Talking Points by cKByps

VIEWS: 5 PAGES: 66

									             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
       TAKLIMAT SPP BIL. 19/2008
         PENGUBAHSUAIAN
      PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
          PENAMBAHBAIKAN PTK
        FASASPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                    Berterusan…              2008
           Pengubahsuaian
              PTK

              2006           2006
            Penambahan       Perubahan t/jawab    2005
           kekerapan PTK      pengerusi LPK    Pemantapan
           sehingga 4 kali    kementerian/ negeri/   PTK *
             setahun          agensi


         * Pemantapan PTK (2005)                2003
         1.  Kaedah Penilaian PTK             Pelaksanaan
         2.  Wajaran Pemarkahan
         3.  Pemberian Nilai Taraf
         4.  Kursus Kenegaraan
         5.  Tahap Keputusan PTK dalam            2002
            bentuk Aras                 Pengenalan
         6.  Penyediaan Bahan Rujukan dan
            Sukatan/ Kurikulum PTK
         7.  Program Pembangunan
            Kompetensi

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                        2
                  SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

                1.  Perkhidmatan Awam Bertaraf Dunia
                2.  Penyampaian Perkhidmatan Yang Cekap dan
                   Berkualiti
                3.  Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama
                4.  Pekerja Berpengetahuan (k-workers)
  1.  Menolak kaedah                             1.  Pengurusan kaedah
     peperiksaan                                 penilaian yang mudah
  2.  Menggantikan                              2.  Mengawal standard
     peperiksaan dengan                             kompetensi
     kaedah kursus                             3.  Menangani aduan
  3.  PTK tidak mengukur                             menerusi media
     kompetensi tugas di                          4.  Komitmen ahli panel
     Jabatan                                5.  Kualiti soalan yang digubal
  4.  Kaedah penilaian bersifat                          berbanding standard
     exam oriented                             6.  Sistem ICT yang stabil
  5.  Soalan tidak relevan                          7.  Kekangan sumber manusia
  6.  Aras IV tidak menjamin                         8.  Membangunkan kaedah
     Anjakan Gaji/Kenaikan                            penilaian yang sesuai
     Pangkat                                   dengan kehendak skim
               1.   Keputusan yang cepat
               2.   Tidak semua menolak kaedah peperiksaan
               3.   Peluang dan kekerapan menduduki PTK
               4.   Salah faham konsep PTK, anjakan gaji dan
                   kenaikan pangkat
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                         3
         KONSEP PENGUBAHSUAIAN
           SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN             MENGEKALKAN KONSEP ASAL PTK

          TAHAP         Pengetahuan       GENERIK &
         KECEKAPAN                    FUNGSIONAL
                         Ciri-ciri
                   Kemahiran
                         peribadi
                     KOMPETENSI

  Pembaharuan     Penilaian              Berteraskan  Pemantapan
   Kaedah     Menyeluruh     Fleksibiliti  Pembangunan  Pengurusan
   Penilaian   Penambah-     Pengurangan     Fleksibiliti    Penilaian Peningkatan
  baikan kaedah   pergantungan      dalam     berteraskan komitmen calon
  sedia ada dan    kepada      penggunaan   pembangunan dan kecekapan
   pengenalan   peperiksaan dan    kaedah /    / pembuktian  pengurusan
   kaedah baru   mengambil kira     aktiviti    kompetensi
            pelaksanaan     penilaian
           tugas pegawai

  “PTK PENGGERAK KECEMERLANGAN MODAL INSAN PERKHIDMATAN AWAM”
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                            4
              SPP
        Misi Nasional PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2020
                                Wawasan

                 MODAL INSAN CEMERLANG
                  PERKHIDMATAN AWAM                     PTK
       Cabaran Semasa                         Ekspektasi Pelanggan            PENENTU STANDARD DAN TAHAP KOMPETENSI


   PENAMBAHBAIKAN KAEDAH                     PEMANTAPAN PENGURUSAN
                      PENGUBAHSUAIAN PTK
 GRED 17 HINGGA 54:                       1. Kelonggaran Syarat Menduduki PTK
 1. Pengenalan Pusat Penilaian
  Kompetensi (PPK)                      2. Kedudukan PTK Bagi Pegawai
                                  Ditukar Lantik
   • menggantikan kursus/peperiksaan
 2. Pengenalan Penilaian Kompetensi               3. Syarat Penumpangan PTK
  Berterusan (PKB)                      4. Mewajibkan Soalan Kewangan
   • berasaskan program pembangunan
    kompetensi seperti CPD                  5. Peningkatan Komitmen
                                  Menduduki PTK
 3. Pengenalan Penilaian Berteraskan
  Latihan (PBL)                        6. Perubahan Bentuk Keputusan Bagi
    kursus/latihan berasaskan                  Komponen Penilaian
    kompetensi
                                7. Pemanjangan Nilai Taraf
 GRED 1 HINGGA 16:                       8. Penyelarasan Program Bimbingan
 4. Pemansuhan ujian bertulis                   PTK Dengan Latihan Jabatan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                  5
                   IMPLIKASI
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                               Tempoh
        Dasar kekerapan               menyelesaikan
        menduduki PTK               urusan penilaian
        sehingga 4 kali              akan bertambah
          setahun                  panjang              KESAN PELAKSANAAN
                 PTK


                Kos pengendalian
           Tambahan bilangan hari dan panel penilai bagi
            PPK yang menggantikan peperiksaan
           Tempoh dipendekkan dan tiada elemen ceramah
            bagi PPK yang menggantikan kursus

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                      6
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


