Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen

Document Sample
Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen Powered By Docstoc
					Arbeidsduurreglementering
in beschutte en sociale werkplaatsen

               Studiedag 19.11.04               Franky Blomme
               sociaal inspecteur-
               directiehoofd
               inspectie van de
               sociale wetten
        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd         1
1. Op wie zijn de bepalingen inzake
arbeidsduur van toepassing?

Arbeidswet 16.3.87
Op wie is de
 arbeidswet van
 toepassing?
 positief
 negatief (gedeeltelijk)
          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd     2
Positief toepassingsgebied

Artikel 1
Arbeidswet is van toepassing op
 werkgevers en werknemers.
Gelijkgesteld met werknemers: personen
 die anders dan krachtens
 arbeidsovereenkomst onder gezag werken
  vb. vrijwilligers
        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     3
negatief
toepassingsgebied

Art. 3§3: bepalingen inzake
 arbeidsduur o.a. niet van toepassing
 op
 leidende functie en vertrouwenspost
  vastgesteld bij KB (KB 10.2.65)
  voorbeeld : directeur, gerant
 huisarbeiders (art. 3bis)

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     4
2. Wat omvat het begrip
arbeidsduur?

Art. 19 :
tijd die men ter
 beschikking is van de
 werkgever
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     5
Arbeidstijd?

De tijd waarbij de werknemer wacht op klanten
 en geen prestaties verricht.
Vorming buiten het bedrijf
Verplaatsingstijd van woonplaats naar
 werkplaats
Verplaatsingstijd tussen twee bouwwerven
Betaalde pauze
Wachtdienst thuis
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      6
Afwijkingen definitie
arbeidsduur (1)

1. afwijkend KB kan bestaan (art. 19, 2de lid):
 geen KB voor PC 327
2) gelijkstelling door andere wetten
 wet 20.9.48 houdende organisatie van het
  bedrijfsleven: vergaderingen van OR en prestaties
  van getuigen tijdens sociale verkiezingen
 Wet van 4.8.96 betreffende het welzijn op heet
  werk: idem voor preventiecomité
 Herstelwet 22.1.85: tijd besteed aan betaald
  educatief verlof
          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd        7
Afwijkingen definitie
arbeidsduur (2)

3) gelijkstelling door CAO’s
 CAO 9: vorming leden OR
 CAO 6: vorming leden preventiecomité
 CAO 5: de tijd gedurende dewelke leden van
  de syndicale delegatie in die functie actief zijn
  in het bedrijf
 CAO 80: borstvoedingspauzes

          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd       8
3. Welke arbeidsduurgrenzen moeten
worden gerespecteerd?

              1.   minimum
              2.   normaal
              3.   overschrijdingen
              4.   maximum
       arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
          directiehoofd            9
3.1. Welke zijn de
minimumprestaties?

            1. Per werkperiode
            - regel
            - afwijkingen
            2. Per week
            - regel
            - afwijkingen


     arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
        directiehoofd         10
3.1.1. Minimumprestaties
per werkperiode

Artikel 21: minimum            3  uur  per
 werkperiode
afwijkingen bij
 KB 18.6.90: o.a. schoonmaakpersoneel
 CAO (geen sectorale CAO in PC 327)
 CAO mogelijk op ondernemingsvlak


        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd           11
3.1.2. Minimumprestaties
per week

Regel : min. 1/3 van de voltijdse (art.
 11bis wet 3.7.78 betreffende de
 arbeidsovereenkomsten)
Afwijkingen
 1. KB : KB 21.12.92: o.a.
  schoonmaakpersoneel
 2. CAO : geen sectorale CAO in PC 327

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     12
3.2. Welke zijn de normale
grenzen (art. 19)

De arbeidswet vermeldt volgende
 grenzen (art. 19 en 20)
 daggrens : 8 uur of 9 uur indien min.
  ½ rustdag buiten de zondag
 weekgrens : 40 u of lagere CAO-grens
  (cf. art. 28)

        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     13
3.3. Wanneer mogen de normale
grenzen overschreden worden?

