Epilepsi, Myastenik Kriz ve Akut N�ropatiler by BDe45hF

VIEWS: 177 PAGES: 51

									Epilepsi, Myastenik Kriz ve
Akut Nöropatiler

 Yrd.Doç.Dr.Göksemin Acar
  Epilepsi
  – Status epilepticus
  Myastenia Gravis
  – Myastenik kriz
  Akut Nöropatiler
  – Guillian Barré Sendromu
EPĠLEPSĠ

  Epileptik nöbet
  Epilepsi hastalığı
TANIM

  30 dakikadan daha uzun süren tek
  nöbet aktivitesi ya da
  Arada bilincin tam açılmadığı 2 veya
  daha fazla ardışık nöbetin 30
  dakikadan uzun sürmesi

      Nöbetin 5-10 dakika sürmesi
       SE tanısı ve tedaviye
       başlanması için yeterli
EPĠDEMĠYOLOJĠ

  Her yaş grubunda
  – Süt çocuğu, küçük çocuklar, yaşlılar
  – Olguların 1/3’ü epilepsi hastası
  – 1/3 ‘ü epilepsinin ilk belirtisi
  Hastalık değil !!
  Primer SSS / sistemik hastalıklara
  sekonder


        NEDENİ BUL
    ETYOLOJĠ
  GRUP-I                     GRUP-II
  – Epileptik hastalarda nöbet          – Metabolik anormallikler
   tekrarlaması                      Hiponatremi
  – Alkol-ilaç bağımlılığı                 Hipokalsemi
      Kokain                      Hipofosfatemi
      Teofilin                     Üremi
      İmipenem, siklosporin              Hipo/hiperglisemi
      İzoniasid                    Akut ilaç intoksikasyonu
      Yüksek doz i.v. Beta laktam       –  Akut SVH (iskemik-hemorajik)
      antibiyotikler             –  SSS neoplazi
      Bupropion (zyban)
                          –  Akut travma
  – Ani ilaç kesilmesi
                          –  SSS enfeksiyonu (meningoensefalit)
      Benzodiazepin, barbitürat, alkol)
  – İdyopatik (%30)

       Prognoz iyi                   Prognoz kötü
  Yetersiz ilaç kullanımı     % 22-26
  İnme-tümör           %19-20
  Toksik-metabolik ensefalopati  %12-18
  Alkol              % 8-15
  Kardiyak arrest-hipoksi     % 4-12
  Enfeksiyon           %4-7
  Travma             % 2-3
  İdyopatik            % 2-15
                  Rabdomyoliz
       Hipoglisemi Asidoz
                  Myoglobinüri
Hipertermi
                  Renal yetmezlik
                  Serebral ödem
          SEREBRAL
 Lökositoz
          METABOLİK
          İSKEMİK
           HASAR
  Pulmoner
   ödem
                  Laktik asidoz
     erken HT
    geç hipotansiyon       KİBAS
                Serebral kan akımında a
  Katekolamin
    artışı        Serebrovasküler dirençte
SINIFLANDIRMA
  Konvulziv SE
  – Jeneralize SE
     JTK SE
     Klonik SE
     Absans SE
     Tonik SE
     Myoklonik SE


  – Fokal SE
     Epilepsia parsialis continua


  – LĠmbik SE (psikomotor status)
     Hemiparezili hemikonvülziv SE
  Simetrik / asimetrik
  Şiddetli / hafif
  EEG’de bilateral
  asimetrik iktal
  deşarj
  İlerlemiş JTKSE
  – EEG deşarjları devem eder
  – Motor aktivite durabilir
  – Şiddetli anoksik ensefalopatide elektriksel
   SE
  İlerlemiş JTKSE
  – Katekolamin salınımı
     TA
     Kalp hızı

     Pulmoner basınç

     Aritmi

     Plazma glukoz konsantrasyonunda artış  – Hiperpireksi kalıcı serebral hasar

  – BronĢial sekresyon artıĢı aspirasyon
  TANI          AYIRICI TANI
  – Klinik görünüm    – Psikojen SE
  – EEG             Faz yoktur
                 Stereotipik değildir
                 Farklı paternler
TEDAVĠ
1. basamak      2. basamak
 Yaşamsal işlevler   Etyolojiyi araştırmak

 Solunum

 Dolaşım
TEDAVĠ

  ABC         DAMAR YOLU AÇ!!
  –  Hipertermi,   KAN AL!!
  –  Hipertansiyon   Glukoz
  –  Aritmi
             Elektrolitler
  –  Hipoksi
             KCFT
             BFT
             Hemogram
             AED kan düzeyleri
  Hipoglisemi şüphesi varsa 25 gr i.v.
  (%50 glikoz solüsyonu)

  <24 aylık bebeklerde
  100-200mg i.v.

