FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN - Download as DOC

Document Sample
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN - Download as DOC Powered By Docstoc
					     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
                         ISI KANDUNGAN

1.0  PENDAHULUAN

1.1  Sekapur Sirih, Sekacip Pinang................................................................................ 1
1.2  Falsafah Pendidikan Kebangsaan .......................................................................... 2
1.3  Misi dan Objektif KPM ............................................................................................ 3
1.4  Wawasan 2020 ...................................................................................................... 6
1.5  Wawasan Pendidikan ............................................................................................ 7
1.6  Teras Perkhidmatan .............................................................................................. 8
1.7  Visi dan Misi Sekolah ............................................................................................ 9
1.8  Matlamat Sekolah .................................................................................................. 11
1.9  Piagam Pelanggan Sekolah .................................................................................. 12
1.10  Lagu Jabatan Pelajaran Johor............................................................................... 13
1.11  Lagu Sekolah ........................................................................................................ 14
1.12  Pelan Sekolah ....................................................................................................... 15
1.13  Lokasi Sekolah ...................................................................................................... 16
1.14  Senarai Guru dan Kakitangan .............................................................................. 18
1.15  Guru Tingkatan ..................................................................................................... 19
1.16  Masa Pengajaran dan Pembelajaran Sidang Pagi ................................................ 22
1.17  Masa Pengajaran dan Pembelajaran Sidang Petang ............................................ 23


2.0  PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

2.1  Carta Organisasi Sekolah ...................................................................................... 24
2.2  Jawatankuasa Pengurusan Sekolah ...................................................................... 25
2.3  Jawatankuasa Kewangan ...................................................................................... 26
2.4  Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor ..................... 27
2.5  Jawatankuasa Pembangunan, Penyelengaraan dan Perabot .............................. 28
2.6  Jawatankuasa Tugas Guru dan Takwim Sekolah .................................................. 29
2.7  Jawatankuasa P.I.N/ PIPP...................................................................................... 39
2.8  Jawatankuasa Kualiti dan SKPM ........................................................................... 40
2.9  Jawatankuasa Maklumat Sekolah dan EMIS ......................................................... 41
2.10  Jawatankuasa Gerakan Payung ............................................................................. 42
2.11  Jawatankuasa Pengurusan Aduan dan Krisis ........................................................ 43
2.12  Jawatankuasa Pusat Sumber ................................................................................ 44
2.13  Jawatankuasa I.C.T ............................................................................................... 45
2.14  Jawatankuasa Bilik Khas ....................................................................................... 46
2.15  Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan ......................................................... 47

                                                                 1
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.16  Jawatankuasa Pengurusan KIP ............................................................................ 48
2.17  Jawatankuasa Pencatat Mesyuarat ....................................................................... 45
2.18  Jawatankuasa Kajian Tindakan ............................................................................. 46
2.19  Jawatankuasa Kakitangan Sokongan...................................................................... 46


3.0  PENGURUSAN KURIKULUM

3.1  Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ............................................... 47
3.2  Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah ..................................................... 48
3.3  Jawatankuasa Unit Penilaian dan Pentaksiran ....................................................... 49
3.4  Jawatankuasa Jadual Waktu Dan Guru Ganti ........................................................ 49
3.5  Jawatankuasa Pemilihan Pakej/ Pengkelasan Murid/ 60:40................................... 49
3.6  Jawatankuasa Bimbingan L.E.T ............................................................................. 50
3.7  Jawatankuasa Pendidikan Alam Sekitar ................................................................ 50
3.8  Jawatankuasa P1NCH............................................................................................ 50
3.9  Jawatankuas Kurikulum Daerah - Biologi dan Kimia .............................................. 51

4.0  PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

4.1  Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan HEM ............................................... 52
4.2  Jawatankuasa Pengurusan HEM ........................................................................... 53
4.3  Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid .................................................................. 54
4.4  Jawatankuasa Rekod Kedatangan Murid, e Kehadiran ......................................... 55
4.5  Jawatankuasa Unit Disiplin Sekolah ...................................................................... 56
4.6  Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling ..................................................... 57
4.7  Jawatankuasa Audit Nilai ....................................................................................... 58
4.8  Jawatankuasa Pembimbing Pengawas ................................................................. 55
4.9  Jawatankuasa SPBT .............................................................................................. 56
4.10  Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin ............................................ 57
4.11  Jawatankuasa Majalah Sekolah ............................................................................. 58
4.12  Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Murid ....................................................... 59
4.13  Jawatankuasa Perhimpunan dan Majlis Rasmi ..................................................... 57
4.14  Jawatankuasa RIMUP ........................................................................................... 57
4.15  Jawatankuasa Keselamatan, Kecerian dan Kebersihan........................................ 57
4.16  Jawatankuasa Kesihatan, Kecemasan dan Bencana ............................................ 58
4.17  Jawatankuasa Murid Cicir ...................................................................................... 585.0  PENGURUSAN KOKURIKULUM


                                                               2
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
5.1  Carta Organisasi Kokurikulum ............................................................................... 59
5.2  Jawatankuasa Unit Kokurikulum ............................................................................ 60
   5.2.1   Pasukan Beruniform ................................................................................... 60
   5.2.2   Persatuan dan Kelab .................................................................................. 62
   5.2.3   Unit Rumah Sukan ..................................................................................... 64
   2.2.4   Sukan dan Permainan ................................................................................ 66
5.3  Koperasi ................................................................................................................. 63

7.0  TAKWIM SEKOLAH

7.1  Penggal Persekolahan ........................................................................................... 16
7.2  Hari Kelapasaan Am .............................................................................................. 17
7.3  Takwim Peperiksaan Awam ................................................................................... 72
7.4  Takwim Bayaran Gaji ............................................................................................. 73
7.5  Takwim SMK Kulai Besar ....................................................................................... 72
7.6  Takwim Kokurikulum dan Unit Sukan ..................................................................... 73
7.7  Jadual Guru Bertugas Mingguan ............................................................................ 20
7.8  Jadual Guru Bertugas Jumaat ................................................................................ 21
7.9  Diari Perancangan Guru ......................................................................................... 144

8.0  LAMPIRAN

8.1  Panduan Tuntutan Tambang ................................................................................. 94
8.2  Daftar Jarak di Malaysia......................................................................................... 95
8.3  Elaun Semasa Menjalankan Tugas Rasmi ............................................................ 96
8.4  Elaun Perjalanan Kenderaan ................................................................................. 97
8.5  Tambang Gantian Kapal Terbang Domestik .......................................................... 98
8.6  Senarai Nama Bank ............................................................................................... 99
8.7  Diari Perancangan Guru ......................................................................................... 114
                                                                   3
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
             SEKAPUR SIRIEH, SEKACIP PINANG


Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera.

Guru-guru & staf sokongan yang dihormati,

   Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa
kesyukuran kerana diberi peluang untuk menyatakan sepatah dua kata dalam Buku
Pengurusan SMK Kulai Besar Tahun 201. Buku ini dihasilkan untuk dijadikan sebagai
panduan dan rujukan kepada guru-guru dan staf sokongan sekolah dalam melaksanakan
tugas seharian di samping dapat melicinkan pentadbiran serta meningkatkan tahap
kecekapan pengurusan sekolah.

    Buku Pengurusan Sekolah ini menyediakan maklumat yang sangat berguna kepada
guru-guru dan kakitangan sekolah. Kandungannya meliputi aspek pengurusan dan
pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum, sukan, takwim sekolah hinggalah
kepada perkara-perkara umum yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah ini.

    Buku ini juga disediakan dengan mengambil kira keperluan Falsafah Pendidikan
Negara, Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Perkara ini adalah sejajar dengan misi
sekolah iaitu “Pembinaan Modal Insan Menerusi Pendidikan Berkualiti” dan Visi Sekolah
“Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Perkongsian misi dan visi sekolah amatlah
penting kepada warga sekolah, demi memastikan hala tuju sekolah dapat difahami, dihayati
dan dijelmakan sehingga membentuk kebitaraan dan perwatakan sekolah.

   Bagi memenuhi hasrat ini semua warga sekolah perlulah mempunyai keazman dan
semangat yang tinggi, berkerja dengan semangat kerjasama, semangat sepasukan, tolong-
menolong dan hormat-menghormati mengikut semangat 1 Malaysia.

    Saya berharap Buku Pengurusan SMK Kulai besar ini dapat dimanfaatkan oleh semua
guru dan kakitangan sekolah. Sama-samalah kita bertekad untuk menjadikan SMK Kulai
Besar menjadi sebahagian daripada organisasi menyumbang kepada kecemerlangan
pendidikan melalui pengurusan yang cekap, pantas dan bijaksana.

Sekian, terima kasih.

Wassalam,
(HAJAH ZUBAIDAH BINTI ENDOT)
Pengetua
SMK Kulai Besar,
Kulaijaya
                                           4
 BUKU PANDUAN PENGURUSAN
           Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
          FALSAFAH PENDIDIKAN
            KEBANGSAAN
        FALSAFAH PENDIDIKAN
           KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu
pengetahuan,    berketerampilan,   berakhlak   mulia,
bertanggungjawab    dan   berkeupayaan    mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
                                  5
BUKU PANDUAN PENGURUSAN
          Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
           Misi KPM
       Membangunkan sistem pendidikan
      yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi
       memperkembangkan potensi individu
         sepenuhnya dan memenuhi
          aspirasi negara Malaysia.
        Objektif KPM
  Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan
         bersatu padu;

 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
   berilmu, berketerampilan dan sejahtera;

   Menyediakan sumber tenaga manusia untuk
     keperluan dan kemajuan Negara;

 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada
     semua warganegara Malaysia.
                                  6
BUKU PANDUAN PENGURUSAN
          Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
    Wawasan Pendidikan
          PERPADUAN
 STAIL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
    PERKHIDMATAN PENYAYANG
  PENGUPAYAAN [EMPOWERMENT]
 SISTEM PENGESANAN YANG EFEKTIF
         BUDAYA ILMU
      SEKOLAH PENYAYANG
       BUDAYA CEMERLANG
      KE ARAH ‘ZERO DEFECT’
     Teras Perkhidmatan
 Berazam meninggikan perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sifat mementingkan diri
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran dan rakyat
  dan pembangunan Negara
 Berpegang teguh kepada agama
                                  7
BUKU PANDUAN PENGURUSAN
          Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
             VISI
     "Sekolah Unggul Penjana
      Generasi Terbilang"


             MISI
    "Membangun Potensi Individu
    Melalui Pendidikan Berkualiti"


         MATLAMAT
      MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAH
     DAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG

     BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN
    DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI
          DAN BERKESAN

  BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA
  MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG

    BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN
      YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT

   BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK
     DAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID
         YANG CEMERLANG
                                  8
BUKU PANDUAN PENGURUSAN
          Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
       PIAGAM PELANGGAN
       SMK KULAI BESAR

 Sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi
 memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta
     memenuhi matlamat perpaduan negara.

 Setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap
        dan berkesan sepanjang masa.

   Semua pelajar mendapat bilik kelas yang selesa dan
  kelengkapan proses pengajaran dan pembelajaran yang
   mencukupi pada hari pertama sesi pesekolahan baru
             bermula.

   Layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan jawapan
  segera kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan
               kami.

  Kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan
          keperluan pelanggan.

  Kami bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini
  dengan lengkap, tepat dan cepat kepada sesiapa yang
            berkenaan.

