???????????? ผลสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ by vu0HD60

VIEWS: 0 PAGES: 75

									             ผลสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2552
                                     ีั
       ระดับประถมศึกษา ประเภทบุคคล สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรมย์
                ่
             วันทีสอบ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เลขที่           ชื่อ-สกุล            โรงเรียน    คะแนน  อันดับที่
 12 เด็กหญิง บุญทยิตา      โพธิ์สนาม   พระกุมารร้อยเอ็ด       83        1

 42 เด็กชาย ภาษิต        สรณาคมน์   มารีพิทักษ์          77        2

 14 เด็กหญิง เพ็ญเพชร      ธนะแพทย์   อนุบาลร้อยเอ็ด        76.5        3

 33 เด็กหญิง ปัณฑารีย์      แถวไธสง    มารีย์อนุสรณ์         73        4

 384 เด็กชาย ภูมิ         วิสูตรานุกูล ไพโรจน์วิชชาลัย        72         5
 48 เด็กหญิง ชณิดาภา       ทิพธนามาศ   อนุบาลบุรีรัมย์        72        5

 34 เด็กชาย กฤตเมธ            ู
                 ทรัพย์ชกุล  มารีย์อนุสรณ์         70        7

 33 เด็กชาย ภูเบศร์       นากดี     มารีย์อนุสรณ์         69        8

 14 เด็กชาย วชิรวิทย์       จักรแก้ว   อนุบาลร้อยเอ็ด        68         9
 445 เด็กชาย ปวีร์        พัฒนาวิศิษฏ์ มารีย์อนุสรณ์         66        10
 13 เด็กชาย ธนาพงศ์       เสรีรัตน์   พระกุมารร้อยเอ็ด       66      10

 33 เด็กชาย ณัฐวัฒน์       ปาณะศรีพัฒน์ มารีย์อนุสรณ์         64      12

 12 เด็กชาย รชต         นาคฤทธิ์   พระกุมารร้อยเอ็ด       64      12

 573 เด็กชาย ภูริต        บุญฤกษ์    มารีพิทักษ์          62      14

 42 เด็กชาย วัชรนนท์       มดทอง     มารีพิทักษ์          61      15

 34 เด็กหญิง พัทธนันท์      ทิพย์สุนทรชัย มารีย์อนุสรณ์         59      16

 19 เด็กชาย กันต์เอนก      นนตะพันธ์   เมืองสุวรรณภูมิ       58.5      17

 361 เด็กชาย นพัตธร        พรหมเอาะ   ฮั่วเคี้ยว          57        18
 14 เด็กหญิง ภัครจิรา       อิฐรัตน์   อนุบาลร้อยเอ็ด        56      19

 13 เด็กหญิง นงนภัส        ่
                 รุงแสง    พระกุมารร้อยเอ็ด       54        20
 12 เด็กหญิง เวียงฟ้า      เวียงวิเศษ  พระกุมารร้อยเอ็ด       53      21

 449 เด็กชาย วิทวัช        ฉัตรธนาธรรม อนุบาลร้อยเอ็ด         52      22

 537 เด็กชาย ภควัต        นครแสน    มารีย์อนุสรณ์         51      23

 615 เด็กหญิง รัชนีกร       เสียงวังเวง  มารีย์อนุสรณ์         51      23

 25 เด็กชาย สุวสันต์       เทียบแก้ว   บ้านหินเหล็กไฟ        51      23

 15 เด็กหญิง วรางคณา       สมทรัพย์   อนุบาลร้อยเอ็ด        50      26

 48 เด็กหญิง ปริยาภัทร      หลิ่ววิรัช  อนุบาลบุรีรัมย์        49      27

 466 เด็กหญิง ศศิธร        อินทร์เคน   ไพโรจน์วิชชาลัย       48.5      28
572  เด็กหญิง  อําไพพันธ์  ฉัตรสันติประภา  อนุบาลร้อยเอ็ด        48  29

 2  เด็กหญิง  ธนพร     ทองคําดี     เมืองปทุมรัตต์        48  29

 15  เด็กหญิง  บุษยมาศ    พูนโชคมาลัยพร  อนุบาลร้อยเอ็ด        47.5  31

542  เด็กชาย  อธิภัทร   นาเมฆ      อนุบาลร้อยเอ็ด        47  32

 48  เด็กชาย  ชัยวัฒน์   สมกิจศิริ    อนุบาลบุรีรัมย์        47  32

743  เด็กชาย  เศรฏฐวุฒิ  ตาละคํา     มารีย์อนุสรณ์        46.5  34
 19  เด็กหญิง  จิราวรรณ   สันโน      เมืองสุวรรณภูมิ       46   35
 25  เด็กหญิง  วิภาวิณี   ปิจะยัง     บ้านหินเหล็กไฟ        45   36
 75  เด็กหญิง  จันทิมา   สาโรจน์     อนุบาลร้อยเอ็ด        44   37

440  เด็กชาย  วาริส    วุฒิจํานงค์   อนุบาลร้อยเอ็ด        44   37

 99  เด็กหญิง  จุฑามาศ   สังขศิลา     เมืองสุวรรณภูมิ       43   39
351  เด็กชาย  ธีรวิชญ์   คะรานรัมย์    มารีย์อนุสรณ์        42   40
579  เด็กหญิง  มธุรด    ผลผาเลิศ     มารีย์อนุสรณ์        42   40
533  เด็กชาย  โสภณัฐ    ควรระงับ     ไพโรจน์วิชชาลัย       42   40
158  เด็กหญิง  ชนัญญา    นพรัตน์     มารีย์อนุสรณ์        41   43

284  เด็กชาย  ทัศพงษ์   เศวตรพัชร์    มารีย์อนุสรณ์        41   43

272  เด็กหญิง  บุษราคัม   เรืองเพ็ง    ไพโรจน์วิชชาลัย       41   43

455  เด็กชาย     ั
         วุฒิชย    วิญญคาม     พระกุมารร้อยเอ็ด       41   43

 1  เด็กชาย  ณัฐพล    บุญชมภู     เมืองอาจสามารถ        41   43

738  เด็กหญิง  ศุภัชฌา   ศรีพัฒนา     มารีย์อนุสรณ์        40   48

 1  เด็กหญิง  กชกร     พรมศักดิ์    อนุบาลร้อยเอ็ด        40   48

137  เด็กหญิง  ชัญญา    ภู่กิ่ง     อนุบาลร้อยเอ็ด        40   48

429  เด็กหญิง  วราลี    อิทธสมบัติ    อนุบาลร้อยเอ็ด        40   48

480  เด็กชาย  ศุภชัย    บุญละคร     ไพโรจน์วิชชาลัย       40   48

 43  เด็กหญิง  จุฑารัตน์  ภู่ทอง      มารีพิทักษ์         40   48

205  เด็กหญิง  ญาธิป    รัชตเวช     มารีย์อนุสรณ์        38.5  54
374  เด็กหญิง  นวินดา    จึงอนุวัตร    มารีย์อนุสรณ์        38.5  54
379  เด็กชาย  ภานุพล    อันทรบุตร    ไพโรจน์วิชชาลัย       38.5  54
299  เด็กชาย  ธนกฤต    วรสถิตย์     มารีพิทักษ์         38   57

300  เด็กชาย  ธนโชติ    ธนูชาญ      มารีย์อนุสรณ์        38   57

686  เด็กชาย  วิศรุต    กิมาวะหา     มารีพิทักษ์         38   57

701  เด็กหญิง  ศรีสุรีย์  รัตนพงศ์ภัค   บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  38   57
 13  เด็กชาย  กมลเพชร    สาระโภค    อนุบาลร้อยเอ็ด   38   57

 39  เด็กหญิง  กานต์พิชชา  นามเพ็ง    เมืองสุวรรณภูมิ  38   57

 80  เด็กหญิง  จิดาภา    วัชรกิตติ   พระกุมารร้อยเอ็ด  38   57

197  เด็กชาย  ธนดล     เจริญยทธ    เมืองสุวรรณภูมิ  38   57

280  เด็กชาย  ปฐมพงศ์    ประทุมขันธ์  พระกุมารร้อยเอ็ด  38   57

396  เด็กหญิง  รณัยชนก    จีนภักดี    อนุบาลร้อยเอ็ด   38   57

424  เด็กหญิง  วรัญชลี    ฝังใจ     อนุบาลร้อยเอ็ด   38   57

523  เด็กหญิง  สุภัทราภรณ์  พนิกรณ์    วารีสวัสดิ์วิทยา  38   57

608  เด็กชาย  อภินัทธ์   อธิสุมงคล   อนุบาลร้อยเอ็ด   38   57

295  เด็กหญิง  แทนลัคน์   พจนพงค์    มารีย์อนุสรณ์   37.5  70

543  เด็กหญิง  อนัญญา    ทองน้อย    อนุบาลร้อยเอ็ด   37   71

811  เด็กหญิง  สุนิสา    มาศวิริยะกุล  อนุบาลลําปลายมาศ  36.5  72

 94  เด็กหญิง  จนิสตา    นิพรรัมย์   มารีย์อนุสรณ์   36   73
278  เด็กชาย  ทักษิณ    สุ่มพร้อม   อนุบาลลําปลายมาศ  36   73
461  เด็กหญิง  ปุณยวรรณ   ปานทอง     มารีย์อนุสรณ์   36   73
737  เด็กชาย  ศุภวิชญ์   เย็นทรัพย์   อนุบาลบุรีรัมย์   36  73
374  เด็กชาย  ภาณุ     จันทรสมบัติ  พระกุมารร้อยเอ็ด  36  73
410  เด็กหญิง  ลลิตา     อัตถากร    อนุบาลร้อยเอ็ด   36  73
 22  เด็กหญิง  กฤติญา    ฉัตรจารุกุล  อนุบาลร้อยเอ็ด   35.5  79
414  เด็กชาย  ปฏิภาณ    ยอดคํา     มารีย์อนุสรณ์   35   80

827  เด็กหญิง  สุมิตรา    พิมพ์ภู    มารีย์อนุสรณ์   35   80

 27  เด็กชาย  กลวัชร    จันโทริ    เมืองร้อยเอ็ด   35   80

354  เด็กหญิง  พิชามญชุ์   สุขศิริ    อนุบาลร้อยเอ็ด   35   80

 37  เด็กชาย  ไกรสิทธิ์   อร่ามโสภา   อนุบาลพุทไธสง   35   80

 44  เด็กหญิง  กัณฐิกา    มีคุณ     มารีย์อนุสรณ์   34   85

593  เด็กชาย  เมธี     อุดหนองเลา   มารีย์อนุสรณ์   34   85

710  เด็กหญิง  ศศิวิมล    บุญมาก     นิคมสร้างตนเอง 1  34   85

228  เด็กหญิง  ธิดา     สุ่มมาตย์   อนุบาลร้อยเอ็ด   34   85

422  เด็กหญิง  วรพนิต    บรรดาศักดิ์  พระกุมารร้อยเอ็ด  34   85

488  เด็กชาย  เศรษฐวิชญ์  อ้วนกันยา   พระกุมารร้อยเอ็ด  34   85

 25  เด็กชาย  กัมปนาท    บุตรศรีภูมิ  บ้านหินเหล็กไฟ   34   85

 49  เด็กหญิง  สิรีธร    สินธุรัตน์   อนุบาลบุรีรัมย์  34   85
171  เด็กหญิง  ณิชาภัทร   กนกนทีสวัสดิ์   อนุบาลร้อยเอ็ด        33  93

 43  เด็กหญิง  เพ็ญพิชชา   ขันเงิน      มารีพิทักษ์          33  93

 14  เด็กชาย  ณัฐกานต์   พรหมลักษณ์    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  33  93

903  เด็กชาย  สหรัฐ     ศักดิ์ศรีตระกูล  มารีย์อนุสรณ์        32.5  96

376  เด็กหญิง  นัฐฏาพร    มาลัยโครต     ฮั่วเคี้ยว          32   97
676  เด็กชาย    ิ
         วิชต     สาแก้ว      มารีย์อนุสรณ์        32   97
772  เด็กหญิง  สิริกร    กิจกมลเศวต    มารีย์อนุสรณ์        32   97
891  เด็กหญิง  อิษยา     อุทินทุ      มารีย์อนุสรณ์        32   97
156  เด็กหญิง  ณัฐชยา    สองเมือง     ไพโรจน์วิชชาลัย       32   97
262  เด็กหญิง  นิรมล     สุวพงษ์      อนุบาลร้อยเอ็ด        32   97
328  เด็กหญิง  พรนภัส    บุญทอง      พระกุมารร้อยเอ็ด       32   97
484  เด็กชาย  เศรษฐกร    ไชยประเสริฐ    อนุบาลร้อยเอ็ด        32   97
555  เด็กชาย  อภิสิทธิ   แว่นประชา     อนุบาลร้อยเอ็ด        32   97
 5  เด็กหญิง  วิสสุตา    วงศ์คํา      บ้านท่าเรือ         32   97
 32  เด็กหญิง  นฤชนก     คตวงศ์      นิภาศิริ           32   97
 19  เด็กหญิง  นริศรา    อิสรากุล     เมืองสุวรรณภูมิ       32   97
 1  เด็กชาย  ยทธนา     รจนาสม      เมืองอาจสามารถ        32   97
904  เด็กชาย  ธณิศร     เสริฐนวลสวัสดิ์  อนุบาลลําปลายมาศ       31   110

 63  เด็กชาย  จรณินท์    ศรีษะนา      อนุบาลร้อยเอ็ด        31   110

291  เด็กหญิง  ปภาวรินทร์  พัชรเวทิน     อนุบาลร้อยเอ็ด        31   110

298  เด็กชาย  ประเสริฐชัย  นนตะพันธ์     เมืองสุวรรณภูมิ       31   110

325  เด็กหญิง  พบพร     พรหมจรรย์     ไพโรจน์วิชชาลัย       31   110

 34  เด็กชาย  รวิศ     อินทแย้ม     มารีย์อนุสรณ์        31   110

318  เด็กชาย  ธนากร     ฝาอิดิน      อนุบาลลําปลายมาศ       30.5  116

 54  เด็กชาย  กิตติ     วรวุฒิปัญญาคม   มารีพิทักษ์         30   117

206  เด็กหญิง  ญาสุมินทร์  แพงไธสง      มารีย์อนุสรณ์        30   117

304  เด็กหญิง  ปาจรีย์    สองคําชุม     อนุบาลร้อยเอ็ด        30   117

335  เด็กหญิง  พรรษชน    ทิ้งไทยสงค์    เมืองสุวรรณภูมิ       30   117

526  เด็กชาย  สุรวุฒิ    รัศมี       อนุบาลร้อยเอ็ด        30   117

 56  เด็กหญิง  ณัชนิชา    ชาญประโคน     อนุบาลประโคนชัย       30   117

 15  เด็กชาย  สุรวุฒิ    รัศมี       อนุบาลร้อยเอ็ด        30   117

 9  เด็กหญิง  ลลิตา     สาโรจน์      บัวสูงบัวเงินวิทยา      30   117
 71  เด็กชาย  เกรียงไกร  อินยะโพธิ์    มารีย์อนุสรณ์     29   125

257  เด็กหญิง  น้ําทิพย์  โสไชยยันต์    เมืองสุวรรณภูมิ    28.5  126

166  เด็กหญิง  ชมพูนุช   เหลืองรัตนวิมล  มารีย์อนุสรณ์     28   127

282  เด็กชาย  ทัศน์พล   แผ้วพลสง     ฮั่วเคี้ยว       28   127

358  เด็กชาย  นพณัฐ    ส่างคํา     มารีย์อนุสรณ์     28   127

509  เด็กหญิง  พิชญาภัค  ทุ่มโมง     มารีย์อนุสรณ์     28   127

564  เด็กหญิง  ภาวาส    ภู่ขันเงิน    มารีย์อนุสรณ์     28   127

611  เด็กชาย  รัชชานนท์  อมรไชยพัฒน์   มารีย์อนุสรณ์     28   127

679  เด็กชาย  วิทวัส   โต่นวุธ     มารีย์อนุสรณ์     28   127

112  เด็กหญิง  ชฏาพร    สินธุ์ประเทือง  พระกุมารร้อยเอ็ด    28   127

181  เด็กชาย  ทศพล    พุดอินทร์    เมืองสุวรรณภูมิ    28   127

314  เด็กชาย  ปิยะ    สุขเพสน์     อนุบาลร้อยเอ็ด     28   127

508  เด็กหญิง  สุจินันท์  อัครวัฒน์วรกุล  อนุบาลร้อยเอ็ด     28   127

604  เด็กหญิง  ปวริศา   เพ็ชรศรีกุล   อนุบาลร้อยเอ็ด     28   127

605  เด็กหญิง  ชญาดา    จันทรสมบัติ   พระกุมารร้อยเอ็ด    28   127

 42  เด็กชาย  อิทธิกร   อัครกนกสิน    มารีพิทักษ์      28   127

 63  เด็กหญิง  กุลธิดา   ศานติบูรณ์    มารีย์อนุสรณ์     27   141

235  เด็กหญิง  ณัฐณิชา   อัตถกิจมงคล   มารีย์อนุสรณ์     27   141

261  เด็กหญิง  ณิชา    แผนเสือ     มารีย์อนุสรณ์     27   141

630  เด็กหญิง  ลลิตา    บํารุง      มารีย์อนุสรณ์     27   141

 2  เด็กหญิง  กนกกาญจน์  วงษ์ชาดี     อนุบาลร้อยเอ็ด     27   141

224  เด็กหญิง  ธัญวรัตน์  โคนโนะ      อนุบาลร้อยเอ็ด     27   141

504  เด็กหญิง  สิรภัทร   แดงวิบูลย์    อนุบาลร้อยเอ็ด     27   141

 45  เด็กหญิง  กันยกานต์  บาลโสง      อนุบาลกัลยาประสิทธิ์  27   141

520  เด็กหญิง  พิมพร    จันทร์สิงห์   มารีย์อนุสรณ์     26.5  149
203  เด็กหญิง  ญาณิศา   ปัญญาธร     มารีพิทักษ์      26   150

221  เด็กหญิง  ฑิตยา    ชอบสุข      มารีพิทักษ์      26   150

273  เด็กชาย  เตชิต    เกรัมย์     มารีย์อนุสรณ์     26   150

288  เด็กชาย  ทินกร    นิทรัมย์     บ้านอโณทัย       26   150

302  เด็กชาย  ธนทร    พนิตอัชฌาชาญ   มารีย์อนุสรณ์     26   150

362  เด็กหญิง  นภัสนันท์  ธรรมเกตุ     มารีย์อนุสรณ์     26   150

401  เด็กชาย  บดินทร์   ชินโคตร     มารีย์อนุสรณ์     26   150
472  เด็กชาย  พงศธร      นาดี        มารีย์อนุสรณ์          26   150

501  เด็กหญิง  พัณณิตา     มุ่งชอบกลาง    มารีย์อนุสรณ์          26   150

562  เด็กชาย  ภานุวัฒนศักดิ์  ศรีเมือง      มารีพิทักษ์           26   150

750  เด็กชาย  สมิต       เบญจศรรักษ์    มารีย์อนุสรณ์          26   150

819  เด็กหญิง  สุพิชญา     จีนอยู่      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  26   150

821  เด็กหญิง  สุภัทสรณ์    แจ่มใส       บ้านหนองไม้งาม 2         26   150

844  เด็กชาย  อนุพล      แพนไธสง      วัดสระทอง            26   150

 60  เด็กชาย  คิรากร      สุทธิประภา     พระกุมารร้อยเอ็ด         26   150

 61  เด็กชาย  คุณาธิป     ศรีษะภูมิ     อนุบาลร้อยเอ็ด          26   150

138  เด็กหญิง  ชัญญา      สรรเพชุดา     ไพโรจน์วิชชาลัย         26   150

313  เด็กหญิง  ปิย์รดา     แก้วไพฑูรย์    อนุบาลร้อยเอ็ด          26   150

321  เด็กชาย  พงศ์ภัค     จุรีมาศ      อนุบาลร้อยเอ็ด          26   150

340  เด็กหญิง  พัชรมณี     ปานเทพอินทร์    อนุบาลร้อยเอ็ด          26   150

363  เด็กชาย  พีรพัชร์     รัตนเกษตรสิน    อนุบาลร้อยเอ็ด          26   150

382  เด็กชาย    ิ
         ภูชสส์      แถวพินิจ      พระกุมารร้อยเอ็ด         26   150

 37  เด็กชาย  วรรณกร      แวงวรรณ      อนุบาลพุทไธสง          26   150

 49  เด็กชาย  ธนพัฒน์     ดวงกระจาย     อนุบาลบุรีรัมย์         26   150

 29  เด็กชาย  จักรกฤษ     นิ่มผักแว่น    ทีโอเอวิทยา           26   150

 44  เด็กชาย  สุรวิช      เทียนศิริวงศากุล  อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       26   150

 2  เด็กหญิง  สริญญา      สีสนิท       เมืองปทุมรัตต์          26   150

618  เด็กชาย  รัฐพล      กิจวิวัฒน์กุล   มารีย์อนุสรณ์          25.5  177

882  เด็กหญิง  อาทิตยา     ไชยทอง       มารีย์อนุสรณ์          25.5  177

279  เด็กชาย  ปฏิภาณ      น้อยหลุบเลา    ไพโรจน์วิชชาลัย         25.5  177

113  เด็กชาย  จิตวัต      วรัมมานุสัย    มารีย์อนุสรณ์          25   180

775  เด็กหญิง  สิริกานต์    ศิริจันทร์     มารีย์อนุสรณ์          25   180

 13  เด็กหญิง  กาญจนา      ปะสีละเตสัง    บ้านโนนเจริญ           25   180

 50  เด็กหญิง  ภัสสร      จากรัมย์      บ้านปรุบุมะค่า          25   180

771  เด็กหญิง  สิราวรรณ     ศิลาไสล      มารีย์อนุสรณ์          24.5  184

 87  เด็กชาย  คมสันต์     เสาว์โร      มารีพิทักษ์           24   185

212  เด็กหญิง  ฐิตารีย์     เครือสุวรรณ    มารีย์อนุสรณ์          24   185

218  เด็กหญิง  ฐิติรัตน์    ทวยมีฤทธิ์     มารีย์อนุสรณ์          24   185

220  เด็กหญิง  ฑิตยา      ศรีวุฒิทรัพย์   มารีย์อนุสรณ์          24   185
233  เด็กหญิง  ณัฐฐชา    นุการรัมย์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  24  185

294  เด็กหญิง  เทียนฉาย   อรุณโน      มารีย์อนุสรณ์          24  185

305  เด็กหญิง  ธนภรณ์    รัตนศศิวิมล   มารีย์อนุสรณ์          24  185

372  เด็กหญิง  นลินรัตน์  หนิดภักดี    ฮั่วเคี้ยว            24  185

451  เด็กชาย  ปานธีร์   ธงศรีเจริญ    มารีย์อนุสรณ์          24  185

513  เด็กหญิง  พิณทิพย์   ชาญประโคน    อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       24  185

528  เด็กชาย  พีรวิชญ์   ลิไธสง      มารีย์อนุสรณ์          24  185

553  เด็กหญิง  ภัทราภรณ์  จําเริญพูน    วัดห้วยหิน            24  185

601  เด็กชาย  รพีพล    บัวผัน      มารีย์อนุสรณ์          24  185

773  เด็กหญิง  สิริกาญจน์  แซ่เทียน     มารีย์อนุสรณ์          24  185

774  เด็กหญิง  สิริกาญจน์  สิงหภิวัฒน์   มารีพิทักษ์           24  185

781  เด็กหญิง  สิรีธร    ธีรวิโรจน์    มารีพิทักษ์           24  185

797  เด็กหญิง  สุชานุช   ประกฏไทย     บ้านหินเหล็กไฟ          24  185

 12  เด็กหญิง  กนกอร    อินธิราช     พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

 19  เด็กหญิง  กรองกาญจน์  อนุวาร     อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

 32  เด็กหญิง  กัลยรัตน์  แสวงผล      อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

121  เด็กหญิง  ชนิกานต์   ธนะสีลังกร    อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

152  เด็กหญิง  ณัชชา    มีหอม      อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

167  เด็กชาย  ณัฐวุฒิ   พันอะนุ     อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

194  เด็กชาย  ธนชัย    แก่งอินทร์    อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

245  เด็กหญิง  นภัสกร    สัตนาโค     พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

312  เด็กชาย  ปิยภัทร   ภาประเวช     พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

339  เด็กหญิง  พัชรภา    ลากูล      ไพโรจน์วิชชาลัย         24  185

350  เด็กชาย  พิฆเฌศ    สืบชมภู     ไพโรจน์วิชชาลัย         24  185

351  เด็กชาย  พิชชากร   ทองไพบูลย์    พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

385  เด็กชาย  ภูมิรพี   มนตรีโพธิ์    พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

415  เด็กชาย  วงสวัสดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์  พระกุมารร้อยเอ็ด         24  185

448  เด็กชาย  วิทยา    หรรอารีย์    อนุบาลร้อยเอ็ด          24  185

469  เด็กหญิง  ศศิวิมล   เผ่าแสนเมือง   ไพโรจน์วิชชาลัย         24  185

 5  เด็กชาย  พิเชษฐ์   ประทีปเมือง   บ้านท่าเรือ           24  185

 32  เด็กหญิง  สุพัสษา   เพชรจีนพะเนา   นิภาศิริ             24  185

 15  เด็กหญิง  ชนากานต์   สีสนาม      เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร    24  185
 9  เด็กชาย  ชายแดน    ปาประโคน    ประโคนชัยวิทยา        24   185

763  เด็กหญิง  สายสุรางค์  โรจน์สุกิจ   มารีย์อนุสรณ์         23.5  222
861  เด็กหญิง  อรธนา    สครรัมย์    มารีย์อนุสรณ์         23.5  222
116  เด็กหญิง  ชนม์นิภา   วิเศษสุด    พระกุมารร้อยเอ็ด       23.5  222
 56  เด็กชาย  กิตติภัทร์  คันธะมาลย์   มารีย์อนุสรณ์         23   225

177  เด็กหญิง  ชวกร     นิยม      มารีพิทักษ์          23   225

338  เด็กหญิง  ธัญฤทัย   แก้วจุมพล    มารีย์อนุสรณ์         23   225

542  เด็กชาย  ภัคพงศ์   สุขเก่า     อนุบาลบุรีรัมย์        23   225

787  เด็กชาย  สุกิจฐดม   เพียหาเทศ    มารีย์อนุสรณ์         23   225

485  เด็กชาย  เศรษฐพงค์  ดาระวัฒน์    อนุบาลร้อยเอ็ด        23   225

 31  เด็กหญิง  ละอองดาว   ทองคํา     นิภาศิริ           23   225

170  เด็กชาย  ชลพันธ์   นาก้อนทอง    มารีย์อนุสรณ์         22.5  232

674  เด็กชาย  วิชญ์พล   นาคสุข     มารีย์อนุสรณ์         22.5  232

 39  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ   ลําไธสง     อนุบาลบุรีรัมย์        22   234

 97  เด็กหญิง  จริญญา    นพไธสง     ชุมชนบ้านนาแพง        22   234

104  เด็กหญิง  จันจิรา   ชวดศรี     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  22   234

111  เด็กหญิง  จิดาภา    ประเสริฐรัตน์  มารีย์อนุสรณ์         22   234

183  เด็กชาย  ชัยภัทร   โรจน์บัญชา   มารีย์อนุสรณ์         22   234

265  เด็กหญิง  ดวงหทัย   พรหมบุตร    มารีย์อนุสรณ์         22   234

313  เด็กหญิง  ธนวรรณ    อุทินทุ     มารีย์อนุสรณ์         22   234

321  เด็กชาย  ธนาคาร    แท่งทอง     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  22   234

