drshaheda by cKByps

VIEWS: 91 PAGES: 54

									          UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


               PEPERIKSAAN AKHIR
               SEMESTER 2 SESI 2006/2007


KOD     :  KPD 2053       KURSUS: PEDAGOGI BACELOR PENDIDIKANTARIKH    :             MASA     :


ARAHAN: SILA JAWAB DALAM KERTAS OMR DENGAN MENGGUNAKAN

PENSIL 2B
KERTAS INI MENGANDUNGI       MUKA SURAT BERCETAK TERMASUK KULIT


       K KOSONG SATU TIGA KOSONG EMPAT            K 0   1    3  0  4
NO. PENDAFTARAN:
         (dengan perkataan)                    (dengan angka)

NO. KAD PENGENALAN :      5  9  0  7  2  0  0  9  5  1  3    6
NAMA PENSYARAH :     DR SHAHEDA USOF
                 -


      JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERI ARAHAN
Arahan kepada calon: Baca dan pilih serta hitamkan dalam kertas OMR dengan pensil 2B


1. Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi setelah tiga tahun masih lagi
tidak memperolehi pekerjaan yang setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin
kurang dalam dirinya

A.  Praktikal
B.  Analitis
C.  Kreatif
D.  Kontemplatif

2. Diantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan praktikal?

A. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin mengikuti jejak langkah
  ibunya yang sedang menjadi pengetua di sekolah.
B. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan bakatnya.
C. Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin mengerjakan tanah
  bapanya.
D. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti pada negara.

3. Langkah pertama dalam penyelesaian masalah Model Sternberg ialah mengenal pasti masalah.
Yang manakah antara berikut menunjukkan seorang pelajar itu TIDAK memahami langkah
pertama ini?

A. Mencari data berkaitan kekosongan jawatan yang ada semasa memilih program pengajian di
  universiti.
B. Menganalisa kekurangan dan kekuatan diri dan mencari kursus-kursus yang boleh
  membantunya memperbaik diri.
C. Meneruskan pengajian walapun dilaporkan seniornya masih ramai yang menganggur.
D. Semasa ditahun akhir pengajian, mencari kursus-kursus keusahawanan.

4. Dalam penyelesaian masalah Model Sternberg, langkah terakhir adalah pemantauan. Apakah
yang harus dipantau?

  I.  Proses mengenal pasti masalah
  II.  Proses mendefinisi masalah
 III.  Proses pembinaan strategi
 IV.  Proses pelaksanaan strategi
  V.  Proses memaparkan maklumat
 VI.  Proses memperuntukan sumber

A.  I, II, III, IV
B.  II, III, IV, V
C.  III, IV, V, VI
D.  I, II, V, VI


5. Masteri merujuk kepad
A.  pengunaan ujian taksiran sumatif untuk mengesan prestasi pelajar.
B.  pemilihan aktiviti yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para pelajar.
C.  penetapkan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran bermula.
D.  pengurangan peranan guru semasa pengajaran.

6. Pelaksanaan pendekatan masteri adalah berasaskan falsafah

A.  semua pelajar boleh menguasai dengan guru yang cemerlang mengajar.
B.  penggalakkan pengajaran disokong dgn ganjaran fizikal.
C.  masa sahaja merupakan pemboleh ubah untuk menguasai pelajaran.
D.  ketekunan guru mengajar dan strategi yang sesuai.

7. Seorang masih tidak menguasai pelajaran setelah suatu strategi pengajaran. Apakah yang
TIDAK harus dilakukan oleh guru?

A.  Guna strategi lain.
B.  Beri lebih masa semasa taksiran.
C.  Mudahkan soalan taksiran.
D.  Beri lebih perhatian.

8. Seorang murid yang telah berjaya mengusai sesuatu isipelajaran haruslah diberikan semua yang
berikut KECUALI

A.  diberi peluang membantu rakannya masih gagal menyempurakan tugasan.
B.  diberi ganjaran yang setimpal dengan usahanya pada kali pertama percubaan.
C.  dikecualikan dari objektif pembelajaraan seterusnya.
D.  memberi dorongan yang berterusan.

9. Eksperimen dikatakan sebagai salah satu kaedah yang menggalakkan konstruktivisme. Dalam
keadaan bagaimanakah eksperimen TIDAK menggalakan konstrukstivisme?
A. Pelajar menggubal eskperimen mereka sendiri.
B. Pelajar diminta menneutkan apa yang ingin mereka kaji.
C. Pelajar diminta menyenaraakn alat yang mereka perlukan.
D. Pelajar diminta mengikut langkah yang terdapat dalam manual makmal.
10. Diberi satu permasalahan, strategi yang manakah menggambarkan pendekata konstruktivisme?
A. Murid menulis satu artikel berdasarkan bahan-bahan dalam internet.
B. Murid membuat eksperimen yang guru telah guru huraikan teorinya terlebih dahulu.
C. Murid diminta mengemukakan soalan-soalan yang mana jawapan guru hanyalah
  terbatas kepada ya atau tidak sahaja.
D. Murid melakarkan apa yang guru katakan dalam bentuk simbol grafik.


11.Antara prinsip pembelajaran konstruktivis adalah lebih banyak yang telah dipelajari, lebih
banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud

A.  murid harus mempunyai mindanya yang aktif dan tidak semestinya fizikalnya yang aktif.
B.  murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar.
C.  pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran guru.
D.  penekanan kepada gaya belajar kinestetik dan bukan kepada auditori atau visual.

12. Peranan guru dalam pendekatan konstruktivisme meliputi semua yang berikut tetapi yang lebih
utama adalah

A.  terokai idea murid.
B.  sediakan soalan yang memudahkan murid merumus sesuatu pernyataan masalah.
C.  menggalakkan murid berkoloborasi.
D.  menggalakkan murid buat refleksi.

13. Setelah bergraduat dan mengajar disekolah, guru dapati apa yang dipelajarinya di universiti
berkaitan strategi pengajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu
dilakukan untuk mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan?
A. Refleksi
B. Penilaian
C. Transformasi
D. Adapatasi

14. Seorang yang telah mengajar selama 20 tahun tetapi masih lagi menggunakan strategi
pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan yang ia TIDAK melakukan perkara berikut:
A. kefahaman baru
B. representasi
C. persediaan
D. pemilihan
15.Yang manakah antara komponen objektif boleh menguji kecekapan seseorang pelajar?
   I. Audien
  II. Behavior
  III. Condition
  IV. Desired criteria

A. I, II, III
B. II, III IV
C. I, III, IV
I, II, IV


16.Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat muzik apatah lagi dia
bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat dengan muzik. Walau bagaimana pun adiknya
sendiri adalah „tone deaf”. Apakah yang dapat dirumuskan?
A. Kecerdasan bukan hanya satu tret.
B. Kecerdasan boleh diajar.
C. Kecerdasan bergantung kepada budaya
D. Kecerdasan


17. Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap berkaitan sesuatu
tajuk lengkap dengan label dan warnanya yang menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan
taksiran. Untuk memberi peluang untuk murid auditori, guru seharusnya
A. memberi peluang untuk murid bertanya.
B. menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
C. membenarkan murid berjalan-jalan dalam kelas untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.
menunjukkan isi penting.18.Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran koperatif adalah
menggunakan sistem kumpulan pakar. Kelemahan sistem ini adalah
A. ahli yang diberi tanggungjawab tidak memenuhi tanggung jawabnya.
B. mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian ahli.
C. Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar-isipelajaran.
Keberkesanan tidak dapat dipastikan

18. Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperatif berbanding kumpulan
pembelajaran tradisional adalah yang berikut KECUALI
A. kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
B. dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
C. melibatkan persaingan antara pasukan.
D. mengambil kira prestasi para ahli.
19. Yang manakah antara komponen objektif boleh menguji kecekapan seseorang pelajar?
   V. Audien
    VI. Behavior
   VII. Condition
   VIII. Desired criteria

 D.  I, II, III
 E.  II, III IV
 F.  I, III, IV
 G.  I, II, IV

 20. Diantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan praktikal?

 A. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin mengikuti jejak langkah
  ibunya yang sedang menjadi pengetua di sekolah.
 B. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan bakatnya.
 C. Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin mengerjakan tanah
  bapanya.
 D. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti pada negara.

 21. Dalam penyelesaian masalah Model Sternberg, langkah terakhir adalah pemantauan. Apakah
 yang harus dipantau?
 I. Proses mengenal pasti masalah
 II. Proses mendefinisi masalah
III. Proses pembinaan strategi
IV. Proses pelaksanaan strategi
 V. Proses memaparkan maklumat
VI. Proses memperuntukan sumber

 A.   I, II, III, IV
 B.   II, III, IV, V
 C.   III, IV, V, VI
 D.   I, II, V, VI
22. Dalam setiap pengajaran, seorang guru mengemukakan isi pelajaran sepenuhnya. Dengan cara
ini beliau mengharapkan akan dapat memenuhi sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Apakah
kriteria yang tidak dipenuhinya?

A.  Integrasi
B.  Motivasi
C.  Turutan
D.  Kontinuiti

23. Semasa mengajar seorang guru menekankan pengajaran sejarah zaman batu. Bila murid
bertanya bagaimana kita boleh pastikan umur batu yang kononnya beribu tahu, guru tersebut
mengatakan apa yang ditanya tidak penting. Ini menunjukkan guru tersebut

A.  tidak mengamalkan integrasi.
B.  tidak pentingkan murid bertanya.
C.  mengutamakan isipelajaran.
D.  ingin cepat menamatkan sukatan pelajaran.

24. Dalam memilih tujuan berikut “Murid mengenal pasti langkah-langkah menjaga kesihatan
jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dikalangan pelajar tahun 4 di
sekolah rendah”, apakah yang TIDAK diambil kira semasa merumuskan tujuan ini?

A.  Dari Pakar konten
B.  Dari segi falsafah
C.  Dari segi psikologi
D.  Dari segi pelajar sendiri

25. Sesuatu isipelajaran itu dirasakan amat penting diketahui oleh para pelajar. Setelah dipilih
strategi pengajaran yang berkesan, pelajaran tersebut diajar dan seterusnya nya dinilai dengan
dengan soalan lisan terhadap sebahagian pelajar.
Apakah yang telah TIDAK diambil kira dalam menentukan kriteria tujuan tersebut?

A.  Kualiti bahan pengajaran
B.  Prosedur pengajaran
C.  Taksiran pemahaman pelajar
D.  Kesempurnaan minat
26. Antara yang berikut yang manakah merupakan satu masalah pengurusan bilik darjah yang
berpunca dari pelajar?

A.  Pelajar tidak bermotivasi unutk mendengar apa yang guru sampaikan.
B.  Pelajar berasa isipelajaran sukar dikuasai dalam masa yang guru peruntukkan.
C.  Pelajar berasa lapar kerana guru tidak benarkan keluarkan semasa waktu rehat.
D.  Pelajar kerap berasa takut kepada guru kerana tidak siapkan kerja rumah.

27. Dalam usaha menangani salah laku para pelajar, guru menggunakan pujian. Apakah yang
boleh menerangkan kesan strategi ini jika terlalu kerap digunakan perkataan yang sama?

A.  Pujian guru jadi tidak bermkana
B.  Penggunaan perkataan sesuai tidak banyak.
C.  Pengagihan pujian tidak dilakukan dengan adil.
D.  Intonasi guru dalam penyampaian boleh meyakinkan pelajar akan keikhlasan guru.


28. Dalam menentukan sesuatu peraturan kelas, guru perlu pastikan peraturan tersebut

A.  boleh dikuatkuasa.
B.  dipersetujui ramai.
C.  bermenafaat padanya.
D.  boleh menunjukkan kuasa guru.

29. Semasa melakukan transformasi, guru telah membaca dan memahami sesuatu isispelajaran dan
membuaat nota yang berkaitan. Seterusnya guru menyediakan analogi yang sesuai supaya
muridnya mudah faham. Ini semuanya didapati dari guru lain yang lebih berpengalaman Walau
bagaamanapun semasa penyampaian, perancangan yang diimplementasikan ini tidak dapat
disampaikan sepenuhnya kerana kekurangan masa. Kenapakah ini berlaku?
A. Guru baru ini tidak mengambil kira masa yang diperuntukkan.
B. Guru tidak mengambil kira isipelajaran.
C. Guru tidak mengambil kira respon para pelajar.
D. Guru tidak mengambil kira kehendak kurikulum.
29.Tujuan dilakukan transformasi kepada isipelajaran yang akan diajar adalah kerana
A. ini yang telah diarahkan oleh pihak sekolah.
B. dalam keadaan asalnya murid mungkin tidak faham isipelajaran tersebut.
C. guru perlu mengubah dari apa yang ia tahu kepada apa yang murid perlu tahu.
D. guru ingin memaparkan taraf akademiknya.


