01 ื่ ตัวอย่าง รายชอบริษัทเปิ ดใหม่ประจําเดือนมกราคม 2554 by kqC0O3

VIEWS: 445 PAGES: 220

									       ื่
ตัวอย่าง รายชอบริษัทเปิ ดใหม่ประจําเดือนมกราคม 2554
  เลขทะเบียน                 ื่ ิ ุ
                       ชอนิตบคคล             ่
                                      ว ันทีจดทะเบียน
'0103554006628  หจ.ปั ทมพร รับทอง                         1/28/2554
'0105554011283  บจ.ไอ. เอส. แอสเซท จํากัด                     1/25/2554
'0103554006636  หจ.วลัยพรรณ รับทอง                        1/28/2554
'0105554010937  บจ.ทรอปิ คอล ฟลอรัล ซัพพลายส ์ จํากัด               1/24/2554
'0103554005273          ่
         หจ.ตะวันรุงแทรเวล                         1/25/2554
'0105554014070  บจ.โช พลังงาน จํากัด                       1/28/2554
'0105554003728  บจ.วี แคร์ 999 จํากัด                       1/11/2554
'0103554006377  หจ.รมิดา เซ็นเตอร์                        1/27/2554
'0103554000981  หจ.มารวย รับทอง 3                         1/7/2554
'0105554005089  บจ.วรบุร ี แลนด์ จํากัด                      1/13/2554
'0105554008258  บจ.ดิโอโรร่าเยมสแอนด์ทัวร์ จํากัด ์               1/19/2554
'0105554003523  บจ.เพิมพูน แอพพลิเคชน เซอร์วส จํากัด
             ่                 ั่    ิ       1/11/2554
'0103554001014  หจ.มารวย รับทอง 11                         1/7/2554
'0103554000972  หจ.มารวย รับทอง 12                         1/7/2554
'0103554005796  หจ.มะนั ด ทรัพย์มากมี                       1/26/2554
'0102554000068  หส.วรรษวรรณ                            1/26/2554
'0105554007626  บจ.เจมิทอรี่ จํากัด                        1/18/2554
'0103554001154  หจ.จรูญรับทรัพย์ 14                        1/7/2554
'0103554006300  หจ.พายัพ เซ็นเตอร์                        1/27/2554
'0102554000076     ่
         หส.ชุมบัว มีโชค                          1/31/2554
'0102554000084  หส.12 ล็อตโต ้                          1/31/2554
'0103554005800         ิ ์
         หจ.ไตรสทธิมหาลาภ                         1/26/2554
'0103554005788  หจ.เฟื่ องสรมหาลาภ  ิ ิ                     1/26/2554
'0105554002462  บจ.โกลเบิล ออโต ้ อิมพอร์ท จํากัด                 1/7/2554
'0105554012735  บจ.ทิพย์ยอด คอร์ปอเรชน จํากัด          ั่        1/27/2554
'0105554014878  บจ.ทัน เซ     ็ง อินเตอร์เนชนแนล จํากัด  ั่         1/31/2554
'0105554014762  บจ.ดีไซน์ เซอร์เฟส จํากัด                     1/31/2554
'0103554004617  หจ.ศักดิชาย อาร์ต
               ์                          1/20/2554
'0105554004678  บจ.เทพา จํากัด                          1/12/2554
'0105554014797  บจ.พอกพูน เฟอร์นเจอร์ จํากัด      ิ             1/31/2554
'0105554005623                 ิ
         บจ.ทริปเปิ ล พี ซสเตม แอนด์ เซอร์วส จํากัด      ิ      1/14/2554
'0105554000427  บจ.หัตถกิจ เจริญยนต์ จํากัด                    1/4/2554
'0105554013359       ั่
         บจ.ฟิ วชน เมเทิล จํากัด                      1/27/2554
'0103554002959  หจ.จวบนํ าชยการชาง    ั      ่              1/13/2554
'0103554001413  หจ.อภัสร ล๊อตโต ้                         1/10/2554
'0103554001839  หจ.สมลักษณ์ ล๊อตโต ้                       1/11/2554
'0103554002576  หจ.พิทักษ์ ค ้าโชค                        1/12/2554
'0103554001693  หจ.วิทยา ล๊อตโต ้                         1/10/2554
'0105554012115  บจ.ซัน เน็ ตเวิรค จํากัด  ์                   1/26/2554
'0103554003114  หจ.แฟนต ้า เคมีคอล                        1/14/2554
'0105554013847                ิ
         บจ.ส.พรเทพนิมตร ทรานสปอร์ต จํากัด                 1/28/2554
'0105554005917  บจ.เอส แอล เอส ออโต ้คัท จํากัด                  1/14/2554
'0103554001910  หจ.เครือวัลย์คําอิม       ่                1/11/2554
'0103554000565  หจ.อรรถชย เทรดดิง ั           ้             1/5/2554
'0105554012450  บจ.สกายไลน์เซ็นเตอร์ จํากัด                    1/26/2554
'0105554005372  บจ.เอสบี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด                  1/13/2554
'0103554003220  หจ.มีน โพสต์ 204                         1/14/2554
'0103554002134  หจ.เกสร ล๊อตโต ้                   1/11/2554
'0105554002063     ี
         บจ.ฮท เอ็กเชนท์เจอร์ จํากัด              1/7/2554
'0105554001661          ู
         บจ.พีทพ ี ทรานสปอร์ต จํากัด              1/6/2554
'0103554001936  หจ.แย ้มสาย ล๊อตโต ้                 1/11/2554
'0103554003483  หจ.วนิต ล๊อตโต ้                   1/14/2554
'0103554002584  หจ.นิลยัง ล๊อตโต ้                  1/12/2554
'0103554001731  หจ.รังสรรณ ล๊อตโต ้                  1/10/2554
'0103554002177      ้
         หจ.ปั นเหน่งเพชร์                   1/11/2554
'0105554010309  บจ.อุบลรัตน์ บิสเนส เทรดดิง จํากัด      ้    1/21/2554
'0103554002886  หจ.เหลา ล๊อตโต ้                   1/13/2554
'0103554002789  หจ.อํานาจดี ล๊อตโต ้                 1/13/2554
'0103554003009  หจ.ทัดทอง ล๊อตโต ้                  1/13/2554
'0103554002738  หจ.สมพรดี ล๊อตโต ้                  1/13/2554
'0105554014657  บจ.คาร์ต ้า โกลบอล เทรดดิง จํากัด     ้     1/31/2554
'0105554008479  บจ.แอร์ บางกอก เอ็นจิเนียริง จํากัด      ่   1/19/2554
'0105554012611  บจ.ตลาดนั ดสุวรรณภูม ิ จํากัด             1/26/2554
'0103554000158       ้
         หจ.ตังจิรมงคล                     1/4/2554
'0105554002489  บจ.วี ซันส ์ ไดมอนด์ จํากัด              1/7/2554
'0105554001351  บจ.ทรีวโซ จํากัด  ิ                  1/6/2554
'0105554011666  บจ.สกินแลนด์ จํากัด                  1/25/2554
'0105554013341  บจ.โอเรียนทัล โปรดิวซ ์ จํากัด            1/27/2554
'0105554007332  บจ.ธนอินท์ จํากัด                   1/18/2554
'0105554013243  บจ.ไอมิค เอ็นจิเนียริง จํากัด   ่         1/27/2554
'0105554014835  บจ.ไพร์ม จิวเวล เทรดดิง จํากัด     ้       1/31/2554
'0105554008975  บจ.โรจนันต์ จํากัด                  1/20/2554
'0105554008924  บจ.โอคุมะ อินด์. (ไทยแลนด์) จํากัด          1/20/2554
'0105554004309  บจ.อัล - ฮาบีบ เจมส ์ จํากัด             1/12/2554
'0105554006841  บจ.ดีวานา คลินก จํากัด  ิ              1/17/2554
'0105554000907  บจ.อี๊ สต์-เวสต์ แอดไวซอรี่ จํากัด           1/5/2554
'0105554001547  บจ.ไทย เอ็ม-ทราเวล บิวโร จํากัด            1/6/2554
'0105554009017  บจ.โมไม ไดมอนส ์ จํากัด                1/20/2554
'0105554000885  บจ.เอ็มเบน โฮลดิงส ์ จํากัด  ้            1/5/2554
'0105554003582  บจ.ซาซาโน่ แม็กซ ์ (ประเทศไทย) จํากัด         1/11/2554
'0105554002110  บจ.ยาฮาโลม จํากัด                   1/7/2554
'0103554000859         ้
         หจ.เซนส ์ ออฟ เนลส ์                  1/6/2554
'0105554000079  บจ.โนว่าเทเล กรุป จํากัด   ๊             1/4/2554
'0105554014487  บจ.เกษตร มาสเตอร์ จํากัด               1/28/2554
'0105554012336  บจ.เอฟเอ็ม แอนด์ พีบ ี เทคโนโลจีส จํากัด       1/26/2554
'0105554007979                  ิ
         บจ.วายแบรนท์ ดิจตอล (ไทยแลนด์) จํากัด         1/19/2554
'0105554004945  บจ.จูเนีย สวีท จํากัด                 1/13/2554
'0105554008681  บจ.เคเคทีแอล โฮลดิง จํากัด      ้        1/20/2554
'0105554000915  บจ.โค ้ดเกียร์ จํากัด                 1/5/2554
'0105554011071  บจ.พิงค์เทรนนิง จํากัด ่               1/24/2554
'0105554010899  บจ.เจ-สเปค กอล์ฟ (ไทยแลนด์) จํากัด          1/24/2554
'0105554012280  บจ.สยาม ควีน ซลเวอร์ จํากัดิ             1/26/2554
'0105554010589  บจ.พรีรัค สตาร์ จํากัด                1/24/2554
'0105554011615  บจ.ไรดานี เจมส ์ จํากัด                1/25/2554
'0105554005666  บจ.จี แอนด์ จี สโตนส ์ จํากัด             1/14/2554
'0105554007707  บจ.สยาม นิปปอน พาร์คกิง โซลูชน จํากัด  ้    ั่  1/18/2554
'0105554006379        ี
         บจ.ซจ ี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
                   ่                1/17/2554
'0105554000231  บจ.โมริโต ้ (ไทยแลนด์) จํากัด             1/4/2554
'0105554002179  บจ.โค๊ด ลัคชวรี่ จํากัด       ั                              1/7/2554
'0105554009483  บจ.เดอะ คลับ จํากัด                                       1/20/2554
'0105554006484     ิ
         บจ.ชกุ แบงคอก จํากัด                                      1/17/2554
'0105554000583            ิ
         บจ.แปซฟิก ไลเซนซง สตูดโอ (ประเทศไทย) จํากัด        ิ่    ิ              1/4/2554
'0105554003591  บจ.สแกนดิเนเวียน เซอร์วส กรุป จํากัด    ่            ิ    ๊          1/11/2554
'0105554006433  บจ.ไซออน โกลเบิล เน็ ตเวิรค จํากัด                   ์            1/17/2554
'0105554010392  บจ.บาร์คคลีย ์ แอนด์ แบล็ค จํากัด                                1/24/2554
'0105554012794  บจ.บัดเจท โฮม จํากัด                                      1/27/2554
'0105554013758  บจ.เอ็ม จี อาร์ โกลบอล โฮลดิงส ์ จํากัด                    ้         1/28/2554
'0105554014746       ิ
         บจ.ซลเวอร์ ไอสแลนด์ จํากัด          ์                         1/31/2554
'0105554006310  บจ.ฮายัท เทรดดิง จํากัด             ้                       1/17/2554
'0105554003078  บจ.นคร จิวเวลรี่ จํากัด                                     1/10/2554
'0103554004862  หจ.ซูบานนูลา                                          1/21/2554
'0105554012646  บจ.มอเตอร์ มอลล์ จํากัด                                     1/26/2554
'0105554001113  บจ.7 สตาร์ ฟิ ลม จํากัด         ์                            1/5/2554
'0105554006735  บจ.ซาฟิ เจมส ์ สโตน จํากัด                                   1/17/2554
'0105554014886  บจ.ซัลวา แคเทอริง แอนด์ เทรดดิง จํากัด         ่                 ้   1/31/2554
'0105554000150  บจ.แอชราฟ เทรดเดอร์ส จํากัด                                   1/4/2554
'0105554008207      ี
         บจ.ซคอน โฮม จํากัด                                       1/19/2554
'0103554004145  หจ.ซาร์ดเนีย       ี ่                                  1/18/2554
'0105554012018  บจ.อะเมซง แอดเวนเชอร์ จํากัดิ่                                 1/26/2554
'0105554004899  บจ.ดีลแฮพเพ่น จํากัด                                      1/13/2554
'0105554006999  บจ.โอเรียนทอล สมาย คอนเน็ คชน จํากัด                         ั่    1/18/2554
'0105554006336          ิ่
         บจ.ไรซง ไดมอนด์ จํากัด                                     1/17/2554
'0105554001687  บจ.ต ้นแบบอาร์คเทค จํากัด           ิ                         1/6/2554
'0105554014053  บจ.แอด วิว คอนสตรัคชน จํากัด                  ั่               1/28/2554
'0105554008398                 ้
         บจ.ทเวนตีโฟร์ ปรินออนดีมาน จํากัด         ้                      1/19/2554
'0105554008461  บจ.อิงณภัสร์ จํากัด                                       1/19/2554
'0105554011933  บจ.ทู บี เกรท คอนเวเยอร์ จํากัด                                 1/26/2554
'0105554002390  บจ.วันเดอร์ ซัสเซส อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                     ั่      1/7/2554
'0903554000207  หจ.ยูเนียน บีบ ี กันส ์
                ่                                         1/14/2554
'0903554000215  หจ.สยาม บีบ ี กันส ์                                      1/14/2554
'0105554007138        ี
         บจ.ทีซอ ี สปอร์ต จํากัด                                     1/18/2554
'0103554003122  หจ.วินวิน ซนดิเคท        ิ                               1/14/2554
'0105554008339  บจ.โปรแอคทีพ บิสซเนส โซลูชน จํากัด              ิ         ั่       1/19/2554
'0105554014525  บจ.ณิชา ทัวร์ จํากัด                                      1/31/2554
'0105554002144  บจ.ทวิน เอสพีด ี คอนสตรัคชน จํากัด                    ั่           1/7/2554
'0103554005761  หจ.สงวนมวยไทย                                          1/26/2554
'0105554013910  บจ.แอล พี เค เบสท์ ซ็อคส ์ จํากัด                                1/28/2554
'0105554005356  บจ.เดอะ ทัวร์รสต์ 2011 จํากัด     ิ                            1/13/2554
'0903554000193  หจ.บีบ ี คิง กันส ์ ชอป               ๊                     1/14/2554
'0903554000223  หจ.ไทเกอร์ บีบ ี กันส ์                                     1/14/2554
'0103554006776  หจ.ฟ้ าสางทีสมหมาย 2        ่                              1/31/2554
'0105554007006  บจ.อนานัส ดีไซน์ จํากัด                                     1/18/2554
'0105554014347  บจ.มาร์แชล (ประเทศไทย) จํากัด                                  1/28/2554
'0105554013855           ิ
         บจ.ธนศลป์ เดคอเรท แอนด์ คอนสตรั๊คชนส ์ จํากัด                       ั่  1/28/2554
'0105554006816  บจ.เจริญ แมนเนจเม ้นท์ จํากัด                                  1/17/2554
'0105554000401  บจ.เอ็น เค ไลน์ กรุป จํากัด               ๊                    1/4/2554
'0105554003540  บจ.เอมีรน เฮลธ์ โปรดักส ์ จํากัด
                    ิ                                    1/11/2554
'0105554007499  บจ.อินฟิ นต ี้ 888 จํากัด ิ                                   1/18/2554
'0105554005186  บจ.เจ ที เอ็น แอร์ โฮมส ์ จํากัด                                1/13/2554
'0105554006611        ิ
         บจ.อสเทิม จํากัด                                       1/17/2554
'0105554008142  บจ.ไอที โปรเกรส คอมพิวติง จํากัด                       ้        1/19/2554
'0103554001600  หจ.ฝาเรือนดี                                         1/10/2554
'0105554009823  บจ.เจริญกิจเครืองกรอง จํากัด  ่                               1/21/2554
'0105554004864  บจ.ควอลิต ี้ เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลต์ 54 จํากัด    ่                   1/13/2554
'0103554003637  หจ.รัตนมงคล ๙๙                                        1/17/2554
'0105554005950  บจ.พีระธํารงพัฒน์ เทรดดิง จํากัด                   ้            1/14/2554
'0105554008665  บจ.ดีด ี ซ                ิ
                     ิเคียวริต ี้ ซสเท็ม พลัส จํากัด                    1/20/2554
'0105554010198    ๊
         บจ.กูด ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จํากัด                               1/21/2554
'0105554011771                ่
         บจ.พรพลาซา พรอพเพอร์ต ี้ จํากัด                                1/25/2554
'0103554005460  หจ.ณภัทร อิเล็กทริค เอ็นจิเนียริง                         ่      1/25/2554
'0103554001308  หจ.ออล เค แอดวานซ ์ เทคนิค                                  1/10/2554
'0105554011577  บจ.ออดิเตอร์ แชนแนล จํากัด                                  1/25/2554
'0105554000320       ู
         บจ.วีทท ี พร็อพเพอร์ต ี้ จํากัด                                1/4/2554
'0105554000109  บจ.บลูสกาย (บางกอก) จํากัด                                   1/4/2554
'0105554000711  บจ.คลีน-แคร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วส จํากัด                       ิ     1/5/2554
'0105554004228  บจ.ไดอิจ ิ เพรส (ไทยแลนด์) จํากัด                               1/12/2554
'0105554008053  บจ.วังตะเคียนการศลา จํากัด         ิ                         1/19/2554
'0105554012549  บจ.เค.เอ็ม.โอ จํากัด                                     1/26/2554
'0103554003645  หจ.มงคลอักษร ๙๙                                        1/17/2554
'0105554011526  บจ.นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด์) จํากัด                               1/25/2554
'0105554010775  บจ.ลา ซเมส จํากัด   ี                                    1/24/2554
'0105554013090         ี
         บจ.ยูพเอส ปิ โตรเลียม จํากัด                                 1/27/2554
'0105554013120  บจ.โคบายาช ิ วอชเชอร์ เวิรคส (ไทยแลนด์) จํากัด               ์         1/27/2554
'0105554013553  บจ.ไทยลิณี จํากัด                                       1/27/2554
'0105554014223  บจ.พีเอส อินเตอร์แก๊ส จํากัด                                 1/28/2554
'0105554003655  บจ.สุทธิกาญจน์ เอ็นจิเนียริง จํากัด                    ่          1/11/2554
'0105554004449  บจ.พีพเค ไอที บิสซเนส คอนซัลท์ตง จํากัด
                 ี                 ิ                 ิ้   1/12/2554
'0105554007375  บจ.พีเอ็มไอ โปรเจค แมนเนจเม ้นท์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                 ั่  1/18/2554
'0103554004170  หจ.เอ-รอน คอนสตรัคช                     ่
                                       ันส ์               1/19/2554
'0103554004421  หจ.ไอ ศรชย เอ็กซเพรส ิ ิ ั       ์                           1/19/2554
'0105554007618  บจ.ที.อาร์. ซัพพอร์ต จํากัด                                  1/18/2554
'0105554011755  บจ.กล ้าแล ้วรวย จํากัด                                    1/25/2554
'0105554014428  บจ.เค.พี. คาร์ บอดี้ เซอร์วส จํากัด                   ิ           1/28/2554
'0105554013766  บจ.กาญจนาพัฒนา จํากัด                                     1/28/2554
'0105554013839  บจ.เมคกู ้ดซ ์ คอมมูนเคชน จํากัด           ิ    ั่               1/28/2554
'0105554001059  บจ.ซ ี เอ็น ที อินเตอร์ กรุป จํากัด                ๊              1/5/2554
'0105554012361  บจ.ณั ฏฐาศรา ทรานส ์ เซอร์วส จํากัด                       ิ       1/26/2554
'0103554002231  หจ.เฟรนด์ เอ็ดดูเคชน               ั่                      1/12/2554
'0105554004163           ิ
         บจ.คลินกทันตกรรมร ้านรักษ์ ฟัน จํากัด                             1/12/2554
'0105554010996  บจ.พาดี อินโนเวชน จํากัด       ั่                            1/24/2554
'0103554000948  หจ.โชคมุกดาก่อสร ้าง                                      1/6/2554
'0103554003858     ิ ิ
         หจ.ศรฉัตร                                           1/18/2554
'0105554012409  บจ.ทีไลท์คอลเลคชน จํากัด           ั่                       1/26/2554
'0105554001768  บจ.ฮอทวีล ออโต ้ เซอร์วส จํากัด                   ิ             1/6/2554
'0103554004811  หจ.บุญรอดรักษ์ บิวเดอร์                                    1/21/2554
'0103554006261  หจ.เจนหัตถ์ มาร์เก็ตติง                  ้                  1/27/2554
'0103554003726  หจ.พาราไดซ ์ ล๊อตโต ้                                     1/17/2554
'0105554011097  บจ.บอร์น เฮอร์บัล อัลติเมท จํากัด                               1/24/2554
'0103554003777  หจ.เอ็น ซ ี ลอตโต                                       1/17/2554
'0105554013774  บจ.ชฤต อาร์ต จํากัด                                      1/28/2554
'0103554004323  หจ.บ ้านท่องเทียว ฮอลิเดย์   ่                    1/19/2554
'0105554008959              ิ
         บจ.บลูด ้า ชปปิ้ ง จํากัด                        1/20/2554
'0105554010201  บจ.ไอพาวเวอร์ โซลูชน จํากัด              ั่         1/21/2554
'0105554008436  บจ.เปเป้ มาเช         ็ตติ (ประเทศไทย) จํากัด          1/19/2554
'0105554000257  บจ.เอส.เอ็ม. คูลลิง เซ็นเตอร์ จํากัด     ่              1/4/2554
'0105554013308  บจ.เมลลี่ มี จํากัด                           1/27/2554
'0105554003043        ิ
         บจ.ศศศ นิตธรรม จํากัด   ิ                       1/10/2554
'0105554006263  บจ.เซ ็นทรัล ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จํากัด                  1/17/2554
'0103554004871  หจ.พีแอล ล๊อตโต ้                            1/21/2554
'0105554002268  บจ.มาเวล ไอวีเอฟ โซลูชนส ์ จํากัด              ั่      1/7/2554
'0105554005011  บจ.เอ็มซ ี เฟอร์นเจอร์ จํากัด       ิ               1/13/2554
'0105554004937  บจ.มายา ออแกไนซเซอร์ จํากัด            ์           1/13/2554
'0105554008576  บจ.อ๊อกฟอร์ท จํากัด                           1/20/2554
'0105554004988  บจ.แกรนด์ ลีโอ คอนโด จํากัด                       1/13/2554
'0105554003311  บจ.เอส.เอ็ม.คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอร์ร ี่ จํากัด               1/11/2554
'0105554000460  บจ.คลิกพลัส จํากัด                            1/4/2554
'0103554004153  หจ.เอ็ม มาร์ท ทีว ี                           1/18/2554
'0105554000559  บจ.ไฟว์ พลัส ฮอลิเดย์ส จํากัด                       1/4/2554
'0105554010031  บจ.อิมพีเรียล เมทัล จํากัด                        1/21/2554
'0105554011623  บจ.เอส.เอส.ไอทีซัพพลาย จํากัด                      1/25/2554
'0105554010261  บจ.เดย์ดรีมเมอร์ จํากัด                         1/21/2554
'0105554003167  บจ.เซนซ ออฟ เซนท จํากัด                         1/10/2554
'0105554012263  บจ.คิงส ์ ออฟ วาล์ว (กรุงเทพฯ) จํากัด                  1/26/2554
'0105554014860  บจ.ณั ฐกิจการชาง จํากัด      ่                   1/31/2554
'0105554013022  บจ.รูดอล์ฟ อินเตอร์เนชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด      ั่       1/27/2554
'0105554001326  บจ.บ ้านบริการรักษาความปลอดภัย จํากัด                   1/6/2554
'0103554003599  หจ.อัญชนา ล๊อตโต ้                            1/17/2554
'0105554008771  บจ.เมดแอนด์คลีนนิง เซอร์วส จํากัด        ่       ิ     1/20/2554
'0105554004139  บจ.ปรินท์ เอ็กซเพรส จํากัด
             ้               ์                 1/12/2554
'0103554006253    ่
         หจ.สวนบุญอโน                               1/27/2554
'0103554006369  หจ.พระครูนําโชค                             1/27/2554
'0105554002900  บจ.อายุบ จํากัด                             1/10/2554
'0103554006806  หจ.เสถียรชยนํ าโชค  ั                         1/31/2554
'0103554006831  หจ.ศรีสมบูรณ์พนสุข         ู                  1/31/2554
'0105554009173  บจ.ไอบีโอ กรุป จํากัด    ๊                      1/20/2554
'0105554004279  บจ.ทริปเปิ้ ล ดี ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด                 1/12/2554
'0105554009459  บจ.สํานักกฎหมาย อินเตอร์ ลีเกิล เฟิ ม เซอร์วส จํากัด         ิ  1/20/2554
'0105554012719  บจ.เมดคา เอสเทติค อิควิปเม ้นท์ ซัพพลาย จํากัด              1/27/2554
'0105554011160  บจ.ครีเอท ไมโครบัส เอ็นเตอร์ไพรส ์ จํากัด                1/25/2554
'0105554011194  บจ.อาร์.บี.เอส.ไมโครบัส เทรดดิง จํากัด              ้    1/25/2554
'0105554014339  บจ.อีลท อินเตอร์ ซ
              ิ                  ัพพลาย จํากัด       1/28/2554
'0103554006334         ๊
         หจ.อินกูดไทม์ เทรดดิง                ้          1/27/2554
'0105554005194  บจ.พชรเฮลท์แคร์ จํากัด                          1/13/2554
'0105554001466  บจ.เทคโนไตเทียม จํากัด                          1/6/2554
'0105554006883          ี
         บจ.เอเชย เฮ็ลธ แอนด์ เว็ลเน็ ส จํากัด                  1/18/2554
'0105554011186  บจ.อีเลเว่นไฟว์ ไมโครบัส เทรดดิง จํากัด              ้   1/25/2554
'0105554003370  บจ.เทคทีว ี จํากัด                            1/11/2554
'0103554006199  หจ.ไตเติล โอเชยน ้           ี่                1/27/2554
'0105554007685  บจ.อาร์คเมด จํากัด ิ                          1/18/2554
'0103554003980  หจ.อยุธยามณีเก ้า                            1/18/2554
'0105554014517  บจ.อาร์.เอส.ออโต ้โมบิล อินเตอร์เทรด จํากัด               1/31/2554
'0103554006008  หจ.พรเทวาประทานโชค                  1/27/2554
'0103554005281  หจ.สุรัตน์มาร์เก็ตติง      ้          1/25/2554
'0105554000478  บจ.ยูนต ี้ ฮอลิเดส ์ จํากัด
               ี                    1/4/2554
'0105554004759  บจ.บีเอฟแอล สปอร์ต จํากัด              1/13/2554
'0105554002233  บจ.สยามไฮเทค แอร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด     ่   1/7/2554
'0105554003299       ี
         บจ.ซ.ไอ. ล็อก จํากัด                 1/11/2554
'0103554005982  หจ.ดวงดีโชคอํานวย                  1/27/2554
'0103554005991    ่
         หจ.รุงอรุณมหาลาภ                   1/27/2554
'0103554002941     ่
         หจ.รุงแสงตะวันเทรดดิง          ้      1/13/2554
'0103554004391  หจ.ฌัชชาพารวย                    1/19/2554
'0103554004374  หจ.รวยเสน่ห ์                    1/19/2554
'0105554010376  บจ.ไอ.เอส.ทราเวล แอนด์ เทรดดิง จํากัด      ้  1/21/2554
'0103554006610  หจ.เจ แอนด์ ดี เมดิคอล                1/28/2554
'0105554013031  บจ.ไทย ช็อกโกแลต จํากัด               1/27/2554
'0103554005699  หจ.ทีเอสเอส เซอร์วส         ิ        1/26/2554
'0103554001324  หจ.กรีน เอเชยพาร์ท    ี             1/10/2554
'0105554002802  บจ.เคและพี โปร์เทคโน จํากัด             1/10/2554
'0103554004030  หจ.เจษฎาพงส ์ ล๊อตโต ้                1/18/2554
'0103554004064  หจ.จักรพงษ์ ล๊อตโต ้                 1/18/2554
'0103554004081  หจ.สมานดี ล๊อตโต ้                  1/18/2554
'0103554004099  หจ.ลิโพดี ล๊อตโต ้                  1/18/2554
'0105554013812  บจ.แชมป์ -วิน จํากัด                 1/28/2554
'0105554014533  บจ.บี.เอส.เอส.ยนตร์กจ จํากัด     ิ       1/31/2554
'0105554003230  บจ.พลาโต เทรดดิง จํากัด    ้           1/11/2554
'0103554005541  หจ.เปนเอก เอกซตรีม     ์            1/25/2554
'0103554004072  หจ.วัชราภรณ์ ล๊อตโต ้                1/18/2554
'0105554012727  บจ.จาณิส ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด           1/27/2554
'0103554000751            ี
         หจ.ไอบีบเอส อินเตอร์เทรด               1/5/2554
'0105554005992  บจ.นารายณ์ทรงครุฑ จํากัด               1/14/2554
'0103554006393  หจ.บุญมาพาโชค                    1/27/2554
'0103554006415  หจ.สยามทรัพย์ เจ.เอส                 1/27/2554
'0105554014509  บจ.อาเชอรี จํากัด                  1/28/2554
'0105554002403  บจ.การ์ดเดอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด           1/7/2554
'0103554003998  หจ.หฤทัย ล๊อตโต ้                  1/18/2554
'0105554008193      ่
         บจ.ชอลัดา326 จํากัด                 1/19/2554
'0105554009718         ์
         บจ.กันสแอนด์เบลดส ์ จํากัด              1/21/2554
'0105554008592  บจ.พีค ซัคเซส จํากัด                 1/20/2554
'0105554009432           ี
         บจ.เอ.ซ. แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด             1/20/2554
'0103554004552  หจ.สภาภัทร                      1/20/2554
'0103554005486  หจ.เอกพลมาเก็ตติง         ้         1/25/2554
'0105554004244  บจ.ออเรียนท์ ไทย คอนสตรัคชน จํากัด     ั่    1/12/2554
'0105554004252  บจ.เขียนเพลิน จํากัด                 1/12/2554
'0103554005877             ์่
         หจ.ร่มโพธิรมไทร ปิ โตรเลียม             1/26/2554
'0103554006211  หจ.แผนการดี                     1/27/2554
'0103554006814  หจ.สุขสมหวัง                     1/31/2554
'0105554009033  บจ.เธรซอร์ จํากัด                  1/20/2554
'0105554010449  บจ.เทพอินทร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด     ่     1/24/2554
'0105554004414  บจ.เอ็น.พี.บิวตี้ จํากัด               1/12/2554
'0105554004147          ิ
         บจ.คลินกทันตกรรมแฮปปี้ ไวท์ จํากัด          1/12/2554
'0105554009041  บจ.ทรอปปิ คอลไอแลนด์เบียร์ จํากัด          1/20/2554
'0105554009050  บจ.สยามบริวเวอรี่ จํากัด               1/20/2554
'0105554003931  บจ.บิ๊ กฟิ ชไทย (2011) จํากัด                               1/11/2554
'0103554002312  หจ.แซด.ที.ที. เซอร์วส                         ิ          1/12/2554
'0105554005887  บจ.ศรีสหกิจ ซัพพลาย จํากัด                                1/14/2554
'0103554003793  หจ.บุญนํ าพา เทรดดิง                      ้             1/17/2554
'0103554005303  หจ.จิตดี เทรดดิง          ้                           1/25/2554
'0105554005500  บจ.เข ้าใจ-คิด จํากัด                                   1/14/2554
'0105554012905             ิ
         บจ.ลัสเชส ฟู้ ดส ์ จํากัด                                 1/27/2554
'0105554008371  บจ.รังสรรค์ ออโต ้โมบิล จํากัด                              1/19/2554
'0105554004015     ิ
         บจ.ฮวแมน เฮลตี้ จํากัด                                  1/11/2554
'0105554002357  บจ.ออโต วอคซ(ประเทศไทย) จํากัด     ์                          1/7/2554
'0103554006539  หจ.วิลาวัลย์ คูซน          ี                          1/28/2554
'0105554006794  บจ.เอส พี เค คาร์ จํากัด                                 1/17/2554
'0105554000541  บจ.โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ เน็ ทเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด                ์  1/4/2554
'0103554002762  หจ.ไทม์ อาร์คเทค แอนด์ แลนด์   ิ                            1/13/2554
'0105554000354  บจ.เอ.เอส.บี. อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จํากัด                      ์   1/4/2554
'0105554002799              ์
         บจ.เอ็กซด ี เธียเตอร์ - แบงค็อก จํากัด                          1/10/2554
'0105554011941  บจ.วัชรพล ชอปปิ้ ง คอมเพล็กซ ์ จํากัด                           1/26/2554
'0105554014851  บจ.สลิมมิงพลัส จํากัด   ่                               1/31/2554
'0105554014291  บจ.เรด แพลนเนต โฮเต็ลส ์ สาม (ไทยแลนด์) จํากัด                      1/28/2554
'0105554002225        ั่
         บจ.วิชน-อีส เลนส ์ (ประเทศไทย) จํากัด                           1/7/2554
'0105554013685  บจ.ไอ บาย ทู จํากัด                                    1/27/2554
'0105554007065  บจ.เรด แพลนเนต โฮเต็ลส ์ สอง (ไทยแลนด์) จํากัด                      1/18/2554
'0105554004520      ่
         บจ.อิมพารากอน จํากัด                                   1/12/2554
'0105554003159  บจ.เมลติง พอท จํากัด ้                                  1/10/2554
'0105554014703          ี้
         บจ.อีจไทย เทรดดิง จํากัด            ้                     1/31/2554
'0105554006174  บจ.หยกขาว บ๊อกซง จํากัด                ิ่                 1/14/2554
'0105554000222       ่
         บจ.ทีปรึกษากฎหมาย เอส แอนด์ เอส จํากัด                           1/4/2554
'0105554005178  บจ.คาร์เมลลา จํากัด                                    1/13/2554
'0105554005895                ิ
         บจ.แอคซส คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จํากัด                          1/14/2554
'0105554001962  บจ.เดอะ เฮด โซลูชน จํากัด                 ั่                1/7/2554
'0105554000613           ุ
         บจ.สุขมวิท เบสท์ 2011 จํากัด                                1/4/2554
'0105554009921  บจ.เอ็มเอ็มเค แฟชน จํากัด              ั่                  1/21/2554
'0105554009912  บจ.พีเอสพี แฟชน จํากัด            ั่                      1/21/2554
'0105554001261  บจ.รีค แอนด์ แอสโซซเอทส ์ จํากัด                     ิ        1/6/2554
'0105554006450  บจ.แอนดิสท์ จํากัด                                    1/17/2554
'0105554003272  บจ.นิวเอเชย แอดไวสซอรี่ จํากัด ี                    ์         1/11/2554
'0105554000737  บจ.ยูเอ็มซ ี อิเล็คทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จํากัด                      1/5/2554
'0105554009769  บจ.แอ๊บโซลูท คอมมิวนิเคชน แอนด์ อีเวนท์ส จํากัด                ั่     1/21/2554
'0105554014274  บจ.เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซสเต็มส ์ โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากัด         ิ       1/28/2554
'0105554005518  บจ.เซมียอง อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด                         1/14/2554
'0105554013669  บจ.รัตนกุญชร 888 จํากัด                                  1/27/2554
'0105554000621  บจ.เบสท์ พลาซา 2011 จํากัด        ่                         1/4/2554
'0105554012182  บจ.เอสทีเอ็นแซด กรุป จํากัด                    ๊            1/26/2554
'0105554012174  บจ.เลอ เปติค ซงค์ (ไทยแลนด์) จํากัด    ิ                       1/26/2554
'0105554012140  บจ.แอลพีแซด โฮลดิง (ไทยแลนด์) จํากัด                ้           1/26/2554
'0105554009122  บจ.ตาดี อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                ั่              1/20/2554
'0105554007448  บจ.ไทยเรสเทอรอง โปรดักส ์ จํากัด                             1/18/2554
'0103554001863  หจ.แม็กซ ์ คอมเมิรช                ์                    1/11/2554
'0105554005127  บจ.ยู. เอ็น. คลองถม จํากัด                                1/13/2554
'0105554006522  บจ.เอส อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จํากัด                              1/17/2554
'0105554000443  บจ.ไทยฮอริซอนคอนสตรัคชน จํากัด                          ั่    1/4/2554
'0105554002284  บจ.เกิรล โมชน จํากัด
               ์            ั่                         1/7/2554
'0105554000796  บจ.เบสท์ ไอที คอมพิวเตอร์ จํากัด                             1/5/2554
'0103554003874  หจ.มาเธอร์เอิรท             ์                        1/18/2554
'0105554005224  บจ.แม็กซ        ์ บิวตี้ เอ็กเพรส จํากัด                    1/13/2554
'0105554014037               ี
         บจ.พี.เอ.ซ. แมชชนเนอรี่ จํากัด               ี              1/28/2554
'0105554013189      ิ
         บจ.ฐิตธรรม ทนายความ จํากัด                               1/27/2554
'0105554006221  บจ.เดอะ มิราเคิล 555 จํากัด                               1/17/2554
'0105554013235  บจ.ซันเดย์ ลิฟวิง จํากัด             ่                   1/27/2554
'0105554011038  บจ.ไอเดียนิยม จํากัด                                  1/24/2554
'0105554010040  บจ.สยามเดนกิเอ็นจิเนียริง จํากัด                       ่     1/21/2554
'0105554003892  บจ.แอททิทด พลัส เอท จํากัด   ู                            1/11/2554
'0105554011364  บจ.ครีเอท สเตชน จํากัด               ั่                  1/25/2554
'0105554009793  บจ.ทริปเปิ้ ลอีลซม จํากัด          ิ ึ่                    1/21/2554
'0105554011828  บจ.บางกอก ฟี ด เทรดดิง จํากัด                       ้      1/25/2554
'0103554005931  หจ.ที.เจล็อตโต ้                                    1/26/2554
'0105554004686  บจ.โอวาโม จํากัด                                    1/12/2554
'0103554005371  หจ.สมใจ โลจิสติกส ์                                   1/25/2554
'0105554000770  บจ.ริชลัค จํากัด                                     1/5/2554
'0105554006557  บจ.สยาม พาราไดซ ์ เอ็นเตอร์เทนเม ้นท์ จํากัด                      1/17/2554
'0105554011429  บจ.ซามิร อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จํากัด                           1/25/2554
'0105554005097           ้
         บจ.บอดีเซฟตี้ จํากัด                                  1/13/2554
'0103554005940  หจ.ที.เจโชคดี                                      1/26/2554
'0103554004633  หจ.สํานักงานทีปรึกษา ขวัญชยรักษ์       ่                  ั   1/20/2554
'0105554011101  บจ.เอสพี อินเตอร์เนชนแนล แทรเวล จํากัด               ั่          1/24/2554
'0105554014380  บจ.ค็อท เว็ลธ จํากัด                                  1/28/2554
'0105554007367  บจ.เชมมิส จํากัด                                    1/18/2554
'0105554001369  บจ.อี-พรินท์ โซลูชน จํากัด
                    ้                   ั่             1/6/2554
'0105554009475  บจ.เมอร์ร ี่ กิกเกิล อีเวนท์ โซลูชน จํากัด                     ั่  1/20/2554
'0105554003205         ้
         บจ.ดี ดับเบิล จํากัด     ้                             1/10/2554
'0105554012531       ี
         บจ.บีพไอ เซอร์วสเซส จํากัด              ิ                 1/26/2554
'0105554001971  บจ.เออินโนเวทีฟ จํากัด                                  1/7/2554
'0105554010333     ี
         บจ.ซ.เอส โปร์ เทรดดิง จํากัด                     ้         1/21/2554
'0105554001288  บจ.จิตตพงษ์ จํากัด                                    1/6/2554
'0105554005976  บจ.แฮปปี้ ไจแอน เทคโนโลยี จํากัด                            1/14/2554
'0105554013570  บจ.แอคซโอม่า จํากัด   ิ                               1/27/2554
'0105554009351  บจ.ไซแอนซครีเอชน จํากัด      ์              ั่           1/20/2554
'0103554003971  หจ.วาย เอส ซ ี ลอจีสติกส ์                               1/18/2554
'0105554011062  บจ.คอนเวเยอร์ ไทย จํากัด                                1/24/2554
'0103554002631  หจ.ธรรมสรณ์ ล๊อตโต ้                                  1/12/2554
'0105554001784  บจ.ทูเอ็น คอมพิวเตอร์ จํากัด                               1/6/2554
'0105554012221  บจ.บีพ ี อินโนเวชน จํากัด                ั่               1/26/2554
'0103554002657          ุ
         หจ.ศรีสดาพร ล๊อตโต ้                                  1/13/2554
'0105554009114  บจ.บันยัน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด                             1/20/2554
'0105554008932  บจ.แทนไท อินเตอร์เทรด จํากัด                              1/20/2554
'0105554007944  บจ.ที.เอส.พี.ซเคียวริต ี้ การ์ด จํากัด  ี                       1/19/2554
'0105554002012                  ิ
         บจ.พัสกร ซเคียวริต ี้ การ์ด จํากัด                            1/7/2554
'0103554000930  หจ.ไอเดีย แอร์ แอนด์ เซอร์วส                          ิ     1/6/2554
'0105554014282  บจ.วัชรเทค เอ็นจิเนียร์รง จํากัด                    ิ่       1/28/2554
'0103554001162  หจ.นนทกานต์วศวกรรม               ิ                     1/7/2554
'0105554011372  บจ.ริกาโต จํากัด                                    1/25/2554
'0103554002819  หจ.หนูนน ล๊อตโต ้  ิ                                  1/13/2554
'0105554009726               ้ ั
         บจ.ออดิทติง ฮส (ไทยแลนด์) จํากัด                                1/21/2554
'0103554003017  หจ.กายะสทธิ์ ค ้าโชค  ิ                                    1/13/2554
'0105554008088  บจ.เอ็น.เอส.บี. ซัพพลาย จํากัด                                 1/19/2554
'0105554010864                    ี ี
         บจ.เอ็น แอนด์ ซว-เอ็นจิเนียริง จํากัด                    ่         1/24/2554
'0105554002756  บจ.เมก ้า ไอเดีย จํากัด                                     1/10/2554
'0105554002781           ์
         บจ.เอ็กซไซน์ เอเชย จํากัด               ี                     1/10/2554
'0105554005704  บจ.ดี - โปรเจคท์ ไทยเอ็นจิเนียริง จํากัด                         ่   1/14/2554
'0105554008487  บจ.ไอ-ลิงค์ เทคโนโลยี โซลูช                            ่
                                                 ัน จํากัด   1/19/2554
'0105554005844     ี
         บจ.ซเอ็นเค คัตติงทูล จํากัด     ้                             1/14/2554
'0105554003086  บจ.เวิลด์ไวด์ บิสสเนส อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จํากัด  ิ                       1/10/2554
'0105554012492  บจ.โปร เอ พลัส จํากัด                                      1/26/2554
'0105554010074  บจ.ศักดิวรินทร์ เอ็นจิเนียริง 2011 จํากัด
                 ์                            ่           1/21/2554
'0103554003963  หจ.วาเลโอ                                            1/18/2554
'0105554014771  บจ.ธีกรณ์ อีโวลูชน เอ็นจิเนียริง จํากัด  ั่                 ่        1/31/2554
'0105554009505  บจ.นวทรรศน์ ฮอสพิทัลลิต ี้ จํากัด                                1/20/2554
'0103554003181  หจ.ตฤณ ล๊อตโต ้                                         1/14/2554
'0103554004111  หจ.ศุ-ธิป คาร์ เซอร์วส                   ิ                  1/18/2554
'0105554008118  บจ.แอดฮอคเทรน จํากัด                                      1/19/2554
'0105554002365  บจ.หัสฐกรณ์ เอ็นจิเนียริง 05 จํากัด                  ่             1/7/2554
'0105554000010      ี
         บจ.มีรออซ แก๊สแอลพีจ ี จํากัด                                  1/4/2554
'0105554012565  บจ.เพ็ชรผาทอง กรุป (2011) จํากัด            ๊                    1/26/2554
'0103554001553  หจ.คอมคิดส ์ (2011)                                       1/10/2554
'0105554000095  บจ.มหาอโรคยานั นท์ จํากัด                                    1/4/2554
'0103554000921  หจ.เด่น เด่น เด่น บัฟฟิ่ ง                                    1/6/2554
'0105554002870  บจ.ไทยมอเตอร์แลป จํากัด                                     1/10/2554
'0105554013367  บจ.ธนาคิไก แมชชนเนอรี่ (2554) จํากัด        ิ                      1/27/2554
'0103554001651  หจ.พัชราลัย (2011)                                       1/10/2554
'0103554001561  หจ.น่านนํ้ า ฟ้ าใส                                       1/10/2554
'0103554003203    ่
         หจ.มิงกมล (2011) กรุป                      ๊                1/14/2554
'0105554011054  บจ.ยูนทรานสิ         ์ รีซอร์สเซส จํากัด                        1/24/2554
'0103554001685  หจ.กล ้า กวี (2011)                                       1/10/2554
'0105554005402         ี ี
         บจ.พีทบวาย กรุป จํากัด      ๊                               1/13/2554
'0103554004251  หจ.ภูผาน่านนํ้ า เทรดดิง                     ้               1/19/2554
'0105554005020  บจ.ณภัค โปรดักส ์ จํากัด                                    1/13/2554
'0105554010813        ่       ่     ่
         บจ.หนึง หนึง หนึง มาร์เก็ตติง (2011) จํากัด                ้          1/24/2554
'0105554014207  บจ.ยูเนียน ฟรี กรุป จํากัด        ๊                           1/28/2554
'0103554003211  หจ.ธานินทร์รัตน์ชย              ั                         1/14/2554
'0103554005621  หจ.ค ้าดีมรวย    ี                                     1/26/2554
'0105554013111  บจ.ดินทอง เรียล เอสเตท จํากัด                                  1/27/2554
'0103554004269  หจ.วาวินยา                                           1/19/2554
'0105554010091  บจ.ควอลิต ี้ เซอร์วส อินเตอร์เนชนแนล จํากัด   ิ                   ั่    1/21/2554
'0105554013511  บจ.สยามเอเซยทัวร์ จํากัด    ี                                1/27/2554
'0105554003345  บจ.บัญญวัตวิศวกรรม จํากัด                                    1/11/2554
'0105554004813  บจ.รภัทร 577 จํากัด                                       1/13/2554
'0105554005429  บจ.สยามเบลล์ จํากัด                                       1/13/2554
'0103554004561  หจ.สมมติ                                            1/20/2554
'0105554012514  บจ.บี วินเทค จํากัด                                       1/26/2554
'0105554012701              ิ
         บจ.ลอจิคซส ออโตเมชน จํากัด                     ั่             1/27/2554
'0105554006875  บจ.เจนเนอรัล ไอที คอร์ปอเรชน จํากัด                         ั่     1/18/2554
'0103554004790  หจ.ซ ี ซ ี เอส เซอร์วส                  ิ                   1/21/2554
'0105554010058  บจ.พุทธประภา เพ ้นติง แอนด์ โค ้ดติง จํากัด          ้               ้  1/21/2554
'0103554002673  หจ.ออน อิเล็คทริค แอนด์ ไลท์ตง                        ิ้   1/13/2554
'0105554001199  บจ.มาคเทค เอเชย จํากัด             ี                    1/6/2554
'0105554005160            ี
         บจ.เอเชย โบรกเกอร์ เรียล เอสเตท จํากัด                        1/13/2554
'0105554009602  บจ.แอดวานซ ์ ไฟร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด                   ่     1/20/2554
'0105554012387  บจ.เอ็น. เอส. เค. ทูลลิง (ประเทศไทย) จํากัด          ่           1/26/2554
'0105554003248  บจ.สกายไลน์ โลจิสติกส ์ จํากัด                            1/11/2554
'0103554004951        ิ
         หจ.สุรยะพัทธ์รงเรือง           ุ่                     1/21/2554
'0103554000280    ่
         หจ.รุงทรัพย์หรรษา                                   1/4/2554
'0105554008428  บจ.เอกภาวี คอนสตรัคชน จํากัด                   ั่          1/19/2554
'0105554003621  บจ.เอคิวเวอร์ต ี้ จํากัด                               1/11/2554
'0103554006679  หจ.พีแอนด์บ ี คลีนนิง                 ่               1/28/2554
'0105554008266  บจ.วิคตอรี่ ซัคเซส(2011) จํากัด                            1/19/2554
'0105554011763  บจ.จีทเอส ซัพพลาย จํากัด
                ู                                   1/25/2554
'0105554011712  บจ.สามมิตร เอวิเอชน จํากัด                ั่              1/25/2554
'0105554006191  บจ.ฟิ วเจอร์ เวิลด์ไวด์ จํากัด                            1/14/2554
'0105554008169  บจ.สไมเลอร์ส เรียล เอสเตท ซัวมาไลเน่น จํากัด                     1/19/2554
'0105554006492  บจ.ทรี-อัส จํากัด                                   1/17/2554
'0105554009700  บจ.พิมบัวอินทร์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จํากัด                       1/21/2554
'0105554001733  บจ.สมอลล์ เฮาส ์ บิวเดอร์ จํากัด    ้                       1/6/2554
'0105554007936  บจ.บี.เอ็ม.เอส.อลูมเนียม แอนด์ กลาส ซัพพลาย จํากัด ิ                 1/19/2554
'0105554000206  บจ.โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                     ั่  1/4/2554
'0103554002681  หจ.เอ็นชวร์ คิวโปร     ั                             1/13/2554
'0105554000648  บจ.ไทยแอ็ดดิง จํากัด         ้                        1/4/2554
'0105554006981  บจ.ลาโมลล่า จํากัด                                  1/18/2554
'0105554002551  บจ.ที.อาร์.บี. พัฒนา จํากัด                              1/10/2554
'0103554006768  หจ.เอฟ แอนด์ เอฟ เซอร์วส                       ิ        1/31/2554
'0105554008134  บจ.ได ้ใจ แมเนจเม ้นท์ จํากัด                             1/19/2554
'0105554013600  บจ.เวิลด์ ไวด์ เวิรค จํากัด         ์                    1/27/2554
'0105554008703  บจ.บางกอก เทอร์มนอล โลจิสติกส ์ จํากัด      ิ                  1/20/2554
'0105554002314  บจ.เจ.เอส.พี. เพลส จํากัด                               1/7/2554
'0105554013499           ั
         บจ.ทวีชย อินเตอร์เนชนแนล จํากัด               ั่            1/27/2554
'0105554013952                ี
         บจ.เอส.ซ.เค. ครีเอทีฟ กรุป จํากัด                  ๊         1/28/2554
'0105554011275  บจ.เอเชยไวร์โรพ จํากัด ี                               1/25/2554
'0103554000816       ิ
         หจ.ชตร์สนีย ์ เทรดดิง                ้                 1/6/2554
'0105554008941  บจ.มหาเวทย์ จํากัด                                  1/20/2554
'0105554004538  บจ.ซูพรีมเวลท์ จํากัด                                 1/12/2554
'0105554005836  บจ.เค บี โปร จํากัด                                  1/14/2554
'0103554000221          ี
         หจ.พีทแอนด์ด ี อินเตอร์เทรด                              1/4/2554
'0105554001491  บจ.อัลฟ่ าไซเอนซ ์ จํากัด                               1/6/2554
'0105554014941  บจ.เอ เอ อัพเปอร์ จํากัด                               1/31/2554
'0105554014967  บจ.บี บี อัพเปอร์ จํากัด                               1/31/2554
'0105554008509  บจ.วินเทรด เวิลด์ จํากัด                               1/20/2554
'0105554006662  บจ.ห ้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช จํากัด                          1/17/2554
'0105554012417  บจ.เกษร เวิลด์ไวลด์ เทรดดิง จํากัด                   ้       1/26/2554
'0103554000093  หจ.เย็ม เท็กซไทล์          ์                         1/4/2554
'0105554006018  บจ.จันทร์เมฆวิลล่า จํากัด                               1/14/2554
'0105554007669  บจ.49 รีสอร์ท ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด                         1/18/2554
'0103554000808  หจ.ลีเจี๊ ยฮว
             ่           ั้                           1/6/2554
'0105554008801  บจ.วิคตอรีเลซ แอนด์ เท็กซไทล์ จํากัด
                          ่                    ์      1/20/2554
'0105554010082  บจ.ลิมเฮยงฮะ จํากัด
            ้         ี                              1/21/2554
'0105554014843  บจ.เอชเอสที สตีล จํากัด                                1/31/2554
'0103554006458  หจ.ลาชโรจน์                    1/28/2554
'0105554014177  บจ.เอ.เอส.ที. เท็กซ ์ จํากัด           1/28/2554
'0105554000273  บจ.พัฒนกิจ ไรซ ์ จํากัด              1/4/2554
'0105554011500  บจ.ทรูเซ็ล จํากัด                 1/25/2554
'0105554000834  บจ.เจริญทุนค ้าข ้าว จํากัด            1/5/2554
'0105554010538     ี           ั่
         บจ.สโสดา อินเตอร์เนชนแนล จํากัด          1/24/2554
'0105554014801  บจ.ณั ฐธิมา อินเตอร์เนชนแนล จํากัดั่       1/31/2554
'0105554007871  บจ.บาร์ บี คิว คอเนอร์ (1983) จํากัด       1/19/2554
'0105554005933                       ั่
         บจ.วิไลวรรณ แอนด์ วัลลภ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด  1/14/2554
'0103554000069  หจ.กวินธิตา 5050                  1/4/2554
'0105554001342  บจ.อีอาร์พ ี คอนซัลติง เซอร์วสเซส จํากัด
                     ้       ิ     1/6/2554
'0105554009947  บจ.เคเอสบี ยูไนเตท จํากัด             1/21/2554
'0103554001901  หจ.มารวย รับทอง 102                1/11/2554
'0103554000778  หจ.วนิดา 502                    1/5/2554
'0105554010783  บจ.ปิ ยพัทธ์ไพศาล อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จํากัด  1/24/2554
'0103554000387  หจ.คําหงษา 1421                  1/4/2554
'0103554000417  หจ.ปุยะโท 1947                   1/4/2554
'0103554000425  หจ.เอกสุทธิ์ 1939                 1/4/2554
'0103554000433  หจ.พนม 8020                    1/4/2554
'0103554000441  หจ.มูล 2443                    1/4/2554
'0105554011925       ิ
         บจ.โฟร์นต ี้ จํากัด                1/26/2554
'0103554000646      ิ
         หจ.ยุพน 524                    1/5/2554
'0103554000727  หจ.สํานวน 1957                   1/5/2554
'0103554000735  หจ.ราตรี 2041                   1/5/2554
'0103554000662  หจ.มลิด 609                    1/5/2554
'0103554001995  หจ.มารวย รับทอง 100                1/11/2554
'0103554002002  หจ.มารวย รับทอง 106                1/11/2554
'0105554003701  บจ.ครัวคุณนาย จํากัด               1/11/2554
'0105554014231  บจ.วินด์ อินสทรูเม ้นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด     1/28/2554
'0103554000492  หจ.สายทอง 1081                   1/5/2554
'0103554000514  หจ.กัมปนาท 401                   1/5/2554
'0105554008916          ์
         บจ.พริตตี้ เกิรล (ไทยแลนด์) จํากัด        1/20/2554
'0103554000115  หจ.สมพร 591                    1/4/2554
'0105554010759              ิ ั่
         บจ.ไอเอ็มจี ดิสทริบวชน (ประเทศไทย) จํากัด     1/24/2554
'0105554011321                    ั่
         บจ.ไดมอนด์ อินเตอร์เนชนแนลซัพพลาย จํากัด     1/25/2554
'0103554000328  หจ.อุมาพร 902                   1/4/2554
'0105554013863  บจ.พิชยารมย์ เพลส จํากัด             1/28/2554
'0105554007804  บจ.เอ็กแซท รีสอร์ท จํากัด             1/19/2554
'0103554000581  หจ.สมศรี 1965                   1/5/2554
'0103554000611  หจ.ลีจันทร์ 1965                  1/5/2554
'0103554000310  หจ.คชเสนี 2212                   1/4/2554
'0105554005941        ั่
         บจ.เซสชน จํากัด                  1/14/2554
'0105554012778           ู
         บจ.ไทยแฮปปี้ คปอง จํากัด             1/27/2554
'0105554006948  บจ.ภนิดา 54 จํากัด                1/18/2554
'0105554004350  บจ.ไทยโคล เอเยนซส ์ จํากัด ี           1/12/2554
'0105554005038  บจ.เมกาเทค พลัส จํากัด              1/13/2554
'0105554005313  บจ.บายันทรี ทราเวล จํากัด             1/13/2554
'0103554005575  หจ.วีไอพี ซายน์ เซอร์วส     ิ         1/26/2554
'0105554008282  บจ.อารีย ์ อัลลี่ จํากัด             1/19/2554
'0105554008690  บจ.เจ็ดดาวเหนือการค ้า จํากัด           1/20/2554
'0103554000263  หจ.อรไพลิน 2102                  1/4/2554
'0103554000352  หจ.เจือ 1946                            1/4/2554
'0103554000395  หจ.สุวารี 3010                           1/4/2554
'0103554000409  หจ.สุนทร 4215                           1/4/2554
'0103554000468  หจ.บุญยก 1967                           1/5/2554
'0103554000476  หจ.อรอุมา 1942                           1/5/2554
'0105554014673             ี
         บจ.ดนตรีลลาคาราบาว จํากัด                     1/31/2554
'0103554004536  หจ.พีเจอาร์                            1/20/2554
'0105554012999  บจ.แอสฟาย จํากัด                         1/27/2554
'0105554005267         ้
         บจ.ลัคกีอพาร์ทเม ้นท์ จํากัด                   1/13/2554
'0103554004986  หจ.นิวยอร์ค แมนชน           ั่             1/24/2554
'0105554014126  บจ.บี เบสท์ ลุค จํากัด                      1/28/2554
'0103554000654  หจ.วันดี 413                            1/5/2554
'0105554000991          ั     ่
         บจ.ปณชยเครืองเย็น ( ประเทศไทย ) จํากัด               1/5/2554
'0103554000051     ั
         หจ.สงเวียน 1940                          1/4/2554
'0103554000077  หจ.ทัศนีย ์ 6000                          1/4/2554
'0105554004392  บจ.ออลไรท์ คอมบิเนชน เซ็นทริก จํากัด       ั่       1/12/2554
'0103554000531  หจ.สาคร 1957                            1/5/2554
'0103554000549  หจ.คําไพร 802                           1/5/2554
'0105554004155  บจ.ดิบ ดิบ จํากัด                         1/12/2554
'0103554003921      ้
         หจ.ผึงด ้าย                            1/18/2554
'0103554001880  หจ.มารวย รับทอง 101                        1/11/2554
'0105554004023                 ี
         บจ.มีเดีย อินฟิ นต ี้ รีเทล จํากัด                1/11/2554
'0105554009611  บจ.ซาอิด ช็อป จํากัด                       1/20/2554
'0105554014819  บจ.คอนเน็ ค สปอร์ต เน็ ตเวิรก จํากัด          ์     1/31/2554
'0103554006890  หจ.เฮงเฮง มากทรัพย์ 5000                     1/31/2554
'0103554005222  หจ.มารวยเงินล ้านมีชาติ ล็อตโต ้                 1/24/2554
'0105554001580  บจ.เจเอ็นดี เว็บ จํากัด                      1/6/2554
'0105554012948            ิ
         บจ.สมูธ ซสเต็มส ์ จํากัด                     1/27/2554
'0105554002951  บจ.สํานักกฎหมาย มรกต และ กิตติภณ จํากัด              1/10/2554
'0105554003027  บจ.พี.ที.เอ็น. แบร์รง จํากัด       ิ่           1/10/2554
'0103554005753  หจ.วิน วิน โกลบอล เน็ ตเวิรก             ์      1/26/2554
'0105554005658    ่
         บจ.ยิงรัก จํากัด                         1/14/2554
'0105554006549  บจ.เอ็มเอสเอ็ม พัฒนา จํากัด                    1/17/2554
'0105554007782                         ั่
         บจ.บราวน์ อินเตอร์เนชนแนล ซเคียวริต ี้ เทคโนโลยี จํากัด   ิ   1/19/2554
'0103554002436  หจ.รีคอนเนอร์ ซัพพลาย                       1/12/2554
'0103554004480  หจ.สยามริช อินเตอร์ซัพพลาย                    1/20/2554
'0105554003612  บจ.วีพบ ี เซอร์วส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
              ี         ิ                  1/11/2554
'0105554005453  บจ.พี ดับบลิว เอส อินเตอร์เนชนแนล เทรดดิง จํากัด     ั่  ้  1/13/2554
'0105554008525  บจ.สานใย โฮลดิง จํากัด      ้                1/20/2554
'0105554011992  บจ.พระนคร โฮลดิง จํากัด       ้              1/26/2554
'0103554005109  หจ.เมธวัชร์ เฟลเวอร์                       1/24/2554
'0105554006859  บจ.หัวกลม จํากัด                         1/17/2554
'0103554000239  หจ.บี.ดี.บี. ซัพพลาย                        1/4/2554
'0103554004412  หจ.แปดรุงพานิช   ่                       1/19/2554
'0105554005712  บจ.อัศวินลอว์ จํากัด                       1/14/2554
'0105554013715  บจ.กิณรินทร์ บิวตี้ แอนด์ สปา จํากัด               1/28/2554
'0103554000484  หจ.ก.เก ้ามงคล                           1/5/2554
'0105554001709  บจ.ต ้นเจริญกุล จํากัด                       1/6/2554
'0105554007839              ู
         บจ.ดีไลท์ฟล เทรดดิง จํากัด          ้          1/19/2554
'0105554003833        ่
         บจ.ยูเนียน อินฟิ นต ี้ จํากัด   ิ               1/11/2554
'0105554003990  บจ.นาวารัตนา จํากัด                        1/11/2554
'0105554012298  บจ.อโศกา เรสเตอรอง จํากัด                               1/26/2554
'0105554005909  บจ.บางกอก คลับ เมเนจเม ้นท์ จํากัด                           1/14/2554
'0105554007537  บจ.ไดอิจ ิ คินโซคุ (ประเทศไทย) จํากัด                         1/18/2554
'0105554013413  บจ.เน็ กซ      ์ เลเวล คอนซัลแทนซ ี่ จํากัด                    1/27/2554
'0105554004643  บจ.สกังเวิรคส ์ จํากัด
                ้      ์                              1/12/2554
'0105554002918  บจ.เพชรแก ้วปั ญญา กรุป จํากัด                 ๊            1/10/2554
'0105554013979  บจ.วงเพชร อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                  ั่         1/28/2554
'0105554012379  บจ.พี.จี.มาร์เก็ตติง จํากัด           ้                   1/26/2554
'0103554005133  หจ.ทู เอ็น อินเตอร์เนชนแนล เซอร์วส             ั่          ิ   1/24/2554
'0105554007529  บจ.เอ็นพลัสทู จํากัด                                  1/18/2554
'0105554008274  บจ.เรียล โฟร์ด ี เวิลด์ จํากัด                             1/19/2554
'0105554008231  บจ.วาย แม็กซ ์ จํากัด                                 1/19/2554
'0105554000117  บจ.เอเอ็มที เทคโนโลยี จํากัด                              1/4/2554
'0105554008096  บจ.เพชรเจ ้าสว กรุป จํากัด   ั          ๊                 1/19/2554
'0105554005542           ี
         บจ.เอเซย มาเจสติค แอร์ไลน์ จํากัด                           1/14/2554
'0105554011593  บจ.โค ้ด ไอที คอนซัลติง จํากัด                  ้           1/25/2554
'0105554002098  บจ.ไออะมานะฮ ์ กรุป จํากัด               ๊                1/7/2554
'0105554007511  บจ.ซุปเปอร์ฟอร์ม จํากัด                                1/18/2554
'0105554007308  บจ.กําแพงเพชร โฮเทล จํากัด                               1/18/2554
'0105554000958            ิ
         บจ.เม็กซกัน ฟู้ ด จํากัด                                1/5/2554
'0105554013529                    ั่
         บจ.อินเตอร์เนชนแนล เอ็ดดูเคชน แอนด์ เมเนจเม ้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด       ั่    1/27/2554
'0105554013456  บจ.ที เอ็กซ ์ 55 จํากัด                                1/27/2554
'0105554007464  บจ.พาวเวอร์ เอเชย เทรดดิง จํากัด         ี           ้       1/18/2554
'0105554001717  บจ.แมนติคอร์ โปรเจคส ์ จํากัด                              1/6/2554
'0105554013430             ั้
         บจ.ไทยฮวระยองยางพารา จํากัด                              1/27/2554
'0105554007472  บจ.ฟิ วเจอร์ เทรนนิง จํากัด              ่                1/18/2554
'0105554009254  บจ.ธารา คริสตัล จํากัด                                 1/20/2554
'0105554007821  บจ.บาร์โคนี่ คอสเมติก จํากัด                              1/19/2554
'0105554014452                ี
         บจ.เดอะ ซเครท เอเจนซ ี่ จํากัด                             1/28/2554
'0105554013898  บจ.กิจการร่วมค ้า เจเอ็มซ                       ี จํากัด     1/28/2554
'0105554009866  บจ.สองเอ็นทีพ ี จํากัด                                 1/21/2554
'0105554001903  บจ.มินต์ เน็ ตเวิรก จํากัด       ์                        1/7/2554
'0105554002977      ้
