; MINEURE INGREPEN OP DUNNE EN DIKKE DARM drg _223_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MINEURE INGREPEN OP DUNNE EN DIKKE DARM drg _223_

VIEWS: 46 PAGES: 14

 • pg 1
									MINEURE INGREPEN OP DUNNE EN DIKKE DARM drg (22

     1      2      3      4      5      6      7      8      9       10

Boomstructuur
     Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp
           Afdeling 1. Technische geneeskundige verstrekkingen
                  Art. 3.
                       §1.
                            C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming va

                                            I. KLINISCHE BIOLOGIE
                                                  1/ CHEMIE
                                                         1/ Bloed
  125020 Doseren van urinezuur (Maximum 1) Klasse 4
  125064 Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 3) Klasse 3
 125086 Doseren van ureum (Maximum 1) Klasse 3
  125145 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) Klasse 10
                                                      4/ Faeces
 125720 Opzoeken van bloed (Maximum 1) Klasse 3
                                               5/ MICROBIOLOGIE
                                                      2/ Urine
 126523 Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) Klasse 5
                                                      4/ Faeces
 126744 Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) (Maximum 1) Klasse 7
                                               7/ HEMATOLOGIE
 127142 Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) Klasse 5
 127164 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) (Cumulregel 101) Klasse 2
 127120 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) Klasse 2
 127061 Tellen van de leucocyten (Maximum 1) Klasse 2
 127046 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) Klasse 2
 127201 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgro
     door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 102) Klasse 6
 127024 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) Klasse 2
           Afdeling 3. Kinesitherapie
                  Art. 7.
                       § 1.
                             Verstrekkingen die tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren
                                   1° Verstrekkingen verricht aan niet in 2°, 3° , 4° , 5° , 6°, 7° of 8° va
                                         IV. Verstrekkingen verricht aan in een ziekenhuis opge
 560523 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende niet gekop
560501 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een global
     heeft
     Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
           Afdeling 2. Algemene speciale verstrekkingen
                 Art. 11.
                       § 1.
                             Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneeshe
350523  ** Laparoscopie, zonder afname voor biopsie, inclusief pneumoperitoneum
                       § 4.
                             Puncties
355541  ° Slagaderpunctie voor afname(n), inspuitingen, inbrengen van catheter, enz
           Afdeling 3. Anesthesiologie
                 Art. 12.
                       § 1.
                             Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie
                                   a) Anesthesie verricht tijdens een verstrekking
200266  Anesthesie verricht tijdens een verstrekking : Gerangschikt in categorie K 120 of N 200
200222  Anesthesie verricht tijdens een verstrekking : Gerangschikt in een categorie gelijk aan of lager dan K 180 of N 300 of I 350 en h

200104 Anesthese verricht tijdens een verstrekking : Gerangschikt in een categorie gelijk aan of lager dan K 390 of N 650 of I 750 en h

                                    d) Acute pijnbehandeling
202322  Postoperatieve pijncontrole door de geneesheer-specialist in anesthesiologie, door middel van peridurale, epidurale (PCEA, pa
     trunculaire, pijnverdoving met 24 uurs-toezicht, na een heelkundige ingreep of na polytrauma; inclusief het gebruikte materie
     de gebruikte farmaca, maximum 4 dagen, per dag
                        § 1bis.
                              De verstrekkingen inzake anesthesie vermeld in de rubrieken a), b) en c) die w
202926  Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen inzake anesthesie die worden verricht tijdens heelkundige of verloskundige ve
     c), 11, § 1, en 14, of tijdens percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole, bedoeld in artik
     gelijk aan of hoger dan K 120, N 200, of I 200 voor de geaccrediteerde geneesheer specialist voor anesthesie-reanimatie . Dat
     één keer per operatiezitting toegekend
            Afdeling 4. Reanimatie
                  Art. 13.
                        § 1.
                              Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van
214023  Continu toezicht op de hartfunctie (met of zonder toezicht op andere vitale waarden) met een waaktoestel dat, benevens het
     bestendig een van de volgende parameters volgt : de arteriële druk door middel van een intra-arteriële catheter, de intracavit
     een intracardiale catheter, de intracraniële druk door middel van een intracraniële catheter (buiten de narcoses, de heelkund
     buiten de functionele harttests), inclusief de eventuele registraties : De eerste dag
                        § 1bis.
                              De verstrekkingen 211013 - 211024 en 214012 – 214023, die worden uitgevoe
214922  Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen 211013 - 211024, 214012 - 214023 en 214233 - 214244 die worden uitgevoerd
     artikel 13 en worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist
            Afdeling 5. Heelkunde
                  Art. 14.
                        Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer
                              d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekk
243224 Sluiten van een ileo- of colostomie of colonfistel
 243600 Laparotomie wegens hemorrhagie
243342 Laparotomie wegens darmobstructie (exclusief beklemde hernia)
243202 Laterale ileo- of colostomie
243121 Herstel van de coloncontinuïteit door 'end-to-end' anastomose (na Hartmannoperatie)
                             e) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekk
227500 Pleurotomie (één of meer drains)
                Art. 15.
                       Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen
                             § 14.
                                   De heelkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde, geli
318920 Bijkomend honorarium voor de heelkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K120 of N20
    voorwaarden, gesteld in artikel 14 en in artikel 15, en worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist .
          Afdeling 6. Medische beeldvorming
                Art. 17.
                       Radiologie
                             § 1.
                                   Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                         3° Spijsverteringsstelsel
 451360 Radiografie van de volledige transit van de dunne darm, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesl

451021 Radiografie van het abdomen en/of van de galblaasstreek voor rechtstreeks onderzoek zonder manipulatie noch contrastmidd
     niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 450015 - 450026, 450516 - 450520, 451312 - 451323, 451356 - 451360,
     451474 - 451485, 451511 - 451522, 451710 - 451721, 451754 - 451765, 451813 - 451824, 451894 - 451905 en 455276 - 45528

                                         4° Ademhalingsorganen
452723 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, minimum twee clichés
452701 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, één cliché
                                         11° Computergestuurde tomografieën
458824  Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastm
     minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek
                                         12° Allerlei
459104  Bijkomend honorarium voor radiografieën, verricht bij een ter verpleging opgenomen patiënt onder continue tractie, of onde
     toezicht zoals het is omschreven in de verstrekkingen 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, 211131 - 211142,
     212015 - 212026, 212030 - 212041 en 213010 - 213021, 213032 - 213043, 214012 - 214023, 214034 - 214045
460821  Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt onder dezelfde voorw
     verstrekking nr 460703 van dit artikel
                       Art. 17 bis. Echografieën
                             § 1.
                                   Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                         Bidimensionele echografie
                                               4. Combinatie-echografieën
459723  Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij minstens acht ver
     inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken
           Afdeling 8. Inwendige geneeskunde
                  Art. 20.
                       § 1.
                           Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van
                                 c) de verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie (FH
473222 Volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie lin

473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum)
                                 e) de verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behor
475086 °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties
          Afdeling 11. Klinische biologie
                Art. 24.

                            § 1.
                                   Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                        1/CHEMIE
                                              1/Bloed
540503  Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitg
     zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 57) Klasse 4
541925  ° Doseren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) Klasse 6
541380  Doseren van triglyceriden (Maximum 1) Klasse 8
540805  Doseren van magnesium (Maximum 1) Klasse 7
542065  Doseren van totaal CO2 in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande
     base evenwicht (Maximum 1)(Cumulregel 57) Klasse 4
541903  ° Doseren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 23) Klasse 6
541844  Doseren van lipasen (Maximum 1) Klasse 9
541785  Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 6
541623  Doseren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 21) Klasse 9
541483  Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 305) Klasse 13
541402  Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 16
541365  Doseren van natrium (Maximum 1) Klasse 5
541063  Doseren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9
541041  Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) Klasse 9
540945  Doseren van kalium (Maximum 1) Klasse 6
540886  Doseren van fosfaten (Maximum 1) Klasse 5
540864  Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9
540562  Doseren van ijzer (Maximum 1) (Cumulregel 15) Klasse 9
540540  Meten van de O2-saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) Klasse 8
540525  Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO2- en O2-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere
     (Maximum 1) Klasse 13
540341  ° Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8) Klasse 5
540260  Doseren van chloriden (Maximum 1) Klasse 4
540304  Doseren van HDL-cholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 13) Klasse 10
540282  Doseren van totale cholesterol (Maximum 1) Klasse 6
540245  Doseren van carboxyhemoglobine (Maximum 1) Klasse 15
540223  Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om (Maximum 1) (Cumulregel 12) Klasse 14
540201  Doseren van calcium (Maximum 1) (Cumulregel 12) Klasse 6
540186  Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1) (Cumulregel 5) Klasse 8
540142 Doseren van albumine (Maximum 1) (Cumulregel 11) Klasse 3
540105 Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 9
 541704 ° Doseren van creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 10, 20) Klasse 8
540960 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 3
                                        5/MICROBIOLOGIE
550745 Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (Max
549861 Kweek van Clostridium difficile en opsporen van toxines A of B van Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) (Diagnoseregel
549824 Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (Maximum 1) Klasse 16
549323 Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 12(Cumulregel 70)
549846 Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter omvat, met identificatie van de kieme