      PELAKSANAAN PENGUBAHSUAIAN
        Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009
         tertakluk kepada Lembaga Penilaian
       Kompetensi bagi membolehkan agensi
      pelaksana membuat persediaan sewajarnya
         tetapi tidak lewat dari 1 Julai 2009
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    7
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN              PINDAAN / PEMBATALAN
         PEMBATALAN
         SPP Bil       SPP Bil
         5/2005        2/2006

              SPP Bil
              4/2006
                             SPP Bil 19/2008

                         PINDAAN
                         - perlu dibaca bersama dengan SPP 19/2008:
                         i. PP Bil 4/2002 perenggan 7 dan 8
                         ii. SPP Bil 3/2005 perenggan 2 dan 4Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               8
                                                                              9
SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                        SPP 19/2008  Panduan  Lampiran ALampiran BLampiran CLampiran DLampiran ELampiran F Lampiran G Lampiran H
                                          19
                                                                              Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                CAWANGAN PENGURUSAN KOMPETENSI,
                   BAHAGIAN PERKHIDMATAN,
                JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    PEMANTAPAN PENGURUSAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
                SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

            PEMANTAPAN PENGURUSAN
 1.  Kelonggaran Syarat Menduduki PTK
    • pegawai yang memangku atau pegawai yang dipinjamkan/ditukar sementara

 2.  Kedudukan PTK Bagi Pegawai Ditukar Lantik
    • skim perkhidmatan berlainan di gred jawatan yang sama atau setaraf

 3.  Syarat Penumpangan PTK
    • penjelasan terperinci tentang syarat penumpangan

 4.  Mewajibkan Soalan Kewangan
    • memastikan pegawai memahami tatacara dan prosedur kewangan

 5.  Peningkatan Komitmen Menduduki PTK
    • pegawai diberi peluang sekali sahaja membaiki keputusan Aras III ke Aras IV
    • penangguhan 12 bulan jika tidak hadir tanpa alasan munasabah

 6.  Perubahan Bentuk Keputusan Bagi Komponen Penilaian
    • dari aras keputusan umum dan khusus kepada gred keputusan generik dan fungsional

 7.  Pemanjangan Nilai Taraf
    • kelayakan profesional/teknikal yang telah diluluskan oleh LPKPA dipanjangkan kepada LPK lain

 8.  Penyelarasan Program Bimbingan PTK Dengan Latihan Jabatan
    • selaras dengan Dasar Latihan Sumber Manusia di dalam PP Bil. 6 Tahun 2005


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                    12
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

        Kelonggaran Syarat Menduduki PTK

    Sedia Ada           SPP 19/2008 (per. 21-23)       Catatan


               Kelonggaran syarat menduduki
               PTK bagi pegawai yang         Sebagai mengiktiraf
  Syarat menduduki      memangku, yang dipinjamkan      kemampuan dan
     PTK         atau ditukar sementara        keupayaan pegawai
  Pegawai telah                          yang melaksanakan
  menjawat jawatan     • Tertakluk kepada syarat berikut:   tanggungjawab di gred
   secara hakiki                         yang lebih tinggi.
                • Pegawai telah lulus PTK di gred
                 hakiki; dan
                • Pegawai hanya dibenarkan untuk
                 menduduki PTK satu gred lebih
                 tinggi sahaja daripada gred
                 hakikinya.

               • Pilih kelonggaran ini, keputusan
                setakat Aras III.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                             13
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

         Kedudukan PTK Bagi Pegawai Yang Ditukar Lantik

    Sedia Ada          SPP 19/2008 (per. 70-72)       Catatan


              Pegawai yang ditukar lantik ke skim  - Menjelaskan status
              perkhidmatan lain:           keputusan PTK yang telah
  Tiada penjelasan      • di gred yang sama atau setaraf  diduduki dalam
   khusus dalam        (atas keputusan Kerajaan) boleh  perkhidmatan sebelum
    peraturan         mengguna pakai kelulusan PTK   pegawai ditukar lantik
                 skim sebelumnya dengan syarat
  Pertimbangan         kompetensi skim baru tidak    - Memudahkan pihak
  mengikut kes         banyak berbeza dengan skim    pengurusan menentukan
                 perkhidmatan sebelumnya.     status PTK pegawai tanpa
                • di gred lebih tinggi perlu    perlu mendapatkan
                 menduduki PTK di skim baru.    kelulusan khas daripada
                                  JPA.

                                  - Menjelaskan keperluan
                                  PTK pegawai ditukar lantik
                                  ke gred lebih tinggi.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               14
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


          Penjelasan Syarat Penumpangan PTK

   Sedia Ada           SPP 19/2008 (per. 76-78)          Catatan

             LPK boleh memberi kebenaran kepada
             pegawainya untuk menduduki PTK di          Memastikan pegawai
 Tiada panduan
             Kementerian/Negeri/Agensi yang lain dengan     mendapat peluang
  yang jelas
             syarat:                       yang saksama untuk
 tentang syarat-
                                       dinilai.
   syarat
 penumpangan       • dipersetujui oleh LPK yang ditumpang;
                                       Memudahkan dan
             • sukatan penilaian persamaan/tidak jauh berbeza;  menyeragamkan
                                       pengurusan
             • penumpangan keseluruhan/komponen PTK;       tumpangan

             • bayaran pengurusan munasabah dan
             dipersetujui oleh kedua-dua LPK; dan

             • keputusan keseluruhan PTK digabung dan
             disahkan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                15
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


          Mewajibkan Soalan Pengurusan Kewangan Dalam PTK


   Sedia Ada          SPP 19/2008 (per. 27-29)         Catatan


              Soalan kewangan sebagai soalan     Fokus Soalan bagi
              wajib dalam PTK            Bidang Tugas Yang Tidak
    Soalan
                                  Berkait Dengan
   kewangan
               • Merangkumi 10% hingga 20% dari   Kewangan
  sebagai soalan
   pilihan PTK        komponen
                                  - Integriti
               • Boleh berbentuk kajian kes,     - Perbelanjaan Berhemah
                perbincangan kumpulan, kertas    - Pengendalian Aset K’jaan
                tugasan dll.
                                  Bagi memastikan penjawat
                                  awam benar-benar
                                  memahami tatacara dan
                                  prosedur kewangan.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               16
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
          Peningkatan Komitmen Menduduki PTK