     Bersedia dan sanggup menerima pendapat,
      cadangan syor dan teguran yang membina
 daripada semua pihak demi meningkatkan perkhidmatan dan
         kecemerlangan akademik.
                                  9
BUKU PANDUAN PENGURUSAN
          Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
         SELANGKAH DI HADAPAN

       Jabatan Pelajaran Johor Darul Takzim
      Membentuk insan seimbang dan harmonis
         Penyumbang kesejahteraan
           Kemakmuran negara
        Demi kejayaan bangsa Malaysia

        Ke arah pendidikan bertaraf dunia
        Kita buktikan wawasan yang mulia
        Cemerlang, gemilang, terbilang
           Menjadi aspirasi negara
        Demi kedaulatan negara tercinta

               c/o
          Selangkah di hadapan
           Ke puncak kejayaan
            Visi dan misi
            Jadikan realiti

           Kualiti pengurusan
          Pemimpin berwawasan
            Kita buktikan
          Johor terus cemerlang

             *Ulang c/o

            Kita buktikan
          Selangkah di hadapan
                                10
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

              BLOK D
           5SN    5TK1    5TK2    5SS1  5SS2      5SS3
           2A     2B     2C     2D   2E       2F

           4SS1    4SS2    4SS3    4SS4  3I      5SS4
            1G     1H     2J     2I   2H       2G

           Makmal Biologi    Makmal Fizik     Makmal Kimia
             4SN1        4SN2
                                 BLOK C
                        3A 1B         3F      3G    3H
                                    1I      PA    PB
                      Bilik                            Gelanggang
                     Kaunseling         3D       3E   KOPE     serbaguna
                                   1E       1F   RASI
                      Bilik Seni
                                   3C       3B   SURAU
                                   1D       1C    (L)       BLOK B
       BLOK B
         2RK       2PK       3RK1         3RK2
        1RK1       1RK2      1PK         1A

       Bilik   Bilik  Bilik   Bilik Bilik         Bilik
       SPBT    Pep.  Cetak   Komp Disip          APD

          Bilik          Bilik           Tandas
         Jahitan         Masakan          Pelajar (L)

                                               Makmal Komputer


                 BLOK A
      DATARAN           Perpustakaan        Bilik         Surau     Surau
                                 Mesyuarat        Guru (P)     (P) Bilik
      KEJAT          GPK/PP    Pejabat
Bilik                                    BILIK      Tandas    Tandas
Kebal                Pengetua                Guru       Guru (L)   Guru (P)

                     Pendididkan         Makmal 1      Makmal 2    Tandas
                       Khas            4TK1        4TK2     Pelajar (P)


            Tapak Perhimpunan                          Kantin
 Pondok                 Tempat Letak Kereta                  Bengkel      Bengkel
Pengawal                                            KH         KH


           GELANGGANG SERBAGUNA
                                                           11
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
     SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR
            (DATA PADA 21 DISEMBER 2009)

Guru Sidang Pagi


Bil         Nama Guru         Gred     Opsyen/Ikhtisas

 1  Pn Hjh Zubaidah binti Endot       DG48  Biologi
 2  En Azman bin Safii           DG44  Sastera/ Sejarah
 3  En Wong Kim Fah             DG48  Matematik/ Bahasa Cina
 4  En Mohd. Tahir bin Ismail        DG44  Bahasa Melayu/ Sejarah
 5  Pn Chua Chai Lian            DG48  P.Melayu/ Matematik
 6  Pn Jaemah binti Ali           DG44  Pendidikan Seni
 7  Pn Nor Aznain binti Mahyudin      DG44  Matematik
 8  Pn Norintan binti Mohamad        DG44  Perdagangan
 9  Pn Komalah A/P Nadarajan        DG41  Biologi/ Kimia
 10  Tn Hj Misran bin Ali          DG41  P.Melayu
 11  Cik Hasyimah binti Hasan        DG41  Pend. Khas (IT/ Matematik)
 12  Cik Marlina binti Mohamed        DG41  Kimia/ Matematik
 13  Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor     DG41  Bahasa Melayu/ Sejarah
   Cik Raja Nurul Haida Bt Raja Nong Abd
 14                      DC41  TESL
   Rashid
 15  Cik Roshaliza Binti Ali         DC41  Sains/Fizik
 16  Cik Rosmahiza binti Ismail       DC41  Sejarah
 17
 18  Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi   DC41  Bahasa Inggeris
 19  En Hilman bin Muhamad          DG41  Matematik/ Kimia
 20  En Mohd Erwan bin Malib         DC41  Pend. Islam/Bahasa Arab
 21  En Mohd Fuad bin Rahim         DC41  ICT/Pendidikan Seni
 22  En Mohd Nizam bin Jamsari        DG41  Kemahiran Hidup
 23  En Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin   DC41  BM/Geografi
 24  En Mohd Zainudin bin Mohamad Dom    DG41  Pendidikan Khas
 25  En Muhamad Amiruddin bin Jusoh     DC41  Biologi/Kimia
 26  En Nizarudin bin Marsom         DG41  Pendidikan Khas
 27  En Roslee bin Jarkasi          DG41  PJK
 28  En Sukor bin Salleh           DG41  Kimia/Biologi
 29  Pn Chai Sze Lei             DG41  Pen. Pern.T6/ Ekonomi
 30  Pn Chong Kwee Chin           DG44  Ekonomi/ Bahasa Melayu
 31  Pn Fadzlon binti Hasan         DG41  Matematik
 32
 33  Pn Hjh Zaini binti Hassan        DG41  K.Hidup
 34  Pn Khoo Peik Ing            DG41  B.Cina/Pend.Seni
 35  Pn Mardiana binti Tuan Kamaludin    DG41  P.Islam/ AQ & Sunnah
 36  Pn Nora binti Abdullah         DG44  Perdagangan/ P.Akaun
 37  Pn Norbaizura binti Abdul Wahab     DC41  Matematik/ Kimia

                                        12
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
38  Pn Norhafizah binti Ali        DC41  Kimia/Biologi
39  Pn Norhaisarah binti Suboh       DG41  Pendidikan Islam
40  Pn Norhazlinah binti Md Basri     DG44  K.Hidup
41  Pn Norizan binti Mohamed        DG41  Kemahiran Hidup
                          Pengajian
42  Pn Normaisarah binti Abd Talib     DC41
                          Perniagaan/Akaun
43  Pn Nurul Aziana binti Abd Rahman    DG41  Ekonomi/Sejarah
44  Pn Nurul Azilah binti Ibrahim     DG41  Matematik/Sains Komputer
45  Pn Roha binti Yatin          DG44  Sains
46  Pn Roshasma binti Maktar        DG41  Pendidikan Khas
47  Pn Rosmawati binti Zukni        DC41  Kesusasteraan Melayu
48  Pn Ruzaini binti Parimin        DG41  Sains/ Kimia
49  Pn Saripah Faridah binti Saiyed Mohd  DG41  TESL
50  Pn Shaliny a/p Vathumalai       DGA29  Bahasa Inggeris
51  Pn Shanthi a/p Canderasakeran      DC41  Bahasa Tamil
52  Pn Sharifah binti Ariffin       DG44  Sains/ Matematik
53  Pn Sharina binti Sairan        DG41  Matematik/ Fizik
54  Pn Siti Zarina binti Adam       DG41  Sejarah/ Bahasa Malaysia
55  Pn Yong Mee Choo            DG41  Fizik/B.Cina
56  Pn Zaharah binti Latif         DG44  Sains/ Matematik
57  Pn Zuriati binti Mohd Salleh      DG41  Bahasa Inggeris
                                      13
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

Guru Sidang Petang


Bil          Nama Guru       Gred     Opsyen/Ikhtisas

1   Pn Norazzah binti Misban       DG44  Biologi/ Kimia
2   Pn Nor Azah binti Abdul Hamid     DG41  Perdagangan/ Matematik
3   Pn Cheah Gaik Choo          DG41  Kaunselor (B.Cina)
4
5
6
7
8
9
10  Cik Sutha A/P Sundram         DC41  Perakaunan/P.Perniagaan
11  Cik Zuraini binti Zainul Abidin    DG41  Biologi/ Kimia
12  En Gan Chin Guan           DG41  Matematik/ Pengajian Cina
13  En Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi   DC41  Pend. Jasmani/Geografi
14  En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar   DB27  Kejuruteraan Elektrik
15  En Mohd Hosni bin Abdullah       DC41  Perdagangan/ Ekonomi
16  En Mohd Rizal bin Anuar        DGA29  Matematik
17  En Mohd Zaki bin Md Uda        DC41  Sains Sukan
18  En Nazeri bin Othman         DGA29  Matematik
19
20
21  Pn Chong Pooi Yin           DGA32  Matematik
22  Pn Choo Siew Yoon           DG41  Pendidikan Jasmani
23  Pn Dayang Asmah binti Abang Ariffin  DG41  TESL
24  Pn Er Pooy Yan            DG41  Bahasa Cina
25
26  Pn Liza binti Abd Rahman       DC41  Matematik
27  Pn Malarkodi A/P Subramaniam     DG41  Bahasa Tamil
28  Pn Mazlilawati binti Mohamed Zin   DC41  Perdagangan/ Ekonomi
29  Pn Noorazalia binti Mat Diah     DC41  Kem. Hidup/ERT
30  Pn Noralizah Binti Razali       DG41  Biologi
31  Pn Nornabiah Binti Abdul Rahman    DC41  Sains/ICT
32  Pn Norziati binti Mat Salleh     DG41  Matematik/ Biologi
33
34  Pn Salmah binti Sati         DG41  B.Inggeris/ Sas. Inggeris
35
36  Pn Siti Ruzila binti Zakaria     DC41  Perakaunan/Ekonomi
37  Pn Suhaiza binti Samsudin       DG41  Biologi/ Matematik
38  En Mohd Sofian bin Ijam        DC41  Pen. Seni/ Geografi                                        14
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
Guru Dua Sidang (Pagi & Petang)

Bil        Nama Guru        Gred      Ikhtisas
 1  En Mohd Fadzeli bin Tumiran     DGA29  GBK


        SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR
            (DATA PADA 21 DISEMBER 2009)


Kakitangan Sokongan


Bil           Nama         Gred     Catatan

1                       N26  Ketua Pembantu Tadbir
2   Pn Faeizah binti Mazan          N17  Pembantu Tadbir
3   Pn Yang Chek binti Md Sidin       N17  Pembantu Tadbir
4   Pn Radziah binti Jaafar         N17  Pembantu Tadbir
5   Cik Nurul Najwah binti Ismail      N17  PP Murid
6   Pn Yanti Mastika binti Maskam      N17  PP Murid
7   Pn Bariah binti Mohd Ali         C17  Pembantu Makmal
8   Pn Rosmawati binti Marzuki        C17  Pembantu Makmal
9   En Anas Akmal bin Azlan         FT17  Juruteknik Komputer
10  En Aszemmatunizam bin Mustafah      N1  PAP
11  En. Mohamad Ismail bin Badri       N1  PAP
12  En Faidzul bin Hassan           N1  PAP (Makmal)
                                     15
          BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                    Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

     2.0    PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

                                 2.1 CARTA ORGANISASI SMK KULAI BESAR

                                    PN. HJH. ZUBAIDAH BINTI ENDOT
                                          Pengetua

                                                              PIBG
                 AZMAN BIN SAFII                      NORAZZAH BINTI MISBAN         WONG KIM FAH        MOHD TAHIR ISMAIL
                Penolong Kanan Pentadbiran                   Penolong Kanan Petang        Penolong Kanan HEM      PK Kokurikulum
GKMP Sains Sosial   GKMP Bahasa       GKMP Teknik &     GKMP Sains &      Kaunselor
                        Vokasional      Matematik        Murid

                                                     Guru Perpustakaan         UBK
   Sejarah      Bahasa Melayu       Kem. Hidup       Sains        Guru     dan Media         Disiplin Murid    Unit Beruniform
  Geografi      Bahasa Inggeris      Perdagangan      Fizik        Data                    SPBT        Persatuan dan kelab
Pendidikan Islam     Bahasa Cina       Prinsip Akaun      Kimia                             Majalah      Sukan dan Permainan
 Pendidikan Seni     Bahasa Tamil       Ekonomi Asas      Biologi             Perpustakaan          Pengawas        Ko-Akademik
 Sivik & Ken.                             Matematik       Peny.     Bilik Tayang        Biasiswa        Rumah Sukan
Pendidikan Moral                            Mate. Tamb      Bestari    Bilik Gerakan        Kesihatan         Koperasi
 Tassawur Islam                                               Bilik APD          Kantin
Pen. Seni Visual                                              Bilik Komputer
                  Unit Penilaian dan
                   Peperiksaan
                                                      Pentadbiran &
                                                     Pengurusan Pejabat
                     GURU                                                     GURU


                                    Makmal               Staf Sokongan
                                           MURID

                                                                                    16
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.2  JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]

   AJK         : Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin[GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
               Tn. Hj. Misran bin Ali [Guru Bimbingan Kaunseling]
               Pn. Cheah Gaik Choo [Guru Bimbingan Kaunseling]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru Bimbingan Kaunseling]
               Pn. Wan Norlela binti Wan Abd Rahman
               Pn Normaisarah binti Talib [Guru Data]
               En. Sukor bin Salleh [Penyelaras Bestari]
               [KPT]


2.3  JAWATANKUASA KEWANGAN

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  En Mohd. Tahir bin Hamdan[KPT]
                Pn Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]

   Audit Dalaman    : Pn. Yong Mee Choo
               Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid


2.4  JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
   DAN PENGURUSAN STOR

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  En Mohd. Tahir bin Hamdan[KPT]
                Pn Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]


                                           17
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
                Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
                Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
                Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]


2.5  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PENYELENGARAAN DAN PERABOT

   Pengerusi       :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II   :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
   Pen. Setiausaha    :  En. Mohd Nizam Bin Jamsari

   AJK
   Perabut/Kerusi Meja : En. Zainudin bin Mohamad Dom
              En. Mohd Rizal bin Anuar

   Keceriaan Fizikal &  : En. Mohd Fuad bin Rahim
   Kerosakan        En Muslim bin Ismail
               En. Mohammad Zaki bin Md Uda

   Perparitan dan    : En. Gan Chin Guan
   Cermin         Pn. Choo Siew Yoon

   Pendawaian &     : Pn. Norizan binti Muhamad
   Elektrik        En. Mohd Hosni bin Abdullah