1. Structurele
 overschrijdingen =
 voorzienbaar, kunnen
 in de roosters
 ingepast worden
2. Overschrijdingen
 buiten de normale
 roosters (niet
 voorzienbaar)
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     14
3.3.1. Structurele
overschrijdingen (1)

1.2. Daggrens en weekgrens
art. 22, 1° : ploegenarbeid
 (11uur / 50 uur)
Geen def. in arbeidswet
Ploeg bestaat uit min. 2 werknemers (AH
 Antw. 17.3.97)
Kruisende ploegen: max. ½ overlapping
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     15
Structurele
overschrijdingen (2)

art. 22, 2° : continuarbeid
    daggrens: 12 uur/dag en
    weekgrens: 50 uur/week of 56 (7 X 8)
Voorwaarden:
• (V&A Kamer, 390 van 1997): Het werk moet steunen op technische
 redenen die te maken hebben met de aard van het werk en het
 werk dat de verschillende ploegen doen moet gelijkaardig zijn.
• Cas. 6.12.77: werken die wegens hun aard ononderbroken dag en
 nacht en alle dagen van de week moeten worden uitgevoerd.


            arbeidsduur in pc 327 - F.
            Blomme, sociaal inspecteur-
               directiehoofd          16
Structurele
overschrijdingen (3)

Art. 20 bis (“kleine flexibiliteit”):
 Wat? Systeem met piek- en dalroosters t.o.v.
 basisrooster
 Hoe invoeren? Via CAO of via arbeidsreglement
 Grenzen :
  dag : + of - 2u per dag maar max. 9u
  week : + of - 5u per week maar max. 45u
 Toepassing: na kennisgeving 7 dagen vooraf (art.14bis
 wet arbeidsreglementen)
           arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd         17
Structurele
overschrijdingen (4)

 Voorbeeld kleine flexibiliteit
 basis       piek          dal
8         9           7
8         9           7
8         9           7
8         8           7
6         8           5

 38         43          33
            arbeidsduur in pc 327 - F.
            Blomme, sociaal inspecteur-
               directiehoofd     18
3.3.2. Overschrijdingen buiten
het normale rooster (1)

Art. 25 : buitengewone
 vermeerdering van werk
 (11 uur/dag en 50 uur/week)
 met toestemming syndicale delegatie
 met toestemming inspectie
 11 uur per dag en 50 uur per week
 Aanplakking tijdelijk gewijzigd rooster 24 uur
  vooraf (art. 14, 1° wet arbeidsreglementen)
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      19
Overschrijdingen buiten
het normale rooster (2)

Art. 22, 3° : inventarissen en balansen
  11 uur per dag en 50 uur per week
  Voorwaarde: max. 7 dagen per werknemer en per
   kalenderjaar
           arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd      20
Overschrijdingen buiten
het normale rooster (3)

Artikel 26
 ! Onderscheid § 1 en 2 (van belang bij recuperatie)
Art. 26§1, 1° en §2,1°: voorgekomen of
 dreigend ongeval
  geen grens
Art. 26§1, 2° en §2, 2°: dringende arbeid aan
 machines of materieel
  geen grens
Art. 26§1, 3°: onvoorziene noodzaak:
          arbeidsduur in per F.
  11 uur per dag en 50 uur pc 327 -week
           Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd        21
4. Moet ik recuperatie
geven?

             Over welke periode
             moet de gemiddelde
             arbeidsduur
             nageleefd worden?
             rekening houden met
             welke tijden?
             Wat bij schorsing,


      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd       22
Naleving van de
gemiddelde arbeidsduur

In principe : per trimester (art. 26bis§1)
Verlenging referteperiode kan (max. 1 jaar)
 bij KB (geen KB in PC 327)
 bij CAO (geen sectorale CAO in PC 327 –
   ondernemingsCAO mogelijk)
 door het arbeidsreglement
 ! Voor werknemers met nachtprestaties: alleen via KB
   of algemeen verbindend verklaarde CAO

