2008 - Download as Excel

Document Sample
2008 - Download as Excel Powered By Docstoc
					                 2008 YILINDA İLİMİZDEN MERKEZİ KURS VE SEMİNERLERE KATILANLARIN LİSTESİ

SIRA NO      ADI SOYADI           GÖREV YERİ                  KURSUN-SEMİNERİN ADI
  1   ÜNSAL CEREN       ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ        OOP.MES.EĞĠTĠM GĠRĠġĠMLERĠ PROJESĠ SEMĠNERĠ.
  2   UĞUR TEKĠNAY       ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ        OOP.MES.EĞĠTĠM GĠRĠġĠMLERĠ PROJESĠ SEMĠNERĠ.
  3   GÜRBÜZ KAPISIZOĞLU    MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ         NETWORK VE ĠLSĠS MODÜLÜNDEKĠ YENĠLĠKLERĠN EĞĠTĠMĠ KURSU
  4   ĠSMAĠL ARSLAN      MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK    YAZARLIK YAZILIMI KURSU
  5   KEMAL ERGĠġĠ       MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ         NETWORK VE ĠLSĠS MODÜLÜNDEKĠ YENĠLĠKLERĠN EĞĠTĠMĠ KURSU
  6   MACĠT BÜYÜK       ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ        GENEL ELEKTRĠK ARK KAYNAK KURSU
  7   HACI EYÜP HARMANKAYA   ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ        PROGRAMLAMA ĠLE MAKĠNE PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜ KURSU
  8   HASAN GÜNDOĞDU      FEN LĠSESĠ               ORTA ÖĞRETĠM DĠN KÜLT. VE AHB. BĠLGĠSĠ ÖĞRTĠM SEM.
  9   GAMZE ELĠF CAYMAZ    YAHġĠHAN KILIÇLAR YĠBO         SOSYAL ETKĠNLĠK PLANLAMA VE UYGULAMA SEM.
  10   ÖMER TORLAK       ĠMAM HATĠP LĠSESĠ           AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
  11   ĠSMAĠL ARSLAN      MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK    OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
  12   HÜSEYĠN NAR       MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ         OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
  13   BEKĠR DÖLEK       ĠMAM HATĠP LĠSESĠ           AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
  14   EROL TUĞ         17 AĞUSTOS LĠSESĠ           ORTA ÖĞRETĠM DĠN KÜLT. VE AHB. BĠLGĠSĠ ÖĞRTĠM SEM.
  15   MEHMET ALĠ EROĞLU    TĠCARET MESLEK LĠSESĠ         YETENEK ÖLÇÜMÜ PROJE VE SPOR ORGANĠZASYONU KURSU
  16   METĠN YILMAZ       M.IġITAN UY.EĞT.OKULU         ZĠHĠNSEL ENGELLERDE MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ KURSU
  17   MURAT ARDIÇ       YILDIRIM BEYAZIT ĠÖO          PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
  18   BĠRSEN BAYAR       75. YIL ĠÖO              MESLEĞE VE ÇEVREYE ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ SEM.
  19   AYGEN ÇAKMAK       KIZ MESLEK               ÇOCUKLARDA RĠTĠM DUYUSUNU GELĠġTĠRME KURSU
  20   SĠBEL SERĠN       ÖZBEK SARAN ĠÖO.            AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
  21   FATMA NESRĠN ACAR    IRMAK ATATÜRK ĠÖO.           OKUL SAĞLIĞI FORMATÖRLÜK KURSU
  22   TUNCAY PEHLĠVANLI    H.KAHYA YĠBO              SOSYAL ETKĠNLĠK PLANLAMA VE UYGULAMA SEM.
  23   MÜġTEBA ALTAY      ĠLETĠġĠM MESLEK LĠSESĠ         PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
  24   SÜLEYMAN YILMAZ     OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
  25   ABDULLAH ANNADĠNÇ    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         DĠKSĠYON SEM.
  26   EJDER DOĞAN       OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         DĠKSĠYON SEM.
  27   ADEM BAġER        MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ         APK MEĠS MODÜLÜ BĠLGĠ GĠRĠġĠ VE SONUÇLARI RAPORLAMA SEM.
  28   ÖZKAN ERSEN       ATATÜRK SAĞLIK MES. LĠSESĠ       TÜRK DĠLĠ VE EDB. ÖĞRETĠM METODLARI SEM.
  29   ĠFFET TAġÇILAR BEġĠK   ÇELEBĠ HALK EĞĠTĠM MÜD.        ĠġLETME YÖNETĠMĠ SEM.
  30   HAVVA BIYIKÇI      OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         UYGULAMA BĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ KURSU
  31   AYNUR BILIKÇI      OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         UYGULAMA BĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ KURSU
  32   ORHAN ÖZKAN       GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
  33   ġUAYĠP GENÇ       AND. ÖĞRETMEN LĠSESĠ          PROGRAM GELĠġTĠRME SEM.
  34   OYA HEDĠYE KOCA     ATATÜRK ĠÖO              AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
  35   MEHMET EROĞLU      TĠCARET MESLEK LĠSESĠ         KAREOGRAFĠ DRAMA VE RĠTĠM EĞĠTĠMĠ KURSU
  36   NĠLGÜN UYSAL       ATATÜRK AND. LĠSESĠ          ALMANCA EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ
  37   EMEL DEMĠRÇELĠK     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          MATEMATĠK KURSU
  38   ġEREF KILIÇ       HALK EĞĠTĠM MERK. ASO         AÇIK ÖĞRETĠM KURUMLARI ĠġLEYĠġĠ TANITMA SEM.
39  UĞUR TARIM      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    DĠL VE ANLATIM DERSĠ ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ SEM.
40  ZUHAL ÖZTÜRK     IRMAK ATATÜRK ĠÖO.    SORUN ÇÖZME TEKNĠKLERĠ KURSU
41  NĠHAT SEZERSOY    HACILAR ĠÖO        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
42  MURAT ġENOL      17 AĞUSTOS LĠSESĠ     AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
43  ALĠ DÖNMEZ      MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠMDE YENĠ YAKLAġIMLAR VE UYG. SEM.
44  ERGÜN ERGÜN      ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ  METAL TEKNOLOJĠSĠ KAYNAKÇILIK KURSU
45  SEMĠRA KANPOLAT    KIZ MESLEK        BENĠM AĠLEM KURSU
46  ERDOĞAN PEKGÖZ    ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ  METAL TEKNOLOJĠSĠ KAYNAKÇILIK KURSU
47  GÜRBÜZ SAZAK     M.ALĠ EREN ĠÖO      OKUL KÜTÜPHANECĠLĠĞĠ KURSU
48  NUMAN KARAGÖZ     BĠLĠM SANAT MER.     MESLEKĠ NĠTELĠKLERĠNĠN ARTIRILMASI SEM.
49  ALĠ ĠHSAN KILIÇ    Ġ.ÜSTÜNER ĠÖO       AĠLE TOPLUM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
50  FĠKRET ÇETĠNKAYA   GÜRLER ĠÖO        ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
51  SADEETĠN AYDOĞDU   T.METAL ĠÖO        ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
52  MURAT BATUR      YUKARI MAHMUTLAR ĠÖO.   ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
53  ADNAN GÜREL      YILDIRIM BEYAZIT ĠÖO   ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
54  ABDULLAH RAMAZAN   KESKĠN BĠLGE KAAN ĠÖO.  ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
55  SĠBEL DERYA TAġTAN  GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ   AGS LĠSELERĠ MÜZĠK ALANINDA UYGULANAN DERSLERĠN SEM.
56  AYTEKĠN ERKEK     GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ   AGS LĠSELERĠ MÜZĠK ALANINDA UYGULANAN DERSLERĠN SEM.
57  METAHAN TAġTAN    YILDIRIM BEYAZIT ĠÖO   AGS LĠSELERĠ MÜZĠK ALANINDA UYGULANAN DERSLERĠN SEM.
58  HÜSEYĠN AKSOY     ĠMAM HATĠP LĠSESĠ     DENKLĠK ĠġLEMLERĠ SEM.
59  MEHMET YILMAZ     AND. LĠSESĠ        DENKLĠK ĠġLEMLERĠ SEM.
60  HIDIR TATLI      ATATÜRK ĠÖO        DENKLĠK ĠġLEMLERĠ SEM.
61  ġADĠ YAMAN      ATATÜRK ĠÖO        DENKLĠK ĠġLEMLERĠ SEM.
62  AYGEN ÇAKMAK     KIZ MESLEK        ÇOCUK GELĠġĠMĠ EĞĠT. KURSU
63  FATMA ZENGĠN     BATTAL GEZĠ ĠÖO      BĠLĠġĠM TEK.PROJELERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
64  HASAN KAYA      SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ  TEMEL BECERĠLER VE EĞĠ. ÖĞRENCĠ MER. EĞĠ. SEM
65  MURAT KÜÇÜK ÇELEBĠ  YAHġĠHAN KILIÇLAR YĠBO  PANSĠYON YÖNETĠMĠ SEM.
66  YAġAR ġAHĠNDOĞAN   KESKĠN METEM       GÖREVDE YÜKSELME EĞĠ. KURSU
67  SATILMIġ ÖZBEK    GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    GÖREVDE YÜKSELME EĞĠ. KURSU
68  ZAFER ġEKER      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    GÖREVDE YÜKSELME EĞĠ. KURSU
69  FARUK KARACA     YAHġĠHAN ĠLÇE MEM     GÖREVDE YÜKSELME EĞĠ. KURSU
70  KEMAL ERGĠġĠ     MEM            OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
71  ĠBRAHĠM BABACAN    MEM            OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
72  AHMET ÖZCAN      MEM            OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
73  H.YUSUF AVġAR     MEM            DENETĠM BECERĠLERĠ SEM
74  ĠSMET KARA      MEM            DENETĠM BECERĠLERĠ SEM
75  ĠDRĠS AKGÜL      KARAKEÇĠLĠ ÇPL      OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
76  BARIġ KÜÇÜK      SULAKYURT ÇPL       OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
77  ĠHSAN BĠÇĠCĠ     BAHġĠLĠ ÇPL        OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
78  H. ĠBRAHĠM SEYFĠ   YAHġĠHAN METEM      OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
79  ġERAFETTĠN KARAKAYA  IRMAK ATATÜRK ĠÖO.    ORTA ÖĞRETĠM PROJ. TANITMA SEM.
80  ÜNSAL CEREN      ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ  DÖNER SERMAYE KURSU
 81  KEMAL ERDEM       AND. ÖĞRETMEN LĠSESĠ        STRATEJĠK PLANLAMA VE YÖNETĠMĠ KURSU
 82  DURSUN SARAY      M.VARLIOĞLU             EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.
 83  OSMAN GÜNĠ       BALIġEYH HALK EĞĠT.         EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.
 84  ADEM KIRATLI      KARAKEÇĠLĠ HALK EĞĠT.        EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.
 85  KEMAL GÜVEN       KESKĠN METEM            EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.
 86  MUSTAFA ÜRÜN      KESKĠN HALK EĞĠT          EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.
 87  HABĠB AYKUL       TÜPRAġ (MEM)            YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
 88  ERTAN ERKORKMAZ     TÜPRAġ ĠÖO.             YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
 89  A.HAMDĠ MAHMUTOĞLU   ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ       Ġġ PĠYASASI ALAN AR.YÖN. VE TEK. KURSU
 90  UMUT ÇAVUġ       DEDE KORKUT ĠÖO           ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
 91  SAVAġ TÜZÜNAK      BĠLĠM SANAT MER.          ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
 92  BĠRSEN BAYAR      75. YIL ĠÖO             ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
 93  HABĠB AYKUL       TÜPRAġ (MEM)            YENĠLĠKÇĠ LĠDERLĠK KURSU
 94  ġERAFETTĠN KARAKAYA   IRMAK ATATÜRK ĠÖO.         ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
 95  DERYA SARIKAYA     KARAKEÇĠLĠ ATATÜRK ĠÖO       ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
 96  RECEP ÇALIN       ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ       STRATEJĠK PLANLAMA SEM.
 97  FATĠH GÜNĠ       AND. LĠSESĠ             STRATEJĠK PLANLAMA SEM.
 98  HABĠB AYKUL       TÜPRAġ (MEM)            TÖREN ORGANĠZASYONU PROTOKOL KURALLARI VE ĠLETĠġĠM
 99  SELMA TUFAN       ATATÜRK SAĞLIK MES. LĠSESĠ     KAN BAĞIġÇISI EĞĠ. SEM
100  YUSUF ÇALIK       ATATÜRK SAĞLIK MES. LĠSESĠ     KAN BAĞIġÇISI EĞĠ. SEM
101  NUSRET KILIÇ      MEM                 TÖREN ORGANĠZASYONU PROTOKOL KURALLARI VE ĠLETĠġĠM
102  ĠSMAĠL KOġAN      MEM                 TÖREN ORGANĠZASYONU PROTOKOL KURALLARI VE ĠLETĠġĠM
103  ĠSMAĠL ARSLAN      MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK   ĠNTEL ÖĞR.PROG.KURSU
104  ZEKĠ ÇAĞLAYAN      MEM                 PERSONEL HĠZMETLERĠ SEM.
105  ALĠ ĠLHAN        MEM                 PERSONEL HĠZMETLERĠ SEM.
106  NECĠP KÖROĞLU      MEVLÜT HĠÇYILMAZ ĠġĠTME ENG. ĠÖO.  ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
107  MEHMET ACAR       MEM                 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
108  SULTAN BARDAKCI     TÜPRAġ ĠÖO.             DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
109  HIDIR TATLI       ATATÜRK ĠÖO             DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
110  ĠBRAHĠM BABACAN     MEM                 WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
111  OSMAN DURAN       YUNUS EMRE ĠÖO.           E-OKUL UYGULAMALARI SEMĠNERĠ
112  REYHAN YILMAZ      HALK EĞĠTĠM MERK. ASO        BENĠM AĠLEM KURSU
113  MEHMET ÇELEBĠ ÖZER   MEM                 ĠLKÖĞRETĠM YATIRIMLARI SEMĠNERĠ
114  RECEP DÜLGERGĠL     MEM                 ĠLKÖĞRETĠM YATIRIMLARI SEMĠNERĠ
115  ĠBRAHĠM AKBULUT     MEM                 YENĠLENEN ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARINI TANITMA
116  SĠBEL BALCIOĞLU TEKĠN  HALK EĞĠTĠM MERK. ASO        AĠLE EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI 0-6 YAġ TELAFĠ EĞT.KURSU
117  TÜRKAN GÜLAP      HALK EĞĠTĠM MERK. ASO        AĠLE EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI 0-6 YAġ TELAFĠ EĞT.KURSU
118  SEVDA YILDIZ      YAHġĠHAN HALK EĞĠTĠM        AĠLE EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI 0-6 YAġ TELAFĠ EĞT.KURSU
