LOKALNY PROGRAM

Document Sample
LOKALNY PROGRAM Powered By Docstoc
					        Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
               na lata 2004-2006 i 2007 - 2013
LOKALNY PROGRAM
REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
GŁOGÓWKA NA LATA 2005-2006
oraz NA LATA 2007-2013
DOKUMENT POWSTAŁ POD KIERUNKIEM:

DAGMARY SYGUŁA – Eksperta z zakresu zarządzania strategicznego Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pracownia Opolska”

we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Głogówku:
- p. Henryką Tabor
- p. Ginterem Cibisemna potrzeby:
   Urzędu Miejskiego w Głogówku
                Głogówek, czerwiec 2005
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
       na lata 2005-2006 i 2007-2013
              2
             Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                    na lata 2005-2006 i 2007-2013
1. WPROWADZENIE    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich to program, którego celem jest
wyznaczenie takich zadań o charakterze inwestycyjnym, wynikających z identyfikacji
problemów ograniczających potencjał miasta, które przywrócą mu funkcję rzeczywistego
ośrodka rozwoju lokalnego, pobudzą gospodarczo lokalne środowisko oraz wzmocnią
aktywność społeczną. Pojęcie rewitalizacji inne jest w powszechnym mniemaniu i inne
w założeniach dokumentów strategicznych. Rewitalizacja to inaczej odbudowa, renowacja,
przywrócenie stanu pierwotnego lub minimum stanu używalności jakiegoś obiektu lub terenu.
Taki jest też powszechny odbiór tego słowa. W przypadku Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rewitalizacja jako program to działania związane
z następstwami degradacji ekonomicznej i społecznej danego regionu, których celem jest
ożywienie społeczno-gospodarcze. Reasumując, definicja, jaka stała się podstawą
opracowania   niniejszego   dokumentu   określa  rewitalizację,  jako   proces  przemian
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast,
przyczyniający   się   do  poprawy   jakości  życia  mieszkańców,     przywrócenia  ładu
przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych.

    W takim wypadku obszary wymagające rewitalizacji to nie obiekty i nieruchomości
wymagające renowacji czy kapitalnych remontów, ale obszary kumulujące problemy
społeczno-gospodarcze. W zakres realizacji programu są oczywiście wprowadzone
przedsięwzięcia związane z kapitalnymi remontami obiektów zabytkowych, ale są to przede
wszystkim działania zmierzające do przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju
gospodarczego. Wymiernym efektem przeprowadzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
jest zmiana wizerunku danego obszaru, a tym samym wpłynięcie, czy nawet wymuszenie
uruchomienia procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Proces rewitalizacji
umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa społecznego, przełamanie stagnacji gospodarczej
i stworzenie pożądanych warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów. Efekty
programu, jeśli są skuteczne, przyciągają ludzi operatywnych i otwartych na nowe wyzwania,
takich, jakich oczekuje każda społeczność lokalna i wszystkie władze samorządowe.
                          3
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta -
zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca
pracy, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie obiektom i terenom
zdegradowanym   nowych   funkcji,  oferowanie   infrastruktury    do  prowadzenia
działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw przy równoczesnej trosce
o ochronę stanu środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-
społeczny. Uwarunkowania, jakimi są, z jednej strony, sytuacja społeczno-ekonomiczna
miasta, duże bezrobocie, brak perspektyw do rozwijania na dużą skalę działalności
przemysłowej, a z drugiej strony możliwości, jakie tworzą walory kulturowe, historyczne
i przyrodnicze Głogówku i okolicy, skłaniają do poszukiwania nowych możliwości tworzenia
miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i gospodarczej miasta.
    Potrzeba rewitalizacji wynika z istniejącego, szczególnie na obszarze objętym ochroną
konserwatorską, deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia
degradacji starej zabudowy, między innymi w postaci zaawansowanego zużycia technicznego
i zestarzenia funkcjonalnego budynków i infrastruktury. Dlatego zadaniem rewitalizacji jest
ponadto poprawa estetyki przestrzeni, przede wszystkim śródmiejskiej, podniesienie
atrakcyjności centrum miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie mechanizmu zachęt do inwestowania
w nowe i istniejące w otoczeniu obiekty oraz przyciągnięcie mieszkańców miasta i okolic
do spędzania tutaj swojego wolnego czasu, a co w dłuższej perspektywie przyczyni się
do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe: peryferie miasta oraz inne
miejscowości gminy Głogówek.
    Rewitalizacja ma na celu także podniesienie standardu życia najuboższych
mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania i infrastruktury, tzw. prewencję
socjalną, uprzedzającą degradację osób i grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem,
włączenie osób i grup bezrobotnych w rynek pracy.
    Celem „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2005-2006
oraz 2007-2013” jest stworzenie formalnych możliwości pozyskania w środków z funduszy
Unii Europejskiej mogących w istotny sposób wpłynąć na poprawę poziomu życia w mieście.
Istotą planowanego procesu rewitalizacji jest rozpoczęcie wieloletnich kompleksowych
działań technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzących do przygotowania terenu
celem uruchomienia nowej działalności gospodarczej, podniesienia jego atrakcyjności
inwestycyjnej oraz zainicjowanie i rozwój nowej działalności wytwórczej i usługowej, opartej
na najlepszych dostępnych technologiach i praktykach. Działania te pozwolą na stworzenie

                        4
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

nowych miejsc pracy dla mieszkańców oraz przyczynią się do wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej miasta.

    Ważnym elementem podejmowanych w ramach programu rewitalizacji działań,
będzie pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego, co przyczyni się do złagodzenia społecznych skutków
restrukturyzacji.

    Powstanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka” jest
warunkiem otrzymania (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego - ZPORR) dotacji, wspierających realizację projektów przewidzianych w tym
programie.
    Według dokumentu pt. „Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” program taki należy przygotować dla podjęcia rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich. Za obszar zdegradowany należy uznać tę część
miasta, w której mają miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej
obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie
usług publicznych. Ważnym czynnikiem świadczącym o degradacji danego obszaru
miasta jest podwyższony stan bezrobocia wśród mieszkańców oraz występujące objawy
patologii społecznych takich jak alkoholizm, narkomania, przestępczość.
    Dokument „Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2005-2006
oraz 2007-2013” w relacji do „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek” ma charakter
operacyjny.
    Przedstawiona w Programie diagnoza stanu terenu wyznaczonego do rewitalizacji, jak
i charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej miasta upoważnia do przyjęcia tezy, iż
podjęcie realizacji zadań programu może stanowić czynnik sprawczy pobudzenia
gospodarczego miasta, skutkującego przede wszystkim wzrostem nowych i trwałych miejsc
pracy i tym samym ograniczeniem przede wszystkim skali zjawiska bezrobocia.
    Program może być realizowany w ramach wydzielonych obszarów wymagających
szczególnych działań rewitalizacyjnych oraz poprzez zgłoszone i przygotowane projekty.
Projekty objęte programem mogą zawierać:
a) tworzenie warunków lokalowych i infrastruktury dla rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym dla podniesienia kwalifikacji
mieszkańców terenów zagrożonych. Szczególnie istotne będą projekty mające znaczenie dla
rozwoju gospodarczego;


                        5
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

b) zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem;
c) renowację zabudowy budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej;
d) renowację budynków o wartości architektonicznej i o znaczeniu historycznym;
e) poprawę ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej;
f) przebudowę i/lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych;
Należy zwrócić uwagę, że finansowanie w ramach ZPORR nie może dotyczyć mieszkań.
    W skali kraju ZPORR przewiduje przeznaczenie ze środków Unii Europejskiej
na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich ok. 100 mln EURO (do 2006 roku),
z których udzielane będą dotacje stanowiące nie więcej niż 75 proc. środków publicznych
przeznaczonych na dane działania.
    Dotacje przyznawane będą w wyniku konkursów projektów, decydować będzie
punktacja przyznawana wg kryteriów merytorycznych, z których najważniejsze to:
   wpływ projektów na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną
    danego obszaru oraz tworzenie miejsc pracy ;
   trwałość projektu i jego wykonalność instytucjonalna;
   komplementarność z działaniami realizowanymi dla osób chcących podnieść
    kwalifikacje, zagrożonych utratą zatrudnienia i/lub wykluczeniem społecznym;
   komplementarność z projektami przygotowanymi w ramach SPO „Rozwój zasobów
    ludzkich” oraz EQUAL i innych dotyczących oddziaływania na sferę gospodarczą
    i społeczną.
Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu
świadomości lokalnej i regionalnej mieszkańców.
    Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głogówka jest programem
rewitalizacji w rozumieniu zapisów Poddziałania 3.3.1 Uzupełnienia Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i stanowi podstawę do ubiegania się o środki
finansowe z funduszy europejskich. Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych
form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury
do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy
równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony
rozwój gospodarczo-społeczny.
Inwestycje wdrażane w ramach Poddziałania 3.3.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów
Rewitalizacji. Poniżej identyfikujemy te projekty:                         6
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

a) porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie
zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem;
b) izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń
przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem
przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - w ramach
działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:
- remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i
wodno-kanalizacyjnych;
- zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury,
ogrodzeń);
c) renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących
się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne,
edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy.
Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki.
Renowacja będzie się składała z działań wspierających: prace konserwatorskie, odnowienie
zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań);
d) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości
architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy;
e) wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze,
turystyczne lub rekreacyjne;
f) remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych;
g) tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami
społecznymi obszarach miast, w tym:
h) budowa i/lub remont oświetlenia;
i) zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania;
j) adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz
z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie
rewitalizowanym w tym m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie
i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki
z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradnie
psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej
oraz obiekty służące pomocą społeczną (np. dla samotnych matek z dziećmi, zapobiegania

                        7
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

przestępczości, punkty służące pomocą i przekwalifikowywaniem byłych więźniów) –
Priorytetowo będą traktowane budynki, które głównie przyczynią się do rozwoju
działalności gospodarczej i zatrudnienia (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych
w indywidualnych mieszkaniach), w tym:
- izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;
- remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń;
- budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych,
gazowych, elektrycznych;
- zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej
architektury).
k) przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,
l) regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym:
- remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci,
publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze
na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace
restauracyjne na terenie istniejących parków;
ł) remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony
środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:
m) budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do
oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków;
n) budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej;
o) wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych
(poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu
i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom,
które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki takimi odpadami,
p) budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń
służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.
r) poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni
publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
- remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) i ulic
prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (m.in.:
wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie

                        8
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,
- budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie
inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek
rowerowych);
s) remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego,
kulturalnego,
t) remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia
inkubatorów przedsiębiorczości,
u) remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne
i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego)
prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.


    Punktem wyjścia prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Głogówka była diagnoza stanu rozwoju miasta i określenie prawdopodobnej drogi jego
rozwoju. W oparciu o zebrane dane dotyczące sfery przestrzennej, budowlano-technicznej,
społecznej i ekonomicznej zbilansowano korzystne i niekorzystne cechy miasta oraz
zidentyfikowano atuty i bariery rozwoju w zakresie problematyki rewitalizacji.
Analiza stanu istniejącego posłużyła do:
   oceny szans obszaru kryzysowego,
   określenia, jaka jego część powinna podlegać rewitalizacji,
   wyznaczenia zadań.


    Do    analizy  wykorzystano    informacje   pochodzące     z  publikowanych
i niepublikowanych    oraz  pierwotnych    i  wtórnych   materiałów    źródłowych.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Głogówek”, „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek”, „Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek”, materiały statystyczne Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego i Głównego Urzędu Statystycznego, analizy Komisji Europejskiej (w zakresie
tendencji w europejskim ruchu turystycznym).
    Informacje mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta, a związane z innymi
miejscowościami Gminy Głogówek zostały również ujęte w niniejszym dokumencie.
                         9
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

2. UWARUNKOWANIA ROZWOJOWE MIASTA GŁOGÓWKA


2.1 POŁOŻENIE, DEMOGRAFIA

    Położenie geograficzne

  Gmina Głogówek leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej (wg. J.Kondrackiego).
Środkowo-południowa   część  gminy   położona   jest   w  mezoregionie  Płaskowyżu
Głubczyckiego (wysoczyzna), a część północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej
(obniżenie). Miasto Głogówek jest jedną z miejscowości gminy położoną na granicy tych
dwóch mezoregionów – miejscowość dzięki temu ma wyjątkowe położenie: falista równina
opadająca w dolinę Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry.


  Położenie administracyjne
  Miasto Głogówek – stolica gminy Głogówek, leżącej w południowej części województwa
opolskiego – jest lokalnym ośrodkiem rozwoju, w którym skupiają się zarówno ważne dla
życia społecznego instytucje publiczne, jak i niepubliczne (w tym przedsiębiorstwa oraz inne
organizacja będące istotnym składnikiem życia społecznego). Głogówek stanowi lokalne
centrum administracyjno-usługowe gminy. Tutaj koncentruje się lokalne życie społeczne:
oświata, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja. Tutaj też skupia się działalność
handlowo-usługowa oraz produkcyjna. Głogówek jest stolicą gminy, którą tworzy 23 sołectw
(miejscowości jest w sumie 34).
    Powierzchnia miasta wynosi 2206 ha (22 km2). Miasto Głogówek położone jest
w odległości około 45 km od Opola, 35 km od ważnego ośrodka miejskiego, jakim jest
Kędzierzyn-Koźle, 25 km od Prudnika (w strefie oddziaływania tego miasta leży sam
Głogówek) oraz ok. 20 km od innych miast Opolszczyzny: Krapkowic, Głubczyc i Białej.
Głogówek wraz z gminami: Prudnik, Lubrza i Biała tworzy Powiat Prudnicki.
    Gmina graniczy od zachodu z gminą Lubrza i Biała; od północy z gminą Strzeleczki,
od północnego-wchodu z gminą Walce; od wschodu z gminą Reńska Wieś; od południowego-
wschodu z gminą Pawłowiczki; od południa z gminą Głubczyce. Część południowej granicy
Gminy Głogówek stanowi granica państwa.
                       10
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013Jednostka administracyjna Powierzchnia Ludność Gęstość zaludnienia
                /w km2/      /osoby/   /osoby/km2/
Miasto Głogówek        22         6073     276
Gmina Głogówek         170        14531    85

Demografia

    Głogówek zamieszkuje 6073 osób. Dane te są niepełne, ponieważ spora część
mieszkańców miasta będąc faktycznie zameldowana w Głogówku, pracuje i żyje poza
granicami gminy, często za granicą. Ludność w wieku przedprodukcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania na 31 XII 2003 wynosiła 1365 osób, w tym kobiety to liczba 650.
W wieku produkcyjnym jest 3584 osób (kobiet – 1774), a w wieku poprodukcyjnym - 999,
w tym kobiet – 667. Opieramy się w niniejszym opracowaniu w większości na danych
z końca 2003 r., jako jedynych miarodajnych liczbach, udostępnianych z zasobów Głównego
Urzędu Statystycznego. Pozostałe dane mają charakter szacunkowy.
Liczba ludności wg. faktycznego miejsca zameldowania na 31 XII każdego roku
w latach 1996-2003 (z wyłączeniem lat 2000 i 2001 – brak danych)

Jednostka           1996   1997   1998   1999   2000 2001 2002   2003
administracyjna/Lata
Gmina Głogówek, w tym     15532 15335 15362 15331 x           x  14935 14623
miasto
Miasto Głogówek        6567   6469   6411   6386   x    x  6144  5948
Dane: GUS, WUS Opole - opracowanie własne


Urodzenia żywe w latach 1996-2003
Jednostka administracyjna/Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gmina Głogówek, w tym miasto 140 145 140 127 136 124 126 108
Miasto Głogówek        51  56  47  53  45  45  47  37
Dane: GUS, WUS Opole - opracowanie własne

Zgony w latach 1996-2003
Jednostka administracyjna/Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gmina Głogówek, w tym miasto 203 149 119 152 134 149 164 136
Miasto Głogówek        67  53  47  52  53  51  54  49

Dane: GUS, WUS Opole - opracowanie własne
                        11
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

Przyrost naturalny w latach 1996-2003
Jednostka administracyjna/Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gmina Głogówek, w tym miasto -63   -4 21  -25 2  -25 -38 -28
Miasto Głogówek         -16  3 0  1  -8  -6  -7  -12
Dane: GUS, WUS Opole - opracowanie własne    Niż demograficzny oraz ujemny przyrost naturalny na terenie miasta i gminy
Głogówek to problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Najbardziej
rozsądnym i w praktyce możliwym do realizacji rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie
takich warunków życia w mieście, by odbywał się systematyczny napływ nowych
mieszkańców, o stabilnej sytuacji materialnej, skłonnych zainwestować w Głogówku, jeśli nie
fundusze w budowę przedsiębiorstw, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
to przynajmniej w pobudzenie aktywności społecznej, współudział w tworzeniu nowego
wizerunku miasta.
    Na terenie miasta można zaobserwować zjawisko powszechne na terenie całej
południowej Polski, w tym również województwa opolskiego: masowe wyjazdy w celach
zarobkowych do krajów Europy Zachodniej. Problem dotyczy przede wszystkim ludzi
młodych, niemniej jednak część wyjeżdżających to ludzie w wieku średnim. Dane
statystyczne z końca roku 2003 są dla miasta zatrważające, zwłaszcza że w ciągu lat 2001-
2003 odsetek ludzi emigrujących za granicę wzrósł trzykrotnie.