367  เด็กหญิง  นภาวดี    อินทร์พรหม   มารีย์อนุสรณ์         22   234

379  เด็กหญิง  นัฐพร    น้อยวิมล    มารีย์อนุสรณ์         22   234

420  เด็กหญิง  ปภาดา    ฉลาดเลิศ    วัดห้วยหิน          22   234

471  เด็กชาย  พงศธร    ปิ่นเพ็ชร    มารีย์อนุสรณ์         22   234

613  เด็กหญิง  รัชดา    ปัตเตย์     นิคมสร้างตนเอง 1       22   234

628  เด็กชาย  ฤทธิเดช   ลุนเพ็ง     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  22   234

635  เด็กชาย  วชิรการ       ิ
               กิ่งวิชต    มารีย์อนุสรณ์         22   234

689  เด็กชาย  วีรภัทร   กาญจนพัฒน์   วัดห้วยหิน          22   234

724  เด็กหญิง  ศิริวรรณ   แพนแก้ว     วัดหงษ์            22   234

778  เด็กหญิง  สิริยาภรณ์  ทับแสนลี    วัดโนนศรีคูณ         22   234

807  เด็กหญิง  สุนันทา   บุญทาทอง    วัดห้วยหิน          22   234
824  เด็กหญิง  สุภาภรณ์     แสนศรี     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    22   234

826  เด็กหญิง  สุภาวินี     สิงห์ทองทราย  มารีย์อนุสรณ์          22   234

859  เด็กหญิง  อรณิญา      นาราษฏร์    วัดสระทอง            22   234

899  เด็กหญิง  เอวิตา      แซ่จัง     ประโคนชัยวิทยา          22   234

938  เด็กชาย  อภิสิทธิ์ธํารง  แสงเสดาะห์   อนุบาลประโคนชัย         22   234

 38  เด็กหญิง  กานต์ธิดา    รัจพจน์     อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

 46  เด็กหญิง  เกศราวดี     เกตุวงศ์    เมืองสุวรรณภูมิ         22   234

 64  เด็กชาย  จรพัฒน์     คมพิพัฒน์พงศ์  ไพโรจน์วิชชาลัย         22   234

182  เด็กชาย  ทอแสง      เทียนรัตนโสภณ  ไพโรจน์วิชชาลัย         22   234

211  เด็กหญิง  ธนาธิป      เภาเจริญ    เมืองใหม่สุวรรณภูมิ       22   234

222  เด็กหญิง  ธัญญาลักษณ์   เผ่าศิริ    อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

311  เด็กหญิง  ปิยภัทร     ฉัตรสกุลพนิต  ไพโรจน์วิชชาลัย         22   234

322  เด็กชาย  พงศ์ระพี     แฝงสะโด    อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

343  เด็กหญิง  พัชราวรรณ    หมั่นดี     อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

347  เด็กชาย  พัฒนรัตน์    โสภาวนัส    พระกุมารร้อยเอ็ด         22   234

375  เด็กชาย  ภาณุวิทย์    ดิษฐ์เจริญ   ไพโรจน์วิชชาลัย         22   234

398  เด็กหญิง  รัชฎาภรณ์    อุสาพรม     อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

454  เด็กชาย  วีระศักดิ์    ตันแก้ว     อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

499  เด็กหญิง  สวรรยา      เพ็ชรทะเล   อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

573  เด็กชาย  อินทัช      วิทยาศักดิ์   อนุบาลร้อยเอ็ด          22   234

 56  เด็กกชาย  ทินกร      เพ็งประโคน   อนุบาลประโคนชัย         22   234

 10  เด็กหญิง  สิรดา      เหลาเสนา    ประโคนชัยวิทยา          22   234

 27  เด็กหญิง  สุธาทิพย์    ศรีศิลา     นิคมสร้างตนเอง 1         22   234

 4  เด็กหญิง  สุวนันท์     ปากวิเศษ    บ้านนาเมือง           22   234

602  เด็กชาย  รพีพัฒน์     วงศ์สุขสันต์  มารีย์อนุสรณ์          21.5  277
795  เด็กหญิง    ั
         สุชญญา      คําหอม     มารีย์อนุสรณ์          21.5  277
 43  เด็กชาย  รัชชานนท์    เศษสุวรรณ    มารีพิทักษ์           21.5  277
 47  เด็กชาย  กัมปนาท     กันโท      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  21  280

 55  เด็กชาย  กิตติภพ     ประหยัด     มารีย์อนุสรณ์          21   280

204  เด็กหญิง  ญาตาวี      พงษ์สวัสดิ์   นิภาศิริ             21   280

223  เด็กหญิง  ณัชชา      สนองชาติ    มารีพิทักษ์           21   280

343  เด็กชาย  ธํารงชัย     บุญสีลา     มารีย์อนุสรณ์          21   280
428  เด็กหญิง  ประภาพร   รักษาสุวรรณ   มารีย์อนุสรณ์          21   280

494  เด็กหญิง  พัชรพร    มณีสาร      มารีพิทักษ์           21   280

 18  เด็กหญิง  กรวิกา    ศรีทอง      อนุบาลร้อยเอ็ด          21   280

119  เด็กชาย  ชนาธิป    สุดประโคน    ไพโรจน์วิชชาลัย         21   280

369  เด็กชาย  ภัทรพงศ์   นระราช      ไพโรจน์วิชชาลัย         21   280

439  เด็กชาย  วัศพล    โอวาทกานนท์   อนุบาลร้อยเอ็ด          21   280

465  เด็กหญิง  ศศิชา    ศรีธรรมมา    อนุบาลร้อยเอ็ด          21   280

712  เด็กชาย  ศักรินทร์  อุสารัมย์    มารีย์อนุสรณ์          20.5  292

718  เด็กหญิง  ศิรินทรา   แก้วศรีคุณ    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    20.5  292

329  เด็กหญิง  พรนภัส    โรจนกร      อนุบาลร้อยเอ็ด          20.5  292

 10  เด็กหญิง  กนิษฐา    จันทร์สันเทียะ  มารีพิทักษ์           20   295

 17  เด็กชาย  กมลศักดิ์  ไชยหงษ์     วัดสระทอง            20   295

 23  เด็กหญิง  กฤตพร    แก้วอําไพ    มารีย์อนุสรณ์          20   295

 70  เด็กชาย  เกรียงไกร  ดวงจันทร์โชติ  วัดโนนศรีคูณ           20   295

 83  เด็กหญิง  ขัตติยา   วุฑฒยากร     ฮั่วเคี้ยว            20   295

130  เด็กหญิง  จีรภัทร์   แป้นทอง     มารีย์อนุสรณ์          20   295

176  เด็กหญิง  ชลินันท์   อมรไชยพัฒน์   มารีย์อนุสรณ์          20   295

194  เด็กหญิง  ชุติกาญจน์  ศรีสง่า     บ้านสตึก             20   295

246  เด็กหญิง  ณัฐมล    สืบค้า      นิคมสร้างตนเอง 1         20   295

253  เด็กหญิง  ณัฐสินี   ธรรมเกตุ     มารีย์อนุสรณ์          20   295

255  เด็กหญิง  ณัฐิยาวรรณ  บุญประสิทธิ์   มารีย์อนุสรณ์          20   295

271  เด็กชาย  ต่อลาภ    สาธุรัมย์    มารีย์อนุสรณ์          20   295

286  เด็กชาย  ทิฆัมพร   แก้วสีใส     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  20   295

310  เด็กชาย  ธนภัทร    สุขประโคน    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  20   295

316  เด็กชาย  ธนัช     บํารุงธรรม    มารีย์อนุสรณ์          20   295

327  เด็กหญิง  ธรรญชนก   ต่างประโคน    มารีย์อนุสรณ์          20   295

365  เด็กหญิง  นภัสสร    โล่วรพงศ์    มารีย์อนุสรณ์          20   295

383  เด็กหญิง  นันท์นภัส  ปิ่นวนิสกุล   มารีย์อนุสรณ์          20   295

388  เด็กหญิง  นําเพียร   พิมพ์เป้าธรรม  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    20   295

399  เด็กชาย  นิรันดร์   เหมาะทอง     บ้านท่าเรือ           20   295

415  เด็กหญิง  ปฐมาภรณ์   กันยะ      มารีย์อนุสรณ์          20   295

431  เด็กชาย  ประหยัด   ปิยะนันทพงศ์   มารีย์อนุสรณ์          20   295
442  เด็กหญิง  ปวรินทร์    เนียนไธสง      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  20  295

473  เด็กชาย  พงศธร     สวัสดี       อนุบาลพุทไธสง        20  295

476  เด็กชาย  พงษ์พัฒน์   เลียมทา       ฮั่วเคี้ยว          20  295

541  เด็กหญิง  ภัคจิราภา   ตรีวุฒิ       อนุบาลพุทไธสง        20  295

545  เด็กหญิง  ภัทรนิษฐ์   อ่างนิลพันธ์    มารีย์อนุสรณ์        20  295

547  เด็กหญิง  ภัทรวดี    ประเสริฐรัมย์    มารีย์อนุสรณ์        20  295

549  เด็กหญิง  ภัทรสุชา    ชุมสาย       มารีย์อนุสรณ์        20  295

575  เด็กชาย  ภูวเดช     เทียมศักดิ์     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     20  295

587  เด็กหญิง  มาริสา     เนตรนัตตา      บ้านท่าเรือ         20  295

594  เด็กชาย  เมธี      มีสา        มารีย์อนุสรณ์        20  295

609  เด็กชาย  รักษ์เกียรติ  รักษ์อุดมการณ์   อนุบาลบุรีรัมย์       20  295

640  เด็กหญิง  วรพรรณ     จันทร์เขียว     ประโคนชัยวิทยา        20  295

661  เด็กชาย  วรุตม์     หาญพินิจศักดิ์   มารีย์อนุสรณ์        20  295

697  เด็กหญิง  ศกุณต์นภา   รัตนโฆษา      มารีพิทักษ์         20  295

714  เด็กชาย  ศาสตรา     สาระรัมย์      มารีย์อนุสรณ์        20  295

719  เด็กหญิง  ศิรินภา    เชียงเงิน      มารีพิทักษ์         20  295

727  เด็กหญิง  ศิวเกตุ    มณีเนตร       มารีย์อนุสรณ์        20  295

776  เด็กหญิง  สิรินาถ    ใสงาม        บ้านสตึก           20  295

804  เด็กหญิง  สุทธิดา    โคตรโสภา      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  20  295

818  เด็กหญิง  สุพิชญา    กฤษสุวรรณ์     มารีย์อนุสรณ์        20  295

840  เด็กหญิง  อนัญญา     บุญโท        บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  20  295

853  เด็กชาย  อภินันท์    ทวีลาภ       มารีพิทักษ์         20  295

857  เด็กหญิง  อมลณัฐ     ศิริไชยบูลย์วัฒน์  อนุบาลบุรีรัมย์       20  295

867  เด็กหญิง  อรวรรณ     อภิกรกุล      ประโคนชัยวิทยา        20  295

885  เด็กหญิง  อารยา     ชาญชัยสิริกุล    มารีย์อนุสรณ์        20  295

933  เด็กชาย  กรวิชญ์    เจริญ        อนุบาลประโคนชัย       20  295

 34  เด็กหญิง  กัลยากร    ศรีสุภาพ      เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

 50  เด็กหญิง  เกษิณี     พรมมาก       เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

 91  เด็กหญิง  จิรัชญา    เวโรจน์       เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

123  เด็กหญิง  ชนิกานต์    หอมไกล       อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

146  เด็กหญิง  ญาณิศา     หล้าอ่อน      พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

153  เด็กชาย  ณัฐ      นุกูลการ      ไพโรจน์วิชชาลัย       20  295
160  เด็กหญิง  ณัฐตา    จันทร์หนองสรวง   เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

162  เด็กหญิง  ณัฐทิตา   หนังดูน      พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

196  เด็กชาย  ธนดล    ละเหลา       บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา   20  295

201  เด็กชาย  ธนพล    ชูลิขสิทธิ์    ไพโรจน์วิชชาลัย       20  295

230  เด็กหญิง  ธิติสุดา  ประเสริฐศิลป์   ไพโรจน์วิชชาลัย       20  295

240  เด็กชาย  นพพร    วงษ์แก้ว      อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

254  เด็กชาย  นันทวัฒน์  อินธิพรม      เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

285  เด็กชาย  ปณิธาน   จิรสุวรรณกุล    อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

288  เด็กหญิง  ปภัสรา   สุวรรณไตร     เมืองหนองพอก         20  295

309  เด็กหญิง  ปิยธิดา   ข่าขันมะลี     อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

376  เด็กชาย  ภานุพงศ์  ชุมภา       จตุรพักตรพิมาน        20  295

387  เด็กหญิง  มณีรัตน์  จอมคําสิงห์    อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

390  เด็กชาย  มัฆวัฒน์  โพดาพล       อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

394  เด็กหญิง  เมธวิน   จันทร์สระคู    เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

400  เด็กหญิง  รัฐริกา   ภูมิเขต      ไพโรจน์วิชชาลัย       20  295

405  เด็กหญิง  รุงชลิตตา
          ่     บุญฤทธิ์      อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

431  เด็กชาย  วศิน    สุดชารี      เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

445  เด็กหญิง  วิชชาพร   รองสุดใจ      อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

481  เด็กหญิง  ศุภมาศ   สุวิจิตรพงษ์    เมืองสุวรรณภูมิ       20  295

506  เด็กหญิง  สิริรัตน์  ภักดีสมัย     อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

522  เด็กหญิง  สุภัทรา   สังฆะมณี      พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

556  เด็กหญิง  อรจิรา   ฉัตรธนะพานิช    อนุบาลร้อยเอ็ด        20  295

561  เด็กชาย  อัครินทร์  ภัทรพณิชย์     พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

606  เด็กชาย  ธีรภัทร   วิเศษปัสสา     พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

612  เด็กหญิง  สุภาพร   สังฆะมณี      พระกุมารร้อยเอ็ด       20  295

 37  เด็กหญิง  พัชรนันท์  ธํารงค์อนันทสกุล  อนุบาลพุทไธสง        20  295

 5  เด็กหญิง    ่
         รุงฤดี   วรขันธ์      บ้านท่าเรือ         20  295

 14  เด็กชาย  ธิติพัทธ์  หนองนา       เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  20  295

 45  เด็กหญิง  พิชญา    เสียงตรง      อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     20  295

 29  เด็กหญิง  ชญานิศ   ชํานิจศิลป์    ทีโอเอวิทยา         20  295

 15  เด็กชาย  วชร     ชํารัมย์      เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  20  295

 6  เด็กชาย  อนุรักษ์  ยืนหาร       บ้านท่าเรือ         20  295
 23  เด็กหญิง  อรอนงค์     ศรีภา         ชุมชนบ้านนาแพง        20  295

 30  เด็กหญิง  ณัฐพร      ชื่นชุมแสง       ทีโอเอวิทยา          20  295

 39  เด็กหญิง  ปิยะนุช     วิเศษดํารงกุล     บ้านยางน้ําใส         20  295

 16  เด็กหญิง  กิตติมาพร    ปิตรัมย์        ประกาศธรรมคุณวิทยา      20  295

 1  เด็กหญิง  ศชานัน     ขันโมลี        เมืองอาจสามารถ        20  295

 9  เด็กหญิง  เดือนเพ็ญ    นามเกตุ        บัวสูงบัวเงินวิทยา      20  295

 17  เด็กชาย  ณัฐวุฒิ     พิภักดี        บ้านหนองหิน          20  295

 7  เด็กชาย  ภานุวัฒน์    สว่างวงษ์       บ้านวังเข           20  295

600  เด็กหญิง  รชยา      ไกรรณภูมิ       อนุบาลบุรีรัมย์       19.5  389
 19  เด็กหญิง  กรธิญา     จันทรภาส        มารีย์อนุสรณ์        19   390

239  เด็กหญิง  ณัฐนิชา     บัวศรี         มารีย์อนุสรณ์        19   390

336  เด็กหญิง  ธัญพิชชา    เนตรสุวรรณ       มารีย์อนุสรณ์        19   390

363  เด็กหญิง  นภัสนันท์    ปิ่นวนิชย์กุล     มารีย์อนุสรณ์        19   390

480  เด็กหญิง  พรกมล      คาดประคอง       บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  19   390

568  เด็กหญิง  ภิชนธรัตน์   ชอบชื่น        ภรภัทร            19   390

 55  เด็กหญิง  ขวัญดาว            ่ ่
                 ตันกิจวิริยารุงเรือง  อนุบาลร้อยเอ็ด        19   390

251  เด็กหญิง  นันทฉัตร    สุภารี         อนุบาลร้อยเอ็ด        19   390

287  เด็กหญิง  ปนิดา      ศรีบุญมา        อนุบาลร้อยเอ็ด        19   390

610  เด็กชาย  ธัญวุฒ     สุวัฒภิกุล       อนุบาลร้อยเอ็ด        19   390

 13  เด็กหญิง  ธนวรรณ     มาลัยโคตร       บ้านโนนเจริญ         19   390

 21  เด็กชาย  กรวิชญ์     วรรณโกษิตย์      มารีย์อนุสรณ์        18   401
 35  เด็กชาย  กองทัพ     ศิริพานิช       มารีย์อนุสรณ์        18   401
 62  เด็กหญิง  กุลธิดา     ชะยมชัย        อนุบาลโนนดินแดง       18   401
 74  เด็กชาย  เกียรติศักดิ์  ทัศสุพล        วัดสระทอง          18   401
 92  เด็กชาย  จตุพงศ์     พิมพ์เบ้าธรรม     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  18   401
 93  เด็กชาย  จตุพร      กะตะศิลา        บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  18   401
 96  เด็กหญิง  จรัญญา     ปรากฏหาญ        มารีย์อนุสรณ์        18   401
 99  เด็กชาย  จักรกฤษณ์    ตอรบรัมย์       บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  18   401
144  เด็กชาย  เจตน์      เพชรชนะ        มารีย์อนุสรณ์        18   401
152  เด็กหญิง  ชณิตา      รัตนชีววัฒน์      มารีย์อนุสรณ์        18   401
156  เด็กหญิง  ชนม์ชนก     รัตนบรรณกิจ      มารีพิทักษ์         18   401
179  เด็กหญิง  ช่อแก้ว     ฝาแก้ว         อนุบาลพุทไธสง        18   401
188  เด็กชาย  หาญนบ    จิระบลกิจ    มารีย์อนุสรณ์          18  401
199  เด็กชาย  ฌาน     แสงจันทสิทธิ์  มารีย์อนุสรณ์          18  401
202  เด็กหญิง  ญาณิศา    รักพาณิชย์   มารีย์อนุสรณ์          18  401
222  เด็กหญิง  ณัชชา    มีสุข      มารีย์อนุสรณ์          18  401
244  เด็กชาย  ณัฐภัทร   พวงศรี     มารีย์อนุสรณ์          18  401
260  เด็กหญิง  ณิชา     กิจไธสง     วัดหงษ์             18  401
263  เด็กหญิง  ดลยา     คําหอม     มารีย์อนุสรณ์          18  401
268  เด็กชาย  ต้นสาย    สรวลสันต์    ประโคนชัยวิทยา          18  401
276  เด็กหญิง  ทวีติยา   ศรีนาเรียง   บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
348  เด็กชาย  ธีรภัทร์   ลาดนอก     มารีพิทักษ์           18  401
368  เด็กหญิง  นริศรา    คุ้มปลิว    ชุมชนบ้านนาแพง          18  401
371  เด็กหญิง  นฤมล     ชอุ่มผล     วัดหลักศิลา           18  401
377  เด็กหญิง  นัฐนรินทร์  โมกไธสง     วัดสระทอง            18  401
386  เด็กหญิง  นันทิยา   พลยางนอก    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
396  เด็กชาย  นิธิศ    ตีทอ      มารีย์อนุสรณ์          18  401
421  เด็กหญิง  ปภาดา    สุนทรวีระ    มารีย์อนุสรณ์          18  401
468  เด็กหญิง  ฝนดาว    ข่อยจัตรัส   อนุบาลโนนดินแดง         18  401
474  เด็กชาย  พงศ์พล    คะรานรัมย์   มารีย์อนุสรณ์          18  401
477  เด็กชาย  พชรวรรษ        ั
               นาคศิริชยกุล  มารีพิทักษ์           18  401
489  เด็กหญิง  พรรณนิภา   ราชอินทร์    วัดชัยสมพร            18  401
512  เด็กหญิง  พิชามญชุ์  ขาวสกุล     มารีพิทักษ์           18  401
519  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก   วงศ์พิมพ์พา   บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
525  เด็กหญิง  พิมลพรรณ   เมิดไธสง    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
554  เด็กหญิง  ภาคิณี    อึงชัยศรี    มารีย์อนุสรณ์          18  401
557  เด็กชาย  ภาณุพงศ์   ชัยศร      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
561  เด็กหญิง  ภานุชนาถ   อรุณศรี     อนุบาลโนนดินแดง         18  401
566  เด็กหญิง  ภาวิตา    หาสุนโม     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  18  401
588  เด็กหญิง  มินตรา    เรืองคง     มารีย์อนุสรณ์          18  401
590  เด็กหญิง  มุกวิภา   ศรีแสง     บ้านสตึก             18  401
606  เด็กหญิง  ระพีพรรณ   อุพลรัมย์    วัดบ้านบุขี้เหล็ก        18  401
632  เด็กหญิง  ลัดดาวัลย์  อนุพันธ์    มารีพิทักษ์           18  401
639  เด็กชาย  วรกาล    จอดนอก     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  18  401
659  เด็กหญิง  วริชราพร   คลีกร      อนุบาลบุรีรัมย์         18  401
668  เด็กชาย  วัชรินทร์  เลี่ยมทา     บ้านโนนเจริญ           18  401
691  เด็กชาย  วีรยุทธ   ศรีคุณ      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
702  เด็กหญิง  ศรุตา    จันทร์หอม    มารีย์อนุสรณ์          18  401
735  เด็กชาย  ศุภวิชญ์   ข้อสกุล     มารีย์อนุสรณ์          18  401
736  เด็กชาย  ศุภวิชญ์   ศิริญญามาศ    มารีพิทักษ์           18  401
748  เด็กชาย  สมชาติ    ชัยโชติวิชต ิ  มารีย์อนุสรณ์          18  401
749  เด็กชาย  สมภพ     ตั้งอําพรทิพย์  อนุบาลลําปลายมาศ         18  401
758  เด็กหญิง  สวรรยา    ควินรัมย์    วัดบ้านประเคียบ         18  401
761  เด็กหญิง  สัภยา    เจบอก      มารีย์อนุสรณ์          18  401
791  เด็กหญิง  สุจิตรา   ชอบธรรม     มารีย์อนุสรณ์          18  401
798  เด็กหญิง  สุชาวดี   การเกษ      มารีย์อนุสรณ์          18  401
800  เด็กหญิง  สุชาวดี   แก้วดวง     มารีพิทักษ์           18  401
814  เด็กหญิง  สุปรียา   เพ็ชรรักษา    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  18  401
842  เด็กชาย  อนุเทพ    จันคลัง     มารีย์อนุสรณ์          18  401
852  เด็กชาย  อภิเดช    หยุ่มไธสง    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    18  401
854  เด็กชาย  อภิมุข    เฮงสวัสดิ์    อนุบาลพุทไธสง          18  401
866  เด็กชาย  อรรถพล    แซ่ตัง      ฮั่วเคี้ยว            18  401
883  เด็กหญิง  อาทิตยา   ชาภักดี     บ้านหูทํานบ           18  401
895  เด็กชาย  เอกบดินทร์  ประคองใจ     มารีย์อนุสรณ์          18  401
907  เด็กชาย  วันฉัตร   วิริยอุดมศิริ  อนุบาลประโคนชัย         18  401
908  เด็กหญิง  ชลิญญา    เหลาแก้ว     มารีย์อนุสรณ์          18  401
913  เด็กหญิง  รัตพร    คุดรัมย์     เสนศิริอนุสรณ์          18  401
926  เด็กหญิง  วรรณวิสา   แซ่ลิ้ม     อนุบาลประโคนชัย         18  401
930  เด็กชาย  กฤษฏา    วรรณประภา    อนุบาลประโคนชัย         18  401
932  เด็กชาย  แอริค    เทอีตัน     อนุบาลประโคนชัย         18  401
947  เด็กหญิง  อรุณวสี   อวยชัยพร     อนุบาลประโคนชัย         18  401
958  เด็กหญิง  ศศิวิมล   พลพฤกษ์     อนุบาลประโคนชัย         18  401
977  เด็กหญิง  พราวรินทร์  อยู่ดีรัมย์   บ้านท่าเรือ           18  401
981  เด็กหญิง  หฤทัย    เหล่าไธสง    วัดสระทอง            18  401
982  เด็กชาย  ธนภัทร    แจ่มจํารัส    มารีย์อนุสรณ์          18  401
 28  เด็กหญิง  กษมา     อายุวัฒน์    ไพโรจน์วิชชาลัย         18  401
 51  เด็กหญิง  ขนิษฐา    เหมโส       พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
 56  เด็กหญิง  ขวัญธิดา   ประเสริฐสังข์   อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
 66  เด็กหญิง  จริยา    สงวนเกียรติ    อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
 70  เด็กชาย  จักรี    รํามะนํา      บ้านสมสะอาด      18  401
 72  เด็กชาย  จักรี    วินทะไชย      อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
108  เด็กชาย  ชญานนท์   สวัสดิ์ผล     จตุรพักตรพิมาน    18  401
110  เด็กหญิง  ชญานิษฐ์   ชูสังข์      บ้านค้อโนนสว่าง    18  401
129  เด็กหญิง  ชลธิชา    สลักศิลป์     อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
159  เด็กชาย  ณัฐดนัย   พลเขต       อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
166  เด็กชาย  ณัฐวัตร   ถนัดค้า      อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
187  เด็กหญิง  ทินทนิตย์  สามิบัติ      เมืองสุวรรณภูมิ    18  401
193  เด็กชาย  ธนกฤต    กาญจนวิลานนท์   อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
200  เด็กชาย  ธนพล     ไชยปัญญา      พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
203  เด็กหญิง  ธนวรรณ    สกุลพาณิชย์พันธ์  อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
212  เด็กชาย  ธนาธิป    เที่ยงผดุง     พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
220  เด็กหญิง  ธัญชนก    กิจจาวิเศษ     อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
226  เด็กหญิง  ธันยพร    โพธิ์สูง      อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
236  เด็กหญิง  ธีราพร    พระสว่าง      พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
242  เด็กชาย  นพวิชญ์    อาจสด       อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
243  เด็กชาย  นภดล     เวียงแก      พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
244  เด็กหญิง  นภสร     พนินทร์      อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
274  เด็กหญิง  เบญจลักษณ์  หิรัญโชติ     พระกุมารร้อยเอ็ด   18  401
283  เด็กหญิง  ปณิดา    ศิริวรกุลชัย    อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
315  เด็กหญิง  ปิยะมาภรณ์  ฉัตรสกุลพนิต    ไพโรจน์วิชชาลัย    18  401
317  เด็กหญิง  ผกามาส    สุขประเสริฐ    เมืองสุวรรณภูมิ    18  401
326  เด็กหญิง  พรณภา    นามสิมมา      เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  18  401
331  เด็กชาย  พรภวิษย์   ปรีชาสถิตย์    อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
333  เด็กหญิง  พรรณนิภา   ตระกูลศรี     ไพโรจน์วิชชาลัย    18  401
357  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก   บุตรศาสตร์     เมืองหนองพอก     18  401
373  เด็กหญิง  ภัทราวดี   นันทเสนา      วารีสวัสดิ์วิทยา   18  401
386  เด็กหญิง  มณีรัตน์   เปี่ยมพร้อม    อนุบาลร้อยเอ็ด    18  401
389  เด็กหญิง  มนัสพร    โทอุดทา      ชุมชนบ้านหนองแคน   18  401
399  เด็กชาย  รัฐพงษ์   โอฆะพนม     บ้านค้อโนนสว่าง       18   401
412  เด็กหญิง  ลัดดาวรรณ  นีลพจน์     อนุบาลร้อยเอ็ด        18   401
416  เด็กหญิง  วชิราภรณ์  ยมนัตถ์     เมืองปทุมรัตต์        18   401
423  เด็กหญิง  วรรณพร    บูรณะอุดม    บ้านแห่           18   401
430  เด็กหญิง  วรินทร    เกื้อหนองขุ่น  เมืองหนองพอก         18   401
444  เด็กหญิง  วิจิตรา   คํานวนศณี    บ้านค้อโนนสว่าง       18   401
457  เด็กชาย  ศกร     ศิริพานิช    ไพโรจน์วิชชาลัย       18   401
470  เด็กชาย  ศารวุธ    ภูธร       บ้านแห่           18   401
472  เด็กชาย  ศิริกร    เอื้อไพจิตร   อนุบาลร้อยเอ็ด        18   401
475  เด็กหญิง  ศิรินาถ   ดําดี      บ้านแห่           18   401
479  เด็กหญิง  นิศารัตน์  สังวร      เมืองสุวรรณภูมิ       18   401
486  เด็กชาย  เศรษฐพงศ์  สุวิจิตรพงษ์   เมืองสุวรรณภูมิ       18   401
491  เด็กหญิง  สุภาภรณ์   เสนาบุตร     วารีสวัสดิ์วิทยา       18   401
502  เด็กชาย  สาโรช     ชิตทรงสวัสดิ์  อนุบาลร้อยเอ็ด        18   401
551  เด็กหญิง  อภิญญา    บุญวิเศษ     อนุบาลร้อยเอ็ด        18   401
560  เด็กหญิง  อสมาภรณ์   เผ่าภูธร     อนุบาลร้อยเอ็ด        18   401
588  เด็กหญิง  น้ําทิพย์  จันทะคัด     บ้านเขือง          18   401
 14  เด็กชาย  วิศรุต    สินศิริ     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  18   401
 10  เด็กชาย  นีริศินทร์  โกศรี      ประโคนชัยวิทยา        18   401
 9  เด็กหญิง  ณัชชา    อาญาเมือง    ประโคนชัยวิทยา        18   401
 11  เด็กหญิง  นุชรดี    จะนันท์     บ้านโคกย่วง         18   401
 11  เด็กหญิง  มัลลิกา   หมายประโคน    บ้านโคกย่วง         18   401
 6  เด็กหญิง  วรรณภา    พลเลื่อย     บ้านท่าเรือ         18   401
 7  เด็กหญิง  กลิกา    ช่วยไธสง     วัดหลักศิลา         18   401
 36  เด็กชาย  เชาวลิต   เอ็นทจิต     บ้านหูทํานบ         18   401
 12  เด็กหญิง  วราภรณ์   แว่นประโคน    บ้านหนองไม้งาม 2       18   401
 47  เด็กหญิง  ทัดดาว    วิโลรัมย์    บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)   18   401
 9  เด็กหญิง  สายพลอย   น้อยน้ําดํา   บัวสูงบัวเงินวิทยา      18   401
 5  เด็กหญิง  กนกวรรณ   ศรีพล      บ้านนาเมือง         18   401
 8  เด็กหญิง  นิภาภรณ์   ปัสสาสัย     บัวสูงบัวเงินวิทยา      18   401
256  เด็กหญิง  ณิชกานต์   แย้มศรี     มารีย์อนุสรณ์        17.5  539

