SUKATAN PEPERIKSAAN by u49y989

VIEWS: 134 PAGES: 14

									       SUKATAN PEPERIKSAAN BAHAGIAN KHUSUS
      BAGI JAWATAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (R 17)
            TAHAP KECEKAPAN 1

1. MATLAMAT SUKATAN PEPERIKSAAN.

   Anggota dikehendaki mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang
   kerja penyelenggaraan elektrik peringkat tertinggi yang merangkumi :-

        Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan Akta Bekalan Elektrik
        (Akta 447).
        Pepasangan elektrik dan papan suis utama voltan rendah.
        Kerja-kerja pengujian pepasangan elektrik.
        Mengesan dan membaiki kerosakan elektrik voltan rendah.
        Mengendalikan sistem kabel bawah tanah
        Memasang dan menguji pepasangan elektrik voltan rendah.
        Mengendalikan dan menyelenggara sistem perlindungan elektrik
        voltan rendah.
        Menyediakan laporan kerosakan dan ujian.


2.  TUJUAN PENILAIAN.

   Untuk menguji pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap tugas dan
   tanggungjawab anggota pada tahap TK1 sebagai salah satu syarat anjakan gaji
   dan pertimbangan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.


3.  PEGAWAI YANG LAYAK MENJALANI PTK.

        Anggota R 17 ( Penjaga Jentera Elektrik ) yang telah disahkan dalam
        perkhidmatan.
        Anggota yang berada di peringkat P 1.


4.  SUKATAN PEPERIKSAAN.

   Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan
   Kompetensi Khusus.
4.1  Kompetensi Umum

    4.1.1 Pengurusan Sumber Manusia

       i.   Kemudahan-kemudahan pegawai awam

          -   Elaun
          -   Cuti
          -   Perubatan
          -   Kerja Lebihmasa

       ii.  Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan &
          tatatertib) 1993

    4.1.2 Keutuhan Peribadi

       i.  Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam
       ii.  Tonggak 12

    4.1.3 Peraturan dan Undang-undang berkaitan

        i.  Kerja-kerja pendawaian
       ii.  Kerja-kerja pengujian


4.2  Kompetensi Khusus


 BIL     JENIS KERJA            PENGETAHUAN

 1  Prosidur Keselamatan    Mengetahui dan memahami jenis-jenis
    Elektrik.          Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 & Akta
                  Bekalan Elektrik (Akta 447) dan aspek
                  keselamatan ditempat kerja.


 2  Kerja sistem pepasangan   Berkebolehan membuat kerja jenis-jenis
    eletrik dan papan suis   pendawaian, jenis-jenis pepasangan dan
    utama voltan rendah.    jenis bekalan elektrik serta jenis-jenis
                  papn suis utama voltan rendah.

 3  Kerja pengujian       Berkebolihan membuat kerja-kerja
    pepasangan elektrik.    pengujian pepasangan elektrik. 4  Mengesan dan membaiki    Berkebolihan mengesan dan membaiki
    kerosakan elektrik voltan  kerosakan elektrik yang terdapat di
    rendah.           pepasangan.
    5   Mengendali perjalanan    Berkebolihan mengendali cara-cara
       sistem pemasangan kabel   pemasangan sistem kabel bawah tanah.
       bawah tanah.

    6   Menyediakan laporan     Berkebolihan menyedia lapuran
       kerosakan dan ujian     kerosakan bertulis dan laporan ujian yang
                     di laksanakan.


    7   Mengendalikan dan      Berkebolihan memberi perlindungan
       menyelenggara sistem    elektrik untuk satu-satu sistem
       perlindungan elektrik    pendawaian dengan menyediakan alat-
       voltan rendah.       alat perlindungan seperti ELCB,fius dan
                     sistem pembumian untuk voltan rendah.

    8   Memasang dan menguji    Berkebolihan memasang dan menguji
       alat pengujian di      alat-alat pengujian di pepasangan elektrik
       pepasangan elektrik     voltan rendah.
       voltan rendah.


5.  SOALAN.

      Bahagian 1(UMUM)      :    Ujian Bertulis .
                       Sepuluh (10) Soalan (Aneka Pilihan)

      Bahagian 2 (KHUSUS)    :    Ujian Amali
                       Tiga ( 3 )soalan : Jawab Dua (2)
                       soalan sahaja

6.  MASA.

      Bahagian 1 :    ½   jam.

      Bahagian 2 :    4 - 6 jam.