Saldo migracji zagranicznych:

Jednostka administracyjna/Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gmina Głogówek, w tym miasto -92  -228 -70 -61 -78 -112 -325 -232
Miasto Głogówek        -49 -135 -57 -37 -39 -70 -220 -178
Dane: GUS, WUS Opole - opracowanie własne    Zwiększające się nagle ujemne saldo migracji w roku 2001 utrzymujące się przez
następne lata jest wynikiem wymeldowywania się z przyczyn formalno-prawnych,
związanych z koniecznością dostosowania się do warunków emerytalnych tych mieszkańców
Głogówka, którzy już od lat mieszkali poza granicą kraju.
    Statystyki dotyczące rozwoju wiążą się nierozerwalnie z demografią oraz trendami
panującymi w kraju oraz tymi, które są specyficzne dla regionu. O warunkach życia świadczy
poza jakością usług społecznych (oświata, opieka społeczna, zorganizowana aktywność
społeczna – opisane niżej) również gospodarka mieszkaniowa. Na 31 grudnia 2003 (dane
GUS) zasoby mieszkaniowe miasta wynosiły 2168 mieszkań (8548 izb, 170 461 m2

                        12
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

powierzchni użytkowej), w tym własność gminy stanowiło 617 mieszkań (1713 izb, 32 285
m2 powierzchni użytkowej).

2.2 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

2.2.1 RZEŹBA TERENU

    Rzeźba terenu miasta jest urozmaicona i ma to wpływ na postrzeganie Głogówka jako
miejscowości wyjątkowej pod względem położenie geograficznego. Na terenie miasta
położony jest park miejski z wyjątkowymi gatunkami drzew, będącymi pomnikami przyrody.
Z północną częścią miasta łączy się las komunalny Olszynka, który ze względu na wytyczone
alejki ma charakter parku.
    Gmina Głogówek należy do rejonów o urozmaiconej rzeźbie terenu, na co wpływ ma
występowanie na jej terenie dwóch jednostek morfologicznych: Płaskowyżu Głubczyckiego
i Kotliny Raciborskiej.

2.2.2 SUROWCE MINERALNE

    Na terenie miasta Głogówek znajdują się dwa udokumentowane złoża surowców
mineralnych.
    - Złoże „Głogówek N” – złoże kruszywa naturalnego, udokumentowane jako kopalina
towarzysząca w złożu surowca ilastego, położone w północno-wschodniej części miasta.
    - Złoże „Głogówek S” – złoże surowca ilastego dla potrzeb ceramiki budowlanej.

2.2.3 KLIMAT

    Gmina Głogówek, a zatem i miasto położone jest w najcieplejszej dzielnicy
klimatycznej Polski. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +8 st. C.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +18 st. C, a najchłodniejszym –
luty, o średniej temperaturze +2,7 st. C. Przedwiośnie jest wczesne (od ostatnich dni lutego),
wiosna nadchodzi już pod koniec marca lub na początku kwietnia, lato jest długie i ciepłe,
podobnie, jak jesień. Przedzimie zaczyna się na początku listopada, a zima właściwa
w połowie grudnia i jest krótka oraz łagodna.
    Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm do 650 mm,
w zimie wyniki te kształtują się od 200 do 225 mm.
    Oceniając warunki klimatyczne miasta i gminy Głogówek należy brać pod uwagę
oddziaływanie rzek. Dla dolin rzecznych typowe są wiatry, które znacząco wpływają                        13
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

na pogorszenie klimatu lokalnego, a wspomaga je płytki poziom wód gruntowych i lokalne
podmokłości.

2.2.4 WODY

    Głogówek leży nad prawym brzegiem Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Już
sama bliskość rzeki, która wyznacza dla wielu gmin Opolszczyzny kierunek rozwoju, jest
istotnym  warunkiem   powodzenia    gospodarczego.     Osobłoga   jest  największym
powierzchniowym ciekiem tego terenu i ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się
stosunków wodnych terenu gminy. Rzeka wpływa do gminy Głogówek z terenu Czech.
Długość Osobłogi wynosi 29 km, a całe jej dorzecze na terenie województwa opolskiego
liczy 993,2 km2. Osobłoga wyznacza ponadto kierunki rozwoju turystycznego gmin leżących
w jej dorzeczu, w tym Głogówka.
    W samym mieście nie ma większych zbiorników wodnych, jednak ze względu na cele
rozwojowe ujęte w odpowiednich dokumentach, a związane z działalnością gospodarczą
(turystyką) należy brać pod uwagę inne miejscowości gminy, które w tym wypadku będą
miały również wpływ na rozwój samego miasta. Niewielkie sztuczne zbiorniki powstałe, jako
starorzecza Osobłogi lub akweny po wyrobiskach znajdują się na terenie wsi: Racławice
Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśniak, Dzierżysławice i Błażejowice i mogą
być traktowane, jako potencjalne akweny przeznaczone pod turystykę wodną lub rekreację
(np. wędkowanie). Miejscowości te będą stanowiły uzupełnienie oferty turystycznej miasta.
    Na terenie gminy Głogówek występuje trzeciorzędowe i czwartorzędowe piętro
wodonośne, z czego trzeciorzędowe piętro leży niemal pod całym obszarem gminy i jest
objęte strefą wysokiej ochrony (OWO). W jego granicach wydzielono strefę najwyższej
ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, która obejmuje swym zasięgiem dolinę
Osobłogi.


2.2.5 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

    Gmina Głogówek jest w 100% zwodociągowana, zmodernizowano też stację
uzdatniania wody w mieście (stacja ma znaczenie strategiczne i prócz miasta zaopatruje
w wodę również wsie: Rzepcze, Chudoba, Nowe Kotkowice, Biedrzychowice i Stare
Kotkowice). Miasto jest obecnie skanalizowane w 65%, na terenie Głogówka działa
oczyszczalnia ścieków, która docelowo przyjmie również ścieki z terenu całej gminy.
                       14
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Istniejące na terenie miasta kotłownie węglowe, funkcjonujące przede wszystkim
w budynkach publicznych (budynki komunalne, spółdzielcze, instytucje oświatowe i zakłady
pracy) wymieniono na ekologiczne, zasilane gazem.
    Głogówek jest zaopatrzony w systemy:
    - gazowy
    - energii elektrycznej
    - telefonii stacjonarnej
    - telefonii komórkowej
Gospodarka odpadami jest powierzona jest Zakładowi Mienia Komunalnego w Głogówku,
który wprowadził selektywną zbiórkę odpadów. Obecnie odpady komunalne były składowane
na wysypisku śmieci w na obrzeżach miasta – obecnie jest zapełnione. Odpady z terenu
gminy są dostarczane na wysypisko śmieci w Domaszkowicach k. Nysy.

2.2.6 KOMUNIKACJA

    Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięty, problemem jest natomiast jakość
nawierzchni – i to zarówno dróg gminnych, jak i tych, będących w administracji zarządu
powiatu, jak i województwa oraz kraju.
Przez miasto prowadzą:
- drogi krajowe relacji Kłodzko-Nysa-Głogówek-Koźle- oraz relacji Opole-Krapkowice-
Głogówek-Głubczyce-granica państwa
- drogi wojewódzkie: nr 40 (ulice: Dworcowa, Plac Wolności, Skargi, Piastowska); nr 416
(ulice: Powstańców, Kościuszki, Chopina, Głubczycka)
- drogi powiatowe: 2031, 2032, 2033, 2034, 1210, 1254
    Jakość dróg jest zła – większość z nich wymaga natychmiastowych remontów.
W najlepszym stanie są drogi gminne, chociaż i one wymagają sporo inwestycji. Na terenie
miasta nie ma miejsc uznanych, pod względem bezpieczeństwa ruchu, za szczególnie
niebezpieczne, jedynie odcinek ulicy Piastowskiej (wjazd do Głogówka od strony Prudnika)
jest traktowany jako potencjalne źródło kolizji – droga na zakręcie jest tak wąska, że nie ma
możliwości, by dwa pojazdy przejechały obok siebie. To miejsce jest jedynym punktem
newralgicznym na terenie miasta.

2.2.7 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Własność                Miasto (ha) Gmina (ha) Łącznie (ha) %
Własność                1511    10119   11630    68,4
Ogrody działkowe            9      -     9      0,05


                        15
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Agencja Własności Rolnej SP      196      2124      2320     13,64
Państwowy Fundusz Ziemi        12       58       70      0,41
Lasy Państwowe             44       477      521     3,05
Skarb Państwa             101      66       167     1,0
Grunty komunalne            189      54       243     1,4
Inne                  2       20       22      0,13
Drogi, kolej i wody powierzchniowe   142      687      829     4,9
RSP                  -       1174      1174     6,9
Powierzchnia wyrównawcza        -       21       21      0,12
Ogółem                 2206      14800     17006    100,0


2.3 DZIEDZICTWO KULTUROWE MIASTA GŁOGÓWEK


2.3.1 PRADZIEJE OSADNICTWA – NEOLIT

    W wyniku dotychczasowych prac ujawniono na terenie Głogówka i okolicznych wsi
znaczną ilość stanowisk archeologicznych dowodzących istniejącego tu od neolitu
osadnictwa. Na tak wczesne zasiedlenie opisywanego obszaru wpływ miała niewątpliwie
żyzność gleb i dobre ich nawodnienie w dolinie Osobłogi, a także bliskość wiodących
z północy na południe szlaków handlowych. Historia miasta Głogówek jest niezwykle istotna
z punktu widzenia rewitalizacji części obszarów miasta. Nie bez znaczenia jest również
zasobność historyczna innych miejscowości gminy, które w tym zakresie będą miały wpływ
na szanse gospodarcze miasta – stanowią bowiem jego zaplecze dla rozwoju turystyki,
działalności rekreacyjnej podmiotów komercyjnych oraz usług niepublicznych.


Neolit (4500 - 1800 p.n.e.)
ok. 4500 - 2500 p.n.e. kultura ceramiki wstęgowej rytej
ok. 3500 - 2500 p.n.e. - cykl kultur lendzielskich (Racibórz)
3250 - 2500 p.n.e. kultura pucharów lejkowatych
2500 - poł II tyś p.n.e. - kultura amfor kulistych
2500 - 1500 p.n.e. - kultura ceramiki sznurowej
2250 - 1800 p.n.e. - kultura ceramiki promienistej (Głubczyce)
1800/1700 - 1600 p.n.e. - kultura pucharów dzwonowatych

    Osadnictwo w rejonie Głogówka rozpoczęło się najprawdopodobniej w środkowym
neolicie, a najpóźniej w młodszym neolicie. Z tego też okresu (V tysiąclecie p.n.e.) datują się
na terenie gminy zabytki najstarszej na ziemiach polski kultury neolitycznej - kultury


                       16
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                   na lata 2005-2006 i 2007-2013

ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) - ok. 4500 - 2500 p.n.e. która uformowała się na
terenach Moraw i zachodniej Słowacji i skąd rozprzestrzeniła się między innymi na ziemie
południowej Polski. Na ziemiach polskich stanowiska tej kultury spotykane są przede
wszystkim na urodzajnych glebach lessowych w dolinach rzek. W drugiej połowie
V tysiąclecia KCWR dociera w dorzecza Wisły, Warty i Odry. Na terenie gminy Głogówek
obszar z zarejestrowanymi reliktami KCWR obejmuje obszar opisany rejonem wsi Racławice
Śląskie Wierzch, Dzierżysławice, Szonów, Kazimierz, Ciesznów, Wróblin.

    Kultura ceramiki wstęgowej kłutej (KCWK) powstała w wyniku rozpadu kultury ceramiki
wstęgowej rytej i pojawiła się w dorzeczu Odry około ok. pierwszej połowy V tysiąclecia p.n.e. Jej
nazwa pochodzi od zdobień naczyń prostolinijnymi kątowymi wstęgami wykonywanymi w technice
nakłuć - bardzo często podwójnych. Na terenie gminny Głogówek relikty tej kultury spotykane są
liczne, aż po granicę wyznaczoną na północy przez wsie Biedrzychowice, Stare Kotowice, Twardawę.
Kolejnym etapem osadnictwa na ziemiach dzisiejszej gminy jest osadnictwo kultury pucharów
lejkowatych (KPL) - 3250 - 2500 p.n.e. Relikty tej kultury na terenie gm. Głogówek obejmują swoim
zasięgiem ziemie położone w dolinie wschodniej Osłobogi oraz rejon wsi Błażejowice.

    Kolejny kultury poźnego neolitu rejestrowane na terenie gminy to kultura ceramiki
sznurowej (KCSz) - 2500 - 1500 p.n.e. Jej nazwa pochodzi od zdobień ceramiki odciskami
sznura. Plemiona tej kultury pojawiły się w połowie III tysiąclecia p.n.e. na terenie całego
Niżu Europejskiego - od Renu po środkową Wołgę i od południowej Skandynawii po Alpy
i wschodnie Karpaty. Na ziemiach polskich jej główne skupiska występowały na Śląsku,
w południowej i południowo-wschodniej Małopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim.
Na terenie gm. Głogówek stanowiska KCSz znane są z rejonu wsi Rzepce-Kierpień .

    W ostatniej fazie epoki kamienia na ziemie polskie dotarły plemiona kultury pucharów
dzwonowatych (KPD) - 1800/1700 - 1600 p.n.e. Plemiona tej kultury wywodzące się z terenów
Afryki Płn. i Półwyspu Iberyjskiego w krótkim czasie rozprzestrzeniły się po całej niemal Europie.
Do Polski nieliczne jej grupy dotarły z Czech i Moraw. Ludność kultury pucharów dzwonowatych
zajmowała się eksploatacją i rozprzestrzenianiem złóż miedzi, złota, srebra oraz cyny.
Epoka brązu (1800 - 700 p.n.e.) i wczesna epoka żelaza (700 p.n.e. - 400 p.n.e.)

