Docstoc

Verifikimi dhe konvalidimi i software

Document Sample
Verifikimi dhe konvalidimi i software Powered By Docstoc
					Verifikimi dhe konvalidimi i
     software
    Pjesa e katert
       Ceshtjet kryesore
• Planifikim i verifikimit dhe konvalidimit

• Inspektimi i software

• Metodat statike dhe dinamike

• Testimi i sistemit
    Verifikim dhe konvalidim
• Procese te kontrollit dhe te analizes se softit
• Zhvillohen pas cdo faze te procesit software
• Verifikim :
 – po ndertojme produktin software ne menyren e
  duhur
• Konvalidim :
 – po ndertojme produktin software te duhur
   Objektivat e fazes se katert
• Te stabilizoje mendimin me nje besueshmeri
 te larte qe software qe po zhvillohet eshte
 software i duhur.
Fushat kryesore ku shtrihet aktiviteti i
 verifikimit dhe konvalidimit(V&V)
• Funksionet software
 – Niveli i besueshmerise nga lloji i sistemit ne
  organizate
• Rezultatet e pritshme nga klienti:
 – Kerkesa ne rritje per sisteme fault avoidance
• Mjedisi i tregut:
 – Sisteme te hedhura ne treg –besueshmeri me e
  larte
  Modelet kryesore te perdorur per
   verifikim dhe konvalidim
• Peer review.( teknika statike V&V)
 – Inspektim i gjithe dokumentacionit ne tre fazat e
  projektimit
 – Nuk kerkon ekzekutim ne kompjuter
• Testim i software( teknika dinamike V&V)
 – Kerkon ekzekutimin e implementimit me te
  dhenat e testit
 – Kontrollohen output dhe sjellja operative e
  sistemit
V&V statik dhe dinamik
     Teknikat e inspektimit
• Inspektimet e programit
• Analiza automatike e kodit
• Verifikimi formal

• Teknikat statike
 – Kontrollojne perputhjen midis programit dhe
  specifikave
 – Nuk tregojne funksionalitetin nese e eficent
         Test i sistemit
• Ka dy tipe testimesh ne dy faza te procesit:

 – Test i konvalidimit
   • Tregon nese eshte sistemi qe kerkon klienti


 – Test i difekteve
   • Shfaq difektete sistemit dhe inkoinsistencat program -
    specifika
        Testimi i sistemit
• Ka dy tipe testimi:

 – Test i integrimit

 – Testi i leshimit
       Test i integrimit
• Procesi i integrimit
 – Ndertim i sistemit duke u nisur nga komponentet:
   • Parafabrikat
   • Riperdorshem
   • Fillestar
• Metodat e testimit:
 – Integrimi top down
 – Integrimi bottom up
Testimi me integrim incremental
        TEST I LESHIMIT
• Qellim i testit:
  – dorezimi i sistemit tek klienti
  – Sistemi shihet si kuti e zeze
  – Sjellja studiohet nga inputet dhe outpute
Test black box
       Guida e testimit
• Zgjedhja e inputeve qe detyrojne sistemin te
 gjeneroje mesazhet e veta te gabimit
• Projektim i inputeve qe cojne ne overflow te
 bufferave te hyrjes
• Perseritje e inputeve disa here
• Detyrimi per te gjeneruar output jon te
 vlefshme

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/23/2011
language:
pages:15