29. Setelah bergraduat dan mengajar disekolah, guru dapati apa yang dipelajarinya di universiti
berkaitan strategi pengajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu
dilakukan untuk mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan?
E. Refleksi
F. Penilaian
G. Transformasi
D. Adapatasi

30. Seorang yang telah mengajar selama 20 tahun tetapi masih lagi menggunakan strategi
pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan yang ia TIDAK melakukan perkara berikut:
E. kefahaman baru
F. representasi
G. persediaan
H. pemilihan

31. Dalam memilih tujuan berikut “Murid mengenal pasti langkah-langkah menjaga kesihatan
jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dikalangan pelajara tahun 4 di
sekolah rendah”, apakah yang TIDAK diambil kira semasa merumuskan tujuan ini?
A. Dari Pakar konten
B. Dari segi falsafah
C. Dari segi psikologi
D. Dari segi pelajar sendiri


31. Berikut adalah benar mengenai pembelajaran masteri KECUALI

    A. Semua pelajar diajar pelajaran yang sama pada awal pelajaran
    B. Kurikulum dibahagikan kepada beberapa unit-unit kecil pembalajaran
    C. Keputusan ujian sumatif digunakan untuk menentukan keperluan memberi
     pengajaran ulangan atau aktiviti pemulihan.
    D. Dalam aktiviti pemulihan, guru harus menjelaskan sesuatu konsep dengan cara lain
     daripada pengajaran asal.
32.Kaedah heuristik boleh digunakan sebagai panduan dalam pendekatan penyelesaian masalah.


            Melaksanakan beberapa tindakan alternatif untuk
            menyelesaikan masalah
            Laksanakan satu dan lihat tindakan tersebut menuju ke
            arah penyelesaian masalah
            Simpan rekod tentang percubaan.
            Pilihan yang salah tidak diulangi


Ciri-ciri di atas merujuk kepada teknik heuristik,

    A.  Analisa cara
    B.  Awal ke akhir
    C.  Akhir ke awal
    D.  Jana & uji


33. Penilaian dalam pembelajaran masteri bertujuan untuk ;

       I. mengenalpasti sebab kelemahan murid dalam suatu unit pembelajaran
       II. menentukan aktiviti pemulihan dan pengkayaan yang perlu dijalankan.
      III. menentukan keberkesanan kaedah, bahan atau aktiviti pengajaran dan
         pembelajaran
      IV. mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar.

    A.  I, II dan IV
    B.  II, III dan IV
    C.  I, II dan III
    D.  I, II, III dan IV
34.


        Peraturan kurang jelas
        Tiada ruang yang cukup untuk aktiviti.
        Guru tidak membuat persediaan
        Pelajar tidak dilatih mengikut rutin
        Peralatan tidak mencukupiFaktor-faktor di atas boleh menimbulkan masalah di dalam bilik darjah. Masalah ini boleh di
klasifikasikan sebagai ,

   A.  masalah prosedur
   B.  masalah gangguan
   C.  masalah pengajaran
   D.  masalah motivasi

35. Salah satu daripada kenyataan berikut adalah TIDAK BENAR mengenai konsep pendekatan
pengajaran secara induktif.

   A.  Pelajar mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum
   B.  Bantuan dan bimbingan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran
   C.  Pelajar memerlukan masa membina konsep untuk membentuk konsep.
   D.  Pelajar menukarkan pengetahuan yang diperolehi kepada pengetahuan kemahiran yang
      boleh dipa
36 Dalam menentukan komponen sesuatu objektif pengajaran, komponen yang manakah telah
tersalah label?

      Audien      Behavior      Condition     Desired Criteria
A      2 Biru      Menyenaraikan    Dalam masa 5 80% tepat
               nama ibu negeri   minit
B      Pengakap muda  Mengikat      Sambil tutup mata Dalam masa 10
               simpulan               minit
C      Pengawas sekolah Menamakan      Sambil   tangan Tidak lebih 2
               peraturan sekolah  terikat      kesalahan
D      Guru praktikum  Menyatakan     Secara berpasang Kesmua betul
               punca   masalah
               disiplin


37. Yang manakah antara komponen objektif boleh menguji kecekapan seseorang pelajar?

   IX.  Audien
   X.  Behavior
   XI.  Condition
   XII.  Desired criteria

H.  I, II, III
I.  II, III IV
J.  I, III, IV
K.  I, II, IV


37.Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat muzik apatah lagi dia
bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat dengan muzik. Walau bagaimana pun adiknya
sendiri adalah „tone deaf”. Apakah yang dapat dirumuskan?

E.  Kecerdasan bukan hanya satu tret.
F.  Kecerdasan boleh diajar.
G.  Kecerdasan bergantung kepada budaya
H.  Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan luaran.
38.Doa seorang guru dalam usahanya membantu muridnya adalah seperti berikut
“Kurniakanlah saya kekuatan untuk mengubah apa yang saya boleh ubah
Kurniakanlah saya kesabaran untuk menerima apa yang saya tidak boleh ubah”

Apakah kecerdasan yang perlu ada untuk menggubal doa seperti ini?

A.  Linguistik, kinestatik, intrapersonal
B.  Lingusitik, logik matematik, visual
C.  Linguistik, interpersonal, muzik
D.  Lingusitik, interpersonal, intrapersonal39. Dalam memilih strategi pengajaran untuk mengajar tajuk kemerdekaan Malaysia, seorang guru
telah memilih gabungan aktiviti berikut; mengadakan lakonan bisu diringi lagu-lagu instrumental
patriotik.

Kecerdasan manakah mungkin TIDAK jelas dipaparkan?

A.  Muzik
B.  Spatial
C.  Lingusitk
D.  Kinestetik

40. Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap berkaitan sesuatu
tajuk lengkap dengan label dan warnanya yang menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan
taksiran. Untuk memberi peluang untuk murid auditori, guru seharusnya

D.  memberi peluang untuk murid bertanya.
E.  menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
F.  membenarkan murid berjalan-jalan dalam kelas untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.
G.  menunjukkan isi penting.


41.Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran koperatif adalah
menggunakan sistem kumpulan pakar. Kelemahan sistem ini adalah

D.  ahli yang diberi tanggungjawab tidak memenuhi tanggung jawabnya.
E.  mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian ahli.
F.  Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar-isipelajaran.
G.  Keberkesanan tidak dapat dipastikan.
42. Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperatif berbanding kumpulan
pembelajaran tradisional adalah yang berikut KECUALI

E.  kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
F.  dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
G.  melibatkan persaingan antara pasukan.
H.  mengambil kira prestasi para ahli.


43. Pembentukan keahlian sesuatu kumpulan ditentukan oleh semua yang berikut KECUALI

A.  prestasi pelajar yang menunjukkan kepelbagaian.
B.  jenis tugasan yang menekankan keaktifan.
C.  masa yang ada.
D.  kebolehan ahli untuk bekerjasama.


44. Antara perbezaan utama antara STAD, TGT dengan Jigsaw adalah

A.  Jigsaw tidak menekankan persaingan.
B.  STAD mengambil kira prestasi awal ahli.
C.  Jigsaw menggunakan ujian khas.
D.  TGT menetapkan siapa saingan para pelajar.


45. Pelajar diminta menghasilkan satu peribahasa baru. Untuk memenuhi tujuan ini, pelbagai
peribahasa sedia ada dipaparkan kepada pelajar. Semasa ini dilakukan peranan- peranan berikut
harus dijalankan oeh guru KECUALI

A.  meminta murid melihat pola-pola peribahasa yang dipamerkan.
B.  membincangkan penggunaan peribahasa berkenaan dalam ayat.
C.  melisankan peribaahsa agar dipastikan ritmanya (it rhymes)
D.  mentafsir makna peribahasa berdasarkan perkataan yang digunakan.


46. Untuk membentuk konsep semasa pendekatan induktif, yang manakah TIDAK harus berlaku?

A.  Guru harus menyenaraikan item.
B.  Murid seharusnya mengelompokan item.
C.  Guru seharusnya melabel item.
D.  Murid seharusnya mengkategori item.
47. Tujuan mentafsir data dalam pendekatan induktif adalah adalah melakukan aktiviti yang
kelihatan mewakili operasi mental yang tidak kelihatan. Padanan yang manakah TIDAK tepat
menggambarkan antara aktiviti yang kelihatan dan soalan yang ditanya dalam operasi mental?

A.  Membuat inferen – apakah kesimpulan
B.  Kenalpasti perkaitan – apakah yang kelihatan
C.  Meneroka perkaitan – kenapakah ini terjadi
D.  Mengesahkan fenomena – kenapa terjadi demikian


48. Keberkesan sesuatu kaedah pengajaran amat bergantung kepada markah yang diperolehi
setelah tamat penggunaan kaedah berkenaan untuk mengajar sesuatu isipelajaran. Antara yang
berikut kaedah yang manakah paling TIDAK tepat menggambarkan kesimpulan diatas?

A.  Induktif
B.  Deduktif
C.  Pengajaran oleh guru
D.  Pengajaran oleh rakan sebaya49. Seseorang itu akan lebih faham sesuatu pelajaran jika perkara yang diterimanya adalah selaras
dengan kerangka yang terdapat dalam mindanya. Ini adalah asas kepada

A.  pendekatan deduktif.
B.  pendekatan induktif.
C.  pendekatan transitif.
D.  pendektaan generik.


50. Salah satu cara untuk menambahbaik struktur kognitif seseorang ialah dengan memberikannya
advance organizer

A.  di awal pengajaran.
B.  semasa pengajaran.
C.  di akhir pengajaran.
D.  sepanjang pengajaran.
38. Carl Rogers mempunyai beberapa pandangan terhadap pembelajaran. Antaranya ialah

    i. Kita tidak boleh mengajar secara langsung kepada seseorang. Kita hanya boleh
       memudahcarakan pembelajaran tersebut.
    ii. Pelajar mempelajari perkara baru secara berkesan jika ia sedar apa yang
       dipelajari itu bermakna dan penting baginya.
    iii. Paksaan dan desakan membantu dalam menstruktur dan menyusun diri pelajar
       untuk mengikuti pembelajaran.
    iv. Pengalaman yang diasimilasi melibatkan proses menyusun semula organisasi
       diri.
    A  i, ii dan iii sahaja.
    B  ii, ii dan iv sahaja.
    C  ii, iii dan iv sahaja.
    D  ii, iii dan iv sahaja.

38. Di dalam Pembelajaran Penguasaan “Mastery Learning”, terdapat dua faktor yang
  memberi kesan kepada kadar pembelajaran pelajar iaitu ;

    i. Peluang untuk belajar.
    ii. Akauntabaliti dalam diri pelajar.
    iii. Kemampuan dan kesanggupan menunggu.
    iv. Masa yang diperuntukkan kepada pelajar.

    A  i dan iv sahaja.
    B  iii dan iii sahaja.
    C  ii dan iii sahaja.
    D  ii dan iv sahaja.

39. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pembelajaran Masteri ?

    A Satu kaedah pengajaran dan pembelajaran alternatif yang melibatkan pelajar
     sampai kepada satu tahap penguasaan unit-unit sebelum meneruskan
     pembelajaran yang seterusnya.
    B Pelajar akan mencapai aras yang sama terhadap kandungan masteri dalam
     masa yang ditetapkan .
    C Pembelajaran masteri bergerak kepada satu anjakan di mana tanggungjawab
     adalah bergantung sepenuhnya kepada guru dan pelajar.
    D Pembelajaran masteri berfokus kepada kandungan dan bahan


40. Berikut adalah beberapa prinsip yang melibatkan pembelajaran Masteri KECUALI ;

    A Penekanan adalah diberi kepada kurikulum yang terancang,
     model-model pengajaran, pensetaraan penilaian pelajar dan pendekatan
     mengajar.
    B Kegagalan terletak kepada pengajaran guru dan bukan kepada kurangan
     keupayaan pada pihak pelajar.
    C Pelajar mencapai aras yang sama terhadap kandungan tetapi pada
     tahap-tahap interval yang berlainan.
    D Pelajar bekerja sendiri melalui inkuiri untuk mencapai tahap yang ditetapkanoleh
     pelajar 80% sebelum bergerak ke unit yang seterusnya
41. Pilih ciri-ciri yang berikut yang merupakan konsep konstrukivisme ;

    i. ia menekankan lebih pembelajaran dan bukan pengajaran sahaja.
    ii. ia menggalakkan dan menerima autonomi dan inisiatif pelajar.
    iii. ia memandang pelajar sebagai makhluk yang berkebolehan dan mempunyai
      matlamat.
    iv. ia memikirkan pembelajaran sebagai satu proses.