                                          8/COAGULATIE & HEMOSTASE
554621 Doseren van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 101) Klasse 6
554584 Thromboplastinetijd (prothrombinetijd) (Maximum 1) (Cumulregel 54) Klasse 6
554466 Opzoeken van afbraakprodukten van fibrine door hemagglutinatieremmingstest of door een "enzyme immuno assay " (Maxim

554680 Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1)(Cumulregel 107) Klasse 8
                                           9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE
555122  Compatibiliteitstest vóór de transfusie met tenminste twee technieken waarvan een indirecte Coombsreactie. Per Kolf (Cumu
555041  Bepalen van de rhesusondergroepen C, E, c, e (Maximum 1) Klasse 13
555026  Bepalen van de bloedgroepen ABO en van rhesusfactor D (Maximum 1) Klasse 10
                               § 2.
                                     Forfaitaire honoraria die gelden voor de verstrekkingen inzake klin
591603  Forfaitair honorarium van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde bet
     dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-cardiopulmonair, Sp-neurologie of Sp-locomotorisch van een algemeen ziekenhuis
591124  Forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-diensten in een algemee
     op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laborato
     opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van
     disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie; - 24 uur per dag de continuïteit
     eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; - in zijn personeelsformatie ten minste 3 equivale
     minste 1 geneesheer-specialist of een apotheker, of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten min
     overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministrieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria vo
     de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren
           Afdeling 12. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstr
                   Art. 25.
                         § 1.
                               Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende
599082  Honorarium voor het onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende door een geneesheer-specialist op ver
     toezicht uitoefent en die tot een ander erkend medisch specialisme behoort
598721  Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor gastro-enterolo
     reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie op een in een dienst D opgenomen zieke : van de zesd

598205 Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor gastro-enterolo
    reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie op een in een dienst D opgenomen zieke : door een ge
    eerste vijf dagen, per dag
598124 Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de geneesheer a
    geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen per dag
598043 Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaamheid van de geneeshee
    dertiende dag tot het einde van de zesde maand, per dag
598021 Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaamheid van de geneeshee
    zesde tot en met de twaalfde dag, per dag
                     § 3.
                           Honorarium voor de medische wachtdienst in het ziekenhuis
590225 Forfaitair honorarium voor de intramuraal aanwezige medische permanentie in het ziekenhuis, per opneming in een acute die
    een algemeen ziekenhuis dat beschikt over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en een erkende func

          Afdeling 13. Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende te
                Art. 26.
                      § 1.
                           Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feest
599642 Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met uit
    verstrekkingen : Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 10 of N 17 of I 17 en gelijk aan of lage

599561 Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met uit
     verstrekkingen : Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 120 of N 200 of I 200 en gelijk aan of

599605 Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met uit
     verstrekkingen : Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 50 of N 85 of I 85 en gelijk aan of lage