    Przejście od młodszej epoki kamienia (neolitu) do epoki brązu nie było związane z jakimś
radykalnym przełomem w dziejach cywilizacji ludzkiej, jak stało się to u progu neolitu, kiedy
to człowiek nauczył się uprawy roślin i hodowli zwierząt. Tak więc i w epoce brązu zarówno
rolnictwo jak i hodowla spełniały zasadniczą rolę przy zdobywaniu pożywienia, determinując przy


                         17
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                   na lata 2005-2006 i 2007-2013

tym tryb życia ówczesnych ludzi. Niewiele też zmieniły się, w porównaniu z neolitem, podstawowe
formy gospodarki rolniczo-hodowlanej.
    Istotne przemiany dokonały się natomiast w ciągu epoki brązu w dziedzinie kultury
materialnej, a także w sferze wierzeń i stosunków społecznych. Na ziemiach polskich rytm i kształt
owych przemian wyznaczały, podobnie zresztą jak i w poprzednich okresach, oddziaływania
z południa - z ośrodków zakarpackich będących z kolei pod wpływem wielkich centrów
cywilizacyjnych na Bałkanach i w Anatolii.
    W kulturze materialnej zasadniczy przełom wiązał się z wprowadzeniem metalurgii brązu -
stopu miedzi i cyny. Na teren Polski wyroby z tego metalu przedostawały się w drodze wymiany
i początkowo nie odgrywały istotniejszej roli. Nadal więc, zwłaszcza w pierwszych okresach epoki
brązu, wytwarzano narzędzia kamienne. Dopiero opanowanie umiejętności wytopu brązu
(z importowanych surowców) doprowadziło do szerszego wykorzystania nowego metalu przy
produkcji narzędzi, broni i ozdób.
    Ogólny rozkwit gospodarki i kultury w epoce brązu sprzyjał powstawaniu nowych form
organizacji społecznej (związki rodów, plemion), a także prowadził do różnicowania się
społeczeństwa, czego wyrazem są groby szczególnie bogato wyposażone w przedmioty importowane,
wykonane m.in. ze złota.
    Na interesującym nas obszarze gm. Głogówek osadnictwo w epoce brązu koncentrowało się
przede wszystkim w rejonie wsi Kierpień, Rzepce, Zawada. Kolejne, wielkie przemiany przynosi wiek
XIII p.n.e., kiedy to na znacznym obszarze Europy formuje się zespół kultur pól popielnicowych,
stosujących powszechnie zwyczaj palenia zmarłych i grzebania szczątków na płaskich, rozległych
cmentarzach. Na ziemiach polskich tworzy się wówczas kultura łużycka – 1400 p.n.e – 300 p.n.e.
    Zabytki tej kultury na terenie gm. Głogówek znane są z rejonu wsi Rzepce, Zawada,
Błążejowice, Moniów, Wierzch, Racławice Śląskie, Dzierżysławice. Na okres kultury łużyckiej
datowany jest również gród „Wójtowiec” zlokalizowany na płn. od Głogówka.
    Jako jedną z przyczyn upadku kultury łużyckiej wymienia się najazdy Scytów - koczowników
zamieszkujących tereny północnego czarnomorza. Ich kultura znana jest przede wszystkim dzięki
badaniom bogato wyposażonych, wielkich kurhanów, w których pochowani zostali władcy scytyjscy
i arystokracja.
    W okresie celtyckiej kultury lateńskiej (V w. p.n.e. – I w. p.n.e.) osadnictwo objęło już
prawdopodobnie obszar całej gminy Głogówek, choć przemawiających za tym faktem poświadczeń
archeologicznych jest niewiele.
    Kultura przeworska jedna z najszerzej rozprzestrzenionych i najtrwalszych kultur epoki
żelaza wykształciła się na przełomie III/II w. p.n.e. i trwała do schyłku wczesnej fazy okresu
wędrówek ludów (poł. V w. n.e.) Na terenie gminy zasięg tej kultury obejmuje południową
i południowo-wschodnią cześć gminy                         18
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013
Wczesne średniowiecze (VI- X w. n.e.)

    Osadnictwo utrwalone na całym obszarze gminy - szczególnie intensywnie rozwija
się w rejonie wsi Tomice – Szonów - Kazimierz- Wróblin, Stare Kotowice – Biedrzychowice
– Zwiastowice - Twardawa oraz Racławice Śląskie – Wierzch - Moniów.
2.3.2 HISTORIA MIASTA

    Głogówek położony jest na wschodnim brzegu Osobłogi, na wzgórzu przy
historycznym trakcie wiodącym z południa na północ, a prowadzącym z Głubczyc i Prudnika,
w kierunku na Krapkowice i Opole.
    Pierwsze wzmianki o położonej na północ od Głogówka, drewnianej warowni zwanej
„Wróbliniec” zawarte są w kronikach ruskich i datowanych na rok 1076. Kolejne informacje
z tego rejonu dotyczą wsi – Wróblin (1175 r) i Kazimierz (1198 r.) Nasilenie akcji osadniczej
przez cały XIII w, skutkuje powstaniem kolejnych wsi, w tym Głogówka odnotowanego jako
Glogow w roku 1223. Wyniesienie Głogówka do rangi miasta odbyło się pół wieku później -
w roku 1275 (dokument lokacyjny nie zachował się do współczesności, kolejne potwierdzenia
tego przywileju datowane są na roku 1379 i 1557). W tym czasie (koniec XIII w) istniał już
na terenie Głogówka obronny kasztel, a samo miasteczko było drugą, co do ważności
(po Opolu) rezydencją Piastów opolsko-raciborskich. Istniał już wówczas na terenie
Głogówka kościół i klasztor oo. Franciszkanów (1260 r.) sprowadzonych tutaj przez
Władysława Opolczyka.
    W XIII w. stał też w miasteczku kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja.
Niedługo potem pobudowano również ratusz miejski (1359 r), a dotychczasowy kościół
parafialny podniesiony został do rangi kolegiaty. W roku 1385 roku, w mieście zbudowano
szpital z towarzyszącym mu kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja, a książę Henryk
Niemodliński nadał miastu prawa magdeburskie (1372 r)
    Prawdopodobnie w tym okresie miasto opasywały już mury obronne, z pewnością
obecne podczas klęski jakie miastu zadali Husyci w roku 1428. Taboryci Prokopa Wielkiego
złupili i spalili wówczas Głogówek prawie doszczętnie, podobnie jak wiele innych miast i wsi
Śląska. Śmierć ostatniego Piasta - Jana Dobrego - w roku 1532 - wyznacza kolejną cezurę
w dziejach miasta - Głogówek przechodzi w ręce Habsburgów i króla czeskiego Ferdynanda


                       19
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

I. Baronowie von Oppersdorff, jeden z najznaczniejszych rodów tamtych czasów, pojawiają
się w dziejach Głogówka w roku 1561, początkowo jako lennicy dóbr królewskich,
trzydzieści lat później, w roku 1593, nabywają „Państwo Głogówek” na własność stając się
odtąd niepodzielnymi jego włodarzami. Stan taki trwać będzie przez 350 lat - do roku 1945,
kiedy to Wilhelm Jan Oppersdorff, XI ordynat dóbr głogóweckich, ujdzie z miasta przed
nacierającą Armią Czerwoną .
    Władanie baronów von Oppersdorff to czas rozbudowy i prosperity miasta.
Rozbudowane mury obronne opatrzone zostają trzema bramami wjazdowymi (Zamkową,
Wodna i Kozielską), powiększają się przedmieścia – Winiary znane też jako przedmieście
Zamkowe (w rejonie podzamcza), Wodne (przy drodze do Nysy), nazwane tak od powstałej
w roku 1597 Wieży Wodnej, przedmieście Kozielskie i Oracze. Zamek rozrasta się w jedną
z najświetniejszych na Śląsku renesansowych rezydencji, powstaje rozległy park dworski. Nie
brakuje jednak również klęsk i niepowodzeń - w wiekach XVI i XVII pożary i epidemie
niszczyły Głogówek kilkakrotnie, najpoważniejsze w latach 1583, 1633, 1636. Złowrogie
piętno odcisnęli także Szwedzi w latach „potopu” (1655-1660).
    W tym też czasie Głogówek, w efekcie czasowej rezydencji na zamku Oppersdorffów
króla Jana Kazimierza, na krótko awansował do rangi stolicy kraju (Warszawę w tym czasie
okupowali Szwedzi). Połowa XIX stulecia to czas gwałtownego ożywienia gospodarczego
miasta w efekcie m.in. wytyczenia trasy kolejowej Zabrze-Nysa. W Głogówku powstają jedne
po drugich znaczne jak na owe czasy zakłady przemysłowe: gorzelnie (3), młyny wodne (2),
cegielnie (5), browary (2), cukrownie. Zmienia się również charakter i styl zabudowy –
dotychczasowe domy, najczęściej wznoszone z drewna, kryte strzechą, zaczynają ustępować
zabudowie ceglanej. Wyburzeniu ze względu na zły stan techniczny ulegają pamiętające
jeszcze Piastów Śląskich, gotycka wieża zamku, renesansowa Brama Wodna i Brama
Kozielska. W zamian, w mieście budowane są kolejne świątynie - w 1864 zbór protestancki,
w 1864 gmina żydowska buduje synagogę.
    Opisany zasięg i rozplanowanie miasta utrzymały się, aż po wiek XIX. Przełom
wieków XIX/XX to dalsza ekspansja miasta - w jego granice administracyjne włączone
zostają kolejne przedmieścia, zabudowania zamkowe, wytyczona zostaje i położona
kanalizacja miejska, pojawia się elektryczność. Mimo wszystkich tych zmian przeważająca
część mieszkańców miasta wciąż znajduje zatrudnienie w rolnictwie. Ta struktura
zatrudnienia utrzyma się aż do wybuchu II wojny światowej.
                       20
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

    2.3.3 OCHRONA KONSERWATORSKA

    Ze względu na swoją bezcenną wartość historyczną, część obszaru miasta podlega
ochronie konserwatorskiej, strefa A, co oznacza ścisłą ochronę konserwatorską zabytkowego
układu urbanistycznego.
    Na  zabudowę   przestrzenną  Głogówka   zasadniczy   wpływ  miały  warunki
geomorfologiczne oraz istniejące w tym rejonie wcześniej szlaki komunikacyjne i handlowe.
Te parametry wyznaczyły lokalizację wczesnośredniowiecznej piastowskiej warowni, wokół
której budować poczęła się wieś, a później miasto.
    Struktura przestrzenna dzisiejszego Głogówka jest odwzorowaniem zespolenia tych
organizmów osiedleńczych o różnych planach. Zasadnicze składowe owego zespolenia
to układ średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z zamkiem i zabudowa przedmieść -
Oracze Duże i Małe, o układzie przestrzennym ulicówki placowej i owalnicy, przedmieścia
Kozielskiego, Winiary i Wodnego o układzie ulicowym i osiedla Głogowiec, powstałym jako
folwark, obecnie z zabudową robotniczo-rolnicza o układzie ulicowym.
    Osią obrotu tego układu przestrzennego była jednak średniowieczna warownia
wzniesiona miejscu w naturalnych walorach obronnych. To jej lokalizacja zdeterminowana
miejscowymi warunkami geomorfologicznymi i istniejącymi dużo wcześniej w tym rejonie
szlakami komunikacyjnymi i handlowymi wyznaczyła obszar późniejszego miasta opisanego
owalną linia umocnień i obwarowań, w skład których pierwotnie wchodziły mury obronne
i fosy. W dzisiejszym Głogówku konstrukcje te zachowane są przede wszystkim o strony
północno-wschodniej (mury przy Bramie Zamkowej), oraz mury od południowo-zachodniej
strony miasta. Poza rejonem umocnionym pozostawał park zamkowy, usytuowany
po północnej stronie murów. Nie zachowały się umocnienia typu bastionowego widoczne
jeszcze na panoramach z 1636 i 1735 roku.
    Koncepcja planowania miasta nie miała jednolitego charakteru, choć wykazuje
planowość w parcelacji terenu, z tendencją do utrzymania symetrii w układzie elementów
panu miasta. Osią kompozycyjną terenu jest historyczny trakt handlowo-komunikacyjny
wiodący z północy na południe (z Opola i Krapkowic w kierunku na Głubczyce i Prudnik).
    Opisany na planie zbliżonym do prostokąta jest głogówecki rynek zlokalizowany
asymetrycznie wobec reszty obszaru miasta. Lokalizacja rynku i rozplanowanie wykazuje
uchwytną logikę:
- osie symetrii miasta pokrywają się z północną i wschodnią pierzeją rynku, a punkt ich
przecięcia znajduje się w jego północno-wschodnim narożu.


                       21
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

- długość obszaru miasta jest czterokrotnie większa od długości rynku, jego zaś szerokość jest
czterokrotnie mniejsza od szerokości miasta.
    Miasto w swoim południowo-zachodnim segmencie podzielone jest na bloki
zabudowy o kształcie zbliżonym do układu szachownicowego. Rozplanowanie północno-
wschodniej części miasta podporządkowane jest wytyczeniu drogi wjazdowej do miasta
od ulicy Zamkowej (płn.-wsch.). Na wschód od tej trasy, teren podzielony jest ulicami
równoległymi do ulicy Zamkowej. Zachodnie naroża rynku zajęte są przez budowle sakralne
(kościół parafialny p.w. św. Błażeja i kościół oraz klasztor oo. Franciszkanów). Na zachód
od ulicy Zamkowej usytuowany jest również Zamek.
    Najstarsze XIX wieczne działki mają wpisane są w prostokąt a ich zabudowę
reprezentują budynki murowane, neoklasycystyczne kryte ceramiczną dachówką i tynkiem.
Taka koncepcja planistyczna mimo pewnej asymetrii w lokalizacji rynku dowodzi planowej
parcelacji terenu z tendencją do zachowania symetrii w lokalizacji innych elementów
zabudowy (lokalizacja obiektów sakralnych w zachodnich narożach rynku. Przyłączone
do miasta w XIX w. przedmieścia zachodnie Oracze i wschodnie Winiary, o równoległych
do siebie osiach, swoje przestrzenne ukształtowanie wywodzą z osad ogrodniczych. W pełni
zachował się także układ przestrzenny Oraczy Dużych i Małych, o parcelach prostopadłych
do ulic Oracze Duże i Podgórnej.
    Koniec XIX i początki XX, jak również zabudowa powstała po wojnie nie przyniosły
zasadniczych zmian w układzie przestrzennym Głogówka. Nowe zakłady przemysłowe
i osiedla lokalizowane były w dość znacznej odległości o centrum miasta.
    W Głogówku strefę A wyznaczają granice dawnej linii obrony – ulice Piotra
Skargi, Kościuszki, Pasternak, Piastowska i wzdłuż potoku Młynówka – obejmując:
- zachowany średniowieczny układ przestrzenny miasta z historyczną siecią ulic,
rynkiem, zarysem bloków i wewnętrznym podziałem własnościowym
- częściowo zachowane mury obronne z jedną bramą wjazdową (Zamkowa) i basztą
więzienną
- park założony w XVII wieku na miejscu fortyfikacji ziemnych, usytuowany na stoku
wzniesienia na dwóch kondygnacjach
- zachowane najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty wysokościowe
(kościół parafialny, dom wikarych, kościół i klasztor Franciszkanów, zamek górny
i dolny, ratusz, baszta więzienna, brama zamkowa, fragment murów obronnych).


    W strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują:

                        22
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

    -  nakaz zachowania:
    1) układu przestrzennego traktów ulicznych (ulic i chodników) oraz placów
    2) linii zabudowy w historycznych granicach działek
    3) nawierzchni traktów ulicznych i placówek z naturalnego kamienia
    4) bryły budynku, elewacji, podziałów, rytmu okien oraz stolarki okiennej i drzwiowej
    -  nakaz wprowadzania:
    1) form lokalnej tradycji architektonicznej w pozostałych budynkach
    2) nawierzchni z kamienia naturalnego w miejscach asfaltowych
    -  nakaz projektowania
    1) nowych budynków nawiązując charakterem do obiektów stanowiących dobro
      kultury i znajdujących sie w strefie (np. wysokość, bryła, podziały w elewacji,
      opaski okienne, rytm okien)
    -  nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków
    1) zmiany bryły, elewacji budynku i kolorystyki
    2) podziału terenu
    3) zmian przebiegu traktu ulicznego
    4) zmian układu przestrzennego ulic i placów
    5) projektowania nowych obiektów


    2.3.4 ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

    W niniejszym opracowaniu wymieniono te zabytki kultury materialnej, które
zewidencjonowane są w zasobach archiwów służb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Opolu - obiekty nieruchome wpisane do rejestru i objęte ochroną prawną wynikającą
z przepisów o ochronie zabytków (Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 20030


2.3.5 ZABYTKI


Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja
Nr rej. – 9/51 z 05.02 1951 r
    Powstały prawdopodobnie w 1380 r. w miejscu wcześniej istniejącej świątyni.
Kilkakrotnie modernizowany i przebudowywany w efekcie pożarów i zniszczeń wojennych,
m.in. w latach 1463, 1582. Jego obecne barkowe wnętrze i freski są autorstwa Franciszka


                       23
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

Sebastiniego i Jana Schuberta. Z północną ściana budynku prezbiterium sąsiaduje XVI –
wieczna kaplica Oppersdorffów z kryptą grobową rodu. W kaplicy mieści się również
pochodzące z połowy XVII w marmurowo-alabastrowe epitafium I ordynata, Jana Jerzego III,
I ordynata głogóweckich dóbr.
Kaplica św. Józefa datowana na lata 1776-78.


Kościół cmentarny p.w. św. Krzyża
Nr rej. – 8/51 z 05.02 1951 r.
    Wzniesiony w 1705 r. z fundacji głogóweckiej mieszczanki Anny Pietruszki. Elewacja
zewnętrzna kościoła jest jednym z nielicznych na terenie gminy przykładów muru pruskiego.
W podcieniach kościoła – malowane na drewnie stacje drogi krzyżowej. W samej świątyni
zespół XVII-wiecznych polichromowanych drewnianych rzeźb wyobrażających Chrystusa
Ukrzyżowanego, Matkę Boską Bolesna, św. Jana i Pieta wzorowana na Piecie Michała
Anioła.