    A. i dan ii sahaja.
    B ii dan iii sahaja.
    C ii, iii dan iv sahaja.
    D i, ii, iii dan iv.

42. Berikut adalah beberapa pandangan tentang pembelajaran konstrukivisme. Pilih satu
  daripada yang berikut yang tiada kaitan dengannya ;

    A Konstrukivisme adalah satu istilah yang digunakan untuk mewakili satu
     koleksi teori yang diasaskan kepada pendapat bahawa individu menstruktur
     pengetahuan secara aktif dengan bekerja untuk menyelesaikan masalah.
    B Diandaikan bahawa pengetahuan berubah secara berterusan sebagai
     menggantikan maklumat lama yang sudah ketinggalan.
    C Ia diasaskan kepada pendekatan proses atas ke bawah dalam pembelajaran di
     mana pelajar terlibat secara aktif untuk memproses maklumat utama.
    D Konstrukivisme berasaskan teori fungsionalis yang menekankan tujuan,
     maksud dan fungsi pembelajaran.
43. Berikut adalah beberapa tumpuan yang dianggap penting dalam melaksanakan
  pembelajaran yang berasaskan model konstrukivisme. Yang manakah di antara
  berikut yang tidak relevan dengan usaha dan tugas guru konstrukivisme.

    A Pelbagai perspektif dan representasi konsep dan kandungan adalah
      dipersembahkan dan digalakkan.
    B Matlamat dan objektif pembelajaran adalah dicetuskan oleh guru.
    C Aktiviti-aktiviti, peluang-peluang, alat dan persekitaran adalah disediakan
     untuk menggalakkan metakognisi, analisis kendiri, regulasi, refleksi dan
     kesedaran.
    D Situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran-kemahiran, kandungan dan
      tugas adalah relevan, realistik, autentik dan mewakili kecanggihan semulajadi
     dunia sebenar.


44. Berikut adalah beberapa elemen asas pembelajaran koperatif. Pilih satu daripada
  kenyataan di bawah yang tidak menggambarkan sifat pembelajaran koperatif.

    i. Hubungan dalam kumpulan adalah saling bergantungan positif.
    ii. Setiap pelajar diperlukan menyumbang dan belajar bersama-sama.
    iii. Pembelajaran koperatif menekankan kemahiran interpersonal dalam
       kumpulan-kumpulan kecil.
    iv. Kumpulan-kumpulan pelajar dibina berasaskan kebolehan intelektual dan
       prestasi.
    v. Hasil pembelajaran adalah milik bersama dengan penghargaan keistimewaan
       diberikan kepada pengurus kumpulan.

    A  i. ii dan v sahaja.
    B  ii, iv dan v sahaja.
    C  i, ii, iii dan iv sahaja.
    D  Semua di atas.

45 Antara konsep yang berikut, manakah tidak berkaitan tentang konsep deduktif:-

  A.  Melibatkan pemecahan bahagian yang besar kepada bahagian yang kecil.
  B.  Menggunakn konsep pencerakinan atau analisis
  C.  Melibatkan penerangan yang kecil kepada bahagian yang utama
  D.  Melibatkan pendirian butiran, elemen, unsur-unsur dan ciri-ciri
46. Apakah aspek penting dalam pembelajaran deduktif:-

    I.   Penggunaan aspek psikomotor
    II.  Penentuan struktur kognitif
    III.  Penentuan kebolehan kognitif
    IV.  Penentuan kepandaaian kognitif

    A.   I dan IV
    B.   III dan IV
    C.   I, II, III dan IV
    D.   II dan II47. Deduktif secara lateral bermaksud menolak atau memotong. Berikut adalah berkenaan dengan
  gaya pemikiran deduktif kecuali

  A.  Deduktif menekankan keupayaan memecah atau menghurai
  B.  Ia menggunakan kemahiran menerangkan, menjelaskan, menceritakan dan menganalisis
  C.  Ia membawa konsep pemikiran mencapah atau divergent thinking
  D.  Deduktif melibatkan kita melakukan pemerhatian dengan teliti sebelum kita dapat
    membuat pengitlakn atau mengait simbol sesuatu keputusan

48. Cikgu Ali memulakan sesi pengajaranya denagn memberi teka-teki kepada pelajar. soalan
  teka-teki itu berkaitan denagn topik yang akan diajarnya. Apakah model pengajaran yang
  digunakannay?

  A.  Pembelajaran eksporitori
  B.  Advance Organizer
  C.  Doscovery Learning
  D.  Permainan Bebas
49. Carl Rogers mempunyai beberapa pandangan terhadap pembelajaran. Antaranya ialah

    i. Kita tidak boleh mengajar secara langsung kepada seseorang. Kita hanya boleh
       memudahcarakan pembelajaran tersebut.
    ii. Pelajar mempelajari perkara baru secara berkesan jika ia sedar apa yang
       dipelajari itu bermakna dan penting baginya.
    iii. Paksaan dan desakan membantu dalam menstruktur dan menyusun diri pelajar
       untuk mengikuti pembelajaran.
    iv. Pengalaman yang diasimilasi melibatkan proses menyusun semula organisasi
       diri.

    A  i, ii dan iii sahaja.
    B  ii, ii dan iv sahaja.
    C  ii, iii dan iv sahaja.
    D  ii, iii dan iv sahaja.50. Banding beza dikategorikan sebaai kemahiran befikir aras rendah. Kenapakah ia dikategorikan
sedemikian?

A.  Ia menggunakan kata kerja aras rendah
B.  Ia membezakan dua konstruk yang mudah dibezakan.
C.  Ia tergolong dalam kategori analisis dan bukan sintesis.
D.  Ia asas kepada kemahiran yang lebih tinggi.
=========================SOALAN TAMAT=========================

DISEDIA OLEH:            DISEMAK OLEH:       DISAHKAN OLEH:
DR SHAHEDA USOF           DR NASIR MASRAN      PM DR BASHAH ABU BAKAR
Penyelaras Peperiksaan        Penyelaras Pedagogi    Pengarah Pusat Asas Pendidikan
Jawapan Contoh
PEDAGOGI

         1  26
         2  27
         3  28
         4  29
         5  30
         6  31
         7  32
         8  33
         9  34
         10  35
         11  36
         12  37
         13  38
         14  39
         15  40
         16  41
         17  42
         18  43
         19  44
         20  45
         21  46
         22  47
         23  48
         24  49
         25  50
Soalan Lebih
4. Carl Rogers mempunyai beberapa pandangan terhadap pembelajaran. Antaranya ialah

    i. Kita tidak boleh mengajar secara langsung kepada seseorang. Kita hanya boleh
      memudahcarakan pembelajaran tersebut.
    ii. Pelajar mempelajari perkara baru secara berkesan jika ia sedar apa yang
      dipelajari itu bermakna dan penting baginya.
    iii. Paksaan dan desakan membantu dalam menstruktur dan menyusun diri pelajar
      untuk mengikuti pembelajaran.
    iv. Pengalaman yang diasimilasi melibatkan proses menyusun semula organisasi
      diri.

    A  i, ii dan iii sahaja.
    B  ii, ii dan iv sahaja.
    C  ii, iii dan iv sahaja.
    D  ii, iii dan iv sahaja.
5. Di dalam Pembelajaran Penguasaan “Mastery Learning”, terdapat dua faktor yang
  memberi kesan kepada kadar pembelajaran pelajar iaitu ;

    i. Peluang untuk belajar.
    ii. Akauntabaliti dalam diri pelajar.
    iii. Kemampuan dan kesanggupan menunggu.
    iv. Masa yang diperuntukkan kepada pelajar.

    A  i dan iv sahaja.
    B  iii dan iii sahaja.
    C  ii dan iii sahaja.
    D  ii dan iv sahaja.

6. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pembelajaran Masteri ?

    A Satu kaedah pengajaran dan pembelajaran alternatif yang melibatkan pelajar
     sampai kepada satu tahap penguasaan unit-unit sebelum meneruskan
     pembelajaran yang seterusnya.
    B Pelajar akan mencapai aras yang sama terhadap kandungan masteri dalam
     masa yang ditetapkan .
    C Pembelajaran masteri bergerak kepada satu anjakan di mana tanggungjawab
     adalah bergantung sepenuhnya kepada guru dan pelajar.
    D Pembelajaran masteri berfokus kepada kandungan dan bahan.
8. Berikut adalah beberapa prinsip yang melibatkan pembelajaran Masteri KECUALI ;

    A Penekanan adalah diberi kepada kurikulum yang terancang,
     model-model pengajaran, pensetaraan penilaian pelajar dan pendekatan
      mengajar.
    B Kegagalan terletak kepada pengajaran guru dan bukan kepada kurangan
     keupayaan pada pihak pelajar.
    C Pelajar mencapai aras yang sama terhadap kandungan tetapi pada
     tahap-tahap interval yang berlainan.
    D Pelajar bekerja sendiri melalui inkuiri untuk mencapai tahap yang ditetapkanoleh
pelajar 80% sebelum bergerak ke unit yang seterusnya
9. Pilih ciri-ciri yang berikut yang merupakan konsep konstrukivisme ;

    i. ia menekankan lebih pembelajaran dan bukan pengajaran sahaja.
    ii. ia menggalakkan dan menerima autonomi dan inisiatif pelajar.
    iii. ia memandang pelajar sebagai makhluk yang berkebolehan dan mempunyai
      matlamat.
    iv. ia memikirkan pembelajaran sebagai satu proses.

    A. i dan ii sahaja.
    B ii dan iii sahaja.
    C ii, iii dan iv sahaja.
    D i, ii, iii dan iv.

10. Berikut adalah beberapa pandangan tentang pembelajaran konstrukivisme. Pilih satu
  daripada yang berikut yang tiada kaitan dengannya ;

   A Konstrukivisme adalah satu istilah yang digunakan untuk mewakili satu
     koleksi teori yang diasaskan kepada pendapat bahawa individu menstruktur
     pengetahuan secara aktif dengan bekerja untuk menyelesaikan masalah.
   B Diandaikan bahawa pengetahuan berubah secara berterusan sebagai
     menggantikan maklumat lama yang sudah ketinggalan.
   C Ia diasaskan kepada pendekatan proses atas ke bawah dalam pembelajaran di
mana pelajar terlibat secara aktif untuk memproses maklumat utama.
   D Konstrukivisme berasaskan teori fungsionalis yang menekankan tujuan,
     maksud dan fungsi pembelajaran.

11. Seperti model-model pembelajaran yang lain, pembelajaran konstrukivisme juga
  mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Pilih antara yang berikut yang bukan
  merupakan ciri pembelajaran tersebut.

    i. Ia menekankan prestasi dan pemahaman apabila menilai pembelajaran.
    ii. Ia berasaskan prinsip-prinsip teori kognitif.
    iii. Ia menjadikan terminologi kognitif seperti meramal, merekacipta dan
      menganalisis sebagai satu penggunaan ekstensif.
    iv. Ia mempertimbangkan bagaimana pelajar belajar.
    v. Ia menggalakkan berurusan dengan dialog di kalangan pelajar lain
      dan guru-guru.
    vi. Ia menyokong pembelajaran koperatif.
    vii. Ia melibatkan pelajar dalam dunia sebenar.
    ix. Ia menekankan pembelajaran berpusatkan bahan.
    x. Ia mempertimbangkan kepercayaan dan sikap pelajar.
    A  ix sahaja.
    B  iii, iv dan vii sahaja.
    C  iv, v, vi, vii dan x sahaja.
    D  i, iii, v, vii dan ix sahaja


12. Berikut adalah beberapa tumpuan yang dianggap penting dalam melaksanakan
  pembelajaran yang berasaskan model konstrukivisme. Yang manakah di antara
  berikut yang tidak relevan dengan usaha dan tugas guru konstrukivisme.

    A Pelbagai perspektif dan representasi konsep dan kandungan adalah
     dipersembahkan dan digalakkan.
    B Matlamat dan objektif pembelajaran adalah dicetuskan oleh guru.
    C Aktiviti-aktiviti, peluang-peluang, alat dan persekitaran adalah disediakan
     untuk menggalakkan metakognisi, analisis kendiri, regulasi, refleksi dan
     kesedaran.
    D Situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran-kemahiran, kandungan dan
     tugas adalah relevan, realistik, autentik dan mewakili kecanggihan semulajadi
     dunia sebenar.

13. Berikut adalah beberapa elemen asas pembelajaran koperatif. Pilih satu daripada
  kenyataan di bawah yang tidak menggambarkan sifat pembelajaran koperatif.

   i. Hubungan dalam kumpulan adalah saling bergantungan positif.
   ii. Setiap pelajar diperlukan menyumbang dan belajar bersama-sama.
   iii. Pembelajaran koperatif menekankan kemahiran interpersonal dalam
      kumpulan-kumpulan kecil.
   iv. Kumpulan-kumpulan pelajar dibina berasaskan kebolehan intelektual dan
      prestasi.
   v. Hasil pembelajaran adalah milik bersama dengan penghargaan keistimewaan
      diberikan kepada pengurus kumpulan.
   A i. ii dan v sahaja.
   B ii, iv dan v sahaja.
   C i, ii, iii dan iv sahaja.
   D Semua di atas.
14. Antara konsep yang berikut, manakah tidak berkaitan tentang konsep deduktif:-
  E.  Melibatkan pemecahan bahagian yang besar kepada bahagian yang kecil.
  F.  Menggunakn konsep pencerakinan atau analisis
  G.  Melibatkan penerangan yang kecil kepada bahagian yang utama
  H.  Melibatkan pendirian butiran, elemen, unsur-unsur dan ciri-ciri
15. apakah aspek penting dalam pembelajaran deduktif:-
    V.   Penggunaan aspek psikomotor
    VI.  Penentuan struktur kognitif
    VII. Penentuan kebolehan kognitif
    VIII. Penentuan kepandaaian kognitif

    A.  I dan IV
    B.  III dan IV
    C.  I, II, III dan IV
    D.  II dan III


16. Deduktif secara lateral bermaksud menolak atau memotong. Berikut adalah berkenaan dengan
  gaya pemikiran deduktif kecuali

  E.  Deduktif menekankan keupayaan memecah atau menghurai
  F.  Ia menggunakan kemahiran menerangkan, menjelaskan, menceritakan dan menganalisis
  G.  Ia membawa konsep pemikiran mencapah atau divergent thinking
  H.  Deduktif melibatkan kita melakukan pemerhatian dengan teliti sebelum kita dapat
    membuat pengitlakn atau mengait simbol sesuatu keputusan

17. Cikgu Ali memulakan sesi pengajaranya denagn memberi teka-teki kepada pelajar. soalan
  teka-teki itu berkaitan denagn topik yang akan diajarnya. Apakah model pengajaran yang
  digunakannay?