     Hoofdstuk VI. Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen
            Art. 27.
                  § 1.
                         Worden geacht in de bevoegdheid van de bandagisten (Y) te vallen
641465  Forfaitair dagbedrag voor een colostomiepatiënt
     Hoofdstuk VII. Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
            Afdeling I. Pathologische anatomie
                  Art. 32.
                         § 1.
                                Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneeshe
                                      a) Histologische onderzoeken
588302  Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek, door inclusie en coupe, van zoveel prelevementen als nodig, ongea
     aantal onderzochte organen en met inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek, voor volgende operatiestukken : - p
     uitruiming, - totale mammectomie met of zonder okselklier uitruiming, - partiële of totale pneumectomie, - partiële of totale s
     klierevidement, - lymfeklierevidement van 2 of meerdere groepen halsklieren, - tumorectomie van de mondbodem met of zon
     van het verhemelte met of zonder maxillectomie, - totale maxillectomie, - partiële of totale gastrectomie, - dunne darm resec
     duodenopancreatectomie, - radicale, totale of subtotale hysterectomie, - abdominoperineale resectie, - partiële of totale lary
     penisamputatie, - totale nefrectomie, - totale prostatectomie (met zaadblaasjes), - hartresectie, - hart long blok, - totale hepa
     vulvectomie, - foetus van 14 tot en met 24 weken
588265  Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek door inclusie en coupe, van zoveel prelevementen als nodig, ongea
     aantal onderzochte organen, en met inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek, voor volgende prelevementen : Bi
     lever, - nier, - nierbekken, - bijnier, - prostaat, - borst, - lymfeklier, - beenmerg, - bot, - schildklier, - speekselklier, - pleura, - lon
     retroperitoneum, - mediastinum, - hersenen
588022  Honorarium voor het pathologisch-anatomische onderzoek door inclusie en coupe van zoveel prelevementen als nodig, ongea
     aantal onderzochte organen en met inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek van operatiestukken, voor die prele
     de prestaties 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280 of 588291 - 588302
                         § 4.
                          Bijkomende honoraria voor accreditering
588921 Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen 588011- 588022, 588114 - 588125, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276
    588405 en 588416 - 588420 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor pathologische ana
    wordt maximum één keer per voorschrift of per dag, indien de uitvoering van het voorschrift over meerdere dagen gespreid w

     Hoofdstuk IX. Implantaten
          Art. 35.
                Art. 35 bis.
                        § 1.
                            Worden geacht in de bevoegdheid van de verstrekkers van implantaten (U) te
                                  F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJS
                                        Categorie 1b
733025  Lus voor het endoscopisch verwijderen van poliepen of nodulaire letsels in de gastro-intestinale tractus, gebruikt tijdens één v
     473211-473222, 473756-473760, 473793-473804 of 472570-472581
731640  Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 243331 - 243342 via endoscopisch
730881  Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 243110 - 243121 bij open chirurgi
694886  Geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 243191 - 243202 via endoscop
733040  Tang voor het endoscopisch nemen van een biopsie in de gastro-intestinale tractus gebruikt tijdens één van de verstrekkingen
     472452 - 472463, 472555 - 472566, 472570 - 472581, 473056 - 473060, 473093 - 473104, 473130 - 473141, 473174 - 473185,
     473756 - 473760 of 473793 - 473804
                                  G. HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE
                                        Categorie 2a
687584  Disposable drainagesysteem van de thorax (pericard, pleura, mediastinum) met minstens drie kamers per stuk
     Codenummers, andere dan nomenclatuur
           Verstrekkingen door geneesheren
                Medische hulpmiddelen
                      Implantaten
                            Afleveringsmarge van implantaten
685860  Afleveringsmarge implantaten : verstrekkingen van art.35bis, §1, pseudocode voor de aanrekening van de afleveringsmarge vo

          Farmaceutische verstrekkingen
                Bloed en bloedplasma
752463 Vol bloed en labiele bloedprodukten - Gedeleucocyteerd erytrocytenconcentraat : eenheid "volwassene" : per eenheid "volwa
    erytrocytenconcentraat, filter inbegrepen
          Pseudocodes
                Forfaitaire bedragen
                      Forfaitair honorarium medische beeldvorming
460784 Medische beeldvorming - Radiologie, artikel 17, forfaitair honorarium inzake medische beeldvorming per opneming
                Diverse
                      Persoonlijk aandeel van de verzekerden in geval van hospitalisatie
700000 Persoonlijk aandeel voor gehospitaliseerden in de speciale medisch-technische prestaties
DARM drg (223)
                                       % vrb tov totaal          gem # verstr
            11      12     13      14      15 vrb drg      # verstr     / pat.