         บจ.ชอปโน คูทร ์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด
                          ี                    ั่     1/10/2554
'0105554010325          ้
         บจ.วู ้ดดีทอล์คดอทคอม จํากัด                              1/21/2554
'0105554001776  บจ.คเณศการท่องเทียว จํากัด                ่               1/6/2554
'0105554009530  บจ.เอ็ม.จี. ออโต ้เฮาส ์ จํากัด                            1/20/2554
'0105554013065  บจ.เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จํากัด                      1/27/2554
'0105554001920  บจ.จินตภา มีเดีย จํากัด                                 1/7/2554
'0105554002047       ี
         บจ.ยูนค กรุป จํากัด      ๊                             1/7/2554
'0103554003742  หจ.ชไมพรรวย ค ้าโชค                                  1/17/2554
'0103554002398  หจ.กรัณยา ล๊อตโต ้                                   1/12/2554
'0105554006476  บจ.บิโอสตรอม จํากัด                                  1/17/2554
'0103554003611  หจ.มาลีด ี ล๊อตโต ้                                  1/17/2554
'0105554004546  บจ.ที.ที.พี ไมน์นง จํากัด         ิ่                     1/12/2554
'0105554006930  บจ.48 เอ็นจิเนียริง จํากัด          ่                    1/18/2554
'0105554006760  บจ.แอค ไนน พลัส จํากัด                                 1/17/2554
'0105554002471  บจ.อี-คลับ เมเนจเม ้นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด                        1/7/2554
'0105554004694                      ั
         บจ.ทีอาร์ แอคชวเรียล แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วสเซส จํากัด               ้ ิ 1/12/2554
'0103554002304        ี
         หจ.ฐินยา ล๊อตโต ้                                   1/12/2554
'0103554000379  หจ.กมลชนก ล๊อตโต ้                                   1/4/2554
'0105554003949  บจ.โกลเด ้นไทย ออแกไนเซอร์ แอนด์ ทัวร์ จํากัด                     1/11/2554
'0105554007103  บจ.เดอะ โอกี้ เฮาส ์ จํากัด               1/18/2554
'0105554004589     ิ
         บจ.ฮดเด ้น รูสเตอร์ ฟิ ลม จํากัด       ์     1/12/2554
'0105554008819  บจ.เมดิคอล อินโนเวชน เทคโนโลยี่ จํากัด  ั่      1/20/2554
'0105554005062             ์
         บจ.ไอโมเดิรนไลฟ์ จํากัด                 1/13/2554
'0105554003124  บจ.สโลว์ไลฟ์ จํากัด                   1/10/2554
'0103554004102  หจ.จิรัฏ ล๊อตโต ้                    1/18/2554
'0105554007855        ี
         บจ.เอซยู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ์ จํากัด           1/19/2554
'0103554006547  หจ.มงคลเฮาส ์    ้                  1/28/2554
'0105554012760       ้ ์ ิ่    ่
         บจ.เฮาสซง พรีเมียม จํากัด                1/27/2554
'0105554001091  บจ.ทองคําภัทรกิจ จํากัด                 1/5/2554
'0105554010848  บจ.ธารนํ้ า จํากัด                   1/24/2554
'0105554008177           ้
         บจ.ดับเบิล โอ จํากัด                  1/19/2554
'0105554011135         ี
         บจ.พี.ซ.พี. พัฒนา จํากัด                1/24/2554
'0105554009734  บจ.เอสเอ็มดีเซ็นเตอร์ จํากัด              1/21/2554
'0103554002118      ิ
         หจ.สงห์ทอง ล๊อตโต ้                   1/11/2554
'0105554012743               ิ
         บจ.เอ็มดับบลิว ยูนเทรด จํากัด              1/27/2554
'0103554000255  หจ.เฉลิมรัตน์ ล๊อตโต ้                  1/4/2554
'0105554010171  บจ.ยางสยามบริการ จํากัด                 1/21/2554
'0103554001707  หจ.ธงไชยดี ล๊อตโต ้                   1/10/2554
'0105554013693  บจ.ดีวัน เคมิคอลส ์ จํากัด               1/27/2554
'0103554005770  หจ.เอกทัศนันท์                     1/26/2554
'0105554003388  บจ.ไดอิจ ิ เซ็นทรัล (ไทยแลนด์) จํากัด          1/11/2554
'0105554001814  บจ.เวมเบอร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด        ่     1/6/2554
'0105554000826  บจ.เอ็นพี อินเตอร์เนชนแนล 54 จํากัด  ั่        1/5/2554
'0105554007502  บจ.ครูพัฒการ์ด จํากัด                  1/18/2554
'0105554002501  บจ.ไทม์ แกลเลอรี่ (สยาม) จํากัด             1/7/2554
'0103554002517  หจ.แดงคงหมวก ล๊อตโต ้                  1/12/2554
'0105554007847  บจ.ลีดเดอร์ เทคโนโลยี จํากัด              1/19/2554
'0103554001871          ั
         หจ.จรัสชย ล๊อตโต ้                   1/11/2554
'0103554004021  หจ.โปรสมาร์ททูลลิงค์ซัพพลาย  ่             1/18/2554
'0103554002029  หจ.สมันตรัฐ                       1/11/2554
'0105554005852  บจ.ทีเอ็ม สมุนไพร จํากัด                1/14/2554
'0103554002533  หจ.บุญธรรม ดีโชค                    1/12/2554
'0103554002291  หจ.เชาวลิต ล๊อตโต ้                   1/12/2554
'0105554011453  บจ.เดอ เมเลค เจมส ์ จํากัด               1/25/2554
'0105554013804  บจ.เวล ออฟฟิ ศ ซัพพลาย จํากัด              1/28/2554
'0105554001539                ิ
         บจ.ฮอไรซอน บิซซเนส เซอร์วสเซส จํากัด        ิ  1/6/2554
'0103554004013  หจ.รามัญอุดม ล๊อตโต ้                  1/18/2554
'0105554000346  บจ.ปุณธนวัชร์ จํากัด                   1/4/2554
'0103554002215  หจ.วงษ์ พันทา ดี เวล ล็อปเม ้นท์            1/11/2554
'0103554000701  หจ.ชวลิตวงษ์ พันทา                    1/5/2554
'0103554004005  หจ.ณั ฐวรรณดี ล๊อตโต ้                 1/18/2554
'0105554011739  บจ.ธัญยธนิต ลอว์ จํากัด                 1/25/2554
'0105554001440  บจ.เมเจอร์ฟาร์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด      ั่   1/6/2554
'0105554013731  บจ.กรีน เพฟว์ จํากัด                  1/28/2554
'0105554007901  บจ.โฮเต็ล มาร์ท กรุป จํากัด   ๊            1/19/2554
'0105554005488  บจ.จุลย อินเตอร์เนชนแนล จํากัด  ั่          1/14/2554
'0105554012671  บจ.มอร์ตัน เบย์ จํากัด                 1/26/2554
'0105554003809  บจ.เอ็กซกี้ จํากัด                   1/11/2554
'0105554007227  บจ.วี. บูล ไดมอนด์ จํากัด                1/18/2554
'0105554014541  บจ.อัล-กออิม เทรดดิง จํากัด     ้         1/31/2554
'0103554005265  หจ.ว.ปั นเงิน    ้                            1/25/2554
'0105554010830  บจ.แซ็ค แอนด์ แบ็ก อินดัสเทรียล จํากัด                    1/24/2554
'0105554013294  บจ.สง่า ออโต ้ เซอร์วส จํากัด             ิ           1/27/2554
'0105554014215  บจ.เอเซ                  ิ
                     ีย คอมโพสต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จํากัด       1/28/2554
'0105554012981     ่
         บจ.ยีดา (ไทยแลนด์) จํากัด                          1/27/2554
'0105554004490  บจ.เทควิน เทคโนโลยี จํากัด                          1/12/2554
'0105554011798          ิ
         บจ.ซสเตอร์ฮด แมเนจเม ้นท์ จํากัดู้                      1/25/2554
'0103554002223  หจ.ช  ํานาญมาร์เก็ตติง           ้               1/11/2554
'0105554001032  บจ.นั นทพรรณ เฟรท จํากัด                           1/5/2554
'0103554005087  หจ.จิณห์นภา เทรดดิง     ิ            ้            1/24/2554
'0105554001121  บจ.บูช ิ โฮลดิง (ไทยแลนด์) จํากัด
                         ้                       1/5/2554
'0105554013421  บจ.ภูภัฎวัสสา จํากัด                             1/27/2554
'0105554001849  บจ.แฮปปี้ เดย์ ครีเอชน จํากัด           ั่             1/7/2554
'0105554009262  บจ.ไทย คอนเวเยอร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด                 ่   1/20/2554
'0103554004994  หจ.สมาร์ท ออร์แกนไนส                     ์เซอร์     1/24/2554
'0103554003912  หจ.บ ้านหล่อ ล๊อตโต ้                            1/18/2554
'0103554003904  หจ.กําแพง ล๊อตโต ้                              1/18/2554
'0103554001120  หจ.สะลิตพิรัตน์ เทรดดิง                 ้          1/7/2554
'0105554006620  บจ.เคแอนด์ซ            ี อินเตอร์ ซัพพลาย จํากัด         1/17/2554
'0105554004597  บจ.ดู บาย เดย์ จํากัด                            1/12/2554
'0103554000824  หจ.เอกจิรตม์ เทรดดิง   ุ           ้               1/6/2554
'0103554000212  หจ.พเยาว์ด ี ค ้าโชค                             1/4/2554
'0103554000191  หจ.สงห์ลา  ิ                                 1/4/2554
'0105554002837  บจ.สหธิดา จํากัด                               1/10/2554
'0105554014894  บจ.ดับเบิล เจ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด               ั่     1/31/2554
'0103554003947  หจ.อินทัช ล๊อตโต ้ เทรดดิง                   ้       1/18/2554
'0105554007049  บจ.รอยัล ไฟท์ เซ็นเตอร์ จํากัด                        1/18/2554
'0103554005150  หจ.ณวพล ไทยเทรด                               1/24/2554
'0103554003939  หจ.ชมัยกาญจน์ เทรดดิง                   ้         1/18/2554
'0103554001421  หจ.ทิพวัลย์ด ี ค ้าโชค                            1/10/2554
'0103554006521  หจ.บุญเรือง ล๊อตโต ้                             1/28/2554
'0105554003175  บจ.ศรีไกรรัตน์ คอนสตรัคชน จํากัด                  ั่    1/10/2554
'0105554009521             ี ี
         บจ.ทีทพ.ออโต ้เทค จํากัด                           1/20/2554
'0105554002721  บจ.เฟอร์เอเวอร์ จํากัด                            1/10/2554
'0105554013901      ้
         บจ.ตังจรัส จํากัด                              1/28/2554
'0105554012557  บจ.แปง แปง อุตสาหกรรม จํากัด                         1/26/2554
'0105554010619         ี
         บจ.ซเอ็นแอล เอ็กซพอร์ตแอนด์อมพอร์ต จํากัด  ์              ิ  1/24/2554
'0103554000671  หจ.กิตติวัฒนานันท์                              1/5/2554
'0105554003281  บจ.โบว์เบเกอรีเฮาส ์ จํากัด     ่ ้                   1/11/2554
'0105554013405       ิ ิ
         บจ.ศรมานิต จํากัด                              1/27/2554
'0103554006148  หจ.เติมศักดิ์ ล๊อตโต ้                            1/27/2554
'0105554003876  บจ.ณั ฐสรณ์ เฟรช มิลล์ จํากัด                        1/11/2554
'0103554001316  หจ.ไอที ชพ          ี                       1/10/2554
'0105554006409  บจ.บ ้านยาสมุนไพร จํากัด                           1/17/2554
'0103554001341  หจ.ฐกฤต 2554                                 1/10/2554
'0103554006873  หจ.บานอฟฟี่ เพลส3                              1/31/2554
'0103554005354  หจ.สุพทย์ ล๊อตโต ้ิ                             1/25/2554
'0105554000214  บจ.มาสเตอร์ พีซ อินเตอร์เทรด จํากัด                      1/4/2554
'0105554010911  บจ.มงคลหิรัญ วาล์ว (ประเทศไทย) จํากัด                    1/24/2554
'0103554005508  หจ.หนูผา ล๊อตโต ้                              1/25/2554
'0105554006832  บจ.ริชาร์ท อาช ิ จํากัด                           1/17/2554
'0103554000034  หจ.สหรัถผ ้าม่านรถตู ้                1/4/2554
'0103554006041  หจ.เรืองใสสอง ค ้าโชค      ่          1/27/2554
'0103554006121  หจ.จันอ่อน โชคดี                  1/27/2554
'0105554014681  บจ.วรุณ การ์เด ้น ดีไซน์ จํากัด           1/31/2554
'0105554003434  บจ.นรวัฒน์ อะหลัยยนต์ จํากัด       ่     1/11/2554
'0103554005320  หจ.ถนอมดี ล๊อตโต ้                 1/25/2554
'0103554001189  หจ.บุญจันทร์ ค ้าสลาก                1/7/2554
'0105554006077  บจ.เน็ กไทม์ จํากัด                 1/14/2554
'0103554003424  หจ.ณราวุฒ ิ 2011                  1/14/2554
'0105554000028  บจ.แอมเบอร์ ไลน์ โลจิสติคส ์ จํากัด         1/4/2554
'0103554004501  หจ.มารวย รับทอง 18                 1/20/2554
'0103554006881  หจ.บานอฟฟี่ เพลส4                  1/31/2554
'0103554006351  หจ.อุดรดี ล๊อตโต ้                 1/27/2554
'0103554006431        ่
         หจ.เพิมพูล ค ้าโชค                 1/27/2554
'0103554006440  หจ.ศ ิ ิรนภา ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0103554005842  หจ.ทองปุ้ น ล๊อตโต ้                1/26/2554
'0103554005915  หจ.พิมสุคะ ค ้าโชค                 1/26/2554
'0103554004293  หจ.เอ แอนด์ วี ครีเอชน           ั่    1/19/2554
'0103554005389  หจ.ดอนชุม โชคดี                   1/25/2554
'0103554001626  หจ.จิรปพัฒน์ 2554                  1/10/2554
'0105554000508  บจ.ภัคธีรเศรษฐ์ เปเปอร์ จํากัด            1/4/2554
'0103554001979  หจ.โรจน์ศร ิ ล๊อตโต ้     ิ           1/11/2554
'0103554001570  หจ.รวยธนาสมบัต ิ 2554                1/10/2554
'0105554001938  บจ.โลตัสแมนชน จํากัด         ั่       1/7/2554
'0105554001237  บจ.จินดาวัฒนา 2011 จํากัด              1/6/2554
'0103554005672          ิ
         หจ.พสษฐ์พล ล๊อตโต ้                 1/26/2554
'0103554005681     ั
         หจ.ชยธัช ล๊อตโต ้                  1/26/2554
'0105554004040             ์
         บจ.กูดส-ไอเดีย ดอทคอม จํากัด            1/11/2554
'0105554010112  บจ.ฟิ ตติง เฮาส ์ จํากัด้     ้         1/21/2554
'0103554006288  หจ.ใผ่ช       ํานาญ ค ้าโชค         1/27/2554
'0103554005605  หจ.สถิต ล๊อตโต ้                  1/26/2554
'0103554005591  หจ.ลําเพียร ล๊อตโต ้                1/26/2554
'0103554005613  หจ.เอกพล ล๊อตโต ้                  1/26/2554
'0103554001821  หจ.อมรศรี ล๊อตโต ้                 1/11/2554
'0103554005630  หจ.ฉวีวรรณ ล๊อตโต ้                 1/26/2554
'0103554005851  หจ.ชาวรัตน์ ล๊อตโต ้                1/26/2554
'0105554010678  บจ.สยาม อินโนวิค จํากัด               1/24/2554
'0105554011381    ๊
         บจ.กูด แฮนด์ เกรท จํากัด              1/25/2554
'0103554001791           ั
         หจ.ศรีสงข์งาม (2011)                1/10/2554
'0103554006504  หจ.สวรรค์ ล๊อตโต ้                 1/28/2554
'0103554001723  หจ.ณั ชชาภัค (2011)                 1/10/2554
'0103554005478  หจ.อ่อนส ี ล๊อตโต ้                 1/25/2554
'0103554003343  หจ.ชนาสน คอมเมอร์เชยล (2554)ิ          ี  1/14/2554
'0105554007260         ิ
         บจ.ยูนเทค คอมโปเน ้นท์ จํากัด            1/18/2554
'0105554007880  บจ.ไวท์ การ์เด ้น จํากัด              1/19/2554
'0103554000166  หจ.นิรมล ล๊อตโต ้                  1/4/2554
'0103554003271  หจ.นภัสกร คอมเมอร์เชยล 2011          ี   1/14/2554
'0103554003289       ิ
         หจ.เชญโสมสอง (2011)         ่        1/14/2554
'0103554005311  หจ.หนูพน ล๊อตโต ้     ิ             1/25/2554
'0105554010228  บจ.ทรัพย์สยามฟูดส ์ จํากัด             1/21/2554
'0103554003050      ิ ิ
         หจ.ศรเพ็ญ ล๊อตโต ้                 1/13/2554
'0105554004465  บจ.แคนดู โซลูชนส ์ จํากัด  ั่                 1/12/2554
'0103554005401  หจ.คําตา ล๊อตโต ้                        1/25/2554
'0105554012808  บจ.โชติกา (ไทยแลนด์) จํากัด                   1/27/2554
'0103554005494      ิ
         หจ.ศลป์ ล๊อตโต ้                        1/25/2554
'0105554002411  บจ.ทัพพ์นันท์ จํากัด                       1/7/2554
'0105554006395  บจ.หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด      ั่        1/17/2554
'0103554005869         ิ
         หจ.ชุตดาภา ล๊อตโต ้                       1/26/2554
'0103554005524  หจ.ทวี ล๊อตโต ้                         1/25/2554
'0103554005737       ิ
         หจ.สทธิพงค์ ล๊อตโต ้                      1/26/2554
'0103554003297          ิ
         หจ.พิจตร เภตรา (2011)                      1/14/2554
'0105554001598  บจ.บอร์น ทู คอนซัล จํากัด                    1/6/2554
'0103554002363  หจ.เจสน มีเดีย  ั                       1/12/2554
'0103554005745  หจ.อําไพวัฒนา                          1/26/2554
'0103554005711  หจ.อําไพสุวรรณ                         1/26/2554
'0103554003521  หจ.จี เอส เอ็กซ ์ โมบาย                     1/17/2554
'0105554005682  บจ.คอนติเนนตัล เพ ้นท์ จํากัด                  1/14/2554
'0105554001130  บจ.ซาร์ทอรัส โฮลดิงส ์ จํากัด     ้             1/5/2554
'0103554005249  หจ.สามกุมารทอง ล็อตโต ้                     1/24/2554
'0105554011950  บจ.เอส.ที.อาร์. โซลูชน จํากัด       ั่          1/26/2554
'0105554003663  บจ.โคล่อน ดี จํากัด                       1/11/2554
'0105554006093  บจ.มังกี้ เอช อีเว ้นท์ แอนด์ โปรดักชน จํากัด       ั่  1/14/2554
'0103554000085  หจ.รัชรัญชน์การค ้า                       1/4/2554
'0105554000087  บจ.ริเวอร์ ออฟ สมาย จํากัด                    1/4/2554
'0105554010643  บจ.บีเอ็นเอ็น แบมบู (ประเทศไทย) จํากัด             1/24/2554
'0103554005346  หจ.คอมพลัสวัน                          1/25/2554
'0103554005559  หจ.บี.วาย.พี. แอร์ อิเล็คโทรนิคส ์               1/26/2554
'0105554001211              ี
         บจ.แม็สซฟ มาร์เก็ตติง จํากัด      ้            1/6/2554
'0105554013073  บจ.แอลฟา โปร เคมีคอล จํากัด                   1/27/2554
'0105554004210            ั่
         บจ.พาชน ดีไซน์ จํากัด                      1/12/2554
'0105554008983  บจ.สุขสบาย เฮาส ์ จํากัด  ้                  1/20/2554
'0105554006271  บจ.แกดเจ็ตคอนเนอร์ อินเตอร์เนชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ั่   1/17/2554
'0105554000044             ี
         บจ.เอสซเอ็ม เทปกาวและเครืองเขียน จํากัด        ่     1/4/2554
'0103554003068  หจ.บีแอนด์เอส แอดวานซ ์ ซัพพลาย                 1/13/2554
'0103554004684  หจ.กวักทอง                           1/20/2554
'0103554004668  หจ.ณพวรรณพะนั ดรัมย์ ล็อทโต ้                  1/20/2554
'0103554004676  หจ.กวักเงิน                           1/20/2554
'0105554007634     ิ
         บจ.ชนโป โตมิ จํากัด                       1/18/2554
'0105554001075  บจ.นิว สาซ จํากัด                        1/5/2554
'0105554008410  บจ.ธนมิตร โซลูชน จํากัด     ั่               1/19/2554
'0105554014908  บจ.เรฟ สปี ด จํากัด                       1/31/2554
'0103554001260  หจ.คีพ เรคคอร์ด                         1/7/2554
'0105554011003  บจ.เอเจ คราวน์ เทค แอดวานซ ์ จํากัด               1/24/2554
'0105554006441  บจ.เค.พี. อิเลคทริคเซอร์วส จํากัด          ิ      1/17/2554
'0105554004198  บจ.ฟ้ าน่านนํ้ า จํากัด                     1/12/2554
'0105554011844  บจ.เบสท์ ฟิ นนิชชง จํากัด     ิ่              1/25/2554
'0103554002835  หจ.นิค แอนด์ นิว                        1/13/2554
'0105554013391        ิ
         บจ.ซน ไทย หยาง จํากัด                      1/27/2554
'0103554004579  หจ.เก ้าฟ้ าพานิช                        1/20/2554
'0103554004161  หจ.เอ็น.ดี.โอ. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย  ่         1/18/2554
'0105554011836  บจ.สุวัฒน์ ผลิตภัณฑ์รักธรรมชาติ จํากัด             1/25/2554
'0103554003891  หจ.พรพิมล แฟมิล ี่ เทรดดิง            ้       1/18/2554
'0105554012573  บจ.สถิตคุณ แพ็คเกจจิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด     ้            1/26/2554
'0105554003761     ั
         บจ.ชยชนะวิน จํากัด                             1/11/2554
'0105554004571  บจ.มาย วัน สเตชนเนอรี่ จํากัด   ั่                    1/12/2554
'0103554003882  หจ.เอ็ม แอนด์ ที (555) เทรดดิง                 ้      1/18/2554
'0105554007316           ั
         บจ.ภัทรชย ขนสง จํากัด      ่                     1/18/2554
'0105554007120  บจ.เมจิก บ็อกซ เทรดดิง จํากัด            ้           1/18/2554
'0105554010180  บจ.ควอลิต ี้ รีบอร์น จํากัด                        1/21/2554
'0105554001504  บจ.แอดเวอร์ซอล จํากัด                            1/6/2554
'0103554004277        ์ ิ
         หจ.ภักดิหรัญโชติ                              1/19/2554
'0105554005275  บจ.บอส เซอร์เวย์เยอร์ จํากัด                        1/13/2554
'0105554007081  บจ.จอลลี่ โลจิสติกส ์ จํากัด                        1/18/2554
'0105554006417        ี
         บจ.เอเชย ไดร์ฟ จํากัด                           1/17/2554
'0105554013227  บจ.สมายล์ ก๊อปปี้ ปริน เซนเตอร์ จํากัด   ้                1/27/2554
'0103554006580  หจ.คอม ฟี เวอร์                              1/28/2554
'0105554003477    ่ ิ
         บจ.รุงศร ิ เคหะการ จํากัด                         1/11/2554
'0105554003574  บจ.อุดมอนั นท์ทรัพย์ จํากัด                        1/11/2554
'0105554012620  บจ.เบทเทอร์ ซัคเซส ซัพพลาย จํากัด                     1/26/2554
'0103554000123  หจ.โชคสุวัฒน์ไรซ ์                             1/4/2554
'0105554014304                ี ้
         บจ.83 เอ็นจีวเฮาส ์ อินเตอร์เซอร์วส จํากัด            ิ     1/28/2554
'0105554005879                        ิ่
         บจ.ทีบ ี แอ็ดเวอร์ไทซง แอนด์ คอนสตรัคชน จํากัด            ั่  1/14/2554
'0105554009149  บจ.เอ็นวีเอ็น คอนสตรัคชน จํากัด             ั่        1/20/2554
'0103554005206       ิ
         หจ.พิรยะและบุตร                              1/24/2554
'0105554010554                 ์
         บจ.จีเอส เท็กซไทล์ แอนด์ แอพพาเรล จํากัด                  1/24/2554
'0105554003566  บจ.เพาเวอร์ สมาร์ท จํากัด                         1/11/2554
'0103554003190  หจ.ชาญพัฒนกิจ                               1/14/2554
'0103554002240  หจ.กนกพร แอนด์ กนกวรรณ                           1/12/2554
'0105554003752            ์
         บจ.เน็ ตเวิรก โปรเฟสชนนอล โซลูชน จํากัด     ั่         ั่   1/11/2554
'0103554002355  หจ.ทรัพย์มงมี เอ็นเตอร์ไพรส ์
                    ั่                         1/12/2554
'0105554012441  บจ.ส.บุญรักษา โลจิสติกส ์ จํากัด                      1/26/2554
'0103554003696  หจ.สหโรจน์โลหะกิจ                             1/17/2554
'0103554000867  หจ.333 ล็อตโต ้                               1/6/2554
'0103554004315  หจ.สุขสวัสดิทรัพย์มงคล  ์                        1/19/2554
'0103554003572  หจ.เอ็นเค ฟิ ตเนส บ็อกส ์                         1/17/2554
'0105554008738  บจ.กิจการร่วมค ้า เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด               1/20/2554
'0103554004889         ๊
         หจ.โฟร์ดอก ดีไซน์                             1/21/2554
'0105554011411  บจ.โทเทิล ไวร์เลส โซลูชน จํากัด
                 ่                     ั่       1/25/2554
'0103554001944  หจ.ภักดี สวีท                               1/11/2554
'0103554005061  หจ.เอ.พี.จิระเสฐ กรุป         ๊                  1/24/2554
'0103554001961  หจ.เพ็ชร สวีท                               1/11/2554
'0105554010457  บจ.คาริศมา (เวิลด์ไวด์) จํากัด                       1/24/2554
'0105554013260  บจ.ภูผานาคินทร์ จํากัด                           1/27/2554
'0105554007774  บจ.ศรีสหวงศ ์ จํากัด                            1/19/2554
'0105554002594  บจ.พีพ ี โปรเจ็ค มิวสค จํากัด      ิ                 1/10/2554
'0105554004082  บจ.เอ็น วาย ซ ี แอ็ดไวซเซอรี่ จํากัด          ์          1/11/2554
'0105554004074  บจ.เอ็น วาย ซ ี ออดิท จํากัด                        1/11/2554
'0103554003653  หจ.นวลศรี เทรดดิง          ้                   1/17/2554
'0105554002276  บจ.ไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยี จํากัด                       1/7/2554
'0105554008754  บจ.วอต แอนด์ ฮาว จํากัด                          1/20/2554
'0105554002080  บจ.อีอาร์พ ี ไลฟ์ จํากัด                          1/7/2554
'0105554011216  บจ.พาต ้า แฮปปี้ ไลฟ์ โซไซตี้ จํากัด                    1/25/2554
'0105554010465      ู
         บจ.จูจโม (ประเทศไทย) จํากัด                        1/24/2554
'0105554004961  บจ.สุพรรณบุร ี เรียลเอสเตท 2011 จํากัด                         1/13/2554
'0105554014240  บจ.เดอะ แฮนด์ส ออฟ กวนยิน โบดิสตวา จํากัด                  ั     1/28/2554
'0103554003785  หจ.อัศวพาณิชย์                                     1/17/2554
'0105554006697        ิ
         บจ.อีสซมเปิ้ ล จํากัด                                 1/17/2554
'0105554001644  บจ.โล่เขนพลัส จํากัด                                  1/6/2554
'0105554001831  บจ.จีโอ ไทย เมดิคอล จํากัด                               1/7/2554
'0105554004261      ่        ิ
         บจ.ดีวา ยูนเวอร์แซล จํากัด                               1/12/2554
'0105554011984  บจ.อีพาร์ส เอ็นจิเนียร์รง จํากัด          ิ่                 1/26/2554
'0102554000017  หส.ไอดีโอเอ็น                                      1/6/2554
'0103554006270  หจ.เคพี เทคโนโลยี โซลูชน                      ั่         1/27/2554
'0105554008070  บจ.แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร์ จํากัด                        1/19/2554
'0103554001138  หจ.วี วิน โปรดักชน             ั่                      1/7/2554
'0105554011259  บจ.โอเฟอร์แลมโป จํากัด                                 1/25/2554
'0105554001300  บจ.โกลเบิลพรีเมียมเทรดดิง จํากัด                    ้        1/6/2554
'0105554001296  บจ.13 กันยา ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จํากัด                         1/6/2554
'0105554006506  บจ.ไววิทย์ จํากัด                                   1/17/2554
'0105554012247  บจ.โกลบอล สโตเรจ แอนด์ เทรดดิง (ประเทศไทย) จํากัด             ้      1/26/2554
'0105554004201  บจ.แฮปปี้ ที มูฟวี่ จํากัด                               1/12/2554
'0103554004382  หจ.ปริตา เทรดดิง           ้                         1/19/2554
'0105554010279  บจ.เอนิธง คอมมิวนิเคชน จํากัด
                 ิ                   ั่               1/21/2554
'0105554003671  บจ.เดอะ สเตชน มอลล์ จํากัด   ั่                           1/11/2554
'0105554012883  บจ.เอส.เอ. ออโต ้ จํากัด                                1/27/2554
'0105554006603  บจ.ไวซ ์ ดิเวลลอปเมนท์ 9 จํากัด                            1/17/2554
'0105554013197               ั่
         บจ.เจเนอเรชน ฟิ ฟตี้ พลัส จํากัด                            1/27/2554
'0105554004562  บจ.เอ็มเอจีเอ จํากัด                                  1/12/2554
'0105554006824         ี          ิ
         บจ.เอเซย แปซฟิค กรีน เอนเนอร์ย ี คอร์ปอเรชน จํากัด               ั่   1/17/2554
'0105554014690     ี ิ ิ
         บจ.ซนธ ฮลล์ กรุป จํากัด        ๊                        1/31/2554
'0105554014916  บจ.มาย บัส เอ็นเนอร์จ ี้ จํากัด                            1/31/2554
'0105554002659            ่
         บจ.919 มันคง กรุป จํากัด         ๊                       1/10/2554
'0103554003548  หจ.เศรษฐีถาวร ล๊อตโต ้                                 1/17/2554
'0103554003556  หจ.กองทัพธรรม ล๊อตโต ้                                 1/17/2554
'0105554004368  บจ.ไทย โปรคิวเรส กูดส ์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชน จํากัด                ั่  1/12/2554
'0105554012239  บจ.เซาท์อส เอเซย บรอดคาสติง จํากัด
                    ิ            ี            ้       1/26/2554
'0105554001695  บจ.เอส.โอ. อินเตอร์เนชนแนล (แบ็งค็อก) จํากัด          ั่            1/6/2554
'0105554005721  บจ.บุญยาน คอนสตรัคชน แอนด์ ดีเวลล็อปเม ้นท์ จํากัด     ั่             1/14/2554
'0103554001430  หจ.พรพิยะ ล๊อตโต ้                                   1/10/2554
'0103554001456    ่
         หจ.มันคงดี ค ้าโชค                                   1/10/2554
'0103554001464  หจ.เบสท์เพาเวอร์ ล๊อตโต ้                               1/10/2554
'0105554006867  บจ.บลู เซลล์ เมดิคัล จํากัด                              1/18/2554
'0105554013634  บจ.ทรัพย์เจริญ คอมพาร์ทเมนต์ จํากัด                          1/27/2554
'0105554000168  บจ.เค พี ที โฮลดิง จํากัด           ้                     1/4/2554
'0103554003386  หจ.ปริยาภัทร 2011                                   1/14/2554
'0103554003408  หจ.ฐิตพงศ ์ (2011)
              ิ                                      1/14/2554
'0103554003441  หจ.พีระพล คอมเมอร์เชยล (2011)               ี              1/14/2554
'0103554003467  หจ.ธันยาภัทร์ คอมเมอร์เชยล (2011)                 ี          1/14/2554
'0105554008037  บจ.กลาสเซ ่ แอนด์ เฟรม จํากัด                             1/19/2554
'0105554006387                 ุ
         บจ.ทิพย์รัตน์สดภักดีภไชย จํากัด          ู                  1/17/2554
'0105554009297  บจ.กฎหมายสุทธิธรรม จํากัด                               1/20/2554
'0103554003581  หจ.วายซว ี     ี                                  1/17/2554
'0103554001502  หจ.ริญญ์รภัส ล๊อตโต ้                                 1/10/2554
'0103554001511  หจ.ธนากรดี ล๊อตโต ้                                  1/10/2554
'0105554002934            ์
         บจ.เอ็กซ-ไซท์ ไอที จํากัด                        1/10/2554
'0103554001634  หจ.จิรวัฒน์ ทรัพย์เจริญ                         1/10/2554
'0105554001636  บจ.กรีนเวย์ สมาร์ทโฮม จํากัด                       1/6/2554
'0105554009467  บจ.อู่ รัตนชย จํากัด  ั                        1/20/2554
'0105554012069  บจ.17 อัญญวีร ์ โฮลดิง จํากัด        ้              1/26/2554
'0105554000656  บจ.เอสเอเอ็น ไทย เทรดดิง จํากัด              ้        1/4/2554
'0105554009742  บจ.อินเตอร์ ไฟว์ สตาร์ กรุป จํากัด           ๊        1/21/2554
'0105554009807  บจ.ไนน์ ไอ สไตล์ จํากัด                         1/21/2554
'0105554000141     ิ ิ ี
         บจ.ศรชวา จํากัด                              1/4/2554
'0105554005046                  ี
         บจ.เอ็มเอชซซ ี อินเตอร์เนชนแนล จํากัด             ั่    1/13/2554
'0103554003670  หจ.นิพนธ์ด ี ล๊อตโต ้                          1/17/2554
'0103554001669  หจ.โชติอนั นต์ ทรัพย์ทวี                         1/10/2554
'0105554000893  บจ.เพาเวอร์ไมเซอร์ เอ็นเนอร์ย ี่ จํากัด                  1/5/2554
'0103554001448  หจ.บานเย็น ล๊อตโต ้                           1/10/2554
'0105554011879  บจ.ดิชเชส ที แอนด์ ไอ จํากัด                       1/25/2554
'0103554003360  หจ.ครองนภา (2011)                            1/14/2554
'0105554003426  บจ.ทริปเปิ้ ล เค โปรดักส ์ จํากัด                    1/11/2554
'0105554003531  บจ.เอ็นเนอร์ย ี่ เจวี จํากัด                       1/11/2554
'0105554012093          ี
         บจ.เอเชย เทเลคอมมูนเคชน แอนด์ แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
                                   ิ    ั่      1/26/2554
'0105554002543  บจ.เวลแพลน ครีเอชน จํากัด         ั่               1/10/2554
'0105554008312  บจ.โปร เซอร์วส ซัพพลาย จํากัด   ิ                   1/19/2554
'0105554007286  บจ.กินดี อยูด ี 34 จํากัด ่                       1/18/2554
'0105554002691  บจ.สตาร์ ไบโอ จํากัด                           1/10/2554
'0105554003698  บจ.ไอ กรีน เซรฟ จํากัด        ิ์                 1/11/2554
'0105554001083  บจ.วีล โอเชยน จํากัด    ี่                      1/5/2554
'0105554004171  บจ.ผงเฉิน เอเซยทัวร์ จํากัด       ี                1/12/2554
'0103554005257  หจ.แอนนี่ ล็อตโต ้                            1/24/2554
'0103554004820  หจ.แก ้วมณีรัตน                             1/21/2554
'0103554001804  หจ.โคลเวอร์ ลัคกี้                            1/11/2554
'0105554003213  บจ.กลอรี่ ไซเอ็นติฟิค แอนด์ เอ็นจิเนียริง (2011) จํากัด       ่  1/11/2554
'0103554001103  หจ.ไอวี่ คลีน                               1/7/2554
'0105554001202  บจ.เอสที โกลเด ้น ดราก ้อน จํากัด                     1/6/2554
'0103554001642  หจ.กัลยาภัสร์ ทรัพย์ทวี                         1/10/2554
'0105554007235  บจ.ไพค์ จํากัด                              1/18/2554
'0105554008533  บจ.ดิ อินดัสเทรียล เรฟโวลูชน จํากัด                ั่   1/20/2554
'0105554004031           ี
         บจ.เค ซล การ์ด จํากัด                          1/11/2554
'0105554011399  บจ.ฟูลเวลกรุป จํากัด      ๊                     1/25/2554
'0105554010147  บจ.เฟมมาร์ท จํากัด                            1/21/2554
'0105554004431  บจ.ทริปเปิ้ ล ไนน์ พลัส จํากัด                      1/12/2554
'0105554013707  บจ.ไลก ้า สแนป จํากัด                          1/27/2554
'0105554005381             ้
         บจ.ดับเบิลยู เดคคอร์ จํากัด                       1/13/2554
'0105554007812        ิ
         บจ.ยูนเวอร์แซลการ์ดกรุป จํากัด            ๊         1/19/2554
'0105554010350      ั่
         บจ.วิชน เวิลด์ พรีเมียม จํากัด                      1/21/2554
'0105554010368  บจ.เทคโน เอชดี จํากัด                          1/21/2554
'0105554004741  บจ.กรีน เบท จํากัด                            1/13/2554
'0105554002039  บจ.เจแอล อินเตอร์ จํากัด                         1/7/2554
'0105554002161  บจ.เอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส ์ จํากัด                  1/7/2554
'0105554001164     ี
         บจ.ซโอเอส การบัญชและกฎหมาย จํากัด       ี             1/6/2554
'0105554001857  บจ.เจเอพี อินเตอร์เนชนแนล จํากัด         ั่            1/7/2554
'0105554009025  บจ.เมทอล เดคอร์ จํากัด                          1/20/2554
'0105554011747  บจ.ทีจซ ี แอสเสทส ์ จํากัด
                ี                             1/25/2554
'0105554006425  บจ.เอ็มเจซ ี เพอร์เฟค จํากัด                    1/17/2554
'0105554011445  บจ.โกลเด ้น ดิง การท่องเทียวและการค ้า(ประเทศไทย) จํากัด ่     1/25/2554
'0105554013995  บจ.ดรีมดีไซน์ พลัส จํากัด                      1/28/2554
'0105554014649         ิ
         บจ.สตูดโอ ดีเลเนอร์จ ี จํากัด                    1/31/2554
'0105554010635  บจ.นารา คอร์ปอเรชน จํากัด          ั่           1/24/2554
'0103554002401  หจ.ทรัพย์ผานิต                           1/12/2554
'0105554004929  บจ.เอสทีพ ี แอดซายน์ จํากัด                     1/13/2554
'0105554007570  บจ.6 เอส จํากัด                           1/18/2554
'0105554014088  บจ.แอล.เอส.วาย. จํากัด                       1/28/2554
'0105554005321  บจ.เคยู พลัส จํากัด                         1/13/2554
'0105554013481  บจ.เอสทู มอเตอร์ จํากัด                       1/27/2554
'0105554007561      ี     ิ
         บจ.ซท ี ซสเต็ม เอ็นจิเนียริง จํากัด         ่       1/18/2554
'0105554002667  บจ.ซูเลียน สาธุประดิษฐ์ นิว เอเยนซ ี่ จํากัด            1/10/2554
'0105554005071        ์
         บจ.เฟิ รส แชพเตอร์ จํากัด                      1/13/2554
'0103554002282  หจ.ช       ั
           ัย ชย ซัพพลาย                         1/12/2554
'0103554000883  หจ.เกียรติมงคลเดินรถ                         1/6/2554
'0105554006719  บจ.ดีไซเนอร์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด           ั่  1/17/2554
'0103554002452       ิ
         หจ.ซง นํ า เนียว       ้                   1/12/2554
'0105554006107  บจ.ดาต ้าไซต์ จํากัด                        1/14/2554
'0105554006204  บจ.ไอเด็น เฟอร์นเจอร์ จํากัด    ิ                1/14/2554
'0105554004619  บจ.คลาวด์ซอส ไอที จํากัด                      1/12/2554
'0105554012271  บจ.ฟอลโล มี ไบค์ ทัวร์ จํากัด                    1/26/2554
'0105554006034  บจ.เว็บสเตอร์ เทคโนโลยี จํากัด                   1/14/2554
'0105554010236  บจ.เดอะ สมาร์ท สตั๊ดดี้ นิวซแลนด์ จํากัด          ี    1/21/2554
'0105554014355               ี่
         บจ.เปอร์เชยน ทัวริสต์ แม็กกาซน จํากัด            ี   1/28/2554
'0105554003418  บจ.แพ็คทูแม็กซ ์ (ประเทศไทย) จํากัด                 1/11/2554
'0105554006808  บจ.อาคาตา เท็กซทล (ไทยแลนด์) จํากัด  ์ ิ              1/17/2554
'0105554010961  บจ.เอสพีพลัส โฮลดิงส ์ จํากัด         ้          1/24/2554
'0105554014258  บจ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จํากัด                    1/28/2554
'0105554002438  บจ.ซ ี อควาคัลเจอร์ โฮลดิง จํากัด           ้       1/7/2554
'0105554000842                  ั่
         บจ.อินเตอร์เนชนแนล บี พี โอ จํากัด                  1/5/2554
'0105554002632  บจ.โยโดโก (ไทยแลนด์) จํากัด                     1/10/2554
'0105554012484  บจ.สยามพัฒนา มารีไทม์ จํากัด                    1/26/2554
'0105554011330  บจ.โทมินากะ เทรดดิง จํากัด            ้         1/25/2554
'0105554012867  บจ.ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ (ประเทศไทย) จํากัด             1/27/2554
'0105554003221  บจ.ไทย เลจเจนด์ จํากัด                       1/11/2554
'0105554001571  บจ.เจจีพ ี ปิ โตรเลียม จํากัด                    1/6/2554
'0105554013961  บจ.เทียนฉลอง จํากัด                         1/28/2554
'0103554004439  หจ.ราชรักษ์ เทรดดิง            ้             1/19/2554
'0102554000041  หส.พรพรรณ 21                            1/19/2554
'0105554007111  บจ.เบลสซงบิซ จํากัด  ิ่                      1/18/2554
'0103554004188  หจ.จอยนํ าโชค                            1/19/2554
'0105554006590  บจ.เอเล่ คอนเนคชน จํากัด        ั่              1/17/2554
'0105554014134  บจ.ไทม์ไดร์ฟ จํากัด                         1/28/2554
'0102554000025  หส.เพชรนํ้ าหนึง-54      ่                  1/19/2554
'0105554012841  บจ.มายเบสเฟรนด์ จํากัด                       1/27/2554
'0103554000760     ิ ิ
         หจ.สรชาตรี 50709                           1/5/2554
'0105554001318  บจ.ทองนาภา เทรดดิง จํากัด             ้         1/6/2554
'0103554006717            ่
         หจ.สดใสรุงเรืองพาณิชย์                       1/28/2554
'0105554014622  บจ.ไครโอแก๊ส จํากัด                         1/31/2554
'0102554000050     ั
         หส.ชยศรี 36                             1/19/2554
'0103554000620  หจ.จีราภา 9007                                        1/5/2554
'0103554003769  หจ.ดับบลิววาย เทรดดิง                     ้               1/17/2554
'0105554011305  บจ.ไทยธนวัฒน์ เมเนจเมนท์ จํากัด                               1/25/2554
'0103554003688  หจ.เจ.เอส. พรินท์ตง        ้         ิ้                   1/17/2554
'0105554001377       ิ
         บจ.ซต ี้ ไอดีล จํากัด                                     1/6/2554
'0105554003906  บจ.เวิลด์วอเตอร์เจ็ตเรซซง แอนด์ รีครีเอชนนั ล จํากัด          ิ่       ั่  1/11/2554
'0102554000033  หส.ทองผลา 94                                         1/19/2554
'0105554006051  บจ.แคนแมน กรุป จํากัด         ๊                           1/14/2554
'0105554008240  บจ.พิมลรัตน์ 345 จํากัด                                   1/19/2554
'0105554002349                  ้
         บจ.เค.ที.ดับเบิลยู. ออโต ้ อิมพอร์ต จํากัด                          1/7/2554
'0105554004007  บจ.วี.เอส.ที. แมชชนเนอรี่ จํากัด          ี                    1/11/2554
'0105554003914  บจ.เจ็ตสกี เวิลด์คัพ กรังด์ปรีซ ์ จํากัด                           1/11/2554
'0103554003084        ั
         หจ.คําชยการค ้า (2011)                                    1/14/2554
'0105554004422             ิ
         บจ.ทรีโอ ซนเนอยี จํากัด                                   1/12/2554
'0105554002004  บจ.ควอนตัม มาร์เก็ตติง จํากัด               ้                 1/7/2554
'0105554005674         ั่
         บจ.เวเคชนแอนด์ทราเวลเซ็นเตอร์ จํากัด                             1/14/2554
'0105554009319  บจ.ออเรียนทัล วอยาจ จํากัด                                  1/20/2554
'0105554004333  บจ.คอมมิวนิเคชน อาร์ต จํากัด       ั่                         1/12/2554
'0105554000192  บจ.แกรนด์ ออแกนิค จํากัด                                   1/4/2554
'0105554010384  บจ.บูรพาพิมาน จํากัด                                     1/24/2554
'0105554011551     ี     ี
         บจ.ซไอซเอส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด                             1/25/2554
'0105554011631  บจ.เจ วัน ซัพพลาย จํากัด                                   1/25/2554
'0103554006598  หจ.คลังทอง มาร์เก็ตติง                    ้                1/28/2554
'0105554000800  บจ.มายแบ๊คสปา(ประเทศไทย) จํากัด                                1/5/2554
'0105554001431  บจ.ไอโอ เน็ ตเวิรกส ์ จํากัด        ์                         1/6/2554
'0105554014495  บจ.ไวษ สมิต จํากัด                                      1/28/2554
'0105554005551  บจ.ฟี นิกซ ์ แพคเกจจิง โซลูชนส ์ จํากัด         ้             ั่    1/14/2554
'0105554010287  บจ.เอ็ม เอ็ม พาราไดซ ์ จํากัด                                1/21/2554
'0105554010244               ี
         บจ.เอส.พี.ซ. อินสปายเรชน จํากัด                      ั่        1/21/2554
'0105554003337  บจ.โมบิคอน อิเล็กทรอนิกส ์ ซัพพลาย จํากัด                          1/11/2554
'0105554002675     ี ิ
         บจ.ชควร์ จํากัด                                       1/10/2554
'0105554009998  บจ.ไบโอเอ็นเนอร์ย ี่ แอน ปิ โตรเคมีภัณฑ์ จํากัด                       1/21/2554
'0105554008606  บจ.พีพ ี เนเจอรัล เฮรบ จํากัด             ิ์                   1/20/2554
'0103554004200  หจ.ปราณีทรัพย์                                        1/19/2554
'0103554004854  หจ.บุญนํ าพา มาร์เก็ตติง                      ้            1/21/2554
'0105554011780  บจ.ฟู ฟั งค์ชน จํากัด  ั่                                  1/25/2554
'0105554005283  บจ.ซัน วอเตอร์ แอนด์ เอิรธ จํากัด                       ์       1/13/2554
'0105554003108  บจ.พีจอห์น คอร์ปอเรชน จํากัด
             ่                            ั่             1/10/2554
'0103554001243  หจ.ไทยหร่าน ทราแวล                                      1/7/2554
'0105554008347  บจ.พับบลิค อาย จํากัด                                    1/19/2554
'0103554000832  หจ.บี แอนด์ โอ เทรดดิง ซัพพลาย                    ้            1/6/2554
'0105554007898                ี ิ
         บจ.เอสยูท ี ซวล (ไทยแลนด์) จํากัด                              1/19/2554
'0103554000956  หจ.ภัทรพลฝน เอ็นเตอร์ไพรส ์                                  1/6/2554
'0105554009581  บจ.กนก ทัวร์ จํากัด                                     1/20/2554
'0105554012832  บจ.ไอเออีเอ กรุป จํากัด       ๊                            1/27/2554
'0105554014932  บจ.รพีภัส ดีเวลอปเมนท์ จํากัด                                1/31/2554
'0103554001481  หจ.ที เน็ ต โซลูชน              ั่                       1/10/2554
'0105554014185  บจ.บางกอก ลัค คอนสตรัคชน จํากัด                         ั่      1/28/2554
'0105554009751  บจ.คํารน จํากัด                                       1/21/2554
'0105554002021                 ิ
         บจ.ไดมอนด์อควิปเม ้นท์แอนด์เซอร์วสเซส จํากัด                     ิ    1/7/2554
'0105554002608  บจ.เซอร์วส อีโวลูชน เซ็นเตอร์ จํากัด
                   ิ              ั่                     1/10/2554
'0105554001628  บจ.ไลฟ์ - แฮปปี้ ไทม์ จํากัด                              1/6/2554
'0105554004856  บจ.เอส.เอ็น มาร์เก็ตติง แอนด์ เทรดดิง จํากัด        ้           ้  1/13/2554
'0105554007715  บจ.พลักอิน มีเดีย จํากัด                               1/18/2554
'0105554002535  บจ.สปอร์ต คอร์ปอเรชน จํากัด                 ั่            1/7/2554
'0105554005810             ี
         บจ.เอสซจ ี รามอินทรา จํากัด                              1/14/2554
'0105554008541  บจ.ไลต์นง บีช จํากัด  ิ่                              1/20/2554
'0105554001393  บจ.นาโม ซอสซง แอนด์ ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด  ิ่                    1/6/2554
'0105554004554  บจ.คัลเจอร์ราม่า จํากัด                                1/12/2554
'0105554013782           ิ
         บจ.เซซเลีย มิวสค จํากัด             ิ                   1/28/2554
'0105554003329  บจ.ฟิ ตเนสทูรแพร์ จํากัด       ี                        1/11/2554
'0105554005101  บจ.พริม ครอพซายเอนซ ์ จํากัด                             1/13/2554
'0105554000923  บจ.โซลูชน ซอฟท์ จํากัด   ั่                             1/5/2554
'0105554004635  บจ.คชา เคมีการเกษตร จํากัด                              1/12/2554
'0105554002730  บจ.จตุจักร 99 สแควร์ จํากัด                              1/10/2554
'0105554006166  บจ.พี วิท พี จํากัด                                  1/14/2554
'0105554012697  บจ.เบสออนทรูไบนารี่ จํากัด                              1/27/2554
'0105554000338  บจ.จอเล็ก จํากัด                                    1/4/2554
'0105554004716       ้
         บจ.เฮาส ์ ออฟ กริฟฟิ น จํากัด                             1/12/2554
'0103554002371  หจ.จันทริกานนท์                                    1/12/2554
'0105554005291  บจ.เลิฟลี่ ไวน์ จํากัด                                1/13/2554
'0105554004376  บจ.สยาม พีเทค กรุป จํากัด             ๊                  1/12/2554
'0105554004511  บจ.ไพร์มเวิลดิ์ โซลูชน จํากัด             ั่               1/12/2554
'0105554003060  บจ.โอเอ็มจี เอนเตอร์ไพรส จํากัด                            1/10/2554
'0105554008568      ิ
         บจ.ซนเนอจี ไฮโดรมาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด                      1/20/2554
'0105554011658  บจ.พอดี มีเดีย จํากัด                                 1/25/2554
'0105554006212  บจ.พี.เอ็ม.พี. ทรานเซอร์วส จํากัด                  ิ        1/14/2554
'0105554004341  บจ.ไอดู เซอร์วส จํากัด          ิ                      1/12/2554
'0105554002888  บจ.บีบท ี บิลดิง คอนสทรัคชน จํากัด
                 ี                            ั่      1/10/2554
'0105554014002  บจ.จอลลียนเวิรส จํากัด    ่ ู ิ ์                         1/28/2554
'0105554009971     ี
         บจ.ซท ี เอเชย คอร์ปอเรชน จํากัด  ี               ั่         1/21/2554
'0105554014665  บจ.ไทย แอสซ ี่ เทค จํากัด                               1/31/2554
'0105554003639  บจ.โทรา 1010 จํากัด                                  1/11/2554
'0105554006913  บจ.เอแซป โลจิสติกส ์ จํากัด                              1/18/2554
'0105554014436  บจ.มาตาปิ ตุ ควอลิต ี้ ฟู้ ด จํากัด                          1/28/2554
'0105554003868  บจ.แอสเซ็นท์ รีกัล จํากัด                               1/11/2554
'0103554001006  หจ.เอส.ซ.ซัพพลาย แอนด์ ทูล   ี                            1/7/2554
'0105554005577  บจ.อัมมระปุระ จํากัด                                 1/14/2554
'0105554008550  บจ.พีแอนด์เอ็น กลอรี่ แอคเคาน์ตง จํากัด                    ิ้   1/20/2554
'0105554008720            ์
         บจ.เอ๊กซเซลเลียน จํากัด          ่                     1/20/2554
'0105554012590  บจ.โกลบอล แม็กเน็ ต จํากัด                              1/26/2554
'0105554012654  บจ.โปรเกรสไทยเทรดดิง จํากัด                   ้           1/26/2554
'0105554009670         ิ
         บจ.ภูมนวกิจวิศวการ จํากัด                               1/21/2554
'0105554010520  บจ.ก ้องธนโลหะโชค จํากัด                               1/24/2554
'0105554005640  บจ.แอคเซนท์ เอเชย จํากัด              ี                 1/14/2554
'0105554004317  บจ.วีลงค์ ลอจิสติกส ์ จํากัด
               ิ                                     1/12/2554
'0105554006085  บจ.พราวด์ไอเดีย จํากัด                                1/14/2554
'0105554002306  บจ.ออล กูดส ์ เทรดดิง จํากัด   ๊            ้               1/7/2554
'0107554000020  บมจ.โปลิ เคม อินเตอร์ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         ๊       1/20/2554
'0103554002754  หจ.ไอ.เอส.เอ.เอ็น.                                  1/13/2554
'0105554006581  บจ.ไอเดีย ซอฟท์แวร์ โซลูชน จํากัด                      ั่    1/17/2554
'0103554003262  หจ.บุญเสริมชนภัทร์           ิ                       1/14/2554
'0105554012930  บจ.เคพลัส โปรดักส ์ จํากัด                             1/27/2554
'0103554001332  หจ.124 มีทองมาก                                  1/10/2554
'0105554000753  บจ.เอ็มเอ็น ฟาร์มาคอส จํากัด                            1/5/2554
'0105554000052  บจ.ที แอนด์ ที เลทเทอร์ เทค จํากัด                         1/4/2554
'0105554011267  บจ.ขันทอง ออโต ้คาร์ จํากัด                            1/25/2554
'0103554002827  หจ.ดราก ้อนเน็ ทเวิรค       ์                        1/13/2554
'0105554000389             ี
         บจ.เคที ซเคียวริต ี้ แอนด์ ออโต ้ ลิส จํากัด                    1/4/2554
'0105554009068  บจ.แพลนเน็ ท พร็อพเพอร์ต ี้ จํากัด                         1/20/2554
'0105554006182  บจ.อาร์ 78 ไทย แรทแทน จํากัด                            1/14/2554
'0105554001873            ้
         บจ.การ์เดียน โพริต ี้ เซอร์วส จํากัด                ิ        1/7/2554
'0105554013332      ิ
         บจ.ฮวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชน จํากัด                      ั่  1/27/2554
'0105554004066  บจ.ซันฟลาย จํากัด                                 1/11/2554
'0103554004331  หจ.ธนทรัพย์ก ้าวหน ้า                               1/19/2554
'0105554006972  บจ.อีสยาม เซ็นเตอร์ เทรดดิง จํากัด                    ้     1/18/2554
'0105554001008  บจ.ตุ ้มนิลกาล ออโต ้พาร์ท จํากัด                          1/5/2554
'0105554001750  บจ.ไอ-เฟนซ ์ แมนูแฟคเจอริง 2010 จํากัด                 ่      1/6/2554
'0105554009645     ๊      ิ์
         บจ.กูดเสรฟ เทรดดิง จํากัด      ้                       1/21/2554
'0105554000974  บจ.เอสวีทเอ จํากัด   ี                              1/5/2554
'0105554003825  บจ.ชนกนั นท์ เอ็นจิเนียริง จํากัด             ่            1/11/2554
'0105554003736  บจ.อาร์ เอฟ เอส อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                   ั่   1/11/2554
'0105554013146          ี
         บจ.วสุ ซคอนสแควร์ จํากัด                              1/27/2554
'0105554005330  บจ.คีย ์ แมน ฟาร์ม เทค จํากัด                           1/13/2554
'0105554010660  บจ.กรีน โลจิสติกส ์ จํากัด                             1/24/2554
'0105554011852        ิ        ์
         บจ.ภูรทัศน เอ็กซพอร์ต อิมพอร์ต จํากัด                       1/25/2554
'0103554004960  หจ.โชนั น ซอโช      ื                            1/21/2554
'0105554008746  บจ.โกลบอล วาเคชน จํากัด         ั่                     1/20/2554
'0105554009548  บจ.เจตน์ การ์เม ้นท์ จํากัด                            1/20/2554
'0105554003451  บจ.ธัญกุลทิพย์ จํากัด                               1/11/2554
'0105554007910  บจ.โอโอทรี คอสเมติกสรเสรช จํากัด               ์ ี ิ์        1/19/2554
'0105554012875  บจ.สตาร์แพ๊กเกจจิงซ       ้          ัพพลายส ์ จํากัด        1/27/2554
'0105554011089  บจ.สตาร์ ออยล์ จํากัด                               1/24/2554
'0105554003302  บจ.พี.เอส. บิวตี้ จํากัด                              1/11/2554
'0103554003530  หจ.พี พลัส อินเตอร์ กรุป               ๊              1/17/2554
'0105554006689  บจ.สวน-สระ-ลาน จํากัด                               1/17/2554
'0105554014100  บจ.อินจีเนียส เอ็ดดูเคชน จํากัด             ั่             1/28/2554
'0105554014151  บจ.สไบคํา จํากัด                                  1/28/2554
'0105554011534  บจ.สยาม มีท เซอร์วส จํากัด           ิ                 1/25/2554
'0105554009076  บจ.จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุป จํากัด                 ๊       1/20/2554
'0105554009203  บจ.ซ ี ออฟ สปา (ประเทศไทย) จํากัด                         1/20/2554
'0105554012191    ่
         บจ.รุงโรจน์ ทรัพย์ทวี (2010) จํากัด                        1/26/2554
'0105554013251  บจ.ซ ี 13 คอร์ปอเรชน จํากัด         ั่                  1/27/2554
'0105554013464  บจ.พีอาร์เอส-นิช ิ จํากัด                             1/27/2554
'0105554011917         ่
         บจ.กลินดอกแก ้ว จิวเวลรี่ จํากัด                          1/26/2554
'0105554005470  บจ.โอ-วัน อินเตอร์เทรด จํากัด                           1/13/2554
'0105554005143  บจ.เคดีดับบลิว เอเชย จํากัด            ี                1/13/2554
'0103554005095  หจ.สกินแคร์ อินฟิ นเทลี        ิ                      1/24/2554
'0105554011348                ู
         บจ.ทีท ี ฟอร์จน เอ็นจิเนียริง จํากัด               ่         1/25/2554
'0105554005119       ี
         บจ.ซ.เอ็น.ไฟน์ จิวเวลรี่ จํากัด                          1/13/2554
'0105554007961  บจ.ทีเอสทีฟลาย ทราเวล เอเจ ้น จํากัด                        1/19/2554
'0103554002088  หจ.โฮเน็ กซ ์ อินเตอร์เนชนแนล                 ั่          1/11/2554
'0105554011607  บจ.พีเมค เอ็นจิเนียริง จํากัด       ่                    1/25/2554
'0105554010163  บจ.ไทย วัฒน์ ฟู้ ด จํากัด                         1/21/2554
'0105554013081  บจ.พระเลียง อินเตอร์เนชนแนล จํากัด        ั่            1/27/2554
'0103554004455  หจ.ซ ี เอ็น เอ็นจิเนียริง เอเลเวเทอร์ ่                  1/19/2554
'0103554003238  หจ.ณิชาพูลสุข                               1/14/2554
'0105554011020  บจ.เอนิล ไดมอนด์ส จํากัด                          1/24/2554
'0103554003432  หจ.เจนจิต ตะพัง                              1/14/2554
'0105554004406  บจ.ไพร์ม นั มเบอร์ จํากัด                         1/12/2554
'0105554012131        ิ
         บจ.แปซฟิค เทเลคอมมิวนิเคชนส ์ จํากัด            ั่       1/26/2554
'0105554007391  บจ.เอซ มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชน จํากัด             ั่     1/18/2554
'0105554003779  บจ.ภูตรา คอร์ปอเรชน จํากัด     ั่                   1/11/2554
'0105554014061  บจ.ไซน์ กิ๊ ฟ จํากัด                            1/28/2554
'0105554013201  บจ.เรโซเทล แมเนจเม ้นท์ อินเตอร์เนชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด      ั่  1/27/2554
'0105554011810  บจ.วาย เอช ที อินเตอร์เนชนแนล จํากัด         ั่          1/25/2554
'0105554003361  บจ.มิวส ์ กรุป บางกอก จํากัด
                  ๊                            1/11/2554
'0105554011208  บจ.พงศภัคฟาร์ม จํากัด                           1/25/2554
'0105554010929  บจ.เคลียส จํากัด                              1/24/2554
'0105554001016  บจ.ฟรังโค อินโด จํากัด                           1/5/2554
'0105554002829  บจ.เอ็มเอส คิเนทิคส ์ จํากัด                        1/10/2554
'0105554000672  บจ.แคมปั ส ซต ี้ จํากัด ิ                         1/5/2554
'0105554010155  บจ.มายดีเอ็นเอ จํากัด                           1/21/2554
'0105554002250         ่
         บจ.พิซซา โซ ่ จํากัด                            1/7/2554
'0105554000036  บจ.เอลิแอล อินเตอร์เนชนแนล (ไทยแลนด์) จํากัดั่               1/4/2554
'0105554000605  บจ.ไทย แคมปั ส โฮลดิง จํากัด      ้                  1/4/2554
'0105554009891  บจ.โคลิบรี เซอร์วสเซส จํากัด   ิ                     1/21/2554
'0103554003165  หจ.ร ้าน ซูมซม ิ   ิ ู                          1/14/2554
'0105554013171  บจ.อาร์แอนด์อาร์ เรสทัวรองท์ กรุป จํากัด           ๊      1/27/2554
'0105554000486  บจ.เอ็นทีซ ี เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด                     1/4/2554
'0103554000042  หจ.อิน ฟี นีโอ                               1/4/2554
'0105554013154  บจ.สเต็ปพลัสฟุตแวร์ จํากัด                         1/27/2554
'0105554009220  บจ.อาร์ด ี เอเชย จํากัด  ี                        1/20/2554
'0105554003884  บจ.อาดารา จํากัด                              1/11/2554
'0105554001911     ิ
         บจ.ซมเพิลเวย์ส อินเตอร์เนชนแนล จํากัด
                 ้                   ั่         1/7/2554
'0103554005516       ิ ์
         หจ.ดีเซรท แอนด์ เบเกอรี่                          1/25/2554
'0105554007677  บจ.ปกอินเตอร์เทรด จํากัด                          1/18/2554
'0105554009939  บจ.พาราเมตริกซ ์ อาร์คเทคส ์ จํากัด    ิ                1/21/2554
'0105554005151  บจ.หลิงหลง ยางรถยนต์ (ประเทศไทย) จํากัด                  1/13/2554
'0105554000362  บจ.วรากรเทรดดิง จํากัด     ้                      1/4/2554
'0105554004601  บจ.มาเนีย อีเว ้นท์ ครีเอชน จํากัด       ั่             1/12/2554
'0105554012077  บจ.เอ.เอ็ม.เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด                    1/26/2554
'0105554000133      ์
         บจ.บูหเล่อร์ (ไทยแลนด์) จํากัด                       1/4/2554
'0105554012301  บจ.โนดุ ฟู้ ดส ์ จํากัด                          1/26/2554
'0105554006956  บจ.เอสบีโอ อินเตอร์เทรด จํากัด                       1/18/2554
'0105554012824  บจ.ไอ มิราอิ จํากัด                            1/27/2554
'0105554002209  บจ.ทรัพย์ของพ่อ จํากัด                           1/7/2554
'0105554012352  บจ.ไครอส จํากัด                              1/26/2554
'0105554002195  บจ.เครฟี่ คอนซัลทิง จํากัด                         1/7/2554
'0105554010295  บจ.เร ้นท์ ไร ้ท์ เรียล เอสเตท จํากัด                   1/21/2554
'0105554007278  บจ.เจเนอรัล มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซง จํากัด              ิ่   1/18/2554
'0105554012107  บจ.เอ็ม.โอ.ไอ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด                     1/26/2554
'0105554010627  บจ.ดรีม ไฮยีน จํากัด                            1/24/2554
'0105554001181                ิ
         บจ.ไธรฟ บิสซเนส คอนซัลติง จํากัด                      1/6/2554
'0105554004767  บจ.ไบโอแคนเดโอ ฮอลแลนด์ จํากัด                            1/13/2554
'0105554005232  บจ.เจ ซ ี โนเวลตี้ จํากัด                               1/13/2554
'0105554013588  บจ.ยูแพ็ค อินเตอร์เนชนแนล จํากัด            ั่               1/27/2554
'0105554013537  บจ.เทียร่า เด เต ้ จํากัด                               1/27/2554
'0105554011674               ์
         บจ.ชุกสมอนด์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                 ั่        1/25/2554
'0105554012964     ๊
         บจ.กูดลักษ์ พลัส วัน จํากัด                              1/27/2554
'0105554002497  บจ.ปั นบุตร จํากัด                                   1/7/2554
'0105554004732  บจ.หมิง หงส ์ เอ็นจิเนียริง จํากัด              ่            1/13/2554
'0105554006654                  ์
         บจ.เน็ กซเทค อินเตอร์ มาร์เก็ตติง จํากัด                  ้     1/17/2554
'0103554001499  หจ.ม่วงเถือน ล๊อตโต ้       ่                          1/10/2554
'0105554008452  บจ.ไนน์ เครน จํากัด                                  1/19/2554
'0105554003400                ี
         บจ.เอเชย แปซฟิก คาร์โก ้ เซอร์วส จํากัด ิ                   ิ    1/11/2554
'0105554007090  บจ.พิคทอเรียล จํากัด                                 1/18/2554
'0105554009904  บจ.กรีนเทร็นด์ คอนซัลทิง จํากัด                            1/21/2554
'0105554009955  บจ.ที แอนด์ พี ลีเกิล เซอร์วส จํากัด     ้             ิ       1/21/2554
'0105554014720  บจ.แอสพิน สตาร์กรุป จํากัด                              1/31/2554
'0105554008029  บจ.ดีโอไอที จํากัด                                  1/19/2554
'0105554014614                 ์
         บจ.เอ็กซเซลเลนท์ เอ็กซซบชน จํากัด                 ์ ิ ิ ั่      1/31/2554
'0105554011461  บจ.เบลล์ อินเตอร์เนช                ันแนล มาร์เก็ตติง จํากัด
