต ประเภทต่ า งๆ
ก า ร ก า ห น ด ร า ค า ปั จ จั ย ใ น ต ล า ด ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ แ ล ะ ดุ ล ย ภ า พ ค ลุ ม ทุ ก ส่ ว น
และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศศ 217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                          3  หน่วยกิต
EC 217 Macroeconomics 2
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
      ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการแนวคิ ด เศรษฐศาสตร์ ม หภาคของนั ก เศรษฐศาสตร์ ส านั ก ต่ า ง ๆ
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ น โ ย บ า ย ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ บั ญ ชี ร า ย ไ ด้ ป ร ะ ช า ช า ติ
ก า ร ก า ห น ด ร า ย ไ ด้ ป ร ะ ช า ช า ติ แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ต ล า ด ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ต ล า ด เ งิ น ต ร า
โดยเปรี ย บเที ย บในแบบจ าลองของนั ก เศรษฐศาสตร์ ส านั ก เดิ ม กั บ แบบจ าลองของเคนส์
ดุ ล ย ภ าพ ภา ย ใ น แล ะ ภ าย นอ ก ปร ะ เ ทศ ท ฤ ษ ฎี ค วา มเ จ ริ ญ เติ บโ ต ทฤ ษฎี เงิ นเ ฟ้ อ
นโยบายการเงินการคลัง
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์                            3 หน่วยกิต
CE 313 Sufficiency Economy and Cooperative
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ใ น ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง กั บ ก า ร ส ห ก ร ณ์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง กั บ เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่
กรณี ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ บุ ค คล / ครอบครั ว ในระดั บ ชุ ม ชน
ในระดั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม ในระดั บอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในส่ วนราชการ
และในสหกรณ์
                                              55

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศส 322 การเงินสหกรณ์                            3 หน่วยกิต
CE 322 Cooperative Finance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ความหมาย หน้าที่ในการบริหาร การเงิน แนวคิด หลักการบริหารการเงินของสหกรณ์
ตลอดจนโครงสร้างทางการเงิน และต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ การวางแผน
และพยากรณ์ทางการเงินของสหกรณ์
การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติในการบริหารการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร                   3     หน่วยกิต
CE 421 Credit Management In Agricultural Cooperative
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ความหมาย                        บทบาทและลักษณะของสินเชื่อ
นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงินในประเทศไทย
แหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์และเงินทุนในการเกษตร
การวิเคราะห์โครงการเงินทุนในการเกษตร                  การให้สินเชื่อของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยและการคานวณหาดอกเบี้ย
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาสินเชื่อการเกษตร
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท                     3   หน่วยกิต
CE 411 Cooperatives and Rural Development
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ศึกษาปรัชญา           แนวคิดการพัฒนาโดยใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจสังคมในชนบท
วิเคราะห์ประสบการณ์                            การรวมกลุ่ม
                                                  56

เพื่อช่วยเหลือตนเองของประชาชนในชนบทประเทศไทยในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์    สังคมวิทยา    มานุษยวิทยา      วิเคราะห์เปรียบเทียบ    ประสบการณ์
การนาวิธีสหกรณ์มาใช้ในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ การสร้างวิสัยทัศน์
(Vision) เศรษฐกิจ สังคมชนบทไทยโดยใช้แนวคิดสหกรณ์
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)ศศ 497 สหกิจศึกษา                        9  หน่วยกิต
EE 497 Co-Operative Education
    วิชาบังคับก่อน : ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ส า ข า วิ ช า
            และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

เป็นการทางานหรือฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของราชการและเอกชนที่มีการดาเนินงานเกี่ยวข้
องกั บ สาขาเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการอบรม
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ก่ อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
จั ด ท า ร า ย ง า น ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับอาจารย์นิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
         (ปฏิบัติเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่ฝึกเป็นจานวน 15 สัปดาห์)

ศศ 498 การเรียนรู้อิสระ                      9  หน่วยกิต
EE 498 Independent Study
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ ตามความสนใจ ความถนัด
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ แ น ะ น า จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ ใ น ภ า ค วิ ช า
มีการกาหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน การนิเทศงาน นาเสนอรายงานผล
อภิปราย และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
                (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)

ศศ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ                     9   หน่วยกิต
EE 499 Training Abroad
                                                  57

      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ศึ ก ษ า ห รื อ ฝึ ก ง า น ห รื อ ฝึ ก อ บ ร ม ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ใ น เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส า ข า วิ ช า ที่ ศึ ก ษ า อ ยู่
ขั้ นตอนการด าเนิน การประกอบด้ว ยการเสนอโครงร่ างการศึก ษา หรือ ฝึก งาน หรื อฝึ ก อบรม
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร า ย ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
ทุ ก ขั้ น ต อ น อ ยู่ ใ น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ตั ว นั ก ศึ ก ษ า
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ห นึ่ ง ค น แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร อี ก
อย่างน้อย 2 คน
                   (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)      - กลุ่มวิชาเอกเลือก
ศส 334 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์                    3   หน่วยกิต
CE 334 Cooperative Information Technology
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์            เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    ระบบสารสนเทศ          รูปแบบของระบบสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงานสหกรณ์และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
      (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 312 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์               3    หน่วยกิต
CE 312 Cooperative and Economic Problem Analysis
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ศึกษาโลกทรรศน์และวิธีการศึกษาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
การวิเคราะห์ปัญหาประเด็นเด่นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ ปัญหาราคาพืชผลเกษตร
และปัญหาทางกลุ่มและองค์กรลักษณะสหกรณ์ต่างๆ
โดยเน้นการทาปัญหาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์เชิงระบบที่เชื่อมโยง
                                               58

และการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นกรณีศึกษาประกอบรูปธรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการพัฒนา
ทั้งในและต่างประเทศ
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 314 เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสหกรณ์              3    หน่วยกิต
CE 314 Cooperatives Education and Promotion Techniques
     วิชาบังคับก่อน : ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
     แนวคิดทางการศึกษา     การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ      สังคม    การเมือง
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม           เทคนิคการฝึกอบรม          เทคนิคการพูด
การจัดทาโครงการฝึกอบรมของสหกรณ์
แนวคิดนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐและขบวนการสหกรณ์              การใช้สื่อต่างๆ
ในงานส่งเสริมสหกรณ์ และการจัดทาปัญหาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 413 การสหกรณ์ในต่างประเทศ                       3   หน่วยกิต
CE 413 Cooperative in Other Countries
     วิชาบังคับก่อน : ศส 335 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
     ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร           ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
หรื อการด าเนิน งานด้า นหนึ่ง ด้ า นใดของสหกรณ์ ใ นต่า งประเทศ เปรีย บเที ย บจุด แข็ ง จุ ดอ่ อ น
ของการดาเนินงาน โดยวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนางานสหกรณ์
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศส 422 บัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์                     3 หน่วยกิต
CE 422 Accounting for Cooperative Management
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร บั ญ ชี ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ห ก ร ณ์
การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรมของสหกรณ์ งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน – กาไรของสหกรณ์
ก า ร บั ญ ชี ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
การจัดทารายงานตามส่วนงานสหกรณ์ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการงานสหกรณ์
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                      59ศส 432 การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ                 3   หน่วยกิต
CE 432 Internal Control and Auditing
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    หลักการ          ความมุ่งหมาย    ความสาคัญ         ความหมาย
และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน       การตรวจสอบกิจการ     การตรวจสอบทางการเงิน
และการตรวจสอบการปฏิบัติการ              การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารงาน
การตรวจสอบเหตุของการทุจริต การประกันคุณภาพงาน และการบริหารความเสี่ยง
           (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศส 433 การบริหารจัดการเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรชุมชน                   3    หน่วยกิต
CE 433 Management of Cooperative Network and Community Organization
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสหกรณ์ที่มีการจัดการเชื่อมประสานเป็
น เ ค รื อ ข่ า ย กั บ อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ
การวางแผนการประสานและเชื่อมต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่ายสหกรณ์
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายชุมชนและสหกรณ์
        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น        3            หน่วยกิต
AE 211 Introduction to Agricultural Resources and Environmental Economics
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                                                        60

      การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางกา
ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ความล้มเหลวของระบบตลาดซึ่งส่งผลถึงปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรแ
ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห ลั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสัง
ค                                          ม
กรณีศึกษาประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สา
คัญของประเทศไทยและประชาคมโลก
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                               3    หน่วยกิต
AE 321 Environment Management System
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      แ น ว ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อั น ต ร า ย แ ล ะ จุ ด วิ ก ฤ ต ที่ ต้ อ ง ค ว บ คุ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดตามมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ
              (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 331 เศรษฐศาสตร์การผลิต                                 3    หน่วยกิต
AE 331 Production Economics
       วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
       ศึกษาถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต
ปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการผลิต ผลผลิตกับผลผลิต ต้นทุนในการผลิต การจัดสรรปัจจัยการผลิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด การผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก าไรสู ง สุ ด การผลิ ต เมื่ อ มี เ วลามาเกี่ ย วข้ อ ง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการผลิต การวางแผนการผลิตโดยวิธีลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง
             (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 332 การจัดการฟาร์ม                                   3    หน่วยกิต
                                               61

AE 332 Farm Management
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
     ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ค ว า ม รู้ ส า ห รั บ ก า ร จั ด ก า ร ฟ า ร์ ม
การประยุกต์ใช้หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจฟาร์ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ม
ก า ร ท า บั ญ ชี ฟ า ร์ ม               ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย กิ จ ก า ร ฟ า ร์ ม
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของปั จ จั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ มี ต่ อ การด าเนิ น กิ จ การฟาร์ ม
การจัดกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม การปฏิบัติจริงในฟาร์ม
      (บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 341 ธุรกิจเกษตร                          3   หน่วยกิต
AE 341 Agribusiness Finance
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      บทบาทแล ะลั ก ษณะของธุ ร กิ จ การเกษตรโดยทั่ ว ไป ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ
ของธุ ร กิ จ การเกษตร มู ล ค่ า ของส่ ว นประกอบของธุ ร กิ จ เกษตรต่ อ รายได้ ป ระชาชาติ
ลักษณะของแต่ละสาขาย่อยของธุรกิจการเกษตร

           (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศล 351 ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร                       3    หน่วยกิต
AE 351 Agricultural Product Prices and Marketing
      วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
      ทฤ ษฎี อุ ป ส งค์ แ ล ะ อุ ป ทาน ลั ก ษณะ เฉพาะ ของผลิ ต ผล เกษตรที่ มี ต่ อ ราคา
มาตรการแทรกแซงราคาผลิ ต ผลเกษตรเพื่ อ วั ต ถุ ป ระส งค์ ท างเศรษฐกิ จ แล ะสั ง ค ม
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนและภาษีศุลกากรสาหรับการค้าสินค้าเกษตร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ร า ค า ด้ ว ย ข้ อ มู ล อ นุ ก ร ม เ ว ล า
บทบาทของการตลาดในการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับภาคการบริโภค ประเภทของตลาด วิถีตลาด
                                           62

ประสิ ท ธิ ภ าพของการตลาดและหลั ก เกณฑ์ ใ นก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการตลาด
เสถียรภาพของตลาดและมาตรการแก้ไข เช่น ตลาดล่วงหน้า
         (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 361 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ                  3 หน่วยกิต
AE 361 Project Analysis and Evaluation
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
     ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า ร
โดยเน้นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน การเปรียบเทียบต้นทุนและผลได้ของโครงการ
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการ กรณีศึกษา
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศล 421 สิ่งแวดล้อมชุมชน                          3  หน่วยกิต
AE 421 Community Environment
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ม นุ ษ ย์ แ ล ะ สั ง ค ม วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น เ มื อ ง แ ล ะ ช น บ ท
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาของชนบทและเมื อ ง พั ฒ นาการและการวางแผนชุ ม ชน
การวิเคราะห์โครงสร้างชุมชนเมืองและชนบทของไทย
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ศล 423 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                    3   หน่วยกิต
AE 423 Environmental Pollution Management
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
    ความหมาย สถานภาพ ดัชนีและตัวชี้วัด มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางน้า
มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย มลพิษในอาหาร แนวโน้มของปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต
แนวทางในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
            (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                     63


ศล 442 นโยบายเกษตร                            3 หน่วยกิต
AE 442 Agricultural Policy
     วิชาบังคับก่อน : ศศ 215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
     ท ฤ ษ ฎี เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส วั ส ดิ ก า ร กั บ น โ ย บ า ย เ ก ษ ต ร
หลัก เกณฑ์ สาหรั บ การแบ่ง สรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของความเสมอภาค
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง น โ ย บ า ย เ ก ษ ต ร
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของภาคเกษตรของประเทศไทย นโยบายเกษตรของประเทศไทย
นโยบายเกษตรของต่างประเทศและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
          (บรรยาย 3 ชั่วโมง / ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
      18.1 จัดตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อให้การจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแบบ
สหวิชาการ โดยให้แต่ละวิชามีการสอนประสานและเชื่อมโยงกัน
      18.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดไว้
      18.3 อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบโครงร่ า งเนื้ อ หา (Course        Outline)
แต่ ล ะรายวิ ช าให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า        (Course      Description)
ก า ห น ด ก ล วิ ธี ก า ร ก า ร ส อ น         ต ล อ ด จ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ภ า ค ป ฏิ บั ติ
โ ด ย ก า ห น ด เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ส อ น แ ต่ ล ะ บ ท ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ร่ ว ม กั น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      18.4 การจัดการเรียนการสอน จะเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
      18.5 ทุ ก ร า ย วิ ช า ต้ อ ง มี เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น
โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรช่วยพิจารณาและส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน
      18.6 ร ะ บ บ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ ทั น ส มั ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร จ า ก บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ใ น ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ปิ ด ส อ น
โดยจะมี ก ารประเมิ น ทุ ก รอบระยะเวลาของหลั ก สู ต รและมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
                                                      64

     18.7 จัดให้มีความสัมพันธ์และการให้คาปรึกษาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
เ พื่ อ แ น ะ น า แ ผ น ก า ร เ รี ย น
ให้สอดคล้องกับการทาปัญหาพิเศษและพื้นฐานความต้องการของนักศึกษา
     18.8 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร สื่ อ ก า ร ส อ น
การจัดหาและสร้างระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
     18.9
     เนื้อหาวิชาเน้นความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสร้างสรรค์และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการ
     18.10 จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษานอกสถานที่ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้
ประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินการต่าง ๆ ได้
     18.11 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล คุ ณ ภ า พ ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์ โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า
โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร ที่ ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ ใ ห้ ค า แ น ะ น า
จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชานั้น ๆ

19. การพัฒนาหลักสูตร
      ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ ทั น ส มั ย อ ย่ า ง น้ อ ย ทุ ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า 4 – 5 ปี
แ ล ะ มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ด้ า น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
                           65
        ภาคผนวก
        เกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
                                                661. ศส หมายถึง รหัสย่อชื่อภาษาไทยของสาขาวิชา (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
2. CE หมายถึง รหัสย่อชื่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชา (Cooperative Economics)
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา แสดงชั้นปี (ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4)
4. หมายเลขตัวที่สองของรหัสวิชา แสดงหมวดวิชาในหลักสูตร ดังนี้
     1-       วิชาที่เกี่ยวข้องในหมวดวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
     2-       วิชาที่เกี่ยวข้องในหมวดวิชาการเงินและบัญชีทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
     3-       วิชาที่เกี่ยวข้องในหมวดวิชาการบริหารจัดการ
     9-       วิชาที่เกี่ยวข้องในหมวดวิชาอื่น ๆ
5. หมายเลขที่สามของรหัสวิชา แสดงลาดับที่ของรายวิชาในแต่ละหมวด
     ยกตัวอย่าง วิชา ศส 211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เป็นวิชาที่กาหนดให้เรียนใน
ปี ที่ 2 ของหลั ก สูต ร เป็ นวิ ช าที่ จั ดอยู่ ใ นหมวดวิ ชาเศรษฐศาสตร์ส หกรณ์ และเป็น ล าดั บที่ 1
ในหมวดนี้
             สรุปการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
                (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
                                                67