                                       100 % ( 10 )         543       54
                                       50 % ( 5 )          116       23
                                       50 % ( 5 )          103       21
                                       50 % ( 5 )          103       21
                                       50 % ( 5 )          103       21
ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist      50 % ( 5 )          103       21
                                       50 % ( 5 )          103       21
E                                       50 % ( 5 )          103       21
E                                       40 % ( 4 )           28       7
  1/ Bloed                                 40 % ( 4 )           27       7
                                       30 % ( 3 )           4       1
                                       30 % ( 3 )           8       3
                                       40 % ( 4 )           9       2
 lregel 4) Klasse 10                             30 % ( 3 )           6       2
  4/ Faeces                                 10 % ( 1 )           1       1
                                       10 % ( 1 )           1       1
BIOLOGIE                                   50 % ( 5 )           7       1
  2/ Urine                                  50 % ( 5 )           6       1
1) Klasse 5                                  50 % ( 5 )           6       1
  4/ Faeces                                 10 % ( 1 )           1       1
                                       10 % ( 1 )           1       1
TOLOGIE                                    50 % ( 5 )           68       14
                                       20 % ( 2 )           4       2
2                                       30 % ( 3 )           5       2
                                       50 % ( 5 )           12       2
                                       50 % ( 5 )           12       2
                                       50 % ( 5 )           12       2
 criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles   50 % ( 5 )           11       2

                                       50 % ( 5 )          12        2
                                       20 % ( 2 )          13        7
                                       20 % ( 2 )          13        7
                                       20 % ( 2 )          13        7
e kinesitherapeuten behoren                          20 % ( 2 )          13        7
                                       20
et in 2°, 3° , 4° , 5° , 6°, 7° of 8° van deze paragraaf bedoelde rechthebbenden % ( 2 )          13        7
rricht aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden             20 % ( 2 )          13        7
ut per rechthebbende niet gekoppeld is aan het begrip duur          20 % ( 2 )           7        4
ut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten       20 % ( 2 )            6       3

                                      100 % ( 10 )         365       37
                                      10 % ( 1 )           2       2
                                      10 % ( 1 )           2       2
                                      10 % ( 1 )           1       1
 oor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) vereist is         10 % ( 1 )           1       1
                                      10 % ( 1 )           1       1
                                      10 % ( 1 )           1       1
                                      10 % ( 1 )           1       1
                                      10 % ( 1 )           1       1
                                      100 % ( 10 )          24       2
                                      100 % ( 10 )          24       2
                                      70 % ( 7 )           13       2
voor anesthesie                               70 % ( 7 )           13       2
 verstrekking                                70 % ( 7 )           11       2
                                      10 % ( 1 )           1       1
 dan K 180 of N 300 of I 350 en hoger dan K 120 of N 200 of I 250      70 % ( 7 )           8       1

 dan K 390 of N 650 of I 750 en hoger dan K 300 of N 500 of I 600      20 % ( 2 )            2       1

                                      10 % ( 1 )            2       2
n peridurale, epidurale (PCEA, patient controlled epidural analgesia) of  10 % ( 1 )            2       2
a; inclusief het gebruikte materieel en de plaatsing, met uitsluiting van

                                      100 % ( 10 )         11       1
                                      100 % ( 10 )         11       1
in de rubrieken a), b) en c) die worden verricht tijdens heelkundige of verloskundige verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 9, c), 11, § 1, en 14, of tijden
heelkundige of verloskundige verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 9, 100 % ( 10 )           11       1
ormingscontrole, bedoeld in artikel 34, met een betrekkelijke waarde
oor anesthesie-reanimatie . Dat bijkomend honorarium wordt maximum

                                     10 % ( 1 )          2      2
                                     10 % ( 1 )          2      2
                                     10 % ( 1 )          1      1
                                     10 % ( 1 )          1      1
 oor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor pneumologie, voor gastro-enterologie, voor
n waaktoestel dat, benevens het elektrocardiogram, op zijn minst     10 % ( 1 )          1      1
a-arteriële catheter, de intracavitaire of pulmonale druk door middel van
buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en

                                    10 % ( 1 )           1      1
                                    10 % 1             1      1
 2 – 214023, die worden uitgevoerd onder de voorwaarden gesteld in dit artikel,(en)worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialis
 - 214244 die worden uitgevoerd onder de voorwaarden gesteld in    10 % ( 1 )           1      1