          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd         23
Interne grens

Art. 26bis§1: aantal uren gepresteerd
 boven de gemiddelde arbeidsduur mag op
 geen enkel ogenblik van de referteperiode
 65 uur overschrijden.
interne grens geldt niet bij toepassing van art.
 20bis          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd       24
Naleving gemiddelde per
kwartaal (voorbeeld)
                      WEEK 1
 70
                      WEEK 2
 60                     WEEK 3
 50                     WEEK 4
                      WEEK 5
 40                     WEEK 6
 30                     WEEK 7
                      WEEK 8
 20
                      WEEK 9
 10                     WEEK 10
                      WEEK 11
 0
   WEKEN                 WEEK 12
                      WEEK 13
        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd        25
Berekening gemiddelde
arbeidsduur
 Arbeidsduur (volgens de toepasselijke CAO) +
 Gelijkgestelde tijd:
  feestdagen
  CAO-rustdagen
  schorsingsperiodes wet 3.7.78 (bv. ziekte)
  art. 29§4 : omzetting overurentoeslag in bijkomende
   inhaalrust
 Telt niet mee : de overschrijdingen uit art. 26§1, 1° en
 2°(overmacht/ machines en materieel) en de inhaalrust
 binnen de referteperiode
           arbeidsduur in pc 327 - F.
           Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd        26
Modaliteiten recuperatie

Art. 26bis§3: toekenning inhaalrust per
 volledige arbeidsdag (in principe alleen bij
 art. 25 en 26§2)
Inhaalrust moet samenvallen met een dag
 waarop de werknemer normaal zou
 hebben gewerkt (geen schijninhaalrust)


         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     27
Overdraagbaar krediet (1)

Art. 26bis§3: de arbeidsduur op het
 einde van de referteperiode mag met 65u
 (of hoger bij KB) overschreden worden:
 art. 25 : buitengewone vermeerdering werk
 art. 26§2 : ongeval of dringende herstelling voor
  derden
Inhaalrust verplicht binnen 3 maand (of langere
 periode bij koninklijk besluit)
          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd        28
Overdraagbaar krediet (2)

70
     week 1     Op het einde van de
     week 2
60    week 3
             referteperiode : max.
     week 4     + 65u (of hoger bij
50
     week 5     KB)
40    week 6
     week 7     - art. 25
30

20
     week 8
     week 9
             - art. 26§2
     week 10
10
     week 11
0     week 12
     week 13
      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd        29
Wat bij schorsing ?

 Art. 26bis§3, laatste
 lid
 Indien de IR niet kan
 worden toegekend
 binnen 3 maanden :
 binnen 3 maanden na
 einde schorsing
 bij schorsing + 6 m
 uitbetaling loon zonder
 toekenning inhaalrust
           arbeidsduur in pc 327 - F.
           Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd     30
Wanneer geen recuperatie
vereist?

1. Overmacht en dringende herstellingen
 in eigen onderneming
2. Bij schorsing + 6 maanden
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     31
Opzeg en recuperatie

Art. 38bis van de wet van 3 juli 1978
 betreffende de
 arbeidsovereenkomsten

Bij opzegging door de werkgever loopt de
 opzeggingstermijn niet gedurende de
 dagen inhaalrust toegekend bij toepassing
 van art. 26bisAW
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     32
Werkeloosheid en
recuperatie

Art. 51bis wet 3.7.78 : verbod schorsing
 wegens technische storing, slecht weer of
 econ.werkloosheid zolang de werkn. recht heeft
 op volledige dagen inhaalrust ingevolge art.
 26bis, rust zon- en feestdagen
Bij kleine flex. art. 20bis: de schorsing moet ook
 verdaagd worden zolang de prestaties de
 gemiddelde arbeidsduur over de periode die de
 schorsing voorafgaat overschrijden.
          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd      33
5. Wanneer moet ik
overloon betalen?

               1. Recht op overloon
               in algemeen stelsel
               2. bijzonder stelsel
               3. Tijdstip van betaling
     arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
        directiehoofd            34
5.1. Overloon: algemeen
stelsel

             Zie art. 29§1 en
             29§2, eerste lid
      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd        35
Overloon algemeen (1)

Definitie: art. 29§2, 1° lid
ARBEID VERRICHT boven
 9u/dag of
 40u/week of lagere CAO-grenzen (art. 28)
Schorsingen zoals ziekte tellen wel mee
 voor de berekening van recuperatie maar
 niet voor de berekening van overloon!!!!