                                   ่             ้   1/25/2554
'0103554006601  หจ.พนม แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง                       ่      1/28/2554
'0105554007651  บจ.คอนฟี เด ้นท์ พาวเวอร์กรีน จํากัด                         1/18/2554
'0105554011224  บจ.ไชยอรุณการค ้า(2011) จํากัด                            1/25/2554
'0105554005925          ู
         บจ.วีทเกตเตอร์ เน็ ตเวิรค จํากัด             ์              1/14/2554
'0105554002624  บจ.สเต็ป กูด แฟบริค จํากัด      ๊                        1/10/2554
'0105554011968  บจ.กัญญาโม จํากัด                                   1/26/2554
'0105554011976  บจ.เดอะ ทริป (1971) จํากัด                              1/26/2554
'0105554013987      ี
         บจ.ชวา สตาร์ จํากัด                                  1/28/2554
'0105554014479  บจ.เดอะวาลูพาร์ค จํากัด                                1/28/2554
'0105554007791       ี
         บจ.ซเอสอาร์ คอมมูนเคชน จํากัด           ิ       ั่          1/19/2554
'0105554010503  บจ.จีเอสเอสดี จํากัด                                 1/24/2554
'0105554007154  บจ.สราลิน เพลส จํากัด                                 1/18/2554
'0105554010953  บจ.ฟารามอนด์ บางกอก จํากัด                              1/24/2554
'0105554009386  บจ.เฮลท์ ไทม์ จํากัด                                 1/20/2554
'0105554009009  บจ.อาดัง เอ็นเตอร์เทนเม ้นท์ จํากัด                          1/20/2554
'0105554012123  บจ.ธนภัทร บิวตี้ จํากัด                                1/26/2554
'0105554001148  บจ.สวิฟท์ เอ็นเนอยี จํากัด                               1/5/2554
'0105554001954  บจ.ไทยรับเบอร์ซัพพลาย จํากัด                              1/7/2554
'0105554010856  บจ.นิว เทคโนโลยี ซสเท็ม จํากัด         ิ                   1/24/2554
'0105554001679  บจ.จีเนียส เซอร์วทเซส จํากัด        ิ                     1/6/2554
'0105554008380  บจ.ดิ เอล์ม ทรี (ประเทศไทย) จํากัด                          1/19/2554
'0103554004544  หจ.วิศว ศลป์            ิ                         1/20/2554
'0103554001391  หจ.กฤษณา ดีโชค                                    1/10/2554
'0105554003183           ิ
         บจ.ดิจสมาร์ท จํากัด                                  1/10/2554
'0105554004180              ่
         บจ.ลิฟวิงไลท์ เดลี่ จํากัด                              1/12/2554
'0105554009556             ์
         บจ.เวิรค วินซายน์ มีเดีย จํากัด                            1/20/2554
'0105554009572  บจ.ไพร์ม คอนสตรัคทีฟ โปรดักส ์ แอนด์ เซอร์วส จํากัด                ิ  1/20/2554
'0105554001334  บจ.เวล คอนเน็ คเต็ท จํากัด                               1/6/2554
'0105554011232  บจ.เอส.เจ. เทรเลอร์ จํากัด                              1/25/2554
'0105554005135        ี
         บจ.ซเอช.เคเอส.เทรดดิง จํากัด                ้             1/13/2554
'0105554011011         ่
         บจ.เพิมสยาม กรุป จํากัด          ๊                      1/24/2554
'0105554011496            ิ
         บจ.จูบล ี่ บีเคเค จํากัด                               1/25/2554
'0105554003558  บจ.สยามเกรน โปรดักส ์ จํากัด           1/11/2554
'0105554006468  บจ.พิงกุส ์ อิงลิช (เดอะไนน์ เซ็นเตอร์) จํากัด  1/17/2554
'0103554002550  หจ.พัชรี ดีโชค                  1/12/2554
'0103554001294  หจ.กมลขวัญชย       ั           1/10/2554
'0105554012859             ๊
         บจ.โอเค กรุป 2011 จํากัด             1/27/2554
'0103554006172       ู
         หจ.ทวีคณมหาลาภ                  1/27/2554
'0103554006130  หจ.นิรันรุงโรจน์ ่               1/27/2554
'0105554007219  บจ.เอ็มเอชเคบิสซเนส จํากัด ิ          1/18/2554
'0103554006113  หจ.พานทองสม ล๊อตโต ้  ิ            1/27/2554
'0103554006105  หจ.แก ้วจําปา ค ้าโชค              1/27/2554
'0103554002487  หจ.หอมสุข ล๊อตโต ้                1/12/2554
'0103554002011  หจ.ขุนเทียน ดีเวลล ้อปเม ้น           1/11/2554
'0103554006474  หจ.ป.คูหาเพ็ชร์                 1/28/2554
'0105554011518  บจ.แบรนด์ ดี้ ดี (2011) จํากัด          1/25/2554
'0103554003092    ่
         หจ.รุง บิ๊ ก แอนด์ บี              1/14/2554
'0103554006512  หจ.เกิดดี ล๊อตโต ้                1/28/2554
'0103554006326  หจ.อินตอง ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0103554006318         ิ
         หจ.หนูนด ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0103554006164  หจ.ปาลนรินรับทรัพย์               1/27/2554
'0103554001235  หจ.ทูลยอดพันธ์                  1/7/2554
'0105554002331  บจ.เดอะ ไร ้ซ ์ แทรเวิล แอนด์ เทรดดิง จํากัด
                            ้     1/7/2554
'0103554001375  หจ.ภูร ิ ล๊อตโต ้                1/10/2554
'0103554001359  หจ.สม ล๊อตโต ้                  1/10/2554
'0105554005208  บจ.ก็อดสปี ด จํากัด               1/13/2554
'0103554002274  หจ.อ่อนน่วม ล๊อตโต ้               1/12/2554
'0103554006491  หจ.หวั่น ล๊อตโต ้                1/28/2554
'0105554000851  บจ.เอ็ม.เอ.เอ็น. กฏหมายและบัญช ี จํากัด      1/5/2554
'0105554009513  บจ.อีอาร์ท ี เลอร์นนิง อัลลายแอนซ ์ จํากัด
                         ่        1/20/2554
'0105554006042  บจ.สลาตัน เอนเนอยี จํากัด            1/14/2554
'0105554002683  บจ.ทีเอจี คอนซัลติง จํากัด  ้         1/10/2554
'0103554001758  หจ.สุคนธ์ ล๊อตโต ้                1/10/2554
'0105554002152  บจ.คอร์เทลยู โรด จํากัด              1/7/2554
'0103554004307  หจ.หนุมานทัวร์สยาม                1/19/2554
'0103554001740  หจ.วิษณุ ล๊อตโต ้                1/10/2554
'0103554005974  หจ.บ ้านครูอ ้อย                 1/27/2554
'0103554002321          ิ
         หจ.วารีนล ล๊อตโต ้                1/12/2554
'0105554007324  บจ.สยาม เรดิเอเตอร์ จํากัด            1/18/2554
'0105554014193  บจ.กษิต จํากัด                  1/28/2554
'0105554002381  บจ.ภูผาทรัพย์ จํากัด               1/7/2554
'0105554004651  บจ.ไทยอรัญ คอมเมอร์เชยล จํากัด    ี      1/12/2554
'0105554000061  บจ.ชวนทรัพย์ วิลล่า จํากัด            1/4/2554
'0105554006298  บจ.เมกะ โกรว์ จํากัด               1/17/2554
'0105554001822  บจ.คริสตัล สกิน แคร์ จํากัด            1/7/2554
'0105554004384  บจ.ทริพเพิล คอร์ปอเรชน จํากัด
                   ้       ั่       1/12/2554
'0105554002641  บจ.นิวเกียรติแสง จํากัด             1/10/2554
'0103554004595  หจ.บี.เอ็ม.สปริง (2000)             1/20/2554
'0105554011127  บจ.ที ที การ์เดียน สตรีม จํากัด         1/24/2554
'0103554005648  หจ.จันจิรา พาโชค                 1/26/2554
'0103554006342  หจ.จันทร์ด ี ล๊อตโต ้              1/27/2554
'0105554013324        ่
         บจ.ทาซา แอลอีด ี จํากัด             1/27/2554
'0105554010023  บจ.ออล สตาร์ พลาส แพ็ค จํากัด          1/21/2554
'0103554006466  หจ.รุมพล ล็อตโต ้                    1/28/2554
'0103554006903  หจ.นะปรีชา ค ้าสลาก                   1/31/2554
'0103554002894  หจ.บุดดีเหมือน ค ้าโชค                  1/13/2554
'0103554002207  หจ.สํารวยรุงเรืองทรัพย์    ่             1/11/2554
'0105554013561                  ั
         บจ.ศ.เกรียงชยโลหะการ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด        1/27/2554
'0103554005010  หจ.บุณฑริกทวีทรัพย์                   1/24/2554
'0103554002878  หจ.พวงมะณี ล๊อตโต ้                   1/13/2554
'0103554002690  หจ.เตียน ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554002665        ุ
         หจ.พิกลดี ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0105554004902           ี
         บจ.เอเชย กรีน อินโนเวชน จํากัด        ั่     1/13/2554
'0103554001596  หจ.รุ ้งรัศมีเรืองวิไร                  1/10/2554
'0105554014606  บจ.95 ก ้าวหน ้า จํากัด                 1/31/2554
'0103554002592  หจ.ชุนัดดา ล๊อตโต ้                   1/12/2554
'0105554005615  บจ.เวิรคไอคอน เทคโซลูชนส ์ จํากัด
              ์                  ั่    1/14/2554
'0103554005028  หจ.บุญส       ่งเจริญทรัพย์            1/24/2554
'0103554004978  หจ.ขันติ พี 55                      1/21/2554
'0103554005036  หจ.อาเต็นมหาลาภ                     1/24/2554
'0103554005044  หจ.รัศมีรงโรจน์   ุ่                 1/24/2554
'0103554005052  หจ.แสงดาวมหาลาภ                     1/24/2554
'0103554003335  หจ.บุญเลียงคูณทรัพย์   ้               1/14/2554
'0103554002908  หจ.เกวลี ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554002983  หจ.กรรชนก ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554002991  หจ.สดวิไล ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554003025  หจ.เคนดี ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554003033  หจ.เกวียน ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554003041  หจ.มานะดี ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554004366  หจ.แพรววามงคลทอง                     1/19/2554
'0103554000107     ้
         หจ.อังสุพวง 50709    ่                 1/4/2554
'0105554010716                ี     ่
         บจ.เอ็น.ซ. เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วส จํากัด    ิ  1/24/2554
'0103554001529  หจ.รัศมีเรืองรอง                     1/10/2554
'0105554004911  บจ.แพรเพชร เดคคอร์ จํากัด                1/13/2554
'0103554002703  หจ.เสถียนดี ล๊อตโต ้                   1/13/2554
'0103554006016  หจ.ธันยกมลผ่องไพศาล                   1/27/2554
'0105554006778  บจ.วีอาร์ท ี อินทีเรีย ดีไซน์ จํากัด           1/17/2554
'0103554002797  หจ.ปั่ นไสว ล๊อตโต ้                   1/13/2554
'0103554002801      ิ
         หจ.สุจนดา ล๊อตโต ้                    1/13/2554
'0103554002843  หจ.คุณยายมีทรัพย์                    1/13/2554
'0103554002851          ิ
         หจ.คําศร ิ โชควัฒนาถาวร                 1/13/2554
'0105554003094  บจ.ท็อป ไอพี ซสเต็มส ์ จํากัด    ิ          1/10/2554
'0103554002193  หจ.กมลรับทรัพย์                     1/11/2554
'0103554001537  หจ.คูณมีทรัพย์อนั นต์                  1/10/2554
'0103554001588  หจ.ภคินธนโชติ                      1/10/2554
'0105554008045  บจ.โกลด์เนเจอร์ อินเตอร์เน็ ทเวิรค จํากัด     ์   1/19/2554
'0105554010066  บจ.สปอร์ต วิชน แมเนจเมนท์ จํากัด ั่           1/21/2554
'0103554005176  หจ.ผกา พาโชค                       1/24/2554
'0103554003319         ิ
         หจ.ปิ ณดามีทรัพย์                    1/14/2554
'0105554006891  บจ.คิวดี อะคาเดมิก จํากัด                1/18/2554
'0103554003823  หจ.สํานักพิมพ์มะรุมมะตุ ้ม                1/18/2554
'0105554010805  บจ.บราโว่ ไฟร์ เทรนนิง จํากัด      ่        1/24/2554
'0103554003327  หจ.ธีรยุทธ โชคไพศาล                   1/14/2554
'0103554005451  หจ.พีจ ี ล๊อตโต ้ เทรดดิง         ้       1/25/2554
'0105554014401  บจ.เดอะยศตี้ จํากัด                                    1/28/2554
'0103554005427  หจ.มงคลทองเพิมพูลทรัพย์        ่                         1/25/2554
'0105554012913              ั
         บจ.จอห์นสน โปร คลีน จํากัด                                1/27/2554
'0103554002606          ิ
         หจ.ฐิตพรดี ล๊อตโต ้                                    1/12/2554
'0103554004463     ่
         หจ.จีจ ี๊ บิวตี้ ซาลอน                                  1/19/2554
'0103554004340  หจ.พีรพัฌน์รงเรือง       ุ่                             1/19/2554
'0103554004358    ่
         หจ.รุงนิรันเจริญทรัพย์                                  1/19/2554
'0103554003301  หจ.นิธศ ๕๕๘  ิ                                     1/14/2554
'0103554004919  หจ.วราภรณ์เจริญทรัพย์                                   1/21/2554
'0105554001041        ิ
         บจ.วชรวิทย์ เทคโนโลยี่ จํากัด                               1/5/2554
'0105554004325  บจ.เอเอ็มซ ี สแควร์ จํากัด                                1/12/2554
'0103554005168  หจ.คุณปุ๋ ยและลูก                                     1/24/2554
'0103554004927  หจ.นารายณ์ทรัพย์ไพศาล                                   1/21/2554
'0103554004935  หจ.ณภัทรรุงเรืองไพศาล   ่                               1/21/2554
'0103554005435  หจ.ทองขาวทรัพย์ไพศาล                                   1/25/2554
'0103554005443  หจ.พิกลทองทวีทรัพย์ ุ                                  1/25/2554
'0103554000271  หจ.ทองมา ล๊อตโต ้ 18                                    1/4/2554
'0103554005117  หจ.อินเตอร์ พรีเมียม แอนด์ ซัพพลาย                            1/24/2554
'0105554014266  บจ.เก็ทมอร์ ดิสทริบวชน จํากัด       ิ ั่                      1/28/2554
'0105554006921  บจ.บี เค เค เฮาส ์ จํากัด                                 1/18/2554
'0103554000301  หจ.โฟกัส พารวย 18                                     1/4/2554
'0105554012638  บจ.ประมง ฟู้ ดส ์ จํากัด                                 1/26/2554
'0105554002454           ี
         บจ.ดูดด ี อินเตอร์เทรด จํากัด                               1/7/2554
'0105554012751                   ั่
         บจ.อินเตอร์เนชนแนล อกริคัลเจอร์ แอนด์ โพรเซสซง จํากัด            ิ่      1/27/2554
'0105554009696  บจ.ลัช อินดัสทรีส ์ จํากัด                                1/21/2554
'0105554000931      ี
         บจ.ซ.ไอ.ดี อ๊อฟเอเซย จํากัด          ี                      1/5/2554
'0105554005763  บจ.เลิศอริยะ แก๊ส จํากัด                                 1/14/2554
'0105554012921                ั
         บจ.ศรีอรุณชย คอนสตรั๊คชน จํากัด            ั่                 1/27/2554
'0103554001928  หจ.ซันเทค เทเลคอม                                     1/11/2554
'0105554010597  บจ.ไทยแคนฟลาย จํากัด                                   1/24/2554
'0105554012395  บจ.อาย ลิป เฟส (ไทยแลนด์) จํากัด                             1/26/2554
'0105554005445  บจ.ปริษา เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด                              1/13/2554
'0105554008762  บจ.อาร์เอฟเอส จํากัด                                   1/20/2554
'0105554007251  บจ.ที เอ็น เอส รูม จํากัด                                 1/18/2554
'0105554000630  บจ.พูนพนิช ออแกไนซ ์ จํากัด                                1/4/2554
'0105554003396  บจ.นิมมาน เรียลตี้ จํากัด                                 1/11/2554
'0105554003795  บจ.เจนเนอรัล มิลส ์ อินเตอร์เนชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ั่                1/11/2554
'0105554003973  บจ.อาร์ทสเต็ป จํากัด                                   1/11/2554
'0105554008291  บจ.ซานิ โคลททิง จํากัด                                  1/19/2554
'0105554013057  บจ.ลินไซ เทรดดิง จํากัด         ้                        1/27/2554
'0105554011801  บจ.แอดเวนเทจ เอ็ดดูเคช               ัน แอนด์ ลีเกิล คอนซัลท์ เซอร์วสเซส จํากัด
                                   ่               ิ    1/25/2554
'0105554002187  บจ.มิกาว่า แมชนเนอรี่ จํากัด     ิ                           1/7/2554
'0105554013626  บจ.วีอาร์บเอ็ม จํากัด ี                                 1/27/2554
'0105554008215  บจ.วีนัส เพชร อินเตอร์เทรด จํากัด                             1/19/2554
'0105554011895  บจ.อิมเมจ แพลนเนอร์ จํากัด                                1/26/2554
'0103554004641  หจ.รัตนาดี ล๊อตโต ้                                    1/20/2554
'0103554004692  หจ.เลียวเส็ง ค ้าโชค
              ่                                       1/20/2554
'0103554004706  หจ.มณีรวย ล๊อตโต ้                                    1/20/2554
'0105554006352  บจ.อี พี เอฟ เทรดดิง จํากัด         ้                       1/17/2554
'0103554004714  หจ.ประไพศรี ล๊อตโต ้                                   1/20/2554
'0105554003116  บจ.เอ็ม วัน คอลเล็คชน จํากัด          ั่                    1/10/2554
'0105554008584  บจ.แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด                1/20/2554
'0105554010571            ิ
         บจ.เรสซเดนซ ี โฮเต็ล จํากัด                     1/24/2554
'0105554006565  บจ.เวสด ้า เมนูแฟ็ กเตอริง จํากัด             ่    1/17/2554
'0103554004650  หจ.ศ ์ ักดิรวย ล๊อตโต ้                       1/20/2554
'0105554013014  บจ.มาเนล ลังกา จํากัด                        1/27/2554
'0105554000435  บจ.เรด บาสเกต รีเทล ดีไซน์ จํากัด                  1/4/2554
'0103554004765  หจ.สุขรมย์ ค ้าโชค                         1/20/2554
'0103554004773  หจ.สุเทพรวย ล๊อตโต ้                        1/20/2554
'0103554004722  หจ.ภาวินี ล๊อตโต ้                         1/20/2554
'0103554004757  หจ.ทินรัตน์ ล๊อตโต ้                        1/20/2554
'0103554004749  หจ.วรรณีรวย ล๊อตโต ้                        1/20/2554
'0103554004731  หจ.บุญเกิด ล๊อตโต ้                         1/20/2554
'0105554007031  บจ.อี้ ไทย ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด                  1/18/2554
'0103554000841  หจ.วินเนอร์ แจ็คพ๊อต                         1/6/2554
'0103554003807  หจ.กุลประเสริฐ ล๊อตโต ้                       1/17/2554
'0105554013651      ิ ู
         บจ.ชมระ เอเชย กรุป จํากัด     ี     ๊           1/27/2554
'0105554014363         ี
         บจ.บีจไอเอ็น จํากัด                         1/28/2554
'0105554009301  บจ.หน่วยก ้านดี จํากัด                       1/20/2554
'0103554003700  หจ.นรเศรษฐ ล๊อตโต ้                         1/17/2554
'0105554012204  บจ.บุญสําเร็จมันคง จํากัด       ่              1/26/2554
'0105554014011  บจ.เจริญแสงทรัพย์ จํากัด                      1/28/2554
'0105554014029  บจ.เพิมพูล แม็ก ชอป จํากัด
              ่                ๊            1/28/2554
'0103554003751  หจ.ผ่องชมภู การค ้า                         1/17/2554
'0103554002053  หจ.ทรัพย์ถาวร การชาง               ่         1/11/2554
'0105554013936  บจ.อมรโชติกลธนาพัฒน์ จํากัด  ุ                  1/28/2554
'0105554007758             ิ
         บจ.เพร็สซเด ้นท์แก๊ส จํากัด                     1/18/2554
'0105554008878      ี
         บจ.ซโนเมกซ ์ จํากัด                         1/20/2554
'0103554001146  หจ.ริช วินเนอร์                           1/7/2554
'0105554004708  บจ.ไทย ทู ไดรฟว์ บางกอก จํากัด                   1/12/2554
'0103554001618  หจ.สยาม แทรคกิง ซสเท็ม          ้ ิ            1/10/2554
'0103554002258           ่
         หจ.หนึงตะวัน ทรานสปอร์ต                       1/12/2554
'0105554011861  บจ.บานาน่า ซอฟต์ จํากัด                       1/25/2554
'0105554009785  บจ.กูดโฮม เซ็นเตอร์ จํากัด
           ๊                               1/21/2554
'0105554008185  บจ.เอส เอ คาร์ซ โฮลดิง (ไทยแลนด์) จํากัด         ้     1/19/2554
'0105554009424  บจ.แกรนด์พาเลซ ควิซน จํากัด              ี      1/20/2554
'0105554007162  บจ.ดี-โคด ครีเอทีฟ จํากัด                      1/18/2554
'0105554007731  บจ.ลําลูกกาคลอง 3 แก๊ส จํากัด                    1/18/2554
'0105554007740  บจ.สุวนทวงศแก๊ส จํากัด
               ิ          ์                 1/18/2554
'0103554005966  หจ.เอส.วี. การบัญชและธุรกิจ           ี          1/27/2554
'0105554004783              ิ
         บจ.ไอมิวสค เอนเตอร์เทนเมนต์ จํากัด                 1/13/2554
'0105554000532  บจ.ทีอาร์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด          ั่        1/4/2554
'0105554006905  บจ.แองโก อีทซ ี จํากัด        ี               1/18/2554
'0105554012476  บจ.พัทธนั นท์ 2011 เทรดดิง จํากัด              ้   1/26/2554
'0105554006743                ิ
         บจ.ลมกระซบ ฟิ ลม อินเตอร์เนชนเเนล จํากัด ์          ั่  1/17/2554
'0105554009211  บจ.ทรัพย์วจตร โปรคลีน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
                      ิ ิ                   1/20/2554
'0105554011887  บจ.ทีจ-โปร จํากัดี                         1/25/2554
'0105554000699  บจ.ชูการ์ มาม่า จํากัด                        1/5/2554
'0103554004218  หจ.ปื น ส.วีรยุทธ                          1/19/2554
'0103554004226  หจ.ปื นอาภรณ์                            1/19/2554
'0103554004234  หจ.ปื นชนินทร์                           1/19/2554
'0105554012158  บจ.เอสอาร์เค อินเตอร์เทรด จํากัด                  1/26/2554
'0105554005755  บจ.บูรณ์ดไซน์ จํากัด ี                                     1/14/2554
'0105554007723  บจ.จักรทิพย์ ทรานสปอร์ต จํากัด                                 1/18/2554
'0105554009394  บจ.ไทยอโกร โปรดักส ์ แอนด์ เซอร์วสเซส จํากัด                      ิ    1/20/2554
'0105554012816  บจ.เค จี แอซโซซ                  ิเอท จํากัด                  1/27/2554
'0105554005569  บจ.พี.เอ.อาร์. พร็อพเพอร์ต ี้ จํากัด                              1/14/2554
'0105554013103            ี
         บจ.เชาว์ธรโรจน์ จํากัด                                     1/27/2554
'0105554008657  บจ.เดอะโกลบอลลอจิก จํากัด                                    1/20/2554
'0105554006123  บจ.ดอว์น ช        ิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด                       1/14/2554
'0105554001741  บจ.โคลฟเวอร์ 360 จํากัด                                     1/6/2554
'0105554003132  บจ.โซล เมดิคอล จํากัด                                      1/10/2554
'0105554001253  บจ.โตรุงเรือง ทูลส ์ จํากัด
               ่                                          1/6/2554
'0105554009777  บจ.เฟสต ้า คาเฟ่ จํากัด                                     1/21/2554
'0103554004838  หจ.สําเนียง ล๊อตโต ้                                      1/21/2554
'0105554007022  บจ.พี.เจ. คอมโพสต จํากัด                  ิ                  1/18/2554
'0105554006328          ิ่
         บจ.ไชน์นงเทรด จํากัด                                      1/17/2554
'0103554001677  หจ.ก ้อนมณี                                           1/10/2554
'0105554010546  บจ.วิทย์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด       ่                 1/24/2554
'0105554007642  บจ.ไบเล่ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                  ั่              1/18/2554
'0105554003850  บจ.ศรีสมบูรณ์ช               ัยสุข จํากัด                    1/11/2554
'0105554008967  บจ.มาร์เก็ตติง ฟอร์เวิรด จํากัด ้                   ์             1/20/2554
'0105554007481              ิ
         บจ.เพรสซเดนท์ เวิรลไทม์ จํากัด                 ์                1/18/2554
'0105554011691  บจ.โซล่าร์ นาโน (ประเทศไทย) จํากัด                               1/25/2554
'0105554001601     ี
         บจ.ซเค คอนเนคชน จํากัด                ั่                     1/6/2554
'0105554005739      ิ
         บจ.ซต ี้ ไวด์ คอมเซรฟ โฮลดิง จํากัด              ิ ์      ้         1/14/2554
'0105554014169       ิ
         บจ.ซนเทค แมชชน แอนด์ ทูลส ์ จํากัด       ี                        1/28/2554
'0105554003256  บจ.วันบิต แมทเทอร์ จํากัด                                    1/11/2554
'0105554005691  บจ.โกลเด ้น พ ้อยท์ จํากัด                                   1/14/2554
'0105554008789  บจ.ดาวราชพฤกษ์ เซอร์วส จํากัด                       ิ          1/20/2554
'0103554006571         ิ
         หจ.มอร์รช เซอร์วส               ิ                         1/28/2554
'0105554003841  บจ.ซ ิวเวลส ์ กรุป เรพพรีเซ็นเททีฟ ออฟฟิ ศ (ประเทศไทย) จํากัด 1/11/2554
                            ๊
'0105554013791                      ั่
         บจ.อินเตอร์เนชนแนล คอร์ปอเรชน กรุป (ไทยแลนด์) จํากัด               ั่   ๊   1/28/2554
'0105554009688  บจ.เกรท เอเชย พาวเวอร์ จํากัด    ี                             1/21/2554
'0105554013740  บจ.บอส บูตค โฮเต็ล จํากัด ิ                                  1/28/2554
'0105554010988  บจ.ไซบีเรียน เฮลท์ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                   ั่        1/24/2554
'0105554003922  บจ.เอเอพี แมเนจเม ้นท์ จํากัด                                  1/11/2554
'0105554005496  บจ.โปรเฟสชนนอล เนลส ์ จํากัด   ั่                              1/14/2554
'0105554000290  บจ.สํานักกฎหมายเอส.พี แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด                          1/4/2554
'0105554006701  บจ.เอฟเฟคทีฟ เมเชอร์ อินเตอร์เนชนแนล เซาท์อสท์ เอเชย จํากัด 1/17/2554        ั่   ี ี
'0105554003001  บจ.เอสเธติค แอนด์ เวลเนส จํากัด                                 1/10/2554
'0105554013502  บจ.เอช คอร์ปอเรชน จํากัด                ั่                   1/27/2554
'0105554000265  บจ.แคปปิ ตอล เกทเวย์ จํากัด                                   1/4/2554
'0105554014631  บจ.ออมนิ โปรดักส ์ จํากัด                                    1/31/2554
'0105554014592  บจ.เอ็ม เอฟ ที จํากัด                                      1/31/2554
'0105554010694  บจ.เทคฟิ วชน จํากัด     ั่                                 1/24/2554
'0105554011291  บจ.ริน เฮลท์ จํากัด                                       1/25/2554
'0105554011585  บจ.ซ ี เฟรท โซลูชน จํากัด             ั่                      1/25/2554
'0105554004503  บจ.เทียนลดา อินเตอร์ เทรด จํากัด                                1/12/2554
'0105554007456  บจ.แบงค์คอก บาวซ ์ จํากัด                                    1/18/2554
'0105554008011    ิ
         บจ.ชเนเต ้ จํากัด                                        1/19/2554
'0105554006158  บจ.เดอะมิราจ จํากัด                                       1/14/2554
'0105554000575  บจ.สมาร์ท ดาต ้า โซลูชน จํากัด                     ั่            1/4/2554
'0105554001865  บจ.เซะกิ คอร์ป(ไทยแลนด์) จํากัด                                1/7/2554
'0105554000451          ิ
         บจ.โคชดะ (ไทยแลนด์) จํากัด                                   1/4/2554
'0105554012662  บจ.อี. ไอวี ทัวร์ จํากัด                                   1/26/2554
'0105554002705  บจ.เอ็ม.ไอ อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                 ั่             1/10/2554
'0105554005631  บจ.ดี-แดนซ ์ ทรูป จํากัด          ๊                         1/14/2554
'0105554003019  บจ.ดีวล็อปเม ้นท์ โซลูชนส ์ เอเชย จํากัด
             ี                           ั่           ี   1/10/2554
'0105554007430     ี ิ
         บจ.ซควบี กรุป อินเตอร์เนชนแนล จํากัด
                         ๊                        ั่      1/18/2554
'0105554003264         ์
         บจ.ไนสคอร์ป เอส.อี. จํากัด                                  1/11/2554
'0105554000869  บจ.เฮ็ลโลเทสท์ จํากัด                                     1/5/2554
'0105554014118  บจ.มาย เวล การ์ด จํากัด                                    1/28/2554
'0105554010945  บจ.อีเอ็นอาร์ กรุป จํากัด          ๊                        1/24/2554
'0105554010481     ี       ิ
         บจ.ซสเซล อินเตอร์เนชนแนล จํากัด                    ั่           1/24/2554
'0105554001989  บจ.คีทาเล ้นท์ จํากัด                                     1/7/2554
'0105554008835                      ิ
         บจ.ไวท์ ออร์คด มีเดีย แอนด์ อีเว ้นท์ จํากัด                         1/20/2554
'0105554002446  บจ.เรนโบว์บริดจ์ ฟิ ลม จํากัด               ์                  1/7/2554
'0105554009106  บจ.ไอไอบี (ประเทศไทย) จํากัด                                 1/20/2554
'0105554009246  บจ.เทสโก ้ อควา จํากัด                                    1/20/2554
'0105554004457  บจ.รอยัล ซากุระ โฮลดิง จํากัด                 ้                1/12/2554
'0105554010490  บจ.เค.เอ.วาย แฟมมิล ี่ (ไทยแลนด์) จํากัด                           1/24/2554
'0105554005771  บจ.ทริปเปิ้ ลเอ ฟาร์มาซูตคอล จํากัด                    ิ         1/14/2554
'0105554010341  บจ.เพลย์ คลับ จํากัด                                     1/21/2554
'0105554012310  บจ.เดอะฟรีแลนด์กรุป จํากัด              ๊                    1/26/2554
'0103554004196  หจ.เอ ที เอฟ เทรดดิง                    ้                 1/19/2554
'0105554006514  บจ.เวิลด์ เดสติเนชน เมเนจเม ้นท์ จํากัด     ั่                      1/17/2554
'0105554004295  บจ.ทาโนช ิ กรุป จํากัด       ๊                             1/12/2554
'0105554008614  บจ.สยาม โมชน พิคเจอร์ส จํากัด     ั่                           1/20/2554
'0105554000729  บจ.สกายเซล คอนซัลติง จํากัด                       ้           1/5/2554
'0105554005461  บจ.สบาย สบาย แอท สุขมวิท จํากัด                       ุ        1/13/2554
'0105554005593  บจ.บี แอนด์ บี เวนเจอร์ จํากัด                                1/14/2554
'0105554004104  บจ.เพียวโบ (ประเทศไทย) จํากัด                                 1/11/2554
'0105554008126  บจ.คาเมลเลีย ฟู้ ด เซอร์วส จํากัด                       ิ       1/19/2554
'0105554001423  บจ.วี จี สตีล จํากัด                                      1/6/2554
'0105554010511  บจ.เดอะฟุตบอลออนไลน์ จํากัด                                  1/24/2554
'0105554003469  บจ.พลสารสมบัต ิ จํากัด                                    1/11/2554
'0105554000249           ี
         บจ.เอเชย บิสเนส คอนเนค จํากัด   ิ                              1/4/2554
'0105554009831        ิ
         บจ.เบซนส ์ เฮลธ์แคร์ โอเปอเรชนส ์ โคออดิเนชน เซ็นเตอร์ จํากัด            ั่  ั่  1/21/2554
'0105554002969  บจ.เอนไวรอนส ์ เอ็นเตอร์ไพรส ์ จํากัด                             1/10/2554
'0105554004970  บจ.คอนทราริโอ ้ จํากัด                                    1/13/2554
'0105554010104  บจ.คาร์บอนบีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จํากัด       ้                     1/21/2554
'0105554002527  บจ.ไทยดีไซน์คอนโซเตียม จํากัด                                 1/7/2554
'0105554008631  บจ.โปรดักชน แอดิค จํากัด   ั่                                1/20/2554
'0105554013472  บจ.โอซุง จํากัด                                        1/27/2554
'0105554002586  บจ.ปรับโครงสร ้างกระดูกและความงาม จํากัด                           1/10/2554
'0105554010741  บจ.สเตฟาน เดอร์ ฌานาจ จํากัด                                 1/24/2554
'0103554004285  หจ.สระหลวง เทรดดิง                   ้                   1/19/2554
'0105554000681  บจ.อาฟซา จํากัด    ่                                    1/5/2554
'0105554005437  บจ.เจ.ดี.แอสโซซเอท จํากัด           ิ                       1/13/2554
'0103554004846  หจ.พอ เพิม พร ้อม    ่                                  1/21/2554
'0105554006255       ่
         บจ.กลินกรุน กาแฟ จํากัด  ่                                 1/17/2554
'0105554009343  บจ.เอส ดับเบิลยู อาร์ ลีกัล แอดไวซอรี่ จํากัด                         1/20/2554
'0105554011640  บจ.อีเอ็กพี จํากัด                                      1/25/2554
'0105554002560        ่
         บจ.วินนิง ทรี จํากัด                                   1/10/2554
'0105554002748          ์
         บจ.ลุกซสไตล์ จํากัด                                    1/10/2554
'0105554014550  บจ.นาโนเบย์ สตูดโอ จํากัด            ิ                     1/31/2554
'0105554003515       ์
         บจ.เติรด เจ็น ดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด                           1/11/2554
'0105554012786  บจ.ไฟน์ ไดน์ จํากัด                                    1/27/2554
'0105554006964  บจ.กาติแคล (ไทยแลนด์) จํากัด                               1/18/2554
'0105554012034  บจ.มาย ไทย เวเคชน จํากัด             ั่                   1/26/2554
'0105554001482  บจ.นํ้ าค ้างธรรมชาติ จํากัด                                1/6/2554
'0105554002764  บจ.ไอ.เอ็น.ดี.ไอ จํากัด                                  1/10/2554
'0105554007359  บจ.ณลาภา จํากัด                                      1/18/2554
'0105554003957  บจ.สยาม เทรเชอร์ โฮลดิงส ์ จํากัด                ้             1/11/2554
'0105554012425  บจ.ฟลักซ ์ ครีเอชน จํากัด          ั่                      1/26/2554
'0105554013871         ์ ้
         บจ.รัพสเฮาส ์ จํากัด                                   1/28/2554
'0105554002071  บจ.วันวู (ประเทศไทย) จํากัด                                1/7/2554
'0105554001881  บจ.เบญจมิตร แอสโซซเอท จํากัด                ิ                1/7/2554
'0105554000745  บจ.เจ็มเรล์ม จํากัด                                    1/5/2554
'0105554011488  บจ.ก็อปปี้ ทู คอร์เปอเรชน จํากัด               ั่              1/25/2554
'0105554004091  บจ.ดับบลิวอาร์พ ี โปรดักส ์ จํากัด                            1/11/2554
'0105554002616  บจ.ศาลาบุญ2554 จํากัด                                   1/10/2554
'0105554009815      ิ
         บจ.ชณษ์ เปเปอร์ จํากัด                                  1/21/2554
'0105554007294  บจ.อินฟิ นตโปรดักสซัพพลาย จํากัด
                    ิ ี้              ์                 1/18/2554
'0103554002061  หจ.เอสดี พอยท์                                      1/11/2554
'0103554002461  หจ.สมุนไพรไทยดี                                      1/12/2554
'0103554000557  หจ.สามเอสเอ็นคอนสตรัคชน                        ั่         1/5/2554
'0105554003647  บจ.เขมสรรัตน์ จํากัดิ ิ                                  1/11/2554
'0105554002993  บจ.พ ้อย แทน สตาร์ จํากัด                                 1/10/2554
'0103554005907  หจ.วิโรจน์ นํ าโชค                                    1/26/2554
'0103554005893  หจ.ทิพย์สรญณ์ การค ้า  ิ ิ                                1/26/2554
'0103554005834  หจ.นุชจรินทร์ นํ าโชค                                   1/26/2554
'0105554014568  บจ.ช็อปปิ้ งเฮาส ์ จํากัด    ้                            1/31/2554
'0103554006237  หจ.ไอ เฟอร์                                        1/27/2554
'0105554007405  บจ.เอส.พี.พี. สยามกรุป จํากัด              ๊                1/18/2554
'0105554010317  บจ.เอ ซัคเซซ สตอรี่ จํากัด                                1/21/2554
'0105554003817  บจ.ร่วมค ้าสมพันธ์ จํากัด  ั                               1/11/2554
'0105554003485    ่
         บจ.รุงเลิศ จํากัด                                     1/11/2554
'0105554009637  บจ.เจ.เอ็ม. บิสซเนส แอนด์ เซอร์วส จํากัดิ                    ิ    1/20/2554
'0105554013006                   ั่
         บจ.อินเตอร์เนชนแนล เมอร์แชนไดส ์ คอร์ปอเรชน จํากัด                  ั่  1/27/2554
'0103554006784  หจ.พร ้อมพัฒนโชค เอ็นจิเนียริง                       ่       1/31/2554
'0105554001563                       ั่
         บจ.ฟ๊ อกซ ์ โซลูชน แอนด์ เอ็นจิเนียริง จํากัด                   ่    1/6/2554
'0105554003965  บจ.ที.ที.ดับบลิว. อินเตอร์ซล จํากัด                 ี          1/11/2554
'0105554003051  บจ.เอฟโวลูชน คอนสตรัคชน จํากัดั่                 ั่           1/10/2554
'0105554001725  บจ.เพ็ทโลโซฟี่ จํากัด                                   1/6/2554
'0105554003493            ิ
         บจ.เลิศศร ิ พัฒนา (2011) จํากัด                              1/11/2554
'0105554005607  บจ.อินเลิฟไทยควิซน อินเตอร์เนชนแนล แฟรนไชส ์ จํากัด ี            ั่     1/14/2554
'0103554003513     ั
         หจ.สนติวัฒน์ การโยธา                                   1/17/2554
'0105554009181  บจ.พีส สแควร์ จํากัด                                   1/20/2554
'0105554009360  บจ.4ทีมดีคอน จํากัด                                    1/20/2554
'0105554012433  บจ.โอ เอ็น พี อิมพอร์ต เอ็กซพอร์ต จํากัด                 ์        1/26/2554
'0103554001545  หจ.อี อาร์ โอ เอส                                     1/10/2554
'0105554002713  บจ.อะเบ ้าท์อะบุค จํากัด       ๊                          1/10/2554
'0105554006786           ้
         บจ.อี-พริน.คอม (ไทยแลนด์) จํากัด                             1/17/2554
'0105554011313         ์
         บจ.เอ็กซคลูซฟ ไลฟ์ 2010 จํากัด  ี                1/25/2554
'0105554000761  บจ.ดีวัน ออโต ้ อิมพอร์ท จํากัด                  1/5/2554
'0103554005079  หจ.เอ็ม เค ดี การชาง            ่          1/24/2554
'0103554003131  หจ.ไอเดียบิวท์แอนด์บวด์                ิ     1/14/2554
'0105554006140  บจ.ลีเฮาส ์ จํากัด                        1/14/2554
'0105554006344  บจ.ร่วมมิตรทรัพย์เจริญ จํากัด                  1/17/2554
'0105554010724  บจ.ไฮชายน์ อินเตอร์ กรุป จํากัด             ๊    1/24/2554
'0105554013928  บจ.เอ็มไทย ซ            ัพพลาย จํากัด         1/28/2554
'0103554002720       ์
         หจ.เวิลดแบค                           1/13/2554
'0105554008151        ิ้
         บจ.อินซงค์ เทคโนโลยี จํากัด                   1/19/2554
'0105554014045  บจ.เค.พี.ดี. เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม ้นท์ จํากัด่      1/28/2554
'0105554006000     ิ
         บจ.ซลเวอร์สกายกรุป จํากัด           ๊         1/14/2554
'0103554006482  หจ.ทรัพย์ทวมท ้น     ่                   1/28/2554
'0103554003602  หจ.ผ่องชมภู ล๊อตโต ้                       1/17/2554
'0103554003734  หจ.สยุมพร ล๊อตโต ้                        1/17/2554
'0105554000818  บจ.เกรท เทเลคอม (ประเทศไทย) จํากัด                1/5/2554
'0103554001405  หจ.จีระพัฒน์ด ี                         1/10/2554
'0105554014711  บจ.ทีเค สมาร์ท เซ็ท จํากัด                    1/31/2554
'0105554000176  บจ.เอสเอ แคร์ โฮม เซอร์วส จํากัด             ิ    1/4/2554
'0103554000140  หจ.ปฐมวรรธน์                           1/4/2554
'0105554014096  บจ.บาร์ แมชชน จํากัด        ี              1/28/2554
'0105554006573  บจ.แฮปปี้ แอนด์ฟรีดอมไลฟ์ จํากัด                 1/17/2554
'0103554005125  หจ.ดี ด ้าเวิรค พรินเตอร์  ์     ้             1/24/2554
'0105554005259            ี่
         บจ.สเปเชยล ริช แมชนเนอรี่ จํากัด        ี        1/13/2554
'0105554000311  บจ.ธรา อินเตอร์ จํากัด                      1/4/2554
'0105554012506  บจ.แอปโซลูท พอยท์ จํากัด                     1/26/2554
'0105554009874  บจ.บัทเตอร์ฟลาย แอนด์ เฮอริเคน จํากัด              1/21/2554
'0103554006687  หจ.เจริญดี ค ้าสลาก                       1/28/2554
'0105554010791  บจ.เอ็มดี ไทย เทรดดิง จํากัด           ้       1/24/2554
'0105554002985  บจ.แมสเวิรค จํากัด   ์                    1/10/2554
'0105554013448  บจ.ทําตามใจ จํากัด                        1/27/2554
'0103554003718  หจ.ทองหงษ์ ล๊อตโต ้                       1/17/2554
'0103554001383  หจ.ศกร ล๊อตโต ้                         1/10/2554
'0105554013286  บจ.โฉม จํากัด                          1/27/2554
'0103554003106  หจ.ปพนธนั ย                           1/14/2554
'0103554000361  หจ.ราตรีคํา                            1/4/2554
'0103554003815          ้
         หจ.ดับเบิล เอ ดอทคอม                       1/18/2554
'0105554014142  บจ.ลัคกี้ ที เปเปอร์ จํากัด                   1/28/2554
'0103554000204  หจ.ภัคจิรา ล๊อตโต ้                        1/4/2554
'0105554005411  บจ.เอวีเอส เอ๊กซเพรส จํากัด        ์           1/13/2554
'0105554010651  บจ.เอเอสกิโม จํากัด                       1/24/2554
'0103554001367      ิ
         หจ.ฐิตด ี ล๊อตโต ้                        1/10/2554
'0105554010902  บจ.มิราเคิล เว็ดดิง แพลนเนอร์ จํากัด  ้            1/24/2554
'0103554000182  หจ.โอภาสทรัพย์                          1/4/2554
'0103554005656  หจ.พ.ชยพรรนพร                          1/26/2554
'0103554005184  หจ.ที.เอส.พี. คอฟเวอร์การ์ด                   1/24/2554
'0105554001156  บจ.พีรามิด สอสาร จํากัด    ื่                 1/6/2554
'0103554000336  หจ.ควรกมล ล๊อตโต ้                        1/4/2554
'0105554001555  บจ.ธรรมาดล 599 จํากัด                       1/6/2554
'0105554004996  บจ.เดอะ เบสต์ ลอว์ แอนด์ คอลเลคชน จํากัด          ั่  1/13/2554
'0103554003475           ่
         หจ.ศูนย์สงเสริมศักยภาพบุคลากร                  1/14/2554
'0105554010139  บจ.ทีเคพี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จํากัด           ่          1/21/2554
'0105554005348  บจ.สุดจักรวาล จํากัด                                    1/13/2554
'0105554005054  บจ.เอ็ม อี อี เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชน จํากัด ่               ั    1/13/2554
'0103554002711  หจ.ทีพเอ็น เมทอลช ี              ีท เซลล์ แอนด์ เซอร์วส      ิ     1/13/2554
'0105554010562  บจ.เมดิคอล อินเตอร์เทค จํากัด                                1/24/2554
'0103554005001  หจ.สาริศทรัพย์อนั นต์                                    1/24/2554
'0105554007073  บจ.วี สปา แอนด์ มาสสาจ จํากัด                                1/18/2554
'0103554004129  หจ.จี.เจ. เน็ ทเวิรค ซ         ์     ิสเท็ม                   1/18/2554
'0105554006131  บจ.ธรรมะพิสทธิ์ จํากัด    ุ                               1/14/2554
'0105554000281             ิ
         บจ.ศรีจต วัสดุภัณฑ์ จํากัด                                  1/4/2554
'0103554003564  หจ.ฝ้ าย แอนด์ เฟิ รน           ์                        1/17/2554
'0105554002128  บจ.ริวอิจ ิ บูม อินเตอร์เทรด จํากัด                             1/7/2554
'0105554001521  บจ.บานาซา เวล คอนสตรัคชน จํากัด                  ั่            1/6/2554
'0105554000125  บจ.จุโคะคะอิ (ไทยแลนด์) จํากัด                                1/4/2554
'0103554004528  หจ.อาร์พเอส แมคช      ี         ินเนอรี                   1/20/2554
'0103554003505  หจ.พีอาร์เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์                                 1/17/2554
'0105554012956  บจ.ดูงานไทยดอทคอม จํากัด                                  1/27/2554
'0105554002420  บจ.เอเชยน มอเตอร์ส จํากัดี่                                 1/7/2554
'0105554014410  บจ.ดับบลิว.อาร์.เอ็น คอนซ                    ัลแตนท์ จํากัด       1/28/2554
'0103554002142  หจ.ลีโอ พารวย                                        1/11/2554
'0105554010767       ี
         บจ.บีซซ ี พร็อพเพอร์ต ี้ จํากัด                               1/24/2554
'0105554006247  บจ.เพอร์ฟอร์มานซ ์ กรุป จํากัด           ๊                    1/17/2554
'0103554000450  หจ.ชาญชยา กรุป            ๊                            1/5/2554
'0105554005801  บจ.แมคคอนฟิ ล (ไทยแลนด์) จํากัด                               1/14/2554
'0105554007987     ิ
         บจ.ศลาแม่เมย (2010) จํากัด                                 1/19/2554
'0103554004901  หจ.วี.อาร์.พี.เค.                                      1/21/2554
'0105554002811  บจ.ไทย ทริปเปิ้ ลเอส พาร์ทแพค จํากัด                            1/10/2554
'0103554000786  หจ.วินเนอร์ อินดัสเทรียล ซัพพลาย                               1/6/2554
'0105554002373  บจ.เจซซ ี สตีล จํากัดี                                    1/7/2554
'0105554000982  บจ.เกิรด บิสซ ์         ิเนส จํากัด                        1/5/2554
'0105554013677  บจ.โอโซน ซส จํากัด       ิ                              1/27/2554
'0103554006695  หจ.มงคล วินเนอร์ ล็อตโต ้                                  1/28/2554
'0105554011241      ิ
         บจ.ภูมพัฒน์ โซล่าร์ แอนด์ เซอร์วส จํากัด                  ิ        1/25/2554
'0105554002217        ิ่
         บจ.ดูซน (ประเทศไทย) จํากัด                                  1/7/2554
'0103554006857  หจ.ณ ธนาพัฒน์                                        1/31/2554
'0105554007014  บจ.ลาเบลแอนด์พริน แมนูแฟคเจอริง จํากัด    ้                ่       1/18/2554
'0105554006280  บจ.พราวด์ ทู ฟลาย เทรเวิล แอนด์ เซอร์วส จํากัด                 ิ      1/17/2554
'0105554004481  บจ.เจ.ที.เอ. พร็อพเพอร์ต ี้ เซอร์วส จํากัด                ิ         1/12/2554
'0103554001472  หจ.นพพล แอนด์ อรพินธุ์                                   1/10/2554
'0105554008843  บจ.พี.เค. มูฟ แอนด์ เซอร์วส จํากัด                ิ             1/20/2554
'0105554013596  บจ.มายเดีย มีเดีย โปรดั๊กช                ัน แอนด์ แมส คอมมิวนิเคชน คอนซัลแตนท์ จํากัด
                                      ่             ั่  1/27/2554
'0105554009441  บจ.อาร์ท กรีน แลนด์สเคป จํากัด                               1/20/2554
'0105554007600  บจ.พีเอ็มแอล กรีน โซลูชน จํากัด            ั่                  1/18/2554
'0105554007201          ี
         บจ.พีซเอส เอพลัส จํากัด                                   1/18/2554
'0105554006239  บจ.อัลเฟรสโก ้ โปรดักส ์ (ประเทศไทย) จํากัด                         1/17/2554
'0105554010473  บจ.เอส เค เอ เทรเวล จํากัด                                 1/24/2554
'0105554009840  บจ.บี.โอ.แอล. คอนสตรัคชน จํากัด               ั่               1/21/2554
'0105554008061  บจ.เจเอพีเอ จํากัด                                     1/19/2554
'0105554014738  บจ.โกลเด ้น เอ็กซพอร์ต จํากัด      ์                         1/31/2554
'0103554000522  หจ.ปรารถนา ลอตโต ้                                      1/5/2554
'0105554007197  บจ.เอ.เจ. ทิพย์สยาม การขนสง จํากัด                  ่           1/18/2554
'0105554002926  บจ.วีเอสพี ลูบริแคนท์ จํากัด                1/10/2554
'0103554001081  หจ.มารวย รับทอง 6                      1/7/2554
'0103554001073  หจ.มารวย รับทอง 10                      1/7/2554
'0105554013383  บจ.โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม จํากัด              1/27/2554
'0105554008894  บจ.ดิลกกาญจน์ จํากัด                    1/20/2554
'0103554005664  หจ.แจ่มแจ ้งเจริญ                      1/26/2554
'0103554002771  หจ.เพาเวอรีสต ้า                      1/13/2554
'0105554014584  บจ.ดิน นวัตกรรม จํากัด                   1/31/2554
'0103554004609  หจ.เพราะ พริง   ้                     1/20/2554
'0105554002519  บจ.108 ดีไซน์ แอดเวอร์ไทซง จํากัด      ิ่       1/7/2554
'0105554005968  บจ.กรีนเนอร์ย ี่ พาวเวอร์ โซลูชนส ์ จํากัด   ั่     1/14/2554
'0103554005290         ์
         หจ.เน็ ทเวิรค พอยท์                     1/25/2554
'0105554009190  บจ.เจเอส ทรานส ์ โลจิสติคส(ไทยแลนด์) จํากัด์        1/20/2554
'0105554004805  บจ.ดิ เอมเพรซซ ี่ จํากัด                  1/13/2554
'0103554003149  หจ.วนิชา 333                        1/14/2554
'0103554000506  หจ.วี เอส แอนด์ เอ็ม ลาเบล                  1/5/2554
'0105554010414  บจ.ชาญโก ซสเต็ม จํากัดิ                   1/24/2554
'0103554006733  หจ.อาร์เอที รัฐกิจ                     1/31/2554
'0105554012581     ี
         บจ.ซแอนด์ ซ ี อินเตอร์ ฟู้ ด จํากัด             1/26/2554
'0105554006638  บจ.เคลฟเวอร์ พลัส จํากัด                  1/17/2554
'0105554013545  บจ.นั นทาริน จํากัด                     1/27/2554
'0103554000174  หจ.จันทน์เจริญทรัพย์                     1/4/2554
'0105554000877  บจ.อัลฮัมดุลลลา เอนเนอร์ย ี่ โมดิฟาย จํากัด
                 ิ                      1/5/2554
'0105554000664  บจ.เอ็น.เอส.อินเตอร์ ไทย จํากัด               1/5/2554
'0105554005780  บจ.เคยูแอล แฮปปี้ แฟมิล ี่ จํากัด              1/14/2554
'0103554001057  หจ.กําลังสาม                         1/7/2554
'0105554001792  บจ.อินไซต์ ทันที จํากัด                   1/6/2554
'0105554011470  บจ.เคพีท ี ซับคอนแทรค เซอรวิส จํากัด            1/25/2554
'0103554000344  หจ.ร่วมแรง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วส           ิ    1/4/2554
'0105554000524  บจ.อินสตาร์(ประเทศไทย) จํากัด                1/4/2554
'0105554004791            ้
         บจ.เซนจูร ี่ เฮาส ์ (2000) จํากัด              1/13/2554
'0103554000794  หจ.รามอินทรา เทคนิเคิล                    1/6/2554
'0105554009378        ี      ่ ั
         บจ.เอเซยโรลลิงชตเตอร์ จํากัด                1/20/2554
'0105554004821  บจ.แอ๊พพลายด์ วิชน จํากัด    ั่             1/13/2554
'0105554010121  บจ.แกรนด์ พาวเวอร์ เมเนจเมนท์ จํากัด            1/21/2554
'0105554002136  บจ.ภามภากร จํากัด                      1/7/2554
'0105554001172  บจ.อนณ เซ็นเตอร์ จํากัด                   1/6/2554
'0103554003076  หจ.สมชายเข็มเพชร                      1/14/2554
'0105554009165      ์
         บจ.เฟิ รสคอม เอ็นจิเนียริง จํากัด   ่          1/20/2554
'0105554008321  บจ.ทรัพย์อานนท์ เทรดดิง จํากัด      ้         1/19/2554
'0105554010821  บจ.นั ทธกรณ์ เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชน จํากัด
                           ่         ั่  1/24/2554
'0103554005702  หจ.ธนะแก ้ว เทรดดิง        ้            1/26/2554
'0105554010601  บจ.ซันไชน์ ลีดเดอร์ จํากัด                 1/24/2554
'0103554006032       ี
         หจ.พี.ซ. เพาเวอร์เทค                    1/27/2554
'0103554003394  หจ.จาตุรงค์ธานินทร์                     1/14/2554
'0103554003416  หจ.วรศักดิ์ 222                       1/14/2554
'0105554008100                 ์
         บจ.จีสมายล์เน็ ตเวิรค อินเตอร์ จํากัด            1/19/2554
'0103554003491  หจ.ชรินรัตน์ 111                      1/17/2554
'0105554003353  บจ.โมบาย เน็ ตเวิรคส ์ คอนซัลติง จํากัด
                       ์           ้    1/11/2554
'0103554002649  หจ.ธัญพุธ                          1/13/2554
'0105554004058  บจ.ไอพีเอ็มเค จํากัด                    1/11/2554
'0103554003157  หจ.ก ้องธานินทร์                                1/14/2554
'0103554003173  หจ.ธัญญาดา ธานินทร์พงศ ์                            1/14/2554
'0103554003254  หจ.รัตนาจันทร์ปาน                                1/14/2554
'0105554000371        ่
         บจ.โดมีพลัส จํากัด                                1/4/2554
'0105554013880  บจ.อีเว ้นท์ บาย เมย์ ทเวนตี้ เซเว่น จํากัด                   1/28/2554
'0105554013162  บจ.เอ็น วาย คอมมอดิตส ์ จํากัด        ี้                1/27/2554
'0103554006725  หจ.มิสเตอร์ แมน เทรดดิง               ้              1/31/2554
'0105554004830  บจ.กฎหมายมงคลช              ัย อินเตอร์ลอว์ จํากัด         1/13/2554
'0105554008304  บจ.เซฟตี้ อิมพรูฟเม ้นท์ ซสเต็มส ์ จํากัด         ิ           1/19/2554
'0105554000567  บจ.บรอนซ ์ ฮอร์ส จํากัด                             1/4/2554
'0103554000131  หจ.ที แอนด์ ซ ี ซซทว ี โซลูชน ี ี ี              ั่         1/4/2554
'0103554006661  หจ.ทรีเบสท์ ดีเวลล็อปเม ้นท์                          1/28/2554
'0105554002772  บจ.พีเอส แอ็ด วัน จํากัด                            1/10/2554
'0105554003710  บจ.เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิง จํากัด               ้     1/11/2554
'0105554009599  บจ.จี.เค.อาร์. กรุป จํากัด๊                           1/20/2554
'0105554005747  บจ.จงสง่า จํากัด                                1/14/2554
'0105554007693      ี ี
         บจ.ซบเอส ออริจนัล จํากัด  ิ                          1/18/2554
'0105554014398  บจ.เอ็น.ที.เค. อินเตอร์ กรุป จํากัด           ๊            1/28/2554
'0105554014461  บจ.เอ็ม ที เอ็น. ซ        ีเคียวริต ี้ เซอร์วส จํากัด    ิ      1/28/2554
'0105554003507  บจ.ไทยเนเชอร์รอล เอสเซนส ์ จํากัด              ้          1/11/2554
'0105554010422         ี ิ
         บจ.คืนชวตให ้แผ่นดิน จํากัด                           1/24/2554
'0103554002444     ิ
         หจ.ชฟฟ่ อน แอนด์ โค                               1/12/2554
'0105554002942  บจ.อินเทลลิเจนท์ แอนด์ สมาร์ท กรุป จํากัด                ๊    1/10/2554
'0103554006741  หจ.บานาน่า ซอฟเทค แอนด์ เซอร์วส                      ิ   1/31/2554
'0105554006301  บจ.ต ้นไผ่ อินดีไซน์ จํากัด                           1/17/2554
'0103554003246  หจ.กาญจนา ครึกครืน            ้                   1/14/2554
'0103554004510  หจ.บี แอนด์ บี เอ็นจิเนียริง อิควิปเม ้นท์      ่             1/20/2554
'0105554005984  บจ.ยูโรสวิฟท์ จํากัด                              1/14/2554
'0103554005192  หจ.เอ แอนด์ เจ ยูนต ี้ 2        ิ                    1/24/2554
'0103554000026  หจ.ไอดี อาร์คเตค   ิ                              1/4/2554
'0105554008223             ั่
         บจ.เรน นิวทริชน (ประเทศไทย) จํากัด                       1/19/2554
'0105554000419  บจ.กรีนฟิ ลด์ กอล์ฟ จํากัด                            1/4/2554
'0103554001111  หจ.250 รับทรัพย์                                 1/7/2554
'0105554006727  บจ.แม็กไดแอก จํากัด                               1/17/2554
'0105554009327  บจ.168เวิลด์ไวด์ ไอที โซลูชนส ์ จํากัด              ั่       1/20/2554
'0105554007553  บจ.บี คอมมิวนิเคชน จํากัด      ั่                     1/18/2554
'0105554007545  บจ.กรีนเนซส จํากัด ี                              1/18/2554
'0105554013316  บจ.นิวไลอ ้อน อินเตอร์ รวมจักรกล แมชชนเนอรี่ จํากัด             ี  1/27/2554
'0105554012689  บจ.เอส.วาย. คอร์โปเรชน จํากัด          ั่               1/26/2554
'0103554006792  หจ.ปั่ น แจ็คพ็อต                                1/31/2554
'0103554006849  หจ.ลําดวนนํ าโชค                                1/31/2554
'0105554008002  บจ.ติ๊ งค์ โอเค พลัส จํากัด                           1/19/2554
'0105554004627       ิ
         บจ.ภูมโชติ จํากัด                                1/12/2554
'0105554003035  บจ.เอฟเอ็กซ ์ เทรดดิง จํากัด        ้                  1/10/2554
'0105554008355  บจ.ไซเทค โซลูชน จํากัด     ั่                        1/19/2554
'0103554006245  หจ.ออร่า ล๊อตโต ้                                1/27/2554
'0105554004848  บจ.ดีโอ โดม จํากัด                               1/13/2554
'0105554004872  บจ.ทองอยู่ เทค จํากัด                              1/13/2554
'0105554001806  บจ.อคาเดมิค เอ็กเซล จํากัด                            1/6/2554
'0103554004897  หจ.ก.ส. 58                                   1/21/2554
'0105554005798  บจ.เมดิแคร์ โปรดักส ์ จํากัด                          1/14/2554
'0103554002495  หจ.กองทุนสกุลหัว ๑๐๐                              1/12/2554
'0105554010007  บจ.เชรี อามูร ์ จํากัด                             1/21/2554
'0105554003680  บจ.วราภรณ์ วาระพิมพ์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชน จํากัด
                                  ่         ั่     1/11/2554
'0105554012085  บจ.กินรี ครีเอช ัน จํากัด
                  ่                               1/26/2554
'0105554002861  บจ.อาร์โก ้ เอทีว ี (ประเทศไทย) จํากัด                     1/10/2554
'0105554008673  บจ.เนเจอร์รัลกรีนเวย์ จํากัด                          1/20/2554
'0105554013049                 ์
         บจ.ที ไซเบอร์ เน็ ตเวิรค จํากัด                         1/27/2554
'0105554011402  บจ.คาบิน แกลลอรี่ จํากัด                            1/25/2554
'0105554004236  บจ.ซัน แอ็ดจัสเม ้นท์ แอนด์ ลอว์ จํากัด                     1/12/2554
'0103554002479  หจ.กองทุนสองบาท                                 1/12/2554
'0105554010431  บจ.ก๊อดส ์ เมเนจเมนท์ จํากัด                          1/24/2554
'0103554004404  หจ.แสงหิรัญพาณิชย์                               1/19/2554
'0103554004625  หจ.คุณากร คอมเมอร์เชยล     ี                        1/20/2554
'0105554009238              ้
         บจ.3 พี. พี. เทรดดิง จํากัด                           1/20/2554
'0105554009271  บจ.สเปคโปร จํากัด                                1/20/2554
'0105554003442      ิ
         บจ.รูบคอน เทคโนโลยี จํากัด                           1/11/2554
'0105554013723  บจ.ซ ี อาร์ เอ็น อินเตอร์เฟรม จํากัด                      1/28/2554
'0105554011682            ิ
         บจ.เปนไท บิสซเนส (ประเทศไทย) จํากัด                       1/25/2554
'0105554010970  บจ.ซ     ิ
            ีเจ ซลเวอร์ จํากัด                            1/24/2554
'0105554014444  บจ.สปริง ออโต ้ จํากัด                             1/28/2554
'0103554001090  หจ.249 รับทรัพย์                                 1/7/2554
'0105554003744  บจ.ทริปเปิ้ ล มีเดีย พลัส จํากัด                        1/11/2554
'0105554002241  บจ.ดิเอสเตท แกลเลอรี่ จํากัด                           1/7/2554
'0103554001065  หจ.ไพศาล รับทรัพย์                                1/7/2554
'0103554004943  หจ.เนียนพร เทรดดิง    ้                           1/21/2554
'0103554002380  หจ.ทรัพย์รัตน์                                 1/12/2554
'0105554014576  บจ.ดนุชพล จํากัด                                1/31/2554
'0105554011721  บจ.ซอว์ ลิฟคิท อินเตอร์เนชนแนล จํากัด   ั่                  1/25/2554
'0105554001890                ่
         บจ.ไท่ ก่วงหลาย ทีปรึกษาและทนายความ จํากัด                    1/7/2554
'0105554013618  บจ.ฮ ัลโหล โฮม จํากัด                              1/27/2554
'0105554009858  บจ.เฮลลี่ จํากัด                                1/21/2554
'0105554006751  บจ.ดีชะมัด จํากัด                                1/17/2554
'0103554002916  หจ.เกรท มิราเคิล                                1/13/2554
'0105554007189  บจ.เดอะ รีโคฟเวอรี่ แอดไวเซอร์ จํากัด                      1/18/2554
'0103554001812  หจ.เอ็นอี. เน็ ตเวิรค ์                             1/11/2554
'0105554005828  บจ.กรีนกรีนเวย์ จํากัด                             1/14/2554
'0103554004498  หจ.แอฟฟลูเอนท์ ฟู้ ด                              1/20/2554
'0105554002853  บจ.วิลล์พาวเวอร์ เทรดดิง จํากัด   ้                      1/10/2554
'0105554012051         ์
         บจ.สไมล์ฟิลม จํากัด                               1/26/2554
'0105554014371     ี
         บจ.ซเอ็นซ ี พรีเวนทีฟ จํากัด                          1/28/2554
'0105554004287  บจ.เจ แอนด์ แอล กูด เซนซ                      ์
                               ์ อิมพอร์ท แอนด์ เอ็คซพอร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
                                                 1/12/2554
'0103554005532  หจ.วรากมล                                    1/25/2554
'0105554013138  บจ.หัว ยู เทรด จํากัด                              1/27/2554
'0105554008908  บจ.ชาลิสา กันส ์ จํากัด                             1/20/2554
'0105554009963  บจ.ฟาร์เมติกส ์ จํากัด                             1/21/2554
'0105554005399  บจ.ไทยสตาร์ อินเตอร์ บิสซเนส จํากัด   ิ                    1/13/2554
'0105554000591       ิ
         บจ.เรด ฮลล์ส จํากัด                               1/4/2554
'0105554014827  บจ.เอ เทนด ้า จํากัด                              1/31/2554
'0105554011151  บจ.เอสเคพี ซัพพลาย จํากัด                            1/25/2554
'0105554011178  บจ.มินพินอินเตอร์แอคขัน จํากัด  ่                       1/25/2554
'0105554011909  บจ.บางกอกสปอร์ตฟลอริง จํากัด     ่                     1/26/2554