7.  TAHAP KESUKARAN SOALAN :        Pengetahuan
.
8.  RUJUKAN      : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk sebarang bahan
              bacaan semasa peperiksaan.


9.  PENGECUALIAN    : Calon-calon yang telah lulus mana-mana bahagian
              dikecualikan dari menduduki peperiksaan bahagian
              berkenaan.

10.  KEPUTUSAN                :   Aras IV (Lulus/melepasi tahap
                          kompetensi pada aras
                          kecemerlangan)
                   Aras III (Lulus/melepasi tahap
                   kompetensi)
                   Aras II(Lulus bersyarat) dan
                   Aras I (Tidak melepasi tahap
                   kompetensi)


11.  PEMERIKSA DILANTIK OLEH   :  Pengerusi  Panel  Penilaian
                   PTK, Kumpulan Sokongan II,
                   Kementerian Kerja Raya.

12.  BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)  :  Bahasa Malaysia.

13.  PERMOHONAN DIKEMUKAKAN KPD :  Urusetia PTK Sokongan      II,
                   Kementerian Kerja Raya.

14.  PUSAT PEPERIKSAAN AKAN
   DITETAPKAN OLEH       :  Urusetia PTK Sokongan II,
                   Kementerian Kerja Raya.

15.  KEKERAPAN PEPERIKSAAN    :  Sekali setahun.

16.  TARIKH AKHIR
   MENGEMUKAKAN PERMOHONAN   :  satu(1)bulan   sebelum  tarikh
                   Peperiksaan.

17.  BAHAN RUJUKAN        :  i) Akta Bekalan Elektrik 1990
                     (akta 447)

                   ii) Peraturan-peraturan
                     Elektrik 1994

                   iii) Peraturan IEE Edisi ke-16

                   iv) Spesifikasi JKR (Elektrik)

                   v) Akta Keselamatan dan
                     Kesihatan Pekerja (JKKP)

                   vi) Perintah Am Bab B(Elaun)
                       -Perkara 1-4.13

                   vii) Perintah Am Bab C(Cuti)
                       -Perkara 6-12
                       -Perkara 15-21
                       -Perkara 25-26

                   viii) Perintah Am Bab F
                      (Perubatan)
                        -Perkara 2-9
   -Perkara 21-26

ix) Perintah Am Bab G(Kerja
  Lebih Masa)
   -Perkara 1-14
      PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNTUK PERKHIDMATAN

JAWATAN   :   PENJAGA JENTERA ELEKTRIK.
GRED    :   R 17
PTK     :   2


1.  MATLAMAT SUKATAN PEPERIKSAAN.

   Anggota dikehendaki mempunyai kefahaman dan dapat mengaplikasi
   pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kerja penyelenggaraan elektrik
   peringkat tinggi yang merangkumi :-

        Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan Akta Bekalan Elektrik
        (Akta 447).
        Pepasangan elektrik dan papan suis utama voltan rendah.
        Kerja-kerja pengujian pepasangan elektrik.
        Mengesan dan membaiki kerosakan elektrik voltan rendah.
        Mengendalikan sistem kabel bawah tanah
        Memasang dan menguji pepasangan elektrik voltan rendah.
        Menyenggara sistem pepasangan talian atas.
        Mengendalikan dan menyelenggara sistem perlindungan elektrik
        voltan rendah.
        Menyediakan laporan kerosakan dan ujian.
        Penyenggaraan pencegahan kerosakan
        Menyediakan Semakan Kerja setiap pepasangan/peralatan/loji
        elektrik.

2.  TUJUAN PENILAIAN.

   Untuk menguji pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap tugas dan
   tanggungjawab anggota pada tahap TK2 sebagai salah satu syarat anjakan gaji
   dan pertimbangan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.


3.  PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN.

        Anggota R 17 (Penjaga Jentera Elektrik) yang telah disahkan dalam
        perkhidmatan.
        Anggota yang berada di peringkat P 2


4.  SUKATAN PEPERIKSAAN

   Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan
   Kompetensi Khusus.

   4.1  Kompetensi Umum
    4.1.1 Pengurusan Sumber Manusia

       iii.  Kemudahan-kemudahan pegawai awam

           -   Elaun
           -   Cuti
           -   Perubatan
           -   Kerja Lebihmasa

       iv.   Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan &
           tatatertib) 1993

    4.1.2 Keutuhan Peribadi

       iii.  Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam
       iv.   Tonggak 12

    4.1.3 Peraturan dan Undang-undang berkaitan

       iii.  Kerja-kerja pendawaian
       iv.  Kerja-kerja pengujian4.2  Kompetensi Khusus.