          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd     36
OVERUREN alleen op
verrichte arbeid

• M8    .M8
• D8    .D8
• W8    .W8
• D8    .D8
• V8     V 8 (ziek)
• Z/     Z8
TOT : 40  . Geen overloon (40 u arbeid)
       wel 8 uur recuperatie
       arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
          directiehoofd      37
Overloon algemeen (2)

 TARIEF(art. 29§1) :
  50% maar
  100 % voor overwerk op zon- en feestdagen)
  berekend op basisloon + premies

 Contractueel of bij CAO kunnen hogere % worden
  vastgelegd (bv. in PC 136 voor overuren tussen 22 en
  6 uur: 100% i.p.v. 50%)


          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd       38
Overloon algemeen (3)

Relatie met art. 28§4: verlaging
 weekgrens via CAO: zelfs niet algemeen
 verbindend verklaarde CAO
Bij toekenning compensatiedagen verlaagt
 de overloongrens niet:
 Bv. gemiddeld 38 uur door 40 uur per week
  effectief en 12 compensatiedagen:
  overloongrens blijft op 40 uur
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      39
Overloon algemeen (4)

verlaging via AR of contract heeft geen
 verlaging van de overloongrens tot gevolg
 vb. sectorale CAO 37u/week; contractueel voltijds
  naar 36u: overloongrens blijft op 37uur
Uitzondering: arbeidsduurvermindering op
 vrijwillige basis op basis van hst. 3 wet
 10.8.2001: ook verlaging van de arbeidsduur via
 arbeidsreglement heeft hier een verlaging van
 de overloongrens tot gevolg
          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd        40
Overloon algemeen (5)

Berekening overloon voor bedienden
In de rechtspraak en rechtsleer wordt
 vaak volgende formule gebruikt om het
 maandloon om te rekenen naar een
 uurloon:
 Maandloon X 3
 13 X wekelijkse arbeidsduur

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     41
OVERUREN DAGBASIS

M 8         . M 10
D 8         . D 10
W 8         . W 10
D 8         . D 10
V 8
TOT : 40      . TOT : 40

       arbeidsduur in pc 327 - F.
      Blomme, sociaal inspecteur-
          directiehoofd     42
OVERUREN WEEKBASIS

M 8           M 8
D 8           D 8
W 8           W 8
D 8           D 8
V 8           V 8
             ZA 8
TOT 40         TOT 48

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     43
OVERUREN (dag + week
gelijk)

M 9           M 10
D 9           D 10
W 9           W 10
D 9           D 10
V 4           V 4

TOT 40         TOT 44

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     44
Overuren (dag + week niet
gelijk)

M 8           M 10
D 8           D 7
W 8           W 10
D 8           D 7
V 8           V 9

TOT 40         TOT 43

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     45
OVERUREN WEEKBASIS

M 8           M 8
D 8           D 8
W 8           W 8 (ziek)
D 8           D 8
V 8           V 8
             ZA 8
TOT 40         TOT 48

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     46
Overuren 50 en 100 %

M 8           M 10
D 8           D 6
W 8           W 10
D 8           D 7
Zon 8          Zon 10

TOT 40         TOT 43

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     47
5.2. Overuren bijzonder
stelsel

             Art. 29§1 en 29§2,
             2de lid
      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd         48
Overloon bijzonder stelsel

Art. 29§2, 2° lid: geen overloon indien
 arbeid wordt verricht met naleving van
 grenzen en voorwaarden (art. 38bis) van
 toepassing op de regeling in o.a. volgende
 gevallen:
  art. 20bis (kleine flexibiliteit): 9u/dag en 45u/week
  art. 22, 1° (ploegen): 11u/dag en 50u/week
  art. 22, 2° ( continu): 12u/dag en 50u/week

             arbeidsduur in pc 327 - F.
            Blomme, sociaal inspecteur-
                directiehoofd        49
Overuren bijzonder stelsel

M 9           M 9
D 9           D 10
W 9           W 10
D 9           D 10
V 9           V 8

TOT 45         TOT 47

      arbeidsduur in pc 327 - F.
     Blomme, sociaal inspecteur-
         directiehoofd     50
5.3. Wanneer hebben deeltijdse
werknemers recht op overloon?