                                      100 % ( 10 )         26        3
                                      40 % ( 4 )          15        4
                                      tot de uitwendige pathologie behoren
waming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de disciplines die40 % ( 4 )          15        4
 eelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen 40 % ( 4 )            14        4
                                     40 % ( 4 )          6      2
                                     10 % ( 1 )          1      1
                                     30 % ( 3 )          3      1
                                     10 % ( 1 )          1      1
                                     20 % ( 2 )          3      2
eelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op de thorax    10 % ( 1 )          1      1
                                     10 % ( 1 )          1      1
                                     100 % ( 10 )         11      1
rstrekkingen                               100 % ( 10 )         11      1
                                     100 % ( 10 )         11      1
                                     100 % ( 10 )         11      1
et een betrekkelijke waarde, gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200, die worden uitgevoerd onder de voorwaarden, gesteld in artikel 14 en in dit artikel,
ijk aan of hoger dan K120 of N200 die worden uitgevoerd onder de     100 % ( 10 )         11      1
diteerde geneesheer specialist .
                                     100 % ( 10 )         37      4
                                     100 % ( 10 )         37      4
                                     100 % ( 10 )         35      4
                                     100 % ( 10 )         35      4
                                     100 is
ngen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist % ( 10 )          35      4
el                                    20 % ( 2 )          8      4
eldversterker en televisie in gesloten keten, minimum twee clichés    10 % ( 1 )          1      1

er manipulatie noch contrastmiddelen, ongeacht het aantal clichés (mag 20 % ( 2 )             7       4
 312 - 451323, 451356 - 451360, 451393 - 451404, 451430 - 451441,
1894 - 451905 en 455276 - 455280 dezelfde dag verricht)

en                                    30 % ( 3 )           12       4
                                     30 % ( 3 )           5       2
                                     20 % ( 2 )           7       4
de tomografieën                              20 % ( 2 )           2       1
en, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés,     20 % ( 2 )           2       1

                                     100 % ( 10 )          13       1
 onder continue tractie, of onder continue thoraxaspiratie of onder het  20 % ( 2 )           3       2
 116 - 211120, 211131 - 211142, 211175 - 211186, 211190 - 211201,
214034 - 214045
 dat geldt onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de 100 % ( 10 )          10       1

                                   20 % ( 2 )              2       1
                                   20 % ( 2 )              2       1
                                   20 % 2
 ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor röntgendiagnose((R)) vereist is        2       1
 rafie                                20 % ( 2 )              2       1
natie-echografieën                          20 % ( 2 )              2       1
neum) waarbij minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd   20 % ( 2 )              2       1

                                     20 % ( 2 )           5       3
                                     20 % ( 2 )           5       3
                                     20 % ( 2 )           5       3
                                     20 % ( 2 )           5      3
 oor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren
pecialisme gastro-enterologie (FH) behoren                10 % ( 1 )           2      2
 nleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie  10 % ( 1 )           1      1

                                    10 % ( 1 )            1       1
pecialisme cardiologie (FL) behoren                  20 % ( 2 )            3       2
es                                   20 % ( 2 )            3       2
                                    100 % ( 10 )          191      19
                                    100 % ( 10 )          191      19
                                    100 % ( 10 )          191      19
                                    50 % ( 5 )           171      34
                                    50 % ( (P),
ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie 5 ) vereist is     171      34
                                    50 % ( 5 )           140      28
                                    50 % ( 5 )           140      28
esultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het 10 % ( 1 )            1       1

                                    30 % ( 3 )           6       2
                                    10 % ( 1 )           1       1
                                    30 % ( 3 )           4       1
aten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur- 40 % ( 4 )           10       3

                                   30 % ( 3 )             6       2
                                   30 % ( 3 )             4       1
                                   30 % ( 3 )             5       2
                                   30 % ( 3 )             4       1
                                   10 % ( 1 )             1       1
gel 303) Klasse 16                          10 % ( 1 )             1       1
                                   50 % ( 5 )            12       2
                                   40 % ( 4 )             8       2
 asse 9                               10 % ( 1 )             2       2
                                   50 % ( 5 )            12       2
                                   30 % ( 3 )             4       1
                                   30 % ( 3 )             4       1
                                   10 % ( 1 )             2       2
um 1) Klasse 8                            10 % ( 1 )             2       2
de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht 10 % ( 1 )             2       2