2.6  JAWATANKUASA TUGAS GURU DAN TAKWIM SEKOLAH

   Pengerusi       :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II   :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban[PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]

   AJK          : Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]

                Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]
                En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru Bimbingan Kaunseling]
                Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman
                En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin
                                            18
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.7  JAWATANKUASA PELAN INTERGRITI NASIONAL(PIN)/ PIPP

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Sharina binti Sairan

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
               En. Misran bin Ali[Guru Bimbingan Kaunseling]
               Pn. Cheah Gaik Choo[Guru Bimbingan Kaunseling]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru Bimbingan Kaunseling]


2.8  JAWATANKUASA KUALITI DAN PENARAFAN SKPM

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik & Vokasional]

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
               Tn. Hj. Misran bin Ali [Guru Bimbingan dan Kaunseling]
               Pn Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling]
               Pn. Sharifah binti Ariffin
               Pn. Roha binti Yatin
               Pn. Nora binti Abdullah
               Pn. Zaharah binti Latiff
               Pn. Norhazlinah binti Md Basri
               Pn. Chong Kwee Chin
               En. Gan Chin Guan
               Pn. Nurul Azliah binti Ibrahim
               Pn. Normaisarah binti Abd Talib
                                           19
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.9  JAWATANKUASA MAKLUMAT SEKOLAH DAN EMIS

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Sharifah binti Ariffin (Guru Data)
    Pen. Setiausaha   :

    AJK         : Pn. Norziati binti Mat Salleh


                Pn. Radziah binti Jaafar


2.10  JAWATANKUASA GERAKAN PAYUNG

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Norhazlinah binti Md Basri

    AJK           Tn. Hj. Misran bin Ali
                Pn. Cheah Gaik Choo
                En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
                Pn. Norbaizura binti Abd Wahab [SUP SPM]
                Cik. Roshaliza binti Ali [SUP PMR]
                Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin [SUP Dalaman-ptg]
                Pn. Noorazalia binti Md Diah [SUP Dalaman-ptg]
                Cik Marlina binti Mohamed [SUP Dalaman-pagi]
                Pn. Norhaisarah binti Suboh [Penyelaras Headcount]


                Cik Nurul Najwa binti Ismail


2.11  JAWATANKUASA ADUAN DAN PENGURUSAN KRISIS

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Tn. Hj. Misran bin Ali [Guru Bimbingan dan Kaunseling]

    AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik & Vokasional]
               Pn Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
               Pn Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling]


                                             20
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.12  JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :    [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media]

    AJK:
    Perpustakaan     : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin (Pengurusan)
               Cik Shanthi A/p Chandrasekaran(Pengautomasian)
               Pn. Malarkodi a/p Subramaniam
               Pn. Khoo Peik Ing

    Media Elektronik   : En. Mohd Zainudin bin Mohd Dom
    @ Siaraya       En. Mohammad Hosni bin Abdullah

    Unit Komputer    : En. Mohd Fuad bin Rahim
               Pn. Nurul Azilah Binti Ibrahim

    Nilam        : Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor (BM)
               (BM)
               (BM)
               Pn. Sahaliney a/p Vathumalai (BI)
               Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid (BI)
               Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin (BI)
               Pn. Salmah binti Sati (BI)


    APD         : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi
               Cik Sutha a/p Sundram

    Bilik Mesyuarat   : Pn. Chai Sze Lei
    Pusat Akses     : Pn. Normaisarah bt Abd Talib
               Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd
               Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman


2.13  JAWATANKUASA ICT

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Komalah a/p Nadarajan

    AJK

    Perkembangan Staf : En. Sukor bin Salleh


                                            21
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

    P & P ICTL      : Pn. Nurul Azilah Binti Ibrahim

    Pengurusan dan    : En. Anas Akmal bin Azlan
    Penyenggaraan     En. Mohd Fuad bin Rahim

    Video Korporat dan  : En. Sukor bin Salleh
    Laman Sesawang     Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim
               En. Mohd Fuad bin Rahim
               En Anas Suhail bin Md Ansar


2.14  JAWATANKUASA BILIK- BILIK KHAS

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Komalah a/p Nadarajan

    AJK

    Bilik Mesyuarat   : Pn. Chai Sze Lei

    Bilik APD      : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi

    Bilik Dispilin    : En. Hilman bin Muhamad

    Bilik Guru      : (Pengerusi BKGK)

    Bilik Jahitan    : Pn. Noorazalia binti Mat Diah

    Bilik Kaunseling   : Tn. Hj. Misran bin Ali
               Pn. Cheah Gaik Choo
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran

    Pusat Akses     : Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd

    Bilik Koperasi    : Pn. Nora binti Abdullah

    Makmal Komputer   : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim

    Makmal Sains     : Makmal 1 – Pn. Noralizah binti Razali
               Makmal 2 – Pn. Sharina binti Sairan
               Makmal Kimia – Pn. Norhafizah binti Ali
               Makmal Biologi – Pn. Zaharah binti Latif
               Makmal Fizik – Cik Roshaliza binti Ali

    Bilik Masakan    : Pn. Norizan binti Mohamad

    Bilik Pend. Khas   : En. Nizarudin bin Marsom

    Bilik Peperiksaan  : Pn. Norhazlinah binti Md Basri                                         22
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
    Perpustakaaan    : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin

    Bilik Rawatan    : Pn. Siti Zarina binti Adam

    Bilik Seni      :

    Bilik SPBT      : Pn. Fadzlon binti Hassan

    Stor Sukan      : Pn. Choo Siew Yoon

    Stor Astaka     : En. Roslee bin Jarkasi

    Bilik Kokurikulum  : En. Nazeri bin Othman

    Surau Lelaki     : En. Mohd Erwan bin Malib

    Surau Perempuan   :

    Bengkel Kayu     : En. Mohd Nizam Jamsari

    Bengkel Kerja Paip  : En. Mohd Rizal bin Anuar

    Bengkel Elektrik   : En. Anas Suhail bin Md Ansar

    Bilik ABM      :
                Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman


2.15  JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
    Pen. Setiausaha   :  Pengerusi BKGK

    AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
               En. Misran bin Ali[Guru Bimbingan Kaunseling]
               Pn. Cheah Gaik Choo[Guru Bimbingan Kaunseling]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru Bimbingan Kaunseling]
               Pn. Sharifah binti Arifin [Guru Data]
               AJK BKGK
                                            23
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.16  JAWATANKUASA PENGURUSAN KIP

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Norziati binti Salleh
    Pen. Setiausaha   :  Pn. Siti Ruzila binti Zakaria

    AJK         : Pn. Suhaiza binti Samsudin
               En. Roslee bin Jarkasi
               En. Amirudin bin Mohd Jusoh
               Cik Zuraini binti Zainul Abidin
               Pn. Fatimah binti Bohari


2.17  JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman binSafii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Cik Shanthi a/p Chandrasekaran[Pagi]
    Pen. Setiausaha     Pn. Norul Farrah binti Jaafar [Petang]

    AJK         : Cik. Norfadzilah binti Shafiee [Pagi]
               Pn. Noralizah binti Razali [Pagi]
               Cik Nurul Hairunnisa binti Mohd Tarmizi [Petang]
               Pn. Suhaila binti Mohd. Noh [Petang]


2.18  JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha        : Pn Nor Aznain binti Mahyudin

    AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
                                           24
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
2.19  JAWATANKUASA STAFF SOKONGAN

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  En Md Sukor bin Othman
    Pen. Setiausaha   :  Pn. Faeizah binti Mazan

    AJK         : Pn. Bariah binti Mohd Ali C17
               Pn. Rosmawati binti Marzuki C17
               Pn. Faezah binti Mazan N17
               Pn. Yang Chek bt Md Sidin N17
               Pn. Radziah binti Jaafar N17
               Pn. Yanti Mastika binti Maskam N17
               Cik Nurul Najwah binti Ismail N17
               En. Anas Akmal bin Azlan FT17
               En. Aszemmatunizam bin Mustafah N1
               En. Faizul bin Hasan N1
               En. Mohd Ismail bin Badri N1
               En. Mohd Syahmi bin Hasim N1
                                         25
 BUKU PANDUAN PENGURUSAN
           Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
 3.0 PENGURUSAN           3.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
   KURIKULUM
                              PENGERUSI
                           Pn Hjh Zubaidah binti Endot
NAIB PENGERUSI             NAIB PENGERUSI                 NAIB PENGERUSI       NAIB PENGERUSI
En Azman bin Safii           En Wong Kim Fah                Pn Norazzah Misban     En Mohd. Tahir Ismail
                            SETIAUSAHA      KETUA BIDANG        KETUA BIDANG SAINS            KETUA BIDANG         KETUA BIDANG TEK. &
        BAHASA         KEMASYARAKATAN           MATEMATIK DAN SAINS            VOK
      Pn Chua Chai Lian       Pn Jaemah binti Ali        Pn Nor Aznain Mahyudin      Pn Norintan Mohamad


     BAHASA MELAYU        GEOGRAFI               MATEMATIK             PRINSIP AKAUN,
      Cik Rosmawati bt Zukni   Pn Rosmahiza bt Ismail         Pn Yong Mee Choo        PERDAGANGAN
     BAHASA INGGERIS       SEJARAH                SAINS               &EKON. ASAS
      Pn Zuriati Mohd Salleh   Pn Siti Zarina binti Adam       Pn Ruzaini bt Parimin      Pn Chong Kwee Chin
     BAHASA CINA         PJPK                 BIOLOGI              KEMAHIRAN HIDUP
      Pn Khoo Peik Ing      Pn Choo Siew Yoon           Pn Zaharah bt Latiff       Pn Hjh Zaini binti
     BAHASA TAMIL        PENDIDIKAN MORAL           KIMIA                 Hassan
      Pn Malarkodi a/p      Pn Chai Sze Lei            Pn. Norhafizah bt Ali
      Subramaniam       PENDIDIKAN SENI/PSV          FIZIK
                    En Mohd Sofian bin Ijam        Pn. Sharina bt Sairan
                   PENDIDIKAN ISLAM
                    Pn Mardiana bt Tuan
                    Kamaludin
         PENDIDIKAN KHAS   PEN. SIVIK &
                   KEWARGANEGARAAN            JK PPSMI      GURU     JK AUDIT      JK
                    En Mohd Fuad bin Rahim                MEDIA    KURIKULU     JADUAL
      JK PEPERIKSAAN &                                          M
                   TASAWUR ISLAM                                     WAKTU
        PENILAIAN
                    En Mohd Erwan bin Malib                               INDUK

      JK HEADCOUNT

                                                                     26
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
3.2  JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Naib Pengerusi II  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi III  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Setiausaha      :  Pn. Roha binti Yatin
   Pen. Setiausaha   :  Pn. Suhaiza binti Samsudin

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa]
               Pn. Jaemah bt Ali [GKMP Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains dan Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
               Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
               Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media]
               En. Nizarudin bin Marsom [Penyelaras Guru Pendidikan Khas]
               En. Sukor bin Salleh [ Penyelaras Guru Bestari]
               Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd [Peny. K. Tindakan]
               Pn. Norhazlinah bt Md Basri [Setiausaha Peperiksaan]
               Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi [Penyelaras KRK]

                Ketua Panitia Bidang Bahasa

                Pn. Rosmawati binti Zukni[ Bahasa Malaysia]
                En. Mohamad Hosni bin Abdullah[Pen /KP BM]
                Pn. Zuraiti binti Md Salleh [ B. Inggeris]
                Cik Sutha a/p Sundram[ Pen/KP B. Inggeris]
                Pn. Khoo Peik Ing [ Bahasa Cina]
                Pn. Malarkodi a/p Subramaniam [ Bahasa Tamil]

                Ketua Panitia Bidang Sains Sosial

                Pn. Siti Zarina binti Adam [Sejarah]
                Pn. Rosmahiza binti Ismail [Geografi]
                Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin [P. Islam]
                En. Mohd Sofian bin Ijam [Pend. Seni Visual]
                Pn. Choo Siew Yoon [PJK]
                Pn. Chai Sze Lei [Pend. Moral]
                En. Mohd Fuad bin Rahim [KP Sivik & Kewarganegaraan]
                En. Mohd Erwan bin Malib[Tasawur Islam]

                Ketua Panitia Bidang Sains dan Matematik

                Pn. Ruzaini bt Parimin [ Sains]
                Cik Zuraini binti Zainul Abidin (PKP Sains]
                Pn. Yong Mee Choo [KP Matematik]
                Pn. Norziati binti Mat Salleh [PKP Matematik]
                Pn. Zaharah binti Latiff[ Biologi]
                Pn. Sharina binti Sairan[Fizik]
                Pn. Norhafizah binti Ali[Kimia]
                                           27
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
                Bidang Teknik dan Vokasional

                Pn. Chong Kwee Chin[ EA, PA dan PDG]
                Pn. Hjh Zaini bt Hassan[ Kemahiran Hidup]


3.3  JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN & PENTAKSIRAN

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi    :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Norhazlinah binti Md. Basri [Setiausaha Peperiksaan]

