?? 1 ???3

Document Sample
?? 1 ???3 Powered By Docstoc
					ด่วน!!! น ักศกษาทีได้ร ับสทธิอยูหอพ ัก รอบ 3
       ึ  ่    ิ   ่
หากต้องการสละสทธิ์ ให้โทรศพท์ต ิดต่อสละสทธิถงว ัน 23 พฤษภาคม 255
          ิ     ั       ิ ์ ึ
        ื่   ึ  ่ ื่     ่         ึ
ประกาศรายชอน ักศกษาทียนคาร้องขอเข้าอยูหอพ ัก(สาหร ับน ักศกษาสอบตรง)
       ึ   ่ ี  ื่          ่        ่
ขอให้น ักศกษาทีมรายชอด ังกล่าวรายงานต ัวเข้าอยูหอพ ัก(เข้าอยูได้เลย)
ตงแต่ว ันที่ 25 พฤษภาคม 2550 (เวลา 08.30 - 16.30 น)เปนต้นไป
 ั้                         ็
(เว้นว ันหยุดราชการ)


ตรวจสอบรายชอ โดย กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชอ สกุล แล้วกดปุม Enter
      ื่             ื่      ่

รห ัสน ักศึกษาานาหน้า
       ค     ชือ ่       นามสกุล          ห้องพ ัก
0650     นางสาว   กชพรรณ      ทองหล่อ          พร2430
0550     นางสาว   กตัญชุล ี     สุนนํ้ าเทียง    ่   พร1208
0750     นางสาว   กนกกาญจน์     รัชนิพนธ์         พร1307
0850     นางสาว   กนกทิพย์           ิ
                     วุฒชาติปรีชา        พร7315
0550     นางสาว   กนกพร       สังข์เปี ย         พร6417
0550     นางสาว   กนกรัตน์     อรุณรัตน์รจวี     ุ  พร6311
0550     นางสาว   กนกวรรณ      คํารืน     ่      พร2221
0750     นางสาว   กนกอร       โหระเวท          พร5212
0950     นางสาว   กมลชนก      นิเทศวรทานต์        พร4419
0750     นางสาว   กมลทิพย์     ชาวสวน           พร5222
0750     นางสาว   กมลนัทธิ์       ่
                     เอียมพร          พร6323
0550     นางสาว   กมลรัตน์     ขุนทอง           พร4310
0750     นางสาว   กมลวรรณ      จังสมยา          พร5201
0550     นาย    กรกช       น ้อยประดิษฐ์       ทก1447
0650     นางสาว   กรกมล       ฐานพูนทรัพย์        พร1409
0950     นาย    กษิตพงศ์  ์   ปราบหนองบัว        ทก2214
0650     นางสาว   กัญจนพร      วงษ์ พันธุ์        พร1320
0750     นางสาว   กัญจรินทร์    ธรรมยิง      ่    พร6320
0750     นางสาว   กัญชุดา      ภูมลา  ิ         พร5221
09501393 นางสาว     กัญมุทตา     อังอํานวยศิร ิ       พร6217
0950     นางสาว   กาญจนา      อรุณ            พร6418
0550     นางสาว   กาญจนา      ริวัฒนา          พร7222
0550     นางสาว   กานต์สนี   ิ  ทองจีน           พร2423
0750     นางสาว    ่
            กิงกาญจน์     แก่นจันทร์         พร2319
0550     นาย    กิจฒิพงษ์     อารยะพูนพงศ์        ทก1424
0650     นาย    กิตติพงษ์     ไชยแสงราช         ทก2222
0950     นางสาว   กิตติยา      ช ้างสุวรรณ        พร7523
0750     นาย    กิตขจร  ิ    ผินโพธิ์          ทก3303
0750     นางสาว   กุลญา       แสงทอง           พร4218
0550     นางสาว   กุลธิดา      ภูขาว           พร2421
0550     นางสาว   กุสมา ุ      วุฒศาสตร์  ิ       พร2221
0750     นางสาว   กุสมาลย์ุ     พรหมดนตรี         พร5209
0650     นางสาว   เกวลิน      อังคณากร          พร1409
0850     นางสาว   เกวลิน      สินธุรัตน์         พร5403
0650     นางสาว   เกวลี       เลค            พร7317
0950     นางสาว   เกศนภา      ร่วมรักษ์         พร2415
0550     นาย    ขจรพงศ์      สุรโย ิ          ทก1435
06500105 นางสาว     ขจี        คุ ้มเสาร์         พร7541
0650     นางสาว   ขนิษฐา      ฉิมพาลี          พร1306
0550     นางสาว   ขนิษฐา      ศรีวเศษ     ิ     พร1206
0950     นางสาว   ขวัญชนก      ลาภมาก           พร5417
0950  นางสาว  ขวัญชนก     บัวบาน         พร7423
0850  นางสาว  ขวัญดาว        ิ
                 ศิรรัตนพงษ์      พร7123
0950  นางสาว  ขวัญฤทัย     แก ้วจําปา       พร1310
0950  นาย   คเณศ       เทพพานิช        ทก3519
0850  นาย   คุณากร      ทศพรพิทักษ์      ทก3505
0750  นางสาว  เครือฟ้ า    ทบวงศรี        พร7530
0550  นางสาว  จรัญญา      เรืองฤทธิกล  ์ ุ   พร3401
0650  นางสาว  จริยา      บุญธรรม        พร1404
0750  นางสาว  จริยา      ศิลาสุวรรณ       พร5214
0950  นางสาว    ์
        จรียภรณ์     จรดล          พร3425
0650  นาย   จักรพันธ์    ขําโนนงิว  ้     ทก1336
0950  นางสาว  จันจิรา     ทานํ า         พร7418
0650  นางสาว  จันจิรา     แสงฉวาง        พร4219
0550  นางสาว  จันทร์จรา ิ   ปิ ยทัศนกุล      พร6413
0950  นางสาว  จันทร์จรา  ิ  ใจแก ้ว        พร4411
0650  นางสาว  จันทร์ประภา   นามวงษ์        พร4221
0650  นางสาว  จันทร์เพ็ ญ   แก ้วหอมคํา      พร1402
0550  นางสาว  จารุวรรณ     ตระกูลจันทร์แสง    พร2422
0650  นางสาว  จารุวรรณ     เติมสุข        พร1405
0650  นางสาว  จารุวรรณ     เฉลิมวงศ์       พร2206
0550  นางสาว  จิกามาศ     สุขเกษม        พร6410
0550  นางสาว  จิณท์นภา ิ    สว่างโฉม        พร6313
0850  นางสาว  จิดาภา      หวังเพ็ชรงาม      พร7315
0650  นางสาว  จิตติเศรษฐ์   จรูญโรจน์วงศ์     พร2430
0550  นางสาว  จิตรนันท์    กลินน ้อย่       พร6325
0550  นางสาว  จิตระวี       ่
                 ลําปิ ยะ        พร1203
0550  นางสาว  จิตสุภา     จ ้างประเสริฐ     พร2306
0750  นางสาว  จินตนา      กัลยาสัง        พร6424
0950  นางสาว  จิรภัทร์     แงวกุดเรือ       พร2417
0950  นาย   จิรศักดิ์    ชิตไพโรจน์       ทก2314
0550  นางสาว  จิระวดี     ร ้อยอําแพง      พร2220
0950  นางสาว  จิราพร      ประตูใหญ่       พร5414
0750  นางสาว  จิราภรณ์     ปาวะรี         พร2319
0550  นางสาว  จิราภา      ธนสินธุรัตน์      พร6405
0550  นาย   จิรายุ      เอกวิภพ        ทก1443
0850  นางสาว  จิรายุ      ชาญชัยชูจต     ิ  พร7515
0550  นางสาว  จียาภา      สารทอง         พร6406
0650  นางสาว  จีรนันท์     เยาว์ด ้วง       พร1416
0950  นางสาว  จีรวรรณ     ทองดี         พร7430
0950  นาย   จีรศานต์     กําธรสวัสดิ์      ทก3518
0950  นางสาว  จุฑาทิพย์    เชียงใจธรรม      พร3424
0750  นางสาว  จุฑาทิพย์    สายบุญช่วย       พร5405
0550  นางสาว  จุฑาภรณ์     เลียมไธสง       พร6222
0750  นางสาว  จุฑามาศ     ไกรเสน         พร6424
0550  นางสาว  จุฑามาศ     สุวรรณสิงห์      พร2421
0950  นางสาว  จุฑามาศ     คําพงพี        พร4424
0550  นางสาว  จุฑามาศ     แซ่จง   ึ      พร6409
0750  นางสาว  จุฑามาศ     เนียมคํา        พร5212
0750  นางสาว  จุฑามาศ     อยูสงค์่        พร6113
0750  นางสาว  จุฑามาศ     สําเลิศรมย์      พร6216
0550  นางสาว  จุฑารัตน์    ศรีโยธา        พร6325
0950  นางสาว  จุฑารัตน์    ธาระศัพท์       พร7240
0750  นางสาว  จุฑารัตน์    พรพจนาภรณ์       พร1214
0750  นางสาว  จุฑาวรรณ     นามะสนธิ        พร6326
0550  นางสาว  จุฬาลักษณ์    ชอบงาม         พร6407
0750  นางสาว  เจริญรัตน์    คําเจริญ        พร6305
0950   นาย   แจ็ค             กฤตานุสาร         ทก2442
0950   นางสาว  ฉั ตรฎา            แน่แท ้          พร2405
0550   นางสาว  ฉั ตรดาว           สัตย์ใจเทียง     ่   พร2329
0550   นางสาว  ชญานิน            มโนวลัยเลา         พร1319
0750   นางสาว  ชตพรรษ            ชวนประสิทธิ์        พร5222
0750   นาย   ชนะกิจภรณ์          โชติชวง  ่        ทก1344
0750   นางสาว  ชนัญธิดา           ชุมแสง           พร6305
0550   นาย   ชนาธิป            ปิ่ นเงิน         ทก1434
0950   นางสาว  ชนิกา             น่วมมะโน          พร5417
0650   นางสาว  ชนิดา             รักเจียม          พร1407
0650   นางสาว  ชมพูนุช            อุตอามาตย์         พร1306
0950   นาย   ชยานนท์            เจ๊ะดาโอ๊ะ         ทก3518
0950   นางสาว  ชลธิชา            ศรีลาชัย          พร4417
0650   นางสาว  ชลธี             ทองเสมอ          พร1416
0750   นางสาว  ชลัญดา            จันทร์คํา         พร5221
0550   นางสาว  ชลันดา            โสภาเพีย          พร6402
0950   นางสาว  ชลิตตา            ปิ่ นสุวรรณ        พร4420
0750   นาย   ชวลิต             ศิรรักษ์ิ         ทก1326
0550   นางสาว  ชวัลลักษณ์               ิ ิ
                        วงศ์สรศยานนท์       พร2419
0750   นาย   ชัชพล             อุดมพรหมกุล        ทก1344
0750   นาย   ชัชวาล            อุดมโภชน์         ทก1345
0650   นางสาว  ชาชิณี            มณีดวงมณฑา         พร2226
0950   นาย   ชาญณรงค์           อินต๊ะวิชัย        ทก2427
0950   นาย   ชานนท์            เลิศมหากูล         ทก3517
0750   นาย   ชานนท์            พิพัฒน์พงษ์        ทก1345
0550   นางสาว  ชิดธิณัฐ           คอมแพงจันทร์        พร6407
0550   นางสาว  ชุตนันท์      ิ     ไชยมงคล          พร2221
0750   นางสาว  ชุตมา         ิ    ใจมั่น           พร6302
0650   นางสาว  ชุตมา          ิ   แก ้วไพฑูรย์        พร7414
0550   นางสาว  ชุตศา           ิ  ตันติกลยาภรณ์ั       พร7141
0650   นางสาว  ชุลพร      ี        ่
                        รืนเริง          พร4223
990450  นางสาว  ชุลพร       ี      จําปาศรี          พร7119
0950   นาย   เชาว์วัฒน์            ้
                        ตังสิงห์เจริญ       ทก2416
0950   นางสาว  โชติกา            จักษุ กรรฐ         พร3420
0750   นางสาว  ญาณิกา            ทองลิม     ่      พร3307
0550   นางสาว  ญาดา             ลือแสน           พร1430
0750   นางสาว  ฐัศดาพร            ยังแสนภู          พร6419
0950   นางสาว  ฐานิตา            ทองคง           พร5411
650   นางสาว    ิ
         ฐิตกาญจน์           งามเจริญ          พร4312
0650   นางสาว     ิ
         ฐิตกาญจน์           งามเจริญ          พร1306
0550   นางสาว  ฐิตชา  ิ           นามวัฒน์โสภณ        พร5405
0750   นางสาว  ฐิตนันท์ ิ          ตรีพงศ์ไพศาล        พร5201
0750   นางสาว  ฐิตมา    ิ         หงษา            พร6320
0950   นางสาว  ฐิตมาศ    ิ        สุขสวัสดิศักดิ์  ์    พร5416
0950   นาย   ณที              อภิญญากุล         ทก2436
0950   นางสาว  ณนฐ์รภัคร           ธีราธนาเวธต์        พร1309
0750   นางสาว  ณั ฏฐกานต์          เพชรทอง          พร1227
0950   นางสาว  ณั ฏฐา            สาวีวงษ์          พร6106
0950   นางสาว  ณั ฏฐา            ภูมะธน           พร7431
0750   นางสาว  ณั ฐกาญจน์          พุ่มขจร          พร1420
0950   นางสาว  ณั ฐกานต์           คํามี           พร2411
09500154 นางสาว  ณั ฐกานต์           ลาวรรณ           พร2214
0550   นางสาว  ณั ฐกานต์           จาตุรพิศานุกล     ู  พร2220
0550   นางสาว  ณั ฐชยา            มีจันทร์          พร6327
0550   นางสาว  ณั ฐชา            จันทร์สงห์    ิ     พร2325
     นาย
9909500719    ณั ฐดนัย           พึงไทย่          ทก3212
0650   นางสาว   ณั ฐทยา      เจริญวงษ์       พร7317
0550   นางสาว   ณั ฐธยาน์         ู
                    พิบลย์ไพร       พร2403
0750   นางสาว   ณั ฐนิชา      เมืองเชียงหวาน    พร6426
0750   นาย    ณั ฐพงศ์      ธนัญชัย        ทก3311
0550   นาย    ณั ฐพงศ์      สุขสมกิจ       ทก1424
0950   นาย    ณั ฐพงษ์       ้
                    ตังเจริญชัย      ทก3519
0550   นางสาว   ณั ฐพร       บุญเกิด        พร6404
0950   นาย    ณั ฐพล       พันธุชัย ์      ทก2427
0950   นาย    ณั ฐพล       บุญสุข        ทก2337
0650   นางสาว   ณั ฐวดี      ตุ ้ยน ้อย      พร1325
0950   นาย    ณั ฐวุฒ ิ     ภมรศิรโรจน์ ิ     ทก2416
0650   นาย    ณั ฐวุฒ ิ     อิสสระสงคราม     ทก2412
0950   นาย    ณั ฐวุฒ ิ     พืชหมอ        ทก3513
0550   นางสาว   ณั ทฐิตา         ่
                    เยียมฉวี       พร1302
0950   นางสาว   ณั นชนา      ศรีภา         พร5407
0950   นางสาว   ดวงกมล       เคหะ         พร5426
0950   นางสาว   ดวงฤทัย      เติมภักดี       พร5404
0550   นางสาว   ดาลิน       ทองระคนธ์       พร6327
0550   นางสาว   ดิษฐ์ยา      แก ้วเสถียร      พร6401
0950   นางสาว   ดุษฎีพร      เบ ้าหนองบัว     พร5415
0550   นางสาว   ตักวา       พูนสิน        พร2426
0750   นางสาว   ทรัพย์ทวี     บุดดาสาร       พร5222
0550   นาย    ทวิรัฐ       สองเมือง       ทก1433
      ่     ่ ื่         ่
ประกาศรายชือนักศึกษาทียนคําร ้องขอเข ้าอยูหอพัก(สําหรับนักศึกษาสอบตรง)