337  เด็กหญิง  ธัญพิมล   ทองดีเลิศ    มารีย์อนุสรณ์        17.5  539
678  เด็กชาย  วิทยา     ฟักเคธาติ    บ้านโนนเจริญ           17.5  539

893  เด็กหญิง  อุบลวรรณ    บุญบก      อนุบาลบุรีรัมย์         17.5  539

142  เด็กหญิง  ยุลดา     ทับสุริยะ    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    17   543

149  เด็กหญิง  ชญาณี     ปัทมศรีรัตนา   มารีย์อนุสรณ์          17   543

165  เด็กหญิง  ชนินาถ     ศรีโพนทัน    อนุบาลบุรีรัมย์         17   543

346  เด็กชาย  ธีรนัย     จ่างจิตต์    ฮั่วเคี้ยว            17   543

516  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก    ยังทองหลาง    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"   17   543

 45  เด็กหญิง  เกศมณี     บุญแสงส่ง    บ้านแห่             17   543

411  เด็กหญิง  ลักษณารีย์   มาศเกษม     ไพโรจน์วิชชาลัย         17   543

494  เด็กชาย  สรสิทธิ์    ชุมศรี      เมืองสุวรรณภูมิ         17   543

 15  เด็กชาย  ดนัย      เดชารัมย์    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร    17   543

 31  เด็กชาย  ธรณ์ธันย์   ยงศิริ      นิภาศิริ             17   543

 7  เด็กหญิง  ภัทราวดี    บุญรอด      วัดหลักศิลา           17   543

 26  เด็กชาย  ลีนวัฒน์    กลั่นสนิท    นิคมสร้างตนเอง 1         17   543

 2  เด็กหญิง  กชกร      ทองบางโปร่ง   ฮั่วเคี้ยว            16   555

 5  เด็กหญิง  กนกนาฏ     อุ่นตามทวงศ์ษา  มารีย์อนุสรณ์          16   555

 6  เด็กหญิง  กนกพร     เสงี่ยมศักดิ์  มารีย์อนุสรณ์          16   555

 18  เด็กหญิง  กรชนก     เบญจมาศ     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  16   555

 28  เด็กหญิง  กฤติยา     อินประเสริฐ   ฮั่วเคี้ยว            16   555

 34  เด็กชาย  กษิดิศ     ทัพวงษ์     มารีย์อนุสรณ์          16   555

 48  เด็กหญิง  กัลป์นารัตน์  ศรีสังวรณ์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  16   555

 51  เด็กหญิง  กาญจนา     หวังสุขกลาง   ประโคนชัยวิทยา          16   555

 76  เด็กหญิง  แก้วกาญจน์   เพชรกรรพุม    เทศบาล 3             16   555

 81  เด็กหญิง  ขวัญกมล    ณชนกุล      มารีพิทักษ์           16   555

 91  เด็กหญิง  เครือมาศ    ตวงบุญ      บ้านยางน้ําใส          16   555

123  เด็กชาย  จิระศักดิ์   เขียมรัมย์    มารีย์อนุสรณ์          16   555

134  เด็กหญิง  จุฑามาศ    อุตรอํามาตย์   นิคมสร้างตนเอง 1         16   555

147  เด็กหญิง  เจนจิรา    ฉัตรไธสง     วัดชัยสมพร            16   555

151  เด็กหญิง  ชฏาพร     ดําริตระกูล   วัดชัยสมพร            16   555

181  เด็กหญิง  ชัชชุอร    โมกศรี      วัดหงษ์             16   555

186  เด็กชาย  ชาคริส     เลิศไธสง     อนุบาลพุทไธสง          16   555

215  เด็กหญิง  ฐิติมา     ครุฑรัมย์    มารีย์อนุสรณ์          16   555
224  เด็กหญิง  ณัชฐา     ขาลพรหม      มารีพิทักษ์           16  555

225  เด็กหญิง  ณัชฐิกา    จุฑารุจิเวศ    มารีย์อนุสรณ์          16  555

240  เด็กชาย  ณัฐพงษ์    โยมรัมย์     บ้านท่าเรือ           16  555

252  เด็กหญิง  ณัฐศิมา    กล้าหาญ      ภรภัทร              16  555

257  เด็กหญิง  ณิชกานต์   สวัสดิ์พุทรา   มารีย์อนุสรณ์          16  555

258  เด็กหญิง  ณิชกานต์   อุพลรัมย์     อนุบาลบุรีรัมย์         16  555

262  เด็กหญิง  ดรณีรัตน์   ทานนท์      วัดห้วยหิน            16  555

275  เด็กชาย  ทีวะ     เชิดหนาม     บ้านท่าเรือ           16  555

279  เด็กหญิง  ทัณฑิมา    อาจทวีกุล     วัดหงษ์             16  555

283  เด็กหญิง  ทัศนีย์วรรณ  ใจเย็น      มารีพิทักษ์           16  555

322  เด็กชาย  ธนานนท์    สิงหนุวัฒนะ    อนุบาลบุรีรัมย์         16  555

328  เด็กชาย  ธรรมรัตน์   มิสา       บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    16  555

356  เด็กชาย  นนทวัฒน์   จันทร์นอก     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    16  555

359  เด็กชาย  นพปฏล     พิมพ์นนท์     มารีย์อนุสรณ์          16  555

369  เด็กหญิง  นริศรา    เรืองทรัพย์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  16  555

394  เด็กหญิง  นิธิพร    สินเรืองภากร   มารีย์อนุสรณ์          16  555

407  เด็กหญิง  บุษกร     รอดจันดา     มารีย์อนุสรณ์          16  555

411  เด็กหญิง  ปฏิญญา    เพ็ชรจํารัส    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"   16  555

417  เด็กหญิง  ปนัดดา    มีแก้ว      มารีย์อนุสรณ์          16  555

454  เด็กชาย  ปิติกานต์   กสานต์ศรี     อนุบาลพุทไธสง          16  555

459  เด็กหญิง  ปิยะพร    ช่วงไธสง     วัดชัยสมพร            16  555

469  เด็กชาย  พงศกร     พงษ์มหาชัย    มารีย์อนุสรณ์          16  555

487  เด็กหญิง  พรปวีณ์    กิตติเมธวิบูลย์  มารีย์อนุสรณ์          16  555

488  เด็กหญิง  พรพิรุฬ    สวามิชย ั    อนุบาลพุทไธสง          16  555

505  เด็กหญิง  พิจิตรา    เชียงค้าย     เทศบาล 3             16  555

515  เด็กหญิง  พิมพกานต์   แก้วบุตรดี    อนุบาลโนนดินแดง         16  555

518  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก   มนตรีโพธิ์    บ้านสตึก             16  555

524  เด็กหญิง  พิมพิกา    ลีประโคน     เทศบาล 3             16  555

526  เด็กหญิง  พิมลวรรณ   สุจริต      มารีย์อนุสรณ์          16  555

533  เด็กหญิง  เพชรรัตน์   มั่งคั่ง     มารีพิทักษ์           16  555

538  เด็กหญิง  ภนารัตน์   ทุมมาลา      อนุบาลบุรีรัมย์         16  555

543  เด็กหญิง  ภัททิยา    สีละพัฒน์     อนุบาลบุรีรัมย์         16  555
555  เด็กชาย  ภาคิณ     แก้วกัลยา     อนุบาลพุทไธสง          16  555

569  เด็กชาย  ภิญโญ     กัณหา       มารีย์อนุสรณ์          16  555

574  เด็กชาย  ภูริทัศน์   พุ่มมาลา      มารีพิทักษ์           16  555

577  เด็กหญิง  มฑุรฏา    รัตนพันธ์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  16  555

578  เด็กหญิง  มณฑิตา    ร่มเย็นรัมย์    นิภาศิริ             16  555

581  เด็กชาย  มนตรี     ซึมครบุรี     มารีย์อนุสรณ์          16  555

585  เด็กหญิง  มัลลิการ   จันทน์อาภรณ์    มารีย์อนุสรณ์          16  555

596  เด็กชาย  ยศสมบูรณ์   แสนดี       มารีย์อนุสรณ์          16  555

605  เด็กหญิง  ระพิพัฒน์   สิทธิวงศ์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  16  555

627  เด็กชาย  ฤทธิชย ั   วงศ์อิน      มารีย์อนุสรณ์          16  555

658  เด็กหญิง  วราลักษณ์   ดีนา        อนุบาลโนนดินแดง         16  555

670  เด็กชาย  วันเฉลิม   เอ็นดู       วัดบ้านประเคียบ         16  555

696  เด็กชาย  วุฒิชยั    บัวงาม       วัดชัยสมพร            16  555

705  เด็กหญิง  ศศิ      ศานติวรวงศ์    มารีย์อนุสรณ์          16  555

732  เด็กชาย  ศุภรักษ์   กล้าหาญ      วัดบ้านบุขี้เหล็ก        16  555

746  เด็กชาย  สถาพร     ภาคพรหม      มารีย์อนุสรณ์          16  555

794  เด็กหญิง    ั
         สุชญญา    สุธีรกูล      มารีย์อนุสรณ์          16  555

805  เด็กชาย  สุทธิพงษ์   ทันไทยดี      บ้านท่าเรือ           16  555

820  เด็กหญิง  สุภัทรรัตน์  วันสารัมย์     ฮั่วเคี้ยว            16  555

833  เด็กหญิง  โสภิดา    ดีสมุทร      มารีย์อนุสรณ์          16  555

851  เด็กหญิง  อภิญญารัตน์  โครตปัญญา     วัดบ้านประเคียบ         16  555

858  เด็กหญิง  อมรรัตน์   แซวประโคน     วัดชัยสมพร            16  555

869  เด็กหญิง  อรอนงค์    ปานาหะ       อนุบาลบุรีรัมย์         16  555

877  เด็กหญิง  อัจฉรารัตน์  ทุบประดอน     ชุมชนบ้านนาแพง          16  555

887  เด็กหญิง  อารียา    เพ็ชรน้อย     มารีย์อนุสรณ์          16  555

902  เด็กหญิง  วราภรณ์    หลินศรี      อนุบาลประโคนชัย         16  555

906  เด็กชาย  วรพล     บุญยงค์      มารีย์อนุสรณ์          16  555

949  เด็กหญิง  ชยัญชนก    เสงี่ยมศักดิ์   อนุบาลประโคนชัย         16  555

 47  เด็กหญิง  เกศรินทร์   บูระวงศ์      บ้านแห่             16  555

 59  เด็กชาย  คณิน     ธีระรัตนนุกูลชัย  อนุบาลร้อยเอ็ด          16  555

 62  เด็กชาย  จตุรณ     ไอยแก้ว      บ้านแห่             16  555

 65  เด็กหญิง  จรภิญญา    บุญชู       พระกุมารร้อยเอ็ด         16  555
 81  เด็กหญิง  จิตติญาภรณ์  พันพนัส      ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

 88  เด็กหญิง  จิรวดี    ชนะรักษ์     ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

102  เด็กหญิง  จุรีรัตน์   ถาปาลบุตร     อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

107  เด็กชาย  ฉัตรชัย    อ่อนสองชั้น    เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

122  เด็กหญิง  ชนิกานต์   ผดุงกิจ      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

139  เด็กชาย  ชัยณรงค์   แซ่ตั้ง      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

154  เด็กหญิง  ณัฐกฤตา    พรมชาดา      ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

169  เด็กหญิง  ณัฐิยา    ประรินายรัมย์   ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

173  เด็กชาย  ดนัยเทพ    พันธะมา      บ้านแห่          16  555

179  เด็กหญิง  ทรรศน์พร   อ่อนประทุม    พระกุมารร้อยเอ็ด     16  555

189  เด็กหญิง  ทิพย์สุดา   เพ็ญสุริยะ    วารีสวัสดิ์วิทยา     16  555

192  เด็กชาย  ธนกฤต     พัชรเวทิน     อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

217  เด็กหญิง  ธนิตา     พระสว่าง     พระกุมารร้อยเอ็ด     16  555

232  เด็กชาย  ธิติวุฒิ   ไกรเสน      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

260  เด็กชาย  นิธิศ     สิงห์พันธ์    ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

265  เด็กชาย  นุภาฤทธิ์   หล้าหินกอง    เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

268  เด็กหญิง  บุรัมนาถ   สําโรง      เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

289  เด็กหญิง  ปภาดา     กรมกรินทร์    เมืองหนองพอก       16  555

290  เด็กหญิง  ปภาวรินท์   เลียวพิสิษฐ์กุล  อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

292  เด็กหญิง  ปภาวรินทร์  สมสุข       อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

345  เด็กหญิง  พัชรินทร์   ใคร่นุ่นนา    บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  16  555

346  เด็กหญิง  พัชรินทร์   อุ่นเจริญ     อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

378  เด็กชาย  ภานุพงษ์   สําสาลี      เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

393  เด็กหญิง  มัณฑิตา    สายรัตน์     ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

421  เด็กหญิง  วรดา     ยศพล       อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

432  เด็กหญิง  วศินี     สีหากุล      ไพโรจน์วิชชาลัย      16  555

451  เด็กหญิง  วิมลเรขา   ศรีมงคล      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

462  เด็กชาย  ศรัณญู    มูลศรีแก้ว    อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

500  เด็กชาย  สหชัย     โทวรรณา      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555

503  เด็กชาย  สิทธิพล    วาสบุญเรือง    เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

564  เด็กชาย  อาทิตย์    วิชาญชัย     เมืองสุวรรณภูมิ      16  555

571  เด็กหญิง  อารีรัตน์   คําภูธร      อนุบาลร้อยเอ็ด      16  555
576  เด็กชาย  เอกรัตน์   กุษาวดี     บ้านแห่           16   555

595  เด็กหญิง  พิจิตรา   พรมเสาร์     บ้านเขือง          16   555

611  เด็กชาย  เจตบดินทร์  คณะนาม      ไพโรจน์วิชชาลัย       16   555

 49  เด็กหญิง  วิมลพรรณ   พิมายรัมย์    อนุบาลบุรีรัมย์       16   555

 56  เด็กหญิง  วิภาวี    สุพัตตกุล    อนุบาลประโคนชัย       16   555

 45  เด็กหญิง  ภารวี    เทียมศักดิ์   อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     16   555

 29  เด็กหญิง  ศิรดา    ทองรักศรี    ทีโอเอวิทยา         16   555

 10  เด็กชาย  สุรชาติ   กงประโคน     ประโคนชัยวิทยา        16   555

 11  เด็กหญิง  อรวรรณ    เชียรประโคน   บ้านโคกย่วง         16   555

 44  เด็กชาย  ณัฐสิทธิ์  หลอมประโคน    อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     16   555

 23  เด็กหญิง  ธัญวรัตน์  ปัดไธสง     ชุมชนบ้านนาแพง        16   555

 28  เด็กหญิง  นิภาพร    พิมพ์ทอง     บ้านตูบช้าง         16   555

 28  เด็กชาย  พีระกานต์  อัคราช      บ้านตูบช้าง         16   555

 30  เด็กหญิง  อทิตยา    เย็นกูล     ทีโอเอวิทยา         16   555

 35  เด็กหญิง  ศศิวิมล   พันสถาน     บ้านหูทํานบ         16   555

 53  เด็กชาย  ทศพร     อ่อนไธสง     วัดบ้านปะเคียบ        16   555

 21  เด็กชาย  อนุศิษฏ์   ฝอยศาลา     บ้านพระครูน้อย        16   555

 22  เด็กหญิง  ฐิติมา    พิมพ์ขาว     ชุมชนบ้านนาแพง        16   555

 24  เด็กชาย  พันธวัช   วิวาสุข     บ้านศรีสุข          16   555

 51  เด็กชาย  ระพีพัฒน์  แก้วจงกูล    บ้านปรุบุมะค่า        16   555

195  เด็กชาย  ชุติพนธ์   วงค์เกียรติขจร  มารีย์อนุสรณ์        15.5  689

544  เด็กหญิง  ภัทรนันต์  โตอนันต์     มารีย์อนุสรณ์        15.5  689

 16  เด็กชาย  กมลวัชร   ราชโคตร     มารีพิทักษ์         15   691

 95  เด็กหญิง  จรรยาพร      ์
               เสน่หรัมย์    วัดบ้านประเคียบ       15   691

141  เด็กชาย  จุลจักร   แพนไธสง     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  15   691

453  เด็กชาย  ปิฏิพัทธ์  รักมณี      วัดหงษ์           15   691

556  เด็กชาย  ภาณธร    ภรธนบูรณ์    มารีย์อนุสรณ์        15   691

 10  เด็กหญิง  กนกวรรณ   มงคลชู      อนุบาลร้อยเอ็ด        15   691

204  เด็กชาย  ธนวัฒน์   ฤทธิรัตน์    อนุบาลร้อยเอ็ด        15   691

227  เด็กหญิง  ธาริณี    ทองเรือง     จตุรพักตรพิมาน        15   691

527  เด็กชาย  สุรสีห์   พลลา       อนุบาลร้อยเอ็ด        15   691

 50  เด็กชาย  ธนพล     สุภาพ      บ้านปรุบุมะค่า        15   691
704  เด็กหญิง  ศลิษา    ใจรัมย์     มารีย์อนุสรณ์          14.5  701

715  เด็กชาย  ศิรดิศ    รัชตเวช     มารีย์อนุสรณ์          14.5  701

742  เด็กชาย  ศุวิชยั   เต็มวิบูลย์โชค  มารีย์อนุสรณ์          14.5  701

919  เด็กชาย  ศาศวัต    ลดขุนทด     อนุบาลประโคนชัย         14.5  701

 4  เด็กหญิง  กนกชนนี   เหลาฉลาด     มารีย์อนุสรณ์          14   705

 9  เด็กหญิง  กนกอร    เกื้อประโคน   อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       14   705

 11  เด็กหญิง  กมลชนก    วิสิฏฐ์พรอักษร  มารีย์อนุสรณ์          14   705

 12  เด็กหญิง  กมลชนก    นุชกําบัง    มารีพิทักษ์           14   705

 14  เด็กหญิง  กมลวรรณ   ลาดนอก      บ้านสตึก             14   705

 22  เด็กหญิง  กรวิญญ์   อินทร์วร     มารีย์อนุสรณ์          14   705

 27  เด็กชาย  กฤติธี    มโนวงศ์     มารีย์อนุสรณ์          14   705

 46  เด็กชาย  กันตภณ    อักษรพันธ์    ประโคนชัยวิทยา          14   705

 60  เด็กหญิง  กีตพร    ศรีชะอุ่ม    บ้านอโณทัย            14   705

 66  เด็กหญิง  กุลรัตน์   เดือนแจ้งรัมย์  เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14   705

 72  เด็กหญิง  เกวลี    ทั่วประโคน    มารีย์อนุสรณ์          14   705

 73  เด็กหญิง  เกศกนก    สิ่วไธสง     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    14   705

 78  เด็กชาย  ไกรวิชญ์   วงษ์ตรี     มารีย์อนุสรณ์          14   705

 86  เด็กชาย  คณุตม์    เทผา       มารีพิทักษ์           14   705

 98  เด็กหญิง  จริยา    เทพนคร      มารีย์อนุสรณ์          14   705

105  เด็กหญิง  จันทร์เพ็ญ  สุวรรณสังโส   อนุบาลพุทไธสง          14   705

110  เด็กชาย  จารุวิทย์  เนื้ออ่อน    ประโคนชัยวิทยา          14   705

120  เด็กชาย  จิรวัฒน์   แสนตรา      อนุบาลพุทไธสง          14   705

125  เด็กหญิง  จิราภรณ์   เจ็นประโคน    มารีย์อนุสรณ์          14   705

128  เด็กหญิง  จีน่า    เฮ็นรี่     มารีย์อนุสรณ์          14   705

155  เด็กชาย  ชนนิกานต์  แสวงผล      มารีย์อนุสรณ์          14   705

157  เด็กหญิง  ชนัญญา    คณาพันธ์     มารีย์อนุสรณ์          14   705

159  เด็กหญิง  ชนากานต์   ต้นเกตุ     มารีย์อนุสรณ์          14   705

161  เด็กชาย  ชนาคาร    ชาลีวรรณ     บ้านยางน้ําใส          14   705

178  เด็กชาย  ชวินธรณ์   พิชญ์ประเสริฐ  อนุบาลบุรีรัมย์         14   705

182  เด็กหญิง  ชัญญานุช   ปานาลาด     มารีย์อนุสรณ์          14   705

187  เด็กชาย  ชาญณรงค์   อุ่นวงศ์     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       14   705

189  เด็กชาย  ชาติเชื้อ  ชนะค้า      มารีย์อนุสรณ์          14   705
192  เด็กชาย  ชิติพัทธ์  พงษ์ศิริศักดิ์  อนุบาลลําปลายมาศ         14  705

201  เด็กหญิง  ญาณนันท์  นามบุดดี     มารีย์อนุสรณ์          14  705

232  เด็กหญิง  ณัฐชลีพร  กริชยาวิสิทธิ์  ฮั่วเคี้ยว            14  705

242  เด็กหญิง  ณัฐพร    ปุราชะกา     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    14  705

249  เด็กหญิง  ณัฐวิภา   คูรัมย์     บ้านโนนเจริญ           14  705

250  เด็กหญิง  ณัฐวิภา   สิมณี      ฮั่วเคี้ยว            14  705

292  เด็กชาย  ทิวา    นาราช      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

315  เด็กชาย  ธนศักดิ์  ลําไธสง     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    14  705

317  เด็กชาย  ธนากร    ต้นนอก      บ้านหนองสรวง           14  705

341  เด็กหญิง  ธันยพร   แสงอร่ามกูล   มารีย์อนุสรณ์          14  705

345  เด็กหญิง  ธีมา    รักอํานวยกิจ   มารีย์อนุสรณ์          14  705

349  เด็กชาย  ธีรยุทธ   แก้วซัง     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"   14  705

364  เด็กหญิง  นภัสวรรณ  เพชรเลิศ     มารีย์อนุสรณ์          14  705

381  เด็กหญิง  นัทธมน   เกมกลาง     มารีพิทักษ์           14  705

402  เด็กชาย  บรรพต    คงสือ      บ้านหูทํานบ           14  705

404  เด็กหญิง  บัณฑิตา   หมั่นการ     มารีย์อนุสรณ์          14  705

405  เด็กชาย  บุญญเดช   ราบุรี      มารีย์อนุสรณ์          14  705

422  เด็กหญิง  ปภาวรินท์  รัตนมณีสกุล   มารีย์อนุสรณ์          14  705

430  เด็กหญิง  ประภาศิริ  สุภะกรรม     มารีย์อนุสรณ์          14  705

446  เด็กหญิง  ปักษ์เงิน  อุสาทรัพย์    มารีย์อนุสรณ์          14  705

449  เด็กชาย  ปัณณวิชญ์  บุญเลิศ     อนุบาลบุรีรัมย์         14  705

452  เด็กหญิง  ปาริชาติ  มัดจุปะ     มารีย์อนุสรณ์          14  705

458  เด็กหญิง  ปิยะนันท์  รินทะชัย     วัดสระทอง            14  705

466  เด็กหญิง  ผกามาศ   ไชยพันธ์     มารีย์อนุสรณ์          14  705

483  เด็กชาย  พีรเชษฐ์  ทรัพย์สุดาวงศ์  ประโคนชัยวิทยา          14  705

504  เด็กหญิง  พันไมล์     ่
               คงรุงโชคดี    ฮั่วเคี้ยว            14  705

510  เด็กหญิง  พิชญาภา   สมรุด      บ้านหนองสรวง           14  705

514  เด็กหญิง  พิมนิภา   ฤทธิรณ      อนุบาลพุทไธสง          14  705

517  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก  จันทรมนตรี    บ้านสตึก             14  705

598  เด็กหญิง  ยุวดี    แสนทา      วัดสระทอง            14  705

608  เด็กหญิง  ระวิภา   สุตะนนท์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

616  เด็กหญิง  รัญชิดา   ลานันท์     บ้านท่าเรือ           14  705
622  เด็กหญิง  รัตมา     ใจเพียรทอง    มารีพิทักษ์           14  705

623  เด็กหญิง   ้
         รุงชนม์    เชื้อช่วยชู   เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