  E.  Pembelajaran eksporitori
  F.  Advance Organizer
  G.  Doscovery Learning
  H.  Permainan Bebas


Dpd: Sabri Mohd Salleh
Kpd: Penyelaras KPD 2053 Pedagogi
Per: Item untuk peperiksaan

Pck
1Semasa melakukan transformasi, guru telah membaca dan memahami sesuatu isispelajaran dan
membuaat nota yang berkaitan. Seterusnya guru menyediakan analogi yang sesuai supaya
muridnya mudah faham. Ini semuanya didapati dari guru lain yang lebih berpengalaman Walau
bagaamanapun semasa penyampaian, perancangan yang diimplementasikan ini tidak dapat
disampaikan sepenuhnya kerana kekurangan masa. Kenapakah ini berlaku?
A.  Guru baru ini tidak mengambil kira masa yang diperuntukkan.
B.  Guru tidak mengambil kira isipelajaran.
C.  Guru tidak mengambil kira respon para pelajar.
D.  Guru tidak mengambil kira kehendak kurikulum.


2. Tujuan dilakukan transformasi kepada isipelajaran yang akan diajar adalah kerana

E.  ini yang telah diarahkan oleh pihak sekolah.
F.  dalam keadaan asalnya murid mungkin tidak faham isipelajaran tersebut.
G.  guru perlu mengubah dari apa yang ia tahu kepada apa yang murid perlu tahu.
H.  guru ingin memaparkan taraf akademiknya.

3Setelah bergraduat dan mengajar disekolah, guru dapati apa yang dipelajarinya di universiti
berkaitan strategi pengajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu
dilakukan untuk mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan?

H.  Refleksi
I.  Penilaian
J.  Transformasi
K.  Adapatasi

4Seorang yang telah mengajar selama 20 tahun tetapi masih lagi menggunakan strategi pengajaran
yang sama saban tahun menunjukkan yang ia TIDAK melakukan perkara berikut:

I.  kefahaman baru
J.  representasi
K.  persediaan
L.  pemilihan

Model Tyler

5Dalam setiap pengajaran, seorang guru mengemukakan isi pelajaran sepenuhnya. Dengan cara ini
beliau mengharapkan akan dapat memenuhi sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Apakah kriteria
yang tidak dipenuhinya?

E.  Integrasi
F.  Motivasi
G.  Turutan
H.  Kontinuiti
6.Semasa mengajar seorang guru menekankan pengajaran sejarah zaman batu. Bila murid bertanya
bagaimana kita boleh pastikan umur batu yang kononnya beribu tahu, guru tersebut mengatakan
apa yang ditanya tidak penting. Ini menunjukkan guru tersebut

E.  tidak mengamalkan integrasi.
F.  tidak pentingkan murid bertanya.
G.  mengutamakan isipelajaran.
H.  ingin cepat menamatkan sukatan pelajaran.

7Dalam memilih tujuan berikut “Murid mengenal pasti langkah-langkah menjaga kesihatan
jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dikalangan pelajar tahun 4 di
sekolah rendah”, apakah yang TIDAK diambil kira semasa merumuskan tujuan ini?

E.  Dari Pakar konten
F.  Dari segi falsafah
G.  Dari segi psikologi
H.  Dari segi pelajar sendiri

8Sesuatu isipelajaran itu dirasakan amat penting diketahui oleh para pelajar. Setelah dipilih strategi
pengajaran yang berkesan, pelajaran tersebut diajar dan seterusnya nya dinilai dengan dengan
soalan lisan terhadap sebahagian pelajar.

Apakah yang telah TIDAK diambil kira dalam menentukan kriteria tujuan tersebut?

E.  Kualiti bahan pengajaran
F.  Prosedur pengajaran
G.  Taksiran pemahaman pelajar
H.  Kesempurnaan minat

Taksonomi Bloom

9Objektif yang manakah paling sukar?

A.  Menghuraikan pembentukan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.
B.  Menghasilkan satu pelan tindakan menangani banjir.
C.  Mengenalpasti faktor yang menyebabkan murid tidak sesuatu isi pelajaran.
D.  Tidak dapat dipastikan.
10. Satu objektif ditulis sebagai “Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 20 minit, murid
Tingkatan 2 Wira dapat menghuraikan sekurang-kurangnya lima perisitwa kearah pembentukan
Malaysia. Kenapakah perlu dinyatakan kelas 2 Wira itu?

A.  Ia berkaitkan dengan minat pelajar.
B.  Ia berkait dengan masa yang diperlukan.
C.  Ia berkait dengan aktiviti yang akan dilakukan.
D.  Ia berkait dengan taksiran formatif yang akan dijalankan.


11Dalam menentukan komponen sesuatu objektif pengajaran, komponen yang manakah telah
tersalah label?

      Audien      Behavior       Condition     Desired Criteria
A      2 Biru      Menyenaraikan    Dalam masa 5 80% tepat
               nama ibu negeri   minit
B      Pengakap muda  Mengikat       Sambil tutup mata Dalam masa 10
               simpulan                minit
C      Pengawas sekolah Menamakan      Sambil   tangan Tidak lebih 2
               peraturan sekolah  terikat      kesalahan
D      Guru praktikum  Menyatakan      Secara berpasang Kesmua betul
               punca   masalah
               disiplin


12Yang manakah antara komponen objektif boleh menguji kecekapan seseorang pelajar?

  XIII.  Audien
  XIV.  Behavior
  XV.   Condition
  XVI.  Desired criteria

L.  I, II, III
M.  II, III IV
N.  I, III, IV
O.  I, II, IV

Pelbagai kecerdasan dan gaya belajar

13Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat muzik apatah lagi dia
bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat dengan muzik. Walau bagaimana pun adiknya
sendiri adalah „tone deaf”. Apakah yang dapat dirumuskan?

I.  Kecerdasan bukan hanya satu tret.
J.  Kecerdasan boleh diajar.
K.  Kecerdasan bergantung kepada budaya
L.  Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan luaran.
14Doa seorang guru dalam usahanya membantu muridnya adalah seperti berikut
“Kurniakanlah saya kekuatan untuk mengubah apa yang saya boleh ubah
Kurniakanlah saya kesabaran untuk menerima apa yang saya tidak boleh ubah”

Apakah kecerdasan yang perlu ada untuk menggubal doa seperti ini?

E.  Linguistik, kinestatik, intrapersonal
F.  Lingusitik, logik matematik, visual
G.  Linguistik, interpersonal, muzik
H.  Lingusitik, interpersonal, intrapersonal

15Dalama memilih strategi pengajaran untuk mengajar tajuk kemerdekaan Malaysia, seorang guru
telah memilih gabungan aktiviti berikut; mengadakan lakonan bisu diringi lagu-lagu instrumental
patriotik.

Kecerdasan manakah mungkin TIDAK jelas dipaparkan?

E.  Muzik
F.  Spatial
G.  Lingusitk
H.  Kinestetik

16Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap berkaitan sesuatu tajuk
lengkap dengan label dan warnanya yang menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan taksiran.
Untuk memberi peluang untuk murid auditori, guru seharusnya

H.  memberi peluang untuk murid bertanya.
I.  menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
J.  membenarkan murid berjalan-jalan dalam kelas untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.
K.  menunjukkan isi penting.

Pembelajaran koperatif

17Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran koperatif adalah
menggunakan sistem kumpulan pakar. Kelemahan sistem ini adalah

H.  ahli yang diberi tanggungjawab tidak memenuhi tanggung jawabnya.
I.  mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian ahli.
J.  Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar-isipelajaran.
K.  Keberkesanan tidak dapat dipastikan.

18Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperatif berbanding kumpulan
pembelajaran tradisional adalah yang berikut KECUALI

I.  kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
J.  dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
K.  melibatkan persaingan antara pasukan.
L.  mengambil kira prestasi para ahli.

19Pembentukan keahlian sesuatu kumpulan ditentukan oleh semua yang berikut KECUALI
E.  prestasi pelajar yang menunjukkan kepelbagaian.
F.  jenis tugasan yang menekankan keaktifan.
G.  masa yang ada.
H.  kebolehan ahli untuk bekerjasama.

20Antara perbezaan utama antara STAD, TGT dengan Jigsaw adalah

E.  Jigsaw tidak menekankan persaingan.
F.  STAD mengambil kira prestasi awal ahli.
G.  Jigsaw menggunakan ujian khas.
H.  TGT menetapkan siapa saingan para pelajar.

Pendekatan induktif

21Pelajar diminta menghasilkan satu peribahasa baru. Untuk memenuhi tujuan ini, pelbagai
peribahasa sedia ada dipaparkan kepada pelajar. Semasa ini dilakukan peranan- peranan berikut
harus dijalankan oeh guru KECUALI

E.  meminta murid melihat pola-pola peribahasa yang dipamerkan.
F.  membincangkan penggunaan peribahasa berkenaan dalam ayat.
G.  melisankan peribaahsa agar dipastikan ritmanya (it rhymes)
H.  mentafsir makna peribahasa berdasarkan perkataan yang digunakan.


22Untuk membentuk konsep semasa pendekatan induktif, yang manakah TIDAK harus berlaku?

E.  Guru harus menyenaraikan item.
F.  Murid seharusnya mengelompokan item.
G.  Guru seharusnya melabel item.
H.  Murid seharusnya mengkategori item.

23Tujuan mentafsir data dalam pendekatan induktif adalah adalah melakukan aktiviti yang
kelihatan mewakili operasi mental yang tidak kelihatan. Padanan yang manakah TIDAK tepat
menggambarkan antara aktiviti yang kelihatan dan soalan yang ditanya dalam operasi mental?

E.  Membuat inferen – apakah kesimpulan
F.  Kenalpasti perkaitan – apakah yang kelihatan
G.  Meneroka perkaitan – kenapakah ini terjadi
H.  Mengesahkan fenomena – kenapa terjadi demikian
24Keberkesan sesuatu kaedah pengajaran amat bergantung kepada markah yang diperolehi setelah
tamat penggunaan kaedah berkenaan untuk mengajar sesuatu isipelajaran. Antara yang berikut
kaedah yang manakah paling TIDAK tepat menggambarkan kesimpulan diatas?

E.  Induktif
F.  Deduktif
G.  Pengajaran oleh guru
H.  Pengajaran oleh rakan sebayaPendekatan deduktif

25Seseorang itu akan lebih faham sesuatu pelajaran jika perkara yang diterimanya adalah selaras
dengan kerangka yang terdapat dalam mindanya. Ini adalah asas kepada


E.  pendekatan deduktif.
F.  pendekatan induktif.
G.  pendekatan transitif.
H.  pendektaan generik.


26Salah satu cara untuk menambahbaik struktur kogntif seseorang ialah dengan memberikannya
advance organizer

E.  di awal pengajaran.
F.  semasa pengajaran.
G.  di akhir pengajaran.
H.  sepanjang pengajaran.

27Sebelum pengajaran yang melibatkan pengiraan, seorang guru telah mempamerkan semua
formula dan rumusan yang akan digunakan dalam pengiraan. Semasa pengajaran, beliau akan
merujuk formula yang berkaitan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang
terdapat dalam buku teks. Jika formula adalah satu contoh advance organizer, yang manakah
antara berikut adalah BUKAN advance organizer?

A. Rajah organisasi yang diberikan sebelum pengajaran pentadbiran Kementerian Pelajaran
  Malaysia.
B. Lukisan bendera Malaysia sebelum diajar senikata lagu negara ku.
C. Agihan markah taksiran kursus elektif sebelum kursus tersebut dimulakan.
D. Potret perdana menteri sebelum dihuraikan Pelan Rancangan Malaysia Kesembilan.
28.Kaedah pengajaran yang lebih menggunakan pendekatan deduktif adalah
A. main peranan.
B. kajian kes.
C. demonstrasi.
D. penerangan.