0750    นาย    ทศพล      ทิพย์อกษร   ั   ทก3407
0950    นางสาว   ทัศนีย ์    บุตรคําโชติ      พร6425
0950    นางสาว   ทัศนีย ์    สุขสะบาย       พร2229
09500576  นางสาว   ทัศวรรณ     อภิญ         พร2222
0750    นางสาว   ทัศวรรณ     ธนานนทศรี       พร7422
0750    นางสาว   ทิพพาพร     เตมียงค์       พร5405
0750    นางสาว   ทิพย์สดา ุ   อุตตา         พร6421
0650    นางสาว   ทิพลักษณ์    เมฆพินธุ์       พร1401
0950    นางสาว   ทิพวรรณ     ศรีสขใส ุ      พร5410
0950    นางสาว   ทิพวรรณ     ผ่านเมือง       พร6425
0950    นางสาว   ทิพวรรณ     ตาดี         พร7419
0950    นางสาว   ทิพวัลย์    ขอจิตต์เมตต์     พร5416
0650    นางสาว   ทิพวัลย์    ร่วมวงษ์       พร1408
0950    นางสาว   ทิพา      เจียมวิรยานนท์  ิ  พร5410
0950    นางสาว   ทิวาพร       ่
                   เอียมมะ        พร2410
0650    นาย    ธงชัย      ได ้การ        ทก1244
0550    นาย    ธนเดช      รักถาวร        ทก1416
0550    นางสาว   ธนพร      นะวะศรี        พร6406
0550    นางสาว   ธนพร      สมบูรณ์        พร6315
0550    นาย    ธนพัฒน์       ิ
                   ศิรนันทวิทยา     ทก1435
0850    นาย    ธนพัทธ์     สมิทธิสรนันท์์    ทก1313
0750    นาย    ธนวันต์     รัตนเจิดศิร ิ     ทก3512
0550    นาย    ธนัช      ชูพรหมวงศ์      ทก1446
0950    นางสาว   ธนัชญา     เภริกล   ุ     พร5410
0750    นางสาว   ธนัญพร     แก ้วเจริญ      พร6113
0550    นางสาว   ธนาภรณ์     สร ้อยเพชร      พร6311
0750    นางสาว   ธนาวรรณ     ศรีคํามา       พร6323
0950    นางสาว   ธนิตา      อ่มโอฬาร       พร5426
0950    นางสาว   ธนิยา      บุญชู         พร5417
0550    นางสาว   ธนิศรา     ตาสระคู        พร6222
0750    นางสาว   ธัญชนก     หมืนสา ่       พร1214
0550   นางสาว  ธัญญมาศ     ทะนามศรี            พร1303
0550   นางสาว  ธัญลักษณ์    อินอุด             พร6410
0550   นางสาว  ธันยกานต์    บุญช่วย             พร1430
0950   นางสาว  ธันยาภรณ์    จันทะวงค์            พร4418
0550   นางสาว  ธิดารัตน์    วงศ์พจนีย ์           พร2406
0950   นาย   ธีรพร      สังข์สข       ุ      ทก3516
0750   นางสาว  นงนุช      ทองเกิด             พร6305
0650   นางสาว  นนท์ธชา   ิ   ่
                  รืนพานิช            พร4219
0550   นาย   นพพล       สําเภากิจ            ทก1416
0650   นาย   นพพล       เพิมพูน    ่         ทก2343
0750   นาย   นพรัตน์     อินทร์ดวง            ทก1346
0650   นาย   นรงค์      เพ็ชรทองคํา           ทก1334
0750   นาย   นราธิป      กิมไพบูลย์           ทก3211
0950   นาย   นรินทร์     นิลรัต             ทก3507
0750   นางสาว  นริศรา      เอิบอิม     ่        พร7519
0550   นางสาว  นรีพันธ์     คงนาค              พร2327
0550   นางสาว  นฤนาถ      เอกสินทธ์กล      ิ   ุ  พร2220
0950   นาย   นฤพนธ์      ใหม่วงศ์ธํารง          ทก2323
0750   นางสาว  นฤมล       เมืองมา             พร1420
0750   นางสาว  นลิตา         ่
                  พึงพรพระ            พร6303
0750   นาย   นวพงษ์      ปั ทมจินตธํารง         ทก3311
0550   นางสาว  นวพร       ใจแสน              พร6417
0650   นางสาว  นวรัตน์     สดทองคํา            พร7317
0550   นางสาว  นววรรณ์       ้
                  ตังแจ่มสวัสดิ์         พร2429
0650   นาย   นววิช      นวชีวนมัย     ิ       ทก2412
0650   นางสาว  นัฐนิตย์     สถาปนพงษ์            พร1405
0750   นางสาว  นัดดา           ิ
                  สุรยสมบัตสกุล      ิ    พร2208
0850   นางสาว  นันทณั ช     ลีฬหาวงศ์            พร7315
0750   นางสาว  นันทนัช         ่
                  เอียมอ่อน            พร5212
0550   นาย   นันทวัชร์    ทยาวิวัฒน์           ทก1434
0950   นางสาว  นันทินี     สันติธรรม            พร5414
0950   นาย   นํ าโชค     การสาลี             ทก3511
0850   นางสาว  นํ้ าทิพย์    บําเพ็ญอยู่           พร7123
0950   นางสาว  นํ้ าฟ้ า    บางโรย             พร6418
0750   นางสาว  นํ้ ามนต์    ตะนีพันธ์            พร6113
09500366 นางสาว  นิตยา      สุขนา              พร6321
0650   นางสาว  นิตยา      เพ็ญศรี             พร1415
0550   นาย      ิ ิ
         นิธตนัย     สถิตย์ธรรม           ทก1347
0650   นางสาว  นิพฏฐา  ิ    โรจนวิภาค            พร1414
     นางสาว
9909500262    นิภาวรรณ     กันทะนา             พร2313
0950   นางสาว    ่
         นิมนวน      อุตมะ              พร5412
0950   นางสาว  นิมมิตรา     ไชยรัตนโชติ           พร3421
0850   นางสาว  นิรชา      สระบัว             พร6415
0750   นางสาว  นิรัญชลา     ทับพุ่ม             พร1230
0550   นางสาว  นิลบล ุ     เพชรรักษ์            พร1203
0750   นางสาว  นิวรรณ      เติมพงษ์            พร1429
0750   นางสาว  นิศาชล      บุญโท              พร6202
0750   นางสาว  นิศารัตน์    ภัทรนันท์กล        ุ   พร5216
0950   นางสาว  นิสาชล      จําปาดง             พร5416
0550   นางสาว  นิอร       จิตจง              พร2327
0750   นางสาว  นุจรี      สีแดง              พร1220
0950   นางสาว  นุชนาถ      น ้อยเกตุ            พร5408
0750   นางสาว  เนตรชฎาลักษณ์  เล็กบางพงศ์           พร5216
0750   นางสาว  เนตรนภา     รอดจันทร์            พร7204
0650   นาย   บดี       สุรนทรศักดิ์ิ          ทก1337
0950   นางสาว  บดีทพย์  ิ   นนทนาคร             พร6109
0550   นางสาว  บุญศิร ิ     ยืนยง          พร1302
0950   นางสาว  บุณยนุช     สวยลํ้า         พร4424
0650   นาย     ิ
         บุรนทร์     บุตรดีขันธ์       ทก1246
0750   นางสาว  บุศรารักษ์    ศรีอนทร์  ิ      พร6422
0950   นางสาว  เบญจมาศ     สูอําพัน         พร7438
0950   นาย   ปฐมพงษ์     กฤตังกูร         ทก2432
0550   นางสาว  ปฐมพร      สันติเมธี        พร2419
0550   นางสาว  ปนัดดา      บุญทวีสทธิ์     ิ  พร1319
0850   นางสาว  ปนัดดา      ฉินทกานันท์       พร7315
0550   นางสาว  ปภัสรา      มารัตน์         พร6410
0750   นางสาว  ปภาวดี      หนูชวย    ่     พร1216
0750   นางสาว  ปภาวี      แก ้วปั ญญา       พร2309
0550   นางสาว  ปรมาภรณ์     ศรีโพนทอง        พร6409
0650   นางสาว  ประกายเพชร    วรอุไร          พร2212
0950   นาย   ประกาศิต         ิ
                  ศิรพัฒนานันท์      ทก3516
0950   นางสาว  ปรัชญาณี     ป้ องปิ ด        พร4417
0550   นางสาว  ปรัญญา        ่
                  อิมอุไร         พร6403
0650   นางสาว  ปรารถนา     จันทร์ศรีรัตนา      พร1328
0550   นางสาว  ปริญญา      ชัยสิทธิ์        พร2406
0750   นางสาว  ปริยานุช     ตันนุรักษ์        พร6308
990450  นางสาว  ปริษา      สังสม          พร7119
0950   นางสาว  ปรีฎาวรรณ    อิษฐปาน         พร5414
0550   นางสาว  ปวรวรรณ     บุญดีเจริญ        พร2403
0750   นางสาว  ปวิตรา      หมอนลี          พร2301
0950   นางสาว  ปวีณา      ชัยมงคลมณี        พร3322
0950   นางสาว  ปวีณา      บางหลวง         พร4411
0550   นางสาว  ปวีณา      จําลองสุวรรณ       พร2429
0450   นางสาว  ปอแก ้ว     ศรีเงินยวง        พร4213
0950   นางสาว  ปาจารีย ์    ชืนตา ่         พร5407
0850   นางสาว  ปาณิสรา     รัตนศุภสิน        พร7204
0950   นางสาว  ปานทิพย์     ประถมทอง         พร4424
0750   นางสาว  ปานทิพย์     เทศกัน          พร7519
0950   นางสาว  ปาระวี      นุ ้ยศรีดา        พร5411
0650   นางสาว  ปาริฉัตร     เตชะธีรปั ญญา      พร7521
0850   นางสาว  ปาลิตา      ทองบัว          พร6415
0950   นางสาว  ปิ ยดา      ภูมสราษฏร์ิ ุ      พร2412
0550   นางสาว  ปิ ยภัทร์     ่
                  รุงประเสริฐ       พร6402
0550   นางสาว  ปิ ยรัตน์    แซ่อง      ึ้    พร1212
0550   นางสาว  ปิ ยวรรณ     รอดยัง          พร1231
0950   นาย   ปิ ยะณั ฐ    เจริญพร         ทก3518
0550   นาย   ปิ ยะณั ฐ    ทองพูล          ทก1436
0750   นางสาว  ปิ ยะนันท์    นาคศรี          พร7530
0950   นาย   ปิ ยะพงษ์    คิดหมาย         ทก2422
0950   นางสาว  ปิ ยะวรรณ    พาขุนทด         พร1309
0550   นางสาว  ปุญจารีย ์    เกิดแสงรัตน์       พร6408
0650   นางสาว  ฝนทิพย์     อาจสมบูรณ์        พร1324
0650   นาย   พงศกร      ช่างทอง         ทก1336
0950   นาย   พงศธร      นิลสุวรรณ        ทก2437
0950   นาย   พงศ์พชญ์ ิ    เมฆสุวรรณ        ทก3516
0950   นาย   พงษ์ พัฒน์    จันทร์ประสพพร      ทก2436
0950   นาย   พงษ์ พทักษ์ิ   โมกกลาง         ทก2323
0550   นาย   พงษ์ พพัฒน์ ิ  บัณฑิตย์นพรัตน์     ทก1436
0950   นางสาว  พนิดา      เมฆอิม       ่   พร2312
0750   นางสาว  พนิดา      อภิกาญจนานนท์      พร6420
0750   นางสาว  พนิดา      สุดตา          พร5219
0550   นางสาว  พรกมล      เรียนเวช         พร1303
0550  นางสาว  พรชนก         อุตรนคร      พร6408
0650  นางสาว  พรชนก         เพ็งสว่าง     พร2424
0950  นางสาว  พรชยนนท์       ไม ้งาม      พร4410
0650  นางสาว  พรชลัต        สุขแก ้ว     พร4219
0750  นางสาว  พรทิพย์        เวียงทอง     พร6323
0850  นางสาว  พรนัชชา        สิกขมาน      พร6415
0950  นางสาว  พรพิมล        เวียงวงษ์     พร2418
0750  นางสาว  พรพิมล        โคตรมี      พร7530
0750  นางสาว  พรพิสทธิ์  ุ     ชูทอง       พร5207
0550  นางสาว  พรรณทิพย์       เกิดมงคล     พร6413
0750  นางสาว  พรรณี          ่
                   รุงโรจน์     พร6419
0650  นางสาว  พรวิสาข์       จันทร์จํารัสศรี  พร2425
0650  นางสาว  พรสุดา          ่
                   อูทอง       พร4223
0550  นางสาว  พร ้อมพร       เจริญรัตนกิตติ  พร7222
0550  นางสาว  พลอยไพลิน       เจริญสุข     พร6313
0550  นางสาว  พลอยไพลิน       ทองสระคู     พร6324
0950  นางสาว  พักตร์วมล     ิ  ผิวพรรณ      พร4420
0550  นางสาว  พัชยาภรณ์          ่
                   พึงสว่าง     พร6222
0950  นางสาว  พัชรวิภา       จริยานุสรณ์    พร2415
0550  นางสาว  พัชรินทร์       พัฒนพงศ์     พร1203
0750  นางสาว  พัชรี         เรืองสวัสดิ์   พร5209
0550  นางสาว  พัณณิตา        แก่งศรีโสภณ    พร2320
0950  นาย   พันธวัฒน์           ิ
                   รุจราวรวุฒ ิ   ทก3517
0950  นางสาว  พันธิตา        ตันพานิช     พร6321
0650  นางสาว  พันธุทพย์ ์ ิ     ดีประเสริฐดํารง  พร1421
0950  นาย   พิฆเนศ        พูลสวัสดิ์    ทก3516
0550  นางสาว  พิจตรา ิ       วงศารัตนศีล    พร6402
0750  นางสาว  พิชช์สนี   ิ    บรรจงการ     พร5216
0850  นางสาว  พิชญฎา        ราชวัฒน์     พร5306
0750  นางสาว  พิชญา         พงศ์พัฒนกิจโชติ  พร1308
0950  นาย   พิทยา         ตันสกุล      ทก3511
0750  นางสาว  พิมประไพ       ใจใส       พร6422
0750  นางสาว  พิมพ์ชนก       ศรเพชร      พร5214
0550  นางสาว  พิมพิลา        เทพพิทักษ์    พร6315
0950  นางสาว  พิมลพรรณ       รุททองจันทร์   พร3420
0550  นางสาว  พิรชา         ทรัพย์ประสม    พร6327
0550  นางสาว  พิรญา         พลบุร ี      พร6407
0650  นาย     ิ
        พิรยะ         เต ้งชู      ทก2342
0950  นางสาว  พิไลวรรณ       เคลือวัลย์    พร5415
0950  นาย   พิษณุ         ธุวะวิทย์     ทก3517
0550  นางสาว  พีรญา         อ่วมจันทร์    พร6325
0650  นางสาว  พีรนุช        ชาวนา       พร1407
0950  นางสาว  พุทธมนต์       กาศอุดม      พร4418
0550  นางสาว  พุทธิตา        เวฬุวรรณ     พร2407
0550  นางสาว  พู่กน ั        ตรีชมวารี     พร2423
0550  นางสาว  เพชรรัตน์       ยุร ี       พร6409
0750  นางสาว  เพ็ญภา        วิภาสธวัช     พร6420
0750  นางสาว  เพ็ญศิร ิ       มีวรรณี      พร5214
0550  นางสาว  เพียรรัตน์      ลีลาพงศธร     พร6102
0550  นางสาว  ไพพรรณ        อนุฤทธิ์     พร1205
0550  นางสาว  ไพลิน         สามลลักษณ์    พร7222
0950  นาย   ภควัต         ทิพย์รองพล    ทก2337
0550  นางสาว  ภคินี         นอสะแม      พร2420
0750  นางสาว  ภรณ์ทพย์    ิ   สะอาด       พร5221
0950  นาย   ภราดร         บุญทัน      ทก2422
0850  นางสาว  ภัคศุภางค์      นทีทวีวัฒน์    พร7123
0750   นางสาว  ภัททิรา    เมธาวนิช           พร6427
0750   นางสาว  ภัทรวดี    เก่งกว่าสิงห์         พร6202
0750   นางสาว  ภัทราภรณ์   พรหมนุชต         ิ  พร6419
0750   นางสาว  ภัทริดา    ภิญโญภาวศุทธิ         พร2319
0550   นางสาว  ภัทรี     ดีล ้อม            พร6324
0950   นางสาว  ภัสรา     บรรจงเกษม           พร5426
0950   นาย   ภาคภูม ิ   ตระเวทิธรรม          ทก3509
0550   นางสาว  ภารวี     ขจรไพบูลย์          พร2407
0750   นางสาว  ภาวิณี    จารุววัฒน์วงศ์ ิ       พร7204
0650   นางสาว  ภาสิณี    อมรขจรยศ           พร1418
0550   นางสาว  ภิญญตา    ทรงศรีวนิช          พร1419
0650   นางสาว  ภิรกมล    ฉายบัณดิษฐ์          พร7317
0650   นาย   ภิรมศักดิ์  กองเกิด            ทก1337
0950   นางสาว   ิ
         ภูรกา     กันวี             พร5423
0950   นาย   มงคล     โทนมี             ทก3412
0750   นางสาว  มณฑกาญจน์   เพชรแก ้ว           พร6303
0750   นางสาว  มณฑกานต์   พุดเผือก           พร6426
0550   นางสาว  มณีณัฏฐ์    ่
                รืนชล             พร1419
0550   นางสาว  มนฑิชา    เหลืองทองทิพย์        พร2403
0750   นางสาว  มนรดา        ิ
                พุฒเทพนรินทร์         พร1210
0750   นางสาว  มนัญญา    เหล่าสุขสกุล         พร1429
0550   นางสาว  มนัสชนก    วรสิงห์            พร6411
0450   นางสาว  มนัสรันย์   คุ ้มวิจัยรัตน์        พร4213
0650   นางสาว  มยุรฉั ตร   ฉั ตรพุฒชัย      ิ    พร1320
0550   นางสาว  มลทิวา    ดวงเวียง           พร6411
0750   นางสาว  มลธิชา    ศรีงาม            พร1230
0950   นางสาว  มลฤดี     พะวงบุบผา           พร3420
0650   นาย   มลวัต     ฉลอง             ทก1334
0550   นางสาว  มังคลารัช   วงศ์วาฬ            พร2420
0650   นางสาว  มัทยา     ชูแก ้ว            พร2226
0750   นางสาว  มัสยมาศ    ด่านแก ้ว           พร6216
0550   นางสาว  มานิตา    จิระนันทิพร          พร2429
0950   นางสาว  มาริสา    เข็มกลัด           พร4419
0550   นางสาว  มาลี        ิ
                ชีวนกุลปฐม          พร6411
0950   นางสาว  มาศสุภา    พะวงมาลี           พร3421
0550   นางสาว  มีณา     สีเดียว            พร6324
0650   นางสาว  มุจลินท์   ไผ่ทองคํา           พร6220
0750   นางสาว  เมธาวิณี   พันนิทา            พร6427
0750   นางสาว  เมวดี     คะเซ็นเชือ       ้   พร2309
0850   นาย   ยงยุทธ    เลิศศรีสถิต          ทก3505
0750   นางสาว  ยลนภา     สุทธิศราวุธ          พร5216
0750   นางสาว  ยวิษฐา    กันหนู            พร1308
0550   นางสาว  ยศวดี     ปานกุล            พร6102
0950   นาย   ยศศิร ิ    ชูพันธุ์           ทก3503
0650   นางสาว  ยุพเรส    วงศ์โชควัฒนา         พร7521
0950   นางสาว  ยุภาพร    ศรีบญมี ุ          พร2417
0750   นางสาว  ยุภาภรณ์   หมีกละ   ุ         พร6326
0950   นางสาว  รชยา     วิมลภิรัต           พร7531
0950   นาย   รบชัย     แก ้วสินสุด    ้      ทก3412
0650   นางสาว  รพีพรรณ    กองอิน            พร1328
0750   นาย   รพีพัฒน์   ศรีปาน            ทก1344
0550   นางสาว       ิ
         รรินทร์ทพย์  จินดารุงเรือง    ่     พร6315
0550   นางสาว  รวิวรรณ    แซ่ลม    ิ้        พร1208
0750   นางสาว  ระพีพร    เลาหมันธกิจ          พร2301
0750   นางสาว  รัชฎา     อินทรวงศ์           พร7422
990750  นางสาว  รัชนิดา    กันทะวงศ์           พร1227
0750    นางสาว  รัชนีกร    วงค์ดาว        พร6421
0650    นาย   ริมม์          ิ ิ
                  รัตน์วจตต์เวช     ทก2343
0850    นางสาว  รุ ้งลาวัลย์  ตันติวัฒนกูล      พร6415
0950    นางสาว  รุจราิ        ิ
                  เมธีวทยานุกล    ู  พร2417
0550    นางสาว  ฤทัยชนก    เวียงวงษ์       พร6311
0550    นางสาว  ลลดา      โชควัฒนคุปต์      พร6416
0750    นางสาว  ลลิตา     ขจรศรัณย์พงศ์     พร2308
0750    นางสาว  ลลิตา     มารยาท         พร6426
0950    นางสาว  ลักขณา     บุระเนตร        พร5412
0950    นางสาว  ลัคนา     กล ้าปราบศึก      พร2414
0750    นางสาว  ลัดดาวัลย์   ริพลชัย        พร6326
0750    นางสาว  ลัดดาวัลย์   โอรส          พร2222
0950    นาย   เลิศชัย    เสมอใจ         ทก2442
0950    นาย   วงศ์วัฒน์   เหมทานนท์       ทก3519
0950    นางสาว  วชิราภรณ์   อดทน          พร3421
0650    นาย   วณั ฐบดี    ฉั นวิจตร ิ      ทก1225
0950    นาย   วณิชชา     พะวงเงินสกุล      ทก3517
0550    นางสาว  วนัสนันท์   วงศ์พลาดิสย   ั   พร2420
0550    นางสาว  วนิชา     อินทรภักดิ์      พร6315
09501234  นางสาว  วรญา      ตรีเดชา        พร3403
0550    นางสาว  วรนารถ     เดชยอดยิง   ่    พร6416
0550    นางสาว  วรนุช     อ ้อนอุบล       พร2421
0950    นางสาว  วรรญา     ฝึ กขาว        พร5408
0950    นางสาว  วรรณภา     ตะกรุดโทน       พร5426
0950    นาย   วรรณรัตน์   อัศจรรย์        ทก2437
0750    นางสาว  วรรณเรขา    บุตรนาแพง       พร5404
0550    นางสาว  วรรณวรางค์   รักษทิพย์       พร1206
0950    นางสาว  วรรณวิภา    บุญใช ้        พร5408
0750    นาย   วรรธนะ     โกศัลวัฒน์       ทก3316
0750    นาย   วรรธนัย      ้
                  ยิมสุขไพทูรย์     ทก3407
0650    นางสาว  วรัญญา     เชียงกุล        พร2425
0650    นางสาว  วรัญญู     เขียวอยู่       พร1418
0950    นาย   วรัตถ์     เพชรกัปป์       ทก2425
0550    นางสาว  วรางคณา    สัตนาโค        พร6401
0650    นางสาว  วรารัตน์    บุปผา         พร1415
0550    นางสาว  วริชยา     คล ้ายนิล       พร6401
0550    นางสาว  วริศรา           ิ
                  พงศ์จตประเสริฐ     พร2329
0650    นางสาว  วริษฐา         ิ ิ
                  วงศ์วสฐตระกูล     พร1402
0450    นาย   วสวัตต์    ฝูงทองเจริญ      ทก2225
0650    นาย   วสวัตติ์    ลุขะรัง        ทก1244
0550    นาย   วัชระ     เพชรฤทธิ์       ทก1433
0950    นาย   วัชรากร     ่
                  รุงเรือง        ทก2314
0750    นางสาว  วัชราภรณ์   จัดรัมย์        พร6422
0750    นางสาว  วัณณิตา    จิตรบันเทิงกุล     พร2308
0950    นาย   วันชัย     สารพัฒ         ทก3515
0650    นางสาว  วันวิสาข์   พรมสาร         พร2212
0650    นางสาว  วัลภา     สถิรพันธุ์       พร1314
0950    นางสาว  วัลลาพร    วงศ์หาญ        พร4418
0950    นาย   วาทิต     กงชา          ทก2327
0750    นางสาว  วารุณี     หงส์ภู         พร6419
0950    นางสาว  วารุณี     ศรีจันทร์       พร1310
0650    นางสาว  วารุณี     ศรีหาพุฒ        พร1324
0550    นางสาว  วิกานดา    เกียรติมาโนชญ์     พร3325
0550    นางสาว  วิจตรา ิ    ธนสุกาญจน์       พร6313
0650    นางสาว  วิจนตา  ิ   พวงสอาด        พร1421
0750    นาย   วิชชา     เบ็ญจนิรัตน์      ทก1227
0950   นางสาว  วิชชุดา                   สุระเวช           พร2412
0750   นางสาว  วิชยา                    ไตรบุญ            พร5207
0550   นางสาว  วิชลดา                     ้
                               ยิมแย ้ม           พร6405
0650   นางสาว  วิชนันท์        ุ          พิบลย์   ู         พร1413
0950   นาย   วิฑรย์            ู       สอนคําวงค์          ทก2435
0750   นางสาว  วิทยาศาสตร์                 จันทกุลมานะ         พร6307
0750   นางสาว  วิภาพร                   ดวงอาจ            พร6422
0950   นางสาว  วิภาวี                   แต ้ศุภพัฒน์         พร7140
09501204 นางสาว  วิมลวรรณ                  จันทนะสุต          พร2411
0750   นางสาว  วิมลวรรณ                  มังกโรทัย          พร2208
0550   นางสาว  วิยะดา                       ิ
                               ศิรชนะทรัพย์         พร6403
0750   นางสาว  วิรัญชนา                  นันอุบาลี          พร7530
0650   นาย     ุ
         วิรฬห์                   โชติอภิสทธิกล    ิ ์ ุ  ทก1244
0750   นาย   วิโรจน์                   จันทอง            ทก1345
0650   นางสาว  วิลาวัลย์                  สาคร             พร4223
0750   นางสาว  วิลาสินี                  ศรีบญวงษ์  ุ        พร5219
0550   นาย   วิสฐศักดิ์        ิ         ผิวผ่อง           ทก1446
0950   นาย   วิสทธิ์           ิ        สุทธิกลธร    ุ      ทก3519
0550   นางสาว  วีณา                    เรืองเดชบุญฤทธิ์       พร2320
09501206 นางสาว  วีรดา                    จันทร์ด ี          พร7425
0950   นาย   วีระพงษ์                  เหมืองห ้า          ทก3412
     นาย
9909500888    ศรวิษฐ์                   ด ้วงศรีพัฒน์        ทก3509
0550   นางสาว  ศรสวรรค์                  สูงรัมย์           พร6408
0950   นางสาว  ศรัญญา                   กาหลํา     ่       พร2416
0550   นางสาว  ศรัญญา                   ภิญโญพรพาณิชย์        พร2422
990950  นางสาว  ศรัญญา                   จิวระประภัทร์        พร5423
0650   นางสาว  ศรัณยา                   สายบัว            พร1311
0550   นางสาว  ศรันยา                   สนธิ             พร6404
0850   นาย   ศราวุธ                   อุดมธนกุลชัย         ทก1313
0650   นาย   ศราวุธ                   เจียมเจริญศักดิ์       ทก2344
0650   นางสาว  ศรีศร ิ             ิ      ศรีไทย            พร1414
0550   นางสาว  ศลิษา                      ้
                               ยิมศรี            พร1206
0650   นางสาว  ศศิกาญจน์                  เทพแก ้ว           พร7527
0750   นางสาว  ศศิกานต์                  พุกพิลา           พร7422
0650   นางสาว  ศศิธร                    ปั ญญานาค          พร1401
0550   นางสาว  ศศิวภา              ิ     เวชสถล            พร6416
0950   นาย   ศักดิระพี              ์    แสงนาค            ทก3506
0950   นาย   ศักดิสทธิ์              ์ ิ  เลิศขามป้ อม         ทก2327
0750   นางสาว  ศันสนีย ์                  ศรีปรางค์          พร7422
0650   นางสาว  ศิขริน                   เลขาวิจตร     ิ     พร2226
0550   นางสาว  ศิขรินทร์                  บรรจงชีพ           พร2306
0550   นางสาว  ศิญาณินท์                  ไชยมงคล           พร6222
0750   นางสาว  ศิโณทัย                   บุญศิร ิ           พร5219
0750   นางสาว  ศิถ ี                    ตันบุญเจริญ         พร5201
0550   นาย   ศิรสิทธิ์                  อ่วงเครือ          ทก1347
0950   นางสาว  ศิระภา                   พจนาภิรักษ์         พร3424
0750   นางสาว  ศิรัชชรินทร์                ยศสวรินทร์          พร6421
0550   นาย   ศิรชัยิ                   ญาณปั ญญา          ทก1447
0750   นาย   ศิรโชค ิ                  ธนกําโชคชัย         ทก3417
0550   นางสาว  ศิรนทรา  ิ                 สาไชยันต์          พร6406
0450   นางสาว  ศิรนภา   ิ                เตชวรสิน           พร4213
0950   นางสาว  ศิรนภา    ิ               วิสทยา  ุ          พร5412
0750   นางสาว  ศิรนรี     ิ              สุพรรณสมพร          พร1420
0750   นางสาว  ศิรประภา     ิ             วรรณศิร ิ          พร1307
0950   นางสาว  ศิรพร        ิ            อ่อนละมูล          พร7318
0550   นางสาว  ศิรภา         ิ           นิรมิตมหาปั ญญา       พร2306
0950  นางสาว  ศิรลักษณ์  ิ            เกียรติพนจกุล      ิ ิ   พร2418
0950  นางสาว  ศิรวรรณ    ิ           ผลพรม               พร3423
0950  นางสาว  ศิรวรรณ     ิ          ดวงคาบแก ้ว            พร3423
0950  นาย   ศิวกานต์               สร ้อยจิตร            ทก2426
0650  นาย   ศิวโรจน์                 ่
                           พึงสวน              ทก1225
0950  นาย   ศุภนันท์               ยอดพิทักษ์ ศร ิ        ิ  ทก3511
0650  นางสาว  ศุภรา                พรวุฒโรจน์     ิ       พร1311
0750  นางสาว  ศุภริดา               เรืองศรีมั่น           พร7204
0550  นางสาว  ศุภวรรณ               อัครเสรีนนท์           พร2426
0550  นางสาว  โศรยา                สถิตนิมานการ           พร6102
0550  นางสาว  สถาพร                วิบลย์วัชราู           พร6325
0950  นาย   สมชาติ                ทาสวิง              ทก2432
0650  นางสาว  สมปรารถนา              ประเสริฐ             พร1325
0950  นางสาว  สรยา                 ชาวไร่อ ้อย            พร2431
0550  นางสาว  สรารัตน์               มะเริงสิทธิ์           พร6102
0950  นางสาว  สลิตา                     ่
                           เอียมพงษ์ ไพฑูรย์         พร6203
0550  นางสาว  สลิลลา                ละอองสุวรรณ            พร1303
0550  นางสาว  สวรัตน์               จงสุนทรสุข            พร2404
0950  นางสาว  สายสัมพันธ์             ธนะกมลประดิษฐ           พร4419
0550  นางสาว  สาริญา                แซ่ตัง     ้         พร1212
0750  นางสาว  สารินี                 ่
                           ชุมสิงห์             พร3303
0950  นางสาว  สาวิณี                ซังยืนยง             พร5415
0950  นางสาว  สาวิตรี               กาละกุล              พร2412
0850  นาย   สิทธิพงษ์              จิตอารียรัตน์       ์    ทก3505
0550  นาย   สิปปวุฒ ิ              หอมพิมลพร             ทก1443
0750  นางสาว  สิรนันท์               ดวงบุบผา             พร6426
0550  นางสาว  สิราภา                ใจสมุทร              พร6413
0750  นางสาว   ิ
        สิรกานต์               แก ้วกําพฤกษ์           พร5207
0650  นางสาว  สิรธริ                บุญประเสริฐ            พร4317
0750  นางสาว     ิ
        สิรนันท์               ธงศิร ิ              พร1210
0750  นางสาว  สิรมา  ิ              นัดกลิน     ่        พร1429
0550  นางสาว  สิรยา   ิ             พรหมภักดี             พร6402
0950  นางสาว  สุกญญา       ั         คําสุข              พร4411
0650  นางสาว  สุกญญา        ั        ปุจฉาการ             พร1320
0750  นางสาว  สุกลยา         ั       แสงยศ               พร6424
0950  นางสาว  สุขมาลย์            ุ   วัฒนาศิรตระกูล       ิ   พร2313
0750  นางสาว  สุจตรา          ิ      สมโพธิ์              พร6424
0650  นางสาว  สุจตรา           ิ     เทพมงคล              พร4221
0550  นางสาว  สุจตรา            ิ    โตยิงสิรกล  ่     ิ ุ    พร1431
0550  นางสาว  สุชาดา                ชัยประสงค์            พร2320
0550  นางสาว  สุชาดา                อมรศิรกล       ิ ุ     พร2220
0950  นางสาว  สุดาทิพย์                  ่
                           เจียมมณีรัตน์           พร3424
0850  นางสาว  สุดาภรณ์               แต ้เจริญผล            พร5306
0950  นางสาว  สุดารัตน์              อักษรศรี             พร6418
0750  นางสาว  สุดารัตน์              อวงรัมย์             พร6216
0950  นางสาว  สุดาวดี               สิทธิสาร             พร7302
0950  นาย   สุทธิชัย               แพงแก ้ว             ทก2426
0650  นาย   สุทรรศ                คูศรีเทพประทาน          ทก2342
0950  นางสาว  สุธาทิพย์              กมลมาลย์             พร2416
0750  นางสาว  สุธาริณี               บุบผา               พร6202
0750  นางสาว  สุนสา              ิ  มั่นใจดี             พร7502
0650  นางสาว  สุปรางอร               รติธัญกรกุล            พร4221
0750  นางสาว  สุพรรณี               จันทร์แจ่มหล ้า          พร1220
0750  นางสาว  สุพัตรา               มากแก ้ว             พร5209
0550  นางสาว  สุภักสรณ์              สดุด ี              พร2404
0550  นางสาว  สุภา                 พรมหงษ์              พร1205
0950  นางสาว  สุภาพร       ่
                 รุงเรือง           พร2410
0650  นางสาว  สุภาพร      สุขปั น           พร1408
0650  นางสาว  สุภาพิศ      สละตัน            พร1404
0550  นางสาว  สุภาวรรณ     บุญศรี            พร6324
0650  นางสาว  สุมตตา    ิ  ลําเจียกเทศ         พร7527
0550  นางสาว  สุรัชดา      ฐิตเมธ            พร2404
0950  นางสาว  สุรัชนี      ศรีวระ ิ          พร4410
0550  นางสาว  สุรัตน์ดา     ยาเพ็ชร           พร7229
0550  นางสาว  สุรางคนา     เก่งสาริกจ       ิ   พร1431
0950  นางสาว    ี
        สุรภรณ์      จีระบุตร           พร3423
0750  นางสาว     ี
        สุรรัตน์     วงศ์วัชรเดช         พร5207
0550  นางสาว  สุวพิชญ์     หอมรังสฤษดิ์         พร2406
0950  นางสาว  สุวภา       วรรณทาป           พร2326
0750  นางสาว  สุวัทนา      มิตรปล ้อง          พร6302
0950  นางสาว  สุวมล  ิ     ศรีบญโรจน์ ุ        พร2405
0650  นางสาว  สุวมล   ิ    อ ้นทอง           พร1413
0750  นางสาว  สุวมล    ิ   ปานห ้อย           พร6427
0550  นางสาว  เสาวภา      โยธาทูล           พร6416
0650  นางสาว  เสาวภา      อิสสอาด           พร1314
0950  นางสาว  เสาวรส      ซองกิง     ่      พร6425
0650  นางสาว  เสาวลักษณ์    ทักษิณากุล          พร2212
0750  นางสาว  เสาวลักษณ์    อภิบาลปฐมรัฐ         พร1216
0950  นางสาว  แสงดาว      ขวัญเกิด           พร2405
0550  นางสาว  แสงอรุณ      ขจิตกาญจน์          พร2426
0750  นางสาว  โสมนิดา      มีเมือง           พร1220
0750  นางสาว  โสรยา       อินทรเกษตร          พร5212
0950  นางสาว  หทัยชนก      ศรีเมือง           พร2414
0750  นางสาว  หทัยทิพย์     วงศ์มามี           พร5214
0750  นางสาว  หทัยนุช      วงศ์ปิยะสุวรรณ        พร6421
0750  นางสาว  หัทยา       อารยะทรงศักดิ์        พร6320
0650  นาย   อดิศักดิ์     ฉั นทวิเศษกุล        ทก2344
0750  นางสาว  อติกานต์     ขวัญพันธ์งาม         พร1419
0550  นางสาว  อติกานต์     ขวัญพันธ์งาม         พร6420
0650  นาย   อธิวัฒน์     จงไกรจักร          ทก2346
0950  นางสาว  อนงค์       คําพิทักษ์          พร3425
0550  นางสาว  อนงค์ลักษณ์    ศุภพิสทธิ์    ุ     พร6406
0550  นางสาว  อนุสรา      ศรีวระ  ิ         พร6403
0650  นางสาว  อภิชญา      ระติกล    ุ       พร5224
0850  นางสาว  อภิญญา        ่
                 รุงเรืองศิรโชค      ิ  พร7515
0750  นางสาว  อภิรดา      เดชกรรจ์           พร6427
0650  นางสาว  อมรวรรณ      เวชกามา           พร2424
0550  นางสาว  อรกูล       หาญกิจรุง      ่    พร7222
0650  นาย   อรรถกร      จงเกษม            ทก2346
0950  นางสาว  อรรถพร      สิทธิเกียรติสกุล       พร6108
0450  นาย   อรรถวิทย์     โรจนบุรานนท์         ทก2225
0550  นางสาว  อรวรรณ      กริชปรีชา          พร6413
0750  นางสาว  อรวรรณ      หนูคง            พร5209
0950  นางสาว  อรอนงค์      ปาวงษ์            พร4420
0750  นางสาว  อรุณ       ประสิทธินยม     ์ ิ   พร5201
0650  นางสาว  อรุณรัตน์     คุ ้มแสง           พร5224
0750  นางสาว  อรุณี       พรหมปลัด           พร6303
0950  นางสาว  อรุณี          ่
                 คูแก ้ว           พร5407
0750  นาย   อวยชัย      จุงใจ            ทก1346
0650  นางสาว  อังคณา      สุขวัฒนา           พร1311
0950  นางสาว  อังคนา      สอนแก ้ว           พร4410
0550  นางสาว  อังสนา      แก ้วเขียว          พร6405
0550  นางสาว  อังสนา    ฉายารักษ์    พร1212
0950  นางสาว  อัจฉรา    ตรีโชคสุวรรณ  พร5411
0550  นางสาว  อัจฉรา    รัตอาภา     พร1319
0750  นางสาว  อัจฉราพร   วรุณวงศ์ชัย   พร6420
0750  นางสาว  อัจฉราพร   จิตจักร     พร5222
0750  นางสาว  อัจฉริยา   ยางนอก     พร5221
0750  นางสาว  อัญชลี    จิตรอักษร    พร6302
0650  นางสาว  อัญชลี    ฉั ตรนุสรณ์   พร7529
0950  นางสาว  อัญญาณี   แก ้วแท ้    พร4417
0950  นาย   อัศวยุช   ศาลารักษ์    ทก2214
0950  นาย   อาคม       ่
               อยูเย็น     ทก2435
0650  นาย   อาณั ต ิ   ไชยแสง     ทก1213
0550  นางสาว  อาภัสรา   ชัยเนตร     พร6417
0550  นางสาว  อาภาภรณ์   สุภรัตน์ธนกุล  พร1231
0950  นางสาว  อารยา    จ ้อยเอม    พร3425
0550  นางสาว  อารยา    ศรีทอง     พร6404
0550  นางสาว  อารียา    กาวีเขียว    พร2329
0750  นางสาว  อารีรัตน์  ทาสีคํา     พร5219
0750  นาย   อําพล    บัวบาน     ทก1326
0950  นางสาว  อุมาพร    รอดพาที     พร2431
0950  นางสาว  อุไรวรรณ   ทรพับ      พร2321
0950  นาย   เอกวิทย์   รักปาน     ทก3518
0950  นาย   เอกอาทิตย์   ่
               อินแก ้ว    ทก2425
0550  นางสาว  ฮาตี้    หมัดเสพ     พร2420
ธิถงว ัน 23 พฤษภาคม 2550
 ์ ึ
แล้วกดปุม Enter
    ่
ประกาศรายชอน ักศกษามีสทธิอยูหอพ ักมหาวิทยาล ัยของน ักศกษาชนปี ที่ 1
     ื่  ึ   ิ ์ ่              ึ  ั้
ประกาศรายชอน ักศกษามีสทธิอยูหอพ ักมหาวิทยาล ัยของน ักศกษาชนปี ที่ 1 รอบที่ 2
       ื่  ึ  ิ ์ ่              ึ  ั้
 ั้
ขนตอนการขอยืนย ันสิทธิ
         ่   ่         ่
1. ตรวจสอบรายชือผู ้ทีได ้รับสิทธิเข ้าอยูหอพักนั กศึกษา
        ่          ่
2.ให ้นักศึกษาทีได ้รับสิทธิเข ้าอยูหอพักนักศึกษา ยืนยันสิทธิภายในวันที่ 02-11 พฤษภาคม 2550 โดยการชําระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษ
                 ้
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามขันตอนดังนี้ คือ ให ้นั กศึกษาดึงใบแจ ้งยอด ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จากเว็บไซต์ระบบบริการ
การศึกษา (www.reg.su.ac.th)
www.reg.su.ac.th               ้
                   เอกสารขันตอนการชําระ
ตรวจสอบรายชอ โดย กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชอ สกุล แล้วกดปุม Enter
      ื่             ื่      ่
หากไม่ดาเนินการยืนย ันตามว ันทีกาหนดจะถือว่า "สละสทธิ" กองกิจฯจะจ ัดให้ผอนต่อไป
                ่         ิ ์          ู ้ ื่