641  เด็กชาย  วรเมธ     นาคกระแสร์    อนุบาลบุรีรัมย์         14  705

642  เด็กหญิง  วรรณธร    พรรณวรรณ     มารีย์อนุสรณ์          14  705

671  เด็กหญิง  วาสนา     แก้วกิ่ง     วัดบ้านบุขี้เหล็ก        14  705

672  เด็กหญิง  วาสิตา    สุเทียบตะวัน   มารีย์อนุสรณ์          14  705

673  เด็กหญิง  วิจิตรศิลป์  โสมกระโทก    มารีพิทักษ์           14  705

677  เด็กหญิง    ุ
         วิชดา     คํานาย      วัดหงษ์             14  705

692  เด็กชาย  วีรยุทธ    โพธิมาศ     มารีย์อนุสรณ์          14  705

706  เด็กหญิง  ศศิญา     ศรีระโส     วัดชัยสมพร            14  705

717  เด็กหญิง  ศิริญญา    ศรีเอี่ยมเจริญ  เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

722  เด็กหญิง  ศิริลักษณ์  ญาติปลื้ม    วัดสระทอง            14  705

734  เด็กชาย  ศุภวัชร์   อรัญสาร     ประโคนชัยวิทยา          14  705

751  เด็กชาย  สยมภู     โพธิขํา     วัดหงษ์             14  705

764  เด็กหญิง  สาธญา     บุญกุล      บ้านหินเหล็กไฟ          14  705

765  เด็กหญิง  สาวิตรี    บุ้งทอง     มารีย์อนุสรณ์          14  705

768  เด็กชาย  สิทธิพล    อุไรรัมย์    มารีย์อนุสรณ์          14  705

789  เด็กชาย  สุขสันต์   อุทราศรี     อนุบาลพุทไธสง          14  705

792  เด็กหญิง  สุจิตราภา   สุระแสน     นิภาศิริ             14  705

809  เด็กหญิง  สุนิษา    สะอาด      อนุบาลโนนดินแดง         14  705

834  เด็กหญิง  หญิงไทย    หาญประโคน    ประโคนชัยวิทยา          14  705

841  เด็กชาย  อนุชา     กุไธสง      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    14  705

843  เด็กชาย  อนุพงษ์    คําทองเทียง   ชุมชนบ้านนาแพง          14  705

845  เด็กชาย  อนุวัฒน์   พิทักษา     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

847  เด็กชาย  อภิชย ั    จําลองกุล    มารีพิทักษ์           14  705

848  เด็กชาย  อภิชาต    อนันมา      วัดห้วยหิน            14  705

860  เด็กหญิง  อรทัย     ลูกแก้ว     บ้านหนองไม้งาม 2         14  705

864  เด็กชาย  อรรถพล    ต้นจาน      มารีย์อนุสรณ์          14  705

871  เด็กหญิง  อริสรา    ผ่องใส      มารีย์อนุสรณ์          14  705

878  เด็กหญิง  อัจฉรา    แฟสันเทียะ    นิภาศิริ             14  705

888  เด็กหญิง  อารียา    ผูกพัน      มารีพิทักษ์           14  705

892  เด็กหญิง  อุบลวรรณ   ศรีภักดี     นิภาศิริ             14  705
896  เด็กชาย  เอกพัน   ศีลอวยพร   เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  14  705

909  เด็กหญิง  ฐิตาพร   จิตรมั่น   มารีย์อนุสรณ์          14  705

912  เด็กหญิง  ศิริประภา  อุตมะ     เสนศิริอนุสรณ์          14  705

914  เด็กหญิง  วารุณี   วาลีประโคน  อนุบาลประโคนชัย         14  705

918  เด็กชาย  ดุลวิชญ์  หรีกประ    อนุบาลประโคนชัย         14  705

923  เด็กหญิง  มนิดา    อุยสุข    วัดสระทอง            14  705

928  เด็กหญิง  จิราพัชร  ตะก้อง    อนุบาลประโคนชัย         14  705

931  เด็กชาย  ภานุพงศ์  แสนดัง    อนุบาลประโคนชัย         14  705

936  เด็กชาย  ศิลา    อาญาเมือง   อนุบาลประโคนชัย         14  705

953  เด็กชาย  ปวรุตม์   เนาว์ประโคน  อนุบาลประโคนชัย         14  705

964  เด็กหญิง  สุชาดา   มากะเต    อนุบาลประโคนชัย         14  705

967  เด็กหญิง  ธีราภรณ์  หมายประโคน  อนุบาลประโคนชัย         14  705

978  เด็กหญิง  สมพร    นวินนอก    บ้านท่าเรือ           14  705

 3  เด็กหญิง  กนกนิภา   เพียโคตร   อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

 17  เด็กหญิง  กรรณิการ์  สุดชารี    เมืองสุวรรณภูมิ         14  705

 21  เด็กชาย  กฤตพล    มูลอ่อน    เมืองสุวรรณภูมิ         14  705

 23  เด็กชาย  กฤติพงศ์  เฉวียงวาศ   ไพโรจน์วิชชาลัย         14  705

 24  เด็กชาย  กฤษฎ์    หิรัญอร    อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

 44  เด็กหญิง  เกวลิน   สุพล     อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

 76  เด็กชาย  จานุวัฒน์  ทิวาพัฒน์   บ้านแห่             14  705

 78  เด็กหญิง  จารุณี   สัมนามี    บ้านแห่             14  705

 79  เด็กหญิง  จารุเนตร  พันธ์สีมา   เมืองหนองพอก           14  705

 86  เด็กหญิง  จินต์จุฑา  เปานาเรียง  ไพโรจน์วิชชาลัย         14  705

 97  เด็กชาย  จีรวัฒน์  โคสุวรรณ   บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา     14  705

100  เด็กหญิง  จุฑารัตน์  อรัญมิตร   อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

117  เด็กหญิง  ชนัญธิดา  พรรณะ     พระกุมารร้อยเอ็ด         14  705

120  เด็กหญิง  ชนาภรณ์   ผาสุข     อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

125  เด็กหญิง  ชมพู่    สัตนาโค    บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์      14  705

128  เด็กหญิง  ชลดา    สลักศิลป์   อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

135  เด็กหญิง  ชวัลักษณ์  นาเมฆ     อนุบาลร้อยเอ็ด          14  705

149  เด็กหญิง  ฐิติรัตน์  จิ๋วนุช    เมืองสุวรรณภูมิ         14  705

172  เด็กหญิง  ณิญากร   สืบเสาะจบ   เมืองใหม่สุวรรณภูมิ       14  705
186  เด็กหญิง  ทิชา     ไชยวิชต ิ   บ้านแห่          14  705

195  เด็กชาย  ธนชาต    ละเหลา     บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  14  705

206  เด็กชาย  ธนากร    พิมพ์จันทร์  บ้านค้อโนนสว่าง      14  705

214  เด็กหญิง  ธนาภา    ท่าลาด     อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

223  เด็กหญิง  ธัญลักษณ์  ภูมิพันธุ์   อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

253  เด็กหญิง  นันทวรรณ   แก้วเจียม   อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

261  เด็กหญิง  นิพัทธา   ชะรากามุด   อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

263  เด็กชาย  นิวัฒน์   วงศรีเทพ    ไพโรจน์วิชชาลัย      14  705

282  เด็กชาย  ปฐมรัฐ    หลักคํา    อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

294  เด็กหญิง  ประกายเพชร  บุตรชน     อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

295  เด็กหญิง  ประภัสสร   คําสีเขียว   วารีสวัสดิ์วิทยา     14  705

307  เด็กชาย  ปิติ     คําสวาสดิ์   เมืองสุวรรณภูมิ      14  705

323  เด็กชาย  พชร     สายเชื้อ    พระกุมารร้อยเอ็ด     14  705

327  เด็กหญิง  พรทิพย์   ยิ้มแย้ม    เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    14  705

332  เด็กชาย  พรภิรมย์   ศรีฉายา    บ้านสมสะอาด        14  705

338  เด็กหญิง  พัชรพร    ทองสุข     อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

353  เด็กหญิง  พิชชาภัทร  ฤทธิรัตน์   อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

360  เด็กชาย  พิสิฐ    สมฤาแสง    ไพโรจน์วิชชาลัย      14  705

362  เด็กหญิง  พีรดา    โคระยันต์   พระกุมารร้อยเอ็ด     14  705

372  เด็กหญิง  ภัทราภรณ์  ดีเลิศ     อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

401  เด็กชาย  รัฐศาสตร์  มุขสาร     ไพโรจน์วิชชาลัย      14  705

403  เด็กชาย  รัตภูมิ   มหาแก้ว    เมืองสุวรรณภูมิ      14  705

426  เด็กชาย  วรัญญู    ชุมศรี     เมืองสุวรรณภูมิ      14  705

436  เด็กชาย  วันชัย    อาทิตย์ตั้ง  บ้านแห่          14  705

446  เด็กหญิง  วิชญาดา   ภัทษ์ไพบูลย์  พระกุมารร้อยเอ็ด     14  705

450  เด็กหญิง  วิภาวี    นามวงค์    อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

453  เด็กหญิง  วิลาสินี   ไชยหะนิจ    อนุบาลร้อยเอ็ด      14  705

459  เด็กหญิง  ศภกานต์   มนตรี     ไพโรจน์วิชชาลัย      14  705

464  เด็กหญิง  ศรีสุดา   นามเขต     เมืองสุวรรณภูมิ      14  705

497  เด็กหญิง  สโรชา    แสงโชติ    เมืองสุวรรณภูมิ      14  705

511  เด็กหญิง  สุดารัตน์  ชินพรม     จตุรพักตรพิมาน      14  705

517  เด็กหญิง  สุปรียา   การะคํา    บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  14  705
518  เด็กหญิง  สุพรรษา   มิรัตน์ไพร     วารีสวัสดิ์วิทยา       14   705

535  เด็กชาย  หฤษฎ์    จอมทะรักษ์     อนุบาลร้อยเอ็ด        14   705

539  เด็กหญิง  อตินุช    พนมเขต       อนุบาลร้อยเอ็ด        14   705

553  เด็กชาย  อภิสิทธิ์  ฤทธาพรม      อนุบาลร้อยเอ็ด        14   705

574  เด็กหญิง  อินทิรา   หุ้นตุลา      บ้านสมสะอาด          14   705

582  เด็กหญิง  นิศารัตน์  แสนมนตรี      บ้านเขือง           14   705

590  เด็กชาย  ทวีทรัพย์  แหลมกีก่ํา     บ้านเขือง           14   705

594  เด็กหญิง  รติยาภรณ์  จันทะชํานิ     บ้านเขือง           14   705

597  เด็กหญิง  พิชญสินี   อินทร์ปัญญา    บ้านเขือง           14   705

599  เด็กหญิง  อรอนงค์   ชรารัตน์      บ้านเขือง           14   705

602  เด็กหญิง  บุษราคัม   โพธิ์ทอง      บ้านเขือง           14   705

 31  เด็กหญิง  นันท์นภัส  มิตรโพธิ์ทอง    นิภาศิริ           14   705

 50  เด็กหญิง  แสงเทียน   อรุณรัมย์     บ้านปรุบุมะค่า        14   705

 27  เด็กหญิง  ศุภัสสร   เกวิโก       นิคมสร้างตนเอง 1       14   705

 28  เด็กชาย  พงศกร    สีแสงกอ      บ้านตูบช้าง          14   705

 35  เด็กหญิง  กาญจนา    พนมรัมย์      บ้านหูทํานบ          14   705

 35  เด็กชาย  วิมุติ    พินิจคุณ      บ้านหูทํานบ          14   705

 57  เด็กชาย  ธีร์รัฐ   เรืองสุริยธนากุล  อนุบาลประโคนชัย        14   705

 57  เด็กหญิง  ชนัญญา    วุฒิภิรมย์     อนุบาลประโคนชัย        14   705

 20  เด็กชาย  สุรชัย    เกษหอม       บ้านพระครูน้อย        14   705

 38  เด็กหญิง  ศิริวรรณ   พวงทอง       บ้านยางน้ําใส         14   705

 47  เด็กหญิง  ศิริกัญชลี  เส็งน้อยกูล    บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)    14   705

 46  เด็กหญิง  วาสนา    มาประจวบ      บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)    14   705