KBKK

29Banding beza dikategorikan sebaai kemahiran befikir aras rendah. Kenapakah ia dikategorikan
sedemikian?

E.  Ia menggunakan kata kerja aras rendah
F.  Ia membezakan dua konstruk yang mudah dibezakan.
G.  Ia tergolong dalam kategori analisis dan bukan sintesis.
H.  Ia asas kepada kemahiran yang lebih tinggi.

30Dalam keadaan hujan, saatu keluarga baru berpindah bersebelahan sebuah rumah usang. Dalam
kesibukan mereka memindahkan barang, baru mereka sedar yang jam sudah pukul 10 malam dan
lampu rumah usang bersebelahan tersebut bernyala. Mereka dikatakan membuat inferen jika
mengatakan

A.  lampu terpasang dengan sendirnya walaupun tiada tanda manusia.
B.  ada orang yang memasang lampu tetapi telah meninggalkan rumah tersebut.
C.  sistem pendawaian telah rosak dan ini disebabkan oleh hujan yang lebat itu.
D.  besok lampu tersebut akan terpadam bila hujan berhenti.

31Proses pengajaran kemahiran berfikir secara penyebatian boleh berlaku dengan      cara-cara
berikut KECUALI:

A.  pengajaran menggunakan kemahiran berfikir dalam isi pelajaran.
B.  pengajaran kemahiran berfikir dalam kelas-kelas khas pada hari Sabtu.
C.  amalan guru yang mengemukan soalan jenis bagaimana dan mengapa.
D.  murid-murid biasa kerap bersama-sama guru atau murid lain yang bijak dalam aktiviti-aktiviti.

32Antara aktiviti yang boleh menggalakkan pemikiran kreatif adalah seperti berikut KECUALI

A. menimbangkan bukti sebelum mempercayai sesuatu.
B. menghasilkan bahasa figuratif untuk menggambarkan sesuatu.
C. melukis rajah manusia dan kemudian membesarkan bahagian muka seperti hidung, mata,
  mulut dsbnya.
D. memakai pakaian beragam tanpa terlalu mengambil kira pandangan orang lain.

Penyelesaian masalah
33Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi setelah tiga tahun masih lagi
tidak memperolehi pekerjaan yang setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin
kurang dalam dirinya

E. Praktikal
F. Analitis
G. Kreatif
H. Kontemplatif

34Diantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan praktikal?

E. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin mengikuti jejak langkah
  ibunya yang sedang menjadi pengetua di sekolah.
F. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan bakatnya.
G. Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin mengerjakan tanah
  bapanya.
H. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti pada negara.

35Langkah pertama dalam penyelesaian masalah Model Sternberg ialah mengenal pasti masalah.
Yang manakah antara berikut menunjukkan seorang pelajar itu TIDAK memahami langkah
pertama ini?

E. Mencari data berkaitan kekosongan jawatan yang ada semasa memilih program pengajian di
  universiti.
F. Menganalisa kekurangan dan kekuatan diri dan mencari kursus-kursus yang boleh
  membantunya memperbaik diri.
G. Meneruskan pengajian walapun dilaporkan seniornya masih ramai yang menganggur.
H. Semasa ditahun akhir pengajian, mencari kursus-kursus keusahawanan.

36Dalam penyelesaian masalah Model Sternberg, langkah terakhir adalah pemantauan. Apakah
yang harus dipantau?

VII.  Proses mengenal pasti masalah
VIII.  Proses mendefinisi masalah
 IX.  Proses pembinaan strategi
 X.  Proses pelaksanaan strategi
 XI.  Proses memaparkan maklumat
XII.  Proses memperuntukan sumber

E.  I, II, III, IV
F.  II, III, IV, V
G.  III, IV, V, VI
H.  I, II, V, VI
Pembelajaran masteri

37Masteri merujuk kepad

E.  pengunaan ujian taksiran sumatif untuk mengesan prestasi pelajar.
F.  pemilihan aktiviti yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para pelajar.
G.  penetapkan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran bermula.
H.  pengurangan peranan guru semasa pengajaran.
38Pelaksanaan pendekatan masteri adalah berasaskan falsafah

E.  semua pelajar boleh menguasai dengan guru yang cemerlang mengajar.
F.  penggalakkan pengajaran disokong dgn ganjaran fizikal.
G.  masa sahaja merupakan pemboleh ubah untuk menguasai pelajaran.
H.  ketekunan guru mengajar dan strategi yang sesuai.

39Seorang masih tidak menguasai pelajaran setelah suatu strategi pengajaran. Apakah yang
TIDAK harus dilakukan oleh guru?

E.  Guna strategi lain.
F.  Beri lebih masa semasa taksiran.
G.  Mudahkan soalan taksiran.
H.  Beri lebih perhatian.

40Seorang murid yang telah berjaya mengusai sesuatu isipelajaran haruslah diberikan semua yang
berikut KECUALI

E.  diberi peluang membantu rakannya masih gagal menyempurakan tugasan.
F.  diberi ganjaran yang setimpal dengan usahanya pada kali pertama percubaan.
G.  dikecualikan dari objektif pembelajaraan seterusnya.
H.  memberi dorongan yang berterusan.

Pendekatan konstruktivisme

41Eksperimen dikatakan sebagai salah satu kaedah yang menggalakkan konstruktivisme. Dalam
keadaan bagaimanakah eksperimen TIDAK menggalakan konstrukstivisme?
E. Pelajar menggubal eskperimen mereka sendiri.
F. Pelajar diminta menneutkan apa yang ingin mereka kaji.
G. Pelajar diminta menyenaraakn alat yang mereka perlukan.
H. Pelajar diminta mengikut langkah yang terdapat dalam manual makmal.
42Diberi satu permasalahan, strategi yang manakah menggambarkan pendekatan konstruktivisme?

E. Murid menulis satu artikel berdasarkan bahan-bahan dalam internet.
F. Murid membuat eksperimen yang guru telah guru huraikan teorinya terlebih dahulu.
G. Murid diminta mengemukakan soalan-soalan yang mana jawapan guru hanyalah
  terbatas kepada ya atau tidak sahaja.
H. Murid melakarkan apa yang guru katakan dalam bentuk simbol grafik.
43Antara prinsip pembelajaran konstruktivis adalah lebih banyak yang telah dipelajari, lebih
banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud

E.  murid harus mempunyai mindanya yang aktif dan tidak semestinya fizikalnya yang aktif.
F.  murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar.
G.  pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran guru.
H.  penekanan kepada gaya belajar kinestetik dan bukan kepada auditori atau visual.

44Peranan guru dalam pendekatan konstruktivisme meliputi semua yang berikut tetapi yang lebih
utama adalah

E.  terokai idea murid.
F.  sediakan soalan yang memudahkan murid merumus sesuatu pernyataan masalah.
G.  menggalakkan murid berkoloborasi.
H.  menggalakkan murid buat refleksi.

Pengurusan bilik darjah

45Antara yang berikut yang manakah merupakan satu masalah pengurusan bilik darjah yang
berpunca dari pelajar?

E.  Pelajar tidak bermotivasi unutk mendengar apa yang guru sampaikan.
F.  Pelajar berasa isipelajaran sukar dikuasai dalam masa yang guru peruntukkan.
G.  Pelajar berasa lapar kerana guru tidak benarkan keluarkan semasa waktu rehat.
H.  Pelajar kerap berasa takut kepada guru kerana tidak siapkan kerja rumah.

46Dalam usaha menangani salah laku para pelajar, guru menggunakan pujian. Apakah yang boleh
menerangkan kesan strategi ini jika terlalu kerap digunakan perkataan yang sama?

E.  Pujian guru jadi tidak bermkana
F.  Penggunaan perkataan sesuai tidak banyak.
G.  Pengagihan pujian tidak dilakukan dengan adil.
H.  Intonasi guru dalam penyampaian boleh meyakinkan pelajar akan keikhlasan guru.

47Dalam menentukan sesuatu peraturan kelas, guru perlu pastikan peraturan tersebut

E.  boleh dikuatkuasa.
F.  dipersetujui ramai.
G.  bermenafaat padanya.
H.  boleh menunjukkan kuasa guru.

48Usaha seorang guru untuk mengawal sesebuah kelas amat bergantung kepada kuasa yang
dipunyainya. Antara yang berikut, kuasa yang manakah tersalah padan?


A   Dendaan (coercive Mengarahkan murid yang suka melihat keluar kelas
    power)       berdiri di luar pintu kelas.
B   karisma  (referent Memakai pakaian yang dikagumi oleh para pelajar.
    power)
C   Kepakaran  (expert Menunjukkan kebolehan menerangkan sesuatu isi pelajaran
   power)        dengan analogi yang murid fahami.
D  Hak   (legitimate Sentiasa mengingatkan murid bahawa beliau adalah guru
   power)        disiplin sekolah

Jan 2007

2   Pck   Pck

       Semasa melakukan transformasi, guru telah membaca dan memahami
       sesuatu isispelajaran dan membuaat nota yang berkaitan. Seterusnya
       guru menyediakan analogi yang sesuai supaya muridnya mudah faham.
       Ini semuanya didapati dari guru lain yang lebih berpengalaman Walau
       bagaamanapun    semasa  penyampaian,   perancangan  yang
       diimplementasikan ini tidak dapat disampaikan sepenuhnya kerana
       kekurangan masa. Kenapakah ini berlaku?
       E. Guru baru ini tidak mengambil kira masa yang diperuntukkan.
       F. Guru tidak mengambil kira isipelajaran.
       G. Guru tidak mengambil kira respon para pelajar.
       H. Guru tidak mengambil kira kehendak kurikulum.


2   Pck   Tujuan dilakukan transformasi kepada isipelajaran yang akan diajar
       adalah kerana
       I. ini yang telah diarahkan oleh pihak sekolah.
       J. dalam keadaan asalnya murid mungkin tidak faham
         isipelajaran tersebut.
       K. guru perlu mengubah dari apa yang ia tahu kepada apa yang murid
         perlu tahu.
       L. guru ingin memaparkan taraf akademiknya.

2   Pck   Setelah bergraduat dan mengajar disekolah, guru dapati apa yang
       dipelajarinya di universiti berkaitan strategi pengajaran tidak dapat
       dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu dilakukan untuk
       mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan?
       L. Refleksi
       M. Penilaian
       N. Transformasi
       O. Adapatasi
2   Pck   Seorang yang telah mengajar selama 20 tahun tetapi masih lagi
       menggunakan strategi pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan
       yang ia TIDAK melakukan perkara berikut:
       M. kefahaman baru
       N. representasi
       O. persediaan
       P. pemilihan
3   Tyler  Model Tyler

       Dalam setiap pengajaran, seorang guru mengemukakan isi pelajaran
       sepenuhnya. Dengan cara ini beliau mengharapkan akan dapat
       memenuhi sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Apakah kriteria yang
       tidak dipenuhinya?
      I.  Integrasi
      J.  Motivasi
      K.  Turutan
      L.  Kontinuiti

3  Tyler  Semasa mengajar seorang guru menekankan pengajaran sejarah zaman
      batu. Bila murid bertanya bagaimana kita boleh pastikan umur batu
      yang kononnya beribu tahu, guru tersebut mengatakan apa yang ditanya
      tidak penting. Ini menunjukkan guru tersebut
      I. tidak mengamalkan integrasi.
      J. tidak pentingkan murid bertanya.
      K. mengutamakan isipelajaran.
      L. ingin cepat menamatkan sukatan pelajaran.
3  Tyler  Dalam memilih tujuan berikut “Murid mengenal pasti langkah-langkah
      menjaga kesihatan jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan
      kesihatan dikalangan pelajara tahun 4 di sekolah rendah”, apakah yang
      TIDAK diambil kira semasa merumuskan tujuan ini?
      I. Dari Pakar konten
      J. Dari segi falsafah
      K. Dari segi psikologi
      L. Dari segi pelajar sendiri

3  Tyler  Setuatu isipelajaran itu dirasakan amat penting diketahui oleh para
      pelajar. Setelah dipilih strategi pengajaran yang berkesan, pelajaran
      tersebut diajar dan seterusnya nya dinilai dengan dengan soalan lisan
      terhadap sebahagian pelajar.
      Apakah yang telah TIDAK diambil kira dalam menentukan kriteria
      tujuan tersebut?
      I. Kualiti bahan pengajaran
      J. Prosedur pengajaran
      K. Taksiran pemahaman pelajar
      L. Kesempurnaan minat
4  Bloom  Taksonomi Bloom
      Objektif yang manakah paling sukar?
      E. Menghuraikan pembentukan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.
      F. Menghasilkan satu pelan tindakan menangani banjir.
      G. Mengenalpasti faktor yang menyebabkan murid tidak sesuatu isi
        pelajaran.
      H. Tidak dapat dipastikan.
4  Bloom  Satu objektif ditulis sebagai “Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 20
      minit, murid Tingkatan 2 Wira dapat menghuraikan sekurang-
      kurangnya lima perisitwa kearah pembentukan Malaysia. Kenapakah
      perlu dinyatakan kelas 2 Wira itu?
      E. Ia berkaitkan dengan minat pelajar.
      F. Ia berkait dengan masa yang diperlukan.
      G. Ia berkait dengan aktiviti yang akan dilakukan.
      H. Ia berkait dengan taksiran formatif yang akan dijalankan.
4  Bloom  Dalam menentukan komponen sesuatu objektif pengajaran, komponen
      yang manakah telah tersalah label?