Zespół klasztorny oo. Franciszkanów
Nr rej. – 943/64 z 11.12 1964 r. (Kościół oo. Franciszkanów)
Nr rej. – 549/59 z 20.02 1959 r. (Klasztor oo. Franciszkanów)
    Wraz z przyległym doń zespołem mieszkalnym datowany jest na XIII w. i od swoich
początków związany z zakonem Minorytów sprowadzonym z Czech przez Władysława
Opolczyka. Odbudowany w roku odbudowany w 1486 r. po zniszczeniach spowodowanych
Wojnami Husyckimi, w roku 1628 rozbudowany zostaje o wieżę i transept. W 1765 roku
pożar prawie kompletnie niszczy kościół – odbudowa, tym razem pod kierunkiem Franciszka
Sebastiniego i Jana Schuberta. Osobliwością kościoła jest „Kaplica Loretańska” – wzniesiona
w latach 1630-34, wzorowana na replice domu świętej rodziny w Nazareth znajdującego się
w Loreto na południu Włoch. Pierwotnie kaplica stanowiła samodzielną budowlę
zlokalizowaną  poza  obrębem   kościoła  oo.  Franciszkanów.  Zniszczenia  „Wojny
Trzydziestoletniej” i konieczność odbudowy kościoła zmienia tę sytuację - kaplica stała się
immanentnym elementem kościoła Franciszkanów i architektonicznym ewenementem –
kościołem w kościele. W roku 1651 – dobudowa Kaplicy św. Antoniego.


Kaplica Boży Grób ul. Zamkowa
Nr rej. – 1434/66 z 02.08 1966 r.                         24
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Powstała w 1634 r. za panowania Jana Jerzego III, na podobieństwo palestyńskiego
pierwowzoru. W skutek pożarów przebudowywana w roku 1714 r i 1822 r. Przebudowy
zasadniczo zmieniły formę pierwotną kaplicy.


Cmentarz żydowski
Nr rej. – 242/90 z 14.03 1990 r.
Datowanie: 2 połowa XIX /XX w.


Zespół zamkowy XVI-XX w.
Nr rej. – 116/54 z 16.08 1954 r. (Zamek Dolny i Zamek Górny)
    Zamek górny i dolny wielokrotnie przebudowywane i modernizowane. Pierwsza,
piastowska jeszcze warownia stała tu prawdopodobnie już w XIII w. W 1562 zamek staje się
lennem baronów von Oppersdorff. W latach 1561-71, następuje przebudowa i rozbudowa
zamku w stylu renesansowym. Powstaje budowla trójskrzydłowa, w środkowej części
jednopiętrowa i dwupiętrowa w częściach bocznych. W roku 1595, głogóweckie dominium
staje się własnością dziedziczną Oppersdorffów – następuje kolejna rozbudowa zamku
o piętro w części środkowej, powstają również cztery narożne wieże, Kolejna faza rozbudowy
zamku to czasy
    Jana Jerzego III von Oppersdorff - na Zamku Dolnym dobudowane zostaje skrzydło
wschodnie, brama wjazdowa opatrzona z bogato zdobionymi portalami. Powstaje biblioteka
(z czasem jedna z najzasobniejszych na Śląsku), z interesującym kolebkowym sklepieniem.
Dalsze przybudowy dokonywane przez Oppersdorffów szczególnie zaś ufundowana przez VI
ordynata, Henryka Ferdynanda, Kaplica Zamkowa św. Jana Chrzciciela, z polichromiami
Franciszka Sebastiniego czynią z głogóweckiego zamku jedną z najwspanialszych
magnackich rezydencji Śląska. Schyłek świetności rodu się w okresie międzywojnia zaznacza
się również na kondycji zamku. Upadek przynoszą jednak dopiero lata powojenne - brak
podstawowych inwestycji konserwatorskich i postępująca dewastacja niemal w ruinę obraca
dziedzictwo Oppersdorffów.
    W miejscu dziś istniejącego zamku Oppersdorffów, u schyłku wczesnego
średniowiecza (XII w.) istniał już obronny kasztel wzniesiony prawdopodobnie w XII w przez
ks. Władysława I Opolskiego. Pierwotnie składał się z wieży mieszkalno-obronnej. Wieżę,
najpewniej jeszcze w średniowieczu rozbudowano, o dwukondygnacyjny hełm i narożne
wieżyczki. Ze względu na to, że w zamek będzie stanowił oś obrotu gospodarczego miasta                        25
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

(w rozumieniu turystyki), i to bez względu na to, czy jego właścicielem będzie gmina czy
osoba prywatna, podajemy poniżej szczegółowe dane dotyczące obiektu.
- rok 1533 - zamek przejmują Zedlitzowie
- rok 1562 - właścicielami zamku, początkowo jako lennicy korony, na kolejne 350 lat staje
się ród Oppersdorffów. Prawa do zamku stracą dopiero w 1945 roku.

- rok 1571 - Jan Oppersdorff kończy przebudowę zamku. Pierwotna bryła pamiętająca
jeszcze Władysława Opolczyka praktycznie przestaje istnieć. Na jej miejscu powstaje
trójskrzydłowa magnacka rezydencja. W sąsiedztwie zamku powstają zabudowania
gospodarcze w tym gorzelnia i browar.

- rok 1582 - pożar niszczy prawie cały Głogówek. Ocalał jedynie zamek pojedyncze budynki
w mieście.
- lata 1584-1587 - Jan Jerzy II von Oppersdorff, staje się właścicielem dominium
głogóweckiego. Rozbudowuje zamek – powstają 4 narożne cylindryczne wieże, nadbudowane
zostaje zachodnie skrzydło zamku.
- rok 1595 - obok zamku powstaje „Baszta Więzienno-Strażnicza”
- rok 1606 - dawne podzamcze zabudowane zostaje z trzech stron i zamknięte od wschodu.
Zmienia się również dawna funkcja podzamcza - powstaje zamek dolny, a plan całej budowli
zmienia się na czworoboczny.
- lata 1618-1647 - Jan Jerzy III von Oppersdorff rozbudowuje siedzibę rodową. Na Zamku
Dolnym powstają krużganki, a nieco później brama wjazdowa. Rozpoczyna się budowa
kaplicy zamkowej (dotrwała do współczesności). Malowidła ścienne autorstwa Franciszka
Sebastiniego.
- rok 1730 - zamek przejmuje morawska linia Oppersdorffów. Przebudowują siedzibę
zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze - pojawiają się elementy barkowe
- rok 1800 - pożar niszczy część zamkowych wnętrz.
- rok 1806 - na zaproszenie Franciszka Wacława von Oppersdorffa, na zamek przybywa
Ludwig van Beethoven. Komponuje tu V Symfonię c-moll.
- połowa XIX w. - Edward Jerzy Maria von Oppersdorff przebudowuje zamek w stylu
neogotyckim.
- po 1945 roku - rozpoczynają się prace konserwatorskie na zamku.
Obecnie w zamku odrestaurowana i użytkowane są jedynie „Sala Jana Kazimierza”, „Sala
Ludwiga van Beethovena” „Kaplica Zamkowa”.
                       26
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

Brama Zamkowa (Folwarczna) ul. Zamkowa
Nr rej. – 864/64 z 11.05.1964 r.
Datowanie: XVI w. Obecnie w części zaadaptowana na potrzeby Muzeum Regionalnego –
Izby Regionalne poświęcone Janowi Cybisowi i Rafałowi Urbanowi.


Zamkowy Park Krajobrazowy
Nr rej. – 201/89 z 09.01. 1989 r.
    Założony przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Kolejny ordynat znacznie
powiększył park, uatrakcyjnił o ścieżki spacerowe, altanki, groty, wodotryski, stawy i uczynił
go przestrzenią rekreacyjno-użytkową. Obecny kształt parku zawdzięczamy wysiłkom IX
ordynata - Edwarda Jerzego von Oppersdorff i jego wnuka Jerzego który wprowadził
do parku egzotyczne gatunki drzew i krzewów – daglezje, modrzewie kanandyjskie, platany,
cypryśniki. Dodatkowym walorem parku jest morfologia terenu – jego część górną na której
posadowiony jest zamek okala stroma skarpa z fragmentami murów miejskich, część dolna
to rozległe łąki, stawy, alejki spacerowe. W zachodniej części parku zachowała się oranżeria
z początków XX w. Nieopodal oranżerii rzeźba św. Nepomucena fundacji Mikołaja
Trzęsigłowskiego.


Mury obronne
Nr rej. – 866/64 z 11.05. 1964 r.
Datowanie: XIV/XV w.


Baszta Strażniczo-Więzienna
Nr rej. – 865/64 z 11.05. 1964 r.
    Wzniesiona w 1595 r. przez Jana Jerzego II Maksymiliana Oppersdorffa. Nadbudowa
na przełomie XVI/XVII w. Obecnie w części zaadaptowana na potrzeby Muzeum
Regionalnego


Kościół św. Mikołaja
Nr rej. – 871/64 z 14.05.1964 r.
    Wraz z budynkiem szpitalnym. Ufundowane w roku 1773 przez Henryka Ferdynanda
Oppersdorffa. We wnętrzu kościoła obraz „Świętego Mikołaja”, jeden z nielicznych
sygnowanych przez Sebastiniego. Ponadto dwunastoramienny żyrandol zwieńczony
dwugłowym orłem Habsburgów.

                        27
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013Wieża Wodna
Nr rej. – 870/64 z 13.05.1964 r.
     Wzniesiona z inicjatywy Jerzego Oppersdorffa w 1597 r. przez 300 lat drewnianymi
rurami dostarczała wodę do dwóch studni na Rynku i ulicy Zamkowej.


Ratusz
Nr rej. – 117/54 z 3.09.1954 r.
     Datowany na 1608 r. Modernizowany kilkakrotnie m.in. w 1880. W narożach
południowych - kamienne wyobrażenia św. Floriana i św. Nepomucena z 1774 roku –
autorstwa Józefa Schuberta. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 1955-57.


Stare Miasto
Nr rej. – R.184 z 10.06.1949 r.
                        28
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                   na lata 2005-2006 i 2007-2013

3. GOSPODARKA


3.1 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA I AKTYWNOŚĆ
GOSPODARCZA
3.1.1 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA
Dane dotyczące struktury wykształcenia odnoszą się do całej gminy Głogówek. Poniższa
tabela przedstawia poziom wykształcenia mieszkańców (ludność w wieku 13 i więcej lat).
       Ogółem  Wyższe  Policealne  Średnie  Zasadnicze  Podstawowe  Podstawowe   Nieustalone
                           zawodowe   ukończone  nieukończone
Ogółem    12884  592   386     2455   4299     4491     301      360
Mężczyźni  6138   273   86      1012   2737     3178     126      166
Kobiety   6746   319   300     1443   1562     2753     175      194     Poziom wykształcenia na terenie gminy nie jest zadawalający, w przewadze są osoby,
które posiadają wykształcenie średnie, zasadnicze zawodowe i podstawowe. W warunkach
globalnych trendów, gdzie promuje i dowartościowuje się przede wszystkim kompetencje
i umiejętności specjalistyczne, sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na rozwój poziomu
i jakości usług.


3.1.2 AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
     Na terenie gminy zarejestrowanych jest 520 przedsiębiorców, w następujących
branżach:
- budownictwo ogólne – 32%
- branża produkcyjno-usługowe – 32%
- branża handlowa – 30%
- inne – 14%
Pracujący ogółem w latach 1996-2003

Jednostka administracyjna/Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gmina Głogówek, w tym miasto 2376 2180 1995 1897 1809 1711 1560 1552
Miasto Głogówek        1763 1573 1418 1300 1266 1290 1137 1175Najważniejsze zakłady pracy znajdują się właśnie w mieście, należą do nich:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FILPLAST
- Zakład Przemysłu Cukierniczego „Piast” sp. z o.o.

                          29
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

- Ceramika Opex sp. z o.o.
- Prywatne Biuro Podróży „Ottokar”
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Elsan”
- VTO-DEKOR sp. z o.o.


    W Głogówku pracujących jest ogółem 1175 osób, z czego 669 to kobiety. W mieście,
w sektorze rolniczym pracuje 29 osób, w sektorze przemysłowym – 399, w sektorze
usługowym (usługi rynkowe) – 373, w sektorze usługowym (usługi nierynkowe) – 374.
W sektorze publicznym zatrudnionych jest 533 osoby, a w prywatnym ogółem – 642 osoby.
    W mieście jest 121 sklepów, w całości należące do sektora prywatnego; dwa punkty
sprzedaży paliw i jedno targowisko. Na terenie Głogówka funkcjonują dwa banki: Bank
Spółdzielczy i Bank PKO B.P.
Usługi okołoturystyczne i turystyczne uzupełniają trzy obiekty z funkcją hotelową:
Restauracja "DUET", Usługi noclegowe "FANTAZJA", Hotel "SALVE" oraz lokale
gastronomiczne:
Bar “Oberża”
Kawiarnia-pizzeria "Beverly Hills"
Restauracja "DUET"
Restauracja "Fantazja"
Restauracja "Głogowianka"
Bar "Imbis"
Restauracja "Papa Joe"
Pizzeria "Pizzeria Angelo"
Restauracja "SALVE"
Restauracja-pizzeria "U Klaudiusza"
Bar "Uśmiech"
Kawiarnia "Złoty Smok"
                       30
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

3.2 FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


    Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie Gminy Głogówek,
a także przedsiębiorcy już prowadzący taką działalność, podejmujący nowe inwestycje
polegające na zakupie obiektów, ich budowie, przebudowie lub rozbudowie, w następstwie
czego stworzone zostaną nowe miejsca pracy, będą zwolnieni z podatku od nieruchomości
w części dotyczącej obiektu będącego przedmiotem inwestycji. Wysokość zwolnienia
ustalona będzie na podstawie poniższych kryteriów:
    Ilość utworzonych miejsc pracy od 5 do 25, to 50% zwolnienie z podatku
    Ilość utworzonych miejsc pracy od 26 do 50, to 60% zwolnienie z podatku
    Ilość utworzonych miejsc pracy od 51 do 100, to 70% zwolnienie z podatku
    Ilość utworzonych miejsc pracy powyżej 100, to 100% zwolnienie z podatku
  Okres zwolnienia z podatku nie może przekroczyć 5 lat, począwszy od roku rozpoczęcia
działalności gospodarczej lub oddania inwestycji do eksploatacji. Szczególnie preferowani
będą przedsiębiorcy prowadzący produkcję w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego
i obniżeniem dodatkowo o 20% w podatku od nieruchomości.
W roku 2004 rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji (GCI), które powstało
w ramach rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
Realizacja projektu stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę dofinansowania
z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
    Głównym celem Centrum jest przeciwdziałanie bezrobociu i marginalizacji społecznej
wśród mieszkańców naszego miasta oraz wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych
technologii przekazu informacji. Działalność GCI ukierunkowana jest na aktywizację ludzi
młodych oraz społeczności lokalnych, jak również partnerów rynku pracy na rzecz kreowania
projektów aktywizacji zawodowej. Zakres działalności GCI obejmuje:- udzielanie informacji
w zależności od potrzeb klienta - bezrobotnego, przedsiębiorcy, studenta, ucznia, emeryta,
rolnika - dotyczących pracy, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej, itp.- zapewnienie
mieszkańcom powszechnego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji, znajdujących
się w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń,
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług
teleinformatycznych- poradnictwo w zakresie prawa pracy, praw i obowiązków osób
bezrobotnych- aktywizacja pracodawców w obszarze tworzenia internetowej bazy danych
"praca on- line"- aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia internetowej                       31
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

bazy "wolontariat on-line"- prowadzenie szkoleń i kursów dla absolwentów szkół średnich
i wyższych oraz uczniów ostatnich klas dotyczących przedsiębiorczości, sytuacji na rynku
pracy, Internetu i jego przydatności w poszukiwaniu pracy, itp.- pomoc bezrobotnym
w napisaniu CV, listu motywacyjnego, podania o pracę, itp.- organizowanie konferencji
i spotkań z ciekawymi ludźmi- rozpowszechnianie wiedzy na temat gminy - promocja gminy-
nawiązywanie kontaktów z innymi gminami w celu wymiany doświadczeń i organizowania
wspólnych przedsięwzięć