 4  เด็กหญิง  มัณฑิตา   นาเมืองรักษ์    บ้านนาเมือง          14   705

 17  เด็กหญิง  ศศิวรรณ   โงนมณี       บ้านหนองหิน          14   705

 5  เด็กหญิง  อินทิรา   กองเสนาะรส     บ้านนาเมือง          14   705

 20  เด็กชาย  ธวัชชัย   แอดอุดม      บ้านเขือง           14   705

162  เด็กหญิง  ชนานันท์   อุทรัง       นิคมสร้างตนเอง 1       13.5  888
127  เด็กชาย  จิรายุส   ซุนเฮงกุล     ภรภัทร            13   889
339  เด็กหญิง  ธัญลักษณ์  ผมทํา       เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  13   889
 1  เด็กหญิง  กชกร     วิชาคํา      มารีพิทักษ์          13   889
558  เด็กชาย  ภาณุวัชร   ฤทธิรอด      มารีย์อนุสรณ์         13   889
565  เด็กหญิง  ภาวิดา   พลพงษ์     มารีย์อนุสรณ์          13   889
619  เด็กหญิง  รัตติยากร  ชัยศร      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    13   889
 54  เด็กชาย  ขวัญชัย   คําภู      บ้านค้อโนนสว่าง         13   889
144  เด็กหญิง  โชติกา   เฉวียงหงส์   จตุรพักตรพิมาน          13   889
435  เด็กหญิง  วัชรภร์   วิชพล      อนุบาลร้อยเอ็ด          13   889
 27  เด็กหญิง  รัตติยาพร  พินโย      นิคมสร้างตนเอง 1         13   889
 52  เด็กชาย  เสกสิทธิ์  เจียมทอง    วัดบ้านปะเคียบ          13   889
173  เด็กหญิง  ชลิตา    แซวรัมย์    มารีย์อนุสรณ์          12.5  900
716  เด็กหญิง  ศิรประภา  สัมโน      มารีย์อนุสรณ์          12.5  900
 15  เด็กหญิง  กมลวรรณ   ฉันฉายา     มารีย์อนุสรณ์          12   902
 25  เด็กชาย  กฤตเมธ   ผกากอง     มารีย์อนุสรณ์          12   902
 36  เด็กชาย  ก้องนที   วัฒนาพสิทธิ์  อนุบาลพุทไธสง          12   902
 37  เด็กชาย  ก้องนภา   ปุเรนเต     บ้านหนองสรวง           12   902
 43  เด็กหญิง  กัณฐมณี   โพธิขํา     วัดหงษ์             12   902
 58  เด็กชาย  กิรติพล   ดวงภักดีรัมย์  มารีย์อนุสรณ์          12   902
 61  เด็กหญิง  กุลณัฐ   เหล่าทะนนท์   มารีย์อนุสรณ์          12   902
 80  เด็กหญิง  ขนิษฐา   จากรัมย์    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"   12   902
 82  เด็กหญิง  ขวัญสุดา  อิติบุตรตา   บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    12   902
 89  เด็กชาย  คุณัชญ์   ทองทิพย์    ประโคนชัยวิทยา          12   902
 90  เด็กชาย  คุณากร   ชินพาษ     ภรภัทร              12   902
103  เด็กชาย  จักรี    จันทร์สุพัฒน์  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    12   902
108  เด็กหญิง  จาภูพัจน์  ปรากฏหาญ    มารีย์อนุสรณ์          12   902
115  เด็กหญิง  จิตสุภา   ไพเราะ     มารีย์อนุสรณ์          12   902
126  เด็กชาย  จิรายุ   สนองชาติ    ฮั่วเคี้ยว            12   902
129  เด็กหญิง  จีรนันท์  บุบผาโต     วัดหงษ์             12   902
133  เด็กหญิง  จุฑามณี   พะธะนะ     นิคมสร้างตนเอง 1         12   902
135  เด็กหญิง  จุฑามาศ   พรรัมย์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  12   902
136  เด็กหญิง  จุฑารัตน์  อินทร์เพชร   วัดห้วยหิน            12   902
139  เด็กชาย  จุติพงษ์  โสไธสง     บ้านหนองสรวง           12   902
153  เด็กหญิง  ชนกานต์   ปรัชญาโชดก   มารีพิทักษ์           12   902
160  เด็กหญิง  ชนากานต์  ทัศนะ      มารีย์อนุสรณ์          12   902
171  เด็กหญิง  ชลันธร   ใจดี      มารีย์อนุสรณ์          12   902
200  เด็กหญิง  ราณี    สุดดี       อนุบาลพุทไธสง          12  902
211  เด็กหญิง  ฐิตารีย์  วงษ์การินทร์   มารีย์อนุสรณ์          12  902
234  เด็กหญิง  ณัฐฐาพร   ลับไธสง      อนุบาลพุทไธสง          12  902
274  เด็กหญิง  ทรายแก้ว  ทวี        มารีย์อนุสรณ์          12  902
280  เด็กหญิง  ทัตติยา   ชุบรัมย์     มารีย์อนุสรณ์          12  902
281  เด็กหญิง  ทัตพร    ชุ่มเสนา     วัดบ้านประเคียบ         12  902
285  เด็กชาย  ทัฬหพล   โทศิริกุล     มารีย์อนุสรณ์          12  902
291  เด็กหญิง  ทิพามณี   ลุยจัตุรัส    อนุบาลโนนดินแดง         12  902
303  เด็กหญิง  ธนพร    ลาภใหญ่      บ้านหินเหล็กไฟ          12  902
307  เด็กหญิง  ธนภรณ์   อามาตย์เสนา    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  12  902
332  เด็กหญิง  ธวัลฉวี   แถมสูงเนิน    วัดหงษ์             12  902
334  เด็กหญิง  ธัญจิรา   สายตา       มารีย์อนุสรณ์          12  902
360  เด็กชาย  นพสิทธิ์  ลิ้มประสิทธิ์ชน  มารีย์อนุสรณ์          12  902
378  เด็กชาย  นัฐพงศ์   เฉยกลาง      วัดบ้านบุขี้เหล็ก        12  902
384  เด็กหญิง  นันทัชพร  อินงาม      วัดหงษ์             12  902
390  เด็กหญิง  นิตยา    โสนาอุ่น     บ้านยางน้ําใส          12  902
403  เด็กชาย  บัณฑิต   กิจจา       อนุบาลพุทไธสง          12  902
406  เด็กหญิง  บุญลิตา   ภมร        บ้านโคกย่วง           12  902
448  เด็กชาย  ปัณณ์ปภพ  ผลประทีปสุริยา  มารีย์อนุสรณ์          12  902
479  เด็กหญิง  พนิตตา   แผ้วพลสง     มารีย์อนุสรณ์          12  902
491  เด็กหญิง  พรหมพร   พรหมราช      มารีย์อนุสรณ์          12  902
502  เด็กหญิง  พัณณิตา   มากชุมแสง     มารีพิทักษ์           12  902
507  เด็กหญิง  พิชญา    ปัดไธสง      วัดสระทอง            12  902
523  เด็กหญิง  พิมพ์วิภา  ทองโสม      มารีพิทักษ์           12  902
529  เด็กหญิง  พุฒาวรรณ    ่
               ฉินเจริญ     อนุบาลพุทไธสง          12  902
531  เด็กหญิง  เพชรดา   เทพปันนา     มารีย์อนุสรณ์          12  902
535  เด็กหญิง  แพรพลอย   ใบพัด       วัดหงษ์             12  902
548  เด็กหญิง  ภัทรวดี   เสงียม      มารีพิทักษ์           12  902
550  เด็กหญิง  ภัทรสุดา  พินงรัมย์     อนุบาลโนนดินแดง         12  902
560  เด็กชาย  ภานัฐ    เขตกัน      มารีย์อนุสรณ์          12  902
563  เด็กหญิง  ภารดี    แก้ววิรัตน์    วัดห้วยหิน            12  902
610  เด็กหญิง  รังสิมา   พนาจันทร์     วัดหงษ์             12  902
638  เด็กหญิง  วิภาวรรณ   กลางเนตร     วัดหงษ์             12  902
643  เด็กชาย  วรรณธัช    เจียมรัมย์    ประโคนชัยวิทยา          12  902
651  เด็กชาย  วรัญญู    บุญที       อนุบาลพุทไธสง          12  902
664  เด็กหญิง  วสุณี     เหมือยไธสง    บ้านเทพพัฒนา           12  902
665  เด็กชาย  วัจน์กร    สุภัณภพ      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  12  902
681  เด็กหญิง  วิภาวี    เจริญศรี     วัดบ้านประเคียบ         12  902
682  เด็กชาย  วิริยะ    บุญเกิด      มารีย์อนุสรณ์          12  902
695  เด็กชาย  วีระศักดิ์  รักษากุล     บ้านท่าเรือ           12  902
703  เด็กหญิง  ศลิษา     ตั้งอดุลย์รัตน์  มารีย์อนุสรณ์          12  902
711  เด็กชาย  ศักดภัทร   เหมือนไธสง    บ้านเทพพัฒนา           12  902
713  เด็กชาย  ศาสตร์ศิลป์  สารสัสดีกุล    มารีย์อนุสรณ์          12  902
730  เด็กหญิง  ศุภมัสด์   พงษ์สิงห์จันทร์  มารีย์อนุสรณ์          12  902
739  เด็กหญิง  ศุภากร    ทรงชัยยศ     มารีย์อนุสรณ์          12  902
740  เด็กหญิง  ศุภาพิชญ์   บํารุงธรรม    มารีย์อนุสรณ์          12  902
754  เด็กหญิง  สโรชา     จุลไธสง      วัดหงษ์             12  902
779  เด็กหญิง  สิริรัตน์   เกิดวงษ์     มารีย์อนุสรณ์          12  902
788  เด็กชาย  สุขสันต์   สินไธสง      มารีย์อนุสรณ์          12  902
808  เด็กหญิง  สุนันทา    แลไธสง      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    12  902
810  เด็กหญิง  สุนิสา    คิดไธสง      บ้านหนองสรวง           12  902
812  เด็กชาย  สุปรีดี    ปรีชารัมย์    มารีย์อนุสรณ์          12  902
816  เด็กหญิง  สุพรรษา    พิมลรัมย์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  12  902
832  เด็กชาย  สุวิจักขณ์  น้อมกลาง     มารีย์อนุสรณ์          12  902
856  เด็กชาย  อภิสิทธิ์   อาญาเมือง     มารีพิทักษ์           12  902
863  เด็กชาย  อรรฆพร    ทองสุกแก้ว    มารีย์อนุสรณ์          12  902
886  เด็กหญิง  อารียา    นวดไธสง      วัดหงษ์             12  902
897  เด็กชาย  เอกราช    เฉลียววงษ์    ชุมชนบ้านนาแพง          12  902
900  เด็กชาย  โอภาส     จันทะนัน     บ้านหนองสรวง           12  902
901  เด็กหญิง  พรพิรัตน์   เป้าสูงเนิน    เสนศิริอนุสรณ์          12  902
910  เด็กหญิง  ณัฐสถา    จักรนารายณ์    อนุบาลประโคนชัย         12  902
915  เด็กหญิง  บุณยวีร์   ชาญประโคน     อนุบาลประโคนชัย         12  902
929  เด็กหญิง  จิราพร    สลิดประโคน    อนุบาลประโคนชัย         12  902
935  เด็กชาย  วิธวินท์   วงศ์สม      อนุบาลประโคนชัย         12  902
950  เด็กหญิง  ภัทราพร   โสภา       อนุบาลประโคนชัย    12  902
952  เด็กหญิง  สุนันทา   สอนแหยม     อนุบาลประโคนชัย    12  902
960  เด็กหญิง  กาญจนา   จิงพรงพงศ์เกษม  อนุบาลประโคนชัย    12  902
962  เด็กหญิง  กัญญาวีร์  กระมล      อนุบาลประโคนชัย    12  902
970  เด็กหญิง  สุชาดา   บกแก้ว      อนุบาลประโคนชัย    12  902
974  เด็กชาย  ณัฐวุธ   บังทอง      บ้านอโณทัย      12  902
979  เด็กหญิง  นิภาพร   พูดดี      บ้านท่าเรือ      12  902
 6  เด็กหญิง  กนกวรรณ   กองพา      จตุรพักตรพิมาน    12  902
 14  เด็กหญิง  กมลรัตน์  คํายางข้อง    ชุมชนบ้านหนองแคน   12  902
 16  เด็กหญิง  กรชนก    สร้อยสุวรรณ   วารีสวัสดิ์วิทยา   12  902
 26  เด็กหญิง  กฤษณา    แสนเสนา     อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
 30  เด็กหญิง  กัลยกร   คลังมนตรี    เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  12  902
 31  เด็กหญิง  กัลยรัตน์  นนทะภา      อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
 36  เด็กหญิง  กาญจนา   สีดาหัวดี    บ้านแห่        12  902
 43  เด็กหญิง  กุลณัฐ   วัจนามัย     จตุรพักตรพิมาน    12  902
 53  เด็กหญิง  ขวัญชนก   คําทะไม     ชุมชนบ้านหนองแคน   12  902
 71  เด็กชาย  จักรี    เปี่ยมธรรม    เมืองสุวรรณภูมิ    12  902
 82  เด็กหญิง  จิตนา    สิงห์สั่งถ้ํา  บ้านแห่        12  902
 90  เด็กชาย  จิรสิน   ทับเที่ยง    บ้านแห่        12  902
104  เด็กหญิง  จุฬารัตน์  มะลาศรี     อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
113  เด็กหญิง  ชนกณัฐ   จ้อยนุแสง    อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
118  เด็กหญิง  ชนากานต์  เกวลิน      อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
124  เด็กหญิง  ชนิพร    เนตรโสภา     บ้านแห่        12  902
130  เด็กหญิง  ชลธิชา   ทอนมาต      ชุมชนบ้านหนองแคน   12  902
141  เด็กชาย  ชิษณุพงศ์  ขันแก้ว     พระกุมารร้อยเอ็ด   12  902
150  เด็กชาย  ณรงคฤทธิ์  สักโภ      เมืองสุวรรณภูมิ    12  902
163  เด็กหญิง  ณัฐธิดา   พรมจ้อย     ไพโรจน์วิชชาลัย    12  902
185  เด็กชาย  ทัศศิศ   บุญวิเศษ     อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
188  เด็กหญิง  ทิพย์วิมล  สีลาหอม     เมืองปทุมรัตต์    12  902
202  เด็กชาย  ธนภัทร   คงมั่น      เมืองสุวรรณภูมิ    12  902
207  เด็กชาย  ธนากร    แผลงฤทธิ์    วารีสวัสดิ์วิทยา   12  902
215  เด็กชาย  ธนารัฐ   ฤทธิ์น้ําคํา   ไพโรจน์วิชชาลัย    12  902
233  เด็กชาย  ธีรเจต    เกษตรสินธ์     จตุรพักตรพิมาน      12  902
241  เด็กหญิง  นพฤทธิ์    ทิพยวัฒน์     บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  12  902
250  เด็กหญิง  นวลอนงค์   น้อยสําราช     ชุมชนบ้านหนองแคน     12  902
255  เด็กหญิง  นากานต์    โสคําแก้ว     บ้านแห่         12  902
270  เด็กหญิง  บุษญากาญจน์  สามเมือง      อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
275  เด็กหญิง  เบญจวรรณ   บุญภูงา      ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
286  เด็กหญิง  ปนัดดา    เศษลือ       เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
310  เด็กชาย  ปิยนนท์    คําอ่อนศรี     เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
318  เด็กชาย  พงศกร     ทาหาวงษ์      อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
336  เด็กหญิง  พรสรวง    วิไลศิลป์     ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
344  เด็กหญิง  พัชริดา    สอนโกษา      อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
348  เด็กชาย  พัฒนศักดิ์  เปรมปรีด์     ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
349  เด็กหญิง  พัทธ์ธีรา   เฉวียงหงส์     จตุรพักตรพิมาน      12  902
358  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก   โควบุตร      ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
359  เด็กหญิง  พิมพ์ลักษณ์  แสนณรงค์      พระกุมารร้อยเอ็ด     12  902
365  เด็กชาย  พุฒิพงษ์   บุตรบุญชู     เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
366  เด็กชาย  ภวิศ     ธีระรัตนนุกูลชัย  ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
368  เด็กหญิง  ภัณฑิรา    แสวงเจริญ     อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
380  เด็กหญิง  ภาริดา    คําสีเขียว     ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
391  เด็กหญิง  มัณฑนา    ธรรมเสนา      เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
392  เด็กหญิง  มัณฑนากร   โพธิ์สนาม     เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
404  เด็กหญิง  รานี     อาลี        อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
409  เด็กหญิง  เรืองรจิต   เพิ่มศรี      เมืองใหม่สุวรรณภูมิ   12  902
419  เด็กหญิง  วนัชพร    บุตรนัย      ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
420  เด็กชาย  วรชิต     ทิวาพัฒน์     บ้านแห่         12  902
438  เด็กหญิง  วัลลภาภรณ์  ธรรมสารัตน์    เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
441  เด็กหญิง  วาริสา    เดชไพร       พระกุมารร้อยเอ็ด     12  902
461  เด็กหญิง  ศรัญพร    พูลเพิ่ม      ไพโรจน์วิชชาลัย     12  902
467  เด็กหญิง  ศศินิภา    วงศ์คําจันทร์   อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
478  เด็กชาย  ศิริศักดิ์  โอวาทสาร      เมืองสุวรรณภูมิ     12  902
496  เด็กหญิง  สรารัตน์   ภาระพันธ์     อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
512  เด็กหญิง  สุดารัตน์   อ่อนสาคร      อนุบาลร้อยเอ็ด      12  902
515  เด็กหญิง  สุทาธินี   อินทร์โท่โล่  อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
521  เด็กหญิง  สุภัทรา    แก้วขอนแก่น   พระกุมารร้อยเอ็ด   12  902
528  เด็กชาย  สุรชัย    ธาตุสุวรรณ   บ้านแห่       12  902
530  เด็กหญิง  สุวรรณดาว   หิมพล      อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
532  เด็กหญิง  เสาวลักษณ์  สีลาดเลา    อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
534  เด็กชาย  หฤษฎ์     มอม       บ้านนาเมือง     12  902
540  เด็กหญิง  อทิตยารัตน์  นันทะมีชย  ั  อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
546  เด็กชาย  อนุศักดิ์   ราชสมบัติ    เมืองสุวรรณภูมิ   12  902
548  เด็กหญิง  อนุสรา    เปลือยหนองแข้  อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
549  เด็กชาย  อภิชาต    สุริยะวงค์   อนุบาลร้อยเอ็ด    12  902
557  เด็กชาย  อรรถพร    แก้วมนตรี    ไพโรจน์วิชชาลัย   12  902
563  เด็กหญิง  อัฉริยา    เวียงอินทร์   ไพโรจน์วิชชาลัย   12  902
565  เด็กหญิง  อาทิตยา    ไชยวินสูญ    เมืองปทุมรัตต์    12  902
575  เด็กชาย  เอกภัทร    ต้นจาน     เมืองปทุมรัตต์    12  902
580  เด็กชาย  ปรวัฒน์    อิระทูล     บ้านเขือง      12  902
581  เด็กหญิง  สมปราถนา   มนตรีโพธิ์   บ้านเขือง      12  902
586  เด็กหญิง  สุกัญญา    หนูทะแค     บ้านเขือง      12  902
593  เด็กหญิง  ภัทรวดี    เสถียรเขต    บ้านเขือง      12  902
596  เด็กหญิง  สมฤทัย    น้อยวันนา    บ้านเขือง      12  902
 9  เด็กหญิง  นันท์นภัส   ตั้งธรรมทัศน์  ประโคนชัยวิทยา    12  902
 23  เด็กหญิง  กฤษติญา    สําโรงลุน    ชุมชนบ้านนาแพง    12  902
 39  เด็กหญิง  ชุติภา    เลื่อนรัมย์   บ้านยางน้ําใส    12  902
 39  เด็กชาย  พัฒนพงศ์   วงศ์แก้ว    บ้านยางน้ําใส    12  902
 16  เด็กหญิง  มาริสา    คะเรียงรัมย์  ประกาศธรรมคุณวิทยา  12  902
 57  เด็กหญิง  วิภาวี    ทองคนทา     อนุบาลประโคนชัย   12  902
 36  เด็กหญิง  สโรชา     ที่รัก     บ้านหูทํานบ     12  902
 20  เด็กชาย  ชาตรี     ศรีหาพันธ์   บ้านพระครูน้อย    12  902
 38  เด็กชาย  สุวิทย์    สูงยิ่ง     บ้านยางน้ําใส    12  902
 24  เด็กหญิง  ชลลดา     บุญธรรม     บ้านศรีสุข      12  902
 55  เด็กหญิง  ปฐมาภรณ์   ชัยวรรณ์    ภรภัทร        12  902
 55  เด็กหญิง  ศรัณย์ภัทร  ใจสว่าง     ภรภัทร        12  902
 54  เด็กหญิง  อัญชุลี    ไพบึง      ภรภัทร        12  902
 17  เด็กหญิง  ศิรินทร์ทิพย์  สุริยะ     บ้านหนองหิน           12   902
 8  เด็กหญิง  นิริศรา     บัวแสน     บัวสูงบัวเงินวิทยา        12   902
 8  เด็กชาย  อภิเดช     แสงเนตร     บัวสูงบัวเงินวิทยา        12   902
 18  เด็กหญิง  อรวราลักษ์   ดําดี      ชุมชนบ้านหนองแคน         12   902
 3  เด็กหญิง  ชยากร      พุททัศน์    เมืองปทุมรัตต์          12   902
 3  เด็กหญิง  สิรินารถ    สีลา      เมืองปทุมรัตต์          12   902
 33  เด็กหญิง  กษมา      วิทยาประโคน   มารีย์อนุสรณ์          11.5  1091
723  เด็กหญิง  ศิริลักษณ์   พันธ์ไธสง    มารีพิทักษ์           11.5  1091
 64  เด็กหญิง  กุลธิดา     ศรีวาจา     มารีย์อนุสรณ์          11   1093
373  เด็กชาย  นวฤกษ์     ตุพิมาย     มารีย์อนุสรณ์          11   1093
412  เด็กชาย  ปฏิญญา      ่
                 รุงเรืองศิลป์  มารีย์อนุสรณ์          11   1093
424  เด็กหญิง  ประกายดาว    ลีโย      เทศบาล 3             11   1093
433  เด็กหญิง  ปรานต์ไพลิน   ธงศิริ     มารีพิทักษ์           11   1093
436  เด็กชาย  ปรินทร์     หลาวทอง     ฮั่วเคี้ยว            11   1093
 12  เด็กหญิง  สุภัทรา     อาจประโตน    บ้านหนองไม้งาม 2         11   1093
168  เด็กหญิง  ชลธิชา     ทองบาเอว    ชุมชนบ้านนาแพง          10.5  1100
 3  เด็กหญิง  กชามาส     ถาวรรัชชต์   มารีย์อนุสรณ์          10   1101
 57  เด็กหญิง  กิติยา     มัดจุปะ     มารีย์อนุสรณ์          10   1101
117  เด็กหญิง  จิรนันท์    ปราชิโก     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  10   1101
145  เด็กหญิง  เจนจิต     จิตคติ     มารีย์อนุสรณ์          10   1101
169  เด็กหญิง  ชลธิชา     ศรีภา      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    10   1101
190  เด็กชาย  ชาติสง่า    ผาเจริญ     บ้านยางน้ําใส          10   1101
208  เด็กหญิง  ฐานิศรา     บุญล้น     มารีย์อนุสรณ์          10   1101
214  เด็กหญิง  ฐิติมา     พนาจันทร์    วัดหงษ์             10   1101
227  เด็กหญิง  ณัฏฐวดี     ศรีมหาพรม    อนุบาลพุทไธสง          10   1101
264  เด็กหญิง  ดวงฤทัย     ไชยโคตร     มารีย์อนุสรณ์          10   1101
287  เด็กหญิง  ทิชากร     ศรีคํา     วัดชัยสมพร            10   1101
293  เด็กชาย  ทีปกรณ์     ผึงวงษ์     บ้านหนองสรวง           10   1101
308  เด็กชาย  ธนภัทร     ภู่ประเสริฐ   อนุบาลบุรีรัมย์         10   1101
320  เด็กชาย  ธนาคร      พวงไธสง     ชุมชนบ้านนาแพง          10   1101
344  เด็กชาย  ธิติวัฒน์    วิมลอนันธรณ์  มารีย์อนุสรณ์          10   1101
354  เด็กหญิง  นงนภัส     เดชดํารงรักษ์  มารีย์อนุสรณ์          10   1101
355  เด็กชาย  นนท์นที   จันทรสมัย     มารีย์อนุสรณ์          10  1101
380  เด็กชาย  นัทธกานต์  เนาวสุข      ประโคนชัยวิทยา          10  1101
389  เด็กหญิง  นิตย์รดี   กลีบอุบล     มารีพิทักษ์           10  1101
392  เด็กชาย  นิติธร    เกษสร       มารีย์อนุสรณ์          10  1101
409  เด็กหญิง  บุษราคัม   พัดเย็น      บ้านหนองสรวง           10  1101
419  เด็กหญิง  ปนัดตา    โมกไธสง      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    10  1101
439  เด็กชาย  ปรีชา    ปราบมะเร็ง    มารีย์อนุสรณ์          10  1101
441  เด็กหญิง  ปฤทวรินทร์  เนรคา       มารีย์อนุสรณ์          10  1101
447  เด็กหญิง  ปัญญารัตน์  พาพะหม      ประโคนชัยวิทยา          10  1101
450  เด็กหญิง  ปาณิศา    เกษมศรี      ประโคนชัยวิทยา          10  1101
456  เด็กหญิง  ปิยหทัย   ทาสุวรรณ     มารีย์อนุสรณ์          10  1101
460  เด็กหญิง  ปิยะพร    อาสาสุข      มารีย์อนุสรณ์          10  1101
463  เด็กหญิง  เปรมกมล   เกษรชื่น     มารีพิทักษ์           10  1101
464  เด็กหญิง  เปรมฤดี   นวลสุวรรณ     บ้านเทพพัฒนา           10  1101
470  เด็กชาย  พงศธร    สองห้องนอก    วัดห้วยหิน            10  1101
498  เด็กหญิง  พัชญาภา   รักเมือง     วัดบ้านประเคียบ         10  1101
500  เด็กหญิง  พัณณิตา   โมกศรี      วัดหงษ์             10  1101
546  เด็กหญิง  ภัทรวดี         ั
               ลิ้มศักดิ์ชยกิจ  มารีย์อนุสรณ์          10  1101
551  เด็กหญิง  ภัทรสุดา   เลาะไธสง     วัดหงษ์             10  1101
552  เด็กหญิง  ภัทราภรณ์  พินงรัมย์     อนุบาลโนนดินแดง         10  1101
571  เด็กชาย  ภูเบศร์   บุญรับ      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    10  1101
584  เด็กหญิง  มัทวัน    ปัญญารัมย์    มารีย์อนุสรณ์          10  1101
599  เด็กชาย  รจิต     รจิตบูรณะกุล   มารีย์อนุสรณ์          10  1101
625  เด็กชาย   ่
         รุงสุริยา  มูลไธสง      บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    10  1101
626  เด็กหญิง  รุจิกร    บุญไธสง      วัดสระทอง            10  1101
631  เด็กหญิง  ลลิตา    เอ้บมนฑล     มารีพิทักษ์           10  1101
637  เด็กหญิง  วนิศรา    วิชติ       อนุบาลพุทไธสง          10  1101
645  เด็กหญิง  วรรณิดา   ทองดาว      อนุบาลพุทไธสง          10  1101
647  เด็กชาย  วรรธนัย   กุลสุทธิชย  ั  มารีย์อนุสรณ์          10  1101
648  เด็กหญิง  วรรัตน์   อยู่ครบ      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  10  1101
650  เด็กหญิง  วรัญชนา   ปัดสําราญ     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  10  1101
652  เด็กหญิง  วรางคณา   จุนใจ       ประโคนชัยวิทยา          10  1101
655  เด็กหญิง  วราภรณ์    คํากลาง     วัดหงษ์             10  1101
656  เด็กหญิง  วรารัตน์    กมลมณีรัตน์   วัดหงษ์             10  1101
669  เด็กชาย  วันจักรี    สบาย       มารีพิทักษ์           10  1101
687  เด็กชาย  วิศิษฐ์ศิลป์  ฉวีแปลง     มารีย์อนุสรณ์          10  1101
688  เด็กหญิง  วิสา      เอี่ยมสะอาด   เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  10  1101
693  เด็กชาย  วีระพล     อะโรคา      บ้านอโณทัย            10  1101
700  เด็กชาย  ศราวุธ     แนนไธสง     วัดชัยสมพร            10  1101
725  เด็กชาย  ศิวกร     ตรีกูล      อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       10  1101
726  เด็กชาย  ศิวกร     ภาคะเวท     อนุบาลบุรีรัมย์         10  1101
760  เด็กชาย  สัณหพรรธน์   อมรพลัง     มารีย์อนุสรณ์          10  1101
777  เด็กหญิง  สิริยากร    หงษ์คํา     วัดหงษ์             10  1101
783  เด็กหญิง  สุกัญญา    พลรักษา     วัดสระทอง            10  1101
822  เด็กหญิง  สุภาพร     วงศ์สิงห์    บ้านหนองสรวง           10  1101
825  เด็กหญิง  สุภาระดา    ฤทธิ์เดชรัมย์  บ้านหนองสรวง           10  1101
849  เด็กหญิง  อภิญญา     โพธิราช     วัดหงษ์             10  1101
868  เด็กหญิง  อรอนงค์    แสนมณี      อนุบาลพุทไธสง          10  1101