   AJK         : Pn Norbaizura binti Abd Wahab [PP SPM]
               Cik Roshaliza binti Ali [PP PMR]
               Pn. Roshaliza binti Ali [PP Dalaman Pagi]
               Cik Marlina bt Mohamed [PP Dalaman Pagi]
               Pn. Noorazalia binti Md Diah [PP Dalaman Petang]
               Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin [PP Dalaman Petang]
               Pn. Normaisarah bt Abd Talib[Penyelaras Headcount]
               Pn. Norhaisarah binti Suboh [Penyelaras Headcount]


3.4  JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]

   Setiausaha      : Pn. Komalah a/p Nadarajan[Guru Perpustakaan dan Media]
   AJK          Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Pn. Nor Azah binti Abd Hamid [Pembantu PK Petang]
               Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin


3.5  JAWATANKUASA PEMILIHAN PAKEJ, 60:40, DAN PENARAFAN MURID

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK]
   Pen. Setiausaha   :  Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]

   AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Tn. Hj. Misran Bin Ali [GBK]


                                             28
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

3.6  JAWATANKUASA L.E.T

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Zuriati binti Md Salleh
    Pen. Setiausaha   :  Pn. Ruzaini binti Parimin

    AJK         : Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Semua guru Bahasa Inggeris


3.7  JAWATANKUASA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi II  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Naib Pengerusi III  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
    Penyelaras      :  Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
    Setiausaha      :  Cik Rosnita binti Eksan
    Pen. Setiausaha   :  En. Mohd Edham bin Mohamed Rawi

    AJK         : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
               Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
               Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media]
               Ketua Panitia Mata Pelajaran
               Guru Penasihat Persatuan / Kelab


 3.8  JAWATANKUASA P1NCH

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
    Setiausaha      :  Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
    Pen. Setiausaha   :  Cik Hasyimah binti Hasan

    AJK         : En. Wong Kim Fah [PK HEM]
               En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
               Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
               Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
               Tn. Hj. Misran bin Ali (GBK)
               Guru-guru Mata Pelajaran BM
               Guru-guru Mata Pelajaran Matematik
               Guru-guru Pendidikan Khas
                                           29
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

3.9  JAWATANKUASA DAERAH BIOLOGI/KIMIA

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi I   :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi II  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Naib Pengerusi III  :  En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
   Setiausaha      :  Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]

   AJK         : Pn. Komalah a/p Nadarajan
               Pn. Zaharah binti Latiff
               Pn. Norhafizah binti Ali
               En. Sukor bin Salleh
                                           30
 BUKU PANDUAN PENGURUSAN
           Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
4.0 PENGURUSAN      4.1   CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
  HAL EHWAL MURID

                          PENGETUA
                          PENOLONG
                         KANAN (HEM)


                       Jawatankuasa Induk HEM
  Rekod      Unit Disiplin      Unit      Jawatankuasa  Jawatankuasa
Kedatangan, e    Sekolah      Bimbingan dan     Audit Nilai  Pembimbing      SPBT
 Kehadiran               Kaunseling             Pengawas
 Pengurusan       Majalah     Biasiswa dan    Perhimpunan            Keselamatan,
  Kantin        Sekolah      Kebajikan      Rasmi      RIMUP     Keceriaan,
                       Murid                       Kebersihan

      Kesihatan,                Dakwah
     Kecemasan,                 Dan                SMM
      Kebakaran                Kerohanian
                                                       31
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
4.2  JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi II  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Liza binti Abdul Rahman
   Pen/ Setiausaha   :  Pn. Salmah binti Sati

   AJK         : Pn. Marlina binti Mohamed [Ked. Murid & e Kehadiran]
               En. Hilman bin Muhamad [Unit Disiplin Murid]
               Tn. Hj. Misran bin Ali [UBK]
               En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Audit Nilai]
               Pn. Chong Kwee Chin [Pengawas]
               Cik Fadzlon binti Hasan [SPBT]
               Cik Hasyimah bt Hassan [Kantin]
               Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor [Majalah]
               Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin [Biasiswa]
               Pn. Yong Mei Choo [Perhimpunan Sidang pagi]
               En. Mohammad Zaki bin Md Uda [Perhimpunan Sdg. Petang]
               Pn. Cheah Gaik Choo [RIMUP]
               En. Amirudin bin Jusoh [Keselamatan, Keceriaan, Kebersihan]
               Pn. Norizan bt Mohamed [Kesihatan, Kecemasan, Kebakaran]
               Pn. Liza binti Abd Rahman [SMM]
               En. Mohd Erwan bin Malib [Dakwah & Kerohanian]


4.3  JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Liza binti Abd Rahman
   Pen/Setiausaha    :

   AJK         : Pn. Salmah binti Sati
               Pn. Siti Zarina binti Adam
               Pn. Shaliney a/p Vathumalai
               Pn. Siti Ruzila binti Zakaria


4.4  JAWATANKUASA REKOD KEDATANGAN MURID, E KEHADIRAN DAN
   PENYELARAS TINGKATAN

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Pn. Marlina binti Mohamed
   Pen/Setiausaha      Pn. Suhaiza binti Samsudin

   AJK         : Puan Chong Pooi Yin (Penyelaras Peralihan)


                                           32
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
                Pn. Norazalia binti Md Diah (T1)
                (T2)
                Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi (T2 RK)
                Pn. Norizan bt Mohamed(T3)
                Pn. Mardiana bt Tuan Kamaluddin(T4)
                Pn. Norhaisarah bt Suboh(T5)


4.5  JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN SEKOLAH

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  [PK HEM]
   Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  En. Hilman bin Muhamad
   Pen. Setiausaha   :  En. Nazeri bin Othman

   AJK         : Pn. Zuriati binti Mohd Salleh
               En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi
               Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin
               Pn. Norhaisarah binti Suboh

                (MDTg5)
                (MDTg4)
                (Tingkatan 3)
                (Tg 2)
                (Tg. 2)
                (Tg. 1)
                (Tg. 1)
                (Peralihan)


4.6  JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

   Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
   Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
   Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
   Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
   Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
   Setiausaha      :  Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
   Pen. Setiausaha   :  Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]

   AJK         : Pn. Malarkodi a/p Subramaniam [SLAD]
               Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin [SLAD]
               Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman [Anti Dadah]
               [Anti Dadah]
                                        33
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
4.7  JAWATANKUASA AUDIT NILAI

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Penyelaras      :  Pn. Norintan binti Mohamad
    Setiausaha      :  En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
    Pen/ Setiausaha   :  En. Sukor bin Salleh

    AJK         : Pn. Komalah a/p Nadarajan
               Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman
               Pn. Dayang Asma binti Abang Ariffin
               Pn. Fadzlon binti Hassan
               Pengerusi BKGK
               Pn. Yang Chik bin Md Sidin


4.8  JAWATANKUASA PEMBIMBING PENGAWAS

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Chong Kwee Chin
    Pen. Setiausaha   :  Cik Zuraini bt Zainul Abidin

    AJK         : En. Mohd Rizal bin Anuar
               Pn. Siti Zarina bt Adam
               Pn. Nor Baizura bt Abd Wahab
               Cik Sutha a/p Sundram


4.9  JAWATANKUASA SPBT

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Fadzlon binti Hasan
    Pen. setiausaha   :  Cik Zuraini binti Zainul Abidin

    AJK         : En. Mohd Sofian bin Ijam
               Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor


4.10  JAWATANKUASA PENGURUSAN & PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti. Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]


                                         34
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
    Setiausaha      : Cik Hasyimah binti Hassan

    AJK Guru       : Pn. Cheah Gaik Choo
               En. Mohd. Zainudin bin Mohd Dom
               Pn. Hjh. Zaini binti Hassan

                Pn. Er Pooi Yan
                Cik Shanthi a/p Chandrasekaran

    AJK Bukan Guru    : Pn. Yang Chek Md Sidin
               Pn. Bariah binti Ali

    Wakil Murid     : Ketua Pengawas [Pagi]
               Penolong Ketua Pengawas [Petang]


4.11  JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Bendahari      :  [KPT]

    Ketua Editor     : Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor

    Pen. Ketua Editor  : En. Mohd Hosni bin Abdullah
               Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid
               Pn Malarkodi a/p Subramaniam
               Pn. Khoo Peik Ing

    Iklan        : Pn. Nora binti Abdullah
               Pn. Hjh. Zaini binti Hassan
               Pn. Faeizah binti. Mazan
               En. Gan Chin Guan
               En. Mohd Nizam bin Jamsari

    Bahagian Koku    : Pn. Nor Baizura bt Abd Wahab

    Bahagian Grafik   : Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman

    Jurutaip       :    Fotografi      : En. Mohd Amiruddin bin Jusoh
               En. Anas Suhail bin Md Ansar


4.12  JAWATANKUASA BIASISWA / KEBAJIKAN MURID

    Pengerusi     : Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
    Naib Pengerusi I  : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]


                                         35
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
    Naib Pengerusi II  : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      : Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin
    Pen/Setiausaha    :

    AJK         : Pn. Ruzaini binti Parimin
               Pn. Rosmawati binti Zukni
               Cik Hasyimah binti Hassan
               Cik Rosmahiza bt Ismail
               Pn. Er Pooy Yan


4.13  JAWATANKUASA PERHIMPUNAN DAN MAJLIS RASMI

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Yong Mei Choo [Sesi pagi]
    Pen. Setiausaha   :  En. Mohammad Zaki bin Md Uda [Sesi petang]

    AJK           En. Roslee bin Jarkasi
                Guru bertugas harian dan Jumaat


4.14  JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN
    (RIMUP)

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Cheah Gaik Choo [Kaunselor]
    Pen. Setiausaha   :  Tn. Hj. Misran bin Ali [ Kaunselor]
                En. Mohd Fadzeli bin Tumiran

    AJK         : En. Roslee bin Jarkasi
               Semua Ketua Penasihat Permainan


4.15  JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  En. Amirudin bin Jusoh
    Pen/Setiausaha    :  Pn. Siti Ruzila binti Zakaria


                                         36
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

    AJK         : En. Nizarudin bin Marsom [Keselamatan]
               En. Mohammad Zaki bin Md Uda [Keselamatan]
               [Keselamatan]
               Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid [Kebersihan]
               Pn. Chong Pooi Yin [Kebersihan]
               Pn. Hasnah binti Saad [Keceriaan]
               En. Mohd Sofian bin Ijam [Keceriaan]
               [Papan Kenyataan]


4.16  JAWATANKUASA KESIHATAN, KECEMASAN DAN BENCANA

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  En. Wong Kim Fah [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :  Pn. Norizan bt Mohamed
    Pen/Setiausaha    :  Pn. Siti Ruzila binti Zakaria

    AJK         : En. Mohd Nizam bin Jamsari [Kebakaran]
               En. Mohd Edham bin Mohamed Rawi [Kebakaran]
               [Kecemasan]
               [Kecemasan]
               Pn. Shaliney a/p Vathumalai [Kesihatan]
               Pn. Chong Pooi Yin [Kesihatan]


4.17  JAWATANKUASA MURID CICIR

    Pengerusi      :  Pn. Hjh. Zubaidah binti Endot [Pengetua]
    Timbalan Pengerusi  :  [PK HEM]
    Naib Pengerusi I   :  En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
    Naib Pengerusi II  :  En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
    Naib Pengerusi III  :  Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
    Setiausaha      :
    Pen/Setiausaha    :

    AJK         :
                                            37
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

5.0  PENGURUSAN KOKURIKULUM

         5.1 CARTA ORGANISASI MAJLIS KOKURIKULUM

                   Pengetua
               Hajjah Zubaidah Bte Endot
                                  JBPS (Jawatankuasa
                                  Bimbingan Pelajar
                                    Sekolah)
                  PK Kokurikulum
                En. Mohd Tahir Bin Ismail                Setiausaha Kokurikulum
              Pn. Sarifah Faridah Bte S.Mohamad
    Penyelaras    Penyelaras   Penyelaras       Setiausaha Sukan
      Unit      Kelab /     Kelab        En. Rosli Bin Jakarsi
    Beruniform    Persatuan     Sukan/
    En Sukor Bin    En. Mohd    Permainan
     Salleh.    Nur Ashiq     En.
             Bin Mohd    Muhamad        Pen. Setiausaha Sukam
              Julin    Amiruddin       En Mohd Zaki Bin Md
                     Bin Jusoh           Uda.
      Guru      Guru       Guru      Guru       Guru
     Penasihat    Penasihat    Penasihat    Rumah      Pasukan
                              Sukan      Sekolah
   Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan,
       Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)
   AJK Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, AJK
         Rumah Sukan Dan Pasukan Sekolah (Murid-Murid)
                    AHLI-AHLI


                                            38
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
5.2   JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM

5.2.1  UNIT BERUNIFORM

 Bil.      Unit Beruniform          Guru Penasihat

  1  Kadet Remaja Sekolah     1. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin(K)
    Lokasi:            2. Pn Sharina Bte Sairan
    Dataran Kejat Blok B-D    3. En Mohd Nizam bin Jamsari
                   4. En. Roslee bin Jarkasi
                   5. Pn. Nurul Azilah Bte Ibrahim
                   6. Pn Chong Pooi Yin
                   7. Pn. Noralizah Bte Razali.
                   8. Pn. Shaliny A/P Vathumalai.
                   9. En. Misran Bin Ali.
                   10. Pn Azah Faridah Bte Pairan
                   11. Pn Samsiah Bte Sulaiman.
                   12. Pn Noorazlia Bte Mat Diah.