           audien   behavior Condition Desired
                           criteria
       A    2 Biru   Menyen Dalam     80%
                araikan masa 5    tepat
                nama   minit
                ibu
                negeri
       B    Pengakap Mengik Sambil      Dalam
           muda    at    tutup    masa 10
                simpula mata     minit
                n
       C    Pengawas Menama Sambil      Tidak
           sekolah  kan   tangan    lebih 2
                peratura terikat   kesalah
                n           an
                sekolah
       D    Guru    Menyata Secara    Kesmua
           praktikum kan    berpasan   betul
                punca  g
                masalah
                disiplin
4  Bloom  Yang manakah antara komponen objektif   boleh menguji kecekapan
      seseorang pelajar?
       XVII. Audien
       XVIII. Behavior
       XIX. Condition
        XX. Desired criteria

      P. I, II, III
      Q. II, III IV
      R. I, III, IV
      S. I, II, IV
5  Mi   Pelbagai kecerdasan dan gaya belajar

      Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat
      muzik apatah lagi dia bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat
      dengan muzik. Walau bagaimana pun adiknya sendiri adalah „tone
      deaf”. Apakah yang dapat dirumuskan?
      M. Kecerdasan bukan hanya satu tret.
      N. Kecerdasan boleh diajar.
      O. Kecerdasan bergantung kepada budaya
      P. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan luaran.
5  Mi   Doa seorang guru dalam usahanya membantu muridnya adalah seperti
      berikut
      “Kurniakanlah saya kekuatan untuk mengubah apa yang saya boleh
      ubah
      Kurniakanlah saya kesabaran untuk menerima apa yang saya tidak boleh
      ubah”
      Apakah kecerdasan yang perlu ada untuk menggubal doa seperti ini?
      I. Linguistik, kinestatik, intrapersonal
      J. Lingusitik, logik matematik, visual
      K. Linguistik, interpersonal, muzik
      L. Lingusitik, interpersonal, intrapersonal

5  Mi   Dalama memilih strategi pengajaran untuk mengajar tajuk kemerdekaan
      Malaysia, seorang guru telah memilih gabungan aktiviti berikut;
      mengadakan lakonan bisu diringi lagu-lagu instrumental patriotik.
      Kecerdasan manakah mungkin TIDAK jelas dipaparkan?
      I. Muzik
      J. Spatial
      K. Lingusitk
      L. Kinestetik


5  Mi   Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap
      berkaitan sesuatu tajuk lengkap dengan label dan warnanya yang
      menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan taksiran. Untuk
      memberi peluang untuk murid auditori, guru seharusnya
      L. memberi peluang untuk murid bertanya.
      M. menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
      N. membenarkan murid berjalan-jalan dalam kelas untuk
        berkomunikasi dengan rakan sekelas.
      O. menunjukkan isi penting.
6  Koop  Pembelajaran koperatif

      Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran
      koperatif adalah menggunakan sistem kumpulan pakar. Kelemahan
      sistem ini adalah
      L. ahli yang diberi tanggungjawab tidak memenuhi tanggung
        jawabnya.
      M. mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian
        ahli.
      N. Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar-
        isipelajaran.
      O. Keberkesanan tidak dapat dipastikan.

6  Koop  Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperatif
      berbanding kumpulan pembelajaran tradisional adalah yang berikut
      KECUALI
      M. kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
      N. dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
      O. melibatkan persaingan antara pasukan.
      P. mengambil kira prestasi para ahli.
6  Koop  Pembentukan keahlian sesuatu kumpulan ditentukan oleh semua yang
      berikut KECUALI
      I. prestasi pelajar yang menunjukkan kepelbagaian.
      J. jenis tugasan yang menekankan keaktifan.
      K. masa yang ada.
      L. kebolehan ahli untuk bekerjasama.
6  Koop  Antara perbezaan utama antara STAD, TGT dengan Jigsaw adalah
      I. Jigsaw tidak menekankan persaingan.
      J. STAD mengambil kira prestasi awal ahli.
      K. Jigsaw menggunakan ujian khas.
        L. TGT menetapkan siapa saingan para pelajar.

7  Induktif  Pendekatan induktif

       Pelajar diminta menghasilkan satu peribahasa baru. Untuk memenuhi
       tujuan ini, pelbagai peribahasa sedia ada dipaparkan kepada pelajar.
       Semasa ini dilakukan peranan- peranan berikut harus dijalankan oeh
       guru KECUALI
       I. meminta murid melihat pola-pola peribahasa yang dipamerkan.
       J. membincangkan penggunaan peribahasa berkenaan dalam ayat.
       K. melisankan peribaahsa agar dipastikan ritmanya (it rhymes)
       L. mentafsir makna peribahasa berdasarkan perkataan yang digunakan.
7  Induktif Untuk membentuk konsep semasa pendekatan induktif, yang manakah
       TIDAK harus berlaku?
       I. Guru harus menyenaraikan item.
       J. Murid seharusnya mengelompokan item.
       K. Guru seharusnya melabel item.
       L. Murid seharusnya mengkategori item.
7  Induktif Tujuan mentafsir data dalam pendekatan induktif adalah adalah
       melakukan aktiviti yang kelihatan mewakili operasi mental yang tidak
       kelihatan. Padanan yang manakah TIDAK tepat menggambarkan antara
       aktiviti yang kelihatan dan soalan yang ditanya dalam operasi mental?
       I. Membuat inferen – apakah kesimpulan
       J. Kenalpasti perkaitan – apakah yang kelihatan
       K. Meneroka perkaitan – kenapakah ini terjadi
       L. Mengesahkan fenomena – kenapa terjadi demikian
7  induktif Keberkesan sesuatu kaedah pengajaran amat bergantung kepada markah
       yang diperolehi setelah tamat penggunaan kaedah berkenaan untuk
       mengajar sesuatu isipelajaran. Antara yang berikut kaedah yang
       manakah paling TIDAK tepat menggambarkan kesimpulan diatas?
       I. Induktif
       J. Deduktif
       K. Pengajaran oleh guru
       L. Pengajaran oleh rakan sebaya
8  Deduktif Pendekatan deduktif

       Seseorang itu akan lebih faham sesuatu pelajaran jika perkara yang
       diterimanya adalah selaras dengan kerangka yang terdapat dalam
       mindanya. Ini adalah asas kepada
       I. pendekatan deduktif.
       J. pendekatan induktif.
       K. pendekatan transitif.
       L. pendektaan generik.
8  Deduktif Salah satu cara untuk menambahbaik struktur kogntif seseorang ialah
       dengan memberikannya advance organizer
       I. di awal pengajaran.
       J. semasa pengajaran.
       K. di akhir pengajaran.
       L. sepanjang pengajaran.
8  Deduktif Sebelum pengajaran yang melibatkan pengiraan, seorang guru telah
       mempamerkan semua formula dan rumusan yang akan digunakan dalam
       pengiraan. Semasa pengajaran, beliau akan merujuk formula yang
       berkaitan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang
       terdapat dalam buku teks. Jika formula adalah satu contoh advance
       organizer, yang manakah antara berikut adalah BUKAN advance
       organizer?
       E. Rajah organisasi yang diberikan sebelum pengajaran pentadbiran
         Kementerian Pelajaran Malaysia.
       F. Lukisan bendera Malaysia sebelum diajar senikata lagu negara ku.
       G. Agihan markah taksiran kursus elektif sebelum kursus tersebut
         dimulakan.
       H. Potret perdana menteri sebelum dihuraikan Pelan Rancangan
         Malaysia Kesembilan.
8  Deduktif Kaedah pengajaran yang lebih menggunakan pendekatan deduktif
       adalah
       E. main peranan.
       F. kajian kes.
       G. demonstrasi.
       H. penerangan.
9  Kbkk   KBKK

       Banding beza dikategorikan sebaai kemahiran befikir aras rendah.
       Kenapakah ia dikategorikan sedemikian?
       I. Ia menggunakan kata kerja aras rendah
       J. Ia membezakan dua konstruk yang mudah dibezakan.
       K. Ia tergolong dalam kategori analisis dan bukan sintesis.
       L. Ia asas kepada kemahiran yang lebih tinggi.

9  Kbkk   Dalam keadaan hujan, saatu keluarga baru berpindah bersebelahan
       sebuah rumah usang. Dalam kesibukan mereka memindahkan barang,
       baru mereka sedar yang jam sudah pukul 10 malam dan lampu rumah
       usang bersebelahan tersebut bernyala. Mereka dikatakan membuat
       inferen jika mengatakan
       E. lampu terpasang dengan sendirnya walaupun tiada tanda manusia.
       F. ada orang yang memasang lampu tetapi telah meninggalkan
         rumah tersebut.
       G. sistem pendawaian telah rosak dan ini disebabkan oleh hujan yang
         lebat itu.
       H. besok lampu tersebut akan terpadam bila hujan berhenti.


9  Kbkk   Proses pengajaran kemahiran berfikir secara penyebatian boleh berlaku
       dengan cara-cara berikut KECUALI:
       E. pengajaran menggunakan kemahiran berfikir dalam isi
         pelajaran.
       F. pengajaran kemahiran berfikir dalam kelas-kelas khas pada hari
         Sabtu.
       G. amalan guru yang mengemukan soalan jenis bagaimana dan
         mengapa.
       H. murid-murid biasa kerap bersama-sama guru atau murid lain yang
         bijak dalam aktiviti-aktiviti.
9  Kbkk   Antara aktiviti yang boleh menggalakkan pemikiran kreatif adalah
        seperti berikut KECUALI
        E. menimbangkan bukti sebelum mempercayai sesuatu.
        F. menghasilkan bahasa figuratif untuk menggambarkan sesuatu.
        G. melukis rajah manusia dan kemudian membesarkan bahagian muka
          seperti hidung, mata, mulut dsbnya.
        H. memakai pakaian beragam tanpa terlalu mengambil kira pandangan
          orang lain.
10  Sternber  Penyelesaian masalah
   g
        Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi
        setelah tiga tahun masih lagi tidak memperolehi pekerjaan yang
        setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin kurang
        dalam dirinya
        I. Praktikal
        J. Analitis
        K. Kreatif
        L. Kontemplatif
10  Sternber Diantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan
   g     praktikal?
        I. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin
          mengikuti jejak langkah ibunya yang sedang menjadi pengetua di
          sekolah.
        J. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan
          bakatnya.
        K. Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin
          mengerjakan tanah bapanya.
        L. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti
          pada negara.
10  Sternber Langkah pertama dalam penyelesaian masalah Model Sternberg ialah
   g     mengenal pasti masalah. Yang manakah antara berikut menunjukkan
        seorang pelajar itu TIDAK memahami langkah pertama ini?
        I. Mencari data berkaitan kekosongan jawatan yang ada semasa
          memilih program pengajian di universiti.
        J. Menganalisa kekurangan dan kekuatan diri dan mencari kursus-
          kursus yang boleh membantunya memperbaik diri.
        K. Meneruskan pengajian walapun dilaporkan seniornya masih
          ramai yang menganggur.
        L. Semasa ditahun akhir pengajian, mencari kursus-kursus
          keusahawanan.
10  Sternber Dalam penyelesaian masalah Model Sternberg, langkah terakhir adalah
   g     pemantauan. Apakah yang harus dipantau?
        XIII. Proses mengenal pasti masalah
        XIV. Proses mendefinisi masalah
         XV. Proses pembinaan strategi
        XVI. Proses pelaksanaan strategi
       XVII. Proses memaparkan maklumat
       XVIII. Proses memperuntukan sumber

        I. I, II, III, IV
        J. II, III, IV, V
        K. III, IV, V, VI
        L. I, II, V, VI
11  Mastery  Pembelajaran masteri

        Masteri merujuk kepada
        I. pengunaan ujian taksiran sumatif untuk mengesan prestasi pelajar.
        J. pemilihan aktiviti yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para
          pelajar.
        K. penetapkan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran
          bermula.
        L. pengurangan peranan guru semasa pengajaran.