 BIL     JENIS KERJA          KEFAHAMAN & APLIKASI

 1  Prosedur Keselamatan     Memahami jenis-jenis Peraturan-
    Elektrik.          Peraturan Elektrik 1994 & Akta Bekalan
                  Elektrik (Akta 447) dan aspek
                  keselamatan ditempat kerja.

 2  Kerja system pepasangan   Mampu dan faham cara membuat jenis-
    eletrik dan papan suis    jenis pendawaian, jenis-jenis pepasangan
    utama voltan rendah.     dan jenis bekalan elektrik serta jenis-jenis
                  papn suis utama voltan rendah
 3  Kerja pengujian       Mampu dan faham tata cara membuat
    pepasangan elektrik.     kerja-kerja pengujian pepasangan
                  elektrik.
 4  Mengesan dan membaiki    Mampu dan faham cara-cara mengesan
    kerosakan elektrik voltan  dan membaiki kerosakan elektrik yang
    rendah.           terdapat di pepasangan.
 5  Mengendali perjalanan    Mampu dan faham cara-cara untuk
    sistem pemasangan kabel   mengendali cara-cara pemasangan
    bawah tanah.         sistem kabel bawah tanah.
    6   Menyediakan laporan     Mampu dan faham cara menyediakan
       kerosakan dan ujian     laporan kerosakan bertulis dan laporan
                     ujian yang di laksanakan.
    7   Mengendalikan dan      Mampu dan faham cara-cara memberi
       menyelenggara sistem    perlindungan elektrik untuk satu-satu
       perlindungan elektrik    sistem pendawaian dengan menyediakan
       voltan rendah.       alat-alat perlindungan seperti ELCB,fius
                     dan sistem pembumian untuk voltan
                     rendah.
    8   Memasang dan menguji    Mampu dan faham cara-cara memasang
       alat pengujian di      dan menguji alat-alat pengujian di
       pepasangan elektrik     pepasangan elektrik voltan rendah.
       voltan rendah.


5.  SOALAN.

      Bahagian 1(UMUM)      :    Ujian Bertulis .
                       Sepuluh (10) Soalan (Aneka Pilihan)

      Bahagian 2 (KHUSUS)    :    Ujian Amali
                       Tiga ( 3 )soalan : Jawab Dua (2)
                       soalan sahaja

6.  MASA.

      Bahagian 1 :    ½   jam.

      Bahagian 2 :    4 - 6 jam.

7.  TAHAP KESUKARAN SOALAN :        Kefahaman dan Aplikasi
.
8.  RUJUKAN      : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk sebarang bahan
              bacaan semasa peperiksaan.


9.  PENGECUALIAN    : Calon-calon yang telah lulus mana-mana bahagian
              dikecualikan dari menduduki peperiksaan bahagian
              berkenaan.

10.  KEPUTUSAN                :   Aras IV (Lulus/melepasi tahap
                          kompetensi pada aras
                          kecemerlangan)
                          Aras III (Lulus/melepasi tahap
                          kompetensi)
                          Aras II(Lulus bersyarat) dan
                          Aras I (Tidak melepasi tahap
                          kompetensi)
11.  PEMERIKSA DILANTIK OLEH   :  Pengerusi  Panel  Penilaian
                   PTK, Kumpulan Sokongan II,
                   Kementerian Kerja Raya.

12.  BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)  :  Bahasa Malaysia.

13.  PERMOHONAN DIKEMUKAKAN KPD :  Urusetia PTK Sokongan      II,
                   Kementerian Kerja Raya.

15.  PUSAT PEPERIKSAAN AKAN
   DITETAPKAN OLEH       :  Urusetia PTK Sokongan II,
                   Kementerian Kerja Raya.

