Hayat Bilgisi Dersi Degerlendirme Sorulari by BDe45hF

VIEWS: 122 PAGES: 5

									Adı :       Sınıfı:
Soyadı :      No:            Hayat Bilgisi Dersi Değerlendirme Soruları


    1.AĢağıdakilerden hangisi okulun bize kazandırdığı duygulardan değildir?
    A ) Okul bize güven duygusu kazandırır.
    B ) Okul bizde korku duygusunun pekiĢmesine sebep olur
    C ) Okul yeni arkadaĢlarla tanıĢma fırsatı sağlar.

    2.AĢağıdakilerden hangisini kiĢisel bakımımızı gerçekleĢtirmek için yaparız ?
    A ) KiĢisel bakımımız için ayda bir mutlaka banyo yaparız.
    B ) KiĢisel bakımımız için her gün dıĢarıdan mutlaka simit alırız.
    C ) KiĢisel bakımımız için haftada bir kez mutlaka tırnaklarımızı keseriz.

    3.Sağlıklı olmakla ilgili bir reçete hazırlayacak olursak aĢağıdakilerden hangisini reçeteye
    yazmayız?
    A ) Soğuk su içilmemelidir,yere çöp atmamalı,mevsime uygun giyinmeliyiz.
    B ) Meyveleri ve sebzeleri yıkamadan yemeliyiz.
    C ) Terledikten sonra terli giysiler değiĢtirilmelidir.

    4.AĢağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?
    A . Beslenme           B . Seyahat etme.           C . Barınma

    5.  AĢağıdaki eĢleĢtirmelerden hangisi yanlıĢtır?
    A)  Sel            YağıĢların aĢırı Ģekilde olmasıyla oluĢur.
    B)  Deprem           Yeryüzündeki sarsıntılardır.
    C)  Çığ            ġiddetli Ģekilde esen rüzgarlardır.

    6.Ġnsanlarla iletiĢim kurarken,neden nezaket ifadeleri kullanmalıyız?
    A ) Ġnsanların bize gülmesini sağlamak için.
    B ) Ġnsanlara iĢlerimizi yaptırmak için.
    C ) Ġnsanların bizi önemsemesi ve kaliteli bir iletiĢim kurabilmek için.

    7. AĢağıdakilerden hangisi, hava durumu tahminlerinin yapılıĢ nedenlerinden değildir?
    A . Ġnsanların günlük iĢlerini düzenlerken dikkatli olmalarını sağlamak için.
    B . Tarımla uğraĢanların,hava tahminlerine göre iĢlerini yürütebilmesi için.
    C . Okulların ne zaman tatil olacağını belirlemek için.

    8.AĢağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin özelliklerinden değildir?
    A ) Bilinçli tüketici gereksiz yanan ıĢıkları söndürür.
    B ) Öğretmenine sürekli hediye alır.
    C ) Suyu boĢ yere harcamaz.

    9. Birlikte çalıĢma ve dayanıĢmaya (grup çalıĢmasına) örnek olarak aĢağıdaki olaylardan hangisi
    örnek gösterilemez?
    A ) KurtuluĢ SavaĢı
    B ) Sınıf gazetesi oluĢturma
    C ) Öğle yemeği yenilirken

    10. AĢağıda organ ve görevi eĢleĢtirmelerinden hangisi doğrudur?
    A ) Beyin        Vücudumuzda kanın dolaĢmasını sağlar.
    B ) Kulak        Besinleri sindirmemizi sağlar.
    C ) Akciğer       Nefes almamızı sağlar.
                           1
11 .     *** Kanı temizler.
      *** Nefes alıp vermemizi sağlar.
      *** Her insanda iki tane bulunur.
Yukarıda görevleri verilen organımız aĢağıdakilerden hangisidir?
A ) akciğer         B ) burun         C ) kalp

12. “Dünyanın güneĢin etrafında dönmesiyle……………………… oluĢur.”
    Noktalı yere aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) gece-gündüz      B ) mevsimler      C) heyelan

13. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi yönüyle diğer bayramlardan farklıdır?
 A . Milli bayram olduğu için farklıdır.
 B . Okulu ve çevreyi süslediğimiz için farklıdır.
 C . Dünyadaki tüm çocukların bayramı olduğu için farklıdır.