'0103554003459  หจ.ชวนพิศมัย                         1/14/2554
'0105554005526  บจ.ไชยแสงเพลส จํากัด                     1/14/2554
'0105554010732  บจ.โหลดดิง จํากัด  ้                    1/24/2554
'0105554010708  บจ.ชาวาว่า จํากัด                      1/24/2554
'0103554000689  หจ.ธารสมบัต ิ พร็อพเพอร์ต ี้                 1/5/2554
'0105554001474  บจ.เอส พี วี ไอ จํากัด                    1/6/2554
'0103554001251  หจ.ธิตานนท์                          1/7/2554
'0103554001278  หจ.นํ้ าทอง พร็อพเพอร์ต ี้                  1/7/2554
'0105554005305  บจ.อีลท ออโต ้โปรดักส ์ จํากัด
              ิ                         1/13/2554
'0105554004724  บจ.เดอะ สปอต แอนด์ คิทเชน คอมปานี จํากัด     ่     1/12/2554
'0105554007171  บจ.ฮอตเค ้ก จํากัด                      1/18/2554
'0105554003191  บจ.วิสเซอร์เทค จํากัด                    1/10/2554
'0105554013278         ี
         บจ.เอเชย เนเชอร์ เอ็กซพีเรียนซ ์ จํากัด           1/27/2554
'0105554006671                ์
         บจ.พูนทรัพย์ ฟิ ลม เซอร์วส จํากัด        ิ      1/17/2554
'0105554002292  บจ.ฮ ิต เอ็น รัน จํากัด                    1/7/2554
'0103554002045      ่
         หจ.เพิมพร เทรดดิง        ้              1/11/2554
'0105554001024  บจ.อิมเมจ เทคโนพาร์ท จํากัด                  1/5/2554
'0105554007952  บจ.คาซา ออปติมา จํากัด                    1/19/2554
'0105554014924  บจ.มิลเลียน เวย์ส ทราเวล จํากัด               1/31/2554
'0103554005419  หจ.เอ็นคลินก       ิ                  1/25/2554
'0105554008851  บจ.ไฮเบสท์ เอ็นจิเนียริง จํากัด     ่          1/20/2554
'0105554009335     ั
         บจ.ชยโรจน์ ขนสง จํากัด     ่               1/20/2554
'0105554013219  บจ.กรินทร์มาศ จํากัด                     1/27/2554
'0105554011143        ิ
         บจ.สปิ รต ฟอร์ ดีไซน์ จํากัด                 1/24/2554
'0105554001652  บจ.นาโนเฮาส ์ จํากัด  ้                   1/6/2554
'0105554012000  บจ.แมกเนท เวลด์ จํากัด                    1/26/2554
'0105554001946           ิ
         บจ.ไซน์อนมิลเลนเนียม จํากัด     ่            1/7/2554
'0105554008401  บจ.แม็คเอนเนอยี อีโวลูชน จํากัด       ั่       1/19/2554
'0103554002347  หจ.เกษรกมล                          1/12/2554
'0105554010881  บจ.แม็คพาวเวอร์ ซัพพลายส ์ จํากัด              1/24/2554
'0105554014754  บจ.เดอะชายส ์ อินทีเรีย จํากัด                1/31/2554
'0103554003955  หจ.เอ.เอ็น.ซายน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง           ่  1/18/2554
'0103554005958  หจ.ริทช ์ เอ็นเลส                      1/27/2554
'0105554004881  บจ.กัณฐ์ปพร จํากัด                      1/13/2554
'0105554010210  บจ.ปราณา กายา จํากัด                     1/21/2554
'0105554003981  บจ.มาสเตอร์ ทาเลนท์ คอนซัลติง จํากัด          ้   1/11/2554
'0105554013375  บจ.คอนทิ เจดับเบิลยูดไซน์ จํากัด  ้    ี         1/27/2554
'0105554009084  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 8 จํากัด                 1/20/2554
'0105554008495  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 1 จํากัด                 1/20/2554
'0103554003661          ั
         หจ.รักษ์ ชย เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย่           1/17/2554
'0105554008622  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 3 จํากัด                 1/20/2554
'0105554008517  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 2 จํากัด                 1/20/2554
'0105554009092  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 7 จํากัด                 1/20/2554
'0105554006646  บจ.รตนธนทรัพย์ จํากัด                    1/17/2554
'0105554008649  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 4 จํากัด                 1/20/2554
'0105554009661  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 10 จํากัด                 1/21/2554
'0105554009653  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 9 จํากัด                 1/21/2554
'0105554008860  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 6 จํากัด                 1/20/2554
'0105554008827  บจ.อัญญวีร ์ โซล่า 5 จํากัด                 1/20/2554
'0103554006750  หจ.เค.วี.จี.กรุป      ๊                 1/31/2554
'0105554007863  บจ.เจเจ แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เนชนแนล จํากัด      ั่    1/19/2554
'0105554007928  บจ.เอ เค เทคโนโลยี โซลูชน แอนด์ เซอร์วส จํากัด    ั่        ิ  1/19/2554
'0105554007243  บจ.เสฏฐ์ศร ิ จํากัด  ิ                          1/18/2554
'0103554004137  หจ.ยัมมี่ เฮาส ์                              1/18/2554
'0105554012255  บจ.แสงกฤช ซ         ัพพลาย จํากัด                 1/26/2554
'0105554007766  บจ.เทอร์โม โซลูชน จํากัด     ั่                    1/19/2554
'0105554012042  บจ.นั ฏฐวรรณ เทคนิคอล แอนด์ เซอร์วส จํากัด             ิ    1/26/2554
'0105554012891  บจ.เอ็น เอส เค อินสตรูเมนท์ จํากัด                     1/27/2554
'0105554002101  บจ.โกลบอล ออฟฟิ ศ โซลูช                  ่
                                     ัน จํากัด      1/7/2554
'0105554013642       ี
         บจ.ซ.อี.โอ. วอเตอร์เวิคส ์ จํากัด                      1/27/2554
'0105554013821     ่
         บจ.ยิงเจริญทรัพย์ ก่อสร ้าง จํากัด                     1/28/2554
'0105554002896  บจ.อะเดย์เทรนนิง จํากัด     ่                      1/10/2554
'0105554003141  บจ.เอคไซเต็ด ออโตเมชน จํากัด            ั่            1/10/2554
'0103554000905  หจ.หอมชตการโยธา   ิ                            1/6/2554
'0103554000891  หจ.กิตตยารุงเรือง    ่                          1/6/2554
'0105554001407  บจ.ห ้องเต ้ สะเด็ดแล ้ว จํากัด                       1/6/2554
'0105554006361                        ั่          ่
         บจ.โกลบอล เอ็ดดูเคชน เคาน์เซลลิง แอนด์ ทราเวล เซอร์วส จํากัด1/17/2554   ิ
'0105554004112  บจ.เอฟ.พี.ซัพพลาย จํากัด                          1/11/2554
'0105554012212  บจ.รวิวัฒน์ เทค คอน จํากัด                         1/26/2554
'0105554008444  บจ.วรกมล ก่อสร ้าง จํากัด                          1/19/2554
'0105554001997        ี
         บจ.ซนซัน เอ็นจิเนียริง จํากัด      ่                  1/7/2554
'0105554009491  บจ.ศมศุภา จํากัด                              1/20/2554
'0103554000743  หจ.เฉลิมไชโย                                 1/5/2554
'0105554005241  บจ.เคียวคุโต (ไทยแลนด์) จํากัด                       1/13/2554
'0105554006026  บจ.เทียมเมฆ อินดัสทรี จํากัด                        1/14/2554
'0105554003604  บจ.แอพพลิแคด โกลบอล จํากัด                         1/11/2554
'0105554012603  บจ.ซ ี ยู อี จํากัด                             1/26/2554
'0103554005231  หจ.เย็นสบาย อิเล็คทริค                           1/24/2554
'0103554000247  หจ.ณรงค์ด ี ล๊อตโต ้                             1/4/2554
'0105554007421  บจ.พีทรฟอร์มแอนด์คอนสตรัคชน จํากัด
                 ี ี                      ั่      1/18/2554
'0105554014312  บจ.ศรีตระกูลอุตสาหกรรมยาง จํากัด                      1/28/2554
'0105554012522               ิ ั่
         บจ.พี.เค.พรีซชน เวอร์ค จํากัด                        1/26/2554
'0105554009882  บจ.ไอพี คอนซัลติง (ไทยแลนด์) จํากัด ้                   1/21/2554
'0105554009416  บจ.ชาร์คกี้ การ์ด จํากัด                          1/20/2554
'0105554001245  บจ.บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ โปรเจค แมนเนจเม ้นท์ จํากัด          1/6/2554
'0105554011119  บจ.ยูเซย์ จํากัด                              1/24/2554
'0105554007995  บจ.โอพีเวิลด์ จํากัด                            1/19/2554
'0105554008711  บจ.เนินนันใจ๕ จํากัด                            1/20/2554
'0105554001229          ่
         บจ.ธนรุงเรืองกิจ จํากัด                           1/6/2554
'0105554001105  บจ.ที.ที. เพาเวอร์ ที. ทรานสปอร์ต เซอร์วส จํากัด           ิ   1/5/2554
'0103554001022  หจ.251 รับทรัพย์                               1/7/2554
'0103554001031  หจ.104 มีทองมาก                               1/7/2554
'0103554001049  หจ.113 มีทองมาก                               1/7/2554
'0105554005861           ่
         บจ.วินนิง ฟาร์ม กรุป จํากัด      ๊                  1/14/2554
'0105554010252  บจ.โทเทิล ไลน์ โซลูชน จํากัด          ั่             1/21/2554
'0105554001385  บจ.ไทย ดาต ้า เซอร์วส จํากัด        ิ                 1/6/2554
'0103554000999  หจ.102 มีทองมาก                               1/7/2554
'0105554000940         ้
         บจ.ทริปเปิ้ ล พี พลังงาน จํากัด                       1/5/2554
'0105554012344  บจ.ซันฟลาวเวอร์ อินเตอร์เทรด จํากัด                     1/26/2554
'0103554006709  หจ.รวมเจริญทรัพย์ ฮาร์ดแวร์                         1/28/2554
'0105554000966      ั
         บจ.ชชวาลย์ พาร์ท แอนด์ ทูล จํากัด                      1/5/2554
'0105554002578  บจ.แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด                       1/10/2554
'0105554001415  บจ.เอวา อาร์เอส คอร์ปอเรชน จํากัด        ั่        1/6/2554
'0105554007383  บจ.พี ซ ี เอส มูฟ จํากัด                     1/18/2554
'0103554004803  หจ.โฮม ริช                            1/21/2554
'0103554006423  หจ.ดลญา ล๊อตโต ้                         1/27/2554
'0103554002266  หจ.เอ็นเคเอส เทรดดิง 2010     ้               1/12/2554
'0103554002100  หจ.กฤศมน ล๊อตโต ้                        1/11/2554
'0103554002541  หจ.จัดเกตุแก ้ว                         1/12/2554
'0105554002055  บจ.ไทย-จีน อินเตอร์เนชนแนล ทีว ี จํากัด  ั่           1/7/2554
'0103554002070  หจ.จิตรเกตุแก ้ว                         1/11/2554
'0103554002151  หจ.สุชาติเกตุแก ้ว                        1/11/2554
'0103554000964  หจ.โกลด์แมน แซค                          1/7/2554
'0103554001987  หจ.ถาวะโร ล๊อตโต ้                        1/11/2554
'0105554002322  บจ.ชางามก่อสร ้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด            1/7/2554
'0103554002339  หจ.จันทวดี ล๊อตโต ้                       1/12/2554
'0105554008886  บจ.เซ็สท์ฟล เดอะ โปรเกรสซฟ ดีไซน์ จํากัด
                      ู            ี       1/20/2554
'0103554006644  หจ.ภัทรกุลกิจ                          1/28/2554
'0103554004471  หจ.เอ็มยู ติวเตอร์                        1/20/2554
'0103554002126  หจ.ชาติอําไพ                           1/11/2554
'0105554004473                  ี
         บจ.สํานักงานบัญชและสอบบัญช ี ซพเอโฟร์บส จํากัด     ี ี  ิ  1/12/2554
'0105554000516  บจ.โอ-กาส-ดี การ์เม ้นท์ จํากัด                  1/4/2554
'0105554000303          ้
         บจ.ไวอิง เฮลท์ จํากัด                       1/4/2554
'0105554009157  บจ.เอสเค เพาเวอร์เฟอร์ท จํากัด                  1/20/2554
'0105554006531  บจ.เพชรรินทร์ออโต ้ จํากัด                    1/17/2554
'0105554005003                ิ
         บจ.เจพีเอ็ม ฮวแมน รีซอร์ส กรุป จํากัด        ๊      1/13/2554
'0103554002169     ิ
         หจ.ศวาไทย                            1/11/2554
'0103554002096  หจ.ภูมอําไพ ิ                          1/11/2554
'0103554006229  หจ.เอส ที เอส 54 พลาส                      1/27/2554
'0105554012468  บจ.เซ็กคัล ทู นั น อินโนเวชน จํากัด     ั่         1/26/2554
'0105554008363  บจ.ซันชายน์ แปซฟิก จํากัด   ิ                 1/19/2554
'0105554000397  บจ.จันทรคติ เอ็นจิเนียริง จํากัด   ่              1/4/2554
'0105554012166  บจ.เซาเทิรน เทค จํากัด ์                    1/26/2554
'0103554000298  หจ.เจ.ซ. กราฟฟิ ค  ี                       1/4/2554
'0103554006024  หจ.สรัลรัตน์ อินดัสทรี                      1/27/2554
'0105554004775           ี
         บจ.เอเชย มารีน โลจิสติกส ์ จํากัด                1/13/2554
'0103554000875  หจ.โกศลอุ ้มเงิน                         1/6/2554
'0105554010686  บจ.ไวท์ มาร์ค แพ็ค จํากัด                    1/24/2554
'0105554011704  บจ.พี.เอ.เอส. บรรจุภัณฑ์ จํากัด                 1/25/2554
'0105554002845  บจ.สมาย เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จํากัด               1/10/2554
'0105554011356  บจ.ไทยแบ็ก โปรดักส ์ จํากัด                   1/25/2554
'0103554006555      ี ิ
         หจ.ชวตใหม่ฟ้าประทาน                       1/28/2554
'0105554009980  บจ.ปั ณวรรธน์ แมเนจเม ้นท์ จํากัด                1/21/2554
'0105554009289  บจ.พรพัชร แทรเวล จํากัด                     1/20/2554
'0103554004781  หจ.หิมพานต์ผ ้าม่าน                       1/21/2554
'0105554008797  บจ.ไอ.เอ็ม.พี.โอ.เทรดดิง จํากัด     ้            1/20/2554
'0103554006563  หจ.บุญพามงคล                           1/28/2554
'0103554006385  หจ.ลิน แอนด์ หยก                         1/27/2554
'0105554011542  บจ.แมนเนเจอเรียล ไซโคโลจี เทรนนิงแอนด์คอนซัลแตนท์ จํากัด  ่   1/25/2554
'0103554006407  หจ.หนึงนิจ  ่                         1/27/2554
'0105554009564  บจ.เอ็นทีม เอ็นจิเนียริง จํากัด   ่              1/20/2554
'0103554005214  หจ.อมตะ ล็อตโต ้                         1/24/2554
'0103554000913  หจ.แสงเพิมอนั นฒ์   ่                      1/6/2554
'0105554010406                 ิ
         บจ.บูรพา นํ าสน โลจิสติกส ์ จํากัด                  1/24/2554
'0105554007596  บจ.พี.เค.เจ. จิวเวลรี่ จํากัด                    1/18/2554
'0105554007413  บจ.สยามโคมะซ ึ เทรดดิง จํากัด               ้     1/18/2554
'0105554000702     ้
         บจ.ตังตรงกิจการก่อสร ้าง จํากัด                    1/5/2554
'0105554005585        ิ
         บจ.ซง เม๋า หยวน จํากัด                        1/14/2554
'0105554005534  บจ.บี โฟโต ้ จํากัด                         1/14/2554
'0105554001610  บจ.แอดวานซ ์ ฟลูอด จํากัด        ิ               1/6/2554
'0103554006865  หจ.แพนพี 2011 การค ้า                        1/31/2554
'0103554000018  หจ.ภาณุพันธุพานิช      ์                     1/4/2554
'0103554000638  หจ.วิศรุต พร็อพเพอร์ต ี้                       1/5/2554
'0105554012328  บจ.รวยดี มาร์เก็ตติง จํากัด      ้               1/26/2554
'0105554001458  บจ.พีเค วัน ดิจ ิ ทัฆ จํากัด                     1/6/2554
'0103554001715  หจ.จีรพงษ์ ล๊อตโต ้                         1/10/2554
'0103554001782  หจ.รัชชานนท์ ล๊อตโต ้                        1/10/2554
'0105554000494  บจ.ทีบเอ็น อินเตอร์เนชนแนลเทรดดิง จํากัด
                 ี                  ั่     ้  1/4/2554
'0103554002185  หจ.เอ็ม.เอ.เอ็น ดีเวลลอปเม ้นท์                   1/11/2554
'0105554007341  บจ.เอ็นพี. สยาม จํากัด                        1/18/2554
'0103554006181  หจ.อธิ ล๊อตโต ้                           1/27/2554
'0103554006822  หจ.หัสดี ล๊อตโต ้                          1/31/2554
'0105554014789  บจ.เรดดี้ คอร์ปอเรชน แอนด์ เซอร์วส จํากัด  ั่         ิ   1/31/2554
'0103554000573  หจ.พลสมัคร                              1/5/2554
'0103554000603  หจ.วิทวัสชยมาร์เกตติง ั             ้          1/5/2554
'0105554004121               ์
         บจ.บี.เอ็กซ.จี. สแตนเลส สตีล จํากัด                 1/12/2554
'0105554007146  บจ.คอฟฟี่ บอย รีเทล จํากัด                      1/18/2554
'0105554011437  บจ.รัฐาทิพ จํากัด                          1/25/2554
'0103554006083  หจ.พิมสรดี ค ้าโชค                          1/27/2554
'0105554012972  บจ.กรีน เซฟ เทคโนโลยี่ จํากัด                    1/27/2554
'0103554002622  หจ.จริมา ค ้าโชค                           1/12/2554
'0103554003831  หจ.เอกอุดมพงศ ์ กลการ                        1/18/2554
'0105554013944    ั
         บจ.ชยพานิชอินเตอร์กรุป จํากัด           ๊         1/28/2554
'0103554003840  หจ.เซสโต ้ส ์ เทรดดิง (ประเทศไทย)     ้             1/18/2554
'0105554007057  บจ.พรีเมียร์ ไลนิง รีนวเอเบิล จํากัด่     ิ           1/18/2554
'0103554002410  หจ.ณั ฐนา ล๊อตโต ้                          1/12/2554
'0103554002428  หจ.จังสมยา ล๊อตโต ้                         1/12/2554
'0103554002568      ่
         หจ.มิงขวัญ ดีโชค                           1/12/2554
'0105554012026  บจ.คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จํากัด                  1/26/2554
'0103554002924  หจ.พงษ์ ศักดิ์ ล๊อตโต ้                       1/13/2554
'0103554001847  หจ.พวงทิพย์ ล๊อตโต ้                         1/11/2554
'0103554001855  หจ.นาวี ล๊อตโต ้                           1/11/2554
'0103554003378  หจ.วัลภาดี ล๊อตโต ้                         1/14/2554
'0105554000788  บจ.เอ็ม ซ ี บรรจุภัณฑ์ จํากัด                     1/5/2554
'0103554000590  หจ.ผดุงถินไทย    ่                         1/5/2554
'0105554009629  บจ.ยูนเวอร์แซล โฮม เซ็นเตอร์ จํากัด
                ิ                           1/20/2554
'0105554011046       ี ี
         บจ.ซซเอช เครืองจักรกล จํากัด  ่                  1/24/2554
'0103554004587  หจ.มารวย รับทอง 20                          1/20/2554
'0103554004048  หจ.สมศักดิรวย ล๊อตโต ้ ์                      1/18/2554
'0103554004056  หจ.อุษารัศมิ์ ล๊อตโต ้                        1/18/2554
'0105554014321  บจ.แซม เทรดดิง ไทย มาเลเซย จํากัด ้             ี    1/28/2554
'0103554002037  หจ.วิภาวรรณ คอลเลคชน                  ั่      1/11/2554
'0103554002509  หจ.นิตยารวย ล๊อตโต ้                         1/12/2554
'0103554005818  หจ.สายสม ค ้าโชค ิ                         1/26/2554
'0103554002860  หจ.มารวย รับทอง 107               1/13/2554
'0103554006156  หจ.มัชฌิมะ ล๊อตโต ้               1/27/2554
'0105554010872  บจ.สยาม เคนจิซ ึ จํากัด             1/24/2554
'0103554000697  หจ.สุดา เทรดดิง     ้            1/5/2554
'0105554009408  บจ.ไอ ออโตพาร์ท จํากัด              1/20/2554
'0105554008991  บจ.ปลืม อาร์คเทค คอนสทรัคชน จํากัด
             ้       ิ         ั่   1/20/2554
'0103554003866        ิ ั่
         หจ.พรีซชน เพลย์ มีเดีย              1/18/2554
'0103554001171  หจ.กลมใส ค ้าสลาก                 1/7/2554
'0103554000719  หจ.วิศณี อาร์ท แอนด์ ดีไซน์            1/5/2554
'0105554005216  บจ.เคทีด ี พร็อพเพอร์ต ี้ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด  1/13/2554
'0103554002932  หจ.นงนุชรวย ล๊อตโต ้               1/13/2554
'0103554002975  หจ.พรีธวัช ค ้าโชค                1/13/2554
'0103554006202  หจ.คําไหว ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0103554005885  หจ.สอนใสดี ล๊อตโต ้               1/26/2554
'0103554005923  หจ.ผุยขัน ค ้าโชค                1/26/2554
'0103554005338  หจ.ทวี เวอร์ค การชาง        ่       1/25/2554
'0103554001197  หจ.ราตรี เทรดดิง      ้           1/7/2554
'0103554001219  หจ.ทัพทัน เซอร์วส       ิ         1/7/2554
'0105554011569  บจ.โชควสุชนม์ จํากัด               1/25/2554
'0105554006069    ่ ิ ิ          ี
         บจ.รุงศรการบัญชและกฎหมาย จํากัด         1/14/2554
'0103554001774  หจ.บัวขาว ล๊อตโต ้                1/10/2554
'0103554001766          ่
         หจ.ผดุงถิน ล๊อตโต ้               1/10/2554
'0103554003351       ั
         หจ.วันชยดี ล๊อตโต ้               1/14/2554
'0105554005364  บจ.แอร์บรัชโซโกลี(ประเทศไทย) จํากัด       1/13/2554
'0103554002967  หจ.สํารวย เทรดดิง        ้        1/13/2554
'0103554005362  หจ.คําพลซา ล๊อตโต ้               1/25/2554
'0103554005397  หจ.วริศรา ล๊อตโต ้                1/25/2554
'0103554005826     ่
         หจ.โซมาลา ค ้าโชค                1/26/2554
'0103554002746  หจ.มารวย รับทอง 109               1/13/2554
'0105554001067  บจ.ปั ญญฤกษ์ จํากัด                1/5/2554
'0103554001201  หจ.ไลวัฒน์                    1/7/2554
'0103554001227  หจ.มนั สชน แอนด์ แอสโซซเอท       ิ     1/7/2554
'0103554001286  หจ.รักเสนาะ                    1/7/2554
'0103554006296  หจ.วิภาดา ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0103554006652  หจ.บุญหล ้า ล๊อตโต ้               1/28/2554
'0103554006059  หจ.พุทซาคํา ค ้าโชค               1/27/2554
'0103554006067  หจ.เพ็ง ล๊อตโต ้                 1/27/2554
'0103554006075  หจ.นงค์ลักษณ์ ล๊อตโต ้              1/27/2554
'0103554006091  หจ.ขันทอง ล๊อตโต ้                1/27/2554
'0105554006115  บจ.14กุมภา จํากัด                1/14/2554
'0103554003629  หจ.มารวย รับทอง 111               1/17/2554
'0105554007588            ี
         บจ.เอช.ซ. สตีล เซ็นเตอร์ จํากัด         1/18/2554
'0103554005583  หจ.วะหิม ค ้าโชค                 1/26/2554
'0105554001512  บจ.เอช.ที.วาย. เทรดดิง จํากัด    ้      1/6/2554
'0105554010015  บจ.ไลออนพาร์ท จํากัด               1/21/2554
'0103554005729         ิ
         หจ.ไกรศลป์ ล๊อตโต ้               1/26/2554
'0103554002525  หจ.นวลพรรณ ล๊อตโต ้               1/12/2554
'0103554001952  หจ.นพหนูเจริญ ล๊อตโต ้              1/11/2554
'0105554004660  บจ.เจ พี พี อพาร์ตเม ้นท์ จํากัด         1/12/2554
'0103554002614           ิ
         หจ.สมบัตด ี ล๊อตโต ้               1/12/2554
'0103554005141  หจ.มารวย รับทอง 110               1/24/2554
'0103554001898 หจ.หล ้าน ้อย ดีเวลล็อปเม ้น  1/11/2554
'0105554004953 บจ.ทริปเปิ้ ลพีซ จํากัด    1/13/2554
'0105554014959 บจ.ภักดี ออโตพาร์ท จํากัด   1/31/2554
ทุนจดทะเบียน   รห ัสว ัตถุประสงค์
  500,000.00  '92490
 3,000,000.00  '70200
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '85190
  100,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
 1,000,000.00  '55101
 4,000,000.00  '36911
  500,000.00  '74990
  501,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 4,000,000.00  '36911
  501,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '00000
  550,000.00  '00000
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '51395
 2,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '00000
  500,000.00  '64120
  200,000.00  '51229
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '50401
 1,000,000.00  '51420
  500,000.00  '28920
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '24110
 2,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51394
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '25202
 1,000,000.00  '51100
 1,000,000.00  '74990
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '60230
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '64120
  550,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51900
  100,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51398
 4,000,000.00  '52394
 1,000,000.00  '85111
 20,000,000.00  '51221
395,608,000.00  '70101
 2,000,000.00  '74212
 3,000,000.00  '00000
 5,000,000.00  '70101
 50,000,000.00  '51420
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '85190
 1,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '65990
 10,000,000.00  '63098
 4,000,000.00  '51398
  500,000.00  '93021
 3,000,000.00  '92130
  200,000.00  '51392
 2,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '65990
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '22110
 2,000,000.00  '51397
 2,000,000.00  '51398
 2,000,000.00  '51398
 2,000,000.00  '51398
 2,000,000.00  '51398
 5,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '51502
 1,000,000.00  '51398
 5,000,000.00  '55101
 4,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '64206
 2,000,000.00  '51312
10,000,000.00  '45201
 2,000,000.00  '51509
 2,000,000.00  '00000
 2,000,000.00  '50102
 1,000,000.00  '36911
 4,000,000.00  '51311
30,000,000.00  '50102
 2,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '51398
 4,000,000.00  '00000
 4,000,000.00  '51398
10,000,000.00  '45201
 2,000,000.00  '55202
 2,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '52510
 2,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74940
 1,000,000.00  '51396
 1,000,000.00  '45302
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51399
  500,000.00  '51397
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '45201
  500,000.00  '51397
 1,000,000.00  '18103
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51399
  100,000.00  '00000
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74910
 1,000,000.00  '51420
 3,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '51100
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '50302
 2,000,000.00  '51509
  100,000.00  '52113
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51394
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51504
  500,000.00  '51394
     500  '74120
10,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '24241
50,000,000.00  '34300
 1,000,000.00  '26962
 1,000,000.00  '45301
  500,000.00  '92490
  100,000.00  '18101
 2,000,000.00  '45301
 5,000,000.00  '51410
10,000,000.00  '28991
 1,000,000.00  '51100
 2,000,000.00  '51410
 1,000,000.00  '45301
  500,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74211
  500,000.00  '45203
 1,000,000.00  '63099
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '52520
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '29220
 1,000,000.00  '60221
  500,000.00  '51396
 1,000,000.00  '85122
 1,000,000.00  '51509
 5,000,000.00  '45201
  100,000.00  '74140
 2,000,000.00  '51391
 1,000,000.00  '50302
  50,000.00  '51399
  200,000.00  '92490
  300,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51395
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74940
1,500,000.00  '63040
1,000,000.00  '63099
1,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '51391
2,000,000.00  '51394
 200,000.00  '51100
1,000,000.00  '74110
1,000,000.00  '51900
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '85190
3,000,000.00  '74211
1,000,000.00  '74990
5,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '55109
1,000,000.00  '52205
1,000,000.00  '52510
 300,000.00  '52590
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '27100
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '74211
1,000,000.00  '52397
2,000,000.00  '51504
2,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '74922
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74930
1,000,000.00  '51509
 200,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '51410
 100,000.00  '00000
 100,000.00  '00000
 401,000.00  '74990
1,000,000.00  '71220
1,000,000.00  '74120
3,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '60229
1,000,000.00  '60229
1,000,000.00  '51100
 200,000.00  '92490
 250,000.00  '85310
1,000,000.00  '85190
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '60229
1,000,000.00  '74990
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '51395
  90,000.00  '74140
1,000,000.00  '60229
 100,000.00  '92490
 300,000.00  '92490
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '18101
1,000,000.00  '52600
5,000,000.00  '63099
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '63040
 150,000.00  '92490
 300,000.00  '92490
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '51395
2,000,000.00  '51225
1,000,000.00  '45301
1,000,000.00  '63099
1,000,000.00  '51491
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '92490
1,000,000.00  '60229
2,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '45201
 100,000.00  '92490
4,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '22120
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
5,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '74922
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '22210
1,000,000.00  '51396
1,000,000.00  '52391
1,000,000.00  '67190
 300,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
2,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '22210
1,000,000.00  '51410
 200,000.00  '92490
 100,000.00  '00000
1,000,000.00  '51398
1,000,000.00  '31909
2,000,000.00  '93022
1,000,000.00  '85122
 100,000.00  '15530
 100,000.00  '15530
 1,000,000.00  '15499
  500,000.00  '80909
 1,000,000.00  '51393
  250,000.00  '92490
  300,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74300
 2,000,000.00  '51224
 1,000,000.00  '50102
 1,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '50301
 1,500,000.00  '55202
 1,000,000.00  '50200
  500,000.00  '74990
  500,000.00  '74211
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51394
  100,000.00  '52190
 5,000,000.00  '00000
  100,000.00  '74140
 3,000,000.00  '33201
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74140
 5,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '74300
 4,000,000.00  '00000
 2,000,000.00  '51397
  100,000.00  '74110
 1,000,000.00  '18101
 3,000,000.00  '74110
 3,000,000.00  '52391
 1,000,000.00  '55101
  100,000.00  '74140
 6,000,000.00  '74950
 1,000,000.00  '74140
 5,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '74140
540,000,000.00  '32100
 1,000,000.00  '74300
100,000,000.00  '51431
 6,000,000.00  '31100
 5,000,000.00  '85191
 1,000,000.00  '55101
 1,000,000.00  '51312
 4,000,000.00  '55101
  100,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '15496
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '52190
 1,000,000.00  '93022
 1,000,000.00  '52341
 2,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51312
  500,000.00  '51900
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '50301
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '15493
 1,000,000.00  '36100
 1,000,000.00  '72200
 2,000,000.00  '29199
 5,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45203
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '51213
  100,000.00  '92490
  200,000.00  '72200
 1,000,000.00  '60230
 1,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '51900
 2,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51399
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '74110
 1,000,000.00  '63040
  500,000.00  '51399
 2,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '22190
 1,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '92130
 2,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '50101
10,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '71230
 1,000,000.00  '93094
 1,000,000.00  '80909
  500,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51504
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '72900
 1,000,000.00  '50200
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '74922
  100,000.00  '52334
 1,000,000.00  '29220
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
 500,000.00  '74120
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '51399
1,000,000.00  '32100
1,000,000.00  '45301
 300,000.00  '51509
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '51100
1,000,000.00  '45301
1,000,000.00  '28920
  20,000.00  '51391
1,000,000.00  '00000
 600,000.00  '63040
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '50200
1,000,000.00  '74990
3,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '50500
1,000,000.00  '13209
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '85121
 100,000.00  '74990
 500,000.00  '36990
1,000,000.00  '51504
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '51213
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '74212
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '51229
1,000,000.00  '74211
1,000,000.00  '28930
1,000,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '45100
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '29199
1,000,000.00  '45301
1,000,000.00  '28999
1,000,000.00  '52113
1,000,000.00  '51431
5,000,000.00  '45301
5,000,000.00  '51509
 100,000.00  '63009
1,000,000.00  '45402
  300,000.00  '45301
 25,000,000.00  '29290
 1,000,000.00  '70200
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '63099
  400,000.00  '51224
  200,000.00  '55202
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74140
  200,000.00  '74930
 1,000,000.00  '92490
  500,000.00  '51504
 1,000,000.00  '74990
 5,000,000.00  '51229
 2,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '63040
 5,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51431
 4,000,000.00  '63040
 3,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '51398
200,000,000.00  '70101
  400,000.00  '00000
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '63009
 5,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '51410
 4,000,000.00  '71290
 1,000,000.00  '28991
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '18101
 1,000,000.00  '51399
  500,000.00  '45201
 3,000,000.00  '64206
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00
 1,000,000.00  '51900
 40,000,000.00  '51398
 4,900,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51311
 4,950,000.00  '55109
 5,000,000.00  '70101
 5,000,000.00  '65924
 1,000,000.00  '51311
 2,000,000.00  '51395
 2,000,000.00  '00000
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51311
 1,000,000.00  '51221
 1,000,000.00  '52510
 1,000,000.00  '51221
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '00000
  800,000.00  '55101
 1,000,000.00  '51395
  400,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74990
 3,000,000.00  '51431
  501,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45402
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
10,000,000.00  '70101
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
  900,000.00  '55201
 1,000,000.00  '51509
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51900
  400,000.00  '92490
 2,000,000.00  '33202
 1,000,000.00  '51100
  400,000.00  '92490
 1,000,000.00  '55109
 1,000,000.00  '55101
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
 2,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51410
 1,000,000.00  '52510
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '55202
 5,000,000.00  '51900
  400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
1,000,000.00  '00000
 200,000.00  '28920
1,000,000.00  '74212
1,000,000.00  '55109
5,000,000.00  '70101
 100,000.00  '51229
 400,000.00  '92490
1,000,000.00  '45301
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 400,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
 500,000.00  '55202
 100,000.00  '45201
 501,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
2,000,000.00  '51312
2,000,000.00  '00000
 500,000.00  '00000
1,000,000.00  '92490
1,000,000.00  '72200
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '74110
1,000,000.00  '51504
 200,000.00  '51900
1,000,000.00  '18101
5,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '51396
1,000,000.00  '45203
1,000,000.00  '51900
 100,000.00  '65990
1,000,000.00  '65990
1,000,000.00  '51227
2,000,000.00  '92111
 200,000.00  '51399
  20,000.00  '92490
1,000,000.00  '74110
1,000,000.00  '85191
 200,000.00  '52341
4,000,000.00  '51211
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '51410
1,000,000.00  '74140
 6,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '55201
 2,000,000.00  '51420
 2,000,000.00  '74990
 5,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '22300
  300,000.00  '74990
 1,000,000.00  '63009
 2,000,000.00  '92120
 2,000,000.00  '92120
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '51900
500,000,000.00  '51502
 2,000,000.00  '72200
  100,000.00  '63040
  100,000.00  '45201
 1,000,000.00  '55109
 3,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '72200
 2,000,000.00  '51410
  100,000.00  '52391
300,000,000.00  '25191
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '24242
 1,000,000.00  '63040
 5,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51100
 2,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '51100
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '50302
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '52190
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 5,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
 5,000,000.00  '14101
 1,000,000.00  '45201
  100,000.00  '74120
  500,000.00  '71410
 2,000,000.00  '74140
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '92111
5,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '36990
1,000,000.00  '63040
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74990
 250,000.00  '45201
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '22120
1,000,000.00  '74211
1,000,000.00  '74300
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51900
 100,000.00  '92490
2,000,000.00  '72200
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51491
 100,000.00  '51395
2,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '51100
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '74922
3,000,000.00  '51399
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 100,000.00  '92490
4,000,000.00  '51509
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51100
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
5,000,000.00  '36911
1,000,000.00  '51391
1,000,000.00  '74120
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74110
1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '45202
3,000,000.00  '51392
1,000,000.00  '45201
2,000,000.00  '61200
1,000,000.00  '15203
1,000,000.00  '74140
1,000,000.00  '51100
 10,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '25202
 1,000,000.00  '50200
 20,000,000.00  '26103
170,000,000.00  '24300
 90,000,000.00  '73102
 1,000,000.00  '74990
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '63099
 2,000,000.00  '51229
   50,000.00  '65990
 1,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  200,000.00  '74990
 1,000,000.00  '00000
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '63040
  200,000.00  '92490
  200,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '50301
 5,000,000.00  '51391
  500,000.00  '74990
 5,000,000.00  '01121
 1,000,000.00  '52399
 1,500,000.00  '74110
 1,000,000.00  '15411
  300,000.00  '24242
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51491
  500,000.00  '92490
 5,000,000.00  '00000
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '51504
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '36990
 500,000.00  '50200
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '50301
 100,000.00  '92490
 120,000.00  '92490
2,000,000.00  '55202
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '63099
 500,000.00  '92490
5,000,000.00  '00000
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 300,000.00  '22110
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '51493
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '55109
1,000,000.00  '45201
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '36990
1,000,000.00  '51504
 100,000.00  '92490
 550,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '15499
1,000,000.00  '19121
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
3,000,000.00  '51502
1,000,000.00  '01403
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51229
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74140
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '19129
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '52600
1,000,000.00  '45201
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '80909
 200,000.00  '51396
 200,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
2,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '51431
2,000,000.00  '51397
1,000,000.00  '92490
1,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '74300
1,500,000.00  '74140
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '51393
  20,000.00  '51509
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '51410
1,000,000.00  '24295
1,000,000.00  '51312
5,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '51509
 500,000.00  '52399
 500,500.00  '51100
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51229
2,000,000.00  '51312
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '92490
1,000,000.00  '50301
1,000,000.00  '45302
1,000,000.00  '71220
1,000,000.00  '28920
 100,000.00  '92490
2,000,000.00  '51504
  20,000.00  '92490
1,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '51491
 200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '21020
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51396
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51393
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51211
 1,000,000.00  '29199
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '72500
 1,000,000.00  '45201
  300,000.00  '51900
 4,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '51221
 1,000,000.00  '50200
 1,000,000.00  '45203
 1,000,000.00  '74212
  500,000.00  '45201
 2,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51395
  500,000.00  '45203
  100,000.00  '92490
  300,000.00  '72900
  500,000.00  '51431
 2,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '29210
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '52113
 1,000,000.00  '36930
60,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '74212
 2,000,000.00  '55109
  200,000.00  '51491
 2,000,000.00  '55109
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '55109
  400,000.00  '74140
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74120
 1,000,000.00  '74120
  100,000.00  '51504
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '51394
 2,000,000.00  '72200
 60,000,000.00  '70101
 5,000,000.00  '74211
  300,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51509
  500,000.00  '36100
  200,000.00  '72500
 1,000,000.00  '74110
  500,000.00  '36990
 1,000,000.00  '50301
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51100
 1,000,000.00  '74990
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74990
350,000,000.00  '70101
 10,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '45201
 2,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '51493
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '45201
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '64204
 2,000,000.00  '51900
 5,000,000.00  '45201
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51395
 80,000,000.00  '01221
 1,000,000.00  '51395
   50,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51509
  500,000.00  '92490
10,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '50200
 5,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51211
 1,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '52399
 1,000,000.00  '85190
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74211
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51504
 3,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '92130
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74220
 1,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '63009
 2,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '52590
 1,000,000.00  '51395
  100,000.00  '74930
 2,000,000.00  '63040
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74910
 1,000,000.00  '51391
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '29199
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '51393
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '28999
30,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '92490
  300,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51395
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '22110
 2,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51420
 1,000,000.00  '51504
 3,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '51900
 5,000,000.00  '74211
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '71110
  500,000.00  '18101
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '72500
 1,000,000.00  '74211
 2,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '22120
  100,000.00  '51491
 2,000,000.00  '51312
 4,500,000.00  '70101
 1,000,000.00  '74212
  259,200.00  '65990
 2,000,000.00  '74140
100,000,000.00  '20220
 15,000,000.00  '61100
 2,000,000.00  '18101
 3,000,000.00  '93021
 20,000,000.00  '70101
 3,000,000.00  '52396
 1,000,000.00  '18101
  200,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '52510
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51396
 2,000,000.00  '45201
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '63040
  400,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51431
  300,000.00  '52392
 2,000,000.00  '00000
  500,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
  300,000.00  '92490
 2,000,000.00  '74110
  200,000.00  '22210
 1,000,000.00  '51431
  500,000.00  '92419
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '15499
 1,000,000.00  '50500
 1,000,000.00  '50301
 1,000,000.00  '50101
  500,000.00  '74110
 1,000,000.00  '51100
10,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51900
  500,000.00  '63040
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '01121
 4,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '51509
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51398
 2,000,000.00  '72900
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '15542
 1,000,000.00  '45201
 5,000,000.00  '51394
 5,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '51410
 2,000,000.00  '51395
  200,000.00  '51100
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51491
 1,000,000.00  '50101
  100,000.00  '63040
 1,000,000.00  '51391
 1,000,000.00  '51900
  300,000.00  '74211
  10,000.00  '52312
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '55109
 5,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '64206
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '51394
 2,000,000.00  '34100
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51410
 1,000,000.00  '51394
  500,000.00  '51399
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51100
 5,000,000.00  '24120
 1,000,000.00  '72200
 5,000,000.00  '24120
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51397
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '80909
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '72100
 1,000,000.00  '63040
10,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '32200
 1,000,000.00  '45201
  100,000.00  '52510
 1,000,000.00  '51399
  84,000.00  '00000
10,000,000.00  '51312
 2,000,000.00  '63009
 2,000,000.00  '15499
 2,000,000.00  '74110
  200,000.00  '52341
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '74120
 1,000,000.00  '51509
 2,000,000.00  '51420
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '29199
 6,000,000.00  '28110
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '32200
 1,000,000.00  '51100
15,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '90000
1,000,000.00  '51431
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '24242
1,000,000.00  '51399
1,000,000.00  '50301
1,000,000.00  '01129
1,000,000.00  '74922
1,000,000.00  '74140
1,000,000.00  '36100
1,000,000.00  '74930
1,000,000.00  '51900
 500,000.00  '51509
 300,000.00  '92490
2,000,000.00  '51312
1,000,000.00  '50301
1,000,000.00  '45203
4,000,000.00  '15411
1,000,000.00  '45100
1,000,000.00  '45302
2,000,000.00  '29199
1,000,000.00  '55109
1,000,000.00  '51501
1,000,000.00  '37200
1,000,000.00  '50301
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '18101
1,000,000.00  '55109
1,000,000.00  '24230
1,000,000.00  '36990
1,000,000.00  '51410
1,000,000.00  '24242
 200,000.00  '92130
2,000,000.00  '55101
1,000,000.00  '80909
 500,000.00  '51900
1,000,000.00  '51223
1,000,000.00  '74110
2,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '60211
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '36911
1,000,000.00  '45203
2,000,000.00  '64120
 500,000.00  '51395
1,000,000.00  '34300
5,000,000.00  '36911
 250,000.00  '63040
4,000,000.00  '15132
1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '15139
 1,000,000.00  '51395
  500,000.00  '29150
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '74140
  100,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51509
 10,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '63040
 5,000,000.00  '51397
 5,000,000.00  '36990
 1,000,000.00  '70101
 10,000,000.00  '00000
 3,000,000.00  '55202
 2,000,000.00  '51504
 10,000,000.00  '70101
 36,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '55202
450,000,000.00  '21092
 5,000,000.00  '65990
 1,000,000.00  '55202
 10,000,000.00  '55202
120,000,000.00  '55202
  100,000.00  '65990
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '51313
 1,000,000.00  '74140
 5,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51225
 1,000,000.00  '18101
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '25110
 20,000,000.00  '51410
 1,000,000.00  '74300
 2,000,000.00  '55109
 10,000,000.00  '74212
   10,000.00  '55202
 1,000,000.00  '51900
 4,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '15203
  100,000.00  '74120
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '36990
 2,000,000.00  '55109
 2,000,000.00  '93010
 1,000,000.00  '74140
   10,000.00  '23400
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '36990
 2,000,000.00  '51312
 4,000,000.00  '74211
  100,000.00  '74990
 2,000,000.00  '45201
 2,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51503
 1,000,000.00  '63099
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '74110
 2,000,000.00  '00000
  300,000.00  '74211
 1,500,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '74300
 10,000,000.00  '45201
 5,000,000.00  '70101
 4,000,000.00  '74140
 20,000,000.00  '85191
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '32100
 3,000,000.00  '51211
 4,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '24242
 1,000,000.00  '51431
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51394
  300,000.00  '51229
 1,000,000.00  '22190
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '72900
 1,000,000.00  '50101
 2,000,000.00  '51394
100,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '51501
 500,000.00  '51221
3,000,000.00  '80909
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '51100
 100,000.00  '51312
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '30002
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '19201
1,000,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51431
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74110
2,000,000.00  '72900
1,000,000.00  '73102
1,000,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74990
 500,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '80909
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '50200
 200,000.00  '74140
1,000,000.00  '51399
5,000,000.00  '18101
2,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '24242
1,000,000.00  '21020
1,000,000.00  '01403
 900,000.00  '28991
1,000,000.00  '51509
 200,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
4,000,000.00  '51394
2,000,000.00  '25202
 200,000.00  '92490
 200,000.00
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '45203
 200,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51394
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '00000
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 200,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
 400,000.00  '92490
1,000,000.00  '45201
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '45201
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '74211
 100,000.00  '92490
  55,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '92419
 200,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '73102
1,000,000.00  '51397
1,000,000.00  '51399
 200,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '55101
  200,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51395
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '51900
  200,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45202
 1,000,000.00  '45301
  200,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  200,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  400,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '70101
  400,000.00  '92490
 2,000,000.00  '51224
  200,000.00  '63099
 1,000,000.00  '51212
 4,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '50500
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '45301
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '51395
 2,000,000.00  '70101
30,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '55109
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '70200
15,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '80909
 2,000,000.00  '51900
 2,000,000.00  '51312
 2,000,000.00  '74990
10,000,000.00  '29199
 2,000,000.00  '51900
 5,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '92111
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 4,000,000.00  '51312
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '51900
 3,000,000.00  '51394
 4,000,000.00  '55101
 2,000,000.00  '31909
  100,000.00  '92490
 2,000,000.00  '55202
 2,000,000.00  '74300
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
33,000,000.00  '70101
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
30,000,000.00  '60229
  600,000.00  '51395
 1,000,000.00  '92111
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45201
10,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '50301
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45201
 2,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '50500
  500,000.00  '51395
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '60229
  500,000.00  '51509
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '72200
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '50101
 3,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '50500
 1,000,000.00  '50500
  400,000.00  '74120
 2,000,000.00  '22300
  400,000.00  '52341
 4,000,000.00  '51391
 1,000,000.00  '29290
 1,000,000.00  '92111
 1,000,000.00  '52312
 1,000,000.00  '45203
 1,000,000.00  '92140
  200,000.00  '51399
  200,000.00  '51399
  200,000.00  '51399
 1,000,000.00  '51312
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '50500
 2,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51211
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '51393
 2,000,000.00  '72100
 2,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '18101
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '29199
 1,000,000.00  '55202
  100,000.00  '92490
20,000,000.00  '51393
 1,000,000.00  '74140
  500,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '51231
 1,000,000.00  '45302
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51399
 5,000,000.00  '51394
  500,000.00  '74300
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '50500
 1,000,000.00  '74990
 4,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '24120
10,000,000.00  '55202
 2,000,000.00  '55109
 2,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '74110
 2,000,000.00  '74140
 5,000,000.00  '93022
 4,000,000.00  '55202
10,000,000.00  '51311
 2,000,000.00  '00000
18,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '01403
 1,000,000.00  '85190
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51222
 2,000,000.00  '51397
 1,000,000.00  '51395
 5,000,000.00  '70101
 2,000,000.00  '74140
75,000,000.00  '28999
 2,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '63040
 4,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '92140
 2,000,000.00  '80909
 6,000,000.00  '74922
 2,400,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74300
 3,000,000.00  '74140
 4,000,000.00  '51503
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '74140
  100,000.00  '51900
 2,000,000.00  '92111
 2,000,000.00  '70101
20,000,000.00  '74990
 2,000,000.00  '51231
 2,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '15499
  174,000.00  '01121
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '63040
 2,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '92111
 2,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '55109
 1,000,000.00  '85191
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '55202
 2,000,000.00  '51100
 1,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '74140
 2,000,000.00  '74990
16,000,000.00  '91133
 2,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '55202