            ------------------------------------------------------------

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ :
1. ศาสตราจารย์ ดร. ยรรยง สิทธิชัย      ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2. อาจารย์กาธร วรเลิศ            อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
                       และที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
                       อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
                       กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ดร.เมธี พยอมยงค์             รักษาการผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และการประสานงาน
                       สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
4. คุณทนุ ชื่นฟูวุฒิ             ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                       สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
    - หลักสูตรมีความเหมาะสมและพอเพียงสาหรับนักศึกษาในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงาน
    - ในเชิ ง สหวิ ช าค่ อ นข้ า งมี ความสมบูรณ์ โดยเฉพาะวิชาหลัก และวิ ชารองที่ส อดรับกั นได้ ดี
     อย่ า งไรก็ ต าม เนื้ อ หารายวิ ช าหลายวิ ช ายั ง ขาดแนวทางประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ชิ ง วิ เ คราะห์
     ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
    - ข้อคิดเห็นสาหรับบางรายวิชา :-
       1. วิชา ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน พิจารณาจากคาอธิบายรายวิชา (Course
Description) แล้ว มีส่วนคล้ายกับวิชามนุษยสัมพันธ์ในการจัดการ ซึ่งได้มีการนาเอาหลักพุทธ-
ศาสนามาใช้เป็นหลักมนุษยสัมพันธ์ด้วย ปัจจุบันคนไทยเรามักจะขาดจิตสานึกในด้านคุณธรรม
ดั ง จ ะ เ ห็ น จ า ก ค ว า ม วุ่ น ว า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ใ น ปั จ จุ บั น
ค น เ ร า มั ก จ ะ พ อ ใ จ ที่ จ ะ สั ม พั น ธ์ กั บ ค น ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม
เพราะคนมีคุณธรรมจะหลอกแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้
       2. เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแยกออกจากกันเป็น 2 วิชา
       3. เสนอให้มีรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ      (Managerial    Economics)
เพราะมีความเห็นว่า            บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มักจะขาดความรู้ด้านการจัดการ
ได้ศึกษาเฉพาะทฤษฎี เช่น เศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นวิชา
                                                      68

Applied    Micro-economics       ทาให้บัณฑิตสหกรณ์สามารถจัดการสหกรณ์ประเภทต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาอธิบายรายวิชามีดังนี้
       วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)
       บทนา                       กาไรทางธุรกิจและกาไรทางเศรษฐศาสตร์
การกาหนดราคาโดยการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน             การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต         การตั้งราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด
การตั้งราคาในตลาดผู้ขายมากราย        และตลาดผู้ขายน้อยราย        การตั้งราคาในทางปฏิบัติ
การตัดสินใจลงทุน           การว้าจ้างแรงงาน                     วัฏจักรธุรกิจ
การพยากรณ์ธุรกิจ
      4. ชื่ อ วิ ช า ศส 331 การตลาดสหกรณ์ ควรจะเปลี่ ย นเป็ น                ศส 331
สหกรณ์ก ารตลาดเกษตร (Agricultural Cooperative Marketing) หรือสหกรณ์การขาย (Sale
Cooperatives)
      5. ร า ย วิ ช า “ ห ลั ก แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส ห ก ร ณ์ ” ค ว ร ป รั บ ป รุ ง เ ป็ น
“อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์”
      6. ร า ย วิ ช า “ อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ห ก ร ณ์ ” ค ว ร ป รั บ ป รุ ง เ ป็ น
“องค์การธุรกิจและบริหารธุรกิจสหกรณ์”

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
     1. รายวิช า ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน ควรปลี่ยนวิชาเป็นวิชา ศท 304
มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการ (Human Relations in Management) คาอธิบายรายวิชามีดังนี้
       ศท 304 มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการ (Human Relations in Management)
       บทนา การรับรู้ ทัศนคติและค่านิยม บุคลิกภาพ บทบาท และสถานภาพ
ความต้องการและการจูงใจ      ขวัญในการทางาน     การติดต่อสื่อสาร     ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง       หลักการพูดและการสนทนา        มารยาทสังคม
(คนไทยมักจะขาดมารยาท)        การครองใจคน      คุณธรรมเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์
(เครื่องวัดคุณธรรมของมนุษย์และวิธีอัดฉีดคุณธรรม            ระดับเข้าถึงจิตสานึก)
หลักปฏิบัติต่อบุคคลตามแนวพุทธศาสนา (ทิศ 6) หลักมนุษยสัมพันธ์ที่มาจากหลักพุทธศาสนา
สิ่งอันนามาซึ่งความสุขความเจริญของชีวิต (มงคลชีวิต 38 มงคล)
                                                         69

    2. รายวิชา ศส 331 การตลาดสหกรณ์ควรปรับปรุงชื่อรายวิชาเป็น   ศส 331
สหกรณ์การตลาดเกษตร (Agricultural Cooperative Marketing) หรือสหกรณ์การขาย (Sale
Cooperatives) คาอธิบายรายวิชามีดังนี้         วิชา ศส 331 สหกรณ์การตลาดเกษตร หรือสหกรณ์การขาย
         การจัดการตลาดเกษตรของสหกรณ์การเกษตรแบบสหกรณ์การขาย
หลักของสหกรณ์การขาย           ประเภทของสหกรณ์การขาย          สหกรณ์การตลาดในต่างประเทศ
การตั้งสหกรณ์การขาย                     ความสาเร็จและความล้มเหลวของสหกรณ์การตลาด
ความสัมพันธ์แห่งสมาชิกภาพ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต.) ลูกค้า ธ.ก.ส.
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
      3. ในรายวิ ช า “หลั ก และวิ ธี ก ารสหกรณ์ ” เป็ น “อุ ด มการณ์ แ ละหลั ก การสหกรณ์ ”
เพราะในขบวนการสหกรณ์ ส ากล (ต่ า งประเทศ) จะไม่ มี ก ารพู ด ถึ ง เรื่ อ งวิ ธี ก ารสหกรณ์
เพราะวิ ธี ก ารสหกรณ์ จ ะอยู่ ใ นหลั ก การอยู่ แ ล้ ว ควรเน้ น ในเรื่ อ งคุ ณ ค่ า สหกรณ์ (P. Value)
และดูคุณประโยชน์ของสหกรณ์
      4. ร า ย วิ ช า “ อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ห ก ร ณ์ ” เ ป็ น ป รั บ ป รุ ง เ ป็ น
“ อ ง ค์ ก า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณ์ ”
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงานสหกรณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ เ น้ น เรื่ อ งการบริ ห ารธุ ร กิ จ สหกรณ์
ซึ่ ง ก าลั ง เป็ น ปั ญ หาในสหกรณ์ เพราะขาดความรู้ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารธุ ร กิ จ แบบสหกรณ์
โ ด ย จ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณ์ ใ น แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไ ป
จึงทาให้สหกรณ์ยังไม่ประสบความสาเร็จ
      5. ในแต่ละวิชาควรมีเป้าหมายของการวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่เรียนกับบริบทการพัฒนา
ในปัจจุบันในลักษณะองค์รวม ซึ่งจะต้องมีการทากรณีศึกษา
      6. ควรเพิ่ ม วิ ช าสัม มนาซึ่งเป็ นตัว สุดท้า ยก่ อ นจบการศึ ก ษา เพื่ อ จะให้นัก ศึ ก ษาได้น า
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ทั้ ง ห ม ด ที่ เ รี ย น ม า ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ริ บ ท ก า ร พั ฒ น า ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ
อย่างลึกซึ้งและเป็นรูปธรรม
70
71
72
73
                                      74

      รายชื่อวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ศส 311  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
CE 311  Economics Cooperative
ศส 211  อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
CE 211  Cooperative ideal and Principles and Practices of Cooperatives
ศส 332  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์
CE 332  Business and Cooperative Law
ศส 321  ระบบบัญชีสหกรณ์
CE 321  Accounting of Cooperatives
ศส 333  องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์
CE 333  Economic Organization and Administration of Cooperatives
ศส 331  การตลาดสหกรณ์
CE 331  Cooperative Marketing
ศส 335  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
EC 335  Strategic Cooperative Management
ศส 412  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
CE 412  Research Method in Cooperative Economics
ศส 313  เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์
CE 313  Sufficiency Economy and Cooperatives
ศส 322  การเงินสหกรณ์
CE 322  Cooperatives Finance
ศส 421  การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร
CE 421  Credit Management In Agricultural Cooperative
ศส 411  สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท
CE 411  Cooperative and of Rural Development
ศส 334  เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์
CE 334  Cooperative Information Technology
ศส 312  การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
CE 312  Cooperatives and Economic Problems Analysis
                                    75

ศส 314  เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสหกรณ์
CE 314  Education and Promotion Technique of Cooperatives
ศส 413  การสหกรณ์ในต่างประเทศ
CE 413  Cooperative in Other Countries
ศส 422  บัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์
CE 422  Cooperatives Management Accounting
ศส 432  การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ
CE 432  Internal Control and Auditing
ศส 433  การบริหารจัดการเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรชุมชน
CE 433  Management of Cooperative Network and Community Organization
76
77
                                                 78

       ตารางแสดงการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

                       ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
หน้า                            รายละเอียด
 24 หัวข้อ 4.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขการเขียนปรัชญา
   โดยเขียนให้สั้นกะทัดรัดและใช้ข้อความที่แสดงถึงปรัชญาของหลักสูตรซึ่งไม่ใช่เป็นการนาเอาข้อความที่เขียนเป็นวัตถ
 31 ตรวจสอบรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ว่ามีรายวิชา ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ หรือไม่
   ปรับแก้ไขจานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา เป็น 12 หน่วยกิต โดยย้ายรายวิชา ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
   มาจากกลุ่มวิชาแกน ซึ่งอาจปรับลดจานวนหน่วยกิตกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลง44 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชา ศศ 321
  เศรษฐสถิติ จาก EC 321 Economis Statistic เป็น EC 321 Statistic Economic

48 ให้ปรับเนื้อหารายวิชา ศศ 472 เศรษฐกิจ
  ประเทศไทย
49 ให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียง
  CE 313 Sufficiency Economy และปรับแก้ไขคาอธิบายรายวิชา


             ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
                                                 การแก้ไข
หน้า                  รายละเอียด
 50 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ                                   แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
   รายวิชา ศศ 322 การเงินสหกรณ์
   จาก CE 322 Cooperatives Financial
   เป็น EC 322 Cooperatives Finance
   แก้ไขชื่อรายวิชา ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์ CE 421 Cooperative Agricultural     แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
   Credit Management
   เป็น ศส 421 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร CE 421 Credit Management In Agricultural
   Cooperative
   แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา                            แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
                                              79

   ศส 411 สหกรณ์กับการพัฒนาชนบท
   EC 411 Cooperative as a Tool of Rural Development เป็น EC 411 Cooperative and Rural
   Development
52 รายวิชา ศส 314 เทคนิคการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมสหกรณ์               แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
  ให้แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น “Cooperatives Education and Promotion Techniques”
53 รายวิชา ศส 432 การควบคุมภายในและตรวจสอบกิจการ                    แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
  ให้แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น “Internal Control and Auditing”
  ตรวจสอบการพิมพ์และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา แก้ไขตามที่เสนอแนะ ดา
  เนื่องจากพบข้อผิดพลาดที่แก้ไขในหลายรายวิชา
                     ภาคผนวก ข
                                                                        80
                            ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
                                พ.ศ. 2540
      (แก้ไข เพิ่มเติม ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546)
                      ---------------------------------------------------------
           อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ. 2539
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2540 สภามหาวิทยาลัย แม่โจ้
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540”
                         ั
           ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงคับตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
           ข้ อ    3      บ ร ร ด า ข้ อ บั ง คั บ                 ร ะ เ บี ย บ         ค า สั่ ง
หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
           ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
                 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
                 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
                 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา
                 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
                 “อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ”        ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ภ า ค วิ ช า ต่ า ง ๆ
ที่ หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า ห น้ า ที่ แ น ะ น า ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
และแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
                 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
           ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
                 5.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
                 5.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                 5 . 3 ไ ม่ เ ป็ น ผู้ ที่ เ ค ย ถู ก คั ด ชื่ อ อ อ ก ห รื อ ถู ก ไ ล่ อ อ ก จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ด ๆ
                   เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
                 5.4 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที่ เ ป็ น ลหุ โ ทษ
                   หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
                 5.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
                                                                       81

           ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
              ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ พิ จ า ร ณ า รั บ ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า
โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
           ข้อ 7 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
              การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
           ข้อ 8 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
                 8 . 1      ผู้ ที่ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ห รื อ ส อ บ คั ด เ ลื อ ก
                   จะต้ อ งไปรายงานตั ว เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาพร้ อ มด้ ว ยเอกสาร ตามวั น เวลา
                   และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
                 8 . 2 เ มื่ อ ร า ย ง า น ตั ว ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า แ ล้ ว
                   มหาวิทยาลัยจะกาหนดรหัสประจาตัวนักศึกษาและภาควิชาจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้
           ข้ อ 9                           ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ศึ ก ษ า
หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
           ข้อ 10 ระบบการศึกษา
                 10.1 การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ใช้ร ะบบทวิ ภาค โดยแบ่ง การศึก ษาในปี ห นึ่ ง ๆ ออกเป็น 2
                    ภา ค ก า รศึ ก ษ า ป ก ติ แ ล ะ อ า จ มี ภ าค ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ดู ร้ อ น ภ าค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ มี
                    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
                    แต่ เ พิ่ ม ชั่ ว โมงเรี ย นให้ เ ท่ า กั บ ภาคการศึ ก ษาปกติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น
                    นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้           ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
                 10.2 มหาวิ ท ยาลั ย ใ ช้ ร ะ บบห น่ ว ยกิ ต โดยจั ด เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนออกเป็ น รายวิ ช า
                    และกาหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิต
                    การกาหนดหน่วยกิตให้เทียบจากเกณฑ์กลาง ดังนี้
                       10.2.1 ภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
                              ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
                       1 0 . 2 . 2 ภ า ค ป ฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ ว ล า ฝึ ก หั ด ท ด ล อ ง 2 -3 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์
                              ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
                       10.2.3 การฝึก งานหรื อ ฝึก ภาคสนาม ที่ ใ ช้เ วลาฝึ ก 45-90 ชั่ ว โมง ให้ มี ค่ า เท่ า กั บ
                              1 หน่วยกิต
                 10.3 รายวิชาหนึ่ง ๆ ให้มีรหัสวิชา และชื่อรายวิชากากับไว้
           ข้อ 11 การลงทะเบียนรายวิชาเรียน
                 11.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
                 11.2 การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีผลดังนี้
                       1           1          .         2         .         1
                               นักศึกษาที่ลงทะเบียนพ้นวันกาหนดจะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลั
                              ยโดยไม่นับวันหยุดราชการ
                       11.2.2 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ม่ ล ง ท ะ เ บี ย น ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น เ ว ล า 1 0 วั น
                              นั บ แ ต่ วั น เ ปิ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ
                              โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจะต้องหมดสภ
                              า พ ก า ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า
                              เว้นแต่จ ะมีเ หตุผลจ าเป็นและได้รับอนุมั ติจ ากคณบดีเ ป็นกรณี พิเ ศษ ทั้ง นี้
                              ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
                       11.2.3 มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเมื่ อ พ้ น ก าหนด 5 วั น
                              นั บ จ า ก วั น เ ปิ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ดู ร้ อ น
                              เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
                 11.3 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของภาควิ ช า
                    แ ล ะ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ใ น เ อ ก ส า ร ล ง ท ะ เ บี ย น
                                                               82

          แ ล้ ว ยื่ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร อ นุ มั ติ นั้ น ต่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
          การลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
       1 1 . 4 ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ร า ย วิ ช า จ ะ ส ม บู ร ณ์ ต่ อ เ มื่ อ ไ ด้ ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต่ า ง ๆ
          พร้อมกับยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
       11.5 ในภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต
          ยกเว้ น ภาคการศึ ก ษาที่ จ ะจบการศึ ก ษา แต่ ไ ม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 25
          หน่วยกิตสาหรับผู้ที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
                ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นัก ศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เ กิน 10 หน่วยกิต
          ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ร า ย วิ ช า เ กิ น ก ว่ า ที่ ก า ห น ด ไ ว้
          มหาวิทยาลัยจะยกเลิกรายวิชาที่ได้รับคะแนนและจานวนหน่วยกิตสูงสุดออกตามลาดับ
       11.6 รายวิชาใดที่กาหนดให้มีรายวิชาบังคับก่ อน นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับก่อน
          แล้วจึงจะลงทะเบียนรายวิชานั้นได้
       1 1 . 7 ร า ย วิ ช า ใ ด ที่ เ ค ย ไ ด้ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น            C        ห รื อ สู ง ก ว่ า
          นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
       1 1 . 8 ร า ย วิ ช า ใ ด ที่ ไ ด้ รั บ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น                             F
          นั ก ศึ ก ษาจ ะ ต้ อ ง ล ง ทะ เ บี ย นเ รี ย นซ้ าจนก ว่ า จ ะ ได้ รั บ ระ ดั บ ค ะ แ นนที่ สู ง ก ว่ า
          ถ้ารายวิชานั้นเป็นวิชาเลือก อาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
       11.9 นั ก ศึ ก ษาอาจขอลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มศึ ก ษารายวิ ช าใด ๆ เพื่ อ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ไ ด้
          โ ด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ร า ย วิ ช า นั้ น ๆ อ นุ ญ า ต
          แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ยื่ น ห ลั ก ฐ า น ต่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก่ อ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ทั้ ง นี้
          นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งช าระค่ า หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช านั้ น ๆ ตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
          และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
       11.10 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบไม่ได้
       1 1 . 1 1           ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ
           ที่ มี ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ซ้ า ซ้ อ น กั น
           มหาวิทยาลัยจะให้ระดับคะแนน F ทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้าซ้อนกัน
       1 1 . 1 2 นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ทุ ก ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ
           ถ้ า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ดไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย น เพราะได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษา
           หรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน จะต้องรักษาสถานภาพการเป็น นักศึกษาไว้ภายใน 30
           วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกตินั้น
                ก ร ณี ที่ นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ไ ด้ ล ง ท ะ เ บี ย น เ พ ร า ะ ถู ก สั่ ง พั ก ก า ร ศึ ก ษ า
           จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 15 วัน นับจากเปิดภาคการศึกษาปกตินั้น