15.  KEKERAPAN PEPERIKSAAN    :  Sekali setahun.

16.  TARIKH AKHIR
   MENGEMUKAKAN PERMOHONAN   :  Satu(1) bulan sebelum tarikh
                   Peperiksaan.

17.  BAHAN RUJUKAN        :  i) Akta Bekalan Elektrik 1990
                     (akta 447)
                   ii) Peraturan-peraturan
                     Elektrik 1994

                   iii) Peraturan IEE Edisi ke-16

                   iv) Spesifikasi JKR (Elektrik)

                   v) Akta Keselamatan dan
                     Kesihatan Pekerja (JKKP)

                   vi) Perintah Am Bab B(Elaun)
                       -Perkara 1-4.13

                   vii) Perintah Am Bab C(Cuti)
                       -Perkara 6-12
                       -Perkara 15-21
                       -Perkara 25-26

                   viii) Perintah Am Bab F
                      (Perubatan)
                        -Perkara 2-9
                        -Perkara 21-26

                   ix) Perintah Am Bab G(Kerja
                     Lebih Masa)
                      -Perkara 1-14

                   x) Arahan Perkhidmatan Bab 1
                      -Perkara 1-15
     PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNTUK PERKHIDMATAN

JAWATAN  :   PENJAGA JENTERA ELEKTRIK.
GRED    :   R 22
PTK    :   3

1.  MATLAMAT SUKATAN PEPERIKSAAN.

   Anggota dikehendaki dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam
   bidang kerja penyelenggaraan elektrik peringkat tinggi, yang merangkumi :-

        Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan Akta Bekalan Elektrik
        (Akta 447)
        Pepasangan elektrik dan papan suis utama voltan rendah.
        Kerja-kerja pengujian pepasangan elektrik.
        Mengesan dan membaiki kerosakan elektrik voltan rendah.
        Mengendalikan sistem kabel bawah tanah.
        Memasang dan menguji pepasangan elektrik voltan rendah.
        Menyenggara sistem pepasangan talian atas.
        Mengendalikan janakuasa tunggusedia.
        Mengendalikan dan menyelenggara sistem perlindungan elektrik
        voltan rendah.
        Menyediakan laporan kerosakan dan ujian.
        Penyenggaraan pencegahan kerosakan
        Menyediakan Semakan Kerja setiap pepasangan/peralatan/loji
        elektrik.
        Bertanggung jawab terhadap kawalan mutu kerja,pemeriksaan dan
        pengesahan kerja.
        Bertanggungjawab kepada Akta Jabatan Kilang & Jentera.

2.  TUJUAN PENILAIAN.

   Untuk menguji pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap tugas dan
   tanggungjawab anggota pada tahap TK3 sebagai salah satu syarat anjakan gaji
   dan pertimbangan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.


3. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN.

        Anggota R22 ( Penjaga Jentera Elektrik ) yang berada di gred secara
        hakiki.
        Anggota yang berada di peringkat P 1.


4.  SUKATAN PEPERIKSAAN

   Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan
   Kompetensi Khusus.
4.1  Kompetensi Umum

    4.1.1 Pengurusan Sumber Manusia

       v.   Kemudahan-kemudahan pegawai awam

          -   Elaun
          -   Cuti
          -   Perubatan
          -   Kerja Lebihmasa

       vi.  Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan &
          tatatertib) 1993

    4.1.2 Keutuhan Peribadi

       v.   Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam
       vi.  Tonggak 12

    4.1.3 Peraturan dan Undang-undang berkaitan

       v.  Kerja-kerja pendawaian
       vi.  Kerja-kerja pengujian4.2  Kompetensi Umum BIL     JENIS KERJA             APLIKASI


 1  Prosedur Keselamatan    Mahir dengan jenis-jenis Peraturan-
    Elektrik.          Peraturan Elektrik 1994 & Akta Bekalan
                  Elektrik (Akta 447) dan aspek
                  keselamatan ditempat kerja.


 2  Kerja sistem pepasangan   Mahir dengan jenis-jenis pendawaian,
    eletrik dan papan suis   jenis-jenis pepasangan dan jenis
    utama voltan rendah.    bekalan elektrik serta jenis-jenis papn
                  suis utama voltan rendah


 3  Kerja pengujian       Mahir dalam tata cara membuat kerja-
    pepasangan elektrik.    kerja pengujian pepasangan elektrik.
4  Mengesan dan membaiki    Mahir dalam cara-cara mengesan dan
   kerosakan elektrik voltan  membaiki kerosakan elektrik yang
   rendah.           terdapat di pepasangan.


5  Mengendali perjalanan    Mahir dalam cara-cara untuk
   sistem pemasangan kabel   mengendali cara-cara pemasangan
   bawah tanah.        sistem kabel bawah tanah.


6  Menyediakan laporan     Mahir menyediakan laporan kerosakan
   kerosakan dan ujian     bertulis dan laporan ujian yang di
                 laksanakan.