  2  Kadet Polis         1. En. Mohamed Edham Bin Mohamed
    Lokasi:             Rawi.(K)
    Dataran Kejat Blok A     2. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi.
                   3. Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab
                   4. En Mohd Rizal bin Anuar
                   5. Pn Zuriati Bte Mohd Salleh
                   6. Cik Marlina Bte Mohamed
                   7. Pn Cheah Gaik Choo
                   8. En Sukor Bin Salleh.
                   9. Cik Rosmahiza Bte Ismail.
                   10. En. Mohd. Erwan Bin Malib.
                   11. Pn. Norziati Bte Mat Salleh.
                   12. En Mohd Sufian Bin Ijam.


  3  Kadet Bomba dan Penyelamat  1. Cik Rosmawati Bte Zukni (K)
    Lokasi:           2. Cik Siti Ruzila Bte Zakaria
    Depan bengkel KH- Pondok   3. Pn Suhaiza Bte Samsudin
    jaga             4. En Hilman bin Muhamad
                   5. Pn Salmah Bte Sati
                   6. Pn Norizan Bte Mohamed
                   7. Pn Chong Kwee Chin
                   8. En Nazeri bin Othman
                   9. En. Mohd Fuad Bin Rahim.
                   10. Cik Nurul Hainunnisa Bte Mohd Tarmizi.
                   11. Cik Rosnita Bte Eksan.
                   12. Pn. Nornabiah Bte Abdul Rahman
                                         39
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
Bil.     Unit Beruniform          Guru Penasihat

 4  Pergerakan Pandu Puteri  1.  Pn. Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohd (K)
    Lokasi:          2.  Pn Fadzlon Bte Hasan
    Tapak Perhimpunan     3.  Pn Nora Bte Abdullah
                 4.  Pn Nor Azah Bte Abdul Hamid
                 5.  Pn Roha Bte Yatin
                 6.  Pn Shanthi A/P Canderasakeran
                 7.  Pn. Siti Mariam Bte Haslan
                 8.  Cik Sutha A/P Sundram.
                 9.  Cik Nurul Aziana Bte Abd. Rahman.
                 10.  Cik Roshasma Bte Maktar.
                 11.  Cik Wan Zul Aklima Bte Wan Sulaiman


 5  Pergerakan Pengakap    1.  En Gan Chin Guan (K)
    Lokasi:          2.  Pn Yong Mee Choo
    Gelanggang Bola Tampar   3.  Pn Zaharah Bte Latif
                 4.  Pn Normaisarah Bte Abd Talib
                 5.  Pn Khoo Peik Ing
                 6.  En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
                 7.  Pn Choo Siew Yoon
                 8.  Pn Shazila Bte Roslan.
                 9.  Cik Kalaiyarasi A/P Chandrasekaran.
                 10.  Cik Sharifah Nadiyah Bte S. Muhammad
                 11.  En. Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin.
                 12.  Cik Liza Bte Abd. Rahman.


 6  Pergerakan Puteri Islam  1.  Pn Ruzaini Bte Parimin
    Lokasi:          2.  Pn Mardiana Tuan Kamaludin
    Tapak Perhimpunan     3.  Pn. Norul Farrah Bte Jaafar
                 4.  Pn Norhazlinah Bte Md Basri
                 5.  Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor
                 6.  Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin
                 7.  Pn Norhaisarah Bte Suboh.
                 8.  Cik. Siti Jamiah Bte Shekh Razali.
                 9.  Pn. Hasnah Bte Saad.
                 10.  Cik Roshaliza Bte Ali.
                 11.  Pn Alawiyah Bte Bakar.
                 12.  Cik Norhafizah Bte Ali.


 7  PBSM            1.  Pn Chai Sze Lei (K)
    Lokasi:          2.  Pn Hjh Zaini Bte Hassan
    Tapak Bola Keranjang    3.  Pn Sharifah Bte Ariffin
                 4.  Pn Malarkodi A/P Subramaniam
                 5.  En Mohd Hosni bin Abdullah
                 6.  Pn Er Pooy Yan
                 7.  Pn Siti Zarina Bte Adam
                 8.  En Mohd Zaki bin Md Uda.
                 9.  Muhammad Amiruddin Bin Jusoh.
                 10.  Cik Raja Nurul Huda Bte R.N.A.Rahman
                 11.  Pn. Fatimah Bte Bohari.
                 12.  Cik Nurul Fitriana Bte Tumerin

                                         40
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
5.2.2  PERSATUAN DAN KELAB

Bil        Persatuan              Guru Penasihat.
 1   Bahasa dan Kebudayaan     Pn Normaisarah Bte Abd Talib (Zapin)
    Melayu            En. Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin.(Zapin)
                   Pn. Norhazifah Bte Ali.(Nasyid)
                   Cik Roshaliza Bte Ali.(Nasyid)
                   Cik Nurul Aziana Bte Abd. Rahman (Kompang)
                   Pn.Nornabiah Bte Abd. Rahman (Kompang)
 2   Bahasa dan Kebudayaan Cina  Pn Khoo Peik Ing
                   Pn Er Pooy Yan

 3   Bahasa dan Kebudayaan India  Pn Malarkodi A/P Subramaniam.
                   Pn Shanthi A/P Canderasakeran.
                   Cik Kalaiyarasi A/P Chandrasekaran.
 4   English Society        Pn Chong Pooi Yin.
                   Pn Zuriati Bte Mohd Salleh.
                   Pn Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohamad.
 5   Sains dan Matematik      Pn Zaharah Bte Latif
                   Pn Roha Bte Yatin

 6   Sejarah dan Geografi     Pn Siti Zarina Bte Adam
                   Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor.
                   Cik Rosnita Bte Eksan.
 7   Koperasi           Pn Nora Bte Abdullah
                   Cik Marlina Bte Muhamed.
                   Pn Suhaiza Bte Samsudin.
 8   Komputer           Cik Nurul Azilah Bte Ibrahim
                   Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab.
                   Pn Sharifah Bte Ariffin.
 9.   Seni Visual dan Kreatif    Pn Hasnah Bte Saad.
                   Pn Siti Maryam Bte Haslan.

10   Bimbingan & Kaunseling    En Misran bin Ali
                   Pn Cheah Gaik Choo.

11   Kemahiran Hidup        Pn. Norhazlinah M Basri.
                   En Mohd Nizam Bin Jamsari

12   Pendidikan Alam Sekitar    Cik. Zuraini Bte Zainul Abidin
                   Pn Ruzaini Bte Parimin.
                   Cik Siti Jamiah Bte Sheikh Razali.
13   ERT              Pn Hjh Zaini Bte Hassan
                   Pn Norizan Bte Mohamed

15   Pusat Sumber & Informasi   Pn. Komala A/P Nadarajan
                   Cik Sutha A/P Sun dram.
                   Pn. Shaliny A/P Vathumalai.
                                          41
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011Bil       Persatuan             Guru Penasihat.
16  Anti Jenayah        Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi.
                 Pn Norziati Bte Mat Salleh.
                 Pn. Samsiah Bte Samsudin
16  SPBT            Cik Fadzlon Bte Hasan
                 Pn Fatimah Bte Bohari.
                 Pn. Shazila Bte Roslan.
18  Setia & Rukun Negara    Cik Norul Farrah Bte Jaafar
                 Pn Alawiyah Bte Abu Bakar.
                 Pn Noorazalia Bte Mat Diah.
19  Pendidikan Khas      Cik Hasyimah Bte Hasan
                 En. Nizarudin bin Marsom
                 En. Mohd Zainudin Bin Mohamad Dom.
20  Kelab Rekreasi & Kembara  Pn Salmah Bte Sati
                 Cik Hairunnisa Bte Mohd Tarmizi.
                 Cik Liza Bte Abd. Rahman
21  Rancangan Khas       Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi
                 Pn Mardiana Tuan Kamaludin

22. Kelab Koir          Pn. Sutha A/P Sundram.
                 Pn Raja Nurul Haida Bte R.N Abd Rashid.
                 Cik Wan Zul Aklima Bte Wan Sulaiman.
                                      42
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
5.2.3  RUMAH SUKAN


          Sesi Pagi                 Sesi Petang
                 Rumah Lekir (Merah)
 1.   En. Sukor Bin Salleh (K)        1.  Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab(K)
 2.   Pn Yong Mee Choo.           2.  Pn. Nor Azah Bte. A. Hamid
 3.   Pn Fadzlon Bte Hasan          3.  En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
 4.   Pn Nora Bte Abdullah          4.  En Gan Chin Guan
 5.   En Hilman bin Muhamad         5.  Pn Suhaiza Bte Samsudin
 6.   Pn Sharina Bte Sairan         6.  Pn Nornabiah Bte Abdul Rahman.
 7.   Pn Chai Sze Lei            7.  Cik Kalaiyarasi A/P Chandrasekaran
 8.   Cik. Marlina Bte Mohamed        8.  Pn Noorazalia Bte Mat Diah
 9.   Cik Rosmahiza Bte Ismail.
 10.  Pn. Saripah Faridah Bte Saiyed Mohd.
 11.  Pn Norhafizah Bte Ali.
 12.  Pn Fatimah Bte Bohari.
                 Rumah Kasturi (Biru)
 1. En Mohammad Amiruddin Bin Jusoh      1.  Pn Chong Pooi Yin(K)
    (K)                   2.  En Mohamed Edham Bin M. Rawi.
 2. Pn Normaisarah Bte Abd Talib        3.  Pn Siti Ruzila Bte Zakaria
 3. Pn Komalah A/P Nadarajan          4.  Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin.
 4. Pn Rosmawati Bte Zukni           5.  En. Mohd Sofian Bin Ijam
 5. Pn Hasnah Bte Saad             6.  Cik Liza Bte Abd. Rahman
 6. Pn Zuriati Bte. Mohd Salleh        7.  Cik Nurul Hairunnisa M. Tarmizi
 7. Pn. Mardiana Bte T. Kamaludin       8.  Cik Suhaila Bte M. Noh
 8. Pn Nurul Azilah Bte Ibrahim.
 9. Pn Norhaisarah Bte. Suboh.
 10. Pn. Shaliny A/P Vathumalai.
 11. Pn Azah Faridah Bte Pairan.
 12. Pn. Siti Mariam Bte Haslan
                 Rumah Tuah (Kuning)
 1. En. Mohd. Erwan Bin Malib (K).       1.  Pn Norul Farrah Bte Jaafar (K)
 2. En Mohd Nizam bin Jamsari         2.  Pn Malarkodi A/P Subramaniam
 3. Pn Hjh Zaini Bte Hassan          3.  En Nazeri bin Othman
 4. Pn Shanthi A/P Canderasakeran       4.  Pn Choo Siew Yoon
 5. Pn Ruzaini Bte Parimin           5.  Pn Salmah Bte Sati
 6. Pn Chong Kwee Chin             6.  Cik Nurul Fitriana Bte Tumerin.
 7. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi     7.  Cik Sh. Nadiyah Bte Sy Muhd.
 8. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor.       8.  Pn Shazila Bte Roslan
 9. Pn. Noralizah Bte Razali.
 10. Cik. Raja Nurul Haida
 11. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman.
 12. Cik Wan Zul Aklima Bte Wan
   Sulaiman.
                                             43
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

               Rumah Jebat (Hijau)
1. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin   1. Pn Alawiyah Bte Bakar (K)
  (K).                 2. En Mohd Hosni bin Abdullah
2. Pn Norhazlinah Bte Md Basri      3. Pn Er Pooy Yan
3. Pn Sharifah Bte Ariffin        4. Pn Norziati Bte Mat Salleh
4. Pn Khoo Peik Ing            5. Cik Sutha A/P Sundram.
5. Pn Zaharah Bte Latif          6. En. Mohd Fuad Bin Rahim.
6. Pn Norizan Bte Mohamed         7. Cik Siti Jamiah Bte Sheikh Razali.
7. Pn Siti Zarina Bte Adam        8. Cik Rosnita Bte Eksan.
8. Pn Roha Bte Yatin
9. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin.
10. Pn. Samsiah Bte Sulaiman.
11. Pn Roshasma Bte Maktar.
12. Cik Roshaliza Bte Ali.
PEGAWAI TEKNIK (SESI PAGI) : EN. ROSLEE BIN JAKARSI.
PEN. PEGAWAI TEKNIK (SESI PETANG) : EN. MOHD ZAKI BIN MD UDA