3.3 BEZROBOCIE


    Bezrobocie występujące w gminie Głogówek jest wynikiem ogólnych
tendencji, dotyczących całego Powiatu Prudnickiego, a szerzej województwa
i kraju. Bezrobocie jest m.in. wynikiem niskiego poziomu wykształcenia: zaledwie
592 mieszkańców gminy ma wykształcenie wyższe, a ponad 8790 - podstawowe
i zasadnicze. Na koniec roku 2003 na terenie gminy było zarejestrowanych 710
osób. Bezrobocie na koniec maja 2005 r. kształtowało się następująco:
    - w Polsce: 18,8%
    - w województwie: 19,5%
    - w powiecie: 18,8 %
    - w gminie: 15,7%


3.3 TURYSTYKA
    Ze względu na podejmowane przez lokalne władze oraz ich partnerów społecznych
dotychczasowe działania związane z budowaniem wizerunku Głogówka, jako miasta
turystycznego, za szczególnie ważne autorzy niniejszego opracowania uznali informacje
dotyczące trendów w turystyce. Ze względu na specyfikę Głogówka, wymienione niżej trendy
oraz ich konsekwencje dla rozwoju turystyki zostały wybrane spośród wszystkich tendencji
opisanych w analizie COMMISSION EUROPEENNE DU TOURISME.
    W roku 2003 z noclegów w obiektach hotelowych skorzystało ogółem w mieście 960
osób, z czego 377 to byli turyści zagraniczni. Do dyspozycji gości są trzy obiekty noclegowe.
    Trendy w turystyce:
        Rosnąć będzie liczba ludzi w starszych kategoriach wiekowych. Seniorzy będą
        zarazem zdrowsi i dysponować będą wyższym dochodem do dyspozycji niż
        dotychczas. Wielu z nich skorzysta z wcześniejszych emerytur. Efektem tej

                       32
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

       tendencji stanie się większa niż dotychczas liczba turystów w starszym wieku,
       a tym samym wzrastać będzie szybko popyt na produkty sektora turystycznego
       adresowany dla seniorów
Konsekwencje dla sektora turystycznego:
  1. Wzrost popytu na jakość, wygodę i bezpieczeństwo.
  2. Wzrost popytu na łatwy transport.
  3. Wzrost popytu na spokojniejsze obiekty rozrywkowe (np. pola golfowe, ścieżki
   rowerowe itp.).
  4. Wzrost popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo.
  5. Większy popyt w miesiącach przed i po sezonie.
  6. W marketingu należy mniej podkreślać wiek, a bardziej komfort.
       Rosnąć będzie średni poziom wykształcenia. W efekcie częściej wybierane
       będą propozycje, w których istotną rolę ogrywać będzie sztuka, kultura tzn.
       imprez o większych walorach edukacyjnych i związanych z rozwojem
       duchowości.
Konsekwencje dla sektora turystycznego:
  1. Wzrost popytu na produkty specjalistyczne.
  2. Bardziej widoczne włączenie elementów sztuki, kultury i historii do imprez
   zorganizowanych i wakacji indywidualnych.
  3. Potrzeba lepszego i bardziej kreatywnego przekazywania informacji.
       Wciąż rosnąć będzie znaczenie internetu jako źródła informacji w zakresie
       oferty turystycznej. Zwiększy się również rola internetu, w tym nowych
       środków prezentacji wizualnej. W przyszłości ten rodzaj przekazu informacji
       będzie dominować
Konsekwencje dla sektora turystycznego:
  1. Dostępność informacji turystycznej o kierunkach podróży i produktach będzie
    sprzyjać porównywaniu ofert i w ten sposób będzie intensywniej wpływać
    na konkurencję.
  2. Doświadczeni turyści coraz częściej będą komponować wakacje wg indywidualnych
    scenariuszy dokonując bezpośrednich rezerwacji via internet.
  3. Maleć będzie rola biur podróży, na rzecz zakupów przez internet.
  4. Internet również będzie coraz szybciej ograniczać rolę krajowych organizacji
    turystycznych i izb turystyki; marketing miejsc turystycznych (np. lepsze kreowanie                       33
         Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                na lata 2005-2006 i 2007-2013

    marki przy wsparciu publicznym) zyska na znaczeniu, ponieważ to on będzie
    zachęcać do odwiedzania stron internetowych.
  5. Dostępność odpowiednich odnośników (linków) do usługodawców będzie coraz
    ważniejsza jako podstawowy, wstępny warunek sukcesu stron internetowych.
  6. Możliwość zakupów przez internet będzie skutkować rezerwacjami dokonywanymi
    z mniejszym wyprzedzeniem.
  7. W związku z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa bardziej krytyczni turyści będą
    mieli większą potrzebę dokonywania bezpiecznych rezerwacji on-line.
       Rosnąca dostępność oferty tanich przewoźników będzie miała wpływ
       na dotychczasowy ruch turystyczny. Ruch drogowy będzie narażony na
       większe utrudnienia (zatory drogowe).
Konsekwencje dla sektora turystycznego:
  1. Częściej będą wybierane łatwo dostępne i niedrogie krótkie pobyty – zwłaszcza, gdy
   większe imprezy będą organizowane poza głównym sezonem.
  2. Zatory na drogach negatywnie wpłyną na transport samochodami prywatnymi –
   zwłaszcza w szczycie sezonu.
  3. Znaczenie wycieczek autobusowych będzie malało.
  4. Bariery wynikające z niedostosowanych rozkładów podróży będą mieć silniejszy,
   negatywny wpływ na wybór.
  5. Rejsy wycieczkowe, nie tylko te kosztowne, lecz również tańsze, zyskają
   na popularności. W szczególności u turystów po pięćdziesiątym roku życia.
       Świadomość związana z ochroną środowiska będzie wciąż rosnąć. Skutkować
       to będzie zwiększonym popytem na miejsca, w których rozwój jest
       zrównoważony i w których przyroda i lokalni mieszkańcy odgrywają coraz
       większą rolę.
Konsekwencje dla sektora turystycznego:
  1. Regionalny charakter wyborów zyska na znaczeniu.
  2. Turyści będą bardziej preferować miejsca, w których miejscowa ludność chętnie
   przyjmuje rosnącą liczbę gości.
  3. W celu zmniejszenia kosztów zrównoważonego rozwoju, jego koszty będą w coraz
   większym stopniu ponosić sami turyści.
       Styl życia w społeczeństwie zachodnim stopniowo się zmienia. W turystyce
       ma to wpływ na postrzeganie osobistych potrzeb i zachowanie turystów.
Konsekwencje dla sektora turystycznego:

                      34
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

  1. Mniejsze zainteresowanie usługą typu nocleg ze śniadaniem, która jest postrzegana
    za usługę niskiej jakości.
  2. Ponieważ „status społeczny ” jest zdecydowanie mniej ważny, niż dawniej,
    zachowanie urlopowiczów staje się bardziej zindywidualizowane i prowadzi
    do większego popytu na mniejsze jednostki zakwaterowania.
  3. Zmiana w percepcji życia i stylu życia skutkuje spadkiem popytu na w pełni
    zorganizowane wycieczki.
  4. Usługodawcy skorzystają więcej, jeżeli będą w stanie stworzyć zupełnie nowe
    produkty, koncepcje i usługi, które odróżniają się od innych dzięki wartości dodanej.
  5. Rosnąca   specjalizacja   wśród   usługodawców     nastawiona  na  poszczególne
    zainteresowania i hobby stanie się ważniejsza i będzie częściej powiązana
    ze spędzaniem urlopu przez turystów.
  6. Coraz powszechniejsza potrzeba posiadania „przystani” stymuluje pragnienie
    posiadania drugiego domu.
  7. Trend „Powrót do podstaw” skutkuje wyborem prostszych wakacji: z hotelu
    do bungalowu, z przyczepy turystycznej do namiotu.
    Opolszczyzna należy do najsłabiej eksploatowanych turystycznie województw
w kraju. Niewiele jest też raportów i analiz opisujących ten segment gospodarki
województwa. Najświeższe dane dotyczą 2002 roku.
    W 2002 roku Opolszczyznę odwiedziło 1.6 mln turystów krajowych, ponad 80%
z nich pozostało na terenie województwa na 2-4 dni. Najczęściej przyjeżdżali turyści
z województwa śląskiego, pobyty krótkoterminowe preferowali mieszkańcy województwa
dolnośląskiego,  pobyty  dłuższe   realizowali   mieszkańcy   z  zachodniopomorskiego.
Odwiedziny u krewnych i znajomych miały najwyższy udział w Polsce, typowa turystyka
najniższy. Częściej niż w innych województwach przyjeżdżający korzystali z noclegów
u krewnych i znajomych.
    W roku 2002 województwo przyjęło o 200 tys. turystów zagranicznych, znakomitą ich
większość stanowili Niemcy, pozostałe narodowości notowane były zdecydowanie rzadziej.
Około połowy turystów zza granicy stanowią odwiedzający krewnych lub znajomych -
najwyższy wskaźnik w kraju. Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych
szacuje się na około 100 tys. Podobnie jak województwo lubuskie, Opolszczyzna
charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem przyjazdów organizowanych samodzielnie
i najniższym udziałem przyjazdów grup zorganizowanych (za pośrednictwem biur podróży).                        35
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Opolszczyznę również charakteryzuje najniższy w kraju wskaźnik odwiedzin w interesach
i na zakupy.
    Turyści przyjeżdżający w Opolskie częściej niż gdzie indziej wybierają pobyt na wsi.
Przeciętne wydatki na osobę i na dzień pobytu kształtowały się na przeciętnym poziomie.
    Województwo Opolskie ma najmniejszą w kraju bazę noclegową zbiorowego
zakwaterowania, zarówno pod względem liczby obiektów, jak i miejsc noclegowych.
Charakterystyczna dla województwa jest przewaga kempingów (pola namiotowe i dla
samochodów kempingowych), które maja        największą liczbę miejsc noclegowych
w województwie. Baza sezonowa stanowi ponad 50% miejsc noclegowych w województwie.
W bazie całorocznej dominują hotele i obiekty nieklasyfikowalne. Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe i schroniska młodzieżowe dysponują większymi zasobami niż ośrodki
wypoczynkowe.
                       36
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

4. SFERA SPOŁECZNA

4.1 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


4.1.1. EDUKACJA
    Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój
bazy materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru
ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności gminy
w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szansę osobistego
rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans.
    Gmina Głogówek dąży do tworzenia takich warunków funkcjonowania szkół, które
zapewniają powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie
funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli oraz oddział żłobka zapewnia optymalne warunki do
realizacji zadań oświatowych w Gminie. Obiekty oświatowe i ich wyposażenie, a także
odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy władz gminy.
Wyraźnie  widać  także  podejmowane    działania    wychowawcze,  ukierunkowane
na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego
pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania
demograficznego ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz
gminy, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej
kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Na terenie miasta funkcjonują następujące placówki oświatowe:
Publiczne Gimnazjum nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Publiczne Przedszkole nr 4
Publiczne Przedszkole nr 3
oraz
Oddział żłobkowy
                       37
            Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                    na lata 2005-2006 i 2007-2013

Zestawienie dzieci według roku urodzenia

Rocznik 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gmina 165 143 138 138 122 123 114 118
Miasto 64  50  58  47  48  47  46  45
Źródło: Dane demograficzne Gminy Głogówek w latach 2004-2010


Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych w Głogówku

Szkoła/klasa   I    II  III  IV  V   VI   RAZEM
SP nr 1     76   64  83  73  66  101  463
SP nr 2     24   25  20  21  29  31   150
Razem      100   89  103  94  95  132  613
Źródło: Dane demograficzne Gminy Głogówek w latach 2004-2010


Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w gimnazjach w Głogówku

Szkoła/klasa  I  II III RAZEM
Gimnazjum nr 1 135 153 132 420
Źródło: Dane demograficzne Gminy Głogówek w latach 2004-2010


Liczba uczniów w latach 2005 do 2010 w szkołach podstawowych w Głogówku

Szkoła  Rok szkolny     Przewidywana liczba uczniów w klasach I-VI
SP nr 1  2005/2006      421
SP nr 2  2005/2006      134
Razem   2005/2006      555
SP nr 1  2006/2007      417
SP nr 2  2006/2007      129
Razem   2006/2007      546
SP nr 1  2007/2008      407
SP nr 2  2007/2008      127
Razem   2007/2008      534
SP nr 1  2008/2009      380
SP nr 2  2008/2009      124
Razem   2008/2009      404
SP nr 1  2009/2010      373
SP nr 2  2009/2010      118
Razem   2009/2010      491
Źródło: Dane demograficzne Gminy Głogówek w latach 2004-2010


Liczba uczniów w latach 2005 do 2010 w gimnazjum w Głogówku

Szkoła        Rok szkolny    Przewidywana liczba uczniów w klasach I-III
Gimnazjum nr 1    2005/2006     440
Gimnazjum nr 1    2006/2007     412
Gimnazjum nr 1    2007/2008     401
Gimnazjum nr 1    2008/2009     363
Gimnazjum nr 1    2009/2010     349
Źródło: Dane demograficzne Gminy Głogówek w latach 2004-2010                            38
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                   na lata 2005-2006 i 2007-2013


4.1.2. KULTURA
Opracowano m.in. na podstawie informacji zawartych na stronie www.glogowek.pl.
    W mieście funkcje kulturalne pełnią: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku, Muzeum Regionalne.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ośrodek prowadzi oferuje mieszkańcom gminy imprezy cykliczne i jednorazowe wydarzenia
artystyczne o różnorodnej tematyce.
Działalność Domu Kultury wyraża się w następujących działaniach:
- współpraca z instytucjami i jednostkami oświatowymi,
- współpraca z organizacjami społeczno-kulturalnymi funkcjonującymi w gminie
- działalność własna (artystyczna) instruktorów w ramach ich pracy z dziećmi i młodzieżą
- współpraca z ośrodkami kultury w sąsiednich miejscowościach
- promowanie działalności kulturalnej i artystycznej Ośrodka poza granicami naszego miasta
i gminy
- aktywizacja pionu bibliotecznego, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej MGOK
- działalność wydawnicza
- poszukiwanie środków finansowych i pomocy merytorycznej fundacji funkcjonujących na
polu działalności kulturalnej w regionie i kraju
    Ośrodek Kultury jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez, znaczących dla
miasta. Większość z nich adresowana jest do dzieci i młodzieży, jednak w programie imprez
cyklicznych są również propozycje adresowane do osób dorosłych. Nie wszystkie zadania,
których może się podjąć ośrodek są możliwe do realizacji w obecnej sytuacji – brakuje
miejsca, które mogłoby stanowić otwarte zaplecze dla organizacji imprez plenerowych, nie
ma również miejsca umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej podczas tego
typu imprez.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku Biblioteka posiada dwa
pomieszczenia: czytelnię i wypożyczalnię. W czytelni, oprócz księgozbioru i czasopism
znajduje się warsztat pracy służący do udzielania informacji (księgozbiór podręczny, katalogi,
kartoteki). Czytelnia posiada 32 miejsca do bezpośredniego korzystania ze zbiorów.
Biblioteka posiada 7 filii bibliotecznych we wsiach: Racławice Śl., Twardawa, Szonów,
Kazimierz, Błażejowice, Biedrzychowice, Wierzch.


                         39
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013Muzeum Regionalne
    Muzeum Regionalne powstałe w 1975 roku ulegało na przestrzeni lat kilkakrotnym
przeobrażeniom, obecnie mieści się w trzech zabytkowych obiektach:
- baszta strażniczo-więzienna,
- zamek,
- brama zamkowa.
    Do baszty dobudowano w XVIII stuleciu dwukondygnacyjny budynek służący
zapewne celom administracyjnym. W pomieszczeniach usytuowanych na piętrze eksponuje
się dziś zabytki etnograficzne. Zobaczyć tu można stroje śląskie na różne okazje, przedmioty
codziennego użytku, a także liczne narzędzia rolnicze. Basztę wieńczy ciekawa latarnia
widokowa, która ze względu na zły stan techniczny drewnianych podestów doń
prowadzących nie jest jeszcze udostępniana turystom.
    W części Zamku, która może być udostępniona turystom eksponuje mieszczą się sale
popularyzujące historię obiektu. W sali, zwaną salą Beethovena kopie portretów Mistrza,
publikacje popularyzujące jego życie, dorobek, a także bogaty materiał ikonograficzny
pochodzący z bońskiego domu narodzin kompozytora. Tu odbywają się też kameralne
koncerty wynikające z kalendarza imprez, trwającego już od lat dziesięciu, Śląskiego
Festiwalu, im. Beethovena. Na parterze lewego skrzydła Zamku Dolnego mieści się również
założona w 2000 roku Sala Jana Kazimierza. Stanowi ona nawiązanie do powszechnie
znanego stołecznego epizodu Głogówka, który to za sprawą przybyłych tu jesienią 1655 roku
Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi stał się na okres dwu miesięcy siedzibą dworu
królewskiego i ówczesnych elit politycznych.
    Brama – w tej barokowej budowli mieści się sala, w której znalazły schronienie
pamiątki pozostałe po Janie Cybisie, wybitnym malarzu, koloryście żyjącym na przełomie
XIX i XX stulecia. Zobaczyć tu można meble pochodzące z jego rodzinnego domu, leżącego
w pobliskiej wsi Wróblin, jak również materiały ilustrujące drogę jego artystycznego
rozwoju. Część bramy stanowi izbę pamięci po Rafale Urbanie, głogóweckim pisarzu
i gawędziarzu, określanym mianem “śląskiego Homera”. Mieści się tu biurko pisarza
i okazała zabytkowa szafka z fragmentem jego zbiorów bibliofilskich, dowodzących
niekwestionowanej erudycji pisarza. Szereg książek to zaopatrzone dedykacjami dary
znanych pisarzy, których Rafał Urban spotykał podczas swych licznych podróży
wynikających z faktu piastowania stanowiska pierwszego prezesa opolskiego oddziału
Związków Literatów Polskich.