119  SAMĠ YANIK       H.KAHYA YĠBO            PANSĠYON YÖNETĠMĠ SEM.
120  ĠSMET KARA       MEM                 FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI SEMĠNERĠ
121  SEMRA BAHADIR      KIZ MESLEK             MESLEKĠ REHBERLĠK HĠZMETLERĠ SEMĠNERĠ
122  BAYRAM ERBĠL      AHILI ĠLKÖĞRETĠM OKULU       PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
123  ERTAN ĠNAN      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ     GRAFĠK VE TASARIM KURSU(PHOTOSHOP)
124  FERHAT BURHAN    BAHġĠLĠ BARBOROS ĠÖO.    MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
125  CENGĠZ KARAHAN    MEM             MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
126  MUSTAFA ORHAN    ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ   EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.(BÜTÇE YATIRIM STRATEJĠ PANSĠYON)
127  FAZLI EROL      AND.GÜZEL SANATLAR LĠSE   EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM.(BÜTÇE YATIRIM STRATEJĠ PANSĠYON)
128  EġREF AKBAL     RAM             ÖZEL EĞĠTĠM FORMATÖRLÜK KURSU
129  AYġE KILIÇ      ATATÜRK ĠÖO         TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
130  ġUAYĠP BÜTÜN     MEM             TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ SEMĠNERĠ
131  KEMAL ERGĠġĠ     MEM.            TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ SEMĠNERĠ
132  MURAT UCA      CUMHURĠYET ĠÖO.       SOSYAL BĠL.VE HAYAT BĠL.DERS.ÖĞRETĠM KURSU
133  SAVAġ ÖLMEZ     DELĠCE BÜYÜKYAĞLI ĠÖO.   SOSYAL BĠL.VE HAYAT BĠL.DERS.ÖĞRETĠM KURSU
134  HALUK SOYUPEK    MEM             TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ SEMĠNERĠ
135  MÜSLÜM AYDUĞAN    RAM             DENVER llGELĠġĠMSEL TARAMA TESTĠ SEMĠNERĠ
136  SAĠT KARAMAN     MEM             TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
137  BĠLAL SARI      MEM             SOSYAL BĠL.VE HAYAT BĠL.DERS.ÖĞRETĠM KURSU
138  ENDER PEKġEN     SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ   FĠZĠK ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA SEMĠNERĠ
139  SERPĠL ALTIBAĞ    KIRIKKALE LĠSESĠ      FĠZĠK ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA SEMĠNERĠ
140  FAZIL ÇELĠK     KIRIKKALE LĠSESĠ      KĠMYA ÖĞRETĠM PROG. TANITMA SEM.
141  BEKĠR ALKIġ     SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ   KĠMYA ÖĞRETĠM PROG. TANITMA SEM.
142  ĠSMAĠL YAHġĠ     GÜRLER ĠÖO         EĞĠTĠM ORTAMI OLARAK MÜZE SEM.
143  MEHMET ÖZKAN     BALIġEYH ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠT.  BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
144  YALÇIN KEÇĠCĠ    DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ    BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
145  ġUAYĠP BÜTÜN     MEM             ULUSAL EĞĠTĠMDE DURUM TES. ÇALIġMALARI
146  ALĠ ĠHSAN BAYKAL   G. MANAS ĠÖO.        TC ĠNKĠLAP VE TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK
147  HÜSEYĠN NAR     MEM             SORUN ÇÖZME TEKNĠKLERĠ KURSU
148  ADEM KAYA      KESKĠN GAZĠ ĠÖO.      EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
149  HAYDAR ULUKUġ    SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ   PROGRAM TANITMA SEM
150  ÜLKÜHAN ASLAN    KIRIKKALE LĠSESĠ      PROGRAM TANITMA SEM
151  FATMA AKSES     KIRIKKALE LĠSESĠ      PROGRAM TANITMA SEM
152  ADEM ÇELĠK      GÜRLER ĠÖO         PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
153  RECEP DÜLGERGĠL   MEM             ĠL YAPIM PROGRAMI HAZIRLAMA SEM
154  DOĞAN ÖZMEN     MEM             ĠL YAPIM PROGRAMI HAZIRLAMA SEM
155  ÖMER TORLAK     ĠMAM HATĠP LĠSESĠ      EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ SEM
156  ERDAL YILMAZ     MEM             TC ĠNKĠLAP VE TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK
157  FATĠH GÜNĠ      AND. LĠSESĠ         PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
158  ġUAYĠP BÜTÜN     MEM             PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
159  ÖMER ATEġ      ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ   PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
160  HAYDAR YURDAKUL   MEM             PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
161  FĠKRET ÇETĠNKAYA   GÜRLER ĠÖO         OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
162  A.HAMDĠ MAHMUTOĞLU  ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ   MES. ANALĠZĠ VE MODÜLER PROG. GELĠġTĠRME SEM
163  SADEETĠN AYDOĞDU   Ö.M.ARDAHAN ĠÖO       OKUL YÖNETĠMĠ SEM.
164  SÜLEYMAN YILMAZ   OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ    SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
165  HATĠCE ALTIN     OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
166  N.ġENYÜZ DEMĠRCĠ   BAHġĠLĠ BARBOROS ĠÖO.   FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI SEMĠNERĠ
167  ġUAYĠP BÜTÜN     MEM            ÖĞR. PROG. SEM
168  DĠLEK VURGUN     M.NECATĠ ĠÖO.       ÇOCUK DOSTU OKUL PROJ. SEM
169  DURSUN SARAY     MEM            PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
170  SĠNAN BAġARAN    MEM            PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
171  DERYA YAMAN KUNDUZ  M.NECATĠ ĠÖO.       YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
172  A.MURAT KUNDUZ    17 AĞUSTOS LĠSESĠ     YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
173  ARZU ÇEVĠK      GAZĠ ĠÖO         DĠL BĠLGĠSĠ ETKĠNLĠK ÜRETME KURSU
174  MURAT DOĞAN     Ö.M.ARDAHAN ĠÖO      DĠL BĠLGĠSĠ ETKĠNLĠK ÜRETME KURSU
175  FAHRETTĠN ĠLHAN   MEM            ORTAÖĞRETĠM MEV. UYG. SEM
176  AHMET ÇALIġIR    RAM            PROGRAM GELĠġTĠRME REH. KURSU
177  HASAN DEMĠR     OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
178  HIDIR TATLI     ATATÜRK ĠÖO        DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
179  MUSTAFA ĠPEK     YUNUS EMRE ĠÖO.      PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SEM
180  A.HAMDĠ MAHMUTOĞLU  ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ  ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠK SEM
181  ZUHAL ġAHĠN     ġEHĠTLER ĠÖO       DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
182  ERDAL YILMAZ     MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME SEM
183  MESUT ĠÇ       MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME SEM
184  BĠLAL SARI      MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME SEM
185  ABDULLAH DĠNÇ    ENDÜSTĠRĠ MESLEK LĠSESĠ  OTO ELEKTRĠK-ELEKTORONĠK KURSU
186  MUSTAFA TAġKIN    TINAZ ĠÖO.        BEDEN EĞĠ. VE SPOR ETKĠNLĠKLERĠ
187  AHMET ÇALIġIR    RAM            STANFORD-BĠNET ZEKA TESTĠ KURSU
188  GÜLSÜM BAġKAL    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
189  HAYRĠYE ĠLOĞLU    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
190  HAVVA BIYIKLI    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
191  FATĠH ATĠK      M.NECATĠ ĠÖO.       BASKETBOL GELĠġĠM SEM
192  MEHMET ACAR     MEM            ÖZEL EĞĠTĠM ÖĞRET. MEV. UYG.
193  MUSTAFA AKKOÇ    KARAKEÇĠLĠ ĠLÇE MEM    BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
194  SALĠH ARSLAN     KESKĠN ĠMAM HATĠP LĠS.  MESLEĞE VE ÇEVREYE UYUM EĞĠTĠMĠ FORMATÖRLÜK KURSU
195  AHMET ÖZER      GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ   PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
196  ĠLKER TARLABÖLEN   OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ   EXCEL MAKROLARI KURSU
197  Arzu ARSLAN     Battalgazi ĠÖO.      Beden Eğitimi Formatörlük
198  YaĢar ARSLAN     Bilim Sanat Merkezi    Beden Eğitimi Formatörlük
199  Halil ZĠNCĠRKIRAN  Zübeyde Hanım ĠÖO.    Beden Eğitimi Formatörlük
200  Mehmet EROĞLU    Ticaret Meslek Lisesi   Beden Eğitimi Öğretmenleri Formatörlük
201  Hamdi SALAR     Karakeçili ÇPL.      Bilgisayar
202  Ahmet ÖZCAN     Endüstri Meslek Lisesi  Bilgisayar Destekli Eğitim
203  Uğur ARPACI     Endüstri Meslek Lisesi  Bilgisayar Destekli Eğitim
204  Murat KÖMÜRCÜ    Ticaret Meslek Lisesi   Bilgisayar Destekli Eğitim
205  Ramazan KAYA     Ticaret Meslek Lisesi   Bilgisayar Destekli Eğitim
206  Ġsa ALTAN      H.Ahmet Yesevi ĠÖO.    Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
207  Kemal ERGĠġĠ      Ticaret Meslek Lisesi       Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
208  Mehmet ÖZTÜRK      Atatürk ĠÖO.            Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
209  Hasan GÜNDOĞDU     Fen Lisesi             Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
210  Suat ATAK        Hanımeller ĠÖO.          Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
211  Abdullah GÜNDÜZ     Mustafa Kemal ĠÖO.         Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
212  Berrin KAYATAġ GÜNDÜZ  Mustafa Kemal ĠÖO.         Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi
213  Refik SUNGURTAġ     Fen Lisesi             Bilgisayar Formatör Öğretmen YetiĢtirme Eğitimi
214  Sefer SOĞUKPINAR    YahĢihan Kılıçlar YĠBO       Bilgisayar Formatör Öğretmen YetiĢtirme Eğitimi
215  Bekir DEMĠRDÖĞEN    Bilim Sanat Merkezi        Bilgisayar Formatörlüğü
216  Ali ALATALI       Mustafa Necati ĠÖO.        Bilgisayar Formatörlüğü
217  Ġdris TAġPINAR     Mustafa Necati ĠÖO.        Bilgisayar Formatörlüğü
218  Berat BAYKAL      Mustafa Necati ĠÖO.        Bilgisayar Formatörlüğü
219  Lütfi ġANSAL      Mustafa Necati ĠÖO.        Bilgisayar Formatörlüğü
220  Gürbüz KAPISIZOĞLU   Milli Eğitim Müdürlüğü       Bilgisayar Programcılığı
221  Nuh KORKMAZ       Keskin Lisesi           Biyoloji Lab.Araç.Tanıma ve Kull.Formatörlük
222  Necip KÖROĞLU      V.B.Çelik ĠĢitme Engelliler ĠÖO.  Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği Formatörlük YetiĢtirme
223  Ġbrahim BABACAN     Ticaret Meslek Lisesi       Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni
224  Dilek ÖZCAN       Gürler ĠÖO.            Eğitici Eğitimi YetiĢtirme
225  SavaĢ TÜZÜNAK      Bilim Sanat Merkezi        Haydi Kızlar Okula Kampanyası Eğitici Eğitimi Formatörlük
226  Ahmet BĠR        Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi   Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların eğitimi
227  Adem KOÇ        Fen Lisesi             Ġleri Matematik-1-2 Formatörlük
228  Erdem GÜMÜġ       YahĢihan Ġlçe M.E.Md.       Ġlk Yardım Temel Kursu Yetki Belgesi
229  Vural YAVUZ       Fen Lisesi             Ġnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Formatörlük
230  Selma TUFAN       Atatürk Sağlık Meslek Lisesi    Kan BağıĢçısı Eğitici Eğitimi Formatörü
231  Yusuf ÇALIK       Atatürk Sağlık Meslek Lisesi    Kan BağıĢçısı Eğitici Eğitimi Formatörü
232  Tayyar KILIÇ      Leyla Ġsa Aktuğ ĠÖO.        MEB. Formatör Öğretmen Eğitim Kursu (Bilgisayar)
233  Abdullah OĞUZ      Mustafa Necati ĠÖO.        Medya Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Formatörlük
234  Erdem GÜMÜġ       YahĢihan Ġlçe M.E.Md.       MTSK Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi
235  Fatma Nesrin ACAR    YahĢihan Irmak Atatürk ĠÖO     Okul Sağlığı Formatörlük
236  Abdullah OĞUZ      Mustafa Necati ĠÖO.        Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük
237  SavaĢ TÜZÜNAK      Bilim Sanat Merkezi        Özel Eğitim Formatörlük
238  Umut ÇAVUġ       Dede Korkut ĠÖO.          Özel Eğitim Formatörlük
239  Necip KÖROĞLU      V.B.Çelik ĠĢitme Engelliler ĠÖO.  Özel Eğitim Formatörlük
240  ġerafettin KARAKAYA   YahĢihan Irmak Atatürk ĠÖO     Özel Eğitim Formatörlük
241  Bülent ÖZÇAM      Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi   Özel Eğitim Gerektiren Bireyleri Tanıma
242  Necip KÖROĞLU      V.B.Çelik ĠĢitme Engelliler ĠÖO.  Rehber Öğretmenliği Formatörlük
243  Özlem ÖZTÜRK      Mustafa Necati ĠÖO.        Teknoloji ve Tasarım Dersi Formatör Eğitimi
244  Melike KAYABAġI ÇINAR  Bilim Sanat Merkezi        Temel Eğitim Programı Bilgi Teknolojileri Formatörlük
245  Ahmet BĠR        Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi   Temel Kabiliyetler Testi (7-11)
246  Ahmet BĠR        Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi   Temel Yetenekler Testi (6-8)
247  RüĢtü EROĞLU      Mustafa Kemal ĠÖO.         Toplam Kalite Yönetimi Formatör YetiĢtirme
248  Veysel BAġER      Mesleki Eğitim Merkezi       Trafik Formatörlük
249  Erdem GÜMÜġ     YahĢihan Ġlçe M.E.Md.   Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kurs Belgesi
250  Meftuni ÇELĠK    Çullu ĠÖO.        Trafik ve Ġlk Yardım
251  Evren DOĞAN     Bilim Sanat Merkezi    Türkçe ĠÖO.Programları Tanıtım Formatörlük
252  Murat ERBEK     Yıldırım Beyazıt Lisesi  Türkçe Öğretim Metodları Formatörlük
253  Ahmet KAVAKLI                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
254  Alparslan HOġ                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
255  Bekir ÇALI                   BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
256  Çelebi Rıfat ÇALI               BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
257  Emel ARICAN                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
258  Enver ÜLKER                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
259  Erdoğan ÇAKMAK                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
260  Ġbrahim BABACAN                BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
261  Ġbrahim POLAT                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
262  Ġsmail SERT                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
263  Muharrem ÖVEZ                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
264  Murat ÖZÜAK                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
265  Necati GÜNGÖR                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
266  Ömer Faruk SARIÇAM               BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
267  Sibel KILIÇ                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
268  Tolga ACARBAġ                 BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
269  Ünal ġĠMġEK                  BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
270  Vedat ÜNAL                   BĠLĠġĠM TEK.FORMATÖR EĞĠ. KURSU
271  Hasan AKYOL     GAZĠ ĠÖO         1915 Olaylarını Değerlendirme Formatörlük Kursu
272  Habip AKYOL     Milli Eğitim Müdürlüğü  Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri
273  Ekrem GÖKÇE     Milli Eğitim Müdürlüğü  Öğretim Sürecini GeliĢtirme Semineri
274  Mustafa KONAK    Milli Eğitim Müdürlüğü  Öğretim Sürecini GeliĢtirme Semineri
275  SAĠT KARAMAN     Milli Eğitim Müdürlüğü  Öğretim Sürecini GeliĢtirme Semineri
276  Melek AKYOL     100.Yıl ĠÖO.       Özgün Materyal ve Etkinlik GeliĢtirme Semineri
277  Nurettin AVAN    Hanımeller ĠÖO.      Çocuk Dostu Okul Projesi Semineri
278  Ayhan KUTLUCA    KIZ MESLEK        Bilgisayarda Grafik Tasarımı(Photoshop)kursu
279  Nevzat GEDĠK     And.Öğretmen Lisesi    Bütçe ve Pansiyon Uyg. Sem.
280  ĠSMAĠL KOġAN     MEM            PROJE DEĞERLENDĠRME SEM.