872  เด็กหญิง  อริสา     นาคการะสิน    มารีย์อนุสรณ์          10  1101
917  เด็กชาย  ธนาธิป     วงศ์เกียรติขจร  มารีย์อนุสรณ์          10  1101
921  เด็กชาย  ไกรวิชญ์    ครามสายออ    มารีย์อนุสรณ์          10  1101
922  เด็กหญิง  สกาวใจ     เตาะไธสง     วัดสระทอง            10  1101
927  เด็กหญิง  พิมพ์ชนก    วุฒิ       อนุบาลบุรีรัมย์         10  1101
939  เด็กหญิง  บุณยกร     ภัณฑประทีป    อนุบาลประโคนชัย         10  1101
942  เด็กหญิง  ญาสุมิน    มากภิบาล     อนุบาลประโคนชัย         10  1101
951  เด็กหญิง  ชฎาภรณ์    ทัพโพรัง     อนุบาลประโคนชัย         10  1101
975  เด็กหญิง  กรกนก     ศรีนุเสน     มารีย์อนุสรณ์          10  1101
 11  เด็กหญิง  กนกอร     คัทธจันทร์    จตุรพักตรพิมาน          10  1101
 33  เด็กหญิง  กัลยรัตน์   ไชยวิเศษ     เมืองหนองพอก           10  1101
 49  เด็กหญิง  เกษริน     ทองภูบาล     ชุมชนบ้านหนองแคน         10  1101
 74  เด็กหญิง  จันทนาฏย์   บุษบา      อนุบาลร้อยเอ็ด          10  1101
 83  เด็กชาย  จิตรกร     วะรินทร์     บ้านแห่             10  1101
 92  เด็กหญิง  จิราพร     บุญเข็ม     บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา     10  1101
103  เด็กหญิง  จุรีรัตน์   ภูธร       บ้านแห่             10  1101
106  เด็กหญิง  เจษฎาภรณ์  ปิ่งพรม      ชุมชนบ้านหนองแคน     10  1101
111  เด็กหญิง  ชญานิษฐ์   สุดสังข์     พระกุมารร้อยเอ็ด     10  1101
126  เด็กหญิง  ชมภูนุช   พวงมาลา      บ้านแห่          10  1101
127  เด็กหญิง  ชไมยพร    ไกรกลางดอน    เมืองสุวรรณภูมิ      10  1101
133  เด็กชาย  ชวัลลักษณ์  คุ้มบุดดี     จตุรพักตรพิมาน      10  1101
145  เด็กชาย  ฌาคริน    สุขประเสริฐ    เมืองสุวรรณภูมิ      10  1101
151  เด็กหญิง  ณริสสา    เมียมขุนทด    บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  10  1101
165  เด็กหญิง  ณัฐริกา   แห่สถิตย์     บ้านแห่          10  1101
174  เด็กหญิง  ดวงกมล    ดํารงวงศ์เจริญ  อนุบาลร้อยเอ็ด      10  1101
180  เด็กชาย  ทศพร     สุทธิประภา    บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  10  1101
218  เด็กหญิง  ธนิตา    วรรณโชติ     ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
225  เด็กหญิง  ธัญวรัตน์  ฆารกุล      บ้านแห่          10  1101
252  เด็กหญิง  นันทนิตย์  พุทธปิญโญ     ชุมชนบ้านหนองแคน     10  1101
256  เด็กชาย  นําโชค    หงษ์ศรี      พระกุมารร้อยเอ็ด     10  1101
267  เด็กหญิง  บุญผานุช   วันโพนทอง     ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
269  เด็กหญิง  บุรีสกร   แก้วมูลเมือง   จตุรพักตรพิมาน      10  1101
284  เด็กชาย  ปณิธาน    สุทธิประภา    พระกุมารร้อยเอ็ด     10  1101
303  เด็กหญิง  ปนัดดา    กลมมลี      บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  10  1101
306  เด็กหญิง  ปานตา    วารินทร์     บ้านแห่          10  1101
370  เด็กหญิง  ภัทรภรณ์   ดีเสมอ      อนุบาลร้อยเอ็ด      10  1101
381  เด็กชาย  ภาสธรณ์   มณีฉาย      อนุบาลร้อยเอ็ด      10  1101
402  เด็กหญิง  รัตนาภรณ์  บุญคาน      บ้านสมสะอาด        10  1101
406  เด็กหญิง   ่
         รุงนิภา   ทิวาพัฒน์     บ้านแห่          10  1101
417  เด็กหญิง  วชิราภรณ์  นระราช      ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
437  เด็กหญิง  วัลยา    เรืองสุจริต    ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
443  เด็กชาย  วิจิตร    ทิวาพัฒน์     บ้านแห่          10  1101
476  เด็กหญิง  ศิริพร    สอนศรี      บ้านค้อโนนสว่าง      10  1101
520  เด็กหญิง  สุพิชญา   อุปแก้ว      ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
531  เด็กหญิง  สุสมา    บุญแสงส่ง     บ้านแห่          10  1101
545  เด็กชาย  อนุชติ    บุญหลัง      บ้านนาเมือง        10  1101
562  เด็กหญิง  อัจฉราภรณ์  ชูลิขสิทธิ์    ไพโรจน์วิชชาลัย      10  1101
567  เด็กหญิง  อาทิตยา   ขอสุข       เมืองสุวรรณภูมิ      10  1101
577  เด็กหญิง  นารีรัตน์    ดวงวงษา    บ้านเขือง            10  1101
584  เด็กชาย  จักกรินทร์   ธานีวรรณ   บ้านเขือง            10  1101
585  เด็กชาย  บรรลือศักดิ์  ชรารัตน์   บ้านเขือง            10  1101
589  เด็กชาย  นาวิน      ทนงแผลง    บ้านเขือง            10  1101
603  เด็กหญิง  ขวัญสุดา    เจริญศิริ   บ้านเขือง            10  1101
609  เด็กหญิง  แพรวพราว    สองเมือง   อนุบาลร้อยเอ็ด          10  1101
 13  เด็กชาย  สิทธิชยั    ปักกาสัง   บ้านโนนเจริญ           10  1101
 44  เด็กชาย  จิรกฤต     คมกริช    อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       10  1101
 6  เด็กชาย  อภิวัฒน์    วงศ์คํา    บ้านท่าเรือ           10  1101
 20  เด็กชาย  จักรกริช    ทองศรี    บ้านพระครูน้อย          10  1101
 53  เด็กหญิง  สุกัญญา     เปรียบสม   วัดบ้านปะเคียบ          10  1101
 46  เด็กหญิง  อาทิตยา     ก้อนเสมา   บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)     10  1101
 54  เด็กหญิง  รัญสุดา     เพ็งทองหลาง  ภรภัทร              10  1101
 4  เด็กหญิง  เมธาณี     พิมพิลา    บ้านนาเมือง           10  1101
 5  เด็กหญิง  วราภรณ์     จันทร์นันต์  บ้านนาเมือง           10  1101
 18  เด็กหญิง  ณัฐกานต์    เสาร์วงษ์   ชุมชนบ้านหนองแคน         10  1101
 18  เด็กหญิง  สุมิตตา     จัดสาน    ชุมชนบ้านหนองแคน         10  1101
 7  เด็กหญิง  สุดารัตน์    พิมพ์พาชัย  บ้านวังเข            10  1101
 21  เด็กหญิง  จันทรัศม์    โพอินทะ    บ้านเขือง            10  1101
 21  เด็กหญิง  ปิยธิดา     เวียงสมุทร  บ้านเขือง            10  1101
 21  เด็กชาย  ภาชิน      จันทะคัด   บ้านเขือง            10  1101
799  เด็กหญิง  สุชาวดี     คงเพชร    มารีย์อนุสรณ์          9.5  1234
806  เด็กหญิง  สุธาศินี    นาคไธสง    มารีย์อนุสรณ์          9.5  1234
296  เด็กหญิง  ธนกร      โสแพทย์    มารีพิทักษ์           9   1236
495  เด็กชาย  พัชรพล     กันหา     บ้านพระครูน้อย          9   1236
980  เด็กหญิง  นัยนา      ยินดีรัมย์  บ้านท่าเรือ           9   1236
 52  เด็กหญิง  ขนิษฐา     ขุราษี    อนุบาลร้อยเอ็ด          9   1236
364  เด็กชาย  พีระพล     เทพมณี    อนุบาลร้อยเอ็ด          9   1236
 20  เด็กชาย  กรวิชญ์     ชัยมั่น    มารีย์อนุสรณ์          8   1241
 29  เด็กชาย  กฤษฏา      สุขสบาย    บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)     8   1241
 52  เด็กหญิง  กานต์ชนา    มะริดรัมย์  เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8   1241
 75  เด็กชาย  เกียรติศักดิ์  ชัยพิทักษ์  วัดบ้านประเคียบ         8   1241
 84  เด็กหญิง  คฑามาศ    สระประโคน   บ้านหนองไม้งาม 2         8  1241
102  เด็กชาย  จักริน    ยาวไธสง    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    8  1241
106  เด็กหญิง  จาฏพัจน์   พูลสวัสดิ์   มารีพิทักษ์           8  1241
118  เด็กหญิง  จิรวรรณ   แซ่โอ้ว    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    8  1241
121  เด็กชาย  จิรวัฒน์   ผําชัย     ฮั่วเคี้ยว            8  1241
122  เด็กหญิง  จิรสุดา   ดาราแสน    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    8  1241
124  เด็กหญิง  จิรัฐติกาล  ตุ้มไธสง    บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    8  1241
198  เด็กชาย  ฌาณวัฒน์   รัทธะนี    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8  1241
207  เด็กหญิง  ฐาปณีย์   ศรีสง่า    มารีย์อนุสรณ์          8  1241
230  เด็กชาย  ณัฐชนนท์   แข็งกล้า    บ้านยางน้ําใส          8  1241
231  เด็กชาย  ณัฐชนน     ่
               รุงรันต์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8  1241
270  เด็กชาย  ตระกูล    ชื่นเย็น    อนุบาลบุรีรัมย์         8  1241
272  เด็กชาย  ตันติกร   เปริบรัมย์   มารีย์อนุสรณ์          8  1241
357  เด็กชาย  นนทวัฒน์   โวหาร     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8  1241
393  เด็กชาย  นิติพัทธ์  ศรีคํา     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)    8  1241
400  เด็กชาย  นิวัฒน์   อุปพงษ์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8  1241
418  เด็กหญิง  ปนัดดา    ชุบไธสง    อนุบาลพุทไธสง          8  1241
426  เด็กหญิง  ประณยา    อรรคมุต    มารีย์อนุสรณ์          8  1241
427  เด็กหญิง  ประณาพร   ขุนทอง     อนุบาลพุทไธสง          8  1241
443  เด็กชาย  ปวีณ     อื้อเพชรพงษ์  อนุบาลพุทไธสง          8  1241
444  เด็กหญิง  ปวีณา    แสงสุขเลิศ   วัดบ้านประเคียบ         8  1241
455  เด็กหญิง  ปิยธิดา   อุปสรรค    มารีย์อนุสรณ์          8  1241
457  เด็กหญิง  ปิยะดา    ตุลไธสง    ชุมชนบ้านนาแพง          8  1241
486  เด็กหญิง  พรนิภา    จงจิตกลาง   บ้านยางน้ําใส          8  1241
503  เด็กชาย  พันธวัช   พลสยม     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  8  1241
508  เด็กหญิง  พิชญา    แก้วพลงาม   มารีย์อนุสรณ์          8  1241
521  เด็กหญิง  พิมพ์รภัส  เตือนไธสง   วัดชัยสมพร            8  1241
527  เด็กหญิง  พิรดา    สิงห์ชย ั   ชุมชนบ้านนาแพง          8  1241
572  เด็กชาย  ภูริณัฐ   ทองสุขศรี   มารีย์อนุสรณ์          8  1241
576  เด็กหญิง  ภูสุดา    วงศ์จําปา   ประโคนชัยวิทยา          8  1241
589  เด็กหญิง  มุกรินทร์  อาจอาสา    มารีพิทักษ์           8  1241
624  เด็กหญิง   ่
         รุงรวิน   เจนการ     มารีย์อนุสรณ์          8  1241
634  เด็กหญิง  วจี      แก้วพิลารมย์  ชุมชนบ้านนาแพง        8  1241
644  เด็กหญิง  วรรณพร     ละอองทวง    บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)   8  1241
653  เด็กชาย  วราธร     ธนะวิระยะศักดิ์ อนุบาลพุทไธสง        8  1241
694  เด็กชาย  วีระวัฒน์   ยารัมย์     ฮั่วเคี้ยว          8  1241
744  เด็กหญิง  สกุลรัตน์   พลแสน      วัดชัยสมพร          8  1241
745  เด็กชาย  สถาปนิก    ศรีสุรักษ์   ชุมชนบ้านนาแพง        8  1241
753  เด็กหญิง  สริญญา     แก้วศรี     มารีย์อนุสรณ์        8  1241
770  เด็กชาย  สิรวิชญ์    รัตนโภคภัณฑ์ มารีย์อนุสรณ์          8  1241
796  เด็กหญิง  สุชาดา     นามมูล     อนุบาลพุทไธสง        8  1241
813  เด็กหญิง  สุปรียา    คะชุนรัมย์   มารีย์อนุสรณ์        8  1241
876  เด็กหญิง  อัจฉรา     อาจปราบ     อนุบาลบุรีรัมย์       8  1241
880  เด็กหญิง  อัจฉริยากรณ์  ศรีคุณ     บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  8  1241
890  เด็กชาย  อิทธิศักดิ์  อึ้งพัฒนากิจ  มารีย์อนุสรณ์        8  1241
898  เด็กชาย  เอกสิทธิ์   กิจคณะ     ประโคนชัยวิทยา        8  1241
924  เด็กหญิง  นงลักษณ์    แก้วคําชาติ   วัดสระทอง          8  1241
925  เด็กหญิง  พรพิมล     ผลผาสุข     วัดสระทอง          8  1241
944  เด็กหญิง  รวิวรรณ    ราชประโคน    อนุบาลประโคนชัย       8  1241
961  เด็กหญิง  กัญญาวริส   กระมล      อนุบาลประโคนชัย       8  1241
972  เด็กหญิง  รัชฎาพร    ต้มวารีย์    อนุบาลประโคนชัย       8  1241
983  เด็กหญิง  ณัชชา     ปัญญารัมย์   อนุบาลบุรีรัมย์       8  1241
984  เด็กหญิง  พิชญานิน            อ
                ปาลกะวงศ์ ณ อยธยา นุบาลบุรีรัมย์       8  1241
 7  เด็กหญิง  กนกวรรณ    ขิดเข่ม     เมืองปทุมรัตต์        8  1241
 8  เด็กหญิง  กนกวรรณ    วิเศษการ    ไพโรจน์วิชชาลัย       8  1241
 15  เด็กหญิง  กมลวรรณ    มาตย์จันทร์   เมืองสุวรรณภูมิ       8  1241
 29  เด็กหญิง  กัญญพัชร    พันธะไชย    ไพโรจน์วิชชาลัย       8  1241
115  เด็กหญิง  ชนม์ชนก    ติ๊บสุก     ไพโรจน์วิชชาลัย       8  1241
132  เด็กชาย  ชลิต      ปฐมกสิวัฒนา   อนุบาลร้อยเอ็ด        8  1241
142  เด็กหญิง  ชุติมน     ศักดิวงศ์    เมืองหนองพอก         8  1241
164  เด็กชาย  ณัฐพงศ์    กาจุ๊ด     บ้านนาเมือง         8  1241
178  เด็กชาย  ทรงชัย     ภูพันใบ     เมืองสุวรรณภูมิ       8  1241
209  เด็กชาย  ธนากร     สังวร      เมืองสุวรรณภูมิ       8  1241
216  เด็กหญิง  ธนิตตา     ดวงแสนจันทร์ อนุบาลร้อยเอ็ด         8  1241
219  เด็กหญิง  ธมิตา     เกษมทรัพย์   อนุบาลร้อยเอ็ด    8  1241
299  เด็กหญิง  ปรียาภรณ์   กุดหอม     อนุบาลร้อยเอ็ด    8  1241
319  เด็กชาย  พงศธร     ดุละภิภาค   เมืองสุวรรณภูมิ   8  1241
324  เด็กชาย  พชร สรภูมิ  สรภูมิ     อนุบาลร้อยเอ็ด    8  1241
383  เด็กชาย  ภูเนศ     มิรัตน์ไพร   วารีสวัสดิ์วิทยา   8  1241
428  เด็กหญิง  วราภรณ์    พากเพียร    อนุบาลร้อยเอ็ด    8  1241
433  เด็กชาย  วสวัตติ์   หลวงเทพ    ไพโรจน์วิชชาลัย   8  1241
442  เด็กหญิง  วิกันตา    แสวง      เมืองสุวรรณภูมิ   8  1241
492  เด็กชาย  สมพร     เดชศรี     เมืองสุวรรณภูมิ   8  1241
495  เด็กหญิง  สรามน     เสขุนทด    เมืองหนองพอก     8  1241
505  เด็กหญิง  สิรินพร    จันทุดม    บ้านนาเมือง     8  1241
510  เด็กหญิง  สุดใจ     บัวระบัติ   บ้านแห่       8  1241
519  เด็กหญิง  สุพิชชา    ชดช้อย     อนุบาลร้อยเอ็ด    8  1241
524  เด็กหญิง  สุภาวดี    สิงห์หาเทพ   บ้านแห่       8  1241
538  เด็กชาย  อติเทพ    นาภา      จตุรพักตรพิมาน    8  1241
578  เด็กชาย  ภูมิพิพัฒน์  ชรารัตน์    บ้านเขือง      8  1241
579  เด็กชาย  วราวุธ    อารีเอื้อ   บ้านเขือง      8  1241
583  เด็กชาย  พงศ์พันธุ์  พรมแสง     บ้านเขือง      8  1241
598  เด็กหญิง  สุพัตรา    พันภูรักษ์   บ้านเขือง      8  1241
 32  เด็กหญิง  ศุภิถา    กานกระโทก   นิภาศิริ       8  1241
 30  เด็กหญิง  วรัญญา    ดลประสิทธิ์  ทีโอเอวิทยา     8  1241
 7  เด็กชาย  ฤทธิชย ั   บุดทะสุ    วัดหลักศิลา     8  1241
 16  เด็กหญิง  พัชรินทร์   หมั่นทองหลาง  ประกาศธรรมคุณวิทยา  8  1241
 36  เด็กหญิง  พรรณกร    ดวงทอง     บ้านหูทํานบ     8  1241
 12  เด็กหญิง  สโรชา     วันจันทึก   บ้านหนองไม้งาม 2   8  1241
 38  เด็กหญิง  สุพัตรา    กุลสัวสดิ์   บ้านยางน้ําใส    8  1241
 53  เด็กหญิง  กัญญาพัชร   ปะวะโก     วัดบ้านปะเคียบ    8  1241
 21  เด็กหญิง  อรวรรณ    บุญสิทธิ์   บ้านพระครูน้อย    8  1241
 21  เด็กหญิง  อาทิตยา    ประเสริฐศรี  บ้านพระครูน้อย    8  1241
 22  เด็กหญิง  เจนนิภา    วงศิริ     ชุมชนบ้านนาแพง    8  1241
 22  เด็กหญิง  วลัยลักษณ์  วงศ์เส     ชุมชนบ้านนาแพง    8  1241
 55  เด็กหญิง  พิชยา     หาญยักวงศ์   ภรภัทร        8  1241
 52  เด็กชาย  ชัยสิทธิ์  เปรียบสม     วัดบ้านปะเคียบ          8  1241
 52  เด็กชาย  สาโรจน์   ซื่อสัตย์    วัดบ้านปะเคียบ          8  1241
 51  เด็กชาย  ฐาปกรณ์   แบ่งรัมย์    บ้านปรุบุมะค่า          8  1241
 20  เด็กชาย  ศราวุธ   จันทะคัด     บ้านเขือง            8  1241
663  เด็กชาย  วสวัตติ์  ศรีเที่ยง    อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       7  1345
568  เด็กหญิง  อาทิตยา   ขันธิราช     ไพโรจน์วิชชาลัย         7  1345
 54  เด็กหญิง  อังคนา   วาลมุลตรี    ภรภัทร              7  1345
 50  เด็กหญิง  กัลยกร   ผิวผัน      มารีย์อนุสรณ์          6  1348
 59  เด็กชาย  กิรยุทธ์  เหมือนประโคน   มารีย์อนุสรณ์          6  1348
 67  เด็กหญิง  กุลวดี   ชยมชัย      อนุบาลโนนดินแดง         6  1348
 69  เด็กหญิง  เก็จวไลย       ั
               นาคศิริชยกุล   มารีพิทักษ์           6  1348
119  เด็กชาย  จิรวัฒน์  ตุงไธสง     อนุบาลพุทไธสง          6  1348
146  เด็กหญิง  เจนจิรา   พรหมเอาะ     ประโคนชัยวิทยา          6  1348
164  เด็กหญิง  ชนิตา    ศรีประทุม    อนุบาลบุรีรัมย์         6  1348
226  เด็กหญิง  ณัฏฐณิชา  แสนแก้ว     มารีย์อนุสรณ์          6  1348
228  เด็กหญิง  ณัฏฐา    แก้วกล้า     มารีย์อนุสรณ์          6  1348
289  เด็กหญิง  ทิพย์สุดา  เรียนไธสง    วัดชัยสมพร            6  1348
423  เด็กหญิง  ประกายดาว  สุริฉาย     อนุบาลโนนดินแดง         6  1348
465  เด็กหญิง  ผกากานต์  แนบสุข      เทศบาล 3             6  1348
485  เด็กหญิง  พรนภา    สวนดอกไม้    ประโคนชัยวิทยา          6  1348
490  เด็กหญิง  พรรษมล   กาญจนภักดี    อนุบาลพุทไธสง          6  1348
540  เด็กชาย  ภราดร    ศรีศิลา     มารีย์อนุสรณ์          6  1348
570  เด็กชาย  ภูชติ    เพประโคน     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์       6  1348
592  เด็กหญิง  เมธาวี   ธรรมวงศ์     มารีพิทักษ์           6  1348
728  เด็กหญิง  ศิวตา    เดียงสา     วัดหงษ์             6  1348
729  เด็กชาย  ศุภกร    วิเศษนคร     มารีย์อนุสรณ์          6  1348
731  เด็กหญิง  ศุภรดา   เสียงเสนาะ    วัดหงษ์             6  1348
803  เด็กหญิง  สุทธิดา   สุทธิ      บ้านโคกย่วง           6  1348
837  เด็กชาย  อดิศร    ศรีสมพงษ์    บ้านหนองสรวง           6  1348
838  เด็กชาย  อดิศร    สุธรรม      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  6  1348
839  เด็กหญิง  อทิตยา   สิงห์กัลย์    ชุมชนบ้านนาแพง          6  1348
905  เด็กชาย  ต้นกว้า   กีรติพงศ์ภักดี  มารีย์อนุสรณ์          6  1348
920  เด็กชาย  พงศธร     แสงสุวรรณ    มารีย์อนุสรณ์       6  1348
943  เด็กหญิง  ปิยะดา    จันทร์แก้ว   อนุบาลประโคนชัย      6  1348
954  เด็กหญิง  นภิสา        ่
                วสุเรือโรจน์  อนุบาลประโคนชัย      6  1348
 42  เด็กชาย  กิตติศักดิ์  สิงห์หาเทพ   บ้านแห่          6  1348
 85  เด็กหญิง  จิตราภรณ์   หม่องพรม    เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    6  1348
 98  เด็กชาย  จุฑาธวัช   สุวรรณศร    อนุบาลร้อยเอ็ด      6  1348
157  เด็กหญิง  ณัฐฐินันท์  สมบัวคู     บ้านสมสะอาด        6  1348
183  เด็กหญิง  ทักษพร    พันธุศิลา    จตุรพักตรพิมาน      6  1348
190  เด็กชาย  ทิวา     พุทธวันดี    บ้านแห่          6  1348
234  เด็กชาย  ธีรภัทร    เจริญผิว    อนุบาลร้อยเอ็ด      6  1348
237  เด็กชาย  นทีธร     พรมวงค์     บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  6  1348
239  เด็กชาย  นนธวัต    นนทพรหม     อนุบาลร้อยเอ็ด      6  1348
320  เด็กหญิง  พงศ์พัชรา   เหลาเกิ้มฮุ้ง  อนุบาลร้อยเอ็ด      6  1348
330  เด็กหญิง  พรพิมล    เพียรสองชั้น  เมืองสุวรรณภูมิ      6  1348
342  เด็กหญิง  พัชราภรณ์   ธันธะมา     บ้านแห่          6  1348
355  เด็กชาย    ิ
         พิชตศักดิ์  ประสงค์จีน   เมืองสุวรรณภูมิ      6  1348
427  เด็กหญิง  วรางคณา    ศิริสุวรรณ   พระกุมารร้อยเอ็ด     6  1348
452  เด็กชาย  วิรุฬพันธ์  แสนประดิษฐ์   ไพโรจน์วิชชาลัย      6  1348
516  เด็กหญิง  สุนิตา    โพธิ์โชติ    อนุบาลร้อยเอ็ด      6  1348
547  เด็กชาย  อนุสรณ์    อ่อนนาม     บ้านแห่          6  1348
566  เด็กหญิง  อาทิตยา    รัดรอด     บ้านสมสะอาด        6  1348
569  เด็กหญิง  อาภัสรา    ประเสริฐสังข์  เมืองหนองพอก       6  1348
587  เด็กหญิง  อรวรรณ    พิมพ์แหวน    บ้านเขือง         6  1348
591  เด็กชาย  ศราวุธ    บํารุงเอื้อ   บ้านเขือง         6  1348
592  เด็กหญิง  นิตยาภรณ์   อายอดรักษ์   บ้านเขือง         6  1348
600  เด็กหญิง  กุลณัฐ    ชลเทพ      บ้านเขือง         6  1348
607  เด็กชาย  ธนวัฒน์    ชนะพันธ์    ไพโรจน์วิชชาลัย      6  1348
613  เด็กชาย  ชนาธิป    ธานีวรรณ    ไพโรจน์วิชชาลัย      6  1348
 46  เด็กหญิง  สุพาดา    เพิ่มมี     บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  6  1348
 26  เด็กชาย  เอกวิชญ์   สุทธิประภา   นิคมสร้างตนเอง 1     6  1348
 20  เด็กชาย  ชํานาญ    ธานีวรรณ    บ้านเขือง         6  1348
385  เด็กหญิง  นันทิชาภา   โสภณ      มารีย์อนุสรณ์       5  1404
559  เด็กชาย  ภาณุวัฒน์  หลงรัก     มารีย์อนุสรณ์          5  1404
100  เด็กชาย  จักรชัย   สีเหง่าขํา   วัดห้วยหิน            4  1406
237  เด็กหญิง  ณัฐริกา   พันธ์เสงี่ยม  วัดหงษ์             4  1406
347  เด็กชาย  ธีรภัทร์  เศรษฐา     มารีย์อนุสรณ์          4  1406
475  เด็กชาย  พงศ์ศิริ  จิไธสง     วัดหงษ์             4  1406
511  เด็กหญิง  พิชญาวี   มณีเรืองแสง   มารีย์อนุสรณ์          4  1406
595  เด็กหญิง  เมริสา   สุภิษา     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"  4  1406
617  เด็กชาย  รัฐกร    กองภูเขียว   มารีย์อนุสรณ์          4  1406
762  เด็กหญิง  สาธินี   อะเพื่อนรัมย์  มารีย์อนุสรณ์          4  1406
894  เด็กหญิง  อุมาภรณ์  ชาภักดี     อนุบาลโนนดินแดง         4  1406
976  เด็กหญิง   ่
         รุงฤดี   ห้วยหงษ์ทอง   บ้านท่าเรือ           4  1406
 87  เด็กหญิง  จินตนกร   ทิพฤาชา     บ้านนาเมือง           4  1406
 95  เด็กหญิง  จิราภัทร  วงวังจันทร์   ชุมชนบ้านหนองแคน         4  1406
184  เด็กหญิง  ทัญฑิกา   ผิวผา      เมืองปทุมรัตต์          4  1406
297  เด็กชาย  ประสิทธิ์  บุญชู      บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา     4  1406
456  เด็กชาย  วุฒิพงษ์  พลค้อ      อนุบาลร้อยเอ็ด          4  1406
525  เด็กชาย  สุรบดี   สุดตา      อนุบาลร้อยเอ็ด          4  1406
544  เด็กชาย  อนาวิล   นันทวงศ์    อนุบาลร้อยเอ็ด          4  1406
558  เด็กชาย  อรรธนพ   ปัจจัย     ชุมชนบ้านหนองแคน         4  1406
559  เด็กหญิง  อริสา    สุวัฒน์ศุภกุล  อนุบาลร้อยเอ็ด          4  1406
 24  เด็กหญิง  นิพาดา   ศรีดา      บ้านศรีสุข            4  1406
112  เด็กหญิง  จิตราภรณ์  ผึงวงษ์     บ้านหนองสรวง           2  1426
493  เด็กชาย  พลวัต    ต้นเสียดี    มารีย์อนุสรณ์          2  1426
418  เด็กหญิง  วธัญญา   วารินทร์    บ้านแห่             2  1426
 7  เด็กหญิง  กนกวรรณ   จันถาวร     บ้านหนองขวาง
 8  เด็กหญิง  กนกวรรณ   ศรีภา      อนุบาลลําปลายมาศ
 13  เด็กหญิง  กมลทิพย์  เนตรฉ่ํา    บ้านกุดโคลน
 24  เด็กชาย  กฤตเมธ   ไม้งาม     มารีย์อนุสรณ์
 26  เด็กหญิง  กฤตยาพร    ่
               รุงรัตนพงศ์   ฮั่วเคี้ยว
 30  เด็กชาย  กฤษณะ    บุญรักษา    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
 31  เด็กชาย  กฤษณะ    มัดจุปะ     มารีย์อนุสรณ์
 32  เด็กชาย  กฤษดา    ดาแก้ว     อนุบาลบุรีรัมย์
 38  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ    บุ้งทอง      บ้านหนองขวาง
 40  เด็กหญิง  กัญญาณัฐ    บางรุง่      เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
 41  เด็กหญิง  กัญญาพร     จันทนัน      อนุบาลพุทไธสง
 42  เด็กหญิง  กัญธิชา     วงศ์มนัสนันท์   อนุบาลบุรีรัมย์
 45  เด็กชาย  กันตพนธ์    ปริวัฒนศักดิ์   มารีย์อนุสรณ์
 49  เด็กหญิง  กัลยกร     นาคสูงเนิน    บ้านหนองขวาง
 53  เด็กหญิง  กิ่งกาญจน์   ปะโสทะกัง     อนุบาลบุรีรัมย์
 65  เด็กหญิง  กุลธิดา     สิทธิกุล     มารีย์อนุสรณ์
 68  เด็กหญิง  กุสตรี     ทบวิชา      บ้านหนองขวาง
 77  เด็กชาย  โกเมศ      เกลี้ยงกรแก้ว   อนุบาลโนนดินแดง
 79  เด็กชาย  ไกรวิทย์    นามศรี      บ้านหนองขวาง
 85  เด็กหญิง  คฑามาศ     อุมมะลี      บ้านหนองขวาง
 88  เด็กหญิง  คริสตินาแอนน์  วอฟเฟนเดน     มารีย์อนุสรณ์
101  เด็กชาย  จักรพงษ์    โอดเปี้ย     รางศิริราษฏร์อนุสรณ์
107  เด็กชาย  จาตุรนต์    บุญที       มารีย์อนุสรณ์
109  เด็กหญิง  จาริยา     พุธรักชาติ    บ้านหนองขวาง
114  เด็กหญิง  จิตสินี     คุ้มสุข      บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
116  เด็กหญิง  จินดาสิริ    สงวนทรัพย์    มารีย์อนุสรณ์
131  เด็กชาย  จีรภัทร     พะเนตรรัมย์    บ้านกุดโคลน
132  เด็กหญิง  จุฑาทิพย์    พะไลรัมย์     บ้านกุดโคลน
138  เด็กหญิง  จุฑารัตน์    แดงหล้า      อนุบาลบุรีรัมย์
140  เด็กหญิง  จุติมา     ยังสืบชาติ    บ้านบัวตะเคียน
143  เด็กหญิง  จุฬารัตน์    บุญมี       มารีย์อนุสรณ์
148  เด็กชาย  เฉลิมศักดิ์   อุตมะ       เทศบาล 3