Latihan Rumah:
Rumah Lekir (Merah)  : Isnin  (8.00 Pg-  10.00 Pg) (4.00 Ptg- 6.00 Ptg)
Rumah Kasturi (Biru)  : Selasa  (8.00 Pg-  10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
Rumah Tuah (Kuning)  : Rabu   (8.00 Pg-  10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
Rumah Jebat (Hijau)  : Khamis  (8.00 Pg-  10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
                                         44
     BUKU PANDUAN PENGURUSAN
               Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

5.2.4  SUKAN DAN PERMAINAN


  Bil     Sukan Dan Permainan         Guru Penasihat
  1   Olahraga           En Roslee B.Jakarsi
                   Pn Suhaila Bte Mohd Noh
  2   Badminton          En Mohd Rizal bin Anuar
                   Cik Roshasma Bte Maktar
  3   Bola Baling         En Sukor Bin Salleh.
                   Cik Rosmawati Bte Zukni
  4   Bola Jaring         Cik Rosmahiza Bte Ismail.
                   Pn Siti Ruzila Bte Zakaria.
  5   Bola Keranjang        En Gan Chin Guan
                   Pn Chong Kwee Chin
  6   Bola Sepak          En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
                   En Mohd Sofian Bin Ijam
  7   Bola Tampar         Pn Choo Siew Yoon
                   Pn Chai Sze Lei
  8   Catur            Pn Norhaisarah Bte Suboh
                   Pn Nor Azah Bte Abd Hamid
  9   Hoki             En. Muhamad Amiruddin Bin Jusoh
                   Cik Mazlilawati Bte Mohamed Zin
  10  Ping Pong          Pn Chong Kwee Chin
                   Pn Yong Mee Choo
  11  Sepak Takraw         En. Erwan Bin Malib.
                   En Mohd Fuad Bin Rahim.
  12  Softbol           En Mohd Zaki bin Md Uda
                   Pn Sharina Bte Sairan
 13. Boling             En. Nazeri Bin Othman.
                   Pn Azah Faridah Bte Pairan.
 14. Silat              En. Hilman Bin Mohamad.
                   Pn. Noralizah Bte Razali.
                                      45
       BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                 Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
6.0   TAKWIM SEKOLAH

6.1   PENGGAL PERSEKOLAHAN

               Kalendar Persekolahan Tahun 2010


                      KUMPULAN A
                  (Kedah, Kelantan, Terengganu)

   Penggal  Cuti dan Hari Persekolahan      Mula     Akhir   Hari

         Hari Persekolahan           03.01.2010 31.01.2010  21

         Hari Persekolahan           01.02.2010 28.02.2010  20

         Hari Persekolahan           01.03.2010 11.03.2010  9

         Cuti Pertengahan Penggal       12.03.2010 20.03.2010  9

     I    Hari Persekolahan           21.03.2010 31.03.2010  9

         Hari Persekolahan           01.04.2010 29.04.2010  21

         Hari Persekolahan           02.05.2010 31.05.2010  22

         Hari Persekolahan           01.06.2010 03.06.2010  3

         Cuti Pertengahan Tahun        04.06.2010 19.06.2010  16

         Hari Persekolahan           20.06.2010 30.06.2010  9

         Hari Persekolahan           01.07.2010 29.07.2010  21

         Hari Persekolahan           01.08.2010 31.08.2009  23

         Hari Persekolahan           01.09.2010 02.09.2010  2

     II   Cuti Pertengahan Penggal       03.09.2010 11.09.2010  9

         Hari Persekolahan           12.09.2010 30.09.2010  15

         Hari Persekolahan           03.10.2010 31.10.2010  21

         Hari Persekolahan           01.11.2010 18.11.2009  14

         Cuti Akhir Tahun           19.11.2009 01.01.2011  44

   Jumlah                                  288

   Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am                210

   Jumlah Hari Cuti Penggal                         78
                                           46
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
                  KUMPULAN B
 ( Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang,
 Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan,
              Wilayah Persekutuan Putrajaya

Penggal  Cuti dan Hari Persekolahan      Mula     Akhir      Hari

     Hari Persekolahan          04.01.2010  29.01.2010    20

     Hari Persekolahan          01.02.2010  26.02.2010    20

     Hari Persekolahan          01.03.2010  12.03.2010    10

     Cuti Pertengahan Penggal       13.03.2010  21.03.2010    9

  I   Hari Persekolahan          22.03.2010  31.03.2010    8

     Hari Persekolahan          01.04.2010  30.04.2010    22

     Hari Persekolahan          03.05.2010  31.05.2010    21

     Hari Persekolahan          01.06.2010  04.06.2010    4

     Cuti Pertengahan Tahun        05.06.2010  20.06.2010    16

     Hari Persekolahan          21.06.2010  30.06.2010    8

     Hari Persekolahan          01.07.2010  30.07.2010    22

     Hari Persekolahan          02.08.2010  31.08.2010    22

     Hari Persekolahan          01.09.2010  03.09.2010    3

     Cuti Pertengahan Penggal       04.09.2010  12.09.2010    9

     Hari Persekolahan          13.09.2010  30.09.2010    14

     Hari Persekolahan          01.10.2010  29.10.2010    21

     Hari Persekolahan          01.11.2010  19.11.2010    15

     Cuti Akhir Tahun           20.11.2010  02.01.2011    44

Jumlah                                    288

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am                  210

Jumlah Hari Cuti Penggal                           78
                                           47
       BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                 Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
6.2    HARI KELEPASAN AM (JOHOR)

             HARI-HARI KELEPASAN AM TAHUN 2010
              BAGI NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM   BIL        CUTI UMUM           TARIKH         HARI

   1    Tahun Baru Cina (CAK)         14 & 15 Feb     Ahad & Isnin

   2    Thaipusam (CAJ)            30 January       Sabtu

   3    Maulidur Rasul (CAK)           26 Feb        Jumaat

   4    Hari Keputraan Sultan Johor (CAJ)    8 April       Khamis

   5    Hari Pekerja (CAK)            1 Mei        Sabtu

   6    Hari Wesak (CAK)             28 Mei        Jumaat

   7    Hari Keputeraan SPB YDA (CAK)       6 Jun        Ahad

   8    Hol Almarhum Sultan Johor (CAJ)     29 Jun        Selasa

   9    Awal Ramadan* (CAJ)           11 Ogos        Rabu

   10   Hari Kebangsaan (CAK)          31 Ogos        Selasa

                         10 & 11 September   Jumaat & Sabtu
   11   Hari Raya Puasa* (CAK)
                          16 September      Khamis

   12   Deepavali* (CAK)            5 November       Jumaat

   13   Hari Raya Qurban* (CAK)        17 November       Rabu

   14   Awal Muharam (CAK)           7 Disember       Selasa

   15   Krismas (CAK)             25 Disember       Sabtu      Tertakluk kepada perubahan.
      CAK - Cuti Am Kebangsaan        CAJ – Cuti Am Johor


PERINGATAN

Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut
digantikan dengan hari keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi
Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.
                                             48
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

6.3   TAKWIM PEPERIKSAAN 2010


             PEPERIKSAAN                  TARIKH

   Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

   Penilaian Menengah Rendah (PMR)

   Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Lisan

   Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Bertulis

   Sijil Pelajaran Malaysia (Amali Siri 8)

   Sijil Pelajaran Malaysia (Bertulis)

   Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Bahasa Melayu

   Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Matematik6.4   JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2010

    BULAN       TARIKH         HARI        CATATAN
    Januari      25.01.2010       Isnin
    Februari     08.02.2010       Isnin  Tahun Baru Cina 14 & 15.02.2010
     Mac       25.03.2010       Khamis
    April      22.04.2010       Khamis
     Mei       24.05.2010       Isnin  Pesta Menuai 30 & 31.05.2010
     Jun       24.06.2010       Khamis  Hari Gawai 1 & 02.06.2010
    Julai      22.07.2010       Khamis
    Ogos       25.08.2010       Rabu
   September     23.09.2010       Khamis  Hari Raya Aidilfitri 10 &
                             11.09.2010
    Oktober      25.10.2010       Isnin
   November      10.11.2010       Rabu   Hari Raya Haji 17 & 18.11.2010
   Disember      20.12.2010       Isnin  Hari Krismas 25.12.2010
                                             49
       BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                 Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
6.5  TAKWIM SMK KULAI BESAR 2011


              TAKWIM BULAN DISEMBER 2010
                                       50
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
6.6  TAKWIM KOKURIKULUM DAN UNIT SUKAN
                                   51
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

6.7   JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN


          JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PAGI)

   MINGG
          GURU 1      GURU 2     GURU 3     GURU 4     GURU 5
     U
     1    Cik Zakiah            Cik Noorul    En Mohd
                 Pn Hasnah Bt
   4/1/10 –  Nurliana Bt            Idayu Bt    Erwan B.
                   Saad
    8/1/10   Shokhaimi            Mohd Nor     Malib
     2
           En                     Cik Shanthi
   10/1/10           Pn Zuriati Bt  Pn Nora Bt
         Nizaruddin                   A/P Chandra
     –            Mohd Salleh    Abdullah
         B. Marsom                     Sekaran
   15/1/10
     3
                                          En Mohd
   17/1/10  Pn Siti Zarina  Pn Fadzlon   Pn Fatimah   Pn Roha Bt
                                         Zainudin B.
     –     Bt Adam     Bt Hassan    Bt Bohari     Yatin
                                         Mohd Dom
   22/1/10
     4
                   Pn              En Mohd
   25/1/10  En Sukor B.           Pn Sharifah          En Hilman B.
                 Rosmawati Bt           Nizam B.
     –     Salleh             Bt Ariffin           Mohamad
                   Zukni             Jamsari
   29/1/10
     5    Pn Shaliny
                 En Misran B.   Cik Nurul   Pn Chong   Cik Roshaliza
   1/2/10 –    A/P
                   Ali      Hazimah    Kwee Chin     Bt Ali
    5/2/10   Vathumalai
     6                     Pn Nor     Pn Saripah
         Pn Ruzaini Bt  Pn Chai Sze
   8/2/10 –                  Maisarah Bt   Faridah Bt
          Parimin      Lei
   12/2/10                   Abd Talib   Saiyed Mohd
     7
   15/2/10  En Roslee B.   Pn Norizan Bt  Cik Marlina  Pn Yong Mee  Pn Sharina Bt
     –     Jarkasi     Mohamed    Bt Mohamad     Choo      Sairan
   19/2/10
     8            Cik Wan Zul
          Pn Nurul              Pn     Pn Mardiana
   22/2/10           Aklima Bt                   Pn Khoo Peik
          Azilah Bt           Norhazlinah    Bt Tuan
     –              Wan                      Ing
          Ibrahim            Bt Md Basri   Kamaludin
   26/2/10           Sulaiman
     9     Pn Nor             En Mohd Nur   En Mohd      Pn
                  Pn Fatimah
   1/3/10 –  Haisarah Bt            Ashiq B.   Amiruddin B.  Norbaizura
                  Bt Bohari
    5/3/10   Suboh              Mohd Julin    Jusoh    Abd Wahab
                                  Cik Raja
     10            Cik Shanthi
         Pn Zaharah            Pn Sharina Bt  Nurul Haida
   8/3/10 –          A/P Chandra
          Bt Latif             Sairan    R.Nong Abd
   12/3/10            Sekaran
                                  Rashid
   15/3/10
     –                 Cuti Pertengahan Penggal
   19/3/10
     11
           Pn              Cik Zakiah
   22/3/10           Pn Ros Asma           Pn Fadzlon  Cik Hasyimah
         Norhafizah Bt           Nurliana Bt
     -            Bt Maktar            Bt Hassan   Bt Hassan
           Ali             Shokhaimi
   26/3/10
     12    Cik Noorul      En      Pn Hajah     Pn     Cik Syamsiah
   29/3/10   Idayu Bt    Nizaruddin B.   Zaini Bt   Rosmawati Bt  Bt Sulaiman
   – 2/4/10  Mohd Nor      Marsom     Hassan     Zukni


                                              52
   BUKU PANDUAN PENGURUSAN
             Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
  13                     En Mohd     En Mohd
      Pn Zuriati   Pn Siti Zarina                  Pn Hasnah Bt
5/4/10 –                  Zainuddin Bt    Erwan B.
      Mohd Salleh    Bt Adam                       Saad
 9/4/10                   Mohd Dom      Malib
  14
12/4/10  Pn Norizan Bt  En Sukor B.   En Hilman B.   Cik Liza Bt  Pn Sharifah
  –    Mohamad     Salleh     Mohamad     Abd Rahman    Bt Ariffin
16/4/10
  15
              Pn Shaliny
19/4/10   Pn Roha Bt           Cik Roshaliza  En Misran B.
                A/P
  –      Yatin              Bt Ali      Ali
              Vathumalai
23/4/10
  16
                       En Mohd     Pn Saripah
26/4/10  Pn Chai Sze   Pn Ruzaini Bt                   Pn Nora Bt
                       Nizam B.    Faridah Bt
  –      Lei      Parimin                      Abdullah
                       Jamsari    Saiyed Mohd
30/4/10
  17
      Pn Sharina Bt  En Roslee B.   Pn Chong     Cik Marlina  Pn Ros Asma
3/5/10 –
       Sairan     Jarkasi     Kwee Chin    Bt Mohamed    Bt Maktar
 7/5/10
  18     Pn                      Cik Wan Zul
               Pn Nurul
10/5/10  Norhazlinah           Pn Khoo Peik   Aklima Bt   Pn Maisarah
               Azilah Bt
  –    Bt Mohd               Ing       Wan     Bt Abd Talib
               Ibrahim
14/5/10    Basri                      Sulaiman