                                     40 % ( 4 )           9       2
                                     50 % ( 5 )          12       2
                                     10 % ( 1 )           1       1
                                     10 % ( 1 )           1       1
                                     10 % ( 1 )           2       2
egel 12) Klasse 14                            10 % ( 1 )           2       2
                                     30 % ( 3 )           6       2
                                     30 % ( 3 )           6       2
                                      30 % ( 3 )           4       1
                                      10 % ( 1 )           1       1
                                      20 % ( 2 )           2       1
                                      30 % ( 3 )           3       1
                                      50 % ( 5 )           13       3
obacteriën, na identificatie (Maximum 1) Klasse 16             10 % ( 1 )           1       1
es (Maximum 1) (Diagnoseregel 37) Klasse 21                 20 % ( 2 )           2       1
                                      20 % ( 2 )           2       1
Cumulregel 70)                               50 % ( 5 )           6       1
t, met identificatie van de kiemen in faeces (Maximum 1) Klasse 19     20 % ( 2 )           2       1

MOSTASE                                   30 % ( 3 )           14       5
                                      30 % ( 3 )           4       1
                                      30 % ( 3 )           4       1
"enzyme immuno assay " (Maximum 1) (Cumulregel 106) Klasse 16        10 % ( 1 )           3       3

                                       30 % ( 3 )            3       1
 LOGIE & NIET INF. SEROLOGIE                         10 % ( 1 )            4       4
e Coombsreactie. Per Kolf (Cumulregel 108) Klasse 12             10 % ( 1 )            2       2
                                       10 % ( 1 )            1       1
                                       10 % ( 1 )            1       1
                                       100 % ( 10 )          20       2
                                       100 % ( 3, )          20       2
 oor de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in de artikelen 10 §1, 18, §2, B, e) en 24, §1, en die worden verricht voor in een zieken
 voor nucleaire geneeskunde betaalbaar per opneming in een acute      100 % ( 10 )          10       1
van een algemeen ziekenhuis
 NIC, Sp-diensten in een algemeen ziekenhuis of per dag die recht geeft 100 % ( 10 )            10       1
 eve lijst, voor zover het laboratorium : - als medisch-technische dienst is
 III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 ; - erkend is voor alle
 ; - 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de
 lsformatie ten minste 3 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie ten
 eiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd,
 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van
 ehoren
                                       100 % ( functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg
omen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende 10 )             71       7
                                       100 % ( 10 )          71       7
                                       50 % ( 5 )           61      12
                                       50 % ( 5
 huis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de geneesheer aan)wie het verschuldigd is      61      12
een geneesheer-specialist op verzoek van de geneesheer die op hem      20 % ( 2 )            2       1

cardiologie, voor gastro-enterologie, voor pneumologie, voor        10 % ( 1 )            6       6
D opgenomen zieke : van de zesde tot en met de twaalfde dag, per dag

cardiologie, voor gastro-enterologie, voor pneumologie, voor      20 % ( 2 )              9       5
D opgenomen zieke : door een geaccrediteerde geneesheer specialist, de

bekwaming van de geneesheer aan wie het verschuldigd is : door een     30 % ( 3 )           11       4
bekwaamheid van de geneesheer aan wie het verschuldigd is : de        20 % ( 2 )       11       6

bekwaamheid van de geneesheer aan wie het verschuldigd is : van de      50 % ( 5 )       22       4