               ทั้ ง นี้ ถ้ า ห า ก นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง แ ล ะ ว ร ร ค ส อ ง
          ไม่ ด าเนิ น การรั ก ษาสถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
          จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
     1 1 . 1 3           ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ
          ที่ ผิ ด เงื่ อ นไขในหลั ก สู ต รและหรื อ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า การลงทะเบี ย นรายวิ ช านั้ น ๆ
          เป็นโมฆะ
ข้อ 12 การเพิ่ม การเปลี่ยน และการถอนรายวิชา
     12.1 การเพิ่ ม และการเปลี่ ย นรายวิ ช า จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ล งทะเบี ย นเรี ย นแล้ ว ทั้ ง นี้
         ให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 10 วั น ของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ ภายใน 5 วั น
         ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ดู ร้ อ น นั บ จ า ก วั น เ ปิ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
         โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาควิชาและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจา
         วิชาพร้อมได้ยื่นหลักฐานการอนุมัตินั้นต่อมหาวิทยาลัย
     12.2 การถอนรายวิ ช าต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และอาจารย์ ป ระจ าวิ ช า
         และได้ยื่นหลักฐานการอนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
                                                           83

             12.2.1 การถอนรายวิ ช าภายใน 10 วั น ของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ ภายใน 5
                  วั น ข อ ง ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ดู ร้ อ น
                  นับจากวันเปิดภาคการศึกษารายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียนผลก
                  ารศึกษา
             12.2.2 การถอนรายวิช าภายหลัง 10 วัน แต่ไม่เ กิน 85 วันของภาคการศึก ษาปกติ
                  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะได้รับอักษร W
             12.2.3 การถอนรายวิ ช าภายหลั ง 85 วั น นั บ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาปกติ
                  หรือภายหลัง 5 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนจะกระทามิได้
ข้อ 13 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
     1                   3                  .                  1
         มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาละไ
         ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ครั้ ง และเมื่ อ ได้ ป ระเมิ น ผลการศึ ก ษารายวิ ช าใดเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยแล้ ว
         ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
     13.2 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี เ วลาเรี ย นแต่ ล ะรายวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด
         จึ ง จ ะ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ร า ย วิ ช า นั้ น
         ส า ห รั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ก า ร วั ด ผ ล
         และประเมินผลอาจารย์ผู้สอนประจาวิชาจะให้รับระดับคะแนน F หรืออักษร U แล้วแต่กรณี
     1.3.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้คะแนน และแต้มระดับคะแนนในการประเมินผลในรายวิชาที่มี
         การประเมิน ผลเป็ นระบบการให้ ค ะแนน ให้ แ บ่ง ระดับ คะแนนเป็น อัก ษรผลการศึก ษา
         และแต้มระดับคะแนน เป็น 8 ระดับ ดังนี้
              อักษร          ผลการศึกษา              แต้มระดับคะแนน
               A          ดีเยี่ยม (Excellent)              4.0
                B+         ดีมาก (Very Good)                3.5
                B          ดี (Good)                    3.0
                C+         ค่อนข้างดี (Above Average)           2.5
                C          ปานกลาง (Average)                2.0
                D+         ค่อนข้างอ่อน (Below Average)          1.5
                D          อ่อน (Poor)                   1.0
                F          ตก (Fail)                    0.0
     1 3 . 4 ใ น ก ร ณี ที่ ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ร า ย วิ ช า ใ ด
         โดยไม่มีแต้มระดับคะแนนหรือนักศึกษาได้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนรา
         ยวิชาใดให้มีการประเมินผลโดยไม่มีแต้มระดับคะแนนให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้
         วยอักษรดังนี้
         อักษร                      ผลการศึกษา
          S     ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน
          U     ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน
     1 3 . 5 ใ น ก ร ณี ที่ ร า ย วิ ช า ใ ด ยั ง มิ ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห รื อ ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
         การรายงานผลการศึกษารายวิชานั้น อาจแสดงด้วยอักษรดังนี้
         อักษร                      ผลการศึกษา
             I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
            V ลงทะเบียนในฐานะผู้เ ข้าร่วมฟัง โดยไม่มีก ารประเมินผลและมีเวลาเรียนไม่
                น้อยกว่าร้อยละ 80 (Visitor)
             W ถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลา (Withdraw)
            Op การเรียนการสอนยัง ไม่สิ้นสุด (On progress) ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
                หลักสูตรกาหนด
     13.6 การให้ I ให้รายวิชาใดจะทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
                                                             84

            1 3 . 6 . 1 นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ส อ บ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ป่ ว ย
                  โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลทางราชการและได้รับอนุมัติจากหัวห
                  น้าภาควิชา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
            1 3. 6 . 2 อ าจ าร ย์ ป ระ จ าวิ ช า แ ล ะ หั วห น้ า ภาค วิ ช าที่ รา ยวิ ช านั้ นสั ง กั ด
                  เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ ร อ ผ ล ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
                  เพราะนักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาของรายวิชานั้นยั งไม่
                  สมบูรณ์
      13.7 ถ้านักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องดาเนินการขอประเมินผลเพื่อเปลี่ยนอักษร
         I      ใ ห้ เ ป็ น ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ห รื อ อั ก ษ ร       S       ห รื อ      U
         ก่ อ นสั ป ดาห์ เ รี ย นสุ ด ท้ า ยของภาคการศึ ก ษาปกติ ถั ด ไปที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
         หากพ้นก าหนดดัง กล่าวมหาวิทยาลัยจะดาเนินเปลี่ยนอั กษร I เป็น F หรือ U ทันที
         สาหรั บอัก ษรเมื่อเปลี่ย นเป็น ระดั บคะแนนใน                ภาคการศึ ก ษาถัดไปแล้ ว
         จะนาไปคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ได้รับอักษร I ด้วย
      13.8 การให้อักษร W นอกจากการถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลาแล้ว อาจให้ได้ในกรณีต่อไปนี้
            1          3         .         8           .          1
                  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟังโดยไม่มีการประเมินผลแต่
                  มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80
            1 3 . 8 . 2 นั ก ศึ ก ษ า ถู ก สั่ ง พั ก ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ถู ก ไ ล่ อ อ ก
                  หรือให้ออกจากมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น
            13. 8 .3 มห าวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาถ อนทุ ก รายวิ ช าที่ ล ง ทะ เ บี ย น
                  อันเนื่องมาจากการลาออก
      13.9 การนับหน่วยกิตสะสม
            1 3 . 9 . 1 ใ ห้ นั บ ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม เ ฉ พ า ะ ร า ย วิ ช า ที่ มี แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น
                  แต่ไม่ใช่รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มตามมติของคณะกรรมการประจาคณะ
            1 3 . 9 . 2 ร า ย วิ ช า ใ ด ที่ นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ม า ก ก ว่ า ห นึ่ ง ค รั้ ง
                  ให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งสุดท้ายครั้งเดียว
      1 3 . 1 0 ก า ร ค า น ว ณ ห า แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม
          ให้นาเอาผลคูณจานวนหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมารวมกั
          นแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดผลของการหารนี้ให้มีทศนิยม 2
          ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ
      1 3 . 1 1       ก า ร ค า น ว ณ ห า แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
          แ ล ะ แ ต้ ม ระ ดั บ ค ะ แ นนเ ฉ ลี่ ยสะ สม โดย ใ ห้ มี ก า รค านว ณทุ ก ภา ค ก ารศึ ก ษ า
          และจะต้องไม่มีรายวิชาที่ได้รับอักษร I ในภาคการศึกษานั้น
      1 3 . 1 2 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
          ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      14.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
      1                   4                  .                   2
         การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกา
         หนด
ข้อ 15 การลา
      1 5 . 1          ก า ร ล า เ พื่ อ ไ ม่ เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น
         นักศึกษาที่มีกิจจาเป็นหรือป่วยไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้จะต้องยื่นใบลาตาม
         แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน
      15.2 การลาพักการศึกษา
                                                             85