7  Mengendalikan dan      Mahir dalam cara-cara memberi
   menyelenggara sistem    perlindungan elektrik untuk satu-satu
   perlindungan elektrik    sistem pendawaian dengan
   voltan rendah.       menyediakan alat-alat perlindungan
                 seperti ELCB,fius dan sistem
                 pembumian untuk voltan rendah.


8  Memasang dan menguji    Mahir dengan cara-cara memasang dan
   alat pengujian di      menguji alat-alat pengujian di
   pepasangan elektrik     pepasangan elektrik voltan rendah.
   voltan rendah.


9  Menyenggara dan       Mahir dalam cara-cara untuk
   mengendali sistem talian  menyenggara dan mengendali sistem
   atas.            talian atas.


10  Kerja-kerja         Mahir dalam cara-cara membuat kerja-
   penyenggaraan        kerja penyenggaraan pencegahan
   pencegahan kerosakan.    kerosakan.


11  Menyediakan semakan     Mahir dengan cara-cara
   kerja setiap        mengendalikan,mengurus,menyediakan
   pepasangan/peralatan/loji  semakan pepasangan/peralatan/loji
   elektrik.          elektrik.


12  Kerja kawalan mutu     Mahir dengan tata cara untuk
   kerja,pemeriksaan dan    pengawasan mutu kerja,pemeriksaan
   pengesahan kerja      dan pengesahan kerja bagi setiap
   pepasangan elektrik.    pepasangan elektrik.
    13   Prosidur Akta Jabatan    Memahami dan mahir dalam selok
       Kilang & Jentera.      belok peraturan tentang pemasangan
                     janakuasa tunggu sedia.5.  SOALAN.

      Bahagian 1(UMUM)     :    Ujian Bertulis .
                       Sepuluh (10) Soalan (Aneka Pilihan)

      Bahagian 2 (KHUSUS)    :    Ujian Amali
                       Tiga ( 3 )soalan : Jawab Dua (2)
                       soalan sahaja

6.  MASA.

      Bahagian 1 :    ½   jam.

      Bahagian 2 :    4 - 6 jam.

7.  TAHAP KESUKARAN SOALAN :        Aplikasi
.
8.  RUJUKAN      : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk sebarang bahan
              bacaan semasa peperiksaan.


9.  PENGECUALIAN    : Calon-calon yang telah lulus mana-mana bahagian
              dikecualikan dari menduduki peperiksaan bahagian
              berkenaan.

10.  KEPUTUSAN                :     Aras IV (Lulus/melepasi tahap
                            kompetensi pada aras
                            kecemerlangan)
                            Aras III (Lulus/melepasi tahap
                            kompetensi)
                            Aras II(Lulus bersyarat) dan
                            Aras I (Tidak melepasi tahap
                            kompetensi)


11.  PEMERIKSA DILANTIK OLEH         :     Pengerusi  Panel  Penilaian
                            PTK, Kumpulan Sokongan II,
                            Kementerian Kerja Raya.
12.  BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)  :  Bahasa Malaysia.

13.  PERMOHONAN DIKEMUKAKAN KPD :  Urusetia PTK Sokongan      II,
                   Kementerian Kerja Raya.

16.  PUSAT PEPERIKSAAN AKAN
   DITETAPKAN OLEH       :  Urusetia PTK Sokongan II,
                   Kementerian Kerja Raya.

15.  KEKERAPAN PEPERIKSAAN    :  Sekali setahun.

16.  TARIKH AKHIR
   MENGEMUKAKAN PERMOHONAN   :  Satu(1) bulan sebelum tarikh
                   Peperiksaan.

17.  BAHAN RUJUKAN        :  i) Akta Bekalan Elektrik 1990
                     (akta 447)
                   ii) Peraturan-peraturan
                     Elektrik 1994

                   iii) Peraturan IEE Edisi ke-16

                   iv) Spesifikasi JKR (Elektrik)

                   v) Akta Keselamatan dan
                     Kesihatan Pekerja (JKKP)

                   vi) Perintah Am Bab B(Elaun)
                       -Perkara 1-4.13

                   vii) Perintah Am Bab C(Cuti)
                       -Perkara 6-12
                       -Perkara 15-21
                       -Perkara 25-26

                   viii) Perintah Am Bab F
                      (Perubatan)
                        -Perkara 2-9
                        -Perkara 21-26

                   ix) Perintah Am Bab G(Kerja
                     Lebih Masa)
                      -Perkara 1-14

                   x) Arahan Perkhidmatan Bab 1
                      -Perkara 1-15

								
To top