                        40
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, a w lipcu i sierpniu
również w niedziele w godz. 13.00-16.00. W roku 2003 muzeum zwiedziło 4795 osób.
    Muzeum jest niezwykle ważnym elementem tworzącym wizerunek miasta – stanowi
nie tylko wyjątkowe w skali województwa zaplecze kulturalne, ale jest także miejscem, gdzie
kumulują się środowiska aktywne, zwłaszcza ludzi młodych, którzy korzystając z wiedzy
i umiejętności obecnej dyrektor muzeum, pani Barbary Grzegorczyk mogą pełnić funkcję
przewodników po mieście, wzbogacając zasób ludzki w programie rewitalizacji Głogówka.
                       41
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013


5. ANALIZA KRYTYCZNA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE


  Głogówek nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje mu położenie geograficzne,
potencjał historyczny i dziedzictwa kulturowego oraz tradycyjna funkcja tego obszaru,
tj. gospodarka związana z turystyką. Stanowiące największy atut samego miasta zabytki,
w tym śródmieście ze względu na niedostateczne środki finansowe nie był wykorzystywany
należycie w celu rozwoju gospodarczego - dopiero od niedawna trwają prace zmierzające
do doinwestowania  tej  swoistej  wizytówki   miasta.    Powodzeniem  zakończyły  się
dotychczasowe przedsięwzięcia zmierzające do zmiany wizerunku miasta: zagospodarowanie
rynku, wymiana oświetlenia na stylowe, nasadzenia, zagospodarowanie parku, remonty
nawierzchni dróg. Dzięki takim działaniom zostały stworzone podstawowe warunki
do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej przede wszystkim z usługami
niepublicznymi (gastronomia, galerie sztuki, sklepy, hotele). Wciąż jednak potencjał
tworzony przez samorządowe władze oraz partnerów prywatnych nie jest w pełni
wykorzystany. Brakuje bowiem zaplecza organizacyjnego w postaci struktur informacyjnych
dla turystów (infoboksy, punkt informacji turystycznej, karty turysty, promocja). Należy
opracować ofertę turystyczną, a także produkt turystyczny oraz zasady identyfikacji wizualnej
i wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu ważnych dla rozwoju turystyki w mieście: np.
godzin i dni otwarcia muzeum. Istniejące zabytki stanowiące najważniejszy punkt w ofercie
turystycznej miasta wymagają natychmiastowych remontów, chociażby w celu utrzymania
stanu istniejącego. Trzeba natomiast pamiętać, że przyszłość gospodarcza miasta wymaga nie
tyle utrzymania obecnych warunków, ile przywrócenia, czyli rewitalizacji obiektów
stanowiących podstawę rozwoju gospodarczego miasta. Działania o charakterze projektów
tzw. „miękkich” są tylko uzupełnieniem podjętych w ramach rewitalizacji działań.
  Potencjalni inwestorzy, w tym, ci, którzy będą skłonni współuczestniczyć w zachowaniu
istniejącej struktury zabytkowej miasta (jak np. w zagospodarowaniu zamku), wykazujący
zainteresowanie terenami położonymi w obrębie obszaru rewitalizowanego, szczególną
uwagą zwracają na tzw. „quality life”, czyli jakość życia, wychodząc z założenia, że
uzbrojone, z dobrym układem komunikacyjnym tereny stanowią już pewien standard,
natomiast to, co wyróżnia jeden obszar spośród innych to czynniki poza merytoryczne. Taki
warunek Głogówek spełnia, co podaje szanse na pożądany i wyobrażany rozwój gospodarczy
miasta.                       42
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                   na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Szansą   rozwojową  dla   Głogówka    jest  położenie  w   płynnym  systemie
komunikacyjnym, jaki tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wszystko to
wraz z innymi zasobami materialnymi i ludzkimi stanowi o dużym potencjale gospodarczym
gminy. Tym, czy dany inwestor zdecyduje się na inwestowanie na danym terenie decydują
jednak nie tylko okoliczności lokalne, ale również warunki makroekonomiczne, na które
samorząd gminny nie ma wpływu. Najważniejsze bariery (wg. danych Państwowej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych), jakie napotykają w kraju inwestorzy zagraniczni to:

- wysoki podatek dochodowy
- wysoki podatek VAT
- brak infrastruktury technicznej
- składki na ZUS
- cło
    Jak widać, tylko jedna z powyższych barier może być niwelowana z udziałem
samorządu gminnego, mianowicie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.
Inwestorzy zagraniczni, jako atuty dla potencjalnej inwestycji wskazują korzystne położenie
inwestycji, podaż fachowej siły roboczej, dobre połączenia komunikacyjne, a jako mniej
istotne, ale wspominane przez inwestorów są kwestie: dostępu do obiektów produkcyjnych
i biurowych, bliskość granic, duży rynek zbytu w regionie, mała konkurencja ze strony
firm lokalnych oraz podaż, dostęp i ceny surowców. Prócz wcześniej wymienionych
oczekiwań trzeba odnotować te, na istnienie i jakość, których może oddziaływać samorząd:
dostępność sieci telekomunikacyjnej i lokalne zachęty podatkowe, jakość obsługi w urzędzie
oraz stosunek władz i nastawienie mieszkańców do bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
    Biorąc pod uwagę wyróżnione wyżej przez autorów oczekiwanie inwestorów trzeba
krytycznie oceniać często podnoszone postulaty pozyskania dużego (a więc najczęściej:
zagranicznego), tzw. inwestora strategicznego dla gminy. Należy zastanowić się, czy
pojawienie się przedsiębiorcy, który co prawda deklaruje zatrudnienie większej liczby osób,
ale nie wiadomo, na jakich warunkach socjalnych i finansowych będzie dla lokalnej
gospodarki dobrodziejstwem czy klęską? Jest to o tyle ważne, że dla rozwój gospodarczy jest
priorytetem każdego lokalnego i regionalnego samorządu.
    Inwestorzy oczekują ponadto od władz lokalnych określonych działań, które ułatwią
prowadzenie działalności na danym terenie: stwarzanie systemu zachęt i ulg, przygotowanie
wsparcia infrastrukturalnego oraz tworzenia lepszych warunków funkcjonowania instytucji
otoczenia biznesu (rozwijanie szkolnictwa i szkoleń przygotowujących do pracy


                         43
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

w nowoczesnych firmach; rozwijanie instytucji poręczeniowych i wspierających MSP;
uczestnictwo w projektach typu PPP).
  Miasto Głogówek usytuowane na trasie wiodącej do granicy z Czechami i położone
w bezpośredniej bliskości z tym krajem musi się liczyć z konkurencją nie tylko gmin
ościennych czy miasta Opola oraz innych miast, ale również z rozbudowaną promocją
czeskich  terenów  turystycznych.  Ograniczenie   nakładów   finansowych  związanych
z przywróceniem zabytkowego ładu architektonicznego czy realizacją koncepcji zabudowy
terenów niezagospodarowanych może skutkować utrzymaniem dotychczasowej funkcji
miasta – interesującego, jednak w porównaniu z sąsiadami (polskimi i czeskimi) za mało
atrakcyjnego. Taka sytuacja wesprze rozwój handlu czy usług ościennych ośrodków, tym
samym pogłębiając recesję miasta, co z kolei wpłynie na zaniechanie czy tylko ograniczenie
lokalnej aktywności gospodarczej i pogorszenie się sytuacji bytowej mieszkańców. Tym
samym zmniejszą się wpływy do budżetu, który tym bardziej nie będzie mógł sprostać
zwiększającym się zapotrzebowaniom inwestycyjnym.
    Turystyka to na świecie jedna z najsilniejszych branż gospodarki – rozwija się również
w Polsce, przede wszystkim ze względu na pojmowanie i docenianie możliwości, jakie daje
działalność turystyczna przez lokalne środowiska. Coraz większe możliwości realizacji
projektów, w tym również prawne; finansowanie przedsięwzięć z funduszy pozabudżetowych
oraz promowanie produktów turystycznych pozwala rozwijać tę gałąź gospodarki również
na poziomie lokalnym.
    Na lokalnym samorządzie spocznie zatem obowiązek edukacji, a docelowo
wykształcenie grupy miejscowych „liderów” zajmujących się uzupełnieniem wizerunku
miasta jako miejsca, gdzie realizowana jest turystyka różnorodna, nieingerencyjna, kulturalna,
gdzie czas spędzać można na wiele sposobów.
    Wypracowanie takiego obrazu gminy sprowadza konieczność budowania sojuszy,
ścisłej współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi, wiekowymi i zawodowymi,
(np. z leśnikami), a także z lokalnymi i pozalokalnymi organizacjami pozarządowymi,
których celem statutowym jest zrównoważony rozwój.
  Reasumując, wartość historyczna zabudowy miejskiej nie jest w pełni wykorzystana,
podobnie, jak inne miejsca o wyjątkowej w skali województwa, a nawet kraju w rozwoju
gospodarczym miasta. Wysokość nakładów związanych z renowacją i przywróceniem
funkcjonalnych zadań wybranych obszarów, czy też nadanie terenom niezagospodarowanym
nowych funkcji (jak w przypadku przygotowywania działek pod budownictwo jednorodzinne                        44
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

czy promocja terenów inwestycyjnych) wymaga współuczestniczenia w realizacji zamierzeń
środków pozabudżetowych.
  Ze względu na wartość gospodarczą, jaką jest dostępność komunikacyjna ośrodka,
Głogówek z jednej strony położony jest niezwykle dogodnie, z drugiej jednak, stan
nawierzchni jest katastrofalny na tyle, że może stać się barierą w rozwoju gospodarczym
miasta. W rozumieniu inwestora oraz turysty, czyli potencjalnego adresata oferty inwestora,
jakość dostępność komunikacyjna to nie tylko możliwość dojazdu, ale również jakość
przejazdu (bezpieczeństwo ruchu), ta natomiast w chwili opracowywania dokumentu jest
bardzo zła. Problemem wymagającym rozwiązania jest również newralgiczny z punktu
widzenia ruchu drogowego odcinek ulicy Piastowskiej.

    Analizując obecną sytuację w mieście niezbędna wydaje się potrzebę stworzenia
kompleksowego podejścia do kwestii trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji dużych
grup mieszkańców zdegradowanych społecznie i ekonomicznie miast i dzielnic miast poprzez
działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie
terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych.

    Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich będą wdrażane
w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania
problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności
gospodarczej - poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym
działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 -„Wzmocnienie Regionalnych
Zasobów Ludzkich” oraz SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” i SPO „Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, a także Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL.

    Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań
technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz
rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego,
zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów
o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach
rewitalizowanych.

    Projekty obejmować będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi.
Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy
znalazły się na marginesie życia społecznego.

                       45
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

  W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się
do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
  W Głogówku, w strefie objętej ochroną konserwatorską A, uporządkowania wymaga
„stara tkanka” urbanistyczna poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni
w harmonii z otoczeniem, renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu
historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele:
gospodarcze, społeczne i kulturalne, a także poprawa funkcjonalności struktury ruchu
kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych. Takie inwestycje będą miały
szczególne i decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego i wzrost zatrudnienia miasta
przez pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.
  Najpoważniejszym problemem jest zmniejszająca się liczba nowych podmiotów
rejestrujących  działalność  –  ograniczeniem   są  przede  wszystkim  uwarunkowania
ponadlokalne, stanowiące zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości w ogóle (wysokie
podatki, niestabilny system prawny). W wypadku tak znaczącego bezrobocia naturalne jest
poszukiwanie pracy za granicą gminy, czy nawet kraju, jednak ze względu na niekorzystną
sytuację demograficzną, można uznać konieczność wyjazdów zarobkowych jako istotny
przyczynek do pogarszania się sytuacji demograficznej.
  Brak poczucia więzi z regionem oraz słabe perspektywy związane z podjęciem pracy na
terenie zamieszkania lub w pobliżu sprawiają, że miasto i gmina Głogówek borykają się
z problemami niżu demograficznego, starzejącego się społeczeństwa i „wypłukiwania”
najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych osób z własnego terenu. Nawet pozytywne
doświadczenia osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z turystyką czy
usługami dla ludności nie są w stanie zatrzymać pożądanych na tym terenie tzw. małych
inwestorów strategicznych. Z powodu braku odpowiednich funduszy nie zostały zrealizowane
dotychczas zamierzenia związane ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza umożliwiającego
prowadzenie działań gospodarczych oraz wykorzystywanie potencjału dotychczasowych
doświadczeń, umiejętności mieszkańców i ich aktywności.
  Istniejące stare śródmieście po rewitalizacji będzie miało charakter nie tylko miejsca
prestiżowego, ale również terenu ukierunkowującego w pożądany sposób aktywność różnych
środowisk oraz umożliwi wykonywanie dotychczasowej pracy w warunkach odpowiednich,
nie urągających godności i poczuciu estetyki.                        46
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

    Wiodącą usługowo-mieszkaniową funkcję Głogówka należy rozwinąć, przy
uwzględnieniu dotychczasowego charakteru zagospodarowania, które pełni funkcję centrum
kulturowego dla ludności miasta i gminy oraz lokalnego ośrodka turystycznego. Stan
techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych jest mało zadowalający, zwłaszcza
obiekty sprzed roku 1945, które nie były od lat remontowane wymagają natychmiastowych
nakładów finansowych. Podobnie rzecz się ma z terenami użyteczności publicznej: skwery,
place, aleje. Należy tez odnotować, że stan techniczny prywatnych zasobów mieszkaniowych
w Głogówku jest dość wysoki – budynki najczęściej są dobrze utrzymane, regularnie
remontowane i modernizowane. Tym bardziej widoczna jest różnica, świadcząca na
niekorzyść zasobów komunalnych.