281  MEHMET ACAR     MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
282  ĠBRAHĠM GÜNDÜZ    MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
283  NUTKU HOġ      MEM            ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
284  RAHMĠ ĠMEMEK     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    PHB ĠLE WEB PROGRAMCILIĞI KURSU
285  MUAMMER KIRAN    GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    HĠDROLĠK-PNOMATĠK KURSU
286  ĠLHAMĠ PEKGÖZ    Fen Lisesi        1915 Olaylarını Değerlendirme Formatörlük Kursu
287  CĠHAN YILDIRIM    ĠLETĠġĠM MESLEK LĠSESĠ  ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞT. VE SEKTÖRDE Ġġ BĠRLĠĞĠ SEM.
288  TEFĠK TĠFTĠK     END. MESLEK LĠS      CNC TORNA SĠMÜLASYON KURSU
289  Arife YILMAZ     M.Eğitim Vakfı ĠÖO.    Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri
290  Kadir ÇAYAN     Kırıkkale And.Lisesi   YAZARLIK YAZILIMI KURSU
291  Ramazan KAYA     Ticaret Meslek Lisesi     YAZARLIK YAZILIMI KURSU
292  Mehmet Serkan ÇELĠK  SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    YAZARLIK YAZILIMI KURSU
293  ġadiye AYSĠN     Yıldırım Beyazıt Lisesi    YAZARLIK YAZILIMI KURSU
294  Ahmet IRMAK      Endüstri Meslek Lisesi     YAZARLIK YAZILIMI KURSU
295  Alparslan HOġ     M.Hiçyılmaz ĠĢt.Eng.ĠÖO.    YAZARLIK YAZILIMI KURSU
296  Ayhan ÜZER      MEM              Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
297  Necati DOĞAN     MEM              Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
298  Abdullah OĞUZ     Mustafa Necati ĠÖO.      ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
299  Melihan ÜNLÜ     Sulakyurt Cumhuriyet ĠÖO.   ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
300  ĠSMET KARA      MEM              ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
301  CENGĠZ KARAHAN    MEM              ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
302  Ġbrahim GÜNAYDIN   MEM              ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
303  H.YUSUF AVġAR     MEM              ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ GELĠġTĠRME KURSU
304  Ġbrahim KASALAK    M.ALĠ EREN ĠÖO         Öğretmen Programı Eğitimi Kursu
305  Abdullah OĞUZ     Mustafa Necati ĠÖO.      Halk Kültürü Dersi Tanıtma Semineri
306  Erol APAYDIN     Endüstri Meslek Lisesi     HĠDROLĠK-PNOMATĠK KURSU
307  Recep ÇĠNKILIÇ    Karakeçili Ġmam Hatip Lise   Arapça Öğretim Yöntemleri Kursu
308  Habibe ÖÇAL      Battal Gazi ĠÖO.        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
309  Mustafa ŞAHİN     Atatürk ĠÖO.          ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
310  Osman Çağrı ÇEVĠK   Yıldırım Beyazıt Lisesi    Kütüphanecilik Formatörlük Kursu
311  ÜLKÜHAN ASLAN     KIRIKKALE LĠSESĠ        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
312  Ertuğrul ASLAN    KIRIKKALE LĠSESĠ        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
313  Ekrem TĠMUR      M.IġITAN UY.EĞT.OKULU     Otizmi olan Çocukların Eğitimi Kursu
314  HAYDAR YURDAKUL    Milli Eğitim Müdürlüğü     Özel özel Öğretim Mevzuat Uygulamaları Semineri
315  Hidayet DOĞAN     M.IġITAN UY.EĞT.OKULU     ĠĢ Eğitimi Kursu
316  Hasan TAġI      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      Asm ile PIC 16F84 Mikro Denetleyici
317  Soner ARSLAN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      Temel Bilgisayar Ağları Kursu
318  ÜLKÜHAN ASLAN     KIRIKKALE LĠSESĠ        PROGRAM TANITMA SEM
319  FATMA AKSES      KIRIKKALE LĠSESĠ        PROGRAM TANITMA SEM
320  HAYDAR ULUKUġ     SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    PROGRAM TANITMA SEM
321  Ali PEKTUNÇ      Dede Korkut ĠÖO.        Öğrenci Programı Öğretmen Programı
322  Mehmet ÇATALKAYA   Dede Korkut ĠÖO.        Öğrenci Programı Öğretmen Programı
323  Hakan KOYUNCU     Delice-Çerikli Lisesi     Laboratuar Deney Setlerini Kullanma Kursu
324  FAZIL ÇELĠK      KIRIKKALE LĠSESĠ        Program Tanıtma Semineri
325  BEKĠR ALKIġ      SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    PROGRAM TANITMA SEM
326  Ġsmail ÇINAR     Endüstri Meslek Lisesi     Katı Modelleme Kursu
327  Kenan ERSOY      Endüstri Meslek Lisesi     Katı Modelleme Kursu
328  ġükran GÜN      Kızılırmak Anaokulu      Okul Aile ĠĢbirliği Semineri
329  Recep KOÇ       Sulakyurt Ġmamoğlu çeĢ. ĠÖO.  Türkçe Öğretim Programını Tanıtma Semineri
330  Dilara BULMAN     KIRIKKALE LĠSESĠ        Resim Öğretim Programını Tanıtma Semineri
331  Ġlknur GÜLER     KIRIKKALE LĠSESĠ        Resim Öğretim Programını Tanıtma Semineri
332  Melek Aysu AKYOL   Geraldine Saran Ġ.Ö.O.     Doğa ve Erozyon Eğitimi Semineri
333  Veysel Fırat ONURSAL  DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
334  Bülent SÜMER      Hüseyin Kahya YĠBO       Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
335  BarıĢ ÖZÇELĠK      AkĢemsettin ĠÖO.        Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
336  Tayyar KILIÇ      Leyla Ġsa Aktuğ ĠÖO.      Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
337  Ġlknur YILDIZ      Anadolu Güzel San.Lisesi    Programını Tanıtma Semineri
338  Sema KAPTAN       Anadolu Güzel San.Lisesi    Programını Tanıtma Semineri
339  Ġbrahim DURMAZ     ÖZBEK SARAN ĠÖO.        MESLEĞE VE ÇEVREYE UYUM EĞĠTĠMĠ FORMATÖRLÜK KURSU
340  Nevin ULAMIġ      Namık Kemal ĠÖO.        Okuma Yazmaya Hazırlık ve Türkçe Etkinlikleri Kursu
341  Ġsmail SEÇGĠN      Sulakyurt ÇPL         Tarih Öğretim Programını Tanıtma Semineri
342  Meral KARAZOHREOGLU   Suleyman Demirel Lısesı    ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
343  Hacı KUTLUCAN      Kırıkkale Lısesı        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
344  Yeliz KILIÇTAġ     Kız Meslek Lisesi       Resmin Dili Kursu
345  ġahin GÜN        Endüstri Meslek Lisesi     Katı Modelleme Kursu
346  Ali Rıza Erbil     Endüstri Meslek Lisesi     Katı Modelleme Kursu
347  Mustafa AKMAN      Anadolu Öğretmen Lisesi    Eğitim Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Semineri
348  Suat ÇALI        M.Eğitim Vakfı ĠÖO.      YetiĢtirici Sınıf Öğretim Programı Formatörlük Kursu
349  Ömer BULUT       Endüstri Meslek Lisesi     Sıemens CNC Freze Shopmill Kullanım ve Programlama
350  Muzaffer BÜYÜKKÖMÜRCÜ  Endüstri Meslek Lisesi     Sıemens CNC Freze Shopmill Kullanım ve Programlama
351  SavaĢ TÜZÜNAK      Bilim Sanat Merkezi      YetiĢtirici Sınıf Öğretim Programı Formatörlük Kursu
352  Recep YILDIRIM     Sulakyurt Ġlçe Milli Eğitim  Mali Mevzuat Semineri
353  Hacı Arslan ATMAN    BahĢili Ġlçe MEM        Mali Mevzuat Semineri
354  Hasan ÖZÇELĠK      Karakeçili ÇPL.        Mali Mevzuat Semineri
355  YALÇIN KEÇĠCĠ      DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     Mali Mevzuat Semineri
356  Mehmet ÇANGA      Çelebi Ġlçe MEM        Mali Mevzuat Semineri
357  Atıf CEREN       Keskin Ġlçe MEM        Mali Mevzuat Semineri
358  Mehmet ÖZKAN      BALIġEYH ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠT.   Mali Mevzuat Semineri
359  Erdem GÜMÜġ       YahĢihan Ġlçe MEM       Mali Mevzuat Semineri
360  Bekir ÖZBEK       Anadolu Öğretmen Lisesi    Eğitim Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Semineri
361  Oya KEPENEKOĞLU     Anadolu Lisesi         Ġngilizce Ġlköğretim Programı Tanıtma Semineri
362  NUSRET KILIÇ      MEM              BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
363  Hakkı YAMAN       ġEHĠTLER ĠÖO          Etkili ve Güzel KonuĢma
364  Nurcan AKBAġ      Bilim Sanat Merkezi      Kütüphanecilik Formatörlük Kursu
365  ENDER PEKġEN      SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    Proğram Tanıtma semineri
366  SERPĠL ALTIBAĞ     KIRIKKALE LĠSESĠ        Proğram Tanıtma semineri
367  Murat YILMAZ      ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ     DüĢünme Eğitimi Programın tanıtma Semineri
368  Bülent DURAK      Endüstri Meslek Lisesi     Pnömatik ve Elektropnömatik Kursu
369  Ekrem TĠMUR       M.IġITAN UY.EĞT.OKULU     Otizmi olan Çocukların Eğitimi Kursu
370  Hacer OKUMUġ      Zübeyde Hanım ĠÖO.       BitiĢik Yazı Eğitimi Kursu
371  Melek AKYOL       100.Yıl ĠÖO.          BitiĢik Yazı Eğitimi Kursu
372  AYTEKĠN ERKEK      Anadolu Güzel San.Lisesi    Program Tanıtma Semineri
373  SĠBEL DERYA TAġTAN   Anadolu Güzel San.Lisesi    Program Tanıtma Semineri
374  Dursun ÖZDEMĠR     Sulakyurt Ġmamoğlu çeĢ. ĠÖO.  BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Semineri
375  Ünsal BAġER       YAHġĠHAN METEM         CNC TORNA SĠMÜLASYON KURSU
376  ĠDRĠS AKGÜL       Karakeçili ÇPL         Eğitim Yönetimi Semineri
377  ĠFFET TAġÇILAR BEġĠK   ÇELEBĠ HALK EĞĠTĠM MÜD.    Modüler Kurs Programlarını Tanıtma Semineri
378  Sabri ACAR        100.Yıl ĠÖO.          EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
379  ġerafettin OKUDUCU    Mehmet Varlıoğlu ĠÖO.     Sınıf Yönetimi Semineri
380  ABDULLAH ANNADĠNÇ    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ     EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
381  Süheyla DURMUġ      OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ     EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
382  Servet AKBAġ       OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ     EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
383  Ġsmail SEÇGĠN      Sulakyurt ÇPL         Tarih Öğretim Programını Tanıtma Semineri
384  Gülay GÜMÜġ       YahĢihan Irmak Atatürk ĠÖO   Özgün Materyal ve Etkinlik GeliĢtirme Semineri
385  Ümit ġEKER        Gündoğdu Manas ĠÖO.      PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
386  Fatih SEYHAN       GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      Bilgisayar Kursu(Visual C Programlama