10,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '92130
 2,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '93022
 2,000,000.00  '93022
  200,000.00  '92490
 2,000,000.00  '55201
 1,000,000.00  '63040
  200,000.00  '92490
 1,000,000.00  '52209
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '22210
2,000,000.00  '51491
2,000,000.00  '51391
1,000,000.00  '74940
1,000,000.00  '70101
2,000,000.00  '55202
2,000,000.00  '51395
2,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '15542
1,000,000.00  '18101
1,000,000.00  '74140
4,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '92130
1,000,000.00  '74211
1,000,000.00  '74140
1,500,000.00  '55202
1,000,000.00  '74140
1,000,000.00  '51312
1,000,000.00  '25201
5,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '51493
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '51509
 440,000.00  '24230
1,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '64206
1,000,000.00  '74990
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '92490
 500,000.00  '52510
 200,000.00  '36100
1,000,000.00  '74922
1,000,000.00  '51229
5,000,000.00  '34100
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '74110
1,000,000.00  '35300
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '51509
2,000,000.00  '51509
4,000,000.00  '51900
5,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '74990
 500,000.00  '45201
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '51493
 150,000.00  '24242
 500,000.00  '51396
1,000,000.00  '22110
 100,000.00  '74140
1,000,000.00  '50101
 500,000.00  '45301
1,000,000.00  '74140
1,000,000.00  '51312
1,000,000.00  '51100
1,000,000.00  '51410
1,000,000.00  '51394
 400,000.00  '51399
5,000,000.00  '32200
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '51900
 200,000.00  '51399
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '01401
1,000,000.00  '52391
1,000,000.00  '51504
 300,000.00  '71430
 200,000.00  '51396
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '92130
1,500,000.00  '92490
2,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '51391
1,000,000.00  '74300
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51399
 200,000.00  '45201
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '51396
 100,000.00  '92490
 500,000.00  '63040
3,000,000.00  '36990
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74940
 100,000.00  '92490
 200,000.00  '22110
1,000,000.00  '74922
1,000,000.00  '22210
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74922
1,000,000.00  '74110
1,500,000.00  '74990
3,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '24230
1,000,000.00  '51394
1,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '52311
 100,000.00  '74990
1,000,000.00  '93022
 300,000.00  '51509
1,000,000.00  '51396
1,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '22120
2,000,000.00  '51394
2,000,000.00  '51431
2,000,000.00  '85320
 800,000.00  '29199
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '22120
1,000,000.00  '50101
1,000,000.00  '74140
 100,000.00  '92490
5,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '63009
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '26962
  50,000.00  '45402
1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '74212
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '22110
1,500,000.00  '63040
1,000,000.00  '63040
 500,000.00  '74140
1,000,000.00  '60230
1,000,000.00  '74300
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '51100
 500,000.00  '51394
1,000,000.00  '51392
1,000,000.00  '45301
1,000,000.00  '45201
 500,000.00  '70101
1,000,000.00  '00000
 500,000.00  '92490
1,000,000.00  '60230
 1,000,000.00  '51504
  501,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
80,000,000.00  '01221
 1,000,000.00  '45202
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '00000
 6,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '51399
  200,000.00  '51509
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '92490
  500,000.00  '22190
 1,000,000.00  '72900
  200,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51223
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '51395
  200,000.00  '74140
 1,000,000.00  '29199
10,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '51395
  200,000.00  '72500
 1,000,000.00  '74140
 1,000,000.00  '74990
  200,000.00  '52336
 5,000,000.00  '51213
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '45203
 1,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '60230
 4,000,000.00  '45301
  500,000.00  '51394
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '70101
 3,000,000.00  '45201
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '36990
  500,000.00  '45301
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74990
  200,000.00  '18101
 1,000,000.00  '51900
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '15139
 1,000,000.00  '74300
 2,000,000.00  '51395
  200,000.00  '00000
 1,000,000.00  '74110
 5,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '51211
  100,000.00  '72900
 3,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '70200
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '51491
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '24230
 1,000,000.00  '74990
  300,000.00  '15411
 1,000,000.00  '74990
  550,000.00  '00000
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '51391
  100,000.00  '74140
  200,000.00  '74211
 1,000,000.00  '51229
 2,000,000.00  '92412
  501,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51395
 1,680,000.00  '72200
  500,000.00  '74300
 1,000,000.00  '74211
 5,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '50101
  65,000.00  '00000
  65,000.00  '00000
 1,000,000.00  '22110
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '51900
10,000,000.00  '72200
  200,000.00  '92490
 3,000,000.00  '71290
 1,000,000.00  '29290
 1,000,000.00  '73101
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '65990
1,750,000.00  '52331
1,000,000.00  '45202
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '50101
1,000,000.00  '74990
1,000,000.00  '72900
1,000,000.00  '55202
1,000,000.00  '67200
1,000,000.00  '70101
1,000,000.00  '74140
 200,000.00  '92490
 400,000.00  '52391
1,000,000.00  '50301
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '45301
1,000,000.00  '45201
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '36911
5,000,000.00  '50101
 501,000.00  '92490
1,000,000.00  '74300
5,000,000.00  '45201
 500,000.00  '92490
 300,000.00  '92490
 200,000.00  '92490
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '50301
2,000,000.00  '74110
4,000,000.00  '45201
 600,000.00  '36940
1,000,000.00  '92130
 300,000.00  '51229
1,000,000.00  '51509
 100,000.00  '74990
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '51211
1,000,000.00  '51900
1,000,000.00  '92111
1,000,000.00  '45302
1,000,000.00  '51900
 500,000.00  '51394
2,000,000.00  '51213
1,000,000.00  '51399
1,000,000.00  '51395
1,000,000.00  '63040
1,000,000.00  '51420
1,000,000.00  '00000
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '92111
1,000,000.00  '51399
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '55109
 1,000,000.00  '92111
 4,000,000.00  '74300
  100,000.00  '92490
120,000,000.00  '51509
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '50301
 1,000,000.00  '55202
 1,000,000.00  '92111
 2,000,000.00  '74212
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '74300
 1,000,000.00  '71290
  100,000.00  '92490
  500,000.00  '51504
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '93022
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '70200
 1,000,000.00  '52113
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '45203
 2,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '52113
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '36990
  500,000.00  '51509
 1,000,000.00  '31200
 1,000,000.00  '51395
  100,000.00  '74140
 2,000,000.00  '51398
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '70101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '40101
 1,000,000.00  '00000
  500,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51491
 1,000,000.00  '45201
  250,000.00  '51229
100,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '63009
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '00000
 1,000,000.00  '51431
  200,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51394
  500,000.00  '45100
  500,000.00  '70101
 1,000,000.00  '22210
 3,000,000.00  '74990
 1,000,000.00  '51491
 1,000,000.00  '51431
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '29199
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '45203
 2,000,000.00  '51504
  500,000.00  '25199
 3,000,000.00  '51509
 2,000,000.00  '51491
  500,000.00  '51394
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45201
 1,000,000.00  '50102
 1,000,000.00  '28920
 1,000,000.00  '74110
 1,000,000.00  '74922
 1,000,000.00  '74211
 2,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '51509
 1,000,000.00  '60230
  501,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
  501,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51395
 1,000,000.00  '45201
  200,000.00  '72400
  501,000.00  '92490
 1,000,000.00  '50500
 1,000,000.00  '51229
 1,000,000.00  '52341
 1,000,000.00  '29220
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '51394
 1,000,000.00  '45302
 1,000,000.00  '45201
  100,000.00  '92490
  300,000.00  '51399
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
100,000,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51311
  100,000.00  '92490
 2,000,000.00  '45201
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '92490
 2,000,000.00  '80909
  500,000.00  '92490
 1,000,000.00  '74120
 1,000,000.00  '17120
 3,000,000.00  '51399
 1,000,000.00  '24120
 1,000,000.00  '50101
 1,000,000.00  '74990
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '92490
  500,000.00  '25201
 1,000,000.00  '51493
 1,000,000.00  '92490
 1,000,000.00  '51504
 1,000,000.00  '45201
  600,000.00  '22220
 1,000,000.00  '51493
 2,000,000.00  '63009
  500,000.00  '19121
 1,000,000.00  '51504
 4,000,000.00  '21020
 2,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '19121
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '25199
 1,000,000.00  '63040
 1,000,000.00  '74211
 1,000,000.00  '51420
  100,000.00  '92490
  100,000.00  '92490
  800,000.00  '74140
  100,000.00  '92490
 1,000,000.00  '45203
 1,000,000.00  '92490
  500,000.00  '51504
1,000,000.00  '63009
2,000,000.00  '51398
6,000,000.00  '15121
 300,000.00  '45201
2,000,000.00  '51431
1,000,000.00  '74940
2,000,000.00  '51504
 100,000.00  '00000
1,000,000.00  '51501
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51229
2,000,000.00  '36990
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 200,000.00  '51900
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '00000
2,000,000.00  '00000
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51399
1,000,000.00  '52209
1,000,000.00  '51221
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '45302
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51504
1,000,000.00  '51491
1,000,000.00  '51394
4,000,000.00  '51900
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '74990
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51399
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51431
4,000,000.00  '51504
 500,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51900
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 501,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51501
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '50301
1,000,000.00  '45201
 100,000.00  '74140
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
5,000,000.00  '74140
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '45203
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '50200
1,000,000.00  '74120
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '51509
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 501,000.00  '92490
1,000,000.00  '51399
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '52113
 501,000.00  '92490
1,000,000.00  '51420
 100,000.00  '92490
2,000,000.00  '51394
1,800,000.00  '34300
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
 100,000.00  '92490
1,000,000.00  '70101
 100,000.00  '92490
 501,000.00  '92490
 100,000.00 '92490
 900,000.00 '51399
1,000,000.00 '00000
                                           รายละเอียดว ัตถุประสงค์
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
  ื้     ่                ั
ซอขาย ให ้เชา อสงหาริมทรัพย์ เป็ นตัวแทนเกียวกับอสงหาริมทรัพย์                  ่         ั
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการนํ าเข ้า อุปกรณ์การจัดดอกไม ้ เชน โอเอซส ฟองเทียม เพือจําหน่าย            ่          ิ             ่
จําหน่ายตัวเครืองบิน และบริการรับสง
      ๋      ่                             ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ า
บริการจัดหา แนะนํ า ปรึกษาเกียวกับด ้านความงามและสุขภาพ และด ้านการศกษา รวมไปถึงธุรกิจนายหน ้า
                                     ่                                       ึ
                 ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการโรงแรม
         ั่                 ื้
ทําการผลิต สงเข ้า ซอขายทองคําเงินเครืองประดับ เพชรพลอย อัญมณี             ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน ในการติดต่อหน่วยงานราชการให ้แก่บคคล นิตบคคล                                   ุ      ิ ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                  ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย และจําหน่ายการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
          ั่              ่
ทําการผลิต สงเข ้า สงออก ซอและขายทอง เงินเครืองประดับ เพชร พลอย    ื้                  ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                    ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากบํารุงการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากทุกชนิด(เมือได ้รับ                                       ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย นายหน ้า จําหน่ายสลากบํารุงการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการนํ าเข ้า รถยนต์เพือขายปลีกและขายสง                ่                ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองสําอางค์ อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                            ่                    ่              ่     ้
ประกอบกิจการค ้าเครืองนอน อันผลิตขึนมาจากส        ่             ้                ่
                                                   ่วนใดสวนหนึงของยางพารา    ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองหนั วทุกชนิด หรือสงอืนทีมัลักษณะคลายคลึงกัน
                              ่                 ิ่ ่ ่
     ่
จัดสงรับ เอกสารและพัสดุตาง ๆ                    ่
                               ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก อาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารสําเร็จรูปทุกชนิด                 ่
ประกอบกิจการรับผลิตเฟอร์นเจอร์ โต๊ะ เตียง และอุปกรณ์ทกชนิดทีทําจากไม ้ รวมถึงรับซอมแซมเฟอร์นเจอร์
                                   ิ                              ุ     ่                ่  ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ อิเล็คทริคพาส อุปกรณ์อตสาหกรรม เชน เครืองตอกสญลักษณ์                     ุ           ่      ่       ั
ประกอบกิจการค ้าจักรยานยนต์ ยานพาหนะทุกประเภทและอะไหล่พร ้อมวัสดุสนเปลืองต่างๆของยานพาหนะทุกประเภท                              ิ้
   ื้
รับซอและจําหน่ายเหล็กทุกชนิด รวมถึงเศษเหล็ก เหล็กเก่าและสวนประกอบอืนๆของเหล็กทุกชนิดทุกประเภท                     ่            ่
รับผลิตงานกลึงทุกประเภท
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                       ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท สลากการกุศล
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ทกชนิด                         ุ
       ่ ิ
บริการาขนสงสนค ้า ทางเรือ ทางบก อากาศ รถไฟ ทังในประเทศและระหว่างประเทศ                      ้
                                 ่       ้    ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองใชไฟฟ้ า เครืองกรองนํ้ า เครืองตัดแก็ส เครืองตัดกระแสไฟฟ้ า และอุปกรณ์อน              ่           ่               ื่
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้า กล่องพลาสติก งานบรรจุภัณฑ์ททําจากพลาสติกทุกชนิด ทังงานสงทําและสําเร็จรูป         ี่                           ้  ั่
                                      ้
บริการจัดหาเครืองมือเครืองใชทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์เกียวกับเครืองสําอางค์ สนค ้านํ าเข ้าและสงออก
             ่                   ่                                ่       ่           ิ    ่
ให ้บริการรับชําระค่าสาธารณู ปโภค ธนาณั ต ธนาณั ตออนไลน์
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
          ุ
ขายวัสดุอปกรณ์และอะไหล่เครืองจักรทุกประเภท                       ่
             ่ ิ
ให ้บริการขนสงสนค ้า และบริการอืนทีเกียวเนืองกับการขนสงสนค ้า                ่ ่ ่       ่                  ่ ิ
ประกอบกิจการซ              ือและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                      ้
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการ จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการรับสงเอกสารพัสดุไปรษณีย ์               ่
                            ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากการกุศลทุกประเภท
                       ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                              ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                  ื้
ประกอบกิจาร ซอขาย จําหน่าย สลากกินแบ ้งรัฐบาลทุกชนิด
      ่
นํ าเข ้า สงออก จําหน่าย ซองจดหมาย ซองเอกสาร กล่อง กระดาษปอนด์ สงพิมพ์ทกประเภท                                                  ิ่    ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองปรับอากาศ                         ่
ประกอบกิจการค ้าขาย อาหารสด อาหารแห ้ง สนค ้าอุปโภค และบริโภคทุกชนิด                              ิ
                         ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
  ่
สงออก ขายสง เพชร พลอย   ่
ขายปลีก เพชร พลอย
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข ้และผู ้ป่ วย
         ่
การขายสงข ้าวกล ้อง ข ้าวสารขาว ข ้าวอบไอนํ้ า และผลิตภัณฑ์อนๆ จากโรงสข ้าว                                      ื่              ี
          ิ ์ ี่ ิ
ถือกรรมสทธิทดน โรงเรือน เพือใชเป็ นสถานทีประกอบการของบริษํท สํานักงานบ ้านพัก ซอ ขาย ให ้เชา
                                           ่    ้              ่                                 ื้   ่
บริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเกียวกับการออกแบบและขายทางวิศวกรรมการติดตังบริภัณฑ์บําบัดนํ้ าเสย
               ่                                    ่                                              ้   ี
ประกอบกิจการค ้าอัญมณี
ประกอบกิจการ บริการ อาคารสํานักงานให ้เชา ศูนย์อาหาร อาคารทีจอดรถ เพือประกอบกิจการค ้า              ่                        ่          ่
ประกอบกิจการเพือขายสง แผ่นโลหะ ชนสวนโลหะ           ่         ่         ิ้ ่
                 ่
ขายปลีก ขายสง เพชร พลอย และอัญมณีตางๆ                                   ่
บริการด ้านสุขภาพ
บริการให ้คําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
                                ่       ่ ่
ประกอบกิจารนํ าเทียวทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิดบริการเกียวกับนายหน ้า ตัวแทน การท่องเทียว          ่                     ่                  ่
ประกอบกิจการค ้าทองนากเงินเพชรพลอยเครืองประดับและอัญมณีตางๆ                              ่                       ่
ประกอบกิจการเกียวกับการลงทุนถือหุ ้นในกิจการอืน   ่                                         ่
                ื้ ิ้ ่
ศูนย์จัดหาจัดซอชนสวนและผลิตภัณฑ์ระหวางประเทศ สําหรับวัตถุดบ สวนประกอบและชนสวนอุตสาหกรรม                                         ิ   ่      ิ้ ่
     ่
ขายสงเพชรพลอย เครืองเพชรพลอยและรูปพรรณ                 ่
ประกอบกิจการเกียวกับสระ แต่ง ตัด เซต ย ้อมส ี ดัดและยึดผมสําหรับบุรษและสตรี
                           ่                                                           ุ
ประกอบกิจการสถานี วิทยุ โทรทัศน์ เผยแพร่สอดิจอตอล สอมัลติมเดีย                                ื่           ื่     ิ
ประกอบกิจการค ้า ติดตัง ซอมแซม บํารุงรักษา เครืองอบอาหาร เครืองถนอมอาหาร   ้ ่                            ่              ่
                                     ี่
ประกอบกิจการเป็ นผู ้เชยวชาญด ้านการพัฒนา จัดหาเครืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีบําบัดนํ า และการบําบัดนํ าเสย                    ่                            ี
ประกอบกิจการโฆษณาทางการตลาด
ประกอบกิจการให ้เชาห ้องพักและอสงหาริมทรัพย์ทกชนิดทุกประเภท      ่             ั                    ุ
ถือหุ ้นในบริษัทอืน          ่
ให ้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายสอสงพิมพ์ทกชนิด                          ื่ ิ่          ุ
       ่
นํ าเข ้า สงออก จําหน่ายอุปกรณ์การกีฬา
        ่
นํ าเข ้า สงออก เพชร พลอย เครืองประดับทีทําด ้วยเงิน ทอง เครืองประดับต่างๆ        ่       ่                         ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเพชร พลอย และอัญมณีทกชนิด                                            ุ
ขายปลีก สง เพชร     ่
ประกอบกิจการค ้าเพชร พลอย และอัญมณีอน ๆ รวมทังวัสดุทําเทียมสงดังกล่าว                    ื่                 ้             ิ่
                                          ่ ้ ่ ่
ประกอบกิจการให ้บริการเชาพืนที,เชาอาคาร,เชาทีจอดรถ,รับจ ้างจัดการจราจร และให ้คําปรึกษา                      ่ ่
                                        ั
ให ้บริการผึกอบรมและสมนาความรู ้ด ้านวิชาการทุกสาขาวิชาความรู ้ วิชาการใดๆมิใชการเรียนการสอนปกติ                                            ่
   ื้        ่
ซอ ขาย ซอม ติดตัง บํารุงรักษา ลิฟท์ ประตูลฟท์ ชนสวนประตูลฟท์    ้                          ิ         ิ้ ่      ิ
            ่       ่
การขายสงเครืองประดับ อัญมณี และรูปพรรณของทอง นาค เงิน ทุกประเภท
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
                      ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียว   ้         ่ ่                          ่
กิจการให ้บริการทางการตลาดเกียวกับการช                   ่          ่วยเหลือดําเนินการและให ้คําแนะนํ าลูกค ้าเพือให ้ได ้มาซงใบอนุญาต         ่    ึ่
                           ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับงานด ้านพาณิชยกรรม                           ่
ประกอบกิจการให ้บริการโทรคมนาคม และบริการอินเตอร์เน็ ตทังภายในและต่างประเทศ                                     ้
                          ั
ค ้า ผ ้า ผ ้าทอจากใยสงเคราะห์ ด ้าย ด ้ายยางยืด เสนใยไนล่อน ใยสงเคระห์ เสนด ้ายยืด เสอผ ้าสําเร็จรูป         ้                   ั     ้      ื้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอากคาร
       ่
ให ้เชาและจําหน่ายอุปกรณ์การถ่ายทําภาพยนตร์
ประกอบกิจการค ้าพลอย และอัญมณี
ประกอบกิจการค ้า รถยนต์มอสอง รถจักรยานยนต์มอสอง       ื                            ื
ประกอบกิจการเป็ นผู ้ผลิต นํ าเข ้าและสงออกอัญมณีเครืองประดับ             ่                   ่
ประกอบกิจการค ้า ผ ้า ผ ้าทอ ผ ้าทอจากใยสงเคราะห์ ด ้าย เสนใยในล่อน               ั                       ้
                             ื้
ประกอบกิจการขายปลีก ซอมา-ขายไป เชา ให ้เชา ยานพาหนะ อะไหล่และอุปกรณ์             ่          ่
เป็ นผู ้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนต์ตางประเทศ                        ่
          ่
นํ าเข ้า สงออก ขายปลีก เพชร พลอย และอัญมณี
  ่           ื้
สงออกเสอผ ้าสําเร็จรูปและเครืองประดับ และจิวเวลรี่ เครืองสําอางค์ ทุกชนิด
                                    ่                               ่
ประกอบกิจการค ้า เพชร พลอย และอัญมณีทกชนิด                             ุ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการร ้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
ประกอบกิจการค ้าจําหน่ายตัวเครืองบิน              ๋       ่
   ื้           ิ
ซอ ขายสนค ้าและบริการ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
           ้
จัดทัวร์ทังในและต่างประเทศจําหน่ายตัว แนะนํ าสถานทีทองเทียว               ๋                    ่ ่          ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเพชร พลอย อัญมณีตาง ๆ                                ่
ประกอบกิจการับเหมาก่อสร ้าง
รับเหมาก่อสร ้างอาคารบ ้านเรือน
ประกอบกิจการรับจ ้างถ่ายรูปอัด ล ้าง ขยาย
               ิ
ประกอบสนค ้าการค ้าเป็ นตัวแทนจําหน่าย ค ้าสง ค ้าปลีก แบบเรียน แบบพิมพ์                   ่
                      ้ ่
ประกอบกิจการติดตังซอมแซมจําหน่ายนํ าเข ้าสงออกอะไหล่ชนสวนประกอบเครืองจักรอุตสาหกรรม              ่                  ิ้ ่           ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองส              ่   ําอางค์ อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม อาหารเสริมเพือบํารุงสุขภาพ
                                                 ่                   ่         ้             ่
        ิ่
ค ้า สงเทียมอาวุธปื น กระสุนเทียม
ประกอบกิจการค ้าอาวุธปื น
ประกอบกิจการค ้า อุปกรณ์กฬาตกปลา อุปกรณ์ประมง          ี
ประกอบกิจการค ้ายารักษาโรคและป้ องกันโรคสําหรับคนและสตว์ เครืองมือเครืองใชทางการแพทย์และเภสชกรรม                         ั        ่  ่    ้        ั
                ่
จําหน่ายเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
                       ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด ้        ่ ่                          ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการรวมทังรับทํางานโยธาทุกประเภท               ่                  ่      ้
ขายอุปกรณ์กฬาทุกชนิด        ี
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายถุงเท ้า และ วัสดุเกียวกับถุงเท ้าทุกชนิด                           ่
                        ่                ๋
ประกอบกิจการนํ าเทียว จําหน่ายตัวเดินทางทังภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ตลอดจนจัดทัวร์         ้
                    ิ่
ประกอบกิจการค ้าสงเทียมอาวุธปื น กระสุนปื น
    ิ่
ค ้าสงเทียมอาวุธปื น กระสุนเทียมฯ
ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตคาร บาร์ ไนท์คลับ
ประกอบกิจการให ้บริการรับตัดต่อภาพยนตร์ สอวิทยุโทรทัศน์ สอโฆษณา รูปภาพ                  ื่                       ื่
เป็ นตัวแทนจําหน่ายรถกอล์ฟและบริการหลังการขายแต่เพียงผู ้เดียวในประเทศไทย
ประกอบกิจการบริการ ต่อเติม ซอมแซม ตกแต่งภายใน และนอกอาคาร        ่
รับเหมาจัดหาแรงงาน,ลูกจ ้าง และให ้คําปรึกษาเกียวกับแรงงาน                             ่
      ื้
รับซอ จําหน่าย แร่เหล็ก และแร่ทกชนิด                      ุ
จําหน่ายอาหารเสริม อาหารลดนํ้ าหนั กผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ผลไม ้ เครืองสําอางค์                                            ่
ประกอบกิจการประมุลทรัพย์จากการขายทอดตลาด เพือขายให ้แก่บคคลภายนอก                             ่                  ุ
                 ่
จําหน่ายเครืองปรับอากาศ และเครืองไฟฟ้ าทุกชนิดรวมทังอะไหล่และอุปกรณ์ทกชนิด     ่                          ้                 ุ
           ิ้ ่
ขายอะไหล่ชนสวนอุปกรณ์ยานยนต์ และตู ้คอนเทนเนอร์
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่ของสนค ้าดังกล่าว          ้                            ิ
ประกอบกิจการร ้านสะดวกซอ                ื้
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองกรองนํ้ า         ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าและรวมทังอะไหล่                              ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                    ่
ประกอบกิจการขายสงถุงมือไนรไตร และวัสดุอปกรณ์สนเปลืองทีใชในกิจการโรงงานอุตสาหกรรม          ุ         ิ้             ่ ้
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านงานระบบทุกประภท
ประกอบกิจการ ให ้บริการนํ าเทียวทังในและต่างประเทศ จองตัวเครืองบิน รับทําวีซา รับจองรถตู ้-รถโค๊ช
                                ่         ้                              ๋     ่               ่
ประกอบกิจการปลูกสร ้างทีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม
                          ่                                                           ่
กิจการธุรกิจเทรดเดอร์จําหน่ายสนค ้าอุปกรณ์ตาง ๆทีใชกับอุตสาหกรรมทุกประเภท ิ           ่         ่ ้
                        ้ ่
ออกแบบ จําหน่าย ติดตัง ซอมแซม ระบบไฟฟ้ า อุปกรณ์และเครืองใชไฟฟ้ าทุกชนิด วัสดุ อุปกรณ์และเครืองมือ                        ่      ้                        ่
ประกอบกิจการให ้บริการตรวจสอบบัญช ี และทําบัญช ี
ธุรกิจปลูกสร ้างอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์เพือขาย เชาซอ เพือเป็ นทีอยูอาศัย ทําธุรกิจ                  ่             ่ ื้         ่    ่ ่
              ี
รับจ ้างจัดทําวีดทัศน์ โสตทัศนศ                    ึกษา และภาพยนต์ ประชาสมพันธ์                   ั
ประกอบกิจการผลิต รับจ ้างผลิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เคมีภัณฑ์
     ่       ่
ผลิตเพือขายสง ขายปลีก หม ้อลมเบรค แบล็คเคท เบรก ชนสวน อะไหล่ทกชนิดทุกประเทศของรถยนต์ ยานพาหนะ                     ิ้ ่                 ุ
ประกอบกิจการโม่หน          ิ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง งานระบบไฟฟ้ า สุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                                               ื้
ประกอบกิจการรับจ ้างตัดเย็บชุดกิโมโน เสอผ ้าทุกชนิดทุกประเภท ชุดยูนฟอร์ม รวมทังผลิต เครืองนุ่งห่ม                                   ิ          ้     ่
      ้
รับติดตังระบบสายไฟฟ้ า รวมทังจําหน่ายอุปกรณ์ทางเดินสายไฟทุกชนิด ้
บริการ จัดและจําหน่าย บรรจุ อัด ขนสงและขนถ่าย ก๊าส แก๊สหุงต ้มทุกชนิดและทีใชกับรถยนต์  ่                                             ่ ้
    ่            ่
ขายสง ขายปลีก สงออก นํ าเข ้าและรับจ ้างผลิต วงแหวนสวมเกลียว สปริงสวมเกลียว แป้ นเกลียว สลักเกลียว
                                    ื้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน จัดซอ จัดหา วัสดุอปกรณ์ทเกียวกับงานเฟอร์นเจอร์ เพือสงออกตามคําสง        ุ         ี่ ่                        ิ    ่ ่       ั่
ประกอบกิจการให ้บริการ จัดและจําหน่ายบรรจุ อัด ขนสงและขนถ่ายก๊าสแก๊สหุงต ้มและทีใชกับรถยนต์ทกประเภท             ่                                  ่ ้     ุ
                                   ่
รับเหมาก่อสร ้างระบบไฟฟ้ า เครืองปรับอากาศ ประปาและสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์
                     ่
ประกอบธุรกิจรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม            ่
                       ่                ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาเกียวกับการออกแบบทางด ้านสถาปั ตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน
การก่อสร ้างเฉพาะงาน
ตัวแทนผ่านพิธทางศุลกากร จัดระวางการขนสงทุกชนิด
             ี                                   ่
                         ่ ้
ก่อสร ้างอุปกรณ์ทอลมทีใชสําหรับการวางระบบปรับอากาศ
               ่
ประกอบกิจการค ้าอาหารแห ้งอาหารสําเร็จรูปอาหารบรรจุกระป๋ องและเครืองบริโภคอืน                                           ่           ่
       ่
บริการซอมแซม บํารุงรักษา เคาะ พ่นส ี รถยนต์ทกประเภท ในและนอกสถานที่                      ุ
ให ้บริการปรึกษาด ้านการบริหารจัดการตลาดสด ตลาดค ้าปลีก ตลาดค ้าสง พร ้อมให ้บริการและให ้เชาพืนที่                                 ่                 ่ ้
         ื่
รับจ ้างผลิตสอภาพยนตร์โฆษณา และสารคดี และซอขาย สอโฆษณา และสารคดี                         ื้           ื่
                      ิ       ิ้ ่
จําหน่ายและผลิตแม่พมพ์ ชนสวนอุปกรณ์ ดครืองกระสุนงานพลาสติก เครืองจักรทุกชนิด             ่                                 ่
ประกอบกิจการ บริการรถ ทัวร์ตางๆ                  ่
ประกอบกิจการจัดจําหน่ายหนั งสอ                        ื
ประกอบกิจการให ้บริการทางทันตกรรม
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์รวมทังอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทกชนิด         ้                                      ุ
ประกอบกิจการับเหม่าก่อสร ้าง
        ่                      ่
รับเป็ นทีปรึกษาให ้คําแนะนํ าเกียวกับด ้านการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทังปั ญหาการผลิต                                                ้
                 ิ                            ่
ประกอบกิจการค ้าสนค ้าตกแต่งบ ้าน เชน โคมไฟ กระเบืองประดับพืนและผนัง มือจับเฟอร์นเจอร์และประตู                ้             ้                     ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายยางรถนยต์ ล ้อแม็กซ ์ อะไหล่รถยนต์ประเภทต่าง ๆรวมทังอุปกรณ์ประดับยนต์ทกชนิด                                          ้            ุ
                                           ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสนค ้าและให ้คําแนะนํ าปรึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์สนค ้าของเอ็มสตาร์                               ่                ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                         ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่าย สลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                   ิ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่าย สลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                    ิ
                   ิ
ถ่ายภาพ จําหน่ายสนค ้าประเภทภาพถ่าย งานศลปะ                                ิ
ตัวแทนธุรกิจการท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว รวมทังการบริการนักท่องเทียวซงมิได ้จัดทุกประเภท
                            ่                          ่                ้                    ่     ึ่
      ่                   ี ุ
รับเป็ นทีปรึกษาตามพิธศลกากร รับทําพิธการศุลกากร รับเป็ นทีปรึกษางานกฎหมายพิธการกุศลกากร            ี                                 ่            ี
จําหน่ายระบบไฟฟ้ าและอิเลคโทรนิค
          ิ      ุ
ขายเฟอร์นเจอร์ทกชนิดทีทําจากหนั ง              ่
     ่
ขายเครืองปรับอากาศ เครืองทําความเย็น เครืองใชไฟฟ้ ารวมอะไหล่และอุปกรณ์ ซอมและติดตัง
                                 ่                           ่            ้                           ่     ้
ประกอบกิจการค ้า และเป็ นตัวแทนจําหน่ายสนค ้า                                    ิ
ประกอบกิจการบริการทางด ้านกฎหมาย ทางบัญชและภาษี อากร                                          ี
ซ  ้               ิ
  ือ-ขาย จ ้างผลิตสนค ้าอุปโภคและบริโภค เพือการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ                       ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                  ิ
รับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าสําหรับการมีบตรยาก
       ่                                                       ุ
ประกอบกิจการรับออแบบและตกแต่งภายในรวมทังผลิตเฟอร์นเจอร์ และบิวอินทุกชนิด                                 ้                   ิ
                              ่
ประกอบกิจการประมูลเพือรับจ ้างทําของ ตามวัตถุประสงค์ทังหมด ให ้แก่บคคล คณะบุคคล                                            ้          ุ
    ่       ้              ่
นํ าเทียว รวมทังธุรกิจเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด และบริการจัดทัวร์ จําหน่ายตัวเครืองบิน           ่                                           ๋  ่
ประกอบกิจการให ้บริการห ้องเชาทุกชนิด                        ่
ประกอบกิจการขายเครืองดืม            ่           ่
             ื้
ประกอบกิจการซอขายสนค ้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ ต  ิ
ประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรง(เมือได ้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข ้องแล ้ว)                    ่                                    ่ ่
                      ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด    ้             ่ ่                                ่
ประกอบกิจการผลิต นํ าเข ้า สงออกและจําหน่ายเหล็กทุกชนิดทุกประเภท     ่
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่ของสนค ้าดังกล่าวทุกประเภท    ่                   ้                           ิ
ประกอบกิจการออกแบบ และตกแต่ง และเป็ นทีปรึกษา                                         ่
        ่
นํ าเข ้า สงออก และจําหน่ายดอกไม ้สด ดอกไม ้แห ้ง ดอกไม ้ประดิษฐ์
ค ้าอุปกรณ์ ไฮโดรลิกส ์ นิวเมติกส ์ ปั๊ มนํ้ า ปั๊ มลม ท่อ ข ้อต่อ นํ้ ามันไฮโดรลิค เครืองจักร เครืองมือกล                                             ่      ่
                                ่
รับเหมาก่อสร ้าง ปรัปรุง ซอแซม รือถอนอาคาร อาคารทีพักอาศัย อาคารพาณิชย์      ่ ้                                ่
ประกอบกิจการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด ้านเวชภัณฑ์สําหรับสตว์เลียง                                              ั           ้
บริการรักษาความปลอดภัย
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการให ้บริการทําความสะอาดและจัดหาแม่บ ้าน
ประกอบกิจการจําหน่าย วัสดุอปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชงานสงพิมพ์          ุ               ่                ่     ้           ิ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมส                                                      ิน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด
กิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                        ิ
                                  ื้
ประกอบกิจการค ้า นํ้ ามันเชอเพลิงทุกชนิด และนํ้ ามันหล่อลืน และก๊าซธรรมชาติ                                             ่
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวันเลขท ้ายสองตัวสามตัว
ประกอบกิจการเป็ นนายหน ้า ตัวแทนค ้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
                  ่
ประกอบกิจการให ้เชา รถขุด รถบด รถบรรทุก รถลาก รถดัม รถยก เครน ปั นจั่น อุปกรณ์นั่งร ้านคํ้ายัน                                ้              ้
ประกอบกิจการให ้บริการเป็ นทีปรึกษาทางด ้านบัญช ี กฎหมาย บัญช ี ภาษี อากร   ่
         ่
นํ าเข ้า สงออก ขายปลีก ขายสงเครืองสําอาง                     ่       ่
                   ่
ประกอบกิจการให ้เชา รถยนต์ทกชนิด รถยนต์พร ้อมคนขับ                   ุ
            ่
ประกอบกิจให ้เชา รถยนต์ทกชนิด รถยนต์พร ้อมคนขับ             ุ
ประกอบกิจการขายส               ินค ้าตามวัตถุทประสงค์ ให ้แก่บคคล คณะบุคคล นิตบคคล สวนราชการ
                                                  ี่                       ุ                  ิ ุ      ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                   ิ
ประกอบกิจการสถานดูแลผู ้ป่ วยในระยะพักฟื้ นและผู ้สูงอายุทังในและนอกสถานที่                                                ้
ประกอบกิจการให ้บริการผู ้ป่ วยฟอกเลือดด ้วยเครืองไตเทียม บริการยาและอุปกรณ์ให ้แก่ผู ้ป่ วย                   ่
ประกอบธุรกิจขายโปรแกรม
                    ่
ประกอบกิจการให ้เชา รถยนต์ทกชนิด รถพร ้อมคนขับ                      ุ
                                               ิ
ให ้บริการระบบบอกรับเป็ นสมาชก รวมถึงผลิตเนือหาสาระทีใชหรือให ้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชก                ้                 ่ ้                       ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                ิ
ประกอบกิจการจํากหน่ายอุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทย์                            ่
                           ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาให ้ความรู ้และให ้คําแนะนํ าด ้านการขาย
                     ่
ประกอบกิจการให ้เชา รถยนต์ทกชนิด รถยนต์พร ้อมคนขับ                     ุ
ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                        ิ
ให ้บริการรับจองโรงแรม จองตัวเครืองบิน จองตัวรถโดยสาร จองตัวรถไฟ จองตัวเรือ จัดหารถเชาทุกประเภท
                                     ๋         ่           ๋                           ๋      ๋        ่
ประกอบกิจการซ    ือขาย ผลิต เครืองแต่งกาย ชุดกีฬา ทุกชนิด ทุกประเภท
            ้                             ่
           ่
ประกอบกิจการซอม รักษา บํารุง ตรวจสอบและแก ้ไขเครืองอุปกรณ์ทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ                      ่                                ่
ให ้บริการเป็ นตัวแทนจัดระวางสนค ้าทุกประเภทและให ้บริการพิธการทางด ้านศุลกากริ                                         ี
ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
    ๋  ่                      ่
ขายตัวเครืองบิน นํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด    ้          ่ ่                           ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                         ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                     ิ
ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจการท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว รวมทังการบริการนักท่องเทียว        ่               ่                   ้             ่
จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์อนๆทางการแพทย์ จําหน่ายและซอมแซมเครืองมือและอุปกรณ์การแพทย์
                                  ื่                                       ่              ่
ประกอบกิจการขายปลีกและขายสงผลิตภัณฑ์ขนมปั งชนิดต่างๆ ร ้ายขายขนมปั ง ขนมคุกกี้      ่
รับเหมาติดตังและซ
        ้                 ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
         ่                    ิ
ตัวแทนนํ าเข ้าสงออกสนค ้าทุกประเภท ให ้บริการชปปิ้ ง พิธการศุลกากรครบวงจร จัดสงสนค ้าทางเรือทางอากาศ          ิ           ี                      ่ ิ
ประกอบกิจการค ้า เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เครืองมือ เครืองจักร ทีใชในการบําบัดนํ้ า                ่       ่                   ่ ้
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการซ    ือและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
             ้
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการให ้เชา รถยนต์ทกชนิด รถยนต์พร ้อมคนขับ ่            ุ
                           ่      ั
ประกอบกิจการให ้เชาอสงหาริมทรัพย์และให ้เชาสงหาริมทรัพย์ประเภทเฟอร์นเจอร์                    ่ ั                                ิ
ประกอบกิจากรรับเหมาก่อสร ้าง
                 ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                  ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย เชา ให ้เชา สงหาริมทรัพย์และอสงหาริมทรัพย์     ่         ่ ั                       ั
                                ้
อุปกรณ์อะไหล่เครืองใชไฟฟ้ าสําหรับมือถือและคอมพิวเตอร์ เครืองจักรอุปกรณ์เครืองชงตวงวัด
                       ่                                                           ่           ่  ั่
ประกอบกิจการหนั งสอพิมพ์และสอโฆษณาทุกชนิด       ื               ื่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลเลขท ้ายสองตัวสามตัว รวมถึงการเป็ นตัวแทนซอขาย                                                   ื้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลเลขท ้ายสองตัวสามตัว รวมถึงเป็ นตัวแทนซอขาย                                                   ื้
                                    ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า และสงออกอุปกรณ์เครืองโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และไฟฟ้ าทุกชนิด                ่
ประกอบกิจการดูแลรักษาความปลอดภัยให ้กับบุคคล สถานทีราชการและเอกชน                                            ่
                    ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
จัดทําสารานุกรม สงพิมพ์ เอกสารและหนังสอ    ิ่                            ื
ประกอบกิจการค ้า นิตยสารประเภทอาวุธปื น แบบพิมพ์ หนั งสอ นิตยสารทุกประเภท                                          ื
ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์เครืองใชสํานั กงาน อุปกรณ์อะไหล่เครืองโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร    ่    ้                                   ่       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาทางด ้านการเงิน         ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากกออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                            ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้าจําหน่ายสลากออมสนสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากการกุศลสลากทุกชนิด                    ิ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ                            ่                          ่
ประกอบกิจการรับจ ้างจัดทํา ออกแบบ หนังสอ นิตยสารสงพิมพ์ทกชนิด                       ื              ิ่              ุ
ประกอบกิจการจําหน่าย ตัวแทน จําหน่ายนํ้ ามันเชอเพลิง เครืองยนต์ทกชนิดทุกประเภท                    ื้                 ่        ุ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                 ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลเลขท ้ายสองตัวสามตัว
ประกอบกิจการค ้าเพชร พลอยและอัญมณี
ผลิต จําหน่าย ออกแบบและติดตังตู ้ควบคุมไฟฟ้ า แผงสวิตซบอร์ดทุกชนิดรวมทังอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด
                                          ้                                 ์                ้
ประกอบกิจการสถานเสริมความงามบุรษและสตรี                             ุ
ประกอบกิจการให ้บริการทางทันตกรรม
ประกอบการค ้าเบียร์,สุรา และผลิตเพือสงออกจําหน่ายในประเทศและจําหน่ายต่างประเทศ         ่ ่
  ่
เพือทําโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก จําหน่ายในประเทศ
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป ปลีกและสง                                   ่
ให ้บริการด ้านสอนภาษาต่างประเทศ
  ื้
ซอมาขายไปพาเลสพลาสติก ถังพลาสติก
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสนสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                         ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                         ิ
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านการโฆษณา ประชาสมพันธ์ ทังภาครัฐและเอกชน                            ั             ้
      ่
การขายสงปลาและผลิตภัณฑ์สตว์นํ้าและสาหร่าย              ั
               ่ ื้
ประกอบกิจการให ้เชาซอ-รับจ ้าง ด ้วยรถยนต์ทกชนิด                               ุ
ประกอบกิจการให ้บริการรับจัดงานเลียง งานสงสรรค์ ร ้านอาหาร ผับ              ้         ั
        ่
นํ าเข ้าและสงออกชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการค ้าอาหารไทย
                        ่
ประกอบกิจการให ้บริการซอมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นนํ้ ายากันสนิม สําหรับยานพาหนะทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนประสานงาน
ประกอบกิจการออกแบบสถาปั ตยกรรม
            ื้
ประกอบกิจการซอขายนํ าเข ้า เครืองจักร และอะไหล่เครืองยนต์        ่                               ่
                         ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าให ้เชา ให ้บริการเครืองเล่นสมตเพือความบันเทิง                   ่       ี่ ิ ิ ่
                            ิ           ื้
สร ้างศูนย์การค ้า ห ้างสรรพสนค ้า ซอขาย จัดสรร เชา ให ้เชา ศูนย์การค ้า อาคารบ ้านเรือนและทีดน                  ่         ่             ่ ิ
ประกอบกิจการทางด ้านเสริมความงาม การเสริมสวย กิจการสปาทุกประเภท
                      ่
ประกอบธุรกิจบริการเป็ นทีปรึกษาเกียวกับการบริหารโรงแรม              ่
ประกอบธุรกิจผลิตแว่นตาและเลนส ์
ให ้บริการด ้านการตลาดและการให ้คําปรึกษาทางด ้านการสอสารทางดิจตอล                                       ื่          ิ
                       ่
ประกอบธุรกิจบริการเป็ นทีปรึกษาเกียวกับการบริหารโรงแรม               ่
ประกอบกิจการจําหน่าย อาหาร สุรา เบียร์ บุหรี่
บริการโฆษณา
ประกอบกิจการด ้านบริการจัดเลียง รับรอง ประชุม รวมถึงการสมมนาต่าง ๆ้                                          ั
         ่      ่
นํ าเข ้าและสงออก เกียวกับอุปกรณ์กฬาทังในและต่างประเทศ                 ี     ้
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษาทางกฎหมายและให ้บริการทางกฎหมายให ้บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร
                     ่
ประกอบกิจการผลิตและสงออกเครืองนุ่มห่ม เชนเสอผ ้าสําเร็จรูป         ่                   ่    ื้
ประกอบกิจการบริการทางด ้านกฎหมาย ทางบัญช ี
ร ้านขายปลีกเครืองใชสํานักงาน
           ่     ้
ประกอบกิจการโรงแรม ศูนย์การค ้า ภัตตาคาร ร ้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ
                             ่
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม                                ่
          ่
ประกอบธุรกิจเกียวกับให ้บริการ เป็ นทีปรึกษาบรรจุภัณฑ์                    ่
                              ่
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม                                 ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองอนุมัตบัตรเครดิต เครืองคอมพิวเตอร์ ระบบสอสารและซอฟท์แวร์ทกชนิด
                           ่                ิ                    ่                    ื่     ุ
     ่
รับเป็ นทีปรึกษาทางการเงินและให ้คําแนะนํ าเกียวกับการประกอบธุรกิจในประเทศเข ้าร่วมลงทุนเป็ นผู ้ถือหุ ้น    ่
ประกอบกิจการผลิต รับจ ้างผลิตอุปกรณ์ชนสวน สวนประกอบ อะไหล่อเล็กทรอนิคสของเครืองใชไฟฟ้ า รถยนต์    ิ้ ่      ่                       ิ   ์  ่   ้
กิจการโฆษณา ประชาสมพันธ์       ั
ประกอบกิจการค ้าและจําหน่ายวัตถุดบ ผลิตภัณฑ์ทเกียวกับการก่อสร ้าง             ิ                  ี่ ่
                                     ่
ประกอบกิจการผลิต จําหน่าย เครืองกําเนิดไฟฟ้ า เครืองปั่ นไฟเครืองผลิตกระแสไฟฟ้ าทีได ้จากพลังงาน                  ่             ่      ่
ประกอบกิจการสปาเพือสุขภาพ นวดเพือสุขภาพ นวดเพือเสริมสวย โดยมิเข ้าข่ายเป็ นการประกอบโรคศลปะ
                  ่                              ่                    ่                       ิ
ประกอบกิจการโรงแรม ศูนย์การค ้า ภัตตาคาร ร ้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ
               ่ ิ
ประกอบกิจการขายสงสนค ้าเสอผ ้า และสวนประกอบเครืองแต่งกาย    ื้                  ่                   ่
ประกอบกิจการโรงแรม สถานพักตากอากาศ
                               ่
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม                             ่
ประกอบธุรกิจบริการ ให ้คําปรึกษาในการจัดทําวีซาทังในและต่างประเทศ                          ่ ้
       ่
การผลิตเครืองเทศ ซอส และเครืองปรุงรส                 ่
ประกอบกิจการค ้าผัก ผลไม ้ หน่อไม ้ พริกไทย พืชสวน อาหารสด อาหารสําเร็จรูป อาหารแห ้ง
ประกอบกิจการจําหน่ายทังปลีก และสง สนค ้าประเภทฮาร์ตแวร์ เครืองมือและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ
                    ้                            ่ ิ                                ่
                          ่
ประกอบกิจการให ้บริการเกียวกับการดูแล รักษารูปร่างผิวพรรณ
ร ้านขายปลีกวัสดุกอสร ้าง ่
รับจัดงานอีเว ้นท์ งานโรดโชว์ งานแสดงสนค ้า ออกแบบตกแต่งจัดทําบูธแสดงสนค ้าทุกประเภท             ิ                                        ิ
ประกอบกิจการขายปลีก ขายสงและนํ าเข ้า สงออกเสอผ ้าสําเร็จรูป            ่                 ่        ื้
ประกอบกิจการค ้าเครืองอุปโภคและบริโภค          ่
จําหน่ายเครืองส  ่   ําอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
        ่                       ิ้ ่
การขายสงอะไหล่และชนสวนอุปกรณ์ยานยนต์ สถานประกอบการซงดําเนินการหลักการเกียวกับการขายสง ตัวแทน                                          ึ่             ่    ่
ประกอบกิจการบริการทางด ้านกฎหมาย ทางบัญช ี ทางวิศวกรรม
ประกอบกิจการค ้า ผลิต และจําหน่ายอาหารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รับทําเฟอร์นเจอร์  ิ
ประกอบกิจการรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
                                           ื้
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้าผลิต ซอ ทําขาย จําหน่าย และสงออกซงเครืองจักร และอุปกรณ์ทกชนิด                                  ่        ึ่   ่             ุ
ประกอบกิจการบริหาร จัดงานแสดงต่าง ๆ งานกิจกรรม ออกาไนเซอร์
ประกอบธุรกิจให ้บริการรับเหมาออกแบบติดตังงานเหล็กและสแตนเลสทุกชนิด                            ้
รับออกแบบ ดีไซน์ ก่อสร ้างบูธ งานแสดงสนค ้า แผ่นป้ าย                              ิ
   ื้                             ่
รับซอ จําหน่าย นํ าเข ้า สงออก วัตถุดบอาหารสตว์รวมทังสนค ้าทางการเกษตรสําหรับใชในการทําอาหารสตว์  ิ             ั         ้ ิ                           ้       ั
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนซ                          ือและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                                      ้
พัฒนาและขายซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
     ่    ิ    ิ
ให ้เชารถสบล ้อสบแปดล ้อและหางพ่วงขนถ่ายสนค ้าให ้กับทุกองค์กรรับจ ้างทั่วไปเกียวกับขนสงทุกชนิด                 ิ                                  ่      ่
              ื้
ประกอบกิจการซอ ขายเพชร พลอย เครืองประดับ เสอผ ้า                             ่               ื้
                                             ้
ประกอบกิจการจําหน่ายบุหรี่ ยาเสน อาหารสําเร็จรูป เครืองดืม นํ้ าดืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้ สุรา เบียร์                        ่        ่     ่
       ่
นํ าเข ้า สงออก เสอผ ้าสําเร็จรูปทุกชนิด   ื้
จําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป                             ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท        ื้
ประกอบกิจการบริการด ้านกฏหมายและบัญชทกประเภท                                     ี ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายตัวเครืองบิน                  ๋       ่
                      ่
ประกอบกิจการเกียวกับภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ทกชนิด                                        ุ
บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทังปั ญหาด ้านการผลิตการตลาดการจัดจําหน่าย                    ้
ประกอบกิจการผลิต สงพิมพ์ บรรจุหบห่อ และรับจ ้างทําสงพิมพ์ ิ่                  ี                           ิ่
ประกอบกิจการให ้บริการฝึ กอบรมและสนทนาการ การพัฒนาบุคคลิกภาพ(ซงมิใชการเรียนการสอนตามปกติ)        ั                                        ึ่    ่
  ่
เพือผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา รายการวิทยุ นิตยสาร วารสาร
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งและซอมแซมภายในอาคารห ้องชุดคอนโดมิเนียม                 ่
ให ้บริการรับจ ้างเหมาก่อสร ้างออกแบบตกแต่งภายใน
                ื้
ประกอบกิจการซอขาย จํานํ า แลกเปลืยนรถยนต์ทกชนิด                            ่               ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายอาคารชุด อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ ทุกประเภท                                        ่              ่
                           ่
ประกอบกิจการ ให ้เชา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทกชนิด รวมทัง ให ้บริการด ้านอืนทีเกียวข ้อง                                  ุ         ้           ่ ่ ่
บริการจัดงานแต่งงาน
ประกอบกิจการเพือจัดตังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (เมือได ้รับอนุญาตจากสวนราชการทีเกียวข ้องแล ้ว)
                        ่       ้                                       ่                    ่        ่ ่
                          ่                  ิ
ประกอบกิจการขนสงและขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ทังภายในประเทศและระหว่างประเทศ                       ้                          ้
ประกอบกิจการสายพานลําเลียง สายพานเครืองจักร และชนสวนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทซอมาขายไป               ่                   ิ้ ่                        ื้
                 ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
            ้
ให ้บริการติดตังระบบให ้คําปรึกษาเกียวกับระบบคอมพิวเตอร์                   ่
ประกอบกิจการให ้บริการบํารุงรักษา ทําความสะอาดยานพาหนะ
                   ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
บริหารโครงการจัดสรรอสงหาริมทรัพย์                  ั
                                     ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า ขายสงอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน โรงเรียน สํานักงาน                                         ้
ประกอบกิจการให ้บริการรับจ ้างรักษาความปลอดภัยทังภาครัฐและเอกชน                                       ้
ให ้บริการงานรักษาความปลอดภัยบุคคล นิตบคคล ห ้างร ้าน ทั่วราชอาณาจักร                       ิ ุ
      ่
ขายเครืองปรับอากาศ
                                    ้ ่
ประกอบกิจการผลิต ติดตัง ซอมแซม เครืองมือ อุปกรณ์ ชนสวนอุตสาหกรรมเครืองจักรกลทุกประเภท            ่                        ิ้ ่                ่
การขายอะไหล่เครืองจักรกล การซอมและบํารุงรักษาเครืองจักร
                         ่                     ่                            ่
ประกิจการจําหน่ายคอมพิวเตอร์พร ้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสอการเรียนการสอน                                                  ื่