   Sedia Ada          SPP 19/2008 (per. 76-78)         Catatan

                                  - Bagi memastikan pegawai
              Memperbaiki Keputusan Aras III ke    komited dan mengambil
 Pegawai boleh
              Aras IV                 serius mengenai urusan
 menduduki PTK
 walaupun tidak                          PTK
              • Diberi peluang sekali sahaja
   bersedia                           - perlu persediaan
                                  mencukupi bagi
                                  memanfaatkan peluang

                                  - Penangguhan 12 bulan
              Penangguhan Menduduki PTK        adalah tempoh yang
              • Pegawai yang telah memohon dan    munasabah untuk pegawai
               ditawarkan tetapi tidak hadir.    yang tidak hadir tanpa
                                  alasan munasabah.
              • LPK boleh menangguhkan pegawai
               daripada menduduki PTK selama 12   - Dapat meningkatkan
               bulan, jika tanpa alasan yang     kecekapan pengurusan
               munasabah.              perbelanjaan pelaksanaan
                                  PTK
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                              17
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

         Perubahan Bentuk Keputusan Komponen Penilaian

    Sedia Ada          SPP 19/2008 (per. 37-39)       Catatan

 Keputusan komponen      Keputusan komponen dalam bentuk
 dalam bentuk Aras      gred
 • Aras IV, III, II, I
               Gred A, B, C, D
 • IV = 80 dan ke atas
                • A = 80 dan ke atas
 • III = 60-79                            Membezakan bentuk
                • B = 60-79
 • II = 40-59                            keputusan komponen
                • C = 40-59
 • I = 0-39                             dengan keputusan
                • D = 0-39               keseluruhan PTK.


Kombinasi keputusan                          Wajaran pemarkahan
komponen, prinsip aras    Kombinasi keputusan komponen,      di antara komponen
terendah           prinsip aras terendah          dimansuhkan.
 • IV + III = Aras III    • A + B = Aras III
 • II + I = Aras II      • C + D = Aras I
Kecuali            Kecuali
 • IV/III + I = Aras II    • A/B + D = Aras II
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                           18
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


           Pemanjangan Nilai Taraf


    Sedia Ada           SPP 19/2008 (per. 69)         Catatan


                                   Memudahkan
                Kelulusan Nilai Taraf boleh diterima  pelaksanaan dengan
  Kelulusan Nilai
                untuk digunapakai oleh LPK       kelulusan di peringkat
  Taraf digunakan
                Kementerian/Negeri/Agensi yang lain,  LPK Kementerian/
  untuk LPK yang
                sekiranya mempunyai kelayakan dan   Negeri/ Agensi tanpa
  memohon sahaja
                skim yang sama.            perlu merujuk JPA.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               19
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

         Penyelarasan Program Bimbingan PTK dengan Latihan Jabatan


    Sedia Ada          SPP 19/2008 (per. 73-74)        Catatan


                                   Menyepadukan PTK
 Persediaan PTK
               Program persediaan PTK          dengan program latihan
 • Jabatan digalakkan                        jabatan
  mengadakan kelas     Ketua Jabatan menstrukturkan semula
  bimbingan PTK      program persediaan PTK supaya lebih   Latihan jabatan
 • Tahap          sistematik dan dijadikan sebagai modul  berorientasikan
  pelaksanaan       dalam program latihan Jabatan yang    kompetensi yang diberi
  berbeza di        berterusan.               penilaian dan akhirnya
  peringkat jabatan                         menjadi kaedah PTK
                                   jangka panjang
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                             20
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    PENAMBAHBAIKAN KAEDAH
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
         (PPK)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

          •  Penilaian berpusat (assessment centre)
          •  Dinilai oleh panel penilai mengikut aktiviti penilaian
             berkaitan
          •  Dua komponen penilaian (Generik dan Fungsional)
          •  Fleksibiliti memilih aktiviti penilaian sesuai dengan
             perkhidmatan     Individu                              Kumpulan

    Public Speaking
                                    Perbincangan /
                                     Temuduga
    Kertas Tugasan

   Penilaian Bertulis                          Kajian Kes

   Penilaian Personaliti                       Persembahan

     Penilaian
   Pengurusan Kerja                         Kertas TugasanJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                            23
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

      PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK)
              Gred 41 hingga 54        Gred 17 hingga 40
              (Kumpulan P&P)        (Kumpulan Sokongan)

  Tempoh Masa        2 hingga 5 hari         1 hingga 2 hari

    Aktiviti     • Public Speaking       • Penilaian Dalam
   Penilaian     • Perbincangan/         Kumpulan
             Persembahan           – Temuduga Berkumpulan
             Kumpulan             – Perbincangan Kes

            • Kertas Tugasan        • Penilaian Pemahaman
            • Penilaian Pengurusan
             Kerja
            • Kertas Renungan
            • Penilaian Bertulis

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                         24
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
  PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK)
 KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
     GRED 41 HINGGA 54
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                   Aktiviti Penilaian dalam PPK (P&P)
                        GENERIK             FUNGSIONAL
                      Public Speaking (15%)
                    Perbincangan Kumpulan (20%)   Kertas Tugasan Individu (40%)
                    Persembahan Kumpulan (30%)   Penilaian Pengurusan Kerja (40%)
                    Kertas Tugasan Kumpulan (25%)     Kertas Renungan (20%)
                     Penilaian Personaliti (10%)
                      Public Speaking (15%)
                                     Kertas Tugasan Individu (40%)
                    Perbincangan Kumpulan (25%)
                                    Penilaian Pengurusan Kerja (40%)
                      Penilaian Bertulis (50%)
                                       Kertas Renungan (20%)
             3-5 hari
                     Penilaian Personaliti (10%)