387  ZUHAL ÖZTÜRK       YahĢihan Irmak Atatürk ĠÖO   SOSYAL ETKĠNLĠK PLANLAMA VE UYGULAMA SEM.
388  Hüseyin NAR       MEM              Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük
389  Haydar UYANIK      Kız Meslek Lisesi       ĠletiĢim Becerileri Formatörlük Kursu
390  YetiĢ ġahin       Kızılırmak Anaokulu      Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri
391  Yusuf SOMUNOĞLU     BalıĢeyh ÇPL.         Eğitim Yönetimi Semineri
392  Recep ERENTÖZ      17 AĞUSTOS LĠSESĠ       YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
393  Ali Murat KUNDUZ     17 AĞUSTOS LĠSESĠ       YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
394  Bahattin KAPUCU     Endüstri Meslek Lisesi     CNC TORNA SĠMÜLASYON KURSU
395  Hatice ÖZDEMĠR      Atatürk ĠÖO.          Çocukları Tanıma Teknikleri
396  Kadir DEMĠR       KIRIKKALE LĠSESĠ        Beden Eğitimi Kursu
397  Nilgün Polat BAġIBÜYÜK  MEM              MEĠS Modülü Bilgi GiriĢi ve Sonuçları RaporlaĢtırma
398  Meryem ERÇOBAN      MEM              MEĠS Modülü Bilgi GiriĢi ve Sonuçları RaporlaĢtırma
399  Ali ĠġLER        MEM              PERSONEL HĠZMETLERĠ SEM.
400  FAZLI EROL        GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ     PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
401  YetiĢ ġahin       Kızılırmak Anaokulu      Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri
402  ġengül DOĞAN       Kızılırmak Anaokulu      Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri
403  Sevda ġAHĠN       YAHġĠHAN HALK EĞĠTĠM      YetiĢkin Eğitiminde suç ve Ģiddeti önleme semineri
404  Hasan Hüseyin YILDIRIM  Delice ÇPL           Web Tasarım Kursu(Dreamweaver)
405  KEMAL GÜVEN       KESKĠN METEM          Eğitim Yönetimi Semineri
406  ÜNSAL CEREN       Endüstri Meslek Lisesi     Eğitim Yönetimi Semineri
407  Dilek ÖZCAN       Gürler ĠÖO.          Program Tanıtma Semineri
408  Nevin ULAMIġ       Namık Kemal ĠÖO.        Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulama Semineri
409  Recai TURGUT       Fen Lisesi           Laboratuar Deney Setlerini Kullanma Kursu
410  Yakup ÇALKAN       Endüstri Meslek Lisesi     ASP Ġle Web Tasarım Kursu
411  ADEM BAġER        MEM              MEĠS Modülü Bilgi GiriĢi ve Sonuçları RaporlaĢtırma
412  Fahriye ERCAN      Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.  Öğretim Programını Tanıtma Semineri
413  Handan ÖZTÜRK      M.NECATĠ ĠÖO.         Özgün Materyal ve Etkinlik GeliĢtirme Semineri
414  ġevket YURDUSEVEN    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ     Eğitim Yönetimi Semineri
415  Kadir DEMĠR       KIRIKKALE LĠSESĠ        Baden Eğitimi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri
416  YALÇIN KEÇĠCĠ      DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     Eğitim Yönetimi Semineri
417  Sezai KAÇAN       Mesleki Eğitim Merkezi     Modüler Öğretim Prog.Denklik
418  Ġsmail YILDIZ      17 AĞUSTOS LĠSESĠ       Laboratuar Deney Setlerini Kullanma Kursu
419  Mehmet Sözüer      Fen Lisesi           Eğitim Yönetimi Semineri
420  Kadir DEMĠR       KIRIKKALE LĠSESĠ        Beden Eğitimi Kursu
421  Dilek ÖZCAN       Gürler ĠÖO.          Program Tanıtma Semineri
422  Hüseyin NAR       T.M.Mustafa Özbek       Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük
423  Ümit ġEKER        G.Manas ĠÖO          PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
424  Adnan SĠVRĠ       GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      autocad Kursu
425  Hakan KOYUNCU      DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     Laboratuar Deney Setlerini Kullanma Kursu
426  Tuncay YILDIZ      H.Ahmet Yesevi ĠÖO.      Toplumda Cinsiyet eĢitliğinin GeliĢtirilmesi Semineri
427  Ahmet ġĠMġEK       Fen Lisesi           ĠletiĢim Becerileri Formatörlük Kursu
428  Ġbrahim EVCĠ       17 AĞUSTOS LĠSESĠ       ĠletiĢim Becerileri Formatörlük Kursu
429  MURAT ġENOL       17 AĞUSTOS LĠSESĠ       ĠletiĢim Becerileri Formatörlük Kursu
430  ALĠ ĠHSAN KILIÇ     Ġ.ÜSTÜNER ĠÖO         ĠletiĢim Becerileri Formatörlük Kursu
431  Ġsmail DALKIRAN     DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     Kütüphanecilik Formatörlük Kursu
432  Hasan PaĢa YILMAZ    GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      Eğitim Yönetimi Semineri
433  FAZLI EROL        GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ     ORTAÖĞRETĠM MEV. UYG. SEM
434  YALÇIN KEÇĠCĠ      DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ     ORTAÖĞRETĠM MEV. UYG. SEM
435  Faruk ÖZCAN       Çelebi Lisesi         Sınıf Yönetimi Semineri
436  Nilgün ÇELĠK       BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
437  Hacer KAHRAMAN      BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
438  Gülüzar KARA       BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
439  Sevda ġAHĠN       YAHġĠHAN HALK EĞĠTĠM      YetiĢkin Eğitiminde suç ve Ģiddeti önleme semineri
440  Aysel KAYMAKÇI      100.Yıl ĠÖO.          BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Semineri
441  Fahriye ERCAN      Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.  Öğretim Programını Tanıtma Semineri
442  Ali VURGUN        M.Hiçyılmaz ĠĢt.Eng.ĠÖO.    Okul Rehberlik Hizmetleri Semineri
443  Atilla Necdet AYDIN   Öğretmenevi          Piyasa AraĢtırması ve Fiy.Bel.
444  Hasan Hüseyin YILDIRIM  Delice ÇpL           Web Tasarım Kursu(Dreamweaver)
445  Ercan ER         Delice Cumhuriyet ĠÖO.     PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
446  Ġlker AKGÜN       GAZĠ END.MES.LĠSESĠ      Bilgisayar Kursu(V.B Net 1.Kademe)
447  Fuat ÇAKMAK       Gürler ĠÖO.          SOSYAL ETKĠNLĠK PLANLAMA VE UYGULAMA SEM.
448  FĠKRET ÇETĠNKAYA     Gürler ĠÖO.          PĠSA 2006 Sonuçlarını PaylaĢma Semineri
449  Harun KIVANÇ       Sulakyurt ÇPL         PĠSA 2006 Sonuçlarını PaylaĢma Semineri
450  Ertan KOCABAġ      Ticaret Meslek Lisesi     Apple l Life Eğitimi Kursu
451  Ramazan ÇELĠK      Atatürk ĠÖO.          Okul Rehberlik Hizmetleri Semineri
452  AyĢe ATASAYAR      Kız Meslek Lisesi       Apple l Life Eğitimi Kursu
453  Mustafa TÜFEKÇĠOĞLU   Endüstri Meslek Lisesi     Temel Yetenekler Testi (6-8)
454  Aytekin ġAHĠN      Öğretmen Lisesi        Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri
455  Bekir ÖZBEK       Öğretmen Lisesi        Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri
456  ġuayip GENÇ       Öğretmen Lisesi        Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri
457  Sabri ACAR        100.Yıl ĠÖO.          TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ SEMĠNERĠ
458  Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO.         BiliĢim Teknolojileri Dersi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri
459  Kamuran ÇELĠK  ismail Üstüner ĠÖO.    BiliĢim Teknolojileri Dersi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri
460  MUSTAFA ĠPEK  YUNUS EMRE ĠÖO.      PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SEM
461  Umut ÇAVUġ   Dede Korkut ĠÖO.     ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
462  Ali YILDIZ   GAZĠ ĠÖO         Santranç Dersi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri.
463  ERDAL YILMAZ  MEM.           ĠletiĢim Becerileri Semineri
464  MUAMMER KIRAN  GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    Modbus ĠletiĢimi ile Cihaz(PLC)Kontrolü Semineri
465  Sedat ġAHĠN   GAZĠ END.MES.LĠSESĠ    Modbus ĠletiĢimi ile Cihaz(PLC)Kontrolü Semineri
466  Ali EROĞLU   MEM.           Hizmetiçi Eğitim Yönetimi Semineri
467  Hayati TAġ   SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ  Program Tanıtma Semineri
468  Necmi KESER   KIRIKKALE LĠSESĠ     Program Tanıtma Semineri
469  Mehmet ACAR   MEM.           Mali Mevzuat Semineri
470  Hüseyin NAR   T.M.Mustafa Özbek     OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
471  Ġsmail ÇINAR  Endüstri Meslek Lisesi  OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
472  Eren ARSLAN   Karakeçili ÇPL.      OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
473  Sıdıka MERCAN  Keskin SML.        OKUL GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI SEM.
474  ġUAYĠP BÜTÜN  MEM.           DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
              2009 YILINDA İLİMİZDEN MERKEZİ KURS VE SEMİNERLERE KATILANLARIN LİSTESİ
SIRA NO      ADI SOYADI         GÖREV YERİ                  KURSUN-SEMİNERİN ADI
  1   Nilgün ÇELĠK      BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
  2   Gülüzar KARA      BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
  3   Hacer KAHRAMAN     BahĢili H.H.D.         Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
  4   Ġbrahim KASALAK     M.ALĠ EREN ĠÖO         Öğretmen Programı Eğitimi Kursu
  5   Gözde CANBOLAT     CUMHURĠYET ĠÖO.         YeĢil Kutu Çevre Eğitimi Semineri
  6   ġaban ġAHĠN       Atatürk ĠÖO.          YeĢil Kutu Çevre Eğitimi Semineri
  7   Ġlyas KILIÇ       Keskin Atatürk ĠÖO.       YeĢil Kutu Çevre Eğitimi Semineri
  8   Selda CAN ALTUĞ     BalıĢeyh Kulaksız Ģ.Doğan iöo  YeĢil Kutu Çevre Eğitimi Semineri
  9   Burcu HĠÇCAN      Nuran Refik AltaĢ ĠÖO.     WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  10   Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO.          WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  11   Ayfer ÖZASLAN      Anadolu Öğretmen Lisesi     MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
  12   Dilek DURAN       AkĢemsettin ĠÖO.        Öğretim Etkinliklerini Tasarlama ve Uygulama Semineri
  13   Hacı Ahmet YEġĠLYURT  Mustafa Necati ĠÖO.       Çevrimiçi Ġngilizce Formatörlük Kursu
  14   Hikmet YILDIZ      Dede Korkut ĠÖO.        Çevrimiçi Ġngilizce Formatörlük Kursu
  15   Selahattin TUNCER    Gürler ĠÖO.           Çevrimiçi Ġngilizce Formatörlük Kursu
  16   Ali PEKTUNÇ       Dede Korkut ĠÖO.        Öğrenci Proğramı Değerlendirme Semineri
  17   Aysel KAYMAKÇI     100.Yıl ĠÖO.          WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  18   ERDAL YILMAZ      Milli Eğitim Müdürlüğü     Mali Mevzuat Semineri
  19   EġREF AKBAL       RAM               Mesleki Bilgi Sistemi Semineri
  20   Salih DEMĠR       Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.  WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  21   ĠSMAĠL ARSLAN      T.M.Mustafa Özbek        WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  22   Cengiz ÇAVUġOĞLU    Gülbeyaz Sümer Lisesi      WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  23   Hüseyin NAR       Türk Metal Mustafa Özbek ĠÖO.  Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri
  24   Hüseyin KIZIL      Sulakyurt Ġmamoğlu çeĢ. ĠÖO.  WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
  25   Emel ARICAN       Nuran Refik AltaĢ ĠÖO.     YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETMEN KURSU
  26   OSMAN DURAN       YUNUS EMRE ĠÖO.         Sınıf içi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme Kursu
  27   Ömer Tanju CĠHAN    Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.  Sınıf içi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme Kursu
  28   Sabri ACAR       Milli Eğitim Müdürlüğü     Kamu Zararı Mevzuatı ve Proje Tanıtımı Semineri
  29   Ö.Dede KILIÇ      Milli Eğitim Müdürlüğü     Kamu Zararı Mevzuatı ve Proje Tanıtımı Semineri
  30   Mehmet ACAR       Milli Eğitim Müdürlüğü     Rehberlik Hizmetleri
  31   Gökhan DURMUġ      Lal Saran Ana Okulu       Ġlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Semineri
  32   Ali VURGUN       Mevlüt Hiçyılmaz Ġ.ö.ö     Ġlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Semineri
  33   MÜSLÜM AYDUĞAN     RAM               Uluslar arası Performans Testi Uygulayıcı YetiĢtirme
  34   ġevket YURDUSEVEN    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ      Turizm Eğitiminde Yeni stratejiler belirlenmesi
  35   BarıĢ KÜÇÜK       Sulakyurt ÇPL          Okul Koordinatörleri Semineri
  36   Mahmut BAĞCI      Yıldırım Beyazıt Lisesi     Okul Koordinatörleri Semineri
  37   Gülüzar KARA      BAHġĠLĠ ÇPL           ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞT. VE SEKTÖRDE Ġġ BĠRLĠĞĠ SEM.
  38   Sedat KARTOĞLU     Dede Korkut ĠÖO.        Kültürlerarası saygı,hoĢgörü ve anlayıĢ Eğitimi Kursu
39  Hülya YAZANLAR     Sulakyurt Ġmamoğlu çeĢ. ĠÖO.  WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
40  Abdullah GÜRBÜZ    RAM              Zeka Testi Uygulayıcı YetiĢtirme Kursu
41  Haydar UYANIK     Kız Meslek Lisesi       Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri
42  Umut ÇAVUġ      Dede Korkut ĠÖO.        Sınıfiçi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme Kursu
43  Necip KÖROĞLU     M.Hiçyılmaz ĠĢt.Eng.ĠÖO.    PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
44  AyĢen ÖZCAN      Ticaret Meslek Lisesi     EXCEL MAKROLARI KURSU
45  Dilber SAĞLAM     Atatürk Sağlık Meslek Lisesi  EĞĠTĠM KURUMLARINDA SUÇ VE ġĠDDET
46  Ġsmail ERDOĞAN     Çelebi ĠÖO.          Kültürlerarası saygı,hoĢgörü ve anlayıĢ Eğitimi Kursu
47  Sedat KIZILOĞLU    Çelebi ĠÖO.          Kültürlerarası saygı,hoĢgörü ve anlayıĢ Eğitimi Kursu
48  Ali EROĞLU       Milli Eğitim Müdürlüğü     Lider ve Yöneticilikte Sosyal DavranıĢ Semineri
49  Haydar YURDAKUL    Milli Eğitim Müdürlüğü     Lider ve Yöneticilikte Sosyal DavranıĢ Semineri
50  ġUAYĠP BÜTÜN      Milli Eğitim Müdürlüğü     Lider ve Yöneticilikte Sosyal DavranıĢ Semineri