  Kronik alkol kullanımında 100 mg i.v.
  BENZODĠAZEPĠNLER
  1. seçenek
  DĠAZEPAM
  – Erişkinde 10-20 mg i.v., 2-5mg/dk
  – Çocukta 0.25-0.50mg/kg i.v., 2-5 mg/dk

  KLONAZEPAM (Rivotril ® amp; 1mg/1ml)
  – 0.025mg/kg, 1mg/5dk hızında i.v.

  ETKİ SÜRESİ KISA; ek olarak uzun etkili AEİ
   yükle!!
  FENĠTOĠN (Epanutin ® amp;
  250mg/5ml)
  – 15-20 mg/kg i.v., 50mg/dk (yaşlıda
   20mg/dk)
  – Çocukta 20mg/kg i.v., 25mg/dk
  TEDAVĠ PROTOKOLÜ
  0-5 dk: Tanı-ABC-Damar you/Kan alma

  6-10dk:
  Glikoz, piridoksin, tiamin
  İ.V. Uygulanamıyorsa 20 mg diazem
  rektal ya da midazolam 10 mg
  intranazal, bukkal, i.m.

  10.-20. dk: Fenitoin yükle 20mg/kg iv.
DĠRENÇLĠ SE
  20.-60.dk:
  – Midazolam 0.2mg/kg yükleme; 0.1-0.6
   mg/kg/saat sürekli inf.
    Hipotansiyon, kardiyorespiratuvar depresyon
    az
    Hızla tolerans

  – Propofol 1 mg/kg yükleme; 3-5 dkda
   bir 1-2 mg/kg bolus; max total 10mg/kg
     Rabdomyoliz CPK takibi
  – Fenobarbital infüzyonu 20 mg/kg
   yükleme
     12-24dk.da, sedasyon
  >60dk
  – Pentobarbital 5-10 mg/kg yükleme; 5
   mg/kg bolus
  – Tiyopental 100-250 mg, 20sn’de bolus
    Entübasyon
    Hipotansiyon

    Pulmoner kateter monitörizasyonu ve vazopresör
    kullanımı
  PROGNOZ

  Mortalite
  – Erişkinde %30; çocukta % 10
  – Altta yatan sebebe bağlı
  – Eşlik eden hastalıklar
  – SE süresi
Kötü prognoz         Orta prognoz
 Anoksi            İnme

 Başka tıbbi sorunlar     Tümör
  – Aritmi          Travma
  – Akut pulmoner ödem
                Yaş
  Geç ve yetersiz tedavi
MĠYASTENĠA GRAVĠS
  Primer nöromüsküler ileti bozuklukları
  arasında en sık rastlananıdır.
  KLĠNĠK BELĠRTĠLER
  Pitoz, çift görme
  Çiğneme, yutma ya da
  konuşma güçlüğü
  Ekstremite kaslarında
  güçsüzlük
  Yorgunluk
  Gün içinde dalgalanma
  Parlak ışıkta, okurken, TV seyrederken,
  araba kullanırken
  Çiğneme kaslarında güçsüzlük sert lifli
  yiyeceklerde belirginleşir
YORMA TESTĠ
  %10 oküler
  %90 jeneralize myasteni
  Relaps-remisyon
  Solunum ve yutak kaslarının tutulması
  – Miyastenik güçsüzlüğe bağlıMİYASTENİK
   KRİZ
  – Kolin esteraz inhibitörlerinin aşırı dozu
   KOLİNERJİK KRİZ
MĠYASTENĠK KRĠZ

  %5-25 olguda
  Presipitan faktörler
  – Emosyonel sarsıntı
  – Sistemik enfeksiyonlar
  – İlaç değişimi
  – Cerrahi girişim
  – Hipotiroidizm
  – Hipertiroidizm
  – Gebelik
Nöromüsküler iletiyi
etkileyen ilaçlar
  Antiaritmikler (prokainamid, kinidin)
  Antibiyotikler (tetrasiklin, aminoglikozidler, kinolonlar)
  Antimalaryal ilaçlar
  Antiromatizmal (penisilamin)
  Antispazmodikler (urispas)
  Beta-bloker (propranolol, atenolol,timolol…)
  Fenitoin
  Klorpromazin, klozapin,risperidon, zuclopentixol
  Lityum
  Kürar benzeri ve depolarizan kas gevşetici ajanlar
KLĠNĠK YAKLAġIM;
Tanının doğrulanması