MINGG
       GURU 1     GURU 2      GURU 3      GURU 4     GURU 5
  U
  19
       Pn Nor                       Pn     En Mohd Nur
17/5/10           Cik Nurul   Pn Yong Mee
      Haisarah Bt                    Norbaizura    Ashiq B.
  –             Hazimah      Choo
       Suboh                      Abd Wahab    Mohd Julin
21/5/10
  20                     Cik Raja
                               Pn Mardiana
24/5/10   En Mohd    Pn Zaharah    Nurul Haida
                                Bt Tuan
  –    Fuad Rahim    Bt Latif    R.Nong Abd
                               Kamaludin
28/5/10                    Rashid
  21    En Mohd               Pn      Cik Zakiah
              Pn Nora Bt                    Cik Hasyimah
31/5/10  Amiruddin B.           Norhafizah Bt   Nurliana Bt
               Abdullah                     Bt Hassan
– 4/6/10   Jusoh                Ali     Shokhaimi
7/6/10 –
                   Cuti Pertengahan Tahun
18/6/10
  22    Pn Hajah              En     Cik Shanthi
              Cik Syamsiah                   Pn Sharina Bt
21/6/10    Zaini Bt           Nizaruddin B.  A/P Chandra
              Bt Sulaiman                     Sairan
-25/6/10   Hassan              Marsom     Sekaran
  23    En Mohd
              Pn Zuriati Bt  Pn Siti Zarina  Pn Ros Asma   Pn Fadzlon
28/6/10   Zainudin B.
              Mohd Salleh    Bt Adam     Bt Maktar    Bt Hasan
– 2/7/10  Mohd Dom
  24
      Pn Sharifah   En Hilman B.   En Sukor B.   Pn Norizan Bt   Cik Nurul
5/7/10 –
      Bt Ariffin   Mohamad      Salleh     Mohamad     Hazimah
 9/7/10
  25
               En Mohd     Pn Shaliny
12/7/10  Cik Roshaliza                   En Misran B.   Pn Roha Bt
               Erwan B.      A/P
  –      Bt Ali                      Ali       Yatin
               Malib     Vathumalai
16/7/10
  26            Pn Saripah
      En Nizam B.           Pn Ruzaini Bt  Pn Chai Sze
19/7/10           Faridah Bt
       Jamsari             Parimin      Lei
  –            Saiyed Mohd


                                              53
   BUKU PANDUAN PENGURUSAN
             Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
23/7/10
 27
26/7/10   Cik Marlina   Cik Liza Bt   En Roslee B.  Pn Sharina Bt  Pn Chong
  –    Bt Mohamed   Abd Rahman     Jarkasi     Sairan    Kwee Chin
30/7/10
                Pn
  28                     Pn Nurul    Pn Nor
      Pn Khoo Peik  Norhazlinah                   Pn Ros Asma
2/8/10 –                   Azilah Bt   Maisarah Bt
        Ing     Bt Mohd                     Bt Maktar
 6/8/10                    Ibrahim    Abd Talib
               Basri
                                      Cik Wan Zul
  29   En Mohd Nur     Pn                Pn
                       Pn Fatimah           Aklima Bt
9/8/10 –   Ashiq B.   Norbaizura            Rosmawati Bt
                       Bt Bohari             Wan
13/8/10   Mohd Julin   Abd Wahab              Zukni
                                       Sulaiman
  30                    Cik Raja
      Pn Mardiana
 16/8/10          Pn Zaharah    Nurul Haida   Pn Yong Mee   En Mohd
       Bt Tuan
  –            Bt Latif    Bt R.Nong     Choo     Fuad Rahim
      Kamaludin
 20/8/10                  Abd Rashid
  31
                        Pn      En Mohd     Cik Zakiah
 23/8/10  Cik Hasyimah  Pn Ros Asma
                      Norhafizah Bt  Amiruddin B.   Nurliana Bt
  –    Bt Hassan    Bt Maktar
                         Ali    Mohd Jusoh    Shokhaimi
 27/8/10
  32            Pn Hajah      En     Cik Noorul
      Pn Sharina Bt
 30/8/10           Zaini Bt   Nizaruddin B.   Idayu Bt
       Sairan
– 3/9/10           Hassan      Marsom    Mohd Nor
6/9/10 –
                   Cuti Pertengahan Tahun
 10/9/10
  33
                        Pn              Pn Nor
 13/9/10  Pn Fadzlon   Pn Siti Zarina          Pn Zuraiti Bt
                      Rosmawati Bt          Haisarah Bt
  –    Bt Hassan    Bt Adam            Mohd Salleh
                        Zukni             Suboh
 17/9/10
  34
 20/9/10  En Hilman B.  En Sukor B.    Pn Nora Bt   Pn Sharifah    Cik Nurul
  –    Mohamad     Salleh      Abdullah    Bt Ariffin    Hazimah
 24/9/10
  35
              Pn Shaliny                    En Mohd
 27/9/10  En Misran B.           Pn Roha Bt   Cik Roshaliza
                A/P                      Zainudin B.
  –     Ali               Yatin      Bt Ali
              Vathumalai                    Mohd Dom
 1/10/10
  36
      Pn Saripah
 4/10/10          Pn Ruzaini Bt  En Nizam B.   Cik Liza Bt  Pn Norizan Bt
      Faridah Bt
  –            Parimin     Jamsari    Abd Rahman    Mohamed
      Saiyed Mohd
 8/10/10
MINGG
       GURU 1     GURU 2      GURU 3     GURU 4     GURU 5
  U
  37                                     En Mohd
11/10/10  Pn Chong    En Roslee B.   Pn Sharina Bt  Cik Marlina   Erwan B.
  –    Kwee Chin    Jarkasi      Sairan    Bt Mohamed     Malib
15/10/10
  38
       Pn Nor     Pn Nurul    Pn Mardiana
18/10/10                          Pn Khoo Peik  Pn Chai Sze
      Maisarah Bt    Azilah Bt    Bt Tuan
  –                              Ing       Lei
      Abd Talib    Ibrahim     Kamaludin
22/10/10
  39     Pn      Pn Fatimah   En Mohd Nur   Pn Ros Asma
25/10/10  Norbaizura    Bt Bohari    Ashiq B.    Bt Makhtar


                                             54
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
   –   Abd Wahab            Mohd Julin
 29/10/10
  40    Cik Raja
                                        Pn
 1/11/10  Nurul Haida  Pn Yong Mee   Pn Sharina Bt   Pn Zaharah
                                      Norhazlinah
   –   Bt R.Nong     Choo      Sairan      Bt Latif
                                      Bt Md Basri
 5/11/10  Abd Rashid
  41
              En Mohd                       Pn
 8/11/10  Cik Syamsiah           Cik Nurul    Cik Hasyimah
              Amuriddin Bt                   Norhafizah Bt
   –    Bt Sulaiman           Hazimah     Bt Hassan
               Jusoh                        Ali
 12/11/10
  42
      Cik Shanthi   Cik Noorul   Cik Wan Zul    Pn Hajah
 15/11/10
      A/P Chandra   Idayu Bt    Aklima Bt     Zaini Bt
   –
       Sekaran    Mohd Nor    W.Sulaiman     Hassan
 19/11/10
 20/11/10
   –                  Cuti Akhir Tahun
 2/1/2011


CATATAN

 1. Guru bertugas perlu hadir awal ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.00 pagi.
 2. Sekiranya seseorang guru yang bertugas tidak hadir seperti yang dijadualkan,
   tempatnya perlu diganti oleh guru yang bertugas dalam kumpulan berikutnya mengikut
   kedudukan nombor guru bertugas.
 3. Diskripsi tugas guru adalah berdasarkan jadual berikut.

        Kawalan semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian.
        Menyampaikan laporan bertugas semasa perhimpunan rasmi mingguan.
  Guru 1    Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah
        bawah).
        Menguruskan hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar
        sekolah.
        Bertugas di pintu pagar sekolah (selewat-lewatnya pada jam 7.00 pagi).
        Membantu guru displin menahan murid yang lewat, berambut panjang,
        berpakaian selekeh dan kawalan aspek disiplin yang lain semasa
  Guru 2    bertugas.
        Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi
        mingguan dan harian.
        Mengurus hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar
        sekolah.
        Bertugas mengawal murid-murid di tingkat atas sebelum perhimpunan
        dan kantin semasa waktu rehat (menengah bawah).
        Bertugas mengawasi kebersihan dan keselamatan dikawasan blok
  Guru 3    bangunan termasuk di dalam kelas dan persekitaran sekolah.
        Membuat laporan terhadap kebersihan kelas, bangunan dan
        persekitaran sekolah.
        Menguruskan hal ehwal kebajikan murid / urusan murid sakit / keluar
        sekolah.
        Bertugas mengawal murid-murid di tingkat dua sebelum perhimpunan
        dan kantin semasa waktu rehat (menengah atas).
        Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi
  Guru 4    mingguan dan harian.
        Membantu guru disiplin dalam memastikan peraturan sekolah dipatuhi

                                             55
   BUKU PANDUAN PENGURUSAN
             Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
         sepanjang masa khususnya semasa di tapak perkhimpunan dan kantin.
         Bertugas mengawal murid-murid di tingkat bawah sebelum perhimpunan
         dan waktu rehat.
 Guru 5     Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah atas).
         Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi
         mingguan dan harian.
         Membuat catatan pada Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan.      JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PETANG)

MINGGU       GURU 1      GURU 2      GURU 3       GURU 4
                           Cik Syarifah
  1
         Pn. Alawiyah  Pn. Chong Pooi    Nadiyah Bt   En. Anas Suhail
4/1/10 –
         Binti Bakar     Yin        Sayed     B. Md Ansar
 8/1/10
                           Muhammad
  2                                 Pn. Kalaiyarasi
      Pn. Noralizah Bt   Pn. Noorazalia Bt  En. Mohamad
10/1/10 –                                  A/P
         Razali       Md Uda     Rizal B. Anuar
 15/1/10                               Chandrasekaran
  3              En. Mohamed
       Pn. Mazlilawati             Pn. Cheah Gaik  Cik Zuraini Zainul
17/1/10 –             Edham B.
      Bt Mohamed Zin                Choo       Abidin
 22/1/10             Mohamed Rawi
  4       Mohammad
                 Pn Nornabiah Bt   Pn Norziati Bt  Pn Nurul Fitriana
25/1/10 –     Hosni B.
                 Abdul Rahman    Mat Salleh    Bt Tumiren
 29/1/10      Abdullah
  5      Pn Salmah Bt             Cik Nurul
                 Cik Sutha A/P            En Mohammad
1/2/10 –       Sati              Hairunnisa Bt
                  Sundram              Zaki B. Md Uda
 5/2/10                       Mohd Termizi
  6
         Pn Shazila Bt  Pn Siti Ruzila Bt  Mohd Fuad B.
8/2/10 –                               Pn Er Pooy Yan
          Roslan      Zakaria      Rahim
 12/2/10
  7
       Pn Suhaiza Bt    Mohd Sofian B.   Cik Rosnita Bt  Pn Malarkodi A/P
15/2/10 –
        Samsudin        Ijam        Eksan    Chandrasekaran
 19/2/10
  8
                 Pn Liza Bt Abdul  Cik Suhaila Bt  Cik Siti Mariam
22/2/10 –  Gan Chin Guan
                   Rahman       Md Noh       Haslan
 26/2/10
  9     Pn Dayang
                 Pn Azah Faridah   Pn Choo Siew   Cik Siti Jami’ah
1/3/10 –   Asmah Bt Abg
                  Bt Pairan      Yoon     Bt Sheikh Razali
 5/3/10    Ariffin
                           Cik Syarifah
  10
      Pn Alawiyah Binti   Pn Chong Pooi    Nadiyah Bt    En Anas Suhail
8/3/10 –
         Bakar         Yin        Sayed     B. Md Ansar
12/3/10
                           Muhammad
15/3/10 –
                 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
 19/3/10
  11                                 Pn Kalaiyarasi
       Pn Noralizah Bt   Pn Noorazalia Bt  En Mohamad
22/3/10 -                                 A/P
         Razali       Md Uda     Rizal B. Anuar
 26/3/10                               Chandrasekaran
  12              En Mohamed
      Pn Mazlilawati Bt            Pn Cheah Gaik  Cik Zuraini Zainul
29/3/10 –              Edham B.
       Mohamed Zin                 Choo       Abidin
 2/4/10             Mohamed Rawi
  13      Mohammad    Pn Nornabiah Bt   Pn Norziati Bt  Pn Nurul Fitriana