            15.2.1       นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ เ ข้ า ศึ ก ษ า
                ไ ม่ มี สิ ท ธิ ล า พั ก ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า แ ร ก
                เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
            15.2.2 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ
                หากมีความประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า
                ใ ห้ ยื่ น ใ บ ล า ต า ม แ บ บ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด
                พ ร้ อ ม ด้ ว ย ห นั ง สื อ ยิ น ย อ ม จ า ก ผู้ ป ก ค ร อ ง
                ผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและหั ว หน้ า ภาควิ ช าถึ ง คณบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
                แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
            1         5           .          2          .          3
                นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บเป็นรายภาคก
                า        ร         ศึ         ก         ษ         า
                แต่ต้องช าระค่ารัก ษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก ภาคการศึกษาที่ลาพัก
                ยกเว้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว
            1         5           .          2          .          4
                การลาพักในระหว่างภาคการศึกษาจะกระทาได้ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มก
                า ร ส อ บ ไ ล่ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น
                รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในระเบียนผลก
                ารศึกษา การลาพักหลังจากนั้นจะกระทามิได้
            15.2.5       ก า ร ล า พั ก ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ ว่ า ด้ ว ย เ ห ตุ ใ ด ๆ
                ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาที่นักศึกษาต้องศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตร
            15.2.6 การขอกลั บ เข้ า เรี ย นก่ อ นครบก าหนดระยะเวลาการลาพั ก การศึ ก ษา
                นักศึกษาจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
      15.3 การลาออก
        นั ก ศึ ก ษ า ที่ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ ล า อ อ ก จ า ก ก า ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า
        ให้ยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา
        ถึงคณบดีแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาอ
        อ ก นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ข อ ล า อ อ ก ยั ง มี ส ภ า พ ก า ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่
        และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทุกประการ
ข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
      16.1 ตาย
      16.2 ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
      16.3 สาเร็จการศึกษา
      16.4 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
      16.5 แจ้งความเท็จหรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา
      16.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
      16.7 ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
      16.8 ต้ อ ง โ ท ษ โ ด ย ค า พิ พ า ก ษ า ถึ ง ที่ สุ ด ใ ห้ จ า คุ ก เ ว้ น แ ต่ ค ว า ม ผิ ด ที่ เ ป็ น ล หุ โ ท ษ
        หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
      16.9 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย
      16.10 มีผลการศึกษาตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
            1 6 . 1 0 . 1 เ มื่ อ เ รี ย น ม า แ ล้ ว ค ร บ ส อ ง ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ
                 ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50
            1 6 . 1 0 . 2 เ มื่ อ เ รี ย น ม า แ ล้ ว ส า ม ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ ขึ้ น ไ ป
                 ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.75
ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
                                                                          86

                   17.1           ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า สุ ด ท้ า ย ที่ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
                    นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง ยื่ น ใ บ ค า ร้ อ ง ค า ด ว่ า จ ะ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
                    โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
                  17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                        17.2.1 ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
                            และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op
                        17.2.2 ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
                        17.2.3 ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
                            ไม่น้อยกว่า 2.00
                        17.2.4 ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้
            ข้อ 18 การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
                นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรจะต้องอยู่ในหลักเก
ณฑ์ต่อไปนี้
                 (1) ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
                 (2) ไม่เคยได้รับระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
                 (3) ใ ช้ เ ว ล า ก า ร เ รี ย น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ต า ม แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า
                     ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
                 (4) เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
                     ทั้ ง นี้ แต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะเสนอชื่ อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา
                     เกียรตินิยมให้และให้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ให้เป็นดังนี้
                 18.1 หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนเต็มหลักสูตร
                          1 8 . 1 . 1 มี แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ตั้ ง แ ต่ 3.50    ขึ้ น ไ ป
                                จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ เหรียญทอง
                          1 8 . 1 . 2 มี แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ตั้ ง แ ต่      3.25-3.49
                                จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองและเหรียญเงิน
                 18.2 หลักสูตร 4 ปี ประเภทเทียบเข้าเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
                          1 8 . 2 . 1 มี แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ยส ะ สม ตั้ ง แ ต่  3.75    ขึ้ น ไ ป
                                จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
                          1 8 . 2 . 2 มี แ ต้ ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ตั้ ง แ ต่     3.50-3.74
                                จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองและเหรียญเงิน
            ข้อ 19 การให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
               ในปีการศึกษาใด นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนทั้ งสองภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
แล้วได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง หมดทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.50 โดยไม่ได้รับอัก ษร F หรือ U
ใ น ร า ย วิ ช า ใ ด แ ล ะ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ ไ ม่ เ ค ย ถู ก ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยจะให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปีเป็นเหรียญทองแดง ยกเว้นปีการศึกษาสุดท้าย
            ข้อ 20 การโอนย้ายคณะหรือสาขาวิชา
               นักศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนย้ายคณะหรือสาขาวิชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
           * ข้ อ   21          การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นในกรณี ต่ อ ไปนี้ หรื อกรณี อื่ น ใด
ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
                 21.1 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
                 21.2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น
                 21.3 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนภายในมหาวิทยาลัย

* ยกเลิกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และได้ใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว
               2                   1            .               4
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ พ้ น สภาพทางการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากการลาออก
หรือการขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดแต่ได้รับการคัดเลือก หรือสอบเข้าใหม่
                                                                     87

             ข้อ 22 การศึกษาภาคสมทบ
                 นักศึกษาที่เรียนในภาคสมทบทั้งในและนอกสถานที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
             ข้ อ 23                 ผู้ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษ า ก่ อ น ภ า ค ป ล า ย ข อ ง ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2540
และยั ง คงมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นวั น ที่ ข้ อ บั งคั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อ ที่ ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ให้ ปฏิบัติ ตามข้ อบั ง คั บสถาบันเทคโนโลยี ก ารเกษตรแม่โจ้ ว่าด้ว ยค่ าธรรมเนียมการศึก ษาสาหรับ นัก ศึก ษาระดับปริญญาตรี
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
             ข้ อ 24 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ ประกาศ
หรือกาหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
                 ในกรณี พิ เ ศษให้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจสั่ ง การและปฏิ บั ติ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แล้ ว รายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
                            ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540


                                   (ลงชื่อ)   ประเสริฐ ณ นคร
                                       (ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร)
                                        นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                                                              88

                           ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
                                 พ.ศ. 2541
        (แก้ไข เพิ่มเติม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)
                            --------------------------------------------------------
                เ พื่ อ ใ ห้ มี ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ซึ่ ง จะใช้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ใ นการสอบของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 13 (13.12) และข้ อ 24
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2541”
                ข้ อ 2 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ส าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
                ข้ อ 3      บ ร ร ด า ร ะ เ บี ย บ ค า สั่ ง ห รื อ ป ร ะ ก า ศ อื่ น ใ ด ที่ มี ก า ห น ด ไ ว้ แ ล้ ว ใ น ร ะ เ บี ย บ นี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
                ข้อ 4 การวัดผลการศึกษา หมายถึงการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                      4.1 ก า ร ส อ บ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร ส อ บ ย่ อ ย ห รื อ ส อ บ ใ ห ญ่
                          ซึ่ ง อ า จ ไ ม่ มี ก า ร แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ล่ ว ง ห น้ า ก็ ไ ด้
                          และนาผลการสอบไปรวมคะแนนการสอบปลายภาคการศึกษา
                      4.2 ก า ร ส อ บ ป ล า ย ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
                          หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละวิชาที่สอนจบหลักสูตรที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึ
                          กษา
                ข้ อ 5      ในกรณี นั ก ศึ ก ษารู้ ตั ว ล่ ว งหน้ า ว่ า ไม่ ส ามารถมาสอบได้ ต ามก าหนด ด้ ว ยเหตุ ผ ลจ าเป็ น
อาจขอสอบชดใช้ได้ดังต่อไปนี้
                      5.1 ก า ร ส อ บ ป ล า ย ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
                          ให้อยู่ในอานาจของกรรมการประจ าคณะที่วิชานั้นสัง กัดโดยให้นัก ศึกษาผู้ขอสอบชดใช้
                          ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ ส อ บ ภ า ย ใ น ก า ห น ด เ ว ล า ก่ อ น ก า ร ส อ บ เ จ็ ด วั น
                          แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ส อ บ ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ภ า ย ใ น เ ว ล า ส า ม สิ บ วั น
                          นั บ จ า ก วั น ส อ บ ไ ล่ วั น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น ๆ
                          แ ล ะ ใ ห้ ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ส อ บ ช ด ใ ช้ ก่ อ น ก า ร ส อ บ ช ด ใ ช้
                          ใ น อั ต ร า ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
                          ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
                      5.2 ข้       อ      ส      อ      บ           เ     ว      ล      า
                          และสถานที่ ส อบชดใช้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ ผู้ ส อนประจ าวิ ช านั้ น ๆ
                          ในกรณี นั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยมี เ หตุ ผ ลไม่ เ พี ย งพอ และคณะกรรมการประจ าคณะ
                          ไ ม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้ มี ก า ร ส อ บ ช ด ใ ช้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ส อ บ ต า ม ป ก ติ
                          มิฉะนั้นให้ถือว่าสอบตกในวิชานั้น และให้อาจารย์ประจาวิชาให้ระดับคะแนน F หรือ U
                          ตามแต่กรณี
                ข้อ 6 ระเบียบการวัดผลการศึกษา หรือการสอบภาคทฤษฎี
                      6.1 ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
                              (1) ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ส อ บ แ ต่ ง ก า ย ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
                                 ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับนักศึกษาชายห้ามไว้ผมยาว
                                 และหนวดเครารุงรัง
                                                      89