150  เด็กหญิง  ชญานิษฐ์    บํารุงอาจ     มารีย์อนุสรณ์
154  เด็กหญิง  ชนากานต์    กิจกมลเศวต    ฮั่วเคี้ยว
163  เด็กหญิง  ชนิกานต์         ั
                 บริกุลมีชย    มารีย์อนุสรณ์
167  เด็กชาย  ชรินศร     เสริฐนวลสวัสดิ์  อนุบาลลําปลายมาศ
172  เด็กหญิง  ชลิดา      จันทะนัน     ประโคนชัยวิทยา
174  เด็กหญิง  ชลิตา        ้
                 ภู่หอย      บ้านเพียแก้ว
175  เด็กหญิง  ชลิตา      อยู่สาโก     บ้านบัวตะเคียน
180  เด็กหญิง  ชัชญา      ประหยัดรัตน์   มารีย์อนุสรณ์
184  เด็กชาย  ชัยวัฒน์  สมกิจสิริ     อนุบาลบุรีรัมย์
185  เด็กหญิง  ชัลตา    เจริญศิริ     มารีย์อนุสรณ์
191  เด็กชาย  ชาวิช    ธัญวุฒิภัทร    อนุบาลบุรีรัมย์
193  เด็กชาย  ชิษณุพงศ์  นิติไชยโรจน์   มารีย์อนุสรณ์
196  เด็กชาย  เชาวรัตน์  แฉล้มไธสง     อนุบาลพุทไธสง
197  เด็กหญิง  โชติกา   ก๊กรัมย์     บ้านกุดโคลน
209  เด็กหญิง  ฐาปนี    ชัยช่วย      มารีพิทักษ์
210  เด็กหญิง  ฐิตาภา   พรหมบุตร     มารีย์อนุสรณ์
213  เด็กหญิง  ฐิติมา   กันหาสุระ     บ้านหนองขวาง
216  เด็กหญิง  ฐิติมา   ถิระศิลป์     มารีพิทักษ์
217  เด็กหญิง  ฐิติรัตน์  ปักเคยะกา     บ้านหนองขวาง
219  เด็กหญิง  ฐิติรัตน์  อุทธบูรณ์     อนุบาลพุทไธสง
229  เด็กหญิง  ณัฏฐา    แซ่ลิ้ม      อนุบาลบุรีรัมย์
236  เด็กหญิง  ณัฐณิชา   พลพินิจ      อนุบาลบุรีรัมย์
238  เด็กชาย  ณัฐนนท์   พะวิกขุณี     ฮั่วเคี้ยว
241  เด็กชาย  ณัฐพงษ์   ผ่องขํา      บ้านบัวตะเคียน
243  เด็กชาย  ณัฐพล    จันคล้ายอิน    เทศบาล 3
245  เด็กชาย  ณัฐภูมิ   ผาดไธสง      วัดหงษ์
247  เด็กหญิง  ณัฐวดี   บํารุง      บ้านสตึก
248  เด็กชาย  ณัฐวร    บังทอง      บ้านอโณทัย
251  เด็กชาย  ณัฐวุฒิ   สวัสดิ์พูน    มารีพิทักษ์
254  เด็กหญิง  ณัฐสุดา   คิดสงวน      มารีย์อนุสรณ์
259  เด็กหญิง  ณิชกานต์  เชื่อสาย     อนุบาลบุรีรัมย์
266  เด็กหญิง  ดวงหทัย   อุนานนท์     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
267  เด็กชาย  ดุษฏี    บรรจงชาติ     บ้านขามสามัคคี
269  เด็กชาย  ตรรกพงศ์  สุวรรณอัคระเดชา  มารีย์อนุสรณ์
277  เด็กชาย  ทศพล    เงินกลม      บ้านกุดโคลน
290  เด็กหญิง  ทิพสุดา   แก้แกมจันทร์   อนุบาลลําปลายมาศ
297  เด็กชาย  ธนกฤต    เสาว์สุภาพ    อนุบาลบุรีรัมย์
298  เด็กชาย  ธนกฤต    เอกจิรพงศ์    มารีย์อนุสรณ์
301  เด็กชาย  ธนดี    เดชาสุภาพ     อนุบาลบุรีรัมย์
304  เด็กหญิง  ธนพร    เฉลยพจน์     อนุบาลบุรีรัมย์
306  เด็กหญิง  ธนภรณ์   กําปลิว      บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
309  เด็กชาย  ธนภัทร   น้ําหวาน     บ้านบัวตะเคียน
311  เด็กหญิง  ธนรรชพร   นันโช       เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
312  เด็กหญิง  ธนวดี    ชูวงศ์วุฒิ    มารีย์อนุสรณ์
314  เด็กชาย  ธนวิชญ์   ศิริ       ประโคนชัยวิทยา
319  เด็กชาย  ธนากร    แท่นทอง      มารีย์อนุสรณ์
323  เด็กชาย  ธนานันต์  รัตนาถาวร     มารีย์อนุสรณ์
324  เด็กชาย  ธนายุทธ์  จันทร์ปลิว    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
325  เด็กชาย  ธนินท์       ่
               ธนัยรุงโรจน์   มารีย์อนุสรณ์
326  เด็กชาย  ธเนศพล   หวังพิทักษ์วงศ์  มารีย์อนุสรณ์
329  เด็กชาย  ธรรมรัตน์  ศรีจะบก      อนุบาลบุรีรัมย์
330  เด็กหญิง  ธรรมสรณ์  ผิวทอง      บ้านกุดโคลน
331  เด็กหญิง  ธรัญญา   วงศ์บุญชา     บ้านหนองขวาง
333  เด็กหญิง  ธัญจิรา   แซ่วประโคน    ประโคนชัยวิทยา
335  เด็กหญิง  ธัญญาภรณ์  พิมพ์จันทร์    มารีย์อนุสรณ์
340  เด็กหญิง  ธันยพร   แผลงประพันธ์   มารีย์อนุสรณ์
342  เด็กหญิง  ธันยากร   เหล็กพัฒนากุล   บ้านสตึก
350  เด็กชาย  ธีร์วศิน  ปาประโคน     อนุบาลบุรีรัมย์
352  เด็กชาย  ธีระวัฒน์  เพลงสันเทียะ   เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
353  เด็กชาย  นครินทร์  ผ่องขํา      บ้านบัวตะเคียน
366  เด็กหญิง  นภัสสร   ภิญโญ่พานิชย์   มารีย์อนุสรณ์
370  เด็กชาย  นฤเบศก์   บุญที       อนุบาลพุทไธสง
375  เด็กหญิง  นัฏฐาสิริ  เรียงใหม่     มารีพิทักษ์
382  เด็กหญิง  นันชพร   ทําสารดอง     อนุบาลโนนดินแดง
387  เด็กหญิง  น้ําเพชร  กําลังรัมย์    บ้านขามสามัคคี
391  เด็กหญิง  นิติตา   จันทร์ศักดิ์   บ้านบัวตะเคียน
395  เด็กชาย  นิธิศ    เจริญศรี     อนุบาลลําปลายมาศ
397  เด็กหญิง  นิภาพรรณ  ยวนรัมย์     มารีย์อนุสรณ์
398  เด็กหญิง  นิรชา    วันจันทึก     อนุบาลประโคนชัย
408  เด็กหญิง  บุษยา    เที่ยงสาย     บ้านหนองขวาง
410  เด็กหญิง  เบญจรัตน์  กุมชาติ      บ้านหินเหล็กไฟ
413  เด็กหญิง  ปฏิญญา   กฤตเมธากร     มารีย์อนุสรณ์
416  เด็กหญิง  ปณิชา      ่
                รุงปิตะรังสี   มารีย์อนุสรณ์
425  เด็กชาย  ประจักษ์    แฟมไธสง     อนุบาลบุรีรัมย์
429  เด็กหญิง  ประภารัตน์   พงษ์นาศินทร์   อนุบาลลําปลายมาศ
432  เด็กชาย  ปรัตถกร    บุญถึง      มารีพิทักษ์
434  เด็กชาย  ปริญญา     ทานะขันธ์    มารีย์อนุสรณ์
435  เด็กชาย  ปริญญา     สันตะวงศ์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
437  เด็กหญิง  ปริยฉัตร    โกติรัมย์    มารีย์อนุสรณ์
438  เด็กชาย  ปริวัตร    ผาเจริญ     มารีย์อนุสรณ์
440  เด็กหญิง  ปรียาภรณ์   จันทร์ธีระวงศ์  อนุบาลบุรีรัมย์
462  เด็กหญิง  ปูรณ์จิตสุภา  เจียรพันธุ์   ฮั่วเคี้ยว
467  เด็กชาย  ผดุงเกียรติ  สร้อยสูงเนิน   อนุบาลพุทไธสง
478  เด็กชาย  พนธกร     ตั้งทรัพย์    มารีย์อนุสรณ์
481  เด็กหญิง  พรชนัน     เสงี่ยมศักดิ์  ประโคนชัยวิทยา
482  เด็กหญิง  พรณภา     กล้าแข็ง     บ้านกุดโคลน
484  เด็กชาย  พรเทพ     กองรัมย์     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
492  เด็กหญิง  พราววรินทร์  อยู่ดีรัมย์   บ้านท่าเรือ
496  เด็กชาย  พัชรพล     พินแก้ว     บ้านบัวตะเคียน
497  เด็กหญิง  พัชรมัย    ตั้งประโคน    มารีย์อนุสรณ์
499  เด็กหญิง  พัชรินทร์   บุราณสุข     มารีย์อนุสรณ์
506  เด็กหญิง  พิชชานันท์   ศรไชย      มารีย์อนุสรณ์
522  เด็กหญิง  พิมพ์วลัญช์  ธรรมวัตร     ฮั่วเคี้ยว
530  เด็กหญิง  พูนสุข     นงประโคน     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
532  เด็กหญิง  เพชรรัตน์   บุราณสุข     มารีย์อนุสรณ์
536  เด็กชาย  ไพศาล     เจียมทอง     วัดบ้านประเคียบ
539  เด็กชาย  ภนุพร     นิสุนทร     บ้านบัวตะเคียน
580  เด็กหญิง  มธุรส     ไชยสุริยา    วัดธรรมถาวร
582  เด็กหญิง  มยุรี     เดโชรัมย์    มารีย์อนุสรณ์
583  เด็กหญิง  มลธิตา     ลี้ประเสริฐ   มารีย์อนุสรณ์
586  เด็กหญิง  มาริษา     เสนาจอหอ     บ้านบุกระสัง
591  เด็กชาย  เมธวัน     ศรีสุข      มารีย์อนุสรณ์
597  เด็กหญิง  ยุรดี     แดงชาติ     บ้านบัวตะเคียน
603  เด็กหญิง  รวิภา     มั่งกลาง     อนุบาลโนนดินแดง
604  เด็กหญิง  รวิวรรณ    ประวาสุข   ประโคนชัยวิทยา
607  เด็กหญิง  ระพีพรรณ   พลสวัสดิ์   อนุบาลโนนดินแดง
614  เด็กชาย  รัชนาท    ศรีโพธิ์   เทศบาล 3
620  เด็กหญิง  รัตนา     ลาบึง     บ้านสตึก
621  เด็กหญิง  รัตนาภรณ์   อยู่สาโก   บ้านบัวตะเคียน
629  เด็กหญิง  ลลนา     พรมดีมา    บ้านหนองขวาง
633  เด็กชาย  ลากิศ     อิงคณินันต์  อนุบาลบุรีรัมย์
636  เด็กหญิง  วชิราพร    แทนพลกรัง   อนุบาลบุรีรัมย์
646  เด็กหญิง  วรรณิศา    ชมชื่น    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
649  เด็กหญิง  วรฤทัย    ศุภโกศล    มารีย์อนุสรณ์
654  เด็กหญิง  วราภรณ์    ศุณแสน    บ้านสตึก
657  เด็กหญิง  วรารัตน์   สิงหาราม   อนุบาลลําปลายมาศ
660  เด็กหญิง  วริศรา    เสาวพันธ์   อนุบาลบุรีรัมย์
662  เด็กหญิง  วฤณี     สุจินพรหม   บ้านขามสามัคคี
667  เด็กชาย  วัชรวิชญ์   สุชเกษม    มารีย์อนุสรณ์
675  เด็กชาย  วิชติ     ศรีระพัน   บ้านหนองขวาง
680  เด็กหญิง  วินัดดา    มิถุนารงศ์  บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
683  เด็กชาย  วิวัฒน์    ตราชูชาติ   บ้านบัวตะเคียน
684  เด็กชาย  วิวัฒน์ธิกร  คะโลรัมย์   เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
685  เด็กชาย  วิศรุจน์   คุระใด    อนุบาลโนนดินแดง
690  เด็กชาย  วีรภัทร    นันโช     มารีย์อนุสรณ์
698  เด็กชาย  ศรัณย์    วรนาม     อนุบาลโนนดินแดง
699  เด็กชาย  ศรายุทร    บุตรแวว    บ้านอโณทัย
707  เด็กหญิง  ศศิตนันทน์  ฤทธิ์ไธสง   มารีย์อนุสรณ์
708  เด็กหญิง  ศศิธร     ผิ้วไธสง   บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
709  เด็กหญิง  ศศินพักตร์  คําผง     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
720  เด็กหญิง  ศิริพร    ห้าวหาญ    บ้านสตึก
721  เด็กหญิง  ศิริรัตน์   ชมงาม     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
733  เด็กหญิง  ศุภรัสม์   สมานชาติ   มารีพิทักษ์
741  เด็กหญิง  ศุภิสรา    สุธีระกุล   มารีย์อนุสรณ์
747  เด็กหญิง  สถิตาภรณ์   สนิทชัย    อนุบาลบุรีรัมย์
752  เด็กชาย  สรรักช์    สรศิริ    มารีพิทักษ์
755  เด็กหญิง  สโรชา    อาอินทร์     อนุบาลลําปลายมาศ
756  เด็กหญิง  สวนีย์    ทองวิเศษ     ประโคนชัยวิทยา
757  เด็กหญิง  สวภาว์    ดาวเรรัมย์    บ้านหนองขวาง
759  เด็กชาย  สหรัฐ    ศักดิ์ศรีตระกูล  มารีย์อนุสรณ์
766  เด็กหญิง  สิตานันท์  ศรีสุวอ      อนุบาลบุรีรัมย์
767  เด็กชาย  สิทธิกร   ราศีเฟื่อง    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
769  เด็กหญิง  สิรดา    เหลาเสนา     ประโคนชัยวิทยา
780  เด็กหญิง  สิริวิภา   เทียมเลิศ     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
782  เด็กหญิง  สุกประภาดา  เธียรวรรณ     อนุบาลบุรีรัมย์
784  เด็กหญิง  สุกัญญา   ทวีรัมย์     บ้านกุดโคลน
785  เด็กหญิง  สุกัญญา   อาญาสิทธิ์    มารีย์อนุสรณ์
786  เด็กหญิง  สุกัญญา   สูตรกระโทก    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
790  เด็กหญิง  สุคลธมาศ   งามชื่น      มารีย์อนุสรณ์
793  เด็กหญิง  สุจิรา    เจียมทอง     อนุบาลพุทไธสง
801  เด็กหญิง  สุชาวดี   เนื้อทอง     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
802  เด็กหญิง  สุดารัตน์  สายคํา      บ้านขามสามัคคี
815  เด็กหญิง  สุพรรษา   พิศลืม      บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
817  เด็กหญิง  สุพัตรา   โง่นมณี      บ้านหนองขวาง
823  เด็กหญิง  สุภาพร    เลขนอก      บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
828  เด็กชาย  สุรธัช    ดวงใจ       บ้านบัวตะเคียน
829  เด็กชาย  สุรวีร์   อออุ่นดี     อนุบาลบุรีรัมย์
830  เด็กหญิง  สุรัญญา   สายศร       บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
831  เด็กชาย  สุริยา    พิมพ์ภา      อนุบาลโนนดินแดง
835  เด็กหญิง  หฤทัย    หล่าไธสง     วัดสระทอง
836  เด็กหญิง  อชิรญา    แต้มโคกสูง    มารีย์อนุสรณ์
846  เด็กชาย  อนุสรณ์   กําลังรัมย์    บ้านขามสามัคคี
850  เด็กหญิง  อภิญญา    แผนสันเทียะ    บ้านบัวตะเคียน
855  เด็กชาย  อภิสิทธิ์  ศิลแสน      มารีย์อนุสรณ์
862  เด็กหญิง  อรยา     ประนินทา     มารีย์อนุสรณ์
865  เด็กชาย  อรรถพล    จันทร์สุข     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
870  เด็กหญิง  อรัญญา    แก้วยก      บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
873  เด็กหญิง  อรุณี    บัวลอย      มารีย์อนุสรณ์
874  เด็กชาย  อลังการ    ฟาลธุวงษ์    เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
875  เด็กชาย  อัครกุล    มูลเมือง     ลําปลายมาศพัฒนา
879  เด็กหญิง  อัจฉราวรรณ์  อยู่สาโก     บ้านบัวตะเคียน
881  เด็กชาย  อัมพล     คินรัมย์     เทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา"
884  เด็กหญิง  อาทิตยา    ผูกพัน      มารีพิทักษ์
934  เด็กชาย  วันฉัตร    วิริยะอุดมศิริ  อนุบาลประโคนชัย
937  เด็กชาย  ศาศวัต    ลดขุนทด     อนุบาลประโคนชัย
940  เด็กชาย  ดลวิชญ์    หรีกประโคน    อนุบาลประโคนชัย
941  เด็กหญิง  ภัทราพร    กริมใจ      อนุบาลประโคนชัย
945  เด็กหญิง  ภัทรวรรณ   พวงประโคน    อนุบาลประโคนชัย
946  เด็กหญิง  อารียา      ้
                พริงเพราะ    อนุบาลประโคนชัย
948  เด็กหญิง  สุขิตา    การรัมย์     อนุบาลประโคนชัย
955  เด็กหญิง  วรรณวิสา   แซ่ลิ้ม     อนุบาลประโคนชัย
956  เด็กหญิง  วราภรณ์    หลินศรี     อนุบาลประโคนชัย
957  เด็กหญิง  จารุวรรณ   บุญเรือง     อนุบาลประโคนชัย
959  เด็กหญิง  ณัฐสุดา    จักรนารายณ์   อนุบาลประโคนชัย
963  เด็กหญิง  จิราพัชร   ตะก้อง      อนุบาลประโคนชัย
965  เด็กหญิง  วารุณี    วาลีประโคน    อนุบาลประโคนชัย
966  เด็กหญิง  ธมนวรรณ    พัชนี      อนุบาลประโคนชัย
968  เด็กหญิง  วิภาวรรณ   สดทรงศิลป์    อนุบาลประโคนชัย
969  เด็กหญิง  ปัทมา     เตียงประโคน   อนุบาลประโคนชัย
971  เด็กหญิง  จิราพร    สลิดประโคน    อนุบาลประโคนชัย
973  เด็กหญิง  บุญยาวีร์   ชาญประโคน    อนุบาลประโคนชัย
 4  เด็กหญิง  กนกรดา    คลังสําโรง    อนุบาลร้อยเอ็ด
 5  เด็กหญิง  กนกรส     ขจรมณี      อนุบาลร้อยเอ็ด
 9  เด็กหญิง  กนกวรรณ    มาพร       ไพโรจน์วิชชาลัย
 20  เด็กชาย  กฤต      ไขแสง      เมืองหนองพอก
 25  เด็กชาย  กฤษณ     จํานงกิจ     อนุบาลร้อยเอ็ด
 35  เด็กหญิง  กาญจน์หทัย  สิงห์ยะบุศย์   อนุบาลร้อยเอ็ด
 37  เด็กชาย  กานต์     จันทร์ประทัด   พระกุมารร้อยเอ็ด
 40  เด็กหญิง  กิ่งฟ้า    วิเชียรศรี    อนุบาลร้อยเอ็ด
 41  เด็กชาย  กิตตินันท์  การจูม      เมืองหนองพอก
 48  เด็กชาย  เกษมศักดิ์  มาแก้ว      บ้านแห่
 57  เด็กหญิง  ขวัญฤทัย   แก้วประชุม    ไพโรจน์วิชชาลัย
 58  เด็กชาย  ไขแสง    บุญชูศรี     เมืองสุวรรณภูมิ
 67  เด็กหญิง  จอมพักตร์  กําลังแพทย์   อนุบาลร้อยเอ็ด
 68  เด็กชาย  จักรกฤษ   น้อยหนองสวง   เมืองหนองพอก
 69  เด็กชาย  จักรกฤษณ์  เอี่ยมมาลา    อนุบาลร้อยเอ็ด
 73  เด็กชาย  จักรี    พระไชยบุญ    เมืองหนองพอก
 77  เด็กหญิง  จามจุรี   ศักดิวงศ์    เมืองหนองพอก
 84  เด็กหญิง  จิตรา    เหล่าเปีย    พระกุมารร้อยเอ็ด
 89  เด็กชาย  จิรวัฒน์   ศิริสุวรรณ    อนุบาลร้อยเอ็ด
 93  เด็กหญิง  จิราพร    สายใจ      บ้านแห่
 94  เด็กหญิง  จิราภรณ์   นาเมืองรักษ์   พระกุมารร้อยเอ็ด
 96  เด็กหญิง  จีรภัทร   เบ้าจังหาร    ไพโรจน์วิชชาลัย
101  เด็กชาย  จุติชยั   จันละมา     อนุบาลร้อยเอ็ด
105  เด็กชาย  เจตนิพัทธ์  พัฒโท      พระกุมารร้อยเอ็ด
109  เด็กหญิง  ชญานิศ    ไชยน้ําอ้อม   ไพโรจน์วิชชาลัย
114  เด็กหญิง  ชนกานต์   โฆษิตจิรนันท์  อนุบาลร้อยเอ็ด
131  เด็กชาย  ชลธิศ    ทวีกุล      อนุบาลร้อยเอ็ด
134  เด็กหญิง  ชวัลพร    ธรณี       พระกุมารร้อยเอ็ด
136  เด็กชาย  ชัชวาลย์   ดวงแก้วงาม    อนุบาลร้อยเอ็ด
140  เด็กชาย  ชานนท์    ศรีโมรส     เมืองหนองพอก
143  เด็กชาย  โชติ     อิทธิพงษ์    อนุบาลร้อยเอ็ด
147  เด็กชาย  ญานพัฒน์   ถนอมพล      ชุมชนบ้านหมากยาง
148  เด็กหญิง  ฐิติยา    วงศาขันธ์    ไพโรจน์วิชชาลัย
155  เด็กชาย  ณัฐกฤษต   แวงวรรณ     เมืองหนองพอก
158  เด็กหญิง  ณัฐณิชา   ทองหาญ      พระกุมารร้อยเอ็ด
161  เด็กหญิง  ณัฐทิตา   หนังดูน     พระกุมารร้อยเอ็ด
168  เด็กหญิง  ณัฐสินี   พรชัยศรีธนชาติ  อนุบาลร้อยเอ็ด
170  เด็กชาย  ณับพล    สระคําจันทร์   เมืองสุวรรณภูมิ
175  เด็กหญิง  ตรีสุดา   ชาญเฉลิม     พระกุมารร้อยเอ็ด
176  เด็กหญิง  ติรณา    พิมพานุช     อนุบาลร้อยเอ็ด
177  เด็กชาย  ถักทอธรรม  โชคแสน      เมืองสุวรรณภูมิ
191  เด็กชาย  แทนไท    ม่อยแก้ว    ไพโรจน์วิทยาลัย
198  เด็กชาย  ธนธรณ์    ภูมิศรี    อนุบาลร้อยเอ็ด
199  เด็กชาย  ธนบดี    ไชยสิงห์    อนุบาลร้อยเอ็ด
205  เด็กชาย  ธนวัฒน์   วีรษร      อนุบาลร้อยเอ็ด
208  เด็กชาย  ธนากร    จงในสิทธิ์   เมืองหนองพอก
210  เด็กชาย  ธนาคาร   ศีลพันธ์    บ้านขาม
213  เด็กชาย  ธนาธิป   ธารีวรรณ    ไพโรจน์วิชชาลัย
221  เด็กหญิง  ธัญชนก   คําผ่าย     อนุบาลร้อยเอ็ด
229  เด็กหญิง  ธิดารัตน์  นนท์นภา     ไพโรจน์วิชชาลัย
231  เด็กชาย  ธิติพงศ์  จุรุฑา     อนุบาลร้อยเอ็ด
235  เด็กหญิง  ธีระธิดา  อิงอาจ     พระกุมารร้อยเอ็ด
238  เด็กชาย  นนทปรีชา  อุ่นเจริญ    อนุบาลร้อยเอ็ด
246  เด็กหญิง  นภัสสร      ิ
               ศรีชนราช    ไพโรจน์วิชชาลัย
247  เด็กหญิง  นภัสสรณ์  ไทยมิตร     พระกุมารร้อยเอ็ด
248  เด็กชาย  นฤดล    จรูญธรรม    อนุบาลร้อยเอ็ด
249  เด็กหญิง  นวพร    ประทุมชัย    เมืองหนองพอก
258  เด็กหญิง  นิตินัดดา  ภูรับ      อนุบาลร้อยเอ็ด
259  เด็กชาย  นิธินัย   มาลัยขวัญ    อนุบาลร้อยเอ็ด
264  เด็กชาย  นุพล    อิ่มวงค์    อนุบาลร้อยเอ็ด
266  เด็กหญิง  บริชานัน  อิ้งสําราญ   พระกุมารร้อยเอ็ด
271  เด็กหญิง  บุษบาบัณ  เกียวรัตน์   อนุบาลร้อยเอ็ด
273  เด็กหญิง  เบญจมาศ   หอมดี      เมืองปทุมรัตต์
276  เด็กหญิง  เบญญาภา   ทานะเวช     เมืองหนองพอก
277  เด็กชาย  ปฏิกานต์  พันทวี     พระกุมารร้อยเอ็ด
278  เด็กชาย  ปฏิภาณ    กิตติลาภ    อนุบาลร้อยเอ็ด
281  เด็กหญิง  ปฐมภรณ์   ศรีด้วง     อนุบาลร้อยเอ็ด
293  เด็กชาย  ปรเมธ    มูลมาก     ไพโรจน์วิชชาลัย
296  เด็กหญิง  ประสิตา   สกุลวรรณรักษ์  พระกุมารร้อยเอ็ด
300  เด็กหญิง  ปรียาภรณ์  ภูมิแสนโคตร   ไพโรจน์วิชชาลัย
301  เด็กชาย  ปษิภาณ   โทอินทร์    ไพโรจน์วิชชาลัย
302  เด็กหญิง  ปัญญาพร   นาวัลย์     อนุบาลร้อยเอ็ด
305  เด็กหญิง  ปาณิศา   จางวาง     อนุบาลร้อยเอ็ด
308  เด็กหญิง  ปิ่นนภา     แวงวรรณ    เมืองหนองพอก
316  เด็กหญิง  ปิยากร     มารมย์     ไพโรจน์วิชชาลัย
334  เด็กหญิง  พรรษชน     ยะวิญชาญ    เมืองหนองพอก
337  เด็กหญิง  พรีม      อุบลเลิศ    ไพโรจน์วิชชาลัย
341  เด็กชาย  พัชร์รพี    ประทุมสินธุ์  เมืองหนองพอก
352  เด็กหญิง  พิชชาพร     เทพเสนา    ไพโรจน์วิชชาลัย
356  เด็กชาย  พิบูลย์ศักดิ์  บัวระบัติ   บ้านแห่
361  เด็กชาย  พิสิษฐ์     บุญปก     เมืองหนองพอก
367  เด็กหญิง  ภัณฑารักษ์   เพิ่มพิบูลย์  เมืองสุวรรณภูมิ
371  เด็กหญิง  ภัทรสุดา    มั่นคง     พระกุมารร้อยเอ็ด
377  เด็กชาย  ภานุพงศ์    ดาราก้านตรง  อนุบาลร้อยเอ็ด
388  เด็กชาย  มนฑล      สาขี      ไพโรจน์วิชชาลัย
395  เด็กหญิง  ยลรญา      สีขุมเหล็ก   เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
397  เด็กชาย  รัชชานนท์    กล้าหาญ    บ้านแห่
407  เด็กหญิง  รุจิรา     โคตุทา     อนุบาลร้อยเอ็ด
408  เด็กหญิง  รุจิรา     โสภา      อนุบาลร้อยเอ็ด
413  เด็กชาย  ลิขสิทธิ์    ชอบบุญ     เมืองหนองพอก
414  เด็กชาย  ลิปิกร     ปาปะเถ     พระกุมารร้อยเอ็ด
425  เด็กชาย  วรัญญู     แวงวรรณ    พระกุมารร้อยเอ็ด
434  เด็กชาย  วัชรพงศ์    โพธิสนธิ์   อนุบาลร้อยเอ็ด
447  เด็กหญิง    ุ
         วิชดา      สีดามา     เมืองสุวรรณภูมิ
458  เด็กหญิง  ศนันทินี    เนื้อทอง    ไพโรจน์วิชชาลัย
460  เด็กชาย  ศรนรินทร์    ศรีอภัย    อนุบาลร้อยเอ็ด
463  เด็กชาย  ศรัณย์     สีหานาม    พระกุมารร้อยเอ็ด
468  เด็กหญิง  ศศิวิมล     ธนเชฎฐา    อนุบาลร้อยเอ็ด
471  เด็กหญิง  ศิรดา      ประเดิม    อนุบาลร้อยเอ็ด
473  เด็กหญิง  ศิริกาญจน์   บวรโมทย์    พระกุมารร้อยเอ็ด
474  เด็กหญิง  ศิริญาภรณ์   รัตนบุญมา   อนุบาลร้อยเอ็ด
477  เด็กชาย  ศิริศักดิ์   เหล่ายนขาม   อนุบาลร้อยเอ็ด
482  เด็กหญิง  ศุภมาศ     สุวิจิตรพงษ์  เมืองสุวรรณภูมิ
483  เด็กชาย  ศุภวิชญ์    เปปะตัง    ไพโรจน์วิชชาลัย
487  เด็กชาย  เศรษฐพงษ์    สุวิจิตรพงษ์  เมืองสุวรรณภูมิ
489  เด็กชาย  สถาปนา    สายรัตน์     เมืองหนองพอก
490  เด็กหญิง  สพลเชษฐ์   ศรีสารคาม    พระกุมารร้อยเอ็ด
493  เด็กหญิง  สรวรรณ    กงแหลม      อนุบาลร้อยเอ็ด
498  เด็กหญิง  สลิตา    โอวาทสาร     เมืองสุวรรณภูมิ
501  เด็กชาย  สันติราช   ดิษฐวิเศษ    เมืองสุวรรณภูมิ
507  เด็กหญิง  สุกัญญา   จันวิพันธ์    เมืองหนองพอก
509  เด็กหญิง    ั
         สุชญญา    วลัยสรี     เมืองสุวรรณภูมิ
513  เด็กหญิง  สุทธิชา   แสพลกรัง     เมืองปทุมรัตต์
514  เด็กหญิง  สุทธิดา   สาดสุด      เมืองหนองพอก
529  เด็กชาย  สุริยา    สมทรัพย์     อนุบาลร้อยเอ็ด
536  เด็กชาย  องศา     เอาทิตย์ตั้ง   บ้านแห่
537  เด็กหญิง  อชิรดา    สิงห์สังถ้ํา   บ้านแห่
541  เด็กชาย  อธิชา    วันทา      เมืองหนองพอก
550  เด็กหญิง  อภิญญา    วิเศษวงษา    วารีสวัสดิ์วิทยา
552  เด็กหญิง  อภิสรา    อภิศิกาญจนพงศ์  อนุบาลร้อยเอ็ด
554  เด็กชาย  อภิสิทธิ์  พหูสูต      เมืองสุวรรณภูมิ
570  เด็กหญิง  อารียาภรณ์  กองกา      ชุมชนบ้านหนองแคน
601  เด็กหญิง  กาญจนา    เอื้อเฟื้อ    บ้านเขือง
 47  เด็กหญิง  รัตนาพร   บัวทอง      บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
 51  เด็กชาย  ปิติ     เปลี่ยนรัมย์   บ้านปรุบุมะค่า
 26  เด็กชาย  นราธิป    สาโยธา      นิคมสร้างตนเอง 1
 1  เด็กหญิง  กานต์ชนก   อุทารัมย์    วัดธรรมถาวร
 1  เด็กหญิง  ปิยวรรณ   อุ่นสิม     วัดธรรมถาวร
 1  เด็กหญิง  อรอุมา    ติมอนรัมย์    วัดธรรมถาวร
 2  เด็กชาย  วิษณุ    โอชํารัมย์    วัดธรรมถาวร
 2  เด็กชาย  สาริน    ผลเจริญ     วัดธรรมถาวร
 2  เด็กชาย  อรรถพล    นิเรียงรัมย์   วัดธรรมถาวร
 3  เด็กหญิง  กัญญาณี   คณาศรี      อนุบาลบานตน
 3  เด็กชาย  พิชชากร   ฤกษ์สกุลเรือง  อนุบาลบานตน
 3  เด็กหญิง  วาสนา    สายรุง ้     อนุบาลบานตน
 4  เด็กหญิง  วนิชชา    อารัญ      วัดบ้านเมืองฝาก
 4  เด็กหญิง  วันวิสา   พันบริสุทธวงศ์  วัดบ้านเมืองฝาก
 4  เด็กหญิง  วารี    สุทธิ     วัดบ้านเมืองฝาก
 8  เด็กชาย  วรินทร   จําปาทาสี   บ้านมะขามทานตะวัน
 8  เด็กหญิง  ศศิธร    ศรีม่วง    บ้านมะขามทานตะวัน
 8  เด็กหญิง  สายธาร   ทองจันทร์   บ้านมะขามทานตะวัน
17  เด็กหญิง  พรพิมล   โคลดประโคน  วิมลวิทยา
17  เด็กชาย  แสงศักดา  โบราณรัตน์  วิมลวิทยา
17  เด็กหญิง  อรวรรณ   ภรุกรัมย์   วิมลวิทยา
18  เด็กหญิง  ปนัดดา   บวรรัมย์   บ้านดอนใหญ่
18  เด็กหญิง  สมฤทัย   คอนรัมย์   บ้านดอนใหญ่
18  เด็กหญิง  ไอรดา    พิมพ์อักษร  บ้านดอนใหญ่
19  เด็กหญิง  กัลยา    เบียนรัมย์  บ้านดอนใหญ่
19  เด็กหญิง  นันทนา   ปิดรัมย์   บ้านดอนใหญ่
19  เด็กชาย  บัณฑิต   เสพรัมย์   บ้านดอนใหญ่
40  เด็กหญิง  นิตยา    แซ่เฮ้า    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
40  เด็กหญิง  มาริสา   จันทร์สิงขะ  บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
40  เด็กหญิง  อภิญญา   ยินดี     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
41  เด็กหญิง  กัญญรัตน์  แสนทวีสุข   บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
41  เด็กหญิง  ชลธิชา   ทาอาษา    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
41  เด็กหญิง  ปิยพร    สอนประดิษฐ์  บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
13  เด็กชาย  ฐิติญพงศ์  ดวงศรีเสน   พระกุมารร้อยเอ็ด
 2  เด็กหญิง  กุลกานต์  ยอดสะเทิน   เมืองปทุมรัตต์
 7  เด็กหญิง  เต็มดวง   ของสุข    บ้านวังเข
 3  เด็กชาย  จักรกริช  ห่วงเนาวกุล  เมืองปทุมรัตต์
 6  เด็กหญิง  สานสุรีย์  จิตรจํานงค์  บ้านหนองแสงทุ่ง
 6  เด็กหญิง  อินทุอร   นามวิเศษ   บ้านหนองแสงทุ่ง
 6  เด็กชาย  อิสระชน   พลเยี่ยม   บ้านหนองแสงทุ่ง
10  เด็กหญิง  ณัชนันท์  สมเพชร    บ้านสว่าง
10  เด็กชาย  ธนพงษ์   พระสว่าง   บ้านสว่าง
10  เด็กชาย  ปิยนันท์  พระสว่าง   บ้านสว่าง
11  เด็กหญิง  นภาภัทร   พันธรัตน์   บ้านสว่าง
11  เด็กหญิง  มัตติกา   ตรีเมฆ    บ้านสว่าง
11  เด็กหญิง  อรริสา   ชื่นนาน    บ้านสว่าง
16  เด็กชาย กิติศักดิ์  จตุเทน   บ้านชาดมะเหลื่อม
16  เด็กชาย ปรีชานนท์  สูงสันเขต  บ้านชาดมะเหลื่อม
16  เด็กหญิง ปวีณา    ทิพย์มณี  บ้านชาดมะเหลื่อม
                 ผลสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2552
           ระดับประถมศึกษา ประเภททีม สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรมย์   ีั
                     ่
                  วันทีสอบ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   ่
เลขทีสอบ ทีมที่          ชื่อ - นามสกุล             โรงเรียน   คะแนน   รวม  อันดับที่
  36   33   เด็กชาย ณัฐวัฒน์     ปาณะศรีพัฒน์ มารีย์อนุสรณ์           64  206.0   1