 – Subakut respiratuvar yetmezlik
 – Elektrolit dengesizliği
 – Guillian Barré Sendromu
 – Motor nöron hastalığı (ALS)
 – Botulismus
 – Organofosfat zehirlenmesi
 – Kolinerjik kriz
 – Servikal kord-beyin sapı kompresyonu
KLĠNĠK YAKLAġIM;
Tetikleyicilerin sorgulanması

   %30-40 hastada enfeksiyon
   Fiziksel stres (cerrahi, travma)
   Hızlı CS kesilmesi
   İlaç kullanımı
   – NMİ bozan
   – Aşırı doz AchEİ
KLĠNĠK YAKLAġIM;
Yutmanın değerlendirilmesi
  – Çiğneme güçlüğü
  – Boğulma hissi
  – Yemek sonrası öksürük
  – Yiyeceklerin burundan gelmesi
  – 3 yudum su testi         AĞIZDAN
        BESLENMEYĠ
          KESĠN
KLĠNĠK YAKLAġIM;
Solunumun değerlendirilmesi
   Hava yolunun açık olup olmadığı
   Solunum sayısı ve eforu
   – Taşikardi ve taşipne ile ilgili anksiyeteye
    bağlı hava açlığı
   Kardiak ( deri ve tırnakların rengi ve
   ısısı) ve
   Mental durum
  Hava yolu açık tutulmalı
  Sekresyonlar aspire edilmeli
  Baş ve omuzlar yükseltilmeli
  Rahat ve sakin bir ortamda tutulmalı
  Oksijen desteği yapılmalı
  Pulse oksimetri ile takip edilmeli
  – Acil kan gazı
  – PCO2 >50mmHg ise entübasyon ve YBÜ
  Plazmoferez

  İVİg 2gr/kg/5 gün

  Kortikosteroidler

  Asetilkolin esteraz inhibitörleri
AKUT NÖROPATĠLER

  İmmun
  Toksik
  Enfeksiyöz
  Metabolik
Guillain Barré Sendromu

  Akut inflamatuar demyelinizan
  poliradikülonevrit
  Post-enfeksiyöz, otoimmun
  Hızla ilerler
  Motor kayıp ön planda
  Geri dönüşümlü
  %75 olguda 1-3 hafta öncesinde
  gastrointestinal ya da solunum sistemi
  enfeksiyonu

  %20-30 C. Jejuni etken

  HSV, CMV, EBV, M.pneumonia,
  Nadiren influenza aşısı
KLĠNĠK

  Yükselen güçsüzlük ve yürüme
  güçlüğü
  Simetrik
  %40 olguda sadece duyusal
  – Ekstremite distallerinde, ağız çevresinde,
   sırtta uyuşma ve ağrı
  Kas güçsüzlüğü       %98
  Reflekslerde azalma    %98
  Duyu kaybı         %70
  Kranial sinir tutulumu   %40
  Otonomik sistem tutulumu  %22
  Solunum yetmezliği     %20
  Ağrı            %15
  Maksimum güçsüzlük 4 haftada gelişir
  ama genelde progresyon 2 haftada
  tamamlanır
  İyileşme yavaştır 6 ay-2 yıl
  2 hf  4 hf        6-48 ay
Tanı

  EMG’de; erken dönemde latans ve F
  dalga latansında uzama motor sinir
  iletim hızında yavaşlama
  BOS’da aselüler protein artışı
  İnatçı asimetri
  İnatçı mesane ve barsak tutulumu varsa
  BOS da hücre 50/mm3 ve lenfosit 10/mm3
  üzerinde ise
  Seviye veren duyu kusuru
  Hızla tedavi başlanmalı
  IVIg 2gr/kg/5 gün
  PE
  Yoğun bakım ventilatör desteği
  İyileşme hızı değişken
  1 ay çok yakın takip
  Destekleyici tedavi
  – Hipertansiyon veya hipotansiyon ve
   aritmiye yönelik tedavi
  – Enfeksiyonlardan koruma
  – Pulmoner emboli profilaksi
  – Beslenme, sıvı elektrolit
  – Psikolojik destek, iletişim
Prognoz

  %  75-80  1-12 ay içinde iyileşir.
  %  20   Sekel kalabilir.
  %  10   1 yıl içinde tekrarlar.
  %  3-5   Mortalite

								
To top