11  Mastery  Pelaksanaan pendekatan masteri adalah berasaskan falsafah
        I. semua pelajar boleh menguasai dengan guru yang cemerlang
          mengajar.
        J. penggalakkan pengajaran disokong dgn ganjaran fizikal.
        K. masa sahaja merupakan pemboleh ubah untuk menguasai pelajaran.
        L. ketekunan guru mengajar dan strategi yang sesuai.
11  Mastery  Seorang masih tidak menguasai pelajaran setelah suatu strategi
        pengajaran. Apakah yang TIDAK harus dilakukan oleh guru?
        I. Guna strategi lain.
        J. Beri lebih masa semasa taksiran.
        K. Mudahkan soalan taksiran.
        L. Beri lebih perhatian.
11  Mastery  Seorang murid yang telah berjaya mengusai sesuatu isipelajaran
        haruslah diberikan semua yang berikut KECUALI
        I. diberi peluang membantu rakannya masih gagal menyempurakan
          tugasan.
        J. diberi ganjaran yang setimpal dengan usahanya pada kali pertama
          percubaan.
        K. dikecualikan dari objektif pembelajaraan seterusnya.
        L. memberi dorongan yang berterusan.
12  Konstru  Pendekatan konstruktivisme
   ktivisme
        Eksperimen dikatakan sebagai salah satu kaedah yang menggalakkan
        konstruktivisme. Dalam keadaan bagaimanakah eksperimen TIDAK
        menggalakan konstrukstivisme?
        I. Pelajar menggubal eskperimen mereka sendiri.
        J. Pelajar diminta menneutkan apa yang ingin mereka kaji.
        K. Pelajar diminta menyenaraakn alat yang mereka perlukan.
        L. Pelajar diminta mengikut langkah yang terdapat dalam manual
          makmal.

12  Konstru  Diberi satu permasalahan, strategi yang manakah menggambarkan
   ktivisme  pendekatan konstruktivisme?
        I. Murid menulis satu artikel berdasarkan bahan-bahan dalam internet.
        J. Murid membuat eksperimen yang guru telah guru huraikan teorinya
          terlebih dahulu.
        K. Murid diminta mengemukakan soalan-soalan yang mana
          jawapan guru hanyalah terbatas kepada ya atau tidak sahaja.
        L. Murid melakarkan apa yang guru katakan dalam bentuk simbol
          grafik.
12  Konstru  Antara prinsip pembelajaran konstruktivis adalah lebih banyak yang
   ktivisme  telah dipelajari, lebih banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud
        I. murid harus mempunyai mindanya yang aktif dan tidak semestinya
          fizikalnya yang aktif.
        J. murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar.
        K. pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran
          guru.
        L. penekanan kepada gaya belajar kinestetik dan bukan kepada auditori
          atau visual.
12  Konstru  Peranan guru dalam pendekatan konstruktivisme meliputi semua yang
   ktivisme  berikut tetapi yang lebih utama adalah
        I. terokai idea murid.
        J. sediakan soalan yang memudahkan murid merumus sesuatu
          pernyataan masalah.
        K. menggalakkan murid berkoloborasi.
        L. menggalakkan murid buat refleksi.
13  pbd    Pengurusan bilik darjah

        Antara yang berikut yang manakah merupakan satu masalah pengurusan
        bilik darjah yang berpunca dari pelajar?
        I. Pelajar tidak bermotivasi unutk mendengar apa yang guru
          sampaikan.
        J. Pelajar berasa isipelajaran sukar dikuasai dalam masa yang guru
          peruntukkan.
        K. Pelajar berasa lapar kerana guru tidak benarkan keluarkan semasa
          waktu rehat.
        L. Pelajar kerap berasa takut kepada guru kerana tidak siapkan
          kerja rumah.
13  pbd    Dalam usaha menangani salah laku para pelajar, guru menggunakan
        pujian. Apakah yang boleh menerangkan kesan strategi ini jika terlalu
        kerap digunakan perkataan yang sama?
        I. Pujian guru jadi tidak bermkana
        J. Penggunaan perkataan sesuai tidak banyak.
        K. Pengagihan pujian tidak dilakukan dengan adil.
        L. Intonasi guru dalam penyampaian boleh meyakinkan pelajar akan
          keikhlasan guru.
13  pbd    Dalam menentukan sesuatu peraturan kelas, guru perlu pastikan
        peraturan tersebut
        I. boleh dikuatkuasa.
        J. dipersetujui ramai.
        K. bermenafaat padanya.
        L. boleh menunjukkan kuasa guru.
13  pbd    Usaha seorang guru untuk mengawal sesebuah kelas amat bergantung
        kepada kuasa yang dipunyainya. Antara yang berikut, kuasa yang
        manakah tersalah padan?

         A   Dendaan   (coercive Mengarahkan murid yang
            power)         suka melihat keluar kelas
                       berdiri di luar pintu kelas.
         B   karisma   (referent Memakai    pakaian   yang
            power)         dikagumi oleh para pelajar.
        C   Kepakaran    (expert Menunjukkan     kebolehan
           power)         menerangkan   sesuatu  isi
                       pelajaran dengan analogi yang
                       murid fahami.
        D   Hak     (legitimate Sentiasa mengingatkan murid
           power)         bahawa beliau adalah guru
                       disiplin sekolahJan 2007

2   Pck   Semasa melakukan transformasi, guru telah membaca dan memahami
       sesuatu isispelajaran dan membuaat nota yang berkaitan. Seterusnya
       guru menyediakan analogi yang sesuai supaya muridnya mudah faham.
       Ini semuanya didapati dari guru lain yang lebih berpengalaman Walau
       bagaamanapun    semasa  penyampaian,   perancangan  yang
       diimplementasikan ini tidak dapat disampaikan sepenuhnya kerana
       kekurangan masa. Kenapakah ini berlaku?
       I. Guru baru ini tidak mengambil kira masa yang diperuntukkan.
       J. Guru tidak mengambil kira isipelajaran.
       K. Guru tidak mengambil kira respon para pelajar.
       L. Guru tidak mengambil kira kehendak kurikulum.


2   Pck   Tujuan dilakukan transformasi kepada isipelajaran yang akan diajar
       adalah kerana
       M. ini yang telah diarahkan oleh pihak sekolah.
       N. dalam keadaan asalnya murid mungkin tidak faham
         isipelajaran tersebut.
       O. guru perlu mengubah dari apa yang ia tahu kepada apa yang murid
         perlu tahu.
       P. guru ingin memaparkan taraf akademiknya.

2   Pck   Setelah bergraduat dan mengajar disekolah, guru dapati apa yang
       dipelajarinya di universiti berkaitan strategi pengajaran tidak dapat
       dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu dilakukan untuk
       mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan?
       P. Refleksi
       Q. Penilaian
       R. Transformasi
       S. Adapatasi
2   Pck   Seorang yang telah mengajar selama 20 tahun tetapi masih lagi
       menggunakan strategi pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan
       yang ia TIDAK melakukan perkara berikut:
       Q. kefahaman baru
       R. representasi
       S. persediaan
       T. pemilihan
3   Tyler  Dalam setiap pengajaran, seorang guru mengemukakan isi pelajaran
       sepenuhnya. Dengan cara ini beliau mengharapkan akan dapat
      memenuhi sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Apakah kriteria yang
      tidak dipenuhinya?
      M. Integrasi
      N. Motivasi
      O. Turutan
      P. Kontinuiti

3  Tyler  Semasa mengajar seorang guru menekankan pengajaran sejarah zaman
      batu. Bila murid bertanya bagaimana kita boleh pastikan umur batu
      yang kononnya beribu tahu, guru tersebut mengatakan apa yang ditanya
      tidak penting. Ini menunjukkan guru tersebut
      M. tidak mengamalkan integrasi.
      N. tidak pentingkan murid bertanya.
      O. mengutamakan isipelajaran.
      P. ingin cepat menamatkan sukatan pelajaran.
3  Tyler  Dalam memilih tujuan berikut “Murid mengenal pasti langkah-langkah
      menjaga kesihatan jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan
      kesihatan dikalangan pelajara tahun 4 di sekolah rendah”, apakah yang
      TIDAK diambil kira semasa merumuskan tujuan ini?
      M. Dari Pakar konten
      N. Dari segi falsafah
      O. Dari segi psikologi
      P. Dari segi pelajar sendiri

3  Tyler  Setuatu isipelajaran itu dirasakan amat penting diketahui oleh para
      pelajar. Setelah dipilih strategi pengajaran yang berkesan, pelajaran
      tersebut diajar dan seterusnya nya dinilai dengan dengan soalan lisan
      terhadap sebahagian pelajar.
      Apakah yang telah TIDAK diambil kira dalam menentukan kriteria
      tujuan tersebut?
      M. Kualiti bahan pengajaran
      N. Prosedur pengajaran
      O. Taksiran pemahaman pelajar
      P. Kesempurnaan minat
4  Bloom  Objektif yang manakah paling sukar?
      I. Menghuraikan pembentukan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.
      J. Menghasilkan satu pelan tindakan menangani banjir.
      K. Mengenalpasti faktor yang menyebabkan murid tidak sesuatu isi
        pelajaran.
      L. Tidak dapat dipastikan.


4  Bloom  Satu objektif ditulis sebagai “Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 20
      minit, murid Tingkatan 2 Wira dapat menghuraikan sekurang-
      kurangnya lima perisitwa kearah pembentukan Malaysia. Kenapakah
      perlu dinyatakan kelas 2 Wira itu?
      I. Ia berkaitkan dengan minat pelajar.
      J. Ia berkait dengan masa yang diperlukan.
      K. Ia berkait dengan aktiviti yang akan dilakukan.
      L. Ia berkait dengan taksiran formatif yang akan dijalankan.
4  Bloom  Dalam menentukan komponen sesuatu objektif pengajaran, komponen
      yang manakah telah tersalah label?

           audien   behavior Condition Desired
                          criteria
       A    2 Biru   Menyen Dalam    80%
                araikan masa 5 tepat
                nama   minit
                ibu
                negeri
       B    Pengakap Mengik Sambil    Dalam
           muda    at    tutup   masa 10
                simpula mata    minit
                n
       C    Pengawas Menama Sambil    Tidak
           sekolah  kan   tangan  lebih 2
                peratura terikat  kesalah
                n         an
                sekolah
       D    Guru    Menyata Secara   Kesmua
           praktikum kan    berpasan betul
                punca  g
                masalah
                disiplin
4  Bloom  Yang manakah antara komponen objektif boleh menguji kecekapan
      seseorang pelajar?
       XXI. Audien
       XXII. Behavior
       XXIII. Condition
       XXIV. Desired criteria

      T. I, II, III
      U. II, III IV
      V. I, III, IV
      W. I, II, IV
5  Mi   Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat
      muzik apatah lagi dia bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat
      dengan muzik. Walau bagaimana pun adiknya sendiri adalah „tone
      deaf”. Apakah yang dapat dirumuskan?
      Q. Kecerdasan bukan hanya satu tret.
      R. Kecerdasan boleh diajar.
      S. Kecerdasan bergantung kepada budaya
      T. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan luaran.
5  Mi   Doa seorang guru dalam usahanya membantu muridnya adalah seperti
      berikut
      “Kurniakanlah saya kekuatan untuk mengubah apa yang saya boleh
      ubah
      Kurniakanlah saya kesabaran untuk menerima apa yang saya tidak boleh
      ubah”
      Apakah kecerdasan yang perlu ada untuk menggubal doa seperti ini?
      M. Linguistik, kinestatik, intrapersonal
      N. Lingusitik, logik matematik, visual
      O. Linguistik, interpersonal, muzik
      P. Lingusitik, interpersonal, intrapersonal

5  Mi   Dalama memilih strategi pengajaran untuk mengajar tajuk kemerdekaan
      Malaysia, seorang guru telah memilih gabungan aktiviti berikut;
      mengadakan lakonan bisu diringi lagu-lagu instrumental patriotik.
      Kecerdasan manakah mungkin TIDAK jelas dipaparkan?
      M. Muzik
      N. Spatial
      O. Lingusitk
      P. Kinestetik


5  Mi   Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap
      berkaitan sesuatu tajuk lengkap dengan label dan warnanya yang
      menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan taksiran. Untuk
      memberi peluang untuk murid auditori, guru seharusnya
      P. memberi peluang untuk murid bertanya.
      Q. menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
      R. membenarkan murid berjalan-jalan dalam kelas untuk
        berkomunikasi dengan rakan sekelas.
      S. menunjukkan isi penting.
6  Koop  Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran
      koperatif adalah menggunakan sistem kumpulan pakar. Kelemahan
      sistem ini adalah
      P. ahli yang diberi tanggungjawab tidak memenuhi tanggung
        jawabnya.
      Q. mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian
        ahli.
      R. Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar-
        isipelajaran.
      S. Keberkesanan tidak dapat dipastikan.