                                           56
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
5/4/10 –    Hosni B.    Abdul Rahman     Mat Salleh     Bt Tumiren
 9/4/10    Abdullah
  14                        Cik Nurul
       Pn Salmah Bt    Cik Sutha A/P            En Mohammad
12/4/10 –                      Hairunnisa Bt
         Sati       Sundram              Zaki B. Md Uda
 16/4/10                      Mohd Termizi
  15
       Pn Shazila Bt   Pn Siti Ruzila Bt  Mohd Fuad B.
19/4/10 –                              Pn Er Pooy Yan
         Roslan       Zakaria      Rahim
 23/4/10
  16
       Pn Suhaiza Bt   Mohd Sofian B.   Cik Rosnita Bt  Pn Malarkodi A/P
26/4/10 –
        Samsudin       Ijam        Eksan    Chandrasekaran
 30/4/10
  17
                Pn Liza Bt Abdul  Cik Suhaila Bt  Cik Siti Mariam
3/5/10 –   Gan Chin Guan
                  Rahman       Md Noh       Haslan
 7/5/10
  18    Pn Dayang
                Pn Azah Faridah   Pn Choo Siew   Cik Siti Jami’ah
10/5/10 –  Asmah Bt Abg
                  Bt Pairan      Yoon     Bt Sheikh Razali
 14/5/10    Ariffin

MINGGU     GURU 1       GURU 2      GURU 3       GURU 4
                           Cik Syarifah
  19
      Pn Alawiyah Binti  Pn Chong Pooi    Nadiyah Bt    En Anas Suhail
17/5/10 –
         Bakar        Yin        Sayed     B. Md Ansar
 21/5/10
                           Muhammad
  20                                Pn Kalaiyarasi
       Pn Noralizah Bt  Pn Noorazalia Bt  En Mohamad
24/5/10 –                                 A/P
         Razali       Md Uda     Rizal B. Anuar
 28/5/10                               Chandrasekaran
  21              En Mohamed
      Pn Mazlilawati Bt            Pn Cheah Gaik  Cik Zuraini Zainul
31/5/10 –             Edham B.
       Mohamed Zin                Choo       Abidin
 4/6/10            Mohamed Rawi
7/6/10 –
                 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
 18/6/10
  22     Mohammad
                Pn Nornabiah Bt   Pn Norziati Bt  Pn Nurul Fitriana
21/6/10 -    Hosni B.
                 Abdul Rahman    Mat Salleh    Bt Tumiren
 25/6/10    Abdullah
  23    Pn Salmah Bt              Cik Nurul
                 Cik Sutha A/P            Mohammad Zaki
28/6/10 –     Sati               Hairunnisa Bt
                  Sundram               B. Md Uda
 2/7/10                      Mohd Termizi
  24
       Pn Shazila Bt   Pn Siti Ruzila Bt  Mohd Fuad B.   Pn Er Pooy Yan
5/7/10 –
         Roslan       Zakaria      Rahim
 9/7/10
  25
       Pn Suhaiza Bt   Mohd Sofian B.   Cik Rosnita Bt  Pn Malarkodi A/P
12/7/10 –
        Samsudin       Ijam        Eksan    Chandrasekaran
 16/7/10
  26
       En Gan Chin    Pn Liza Bt Abdul  Cik Suhaila Bt  Cik Siti Mariam
19/7/10 –
         Guan        Rahman       Md Noh       Haslan
 23/7/10
  27    Pn Dayang
                Pn Azah Faridah   Pn Choo Siew   Cik Siti Jami’ah
26/7/10 –  Asmah Bt Abg
                  Bt Pairan      Yoon     Bt Sheikh Razali
 30/7/10    Ariffin
                          Cik Syarifah
  28
      Pn Alawiyah Binti  Pn Chong Pooi    Nadiyah Bt    En Anas Suhail
2/8/10 –
         Bakar        Yin        Sayed      B. Md Ansar
 6/8/10
                           Muhammad
  29    Pn Noralizah Bt  Pn Noorazalia Bt  En Mohamad    Pn Kalaiyarasi


                                           57
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
 9/8/10 –     Razali       Md Uda     Rizal B. Anuar    A/P
  13/8/10                               Chandrasekaran
   31              En Mohamed
       Pn Mazlilawati Bt            Pn Cheah Gaik  Cik Zuraini Zainul
 23/8/10 –             Edham B.
        Mohamed Zin                Choo       Abidin
  27/8/10            Mohamed Rawi
   32    En Mohammad
                 Pn Nornabiah Bt   Pn Norziati Bt  Pn Nurul Fitriana
 30/8/10 –    Hosni B.
                  Abdul Rahman    Mat Salleh    Bt Tumiren
  3/9/10    Abdullah
 6/9/10 –
                  CUTI PERTENGAHAN TAHUN
  10/9/10
   33    Pn Salmah Bt              Cik Nurul
                  Cik Sutha A/P            Mohammad Zaki
 13/9/10 –    Sati                Hairunnisa Bt
                   Sundram               B. Md Uda
  17/9/10                      Mohd Termizi
   34
        Pn Shazila Bt   Pn Siti Ruzila Bt  Mohd Fuad B.
 20/9/10 –                              Pn Er Pooy Yan
         Roslan       Zakaria      Rahim
  24/9/10
   35
        Pn Suhaiza Bt   Mohd Sofian B.   Cik Rosnita Bt  Pn Malarkodi A/P
 27/9/10 –
         Samsudin       Ijam        Eksan    Chandrasekaran
  1/10/10
   36
        En Gan Chin    Pn Liza Bt Abdul  Cik Suhaila Bt  Cik Siti Mariam
 4/10/10 –
          Guan        Rahman       Md Noh       Haslan
  8/10/10
   37    Pn Dayang
                 Pn Azah Faridah   Pn Choo Siew   Cik Siti Jami’ah
 11/10/10 –  Asmah Bt Abg
                   Bt Pairan      Yoon     Bt Sheikh Razali
 15/10/10    Ariffin

 MINGGU     GURU 1       GURU 2      GURU 3       GURU 4
                            Cik Syarifah
   38
       Pn Alawiyah Binti  Pn Chong Pooi    Nadiyah Bt    En Anas Suhail
 18/10/10 –
          Bakar        Yin        Sayed     B. Md Ansar
 22/10/10
                            Muhammad
   39                                 Pn Kalaiyarasi
       Pn Noralizah Bt   Pn Noorazalia Bt  En Mohamad
 25/10/10 –                                 A/P
         Razali       Md Uda     Rizal B. Anuar
 29/10/10                               Chandrasekaran
   40              En Mohamed
       Pn Mazlilawati Bt            Pn Cheah Gaik  Pn Nor Baizura
 1/11/10 –             Edham B.
        Mohamed Zin                Choo     Bt Abdul Wahab
  5/11/10            Mohamed Rawi
   41    En Mohammad
                 Pn Nornabiah Bt   Pn Norziati Bt  Pn Nurul Fitriana
 8/11/10 –    Hosni B.
                  Abdul Rahman    Mat Salleh    Bt Tumiren
 12/11/10    Abdullah
   42                        Cik Nurul
        Pn Salmah Bt    Cik Sutha A/P            En Mohammad
 15/11/10 –                      Hairunnisa Bt
          Sati       Sundram              Zaki B. Md Uda
 19/11/10                      Mohd Termizi
 20/11/10 –
                     CUTI AKHIR TAHUN
 2/1/2011

CATATAN

 1. Guru bertugas perlu hadir awal ke sekolah selewat-lewatnya jam 12.30 tengahari.
 2. Sekiranya seseorang guru yang bertugas tidak hadir seperti yang dijadualkan,
   tempatnya perlu diganti oleh guru yang bertugas dalam kumpulan berikutnya mengikut
   kedudukan nombor guru bertugas.
 3. Guru bertugas perlu balik dari sekolah pada jam 7.00 petang                                            58
      BUKU PANDUAN PENGURUSAN
                Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
6.8   JADUAL GURU BERTUGAS PADA HARI JUMAAT


               SIDANG PAGI            SIDANG PETANG
    TARIKH
            12.05 ~ 1.20 Tengah Hari     1.20 Tengah Hari ~ 2.30 Petang
    08 Januari    Pn Ruzaini Bt Parimin       Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid
    15 Januari     Cik Roshaliza Bt Ali        Pn Alawiyah Bt Bakar
    22 Januari   Cik Zuraini Bt Zainul Abidin      Pn Cheah Gaik Choo
    29 Januari   Pn Nor Aznain Bt Mahyudin    Pn Dayang Asmah Bt Abg Ariffin
    05 Februari   Pn Komalah A/P Nadarajan          Pn Kalaiyarasi
    12 Februari    Pn Sharifah Bt Ariffin        Pn Chong Pooi Yin
    19 Februari     Pn Chai Sze Lei          Pn Noralizah Bt Razali
    26 Februari    Pn Chong Kwee Chin       Pn Malarkodi A/P Subramaniam
     05 Mac      Pn Fadzlon Bt Hasan         Pn Choo Siew Yoon
     12 Mac      Pn Fatimah Bt Bohari      Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin
     19 Mac                   CUTI
     26 Mac       Pn Hasnah Bt Saad        Pn Noorazalia Bt Mat Diah
     02 April     Pn Hasyimah Bt Hasan      Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab
     09 April      Pn Khoo Peik Ing      Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman
     16April   Pn Mardiana Bt Tuan Kamaludin     Pn Liza Bt Abdul Rahman
     23 April    Cik Marlina Bt Mohamed       Pn Norziati Bt Mat Salleh
     30 April   Cik Noorul Idayu Bt Mohd Nor     Pn Nurul Fitriana Bt Tumiren
                             Cik Nurul Hairunnisa Bt Mohd
     07 Mei       Pn Nora Bt Abdullah
                                   Termizi
    14 Mei      Pn Norhaisarah Bt Suboh        Cik Rosnita Bt Eksan
    21 Mei     Pn Norhazlinah Bt Md Basri
    28 Mei      Pn Norizan Bt Mohamed       Pn Azah Faridah Bt Pairan
     4 Jun     Pn Normaisarah Bt Abd Talib       Pn Shazila Bt Roslan
    11 Jun                    CUTI
     18Jun                    CUTI
    25 Jun     Pn Nurul Azilah Bt Ibrahim   Cik Siti Jami’ah Bt Sheikh Razali
    02 Julai       Pn Roha Bt Yatin          Pn Salmah Bt Sati
    09 Julai     Cik Rosmahiza Bt Ismail       Pn Siti Ruzila Bt Zakaria
    16 Julai     Pn Rosmawati Bt Zukni        Cik Suhaila Bt M Noh
            Pn Saripah Fridah Bt Saiyed
    17 Julai                       Pn Suhaiza Bt Samsudin
                  Mohd
    30 Julai    Pn Shaliny A/P Vathumalai      Cik Sutha A/P Sundram
                             Cik Syarifah Nadiyah Bt Sayed
    06 Julai   Cik Shanthi A/P Chandrasekaran
                                  Muhammad
    13 Ogos      Pn Sharina Bt Sairan          Pn Er Pooy Yan
    20 Ogos     Cik Siti Mariam Bt Haslan     Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid
    27 Ogos      Pn Siti Zarina Bt Adam       Pn Alawiyah Bt Bakar
            Cik Wan Zul Aklima Bt Wan
   03 September                       Pn Cheah Gaik Choo
                 Sulaiman
   10 September                  CUTI
   17 September     Pn Yong Mee Choo            Pn Kalaiyarasi
   24 September     Pn Zaharah Bt Latif         Pn Chong Pooi Yin
    01 Oktober      Pn Zaini Bt Hassan        Pn Noralizah Bt Razali
    08 Oktober  Cik Zakiah Nurliana Bt Shokhaimi  Pn Malarkodi A/P Subramaniam
    15 Oktober    Pn Zuriati Bt Mohd Salleh       Pn Choo Siew Yoon
    22 Oktober      Pn Norhafizah Bt Ali     Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin
    29 Oktober   Cik Raja Nurul Haida Bt Raja     Pn Noorazalia Bt Mat Diah


                                            59
   BUKU PANDUAN PENGURUSAN
             Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
           Nong Abdul Rashid
05 November   Cik Shamsiah Bt Sulaiman   Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab
12 November  Cik Nurul Aziana Bt Abd Rahman  Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman
19 November    Cik Ros Asma Bt Maktar     Pn Liza Bt Abdul Rahman
                                      60
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011

6.9  DIARI PERANCANGAN GURU
                                   61
    BUKU PANDUAN PENGURUSAN
              Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar 2011
7.0  LAMPIRAN
                                   62

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:143
posted:11/23/2011
language:Malay
pages:62