                    ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                            ี
ประกอบกิจการด ้านวิชาชพ ตรวจสอบบัญช ี กฏหมายบัญช ี รับทําบัญช ี วางระบบบัญช ี
                ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
วัตถุดบ เคมีภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช ้ เครืองจักรกล ฮาร์ดแวร์ คุรภัณฑ์ ทุกชนิด ทีใชในโรงงาน
    ิ                 ่                ่            ่                              ุ               ่ ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
          ิ                       ่
จัดจําหน่ายสนค ้าพรีเมียม เชน ของชําร่วย รวมทังอืนๆทีเกียวข ้องทุกชนิด
                      ่                                     ้ ่        ่ ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายพร ้อมนํ าเข ้า-สงออกอุปกรณ์อเล็คทรอนิคสรวมถึงกล ้องวงจรปิ ด              ่                    ิ             ์
ประกอบกิจการรับออกแบบและติดตังระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล       ้
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์รวมทังติดตังอะไหล่และอุปกรณ์ทใชในการสอสารทุกชนิด      ้        ้                             ี่ ้       ื่
จําหน่ายอะไหล่เครืองจักรกลทุกชนิด ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้ามาภายในประเทศและสงออกยังต่างประเทศซงสนค ้าทุกชนิด                  ่                             ื่ ิ
ประกอบกิจการรับเหมางานไฟฟ้ า งานประปา งานสุขาภิบาล
ประกอบกิจการรับจ ้างกลึงโลหะ
                             ่
ประกอบกิจการค ้านํ าเข ้าสงออกเฟอร์นเจอร์เชนหวายพลาสติกไม ้ไผ่และเฟอร์นเจอร์อน ๆ       ิ        ่                                     ิ     ื่
  ื้      ่           ิ้ ่
ซอ-ขาย เครืองจักร ชนสวนอะไหล่เครืองจักร วัสดุอปกรณ์เครืองจักรทุกชนิดทุกประเภท       ่                   ุ           ่
ตัวแทนธุรกิจการท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว รวมทังบริการนักท่องเทียวซงมิได ้จัดประเภทไว ้ทีอน
                       ่                         ่             ้                      ่   ึ่               ่ ื่
             ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                              ่
ประกอบกิจการให ้บริการซอมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นนํ้ ายากันสนิมสําหรับยานพานะทุกประเภท
ประกอบกิจการบริการอบรมสมมนา ในสถานทีและนอกสถานที่         ั                      ่
ประกอบกิจการประมูลงานก่อสร ้างทั่วไปงานระบบไฟฟ้ าอิเล็คทรอนิคส ์
ประกอบกิจการสถานีบริการจําหน่ายแก๊สให ้กับรถยนต์ทกชนิด                                         ุ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สํารวจแร่ วิเคราะห์และสํารวจแร่ บดแร่และขนย ้าย
เป็ นตัวแทนจําหน่ายจัดซอสลากกินแบ่งรัฐบาล      ื้
ประกอบกิจการให ้บริการคลีนคเอกชน ศัลยกรรมความงาม           ิ
รับจ ้างขัดเงาสแตนเลส
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ประเภทล ้างเครืองยนต์ เพิมประสทธิภาพเครืองยนต์ และผลิตภันฑ์ตางๆ       ่             ่         ิ            ่                 ่
              ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย นํ าเข ้า เครืองจักรกล อะไหล่และอุปกรณ์ของสนค ้าดังกล่าวทุกชนิด
                                        ่                                              ิ
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายจัดจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล               ื้
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็ นตัวแทนจําหน่ยสลากกกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน                           ่         ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารส                         ัตว์และผลิตภัณฑ์ทเกียวข ้อง             ี่ ่
เป็ นตัวแทนจําหน่าย จําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล         ื้
ประกอบกิจการจ ้างออกแบบ ควบคุม ติดตังงานก่อสร ้างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส ์ เครืองจักรกล         ้                                          ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                          ิ
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและจําหน่ายสารประกอบและปรุงแต่งอาหาร เชน นํ้ าตาล เกลือ วัตถุปรุงแต่งอาหาร                                      ่
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งรักษาบ ้าน ปลูกต ้นไม ้
                                         ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย,ซอมแซม,บํารุง เครืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด เชน มีดกรีดยาง ใบมีด                   ่                                  ่
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                           ิ
ประกอบกิจการรับถมดิน ขุดดิน งานก่อสร ้างทุกประเภท
ประกอบกิจการเป้ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                            ิ
ออกแบบ จําหน่าย ติดตัง ซ            ้      ่อมบํารุงรักษาเครืองใชไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า ่         ้
บริการนํ าเทียว่
ประกอบกิจการค ้า ออกแบบ สร ้างและควบคุมเครืองจักรทีใชในงานอุตสาหกรรม                          ่              ่ ้
           ้
ให ้บริการติดตัง ตรวจสอบ ลงโปรแกรม แก ้ไขและบํารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้ า
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายวัตถุโลหะทุกชนิดของประดับ ตกแต่งของชําร่วย
ประกอบกิจการร ้านสะดวกซอ                   ื้
                         ่
ประกอบกิจการค ้า วัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือเครืองใชในการก่อสร ้างเครืองใชไฟฟ้ า                ่           ่         ้               ่     ้
            ้
ให ้บริการติดตัง จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครืองจักรกลทุกประเภท                          ่
จําหน่ายคอมพิวเตอร์
       ่
รับจ ้างขนสงทั่วไป
                  ี ้
ประกอบกิจการทาสทังภายใน และภายนอกอาคารทั่วราชอาณาจักร ทาสโรงงาน ทาสบ ้าน ทาสอาคาร                                                ี          ี      ี
                               ่
ประกอบกิจการให ้บริการซอม บํารุงรักษา ติดตัง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า อุตสาหกรรม โรงงาน                 ้
ประกอบกิจการผลิตเครืองตรวจสอบและวิเคราะห์พนผิวโลหะ เครืองมาร์ค อุปกรณ์อเล็กทรอนิคส ์
                         ่                                     ื้              ่             ิ
ประกอบธุรกิจรับฝากขายทีดนและอสงหาริมทรัพย์ทกประเภท       ่ ิ               ั                ุ
                                            ้ ่
จําหน่ายและบริการ ออกแบบ ติดตัง ซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบดับเพลิง ระบบป้ องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่ของเครืองจักรกลทีใชในโรงงานอุตสาหกรรมเชนมีดกลึง หัวปาดฯลฯ ่              ่ ้                              ่
                                 ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนสงออกและนํ าเข ้าสนค ้าระหว่างประเทศทังทางเรือ และทางอากาศ รวมทังพิธการศุลกาก        ิ                       ้                   ้ ี
ประกอบกิจการค ้าอาหารทะเล
        ่         ้
ขายอาหารทีปรุงขึนทันที รับจัดอาหารกล่องและบุฟเฟ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการเป็ นทีปรึกษาทางธุรกิจคลอบคลุมไปถึงงานทีปรึกษาด ้านกฎหมาย การเงิน บัญชและภาษี อากร
                      ่                                                    ่                         ี
ประกอบกิจการให ้บริการดูแลความสะอาดทุกชนิดตามสถานทีราชการอาคารสํานักงานทีพักอาศัย                                   ่                   ่
             ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                             ิ้ ่
ประกอบกิจการอะไหล่ ชนสวน วัสดุเกียวกับเครืองจักร แม่พมพ์ เครืองยนต์ เครืองมือกลทุกชนิด      ่           ่           ิ        ่          ่
         ่
เป็ นตัวแทนซอมวัสดุอปกรณ์ เครืองมือเครืองใชยุทโธปกรณ์ทางทหารและตํารวจ
                        ุ                ่            ่        ้
ประกอบกิจการค ้าอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ
              ื้               ่         ่
ประกอบกิจการซอขาย เชาให ้เชา จํานอง รับฝากขายบ ้าน คอนโด ทีดน สงปลูกสร ้าง ด ้านสงหาริมทรัพย์                                     ่ ิ  ิ่        ั
                   ่                        ิ
ประกอบกิจการขนสงและขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ทังภายในและระหว่างประเทศ                      ้                         ้
                    ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด   ้             ่ ่                     ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
                                  ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายอลูมเนียม กันสาด โครงเหล็ก มุ ้งลวด เหล็กดัด กระจกทุกชนิด
                     ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด    ้            ่ ่                      ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ผลิต จําหน่าย และติดตัง สอโฆษณาทุกชนิด       ้ ื่
                           ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออก เครืองเงินและอัญมณีอน ๆ รวมทังเครืองประดับทุกชนิด    ่                       ื่          ้      ่
                                   ่            ่ ื้
ประกอบกิจการจําหน่าย ให ้เชา ให ้เชาซออสงหาริมทรัพย์ทกชนิด รวมถึงประกอบกิจการค ้าทีดนทําการจัดสรร      ั               ุ                          ่ ิ
                                   ี ุ
ประกอบกิจการบริการด ้านพิธศลกากรและด ้านเอกสารการนํ าเข ้า-สงออก และการขนสง                                         ่             ่
ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าด ้านงานตลาด            ่
                            ่
ตัวแทนธุรกิจการท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว ทังในและนอกประเทศ                      ่    ้
                                    ่ ิ
บริการ และ/หรือ ตัวแทนขนสงสนค ้าทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ขนสงต่อเนืองหลายรูปแบบทังภายในและภายนอก                                     ่   ่          ้
ประกอบกิจการขายอาคารพร ้อมทีดน และให ้เช                      ่ ิ                 ่าอาคาร
       ่           ิ
นํ าเข ้าและสงออกสนค ้า อุปโภคเบ็ดเตล็ด เชน ถ่านไม ้ ถ่านหิน                          ่
   ่                    ้
ให ้เชา จําหน่าย ติดตังผ ้าใบ กันสาด โครงสร ้างเต๊นท์พธตาง ๆ                                     ิ ี ่
ประกอบกิจการผลิตและจัดจําหน่ายลวดเล็ก ลวดสลิง และลวดชนิดอืนๆ รวมตลอดถึงการแปรรูปโลหะทุกชนิด                                      ่
                ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
การให ้บริการทางด ้านโฆษณา การเป็ นตัวแทนดําเนินการสร ้างสรรค์งานโฆษณา
                                             ื้
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเสอผ ้าสําเร็จรูป เครืองแต่งกาย เครืองนุ่งห่มทุกชนิดทังขายสงและขายปลีก                ่               ่            ้     ่
ประกอบกิจการค ้าบรรจุภัณฑ์
           ื้
ประกิจการค ้า ซอมาขายไป และรับเหมาก่อสร ้าง
          ื่
บริการระบบสอสารทางอินเตอร์เน็ ต
ประกอบกิจการให ้บริการรับจ ้างเหมาแรงงาน

       ่                              ้
นํ าเข ้า สงออกวัสดุอปกรณ์กอสร ้าง เฟอร์นเจอร์ เครืองตกแต่งบ ้าน เครืองใชสํานักงาน
             ุ   ่     ิ     ่         ่
  ื้         ่          ่
ซอขายปลีกและสงทองคํา ทองรูปพรรณ เครืองเพชรพลอย หยก เงินและอัญมณี
        ื้
ค ้าผ ้า เสอผ ้าสําเร็จรูป
                 ่
ประกอบกิจการขายปลีก และสงผ ้าทุกชนิด
ให ้ประกอบกิจการอพาร์ทเม ้นท์ให ้เชา ่
          ื้    ่   ่  ั       ั
ประกอบธุรกิจซอ ขาย เชา ให ้เชา อสงหาริมทรัพย์และสงหาริมทรัพย์
กิจการโรงรับจํานํ า
      ่
นํ าเข ้าสงออกและจําหน่ายผ ้าทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการค ้ายารักษาโรค สมุนไรร
              ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองโลหะภัณฑ์ ลวดสลิง สะเก็น กริ๊ บจับ เกลียวเร่ง
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                           ิ
ค ้าขายผ ้า
ประกอบกิจการค ้าเป็ นนายหน ้า ตัวแทนค ้าข ้าวโรงส ี
ประกอบกิจการเป็ นนายหน ้า ตัวแทน จําหน่ายสนค ้าทางอินเตอร์เนต (อี-คอมเมอร์ส)                          ิ
ประกอบกิจการค ้าเป็ นนายหน ้า ตัวแทนค ้าข ้าวให ้กลับโรงสและกลุมเกษตรกร                                        ี         ่
ประกอบกิจการ ตัวแทนจําหน่ายนํ้ าหอม เครืองสําอาง และผลิตฑ์ความสวยความงามทุกชนิด                  ่
ประกอบกิจการตัวแทนนายหน ้าจําหน่ายนํ้ าหอม เครืองสําอางค์ และผลิตภัณฑ์ความสวยงาม ทุกชนิด ทุกประเภท                    ่
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ประกอบกิจการ ตัวแทนนายหน ้าจําหน่ายนํ้ าหอม เครืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ความงามทุกชนิด ทุกประเภท                       ่
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล
             ่
รับบริการเป็ นทีปรึกษาวางระบบในองค์กร
ประกอบกิจการค ้าวัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือเครืองใชในการก่อสร ้าง          ่                 ่         ่         ้
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการให ้บริการออกแบบ จัดทําเครืองตกแต่งอาคาร รับเหมาต่อเติม ปรับปรุง ซอมแซม ตกแต่งภายใน           ่                                     ่
  ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
   ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
     ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
      ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
        ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการให ้บริการเชาโครงหลังคาเหล็กเพือติดตังป้ ายโฆษณา                ่                  ่      ้
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                   ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                      ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการบาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ ดําเนินกิจการขายอาหาร เครืองดืม                                                   ่     ่
         ื้                         ่
ซอขาย นํ าเข ้า ซอมบํารุงและให ้บริการ เครืองมือ เครืองใช ้ สวนประกอบอุปกรณ์อะไหล่เกียวกับกล ้องสอง      ่                        ่                  ่    ่
ประกอบกิจการซ        ือและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                        ้
                         ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าเครืองประดับ เครืองแต่งกาย เสอผ ้า เครืองนุ่งห่ม และเครืองอุปโภคบริโภค
                                         ่         ่               ื้       ่                 ่
                          ื้
ประกอบกิจการซอ และจําหน่ายสลากกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
นํ าเข ้า ผลิต จําหน่าย อุปกรณ์เสริมกล ้องดิจตอลทุกประเภท                            ิ
ประกอบกิจการเป็ นนายหน ้าหรือตัวแทนค ้าต่างทุกชนิด
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกกินแบ่งรัฐบาล      ื้
ประกอบกิจการให ้เชาห ้องพัก                          ่
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ รีสอร์ทและสถานทีพักตากอากาศ                                                   ่
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล           ื้
           ื่
รับทําสอโฆษณา สอสงพิมพ์ทกชนิด                      ื่ ิ่         ุ
ประกอบธุรกิจบริการสอโฆษณาผ่านสอคอมพิวเตอร์ระบบสมผัส สอโฆษณาสงเสริมยอดขาย คูปองสวนลด ื่         ื่                      ั        ื่        ่         ่
                                        ่
ประกอบกิจการให ้เชา อพาร์ทเมนท์ แฟลต คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ รวมทังบ ้านเชาและหอพัก                                                   ้    ่
            ่
การขายสงถ่านหิน โดยได ้รับค่าธรรมเนียม หรือ โดยการทําสญญา                                                   ั
                                            ื้
ประกอบกอบกิจการ ซอ ขาย นํ าเข ้าสนค ้า สงออก อุปกรณ์กฬา และอืนๆ ด ้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส ์       ิ      ่                  ี          ่     ี
ตัวแทนธุรกิจท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว รวมทังการบริการนั กท่องเทียวซงมิได ้จัดประเภทไว ้ในทีอน
                                     ่              ่         ้                          ่   ึ่         ่ ื่
ประกอบกิจการ ทําป้ ายโฆษณา แผ่นพับ โบรชวร์ สงพิมพ์อนๆ และงานโฆษณาอืนๆทุกประเภท                       ั     ิ่         ื่                  ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารทีปรุงขึนพร ้อมบริโภคทันที                       ่      ้
ประกอบกิจการค ้า สงออก-นํ าเข ้าสนค ้า อุปโภค บริโภค ทุกประเภท       ่           ิ
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล                ื้
     ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
      ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
        ื้
ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                      ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                        ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลิต จัดจําหน่าย นํ าเข ้า สงออก เครืองดนตรี                       ่            ่
รับแปรรูป ขึนรูป เหล็ก และโลหะ รับเจียร์ อ็อกเชอม ชุบ ออกแบบพิมพ์ กลึง ปั๊ มอะไหล่โลหะ
                 ้                                                     ื่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษา ให ้คําแนะนํ าให ้บริการด ้านการสอสาร โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
                                         ่                                        ื่
ประกอบกิจการให ้เชาทีพักอาศัย                        ่ ่
ให ้เชาอสงหาริมทรัพย์  ่  ั
ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่ายอาหารเสริม
                         ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการรับจ ้างติดตัง ซอมแซม บริการตรวจเช็ค เครืองปรับอากาศ และเครืองทําความเย็น  ้ ่                                ่                  ่
                           ื้
ประกอบกิจการซอ และจําหน่ายสลากกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลื้
จําหน่ายคอมพิวเตอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์ทเกียวข ้อง                                          ี่ ่
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล   ื้
ประกอบกิจการให ้บริการร ้านอาหารและเครืองดืม                                         ่     ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                     ่              ื้
จําหน่ายปลีก-สง ซอมา-ขายไป นํ าเข ้า-สงออก สนค ้าอุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์สอสาร ฯลฯ                    ่           ิ                       ื่
ขายปลีก ขายสง เสอผ ้าสําเร็จรูป     ่                ื้
บริการด ้านวิทยุและโทรทัศน์
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
ออกแบบเว็บไซด์ทกชนิด                        ุ
         ื้
ซอ จําหน่าย บริการติดตัง ปรึกษา แก ้ไข เกียวกับคอมพิวเตอร์ทังระบบ         ้                      ่                   ้
ประกอบกิจการทางด ้านกฎหมาย รับเป็ นทีปรึกษา และให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับกฎหมาย                     ่                                ่
การขายเครืองจักรและอุปกรณ์ทใช  ่                                   ี่   ้ในงานอุตสาหกรรม
เป็ นนายหน ้า ตัวแทนจําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภค เครืองสําอางค์ เครืองประดับและอาหารเสริม     ิ                          ่               ่
ประกอบกิจการรับจ ้าง ผลิต ตัด เย็บ เสอผ ้าสําเร็จรูป                                ื้
ประกอบกิจการประมูลเพือขายสนค ้าและรับจ ้างทําของ ตามวัสดุทประสงค์ทังหมดให ้แก่บคคล คณะบุคคล
                                           ่        ิ                                   ี่      ้      ุ
ประกอบกิจการค ้าเครืองโทรสาร เครืองมือเครืองใชเกียวกับการสอสาร โทรศัพท์มอถืออิเล็คโทรนิค
                                       ่                 ่           ่     ้ ่          ื่             ื
  ั่
สงเข ้ามาจําหน่ายในประเทศและสงออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศซงอาหารสด อาหารแห ้ง อาหารทะเล นํ้ าดืม ฯลฯ    ่                                   ึ่           ่
           ื้
ซอมา ขายไป เครืองเขียน                      ่
ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติมโครงสร ้างภายใน ตกแต่งภายใน ติดตังระบบไฟฟ้ า                                                     ้
   ั่
สงเข ้ามาจําหน่ายในประเทศและสงออกไปยังต่างประเทศ ซงสนค ้าอุปโภคบริโภคตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์     ่                        ึ่ ิ                  ่
                  ่
เข ้าเป็ นหุ ้นสวนจํากัดความรับผิดชอบให ้ห ้างหุ ้นสวนจํากัด ผู ้ถือหุ ้นในบริษัทเอกชนและมหาชน                      ่
                   ่
เข ้าเป็ นหุ ้นสวนจํากัดความรับผิดในห ้างหุ ้นสวนจํากัด เป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทเอกชนแลบริษัทมหาชน               ่
จําหน่ายนํ้ าตาล ช                        ็อกโกแลต และขนมชนิดเคลือบและมีไสเป็ นนํ้ าตาล                      ้
รับจ ้างทําผลิตภาพยนต์และวีดทัศน์                              ี
ประกอบกิจการค ้าเครืองมือทําทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอน         ่                                                   ื่
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ให ้คําปรึกษาทางด ้านคดีความ และงานบริการทางด ้านกฎหมาย
ประกอบกิจการให ้บริการนวดเพือสุขภาพ                                ่
ขายวัสดุกอสร ้าง       ่
             ่
นํ าเข ้า สงออก จัดจําหน่าย มันสําประหลัง ข ้าวเปลือก ข ้าวสาร
ประกอบกิจการจําหน่ายสนค ้าเบ็ดเตล็ดให ้แก่หน่วยงานราชการ                ิ
ประกอบกิจการค ้า จําหน่าย นํ้ ามันหล่อลืน นํ้ ามันเครือง สําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม                  ่             ่            ้
ประกอบกิจการบริการ รับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเกียวกับ การเงิน การบัญช ี กฏหมาย     ่                            ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครืองดืมนานาชาติ เชน อาหารประเทศอินเดีย             ่       ่                 ่
ประกอบกิจการร ้านอาหารและสถานบันเทิง
ประกอบอกิจการค ้าโลหะทุกชนิด วัตถุดบ ชนสวน สวนประกอบของโลหะทุกชนิดทีใชในโรงงานอุตสาหกรรม    ิ       ิ้ ่        ่                      ่ ้
                                     ่
ประกอบกิจการบริการ รับเป็ นทีปรึกษา ให ้คําแนะนํ าทางด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลิกภาพ
     ่ ่                       ่
ขายสง ซอมบํารุงรักษาเครืองใชไฟฟ้ า ได ้แก่ เครืองเสยงบ ้าน          ้                      ่     ี
ประกอบกิจการออกแบบ การดําเนินงานก่อสร ้างทุกชนิด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายนํ้ าหอม เครืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ความสวยความงามทุกชนิด ทุกประเภท
                                      ่
ผลิตและจําหน่ายเทปคาสเซท วีดโอเทป วีซด ี ดีวดและคอมแพคดิสก์            ี                ี     ี ี
ประกอบกิจการให ้บริการเป็ นตัวแทนในการยืนทําหนังสอเดินทางและวีซา                         ่           ื              ่
ประกอบกิจการบริหารงานและให ้บริการเกียวกับการขนสงและขนถ่ายสนค ้า                    ่                ่            ิ
ประกอบกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ
ประกอบกิจการ จัดจําหน่ายภาพยนต์ โรงภาพยนต์และโรงมหรสพ
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและจําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริการเป็ นตัวแทนนายหน ้า สนค ้าอุปโภค บริโภค         ิ
ประกอบกิจการ ซ         ือ ขาย ให ้เชา จัดหา อากาศยาน
                ้                   ่
ประกอบกิจการให ้บริการ วิเคราะห์ความต ้องการและปั ญหาผู ้ใชซอฟแวร์ การออกแบบและเขียนโปรแกรม ของระบบงาน                        ้
รับจองตัวและจําหน่ายตัวเครืองบิน ทีพักทังในและต่างประเทศรับจัดบริการขนสงในกิจการฮัจย์และอุมเราะ
      ๋                  ๋       ่             ่         ้                                 ่
การก่อสร ้างอาคารทั่วไป
สถานประกอบกิจการดําเนินกิจการหลักเกียวกับการจัดหาทีอยูและอาหารในโรงแรมให ้แก่ผู ้มาพัก        ่                     ่ ่
ประกอบกิจการร ้านอาหารและเครืองดืม                       ่     ่
                    ่                ึ
ให ้บริการ แนะนํ าเกียวกับการศกษาต่อต่างประเทศ เป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศในระบบการเรียนทางไกล
ประกอบกิจการพัฒนาโปรแกรมสําหรับโทรศัพท์เคลือนทีสมาร์ทโฟน                                     ่     ่
          ่ ึ่
ขายปลีกและสงซงผลิตภัณฑ์แก๊สบรรจุกระป๋ อง
ประกอบกิจการจัดจําหน่าย ขาย ซอฟแวร์ โปรแกรม
                     ่
ประกอบกิจการผลิต สงออก ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ยางแผ่นรมควีน ยางแท่ง
                      ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม
                              ่
ประกอบกิจการค ้า ตู ้เย็น เครืองปรับอากาศ เครืองฟอกอากาศ พัดลม                            ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายนํ้ าหอมและเครืองสําอางทุกชนิด                               ่
                          ่
ประกอบกิจการ การนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด       ้           ่ ่                    ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกประเภท
  ั่                                        ่
สงเข ้ามาจําหน่ายในประเทศและสงออก ไปจําหน่ายยังต่างประเทศซงสนค ้าตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์                                ึ่ ิ       ่
ประกอบกิจการด ้านโฆษณาและประชาสมพันธ์                               ั
        ่  ิ
นํ าเข ้า สงออกสนค ้าทุกประเภท
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ ต โทรศัพท์มอถือ และสออิเล็กทรอนิกสทกชนิด                                 ื        ื่       ์ ุ
       ่
จัดนํ าเทียวภายในประเทศและต่างประเทศ พร ้อมทังหาทีพักสถานทีทองเทียวและธุรกิจทีเกียวข ้อง                    ้       ่       ่ ่     ่      ่ ่
การขายปลีกอะไหล่และชนสวนอุปกรณ์ยานยนต์         ิ้ ่
ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ประกอบกิจการด ้านโฆษณา และประชาสมพันธ์                               ั
         ิ                  ่       ื้
ขายปลีกสนค ้าอุปโภค เชน เสอผ ้า เครืองประดับ ของตกแต่งบ ้าน เครืองสําอางค์ รองเท ้า     ่                                 ่
                 ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
           ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
นํ าเข ้า จําหน่าย ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์พลังงานทางเลือกทังหมด                                           ้
             ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง รวมถึงให ้บริการด ้านการปรึกษารับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
                         ี
บริการบัญช ี การทําบัญชและการตรวจสอบบัญชและการให ้คําปรึกษาด ้านภาษี                           ี
                   ิ              ่
ควบคุม ดูแล ลิขสทธิ์ และเครืองหมายการค ้า ของบริษัท ผู ้เป็ นเจ ้าของ ควบคุม ดูแลร ้านอินเตอร์เน็ ตคาเฟ่
                       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและบริการด ้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกประเภท
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
การจัดหาข ้อมูลการเดินทาง และเป็ นตัวแทนการจัดการการเดินทางท่องเทียว การแนะนํ า การวางแผน                                      ่
         ่
ประกอบธุรกิจเกียวกับซอ ขาย อสงหาริมทรัพย์               ื้        ั
ประกอบธุรกิจ เขียนบท ถ่ายทํา ตัดต่อ ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์
   ่
เครืองมือแพทย์
                              ิ
ผลิตและจําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพสนค ้าเพือการเกษตร                                          ิ   ่
ประกอบกิจการท่องเทียวทังในประเทศและต่างประเทศ           ่     ้
           ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบธุรกิจให ้คําบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านการศกษาและดําเนินการเป็ นตัวแทน
                                              ่                              ่           ึ
การก่อสร ้างอาคารทั่วไป
ประกอบกิจการออกแบบก่อสร ้างอาคารบ ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
รับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
    ่  ั
ให ้เชาอสงหาริมทรัพย์
การพิมพ์โฆษณาหนั งสอพิมพ์ วารสารและนิตยสาร             ื
ประกอบกิจการรับออกแบบ และตกแต่งงานทุกประเภท ทังภายในและภายนอก อาคารสํานักงาน ทีพักอาศัย                          ้                    ่
ประกอบกิจการทําการตลาด
            ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
              ื้
ประกอบกิจการซอมาขายไป นํ าเข ้าและสงออก สนค ้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด                      ่      ิ
                      ื้
ประกอบกิจการ ซอขาย และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ให ้บริการรับออกแบบเว็บไซด์ รับเขียนโปรแกม พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทังซอฟแวร์                                             ้
ประกอบกิกจารซ         ้
          ือและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายเคมีภัณฑ์อตสาหกรรม ทังเพือการขายสงและเพือการผลิต ในอุตสาหกรรม ยาง,โลหะ,เครืองสําอางค์,ยา
                               ุ           ้       ่         ่          ่                    ่
ประกอบกิจการเครืองสําอาง                 ่
        ่                    ่           ่
ค ้าปลีก ค ้าสง เครืองยนต์ เครืองจักร เครืองมือ เครืองมือกล เครืองทุนแรง ยานพาหนะ             ่        ่             ่    ่
เป็ นนายหน ้า ตัวแทนจําหน่ายสง สนค ้าอุปโภค บริโภค โดยผ่านการประมูลเพือขายสนค ้า  ่ ิ                                          ่   ิ
รับเหมาก่อสร ้าง อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานทีทําการ ถนน สะพานเขือน                                ่                  ่
รักษาความปลอดภัย
ประกอบกิจการค ้าขาย ตัวแทนจําหน่าย นํ าเข ้าและสงออกนาฬกาข ้อมือ นาฬกาแขวน                            ่         ิ          ิ
                ื้
ประกอบกิจการซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการจําหน่ายสนค ้านํ าเข ้าอิเลคโทรนิคเชนเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาิ                          ่    ่
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์และอะไหล่เกียวกับเครืองจักร เครืองยนต์และยานพาหนะทุกชนิด             ่       ่             ่
                   ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
 ั่
สงเข ้ามาจําหน่ายในประเทศและสงออกไปยังต่างประเทศซงสนค ้าทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์    ่                           ึ่ ิ     ่
                        ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการผลิต จําหน่าย นํ าเข ้า สงออก อัญมณีทกชนิด ทุกประเภททังแปรรูปและไม่แปรรูป         ่              ุ                ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย นํ าเข ้าเครืองใชสํานั กงานเฟอร์นเจอร์                      ่       ้             ิ
ประกอบกิจการให ้บริการทางด ้านบัญชและภาษี อากร                            ี
                         ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการรับทําการฝึ กอบรมพนั กงานบริษัท
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                           ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่ายสลากการกุศลและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบธุรกิจบริการทางกฏหมาย บัญช ี รวมทังกิจการโฆษณา                                ้
ประกอบกิจการค ้าปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพชเคมีภัณฑ์การเกษตร                      ื
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบ ก่อสร ้างถนน
ประกอบกิจการขายสนค ้าประเภทเครืองใชในครัวสําหรับธุรกิจโรงแรม  ิ                ่       ้
ประกอบกิจการรับเหมากอสร ้าง
     ่  ่
ให ้เชา เชาเหมาเรือท่องเทียว เรือเร็ว และให ้บริการเรือรับสงผู ้โดยสาร   ่                                 ่
ประกอบกิจการค ้าและผลิตไอศครีม
ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าด ้านการตลาด            ่
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้าและสงออก                        ่
    ่  ั
ให ้เชาอสงหาริมทรัพย์ทกชนิด                      ุ
ประกอบกิจการผลิตกระสอบสําหรับบรรจุป๋ ยเคมีชวภาพและสนค ้าอืนๆ                          ุ       ี               ิ    ่
           ่ ่
ประกอบกิจการอูซอมรถ ประตู เคาะ พ่นส ี ตัวถังรถยนต์
ประกอบกิจการ เกียวกับผลิตใยแก ้ว พรมใยแก ้ว ผ ้าใยแก ้ว่
                   ่
ประกอบกิจการเกียวการผลิตแปรรูป นํ าเข ้า สงออก เสนใยโพลีเอ                              ่          ้
                                  ่      ้
การพัฒนาและวิจัยเครืองใชในครัวเรือนระบบควบคุมรถยนต์ด ้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และด ้านเทคนิคทุกชนิด
                                             ่
ประกอบกิจการให ้บริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าทางการแพทย์และอนามัย แก่โรงพยาบาล,สถานพยาบาลฯลฯ
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการรับเป็ นตัวแทนจัดสงสนค ้าภายในและระหว่างประเทศเรือเดินทะเล และทางอากาศ       ่ ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย และจัดสง อาหารแห ้ง สนค ้าทางการเกษตร                 ่                ิ
เข ้าถือหุ ้นในบริษัทจํากัดอืน                         ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม                                 ่     ่
ประกอบกิจการให ้บริการจัดประชุมสมนา จัดงานอีเว ้นท์ จัดงานออแกไนท์ และงานแสดงต่างๆไทกประเภท     ั
                                 ่          ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองจักร เครืองยนต์ เครืองมือกล เครืองทุนแรง ยานพาหนะ เครืองกําเนิดไฟฟ้ า             ่              ่        ่       ่
ประกิจการบริการ รับจัดงาน,จัดหาส                                  ินค ้า อุปกรณ์การแสดง, เป็ นตัวแทนบริหาร และการจัดงานต่างๆ
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
            ื้
ประกอบกิจการซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
             ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค ้าข ้องอข ้อต่อ วาล์ว ท่อระบายนํ้ า ท่อระบายนํ้ ามัน เครืองมือเครืองใชและอุปกรณ์ทเกียวกับอุตสาหกรรม                    ่            ่   ้  ี่ ่
ประกอบกิจการให ้บริการออกแบบ รับจ ้างผลิต และจําหน่ายสอโฆษณา                                                  ื่
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ยสลากกินแบ ้งรัฐบาล
                ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการให ้บริการ ให ้คําปรึกษา ติดต่อประสานงานเพือขอวีซา                                               ่      ่
ประกอบกิจการให ้บริการจัดทําเอกสารเพือการพิสจน์สญชาติ                            ่          ู    ั
ประกอบกิจการ ค ้าสลาก
ประกอบกิจการขายตัวเครืองบิน จัดทัวร์ ในประเทศ และต่างประเทศ  ๋       ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่าย สลากออมสน,สลากกินแบ่งรัฐบาล                                        ิ
ประกอบกิจการ เป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่าย สลากออมสน และสลากทุกชนิด                                          ิ
ประกอบกิจการ ซ             ือ ขาย จําหน่ายสลากการกุศล และจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                      ้
                       ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง และงานก่อสร ้างอย่างอืนทุกชนิด                                          ่
การขายอะไหล่และขินสวนอุปกรณ์ยานยนต์               ้ ่
ประกอบกิจการขางสงเครืองเรือน                 ่      ่
ประกอบกิจการรับจัดประชุมและสมนาเชงปฎิบัตการในด ้านการขายและการตลาด              ั      ิ        ิ
ประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่ายทังปลีกและสง นํ าเข ้า สงออก ปลูก พืช ผัก ผลไม ้ สมุนไพร ผักออแกนิกส ์้           ่              ่
         ิ
การขายปลีกสนค ้าอืนๆ ในร ้านค ้าเฉพาะอย่าง         ่
ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็ นผู ้จัดการดูแลผลประโยชน์
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายขนมปั งสด ขนมปั งปอนด์ ขนมเด ้ก และขนมอืน ๆ                                                   ่
ผลิตและจําหน่ายซงสนค ้า เครืองสําอางค์          ึ่ ิ           ่
                         ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
จําหน่ายอาหารสดทุกชนิด เครืองดืม นํ้ าดืม และเครืองบริโภคทุกชนิด           ่     ่       ่           ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดจําหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ ยเคมี ปุยชวภาพ ออร์โมน อาหารเสริม อาหารรอง                            ๋ ี
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ                               ่         ่
ประกอบธุรกิจบริการให ้เชาทีพักอาศัย ห ้องพัก                ่ ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
          ื้
ประกอบธุรกิจ ซอ ขาย สนค ้าอุปโภค บริโภค                 ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย วาล์ว อุตสาหกรรม ทุกชนิดทุกประเภท รวมทัง วัสดุอปกรณ์ อะไหล่                                          ้ ุ
                          ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการ ค ้าขาย จําหน่าย รับจ ้างผลิต ของทีผลิตต่างๆ ของชําร่วยทุกชนิด                            ่
ประกอบกิจการ รับจ ้างติดตังผ ้าม่านรถตู ้ รถยนต์ทกประเภท ติดฟิ ลมกรองแสงและอุปกรณ์ประดับยนต์ทกประเภท         ้          ุ            ์            ุ
                             ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                              ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
บริการรับจัดสวน ปรับแต่งภูมทัศน์ จําหน่ายต ้นไม ้ พันธุพช ไม ้ประดับ อุปกรณ์การแต่งสวน                 ิ              ์ ื
ประกอบกิจการค ้าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด
         ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม                                               ่ ่
เป็ นตัวแทน จัดจําหน่ายซอ หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ        ื้                                 ่     ่
ประกอบกิจการให ้บริการเดินพิธศลกากร                                             ี ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการบริการให ้เชาทีพักอาศัย ห ้องพัก                                     ่ ่
                                ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด  ื้
           ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการ ซอ ขาย จําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด  ื้
ประกอบกิจการประกอบรับพิมพ์เอกสาร และผลิตสอสงพิมพ์ทกชนิด                                           ื่ ิ่     ุ
ประกอบกิจการซ  ือและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
            ้
เป็ นตัวแทนจําหน่าย จัดจําหน่ายซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล                                    ื้
             ื้
ประกอบกิจการซและจําหน่ายของเก่า เศษกระดาษ เศษเหล็ก พลาสติก
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอขายสลากกินแบ่งรัฐบาล                            ื้
ประกอบกิจการให ้เชาห ้องพักอาศัย ห ้องพักพร ้อมเฟอร์นเจอร์                 ่                             ิ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
                ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการค ้าและผลิต สนค ้าอุปโภค                                           ิ
ประกอบกิจการค ้า ข ้อต่อ อุปกรณ์และอะไหล่เครืองจักรทุกชนิด ทังในประเทศและต่างประเทศ                           ่           ้
ประกอบกิจการ ซ                     ือ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                                      ้
                   ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ื้
                        ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด      ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด      ื้
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายอาหารและเคมีภัณฑ์สําหรับใชในอุตสาหกรรมอาหาร                                            ้
ประกอบกิจการผลิตกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าถือ และกระเป๋ าอืนๆ ทีทําจากหนังสตว์                                       ่    ่       ั
เป็ นตัวแทนจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล                         ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด         ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล                            ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด         ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย ซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากกอืนใดทีออกโดยรัฐ                ื้                             ่     ่
ประกอบกิจการค ้าขาย นํ าเข ้า สงออกผลิตติดตังและซอมบํารุงอะไหล่ลฟท์อะไหล่บันไดเลือนและประตูอัตโนมัต ิ            ่     ้      ่         ิ          ่
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต ้นไม ้ สนามหญ ้าและสวน
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด3ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย ซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากกอืนใดทีออกโดยรัฐ                 ื้                            ่     ่
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย ซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากกอืนใดทีออกโดยรัฐ                   ื้                            ่     ่
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด  ื้
ประกอบกิจการค ้าวัตถุดบในการประกอบอาหาร                             ิ
ประกอบกิจการ ซอขายจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากกการกุศลทุกประเภท           ื้
ประกอบกิจการบริการรับปรึกษาธุรกิจ การวางแผนการจัดการประกอบธุรกิจด ้านคอมพิวเตอร์
                   ื้
ประกอบกิจการซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
      ื้
ผลิตซอมาขายไปสนค ้าต่าง ๆ เกียวกับเครืองหนังทุกประเภท ิ                     ่          ่
ประกอบกิจการ ซ               ้
                      ือ และจําหน่ายสลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                  ่
ประกอบกิจการซอมแซมเครืองใชไฟฟ้ าทุกชนิด               ่      ่         ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร ้างอืนๆทุกชนิด                                          ่
                       ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                         ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                    ื้
ประกอยกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                                     ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย ซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากกอืนใดทีออกโดยรัฐ                                           ่       ่
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกวดวิชา
จําหน่ายหนั งสอ        ื
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองสอสาร                        ่    ื่
ประกอบกิจการค ้า น๊อต สกรู ใบเลือย                                  ่
                                    ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออกและขาย จักรยาน สกูตเตอร์ จักรยานเด็กเล็กและของเล่นเด็กทุกประเภท
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
ประกอบกิจการ จําหน่ายกล ้องวงจรปิ ด อุปกรณ์ บริการติดตัง ซอมแซม กล ้องวงจรปิ ด และอุปกรณ์                           ้ ่
เป็ นตัวแทนจัดการเกียวกับการศกษาต่อของนักเรียน นั กศกษาในสถานศกษาทังในและต่างประเทศ
                              ่                ึ                      ึ           ึ       ้
ประกอบกิจการรับทําโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสอโฆษณาอืนๆ                                           ื่         ่
ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้บริหารงานเกียวกับพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและกาจําหน่าย       ่
ประกอบกิจการนํ าเทียวพร ้อมอาหารบนเรือ          ่
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ททําจากไม ้ไผ่ เชน ตะเกียบ          ี่                    ่
ประกอบกิจการจําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเกียวข ้องทุกชนิด                                  ี่ ่
ประกอบกิจการการประมูลเพือรับจ ้างทําของตามวัตถุทประสงค์ทังหมด            ่                        ี่      ้
       ่                                    ้
นํ าเข ้า สงออก จําหน่ายนํ้ ามันพืนฐาน นํ้ ามันเครือง จาระบี และผลิตภัณฑ์เกียวข ้องกับนํ้ ามันหล่อหลืน           ่                    ่          ่
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายนํ ายาเคมีทใชสําหรับการพิมพ์                                ี่ ้
ประกอบกิจการค ้า ผ ้า เครืองนุ่งห่ม เสอผ ้าสําเร็จรูป            ่                ื้
ประกอบกิจการค ้า และให ้เช                            ่า ทีดน บ ้านจัดสรร ตึก อาคาร สถานที่ สํานักงาน ห ้องพักอาศัย
                                              ่ ิ
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเล็คทรอนิกส ์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่ของสนค ้าดังกล่าว             ิ               ้                 ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย เทปกาวและอุปกรณ์แพ็คกิง                                            ้
        ่
การขายสงโดยได ้รับค่าธรรมเนียมหรือโดยการทําสญญา                                         ั
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปทุกชนิด
  ่       ื้
สงออกเสอผ ้าสําเร็จรูปทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายซอฟแวร์สําเร็จรูป
จําหน่ายเครืองจักร เครืวอยนตร์ ยานพหนะ รวมทังอะไหล่และอุปกรณ์ของสนค ้าดังหล่าว
            ่                      ่                             ้                    ิ
ประกอบกิจการ อัดเส                        ียง บันทึกเทป โทรทัศน์ เพลง ดนตรี พร ้อมทังผลิตและจัดจําหน่าย              ้
                          ี         ่ ้
               ่
ค ้าอุปกรณ์เครืองเสยงทีใชในรถยนต์ทกชนิด และอุปกรณ์ทมภาพ และเสยงทีใชในรถยนต์ทกชนิด                ุ             ี่ ี        ี     ่ ้     ุ
   ่          ้
รับซอม ติดตังตู ้ควบคุมไฟฟ้ า และเครืองจักรทุกประเภท                            ่
           ่
บริการให ้เชาเครืองจักรและอุปกรณ์ทใชในงานก่อสร ้างและงานวิศวกรรมโยธา
                 ่                                    ี่ ้
ประกอบกิจการชุบชนสวน อะไหล่รถยนต์            ิ้ ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายตลอดจนนํ าเข ้าอะไหล่ ชนสวนวัสดุอปกรณ์ของเครืองจักรเครืองมือเครืองใชในงานวิศวกรรม     ิ้ ่          ุ           ่      ่         ่  ้
สลากกินแบ่งรัฐบาล
     ่
ขายสงวัสดุกอสร ้าง    ่
ประกอบกิจการค ้าเคมีภัณฑ์
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากินออมสน สลากกินแบ่งรับาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                       ิ
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์เครืองเขียนสํานั กงาน ่
จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
            ่                  ิ
ประกอบกิจการขนสงและขนถ่ายสนค ้า และคนโดยสารทังทางบกและทางนํ้ า                             ้
จําหน่ายของชําร่วย ของขวัญ ของทีระลึก สนค ้าพรีเมียม เครืองหอมและการ์ดในพิธตางๆ
                                 ่          ิ            ่        ่              ี ่
         ่
ประกอบกิจการซอมแซมบํารุงอุปกรณ์ด ้านไฟฟ้ า เครืองกล และ อิเล็กโทนิคสทใชในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่     ่                    ์ ี่ ้
ประกอบกิจารงานโษฆณา ดําเนินการสร ้างสรรค์งานโฆษณา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
รับเหมาก่อสร ้าง
                  ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออก พืชผลการเกษตร
                           ่
ประกอบกิจการจําหน่าย บริการซอม ติดตัง ผลิต เครืองจักรและอะไหล่ทกชนิด        ้           ่                ุ
ประกอบกิจการบริการถ่ายเอกสาร บริการงานพิมพ์ทกประเภท                        ุ
                ่
ประกอบกิจการค ้ารับซอม-ประกอบ เครืองคอมพิวเตอร์            ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง อาคารทีพักอาศัย                ่
                                         ิ
ประกอบกิจการค ้า เป็ นตัวแทนจําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภครวมถึงสนค ้าเครืองมือเครืองใชทุกประเภท                     ิ   ่         ่  ้
ประกอบกิจการค ้า วัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือ ใชในการก่อสร ้างทุกชนิด ทุกประเภท
                   ่                            ่              ้
ประกอบกิจการขายข ้าวและผลิตภัณฑ์จากข ้าวทุกชนิด
        ้ ่
ให ้บริการติดตัง ซอมแซม บํารุงรักษา และตรวจสอบระบบแก๊ส เอ็นจีว ี รวมทังจําหน่ายอะไหล่ ถังแก๊สและวัสดุ                     ้
รับเหมาก่อสร ้างป้ ายบิวบอร์ด ป้ ายคัทเอ ้าท์ ป้ ายโฆษณา ทุกชนิดทุกประเภท รับติดตังป้ าย สร ้างป้ ายให ้เชา                         ้      ่
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษา ออกแบบ ทางด ้านวิศวกรรม
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการจําหน่ายผ ้า และเสอผ ้าทุกชนิด        ื้
ประกอบกิจการ จําหน่ายยาบํารุงร่างกาย และอาหารบํารุงร่างกาย และบํารุงสุขภาพ
การก่อสร ้างเฉพาะงาน
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบธุรกิจให ้บริการทีปรึกษาและฝึ กอบรม วางระบบงานด ้านอิเล็กทรอนิคส ์ (IT)
                    ่
ประกอบกิจการจําหน่ายวัสดุกอสร ้าง         ่
          ่                  ิ
ประกอบกิการขนสงและขนถ่ายสนค ้า และคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศทังภายในและนอกประเทศ             ้                       ้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอุปกรณ์ เครืองจักร เช               ่           ่น เครืองไถนา    ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                      ื้ ึ่ ิ
ประกอบกิจการร ้านสะดวกซอซงสนค ้าตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุทประสงค์             ่                    ี่
                                ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเครืองออกกําลังกาย ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กฬาและเครืองกายภาพทุกชนิด                             ี      ่
ประกอบกิจการก่อสร ้างอาคารและติดตังระบบไฟฟ้ า ประปา สุขาภิบาล    ้
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และสนค ้าต่าง ๆ                     ิ
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษาและบริการด ้านวิศวกรรมสอสารโทรคมนาคม                         ื่
             ่
ประกอบกิจการให ้เชาอพาร์ทเม ้นท์
ประกอบกิจการค ้า นํ้ ายาเช็คกระจก นํ้ ายาเช็ดเฟอร์นเจอร์ นํ้ ายาฆ่าเชอ                ิ                 ื้
              ่
ประกอบกิจการให ้เชาอพาร์ทเม ้นท์
     ื่     ่                                 ื่ ิ่
รับผลิตสอต่างๆ เชน ภาพยนตร์ รายการทีว ี สอสงพิมพ์ทกชนิด จัดจําหน่ายสอและผลิตภัณฑ์เกียวข ้อง              ุ             ื่          ่
ประกอบกิจการ รีสอร์ท ทีพัก        ่
                 ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษา ฝึ กอบรม รับจัดการธุรกิจและบริหารงานขายและการขายตลาด
ผลิตและจําหน่ายผลงานเพลง
รับจัดทําบัญช ี ตรวจสอบบัญช ี ทีปรึกษาทางภาษี อากร และกฎหมาย
                          ่
ประกอบกิจการรับจัดทําบัญช ี
                        ่
ประกอบกิจการค ้า อะไหล่เครืองจักร เครืองยนต์ เครืองมือกล และอุปกรณ์เครืองจักร่             ่                      ่
                                  ้
ประกอบกิจการก่อสร ้างเฉพาะงานติดตังสาธารณู ปโภค เชนไฟฟ้ า สญญาณเตือนภัย                           ่   ั
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกอาคารรวม
ผลิตและจําหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปพร ้อมให ้คําปรึกษา
               ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองปรับอากาศ เครืองดูดอากาศ                ่
ประกอบกิจการผลิตซอฟท์แวร์ สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
           ื้
ประกอบกิจการซอและจัดสรรอสงหาริมทรัพย์เพือจําหน่ายแก่บคคลอืน ๆ              ั            ่                  ุ      ่
ออกแบบแต่งภายใน วาด ปั น หล่อ ทีเกียวกับงานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และศลปกรรมทุกประเภท
                                       ้         ่ ่                                             ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่าย สลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                      ิ
ประกอบกิจการ จําหน่าย ซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอืนๆทีเกียวกับคอมพิวเตอร์                                               ่    ่ ่
ประกอบกิจการบริหารทางด ้านกฏหมายทางบัญชทางวิศกรทางสถาปั ตยกรรม                           ี
ประกอบกิจการนํ าเข ้า จําหน่ายคอนแทคเลนส ์
ประกอบกิจการนํ าเข ้า จําหน่าย สงออก สนค ้าขนตาปลอม                    ่         ิ
นํ าเข ้า ส ่งออก อุปกรณ์และเครืองมือชาง                     ่        ่
การผลิตเครืองเรือน ่
  ่
ซอมบํารุงรักษาปริ๊ นเตอร์ , คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอพ่วง                                 ่
ให ้บริการทางกฎหมาย
รับจ ้างผลิตและขายของทีระลึก                      ่
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการนํ าเข ้า เครืองประดับ เครืองสําอาง อุปกรณ์ความงาม อุปกรณ์การแพทย์
                                     ่                 ่
จําหน่ายและผลิต ส                 ือสงพิมพ์ สอโฆษณาประชาสมพันธ์ ทุกประเภท
                          ่ ิ่               ื่               ั
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล ของรัฐบาล
            ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย จัด จําหน่าย สนค ้าทุกชนิดตามทีระบุไว ้ในวัตถุประสงค์                ิ              ่
เป็ นตัวแทน นายหน ้า ตัวแทนค ้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่าย สลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                     ิ
ประกอบกิจการรับจ ้างทําของ รับดําเนินการตามวัตถุทประสงค์ ให ้แก่บคคล นิตบคคล สวนราชการและองค์การ              ี่                   ุ     ิ ุ         ่
    ื้
การซอและขายทีดน จัดสรรทีดน    ่ ิ                      ่ ิ
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้า รถยนต์ รถบรรทุก ทุกชนิด
การก่อสร ้าง
บริการวางแผนการตลาด การโฆษณาหรือการให ้บริการธุรกิจอืนๆ                                              ่
ประกอบกิจการบริการออกแบบ จัดทําสอสงพิมพ์ งานพิมพ์และสออิเล็คโทรนิคเพือการโฆษณาประชาสมพันธ์        ื่ ิ่                     ื่               ่           ั
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและขยะมูลฝอยเชอเพลิงชวมวลให ้หน่วยงานของรัฐ            ้                                ื้        ี
ประกอบกิจการค ้าหรือให ้เชาอพาร์ตเม ้นท์ ห ้องชุด อาคารชุด บ ้าน      ่
      ่
นํ าเข ้าสงออกผลิตจําหน่ายพลังงานเชอเพลิงทุกชนิดปิ โตรเลียมไฟฟ้ า รับผลิตเชอเพลิงชวภาพเคมีภัณฑ์ ื้                                         ื้        ี
รับเหมาก่อสร ้างและตกแต่ง อาคารทีพักอาศัย                          ่
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
นํ าเข ้าอุปกรณ์โทรศัพท์มอถือ คอมพิวเตอร์ เครืองจักร เครืองมือชาง วัสดุกอสร ้าง เสอผ ้า สงทอ
                               ื                        ่            ่         ่        ่         ื้    ิ่
         ่
ให ้บริการสงวิทยุและโทรทัศน์ผานทางสายเคเบิลและบริการอืน ๆทีเกียวข ้อง        ่                              ่     ่ ่
        ิ
จําหน่ายสนค ้าอุปโภค-บริโภค
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร
                  ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขายจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                    ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย จําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากการกุศลและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการค ้ายา ยารักษาโรค เภสชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครืองมือแพทย์                   ั                    ่
                 ้
ประกอบกิจการเลียงไก่ สตว์ทกชนิด และกิจการคอกปศุสตว์       ั        ุ                       ั
                                 ่
ให ้บริการและจําหน่ายเครืองมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ในห ้องทดลอง อุปกรณ์การแพทย์ ยา สารเคมี และอืนๆ                                                        ่
เป็ นตัวแทนจําหน่าย จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐแอกชน                              ่        ่
                              ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ                                     ่    ่
                                  ื้
เป็ นตัวแทน จัดจําหน่ายซอ หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ                                        ่    ่
เป็ นตัวแทนจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล      ื้
รับจ ้างออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร หรือสงก่อสร ้างอย่างอืนทุกชนิด                             ิ่                   ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
บริการทางกฎหมาย
                           ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ หมึกพิมพ์ อะไหล่และอุปกรณ์                          ่
                       ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                        ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย จําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ซอฟแวร์โปรแกรมและอุปกรณ์ทเกียวข ้อง                                                                ี่ ่