  61   33   เด็กหญิง ปัณฑารีย์    แถวไธสง     มารีย์อนุสรณ์         73  206.0   1

  85   33   เด็กชาย ภูเบศร์      นากดี      มารีย์อนุสรณ์         69  206.0   1

  20   48   เด็กหญิง ชณิดาภา     ทิพธนามาศ    อนุบาลบุรีรัมย์        72  168.0   2

  25   48   เด็กชาย ชัยวัฒน์     สมกิจศิริ    อนุบาลบุรีรัมย์        47  168.0   2

  60   48   เด็กหญิง ปริยาภัทร    หลิ่ววิรัช    อนุบาลบุรีรัมย์        49  168.0   2

  84   42   เด็กชาย ภาษิต       สรณาคมน์     มารีพิทักษ์          77  166.0   5

  107  42   เด็กชาย วัชรนนท์     มดทอง      มารีพิทักษ์          61  166.0   5

  163  42   เด็กชาย อิทธิกร      อัครกนกสิน    มารีพิทักษ์          28  166.0   5

  1   34   เด็กชาย กฤตเมธ      ทรัพย์ชกุล
                           ู    มารีย์อนุสรณ์         70  160.0   3

  72   34   เด็กหญิง พัทธนันท์    ทิพย์สุนทรชัย มารีย์อนุสรณ์          59  160.0   3

  89   34   เด็กชาย รวิศ       อินทแย้ม     มารีย์อนุสรณ์         31  160.0   3

  8   25   เด็กชาย กัมปนาท      บุตรศรีภูมิ   บ้านหินเหล็กไฟ        34  130.0   4

  112  25   เด็กหญิง วิภาวิณี     ปิจะยัง     บ้านหินเหล็กไฟ        45  130.0   4

  144  25   เด็กชาย สุวสันต์     เทียบแก้ว    บ้านหินเหล็กไฟ        51  130.0   4

  18   43   เด็กหญิง จุฑารัตน์    ภู่ทอง      มารีพิทักษ์          40  94.5    6

  79   43   เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ขันเงิน         มารีพิทักษ์          33  94.5    6

  91   43   เด็กชาย รัชชานนท์ เศษสุวรรณ        มารีพิทักษ์         21.5  94.5    6

  14   37   เด็กชาย ไกรสิทธิ์     อร่ามโสภา    อนุบาลพุทไธสง         35  81.0    7

  69   37   เด็กหญิง พัชรนันท์    ธํารงค์อนันทสกุล อนุบาลพุทไธสง         20  81.0    7

  101  37   เด็กชาย วรรณกร      แวงวรรณ     อนุบาลพุทไธสง         26  81.0    7

  77   5   เด็กชาย พิเชษฐ์      ประทีปเมือง   บ้านท่าเรือ          24  76.0    8

  95   5         ่
         เด็กหญิง รุงฤดี      วรขันธ์     บ้านท่าเรือ          20  76.0    8

  117   5   เด็กหญิง วิสสุตา     วงศ์คํา     บ้านท่าเรือ          32  76.0    8

  42   49   เด็กชาย ธนพัฒน์      ดวงกระจาย    อนุบาลบุรีรัมย์        26  76.0    8

  113  49   เด็กหญิง วิมลพรรณ พิมายรัมย์        อนุบาลบุรีรัมย์        16  76.0    8

  133  49   เด็กหญิง สิรีธร      สินธุรัตน์    อนุบาลบุรีรัมย์        34  76.0    8

  115  14   เด็กชาย วิศรุต      สินศิริ     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร 18    71.0    10
34  14  เด็กชาย  ณัฐกานต์   พรหมลักษณ์   เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  33  71.0  10

46  14  เด็กชาย  ธิติพัทธ์  หนองนา     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  20  71.0  10

166  56  เด็กกชาย  ทินกร    เพ็งประโคน   อนุบาลประโคนชัย       22  68.0  11

167  56  เด็กหญิง  ณัชนิชา   ชาญประโคน    อนุบาลประโคนชัย       30  68.0  11

168  56  เด็กหญิง  วิภาวี    สุพัตตกุล    อนุบาลประโคนชัย       16  68.0  11

48  32  เด็กหญิง  นฤชนก    คตวงศ์     นิภาศิริ           32  64.0  12

125  32  เด็กหญิง  ศุภิถา    กานกระโทก    นิภาศิริ           8  64.0  12

138  32  เด็กหญิง  สุพัสษา   เพชรจีนพะเนา  นิภาศิริ           24  64.0  12

 7  45  เด็กหญิง  กันยกานต์  บาลโสง     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     27  63.0  14

75  45  เด็กหญิง  พิชญา    เสียงตรง    อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     20  63.0  14

83  45  เด็กหญิง  ภารวี    เทียมศักดิ์   อนุบาลกัลยาประสิทธิ์     16  63.0  14

16  29  เด็กชาย  จักรกฤษ   นิ่มผักแว่น   ทีโอเอวิทยา         26  62.0  15

121  29  เด็กหญิง  ศิรดา    ทองรักศรี    ทีโอเอวิทยา         16  62.0  15

135  29  เด็กหญิง  ชญานิศ    ชํานิจศิลป์   ทีโอเอวิทยา         20  62.0  15

21  15  เด็กหญิง  ชนากานต์   สีสนาม     เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  24  61.0  16

38  15  เด็กชาย  ดนัย     เดชารัมย์    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  17  61.0  16

99  15  เด็กชาย  วชร     ชํารัมย์    เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร  20  61.0  16

24  10  เด็กหญิง  สิรดา    เหลาเสนา    ประโคนชัยวิทยา        22  56.0  17

55  10  เด็กชาย  นีริศินทร์  โกศรี      ประโคนชัยวิทยา        18  56.0  17

142  10  เด็กชาย  สุรชาติ   กงประโคน    ประโคนชัยวิทยา        16  56.0  17

44  31  เด็กชาย  ธรณ์ธันย์  ยงศิริ     นิภาศิริ           17  54.0  12

50  31  เด็กหญิง  นันท์นภัส  มิตรโพธิ์ทอง  นิภาศิริ           14  54.0  12

97  31  เด็กหญิง  ละอองดาว   ทองคํา     นิภาศิริ           23  54.0  12

28   9  เด็กชาย  ชายแดน    ปาประโคน    ประโคนชัยวิทยา        24  54.0  18

33   9  เด็กหญิง  ณัชชา    อาญาเมือง    ประโคนชัยวิทยา        18  54.0  18

49   9  เด็กหญิง  นันท์นภัส  ตั้งธรรมทัศน์  ประโคนชัยวิทยา        12  54.0  18

10  13  เด็กหญิง  กาญจนา    ปะสีละเตสัง   บ้านโนนเจริญ         25  54.0  18

43  13  เด็กหญิง  ธนวรรณ    มาลัยโคตร    บ้านโนนเจริญ         19  54.0  18

132  13  เด็กชาย  สิทธิชยั   ปักกาสัง    บ้านโนนเจริญ         10  54.0  18

41  50  เด็กชาย  ธนพล     สุภาพ      บ้านปรุบุมะค่า        15  54.0  18

82  50  เด็กหญิง  ภัสสร    จากรัมย์    บ้านปรุบุมะค่า        25  54.0  18

147  50  เด็กหญิง  แสงเทียน   อรุณรัมย์    บ้านปรุบุมะค่า        14  54.0  18
56  11  เด็กหญิง  นุชรดี   จะนันท์      บ้านโคกย่วง      18  52.0  21

86  11  เด็กหญิง  มัลลิกา   หมายประโคน     บ้านโคกย่วง      18  52.0  21

154  11  เด็กหญิง  อรวรรณ   เชียรประโคน    บ้านโคกย่วง      16  52.0  21

17  44  เด็กชาย  จิรกฤต   คมกริช       อนุบาลกัลยาประสิทธิ์  10  52.0  21

37  44  เด็กชาย  ณัฐสิทธิ์  หลอมประโคน     อนุบาลกัลยาประสิทธิ์  16  52.0  21

143  44  เด็กชาย  สุรวิช   เทียนศิริวงศากุล  อนุบาลกัลยาประสิทธิ์  26  52.0  21

93  27  เด็กหญิง  รัตติยาพร  พินโย       นิคมสร้างตนเอง 1    13  49.0  23

124  27  เด็กหญิง  ศุภัสสร   เกวิโก       นิคมสร้างตนเอง 1    14  49.0  23

136  27  เด็กหญิง  สุธาทิพย์  ศรีศิลา      นิคมสร้างตนเอง 1    22  49.0  23

102  6  เด็กหญิง  วรรณภา   พลเลื่อย      บ้านท่าเรือ      18  48.0  24

149  6  เด็กชาย  อนุรักษ์  ยืนหาร       บ้านท่าเรือ      20  48.0  24

152  6  เด็กชาย  อภิวัฒน์  วงศ์คํา      บ้านท่าเรือ      10  48.0  24

 2  23  เด็กหญิง  กฤษติญา   สําโรงลุน     ชุมชนบ้านนาแพง     12  48.0  24

45  23  เด็กหญิง  ธัญวรัตน์  ปัดไธสง      ชุมชนบ้านนาแพง     16  48.0  24

157  23  เด็กหญิง  อรอนงค์   ศรีภา       ชุมชนบ้านนาแพง     20  48.0  24

54  28  เด็กหญิง  นิภาพร   พิมพ์ทอง      บ้านตูบช้าง      16  46.0  26

66  28  เด็กชาย  พงศกร    สีแสงกอ      บ้านตูบช้าง      14  46.0  26

78  28  เด็กชาย  พีระกานต์  อัคราช       บ้านตูบช้าง      16  46.0  26

35  30  เด็กหญิง  ณัฐพร    ชื่นชุมแสง     ทีโอเอวิทยา      20  44.0  27

80  30  เด็กหญิง  อทิตยา   เย็นกูล      ทีโอเอวิทยา      16  44.0  27

103  30  เด็กหญิง  วรัญญา   ดลประสิทธิ์    ทีโอเอวิทยา       8  44.0  27

11  35  เด็กหญิง  กาญจนา   พนมรัมย์      บ้านหูทํานบ      14  44.0  28

114  35  เด็กชาย  วิมุติ   พินิจคุณ      บ้านหูทํานบ      14  44.0  28

120  35  เด็กหญิง  ศศิวิมล   พันสถาน      บ้านหูทํานบ      16  44.0  28

29  39  เด็กหญิง  ชุติภา   เลื่อนรัมย์    บ้านยางน้ําใส     12  44.0  28

65  39  เด็กหญิง  ปิยะนุช   วิเศษดํารงกุล   บ้านยางน้ําใส     20  44.0  28

71  39  เด็กชาย  พัฒนพงศ์  วงศ์แก้ว      บ้านยางน้ําใส     12  44.0  28

 3   7  เด็กหญิง  กลิกา    ช่วยไธสง      วัดหลักศิลา      18  43.0  30

81   7  เด็กหญิง  ภัทราวดี  บุญรอด       วัดหลักศิลา      17  43.0  30

96   7  เด็กชาย  ฤทธิชย ั  บุดทะสุ      วัดหลักศิลา       8  43.0  30

13  16  เด็กหญิง  กิตติมาพร  ปิตรัมย์      ประกาศธรรมคุณวิทยา   20  40.0  31

70  16  เด็กหญิง  พัชรินทร์  หมั่นทองหลาง    ประกาศธรรมคุณวิทยา   8  40.0  31
87  16  เด็กหญิง  มาริสา    คะเรียงรัมย์    ประกาศธรรมคุณวิทยา    12  40.0  31

169  57  เด็กชาย  ธีร์รัฐ   เรืองสุริยธนากุล  อนุบาลประโคนชัย      14  40.0  31

170  57  เด็กหญิง  วิภาวี    ทองคนทา      อนุบาลประโคนชัย      12  40.0  31

171  57  เด็กหญิง  ชนัญญา    วุฒิภิรมย์     อนุบาลประโคนชัย      14  40.0  31

30  36  เด็กชาย  เชาวลิต   เอ็นทจิต      บ้านหูทํานบ        18  38.0  33

68  36  เด็กหญิง  พรรณกร    ดวงทอง       บ้านหูทํานบ        8  38.0  33

128  36  เด็กหญิง  สโรชา    ที่รัก       บ้านหูทํานบ        12  38.0  33

104  12  เด็กหญิง  วราภรณ์   แว่นประโคน     บ้านหนองไม้งาม 2     18  37.0  34

127  12  เด็กหญิง  สโรชา    วันจันทึก     บ้านหนองไม้งาม 2      8  37.0  34

140  12  เด็กหญิง  สุภัทรา   อาจประโตน     บ้านหนองไม้งาม 2     11  37.0  34

15  20  เด็กชาย  จักรกริช   ทองศรี       บ้านพระครูน้อย      10  36.0  35

27  20  เด็กชาย  ชาตรี    ศรีหาพันธ์     บ้านพระครูน้อย      12  36.0  35

141  20  เด็กชาย  สุรชัย    เกษหอม       บ้านพระครูน้อย      14  36.0  35

123  38  เด็กหญิง  ศิริวรรณ   พวงทอง       บ้านยางน้ําใส       14  34.0  36

137  38  เด็กหญิง  สุพัตรา   กุลสัวสดิ์     บ้านยางน้ําใส       8  34.0  36

145  38  เด็กชาย  สุวิทย์   สูงยิ่ง      บ้านยางน้ําใส       12  34.0  36

 6  53  เด็กหญิง  กัญญาพัชร  ปะวะโก       วัดบ้านปะเคียบ       8  34.0  36

39  53  เด็กชาย  ทศพร     อ่อนไธสง      วัดบ้านปะเคียบ      16  34.0  36

134  53  เด็กหญิง  สุกัญญา   เปรียบสม      วัดบ้านปะเคียบ      10  34.0  36

150  21  เด็กชาย  อนุศิษฏ์   ฝอยศาลา      บ้านพระครูน้อย      16  32.0  38

156  21  เด็กหญิง  อรวรรณ    บุญสิทธิ์     บ้านพระครูน้อย       8  32.0  38

161  21  เด็กหญิง  อาทิตยา   ประเสริฐศรี    บ้านพระครูน้อย       8  32.0  38

19  22  เด็กหญิง  เจนนิภา   วงศิริ       ชุมชนบ้านนาแพง       8  32.0  38

32  22  เด็กหญิง  ฐิติมา    พิมพ์ขาว      ชุมชนบ้านนาแพง      16  32.0  38

106  22  เด็กหญิง  วลัยลักษณ์  วงศ์เส       ชุมชนบ้านนาแพง       8  32.0  38

23  24  เด็กหญิง  ชลลดา    บุญธรรม      บ้านศรีสุข        12  32.0  38

53  24  เด็กหญิง  นิพาดา    ศรีดา       บ้านศรีสุข         4  32.0  38

73  24  เด็กชาย  พันธวัช   วิวาสุข      บ้านศรีสุข        16  32.0  38

40  47  เด็กหญิง  ทัดดาว    วิโลรัมย์     บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  18  32.0  38

94  47  เด็กหญิง  รัตนาพร   บัวทอง       บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)    32.0  38

122  47  เด็กหญิง  ศิริกัญชลี  เส็งน้อยกูล    บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  14  32.0  38

58  55  เด็กหญิง  ปฐมาภรณ์   ชัยวรรณ์      ภรภัทร          12  32.0  38
76  55  เด็กหญิง  พิชยา    หาญยักวงศ์    ภรภัทร           8  32.0  38

118  55  เด็กหญิง  ศรัณย์ภัทร  ใจสว่าง     ภรภัทร          12  32.0  38

111  46  เด็กหญิง  วาสนา    มาประจวบ     บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  14  30.0  43

139  46  เด็กหญิง  สุพาดา    เพิ่มมี     บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  6  30.0  43

162  46  เด็กหญิง  อาทิตยา   ก้อนเสมา     บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  10  30.0  43

26  52  เด็กชาย  ชัยสิทธิ์  เปรียบสม     วัดบ้านปะเคียบ       8  29.0  44

131  52  เด็กชาย  สาโรจน์   ซื่อสัตย์    วัดบ้านปะเคียบ       8  29.0  44

146  52  เด็กชาย  เสกสิทธิ์  เจียมทอง     วัดบ้านปะเคียบ      13  29.0  44

92  54  เด็กหญิง  รัญสุดา   เพ็งทองหลาง   ภรภัทร          10  29.0  44

159  54  เด็กหญิง  อังคนา    วาลมุลตรี    ภรภัทร           7  29.0  44

160  54  เด็กหญิง  อัญชุลี   ไพบึง      ภรภัทร          12  29.0  44

31  51  เด็กชาย  ฐาปกรณ์   แบ่งรัมย์    บ้านปรุบุมะค่า       8  24.0  46

62  51  เด็กชาย  ปิติ     เปลี่ยนรัมย์   บ้านปรุบุมะค่า         24.0  46

90  51  เด็กชาย  ระพีพัฒน์  แก้วจงกูล    บ้านปรุบุมะค่า      16  24.0  46

47  26  เด็กชาย  นราธิป    สาโยธา      นิคมสร้างตนเอง 1        23.0  47

98  26  เด็กชาย  ลีนวัฒน์   กลั่นสนิท    นิคมสร้างตนเอง 1     17  23.0  47

164  26  เด็กชาย  เอกวิชญ์   สุทธิประภา    นิคมสร้างตนเอง 1      6  23.0  47

12   1  เด็กหญิง  กานต์ชนก   อุทารัมย์    วัดธรรมถาวร
64   1  เด็กหญิง  ปิยวรรณ   อุ่นสิม     วัดธรรมถาวร
158  1  เด็กหญิง  อรอุมา    ติมอนรัมย์    วัดธรรมถาวร
116  2  เด็กชาย  วิษณุ    โอชํารัมย์    วัดธรรมถาวร
130  2  เด็กชาย  สาริน    ผลเจริญ     วัดธรรมถาวร
153  2  เด็กชาย  อรรถพล    นิเรียงรัมย์   วัดธรรมถาวร
 5   3  เด็กหญิง  กัญญาณี   คณาศรี      อนุบาลบานตน
74   3  เด็กชาย  พิชชากร   ฤกษ์สกุลเรือง  อนุบาลบานตน
110  3  เด็กหญิง  วาสนา    สายรุง้     อนุบาลบานตน
100  4  เด็กหญิง  วนิชชา    อารัญ      วัดบ้านเมืองฝาก
108  4  เด็กหญิง  วันวิสา   พันบริสุทธวงศ์  วัดบ้านเมืองฝาก
109  4  เด็กหญิง  วารี     สุทธิ      วัดบ้านเมืองฝาก
105  8  เด็กชาย  วรินทร    จําปาทาสี    บ้านมะขามทานตะวัน
119  8  เด็กหญิง  ศศิธร    ศรีม่วง     บ้านมะขามทานตะวัน
129  8  เด็กหญิง  สายธาร    ทองจันทร์    บ้านมะขามทานตะวัน
67  17  เด็กหญิง  พรพิมล   โคลดประโคน  วิมลวิทยา
148  17  เด็กชาย  แสงศักดา  โบราณรัตน์  วิมลวิทยา
155  17  เด็กหญิง  อรวรรณ   ภรุกรัมย์   วิมลวิทยา
59  18  เด็กหญิง  ปนัดดา   บวรรัมย์   บ้านดอนใหญ่
126  18  เด็กหญิง  สมฤทัย   คอนรัมย์   บ้านดอนใหญ่
165  18  เด็กหญิง  ไอรดา    พิมพ์อักษร  บ้านดอนใหญ่
 9  19  เด็กหญิง  กัลยา    เบียนรัมย์  บ้านดอนใหญ่
51  19  เด็กหญิง  นันทนา   ปิดรัมย์   บ้านดอนใหญ่
57  19  เด็กชาย  บัณฑิต   เสพรัมย์   บ้านดอนใหญ่
52  40  เด็กหญิง  นิตยา    แซ่เฮ้า    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
88  40  เด็กหญิง  มาริสา   จันทร์สิงขะ  บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
151  40  เด็กหญิง  อภิญญา   ยินดี     บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
 4  41  เด็กหญิง  กัญญรัตน์  แสนทวีสุข   บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
22  41  เด็กหญิง  ชลธิชา   ทาอาษา    บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
63  41  เด็กหญิง  ปิยพร    สอนประดิษฐ์  บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
                  ผลสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2552
            ระดับประถมศึกษา ประเภททีม สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
                     ่
                  วันทีสอบ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 เลขที่ ทีมที่        ชื่อ - นามสกุล            โรงเรียน    หมายเหตุ   รวม    อันดับที่
7    14 เด็กหญิง ภัครจิรา        อิฐรัตน์   อนุบาลร้อยเอ็ด       56   200.5  1
33 14 เด็กหญิง เพ็ญเพชร          ธนะแพทย์    อนุบาลร้อยเอ็ด      76.5   200.5  1
43 14 เด็กชาย วชิรวิทย์           จักรแก้ว   อนุบาลร้อยเอ็ด       68   200.5  1
27 12 เด็กหญิง บุญทยิตา          โพธิ์สนาม   พระกุมารร้อยเอ็ด      83   200   2
41 12 เด็กชาย รชต             นาคฤทธิ์    พระกุมารร้อยเอ็ด      64   200   2
46 12 เด็กหญิง เวียงฟ้า          เวียงวิเศษ   พระกุมารร้อยเอ็ด      53   200   2
2    19 เด็กชาย กันต์เอนก        นนตะพันธ์   เมืองสุวรรณภูมิ      58.5   136.5  3
8    19 เด็กหญิง จิราวรรณ        สันโน     เมืองสุวรรณภูมิ      46   136.5  3
24 19 เด็กหญิง นริศรา           อิสรากุล    เมืองสุวรรณภูมิ      32   136.5  3
28 15 เด็กหญิง บุษยมาศ           พูนโชคมาลัยพร อนุบาลร้อยเอ็ด      47.5   127.5  4
34 15 เด็กชาย สุรวุฒิ           รัศมี     อนุบาลร้อยเอ็ด       30   127.5  4
44 15 เด็กหญิง วรางคณา           สมทรัพย์   อนุบาลร้อยเอ็ด       50   127.5  4
11 13 เด็กชาย ฐิติญพงศ์          ดวงศรีเสน   พระกุมารร้อยเอ็ด          120   5
20 13 เด็กชาย ธนาพงศ์           เสรีรัตน์   พระกุมารร้อยเอ็ด      66   120   5
22 13 เด็กหญิง นงนภัส            ่
                      รุงแสง     พระกุมารร้อยเอ็ด      54   120   5
14 1      เด็กชาย ณัฐพล        บุญชมภู    เมืองอาจสามารถ       41   93    6
40 1      เด็กชาย ยทธนา        รจนาสม     เมืองอาจสามารถ       32   93    6
47 1      เด็กหญิง ศชานัน       ขันโมลี    เมืองอาจสามารถ       20   93    6
4    2   เด็กหญิง กุลกานต์      ยอดสะเทิน   เมืองปทุมรัตต์           74    7
19 2      เด็กหญิง ธนพร        ทองคําดี    เมืองปทุมรัตต์       48   74    7
51 2      เด็กหญิง สริญญา       สีสนิท     เมืองปทุมรัตต์       26   74    7
16 9      เด็กหญิง เดือนเพ็ญ     นามเกตุ    บัวสูงบัวเงินวิทยา     20   68    8
42 9      เด็กหญิง ลลิตา       สาโรจน์    บัวสูงบัวเงินวิทยา     30   68    8
53 9      เด็กหญิง สายพลอย      น้อยน้ําดํา  บัวสูงบัวเงินวิทยา     18   68    8
37 4      เด็กหญิง มัณฑิตา      นาเมืองรักษ์  บ้านนาเมือง        14   46    9
39 4      เด็กหญิง เมธาณี       พิมพิลา    บ้านนาเมือง        10   46    9
57 4      เด็กหญิง สุวนันท์      ปากวิเศษ    บ้านนาเมือง        22   46    9
15 17 เด็กชาย ณัฐวุฒิ           พิภักดี    บ้านหนองหิน        20   46    9
49 17 เด็กหญิง ศศิวรรณ           โงนมณี     บ้านหนองหิน        14   46    9
50 17 เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ สุริยะ            บ้านหนองหิน        12   46    9
1  5  เด็กหญิง  กนกวรรณ   ศรีพล     บ้านนาเมือง     18  42  11
45  5  เด็กหญิง  วราภรณ์   จันทร์นันต์  บ้านนาเมือง     10  42  11
61  5  เด็กหญิง  อินทิรา   กองเสนาะรส  บ้านนาเมือง     14  42  11
25  8  เด็กหญิง  นิภาภรณ์   ปัสสาสัย   บัวสูงบัวเงินวิทยา  18  42  11
26  8  เด็กหญิง  นิริศรา   บัวแสน    บัวสูงบัวเงินวิทยา  12  42  11
58  8  เด็กชาย  อภิเดช    แสงเนตร    บัวสูงบัวเงินวิทยา  12  42  11
13  18  เด็กหญิง  ณัฐกานต์   เสาร์วงษ์   ชุมชนบ้านหนองแคน   10  32  13
56  18  เด็กหญิง  สุมิตตา   จัดสาน    ชุมชนบ้านหนองแคน   10  32  13
60  18  เด็กหญิง  อรวราลักษ์  ดําดี     ชุมชนบ้านหนองแคน   12  32  13
17  7  เด็กหญิง  เต็มดวง   ของสุข    บ้านวังเข         30  14
36  7  เด็กชาย  ภานุวัฒน์  สว่างวงษ์   บ้านวังเข      20  30  14
55  7  เด็กหญิง  สุดารัตน์  พิมพ์พาชัย  บ้านวังเข      10  30  14
6  21  เด็กหญิง  จันทรัศม์  โพอินทะ    บ้านเขือง      10  30  14
31  21  เด็กหญิง  ปิยธิดา   เวียงสมุทร  บ้านเขือง      10  30  14
35  21  เด็กชาย  ภาชิน    จันทะคัด   บ้านเขือง      10  30  14
10  20  เด็กชาย  ชํานาญ    ธานีวรรณ   บ้านเขือง       6  28  16
21  20  เด็กชาย  ธวัชชัย   แอดอุดม    บ้านเขือง      14  28  16
48  20  เด็กชาย  ศราวุธ    จันทะคัด   บ้านเขือง       8  28  16
5  3  เด็กชาย  จักรกริช   ห่วงเนาวกุล  เมืองปทุมรัตต์      24  17
9  3  เด็กหญิง  ชยากร    พุททัศน์   เมืองปทุมรัตต์    12  24  17
54  3  เด็กหญิง  สิรินารถ   สีลา     เมืองปทุมรัตต์    12  24  17
52  6  เด็กหญิง  สานสุรีย์  จิตรจํานงค์  บ้านหนองแสงทุ่ง
62  6  เด็กหญิง  อินทุอร   นามวิเศษ   บ้านหนองแสงทุ่ง
63  6  เด็กชาย  อิสระชน   พลเยี่ยม   บ้านหนองแสงทุ่ง
12  10  เด็กหญิง  ณัชนันท์   สมเพชร    บ้านสว่าง
18  10  เด็กชาย  ธนพงษ์    พระสว่าง   บ้านสว่าง
32  10  เด็กชาย  ปิยนันท์   พระสว่าง   บ้านสว่าง
23  11  เด็กหญิง  นภาภัทร   พันธรัตน์   บ้านสว่าง
38  11  เด็กหญิง  มัตติกา   ตรีเมฆ    บ้านสว่าง
59  11  เด็กหญิง  อรริสา    ชื่นนาน    บ้านสว่าง
3  16  เด็กชาย  กิติศักดิ์  จตุเทน    บ้านชาดมะเหลื่อม
29  16  เด็กชาย  ปรีชานนท์  สูงสันเขต   บ้านชาดมะเหลื่อม
30  16  เด็กหญิง  ปวีณา    ทิพย์มณี   บ้านชาดมะเหลื่อม

								
To top