Art. 29§3 en KB van
 25.6.90
Het KB geldt bij
 ontstentenis van
 specifieke CAO (cf.
 toepassingsgebied!)
Art. 29§2 blijft van
 toepassing

         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     51
Overloon deeltijdse werknemer
met vast wekelijkse arbeidsduur

Arbeidsduur is vast, rooster kan vast of
 variabel zijn (bv. 20 uur per week met
 roosters in voormiddag en andere in
 namiddag)
Recht op overloon voor prestaties BUITEN
 het rooster met uitzondering van de
 eerste 12 uur per kalendermaand

        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     52
voorbeeld

Feb. 4 weken, contract 5 X 4 uur = 20
Week 1: 25 (+ 5)
Week 2: 20
Week 3: 30 (+10)
Week 4: 5
Te betalen overloon: 15 – 12 = 3 uur à
 50%
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     53
Deeltijdse werknemer met variabele
arbeidsduur via variabel rooster

Recht op overloon voor de gepresteerde
 uren
 • Buiten het rooster
 • Binnen het rooster maar boven de
  gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (!!!)
met uitzondering van een urenkrediet =
 aantal weken van de referteperiode X 3
 (max. 39 uur ook bij referteperiode langer
 dan een kwartaal)
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     54
voorbeeld

Gemiddeld 20 over 3 weken
Week 1 aangeplakt 15, gepresteerd 20
Week 2: aangeplakt 25, gepresteerd 25
Week 3: aangeplakt 20, gepresteerd 25
Te betalen overloon: week 1: 5 buiten rooster,
 week 2: 5 boven gemiddelde, week 3: 5 boven
 rooster (ook boven gemiddelde): totaal: 15 – 9
 krediet (3 X 3u) = 6 à 50%
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd       55
Bijkomende uren deeltijdse
werknemer zonder toeslag

Bijkomend gepresteerde uren ingevolge
 • omwisseling van het rooster na schriftelijk
  akkoord werknemer
 • verschuiving rooster op schriftelijk verzoek
  van werknemer
Bijkomende uren die reeds genieten van
 een toeslag ingevolge art. 29§2

          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd       56
5.4. Op welk tijdstip moet ik loon en
overloon betalen?

Art. 9bis loonbeschermingswet
Bij toepassing van art. 26bis
 arbeidswet:
Per betaalperiode: gemiddeld loon betalen
 + eventuele overloonsupplementen
 (toeslag 50 of 100%)
De meeruren worden betaald met de
 loonperiode waarin de inhaalrust valt
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     57
Arbeidsduur en loonbeschermingswet
(2) voorbeeld

Normaal 40          Bij recuperatie:
art. 25 : 48 uur       32 uren werken en 8
te betalen           uur recup.
- 40 uur prestaties      - 32 uur loon
 aan 100% (gewoon       - 8 uur inhaalrust aan
 loon)             100%
8 uur overloon aan
 50% (supplement)
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd         58
Arbeidsduur en
loonbeschermingswet (3)

Bij kleinde flexibiliteit: art. 9ter
 loonbeschermingswet: zelfde principe als
 voor art. 26bis
Bij einde arbeidsovereenkomst of
 referteperiode: te veel uitbetaalde loon
 blijft verworven, werden meer uren
 gepresteerd dan is bijkomend loon
 verschuldigd
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     59
Arbeidsduur en
loonbeschermingswet (4)

Art. 9quater loonbeschermingswet en KB
 18.1.84
Aflevering staat met prestaties van de
 meer- en minuren
        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     60
6. Wanneer moet ik de werknemer rust
en pauzes toestaan?