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล     ื้
                ั
ประกอบกิจการอสงหาริมทรัพย์ ซอ ขาย บ ้านพร ้อมทีดน ทีดน จัดสรรทีดน               ื้                       ่ ิ       ่ ิ                 ่ ิ
บํารุงรักษา และซ    ่อมแซมยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าให ้กับการไฟฟ้ าสวนภูมภาค และการไฟฟ้ านครหลวง                                            ่       ิ
ประกอบกิจการขายสงเครืองแต่งกาย     ่               ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออกสนค ้าทางการเกษตร             ่              ิ
ประกอบกิจการรับบริการ กํากับภาพยนตร์ หนั ง ละคร โฆษณา บริการสร ้างสรรค์เกียวกับงานด ้านบันเทิงทุกประเภท                                                  ่
        ิ
การขายปลีกสนค ้าอุปโภค บริโภคโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ทมคณภาพเพือจําหน่ายให ้กับผู ้บริโภค                                     ี่ ี ุ              ่
รับตรวจสุขภาพเคลือนทีสําหรับพนักงานตามสถานประกอบการและโรงงานทั่วประเทศ
                 ่          ่
         ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล       ื้
ประกอบกิจการค ้า ตัวแทนจําหน่ายและติดตังอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า                              ้
             ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการบริการออกแบบตกแต่งอาคาร บ ้าน และสงปลูกสร ้างอืนๆ                                              ิ่                ่
                                ื้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอ หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอืนใดทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ                                                 ่        ่
ประกอบกิจการการผลิตและประกอบ สงออกและนํ าเข ้า เครืองจักร เครืองยนต์ เครืองมือกลรวมถึงอุปกรณ์อะไหล่        ่                        ่              ่        ่
           ื้
ประกอบกิจการซอขายสนค ้าทุกชนิด           ิ
ประกอบกิจการและให ้บริการด ้านข่าวสาร ข่าวภาพ โทรพิมพ์ ด ้านวิทยุ โทรทัศน์
ประกอบกิจการรับจ ้างประสานงานจัดงานอีเว ้นท์ตางๆ งานเปิ ดตัวสนค ้า จัดแสดงสนค ้าออกบูธ                        ่                       ิ            ิ
ประกอบกิจการรับตรวจสอบชนงานตามแบบและตามข ้อกําหนดทุกประเภท           ิ้
ประกอบกิจการร ้านอาหาร รวมถึงการจัดจําหน่ายอาหาร
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สงออกและนํ าเข ้า ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมเพือสุขภาพ              ่                                                 ่
                      ่
ประกอบกิจการล ้าง ซอม ติดตัง ล ้าง ตรวจเช็ค เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และสาธารณูปโภคทุกชนิด
                                           ้                           ่
                  ่
ประกอบกิจการขนสงและขนถ่ายสนค ้และคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ                ิ                       ้
                     ่
ประกอบกิจการ นํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด          ้              ่ ่                       ่
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
              ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบธุรกิจขายตรง
                        ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก ซอมระบบเครืองมือวิทยาศาสตร์เครืองมือแพทย์           ่                   ่                         ่
บริการทําความสะอาด ขายอุปกรณ์เครืองมือและนํ้ ายาเคมีภัณฑ์ทใชในการทําความสะอาด                  ่                               ี่ ้
                                          ๋
จําหน่ายเป็ นตัวแทนจําหน่ายตัวโดยสารเครืองบิน การนํ าเทียวทังภายในประเทศและต่างประเทศ                   ่                   ่      ้
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายซอและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล          ื้
   ่
จัดสงพนั กงาน รับเหมาแรงงานให ้กับบริษัท บุคคล และห ้างร ้านต่างๆ
ประกอบกิจการค ้า ขายเฟอร์นเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ ้าน                ิ
บริการให ้ความคุ ้มครอง รักษาความปลอดภัย
ประกอบกิจการผลิต จําหน่ายติดตัง ซอมแซมกล ้องวงจรปิ ด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย           ้ ่
         ่ ่
ขายปลีก ขายสง สงออกขนมขบเคียว,ขนม                                   ้
ประกอบกิจการรับจ ้างผลิตงานโฆษณาออกแบบโฆษณารวมทังเผยแพร่โฆษณา ประชาสมพันธ์                                               ้                         ั
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย เครืองจักร พร ้อมติดตัง                             ่                   ้
รับออกแบบตกแต่งภายใน บ ้าน อาคารสํานั กงาน ห ้างสรรพสนค ้าและอืน                                                   ิ             ่
ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย
                         ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก และจําหน่ายสนค ้าของทีระลึก ของขวัญ ของกํานัล ของชําร่วย                       ิ         ่
                       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเกียวกับการบริหารงานด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด                    ่
ประกอบกิจการให ้บริการกําจัดแมลง หนู สตว์รบกวน ทุกชนิด                                 ั
จําหน่ายอาหารสําเร็จรูป เครืองดืม ผลไม ้สด ผลไม ้แห ้งทุกชนิดผักสดทุกชนิดภายในประเทศและสงออกไปยังต่างป
                                      ่        ่                                                                ่
ประกอบกิจการค ้า วัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือใชในการก่อสร ้าง
                            ่                                      ่         ้
ให ้บริการปรึกษาแนะนํ าฝึ กอบรมและจัดสมมนาทางด ้านวิชาการเกียวกับการบัญช ี ภาษี อากร กฎหมาย              ั                             ่
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้า สงออก ซอมาขายไป สนค ้าอิเล็คทรอนิกสทกชนิด   ่                ื้               ิ                        ์ ุ
ประกอบกิจการผลิตงานตามแบบทีใชวัตถุดบจากเหล็ก                             ่ ้          ิ
                   ื้ ่ ิ                 ่
ประกอบกิจการจัดซอทีดนเพือขายและจัดแบ่งขาย ทังโดยเงินสดและเงินผ่อน เชา เชาซอ หรือให ้เชา                            ้                             ่      ่ ื้   ่
                         ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด      ้          ่ ่                        ่
     ่   ้
นํ าเทียวทังภายในและภายนอกและต่างประเทส
ประกอบกิจการรับบริหารงานเป็ นเจ ้าของ จัดดําเนินงาน รับเป็ นทีปรึกษาเกียวกับงานแสดงสนค ้า                                         ่    ่         ิ
เอเตนซ   ีโฆณณา สตูดโอถ่ายภาพ เว ้ดดิง แฟขัน ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและจัดทําสอสงพิมพ์
       ่                       ิ                      ้          ้                               ื่ ิ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองสําอาง อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                            ่                         ่                  ่       ้
ประกอบกิจการค ้า จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                                      ื่
รับจ ้างผลิต ออกแบบ ทําสอโฆษณา งานออกแบบศูนย์แสดงสนค ้า รับพิมงานต่างๆอิงค์เจ็ต งานพิมพ์ขนาดใหญ่                                 ิ        ์
ประกอบกิจการเพือให ้การอบรม ส      ่                           ัมนา ให ้คําปรึกษา จัดกิจกรรม
ประกอบกิจการค ้าลวดสงกะส,ทองเหลือง,ทองแดง และโลหะอืนๆ        ั    ี                                            ่
                        ิ้ ่
ประกอบกิจการค ้า ชนสวนอะไหล่เครืองจักร เครืองมือซอมบํารุง อุปกรณ์โรงงาน              ่              ่      ่
จําหน่ายรถยนต์ทกชนิด        ุ
รับเหมาก่อสร ้างงานระบบไฟฟ้ า ประปา แอร์ อากาศทีอยูอาศัย                                        ่ ่
          ิ
จําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภค
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบตกแต่งภายใน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                      ่
ประกอบกิจการให ้เชารถยนต์ 4 ล ้อ 6 ล ้อ 10 ล ้อ รถยนต์ รถบรรทุก รถกระบะบรรทุก
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบเสอผ ้า ผลิตเสอผ ้า การพิมพ์ผ ้า                 ื้            ื้
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์     ่                           ่
ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน อาคาร สํานั กงาน รวมถึงงานสถาปั ตย์และงานภูมทัศน์และงานบริหารอย่างอืน                                                ิ      ่
ประกอบกิจการประเภทบริการและจัดหาให ้ซงเทคโนโลยีและกิจการอืน ๆทีเกียวข ้อง                    ึ่                              ่    ่ ่
                          ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด       ้         ่ ่                        ่
รับพัฒนาเว็บไซต์
ประกอบกิจการจัดทัศนะศกษาและแนะแนวการศกษาแนวการศกษาต่อต่างประเทศ     ึ                             ึ                 ึ
           ื
จัดทําหนั งสอการท่องเทียว                       ่
        ่
การขายสงเคมีภัณฑ์ขนมูลฐาน                 ั้
ประกอบกิจการนํ าเข ้ามาจําหน่ายภายในประเทศ สงออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซงสนค ้าอาทิเชน เสอผ ้า ด ้าย                ่                             ึ่ ิ    ่  ื้
    ่        ื้
ให ้เชา ขาย ซอ ด ้านอสงหาริมทรัพย์                ั
บริการตรวจสภาพอาคาร โรงงาน สะพาน อุโมงค์ ถนน ให ้คําปรึกษาในด ้าน การดูแล หรือ งานโยธาอืนๆ ทุกประเภท                                                    ่
เข ้าเป็ นหุ ้นส    ่วนจํากัดความรับผิดชอบในห ้างหุ ้นสวน และเป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทจํากัด                 ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ  ่
ประกอบกิจการผลิตวัสดุในการก่อสร ้าง
    ่ ิ
ขนสงสนค ้าทางนํ้ าระหว่างประเทศ
  ื้
ซอ ขาย ผลิต เครืองนุ่งห่ม เสอผ ้าสําเร็จรูป เสอผ ้าแฟชน ชุดยูนฟอร์ม
                     ่                     ื้                 ื้        ั้               ิ
ประกอบธุรกิจร ้านตกแต่งทรงผม
                       ่
ประกอบกิจการให ้เชาอาคารสํานั กงาน อาคารทีพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ บ ้านพัก                           ่
ประกอบกิจการเกียวกับการขายปลีกนํ้ ามันเชอเพลิง
                   ่                                   ื้
ประกอบกิจการ จัดจําหน่ายเสอผ ้า รับออกแบบและตัดเย็บเสอผ ้าทั่วไป            ื้                                 ื้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                          ิ
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกกินแบ่งรัฐบาล
                                             ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนขายสนค ้าผ่านอินเตอร์เนต และให ้บริการรับเป็ นทีปรึกษาในการจัดทําเว็บไซต์                                            ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่ายสลากกออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                            ิ
ประกอบกกิจการนํ าเข ้าและจําหน่ายหนั งสอภาษาสเปน เพือใชในการเรียนการสอนทุกประเภท             ื                    ่        ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการนํ าเทียว                 ่
                 ื้
ประกอบกจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าวัสดุกอสร ้าง                   ่
ขายครุภัณฑ์ เครืองเขียน อุปกรณ์สํานักงาน
              ่
ประกอบกิจการ นํ าเข ้า ผลิต จําหน่าย อุปกรณ์ ท่อ ข ้อต่อ เครืองมือ เครืองจักรด ้านเวชกรรม ชวเวชภัณฑ์                             ่         ่            ี
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสนสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากการกุศลสลากทุกชนิด                                ิ
บริการทีปรึกษาด ้านกฎหมาย ยึดทรัพย์ สบทรัพย์ บังคับคดีอนๆทีเกียวข ้องกับงานทีกล่าวมานี้
        ่                                                 ื                         ื่      ่ ่                ่
ประกอบกิจการให ้บริการรับพิมพ์หนังส                                           ิ่
                                                     ือและสงพิมพ์ตาง ๆ ทุกชนิด พิมพ์หนังสอจําหน่าย
                                                                       ่                                ื
ประกอบกิจการค ้าไม ้ ไม ้แปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ททําจากไม ้ทุกชนิด                                  ี่
บริการจัดการดูแลผลประโยชน์บริหารจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
                 ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าและผลิตอาหารสําเร็จรูป
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามันเชอเพลิงและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด          ื้
                                    ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออก ซอขาย แลกเปลียน เครืองยนต์ เครืองกล อะไหล่รถยนต์         ื้                    ่          ่                ่
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์บรรทุกประกอบทุกชนิด รถยนต์บรรทุกขยะ บรรทุกนํ้ า สําหรับราชการ
รับจัดการดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์
         ่          ิ
นํ าเข ้า-สงออก สนค ้าตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์           ่
  ื้        ่
ซอขายให ้เชา อุปกรณ์เครืองจักร เครืองยนต์ เครืองมือหนักทีใชในอุตสาหกรรม
                                 ่                  ่                 ่                 ่ ้
ประกอบกิจการซ            ้
               ือขายสนค ้าทังในและต่างประเทศ  ิ          ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจัดการการเดินทางท่องเทียว การวางแผน จัดหาทีพัก และขนสงนักท่องเทียว                         ่                                ่        ่        ่
            ่            ้
จัดการท่องเทียวทังในและต่างประเทศและให ้บริการอืนๆทีเกียวกับการเดินทางท่องเทียวพักผ่อน ทําธุรกิจ                        ่        ่ ่                           ่
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษา แนะนํ า วางแผนเพือดําเนินการด ้านสอสารภายในองค์กร                          ่                            ื่
ประกอบกิจการปลูกและจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร และพืชเกษตรอินทรีย ์ รวมถึงผลผลิตทีได ้จากพืชทุกชนิด                                                                   ่
ค ้าทีดน ทําการจัดสรรทีดนแบ่งเป็ นทีดนแปลงเล็ก โดยมีหรือไม่มสงปลูกสร ้างเพือขายแลกเปลียน
     ่ ิ                        ่ ิ                    ่ ิ                                     ี ิ่            ่            ่
ประกอบกิจการให ้บริการทางกฏหมาย
ประกอบกิจการ ตัวแทนจําหน่าย ออกแบบ ผลิต วัสดุอปกรณ์ สําหรับใชในการติดตังระบบสอสารโทรคมนาคม                             ุ                        ้        ้     ื่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                               ิ
ประกอบกิจการค ้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
                       ้
การพัฒนาและใชบริการด ้านโซลูชนเพือการสอสารไร ้สายรวมทังบริการทีเกียวข ้องกับระบบแอพพลิเคชน ั่       ่     ื่                             ้           ่ ่                  ั่
ประกอบกิจการเกียวกับอสงหาริมทรัพย์   ่             ั
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองจักรทุกชนิด                ่
ประกอบกิจการผลิตนํ้ าแร่ธรรมชาติ บรรจุในภาชนะปิ ด และผลิตภัณฑ์เกียวกับนํ้ าแร่ธรรมชาติ                                                      ่
สํารวจ ออกแบบ ติดตัง ก่อสร ้าง ให ้คําปรึกษา       ้
                                      ่
ประกอบกิจการค ้า ปลีกและสง อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส ์ ชนสวนและประกอบอิเล็กทรอนิกส ์                 ิ                  ิ้ ่
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในและภายนอกอาคาร ระบบห ้องสะอาดและห ้องปลอดเชอทุกชนิดพร ้อมทังให ้คําแนะนํ า                                                             ื้         ้
จําหน่ายนํ้ ามันพืช และนํ้ ามันเชอเพลิงปิ โตรเคมี                 ื้
ประกอบกิจการค ้าเครืองสําอาง             ่
ประกอบกิจการประมูลเพือขายสนค ้า และรับจ ้างทําของ ตามวัตถุทประสงค์
                                ่           ิ                                                  ี่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                ิ
ประกอบกิจการรับออกแบบ อุปกรณ์ตกแต่งบ ้าน อุปกรณ์เครืองใชในครัวเรือน และของทีระลึกทุกประเภท                                    ่          ้                  ่
   ื้         ี่ ้
ซอ-ขาย เคมีทใชในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
          ่
การขายสง และขายปลีก ยานยนต์
การท่องเทียว ทัวร์
ประกอบกิจการค ้าเครืองเคหภัณฑ์ เครืองครัว        ่                         ่
ประกอบกิจการขายส                   ินค ้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด ของเล่น เครืองเขียน อุปกร์ณ์การเกษตร                            ่
ประกอบกิจการให ้บริการงาน ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา งานโครงสร ้าง งานสถาปั ตย์ งานระบบ
ประกอบกิจการค ้าปลีกนํ้ าหอม เครืองสําอาง ครีมบํารุงผิว โลชน สบู่ ยาสฟัน ผงซักฟอก นํ้ ายาปรับผ ้านุ่ม น ้
                                             ่                                         ั่            ี
                          ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด     ้              ่ ่                            ่
ประกอบกิจการให ้เชาห ้องพัก อพาร์ทเม ้นท์    ่
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย แลกเปลียนอสงหาริมทรัพย์ทกชนิด จัดสรรทีดน และก่อสร ้าง        ่           ั                 ุ                       ่ ิ
ให ้คําปรึกษาและให ้บริการธุรกิจบนอินเตอร์เน็ ตทีปรึกษาทางด ้านคอมพิวเตอร์                              ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย อาคารทีทําการ และงานก่อสร ้างทุกชนิด                                      ่                 ่
ให ้บริการเป็ นทีปรึกษาด ้านงานโฆษณาประชาสมพันธ์วางแผนการตลาดวางแผนงานประชาสมพันธ์ผลิตสอทุกชนิด
              ่                                                ั                                                  ั         ื่
       ่
ขายเครืองปรับอากาศ และเครืองทําความเย็น อืนๆ                  ่                        ่
     ้
จัดตัง ดําเนินการลงทุน ทําโรงประกอบ โชว์รม ศูนย์บริการ อูซอม โรงเรียนสอนขับรถและฝึ กอบรมซางซอมรถ          ู                          ่ ่                               ่   ่
                      ่
ให ้บริการจัดนํ าท่องเทียว จัดการประชุมสมมนา จัดหายานพาหนะเพือการนํ าท่องเทียวหรือเพือการประชุมสมมน     ั                                        ่          ่   ่   ั
ให ้บริการรับจ ้างเหมาก่อสร ้างออกแบบ
                   ื่
บริการผลิตงานผ่านสอโฆษณาต่าง ๆ และประชาสมพันธ์งานผ่านสอทุกประเภท                                    ั                         ื่
จัดทํางานอีเว ้นท์ และถ่ายละครถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด
           ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย บริการ นายหน ้าตัวแทน ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน
            ื้
ประกอบกิจการซอมาขายไปให ้เชาอุปกรณ์เครืองเสยงและเครืองเล่น              ่                ่           ี              ่
          ่
ประกอบกิจการสงออกแผ่นโฟม พลาสติก หรือสงอืนซงมีลักษณะคล ้ายคลึงกันทังทีอยูในสภาพวัตถุดบ                       ิ่ ่ ึ่                                  ้ ่ ่    ิ
ประกอบกิจการรับจ ้างผลิตภาพยนตร์
ประกอบกิจการค ้า เครืองดนตรี รวมทังอะไหล่และอุปกรณ์สนค ้าดังกล่าวทุกชนิด
                       ่                         ้                              ิ
                            ่
ประกอบกิจการประมูลเพือขายสนค ้าหรือทรัพย์สน ตามวัตถุทประสงค์           ิ                          ิ               ี่
                              ิ
ผลิต บรรจุ และจําหน่ายสเนค ้าปุยเคมี ปุยอินทรีย ์ ยาปราบศัตรูพช วัชพืช เครืองมือเกษตร
                                        ๋             ๋                                     ื         ่
พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป (Application Software) และออกแบบพัฒนาระบบฐานข ้อมูล MIS และ GIS
ผลิต บรรจุ และจําหน่ายสนค ้าปุ๋ ยเคมี ปุยอินทรีย ์      ิ                    ๋
   ่  ั
ให ้เชาอสงหาริมทรัพย์
              ื้                 ่
ประกอบกิจการซอขายเครืองกีฬาทุกชนิดรวมทังเกม ของเล่น เครืองออกกําลังกายทุกชนิด ฯลฯ                       ้                            ่
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือขายและให ้บริการภายในและภายนอกประเทศ       ่
ประกอบกิจการผลิตซอฟท์แวร์เพือจําหน่ายกับผู ้ใชโทรศัพท์เคลือนทีและอุปกรณ์ gadget ต่างๆ
                                          ่                            ้                   ่       ่
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านการเรียน การสอน การติวและการกวดวิชาทุกประเภท
ประกอบกิจการค ้า จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการขายอาหารและเครืองดืม ทังในประเทศและนํ าเข ้าจากต่างประเทศ          ่     ่      ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย                                               ่
บริการให ้คําปรึกษาในเรืองชนิดและลักษณะการใชงานของฮาร์ดแวร์
                           ่                                          ้
ประกอบกิจการจําหน่ายตัวเครืองบิน             ่         ่
ประกอบกิจเกียวกับให ้คําปรึกษา แนะนํ า ออกแบบ จัดการ ควบคุม แก ้ไข ดัดแปลง ระบบบําบัดนํ้ าเสย
        ่                                                                                                    ี
ประกอบกิจการผลิตและใชข ้อมูลข่าวสารผ่านสอทุกชนิด         ้                            ื่
                  ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด  ้             ่ ่                             ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม พร ้อมอุปกรณ์สอสารทุกชนิด                                                               ื่
รับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
ให ้บริการพาณิชย์อเล็คทรอนิกสทกประเภท
               ิ                         ์ ุ
ประกอบกิจการค ้า จัดหา ซ                     ือ-ขาย ชนงานเกียวกับไฟเบอร์กลาสทุกประเภท
                                  ้             ิ้          ่
ประกอบกิจการรับจ ้างผลิตอุปกรณืแม่พมพ์รวมทังอุปกรณ์เครืองมือทีใชในการผลิตกล ้องถ่ายรูปและผลิตภัณฑ   ิ             ้                ่              ่ ้
    ื้
ขายเสอผ ้าสําเร็จรูป
                 ่
ประกอบกิจการ ขนสง ต่อเนือง หลายรูปแบบ                ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า ผลิตและจําหน่ายอาหารและเครืองดืม                                               ่   ่
บริการทางกฎหมายการให ้คําปรึกษาทางด ้านกฏหมาย
ประกอบกิจการค ้าวัสดุกอสร ้าง           ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองประดับ         ่
บริการรับทําบัญช ี วางระบบบัญช ี และบริการอืนทางด ้านบัญชและภาษี อากร                        ่                         ี
ตัวแทนค ้าขายในกิจการธุรกิจคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการค ้าเหล็กทุกชนิด เหล็กกล ้า เหล็กถุง เหล็กพรุน ผลิตภัณฑ์เหล็กกึงสําเร็จรูป                                                             ่
ประกอบกิจการค ้า ยา
ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร ้างทุกชนิด
                     ิ้ ่
ประกอบกิจการผลิตชนสวนอะไหล่ อุปกรณ์ โลหะ เครืองจักรทุกชนิดทุกประเภท                                        ่
ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจําหน่ายวัสดุจําพวกเหล็ก อลูมนั่ม สแตนเลส กระจกพร ้อมกรอบสําเร็จรูป                                         ิ
                ่                    ิ
ประกอบกิจการขนสงขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบกทางนํ้ าทางอากาศทังภายในประเทศและระหว่างประเทศ                          ้                              ้
ผลิต พัฒนา นํ าเข ้า จําหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ทางด ้านระบบและอุปกรณ์สอสารโทรคมนาคม                                                          ื่
       ่
การขายสงได ้รับค่าธรรมเนียม หรือโดยการทําสญญา                                          ั
ประกอบกิจการค ้า เครืองสําอาง อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                         ่                                ่                   ่           ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย และสถานทีทําการ ถนน สะพาน เขือน                                       ่                   ่      ่
ประกอบกิจการจําหน่ายโปรแกรมวางระบบติดตังอบรมและให ้คําปรึกษาแก ้ไขปั ญหาต่าง ๆเกียวกับโปรแกรม                ้                                            ่
ประกอบกิจการรับจ ้างกําจัดขยะ สงปฏิกล ทําความสะอาด สงปฏิกล ให ้แก่ ทีพักอาศัย โรงงาน   ิ่        ู                          ิ่           ู      ่
ประกอบกิจการค ้าวัสดุกอสร ้าง         ่
ประกอบกิจการการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่ายเครืองสําอาง                           ่
ประกอบกิจการ นํ าเข ้า ส               ่งออก และจําหน่ายสนค ้าประเภทหนั งสตว์ ทุกชนิด           ิ                           ั
                                         ิ ้
ประกอบกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ตดตังระบบแก๊ส และอะไหล่อนเกียวกับรถยนต์ และยานยนต์อนทุกประเภท                                       ื่        ่                       ื่
ประกอบกิจการค ้าหน่อไม ้โดยการปลูกไผ่เพือขยายและขายพันธุพร ้อมเก็บหน่อขาย                     ่                                 ์
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภั ทรัพย์สน อาคารสถานที่ ดูแลรักษาอาคารสถานทีและหน่วยงาน              ิ                                                    ่
ประกอบกิจการธุรกิจรับบริหาร จัดการ และดูแลงานพัฒนา งานก่อสร ้างต่างๆรวมทังธุรกิจอสงหริมทรัพย์                                                         ้         ั
                          ิ
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นเจอร์ จักสานทําจากหวาย หวายเทียมผักตบชวา
ให ้บริการรับทําความสะอาด ซอมแซมบํารุงรักษาอาคารบ ้านเรือน         ่
                         ่              ื้
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออกซอ ขาย ฟิ ลมกรองแสง เครืองใชไฟฟ้ าในบ ้าน รถยนต์ ประดับยนต์ อะไหล่รถยนต์   ์                       ่          ้
ประกอบกิจการจัดจําหน่ายอินสตูเม ้นท์ และอีควิปเม ้นท์
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                    ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าสงออก ขายปลีก ขายสง สนค ้าประเภทเสอผ ้า เครืองแต่งกายและอืนๆทีเกียวข ้อง              ่ ิ                         ื้         ่               ่    ่ ่
นํ าเข ้า ซ  ้                    ิ้ ่
       ือ ขาย อะไหล่ชนสวนรถยนต์ เครืองยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์                     ่
ประกอบกิจการการก่อสร ้างเสาโรมันบัวปูนปั นรัวซเมนต์ผ ้าม่านมูลพรมวอลล์เปเปอร์                  ้ ้ ี                           ่ ี่
                                    ่
ประกอบกิจการค ้า รับจ ้าง เกียวกับการทําขนมเบเกอรี่ รวมทังวัสดุและอุปกรณ์การทําขนม และเบเกอรีทกชนิด                              ้                                        ่ ุ
ประกอบกิจการรับจ ้างถม ปรับปรุงพัฒนาทีดน ในพืนทีดนทุกประเภท                      ่ ิ                ้ ่ ิ
  ่                                ่
ซอมแซมและบํารุงรักษาเครืองจักรเครืองยนต์เครืองกําเนิดไฟฟ้ าเครืองสูบทุกชนิดเครืองปรับอากาศเครือง่                 ่                              ่            ่              ่
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้า ผลิต ให ้เชา จําหน่าย ตัวแทน ตัวแทนค ้าต่าง เครืองจักร เครืองยนต์่                                                      ่        ่
ประกอบกิจการให ้เชาอาคาร ห ้องพัก่
             ิ
การขายปลีกสนค ้าประเภทอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชในฟาร์มปศุสตว์                   ่               ่         ้                    ั
    ื้
รับซอ ผลิต แปรรูป และจําหน่าย กระดาษ,ขวดแก ้ว,โลหะ,พลาสติก,เศษเหล็ก,โลหะทีคาสูง,บรรจุภัณฑ์ตางๆ                                                               ่ ่             ่
                                ่          ิ้ ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออกชนสวนอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง รถโดยสาร
เพือจัดและรับจ ้างจัดนิทรรศการ งานแสดงสนค ้า และงานมหรสพ
   ่                                                       ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายตัวโดยสารรถทัวร์           ๋
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเสอผ ้าสําเร็จรูป                     ื้
ประกอบกิจการค ้าให่เชาทีพัก       ่ ่
ประกอบกิจการผลิต นํ าเข ้า สงออก และจําหน่ายปลีกสงยา           ่                                     ่
ประกอบกิจการค ้าและผลิต บรรจุภัณฑ์ทังช                               ้     ินสวน วัสดุ อุปกรณ์และแบบสําเร็จรูปทุกประเภท
                                                        ้ ่
                               ื้
ประกอบกิจการค ้านํ้ ามันเชอเพลิง นํ้ ามันหล่อลืน จาระบี สารหล่อสําหรับเครืองยนต์ เครืองจักร                  ่                                    ่          ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวบํารุงเสนผม                                                  ้
                     ั
ประกอบกิจการประชาสมพันธ์ รับจ ้างผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์และสอสงพิมพ์ตางๆ                                                            ื่ ิ่     ่
โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ ร ้านอาหารปรุงสําเร็จ และเครืองดืมทุกชนิด รวมถึงให ้บริการด ้านการแสดง                                   ่          ่
ดําเนินธุรกิจด ้านการศกษา      ึ
                                 ่           ื้
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออก ซอมา-ขายไป สนค ้าอุปโภค ได ้แก่ เครืองครัว ดอกไม ้ ผัก ผลไม ้และอืนๆ                  ิ                               ่                        ่
        ิ้ ่
จําหน่ายชนสวนเนือวัว เนือหมู เนือไก่และเนือสตว์อน
               ้               ้           ้                  ้ ั           ื่
ประกอบกิจการบริการทางด ้านกฎหมาย
ประกอบกิจการค ้าเครืองสําอางค์ อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                  ่                                          ่                 ่            ้
            ่
ให ้บริการขนสงผู ้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเขตเทศบาลอืนๆ ด ้วยยนต์โดยสารประจําทางตามเสนทาง                                                    ่                       ้
ประกอบกิจการค ้าส       ินค ้าพรีเมียมของพรีเมียม ของทีระลึก ของขวัญ ของชําร่วย สนค ้าไอทีและพรีเมียมทุกชนิด            ่                                 ิ
รับจ ้างเหมาค่าแรง ให ้บริการทุกชนิด การขนสงเพือนํ าเข ้า-สงออกในประเทศและระหว่างประเทศทังในและนอกเขต            ่    ่              ่                                      ้
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบฝั งเม็ดเพชรพลอย อัญมณีตางๆ ตัวเรือน แหวน เครือง ทองเงิน ทองนาคทุกชนิด                                  ่                        ่
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร ้างตกแต่งภายใน งานเหล็ก งานปูน งานไม ้
              ่
ประกอบธุรกิจสงและรับจดหมายเอกสารและพัสดุ รวมทังสงหนั งสอพิมพ์ อาหารโดยใชยานพาหนะ                                   ้ ่                ื                  ้
จําหน่ายเครืองสําอาง
          ่
รับจ ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์ อะไหล่ ชนสวนเครืองจักร ชนสวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก         ิ้ ่                 ่           ิ้ ่
                        ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก ผลิตหรือการขายทองคํา ทองคําขาว เพชร พลอย ทับทิม ไข่มก มรกต หยก และอัญมณี                                                                ุ
ประกอบกิจการรับจองตัวเครืองบินทั่วโลก รับทําวีซา
                      ๋             ่                                 ่
      ่     ่
ผลิตเครืองดืม นํ้ าผลไม ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปสนค ้าทางการเกษตรทุกชนิด                   ิ
เป็ นตัวแทนจําหน่ายนํ้ าหอม
         ้
รับเหมาติดตัง ผลิต จําหน่าย ลิฟต์พร ้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ทกชนิด                                           ุ
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบงรัฐบาล
       ่
นํ าเข ้าสงออก เพชร และอัญมณีทกชนิด                               ุ
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นทีปรึกษาด ้านธุรกิจทุกประเภท่
ซ  ้                   ิ
  ือ จัดหา ถือกรรมสทธิ์ ครอบครอง ใช ้ และ จัดการโดยประการอืนซงทรัพย์สนใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สน                            ่ ึ่       ิ         ิ
               ื่
จําหน่ายอุปกรณ์สอดิจตอล cctvcและอุปกรณ์ communication ิ
                                  ่
รับเป็ นผู ้แนะนํ าและเป็ นทีปรึกษาปั ญหาต่างๆ เกียวกับการพาณิชย์ บริหาร อุตสาหกรรมและการขาย การตลาด        ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า และสงออก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (สปา)         ่
ประกอบกิจการค ้าขายตัวเครืองบินภายในประเทศและต่างประเทศ   ๋        ่
                                     ่
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้า สงออก ขายปลีก ขายสง อุปกรณ์เกียวกับการตกปลาทุกชนิด                      ่            ่
รับจ ้างผลิต ออกแบบ และบริการจัดหา อุปกรณ์ ประกอบในการถ่ายทําภาพยนต์ ภาพยนตร์โฆษณา
ประกอบกิจการให ้เชาทีดน อาคาร โรงเรือน่ ่ ิ
                                ่
ประกอบกิจการประมูลเพือรับจ ้างทําของ ตามวัตถุทประสงค์ทังหมด ให ้แก่บคคล คณะบุคค นิตบคคล                    ี่        ้           ุ     ิ ุ
ประกอบกิจการร ้านอาหารและเครืองดืม                              ่     ่
                 ิ้ ่
ประกอบกิจการค ้าชนสวนอุปกรณ์ สวนประกอบ อะไหล่ เครืองมือซอมบํารุง สําหรับเครืองจักร เครืองมือกล    ่                  ่       ่         ่    ่
ซ ือ จัดหา เชา ถือกรรมสทธิ์ ครอบครองปรับปรุง จัดการและพัฒนาอสงหาริมทรัพย์
   ้       ่                      ิ                                             ั
ประกอบกิจการธุรกิจให ้คําปรึกษา คําแนะนํ าด ้านการบริหารและการจัดองค์กร การปรับปรุงโครงสร ้าง
ประกอบกิจการร ้านอาหาร ภัตตาคาร
      ่                   ่                ่
ผลิตเพือจําหน่ายค ้าสง นํ าเข ้าสงออกผลิตภัณฎ์เพือสุขอนามัยทีทําจากกระดาษเชนผ ้าอ ้อมเด็ก คนสูงอายุ            ่             ่          ่
เข ้าเป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทจํากัดอืนและบริษัทมหาชนอืน             ่                        ่
ประกอบกิจการ ร ้านอาหาร จําหน่ายสุรา และ เครืองดืม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ                           ่       ่
                ่            ่ ่
ขายอาหารและเครืองดืมทีจัดเตรียมไว ้พร ้อมทีจะบริโภคได ้ทันที                           ่
ประกอบกิจการร ้านอาหารจานด่วน คาร์ลซ จูเนียร์
เป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทจํากัด
ประกอบกิจการขายอาหารเสริมเพือสุขภาพ                              ่
        ่
การขายสง-การขายปลีก รองเท ้าหนั ง
                                    ่
ประกอบกิจการให ้บริการทีปรึกษา พัฒนาและบริหารงานด ้านธุรกิจ ด ้านพัฒนาแหล่งทุน การทําตลาด การขาย
ประกอบกิจการค ้าทีดน        ่ ิ
                           ่ ิ
ประกอบกิจการรับจัดสงสนค ้า พัสดุภัณฑ์ ทังในประเทศและต่างประเทศทังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ            ้                          ้
จัดจําหน่ายขนมปั ง เบเกอรี่ อาหาร เครืองดืม ทุกประเภท                           ่ ่
                                                  ื้
ประกอบกิจการผลิต จําหน่ายผ ้า เสอผ ้า กระเป๋ า รองเท ้า เครืองประดับทีผลิตจากผ ้า รวมถึงเครืองตกแต่ง                     ่        ่         ่
ประกอบกิจการรับออกแบบด ้านสถาปั ตยกรรมทุกสาขา
ประกอบกิจการผลิตยางรถยนต์
แก๊สชนิดต่างๆ และท่อบรรจุแก๊สทุกชนิด
                        ื่
ประกอบกิจการผลิตสอโฆษณาสงพิมพ์ ทางวิทยุ และทางโทรทัศน์ รับทํางานด ้านประชาสมพันธ์    ิ่                                          ั
                    ่
ประกอบกิจการให ้เชา และ บริการ ห ้องพักต่างๆ
ประกอบธุรกิจบริการทางวิศวกรรม
           ่
ดําเนินธุรกิจเกียวกับภัตตาคาร ร ้านขายอาหารและเครืองดืม                                      ่   ่
                                   ่           ิ
ให ้บริการจําหน่ายนํ าเข ้าสงออกสนค ้าอุปโภคอุปโภคอาหารเสริม ผลไม ้ สนค ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็คทรอนิคส ์                             ิ
ประกอบกิจการออกแบบ เวปไซต์
             ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย โอน รับโอน จัดสรรทีดน                                    ่ ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย ผลิต ไอศรีมทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงสวนผสมสวนประกอบในการทําไอศรีม                                  ่      ่
ประกอบธุรกิจรับเป็ นทีปรึกษา ให ้คําแนะนํ า รับทําบัญชรวมถึงบริการทางด ้านกฏหมายภาษี อากร
                          ่                                         ี
                   ่ ิ
ประกอบกิจการค ้าทีดน จัดสรรทีดน,โดยการขายทังแปลง หรือขายแปลงย่อย โดยการขายเฉพาะทีดน ่ ิ                  ้                             ่ ิ
ประกอบกิจการให ้บริการรับทําป้ ายโฆษณาและออกแบบตกแต่งสติกเกอร์
                     ่
ประกอบกิจการให ้เชา และ บริการ ห ้องพักต่างๆ
ประกอบกิจการซักรีดเสอผ ้า                 ื้
            ่                           ์
บริการรับเป็ นทีปรึกษาแก่องศกรต่างๆในด ้านการจัดการ การบริหาร การวางแผนกลยุทธ์และการวิจัยทางธุรกิจ
จัดเก็บ และรวบรวมแหล่งทีมาของชวมวล ต่าง ๆ ผลิตกระบวนการผลิตจากกากอินทรียการเกษตรรวมทังวัสดุอนๆ
                                     ่                  ี                                                ์     ้ ื่
                             ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก ของชําร่วย ของขวัญ ของตกแต่ง กิ๊ บช็อป
                                    ่
ประกอบกิจการค ้า นํ าเข ้า สงออก จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครืองหนังทุกชนิด และไม่ใชหนัง                                                   ่       ่
ผลิตและจําหน่ายดอกไม ้ประดิษฐ์ทกชนิด ของขวัญ ของช                            ุ                          ําร่วย ของทีระลึก รวมทังรับทํางานด ้านหัตถกรรม
                                                                                               ่      ้
                       ื้
ประกอบกิจการค ้าเสอผ ้า เครืองแต่งกาย เครืองประดับกายผู ้หญิง ปลีก-สง    ่                       ่                                 ่
รับออกแบบ ตกแต่ง เปลียนแปลง แก ้ไขอาคารสถานที่          ่
เป็ นนายหน ้าหรือตัวแทนค ้าต่าง สําหรับสนค ้าและบริการ ตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์                  ิ                       ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทั่วไป
           ื้
ประกอบกิจการซอมา ขายไปเครืองมืออิเลคนิคทุกชนิด และชนสวนอะไหล่สนค ้า               ่                                  ิ้ ่              ิ
                    ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                                        ่
ประกอบกิจการจําหน่ายให ้เชารถเครนเครืองจักรกลหนัก เกียวกับอุปกรณ์ในการก่อสร ้างทางวิศวกรรมทังหมด             ่                  ่                          ้
                          ่
นายหน ้าตัวแทนขนสงและขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ บริการนํ าของออกจากท่าเรือ     ิ                       ้
รับจ ้างออกแบบ เขียนแบบ และรับเหมาก่อสร ้าง ปรับปรุง ตกแต่ง ทุกชนิด ทังภายในและภายนอกประเทศ                                                    ้
            ื้
ประกอบกิจการซอขายทีดน จัดสรรทีดน จําหน่ายพร ้อมอาคารและสงปลูกสร ้าง
                                ่ ิ                       ่ ิ                                ิ่
ให ้บริการด ้านกฎหมาย บัญช ี และการภาษี อากร
ประกอกกิจการร ้านอาหาร
รับออกแบบบ ้านทีอยูอาศัยอาคารทุกประเภทรวมถึงตกแต่งภายในและภายนอก
                     ่ ่
ประกอบกิจการให ้บริการรับจัดงานแสดงต่างๆเชน การแสดงแบบ การเดินแบบ การโชว์ของดารานักแสดง                        ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและส                       ่งออก เครืองปรับอากาศ รวมทังอะไหล่    ่                     ้
      ่
ขายเครืองปรับอากาศ
              ื้
ประกอบกิจการซอมาขายไปสนค ้าอุปโภค บริโภค เชน เครืองใชไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์         ิ                           ่      ่       ้
ประกอบกิจการค ้า ถ ้วยนํ้ า กล่องโฟม ถุงพลาสติก รวมทังบรรจุภัณฑ์ทกชนิด                                       ้                 ุ
เป็ นนายหน ้า ตัวแทนค ้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว ้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
ประกอบกิจการค ้า ผ ้า เครืองนุ่งห่ม                 ่
ประกอบกิจการขายถุงพลาสติกบรรจุอาหาร,ปั สสาวะ
                         ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด          ้             ่ ่                      ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออกและขายสงเสอผ ้าสําเร็จรูป    ่                            ่ ื้
ขายของเบ็ดเตล็ด
    ื่
เป็ นสอกลางด ้านการโฆษณา ทังสอสงพิมพ์ สอบันทึกภาพและเสยง                  ้ ื่ ิ่                ื่                     ี
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
                      ่
ประกอบกิจการให ้เชาอสงหาริมทรัพย์ อาคาร เฟอร์นเจอร์       ั                                       ิ
ประกอบกิจการให ้บริการปรึกษาด ้านการตลาด
        ่
ให ้บริการเกียวกับความงาม การดูแลสุขภาพ สปา
ให ้บริการติดต่อประสานงานกับศลปิ นทุกชนิด และนักแสดงสาธารณะ จัดงานแสดงสนค ้า งานเปิ ดตัวสนค ้าิ                                                      ิ   ิ
       ่
นํ าเข ้า สงออก จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครืองมืออุปกรณ์ทเกียวข ้อง                                     ่                 ี่ ่
ประกอบกิจการจําหน่าย ผลิต ซอมแซมและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด                ่
                            ุ
ประกิจการค ้าเกษตร วัสดเกียวกับการทําเกษตร ต ้นไม ้ พันธ์พช        ่                                            ื
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์เครืองวัด                          ่
               ื้
ประกอบกิจการซอขายจําหน่ายละปลีก และสงสนค ้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด                                ่ ิ
ผลิตและจําหน่ายเวชสําอางค์ เครืองสําอางค์                               ่
ประกอบกิจการจําหน่ายวัสดุกอสร ้างทุกชนิดทุกประเภท                  ่
                 ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
  ื้                        ่
ซอมาขายไป นํ าเข ้า-สงออก อุปกรณ์ อะไหล่สนค ้าอิเล็คทรอนิคทุกชนิด                                  ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย นํ าเข ้า สงออก วัตถุดบอาหารและอาหารสําเร็จรูป                ่              ิ
ประกอบกิจการบริการออกแบบติดตังซอมแซมสอสงพิมพ์ ป้ ายโฆษณา อุปกรณ์ งานแสดงสนค ้า               ้ ่             ื่ ิ่                                 ิ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ทีพักอาศัย งานก่อสร ้าง                                        ่
ประกอบกิจการให ้บริการติดตังดูแล ปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ้
ประกอบกิจการค ้ารถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง ยานพาหนะทุกชนิด รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่                                                       ้
         ั่
ประกอบกิจการสงเข ้ามาจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
                  ื้
ปรักดอบกิจการซอมา ขายไป อสงหาริมทรัพย์ ได ้แก่บ ้านและทีดน                     ั                                  ่ ิ
                               ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออก จําหน่ายสนค ้าเกษตรกรรม ฟาร์มเลียงสตว์ทกชนิดทุกประเภท                   ิ                            ้     ั    ุ
ประกอบกิจการค ้าข ้าวและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ประกอบกิจการโรงเรียนภาษาอังกฤษ
                  ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายหน ้า ตัวแทน ขายสนค ้า                          ิ
ประกอบกิจการค ้า เสอผ ้าสําเร็จรูป                   ื้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการผลิต ให ้เชา รับติดตังออกแบบ คอมพิวเตอร์                ่        ้
                   ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                      ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
          ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการผลิตจําหน่ายเครืองหนั ง รองเท ้า                           ่
                                            ื้
ประกอบกิจการรับจ ้างจัดซอและจัดหาสนค ้าพรีเมียมงานแถมทุกชนิดให ้แก่บคคล คณะบุคคล นิตบคคล สวนราช          ิ       ่                    ุ       ิ ุ  ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่ง
                        ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                         ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                           ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้ากระเบือง เซรามิค ทุกชนิด                    ้
            ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
             ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการจัดจําหน่ายสนค ้าอุปกรณ์มอถือ                          ิ            ื
               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                            ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
รับปรึกษาทางด ้านกฎหมาย
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษา ให ้บริการขาย รับจ ้างเขียนระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ
      ึ
ประกอบศกษา วิจัย ค ้นคว ้า ผลิตและจําหน่าย ซงพลังงานทีทดแทนทีได ้รับจากกระแสนํ้ า กระแสลม แสงแดด พืช           ึ่             ่    ่
         ่
ให ้คําปรึกษาเกียวกับกระบวนการปฎิบัตงาน                                     ิ
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด      ื้
ประกอบกิจการกเป็ นนายหน ้าตัวแทน จัดหาสถาบันให ้ไปศกษาต่อต่างประเทศ                                       ึ
ประกอบกิจการประมูลเพือรับจ ้างทําของ ตามวัตถุประสงค์ทังหมดให ้แก่บคคล คณะบุคคล สวนราชการ องค์การ
                                         ่                                 ้        ุ        ่
                               ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการให ้บริการรับเป็ นทีปรึกษาวางแผนพัฒนาการเรียนรู ้การศกษาภาษาอังกฤษ           ่                                ึ
                ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการให ้บริการซอมแซม รถทุกประเภท                       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษา รับจัดการธุรกิจเกียวกับบริหารงานขาย     ่                          ่
ประกอบกิจการจําหน่าย - ซอมแซม คุรภัณฑ์ทกประเภท                       ่        ุ      ุ
ประกอบกิจการค ้า ผลิต จําหน่าย เสอผ ้าสําเร็จรูป เชน เสอนักเรียน                    ื้              ่   ื้
       ่ ิ
ทําการค ้าทีดน ทําการซ                            ือทีดนแปลงใหญ่แล ้วแบ่งออกเป็ นแปลงย่อย ๆ โดยไม่มสงปลูกสร ้าง
                                        ้ ่ ิ                                              ี ิ
ประกอบกิจการค ้า ยาบํารุงพืช ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพชและเคมีภัณฑ์นทีใชในการเกษตร                         ื               ่ ้
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเครืองสําอางอุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงามและนํ าเข ้าสงออก      ่                  ่         ่     ้        ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษทุกชนิดทังขายสงและขายปลีก                                     ้       ่
รับจ ้างร่อน คัดแยก คัดคุณภาพ แปรสภาพพืชผลทางการเกษตร เปลียนถ่ายบรรจุภัณฑ์ พืชผลทางการเกษตร                                 ่
ประกอบกิจการผลิตสปริงขนาดใหญ่ใชในอุตสาหกรรม                                  ้
                                 ื้
ประกอบกิจการ ซอมาขายไปอุปกรณ์ และ รับทําระบบติดตังและซอมแซมเกียวกับระบบสงแวดล ้อม                                 ้    ่      ่      ิ่
ประกอบกิจการขายปลีกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด  ื้
ประกอบกิจการค ้าและบริการเกียวกับผลิตภัณฑ์เครืองใชไฟฟ้ าทุกประเภท เครืองกําเนิดไฟฟ้ า สายไฟ  ่                  ่  ้                   ่
ประกอบกิจการผลิตถุงพลาสติก และถุงซปพลาสติก                                     ิ
ประกอบกิจการขายปลีกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภททีสํานั กงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
                        ่

         ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภททีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์     ่
                                              ้
ประกอบกิจการจําหน่ายรับจ ้างออกแบบตกแต่งติดตังโครงเหล็กประตูหน ้าต่างกระจกอลูมเนียมโครงหลังคา                   ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                              ื้
ปรประกอบกิจการ ซอ จําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการ ซ                   ้
                         ือ จําหน่ายสลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
          ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                                 ้
ประกอบกิจการขายติดตัง กล ้องวงจรปิ ด และรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จําหน่าย        ่
     ่
รับเป็ นทีปรึกษา ฝึ กอบรม รับจัดการธุรกิจเกียวกับการบริหารงานขาย และการขยายตลาด   ่
            ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
      ่                          ่
การขายสง-ขายปลีกเครืองจักรและเครืองมือเครืองใชอืนๆซงมิได ้จัดประเภทไว ้ในทีอน  ่   ่   ้ ่  ึ่            ่ ื่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล             ่
             ื้
ประกอบกิจการซอ จําหน่ายสลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
               ื้
ประกอบกิจการซอจําหน่ายสลากกุศลและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                ื้
ประกอบกิจการซอจําหน่ายสลากการกุศลและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                           ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
                  ื้
ประกอบกิจการซอจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                   ื้
ประกอบกิจการซอจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล
รับเหมาก่อสร ้าง งานตกแต่ง งานโครงสร ้างทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จําหน่าย         ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง ต่อเติม รือถอน สงปลูกสร ้างทังภายนอกและภายใน     ้   ิ่      ้
                            ื้
ประกอบกิจการ ซอ ขาย จําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตังตกแต่งภายในภายนอก งานอินทีเรีย        ้
                      ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                        ื้
ประกอบกิจการซอขายและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จําหน่าย          ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จําหน่าย        ่
        ่
จําหน่ายและซอมของเครืองใชสํานั กงาน                 ่ ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจําหน่าย    ่
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จําหน่าย           ่
ประกอบกิจการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร สมุนไพรเพือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                ่
ประกอบกิจการบริการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป้ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                                     ึ
จัดทําโครงการด ้านการวิจัย และศกษารูปแบบ จัดทําและจําหน่ายสออุปกรณ์ วัสดุ การเรียนการสอนทุกประเภท     ื่
ประกอบกิจการขายสงปลีก ของเล่นเด็ก ของชําร่วย         ่
                                      ี่ ่
จําหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ทเกียวกับความปลอดภัยทุกชนิด รับจัดฝึ กอบรมการดับเพลิงและดับเพลิง
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด   ิ
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
                           ่
ประกอ่บกิจการขายสงขายปลีก ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทุกประเภท
ประกอบกิจการซ    ือและจําหนายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
           ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายและนายหน ้าขานสนค ้าอุปโภค บริโภค                                         ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ทีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจําหน่าย                                ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
รับเหมาก่อสร ้างและงานโยธาทุกประเภท
   ้                              ่
ติดตังสาธารณู ปโภค เชนติดตังระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบประปา ระบบฉนวนความร ้อน้
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากทีรัฐบาลพิมพ์ทกประเภท                   ่                      ุ
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
            ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
จําหน่ายเครืองแก ้ว เสอผ ้า เครืองหนัง ปากกา
        ่                      ื้                ่
จําหน่าย คอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์อะไหล่                       ้
          ่
ประกอบธุรกิจเกียวกับ ซอ ขาย อสงหาริมทรัพย์               ื้                 ั
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการการค ้า ขายสง ขายปลีก อาหารทะเลทุกประเภท                ่
ประกอบกิจการเป็ นนายหน ้าตัวแทนบริษัทเดินเรือต่างๆและบริษัทอากาศยานต่างๆในการจัดระวาง
ประกอบกิจการนํ าเข ้าสงออก สตว์มชวต               ่               ั       ี ี ิ
ประกอบกิจการร ้านอาหารและเครืองดืม                                    ่    ่
ประกอบกิจการค ้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย
                                        ๊
ประกอบกิจการ โรงบรรจุกาช สถานีบริการจําหน่ายก๊าซยานพาหนะ ร ้านจําหน่ายก๊าซ หุ ้งต ้มและอุปกรณ์กาซ                                         ๊
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
วางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ในอาคารและนอกอาคารทังใต ้ดินและบนดิน                                          ้
ประกอบกิจการจําหน่ายตัวเครืองบิน                      ๋       ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าเครืองสําอางค์ สนค ้าเกียวกับเสริมความงาม ทุกประเภท ่                     ิ         ่
               ื้
ประกอบกิจการซอขายแลกเปลียนให ้เชา อสงหาริมทรัพย์                         ่            ่     ั
ให ้คําปรึกษาออกแบบวางแผนโรงพยาบาล และฝึ กอบรมบุคลากรเพือสนับสนุนอาคารโรงพยาบาล                                          ่
ประกอบกิจการให ้เชาห ้องพัก เพือเป็ นทีอยูอาศัย  ่                         ่           ่ ่
ประกอบธุรกิจบริการ บริหารจัดการพืนที่ เชา ให ้เชา พืนที่                            ้        ่    ่  ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า ซอขายอสงหาริมทรัพย์ทกประเภท                             ื้        ั           ุ
     ่
ขายสงอาหารทุกประเภทรวมถึงสวนประกอบของอาหาร                               ่
ประกอบกิจการรับสอนศลปะ                        ิ
      ่
นํ าเข ้า-สงออก เครืองอุปโภคบริโภค      ่
นํ าเข ้าเพือจําหน่ายปลีก สง เครืองแต่งกาย สุภาพบุรษ สุภาพสตรี
       ่                                ่          ่                    ุ
ให ้บริการเป็ นนายหน ้า ตัวแทน รับสอนหนังส                                                       ึ              ่
                                                                  ือ อบรมการศกษาวิชาการ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจัดสงครูไปสอน
                            ื้
รับออกแบบ จัดหา ซอขาย ใชเชา ผลิตและจําหน่ายเครืองจักรและชนสวน อุปกรณ์ทใชในโรงงานอุตสาหกรรม ้ ่                            ่       ิ้ ่   ี่ ้
         ่               ิ
นํ าเข ้าและสงออกสนค ้าเกษตร อุตสาหกรรม ครัวเรือน เครืองใชไฟฟ้ าอืนๆ สนค ้าเกษตร เวชภัณฑ์ ก่อสร ้าง                            ่   ้    ่  ิ
ประกอบกิจการค ้าเครืองรูปพรรณ เพชร พลอย อัญมณีตางๆ    ่                                             ่
ประกอบกิจการ จัดสร ้าง และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
                 ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                    ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                         ่
ประกอบกิจการนํ า-สงออกและจําหน่ายเสอผ ้าสําเร็จรูป                                     ื้
                     ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                                ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองประดับ เครืองแต่งกาย กระเป๋ า เครืองอุปโภคอืนๆ                     ่                       ่       ่
                                ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า-สงออก และจําหน่ายระบบกล ้องวงจรปิ ด ระบบรักษาความปลอดภัย