รห ัสน ักศึกษา  คานาหน้า  ชือ่        นามสกุล        ห้องพ ัก
9905500012    น.ส.    สุนันทา      ศิรกล ิ ุ       พร6204
9905500032    น.ส.    กิตพร ิ      ดวงเพชร        พร4310
9905500065    น.ส.    อัญรญา       ม่วงบุญมี       พร4310
9905500074    น.ส.    ณั ฏฐิณี      ศรสุวรรณ        พร4310
9906500002    นาย     กฤษภาค       พูลเพิม   ่     ทก1225
9906500005    นาย     คมศักดิ์      แสงสุวรรณศรี      ทก1225
9906500011    นาย     วาริช           ิ
                        ศิรอรรถนารี      ทก1217
9906500040    น.ส.    ธัญวรัตน์     เฮงสมบูรณ์       พร6225
9906500057    นาย     สกล        สุขสวัสดิ์       ทก1217
9906500066    น.ส.    นภัค        ขันธม่วง        พร4402
9906500102    น.ส.    อัจฉริยา      คงทอง         พร4402
9906500122    น.ส.    สุธศาิ       จิตดํารงชัย      พร4208
9906500123    น.ส.    สุพรรณา      ชูนครพัฒน์       พร6227
9906500170    นาย     แสนรัก       บัวทอง         ทก1217
9906500176    น.ส.    อรสิร ิ      หิรัญวงศ์       พร4312
9906500178    น.ส.    สุวเพ็ญ      คํ้าจุน        พร5224
9906500180    น.ส.    ศุภกฤดญา ์     อัศวธีระเดช      พร6220
9906500183    น.ส.    ธีรนาฎ       ทองมา         พร5224
9906500186    นาย     ภราดร       มิตรวัฒนากุล      ทก1213
9906500188    นาย     ศิรา          ่
                        ยีผาสุข        ทก1213
9906500190    นาย     อธิวฒน์  ั     ่
                        รุงกัญญา        ทก1213
9907500008    น.ส.    พรสุดา       พจน์ธนกรกุล      พร4210
9907500014    น.ส.    สุนทรีย ์     ทิพย์นพคุณ       พร6301
9907500049    นาย     วิทยา       ดีอนทร์ ิ       ทก3303
9907500052    น.ส.    ศศิธร       บุญคงทน        พร5208
9907500055    น.ส.    สุภา        พิศวงศ์        พร7527
9907500058    นาย     เสกสรร       ลิมป์ แสงอุไร     ทก3314
9907500065    น.ส.    ธีราภรณ์      บุญชม         พร6307
9907500074    น.ส.    รัตนากร      ถาวรสุจริตกุล     พร7505
9907500085    น.ส.    กนกพร       วงศ์นตกร  ิ ิ     พร6308
9907500086    น.ส.    กนกวรรณ      สมประสงค์       พร7527
9907500094    น.ส.    ช่อผกา       เพ็งวรรณ        พร6111
9907500153    น.ส.    ผุสดี       สระแก ้ว        พร7527
9907500161    น.ส.    ราตรี       จิตลุ ้ง        พร6307
9907500190    น.ส.    สุจรรยา      ฉายแสง         พร7212
9907500194    น.ส.    กัญญาณี      ใบเนียม        พร5208
9907500195    น.ส.    กัญญาลักษณ์    น ้อยยืนยง       พร6312
9907500196    นาย     กิตติพงษ์     โหมลา         ทก3303
9907500206  น.ส.  ชนม์รวี    มีแสงเพชร         พร7212
9907500253  น.ส.  ณั ฐพร     มาลัยศิรรัตน์    ิ   พร7502
9907500255  น.ส.  ธราทิพย์    พวงมณี           พร6111
9907500259  น.ส.  นวพร      เชาว์ประสิทธิ์       พร6309
9907500279  นาย  วานิช     น ้อยแสง          ทก3211
9907500284  น.ส.     ิ
          ศิรรักษ์    สุขเกษม          พร6309
9907500308  น.ส.  เยาวภา     เลิศเอกธรรม        พร5208
9907500317  น.ส.  เสาวลักษณ์   จิรกุลกนก         พร6310
9907500324  น.ส.  บุษกร     เอี๊ ยวเจริญ        พร4210
9907500326  นาย  อรรณพ     ศรอุบล           ทก3211
9907500332  น.ส.  กฤตภัค     หอมจันทร์         พร4218
9907500335  น.ส.  ชมพูนุท    รักพานิชแสง        พร6321
9907500355  น.ส.  วาริศา     มหัคฆพงษ์         พร4218
9907500363  น.ส.  ทิพวัลย์    บุญแก ้ว          พร6224
9907500367  น.ส.  อาภามาศ         ์
                  ศักดิแก ้ว         พร7115
9907500371  นาย  เอกชัย     เดชเรืองศรี        ทก3312
9907500386  นาย  ธีรภัทร    พบครุฑ           ทก3311
9907500387  นาย  ปราชญ์กรณ์   ทิพา            ทก3316
9907500416  นาย  สุวทวัท  ิ  รักเสมอวงศ์        ทก3303
9907500418  นาย  พีรพัฒน์    ดวงสร ้อยทอง        ทก3311
9907500421  น.ส.  ศรีพรรณ    เรืองธรรมพิศาล       พร5208
9908500013  น.ส.  ณั ฐสินี      ุ
                  วิสทธิกล     ุ     พร7317
9908500018  น.ส.  นิรชา     สระบัว           พร7123
9908500027  นาย  วีรภัทร    วิโนทพรรษ์         ทก3512
9908500035  น.ส.  อิษฎา     สุขลิม   ้        พร5306
9908500043  นาย  พงศกร     แซ่จว    ิ       ทก3505
9908500056  น.ส.  ฉัตรนภา    ทองประชุม         พร7123
9908500059  น.ส.  เนตรนิภา    อุปกาซิม          พร5209
9908500081  น.ส.  วรรณศิร ิ       ิ
                  พิชตนิตกร     ิ    พร7317
9908500088  Miss  Paymika    Yeethong          พร5306
9908500092  Miss  Juphawadee   Patheja          พร7317
9908500093  Miss  Karakadaporn  Pimnoo           พร6219
9908500095  Miss  Napatsanun   Kritsiriphan        พร7123
9908500098  Miss  Nitchanan   Anantachai         พร7123
9908500105  Miss  Saowaluck   Lapkern          พร4213
9908500106  Miss  Saranchom   Thahanthai         พร6216
9908500115  น.ส.  เกศราภรณ์   สร ้อยเพชร         พร7317
9908500116  น.ส.  ชญาณี       ่
                  ชืนชม           พร5305
9908500117  นาย  ชานนท์     ดวงแข           ทก3505
9908500118  น.ส.  ชาวดี     แสนโสม           พร4213
9908500119  น.ส.  ณั ฐพร     เถาลัดดา          พร5209
9908500121  น.ส.  ปริฉัตร    ตัวมูล           พร5209
9908500122  น.ส.  ปั ณรส     แช่มชมดาว         พร4213
9908500123  นาย  ภณภาส     พุทธิพรชัย         ทก3505
9908500125  น.ส.    ิ
          รุจรา     บุญส่อง          พร6216
9908500126  นาย  อธิป      เอกทรัพย์สกุล       ทก3505
9908500133  น.ส.  เพชรรัตน์   สุดแสงเทียนชัย       พร5209
9909500043  นาย  วชิระ     ทองเคียน          ทก3207
9909500059  นาย  อภิรัฐ     ไทยสมบูรณ์         ทก3202
9909500090  น.ส.  ณั ฐสินี    ประกอบศรีกล      ุ  พร7523
9909500094  นาย  ดุรยางค์ิ   ทองสุ     ่น     ทก3202
9909500121  นาย  รัชพงศ์    ภักดี           ทก3201
9909500152  น.ส.  ชัชฎาพร    จรุมเครือ         พร7438
9909500154  น.ส.  ณั ฐกานต์   ลาวรรณ          พร7438
9909500185  นาย  เกรียงศักดิ์  บุญชู           ทก3201
9909500219  น.ส.     ิ
          สุพชฌาย์    บุญรอด          พร6319
9909500221  นาย  สุรสิทธิ์   จินดารัตน์        ทก3212
9909500222  น.ส.  เหมือนฝั น   จันต๊ะอิน         พร7431
9909500273  น.ส.  พรนิภา     คุณมี           พร6315
9909500285  นาย  วงศกร     บุญมัน    ่      ทก3506
9909500304  น.ส.  สุชาวดี    พัฒนวัชรกุล        พร7530
9909500326  นาย  ชัชวินท์    ตันอุดม          ทก3317
9909500331  นาย  ธนากร     อินบุญเชิด        ทก3410
9909500332  นาย  ธาดา      เจิมวงค์รัตนชัย      ทก3305
9909500350  นาย  อาวุธ     เชียวชาญ่         ทก3507
9909500351  นาย  อําพล     ภิญโญภาพ         ทก3410
9909500353  น.ส.  เอมิกา     ไพศาลย์          พร6321
9909500359  น.ส.  จันทร์วดี   เลิศพัฒนาไทย       พร7318
9909500363  นาย  ณั ฐพล     เด่นยุกต์         ทก3504
9909500368  น.ส.  ปทิตตา       ้
                  ตังจิตร์ศรรัตน์  ิ ิ   พร6107
9909500386  น.ส.  สุภาพร     คําดี           พร7531
9909500387  นาย  สุมาทิว    เพียรคุ ้ม        ทก3504
9909500402  น.ส.  ชนัญชิดา    บํารุงเขตต์        พร7531
9909500406  น.ส.  ปรียาพร    เชาว์ชางเหล็ก  ่     พร6108
9909500418  น.ส.  วิลาวัลย์   แจ ้งโพธิ์        พร6107
9909500420  น.ส.  ศรัญญา     คชเสนีย ์         พร6108
9909500426  น.ส.  สุนันทา    สังข์ทอง         พร6108
9909500434  น.ส.  กนกรัตน์    ศรีสข    ุ       พร6109
9909500454  น.ส.  สุธาสินี         ิ
                  ศิรคชพันธุ์        พร7204
9909500473  น.ส.  พัชราพร    เสียงเพราะดี       พร7530
9909500495  น.ส.  กลอยกมล    ปั ญญาศาสตร์       พร7124
9909500502  น.ส.  ณั ฐชนก    ปะวรรณา          พร7140
9909500539  น.ส.  วรรณวรา    ปิ่ นทอง         พร7124
9909500556  น.ส.  รติกา     กุระชน          พร6319
9909500576  น.ส.  ทัศวรรณ    อภิญ           พร7203
9909500585  น.ส.  วิไลรัตน์   จงหอมขจร         พร6321
9909500595  นาย  ขจรศักดิ์   คุ ้มสกุล         ทก3503
9909500598  นาย  ฉัตร      พึงพระ่          ทก3503
9909500623  นาย  สุกจิ     คํายนต์          ทก3503
9909500636  นาย  ดนุพล     แก ้วทับนิล        ทก3503
9909500648  น.ส.   ่
          รุงอรุณ    แก่นสาร          พร7203
9909500665  น.ส.  กนกวรรณ    มหารัชมงคล        พร7530
9909500672  น.ส.  กันยารัชต์   แซ่ขอ           พร6109
9909500673  น.ส.  กาญจน์ชริน   หารคุโน          พร7229
9909500674  น.ส.  กาญจนา     โสโท           พร6109
9909500683  นาย  คุณากร     คุณาสวรรค์        ทก3502
9909500700  น.ส.  ชรินธร     อัครวิเนค         พร7524
9909500723  นาย  ณั ฐพล     ผณินทรารักษ์       พร7524
9909500754  นาย  ธีรศานต์    สติโรจน์         ทก3305
9909500774  น.ส.  บูรณินทร์   แสงเอียด         พร7439
9909500782  นาย  ปรัชญา     ตุนาโป่ ง         ทก3217
9909500789  น.ส.  ปองขวัญ    บอกชัยภูม ิ        พร6222
9909500792  น.ส.  ปิ ยกานต์   ประชาโชติกล      ุ  พร7204
9909500793  น.ส.  เปรมฤทัย    จินตะนฤมิตร        พร7423
9909500797  น.ส.  พนิดา          ้
                  ปลืมสามเณร        พร6106
9909500807  น.ส.  พัชรี      พูลชะโก         พร6222
9909500815  น.ส.  พิมลพรรณ    รุททองจันทร์       พร7315
9909500831  นาย  ภานุรุจ     คงศิรวฒนา   ิ ั    ทก3506
9909500839  น.ส.  มลวสันต์    ช่วยชู          พร6105
9909500845  น.ส.  เมธาวี     พงษ์ อําไพ        พร7302
9909500854  น.ส.  รัตติยา     ป้ านภูม ิ        พร6106
9909500866  น.ส.  วรุณี      ทิพรัตน์         พร7318
9909500870  น.ส.  วสุกานต์    ประจง          พร7318
9909500877  น.ส.  วิภาวี     ตีระวัฒนานนท์      พร7409
9909500880  น.ส.  วิไลภรณ์    เจริญสลุง        พร6222
9909500884  นาย  วีระ      ขันธชัย         ทก3217
9909500888  นาย  ศรวิษฐ์     ด ้วงศรีพัฒน์      พร7409
9909500940  น.ส.  อรพรรณ     ดึงไตรย์ภพ        พร6203
9909500941  นาย  อรรถพล     บุญเลิศ         ทก3214
9909500960  น.ส.  ธนาพร      เบญจพลชัย        พร7419
9909500970  นาย  อรุณวัฒน์    พรหมนิมตร์      ิ  ทก3214
9909500972  น.ส.  นันทนา     สังข์ขาว         พร7419
9909500976  น.ส.  พิมชนก     พบทีพัก   ่      พร7418
9909500979  น.ส.  วันวิสาข์    พันธ์รักษ์        พร7418
9909500985  น.ส.  ทิพย์สดา  ุ  ยุทธมานพ         พร6217
9909501001  น.ส.  เจนจิรา          ั
                  ทวีต๊ งตระกูล      พร6221
9909501013  นาย  ณั ฐวุฒ ิ    ขุนสอาดศรี        ทก3214
9909501016  น.ส.  ทัศนีย ์    บุตรคําโชติ       พร6210
9909501033  นาย  พงษ์อนันต์   แสงเชือพ่อ     ้   ทก3507
9909501056  นาย  วิษณุ      แสงแก ้วสุข       ทก3212
9909501061  น.ส.  สมกมล      ศรอารา          พร6221
9909501062  น.ส.  สุดารัตน์    เถลิงพล         พร6217
9909501070  น.ส.  อรุณี       ่
                  คูแก ้ว         พร7229
9909501079  น.ส.  ชมพูนุท     กิจไพบูลย์วงศ์      พร6217
9909501080  นาย  ชานนท์     แสงสุข          ทก3209
9909501081  น.ส.     ิ
          ชุตมณฑน์    ดูมณี่          พร7431
9909501085  น.ส.  ณั ชชา     สมบุญพูลพิพัฒน์     พร7315
9909501108  น.ส.  ปิ ยมาส     ตรีธารา         พร7531
9909501111  น.ส.  พรรณพลอย    คงสตรี          พร7430
9909501112  น.ส.  พรสุดา     แจ ้งประดิษฐ์      พร6112
9909501119  นาย  ภาณุวฒน์ ั   เขียวคํา         ทก3508
9909501129  น.ส.  ศริตา      นุชประเสริฐ       พร6221
9909501130  น.ส.  สมัชชา     ศรีวงศ์ศา        พร7229
9909501135  น.ส.     ิ ั
          สิรกนยา     ยศแผ่น          พร7430
9909501140  น.ส.  สุวภา      วรรณทาป         พร6315
9909501142  นาย  ธวัชชัย     ลายทอง          ทก3405
9909501148  นาย    ้
          เกือกูล     ไพรวัลย์         ทก3209
9909501151  น.ส.  คัทลีน่า    หลิมพานิช        พร6203
9909501154  นาย  ชคัทธา     ริยาพันธ์        ทก3212
9909501159  น.ส.  โชติกา     จักษุ กรรฐ        พร7240
9909501169  น.ส.  นริศรา     เพกอง          พร7533
9909501171  น.ส.  นลินี         ิ
                  ศิรลาภธรรม        พร7422
9909501184  น.ส.  ปิ ยพร     ผลชีวน     ิ    พร6210
9909501206  น.ส.  วีรดา      จันทร์ด ี        พร7425
9909501210  น.ส.  ศศิมา      เกาะแก ้ง        พร7533
9909501213  น.ส.  ศิราธร     วราห์คํา         พร7422
9909501214  น.ส.   ิ
          ศิรมา    ปราสาทิกะพันธ์  พร6112
9909501218  น.ส.  สยุมพร    ใจดี       พร7430
9909501223  น.ส.  สุทธินี   วรถิรสถิต    พร7439
9909500200  น.ส.  จิตติกานต์  ส่งข่าว     พร3303
9907500250  น.ส.  ชลธิชา    ปิ่ นสอน     พร3303
9909500314  น.ส.  อรัญญา         ุ
                 ขวัญศรีสทธิ์   พร3302
9909501014  น.ส.  ณุบล     คุ ้มพงษ์    พร3302
9909501015  น.ส.  ดวงพร    ส่งชีพ      พร7124
9909501077  น.ส.  จันทิมา     ่
                 ชืนรัมย์     พร3306
9909501228  น.ส.  อัชญาพร   สัมฤทธิ์     พร7124
าชนปี ที่ 1
 ั้
าชนปี ที่ 1 รอบที่ 2
   ั้

การชําระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
า จากเว็บไซต์ระบบบริการดปุม Enter
 ่
                         ปี 1 รอบ 1ประกาศรายชอน ักศกษามีสทธิอยูหอพ ักมหาวิทยาล ัยของน ักศกษาชนปี ที่ 1
     ื่  ึ   ิ ์ ่              ึ  ั้
 ั้
ขนตอนการขอยืนย ันสิทธิ
         ่   ่         ่
1. ตรวจสอบรายชือผู ้ทีได ้รับสิทธิเข ้าอยูหอพักนักศึกษา
        ่          ่
2.ให ้นักศึกษาทีได ้รับสิทธิเข ้าอยูหอพักนักศึกษา ยืนยันสิทธิภายในวันที่ 20-30 เมษายน โดยการชําระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
                 ้
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามขันตอนดังนี้ คือ ให ้นักศึกษาดึงใบแจ ้งยอด ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จากเว็บไซต์ระบบบริการ
การศึกษา (www.reg.su.ac.th)
www.reg.su.ac.th               ้
                   เอกสารขันตอนการชําระ
ตรวจสอบรายชอ โดย กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชอ สกุล แล้วกดปุม Enter
      ื่             ื่      ่
หากไม่ดาเนินการยืนย ันตามว ันทีกาหนดจะถือว่า "สละสทธิ" กองกิจฯจะจ ัดให้ผอนต่อไป
                ่         ิ ์          ู ้ ื่
น ักศกษาทีจองหอพ ักหล ังว ันที่ 10 มีนาคม 2550
   ึ  ่
ตรวจสอบรายชอในว ันที่ 1 พฤษภาคม 2550
       ื่
รห ัสน ักศึกษา  คานาหน้า   ่
               ชือ        นามสกุล        ห้องพ ัก
9908500092    Miss    Juphawadee     Patheja        พร6216
9908500093    Miss    Karakadaporn    Pimnoo         พร5304
9908500095    Miss    Napatsanun     Kritsiriphan      พร5305
9908500088    Miss    Paymika      Yeethong        พร5304
9908500105    Miss    Saowaluck     Lapkern        พร5307
9908500106    Miss    Saranchom     Thahanthai       พร5307
9908500111    Miss    Vanida       Batra         พร6219
9906500001    น.ส.    กนกพร       อินทร์ประจบ      พร7529
9909500068    น.ส.    กนกรัตน์      เล็กอาราม       พร3302
9909500434    น.ส.    กนกรัตน์      ศรีสข  ุ       พร3403
9906500103    น.ส.    กนกวรรณ      ทางดี         พร3406
9907500172    น.ส.    กนกวรรณ      ทองนาค         พร5303
9909500148    น.ส.    กนกวรรณ      แก ้วตา        พร3322
9909500231    น.ส.    กนกวรรณ           ่
                        พุทธรุงโรจน์      พร7302
9909500665    น.ส.    กนกวรรณ      มหารัชมงคล       พร6105
9909500149    น.ส.    กนิษฐา       มีเจริญ        พร7439
9909500492    น.ส.    กมลวรรณ      สุนทรศาสตร์      พร2216
9907500127    น.ส.    กรกนก         ิ
                        ชูมตร         พร5226
9909500542    น.ส.    กรทิพย์      อุณยเกียรติ      พร6319
9909500393    น.ส.    กรรณิกา      จันทวงษ์        พร7524
9906500104    น.ส.    กรรณิการ์     จันทร์เขียว      พร4211
9909500183    น.ส.    กรรณิการ์     แก ้วสุวรรณ      พร2214
9909500232    น.ส.    กรรณิการ์     ทับน ้อย        พร7140
9907500173    น.ส.    กรศิมา       ชยันตร์สภาพ ุ     พร7116
9909500394    น.ส.    กฤติมา        ้
                        ยิมแย ้ม        พร6304
9907500029    นาย     กฤษฎา       สังวาลเพ็ชร      ทก3316
9909500494    นาย     กฤษณพงศ์      เจดีย ์        ทก3410
9909500569    น.ส.    กสิมา       สมบุญ         พร6315
9909500957    นาย     กันตพงศ์      มงคลหัตถี       ทก3509
9909500457    น.ส.    กันยกานต์     สมานมิตร        พร7523
9909500234    น.ส.    กาญจนา       อินนาค         พร7204
9909500184    น.ส.    กานดา       สีดา          พร2312
9909500396    นาย     กิตติพงษ์     บํารุงราษฎร์      ทก3410
9907500129    น.ส.    กิตติมา      ช่างทอง        พร5401
9906500016    น.ส.    กุณณฑี       ธัญนายก        พร3406
9907500197    น.ส.      ุ
               กุสมา          ิ
                        วุฒศาสตร์       พร6307
9909500677    นาย     เกรียงไกร     ไชยกุล         ทก3508
9909500004    น.ส.    เกล ้าฉั ตร    จอมเกาะ        พร6109
9908500115    น.ส.    เกศราภรณ์     สร ้อยเพชร       พร5305
9907500175    น.ส.    เกศรินทร์     เฮงตระกูล       พร7508
                         Page 21
                   ปี 1 รอบ 1