                      Public Speaking (15%)
                                     Kertas Tugasan Individu (40%)
                    Persembahan Kumpulan (25%)
                                    Penilaian Pengurusan Kerja (40%)
                      Penilaian Bertulis (50%)
                                       Kertas Renungan (20%)
                     Penilaian Personaliti (10%)

                     Pengucapan Awam (10%)
                                     Kertas Tugasan Individu (40%)
                     Group Presentation (30%)
                                    Penilaian Pengurusan Kerja (40%)
                      Penilaian Bertulis(50%)
                                       Kertas Renungan (20%)
                     Penilaian Personaliti (10%)
             2 hari
                    Perbincangan Kumpulan (40%)
                                     Kertas Tugasan Individu (50%)
                     Penilaian Pemahaman (50%)
                                    Penilaian Pengurusan Kerja (50%)
                     Penilaian Personaliti (10%)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                     26
                 SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
           CONTOH JADUAL PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (P&P)
    PTK- TK6

      Hari            8.30-10.00          10.30-1.00        3.00-5.00
  Hari Pertama      Pendaftaran & Penyerahan       Kertas Renungan    Persediaan Penilaian
                Kertas Tugasan (F)        (Lawatan/Ceramah/
                                Video/Kajian Kes) (F)
  Hari Kedua                    Penilaian Pengurusan Kerja (F)
  Hari Ketiga                      Public Speaking (G)
  Hari Keempat                    Perbincangan Kumpulan (G)
  Hari Kelima                    Persembahan Kumpulan (G)

    PTK- TK3 hingga TK5

       Hari            8.30-10.30         10.30-1.00       3.00-5.00
  Hari Pertama        Pendaftaran & Penyerahan     Kertas Renungan    Persediaan Penilaian
                 Kertas Tugasan (F)      (Lawatan/Ceramah/
                                Video/Kajian Kes) (F)
  Hari Kedua                     Penilaian Pengurusan Kerja (F)
  Hari Ketiga                   Public Speaking/Pengucapan Awam (G)
  Hari Keempat       Group Presentation/Perbincangan Kumpulan/Persembahan Kumpulan (G)
  Hari Kelima                Penilaian Bertulis (G)
  Nota: G = Generik, F = Fungsional
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                     27
                 SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
           CONTOH JADUAL PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (P&P)

  PTK- TK1 hingga TK2

      Hari            8.30-9.30             9.30-4.30

   Hari Pertama      Pendaftaran & Penyerahan    Penilaian Pengurusan Kerja (F)
                Kertas Tugasan (F)
      Hari            8.30-8.45       9.00–10.00        10.30–12.00
    Hari Kedua         Pendaftaran &      Perbincangan    Penilaian Bertulis (G)
               Pembahagian Kumpulan    Kumpulan (G)

 Nota: G = Generik, F = Fungsional
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                   28
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
              PENILAIAN PENGURUSAN KERJA
                     PENILAIAN          Panel Penilai
  Pembentangan Oleh Pegawai
                     PENGURUSAN
                      KERJA
                                 1. PENILAIAN
  1. PEMBENTANGAN
                                   PEMBENTANGAN
    •Tugas / Aktiviti / Projek
                                 2. SOAL JAWAB
    • Pencapaian
    •Kesan/Impak
                                 Kriteria Penilaian
  2. SOAL JAWAB
                                 • Kompetensi pegawai
                                   dalam pengurusan
  PEMBUKTIAN
                                   kerja
    • SKT
    •Pengesahan Penyelia


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                            29
                 SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                    FOKUS PK MENGIKUT TK

   TK     Fokus PK       Profail gred           Kompetensi Perkhidmatan
   TK4  Penilaian terhadap  Mengetuai dan      Kebolehan menguruskan sumber di bawah kawalan;
   Gred  pembentangan     mengurus unit      Kebolehan membimbing dan mengetuai pasukan;
   48  hasil kerja      atau beberapa unit    Mempunyai kemahiran interpersonal;
      pegawai dan      kecil dan menjadi    Kebolehan menguruskan konflik dan menyelesaikan
      elemen        sumber rujukan     masalah;
      penyelarasan     dengan keupayaan     Kebolehan berunding di peringkat jabatan dan antara
      serta mengurus    menganalisis      jabatan;
      penghasilan kerja   bidang tugas di     Kebolehan membuat penyampaian dengan berkesan
      berdasarkan      bawah kawalan     kepada individu dan kumpulan;
      peranan        untuk mencapai      Kebolehan merancang dan melaksanakan strategi /
      mengetuai unit    objektif organisasi.  program / aktiviti;
      dengan                     Kebolehan berfikir secara strategik;
      keupayaan                   Kebolehan membuat keputusan dengan berkesan;
      menganalisis                  Kebolehan mengurus bidang-bidang khusus secara
      bidang tugas.                cekap dan berkesan;
                              Berupaya untuk menghayati dan mengamalkan nilai-
                             nilai positif dan menunjukkan integriti yang tinggi;
                              Mempunyai daya ketrampilan diri yang tinggi; dan
                              Kebolehan menjalankan penyelidikan, menulis
                             laporan dan menyediakan kertas kerja.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                        30
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
               CONTOH KRITERIA
            PENILAIAN PENGURUSAN KERJA
      Tempoh masa:
      • Pembentangan – 10 minit
      • Q&A     – 5-10 minit