51  Arzu ÇEVĠK       GAZĠ ĠÖO            Sınıfiçi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme Kursu
52  Murat EROL       Fatih ĠÖO.           Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
53  Hanise KOCAARSLAN   ismail Üstüner ĠÖO.      Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
54  Gülhan ġAHĠN      Milli Eğitim Vakfı ĠÖO.    Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
55  Habilhan PEHLĠVANLI  Mustafa Kemal ĠÖO.       Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
56  Hüsniye EROĞLU     Hasandede O.Demirhan iöo.   Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
57  Mustafa ÇĠÇEK     Gürler ĠÖO.          Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
58  Saynur YAVUZ      A.Taner KıĢlalı ĠÖO.      Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
59  Mustafa Kemal ÇOġKUN  Atatürk ĠÖO.          Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
60  HIDIR TATLI      Atatürk ĠÖO.          Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
61  Yasemin KARABULUT   Ö.M.ARDAHAN ĠÖO        Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
62  Berrin DAĞÜSTÜ     Atatürk ĠÖO.          Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
63  BektaĢ ġAHĠN      M.Uzelli ĠÖO.         Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
64  Duygu TARKAN      Ġ.ÜSTÜNER ĠÖO         Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
65  Keviye ZENGĠN     M.NECATĠ ĠÖO.         Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
66  Sevilay SEYHAN     Ġstiklal ĠÖO.         Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu
67  Selahattin TUNCER   Gürler ĠÖO.          DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
68  Hacı Yusuf AVġAR    Milli Eğitim Müdürlüğü     Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
69  BĠLAL SARI       Milli Eğitim Müdürlüğü     Mevzuat Uygulamaları Semineri
70  MUSTAFA ORHAN     ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ     Eğitim Yönetimi Semineri
71  ADEM BAġER       Milli Eğitim Müdürlüğü     BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
72  Rıza ÖZDEMĠR      Milli Eğitim Müdürlüğü     BURS VE YURT HĠZMETLERĠ SEM.
73  Ayfer ALMAR      Kız Meslek Lisesi       Bilgisayarlı NakıĢ Tasarım Kursu
74  Aynur AKGÜN      Kız Meslek Lisesi       Bilgisayarlı NakıĢ Tasarım Kursu
75  Abdullah OĞUZ     Mustafa Necati ĠÖO.      Kültürlerarası saygı,hoĢgörü ve anlayıĢ Eğitimi Kursu
76  Kemal ERGĠġĠ      Ticaret Meslek Lisesi     Proje Hazırlama Teknikleri Semineri
77  Musa KARAKOÇ      AliĢen Ġğde Lisesi       Proje Hazırlama Teknikleri Semineri
78  SĠNAN BAġARAN     Anadolu Öğretmen Lisesi    Proje Hazırlama Teknikleri Semineri
79  Hüdaverdi DEMĠR    ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ     Eğitim Yönetimi Semineri
 80  Ġbrahim PEKMEZCĠ     Gülbeyaz Sümer Lisesi       Eğitim Yönetimi Semineri
 81  Mehmet DÜNDAR      Anadolu Lisesi          Eğitim Yönetimi Semineri
 82  Selma ÇALIM       Kız Meslek Lisesi         TEMEL BECERĠLER VE EĞĠ. ÖĞRENCĠ MER. EĞĠ. SEM
 83  ġerafettin DĠNÇER    75.yıl ĠÖO.            Sınıfiçi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme Kursu
 84  Ġsmail ARSLAN      Türk Metal Mustafa Özbek ĠÖO.   Linux ĠĢletim Sistemi Eğitim Semineri
 85  AĢye ATASAYAR      Kız Meslek Lisesi         Linux ĠĢletim Sistemi Eğitim Semineri
 86  Kemal ERGĠġĠ       Ticaret Meslek Lisesi       PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SEM
 87  Musa KARAKOÇ       AliĢen Ġğde Lisesi        PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME SEM
 88  Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO.           Öğrenci Programı Öğretmen Eğitimi Kursu
 89  ġükran BOZDAġ      CUMHURĠYET ĠÖO./KESKĠN      DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
 90  Bünyamin ġAHĠN      Karakeçili iöo.          Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
 91  Burcu HĠÇCAN       Nuran Refik AltaĢ ĠÖO.      WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
 92  Orhan Dursun ġAHĠN    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ       SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
 93  Süheyla DURMUġ      OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ       SEKTÖRDE Ġġ BAġI EĞĠ. SEM
 94  Gülüzar KARA       BAHġĠLĠ ÇPL            Mesleki ve Teknik Eğitim Modüler Öğretim
 95  ibrahim Hakkı VATANGÜL  GAZĠ ĠÖO             Eğitimde yeni yaklaĢımlar Semineri
 96  Serap Karakoç      And.Öğretmen Lisesi        Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
 97  Serpil Özcan AltuntaĢ  Yıldırım Beyazıt Lisesi      Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
 98  MEHMET YILMAZ      Kırıkkale And.Lisesi       Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
 99  Fatma BAġER       SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ      Yurt DıĢı Göreve Uyum Semineri
100  Ahmet ÖZCAN       Endüstri Meslek Lisesi      Terminal services sanallaĢma Kursu
101  Süleyman YILDIRIM    YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Müd.  Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
102  Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO.           WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
103  Doğan KIRAÇ       Ġstiklal ĠÖO.           WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
104  ġUAYĠP BÜTÜN       Milli Eğitim Müdürlüğü      Eğitim Yönetimi Semineri
105  HAYDAR YURDAKUL     Milli Eğitim Müdürlüğü      Mevzuat Uygulamaları Semineri
106  Erdinç ERGEN       Keskin Lisesi           Yönetimde Kaliteyi Artırma Kursu
107  Cengiz ÇAVUġOĞLU     Gülbeyaz Sümer Lisesi       Yönetimde Kaliteyi Artırma Kursu
108  Hacer KAHRAMAN      BAHġĠLĠ ÇPL            Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
109  Gülüzar KARA       BAHġĠLĠ ÇPL            Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
110  Nilgün ÇELĠK       BAHġĠLĠ ÇPL            Rafineri ve Proses Eğitimi Kursu
111  Sadettin AYDOĞDU     T.M.Mustafa Özbek         Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
112  Adnan ġENER       Hanımeller ĠÖO.          Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
113  FĠKRET ÇETĠNKAYA     Gürler ĠÖO.            Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
114  Mürüvvet GELGÖR     TINAZ ĠÖO.            DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
115  Mehmet YEġĠLYURT     KIRIKKALE LĠSESĠ         Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
116  Osman KARA        SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ      Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
117  Erol APAYDIN       Endüstri Meslek Lisesi      Otomekatronik Kursu
118  Mehmet ÜNAL       Endüstri Meslek Lisesi      Doğalgaz Ġç Tesisatçılığı Kursu
119  Mesut ĠÇ         Milli Eğitim Müdürlüğü      Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri
120  Ragıp Halit ÖZKAYHAN   Atatürk ĠÖO.           Ġl Koordinatörleri Semineri.
121  ĠSMAĠL YAHġĠ       KARAKEÇĠLĠ HALK EĞĠT.     Modüler Programları Tanıtma semineri
122  ABDULLAH DĠNÇ      Endüstri Meslek Lisesi     DÖNER SERMAYE KURSU
123  Mehmet KARABUDAK     Milli Eğitim Müdürlüğü     Alarm Sistemleri ve Tatbikatı Semineri
124  Engin SAKARYA      Endüstri Meslek Lisesi     Katı Modelleme Kursu
125  Erkan AKAR        Endüstri Meslek Lisesi     Otomekatronik Kursu
126  Ġsmail SEÇGĠN      Cumhuriyet Lisesi       1915 Olaylarını Değerlendirme Semineri
127  SavaĢ TÜZÜNAK      Bilim Sanat Merkezi      Proğram GeliĢtirme Semineri
128  Menderes ERAY      Çelebi Lisesi         Eğitim Yönetimi Semineri
129  Bilge KILIÇ       Anadolu Güzel San.Lisesi    Resim Alanı Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri
130  Uğur YILDIZ       Anadolu Güzel San.Lisesi    Resim Alanı Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri
131  Ġsmail YILDIZ      BahĢili Ġlçe Milli Eğitim   Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
132  Türker YURTSEVER     Sulakyurt Ġlçe Milli Eğitim  Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
133  Yılmaz ÖZTÜRK      KARAKEÇĠLĠ ĠLÇE MEM      Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
134  Atıf CEREN        Keskin Ġlçe MEM        Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
135  Turgay SARAÇOĞLU     BALIġEYH ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠT.   Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
136  M.Erdal KIZILTAġ     Çelebi Ġlçe MEM        Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
137  Dursun KUZUCU      YahĢihan Ġlçe MEM       Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
138  Temel TAġÇI       Delice Cumhuriyet ĠÖO.     Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
139  Zihni GÖKÇE       SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
140  Güldane Avcı TÜRKTÜZÜN  Atatürk Sağlık Meslek Lisesi  Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
141  Rahmi ÇAGATAY ERSOY   Gürler ĠÖO.          Beden Eğitimi Formatörlük
142  Hamza AYGÜN       ġEHĠTLER ĠÖO          Beden Eğitimi Formatörlük
143  Ali Rıza Erbil      Endüstri Meslek Lisesi     Bilgisayarlı Destekli Çizim Kursu
144  ENDER PEKġEN       SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ    Fizik Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım
145  SERPĠL ALTIBAĞ      KIRIKKALE LĠSESĠ        Fizik Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım
146  FAZIL ÇELĠK       KIRIKKALE LĠSESĠ        Kimya Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım
147  Ġsmail KALKAN      Anadolu Öğretmen Lisesi    Kimya Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım
148  Recai TURGUT       Fen Lisesi           Biyoloji Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
149  ġeref ERTAġ       Anadolu Öğretmen Lisesi    Biyoloji Dersi Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
150  Mine ECE         75.yıl ĠÖO.          Sonuç PaylaĢımı Semineri (PĠSA VE TĠMMS)
151  Mehmet ÇAKIR       Fatih ĠÖO.           Sonuç PaylaĢımı Semineri (PĠSA VE TĠMMS)
152  Üzeyir DEMĠR       Mehmet Akif Ersoy ĠÖO.     1915 Olaylarını Değerlendirme Semineri
153  Emel Zeliha CĠHAN    Sulakyurt HEM.         YetiĢkin Eğitiminde suç ve Ģiddeti önleme semineri
154  Zekeriya ġENTÜRK     Delice Atatürk ĠÖO.      Pedagojik Formasyon Kursu
155  Yılmaz UĞURLU      Atatürk ĠÖO.          Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
156  Emel Zeliha CĠHAN    Sulakyurt HEM.         Çocuk Bakıcısı Kursu
157  ġükran GÜN        Kızılırmak Anaokulu      Eğitimde Drama Semineri
158  Hidayet DOĞAN      M.IġITAN UY.EĞT.OKULU     Teknoloji ve Tasarım Dersi Eğiticilerin Eğitimi Kursu
159  Ali VURGUN        Mevlüt Hiçyılmaz Ġ.ö.ö     Teknoloji ve Tasarım Dersi Eğiticilerin Eğitimi Kursu
160  Duranettin KURT     YUNUS EMRE ĠÖO.        Teknoloji ve Tasarım Dersi Eğiticilerin Eğitimi Kursu
161  ġadiye ÖNAL       Milli Eğitim Vakfı ĠÖO.    Teknoloji ve Tasarım Dersi Eğiticilerin Eğitimi Kursu
162  YALÇIN KEÇĠCĠ     DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ       Eğitim Yönetimi Semineri
163  Erkan UZAR       GAZĠ END.MES.LĠSESĠ        Mikrodenetleyici Kursu
164  Hüseyin AKTUĞ     Endüstri Meslek Lisesi       CNC TORNA SĠMÜLASYON KURSU
165  Rabiye ERDEM      Anadolu Öğretmen Lisesi      DĠL VE ANLATIM DERSĠ ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ SEM.
166  ZEKĠ ÇAĞLAYAN     Milli Eğitim Müdürlüğü       Mevzuat Uygulamaları Semineri
167  Osman BAġPINAR     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ        HĠDROLĠK-PNOMATĠK KURSU
168  Fırat ERDOĞAN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ        Ġnternet Programcılığı Kursu
169  Hülya BULUġ      Milli Eğitim Müdürlüğü       Mevzuat Uygulamaları Semineri
170  Dursun SARAY      Mehmet Varlıoğlu ĠÖO        Proje Ġzleme Değerlendirme ve Hibe Programlarının Tanıtım
171  Ömer ATEġ       Endüstri Meslek Lisesi       Proje Ġzleme Değerlendirme ve Hibe Programlarının Tanıtım
172  Gülüzar KARA      BAHġĠLĠ ÇPL            Çerçeve Öğretim Programların ve Sertifika Programları Semineri
173  Mehmet OKUR      M.ALĠ EREN ĠÖO           BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Semineri
174  Atik BARAK       Ġmam Hatip Lisesi         Ġmam Hatip Lisesi Arapça Öğretim ve Ders
175  Ayhan KUTLUCA     Kız Meslek Lisesi         Bilgisayarlı Grafik Tasarım (Photoshop)
176  Yasin ÇEÇĠN      Karakeçili Ort.Öğr.Erk.Öğr.Yurdu  Özel Yurt Semineri
177  SÜLEYMAN YILMAZ    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ       Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri Semineri
178  Rukiye MORAN      Milli Eğitim Vakfı ĠÖO.      Kütüphanecilik Formatörlük Kursu
179  Atilla Necdet AYDIN  Öğretmenevi ve ASO Müdür .     Kariyer Planlama ve Yönetim Semineri
180  Mehmet ÜLGER      Delice BüyükYağlı ĠÖO..      Ġnsancıl Hukukun KeĢfi Semineri
181  AyĢe Dudu BALCIOĞLU  Zübeyde Hanım ĠÖO         Liderlik Temel Kursu
182  Ümit ÇELĠK       Karakeçili Atatürk ĠÖO.      Liderlik Temel Kursu
183  Derya Deniz GÜVEN   Atatürk ĠÖO            Liderlik Temel Kursu
184  Yusuf GÖLLÜ      Karakeçili Atatürk ĠÖO.      Liderlik Temel Kursu
185  Duygu ULUSOY      Karakeçili Atatürk ĠÖO.      Liderlik Temel Kursu
186  Murat YILMAZ      ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ       Demokratik YurttaĢlık Eğitimi Kursu
187  Tahsin TEMĠZER     GAZĠ ĠÖO              Akran Arabuluculuğı Eğitimi Kursu
188  SavaĢ ÖLMEZ      Mehmet Akif Ersoy ĠÖO.       Akran Arabuluculuğı Eğitimi Kursu
189  Kadir BAġER      Ġmamhatip Lisesi          Ġmamhatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim
190  Soner VURAL      KESKĠN BĠLGE KAAN ĠÖO.       Bilgisayar Kursu(MS Vista ĠĢletim Sistemi)
191  Tuğba VURAL      Keskin M.Arifoğlu ĠÖO.       Bilgisayar Kursu(MS Vista ĠĢletim Sistemi)
192  Ali BĠCĠCĠ       Delice Ġlçe MEM          Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
193  Erdem GÜMÜġ      YahĢihan Ġlçe MEM         Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
194  Ahmet ÖRCÜN      Milli Eğitim Müdürlüğü       Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
195  Ali ĠLHAN       Milli Eğitim Müdürlüğü       Atama ve Yer DeğiĢtirme Sistemini Değerlendirme
196  Mehmet Enver DEMĠRCĠ  KESKĠN METEM            Modüler Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Semineri
197  Ömer YAĞLI       Delice Çerikli SML.        Modüler Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Semineri
198  Rukiye Tüysüz TAġ   Atatürk SML.            Modüler Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Semineri
199  ALĠ ĠHSAN KILIÇ    Ġ.ÜSTÜNER ĠÖO           ÇatıĢma ve Stres Yönetimi Semineri
200  Haydar UYANIK     Kız Meslek Lisesi         ÇatıĢma ve Stres Yönetimi Semineri
201  Ali EROĞLU       Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü     Eğitim Yönetimi Semineri
202  Adem CERĠT       Atatürk Sağlık Meslek Lisesi    Sınıf Yönetimi Semineri
203  Döndü ġĠMġEK      Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Okullarda Toplu Beslenme Eğitici Eğitimi Semineri
204  Fadime DEMĠRCĠ     Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Okullarda Toplu Beslenme Eğitici Eğitimi Semineri
205  Gökhan YONAR      Endüstri Meslek Lisesi      Doğalgaz Ġç Tesisatçılığı Kursu
206  Zihni GÖKÇE      SÜLEYMAN DEMĠREL LĠSESĠ     Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
207  Nevin ULAMIġ      Namık Kemal ĠÖO.         Okul Öncesi Dönemde KiĢiler Arası Problem Çözme
208  Sami GÜMÜġ       Milli Eğitim Vakfı ĠÖO.     Ġlköğretimde Fen ve Teknoloji Ders araç ve gereçleri
209  Efraim SOYAM      Ġsmet Aydınlı ĠÖO.        Eğitim Kurumlarında Suç ve ġiddeti Önleme Semineri
210  Hikmet ERELĠ      Ticaret Meslek Lisesi      Eğitim Yönetimi Semineri
211  Deniz Safiye ALTUNER  Cumhuriyet Lisesi        Doğa ve Erozyon Eğitimi Semineri
212  Bekir ÇĠMENDAĞ     Çelebi Yeniyapan iöo.      Okul Öncesinde YönetiĢim ve Bütçe uygulamaları
213  Hikmet YILDIZ     Dede Korkut ĠÖO.         Ġngilizce Dersi Eğitimcilerinin Eğitimi Kursu
214  Oya KEPENEKOĞLU    Kırıkkale And.Lisesi       Ġngilizce Dersi Eğitimcilerinin Eğitimi Kursu
215  Hacı LÜY        ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ      Proje Tabanlı Öğretim Yöntemleri Semineri
216  Hakan KOYUNCU     DELĠCE ÇERĠKLĠ LĠSESĠ      ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
217  Mesut DOĞAN      Naciye Pehlivanlı Saran Lisesi  ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
218  Sevim AKGÜNLÜ     Fen Lisesi            ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
219  Bülent AKGÜNLÜ     Anadolu Lisesi          ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
220  Ġsmail YILDIZ     17 AĞUSTOS LĠSESĠ        ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
221  Murat YILMAZ      ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ      ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
222  Hacı LÜY        ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ      ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
223  Hayati TAġ       ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ      ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
224  Seher YILDIZ      ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ      ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURSU
225  Hasan SAKAR      Gürler ĠÖO.           PROJE HAZIRLAMA VE GELĠġTĠRME SEM.
226  Salih DEMĠR      Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.   WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
227  Handan VURAL      DELĠCE ÇERĠKLĠ SML.       WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
228  Hamiyet SALAR     Bilim Sanat Merkezi       WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
229  Kemal ERĞĠġĠ      Ticaret Meslek Lisesi      Proje Ġzleme Değerlendirme ve Hibe Programlarının Tanıtım
230  SĠNAN BAġARAN     Anadolu Öğretmen Lisesi     Proje Ġzleme Değerlendirme ve Hibe Programlarının Tanıtım
231  Çetin YILDIZ      Endüstri Meslek Lisesi      CNC Dik ĠĢleme Merkezi Simülasyon Eğitimi ve Beceri
232  Fatma SARI       BalıĢeyh ġ.Sezai Ergül iöo.   DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
233  Murat EROL       Fatih ĠÖO.            DYNET ĠNGĠLĠZCE DĠL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ
234  Mustafa KARABACAK   Mevlüt Hiçyılmaz ĠĢitme En.ĠÖÖ  Birden Fazla Engeli Olanların Eğitimi Semineri
235  Murat ÇAĞLAR      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ       Doğalgaz Ġç Tesisatçılığı Kursu
236  Ġsmail ÇINAR      Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Programlama Kursu (TopSolid CAD/CAM 1)
237  RECEP DÜLGERGĠL    MEM               Devlet Yatırım Programı Hazırlama Semineri
238  Müzeyyen DÜLGERGĠL   MEM               Devlet Yatırım Programı Hazırlama Semineri
239  Bülent AKGÜNLÜ     Kırıkkale And.Lisesi       Bilgisayar Destekli Eğitim
240  Ertan KOCABAġ     Ticaret Meslek Lisesi      WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
241  AyĢe ATASAYAR     Kız Meslek Lisesi        WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
242  Ali Rıza Erbil     Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Programcılığı
243  ġahin GÜN       Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Programcılığı
244  Kenan ERSOY     Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Programcılığı
245  Hilmi AKGÜN     Endüstri Meslek Lisesi      Programla Kursu
246  Nurhan YETGĠN    Öğretmen Lisesi         Tarih Öğretim Programını Tanıtma Semineri
247  Dilek ÖZCAN     Gürler ĠÖO.           Akran Arabuluculuğu
248  Ġsmail YENER     YAHġĠHAN METEM          Katı Modelleme Kursu
249  SAĠT KARAMAN     MEM               BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Semineri
250  Murat ÇETĠN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ       TaĢınır Mal Uygulamaları
251  Mustafa ĠLĠSU    And.Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kullanımı Kursu
252  Ġsmail KALKAN    And.Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kullanımı Kursu
253  Recai TURGUT     FEN LĠSESĠ            Laboratuar Deney Setlerini Kullanma Kursu
254  Tuncay YILDIZ    H.A.Yesevi ĠÖO.         Eğitim Kurumlarında Suç ve ġiddeti Önleme Semineri
255  Turgut AKINCI    KIRIKKALE LĠSESĠ         Sınıf Yönetimi Semineri
256  Semra AKSOY     Öğretmenevi ve ASO Müdür .    Okul ĠĢletmelerinde Ön Büro Hizmetleri Kursu
257  Mustafa DURAK    GAZĠ END.MES.LĠSESĠ       Veri Tabanı Programlama Kursu (Visual Basic 6.0)
258  Ali Tahsin GÜL    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Müziksel ĠĢitme, Okuma ve Yazma Dersi Öğretim Prog.Tan.Semineri
259  Ömür DEMĠRÖZLÜ    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Müziksel ĠĢitme, Okuma ve Yazma Dersi Öğretim Prog.Tan.Semineri
260  Aytekin ERKEK    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Müziksel ĠĢitme, Okuma ve Yazma Dersi Öğretim Prog.Tan.Semineri
261  Oğuz ÖNAL      Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Müziksel ĠĢitme, Okuma ve Yazma Dersi Öğretim Prog.Tan.Semineri
262  Fatma KARAÖZ     Ticaret Meslek Lisesi      Bilgisayar Kursu (Office 2007, Word, Excel)
263  Meftuni HAYDAROĞLU  Çelebi Lisesi          Ölçme ve Değerlendirme Semineri
264  AyĢegül KALKAN    Cumhuriyet Lisesi        Ölçme ve Değerlendirme Semineri
265  Asuman KILIÇ     17 AĞUSTOS LĠSESĠ        Ölçme ve Değerlendirme Semineri
266  Necmi KESER     KIRIKKALE LĠSESĠ         Ölçme ve Değerlendirme Semineri
267  Haluk ÖZDEMĠR    Kırıkkale Atatürk And.Lis.    Ölçme ve Değerlendirme Semineri
268  Sıdıka MERCAN    Keskin Sağlık Mes.Lis.      Öğretim Programlarının YaygınlaĢtırılması Semineri
269  Ġsmail YENER     YAHġĠHAN METEM          CAD-CAM Kursu (Master Cam)
270  Metin TAġCI     Nuran Refik AltaĢ ĠÖO.      Yenilikçi Öğretmenler Kursu (II.Kademe)
271  Emel ARICAN     Nuran Refik AltaĢ ĠÖO.      Yenilikçi Öğretmenler Kursu (II.Kademe)
272  Fatma KARAÖZ     Ticaret Meslek Lisesi      Bilgisayar Kursu (MS Vista ĠletiĢim Sistemi)
273  Salih ĠÇTEN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ       Bilgisayar Destekli Mobilya ve Dekarosyon Tasarımı
274  Ġsmail SEÇGĠN    Cumhuriyet Lisesi        Kütüphanecilik Kursu
275  Ġbrahim KASALAK   Mehmet Ali Eren ĠÖO       WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU
276  Murat BÜYÜKKÖMÜRCÜ  Atatürk Ġ.Ö.O.          Sınıf Yönetimi Semineri
277  Emel Zeliha CĠHAN  Sulakyurt Halk Eğitim Merkezi  Modüler Programları Tanıtma semineri
278  Fazilet KABAKÇI   Delice Sağlık Meslek Lisesi   Öğretim Programlarının YaygınlaĢtırılması Semineri
279  Ömer BULUT      Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Destekli Çizim Kursu (Solidworks)
280  Tefik TĠFTĠK     Endüstri Meslek Lisesi      Simülasyon Eğitim Kursu
281  Talat KOÇAK     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ       DÖNER SERMAYE KURSU
282  Hülya GÖNEN     Naciye Pehlivanlı Saran Lisesi  Felsefede Yeni YaklaĢımlar Semineri
283  Nusret KILIÇ     Milli Eğitim Müdürlüğü      Ġstatistik Semineri
284  Abdullah DĠNÇ    Endüstri Meslek Lisesi      Temel Hidrolik Kursu
285  ibrahim DURMAZ    Özbek Saran ĠÖO            Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini GeliĢtirme Semineri
286  Salih ARSLAN     Keskin Ġmam Hatip Lisesi       Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini GeliĢtirme Semineri
287  Mehmet ACAR     Milli Eğitim Müdürlüğü        BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Kursu
288  Elif ERGĠN      Anadolu Lisesi            E-Öğrenme Nesnesi GeliĢtirme Kursu
289  Ġsmail ÇINAR     Endüstri Meslek Lisesi        E-Öğrenme Nesnesi GeliĢtirme Kursu
290  Fatih SEYHAN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          E-Öğrenme Nesnesi GeliĢtirme Kursu
291  Hikmet Semih ÖNEN  Ticaret Meslek Lisesi         E-Öğrenme Nesnesi GeliĢtirme Kursu
292  Hadi YALMAN     Yıldırım Beyazıt And. Lisesi     WEB TABANLI ĠÇERĠK GELĠġTĠRME KURSU I. Kademe
293  Gökçen AKAR     KIRIKKALE LĠSESĠ           Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
294  Haydar KĠNCAL    Endüstri Meslek Lisesi        Katı ve Saç Modelleme Kursu (Solid Works)
295  Ercan AYAN      Ahılı Ġ.Ö.O.             TKY Ödül Değerlendirme Semineri
296  ġahin GÜN      Endüstri Meslek Lisesi        Katı Modelleme Kursu (Ġleri Seviye-Solidworks)
297  SavaĢ KANMAZ     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          Bilgisayar Destekli Çizim Kursu (Autocat 3 Boyutlu)
298  Özcan GÜMÜġ     Gündoğdu Manas ĠÖO          Liderlik Temel Kursu
299  Gülden SALĠR     Karakeçili Atatürk ĠÖO.        Liderlik Temel Kursu
300  Yılmaz ALKAYA    Çelebi Yeniyapan iöo.         Liderlik Temel Kursu
301  Ali Tahsin GÜL    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
302  Aytekin ERKEK    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
303  Ali Erman AKSARAY  Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
304  Derya TĠRYAKĠ    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
305  Sibel Derya TAġTAN  Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
306  Ömür DEMĠRÖZLÜ    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
307  Özgül ÖZKAN     Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
308  Oğuz ÖNAL      Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
309  Özlem AKSARAY    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
310  Erdinç EMERCĠ    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi     Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
311  Metin DOĞAN     GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          Elektronik Devre Tasarımı Kursu (Proteus)
312  Dilber SAĞLAM    Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Öğretim Programlarının YaygınlaĢtırılması Semineri
313  Ramazan DEMĠRCĠ   Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Öğretim Programlarının YaygınlaĢtırılması Semineri
314  Murat ARDIÇ     Yıldırım Beyazıt ĠÖO         Öğretmen Mesleki GeliĢim Eğitimi Kursu
315  Oktay SÜMER     Mehmet Akif Ersoy Lisesi       Öğretmen Mesleki GeliĢim Eğitimi Kursu
316  Songül ÇELĠK     Fatih ĠÖO.              Öğretmen Mesleki GeliĢim Eğitimi Kursu
317  KürĢat AKINCI    Fatih ĠÖO.              Öğretmen Mesleki GeliĢim Eğitimi Kursu
318  Bayram KAMALI    GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          Felsefe Grubu Dersi Öğrettim Proframlarını Tanıtım Semineri
319  Yavuz ÜSTÜN     Mehmet Akif Ersoy ĠÖO.        Sonuç PaylaĢımı Semineri (PĠSA VE TĠMMS)
320  Haydar ULUKUġ    Süleyman Demirel And.Lisesi      Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
321  Ġlhami KILIÇ     Ġl Özel Ġdaresi Bilim ve Sanat Mrk.  Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
322  Hasan KAYA      Süleyman Demirel And.Lisesi      Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
323  Ejder DOĞAN     OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
324  Betül PEHLĠVANLI   Yıldırım Beyazıt And. Lisesi     Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
325  Zeki DOĞAN      KIRIKKALE LĠSESĠ           Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
326  Oğuz ÖNAL        Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi    Müzik Alanı Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
327  Ali Tahsin GÜL     Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi    Müzik Alanı Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
328  Hakan YALÇIN      Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi    Müzik Alanı Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
329  Aytekin ERKEK      Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi    Müzik Alanı Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri
330  Hüdaverdi DEMĠR     ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ       Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
331  Mehmet SÖZÜER      FEN LĠSESĠ             Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
332  Kemal ERDEM       Anadolu Öğretmen Lisesi       Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
333  Bayram KAMALI      GAZĠ END.MES.LĠSESĠ         Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
334  Yalçın KEÇĠCĠ      Çerikli Lisesi           Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
335  Mehmet DÜNDAR      Anadolu Lisesi           Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
336  Nuh BARAKLI       Keskin Ġmam Hatip Lisesi      Yeni Öğretim Programlarını tanıtma Semineri
337  Murat ÖZÜAK       Yüzüncü Yıl ĠÖO           BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Kursu
338  Gülüzar KARA      BAHġĠLĠ ÇPL             Meslek Alanı Programının Ġzlenmesi ve Değrelendirilmesi Semineri
339  Harun BAHADIR      Endüstri Meslek Lisesi       BiliĢim Teknolojilerinin Temelleri ve CCNA Discovery 1 Kursu
340  Namık KIYMAZ      Atatürk Ġ.Ö.O.           Bilgisayar Kursu (Office 2007, Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
341  Ali KILIÇ        Milli Eğitim Müdürlüğü       Ġl MEM Ar-Ge Birimi Görev ve Sorumlulukları PaylaĢım Semineri
342  Murat ASLAN       Cumhuriyet Lisesi          Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
343  Rıza GÜLEġEN      Süleyman Demirel And.Lisesi     Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
344  Yılmaz ÖZTÜRK      Karakeçeli Ġlçe Milli Eğitim Müd.  Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
345  Mehmet Erdal KIZILTAġ  Çelebi Ġlçe MEM           Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
346  Süleyman YILDIRIM    YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Müd.   Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
347  Erdem GÜMÜġ       YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Müd.   Eğitimde Ulusal ve Uluslar arası Standartlar Kursu
348  Mustafa AKYOL      Sulakyurt H.M.Çakıroğlu iöo.    Modüler Programları Tanıtma semineri
349  Emel Zeliha CĠHAN    Sulakyurt Halk Eğitim Merkezi    Modüler Programları Tanıtma semineri
350  Ferhat GĠNAY      Kılıçlar Refik AltaĢ ĠÖO      Web Tabanlı içerik GeliĢtirme Kursu
351  Burhanettin ULUDOĞAN  Süleyman Demirel And.Lisesi     Felsefe Grubu Dersi Öğrettim Proframlarını Tanıtım Semineri
352  Rahmi ÇAGATAY ERSOY   Gürler ĠÖO.             Futbol Ġl Koordinatörleri Seminerif
353  ġaban TAġ        Mehmet Akif Ersoy ĠÖO.       Proje Hazırlama ve Yönetimi Kursu