9907500088  น.ส.  เกศสุดา     ทิมเทียบ           พร3303
9909500498  นาย  เกษมสันต์    วัฒนะนาวินรัตน์       ทก3510
9906500060  นาย  เกียรติภม ิู  อังคาร            ทก1245
9909500397  นาย  เกียรติศักดิ์  กามาด            ทก3206
9906500105  น.ส.  ขจี       คุ ้มเสาร์          พร7541
9906500061  น.ส.  ขนิษฐา       ้
                  ตังชัยธรรม          พร6227
9909500544  น.ส.  ขวัญใจ     กลินจงกล ่          พร7430
9905500051  น.ส.  เขมิกา     สวัสดิฤทธิรณ    ์     พร7321
9906500017  นาย  คณวัฒน์     พรสุรยโรจน์   ิ      ทก1243
9909500682  นาย  คณาวุฒ ิ    สุนทะโรจน์          ทก3317
9909500499  นาย  คทาวุฒ ิ       ิ
                  สุรยประภากร         ทก3514
9909500398  นาย  คมกฤช      คําวังจันทร์         ทก3511
9907500334  น.ส.  แคทรียา     ฉั นทภัทรางกูร        พร7116
9907500031  น.ส.  แคทลียา     เจริญพรรค          พร7430
9909500684  นาย  ฆนากร      แก ้ววังสัน         ทก3504
9909500322  นาย  จตุรพร     ชาญศิร ิ           ทก3310
9909500357  น.ส.  จรรยาพร     บรมทองชุม        ่  พร5404
9909500358  น.ส.  จริยา      พองาม            พร7423
9909500458  น.ส.  จฤณญา      จินาศรีพูล          พร2222
9909500435  นาย  จักรกฤษ     บรรเลง            ทก3518
9906500035  นาย  จักรินทร์    สุขเกษม           ทก1243
9909500008  นาย  จักรี      ช่างม่วง           ทก3504
9907500061  น.ส.  จันทิมา     ปั นนาผล           พร6111
9909500237  น.ส.  จารุณี     พิมทอง            พร4310
9909500238  น.ส.  จารุวรรณ    วิวัฒน์บตรสิร ิ   ุ    พร3302
9906500158  น.ส.      ุ
          จิตตวิสทธิ์   ปิ่ นทอง           พร6227
9909500009  น.ส.  จิตติมา     มิตะสิทธิ์          พร6217
9909500150  น.ส.  จิตพร      พิลาสันต์          พร5423
9906500086  น.ส.  จินตรัตน์    ม่วงชุม           พร7515
9909500572  น.ส.  จิรดา      บรรจงสินศิร ิ        พร7431
9907500202  น.ส.  จิรนันท์    ฉั ตรสูงเนิน         พร7212
9909500688  น.ส.  จิรภรณ์     ถุงเงิน           พร3322
9909500436  น.ส.  จิรวดี     สระทองอุน       ่   พร7523
9907500349  น.ส.  จิรวรรณ     ตุ ้มหิรัญ          พร6312
9909500401  นาย  จิรวัฒน์    ภูวรกิจ           ทก3310
9909500075  นาย  จิระวัฒน์    พินจมนตรี  ิ        ทก3317
9908500005  น.ส.  จิราพร     จิรรุงรุจ ี  ่       พร6216
9909500573  น.ส.  จิราพร     สุดใจ            พร1202
9909500437  น.ส.  จิรายุ     คงดี             พร7306
9906500159  น.ส.  จิราวรรณ    หอมเพียร           พร2203
9907500204  นาย  จีรภัทร์    ตามวงศ์           ทก3316
9907500033  นาย  จุฑากร     ชาติไทย           ทก3303
9905500067  น.ส.  จุฑาทิพย์    จันทร์เดือน         พร6204
9909500240  น.ส.  จุฑาทิพย์    สุขนาบัว           พร7418
9909500546  น.ส.  จุฑาทิพย์    วราสินธุ์          พร6321
9909500690  น.ส.  จุฑาภรณ์    วิภาชนม์           พร6217
9909500186  น.ส.  จุฑามาศ     หวังประโยชน์         พร3306
9909500187  น.ส.  จุฑามาศ     หุ ้นสวัสดิ์         พร6210
9909500631  น.ส.  จุฑามาศ     กลินคง   ่         พร6316
9909500691  น.ส.  จุฑามาศ     กาแก ้ว           พร7531
9909500692  น.ส.  จุฑามาศ     สมไชย            พร7134
9906500106  น.ส.  จุฑารัตน์    กองแก ้ว           พร6220
9907500369  น.ส.    ิ
          จุตพร      น ้อยใหญ่          พร2213
9909500694  น.ส.  จุฬาลักษณ์   มัณฑะนานนท์         พร6112
9907500248  น.ส.  จุฬาวรรณ    ศิรตกล ิ ิ ุ        พร4210
9909500324  นาย  เจนณรงค์    นาตัน            ทก3504
                    Page 22
                      ปี 1 รอบ 1