   BIL              KRITERIA              MARKAH

    1   Kualiti Persembahan, Teknik dan Kreativiti          10

    2   Pengurusan Masa Persembahan                 5

    3   Ketrampilan/Keyakinan Diri                  10
    4   Penguasaan Kompetensi (Q&A):
       i. Penguasaan Kompetensi
                                      30
         - Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi dan Analisis
       ii. Pengurusan kerja                     20

       iii. Kesan dan impak kerja                  25

         JUMLAH KESELURUHAN MARKAH                100
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                        31
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP PENYELIA
            CONTOH FORMAT PENGESAHAN KECEKAPAN
              PEMBENTANGAN PENGURUSAN KERJA TK4

   MAKLUMAT PEGAWAI
   Nama Pegawai : Ali bin Baba
   Gelaran Jawatan :Ketua Penolong Pengarah
   Kementerian/Jabatan : Jabatan XYZ
   Bahagian : Bahagian Sumber Manusia
   Cawangan/Sektor : Cawangan Pengurusan Kompetensi / Sektor Pembangunan
   Unit :Unit Latihan dan Kompetensi
   Deskripsi tugas :Melaksanakan latihan dan khidmat nasihat berhubung pengurusan penilaian
   PTK dan Peperiksaan Perkhidmatan kepada agensi.
   Bilangan staf : 2 orang


   PENGESAHAN PENYELIA
   Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat Pengurusan Kerja pegawai adalah benar.

   Tandatangan : _______________
   Nama Penyelia : Encik Kasim bin Selamat
   Jawatan : Timbalan PengarahJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               32
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
           PEMBENTANGAN PENGURUSAN KERJA TK4

      Tugas / Aktiviti        Pencapaian        Kesan / Impak
    Merancang, mengurus dan    Melaksanakan kursus dan  • Penyediaan soalan
    melaksanakan latihan     latihan sebanyak 25 siri  penilaian yang berkualiti.
    kepada urus setia di     meliputi aktiviti     • Pelaksanaan peperiksaan
    Kementerian dan Jabatan    penggubalan soalan,    yang teratur mengikut
    (TOT).            pengawasan peperiksaan,  peraturan.
                   dan penggubalan
                   sukatan/kurikulum.
    Menyediakan analisa      Membangunkan modul     • Program latihan yang
    keperluan latihan (TNA)    latihan seperti      komprehensif dan
    bagi pengurus sumber     penggubalan soalan dan   meningkatkan kecekapan
    manusia dalam penilaian    sukatan, pengawasan dan  urus setia yang berkenaan.
    kompetensi.          latihan kompetensi
                   dalaman.
    Memberi khidmat nasihat    Menyediakan FAQ      • Maklumat yang jelas,
    berhubung pelaksanaan     berhubung PTK dan     mudah dicapai dan dapat
    PTK dan Peperiksaan      Peperiksaan Perkhidmatan  meningkatkan kualiti
    Perkhidmatan.         sebagai panduan pengurus  penyampaian
                   sumber manusia dan     perkhidmatan.
                   calon.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                              33
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
    (PPK) KUMPULAN SOKONGAN
      GRED 17 HINGGA 40
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
            SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN KOMPETENSI
          KONSEP PUSAT PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
              KUMPULAN SOKONGAN
         KONSEP:
        1 hingga 2 hari            AKTIVITI
        penilaian dengan
        pelbagai aktiviti.   i. PENILAIAN DALAM KUMPULAN
                     a. Perbincangan (Generik & Fungsional)
                       • 5-10 orang
                       • Contoh soalan

                     b. Temuduga Berkumpulan
                       • 2-4 orang
                       • Garis panduan

                   ii. PENILAIAN PEMAHAMAN
                      • Secara individu
                      • Jumlah Soalan
                       - 25 soalan bagi setiap komponen

         Struktur soalan
        perbincangan dan
        penilaian dibezakan
                        Contoh Jadual PPK
        mengikut TK dan
       kumpulan perkhidmatan         (Sokongan)Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                         35
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
            Aktiviti Penilaian dalam PPK (Sokongan)
                    GENERIK              FUNGSIONAL

             Penilaian Pemahaman (50%)       Penilaian Pemahaman (50%)
             Penilaian Dalam Kumpulan (50%)    Penilaian Dalam Kumpulan (25%)
             -  Pemahaman dan Penyelesaian Kes  -  Perbincangan kes
             -  Temuduga Berkumpulan       Penilaian Pengurusan Kerja (25%)


             Penilaian Pemahaman (50%)       Penilaian Pemahaman (50%)
             Penilaian Dalam Kumpulan (50%)    Penilaian Dalam Kumpulan (50%)
             -  Pemahaman dan Penyelesaian Kes  -  Perbincangan kes
             -  Temuduga Berkumpulan       -  Temuduga Berkumpulan             Penilaian Pemahaman (50%)       Penilaian Pemahaman (50%)
             Penilaian Dalam Kumpulan (50%)    Penilaian Dalam Kumpulan (50%)
             -  Pemahaman dan Penyelesaian Kes  -  Perbincangan kes
             -  Temuduga Berkumpulan       -  Temuduga Berkumpulan
             Penilaian Pemahaman (50%)       Penilaian Pemahaman (50%)
             Penilaian Dalam Kumpulan (50%)    Penilaian Dalam Kumpulan (50%)
             -  Pemahaman dan Penyelesaian Kes  -  Perbincangan kes
             -  Temuduga Berkumpulan       -  Temuduga BerkumpulanJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                              36
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KOMPETENSI
          CONTOH JADUAL PUSAT PENILAIAN KECEKAPAN
            KUMPULAN SOKONGAN (GRED 17-40)
       HARI PERTAMA: - KOMPONEN GENERIK