1. Tijdens prestaties
 art. 38quater)
2. Tussen 2 prestaties
 (art. 38ter§1)
3. Op weekbasis (art.
 38ter§3)         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     61
6.1. Pauze tijdens
prestaties (1)

Art. 38quater: de werknemers mogen niet
 zonder onderbreking werken gedurende
 meer dan 6 uur:
pauze, vast te stellen bij
 CAO (geen sectorale CAO in PC 327)
  CAO op ondernemingsvlak mogelijk
 indien geen CAO of KB : minimum een
  kwartier (geldig arbeidsreglement van voor
  27.12.98 kan kortere pauze voorzien)
          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd     62
Pauze tijdens prestaties
(2)

 CAO 80: recht op
 borstvoedingspauzes
 min. 4 uur: 1/2 uur
 pauze, min. 7u30: 1 uur
 (ineens of 2 x 1/2 uur)
 Pauze = arbeidsduur
 Betaling ten laste van
 ziekte- en invaliditeits-
 verzekering

           arbeidsduur in pc 327 - F.
           Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd     63
6.2. Rust tussen 2
prestaties (1)

Artikel 38ter§1: REGEL : min. 11
 uur opeenvolgende rust tussen
 einde en hervatting van de arbeid
Artikel 38ter§2: AFWIJKINGEN
 - art. 26 (overmachtsituaties)
 - opgesplitste werkperiodes
 - continuarbeid en ploegen bij wisseling van
  ploegen
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd       64
6.3. Werkonderbreking per
week

Algemene regel : 35uur opeenvolgende
 rust (art. 38ter§3)
Afwijkingen : cf. 11 uur rust
        arbeidsduur in pc 327 - F.
       Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     65
7. Moet ik werkroosters opstellen en
kan ik buiten die roosters werken?

Arbeidsreglement
art. 38bis
Specifieke regels voor
 deeltijdse
 werknemers
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     66
7.1. arbeidsreglement

Art. 6§1, 1° wet 8.4.65 tot instelling van de
 arbeidsreglementen:
opname begin- en einduren van werktijden en
 pauzes (ook voor deeltijdse werknemers)
Normale procedure niet van toepassing bij
 tijdelijke wijziging bv. hoger rooster voor
 buitengewone vermeerdering werk (art. 14 wet
 8.4.65)

         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      67
7.2. Art. 38bis

Verplichting om roosters na te leven :
 voorzien in arbeidsreglement
 voorzien in bericht bedoeld in art. 14, 1° wet
  arbeidsreglementen bij toepassing
  buitengewone vermeerdering van werk


uitzonderingen opgesomd in art. 38bis

         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      68
Uitzonderingen art. 38bis
 In volgende gevallen mag buiten het
  rooster gewerkt worden :
 artikel 26 (overmacht, onvoorziene noodzaak)
 inventarissen en balansen
 scheepsherstelling- en onderhoud
 vervoer, laden en lossen
 toepassing van afwijkingsKB op basis van art.
  24§2 (snelle ontaarding)
        arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
           directiehoofd     69
7.3. Specifieke regels voor
deeltijdse werknemers (1)

Vast rooster: rooster opnemen in contract
 en arbeidsreglement (beiden aanwezig in
 de onderneming)
Werken buiten het rooster mogelijk mits
 • afwijkingsregister
 • aanwezigheidsregister
 • registratieapparatuur

         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     70
Specifieke regels voor
deeltijdse werknemers (2)

Variabel rooster: roosters opnemen in
 arbeidsreglement en voorafgaande
 aanplakking
Werken buiten het aangeplakt rooster
 mogelijk mits
 • afwijkingsregister
 • aanwezigheidsregister
 • registratieapparatuur
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     71
8. Mag ik werknemers „s
nachts laten werken?

Definitie
  nachtarbeid
  arbeidregeling met
  nachtprestaties
Verbod nachtarbeid
Uitzonderingen
 nachtarbeid


          arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd     72
8.1. Nachtarbeid: definitie
en verbod

Definitie : arbeid verricht tussen 20 en
 6u (art. 35§2)
Principe : verbod (art. 35§1)
Uitzonderingen :
 1° in de wet (art. 36 en 37§2): o.a.
  ploegenarbeid
 2° bij KB (art. 37§1): geen uitz. voor PC 327

         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     73
Hoe nachtarbeid invoeren?