9909500325  นาย  เจษฎาพร       สมแสง                ทก3511
9909500151  น.ส.  ฉั ตรเฉลิม      พันชาตรี               พร7115
9909500241  นาย  ฉั ตรชัย       ล ้อดงบัง              ทก3510
9908500056  น.ส.  ฉั ตรนภา       ทองประชุม              พร5306
9908500116  น.ส.  ชญาณี        ชืนชม   ่             พร5307
9909500695  น.ส.  ชนกกมล        ผลประเสริฐ              พร7409
9907500297  นาย  ชนวีร ์          ้
                     อือประเสริฐ             ทก3311
9906500062  น.ส.  ชนัดดา        คล ้ายสุข              พร4312
9909500360  น.ส.  ชนัษฎา        สาลีโคตร               พร6217
9909500697  น.ส.  ชนิกาญจน์      แช่ลม          ิ้      พร6217
9909500242  น.ส.  ชนิดา        ศรีใส                พร2321
9907500207  น.ส.  ชมพูนุท       รักพานิชแสง             พร5303
9907500063  น.ส.  ชไมพร        ไพบูลย์               พร2208
9909500698  นาย  ชยา         ศิรวัฒนเมธานนท์ ิ          ทก3510
9909500701  น.ส.  ชลดา         วิรัตกพันธ์             พร6107
9906500107  น.ส.  ชลธิชา        อินต๊ะนํ า              พร7522
9909500703  น.ส.  ชลธิชา        จินดา                พร2325
9907500352  น.ส.  ชลธิรา        ชาวบ ้านกร่าง            พร6312
9909500704  นาย  ชลิต         อภิรักษ์ ศานติกล         ุ  ทก3502
9906500160  น.ส.  ช่อผกา        บัวสด                พร2206
9909500243  น.ส.  ช่อลัดดา       มงคลเกตุ               พร7240
9909500244  นาย  ชัยวัฒน์       วังป่ าตาล              ทก3516
9905500002  น.ส.  ชาคลียา       ดีเอือ       ้        พร7124
9909500707  นาย  ชาญวิทย์       กมลรัตน์               ทก3502
9909500501  นาย  ชานน         กฤษณะกุล               ทก3514
9909500708  นาย  ชานนท์        เดชะบุญ               ทก3516
9908500118  น.ส.  ชาวดี        แสนโสม                พร5305
9906500130  น.ส.   ่
          ชืนกมล        ต ้นสกุลลาภ             พร4312
9909500082  น.ส.  ชุตนันท์    ิ   กรชัยวรกุล              พร6221
9909500709  น.ส.  ชุตนาถ      ิ  นุ่มนิม        ่       พร7419
9906500036  นาย  เชาวลิต       อัครปั ญญาวิทย์           ทก1244
9909500191  น.ส.  ฌัลลิกา       อภิวัฒนานุกล          ู   พร6210
9906500090  น.ส.  ฐิตพริ        มีเชาว์               พร7202
9909500712  น.ส.  ฐิตพร ิ       เชือเมืองพาน ้           พร7229
9907500327  น.ส.  ฐิตมา  ิ      ประทุมศรีขจร             พร6301
9908500009  น.ส.  ฐิตมา   ิ     ปั ญญาธีระ              พร5403
9905500052  น.ส.  ฐิตรัชญา   ิ    แก ้วเสนา              พร7521
9905500003  น.ส.  ฐิมาภรณ์       สุดสงวน               พร7119
9907500135  นาย  ฑัณทวุฒ ิ        ่
                     อําบุญ                ทก3407
9909500438  น.ส.  ฑิตยา        ถินทิพย์่              พร7423
9905500034  น.ส.  ณั ชชา        เกตุประดิษฐ์             พร3401
9909500015  นาย  ณั ฎฐกรณ์      เพชรวิวรรธน์             ทก3310
9909500016  น.ส.  ณั ฎฐณี       อินทร์สงข์         ั     พร6109
9909500403  น.ส.  ณั ฐกาญจน์      เตจ๊ะเทพ               พร7229
9909500361  น.ส.  ณั ฐกานต์      กุลจรัสภัสสร             พร6319
9907500252  น.ส.  ณั ฐกุล       นาคนุช                พร7115
9907500210  น.ส.  ณั ฐชา        ทองอ่อน               พร7502
9909500155  น.ส.  ณั ฐชา        ประจักษ์               พร6210
9905500035  น.ส.  ณั ฐฌา         ่
                     รุมนุ่ม               พร6104
9909500719  นาย  ณั ฐดนัย       พึงไทย   ่            ทก3212
9909500958  นาย  ณั ฐถกร       วังมณี                ทก3509
9909500605  นาย  ณั ฐพงษ์       สมพันธ์               ทก3517
9907500253  น.ส.  ณั ฐพร        มาลัยศิรรัตน์        ิ    พร4218
9908500119  น.ส.  ณั ฐพร        เถาลัดดา               พร6219
9909500362  น.ส.  ณั ฐพร        ชะบา                 พร2222
9909500574  น.ส.  ณั ฐพร        ศิรเลิศ      ิ         พร7533
                       Page 23
                  ปี 1 รอบ 1


9907500136  นาย  ณั ฐพล    ภุมกาญจน์             ทก3303
9909500606  นาย  ณั ฐพล    สุขสาสนี              ทก3217
9906500038  น.ส.  ณั ฐพัชร์  ธนันทา               พร4317
9907500299  นาย  ณั ฐพัฒน์      ้
                 เอือจุฑามณี            ทก3311
9909500725  น.ส.  ณั ฐภรณ์   สุวรรณนาคี             พร7530
9909500089  นาย  ณั ฐวุฒ ิ  โสดสงค์              ทก3513
9908500013  น.ส.  ณั ฐสินี   วิสทธิกล  ุ        ุ    พร5304
9909500090  น.ส.  ณั ฐสินี   ประกอบศรีกล          ุ  พร1202
9909500091  น.ส.    ิ
          ณั ฐมา    แซ่หลี               พร6221
9907500384  น.ส.  ณิชาภัทร   ดิถเพ็ง    ี          พร6312
9907500137  น.ส.  ณิรัญญา   เฟื่ องแก ้ว            พร3307
9905500069  น.ส.  ณิศาทร    พรรณวิชัย             พร7521
9907500095  น.ส.  ดลฤทัย    สาทจีนพงษ์             พร7527
9905500018  น.ส.  ดวงกมล    วินจกุล   ิ           พร7141
9907500211  น.ส.  ดวงแก ้ว   เพชรดวง              พร7505
9906500162  น.ส.  ดวงทิพย์   เสือช ้าง             พร6220
9909500959  น.ส.  ดารุณี    แซ่แต ้              พร7530
9909500094  นาย    ิ
          ดุรยางค์   ทองสุน         ่      ทก3201
9907500138  น.ส.  ดุษฎีพฤฒิ    ่
                 ชุมกลิน         ่     พร4211
9909500732  นาย  ตรีรัตน์   จงมีสข        ุ       ทก3305
9907500212  นาย  ตวงสิทธิ์  ธิราบุตร              ทก3512
9909500506  นาย  ตะวัน    ทองเน่า              ทก3317
9909500019  นาย  เตชา     ชาติเชิดศักดิ์           ทก3513
9905500004  นาย  ทนงศักดิ์  ตันนพรัตน์             ทก3317
9909500736  น.ส.  ทวิวรรณ   ขุนศรี               พร7425
9909500330  นาย  ทวีศักดิ์  คําแล               ทก3410
9909500737  นาย  ทศพร     บัวติก               ทก3214
9909500404  น.ส.  ทองจันทร์  ประทุม               พร4310
9906500163  น.ส.  ทักษอร    ฝึ กวาจา              พร7522
9909500740  น.ส.  ทัดพร    อินทรนันท์             พร7531
9907500097  น.ส.  ทัศนภา    แสนวิเศษ              พร7527
9909500741  นาย  ทิชนนท์   เรืองจินดาวลัย           ทก3510
9909500742  นาย  ทินกร    แซ่หลี               ทก3209
9909500743  น.ส.  ทิพยฉั ตร  กุลภัทรโภค             พร7422
9909500744  น.ส.  ทิพยรัตน์  วงษ์ สง่า             พร7425
9907500139  น.ส.      ุ
          ทิพย์สคนธ์  ศรีสวรรณธัช   ุ         พร6308
9907500213  น.ส.  ทิพวัลย์   ลีฬหานนท์             พร4210
9909500251  นาย  เทพมงคล   วิมลรัตนกิจ            ทก3410
9907500214  นาย  ธงชัย    ศรีนวลจันทร์            ทก3312
9909500745  น.ส.  ธนกนก    ลีลาพิมล              พร6107
9909500638  นาย  ธนภัทร    สุขพันธ์              ทก3518
9907500098  นาย  ธนวัฒน์   ยุมังกูร              ทก3314
9909500507  นาย  ธนวัฒน์   แท่นทอง              ทก3201
9906500021  น.ส.  ธนัชฌา    ทองดี               พร7134
9905500053  น.ส.  ธนัฏฐา        ิ
                 วิรยะวีรวรรณ            พร7321
9906500134  น.ส.  ธนันชา    ถังยิม       ้        พร7515
9909500747  นาย  ธนัยวัฒน์  เมืองหอม              ทก3509
9909500960  น.ส.  ธนาพร    เบญจพลชัย             พร3413
9909500253  น.ส.  ธนาภรณ์   กระธน               พร7204
9906500006  นาย  ธราดล    ดีประชา              ทก1243
9909500751  น.ส.  ธัญญาพร   หวินทะวงค์             พร6105
9909500254  น.ส.  ธัญพัชร   ศรีอนุรักษ์            พร6321
9909500468  น.ส.  ธัญลักษณ์  วิทยารัก              พร7219
9909500752  น.ส.  ธัญวรรณ   อภิญญานุกล          ุ   พร6106
9905500054  นาย  ธันวา       ้
                 ตังประเสริฐ            ทก3419
9909500157  น.ส.  ธิดารัตน์  นิจอาคม              พร7439
                   Page 24
                  ปี 1 รอบ 1


9909500255  น.ส.  ธิดารัตน์   ร ้อยนาค            พร7140
9909500753  น.ส.  ธิดารัตน์   ไปนาวะดี            พร6109
9906500022  น.ส.     ิ
          ธิตกานต์   ระเบียบ            พร4208
9909500256  น.ส.  ธีรดา     เขียวแดง            พร7124
9906500183  น.ส.  ธีรนาฎ    ทองมา             พร2206
9909500097  นาย  ธีรพงศ์    หลิววรกุล  ่         ทก3505
9909500098  นาย  ธีรพันธ์   หาญสกุล            ทก3508
9907500386  นาย  ธีรภัทร    พบครุฑ             ทก3211
9906500042  นาย  ธีรเมธ    อาษากิจ            ทก1244
9909500756  นาย     ุ
          ธีรตม์    หมอแก ้ว            ทก3209
9905500021  น.ส.  นงนภัส    พรเจริญรักษ์          พร3401
9909500757  น.ส.  นงราม     จันทเวช            พร6203
9907500301  นาย  นที      ตันติโลหะกุล          ทก3417
9909500334  นาย  นพคุณ     ปวงอินใจ            ทก3206
9907500066  นาย  นภดล     เขียวสุกสี           ทก3314
9907500220  นาย  นภัทร     แสงอินทร์           ทก3417
9906500043  น.ส.  นภาพร     วาจา              พร5324
9906500136  นาย  นรพัชร์    เศรษฐพล            ทก1245
9907500221  น.ส.  นริณี     กือเย็น            พร3303
9909500760  นาย  นฤดล     ทะตัน             ทก3511
9909500761  นาย  นฤเทพ     ฉั นทนาชัย           ทก3519
9909500022  นาย  นฤนาท     อยูสบาย ่           ทก3212
9906500067  น.ส.  นฤภร     ทรัพย์ไพบูลย์         พร7129
9909500192  น.ส.  นฤมล     ทองดี             พร7229
9909500487  น.ส.  นลัยลักษณ์  แก ้วแฝก            พร7422
9907500144  นาย  นวภัทร    ศรีวรยะ    ิ ิ       ทก3314
9909500101  น.ส.  นวลพร     ศรีมวง     ่       พร2214
9907500146  น.ส.  นัชรีวัลย์  ทองมา             พร7212
9909500023  น.ส.  นัฐฐ์หทัย   สุขใจ             พร6109
9909500260  นาย  นัฐพล     จริตซือ       ่     ทก3517
9905500070  นาย  นัฐวุฒ ิ   ตะณูสตร        ู    ทก3419
9909500764  น.ส.  นันทพร    สินปรุ             พร7318
9909500025  น.ส.  นันทพัชร   ชนินทร์เศรษฐ์         พร7439
9909500578  น.ส.  นารีรัตน์   จันทร์ชกลิน       ู ่  พร3413
9907500177  น.ส.  นํ้ าทิพย์  ปรางทอง            พร4311
9909500765  น.ส.  นํ้ าทิพย์  สิทธิอมรพร    ์      พร4213
9907500147  น.ส.  นํ้ าผึง ้  วงค์เมตตา           พร6308
9909500193  น.ส.  นิภาพรรณ   จันตะเภา            พร3306
9909500262  น.ส.  นิภาวรรณ   กันทะนา            พร2313
9907500302  น.ส.  นิรชา     คล ้ายฉายา           พร7502
9909500509  น.ส.  นิลวรรณ    อ ้นรักดี           พร2216
9907500004  น.ส.  นิว      ตาคม              พร6111
9909500194  น.ส.  นิศาชล    รบกล ้า            พร7240
9909500769  น.ส.  นิศารัตน์   หล่อเกรียงไกร         พร6221
9909500264  น.ส.  นุชจรี    กลินมณฑา  ่          พร7140
9906500046  น.ส.  นุชจรีย ์     ่
                 หุนเจริญ            พร6302
9906500092  น.ส.  นุชนาถ    โอฬารวัฒน์           พร7515
9906500047  น.ส.  นุตารัตน์   พาบุญ             พร6227
9908500059  น.ส.  เนตรนิภา   อุปกาซิม            พร6216
9909500441  น.ส.  โนรี     ร่องมะรุด           พร7306
9908500019  น.ส.  บงกช     ก ้องสิทธิกล        ุ  พร7502
9909500770  น.ส.  บรรณฑรวรรณ  เอียดแก ้ว           พร7119
9909500771  นาย  บวร      บุตรดีสงห์        ิ   ทก3405
9909500772  นาย  บุญญเกียรติ  สุรโย ิ            ทก3214
9909500773  น.ส.  บุณยนุช    พงศ์นฤชิต           พร6106
9909500336  นาย  บุลากร      ่
                 อิมลา             ทก3515
                   Page 25
                  ปี 1 รอบ 1