                                       100 % ( 10 )      10       1
 het ziekenhuis                                100 % ( 10 )      10       1
s, per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, (i), K, L, M of NIC van 100 % ( 10 )      10       1
evallenzorg en een erkende functie voor intensieve zorg

n feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen        20 % ( 2 )           7      4
                                    20 % ( 2 )           7      4
                                    20 % ( 2 )           7      4
                                    20 uitzondering van de in § 8 vermelde verstrekkingen
ens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met % ( 2 )           7      4
 ingende verstrekkingen, met uitzondering van de in § 8 vermelde    20 % ( 2 )           3      2
f N 17 of I 17 en gelijk aan of lager dan K 25 of N 42 of I 42

ingende verstrekkingen, met uitzondering van de in § 8 vermelde       10 % ( 1 )        3       3
of N 200 of I 200 en gelijk aan of lager dan K 180 of N 300 of I 300

ingende verstrekkingen, met uitzondering van de in § 8 vermelde       10 % ( 1 )        1       1
f N 85 of I 85 en gelijk aan of lager dan K 75 of N 125 of I 125

llen en andere prothesen                           20 % ( 2 )       8       4
                                       20 % ( 2 )       8       4
                                       20 % ( 2 )       8       4
) te vallen                                  20 % ( 2 )       8       4
                                       20 % ( 2 )       8       4
                                       20 % ( 2 )       6       3
                                       20 % ( 2 )       6       3
                                       20 % ( 2 )       6       3
                                       20 % ( 2 )       4       2
                                       20 % vereist
oor de bekwaming van geneesheer, specialist in de pathologische anatomie (A) ( 2 ) is         4       2
                                       20 % ( 2 )       4       2
 prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het 10 % ( 1 )           1       1
 or volgende operatiestukken : - partiële mammectomie met okselklier
eumectomie, - partiële of totale slokdarmresectie, - bilaterale lies
e van de mondbodem met of zonder mandibulectomie, - tumorectomie
astrectomie, - dunne darm resectie, - partiële of totale colectomie, -
 resectie, - partiële of totale laryngectomie, - totale cystectomie, - totale
ie, - hart long blok, - totale hepatectomie, - totale pelvectomie, - totale

 prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het     10 % ( 1 )        1       1
oor volgende prelevementen : Biopten van volgende diepe organen : -
 ier, - speekselklier, - pleura, - long, - testikel, - peritoneum, -

 prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het     20 % ( 2 )        2       1
n operatiestukken, voor die prelevementen die niet overeenkomen met

                                       20 % ( 2 )        2       1
                                     20 % ( 2 )   2  1
88243, 588254 - 588265, 588276 - 588280, 588291 - 588302, 588394 -    20 % ( 2 )   2  1
pecialist voor pathologische anatomie . Dat bijkomend honorarium
over meerdere dagen gespreid wordt, toegekend

                                     30 % ( 3 )   14  5
                                     30 % ( 3 )   14  5
                                     30 % ( 3 )   14  5
                                     30 % ( 3 )   14  5
strekkers van implantaten (U) te vallen                 30 % ( 3 )   14  5
 EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL              30 % ( 3 )   8  3
                                     30 % ( 3 )   8  3
ale tractus, gebruikt tijdens één van de verstrekkingen 473955-473966,  10 % ( 1 )   1  1

43331 - 243342 via endoscopische weg                   30 % ( 3 )   3  1
43110 - 243121 bij open chirurgie                    20 % ( 2 )   2  1
ng 243191 - 243202 via endoscopische weg                 10 % ( 1 )   1  1
 ijdens één van de verstrekkingen 472356 - 472360, 472415 - 472426,   10 % ( 1 )   1  1
3130 - 473141, 473174 - 473185, 473211 - 473222, 473432 - 473443,

N CARDIOLOGIE                             10 % ( 1 )     6  6
                                   10 % ( 1 )     6  6
e kamers per stuk                           10 % ( 1 )     6  6
                                   100 % ( 10 )   34  3
                                   60 % ( 6 )    12  2
                                   60 % ( 6 )    12  2
                                   60 % ( 6 )    12  2
                                   60 % ( 6 )    12  2
ening van de afleveringsmarge voor de invasieve medische hulpmiddelen 60 % ( 6 )    12  2

                                     10 % ( 1 )   2  2
                                     10 % ( 1 )   2  2
 olwassene" : per eenheid "volwassene" gedeleucocyteerd         10 % ( 1 )   2  2

                                     100 % ( 10 )  20  2
                                     100 % ( 10 )  10  1
                                     100 % ( 10 )  10  1
vorming per opneming                           100 % ( 10 )  10  1
                                     100 % ( 10 )  10  1
 italisatie                               100 % ( 10 )  10  1
                                     100 % ( 10 )  10  1

								
To top
;