      (2) ห้ า มนั ก ศึ ก ษาส่ ง เสี ย งดั ง หรื อ ท าความร าคาญ หรื อ แสดงกิ ริ ย ามารยาท
        ไม่เหมาะสม ในห้องสอบหรือบริเวณใกล้เคียง
      (3) ห้ า ม นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ห้ อ ง ส อ บ ห ลั ง จ า ก เ ริ่ ม ส อ บ แ ล้ ว 15       น า ที
        ห รื อ อ อ ก จ า ก ห้ อ ง ส อ บ ภ า ย ใ น 30         น า ที ห ลั ง จ า ก เ ริ่ ม ส อ บ
        เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้กากับห้องสอบ
      (4) ห้ามนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่ไม้บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบ
        วงเวียน และสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาประกาศให้ทราบล่วงหน้า
     (5) ห้ามนากระดาษคาตอบ หรือกระดาษที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ
     (6) เมื่อต้องการสิ่ง ใดในระหว่างการสอบให้ยกมือขึ้น และแจ้ง ความประสงค์ ใ ห้
        ผู้กากับห้องสอบทราบ
     (7) เ มื่ อ ผู้ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ว่ า ห ม ด เ ว ล า ส อ บ แ ล้ ว
        ให้ส่งกระดาษคาตอบทันที แล้วออกจากห้องสอบ
     (8) ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ส อ บ แ ส ด ง บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ผู้ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ
        เ มื่ อ ผู้ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ ต้ อ ง ก า ร ดู
        มิฉะนั้นผู้กากับห้องสอบมีสิทธิ์ไม่ให้ทาการสอบได้
     (9) นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ใ ด ล ะ เ มิ ด
        ห รื อ มี พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ส่ อ แ ส ด ง ว่ า จ ะ ล ะ เ มิ ด ร ะ เ บี ย บ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น
        ใ ห้ ผู้ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ ตั ก เ ตื อ น
        หากไม่เชื่อฟังให้ผู้กากับห้องสอบพิจารณาและสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องส
        อ                                                บ
        แล้วรายงานต่อประธานกรรมการกลางที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อพิจารณาโทษตา
        มระเบียบนี้ต่อไป
6.2 ข้อปฏิบัติของผู้กากับห้องสอบ
     (1) ผู้กากับห้องสอบมีหน้าที่ไปรับ และส่งข้อสอบ จากกรรมการจัดทาข้อสอบของ
        แต่ละคณะที่วิชานั้นสังกัด
     (2) ผู้ ก ากั บ ห้ อ งสอบต้ อ งก ากั บ ห้ อ งสอบด้ ว ยความเข้ ม งวด ไม่ น างานอื่ น ๆ
        มาปฏิบัติระหว่างการกากับห้องสอบ
     (3) ใ ห้ ผู้ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ
        ปฏิบัติตามค าแนะนาที่ระบุไว้หน้าซองของข้ อสอบหรือในใบปะหน้าข้อสอบ
        (ถ้ามี)
     (4) ให้ผู้กากับห้องสอบ ตรวจสอบการเขียนชื่อ เลขรหัสประจาตัวผู้สอบให้ถูกต้อง
     (5) ให้ผู้กากับห้องสอบ ตรวจสอบบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตั วผู้สอบ
        ว่ า เ ป็ น บุ ค ค ล เ ดี ย ว กั น กั บ ชื่ อ ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ
        และบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบหรือไม่
     (6) ผู้กากับห้องสอบ ต้องจัดให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อเข้าสอบตามแบบบัญชีรายชื่อ
        ผู้เข้าสอบที่จัดไว้ให้เรียบร้อย
  * (7) ผู้กากับห้องสอบต้องนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบ ที่ทาการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
        นับให้ครบถ้วนแล้วบรรจุซองส่งคืนกรรมการจัดทาข้อสอบ
                                                               90

                    *      (8)    กรณีที่ผู้กากับห้องสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบได้
                        จ ะ ต้ อ ง บั น ทึ ก ชี้ แ จ ง เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า เ ป็ น
                        แ ล ะ เ ส น อ ชื่ อ ผู้ จ ะ ท า ห น้ า ที่ ก า กั บ ห้ อ ง ส อ บ แ ท น
                        แล้วเสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการกลางที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยผ่านควา
                        มเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่ตนสังกัด ก่อนวันทาการสอบที่ตนเองรับผิดชอบ
                            ในกรณีที่ผู้กากับห้องสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
                        ก็ ต า ม แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ค ว า ม ใ น ว ร ร ค แ ร ก
                        ให้คณะกรรมการจัดทาข้อสอบประจาคณะที่วิชานั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา
                        ผู้ทาหน้าที่กากับห้องสอบแทนโดยทันที
                      (9) ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ก า ร ส อ บ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ส อ บ
                        ให้ผู้กากับห้องสอบดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้* ยกเลิกตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และได้ใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว
               6.3 ข้อปฏิบัติของผู้ออกข้อสอบ
                     (1) อ อ ก ข้ อ ส อ บ ใ น วิ ช า ที่ ต น รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ส อ น
                       แล้วส่งให้กรรมการจัดทาข้อสอบในเวลาที่กาหนด
                     (2) อ อ ก ข้ อ ส อ บ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม เ นื้ อ ห า ใ น วิ ช า ส อ น
                       รวมทั้งควรได้มีการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
                     (3) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการจัดทาข้อสอบระบุไว้
               6.4 ข้อปฏิบัติของกรรมการจัดทาข้อสอบ
                     (1) ควบคุมการจัดพิมพ์ข้ อสอบให้ถูกต้อง เรียบร้อย และมิให้ มีการล่วงรู้ถึงบุคคล
                       ภายนอก
                     (2) รับ-ส่งข้อสอบจากผู้กากับห้องสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
                     (3) รั บ -ส่ ง ข้ อ ส อ บ จ า ก ผู้ อ อ ก ข้ อ ส อ บ
                       และอยู่ประจาหน่วยจัดทาข้อสอบจนกว่าการสอบจะเสร็จสิ้นในแต่ละวัน
                 * (4) ดาเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาการกากับห้องสอบของผู้กากับห้องสอบ
                           ในกรณีที่มีผู้กากับห้องสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้ดาเนินการตามวรร
                       ค แ ร ก ข อ ง ข้ อ 6.2      (8)              แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ นี้
                       ให้ประธานกรรมการจัดทาข้อสอบที่วิชานั้นสังกัดบันทึกแจ้งให้ประธานกรรมกา
                       ร ก ล า ง ด า เ นิ น ก า ร ส อ บ ท ร า บ ทั น ที
                       เพื่อพิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
                     (5)          รวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าข้ อ สอบ
                       เพื่อทาการเบิกจ่ายจากหน่วยงานที่วิชานั้นสังกัด
          ข้อ 7 การลงโทษผู้เข้าสอบ
               7.1 นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดละเมิ ด ตามข้ อ 6.1(9) ให้ ค ณะกรรมการกลางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
                 พิจารณาโทษสุดแต่กรณี ดังนี้คือ ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย 30 คะแนน
                                                                      91