14. AĢağıdakilerden hangisi katı maddelere örnektir?
A . gaz yağı       B . ağaç          C . Su buharı

15. Okul ve sınıf eĢyalarını niçin özenli kullanmalıyız?
A ) Okul ve sınıf eĢyaları sadece bize ait değildir,bizden sonraki öğrencileri de düĢünmeliyiz.
B ) Müdür kızıp bizi okuldan atabilir.
C ) Herkesin bize düzenli öğrenci demesi için.


           Türkçe Dersi Değerlendirme Soruları


                   KONUġAN AĞAÇ
   -Beni kesmemelisin Ali! Ben bu ormanın en iri ağaçlarından biriyim.
   Sizin köyün insanları gelir, bizim gölgemizde dinlenir.Çocuklar dallarımıza
çıkar,oynarlar.KuĢlar yapraklarımızın arasında cıvıldaĢır.Köyün topraklarını kök ve gövdelerimizle
sellere,rüzgara karĢı biz koruruz.Köye ve çevresine yağmuru biz çekeriz.Köydeki havanın
temizliği bizim yüzümüzdendir.Sen cahil bir insansın.Bunları bilmiyorsun,dedi.
    Oduncu Ali,ne yapacağını ĢaĢırmıĢ,biraz da korkmuĢtu.
    Bu olaydan sonra , konuĢan ağaca söz verdi:
Bir daha ağaç kesmeyeceğim.Yalnız kurumuĢ dalları keseceğim.ġimdiye kadar yaptıklarımdan
utanıyorum.Beni bağıĢla,ağaç kardeĢ,dedi.
                                       Ġsmail AYDOĞDU
                                      Belirli Gün ve Haftalar
Aşağıdaki ilk üç soruyu okuma parçasına göre cevaplayınız.
1. “Beni kesmemelisin Ali!” diye seslenen nedir?
A. kitap             B. ağaç            C. ev

2. Köyün topraklarını sellere ve rüzgara karĢı ağacın hangi bölümleri korur ?
A) Kök ve gövdeleri korur.
B) Yaprakları korur.
C) Dalları korur.

3. Oduncu Ali ağacın sözlerinden sonra ne söz verdi?
A. Bir daha ağaç kesmeyeceğine sadece kuru dalları keseceğine söz verdi.
B. Ağaçları sulayacağına söz verdi.
C. Ağaçları çok iyi koruyacağına söz verdi.

                         2
4. AĢağıdaki cümlelerin hangisin sonuna soru iĢareti gelmelidir?
A. Hey,bu yol yanlıĢ( )
B. Dedemler bu köyde oturuyorlar( )
C. Ben de oynayabilir miyim( )

DayanıĢma içinde
Daha kolay yaĢarız.
Hayatın zorluğunu
YardımlaĢıp aĢarız.
5. Yukarıdaki dörtlükte hangi konu iĢlenmemiĢtir?
A. DayanıĢma           B. YardımlaĢma            C.Temizlik

6. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt (karĢıt) anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıĢtır?
A. Küçük çocuklara büyük hediyeler aldık.
B. Yazın gölge hoĢ, kıĢın çuval boĢ.
C. AkĢam sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı ?

7. “çay” kelimesi aĢağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıĢtır?
A) Çaydan geçerken paçalarımızı kıvırdık.
B) Dedem çay içmeyi çok sever.
C) Bir bardak çay alabilir miyim?

8.  AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde cümle yazım kurallarına göre doğru yazılmıĢtır?
 A.  Bu akĢam bize gelir misiniz?
 B.  Bu akĢam bize gelirmisiniz?
 C.  bu akĢam bize gelir misiniz?