    Dominującym problemem socjalnym występującym na terenie Miasta Głogówek są
dysfunkcje występujące w rodzinach. Często powodem nadużywania alkoholu, przemoc,
łamanie norm społeczno-prawnych jest rozbicie rodzin, spowodowane wyjazdami
zarobkowymi za granicę. Najbardziej zagrożone skutkami tych problemów społecznych są
ludzie młodzi, a zwłaszcza dzieci. Wzrasta liczba klientów pomocy społecznej, którzy utracili
zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co potęguje negatywny skutek
przenoszony jako dziedziczona bezradność.
  Dzieci i młodzież z terenu Głogówka w stosunku do swoich rówieśników z obszarów
dużych miast mają mniejsze możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych, sportowych
i kulturalnych. Różnice w momencie startu w dorosłe życie jest na tyle dominujące, że można
już mówić o wykluczeniu cyfrowym – mianem takim określa się wszelkie różnice wynikające
z miejsca zamieszkania, pochodzenia i trudnej sytuacji społecznej. Sytuacja taka ogranicza
pożądany rozwój psychiczny i osobowościowy dzieci i młodzieży. Stworzenie właściwego
zaplecza rekreacyjnego, sportowego i edukacyjnego, a jednocześnie integrującego różne
środowiska wpłynie na rozwój postaw przedsiębiorczych, aktywnych i akceptowanych
społecznie. Jako grupy społeczne wymagające największego wsparcia w omawianym
obszarze kwalifikujemy osoby bezrobotne, zwłaszcza kobiety, rodziny dysfunkcyjne, lub też
taką dysfunkcją zagrożone, ludzi niepełnosprawnych. Wsparcie musza otrzymać również
środowiska ludzi młodych, którzy nie tylko będą dorastali w nowych warunkach
gospodarczych, ale przede wszystkim będą nową rzeczywistość tworzyli.
    Gmina Głogówek stoi obecnie przed poważnymi trudnościami, których głównym
źródłem jest niż demograficzny i apatia gospodarcza lokalnej społeczności. Pogłębiający się
niż demograficzny będzie systematycznie redukował liczebność klas, ilość oddziałów,


                       47
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

a w konsekwencji wymusi restrukturyzację sieci szkolnej. Sieć szkół i przedszkoli staje się
coraz bardziej kosztowna, a tym samym trudna do utrzymania w tym kształcie w najbliższej
przyszłości.
    Na terenie miasta nie prowadzono dotychczas żadnych sondaży wśród społeczeństwa
na temat poczucia bezpieczeństwa, jakość tej składowej można ocenić jedynie na podstawie
opinii uzyskiwanych na zebraniach osiedlowych, jak również indywidualnych spotkań
z mieszkańcami. Uzyskiwane w ten sposób dane wskazują, iż poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców nie jest niskie, jednak mogłoby z pewnością być wyższe. Do największych
zagrożeń mieszkańcy zaliczają przestępczość pospolitą oraz chuligaństwo. Na terenie miasta
nie odnotowuje się poważniejszych przestępstw – najczęściej dochodzi do włamań, zwłaszcza
tych lokali, które są opuszczane na dłużej przez mieszkańców Głogówka pracujących
za granicą.
                       48
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

6. TABELA Z PODSTAWOWYMI DANYMI STATYSTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI
WW. SEKTORÓW


Lp. Opis               Wartość
1  Powierzchnia miasta       22 km2
2  Liczba mieszkańców miasta 6073 osoby
3  Średnia gęstość zaludnienia 276 os/km2
   na terenie miasta
4  Przyrost naturalny       -12
5  Stopa bezrobocia        18,7%
6  Liczba osób w wieku       1365
   przedprodukcyjnym
7  Liczba osób w wieku       3584
   produkcyjnym
8  Saldo migracji         -178
   zagranicznych
9  Liczba mieszkańców z      592
   wyższym wykształceniem
10  Liczba mieszkańców z      4299
   wykształceniem
   zawodowym zasadniczym
11  Liczba mieszkańców z      4491
   wykształceniem
   podstawowym
12  Liczba pracujących       1178
13  Liczba obiektów         3
   noclegowych
14  Średnia roczna liczba      960
   turystów
                       49
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

7. ANALIZA SWOT


         Silne strony                     Słabe strony
-  dogodne położenie komunikacyjne        -  odpływ ludności
-  uzbrojenie obszaru miasta w media       -  niedostateczna infrastruktura społeczna
-  zabytkowa struktura miasta           -  ograniczone możliwości prowadzenia
-  istniejąca infrastruktura hotelowa         działalności gospodarczej
-  istniejąca infrastruktura gastronomiczna    -  niedostateczne wykształcenie
-  możliwość szybkiego dostosowania          mieszkańców
  publicznej infrastruktury do działalności   -  zły stan zabudowy miejskiej – wieloletnie
  usługowej związanej z rozwojem funkcji       zaniedbania inwestycyjno-remontowe
  turystycznych, rekreacyjnych,         -  jakość nawierzchni dróg prowadzących
  kulturalnych i sportowych;             przez miasto
-  organizowanie na terenie miasta imprezy    -  problemy w ruchem kołowym i pieszym
  o charakterze ponadlokalnym            na terenie miasta
-  bardzo dobre zaplecze kulturalne        -  niska jakość nawierzchni dróg
-  doinwestowana struktura społeczna       -  brak spójnych programów promocyjnych
-  tradycja i historia miasta             miasta i gminy
-  środowiska ludzi młodych chętnych do      -  słabe zasoby mieszkaniowe
  współuczestniczenia w rozwoju         -  brak kina
  gospodarczym miasta              -  niedoinwestowana baza sportowa, w tym
-  stabilne kontakty z zagranicą, zwłaszcza z     kąpielisko miejskie
  Niemcami i Czechami
-  brak uciążliwych dla środowiska
  naturalnego zakładów


          Szanse                      Zagrożenia
-  bliskość granicy z Czechami          -  starzenie się społeczeństwa
-  wzrost zainteresowania inwestorów       -  mało ofert pracy dla kobiet
  Opolszczyzną                  -  niestabilna sytuacja gospodarcza kraju
-  korzystne położenie przy Trasie Sudeckiej -    niewielkie szanse na pozyskanie
-  współuczestniczenie w imprezach          pozabudżetowych środków na ratowanie
  kulturalnych o charakterze             tkanki miejskiej                        50
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

  ponadregionalnym               -  zagrożenie wzrostem patologiami w
-  interesujące oferty dla inwestorów (w tym    rodzinach
  preferencje)                 -  podjęcie szybszych i bardziej spójnych
-  wzrost możliwość otrzymania           działań rozwojowych przez gminy
  dofinansowania inwestycji i projektów      ościenne
  społecznych spoza źródeł           -  lepsza od lokalnej promocja terenów
  pozabudżetowych                 czeskich
                         -  zagrożenie powodziowe w dorzeczu
                           Osobłogi
                       51
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

8. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
ROZWOJU PRZESTRZENNO - SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO    W Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 jako cel strategiczny określono
rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do
długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym. Jego realizacja oparta będzie na dążeniu do zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony środowiska, zgodnie z zapisami traktatu konstytuującego Unię Europejską
oraz zobowiązaniami akcesyjnymi.

    Zapisy „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata
2004 -2006 oraz 2007-2013” wpisują się w piątą oś rozwoju, tj.:

    Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji
    niektórych obszarów, której instrumentem realizacji jest „Zintegrowany Program
    Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” (ZPORR).

Problem rewitalizacji obszarów miejskich znajduje odzwierciedlenie w zapisach ZPORR
w priorytecie 3:

    Rozwój lokalny, w warstwie działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie,
    poprzemysłowe i powojskowe.


    Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zgodny z celami „Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Głogówek”:
    Cel I: Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego.
    Cel II: Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie
    Cel III: Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektyw lokalnej społeczności
        Powyższe cele są konsekwencją przyjętych w rozwoju gminy priorytetów:
        Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej miasta i wsi gminy
        Głogówek zgodnie z obowiązującymi standardami
        Wzmocnienie żywnościowej funkcji gminy, przez rozwój przemysłu
        przetwórstwa rolno-spożywczego
                       52
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

       Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych miasta i gminy
       Głogówek
       Podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz świadomości
       obywatelskiej mieszkańców gminy Głogówek

   Problematyka rewitalizacji obszarów miejskich znajduje również swój wyraz
w zapisach „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 - 2015”,
w priorytetach rozwojowych: „Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego”,
„Wyrównanie szans w regionie”. „Lokalny Program Rozwoju....” nawiązuje do celów
strategicznych rozwoju województwa opolskiego:

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału
                    gospodarczego

Cele operacyjne kompatybilne z LPROM

Wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwój sektora usług
   Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza
       transportowego przebiegającego przez województwo opolskie

Cel operacyjny kompatybilne z LPROM

Autostrada A4 osią rozwoju gospodarczego
 Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy
                    zagranicznej

Cele operacyjne kompatybilne z LPROM

Dostosowanie regionu do funkcjonowania w Unii Europejskiej                       53
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

Wspieranie współpracy partnerskiej gmin i powiatów

Kreowanie dobrego wizerunku regionu)
              Poprawa warunków życia w regionie

Cele operacyjne kompatybilne z LPROM:

Ograniczenie poziomu bezrobocia poniżej 9%

Aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczania bezrobocia
(przeciwdziałanie marginalizacji

Wspieranie ośrodków subregionalnych (lokalnych centrów rozwojowych)

Rozwój instytucji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i turystyki dla podniesienia standardu
życia

Województwo opolskie bezpiecznym regionem

LPROM jest zgodny z misją rozwoju Powiatu Prudnickiego, która brzmi:

 Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego,
 czerpiąca pożytki z przygranicznego położenia, miejsce zwiększania szans indywidualnego
                rozwoju swoich mieszkańców.

Oraz z niektórymi celami określonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego:
1. Współpraca transgraniczna, głównie w dziedzinie gospodarczej.
2. Uporządkowanie środowiska naturalnego - wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i rozwiązania systemowe.
3. Turystyka - wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych
4. (...)
5. (...)
6. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie stabilności i perspektyw lokalnej społeczności
7. Zapewnienie ładu przestrzennego powiatu zrównoważonego
ekologicznie                        54
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Działanie jest również komplementarne z poniższymi działaniami Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego:
-  Działaniem 1.5. ZPORR „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”;
-  Działaniem 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
  stypendialne”
-  Działaniem 2.4. ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
  restrukturyzacyjnymi”;
-  Działaniem 3.2. ZPORR „Obszary podlegające restrukturyzacji”;
-  Działaniem 3.4. ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa”;
-  Działaniem 3.5. ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna”.

Działanie jest również komplementarne z poniższymi działaniami Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”:
-  Działaniem 1.2. „Perspektywy dla młodzieży”;
-  Działaniem 1.3. „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”;
-  Działaniem 1.5 „ Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup
  szczególnego ryzyka”;
-  Działaniem 1.6. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.Działanie jest również komplementarne z Inicjatywą Wspólnotową EQUAL oraz SPO
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.
                       55
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

9. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI


    Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych,
którego celem jest wyprowadzenie obszaru objętego rewitalizacją ze stanu kryzysowego
przez  tworzenie  warunków   wzrostu  konkurencyjności    miasta   i  przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów. Proces ten ma prowadzić do rozwoju gospodarczego
i poprawy życia lokalnej społeczności oraz sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej
i terytorialnej miasta i gminy oraz jej pełnej integracji z Unią Europejską. Lokalny Program
Rewitalizacji Obszarów Miejskich to program działań wieloletnich realizowanych w sferze
przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. Jego ideą jest rewitalizacja zagrożonego kryzysem
obszaru w czasie nie dłuższym niż 20 lat.
    Wzrost konkurencyjności rozumiemy jako oddziaływanie na zmiany struktury
gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów
europejskich w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji
innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości
infrastruktury technicznej.  Programy rewitalizacji    skupiają działania interwencyjne
w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów o najmniejszych możliwościach
rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.
    „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich” dotyczy Miasta Głogówek –
centrum rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Gminy Głogówek. Wizja
Lokalnego Programu jest zgodna z wizją zapisaną w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Głogówek”.
    Realizacja  celu  strategicznego  będzie  sprzyjać   wzrostowi   gospodarczemu,
przekształceniom   strukturalnym,   wzrostowi   urbanizacji,   zwiększeniu    mobilności
przestrzennej, podniesienie poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.
Rewitalizacja w mieście Głogówek będzie składała się z kompleksowych działań
technicznych, jak:
-  prace renowacyjne obiektów zabytkowych
-  poprawa funkcjonalności dróg, placów i pozostałej infrastruktury dla pieszych
-  wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej
-  stworzenie zaplecza do wyrażania aktywności społecznej (artystycznej, kulturalne,
  rekreacyjnej)
-  stworzenie zaplecza do prowadzenia działalności gospodarczej

                        56
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

10. OBSZAR PODDANY REWITALIZACJI


    Miasto Głogówek zamieszkuje 6073 osoby. Średnia gęstość zaludnienia
w mieście wynosi 276 osób na 1 km2. Zaplanowane do rewitalizacji są następujące
obszary:
    I obszar:
Strefa A wyznaczona przez granice dawnej linii obrony – ulice Piotra Skargi, Kościuszki,
Pasternak, Piastowska i wzdłuż potoku Młynówka – obejmująca:
- zachowany średniowieczny układ przestrzenny miasta z historyczną siecią ulic, rynkiem,
zarysem bloków i wewnętrznym podziałem własnościowym
- częściowo zachowane mury obronne z jedną bramą wjazdową (Zamkowa) i basztą
więzienną
- park założony w XVII wieku na miejscu fortyfikacji ziemnych, usytuowany na stoku
wzniesienia na dwóch kondygnacjach
- zachowane najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty wysokościowe
(kościół parafialny, dom wikarych, kościół i klasztor Franciszkanów, zamek górny i dolny,
ratusz, baszta więzienna, brama zamkowa, fragment murów obronnych).
    II obszar:
    Teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynek, w którym mieszczą się
ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności instytucje: Caritas, ośrodek pomocy
społecznej i Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
    Obiekt ośrodka kultury oraz jego otoczenie – ogród wraz z amfiteatrem oraz zaplecze
rekreacyjne (korty) jest potencjalnym miejscem aktywności kulturalnej spotkań mieszkańców,
będzie służyć mieszkańcom miasta oraz wspierać ich w podejmowanych działaniach
gospodarczych. Budynek z instytucjami socjalnymi osiągnie odpowiedni standard usług,
a tym samym umożliwi szybsze i wyższej jakości świadczenie usług społecznych.
    III obszar:
Kąpielisko miejskie przy ulicy Kąpielowej, na który składają się trzy niecki. Basen
został wybudowany w latach 30. i jest położony w dogodnym otoczeniu, pozwalającym
rozwijać tutaj nie tylko funkcje samej pływali, ale również funkcje terenów
rekreacyjnych - karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia do basenu, boisko do piłki plażowej
oraz odnowy biologicznej), a także działalności gospodarczej. Obecnie obiekt jest czynny,
ale z powodu braku niezbędnych inwestycji może być niedopuszczony do otwarcia
w najbliższym sezonie.

                        57
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013
Granice obszaru rewitalizacji wyznaczono ze względu na zapotrzebowanie mieszkańców
miasta na odnowę społeczno-gospodarczą Głogówka. Najważniejszym celem programu
rewitalizacji jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.
    Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia
spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Taki cel przyświeca również władzom
samorządowym miasta i gminy Głogówek. Istotnym sposobem osiągnięcia tego celu jest
realizacja programu rewitalizacji oraz programów o charakterze społecznym. Działania
przewidziane w niniejszym dokumencie będą służyć rozwiązaniu problemów społecznych:
bezrobocia i braku równowagi demograficznej oraz apatii gospodarczej.
    Przewidziana działaniem 3.3 ZPORR rewitalizacja będąca antidotum na istniejącą
sytuację to kompleksowy, zintegrowany, kilkuletni lokalny programy inicjowany przez
samorząd lokalny dla realizacji działań technicznych, gospodarczych i społecznych przy
uwzględnieniu zasad: spójności terytorialnej i ochrony środowiska naturalnego.
    Przez podjęcie wymienionych zadań nastąpi ożywienie gospodarcze i społeczne,
zwiększenie potencjału turystycznego tych obszarów poprzez wsparcie kompleksowych
projektów  technicznych  oraz   podniesienie   atrakcyjności  inwestycyjnej  terenów
rewitalizowanych.
    Rewitalizacja musimy się odbywać w zgodzie z polityką równości szans i pozostałymi
politykami horyzontalnymi: ochroną środowiska i społeczeństwem informacyjnym.
    Miarą sukcesu rewitalizacji jest wzrost wartości nieruchomości, atrakcyjności
inwestycyjnej danego terenu oraz zahamowanie wzrostu problemów społecznych. Jeżeli
wartość nieruchomości przekroczy wartość nakładów inwestycyjnych na remonty, to znaczy,
że rewitalizacja wyznaczonego obszaru miasta zyskała lepszą infrastrukturę i prestiż
społeczny.
    W takim przypadku wzrośnie liczba firm zainteresowanych lokowaniem swoich
inwestycji na takim terenie, zwiększy się liczba turystów odwiedzających rewitalizowane
obiekty zabytkowe, dzięki czemu zwiększą się dochody samorządu oraz mieszkańców
rewitalizowaneog obszaru.
                        58
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

11. PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

    Zadania uznane za priorytetowe zostały zakwalifikowane do I okresu programowania
UE, czyli przyznanie dotacji musi się zakończyć do końca roku 2006. Działania te zostały
opisane niżej w tabelach. Pozostałe zadania są zakwalifikowane jako ważne, ale ze względów
finansowych i technicznych ich realizacja nie zacznie się przed rokiem 2007. Koszt realizacji
tych projektów jest obecnie trudny do oszacowania.
    Wszystkie trzy obszary objęte rewitalizacją, zostały podzielone na następujące
zadania:


ZADANIA PRIORYTETOWE:


1. Restauracja murów obronnych przy ul. Piotra Skargi, Dąbrowskiego i Piastowskiej
oraz ich gospodarcze wykorzystanie w rozwoju turystycznym miasta.