                    ตัดสิทธิ์      สอบไล่ ระงับเอกสารรับรองผลการศึก ษา อายัดปริญญา ให้ออก ไล่ออก
                    และหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีค่าเสียหาย
                  7.2 เมื่ อ ปรากฏกรณี ทุ จ ริ ต ในการสอบ ให้ ผู้ ก ากั บ ห้ อ งสอบบั น ทึ ก ไว้ ใ นกระดาษค าตอบ
                    แ ล ะ ล ง ชื่ อ รั บ ร อ ง อ ย่ า ง น้ อ ย 2                            ค น
                    หรื อ กระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงว่ า
                    มี ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ก า ร ส อ บ
                    แล้วให้ รีบรายงานต่อประธานกรรมการกลางที่มหาวิทยาลัยแต่ง ตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
                    โดยไม่ต้องแจ้งให้นักศึกษาผู้นั้นทราบ
                  7.3 ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ก า ร ส อ บ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
                    แต่งตั้งพิจารณาเสนออธิการบดีลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้
                        7.3.1 ส อ บ ต ก ใ น วิ ช า นั้ น
                           และยกเลิกผลการเรียนวิชาอื่นที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
                        7.3.2 ส อ บ ต ก ใ น วิ ช า นั้ น
                           แ ล ะ ยก เ ลิ ก ผล ก ารเ รี ย นวิ ช าอื่ น ที่ ล ง ทะ เ บี ย นใ นภาค ก ารศึ ก ษานั้ น
                           แ ล ะ พั ก ก า ร เ รี ย น ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ ถั ด ไ ป
                           และไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น
                        7.3.3 ส อ บ ต ก ทุ ก ร า ย วิ ช า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ว้
                           และให้พักการเรียนถึงสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไปและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภ
                           าคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น หรือ
                        7.3.4 คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

                                                          ้
* ยกเลิกตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และได้ใช้ขอความใหม่แทนแล้ว
           ข้อ 8 ระเบียบการสอบภาคปฏิบัติ
                8.1 การสอบภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ ส อนประจ าวิ ช าด าเนิ น การจั ด สอบเอง
                  ยกเว้นในกรณีที่จาเป็นอาจจัดไว้ในตารางสอบรวมของมหาวิทยาลัย
                8.2 เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ผู้กากับห้องสอบ ผู้ออกข้อสอบ ผู้จัดทาข้อสอบ และอื่นๆ
                  ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบภาคทฤษฎีโดยอนุโลม
           ข้ อ 9                            ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
เมื่อผู้สอนประจาวิชาได้ดาเนินการสอบวิชาที่รับผิดชอบเรียบร้อยให้ปฏิบัติดังนี้
                9.1 รั บ ข้ อ ส อ บ ที่ ท า ก า ร ส อ บ แ ล้ ว จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ข้ อ ส อ บ
                  ไปท าการตรวจให้ ค ะแนนและประเมิ น ผลการสอบด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม
                  และเป็นไปตามหลักวิชาการ
                9.2 จั ด ส่ ง ผล ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ส อ บ (ร ะ ดั บ ค ะ แ นน )ใ ห้ ก อ ง บ ริ ก า ร ก าร ศึ ก ษ า
                  โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาที่วิชานั้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนดไว้
                9.3 ถ้าไม่สามารถจัดส่งระดับคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้บันทึกแสดงเหตุผลความจา
                  เ ป็ น ผ่ า น หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า                        ค ณ บ ดี
                  แ ล้ ว เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ต่ อ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร พิ จ า ร ณ า
                  ก่อนกาหนดวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนสอบ
                                                                        92

                  9.4 ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนสอบที่ได้จัดส่งให้กองบริการการศึกษาเรียบร้
                    อ ย แ ล้ ว ใ ห้ บั น ทึ ก แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า เ ป็ น ผ่ า น หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ค ณ บ ดี
                    แล้วเสนอขอความเห็นชอบต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา
             ข้อ 10 ในการสอบครั้งใด ถ้าปรากฏเป็นที่เชื่อได้ว่า ข้อสอบรายวิชาใดมีการล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบด้วยวิธีใด ๆ
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การสอบ ให้ ป ระธานกรรมการกลางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง มี อ านาจสั่ ง ให้ มี ก ารสอบใหม่ เ ฉพาะรายวิ ช านั้ น
แม้จะมีการตรวจให้ระดับคะแนนแล้วก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะ
             ข้ อ 11              ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง ด า เ นิ น ก า ร ส อ บ ขึ้ น ชุ ด ห นึ่ ง
เ พื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ อ า น ว ย ก า ร ส อ บ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะเป็นกรรมก าร
และผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
             ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการกลางดาเนินการสอบรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้                   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541                                     (ลงชื่อ) กาพล อดุลวิทย์
                                     (ศาสตราจารย์กาพล อดุลวิทย์)
                                  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                    ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                        ที่ 383/2546
                เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
     กรณีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ภายในมหาวิทยาลัยและสาหรับนักศึกษาพ้นสภาพที่เข้าศึกษาใหม่
                        ---------------------------------------------------------
       เพื่ อ ให้ ก ารเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นในกรณี ก ารเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นจากสถาบั น อื่ น
จ า ก ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ที่ พ้ น ส ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ม า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ล า อ อ ก ห รื อ ข า ด ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ไ ม่ ถึ ง เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด
แต่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบเข้าศึกษาใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังต่อไปนี้
       1. ประกาศนี้
           “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
           “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
           “นักศึกษา”    หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
       2. มหาวิ ย าลั ย จะพิ จ ารณาเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของคณะ ภาควิ ช า
และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดสอนวิชานั้น ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                                                            93

       3. การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
           3.1 กรณีเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
              ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ปศึ ก ษารายวิ ช าในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ
              ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง อาจเป็ น ไปตามโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
              ห รื อ มี ข้ อ ต ก ล ง เ ฉ พ า ะ ง า น
              หรือให้ไปศึกษาเพื่อนาหน่วยกิตและผลการเรียนมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตวิชาเรียนตามหลักสูตรของมหาวิท
              ยาลัย ให้ปฏิบัติดังนี้
              3.1.1 วิ ช า ที่ จ ะ ข อ เ ที ย บ โ อ น ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก อ ธิ ก า ร บ ดี
                    โ ด ย เ ห็ น ช อ บ จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ภ า ค วิ ช า แ ล ะ ค ณ ะ ที่ นั ก ศึ ก ษ า สั ง กั ด ทั้ ง นี้
                    ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ จ ะ ไ ป ท า ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ป็ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ส า นั ก ง า น ก .พ .
                    หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
              3.1.2 วิชาที่จะขอเทียบโอนหน่วยกิต และผลการเรียน จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า C หรือเทียบเท่า
              3.1.3 วิ ช า ที่ จ ะ ข อ เ ที ย บ โ อ น ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น
                    ต้องเป็นหมวดใดหมวดหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
              3.1.4 วิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาและไม่เกิน 72
                    หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร สาหรับหลักสูตร 4 – 5 ปี และต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต
                    ตลอดหลักสูตร สาหรับหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน
           3.2 ก ร ณี ก า ร เ ที ย บ โ อ น ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น วิ ช า ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ให้ อยู่ใ นดุล พินิจ ของภาควิช าที่เ กี่ยวข้ องซึ่ ง เปิดสอนวิช านั้น โดยให้ นัก ศึ ก ษายื่นค าร้องขอเที ยบโอนต่อ กองบริก ารการศึก ษา
แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น วิ ช าที่ ไ ด้ ล ง ทะ เ บี ย นเ รี ย นมาแ ล้ ว ไม่ เ กิ น      4    ปี ก ารศึ ก ษา ห รื อ 8      ภาค ก ารศึ ก ษ า
นับแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ
           3.3 กรณี เ ที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ พ้ น สภาพการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
เนื่ อ งจากการลาออก หรื อ เนื่ อ งจากขาดการติ ด ต่ อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เนื่ อ งจากมี ผ ลการเรี ย นไม่ ถึ ง เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด
แต่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้
ต้องมีจานวนหน่วยกิต และผลการเรียน ดังนี้
              3.3.1 วิ ช าที่ จ ะขอเที ย บโดยต้ อ งศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ เ กิ น 4 ปี ก ารศึ ก ษา หรื อ 8 ภาคการศึ ก ษา
                    นับแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือ V
              3.3.2 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ จ ะขอเที ย บโอนไม่ เ กิ น 24 หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี
                    หรือเทียบเข้าเรียน และไม่เกิน 42 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร 4 – 5 ปี
              3.3.3 ก ร ณี ที่ เ ป็ น วิ ช า ซึ่ ง ต้ อ ง มี วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น
                    ต้องได้รับการเทียบโอนวิชาบังคับก่อนด้วยจึงจะพิจารณาเทียบโอนวิชานั้น ๆ ได้      4. ก ร ณี อื่ น ใ ด น อ ก จ า ก ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก า ศ นี้ เ ป็ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ซึ่งจะได้พิจารณาประกาศตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป


                    ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546


                                                   (ลงนาม) เทพ พงษ์พานิช
                                                (รองศาสตราจารย์ ดร. เทพ พงษ์พานิช)
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
94

								
To top