354  Abdurrahman YARDIMCI  Milli Eğitim Müdürlüğü       Hizmetiçi Eğitim Yönetimi Semineri
355  Yılmaz KOÇ       Cumhuriyet Lisesi          E-Öğrenme Nesnesi GeliĢtirme Kursu
356  Uğur ARPACI       Endüstri Meslek Lisesi       Endüstriyel Otomasyon
357  Hakan CANER       75. Yıl ĠÖO             Bilgisayar Kursu (e-Öğrenme Portalı)
358  Murat ASLAN       Cumhuriyet Lisesi          MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINI TANITMA KURSU
359  Canan PEHLĠVANLI    Kırıkkale Anadolu Lisesi      Ġngilizce Dersi Eğitimcilerinin Eğitimi Kursu
360  Yahya AKÖZ       Yıldırım Beyazıt And. Lisesi    Dil ve Anlatım Ġle Türk Edebiyatı Dersi Öğretim
361  Necmettin MORAN     Yıldırım Beyazıt And. Lisesi    Proje Tabanlı Öğretim Yöntemleri Semineri
362  Cevat BAYRAK      Anadolu Ġmam Hatip Lisesi      Proje Tabanlı Öğretim Yöntemleri Semineri
363  Kemal ERGĠġĠ      Ticaret Meslek Lisesi        Nerwork ve Ġlsis Modülündeki Yenilikler
364  Hikmet YILDIZ      Dede Korkut ĠÖO.          Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu Değerlendirme Semineri
365  Selahattin TUNCER    ġEHĠTLER ĠÖO            Çevrimiçi Ġngilizce Öğretim Yöntemleri Kursu Değerlendirme Semineri
366  Erdoğan ZENGĠN     OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ        Matematik Ders Kitabını Tanıtma Semineri
367  Murat ASLAN    Cumhuriyet Lisesi           Matematik Ders Kitabını Tanıtma Semineri
368  Ferhat GĠNAY    Kılıçlar Refik AltaĢ ĠÖO       Web Tasarımlı Ġçerik Kursu
369  Fadime DEMĠRCĠ   Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Koruyucu Sağlık Hizmetleri Semineri
370  Fazilet KABAKÇI  Delice Sağlık Meslek Lisesi      Koruyucu Sağlık Hizmetleri Semineri
371  Lokman ÇETĠNKAYA  GAZĠ END.MES.LĠSESĠ          Mesleki Açık Öğretim Uygulamaları Semineri
372  Meryem KONAKÇI   Kız Meslek Lisesi           Mesleki Açık Öğretim Uygulamaları Semineri
373  Yakup ÇALIġKAN   Endüstri Meslek Lisesi        Mesleki Açık Öğretim Uygulamaları Semineri
374  Arslan BOZER    Mustafa Kemal ĠÖO.          Sınıf içi Öğrenme Sürecini GeliĢtirme ve Vergibilir Mikrobilir Uyg.Kursu
375  Kemal ERDEM    Anadolu Öğretmen Lisesi        Eğitik Yönetimi Semineri
376  Hüseyin NAR    Türk Metal Mustafa Özbek ĠÖO.     Eğitim Kurumlarında Süreç Yönetimi ve Süreçlerle
377  Ercan AYAN     Ahılı Ġ.Ö.O.             Eğitim Kurumlarında Öz Değerlendirme ve Geri
378  Serdar DEMĠRCAN  Ġl Özel Ġdaresi Bilim ve Sanat Mrk.  Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu
379  Ġbrahim KASALAK  Mehmet Ali Eren ĠÖO          Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu
380  Ali Ġhsan BAYKAL  Gündoğdu Manas ĠÖO          Kalite Yönetim Sistemleri Kursu
381  Songül ÜZÜLMEZ   Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Ağız ve DiĢ Sağlığı Semineri
382  Elmas ġAKI     Delice Sağlık Meslek Lisesi      Okul ve Çevre Sağlığı Semineri
383  Sema BAġKAN    OTELCĠLĠK MES. LĠSESĠ         Mesleki Ġngilizce Meteryalleri YaygınlaĢtırma
384  Yasemin TOPSOY   Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
385  Songül ÜZÜLMEZ   Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
386  Ramazan DEMĠRCĠ  Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
387  Gülüzar BAġER   Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi    Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
388  Ġlknur ATALAY   Keskin Sağlık Mes.Lis.        Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
389  Tülay AYDIN    Keskin Sağlık Mes.Lis.        Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
390  Gülsen ATAKUL   Keskin Sağlık Mes.Lis.        Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
391  Murat ÖZSOY    Çerikli Sağlık Meslek Lisesi     Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
392  Özcan ġĠMġEK    Çerikli Sağlık Meslek Lisesi     Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
393  Ömer AKKAYA    Delice Sağlık Meslek Lisesi      Hastane Otomasyon Sistemleri Semineri
394  Uğur ARPACI    Endüstri Meslek Lisesi        Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Kursu
395  Gülüzar KARA    BAHġĠLĠ ÇPL              Program GeliĢtirme Semineri
396  Erol SĠVRĠ     Halk Eğitim Merk.ASO Müd.       Açık Öğretim Uygulamaları Semineri
397  Haydar ĠLBASAN   BalıĢeyh Halk Eğitim Merk.      Açık Öğretim Uygulamaları Semineri
              2010 YILINDA İLİMİZDEN MERKEZİ KURS VE SEMİNERLERE KATILANLARIN LİSTESİ
SIRA NO       ADI SOYADI         GÖREV YERİ                   KURSUN-SEMİNERİN ADI
  1   Ali Ġhsan BAYKAL     Gündoğdu Manas ĠÖO        Tv Programcılığı Kursu (Tasarım, Yapım, Yönetim)
  2   Erdinç ERGEN       Keskin Lisesi          Tv Programcılığı Kursu (Tasarım, Yapım, Yönetim)
  3   Songül ÜZÜLMEZ      Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  4   Bilgihan AYTEKĠN     Çerikli Sağlık Meslek Lisesi   Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  5   Fazilek KABAKÇI      Delice Sağlık Meslek Lisesi   Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  6   Birgül ÜNLÜ        Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi  Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  7   Gülüzar BAġER       Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi  Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  8   Sabri GÜNDÜZ       Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü    Burs ve Yurt Uygulamaları Semineri
  9   Murat KÜÇÜKÇELEBĠ     Kılıçlar Refik AltaĢ ĠÖO     Kültürlerarası HoĢgörü Semineri
  10   Murat DOĞAN        Öğretmen Muhittin Ardahan ĠÖO  Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  11   Cengiz ÇAVUġOĞLU     Gülbeyaz Sümer Lisesi      Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  12   Muhammet GÜNLÜ      Kırıkkale Anadolu Lisesi     Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
  13   Ali Ġhsan BAYKAL     Gündoğdu Manas ĠÖO        Öğrenci Programı Öğretmen Eğitimi Kursu (MEB-Ġntel)
  14   Süleyman YURTSEVEN    17 Ağustos Lisesi        Eğitim Yönetimi Semineri
  15   Hüdaverdi DEMĠR      Atatürk Anadolu Lisesi      Eğitim Yönetimi Semineri
  16   Mehmet SÖZÜER       Fen Lisesi            Eğitim Yönetimi Semineri
  17   Fazlı EROL        Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Eğitim Yönetimi Semineri
  18   Zühtü KAYALAK       Keskin Lisesi          Eğitim Yönetimi Semineri
  19   Elif TOLUN        Kız Meslek Lisesi        Pansiyon Yönetimi Semineri
  20   Ertan ĠNAN        Gazi Endüstri Meslek Lisesi   SCADA Kursu
  21   Ahmet ÖZCAN        Endüstri Meslek Lisesi      Bilgi Teknolojileri Semineri (MS-IT)
  22   Murat ÖZSOY        Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  23   Ġrfan ġĠMġEK       Delice Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  24   Çetin ÇETĠNER       Çerikli Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  25   Mustafa AYHAN       Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi  Modüler Program Semineri
  26   Mümtaz ATAKUL       Keskin Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  27   Süleyman YILDIRIM     YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Md.  Burs ve Yurt Uygulamaları Semineri
  28   Adem CERĠT        Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  29   Elmas ġAKĠ        Delice Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  30   Ġsmail ARIK        Çerikli Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  31   Ahmet KAVAKLI       Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi  Modüler Program Semineri
  32   Abdullah ÜNSAL      Keskin Sağlık Meslek Lisesi   Modüler Program Semineri
  33   Alper BOYRAZ       BahĢili Barbaros ĠÖO       EleĢtirel DüĢünme Semineri
  34   Hüseyin GÜNERUZ      Hüseyin Kahya YĠBO        Etkili Öğretim Teknikleri Semineri
  35   Tolga KURU        Yunus Emre ĠÖO          Proje Hazırlama Teknikleri Semineri
  36   Cengiz ÇAVUġOĞLU     Gülbeyaz Sümer Lisesi      Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (II. Kademe)
  37   Murat DOĞAN        Öğretmen Muhittin Ardahan ĠÖO  Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (II. Kademe)
  38   Muhammet GÜNLÜ      Kırıkkale Anadolu Lisesi     Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (II. Kademe)
39  Ahmet CÜNNÜK      Rehberlik AraĢtırma Merkezi     Mesleki Rehberlik AraĢtırma Merkezlerinde Kurumlar Arası ĠĢbirlği Semineri
40  Özcan ġĠMġEK      Çerikli Sağlık Meslek Lisesi     Modül Yazım Teknikleri Semineri
41  Mehmet Erdal KIZILTAġ  Çelebi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Burs ve Yurt Uygulamaları Semineri
42  Yılmaz ÖZTÜRK      YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Md.    Burs ve Yurt Uygulamaları Semineri
43  Ġsmail YILMAZ      BahĢili Ġlçe Milli Eğitim Md.    Burs ve Yurt Uygulamaları Semineri
44  Murat DOĞAN       Öğretmen Muhittin Ardahan ĠÖO    Bilgisayar Kursu (2007 Office Ġleri Seviye)
45  Cengiz ÇAVUġOĞLU    Gülbeyaz Sümer Lisesi        Bilgisayar Kursu (2007 Office Ġleri Seviye)
46  Muhammet GÜNLÜ     Kırıkkale Anadolu Lisesi       Bilgisayar Kursu (2007 Office Ġleri Seviye)
47  Mehmet Tuğrul CEYLAN  Naciye Pehlivanlı Saran Lisesi    Tören ve Kutlamalar Semineri
48  Harun BAHADIR      Endüstri Meslek Lisesi        Yerel Eğitim Merkezleri Semineri (NETECAD)
49  Harun BAHADIR      Endüstri Meslek Lisesi        Network Kursu (Cisco CCNA Discovery 2)
50  Mehmet OTACI      Ticaret Meslek Lisesi        Eğitim Yönetimi Semineri
51  Uğur ERDEM       Delice ÇPL              Eğitim Yönetimi Semineri
52  Yusuf SOMUNCUOĞLU    BalıĢeyh ÇPL             Okul Yönetimi Semineri
53  Ömer Dede KILIÇ     Milli Eğitim Müdürlüğü        Mali Mevzuat Semineri
54  Uğur EROĞLU       YahĢihan Ġlçe Milli Eğitim Md.    Mali Mevzuat Semineri
55  FerĢat YALÇINKAYA    BahĢili ÇPL             Kimya Proses Kursu
56  Gülüzar KARA      BahĢili ÇPL             Kimya Proses Kursu
57  Gülüzar KARA      BahĢili ÇPL             Meslek Analizi Değerlendirme Semineri
58  Mehmet Hilmi KALKAN   Ġstiklal ĠÖO             Yenilikçi Öğretmenler Kursu (I. Kademe)
59  Sırrı ÇAKIR       Otelcilik ve Turzim Mes.Lis.     Yenilikçi Öğretmenler Kursu (I. Kademe)
60  Nurettin AVAN      Öğretmenevi ve AkĢam San.Okl     Kariyer Planlaması Semineri
61  Mehmet ReĢit AKTAġ   Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü      Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Modülü Tanıtım Semineri
62  Ġsmail YAHġĠ      Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü      Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Modülü Tanıtım Semineri
63  Adnan GÜREL       Dede Korkut ĠÖO           Öğretmen Programı Liderlik Forumu Kursu (MEB-Ġntel)
64  Erdal YILMAZ      Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü      Düzenleyici Etki Analizi Semineri
65  Leyla ERKUġ       Milli Eğitim Vakfı ĠÖO        Ġngilizce Dersi Öğretim Programları Yönetim ve
66  Nermin YILDIRIM     Tınaz ĠÖO              Ġngilizce Dersi Öğretim Programları Yönetim ve
67  Köksal SARI       Halk Eğitim Merkezi ve ASO Md.    Döner Sermaye Kursu
68  Gülüzar KARA      BahĢili ÇPL             Modüler Programların Değerlendirilmesi Semineri
69  Sami REÇBER       Yunus Emre ĠÖO            Çevre Semineri
70  Murat ÖZÜAK       Hüseyin Özenen ĠÖO          Etkili Öğretim Teknikleri Semineri
71  Ramazan DEMĠRCĠ     Atatürk Sağlık Meslek Lisesi     Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
72  Ahmet KAVAKLI      Sulakyurt Sağlık Meslek Lisesi    Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
73  Yavuz ÜSTÜN       Mehmet Akif Ersoy ĠÖO        Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
74  Hamiyet SALAR      Bilim Sanat Merkezi         Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
75  Tülay AYDIN       Keskin Sağlık Meslek Lisesi     Meslek Analizi Değerlendirme Semineri
76  Murat KAYA       75. Yıl ĠÖO             Kültürlerarası HoĢgörü Semineri
77  Gülüzar KARA      BahĢili Hacı Hidayet ÇPL       Öğretim Programını GeliĢtirme Semineri
78  Reyhan KARAKELLE    Gündoğdu Manas ĠÖO          Teknolojik ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
79  Hidayet DOĞAN      Mehmet IĢıtan Eğt.Uyg.Okl.    Teknolojik ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
80  Yeliz KILIÇTAġ     Kız Meslek Lisesi        Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Semineri
81  Murat EROL       Fatih ĠÖO            Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
82  Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO           Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
83  Hıdır TATLI       Atatürk ĠÖO           Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
84  Osman KARA       Süleyman Demirel And.Lisesi   Eğitim Yönetimi Semineri
85  Mehmet DÜNDAR      Kırıkkale Anadolu Lisesi     Eğitim Yönetimi Semineri
86  Ahmet ÖZER       Yıldırım Beyazit And.Lis.    Eğitim Yönetimi Semineri
87  Ġbrahim PEKMEZCĠ    Gülbeyaz Sümer Lisesi      Eğitim Yönetimi Semineri