9. AĢağıdaki sözcükleri sözlükteki sırasına göre dizdiğimizde en önde hangi sözcük bulunur?
 A.teleferik     B. telefon         C. telgraf

10. “Fakir” kelimesinin eĢ anlamlısı aĢağıdakilerden hangisidir?
A. yoksul      B. zavallı     C.zengin

11. Hangi seçenekte kelimenin yazımı doğru verilmiĢtir?
A. toprağ        B. torpak          C. toprak

12.“Okuldan dönen …………. çocuk,hemen ödevlerinin baĢına geçti.” Cümlesindeki boĢ yere
aĢağıdakilerden hangisini yazamayız?
A. çalıĢkan     B. küçük     C. hangi

13. AĢağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlıĢ ayrılmıĢtır?
A. ha – nı – me - li     B. tel – e - fon     C.ki – tap – lık

14. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
A. Kedim MinnoĢ yumaklarla oynuyor.
B.Bugün bir dünya iĢim var.
C. Teyzemler Ankara’da oturuyor.

15. AĢağıdaki noktalama iĢaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz?
A.ünlem ( ! )     B. nokta ( . )      C. konuĢma çizgisi ( - )


                         3
          Matematik Dersi Değerlendirme Soruları


1. AĢağıdaki örüntüde boĢ olan kısımdaki sayı kaçtır?

8 - 17 -  35 -    - 143

A ) 70            B ) 71             C ) 722 AĢağıdaki örüntüde boĢ kalan kısımların farkı kaçtır?

4 - 8 - 12 – 16 – 20 -       - 28 - 32 -     - 40

A ) 10              B ) 12           C ) 143. Ġki sayının toplamı 93’tür. Sayılardan biri diğerinin 3 katının 1 fazlasına eĢittir. Buna göre
büyük sayı kaçtır?
A ) 60               B ) 70        C ) 80
4. “ 71 “ sayısına aĢağıdakilerden hangisi eklenirse 9 onluk olur?
A)9                B ) 18        C ) 19
5. Melda üç düzine kalemin 13 tanesini kullandı.Melda’nın kaç kalemi kaldı?
A) 17              B ) 23       C ) 27
6. Ali ile Hasan’ın hikaye kitapları toplamı 54’tür. Ali, Hasan’a 3 tane kitap verirse kitap sayıları
eĢit oluyor. Buna göre Hasan’ın baĢlangıçtaki kitap sayısı kaçtır?
A ) 27                B ) 30        C ) 24
7. “ üç bin otuz ” sayısının rakamla yazılıĢı aĢağıdakilerden hangisidir?
A ) 3030              B ) 3330       C ) 30030


                          4
8. AyĢe’nin cebinde 40 YTL var. AyĢe pazardan; kilogramı 2 YTL olan domatesten 3 kg. ,
kilogramı 1 YTL olan patlıcandan 5 kg. , kilogramı 3 YTL olan Ģeftaliden 4 kg. aldı. Buna göre
AyĢe’nin ne kadar parası kaldı?
A ) 23              B ) 17        C ) 28
9. Bir otobüste 8 koltuk vardı.Her koltukta 3 yolcu oturuyordu.Ġlk durakta 5 yolcu indi.Otobüste
kaç yolcu kaldı?
A ) 24              B ) 19        C)9
10. ( 7 x 10 000) + ( 7 x 100 ) + ( 7 x 1 ) ġeklinde çözümlenen sayı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A ) 77007             B ) 70070            C ) 70707
11. KardeĢim 5 yaĢındadır.Annemin yaĢı ise kardeĢimin yaĢının 4 katının 19 fazlasıdır.KardeĢimle
annemin yaĢları toplamı kaçtır
A ) 44             B ) 39        C ) 55
 12. “ 8765 ” sayısının sayı değerleri toplamı ile basamak değerleri toplamı arasındaki fark
kaçtır?
  A ) 8739            B ) 8483             C ) 8791
13. “ 4040” sayısının okunuĢu aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Kırk bin kırk
B ) Dört bin dört yüz
C ) Dört bin kırk


14. “ 8008 – 8800 – 8808 – 8080 “ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanıĢı
aĢağıdakilerden hangisidir?
A ) 8808 > 8800 > 8080 > 8008
B ) 8800 > 8808 > 8080 > 8008
C ) 8808 > 8800 > 8008 > 8080

15. Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük çift sayı arasındaki fark kaçtır?
A)1                   B)2            C)3

                        5

								
To top