         MASA                AKTIVITI

      8.30 - 8.45 pagi     Pendaftaran & Pembahagian Kumpulan

      9.00 – 10.30 pagi      Pemahaman dan Penyelesaian Kes

    11.00 pagi – 12.30 t/hari      Temuduga Berkumpulan

      2.30 – 4.00 petang         Penilaian Pemahaman


      HARI KEDUA: - KOMPONEN FUNGSIONAL

         MASA                AKTIVITI

      8.30 - 8.45 pagi     Pendaftaran & Pembahagian Kumpulan

      9.00 – 10.30 pagi          Perbincangan Kes

                    Penilaian Pengurusan Kerja (TK4)/
    11.00 pagi – 12.30 t/hari
                    Temuduga Berkumpulan (TK1-TK3)

      2.30 – 4.00 petang         Penilaian Pemahaman

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                     37
                SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN
                CONTOH KRITERIA TAHAP KECEKAPAN
                              PENILAIAN
                   PERBINCANGAN KES
       Tempoh masa: 60 minit

  A.      Penilaian Kumpulan (30%)
  KUMPULAN
  TAJUK
            Kriteria Penilaian                   Markah
  Isi Kandungan Perbincangan                          /10
  Kebolehan Menyelesaikan Kes                          /10
  Kerjasama Berpasukan                              /5
  Pengurusan Kumpulan                              /5
  Jumlah                                    /30

  B.     Penilaian Individu (70%)

     Kriteria                    Respons
    Penilaian                          Keyakinan K’fahaman Pengurusan
           Penampilan Pengetahuan Komunikasi  Kepada                  JUMLAH
                                    Diri  / aplikasi Masa
                            Perbincangan
   Nama
  Peserta
            /10     /10    /10     /10    /10   /10    /10     /70
                                             Skala penilaian
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                      38
          SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
      GARIS PANDUAN TEMUDUGA BERKUMPULAN        • Tujuan : Menguji kompetensi pegawai di tempat kerja
         berasaskan kompetensi gred

        • Pegawai perlu menyertakan senarai tugas dan SKT semasa
         kepada panel

        • Panel penilai perlu berkebolehan mencungkil kompetensi
         pegawai

        • Proses temuduga:
          secara individu
             soalan berasaskan tugas hakiki (fungsional)
          secara kumpulan
             soalan berasaskan gred (generik)
             berbentuk aplikasi dan penyelesaian kesJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    39
                  SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN
                  CONTOH KRITERIA TAHAP KECEKAPAN
                                PENILAIAN
                  TEMUDUGA BERKUMPULAN
  Tempoh masa: 20-30 minit per kumpulan
 A.       Penilaian Kumpulan (10%)

 KUMPULAN :
 TAJUK      :
 Kriteria Penilaian                                    Markah
 Kebolehan menyelesaikan masalah                               /5
 Kerjasama dalam kumpulan                                  /5
 Jumlah                                           /10

 B.       Penilaian Individu (90%)

       Kriteria
       Penilaian       Respons
                      Keyakinan       Kefahaman /        Sikap
             Komunikasi Kepada      Pengetahuan       Penampilan        JUMLAH
                        Diri         Aplikasi        Individu
                   Soalan
    Nama
    Peserta
               /15    /15   /10     /20    /10    /10     /10     /90
                                               Skala penilaian
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                       40
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
      CONTOH SOALAN PEMAHAMAN DAN PENYELESAIAN KES
         (GENERIK) PTK TK1 P.T. (P/O) GRED N17

      ARAS
                          GENERIK
    KESUKARAN


      TK 1      Perkhidmatan kaunter yang diberikan mencerminkan imej
              sesebuah jabatan. Bincangkan apakah kriteria dalam
    (Pengetahuan)
              menyediakan perkhidmatan kaunter yang berkualiti.


              Perkhidmatan kaunter yang baik dapat mengurangkan
      TK 2      rungutan dan aduan daripada pelanggan. Bincangkan
    (Kefahaman)    kaedah terbaik untuk meningkatkan mutu perkhidmatan
              kaunter sesebuah jabatan.


              Jabatan A sering mendapat aduan berkenaan kelewatan
      TK3      menyelesaikan aduan pelanggan memandangkan pegawai-
              pegawai di jabatan ini sering menjalankan tugas di luar.
     (Aplikasi)
              Bincangkan bagaimana perkhidmatan kaunter boleh
              digunakan dalam membantu memulihkan imej Jabatan A.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                         41
          SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
       CONTOH SOALAN PERBINCANGAN KES (FUNGSIONAL)
             PTK TK1 P.T. (P/O) GRED N17

      ARAS
                         FUNGSIONAL
    KESUKARAN
              Peraturan Tatatertib Dalam Perkhidmatan Awam bertujuan
              untuk menyediakan garis panduan tatakelakuan yang perlu
      TK 1      diamalkan oleh semua Pegawai Awam. Pelanggaran dalam
    (Pengetahuan)    peraturan ini boleh menyebabkan tindakan tatatertib
              diambil. Bincangkan jenis-jenis hukuman tatatertib dalam
              perkhidmatan awam.

              Encik Idris telah dibersarakan atas sebab kesihatan. Walau
              bagaimanapun beliau telah kembali sihat dan memohon
      TK 2      untuk dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam.
    (Kefahaman)    Bincangkan sama ada beliau boleh dilantik semula atau
              tidak ke dalam perkhidmatan awam. Berikan alasan anda.