6  Koop  Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperatif
      berbanding kumpulan pembelajaran tradisional adalah yang berikut
      KECUALI
      Q. kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
      R. dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
      S. melibatkan persaingan antara pasukan.
      T. mengambil kira prestasi para ahli.
6  Koop  Pembentukan keahlian sesuatu kumpulan ditentukan oleh semua yang
      berikut KECUALI
      M. prestasi pelajar yang menunjukkan kepelbagaian.
      N. jenis tugasan yang menekankan keaktifan.
      O. masa yang ada.
      P. kebolehan ahli untuk bekerjasama.
6  Koop  Antara perbezaan utama antara STAD, TGT dengan Jigsaw adalah
      M. Jigsaw tidak menekankan persaingan.
      N. STAD mengambil kira prestasi awal ahli.
      O. Jigsaw menggunakan ujian khas.
      P. TGT menetapkan siapa saingan para pelajar.
7  Induktif Pelajar diminta menghasilkan satu peribahasa baru. Untuk memenuhi
       tujuan ini, pelbagai peribahasa sedia ada dipaparkan kepada pelajar.
       Semasa ini dilakukan peranan- peranan berikut harus dijalankan oeh
       guru KECUALI
       M. meminta murid melihat pola-pola peribahasa yang dipamerkan.
       N. membincangkan penggunaan peribahasa berkenaan dalam ayat.
       O. melisankan peribaahsa agar dipastikan ritmanya (it rhymes)
       P. mentafsir makna peribahasa berdasarkan perkataan yang digunakan.
7  Induktif Untuk membentuk konsep semasa pendekatan induktif, yang manakah
       TIDAK harus berlaku?
       M. Guru harus menyenaraikan item.
       N. Murid seharusnya mengelompokan item.
       O. Guru seharusnya melabel item.
       P. Murid seharusnya mengkategori item.
7  Induktif Tujuan mentafsir data dalam pendekatan induktif adalah adalah
       melakukan aktiviti yang kelihatan mewakili operasi mental yang tidak
       kelihatan. Padanan yang manakah TIDAK tepat menggambarkan antara
       aktiviti yang kelihatan dan soalan yang ditanya dalam operasi mental?
       M. Membuat inferen – apakah kesimpulan
       N. Kenalpasti perkaitan – apakah yang kelihatan
       O. Meneroka perkaitan – kenapakah ini terjadi
       P. Mengesahkan fenomena – kenapa terjadi demikian
7  induktif Keberkesan sesuatu kaedah pengajaran amat bergantung kepada markah
       yang diperolehi setelah tamat penggunaan kaedah berkenaan untuk
       mengajar sesuatu isipelajaran. Antara yang berikut kaedah yang
       manakah paling TIDAK tepat menggambarkan kesimpulan diatas?
       M. Induktif
       N. Deduktif
       O. Pengajaran oleh guru
       P. Pengajaran oleh rakan sebaya
8  Deduktif Seseorang itu akan lebih faham sesuatu pelajaran jika perkara yang
       diterimanya adalah selaras dengan kerangka yang terdapat dalam
       mindanya. Ini adalah asas kepada
       M. pendekatan deduktif.
       N. pendekatan induktif.
       O. pendekatan transitif.
       P. pendektaan generik.
8  Deduktif Salah satu cara untuk menambahbaik struktur kogntif seseorang ialah
       dengan memberikannya advance organizer
       M. di awal pengajaran.
       N. semasa pengajaran.
       O. di akhir pengajaran.
       P. sepanjang pengajaran.
8  Deduktif Sebelum pengajaran yang melibatkan pengiraan, seorang guru telah
       mempamerkan semua formula dan rumusan yang akan digunakan dalam
       pengiraan. Semasa pengajaran, beliau akan merujuk formula yang
       berkaitan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang
       terdapat dalam buku teks. Jika formula adalah satu contoh advance
       organizer, yang manakah antara berikut adalah BUKAN advance
       organizer?
       I. Rajah organisasi yang diberikan sebelum pengajaran pentadbiran
        Kementerian Pelajaran Malaysia.
       J. Lukisan bendera Malaysia sebelum diajar senikata lagu negara ku.
       K. Agihan markah taksiran kursus elektif sebelum kursus tersebut
        dimulakan.
       L. Potret perdana menteri sebelum dihuraikan Pelan Rancangan
        Malaysia Kesembilan.
8  Deduktif Kaedah pengajaran yang lebih menggunakan pendekatan deduktif
       adalah
       I. main peranan.
       J. kajian kes.
       K. demonstrasi.
       L. penerangan.
9  Kbkk   Banding beza dikategorikan sebaai kemahiran befikir aras rendah.
       Kenapakah ia dikategorikan sedemikian?
       M. Ia menggunakan kata kerja aras rendah
       N. Ia membezakan dua konstruk yang mudah dibezakan.
       O. Ia tergolong dalam kategori analisis dan bukan sintesis.
       P. Ia asas kepada kemahiran yang lebih tinggi.

9  Kbkk   Dalam keadaan hujan, saatu keluarga baru berpindah bersebelahan
       sebuah rumah usang. Dalam kesibukan mereka memindahkan barang,
       baru mereka sedar yang jam sudah pukul 10 malam dan lampu rumah
       usang bersebelahan tersebut bernyala. Mereka dikatakan membuat
       inferen jika mengatakan
       I. lampu terpasang dengan sendirnya walaupun tiada tanda manusia.
       J. ada orang yang memasang lampu tetapi telah meninggalkan
         rumah tersebut.
       K. sistem pendawaian telah rosak dan ini disebabkan oleh hujan yang
         lebat itu.
       L. besok lampu tersebut akan terpadam bila hujan berhenti.


9  Kbkk   Proses pengajaran kemahiran berfikir secara penyebatian boleh berlaku
       dengan cara-cara berikut KECUALI:
       I. pengajaran menggunakan kemahiran berfikir dalam isi
         pelajaran.
       J. pengajaran kemahiran berfikir dalam kelas-kelas khas pada hari
         Sabtu.
       K. amalan guru yang mengemukan soalan jenis bagaimana dan
         mengapa.
       L. murid-murid biasa kerap bersama-sama guru atau murid lain yang
         bijak dalam aktiviti-aktiviti.
9  Kbkk   Antara aktiviti yang boleh menggalakkan pemikiran kreatif adalah
       seperti berikut KECUALI
       I. menimbangkan bukti sebelum mempercayai sesuatu.
       J. menghasilkan bahasa figuratif untuk menggambarkan sesuatu.
       K. melukis rajah manusia dan kemudian membesarkan bahagian muka
         seperti hidung, mata, mulut dsbnya.
       L. memakai pakaian beragam tanpa terlalu mengambil kira pandangan
         orang lain.
10  Sternber Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi
   g     setelah tiga tahun masih lagi tidak memperolehi pekerjaan yang
        setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin kurang
        dalam dirinya
        M. Praktikal
        N. Analitis
        O. Kreatif
        P. Kontemplatif
10  Sternber Diantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan
   g     praktikal?
        M. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin
          mengikuti jejak langkah ibunya yang sedang menjadi pengetua di
          sekolah.
        N. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan
          bakatnya.
        O. Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin
          mengerjakan tanah bapanya.
        P. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti
          pada negara.
10  Sternber Langkah pertama dalam penyelesaian masalah Model Sternberg ialah
   g     mengenal pasti masalah. Yang manakah antara berikut menunjukkan
        seorang pelajar itu TIDAK memahami langkah pertama ini?
        M. Mencari data berkaitan kekosongan jawatan yang ada semasa
          memilih program pengajian di universiti.
        N. Menganalisa kekurangan dan kekuatan diri dan mencari kursus-
          kursus yang boleh membantunya memperbaik diri.
        O. Meneruskan pengajian walapun dilaporkan seniornya masih
          ramai yang menganggur.
        P. Semasa ditahun akhir pengajian, mencari kursus-kursus
          keusahawanan.
10  Sternber Dalam penyelesaian masalah Model Sternberg, langkah terakhir adalah
   g     pemantauan. Apakah yang harus dipantau?
       VII. Proses mengenal pasti masalah
       VIII. Proses mendefinisi masalah
       IX. Proses pembinaan strategi
        X. Proses pelaksanaan strategi
       XI. Proses memaparkan maklumat
       XII. Proses memperuntukan sumber

         E. I, II, III, IV
         F. II, III, IV, V
         G. III, IV, V, VI
         H. I, II, V, VI
11  Masteri  Masteri merujuk kepada
         A. pengunaan ujian taksiran sumatif untuk mengesan prestasi pelajar.
         B. pemilihan aktiviti yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para
           pelajar.
         C. penetapkan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran
           bermula.
         D. pengurangan peranan guru semasa pengajaran.
11  Mastery  Pelaksanaan pendekatan masteri adalah berasaskan falsafah
         A. semua pelajar boleh menguasai dengan guru yang cemerlang
           mengajar.
         B. penggalakkan pengajaran disokong dgn ganjaran fizikal.
         C. masa sahaja merupakan pemboleh ubah untuk menguasai
           pelajaran.
         D. ketekunan guru mengajar dan strategi yang sesuai.
11  Mastery  Seorang masih tidak menguasai pelajaran setelah suatu strategi
        pengajaran. Apakah yang TIDAK harus dilakukan oleh guru?
         A. Guna strategi lain.
         B. Beri lebih masa semasa taksiran.
         C. Mudahkan soalan taksiran.
         D. Beri lebih perhatian.
11  Mastery  Seorang murid yang telah berjaya mengusai sesuatu isipelajaran
        haruslah diberikan semua yang berikut KECUALI
         A. diberi peluang membantu rakannya masih gagal menyempurakan
           tugasan.
         B. diberi ganjaran yang setimpal dengan usahanya pada kali pertama
           percubaan.
         C. dikecualikan dari objektif pembelajaraan seterusnya.
         D. memberi dorongan yang berterusan.
12  Konstru  Eksperimen dikatakan sebagai salah satu kaedah yang menggalakkan
   ktivisme  konstruktivisme. Dalam keadaan bagaimanakah eksperimen TIDAK
        menggalakan konstrukstivisme?
         A. Pelajar menggubal eskperimen mereka sendiri.
         B. Pelajar diminta menneutkan apa yang ingin mereka kaji.
         C. Pelajar diminta menyenaraakn alat yang mereka perlukan.
         D. Pelajar diminta mengikut langkah yang terdapat dalam
           manual makmal.

12  Konstru    A. Diberi    satu  permasalahan,  strategi   yang  manakah
   ktivisme      menggambarkan pendekatan konstruktivisme?
          B. Murid menulis satu artikel berdasarkan bahan-bahan dalam
            internet.
          C. Murid membuat eksperimen yang guru telah guru huraikan
            teorinya terlebih dahulu.
          D. Murid diminta mengemukakan soalan-soalan yang mana
            jawapan guru hanyalah terbatas kepada ya atau tidak
            sahaja.
          E. Murid melakarkan apa yang guru katakan dalam bentuk simbol
            grafik.
12  Konstru  Antara prinsip pembelajaran konstruktivis adalah lebih banyak yang
   ktivisme  telah dipelajari, lebih banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud
          A. murid harus mempunyai mindanya yang aktif dan tidak
            semestinya fizikalnya yang aktif.
          B. murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar.
          C. pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran
            guru.
          D. penekanan kepada gaya belajar kinestetik dan bukan kepada
            auditori atau visual.
12  Konstru  Peranan guru dalam pendekatan konstruktivisme meliputi semua yang
   ktivisme  berikut tetapi yang lebih utama adalah
          A. terokai idea murid.
          B. sediakan soalan yang memudahkan murid merumus sesuatu
            pernyataan masalah.
          C. menggalakkan murid berkoloborasi.
          D. menggalakkan murid buat refleksi.
13  pbd    Antara yang berikut yang manakah merupakan satu masalah pengurusan
        bilik darjah yang berpunca dari pelajar?
          A. Pelajar tidak bermotivasi unutk mendengar apa yang guru
            sampaikan.
          B. Pelajar berasa isipelajaran sukar dikuasai dalam masa yang guru
            peruntukkan.
          C. Pelajar berasa lapar kerana guru tidak benarkan keluarkan
            semasa waktu rehat.
          D. Pelajar kerap berasa takut kepada guru kerana tidak
            siapkan kerja rumah.
13  pbd    Dalam usaha menangani salah laku para pelajar, guru menggunakan
        pujian. Apakah yang boleh menerangkan kesan strategi ini jika terlalu
        kerap digunakan perkataan yang sama?
          A. Pujian guru jadi tidak bermkana
          B. Penggunaan perkataan sesuai tidak banyak.
          C. Pengagihan pujian tidak dilakukan dengan adil.
          D. Intonasi guru dalam penyampaian boleh meyakinkan pelajar
            akan keikhlasan guru.
13  pbd    Dalam menentukan sesuatu peraturan kelas, guru perlu pastikan
        peraturan tersebut
          A. boleh dikuatkuasa.
          B. dipersetujui ramai.
          C. bermenafaat padanya.
          D. boleh menunjukkan kuasa guru.
13  pbd    Usaha seorang guru untuk mengawal sesebuah kelas amat bergantung
        kepada kuasa yang dipunyainya. Antara yang berikut, kuasa yang
        manakah tersalah padan?

         A   Dendaan   (coercive Mengarahkan murid yang
            power)         suka melihat keluar kelas
                       berdiri di luar pintu kelas.
         B   karisma   (referent Memakai    pakaian   yang
            power)         dikagumi oleh para pelajar.
         C   Kepakaran   (expert Menunjukkan      kebolehan
            power)         menerangkan    sesuatu  isi
                       pelajaran dengan analogi yang
                       murid fahami.
         D   Hak    (legitimate Sentiasa mengingatkan murid
            power)         bahawa beliau adalah guru
                       disiplin sekolah

								
To top