Arbeidsreglement wijzigen
 In de ondernemingsraad
 via register voor ondernemingen zonder OR
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      74
8.2. “arbeidsregeling met
nachtprestaties”

Regeling met prestaties tussen 20 en 6
 uur (art. 38§4 en KB 16.4.98)
met uitsluiting van regelingen
 met uitsluitend prestaties tussen 6 en 24 uur
 die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     75
Hoe arbeidsregeling met
nachtprestaties invoeren ? (1)


1° voorafgaand overleg
Met wie?: OR/SD/werkn. (art. 38§3)
Waarover? (KB 16.4.98)
  Naleving van CAO 46
  De nodige vieligheidsmaatregelen
  Aantal betrokken werknemers
  Gelijke behandeling M/V
  Mogelijkheden inzake kinderopvang

Verslag raadpleging aan paritair comité
             arbeidsduur in pc 327 - F.
            Blomme, sociaal inspecteur-
                directiehoofd     76
Hoe arbeidsregeling met
nachtprestaties invoeren ? (2)


2° invoering zelf
- er is een syndicale delegatie (art.
 38§1): ondernemingsCAO met alle
 organisaties vertegenwoordigd in SD
 (neerlegging CAO wijzigt arbeidsregl.)
- geen syndicale delegatie (art. 38§2):
 arbeidsreglement wijzigen
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     77
8.3. Hoe moet nachtarbeid
vergoed worden? (1)

Gewone nachtarbeid:
 Sectorale of ondernemingsCAO kan
  ploegentoeslag of nachttoeslag voorzien
 Contract kan toeslag voorzien
Indien niets bepaald: geen toeslag tenzij
 bij arbeidsregeling met nachtprestaties:
 cf. CAO 49 (zie verder)

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     78
8.3. Vergoeding voor
nachtarbeid in CAO 49 (2)

Alleen voor arbeidsregelingen met
 nachtprestaties (bv. 3-ploegenstelsel
Suppletief : in ondernemingen en sectoren waar
 er voor 1.5.90 geen CAO was
bedrag :
 - 5O j : 30 fr. geïndexeerd, momenteel 0,9 euro
 + 50 j : 36 fr. geïndexeerd , momenteel, 1,08 euro


          arbeidsduur in pc 327 - F.
          Blomme, sociaal inspecteur-
             directiehoofd         79
9. Mag er op zondag
gewerkt worden?

 Artikel 11 :
 principe = verbod van
 tewerkstelling op zondag
 Ook van toepassing op
 leidinggevende functies!
 (toepassingsgebied van
 dit hoofdstuk wijkt af van
 dit van arbeidsduur!)           arbeidsduur in pc 327 - F.
           Blomme, sociaal inspecteur-
              directiehoofd     80
Afwijkingen verbod
zondagarbeid algemeen (1)

art. 12 : in de wet bepaalde
 werkzaamheden zoals
 toezicht op bedrijfsruimten
 schoonmaken, herstellen, onderhoud
  onontbeerlijk voor hervatting volgende dag
 ongeval, onvoorziene noodzaak,
  beschadiging voorkomen

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd      81
Afwijkingen verbod
zondagarbeid (2)

Art. 17 : ploegenarbeid (in wet)
 Beperking: min. 18 uur rust op zondag,
  ergo 6 uur prestaties mogelijk (zaterdagploeg
   werkt verder op zondag tot 6 uur, maandagploeg
   start om zondag om 18 uur)
         arbeidsduur in pc 327 - F.
         Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd         82
Meer info

Bij de regionale directies van de Inspectie
 van de Sociale Wetten: adressenlijst met
 ambtsgebieden op www.meta.fgov.be
De tekst van de arbeidswet van 16.3.71
 op www.just.be in de rubriek
 geconsolideerde wetgeving (datum wet
 ingeven)

         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     83
einde

Dank voor uw
 aandacht
         arbeidsduur in pc 327 - F.
        Blomme, sociaal inspecteur-
            directiehoofd     84

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:87
posted:11/23/2011
language:Dutch
pages:84