88  Aydın KELEġ       Naciye Pehlivanlı Saran Lisesi  Eğitim Yönetimi Semineri
89  Mesut KUPLAY      Mehmet Akif Ersoy Lisesi     Eğitim Yönetimi Semineri
90  Ġbrahim AKBULUT     Malazgirt Lisesi         Eğitim Yönetimi Semineri
91  Zeki DOĞAN       Kırıkkale Lisesi         Eğitim Yönetimi Semineri
92  Arap Hasan ÖNAL     AliĢen Ġğde Lisesi        Eğitim Yönetimi Semineri
93  Halil Ġbrahim DEMĠREL  Cumhuriyet Lisesi        Eğitim Yönetimi Semineri
94  Mehmet AKDEMĠR     Yıldırım Beyazit And.Lis.    Eğitim Yönetimi Semineri
95  Dursun ÇÖÇÜ       Delice Atatürk ĠÖO        Eğitim Yönetimi Semineri
96  Behzat ÖZDOĞAN     Delice Çerikli Lisesi      Eğitim Yönetimi Semineri
97  Menderes ERAY      Çelebi Lisesi          Eğitim Yönetimi Semineri
98  Necdet TEK       YahĢihan Lisesi         Eğitim Yönetimi Semineri
99  Nusret KILIÇ      Keskin Anadolu Lisesi      Eğitim Yönetimi Semineri
100  Gülüzar KARA      BahĢili ÇPL           Ġkili Meslek Eğitim Programları Semineri
101  Bilal DEMĠRCĠ      Ġstiklal ĠÖO           Öğrenci Programı Öğretmen Eğitimi Semineri
102  Yusuf KAYMAZ      Öğretmenevi ve AkĢam San.Okl   ĠĢletme Yönetimi Semineri
103  Mehmet Enver DEMĠRCĠ  Endüstri Meslek Lisesi      PLC Programlama Kursu (Temel Seviye)
104  Hüseyin AYDIN      Karakeçili Atatürk ĠÖO      Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
105  Emin ÖZTÜRK       Gülbeyaz Sümer Lisesi      Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
106  Murat ERGĠN       Atatürk Anadolu Lisesi      Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
107  Tolga KURU       Yunus Emre ĠÖO          Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
108  Harun BAHADIR      Endüstri Meslek Lisesi      Network Kursu (Cisco CCNA Discovery 3)
109  Ahmet ÖZCAN       Endüstri Meslek Lisesi      Network Kursu (Cisco CCNA Discovery 3)
110  RaĢit TAġ        Mehmet Varlıoğlu ĠÖO       Beden Eğitimde Mesleki GeliĢim Semineri(TARĠHĠ)
111  Ġrfan ARSLAN      Atatürk ĠÖO           Beden Eğitimde Mesleki GeliĢim Semineri(TARĠHĠ)
112  Nermin YILDIRIM     Tınaz ĠÖO            Ġngilizce Dersi Öğretim Programları Yöntem ve
113  Arzu DENĠZ       Mehmet IĢıtan Eğt.Uyg.Okl.    Zihinsel Engelliler Eğitiminde Materyal Kullanımı Semineri
114  Fatih SEYHAN      Gazi Endüstri Meslek Lisesi   Grafik Tasarım Kursu (Corel Draw)
115  Ahmet ÖRCÜN       Milli Eğitim Müdürlüğü      Okul Sağlığı Semineri (Madde Bağımlılığı)
116  Canan ATEġ       Delice Atatürk ĠÖO        Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
117  Yasin BAġTUĞ      Kazmaca Köyü ĠÖO         Beden Eğitiminde Mesleki GeliĢim Semineri
118  Kamile AKTAġ      Keskin Endüstri Mes.Lis.     Biyoloji Dersi Öğretim Programları Kursu
119  Bekir ALKIġ       Süleyman Demirel And.Lisesi     Kimya Dersi Öğretim Programları Kursu
120  Ahmet Aykut SARIAYDIN  Keskin Cumhuriyet ĠÖO        Etkili Eğitim Teknikleri Semineri
121  Necmi KESER       Kırıkkale Lisesi          Kütüphanecilik Kursu
122  ġuayip GENÇ       Anadolu Öğretmen Lisesi       Meslek Bilgisi Dersi Öğretim Programı Semineri Tarihi
123  Bekir ÖZBEK       Anadolu Öğretmen Lisesi       Meslek Bilgisi Dersi Öğretim Programı Semineri Tarihi
124  Aytekin ġAHĠN      Anadolu Öğretmen Lisesi       Meslek Bilgisi Dersi Öğretim Programı Semineri Tarihi
125  Haydar ULUKUġ      Süleyman Demirel And.Lisesi     Yurt DıĢı Uyum Semineri
126  Türkan GÜLAP      Halk Eğitim Merkezi ve ASO Md.   Aile Eğitim Kursu (0-18 YaĢ)
127  Sibel BALCIOĞLU TEKĠN  Halk Eğitim Merkezi ve ASO Md.   Aile Eğitim Kursu (0-18 YaĢ)
128  Salih DEMĠR       Sulakyurt HM Çakıroğlu ĠÖO     Tasarım Kursu (3DSMAX 2. Kademe)
129  Hıdır TATLI       Atatürk ĠÖO             Dyned Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi Semineri
130  Osman Çağrı ÇEVĠK    Yıldırım Beyazit And.Lis.      Türk edebiyatı ile Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Semineri
131  Mehmet GÖKYAY      Anadolu Öğretmen Lisesi       Coğrafya Dersi Öğretim Programlarnı Kursu
132  Serpil ALTIBAĞ     Kırıkkale Lisesi          Fizik Dersi Öğretim Programlarnı Kursu
133  Sedat ULU        Sulakyurt YeĢil Yazı ĠÖO      BirliĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamaları Semineri
134  Mustafa KAVLAK     Süleyman Demirel And.Lisesi     Matematik Dersi Öğretim Programları Kursu
135  Ġsmail KALKAN      Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi  Ölçme ve Değerlendirme Semineri
136  Nurhar YETGĠN      Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi  Ölçme ve Değerlendirme Semineri
137  ġeref ERTAġ       Anadolu Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kursu
138  Soner BĠLGĠÇ      Anadolu Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kursu
139  Mustafa ĠLĠSU      Anadolu Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kursu
140  Ġsmail KALKAN      Anadolu Öğretmen Lisesi       Bilgisayar Destekli Laboratuar Kursu
141  Alpay DÜZENLĠ      Karakeçili Atatürk ĠÖO       Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
142  Asuman KILIÇ      Mehmet Akif Ersoy Lisesi      Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
143  Ender DOĞAN       Ġstiklal ĠÖO            Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
144  Erhan SARIKAYA     Delice Atatürk ĠÖO         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
145  Fatih KOÇYĠĞĠT     Keskin Köprü ĠÖO          Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
146  Ferhat OLUKLU      Hasan Ali Yücel ĠÖO         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
147  Gültekin ÖZDER     YahĢihan YeniĢehir ĠÖO       Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
148  Halit OKATAN      Delice Atatürk ĠÖO         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
149  Ġlhami KILIÇ      Bilim Sanat Merkezi         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
150  Ġlyas ASLAN       Ġsmail Üstüner ĠÖO         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
151  Mahmut ÖZTÜRK      Karakeçili Atatürk ĠÖO       Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
152  Mehmet Serkan ÇELĠK   Süleyman Demirel And.Lisesi     Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
153  Ömer DOĞAN       Çelebi ĠÖO             Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
154  Ramazan PEKDOĞAN    Malazgirt Lisesi          Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
155  Resul DEMĠR       Ticaret Meslek Lisesi        Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
156  Selçuk SALUK      Delice Atatürk ĠÖO         Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
157  Serdar SAĞLAM      YahĢihan ġPO M.Sıtkı ĠÖO      Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
158  ġule GÜLER       Endüstri Meslek Lisesi       Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
159  Yasemin ÖZTÜRK     Keskin Vakıfbank G.Okan ĠÖO  Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
160  Yılmaz UĞURLU      Atatürk ĠÖO          Ġlk AĢama Ġzci Liderliği Kursu
161  Sakine YILMAZER     Milli Eğitim Müdürlüğü     Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Tesisleri Mali Ġstatistik
162  Hüselin NAR       Milli Eğitim Müdürlüğü     Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
163  Semra BAHADIR      Kız Meslek Lisesi       Döner Sermaye Kursu
164  Müzeyyen KÖKER     Kız Meslek Lisesi       Bakım Onarım Kursu (Konfeksiyon Makineleri)
165  Umut PALA        Hüseyin Kahya YĠBO       Ölçme Değerlendirme Semineri
166  BarıĢ KÜÇÜK       Sulakyurt ÇPL         Okul Yönetimi Semineri
167  Yalçın KEÇĠCĠ      Sulakyurt ÇPL         Okul Yönetimi Semineri
168  Recep DÜLGERGĠL     Milli Eğitim Müdürlüğü     Devlet Yatırım Program Hazırlama Semineri
169  Mehmet Ali KARADAĞ   Milli Eğitim Müdürlüğü     Devlet Yatırım Program Hazırlama Semineri
170  Ömer Faruk DAMGACI   Endüstri Meslek Lisesi     CNC Uygulamaları Kursu (Temel Seviye)
171  Muzaffer BÜYÜKKÖMÜRCÜ  Endüstri Meslek Lisesi     Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu Master CAM Temel
172  Kenan ERSOY       Endüstri Meslek Lisesi     Ġnternet Programcılığı Kursu (ASP)
173  Mehmet ÜLGER      Delice Büyükyüğlı ĠÖO     Uluslar arası KuruluĢların Eğitim Etkinlikleri Semineri
174  Sami YANIK       Hüseyin Kahya YĠBO       Eğitim Yönetimi Semineri
175  Metin YILMAZ      Mehmet IĢıtan Eğt.Uyg.Okl.   Bilgisayar Kursu (Photoshop)
176  Ġlker AKGÜN       Gazi Endüstri Meslek Lisesi  Server Yönetim Kursu (Windows Exchanga Server)
177  Erkan AKAR       Gazi Endüstri Meslek Lisesi  Server Yönetim Kursu (Windows Exchanga Server)
178  Harun BAHADIR      Endüstri Meslek Lisesi     Network Kursu (Cisco CCNA Discovery 3)
179  Selami PEKDOĞAN     Ġsmail Üstüner ĠÖO       ÇatıĢma ve Stres Yöntemi Semineri
180  Ġdris AKGÜL       Karakeçili ÇPL         Okul Yönetimi Semineri
181  Salih ARSLAN      Keskin Ġmam Hatip Lisesi    Kuranı Kerim Kursu
182  Kadir BAġER       Ġmam Hatip Lisesi       Kuranı Kerim Kursu
183  ġükran GÜN       Kızılırmak Anaokulu      Okul Öncesinde Hareket Eğitimi Semineri
184  Ġlker TARLABÖLEN    Kız Meslek Lisesi       Web Tabahlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (1. Kademe)
185  Murat ÖZSOY       Atatürk Sağlık Meslek Lisesi  Okul Sağlığı Semineri (Ġlk Yardım)
186  Fadime DEMĠRCĠ     Atatürk Sağlık Meslek Lisesi  Okul Sağlığı Semineri (Ġlk Yardım)
187  Hayati TAġ       Süleyman Demirel And.Lisesi  Kütüphanecilik Kursu
188  Musa YENĠGÜN      Endüstri Meslek Lisesi     PLC Kursu (OMRON)
189  Nur DEMĠRKOL      Ahmet Taner KıĢlalı ĠÖO    Ölçme ve Değerlendirme Semineri
190  Ġlker ÖZBAġ       Endüstri Meslek Lisesi     Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri
191  Hüseyin MEYDANERĠ    Sulakyurt H.M.Çakıroğlu ĠÖO  Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
192  Hasan KÖKREK      Keskin Köprü ĠÖO        Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
193  YetiĢ ġAHĠN       Kızılırmak Anaokulu      Yönetimde Yeni YaklaĢımlar Semineri
194  Rıza GÜLEġEN      Süleyman Demirel And.Lisesi  Ölçme ve Değerlendirme Semineri
195  Neslihan ULUYÜZ     Kız Meslek Lisesi       Ölçme ve Değerlendirme Semineri
196  Süleyman YILMAZ     Otelcilik ve Turzim Mes.Lis.  Ölçme ve Değerlendirme Semineri
197  Hacı KAPLAN       BalıĢeyh ġ.S.Ergül ĠÖO     Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
198  Ġffet TAġÇILAR BEġĠK  Çelebi Halk Eğitim Merkezi   Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri
199  Hayri ġAHĠN      YahĢihan Mesleki Eğitim Merkezi  Otomotiv Teknoloji Kursu
200  Veysel BAġER      YahĢihan Mesleki Eğitim Merkezi  Otomotiv Teknoloji Kursu
201  Betül PEHLĠVANLI    Yıldırım Beyazit And.Lis.     Sınıf Yönetimi Semineri
202  Adem ARSLAN      Hüseyin Kahya YĠBO        Sınıf Yönetimi Semineri
203  Sinan BAġARAN     Anadolu Öğretmen Lisesi      Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
204  AyĢe Dilek SEZGĠN   Endüstri Meslek Lisesi      Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
205  Recep KURTOĞLU     Sulakyurt Ġmamoğlu ĠÖO      Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (I. Kademe)
206  Fatih ARSLAN      Yıldırım Beyazit ĠÖO       Ölçme ve Değerlendirme Semineri
207  Zeynep Zeliha BOYRAZ  Delice Atatürk ĠÖO        Ölçme ve Değerlendirme Semineri
208  Esin ÖZER       BalıĢeyh ġ.S.Ergül ĠÖO      Ölçme ve Değerlendirme Semineri
209  Deniz Safiye ALTUNER  Cumhuriyet Lisesi         Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri
210  Ġsmail YILDIZ     17 Ağustos Lisesi         Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri
211  Uğur TEKĠNAY      Endüstri Meslek Lisesi      Döner Sermaye Kursu
212  Ercan AYAN       Milli Eğitim Müdürlüğü      Öğretim Liderliği Semineri
213  Sait KARAMAN      Milli Eğitim Müdürlüğü      Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
214  Mehmet ACAR      Milli Eğitim Müdürlüğü      Ġlköğretim Kurumları Standartları Semineri
215  Engin SARIKAYA     Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Destekli Çizim Kursu
216  Gülüzar KARA      BalıĢeyh ÇPL           Ġkili Meslek Eğitim Programları Semineri
217  Mine ECE        75. Yıl ĠÖO            Eğitim Kurumlarında Suç ve ġiddeti Önleme Semineri
218  Mustafa ÇOLAK     Mehmet Akif Ersoy ĠÖO       Eğitim Kurumlarında Suç ve ġiddeti Önleme Semineri
219  Hüseyin AKTUĞ     Endüstri Meslek Lisesi      Bilgisayar Destekli Üretim (Solid-CAM) Kursu
220  Dilber SAĞLAM     Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   ĠletiĢim Becerileri Kursu
221  Çetin YILDIZ      Endüstri Meslek Lisesi      CNC Uygulamaları Kursu (Ġleri Seviye)
222  Ahmet ÇELTĠK      YahĢihan Mesleki Eğitim Merkezi  Oto Mekatronik Kursu
223  Ömer YAĞLI       Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   Okul Sağlığı Semineri (Ağız ve DiĢ Sağlığı)
224  Efraim SOYAK      Atatürk Sağlık Meslek Lisesi   ĠletiĢim Becerileri Kursu
225  Sema BAġKAN      Atatürk Ticaret Meslek Lisesi   Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:627
posted:11/23/2011
language:Turkish
pages:28