              Puan Aminah seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik gred
      TK3      M48. Beliau kini sedang memangku gred M54. Bincangkan
     (Aplikasi)    syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dipertimbangkan ke
              gred yang lebih tinggi.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                           42
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
PENILAIAN KOMPETENSI BERTERUSAN
       (PKB)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
                SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    KONSEP PENILAIAN KOMPETENSI BERTERUSAN (PKB)
   KONSEP
                                    KLASIFIKASI AKTIVITI
   • Aktiviti pembangunan                     BERASASKAN KOMPETENSI
    profesional/kompetensi                      GRED/JAWATAN
    berterusan distrukturkan
                                 Aktiviti Utama
    semula berasaskan
    kompetensi dan diberi
    penilaian                         • Latihan Dalam Perkhidmatan
                                 • Pembangunan Ilmu & Kepakaran
   PENILAIAN                          • Aktiviti Profesional/ Bukan
                                  Profesional
   • Tahap penyertaan
   • Pengumpulan mata                     Aktiviti-aktiviti Lain
   • Mata maksimum mengikut
                                 • Kelayakan Akademik/Profesional
    klasifikasi
                                  Yang Bukan Syarat Kelayakan
                                  Masuk
                                 • Penerbitan Hasil Karya (yang
         CPD adalah program yang dirancang untuk      diiktiraf)
          mempertingkatkan pengetahuan dan
         menambahbaik kecekapan profesional
                                 • Penempatan / fellowship
         sepanjang kerjaya seseorang pegawai. Ia     • Sangkutan ke agensi bukan
         merupakan komitmen ahli-ahli persatuan       kerajaan
            profesional untuk mengekal dan      • Pengiktirafan & Anugerah
          mengembang serta mempertingkatkan       • Pementoran/Coaching
        pengetahuan, kemahiran dan membangunkan
        kualiti peribadi yang diperlukan di dalam bidang
               profesional berkaitan.


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                  44
                PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
              SPP CONTOH PROGRAM CPD DAN

             AKTIVITI PEMBANGUNAN KOMPETENSI

                                      MATA MENGIKUT
     BIL.             KATEGORI CPD
                                        AKTIVITI
         Latihan Dalam Perkhidmatan
      1
            a) Kursus Jangka Pendek (<3 bulan)             10
            b) Kursus Jangka Sederhana (3-12 bulan)          15
            c) Kursus Jangka Panjang (>12 bulan)            20


         Pembangunan Ilmu & Kepakaran
           a) Persidangan/Forum/Konvensyen/Kolokium/Seminar
      2        Pengerusi
                                         15
              Pembentang
                                         10
              Peserta
                                          5
            b) Taklimat/Ceramah/Bengkel
               Penceramah
                                         15
               Fasilitator
                                         10
               Peserta
                                          5
            c) Pembentangan Ilmiah/Kertas Kerja
              Pembentang
                                         15
              Peserta
                                          5
            d) Projek
               Ketua/Pengarah/Pengerusi
                                         15
                                     Samb..
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                             45
                SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                 CONTOH PROGRAM CPD DAN
              AKTIVITI PEMBANGUNAN KOMPETENSI
                                      MATA MENGIKUT
     BIL.               KATEGORI CPD
                                       AKTIVITI

     3   Penerbitan Hasil Karya (yang diiktiraf)

           a) Buku                          15
           b) Rencana/Jurnal (Majalah/Buletin/Akhbar)        10
           d) Kertas Kajian/Laporan                  8
           e) Lain-lain                        5
               (Contoh: Ahli Penerbitan)

        Pengiktirafan & Anugerah
     4
           a) Kementerian/Jabatan/Agensi               5
           b) Badan Korporat/Swasta                  5
           c) Peringkat Nasional                   5
           d) Peringkat Antarabangsa                 10
           e) Pingat/Bintang Kebesaran                10


     5   Aktiviti-aktiviti Pembangunan Kompetensi Lain

           a)  Penempatan / fellowship               20
           b)  Aktiviti Profesional/ Bukan Profesional       10
           c)  Sangkutan ke agensi bukan kerajaan         10
           d)  Pementoran/Coaching                 10
           e)  Program Kualiti Jabatan               10
              (Contoh: Pasukan Kualiti, KMK, Inovasi)


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                        Samb..  46
                 SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
               CONTOH PROGRAM CPD DAN
             AKTIVITI PEMBANGUNAN KOMPETENSI

                                      MATA MENGIKUT
     BIL.              KATEGORI CPD
                                       AKTIVITI
     6   Kelayakan Akademik/Profesional
          a) PhD                           70
          b) Sarjana                         65
          c) Diploma Lanjutan / Ijazah Pertama            60
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                             47
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
          CONTOH MATA MAKSIMUM MENGIKUT KLASIFIKASI

                                   MATA MAKSIMUM
     BIL        KATEGORI
                             TK1  TK2  TK3    TK4  TK5  TK6
      1  Latihan Dalam Perkhidmatan        30  30   30    25  25  20
      2  Pembangunan Ilmu & Kepakaran       30  30   30    35  35  40
      3  Aktiviti Profesional/ Bukan        20  20   20    20  20
                                               20
        Profesional
      4  Pementoran/Coaching            20  20   20    20  20  20
      5  Penerbitan Hasil Karya (yang diiktiraf)  10  10   10    15  15  20
      6  Penempatan / fellowship          10  10   10    15  15  20
      7  Sangkutan ke agensi bukan kerajaan    10  10   10    15  15  20
      8  Pengiktirafan & Anugerah          5   5   5     10  10  10
      9  Program Kualiti Jabatan          5   5   5     5   5   5
     10  Kelayakan Akademik/Profesional Yang
        Bukan Syarat Kelayakan Masuk

        a) PhD                            70
        b) Sarjana                          65
        c) Diploma Lanjutan / Ijazah Pertama             60
        d) Diploma / Sijil Profesional                60