ประกอบกิจการโรงแรม บาร์ ไนทคลับ ร ้านอาหารทังไทยและนานาชาติ จําหน่ายอาหารและเครืองดืมทุกชนิด                  ้                                   ่  ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายสนค ้าอิเล็กทรอนิกสจําพวกโทรศัพท์มอถือ,MP3,MP4,คอมพิวเตอร์   ิ                     ์                ื
           ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการค ้า ร ้านอาหารและเครืองดืม                                  ่    ่
ให ้บริการรับจัดธุรกิจโฆษณา
                ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                 ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                   ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                    ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                      ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
                       ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
            ื้                       ่
ประกอบกิจการซอ ขาย เชา ให ้เชา แลกแปลียน จํานอง จัดหา บ ้าน ทีดน อพาร์ทเม ้นท์     ่                  ่                   ่ ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการเดินรถโดยสาร กิจการขนสงและข่นถ่ายสนค ้า และคนโดยสาร                           ่         ิ
       ่ ิ
การขายสงสนค ้าทางเภสชกรรมและเวชกรรม                ั
รับจ ้างผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี รายการทีว ี และวีดทัศน์ตางๆ                                            ี       ่
ประกอบกิจการ ซ        ือ และจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                         ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร และงานก่อสร ้างอย่างอืนทุกชนิด รวมทังงานโยธาทุกประเภท                                ่             ้
จําหน่ายยานยนต์โดยสารทั่วไปและใชแล ้ว รวมถึงรถคาราวาน รถตู ้ รถกอล์ฟคาร์ต                  ้
ประกอบกิจการจําหน่ายและให ้บริการซอมแซมยางรถยนต์ ล ้อแม็กและสนค ้าทีเกียวข ้องทุกชนิด             ่                            ิ      ่ ่
                          ื้
ประกอบกิจการ ซอ จําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด สลากการกุศล
รับเหมาก่อสร ้าง
  ื้    ่ ื้                      ่
ซอขาย เชาซอ นํ าเข ้าสงออก แลกเปลียน ประกอบ ติดตัง ให ้เชา จัดหา เครืองจักร เครืองยนต์ทกชนิด          ่            ้         ่         ่      ่       ุ
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามันเชอเพลิงและแก๊ส                          ื้
ประกอบกิจการจําหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
ประกอบกิจการให ้บริการเชารถพร ้อมพนั กงานขับรถ              ่
                            ้
ขายอุปกรณ์และติดตังระบบติดตามรถยนต์ด ้วยดาวเทียม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทเกียวกับระบบไอที                                                  ี่ ่
ประกอบกิจการรับจ ้างขนสง                       ่
ประกอบกิจการับจ ้างออกแบบโปรแกรม พัฒนาและจําหน่ายซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ประกอบกิจการให ้บริการซอมบํารุงรักษา ต่อเติมอาคาร พร ้อมสงปลูกสร ้าง่                                          ิ่
      ่
นํ าเข ้า สงออก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช ้ อะไหล่ ทุกชนิดเกียวกับยานพาหนะ                  ่         ่                 ่
จําหน่ายอาหารและเครืองดืม                  ่        ่
รับออกแบบและจัดงานนิทรรศการชวคราวนิทรรศการถาวรนิทรรศการเคลือนทีรับจัดงานสมมนาประชุมแถลงข่าว  ั่                                     ่   ่       ั
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามันเชอเพลิงและแก๊ส                           ื้
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามันเชอเพลิงและแก๊ส                             ื้
รับทําบัญช ี
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเป็ นเจ ้าของรับจ ้างอัด บันทึก เพือให ้เป็ นเสยงต่าง ๆ                                  ่        ี
ประกอกบกิจารจําหน่ายและติดตัง โลหะ ส                         ้                ังกะส ี เหล็ก อลูมเนียม กระจก มุ ้งลวด ไม ้อัดพร ้อมอุปกรณ์ของสนค ้า         ิ
ประกอบกิจการจําหน่าย เฟอร์นเจอร์ และเครืองตกแต่งบ ้านทุกชนิด            ิ                   ่
ประกอบกิจการค ้า ประกอบและจําหน่ายเครืองเติมระบบออนไลน์ เครืองหยอดเหรียญทุกชนิด                     ่                   ่
ผลิตภาพยนตร์ วีดทัศน์ สารคดี โฆษณาประชาสมพันธ์ ให ้เชาอุปกรณ์การถ่ายทํา รับตัดต่อ เสยงประกอบ
                           ี                                    ั          ่                         ี
ร ้านขายปลีกเครืองสําอาง
          ่
ประกอบกิจการก่อสร ้างเฉพาะงาน
ประกอบกิจการรับงานแสดงละครโทรทัศน์ งานแสดงภาพยนตร์ งานแสดงดนตรี งานพิธกร งานเดินแบบ งานถ่ายแบบ                                               ี
                                       ่
ประกอบกิจการค ้าอาวุธปื น เครืองกระสุนปื น อะไหล่และเครืองอุปกรณ์อาวุธปื นทุกชนิด                             ่
                                        ่
ประกอบกิจการค ้าอาวุธปื น เครืองกระสุนปื น อะไหล่และเครืองอุปกรณ์อาวุธปื นทุกชนิด                              ่
ประกอบกิจการค ้าอาวุธปื น เครืองกระสุนปื น อะไหล่และเครืองอุปกรณ์อาวุธปื นทุกชนิด ่                              ่
ประกอบกิจการค ้า เสนด ้าย ผ ้า เครืองนุ่งห่ม       ้                 ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ                                                     ่                ่
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามันเชอเพลิงและแก๊ส                               ื้
                                       ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออกปุยเคมี วิตามิน อาหารเสริมสําหรับต ้นไม ้ทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือ๋                                                                      ่
ประกอบกิจการค ้าพันธุพชและพันธุส               ์ ื                   ์    ัตว์ ตลอดจนสวนต่างๆทีใชในการขยายพันธุพชและพันธุสตว์ทกชนิด
                                                                              ่        ่      ้               ์ ื      ์   ั  ุ
                ื้
ประกอบกิจการซอขายอสงหาริมทรัพย์ และสงหาริมทรัพย์ทกประเภท        ั                                 ั                ุ
       ่                ่ ิ
นํ าเข ้าสงออกขนสงสนค ้าปลีกและผลิตภัณฑ์ประเภทไม ้ทุกชนิด
ประกอบกิจการให ้คําปรึกษา ในเรืองชนิด และลักษณะการใชงานของฮาร์แวร์ ระบบงานประยุคต์       ่                                       ้
ประกอบกิจการด ้านบริการขนส                             ่งระหว่างประเทศและในประเทศ
      ื้
ผลิตเสอโปโล และยูนฟอร์ม                 ิ
ประกอบกิจการขายเครืองมือแพทย์ เครืองมือวิทยาศาสตร์ บริการซอมบํารุงรักษาและเชา
                                ่                               ่                                  ่              ่
              ิ
ผลิต จําหน่าย สนค ้า อุปกรณ์ เครืองมือ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยราชการเชนเครืองมือวัด   ่                                                               ่    ่
ประกอบกิจการ ร ้านอาหาร จําหน่าย อาหาร ไอศครีม ทุกชนิด และเครืองบริโภคอืน                                                                ่        ่
                     ื้
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด
ประกอบกิจการค ้าพลาสติก
ประกอบธุรกิจรับเป็ นผู ้บริหารงานเกียวกับด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจําหน่าย      ่
                                 ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษา รับอบรม ฝึ กอบรม ให ้ความรู ้และให ้คําแนะนํ าด ้านการขาย บริหารงาน
                      ้
ออกแบบและติดตัง ระบบควบคุมของการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
     ่        ่       ่
ค ้าเครืองดืม นํ้ าดืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้
               ่
ประกอบกิจการซอมบํารุงเครืองมือกล                        ่
ประกอบกิจการทําการตลาด กิจกรรมทางการตลาดและจัดจําหน่ายสนค ้าจัดอีเว ้นท์                                                              ิ
                                   ิ
นํ าเข ้าและจําหน่าย นาฬกาข ้อมือ นาฬกาปลุก นาฬกาแขวนผนัง นาฬกาตังโต๊ะและเครืองบอกเวลา                ิ                    ิ                    ิ     ้     ่
ประกอบกิจการค ้าแผ่นโซลาร์ อุปกรณ์ อะไหล่ สวนควบคุมและอุปกรณ์ทเกียวข ้องกับแผ่นโซลาร์ทกชนิด                            ่                             ี่ ่               ุ
ประกอบกิจการโฆษณา
          ื้        ่
นํ าเข ้า ซอ-ขายสง ขายปลีกอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประกอยกิจการค ้า เครืองจักรโลหะทีควบคุมด ้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครืองมือทีใชกับเครืองจักร
                           ่                            ่                                                ่    ่ ้     ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองคอมพิวเตอร์ โน ้ตบุค เซรฟเวอร์ จอมอนิเตอร์
                         ่                                                  ิ์
                 ื้
ประกอบกิจการซอขายแลกเปลียนแลก เชา ซอเชา หรือให ้เชา ซงอสงหาริมทรัพย์หรืออสงหาริมทรัพย์   ่                   ่     ื้       ่           ่      ึ่    ั              ั
ประกอบกิจการสถานีบริการแก๊สสําหรับยานพาหนะทุกชนิด
ประมูลเพือรับจ ้างงานพิมพ์เอกสาร รับสงเอกสาร งานพัสดุ
            ่                                                 ่
         ่
รับเป็ นทีปรึกษาให ้คําแนะนํ าเกียวกับงานด ้านพาณิชยกรรม การตลาด อุตสาหกรรม     ่
ประกอบกิจการผลิตปุยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร   ๋
ประกอบกิจการร ้านอาหารญีปน                           ่ ุ่
ประกอบกิจการทําอพาร์ทเม ้นท์หรือห ้องพักให ้เชา                                                   ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาทางด ้านการทําธุรกิจทางการตลาด     ่
                                         ่
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเรืองต่างๆ ทีเกียวกับด ้านบริหารงาน พณิชยกรรม                                ่               ่ ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองสําอาง อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                             ่                                    ่                 ่        ้
การบริการด ้านกฏหมาย เชา ว่าความ แก ้ต่าง รับปรึกษากฏหมาย ฯลฯ       ่
                                             ่
ประกอบกิจการบริการ รับเป็ นทีปรึกษาให ้คําแนะนํ า การจัดหาข ้อมูล วิเคระห์และประมวลผลทางการตลาด
ประกอบกิจการให ้บริการบํารุง รักษา เสริมความงามด ้านผิวพรรณ
ประกอบกิจการ ร ้านอาหาร และเครืองดืม                                            ่
ประกอบกิจการค ้า ผ ้า ผ ้าทอจากใยส                                        ังเคราะห์ สงทอ         ิ่
ประกอบกิจการขายอาหารและเครืองดืม                                  ่        ่
นํ าเข ้า ออกแบบ ผลิต ตรวจสอย ขายสงอินคัง รือถอน ซอมแซม                                ่        ้             ่
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต ้นไม ้ สนามหญ ้าและสวน และให ้บริการเกียวกับการปรับพืนที่                                                                  ่     ้
ประกอบกิจการให ้บริการตรวจแล็บ ห ้องปฏิบัตการสําหรับโรงพยาบาลและคลีนค                                     ิ                                  ิ
ประกอบกิจการบริการขนสงและขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบกและทางนํ้ า   ่                           ิ                         ้
        ิ
นํ าเข ้าสนค ้าเกษตร เชน มะพร ้าว              ่
ประกอบกิจการขายปลีก ขายสง ของเล่นเด็กทุกชนิด และของชําร่วย               ่
ประกอบกิจการค ้าเครืองสําอางค์ อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
                          ่                                        ่                 ่         ้
ขาย โอน จํานอง จํานํ า แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สนโดยประการอืน               ่                                   ิ                   ่
บริการให ้คําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
         ่
ผลิตจําหน่ายสงออก ผลิตภัณฑ์โลหะ และ แม่พมพ์โลหะ                                                 ิ
                          ่
ประกอบธุรกิจนํ าเข ้าและสงออก ชนสวอุปกรณ์อเล็กทรอนิคส ์              ิ้ ่                            ิ
                            ่
ประกอบกิจการบริการนํ าเทียวภายในประเทศ บริการจองโรงแรมและทีพัก                                                                   ่
ประกอบกิจการขายปลีก-ขายส                                  ื้
                                     ่ง เสอผ ้าเร็จรูป รองเท ้า เครืองหนั งและสนค ้าต่างๆ                   ่                 ิ
ประกอบธุรกิจให ้คําปรึกษาทางด ้านการแสดงและรับจัดการแสดง
                      ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาให ้คําแนะนํ าทางด ้านการสอนภาษาอังกฤษ
ประกอบกิจการบริการยามรักษาการณ์ ปกป้ องรักษาความปลอดภัยให ้กับอาคาร สถานทีตางๆ                                                                         ่ ่
                           ่
ประกอบกิจการธุรกิจเป็ นทีปรึกษาในการดําเนินธุรกิจให ้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท
การให ้บริการทางด ้านโฆษณา ตัวแทนสร ้างสรรคืงานโฆษณาประชาสมพันธ์ และวางแผนการใชสอต่างๆ ให ้ลูกค ้า                                              ั                     ่ ื่
ประกอบกิจการบริการให ้คําปรึกษาแนะนํ าทางด ้านธุรกิจ แผนการตลาด รวมถึงการทําวิจัยด ้านการตลาด
        ่
จําหน่ายให ้เชา ทีปรึกษา ตัวแทนนายหน ้า เครืองจักรขนาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ทใชขุดเจาะสํารวจแหล่งนํ้ ามัน
            ่                                                        ่                                       ี่ ้
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครืองสําอาง                                   ่
ประกอบกิจการให ้คําปรึกาษาในการบริหารงานบุคคลทั่วไปฝึ กจัดอบรมสมมนาจัดทําและจําหน่ายสอสงพิมพ์                                                      ั                   ่ ิ่
      ่    ื้
นํ าเข ้า สงออก ซอขาย ผัก ผลไม ้ เครืองหัตถกรรม เครืองสาน เครืองเคลือบ และเครืองใชไฟฟ้ า     ่                             ่              ่                  ่   ้
ประกอบกิจการผลิต รับจ ้างผลิต สอ ภาพยนตร์ วีดทัศน์                   ื่                               ี
  ื้       ่ ื้
ซอ จัดหา รับ เชาซอ ถือกรรมสทธิใช ้ ครอบครอง บํารุงรักษาตลอดจนดอกผลของทรัพย์สน  ิ ์                                                                         ิ
                                      ี
ให ้บริการในด ้านการบําบัดนํ้ าเสยให ้เป็ นนํ้ าดี และสามารถนํ ามาใชประโยชน์ได ้ รับจ ้างสร ้างโรงกลันนํ้ า                                       ้                         ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเครืองดืมทุกประเภท          ่          ่
                        ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออกสนค ้าอุปโภคบริโภคต่างๆ              ิ
ประกอบกิจการค ้า ยารักษาโรค เภสชสณฑ์ เครืองมือแพทย์ เครืองมือเครืองใชทางวิทยาศาสตร์ตางๆ    ั ั                     ่                   ่            ่  ้               ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายอาหารทีผลิตจากพืชผักและเนือสตว์ทกชนิด                          ่                              ้ ั         ุ
ทําการเกษตร และเกษตรปลอดสารพิษ รวมทังการขนสงสนค ้าเกษตรดังกล่าว                                   ้             ่ ิ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า สลากออมสน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกประเภท                           ิ
ตัวแทนธุรกิจการท่องเทียวและผู ้จัดนํ าเทียว วางแผนการจัดหาทีพักและการขนสงผู ้เดินทางและนักท่องเทียว
                         ่                                ่                                 ่                   ่             ่
                                  ่
ประกอบกิจการบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหาร                                                  ่
                                   ุ
ประกอบกิจการผลิตโสตวัสดุทกรูปแบบ เชนภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ สงพิมพ์ เป็ นต ้น พร ้อมให ้บริการ          ่                                             ิ่
                       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม                               ่
ประกอบกิจการอพาร์ทเมนท์เซอร์วส สปา                            ิ
                   ่
ประกอบกิจการสปาเพือสุขภาพ กิจการนวดเพือสุขภาพ รวมทังเพือความสวยงาม                                 ่                     ้    ่
   ่
เครืองมือแพทย์
              ่ ุ่
ภัตตาคารอาหารญีปน รวมทังกิจการอืนอันเกียวกับภัตตาคาร      ้                  ่             ่
                                 ่
ให ้บริการเป็ นตัวแทนนํ าเข ้า สงออก ขายสง สนค ้าทุกประเภท ทุกชนิด ตามทีกําหนดไว ้ในแบบวัตถุประสงค์          ่ ิ                                          ่
ประกอบกิจการจัดหาและรวบรวมสมาชกสําหรับเกมสออนไลน์                               ิ                      ์
ประกอบธุรกิจรับเป็ นทีปรึกษา      ่
             ่        ึ่
บริการด ้านธุรกิจอืนๆซงมิได ้จัดประเภทไว ้ในทีอน                                         ่ ื่
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านการบริหาร หรือด ้านเทคนิคแก่วสาหกิจในเครือ                                                  ิ
                              ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออกวัสดุกอสร ้างทุกประเภท ซอและจําหน่ายวัสดุกอสร ้างทุกประเภท           ่                             ื้                      ่
ประกอบกิจการร ้านอาหาร และเครืองดืม                         ่          ่
ให ้คําปรึกษาด ้านวิศวกรรม บริการทางเทคนิคเกียวกับโครงการกลไกการพัฒนาทีสะอาดและธุรกิจโรงไฟฟ้ า                        ่                                       ่
ประกอบกิจการค ้าอสงหาริมทรัพย์ ั
                                    ุ
ประกอบกิจการผลิตโสตวัสดุทกรูปแบบ เชน รายการโทรทัศน์ วิทยุ สงพิมพ์ เป็ นต ้น พร ้อมให ้บริการเผยแพร            ่                                   ิ่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม                                 ่          ่
ประกอบกิจการให ้บริการดูแลรักษาโครงสร ้างกระดูก และสถานบริการเสริมความงาม
ประกอบกิจการให ้บริการเสริมความงามครบวงจร รวมถึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                   ิ
ประกอบกิจการภัตตาคารบาร์ ไนท์คลับ
                               ่
ประกอบกิจการค ้า การนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด ตัวโดยสารทุกชนิด  ้                ่ ่                            ่              ๋
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                   ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม รวมทังเมล็ดกาแฟ                          ่          ่              ้
ประกอบกิจการบริการด ้านกฎหมาย ทางบัญช ี
                 ื่
ประกอบกิจการผลิตสอการเรียนการสอน หนั งสอ แผ่นพับ ดีวด ี                                         ื                 ี
            ื้
ประกอบกิจการซอ-ขายสารเคมีทกชนิด                  ุ
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและจําหน่ายเฟอร์นเจอร์                        ิ
ประกอบกิจการรับออกแบบดีไซน์ ถ่ายทําภาพนิงและภาพเคลือนไหว                            ่                 ่
ประกอบกิจการขาย ให ้เช           ่า ห ้องพักอาศัย แฟลต อพาร์ทเม ้นท์ คอร์ท อาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร ้านอาหาร
           ั่
ประกอบกิจการสงเข ้ามาจําหน่ายสงออกสนค ้าเครืองสําอางค์อปกรณ์เสริมความงาม่          ิ             ่              ุ
                             ่
ประกอบธุรกิจให ้บริการนํ าเทียวต่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการนํ าเทียวทังในพืนทีและจังหวัดอืน                                    ่  ้    ้ ่    ่
      ่   ่
ผลิตเครืองดืมและผลิตภัณฑ์จากนํ้ าค ้างธรรมชาติ
                  ิ
ประกอบกิจการผลิตสนค ้า ประเภทเครืองนุ่งห่ม เสอผ ้าสําเร ้จรูป เครืองแต่งกาย เครืองประดับ และนํ าเข ้า
                                       ่                     ื้                  ่      ่
                                ่
ประกอบกิจการบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญเกียวกับด ้านพาณิชยกรรม                                 ่
       ่               ื้
การให ้เชา การขาย การซอและการดําเนินงานด ้านอสงหาริมทรัพย์                                   ั
ประกอบกิจการให ้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ทกประเภท                                 ุ
ให ้บริการรับออกแบบบ ้านและอาคารทังภายในและ-ภายนอก               ้
                ่
ธุรกิจบริการรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมปั ญหาการผลิต            ่
ประกอบกิจการให ้บริการร ้านอาหาร และจําหน่ายเครืองดืมทุกชนิด                                 ่      ่
                   ่
ประกอบธุรกิจรับเป็ นทีปรึกษาและให ้คําแนะนํ าปั ญหาเกียวกับด ้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการตลาด                ่
ประกอบกิจการจําหน่ายเสอผ ้าสําเร็จรูป       ื้
ประกอบกิจการรับจ ้างออกแบบ และผลิตสนค ้าเกียวกับ แท่ง พลาสติก และแผ่นพลาสติก           ิ        ่
ซ ือขาย ให ้เชา เชา จัดการ ก่อสร ้าง ถือกรรมสทธิทรัพย์สนและดอกผล ทําธุรกิจ อพาร์ทเม ้นท์ คอนโด
  ้       ่    ่                                      ิ ์                 ิ
               ่
นํ าเข ้า และ ขายสงเศษกระดาษ และเศษวัสดุตางๆ                                ่
ประกอบกิจการจัดหาวัสดุสําหรับโรงงานผลิตรองเท ้า
ประกอบกิจการจําหน่ายและให ้บริการติดตังซอมแซม บํารุงรักษากล ้องวงจรปิ ด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ้ ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อปโภค บริโภค จากสมุนไพร                      ุ
จัดหาวัสดุอปกรณ์ เครืองมีอเครืองใชในงานก่อสร ้าง
        ุ            ่             ่     ้
                         ่ ้ ่
ประกอบกิจการธุรกิจให ้เชาพืนทีในเว็บไซด์ เพือการโฆษณา เเละซอ- ขาย เเลกเปลียนสนค ้าต่างๆ         ่                         ื้         ่  ิ
ประกอบกิจการให ้บริการจัดทําเอกสารเพือการพิสจน์สญชาติ                  ่              ู       ั
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการพาณิชย์ขายสนค ้าทางอินเตอร์เน็ ท        ิ
ผลิตและจําหน่ายเฟอรนิเจอร์
ประกอบกิจการให ้บริการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานเอกชนและราชการ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการบริการทางด ้านกฎหมาย ทางบัญช ี ทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม รวมทังกิจการโฆษณา                                              ้
                     ่
ประกอบกิจการบริการซอมแซมบํารุงรักษาอากาศยานอุปกรณ์ตางๆของเครืองบิน                                          ่        ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการจําหน่ายกล ้องวงจรปิ ด อุปกรณ์ไฮโดรลิก
ประกอบกิจการค ้า จําหน่ายอะไหล่และเครืองมืออิเล็คทรอนิค                     ่
ประกอบกิจการขายส         ่ง ขายปลีก เตาเผาขยะทุกประเภททุกขนิด
                           ื้
ประกอบกิจการจําหน่ายเสอผ ้า เครืองใช ้ ขนมและผลิตเครืองใชสําหรับสตว์   ่                                  ่     ้      ั
ประกอบกิจารรับเหมาก่อสร ้างอาคารพาณิชย์ ทีพักอาศัย                              ่
ประกอบกิจการธุรกิจด ้านโทรคมนาคม สอ ไอที ทุกประเภท                  ื่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างทุกประเภท
จัดหาและจําหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ เครืองคอมพิวเตอร์                 ่
ประกอบกิจการบริการตกแต่งภายใน-ภายนอกบ ้าน อาคารและสถานทีตาง ๆ                                                  ่ ่
ประกอบกิจการค ้ากระดาษ เหล็ก โลหะ พลาสติก แก ้ว ทุกชนิด
ประกอบกิจการผลิตจําหน่าย นํ าเข ้า เครืองสําอางค์                  ่
                               ื    ิ่
ประกอบกิจการจําหน่ายหนั งสอ สงพิมพ์ซอฟท์แวร์ เครืองเขียน แบบเรียน และอุปกรณ์ด ้านการศกษาทุกประเภท                   ่                           ึ
                        ื่
ประกอบกิจการผลิตและสอโฆษณาประชาสมพันธ์ทกชนิด อาทิเชนแผ่นพับ ใบปลิว เอกสารสงพิมพ์ตาง ๆ        ั            ุ               ่               ิ่  ่
ประกอบกิจการรับเป็ นทีปรึกษา ให ้ความรู ้และให ้คําแนะนํ าด ้านการขาย      ่
            ื้
ประกอบกิจการซอขาย แลกเปลียน นํ าเข ้า รถยนต์จากต่างประเทศ ทุกชนิด ทุกประเภท                    ่
           ่
ดําเนินกิจการเกียวกับการติดตังสาธารณูปโภคทุกประเภททีเกียวเนืองกับการก่อสร ้าง             ้                                             ่ ่       ่
ประกอบกิจการรับเป็ นผู ้บริหารงานด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจําหน่าย
             ื้
ประกอบกิจการซอขายผ ้า และเสอผ ้าสําเร็จรูป                                        ื้
ประกอบกิจการประมูลสนค ้าเพือจําหน่าย                       ิ           ่
      ่
นํ าเข ้า สงออก ถ่านหิน นํ้ ามันเชอเพลิงและผลิตภัณฑ์อย่างอืนทีกอให ้เกิดเชอเพลิง               ื้                                            ่ ่ ่         ื้
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์ส                                   ่องสว่าง อะไหล่และอุปกรณ์อเล็คทรอนิคสทกชนิด                        ิ             ์ ุ
ประกอบกิจการซอขายบรรจุภัณฑ์ ื้
       ื้
รับเหมาซอขาย ผลิต ติดตัง ประกอบ อุปกรณ์สอการเรียนการสอน อุปกรณ์สอสารข ้อมูล โทรคมนาคมทุกชนิด้                                   ื่                              ื่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง
                ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย สนค ้าอุปโภค เชน เครืองเขียน เครืองครัว และสนค ้าทีทําจากพลาสติก   ิ                           ่        ่               ่            ิ       ่
จําหน่ายถุงพลาสติก และ กระดาษ ทุกประเภท
                  ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด สลากการกุศล  ื้
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์ ต่อพ่วงทุกชนิด                                       ้
                   ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
                     ื้
ประกอบกิจการซอมา ขายไปและให ้เชาอุปกรณ์เครืองเล่นทุกประเภททีเกียวกับการจัดงานสงสรรค์รนเริง                         ่                    ่                ่ ่           ั  ื่
ประกอบกิจการขายและบริการเกียวกับการป้ องกันและกําจัดแมลง มด ปลวงก หนู ยุง แมงลสาป                    ่
                      ื้
ประกอบกิจการซอจําหน่ายโต๊ะเก ้าอีทใชในสํานักงาน                                          ้ ี่ ้
ประกอบกิจการจําหน่าย สงออก และนํ าเข ้า เครืองจักรทุกชนิด                 ่                                     ่
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส ์ เครืองสําอางค์ อาหารเสริมสุขภาพ                      ่
ขายอุปกรณ์เครืองมือและวัสดุสนเปลืองทุกประเภทสําหรับสํานั กงาน
          ่                                           ิ้
                                       ่
ประกอบกิจการค ้า เครืองจักร เครืองยนต์ เครืองมือกล เครืองทุนแรง ยานพาหนะ เครืองกําเนิดไฟฟ้ า                 ่                ่              ่          ่              ่
ค ้าเครืองสําอางค์ อุปกรณ์เครืองมือและเครืองใชเสริมความงาม
     ่                                             ่                       ่              ้
ประกอบกิจการนํ าเข ้าเครืองจักร ซอมบํารุง                       ่                     ่
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ และสอทางภาพและเสยงทุกชนิด เชน วีดโอพรีเซนต์ หรือเพลงประกอบรายการ                           ื่                       ี           ่      ี
ประกอบกิจการ ซอ และจําหน่าย สลากการกุศล สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกชนิด   ื้
                                          ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก ขายปลีก ขายสงเสอผ ้า เครืองหนัง อาหารสด อาหารแห ้ง เครืองจักรทุกชนิด                                ่ ื้             ่                         ่
ประกอบกิจการค ้า ช                             ้                    ั้           ิ
                                      ันวางของ ชนวางสนค ้าหรือสงของซงทํามาจากวัสดุตางๆ เชนเหล็ก,ไม ้,พลาสติก                ิ่  ึ่                 ่        ่
ประกอบกิจการผลิตสร ้างสรรค์สอทุกชนิด เชน สอสงพิมพ์ วีดโอ อินเตอร์เน็ ต                     ื่                     ่        ื่ ิ่            ี
                        ื้
ประกอบกิจการซอขายจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิกจารซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด ื้
        ่ ่
วัสดุกําจัดกลินทีทําจากแร่ หรือวัสดุธรรมชาติ
รับเหมาก่อสร ้าง
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ื้
ประกอบกิจการค ้าคอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่                                           ้
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและสงออกกระดาษทุกชนิด                          ่
                            ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการเป็ นนายหน ้าตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครืองบิน รถยนต์                                                                ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระเป๋ า เส                                                          ้
                                                                          ือผ ้า รองเท ้า เครืองแต่งกายของทีระลึก     ่               ่
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล         ื้
ประกอบกิจการรับจ ้างถ่ายภาพ และบันทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหว                                                        ่                 ่
                               ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ประกอบกิจการออกแบบโฆษณาและออกแบบสงพิมพ์พร ้อมทังรับทําอาร์ตเวอร์คและทําวารสาร                                             ิ่                 ้
รักษาความปลอดภัย
ประกอบกิจการรับพิมพ์หนั งสอ จัดทําอาร์ตเวิรคทุกประเภท                       ื                       ์ ์
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด        ื้
บริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สนอาคาร สํานั กงานห ้างร ้าน                                       ิ
                                     ่ ื้
จัดเก็บค่างวด ค่าเชาซอหรือเงินอืนใด จัดสงให ้แก่ผู ้ว่าจ ้าง ติดตามเร่งรัดหนีสนฟ้ องร ้องดําเนินคดี              ่            ่                                  ้ ิ
จัดฝึ กอบรมสมนา ั
จําหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้ าปั๊ มนํ้ าวาล์วนํ้ าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ าตู ้คอนโทรลเครืองกรองอากาศเครืองกรองนํ้ า                                               ่             ่
ประกอบกิจการค ้า ผลิต จําหน่าย สนค ้าประเภทสมุนไพร                 ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า สําหรับบ ้านทีอยูอาศัย สํานักงาน                                     ่ ่
จําหน่ายวัสดุกอสร ้าง แผ่นเมทอลช
          ่                               ีท ฉนวน เครืองเหล็ก               ่
ประกอบกิจการร ้านขายปลีกทางเภสชกรรม เวชภัณฑ์ และสนค ้าทางการแพทย์            ั                                         ิ
ประกอบกิจการบริหารจัดการ ฝึ กอบรมซงไม่ใชการเรียนการสอนปกติ                      ึ่           ่
กิจการร ้านเสริมสวย สปา ทําเล็บ
            ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย จัดเชา เชาซอ ให ้เชา ซงวัสดุอปกรณ์ไอที    ่      ่ ื้                    ่       ึ่        ุ
จําหน่ายวารสาร นิตยสารและสงพิมพ์อนๆ                 ิ่              ื่
ประกอบกิจการค ้า วัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือใชในการก่อสร ้าง เครืองมือชางทุกประเภท
                          ่                                     ่               ้                  ่        ่
                                    ิ่
ประกอบกิจการจัดทําวารสาร สงพิมพ์ หนั งสอพิมพ์ หนั งสอสารสนเทศ และรับพิมพ์งานโฆษณาทุกชนิด              ื                       ื
ประกอบกิจการค ้าสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ า อะไหล่ไฟฟ้ า เบรคเกอร์ ท่อสายไฟ
ประกอ่บกิจการค ้าวัสดุกอสร ้าง เครืองมือชางทุกประเภทส ี เครืองมือทาส ี
                         ่              ่               ่                                ่
ประกอบธุรกิจให ้บริการ รับดูแล รับเลียง ผู ้สูงอายุ คนชรา ผู ้เจ็บป่ วย และเด็ก       ้
           ่
ผลิตอะไหล่เครืองจักรอุตสาหกรรม
       ั
ธุรกิจด ้านอสงหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิขย์งานก่อสร ้างและงานโยธาทุกประเภท
ประกอบกิจการจัดทําหนังสอพิมพ์ สอโฆษณาและประชาสมพันธ์ทกชนิดื                ื่                                       ั       ุ
นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายรถทุกประเภทรวมถึงวัสดุ-อุปกรณ์ทเกียวข ้องกับรถทุกประเภท                                          ี่ ่
ประกอบกิจการปรึกษาด ้านการตลาด
              ื้
ประกอบกิจการซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการค ้าอสงหาริมทรัพย์      ั
ประกอบธุรกิจให ้บริการเก็บหนี้ ติดตามหนี้ ติดตามทรัพย์สน ให ้แก่บคคล และองค์ของรัฐ                                          ิ          ุ
                 ่                    ิ
ประกอบกิจการขนสงและถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ทังภายในและต่างประเทศ                           ้                                   ้
ประกอบกิจการผลิตจําหน่ายอุปกรณ์และเครืองมือทีใชในงานอุตสาหกรรม                          ่            ่ ้
ประกอบกิจการโม่หน        ิ
ประกอบกิจการตกแต่งภายใน ปรับปรุง ต่อเติม ทาส ี ภูมทัศน์ และงานทีเกียวกับการจัดการสวนต่างๆ                                ิ                  ่ ่
ประกอบกิจการค ้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสงอืนซงมีลักษณะคล ้ายคลึงกันทังทีอยูในสภาพวัตถุดบ                     ิ่ ่ ึ่                                ้ ่ ่           ิ
   ื้
ซอมาขายไป อุปกรณ์นวเมติค อะไหล่และชนสวนเครืองจักรโรงงาน
                        ิ                                ิ้ ่               ่
ประกอบกิจการค ้า วัสดุกอสร ้าง อุปกรณ์และเครืองมือเครืองใชในการก่อสร ้าง
                           ่                                     ่               ่        ้
ขายยาหรือเคมีภัณฑ์ทใช            ี่                         ั
                            ้สําหรับพืช สตว์เพือบํารุงรักษาป้ องกันทําลายหรือกําจัดศัตรูพชหรือโรคพืชและสตว
                                                       ่                                                   ื          ั
ให ้บริการด ้านวิศกรรม
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
ประกอบกิจการค ้าอุปกรณ์ทําความร ้อน ระบบทําความร ้อนพลังงานแสงอาทิตย์
  ่
สงเสริมความร่วมมือทางการศกษาระหว่างประเทศไทย-จีน และนานาประเทศ  ึ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ ถนน สะพาน เขือน                                           ่            ่             ่
ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายสติ๊ กเกอร์ สอสงพิมพ์ทกชนิดและเป็ นตัวแทนจําหน่ายผ ้าหมึก                 ื่ ิ่                ุ
                    ่                       ๋
ธุรกิจการให ้บริการเกียวกับการจองตัวเครืองบิน และทีพักทุกประเภท ธุรกิจทัวร์ และการนํ าเทียวทัศนาจร   ่                     ่                                     ่
                   ่
ประกอบกิจการนํ าเทียวรวมทังธุรกิจทีเกียวกับการนํ าเทียวทุกชนิด้                ่ ่                          ่
ประกอบกิจการรับเป็ นผู ้บริหารงานด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการตลาดและการจัดจําหน่าย
ประกอบกิจการให ้บริการรับขนย ้ายของทุกประเภท อาทิเชน เครืองจักรเฟอร์นเจอร์และเครืองใชสํานักงาน                                     ่       ่        ิ           ่  ้
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านผลิตส                        ือสารมวลชนและให ้คําปรึกษาเกียวกับการทําสอทุกชนิด
                                         ่                                                     ่         ื่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร สถานทีทําการ                                      ่
      ่
การขายสงโดยได ้รับค่าธรรมเนียม หรือโดยการทําสญญา                                             ั
         ้
จําหน่ายติดตังบํารุงรักษา ระบบเครืองปรับอากาศและระบบทําความเย็นทุกชนิด     ่
                              ่
ประกอบกิจการค ้า จําหน่ายสงออกอุปกรณ์ประกออาหารประเภทสเตนเลส เชนเตาบาร์บคว และอุปกรณ์อนๆ ทุกชนิด                                                  ่          ี ิ       ื่
        ้
รับเหมาติดตังกล ้องวงจรปิ ดทุกสถานที่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ                                                    ่            ่
                  ่
ประกอบกิจการให ้เชา บริการและจัดหา สงหาและอสงหาริมทรัพย์                         ั                  ั
ประกอบกิจการค ้าไม ้ประดับ
    ื้
ซอและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
               ่ ิ
ให ้บริการด ้านขนสงสนค ้าภายในประเทศ
ขายเครืองจักรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หล่อลืนสําหรับรถยนต์ เครืองจักรอุตสาหกรรม แบตเตอรี่
     ่                                                     ่                      ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
             ้
ประกอบกิจการเลียงไก่ สตว์ทกชนิด และกิจการคอกปศุสตว์ั   ุ                                        ั
รับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด รวมทังรับทํางานโยธาทุกประเภท       ้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ทีพักอาศัย สถานทีทําการ สะพาน ถนน อุโมงค์                       ่                   ่
                   ่            ่
ประกอบกิจการค ้าเชาแลกเปลียน ซอมและบริการเครืองใชไฟฟ้ า และอุปกรณ์         ่                    ่        ้
ประกอบกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิดและรับจ ้างบริหารการพัฒนาการเพาะปลูก
               ่        ่ ่
ขายอาหารและเครืองดืมทีจัดเตรียมไว ้พร ้อมทีจะบริโภคได ้ทันที                          ่
ประกอบกิจการรับพิมพ์งานอิงค์เจ ้ท สอโฆษณาทุกชนิด                    ื่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทุกชนิด ทุกประเภท
ประกอบกืจการธุรกิจขายปลีกและสงเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองมือ-อุปกรณ์และอะไหล่   ่       ่                       ่
                  ่                    ิ
ประกอบกิจการขนสงและขนถ่ายสนค ้าและคนโดยสารทังทางบกทางนํ าทางอากาศและระหว่างประเทศ                          ้
                    ่
รับเป็ นผู ้บริหารงานเกียวกับด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจําหน่าย
ประกอบกิจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการรับพิมพ์สติกเกอร์
              ้                             ่
ออกแบบและติดตังระบบเครือข่ายเกียวกับงานด ้านคอมพิวเตอร์ พร ้อมระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          ื้
ประกอบกิจการซอมาขายไปผลิตภัณฑ์ด ้านความงาม อาหารเสริม รวมถึงสนค ้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ                                            ิ
ขายส ้      ั                                ั
    ่งเนือสตว์และผลิตภัณฑ์เนือสตว์ เนือ ชนสวนของสตว์ เชน ไก่ เป็ ด ห่าน หมู วัว แพะ แกะ
                                    ้              ้    ิ้ ่            ั        ่
ประกอบกิจการบริการงานสอโฆษณาทุกชนิด          ื่
ประกอบกิจการจําหน่ายและเป็ นตัวแทนซอและขาย นํ าเข ้า สงออก ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวทังร่างกาย        ื้                     ่                   ้
                     ่
รับเป็ นผู ้บริหารงานเกียวกับด ้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจําหน่าย
                                  ่
ประกอบกิจการผลิต จําหน่าย ซอมและดัดแปลงเตาสตรีม เครืองทําไอนํ้ า หม ้อนํ้ า โดยใชเชอเพลิงทางการเกษตร                        ่                     ้ ื้
รับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการถนน สะพาน เขือน อุโมงค์              ่                      ่              ่
เป็ นนายหน ้า ตัวแทนจําหน่ายเกียวกับ เครืองสําอาง อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช ้ เสริมความงาม
                                   ่                  ่                       ่       ่
      ่                          ่
รับจ ้างซอมแซมบํารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และเครืองคอมเตอร์ฮาร์ทแวร์พร ้อมอุปกรณ์และอะไหล่                             ่
การให ้ตําแนะนํ า และการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนการตลาดเพือการดําเนินธุรกิจและการเงิน                                        ่
                              ่
บริการรับจ ้างรับเหมาค ้าแรงเพือการปฎิบัตงานในการผลิตประกอบ บรรจุ ทําความสะอาดหรือตามวัตถุประสงค์    ิ
ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารทีเกียวข ้องกับการเลียงสตว์ทกชนิด        ่ ่                      ้    ั       ุ
รับเหมาก่อสร ้าง
รับเหม่าก่อสร ้าง
ประกอบกิจการรับจ ้างติดตัง ตกแต่ง ซอมแซม ประตูเหล็กม ้วน หลังคา
                           ้                   ่
ให ้บริการแนะนํ าปรึกษาด ้านวิศวกรรม และการควบคุมการก่อสร ้าง
ประกอบกิจการรับเหมาตักขน ดิน หิน ทรายและวัสดุกอสร ้างอืนๆ ด ้วยรถบรรทุกพร ้อมพนักงานขับรถ                    ่           ่
ประกอบกิจการรับเหมางานสาธารณูปโภค งานด ้านก่อสร ้างอาคาร ระบบไฟฟ้ า ประปา
ประกอบกิจการค ้ากล ้องวงจรปิ ด สญญากันขโมย                  ั
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้า อุปกรณ์ป๊ ั มลม ฟิ ลเตอร์ แอร์ดรายเออร์
  ื้     ่        ่        ่ ื้
ซอ ขาย เชา ให ้เชา เชาซอ ขายฝาก จํานอง อสงหาริมทรัพย์รวมทังการจํานํ า เชา ให ้เชาสงหาริมทรัพย์             ั                    ้         ่     ่ ั
ประกอบกิจการเกียวกับการกอสร ้างการซ
            ่                                      ่อมแซมอาคารประเภทต่าง ๆ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนจําน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                 ่        ่
ให ้บริการทําแหวนรุน เครืองหมายนั กศกษา พวงกุญแจ หัวเข็มขัด ของทีระลึก หนังสอรุน เสอรุน   ึ                                   ่        ื ่      ื้ ่
รับจ ้างวางระบบงานไฟฟ้ า ประปา
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านโทรคมนาคมและอืนๆทีเกียวข ้อง                              ่    ่ ่
                      ื้
รับออกแบบ ตัดเย็บ เสอผ ้าสําเร็จรูป เครืองนุ่งห่ม เครืองแต่งกาย และเครืองใชประเภทตัดเย็บ     ่              ่                    ่     ้
 ิ
สนค ้าอุปโภคบริโภค
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
โรงงานผลิตและจําหน่าย ผลไม ้แปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผักและผลไม ้ทุกชนิด
ให ้บริการงานวิจัยการตลาด งานวิจัย งานโฆษณา ประชาสมพันธ์สนค ้า รวมทังวิเคราะห์และประเมินผล        ั     ิ                ้
               ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้า สงออก จําหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย
                ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายสนค ้าอุปโภคและบริโภคตามความต ้องการสนค ้าของลูกค ้า                          ิ
ประกอบกิจการบริการด ้านกฎหมาย ทางบัญช                         ี ทางวิศวกรรม รวมทังกิจการโฆษณา ้
       ่
ให ้บริการทีปรึกษา ตรวจสอบ และ ฝึ กอบรมทางด ้านความปลอดภัย
จําหน่ายพืชผลเกษตร
                     ้
ให ้คําปรึกษาออกแบบ ติดตัง วางระบบ จําหน่าย ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รับเหมาก่อสร ้างทุกชนิด
                                 ื้
ประกอบกิจการนายหน ้าตัวแทน ซอ ขายทีดน อสงหาริมทรัพย์ รวมทังเป็ นทีปรึกษาด ้านธุรกิจ
                                         ่ ิ    ั                 ้       ่
ประกอบกิจการนํ าเข ้าและจําหน่ายชุดทดสอบสารเสพติดทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ทเกียวกับสนค ้าดังกล่าว                               ี่ ่   ิ
รับบริการให ้บันทึกเส   ียง ตัดต่อเสยง           ี
ค ้าหินแกรนิต หินอ่อน หินกาบ หินทราย ตลอดจนหินธรรมชาติทกชนิดสําหรับงานก่อสร ้างงานตกแต่งทุกประเภท        ุ
ประกอบกิจการนํ าเข ้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศได ้แก่กาวติดไม ้เพือจําหน่ายในประเทศ                 ่
ประกอบกิจการรับจ ้างรักษาความปลอดภัย
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย ยาม
ผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด
                          ั
ประกอบกิจการจัดอบรมและสมนาวางแผนการตลาดทุกชนิดทุกประเภท
ผลิตและจําหน่ายขนมเค ้ก ขนมปั งขนมอบแห ้ง ผลิตภัณฑ์อาหารและเครืองดืม                                ่       ่
                    ่            ิ
ประกอบกิจการ ประมูลเพือขายสนค ้าและรับจ ้างทําของ ตามวัตถุประสงค์ทังหมดให ้แก่บคคล คณะบุคคลนิตบคคล                   ้            ุ   ิ ุ
  ื้    ิ
ซอ ขายสนค ้าไอที อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเล็คทรอนิกส ์
                         ่
รับเหมาตกแต่ง จัดกิจกรรมสงเสริมการขายและงานโฆษณาประชาสมพันธ์ทกชนิด                            ั         ุ
ประกอบกิจการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
            ่               ่
จําหน่ายเสาเข็ม เครืองมือ เครืองจักร วัสดุอปกรณ์ งานโยธาวิศวกรรม งานก่อสร ้างทุกชนิดุ
           ิ
ประกอบธุรกิจขายสนค ้า เครืองตกแต่งและของใชในครัวเรือน
                       ่                         ้
     ่
รับเป็ นทีปรึกษา รับอบรม ฝึ กอบรม และให ้คําแนะนํ าด ้านการขายบริหารงานและพัฒนาคุณภาพบุคคลากรการขาย
บริการทางสถาปั ตยกรรม
                              ่
ประกอบธุรกิจการจําหน่ายปลีกสงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอาหารเพือสุขภาพ                                ่
ประกอบธุรกิจเกียวกับสนามกอล์ฟ สอนไดร์กอล์ฟ จัดแข่งขันกอล์ฟ จัดอบรมสมนาเกียวกับการเล่นกอล์ฟ
         ่                                                                  ั    ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
          ่
จําหน่ายวัสดุเครืองมือแพทย์ทกชนิด            ุ
        ่                           ่
บริการรับเป็ นทีปรึกษา ให ้คําแนะนํ าเกียวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                  ิ่
ประกอบกิจการทางด ้านสงพิมพ์ ตัวแทนโฆษณา รวมทังกิจการด ้านโฆษณา                   ้
บริการทางสถาปั ตยกรรม
ประกอบกิจการค ้าเครืองมือกล เครืองทุนแรง เครืองกําเนิดไฟฟ้ า เครืองมือชาง
              ่                    ่  ่        ่                 ่         ่
ประกอบธุรกิจนํ าเข ้าและจําหน่ายรถยนต์ทกชนิด                  ุ
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                        ื่
ประกอบกิจการรับออกแบบสอโฆษณา ป้ ายโฆษณา และสงพิมพ์ทกชนิด พร ้อมติดตัง รับจ ้างพิมพ์            ิ่      ุ                  ้
ให ้บริการทางด ้านกฎหมาย
                 ิ
ประกอบกิจการจําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภครวมถึงสงออกสนค ้าประเภทดังกล่าว              ่      ิ
                                     ิ ์
ออกแบบ พัฒนา และจัดจําหน่ายลิขสทธิซอฟท์แวร์สําเร็จรูปสําหรับลูกค ้าทังภายในและต่างประเทศ                         ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด     ิ
ประกอบกิจการให ้บริการสถานทีในการถ่ายภาพโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์ วีดโอ วีซดและละคร
                             ่                                      ี         ี ี
                                      ิ
ประกอบกิจการให ้บริการผลิตจําหน่ายสนค ้าเครืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีด ้านวิศวกรรมและสงแวดล ้อม
                                             ่                                      ิ่
ประกอบกิจการรับทําการวิจัย การฝึ กอบรม การให ้บริการวิชาและการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาการ
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้า จําหน่ายสลากออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด      ิ
ประกอบกิจการการค ้าวัตถุดบเคมีภัณฑ์ทกชนิด ิ                 ุ
ประกอบกิจการกู ้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชธนาคารนิตบคคลหรือสถาบันการเงินอืนและให ้กู ้ยืมเงิน                    ี               ิ ุ                                  ่
ประกอบกิจการร ้านขายปลีกเครืองเรือน และเครืองตกแต่งบ ้านเรือน         ่                                  ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้าง ถนนสะพาน และงานโยธาต่างๆ ตลอดจนการจําหน่ายวัสดุอปกรณ์                                                                                   ุ
ประกอบกิจการค ้าเครืองส             ่    ําอาง เครืองมือและเครืองใชเสริมความงามทุกชนิด   ่                      ่         ้
         ื้
ประกอบกิจการซอ ขาย นํ าเข ้า สงออก รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถโดยสาร               ่
ประกอบกิจการฝึ กอบรม สมมนาเพือการจัดงานประชุมในระดับต่างๆ  ั                     ่
ประกอบกิจการบริการด ้านคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการร ้านอาหารและเครืองดืม                               ่         ่
รับตรวจสอบและประเมินความเสยหายของทรัพย์สนทีเอาประกันภัยให ้กับบริษัทผู ้รับประกันภัย  ี                                   ิ ่
           ื้
ประกอบกิจการซอขายให ้เชาอสงหาริมทรัพย์              ่         ั
                      ่
ประกอบการรับเป็ นทีปรึกษาให ้คําแนะนํ าด ้านการขาย บริหารงานและการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรขาย
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากกออมสน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                                ิ
ขายวัสดุคอมพิวเตอร์ ขายปลีกเครืองใชสํานั กงาน                           ่              ้
                 ื้
ประกอบกิจการรับซอขายอะไหล่เครืองยนต์อปกรณ์หรือโลหะทุกชนิดทีใชกับรถยนต์                    ่              ุ                                      ่ ้
ประกอบกิจการค ้า ยา ยารักษาโรค เครืองมือเครืองใช                                    ่               ่      ้ทางวิทยาศาสตร์
ให ้บริการออกแบบผลิตจําหน่าย รับจ ้างประกอบ ให ้เชา ติดตัง ทดสอบ ตรวจรับ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้ า พลังงาน                                ่              ้
                                ้
ประกอบกิจการรับจ ้างติดตังอลูมเนียม กระจก ฝ้ าเพดานและงานก่อสร ้างทั่วไป       ิ
  ื้
ซอ ขาย ผลิตภัณฑ์เครืองสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ่
ประกอบกิจการผลิต รับจ ้าง นํ าเข ้า-สงออก จําหน่าย ซอขาย จิวเวลรี่ และเครืองประดับทุกชนิด            ่                              ื้                           ่
จําหน่ายรถยนต์ พร ้อมศูนย์บริการ รวมทัง จําหน่ายปลีก-สง อะไหล่รถยนนต์                            ้                              ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการให ้บริการด ้านการโฆษณา ทุกประเภท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานทีทําการ ถนน สะพาน เขือน อุโมงค์                                                  ่                  ่            ่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทน นายหน ้าจําหน่ายสลากออมสน สลากินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกชนิด                                              ิ
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล
ประกอบกิจการค ้า ร ้านเบเกอรี่ ร ้านกาแฟ อาหารคาวหวานทุกชนิด อาหารเพือสุขภาพ                                                                           ่
ประกอบกิจการค ้า อุปกรณ์ตกแต่งรถ ชวงล่างรถ ทังในและต่างประเทศ                               ่                  ้
    ่
เป็ นทีปรึกษาและรับว่าความคดีตาง ๆ รวมถึงดําเนินงานเกียวกับกฎหมายทุกประเภท        ่                                                ่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร ้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย งานก่อสร ้างอย่างอืนทุกชนิด                                                       ่                         ่
                              ่
ผลิต จําหน่าย ประกอบ ซอมแซมของเด็กเล่น รวมทังชนสวน อะไหล่ และอุปกรณ์ทเกียวข ้องทุกชนิด                                      ้ ิ้ ่                                     ี่ ่
ประกอบกิจการผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์
            ื้
ประกอบกิจการซอขายอาหารเพือสุขภาพ และเป็ นนายหน ้าตัวแทนจําหน่ายอาหารเพือสุขภาพ  ่                                                                                ่
                       ่
ประกอบกิจการขายสงเครืองมือเครืองใชในสํานั กงาน เชน คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร
                             ่                        ่           ้                          ่                    ่
                                   ิ
เป็ นนายหน ้าตัวแทนหาสมาชกเพือจําหน่ายสนค ้าอุปโภคและบริโภคทังในและต่างประเทศ         ่                       ิ                                    ้
บริการการค ้านํ าเข ้าเครืองอุปโภคบริโภค     ่
                   ิ
ประกอบกิจการค ้าสนค ้าทางเกษตรกรรมทุกชนิด
      ิ
จําหน่ายสนค ้าอุปโภคและบริโภค เชน วัสดุกอสร ้าง เครืองเขียนแบบพิมพ์ อาหารและเครืองดืม             ่            ่                     ่                                  ่   ่
ประกอบกิจการ สร ้าง ผลิต ภาพยนตร์โฆษณา วีดโอ สารคดี งานโฆษณา ทุกชนิด                                         ่ ี
                ่
ประกอบกิจการรับซอม บํารุงเครืองจักร เครืองจักรกลทุกชนิด             ่                          ่
ประกอบกิจการค ้าผัก ผลไม ้ หน่อไม ้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเสน เครืองดืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้ สุราเบียร์                                                   ้    ่   ่
        ้ ่
ให ้บริการติดตัง ซอมแซม จําหน่ายเครืองปรับอากาศพร ้อมทังอุปกรณ์อะหลัย                         ่                                     ้             ่
ประกอบกิจการจําหน่ายและซอขายนํ าเข ้าสงออก อาหารปลาเหยือตกปลาทุกชนิด  ื้                               ่                                   ่
                    ิ่
ประกอบกิจการค ้าสงเทียมอาวุธปื น และอุปกรณ์ ชนสวนอะไหล่ทเกียวข ้อง                                             ิ้ ่                     ี่ ่
ประกอบกิจการขายยาและป้ องกันโรคสําหรับคนและสตว์ ยาสําเร็จรูป แผนปั จจุบัน แผนโบราณ อาหารเสริมสุขภาพ                                  ั
                     ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมทังธุรกิจทีเกียวข ้องกับการนํ าเทียวทุกชนิด   ้                     ่ ่                                   ่
               ่
การขายปลีก ขายสง โลหะผสมเหล็ก เหล็ก
              ื้
ประกอบกิจการซอมาขายไป พร ้อมกับบริการให ้เชา เต ้นท์ เก ้าอี้ อุปกรณ์เครืองใชสํานักงาน รวมทังอุปโภค                            ่                                   ่       ้        ้
จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ติดตังและให ้คําปรึกษาและซอมบํารุง เครืองจักร เครืองมือ อุปกรณ์อตสาหกรรม
                                      ้                                                  ่                 ่          ่            ุ
                                  ี
การออกแบบและผลิตมัลติมเดีย สอการสอน สอการนํ าเสนอ สอสงพิมพ์ แอนิเมชน เว็บไซค์และซอฟแวร์       ื่                    ื่                          ื่ ิ่                  ั่
ประกอบกิจการจําหน่ายพืนยางสนามกีฬาและพืนยางสงเคราะห์ พืนยางทุกชนิด หญ ้าเทียมทุกชนิด
                           ้                                             ้            ั                   ้
จําหนายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                    ่
ประกอบกิจการให ้เชา อพาร์ทเม ้นท์ อสงหริมทรัพย์                           ั
ประกอบกิจการตัดต่อ ผลิตรายการโทรทัศน์
ประกอบธุรกิจเกียวกับโฆษณา ประชาสมพันธ์
              ่                                   ั
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
     ื้                  ่
ค ้า ซอขาย ผลิต เครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่ ระบบข ้อมูล เครืองมือคอมพิวเตอร์                                                     ่
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบกิจการการค ้าประกอบเครืองประดับรถยนต์                ่
ขายอาหารและเครืองดืม        ่       ่
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์
ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์ อากาศ นํ้ า บริการซอมแซม บํารุงรักษาติดตัง สอบเทียบเครืองมือวิทยาศาสตร์             ่                                     ้             ่
ประกอบธุรกิจท่องเทียว              ่
รับจ ้างสร ้างสรรค์ งานโฆษณา ประชาสมพันธ์ ผลิตสงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา         ั                ิ่
ประกอบกิจการให ้บริการเช                 ่าวัสดุอปกรณ์ และห ้องสําหรับใชในการตัดต่อภาพและเสยงของภาพยนตร์ สอโฆษณา
                                        ุ                                     ้                         ี          ื่
ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
                          ่                ่
ประกอบกิจการค ้าปลีก-สง นํ าเข ้า สงออก เครืองมือ เครืองจักรและอุปกรณ์ชนสวนเครืองจักร             ่                 ่                          ิ้ ่    ่
               ื้
ประกอบกิจการซอ-ขาย ให ้เชาอสงหาริมทรัพย์และสงหาริมทรัพย์     ่     ั                            ั
                      ่
ประกอบกิจการนํ าเทียว รวมถึงบริการอืนทีเกียวข ้องทุกชนิดทุกประเภท               ่ ่ ่
ให ้บริการทรีทเม ้น
       ่
การขายสงเครืองจักรและอุปกรณ์ทใชในการอุตสาหกรรม
             ่                            ี่ ้
ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนนายหน ้า ซอขาย ทีดน                         ื้          ่ ิ
        ิ                           ่ ่
จําหน่ายสนค ้าอุปโภคบริโภคทีเกียวข ้องกับชวตประจําวันทังระบบค ้าปลีกร ้านสะดวกซอและระบบแฟรนไชน์       ี ิ                    ้                             ื้
ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายในทุกประเทศ
ประกอบกิจการรับสร ้างแพลอยนํ้ า เค