9909500265  น.ส.  บุษบา     เสาวรส              พร7524
9909500028  น.ส.  เบญจมาพร   สายเพชร              พร6222
9909500266  น.ส.  เบญจมาศ    ด่านระงับ             พร6321
9907500104  น.ส.  เบญจวรรณ   สุวรรณประเสริฐ          พร6309
9907500148  น.ส.  เบญจวรรณ   จันทร์ผล             พร7301
9907500149  น.ส.  เบญจวรรณ   บูชา               พร5303
9909500642  น.ส.  เบญจวรรณ   ขําสร ้อยทอง           พร7531
9907500263  นาย  ปฏิพัทธ์   ดอกแย ้ม             ทก3303
9909500776  น.ส.  ปฐมพร     เคลือบสุวรรณ           พร6203
9906500165  น.ส.  ปณิตา     มูลทองทิพย์            พร6225
9909500777  น.ส.  ปทุมพร        ่
                 กลําเพียร             พร7533
9907500151  น.ส.  ปทุมวดี    กันเนตร              พร3304
9909500610  น.ส.  ปนัดดา    ใจบุญมาก             พร5423
9907500019  น.ส.  ปภัสนันท์   ศรีแสงฉาย             พร3303
9909500159  น.ส.  ปภานัน    พรหมพันธุใจ          ์  พร7302
9909500779  น.ส.  ประกายเดือน  รอดภัย              พร4315
9907500264  น.ส.  ประนมกร    ชูศรี               พร3307
9909500195  น.ส.  ประไพฑูรย์  บุญมาก              พร7423
9907500020  น.ส.  ประไพพัตร   ปฏิพัทธศิลปกิจ          พร2213
9907500105  น.ส.  ประภัสสร   คําพานิชย์            พร6224
9909500369  นาย  ปรัชญา    ชัยลินฟ้ า    ้        ทก3410
9909500782  นาย  ปรัชญา    ตุนาโป่ ง             ทก3207
9909500512  น.ส.  ปรัสสรา    สามทอง              พร2216
9907500387  นาย  ปราชญ์กรณ์  ทิพา               ทก3211
9909500106  น.ส.  ปราณณิชา   หงส์พทักษ์ พงศ์    ิ      พร7119
9909500269  น.ส.  ปราณี     นวลน ้อย             พร6319
9906500137  น.ส.  ปรารถนา    สุขสวัสดิ์            พร4208
9909500162  น.ส.  ปรารถนา        ิ ุ่
                 ฐิตรงภิญโญ            พร7524
9909500163  น.ส.  ปรารถนา    สุวรรณี              พร4315
9908500121  น.ส.  ปริฉัตร    ตัวมูล              พร5403
9909500579  น.ส.  ปริสา     มีอยู่              พร6315
9908500131  น.ส.  ปรียกาญจน์  บัวหุง     ่         พร6219
9909500786  น.ส.  ปรียานุช   ศศิวลาสกร   ิ          พร7533
9906500093  น.ส.  ปรียาพร    แจ ้งจิตร์            พร7414
9909500406  น.ส.  ปรียาพร    เชาว์ชางเหล็ก      ่     พร3413
9909500107  นาย  ปวัน     สุขภาคกิจ             ทก3510
9909500551  น.ส.  ปวิชญา    โภชฌงค์              พร2214
9909500108  นาย  ปวีณ       ้
                 ตังจิตต์พสทธิ์      ิ ุ   ทก3509
9906500049  น.ส.  ปวีณา     ชูสวรรณ  ุ            พร6227
9907500179  น.ส.  ปวีณา     อบเทศ               พร5303
9909500788  น.ส.  ปวีณา     นุชนิยม              พร7430
9909500659  นาย  ปองพล     สนทอง               ทก3305
9909500164  น.ส.  ปั จจยา    ตันติวรสุต     ี       พร6108
9909500963  น.ส.  ปั ญจรีย ์  อิศเรนทร์             พร4214
9907500006  น.ส.  ปั ณฑ์ชนิต  ศุขหมอก              พร6310
9909500790  น.ส.  ปั ณฑิตา   จันทร์อร่าม            พร7414
9908500122  น.ส.  ปั ณรส    แช่มชมดาว             พร5307
9909500513  นาย  ปารเมศ    ปิ ยพันธุ์            ทก3207
9909500408  น.ส.  ปาริฉัตร   พงษ์ สวัสดิ์           พร1202
9909500973  น.ส.  ปาริฉัตร   ภูประสิทธิ์            พร6315
9909500197  น.ส.  ปาริชาต    วรรณสโร              พร7203
9906500023  น.ส.  ปิ่ นนรี   พานเข็ม              พร3406
9909500109  น.ส.  ปิ ยเนตร   วังแสนแก ้ว            พร4213
9905500007  น.ส.  ปิ ยะนุช   บัวทอง              พร3325
9909500533  น.ส.  ปิ ยะนุช      ิ
                 สุรยันต์             พร6222
9907500304  น.ส.  ปี ติชา    แผ ้วชมภู             พร6310
                   Page 26
                    ปี 1 รอบ 1


9909500793  น.ส.  เปรมฤทัย     จินตะนฤมิตร         พร6106
9908500022  น.ส.  ผกามาศ      พงษ์ พานิช          พร5304
9909500110  น.ส.  ผกามาศ      แซ่ฮ ้อ           พร7204
9909500443  นาย      ิ
          พงศ์พพัฒน์    ภิญโญ            ทก3202
9909500272  นาย     ิ
          พงศ์อศเรศ     ไทยสะเทือน          ทก3209
9909500032  นาย  พงษ์ พัฒน์    ตรีรัตน์           ทก3516
9909500553  น.ส.  พจนภรณ์      แฉ่งฉวี           พร7531
9909500033  นาย  พชร        ประเสริฐศรี         ทก3503
9909500795  นาย  พชร        ชัยแก ้ว           ทก3520
9905500077  น.ส.  พชรพรรณ      ใจประดับเพชร         พร4317
9909500111  น.ส.  พนมลักษณ์     ผ่านทอง           พร7508
9907500108  น.ส.  พนิดา       พิทักษ์ รักษาเลิศ      พร5226
9907500154  น.ส.  พรทิพย์      ภาคาพันธ์          พร7527
9907500180  น.ส.  พรพรรณ      คล่องใจ           พร5226
9909500410  น.ส.  พรพรรณ      หนูรักษา           พร2325
9909500554  น.ส.  พรพรรณ      หลีอาภรณ์          พร6112
9909500800  น.ส.  พรรณรัตน์     กิจมานัส           พร7315
9909500445  น.ส.  พรรณิดา      เพ็ งพิกล      ุ    พร7529
9909500802  น.ส.  พริมรตา      ชุมศรี            พร7438
9909500804  นาย  พลวัฒน์      วัฒยาทิน           ทก3505
9905500008  น.ส.  พลอยบุษรา     ภัทราพรพิสฐ       ิ  พร6104
9907500350  น.ส.  พลอยรวี      กอประเสริฐสุด        พร6301
9909500034  นาย  พหล        วรดิลกกุล          ทก3505
9907500340  น.ส.  พัชยา       เชือคลํ้า ้         พร6301
9907500376  น.ส.  พัชรี       สัมฤทธินรพงศ์     ์   พร6111
9909500807  น.ส.  พัชรี       พูลชะโก           พร6222
9909500198  น.ส.  พัชรียา      ผ่านชมภู           พร2229
9909500275  นาย  พัฒนพงษ์     ไพโรจน์           ทก3405
9907500269  น.ส.  พัตรา       คํากอง            พร7212
9909500035  นาย  พัลลภ       ฐิตทวีวัฒน์         ทก3512
9906500071  น.ส.  พัษทริยา     นิตย์ใหม่          พร5425
9909500199  น.ส.  พิชญดา      สมบูรณ์           พร6304
9909500809  นาย  พิชญ์พงศ์     พูลผล            ทก3217
9909500488  น.ส.  พิชญา       พรวิวัฒน์ธาดา        พร7203
9909500813  น.ส.  พิพากร      แซ่ลว     ิ้       พร7119
9909500200  น.ส.  พิมพ์สร ิ   ิ    ่
                   ภูทรัพย์ม ี         พร3216
9905500009  น.ส.  พิรชา       นวลมี            พร3325
9909500817  น.ส.  พิรชา           ้
                   ตังตรงไพโรจน์        พร7530
9907500305  น.ส.  พิราภา      ศิรวุฒนานนท์    ิ     พร4218
9906500051  นาย    ุ
          พิสทธิ์      เฮมสกุล           ทก1244
9907500418  นาย  พีรพัฒน์     ดวงสร ้อยทอง         ทก3211
9909500819  นาย  พีรพัฒน์     ภควณิช            ทก3305
9909500592  นาย  พีระพงศ์     ชนะโชติ           ทก3518
9909500821  น.ส.  พุทธิดา      อรุณจักร           พร7419
9905500041  น.ส.  พุทธิตา      เวฬุวรรณ           พร7141
9908500133  น.ส.  เพชรรัตน์     สุดแสงเทียนชัย        พร5306
9906500072  น.ส.  เพ็ญนภา      นิมสวน่           พร5224
9909500203  น.ส.  เพียงพร      บางทุมแบน    ่      พร4401
9909500483  น.ส.  เพียงพิชญ์    ดวงแก ้ว           พร7425
9909500824  นาย  โพชฌงค์      จันทรศิร ิ          ทก3504
9909500447  น.ส.  ภควรรณ      ชัยขจรวัฒน์         พร3306
9909500661  น.ส.  ภควรรณ       ่
                   รุงเรืองอารี         พร3302
9909500117  น.ส.  ภชพร       ลัญฉน์วัฒน์         พร7508
9909500489  น.ส.  ภรณ์ทพย์ ิ    มุสเอก   ิ        พร7425
9909500825  น.ส.  ภรณ์ทพย์  ิ   ฮาวกันทะ           พร2312
9905500042  น.ส.  ภัทร์ชาต์     ลาภานิกรณ์          พร7521
                     Page 27
                     ปี 1 รอบ 1


9909500517  นาย  ภัทรพล      สุดประเสริฐ            ทก3410
9907500230  น.ส.  ภัทรลักษณ์    มีมา               พร7502
9906500052  น.ส.  ภัทรา       นาคโสภณ              พร6302
9909500827  นาย  ภัทราวุฒ ิ        ่
                   กลินกล่อม             ทก3515
9905500043  นาย  ภาณุพงศ์     พันธุเสือ    ์         ทก3419
9909500519  นาย  ภาณุพงศ์     สมิงแก ้ว             ทก3519
9907500306  นาย  ภาณุพัฒน์     กุลจารุสธธร        ุ ี   ทก3215
9909500204  นาย  ภาณุวัฒน์     นาคม               ทก3214
9909500279  นาย  ภาณุวัฒน์     กอบทวีกศล          ุ   ทก3501
9909500829  นาย  ภานุพงศ์     บัวเขียว             ทก3503
9909500831  นาย  ภานุรจ   ุ   คงศิรวัฒนา    ิ        ทก3217
9909500833  น.ส.  ภิญญาพัชญ์    เชียงเลียงกูล     ่      พร7302
9909500835  นาย  ภูมภัทร  ิ    จันทวงศ์             ทก3520
9907500072  น.ส.  มณฑิรา      ไหมทองคํา             พร4311
9909500838  น.ส.  มลฤดี       พัสดร               พร7533
9909500840  นาย  มังกร       ปานสุวรรณ์            ทก3212
9907500044  น.ส.  มัทนาวดี     ฉุยฉาย              พร4210
9905500010  น.ส.  มัลลิกา           ่
                   กลินประยงค์            พร7141
9907500159  น.ส.  มานิกา      ตะเคียนทอง            พร7527
9909500341  นาย  มาโนช       สุภพุฒี              ทก3518
9907500273  น.ส.  มาริษา       ่
                   คุยทับ              พร6310
9906500027  น.ส.  มาลินี      หวังสะแลร์            พร7529
9907500181  น.ส.  มินตรา      จวงเงิน              พร3304
9905500071  น.ส.  มุจลินท์     มุกเสถียร             พร6204
9909500039  นาย  มูฮําหมัดฟุรกอน  แวดอเล๊าะ             ทก3215
9909500845  น.ส.  เมธาวี      พงษ์ อําไพ            พร7524
9909500846  น.ส.  เมธิณี      ศรีอกขรกุล ั           พร7318
9909500120  นาย  เมธี       วงษ์ สมบัต ิ           ทก3510
9909500412  น.ส.  เมษา       รอบรู ้              พร7240
9907500307  นาย  ยศพนธ์      พงศกรรังศิลป์           ทก3312
9907500274  นาย  ยศพล       จิรพฤฒิศร ิ          ิ  ทก3312
9909500847  นาย  ยุทธการ      บุญยืน              ทก3508
9909500850  น.ส.  ยุพเรศ      ตันฑเมืองยศ            พร7219
9906500144  น.ส.  ยุวพร       ชนาภากิตติ            พร2203
9909500208  น.ส.  รตา          ้
                   ฮัวบางยาง             พร6210
9909500281  น.ส.  รถติกานต์     มีศรี               พร7418
9905500060  น.ส.  รพีภรณ์      แตงสาขา              พร6104
9909500583  น.ส.  รพีวรรณ      บุญรักษา             พร6316
9906500145  น.ส.  รวิวรรณ      วรทล               พร2203
9909500977  น.ส.  รวิวรรณ      โชติรสฐิต ิ            พร2326
9909500851  น.ส.  รังสิมา      หอมกลิน         ่     พร6316
9909500852  น.ส.  รัชญา       โตหนึง       ่       พร7315
9906500097  น.ส.  รัชฎาพร      ศรีสข     ุ          พร7129
9907500073  นาย  รัฐพล       ชูพรม               ทก3319
9907500231  น.ส.  รัตติกาล     ทองเก่งกล ้า           พร6307
9909500460  น.ส.  รัตติกาล     ปานเอม              พร7203
9909500461  นาย  ราชกิจ      บัวพันธ์             ทก3209
9909500857  น.ส.   ่
          รุงทิพย์     ไพริบ               พร6106
9909500209  น.ส.    ่
          รุงฤดีรัตน์    สีเขียว              พร7422
9909500584  น.ส.  รุงลดา่      แซ่เล ้า             พร6112
9908500125  น.ส.  รุจรา  ิ     บุญส่อง              พร5306
9907500275  นาย  เรวัต       ฐานวิเศษ             ทก3311
9907500113  นาย  ฤชา        เหมสุทธิ์             ทก3512
9909500284  นาย  ฤทธิรงค์     ศิลา               ทก3214
9909500413  น.ส.  ลลิตวดี      จุลพล               พร4213
9909500858  น.ส.  ลลิตา       บางต่าย              พร6113
                      Page 28
                   ปี 1 รอบ 1


9909500471  น.ส.  ลักษมณ     รักศักดิศรี     ์      พร4214
9906500166  น.ส.  ลินดา     เนียมเพราะ           พร7522
9906500146  นาย  ลีนวัฒน    ฟั กแก ้ว            ทก1245
9909500649  น.ส.  วงศ์ศร ิ  ิ  คงอยู่             พร7430
9907500077  นาย  วชิระ     พุ่มโพธิทอง       ์    ทก3316
9906500147  น.ส.  วณิชชา     ทานัน              พร5324
9909500374  น.ส.  วนิดา         ิ
                  นิธปริญญานุวัฒน์        พร7530
9905500061  นาย  วรกร      ธรรมโลกา            ทก3419
9907500309  นาย  วรกิจ     ทองแป้ น            พร4218
9907500182  น.ส.  วรรณภา     ศรีสวัสดิ์           พร7301
9909500286  น.ส.  วรรณวิกา    โนชัย              พร7140
9906500167  น.ส.  วรรณวิมล    ร่วมกูล             พร2206
9908500081  น.ส.  วรรณศิร ิ   พิชตนิตกร   ิ      ิ   พร5306
9906500168  น.ส.  วรรณา     เขาบาง             พร6220
9907500277  นาย  วรวัฒน์    ดาปาน              ทก3311
9909500287  นาย  วรวัต ิ    เฉยภู              ทก3510
9909500289  นาย  วรากร     พุทธิสาร            ทก3517
9907500046  น.ส.  วรางรัตน์   ง่วนชู             พร2208
9909500865  น.ส.  วราพรรณ    นครานุวัฒนะ           พร7438
9909500415  น.ส.  วราภรณ์    หลํา   ่           พร2216
9909500448  น.ส.  วริศรา     ไชยสอาด             พร7438
9907500162  น.ส.  วริษฐา     กณิกนันต์            พร5401
9906500073  น.ส.  วรุณยุภา    คะโยธา             พร5425
9909500557  นาย  วรุตม์     สงค์ศร ิ    ิ        ทก2225
9909500416  นาย  วสวัสต์    ทัศนะประเสริฐ          ทก3507
9909500172  น.ส.  วัจนารัตน์   ทองสุข             พร6321
9909500344  นาย  วัชระ     ก๊กรัมย์            ทก3410
9909500872  นาย  วัฑฒน     คําดี              ทก3516
9907500311  นาย  วัฒนพงษ์    พวงทอง             ทก3407
9909500123  นาย  วันเฉลิม    ศรีระชาติ            ทก2225
9909500124  นาย  วันชัย     ดีเลิศ             ทก3513
9909500874  น.ส.  วันวิสา    พวงประเสริฐ           พร7115
9909500292  นาย  วัลลภ     หรั่งขาว            ทก3202
9909500047  น.ส.  วารุณี     เลิศขวัญแก ้ว          พร6108
9906500074  น.ส.  วาสนา     ปิ่ นตุรงค์           พร6225
9909500173  น.ส.  วาสนา     วงค์ละม่อม           พร7505
9909500375  น.ส.  วิกานดา      ้
                  บังเงิน             พร2313
9906500075  น.ส.  วิจตรา ิ    สีสด              พร7515
9907500235  นาย  วิชชา     เบ็ญจนิรัตน์          ทก3303
9906500098  น.ส.  วิชชุลดา    สัตยาธร             พร7529
9909500174  น.ส.  วิชชุลดา    คํามูลตา            พร7431
9909500376  นาย  วิญญูศักดิ์  ศรีทองกูล            ทก3201
9909500293  น.ส.  วิตรานิจ       ่
                  พึงพินจ      ิ       พร6108
9909500294  นาย  วิทยา     สมมุต ิ             ทก3507
9909500449  นาย  วิทวัส     ศรีจันทร์บญ         ุ  ทก3405
9907500079  น.ส.  วิภาวรรณ    เติมวัฒนพงศ์          พร2213
9907500281  น.ส.  วิภาวรรณ    แม ้นรัตน์           พร7409
9909500295  น.ส.  วิภษณา  ู   เครืองสาย  ่          พร6112
9907500050  น.ส.  วิมลมาศ    ภมรคล              พร2208
9909500879  น.ส.  วิรยาิ     มูลแก ้ว            พร7219
9907500236  นาย    ุ
          วิรจ      พ่วงความสุข           ทก3417
9909500125  น.ส.  วิลาวัลย์   ฝั ้นแก ้ว           พร2313
9907500186  น.ส.  วิไลวรรณ    บัวล่า             พร6308
9909500378  น.ส.  วิเวียน    ใจจันทึก            พร7302
9909500882  นาย  วิษณุ     ภูอาจดัน       ้     ทก3502
9909500296  นาย  วีรเทพ     ยะคินี             ทก3202
                    Page 29
                          ปี 1 รอบ 1