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                 48
                    CONTOH CPD
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
               (Kementerian Kesihatan Malaysia)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    50
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    50
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
  PENILAIAN BERTERASKAN LATIHAN
        (PBL)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
               SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
       KONSEP PENILAIAN BERTERASKAN LATIHAN (PBL)
  KONSEP
  • Kursus-kursus berasaskan
   kompetensi distrukturkan
   semula/dibangunkan mengikut
   gred dan diberi penilaian

  PENILAIAN
  • Penilaian sepanjang kursus 60%
  • Penilaian akhir kursus 40%     PBL
  • Pembuktian kompetensi           Penilaian
   berasaskan sijil dan keputusan      Sepanjang
   kursus                   Kursus

  PELAKSANAAN
  • Dalam satu kursus sepenuh
   masa; atau
  • Kursus berperingkat-peringkat

  TEMPOH:
  • Mengikut keperluan kompetensi
   dan kesesuaian


Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                     52
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
            CONTOH PBL
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
    URUSAN TEMPOH PERALIHAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


        URUSAN TEMPOH PERALIHAN


   • Tempoh peralihan bermula dari tarikh pelaksanaan kaedah
    penilaian di bawah SPP ini sehingga 31 Disember 2009
   • Pegawai yang telah mengikuti kaedah lama tetapi masih belum
    lulus komponen PTK yang berkaitan
   • Pegawai yang menduduki semula menerusi kaedah di bawah
    Lampiran F dalam tempoh peralihan untuk Melepasi Tahap
    Kompetensi pada Aras III.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    58
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
              Jadual Kaedah Menduduki Semula PTK
              bagi Tempoh Peralihan dan Selepasnya


               Kumpulan P&P TK3-TK6 Gred 44 hingga 54

  Komponen yang
                         Kaedah Menduduki Semula
   belum lulus
    Kaedah
                    Tempoh Peralihan             Mulai 1 Januari 2010
   Kursus PTK

                     Kertas Projek
    Penilaian    –  berdasarkan kajian kes mengikut aras kesukaran      Generik
            –  Format penyediaan Kertas Projek akan ditentukan
              oleh panel penilaian


                    Kertas Penilaian
     Ujian     -  Berbentuk soalan ujian (take-home exam)         Fungsional
            -  1 kertas Generik dan 1 kertas Fungsional mengikut
              aras kesukaran
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                   59
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
            Jadual Kaedah Menduduki Semula PTK
            bagi Tempoh Peralihan dan Selepasnya

                Kumpulan P&P TK1-TK2 Gred 41/42

                        Kaedah Menduduki Semula
    Kaedah
   Peperiksaan
                   Tempoh Peralihan          Mulai 1 Januari 2010


                 Kertas Tugasan Generik
    Umum      –  Berbentuk soalan penyelesaian masalah        Generik
              mengikut aras kesukaran                Kertas Tugasan Fungsional
    Khusus     –  Berbentuk soalan penyelesaian masalah       Fungsional
              mengikut aras kesukaran
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               60
              SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
             Jadual Kaedah Menduduki Semula PTK
             bagi Tempoh Peralihan dan Selepasnya

              Kumpulan Sokongan TK4 Gred 26 hingga 40

                        Kaedah Menduduki Semula
   Kaedah
   Kursus PTK
                 Tempoh Peralihan             Mulai 1 Januari 2010

                  Kertas Projek
           -  berdasarkan kajian kes mengikut aras          Generik
   Penilaian      kesukaran                 (Penilaian Dalam Kumpulan dan
           -  Format penyediaan Kertas Projek akan       Penilaian Pemahaman)
             ditentukan oleh panel penilaian

                 Kertas Penilaian               Fungsional
           -  Berbentuk soalan ujian (take-home exam)
    Ujian                            (Penilaian Dalam Kumpulan dan
           -  1 kertas Generik dan 1 kertas Fungsional
             mengikut aras kesukaran              Penilaian Pemahaman)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                  61
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
            Jadual Kaedah Menduduki Semula PTK
            bagi Tempoh Peralihan dan Selepasnya


             Kumpulan Sokongan TK1-TK3 Gred 17 ke atas

    Kaedah               Kaedah Menduduki Semula
   Peperiksaan       Tempoh Peralihan           Mulai 1 Januari 2010


               Penilaian Pemahaman             Generik
    Umum    - Penilaian Pemahaman yang sama di bawah  (Penilaian Dalam Kumpulan dan
                   kaedah PPK           Penilaian Pemahaman)               Penilaian Pemahaman            Fungsional
    Khusus   - Penilaian Pemahaman yang sama di bawah  (Penilaian Dalam Kumpulan dan
                   kaedah PPK           Penilaian Pemahaman)
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                              62
                SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
               Jadual Kaedah Menduduki Semula PTK
               bagi Tempoh Peralihan dan Selepasnya               Kumpulan Sokongan TK1-TK3 Gred 1 hingga 16

                            Kaedah Menduduki Semula
      Penilaian
                     Tempoh Peralihan        Mulai 1 Januari 2010

    Pengetahuan dan           Pengetahuan dan
                                         Generik
    Nilai-Nilai Peribadi    Nilai-Nilai Peribadi atau Generik


      Kemahiran         Kemahiran atau Fungsional          Fungsional
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                               63
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

    TINDAKAN SUSULAN PENGURUS SUMBER MANUSIA

        Kenal pasti kaedah penilaian yang
        akan diubahsuai mengikut
        kesesuaian skim perkhidmatan

          Penggubalan sukatan penilaian
          berasaskan sukatan
          peperiksaan/kurikulum kursus PTK


            Kelulusan LPK
            Kementerian/Negeri/Agensi


              Makluman kepada semua calon
              tentang pengubahsuaian kaedah
              penilaian yang diluluskanJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                    65
             SPP PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
                CAWANGAN PENGURUSAN KOMPETENSI,
                   BAHAGIAN PERKHIDMATAN,
                JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

								
To top