2. Budowa małej architektury (m.in. fontanny) oraz aranżacja terenów zielonych na
miejskim Rynku.


3. Zwiększenie funkcji sali widowiskowej MGOK i włączenie do oferty ośrodka sali
kinowej (sala dwufunkcyjna)


4. Kapitalny remont basenu (kąpieliska otwartego) oraz stworzenie zaplecza do
prowadzenia działalności gospodarczej.


5. Poprawa funkcjonalności amfiteatru przy MGOK oraz aranżacja przestrzeni
publicznej wokół ośrodka.


6. Modernizacja nawierzchni ulic i elewacji budynków położonych w strefie ochrony A
w Głogówku. (zadanie realizowane w kooperacji z innymi podmiotami: instytucjami
publicznymi, prywatnymi właścicielami, wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami,
klasztorem).
                       59
         Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                na lata 2005-2006 i 2007-2013

ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W II OKRESIE
PROGRAMOWANIA UE

LEGENDA
1  RATUSZ
2  WIEŻA WODNA
3  MUZEUM REGIONALNE
4  BRAMA WJAZDOWA
5  TRAKTY KOMUNIKACYJNE
6  PARK MIEJSKI I MURY OBRONNE
7
            1. Remont   dachu   Ratusza,    odrestaurowanie  zabytkowej
              struktury elewacji oraz wnętrza obiektu z programem
              użytkowym


2. Restauracja wieży wodnej przy ul. Wodnej oraz jej gospodarcze wykorzystanie
w rozwoju turystycznym miasta. (do 2013)


3. Restauracja kaplicy zamkowej przy ul. Zamkowej oraz jej gospodarcze
wykorzystanie w rozwoju turystycznym miasta.


4. Restauracja i dostosowanie lewego skrzydła Zamku do potrzeb wystawienniczych
i koncertowych.


5. Generalny remont obiektów wchodzących w skład Muzeum Regionalnego.


6. Modernizacja nawierzchni ulic i elewacji budynków położonych w strefie ochrony A
w Głogówku. (zadanie realizowane w kooperacji z innymi podmiotami: instytucjami
publicznymi, prywatnymi właścicielami, wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami,
klasztorem) – kontynuacja zadania.
                      60
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

12. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
    Ocena projektów i ustalenie zadań priorytetowych zaplanowanych do realizacji na
terenie Miasta Głogówek została ustalona na podstawie następujących kryteriów:
    - użyteczność publiczna
    - poprawa stanu infrastruktury gminnej
    - akceptacja społeczna
    - likwidacja bezrobocia
    - wpływ na pobudzenie aktywności gospodarczej
    - przeciwdziałanie patologiom przez budowanie społeczeństwa obywatelskiego


Przyjmuje się dwa rodzaje wskaźników merytorycznych:
1. Wskaźniki produktu.
2. Wskaźniki rezultatu.
Oraz wskaźniki oddziaływania, jako mierniki wspomagające, nie umieszczane we wnioskach
ani projektach.


Wskaźnikami produktu są:
-  długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
-  długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
-  liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
-  liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
-  powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
-  powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
-  powierzchnia wybudowanych „plomb”
-  liczba budynków poddanych renowacji
-  powierzchnia budynków poddanych renowacji;
-  liczba budynków poddanych termorenowacji
-  powierzchnia budynków poddanych termorenowacji;
-  liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
-  długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
-  długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony
  środowiska
-  powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji;
-  liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;

                       61
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

-  powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”
-  powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji;
-  liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno-społeczne
-  powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno-społeczne
-  liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
-  powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
-  powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
-  liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
-  liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
-  powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
-  liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turysyczne
-  liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
-  liczba nowych miejsc noclegowych
-  powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
-  powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
  zrewitalizowanym;


Wskaźnikami rezultatu są:
-  liczba przestępstw w mieście;
-  wskaźnik wykrywalności przestępstw;
-  liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym;
-  liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;
-  liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami;
-  liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych
  i kulturalnych
-  liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
-  powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
-  liczba nowych przedsiębiorstw
-  liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
                        62
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

13. PROCES PRZYGOTOWYWANIA PROGRAMU ORAZ KONSULTACJE
 SPOŁECZNE


Każdy proces tworzenia i przygotowywania programu dotyczącego rozwoju miasta, gminy
czy powiatu podyktowany jest przede wszystkim dobrem mieszkańców i instytucji
działających na danym obszarze. Taki program musi uwzględniać potrzeby, oczekiwania
i możliwości instytucji publicznych, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych oraz
samych mieszkańców.
    W mieście odbywały się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji centrum
Głogówka. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w spotkaniach – również w sesjach rady miejskiej
i prezentować swoje opinie oraz uwagi do planów związanych z odtworzeniem funkcjonalnej
części miasta. Efektem tego etapu było wyodrębnienie obszaru miasta, które powinno być
teoretycznie objęte programem rewitalizacji.
                        63
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

14. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2005 – 2006 ORAZ W LATACH 2007-
2013 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM


    Przedstawione niżej działania priorytetowe mają za cel przywrócenie zabytkowej
części Głogówka wielości funkcji, różnorodności i bogactwa zdarzeń. Obszar poddany
rewitalizacji, tj. część miasta objęta ochroną konserwatorską A tworzy specyficzna formę
przestrzeni wieloużytkowej, zróżnicowanej funkcjonalnie, począwszy od oferty bardzo
ekskluzywnej do popularnej (różni nabywcy i użytkownicy). Czas pracy poszczególnych
lokali i firm musi zostać dostosowany do specyficznego rytmu życia rynku i dla innych
użytkowników w godzinach rannych i południowych, innych – wieczorem i w godzinach
nocnych (podobnie z dniami świątecznymi). Funkcje sezonowe również powinny się
uzupełniać. Ramy ekspozycyjne, scena lub ogródki kawiarniane powinny funkcjonować
latem, natomiast zimą powinna być aranżowana dekoracja świąteczna. By zadania
przewidziane w programie rewitalizacji miały wpłynąć na osiągnięcie celów należy wspomóc
inwestycje opracowaniem programów o charakterze społecznym.
Zadanie 1
Nazwa zadania:         Restauracja murów obronnych przy ul. Piotra Skargi,
                Dąbrowskiego i Piastowskiej oraz ich gospodarcze
                wykorzystanie w rozwoju turystycznym miasta.
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2005
                Rozpoczęcie     2006
                realizacji:
                Zakończenie     2006
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym
                Rezultat:  Liczba nowych ofert programowych w
                      zakresie kultury i turystyki;
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     176 000 zł
                       64
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Zadanie 2
Nazwa zadania:         Budowa    małej  architektury   (m.in.  fontanny)  oraz
                aranżacja terenów zielonych na miejskim Rynku.
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2005
                Rozpoczęcie     2006
                realizacji:
                Zakończenie     2006
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym
                Rezultat:  Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na
                      terenie zrewitalizowanym
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     90 000 zł


Zadanie 3
Nazwa zadania:         Zwiększenie funkcji sali widowiskowej MGOK i włączenie
                do oferty ośrodka sali kinowej (sala dwufunkcyjna)
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2005
                Rozpoczęcie     2006
                realizacji:
                Zakończenie     2006
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym
                Rezultat:  Liczba nowych ofert programowych w
                      zakresie kultury i turystyki;
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     350 000 zł
                       65
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Zadanie 4
Nazwa zadania:         Kapitalny remont basenu (kąpieliska otwartego) oraz
                stworzenie zaplecza do prowadzenia działalności
                gospodarczej.
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2006
                Rozpoczęcie     2007
                realizacji:
                Zakończenie     2008
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym
                Rezultat:  Liczba nowych punktów usługowych na
                      terenach zrewitalizowanych
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     2 000 000 zł


Zadanie 5
Nazwa zadania:         Poprawa funkcjonalności amfiteatru przy MGOK oraz
                aranżacja przestrzeni publicznej wokół ośrodka.
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2006
                Rozpoczęcie     2007
                realizacji:
                Zakończenie     2007
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym
                Rezultat:  Liczba nowych ofert programowych w
                      zakresie kultury i turystyki;
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     300 000 zł
                       66
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

Zadanie 6
Nazwa zadania:         Modernizacja nawierzchni ulic i elewacji budynków
                położonych w strefie ochrony A w Głogówku. (zadanie
                realizowane w kooperacji z innymi podmiotami:
                instytucjami publicznymi, prywatnymi właścicielami,
                wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami, klasztorem).
Etapy realizacji:       Dokumentacja:    2006
                Rozpoczęcie     2007
                realizacji:
                Zakończenie     2007
                realizacji:
Oczekiwane rezultaty:     Produkt:   Powierzchnia wyremontowanej i
                      przebudowanej infrastruktury publicznej na
                      terenie zrewitalizowanym

                         Długość zmodernizowanych dróg na
                         obszarach objętych rewitalizacją

                Rezultat:
Instytucje i podmioty     Gmina Głogówek
uczestniczące we
wdrażaniu:
Przewidywane nakłady:     b.d. zł
                       67
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
       na lata 2005-2006 i 2007-2013
             68
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

15. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI MIASTA GŁOGÓWKA

(I OKRES PROGRAMOWANIA)

Nazwa zadania                    Koszt       EFRR    Krajowe środki
                                         publiczne/w tym
                          (szacunkowy)
                                         budżet gminy


Restauracja murów obronnych przy ul. Piotra     176 000 zł    132 000 zł 44 000 zł/
Skargi, Dąbrowskiego i Piastowskiej oraz ich
                                         26 400 zł
gospodarcze wykorzystanie w rozwoju
turystycznym miasta.

                                   67500 zł
Budowa małej architektury (m.in. fontanny)     90 000 zł           22 500 zł/
oraz aranżacja terenów zielonych na miejskim
                                         13 500 zł
Rynku.

Zwiększenie funkcji sali widowiskowej MGOK 350 000 zł         262 500 zł 87 500 zł/
i włączenie do oferty ośrodka sali kinowej (sala
                                         52 500 zł
dwufunkcyjna)

Kapitalny remont basenu (kąpieliska otwartego) 2 000 000 zł      1 500 000  500 000 zł/
oraz stworzenie zaplecza do prowadzenia                zł     300 000 zł
działalności gospodarczej.

Poprawa funkcjonalności amfiteatru przy       300 000 zł    225 000 zł 75 000 zł/
MGOK oraz aranżacja przestrzeni publicznej                    45 000 zł
wokół ośrodka.

Modernizacja nawierzchni ulic i elewacji      b.d.       b.d.    b.d.
budynków położonych w strefie ochrony A w
Głogówku. (zadanie realizowane w kooperacji z
innymi podmiotami: instytucjami publicznymi,
prywatnymi właścicielami, wspólnotami
mieszkaniowymi, parafiami, klasztorem).
                        69
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
       na lata 2005-2006 i 2007-2013
             70
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

16. SYSTEM OKRESOWEGO MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
16.1. MONITOROWANIE, OCENA I AKTUALIZACJA

    Program rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej,
okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany celem dostosowania
do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się
będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.

    Monitorowaniu, ocenie realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system
współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów
i oddziaływania. Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się:

1) zespół koordynacyjny w Urzędzie Miejskim w Głogówku;

2) partnerzy:

   partnerzy indywidualni i radni jako reprezentanci ogółu mieszkańców miasta,
   właściciele nieruchomości;

   mieszkańcy miasta (ogół);

   przedsiębiorcy;

   bankowcy;

   organizacje pozarządowe

   partnerzy instytucjonalni:

    - spółdzielnie mieszkaniowe;

    - Ośrodek Pomocy Społecznej;

    - Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku;

3) plan działań dla przebiegu procesu rewitalizacji i informacje o jego realizacji:

   przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonych przedziałach
   czasowych;                        71
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

   informacje o realizacji działań i zadań;

4) określony sposób oceny przebiegu realizacji procesu rewitalizacji i aktualizacji planu:

   analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników podczas:

  ●  spotkań zespołu koordynacyjnego – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

  ● spotkań zespołu koordynacyjnego z partnerami, według określonego harmonogramu.
16.2. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

    Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej
i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności
lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz
odpowiedzialności i finansowaniu.

Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu:

   dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji;

   pobudzić ich do wyrażania własnych opinii;

   nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a zespołem
    koordynacyjnym.

    Podstawą   partycypacji  jest  informacja,   wymieniana    pomiędzy  partnerami
a zespołem koordynacyjnym w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej
w sprawny system.

    Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma na celu wyjaśnienie
mieszkańcom    korzyści  płynących   z  procesu   rewitalizacji,  oraz  przedstawienie
tymczasowego zakłócenia normalnego rytmu życia i określonego wysiłku, także finansowego.

Na system komunikacji społecznej składają się:

1) podmiot inicjujący proces komunikowania się:
                        72
           Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

   zespół koordynacyjny;

2) podmiot odbierający informacje:

   przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi;

   a także pozostali partnerzy;

3) określone informacje:

   wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze,
   wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji programu;

   wiadomości na temat bieżącej realizacji programu;

   wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji;

4) określony sposób komunikowania się:

   środki komunikacji społecznej bezpośredniej;

   - kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw;

   - kontakty i spotkania prezydenta (zespół koordynacyjny) z mieszkańcami (przesyłki
     pocztowe, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne);

   środki komunikacji społecznej pośredniej:

   - relacje dziennikarzy prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje,
     wywiady);

   - ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia;

   - strona internetowa www.glogowek.pl

System wykorzystywać może:

   dokumentację (uchwały rady, zarządzenia i decyzje prezydenta, ustalenia zespołu
   koordynacyjnego);

   wywiad (bieżące informacje o sytuacji);

                        73
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                 na lata 2005-2006 i 2007-2013

   badania sondażowe (wywiad kwestionariuszowy, wywiad telefoniczny, ankieta
    wypełniana przez respondenta).

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od
zaangażowania,     umiejętności,     sposobu     pozyskiwania,   analizowania
i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form
i środków przekazywania informacji.

16.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
GŁOGÓWEK    Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
na 2004-2006 od początku poddane były pełnej kontroli społecznej. Dokonano tego
za pomocą konsultacji społecznych.

    Mieszkańcy, a także poinformowane o działaniach organizacje pozarządowe wraz
z jednostkami gospodarczymi wzięły udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych.
Podobne działania przewiduje się rokrocznie przy przeglądach i aktualizacjach Planu.

  Po zakończeniu prac „Lokalny Program...” jako dokument uchwalony przez Radę
Miejską w Głogówku zostanie opublikowany na oficjalnych stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Głogówek. Te działania winny zapewnić dostęp do informacji
o działaniach w ramach „Lokalnego Programu...” wszystkim mieszkańcom i instytucjom
zainteresowanym zagadnieniem rozwoju Miasta i Gminy Głogówek.

  Instytucją odpowiedzialną za promocję projektów inwestycyjnych będzie Gmina
Głogówek oraz jej partnerzy społeczni. Działania związane z tym zadaniem realizowane będą
zgodnie z zasadami, zawartymi w Planie Promocji ZPORR “Wsparcie Rozwoju Regionalnego
w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych”, który powstał na bazie Rozporządzenia
Rady 1260/1999 oraz Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000. Do środków promocji Projektu
należeć będą:
    tablice informacyjne w trakcie realizacji prac, zawierająca dane na temat
    ewentualnego dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej,
    tablice pamiątkowe po realizacji projektów, z informacją o współfinansowaniu ze
    środków Unii Europejskiej,
                       74
          Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
                  na lata 2005-2006 i 2007-2013

    umieszczanie logo Unii Europejskiej oraz ZPORR na wszystkich informacjach,
    dotyczących projektów (m.in. publikacje, ogłoszenia, materiały prasowe, strona
    internetowa) wraz z tekstem, wskazującym na współfinansowanie Projektu ze środków
    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


        W celu dotarcia z informacją i propozycjami współpracy w realizacji
zamierzeń do jak największej grupy zainteresowanych ważne będzie wykorzystanie
tradycyjnych nośników informacji, jak lokalna i regionalna prasa oraz lokalne i regionalne
rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
    Przybliżeniu zagadnień związanych z realizacją Lokalnym Programem..., poznaniu
opinii mieszkańców i aktualizacji Planu służyć będą systematycznie organizowane na terenie
Gminy Głogówek spotkania oraz zebrania.
                        75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:11/23/2011
language:Polish
pages:75