9908500027  นาย  วีรภัทร            วิโนทพรรษ์        ทก3211
9909500049  นาย  วีรวิทย์           ศรีอภิวัฒน์       ทก3507
9909500884  นาย  วีระ             ขันธชัย         ทก3207
9909500886  นาย  วุฒชัย         ิ   ขอทะเสน         ทก3206
9907500187  น.ส.  ศกุลตลา            แก ้วไทรกลํา     ่  พร7505
9909500888  นาย  ศรวิษฐ์            ด ้วงศรีพัฒน์      พร2216
9906500076  น.ส.  ศรัญญา            ทองงาม          พร6225
9907500188  น.ส.  ศรัญญา            จอกลอย          พร7505
9909500889  น.ส.  ศรัญญา            ทองคําวงศ์        พร4214
9909500347  นาย  ศรายุทธ            ยอดเพชร         ทก3510
9909500175  น.ส.  ศรีสกุล            มณีรัตน์         พร3403
9909500890  น.ส.  ศรุดา             บุญเลิศ         พร7315
9907500081  น.ส.  ศวิตา             เรืองจักรเพ็ชร      พร4311
9909500891  น.ส.  ศศิกานต์           สุทธมนัสวงษ์       พร7318
9907500401  น.ส.  ศศิธร             เสนามนตรี        พร6312
9909500297  นาย  ศศิพงษ์            บุญยงค์         ทก3503
9907500342  น.ส.  ศศิวมล          ิ  ไกรทอง          พร6301
9909500893  นาย  ศศิเศรษฐ์           โกจิว  ๋        ทก3503
9906500056  น.ส.  ศันสนีย ์           วงศ์หงษ์         พร7202
9909500127  นาย  ศาศวัต            วิศาลศิรกล    ิ ุ   ทก3506
9907500394  น.ส.   ิ ั
          ศิรกญญา             ่
                         รุงเรือง         พร5404
9909500298  น.ส.    ิ
          ศิรนภา            โหสิรบรรพ์   ิ     พร7306
9905500044  น.ส.  ศิรพร ิ            คงบุตร          พร7521
9909500586  น.ส.  ศิรพร  ิ           คงคีร ี         พร6222
9909500896  น.ส.  ศิรพร   ิ          ผ่องแผ ้ว        พร2326
9909500299  น.ส.  ศิรยงค์   ิ         บัวยิม   ้       พร7419
9909500300  น.ส.  ศิรรัตน์   ิ        สุวรรณสนธิ์       พร6203
9909500421  น.ส.  ศิรลักษณ์    ิ       สิงห์เรือง        พร6113
9909500898  น.ส.  ศิรลักษณ์     ิ      อรุณสวัสดิ์       พร6113
9906500118  น.ส.  ศิวพร             ยศบรรดาศักดิ์      พร7541
9907500358  นาย  ศิวะรักษ์           จันทร์แดง        ทก3319
9909500129  นาย  ศิวานนท์           ศักดาเดชฤทธิ์      ทก3319
9909500900  น.ส.  ศิวาภรณ์           นิมตร ิ         พร7431
9907500285  น.ส.  ศิวมล        ิ     นันสุนานนท์       พร6309
9906500180  น.ส.  ศุภกฤดญา       ์    อัศวธีระเดช       พร6302
9909500524  นาย  ศุภชัย            เสนาะ          ทก3212
9909500620  นาย  ศุภมิตร            ผลวิรยะนนท์ ิ      ทก3217
9907500164  นาย  ศุภศิลป์           ศรีธง          ทก3316
9907500023  น.ส.  ศุภานันท์           ธีรเสถียรพงศ์      พร7301
9905500063  น.ส.  สกุลทอง            พินธิระ         พร7141
9905500045  น.ส.  สถาพร               ู
                         วิบลย์วัชรา       พร7129
9909500131  นาย  สถาพร             โอวสุวรรณกุล       ทก3506
9907500116  นาย  สมพล             แท่นเผือก        ทก3312
9909500422  นาย  สมโภช             พลอยขาว         ทก3319
9906500119  น.ส.  สมหญิง            โอฐธนู          พร7541
9909500621  น.ส.  สมหญิง            นํ้ าฝน         พร7409
9907500024  นาย  สมัชชา            ฉายวิมล         ทก3417
9906500150  น.ส.  สมิตานัน           ตันยะกุล         พร4208
9909500905  นาย  สมิทธิ            ล่อใจชน         ทก3501
9907500314  นาย  สรณั ย            ฉายอรุณ         ทก3215
9909500907  นาย  สรวุฒ ิ            นิจสุนกิจ        ทก3519
9909500464  น.ส.  สราลี             จามรธรรมกุล       พร6107
9909500909  น.ส.  สริญญา            ผาริโน          พร2229
9909500622  น.ส.  สลิลา             บุทศรี          พร7134
9907500118  น.ส.  สวรรยา            ช่อทองดี         พร7115
9908500029  นาย  สหรัฐ             เสริมเสนาพร       ทก3519
                           Page 30
                          ปี 1 รอบ 1


9909500132  นาย  สันติชัย           มาลาเชย            ทก3514
9909500423  นาย  สันทัศน์           คุ ้มสอาด           ทก3310
9907500240  น.ส.  สายธาร            สืบกิจวรรณชัย         พร5401
9909500424  น.ส.  สายรุ ้ง           ละเลิศ             พร4310
9907500119  น.ส.  สารินี            โฉมแก ้ว            พร6224
9909500134  นาย  สิทธิกร           กรัตสุวรรณ           ทก3506
9909500381  นาย  สิทธิชัย           วิชัยดิษฐ           ทก3515
9909500915  นาย  สิทธิพงศ์          โพธิพงศ์ววัฒน์   ์   ิ   ทก3506
9909500917  นาย  สิทธิศักดิ์         เถาสุวรรณ           ทก3505
9909500475  น.ส.  สิปาง            ปิ ยะประสิทธิ์         พร7240
9909500560  น.ส.    ิ
          สิรกานตย์          นิธศักดิยานนท์  ิ       พร7318
9909500919  น.ส.     ิ ิ
          สิรจตต์           เผ่าไทย            พร5423
9909500968  น.ส.  สิรภรณ์ิ           มุกดารักษ์           พร6315
9906500078  นาย  สิวะ             วรสุขขัง            ทก1245
9909500452  น.ส.  สุจตนภา   ิ        ถอยวิลัย            พร3403
9909500057  นาย  สุจนต์     ิ       สุวรรณเบญจพล          ทก3515
9909500304  น.ส.  สุชาวดี           พัฒนวัชรกุล          พร6319
9909500453  น.ส.  สุชาวดี           บัวเกตุ            พร7438
9907500315  น.ส.  สุดารัตน์          สุวรรณชัย           พร7301
9909500305  น.ส.  สุดารัตน์            ่
                         ภูให ้ผล            พร6108
9909500306  น.ส.  สุดารัตน์          แสงพิชัย            พร7306
9905500064  น.ส.  สุทธิรัตน์          จตุราศรีบริสทธิ์      ุ  พร3401
9909500348  นาย  สุทธิศักดิ์         เมตตาประสพกิจ         ทก3305
9909500178  น.ส.  สุธาทิพย์          พรรัตน์เจริญ          พร7124
9909500454  น.ส.  สุธาสินี           ศิรคชพันธุ์ ิ         พร1204
9909500922  น.ส.  สุธลักษณ์ ิ             ้
                         ตังสุทธิมงคล          พร6105
9907500121  น.ส.  สุนารี               ่
                         ภูระหงษ์            พร6309
9909500216  น.ส.  สุนษา       ิ     สว่างใจ            พร7431
9909500217  น.ส.  สุนย ์      ี      เลียงดี  ้          พร4401
9906500123  น.ส.  สุพรรณา           ชูนครพัฒน์           พร5224
9906500079  น.ส.  สุพรรษา           จันสุก             พร4402
9909500924  น.ส.  สุพรรษา           อาษากิจ            พร7219
9906500080  น.ส.  สุพัฒนา           ศิรบญ     ิ ุ       พร5425
9906500081  น.ส.  สุพมาศ          ิ  เจริญจิตร์           พร5224
9909500220  น.ส.  สุภัชยา           แจ่มใส             พร7229
9909500383  น.ส.  สุภาดา            ดีสม              พร7523
9907500056  น.ส.  สุภาพร            อินดํา             พร7116
9909500927  น.ส.  สุภาพร            คชายั่งยืน           พร7315
9905500048  น.ส.  สุมลทิพย์          แก ้วมั่นธรรม         พร7321
9909500307  นาย  สุรเดช            เกตุสวรรณ์       ุ    ทก3512
9909500930  นาย  สุรศักดิ์          มงคลคลี            ทก3508
9909500427  นาย  สุรสีห ์           ทองสงคาม            ทก3405
9906500058  น.ส.  สุรัสวดี           สุขยิง        ่     พร7202
9907500083  นาย  สุฤทธิ์           พิพัฒน์เจริญ          ทก3314
9907500123  น.ส.  สุลักษณ์           นํ้ าหอม            พร7212
9909500932  น.ส.  สุลรัฐ        ี    อวดห ้าว            พร2312
9906500178  น.ส.  สุวเพ็ญ           คํ้าจุน            พร4402
9907500124  น.ส.  สุวดา  ิ          จอมคําสิงห์          พร3307
9909500934  นาย  เสนีย ์           เกษมวุฒ ิ           ทก3513
9909500308  น.ส.  เสาวณีย ์          เจียมจันทร์          พร2321
9909500138  น.ส.  เสาวนีย ์          ชูดวง             พร7508
9906500059  น.ส.  เสาวลักษณ์          ศรีสว่าง            พร7116
9909500428  น.ส.  เสาวลักษณ์          อาสนานิ            พร4401
9906500153  น.ส.  โสพิศ            โสมดี             พร4312
9906500124  น.ส.  โสภิดา            อยูเครือ    ่        พร7541
9909500180  น.ส.  หนึงฤทัย        ่   คุ ้มคลองโยง          พร7203
                           Page 31
                 ปี 1 รอบ 1


9909500429  น.ส.  หัตถภรณ์  สกุลเดช            พร2229
9909500455  น.ส.  หัสยา    โชคพงษ์ อดมชัย       ุ  พร6107
9909500936  น.ส.  เหมสุดา   ตาวัน             พร7124
9909500309  นาย  อดิเทพ   พันธุนตพงศ์์ ิ ิ        ทก3511
9907500125  นาย  อดิศร    สิงห์ขร            ทก3407
9906500190  นาย  อธิวัฒน์   ่
                รุงกัญญา            ทก2214
9909500389  นาย  อนวัช    สุวรรณโณ            ทก3520
9909500139  นาย  อนุชา    เกียรติคณ      ุ     ทก3514
9909500937  น.ส.    ิ
          อนุธดา   ทองหล่อ            พร3322
9909500310  นาย  อนุพงษ์   สารขาว             ทก3206
9909500430  นาย  อนุวัฒน์  ด ้วงจํายาม          ทก3412
9909500311  นาย  อภิชาติ   วงค์กฎ             ทก3501
9907500361  น.ส.  อภิญญา   ธาตุสวรรณ์  ุ         พร6111
9909500140  น.ส.  อภิญญา   พูลผล             พร2321
9909500224  น.ส.  อภิญญา   ทับวัง             พร7409
9909500476  น.ส.  อภินันท์  บุญรอด             พร7414
9909500312  นาย  อภิวัฒน์  จะโนรัตน์           ทก3502
9909500466  นาย  อมร     ชาวอบทม            ทก3201
9905500029  น.ส.  อมรรัตน์  สิมะไพศาล           พร6204
9906500125  น.ส.  อมรรัตน์    ้
                อึงสวรรค์           พร7134
9909500390  น.ส.  อรทัย    ภูขัดสามารถ          พร7523
9909500456  น.ส.  อรนภา    ศรีจันทร์           พร5404
9909500941  นาย  อรรถพล   บุญเลิศ            ทก3207
9909500142  น.ส.  อรรัมภา   ศรีมวง่            พร7414
9907500243  น.ส.  อรวรรณ   เหลืองสีเพชร          พร6307
9906500176  น.ส.  อรสิร ิ   หิรัญวงศ์           พร6302
9909500226  น.ส.  อรอุมา   สุรัจ             พร4315
9909500313  น.ส.  อรอุมา   รามะกุล            พร6203
9908500086  น.ส.  อรุณฉั ตร  ดีดํารงค์           พร5305
9909500970  นาย  อรุณวัฒน์  พรหมนิมตร์        ิ   พร2222
9906500171  น.ส.  อรุณี    ไล ้ทิม            พร7129
9906500101  น.ส.  อลิสรา   เจาะจง             พร7202
9909500431  น.ส.  อวัสดา   กาศสมบูรณ์           พร1204
9907500321  นาย  อัครเดช   จําปาจันทร์          ทก3215
9909500061  นาย  อัครพงษ์  คําสิงห์            ทก3507
9909500062  น.ส.  อัจฉรา   อินทร์พมพ์     ิ      พร7418
9909500946  น.ส.  อัญชนา   เอนจินทะ            พร6105
9909500391  น.ส.  อัญชลี   มูลคลืน    ้        พร1204
9909500063  น.ส.  อัญชิสา   ศรีมาพันธุ์          พร7418
9909500146  น.ส.  อัญติกา   แก ้วกัญญาติ          พร7439
9905500065  น.ส.  อัญรญา   ม่วงบุญมี           พร4317
9909500947  น.ส.  อัมพิกา   ศักดิสง ์ ู          พร7419
9907500291  น.ส.  อัสนีย ์  เดชเลย์            พร3304
9909500228  นาย  อาทิตย์   หอมเทศ             ทก3517
9909500316  นาย  อาทิตย์   จูฑามาตย์           ทก3520
9909500566  น.ส.  อาทินี   จารุศักดิสกุล     ์    พร7204
9909500950  น.ส.  อาภรณ์   เมธาวี             พร6221
9906500155  น.ส.  อาภาวรรณ  ประภารัตน์           พร7522
9909500467  น.ส.  อาริตา   ทิแรง             พร7423
9909500181  น.ส.  อาริยา   สายสุด             พร7422
9907500292  น.ส.  อารีพร   จานแก ้ว            พร6224
9906500126  น.ส.  อารีวรรณ์  แสวงมิม     ้       พร5324
9906500084  น.ส.  อินทยา   อินทร์ประทับ          พร6225
9907500059  นาย  อิศรา    รอดทุกข์            ทก3407
9908500035  น.ส.  อิษฎา    สุขลิม  ้           พ5403ร
9906500127  นาย  อุณากรณ์  จินะการ            ทก1244
                  Page 32
                 ปี 1 รอบ 1


9909500588  นาย  อุดมศักดิ์  เครือศรี     ทก3202
9907500170  น.ส.  อุบลรัตน์  วนาสน      พร5226
9909500656  น.ส.  อุมาภรณ์   ชัยภักดี     พร2326
9909500319  นาย  เอกพัน    มอยบุตร     ทก3501
9907500294  น.ส.  เอมพร    มุกดาสกุลภิบาล  พร4211
9909500353  น.ส.  เอมิกา    ไพศาลย์     พร6304
9905500028  น.ส.   ้
          เอือลัดดา  นิลวัตร     พร7321
                  Page 33
                   ปี 1 รอบ 1กศกษาชนปี ที่ 1
 ึ  ั้

 ยการชําระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
พักนักศึกษา จากเว็บไซต์ระบบบริการแล้วกดปุม Enter
    ่
                   Page 34

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:641
posted:11/23/2011
language:Thai
pages:34