Contoh Fail Meja (Puan Rozi Bt. Tamin ... - Universiti Putra Malaysia

Document Sample
Contoh Fail Meja (Puan Rozi Bt. Tamin ... - Universiti Putra Malaysia Powered By Docstoc
					              FAIL MEJA

NAMA                   ROZI BINTI TAMIN

NO. KAD PENGENALAN            760828-04-5308

JAWATAN                 PENOLONG PENDAFTAR

GRED                   N41

BAHAGIAN/SEKSYEN/JABATAN         SEKSYEN JAMINAN KUALITI

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)        PEJABAT PENDAFTAR

TARIKH MEMEGANG JAWATAN         27 MAC 2006
TARIKH PENEMPATAN
(Tarikh penempatan di Bahagian    /  27 MAC 2006
Seksyen / jabatan berkenaan)
NO. TELEFON               03-8947 2027

EMAIL                  t_rozi@putra.upm.edu.my

FAKS                   03-8942 6468

TARIKH DIBUKA

NO. SEMAKAN               00

TARIKH DIKEMASKINI            -*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali berlaku pertukaran pegawai atau
portfolio tugas.
ARAHAN


 1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-
  tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.


 2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah:


    (a)  Maklumat organisasi;
    (b)  Struktur organisasi;
    (c)  Maklumat Pusat Tanggungjawab (PTJ);
    (d)  Struktur organisasi PTJ;
    (e)  Senarai tugas, kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai
       pegawai lain;
    (f)  Proses kerja (untuk setiap senarai tugas);
    (g)  Carta aliran kerja (mengikut senarai tugas);
    (h)  Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan;
    (i)  senarai semakan (mengikut senarai tugas);
    (j)  Senarai jawatankuasa yang dianggotai;
    (k)  Senarai borang-borang yang digunakan;
    (l)  Norma-norma kerja;
    (m) Senarai tugas dan tanggungjawab;
    (n)  Senarai tugas harian.


 3. Fail Meja (FM) ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan
  jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa
  pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pusat
  Tanggungjawab (PTJ) .


 4. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan bahawa fail ini
  dikaji semula dan dikemaskini:-


    (a)  apabila berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas; dan
    (b)  sekurang-kurangnya setahun sekali.
 FAIL MEJA                              Halaman: 2
ISI KANDUNGAN

Bil    Perkara                   Halaman
1.0    MAKLUMAT ORGANISASI

     1.1 Latar belakang UPM             5

     1.2 Punca kuasa                 5

     1.3 Objektif penubuhan UPM           6

     1.4 Visi UPM                  6

     1.5 Misi UPM                  6

     1.6 Matlamat UPM                6

     1.7 Piagam pelanggan UPM            7


2.0    STRUKTUR ORGANISASI UPM             8

3.0    MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

     3.1   Latar belakang PTJ           9

     3.2   Fungsi utama              9

     3.3   Dasar Kualiti              10

     3.4   Wawasan                 10

     3.5   Misi                  10

     3.6   Matlamat                10

     3.7   Piagam Pelanggan            12


4.0    STRUKTUR ORGANISASI PTJ

     4.1   Carta Organisasi PTJ          13

     4.2   Objektif Kualiti PTJ          14

5.0    STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI      17


6.0    SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI    18
     DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN


7.0    PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)    30

   FAIL MEJA                    Halaman: 3
Bil    Perkara                    Halaman
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)    50


9.0    SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG     65
     DIPERLUKAN

10.0   SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS)     66

11.0   SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI       68

12.0   SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN       69

13.0   NORMA-NORMA KERJA                 71

14.0   SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB          74

15.0   SENARAI TUGAS HARIAN               75
   FAIL MEJA                     Halaman: 4
1.0       MAKLUMAT ORGANISASIUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1.1  LATAR BELAKANG


   Universiti Putra Malaysia (UPM), dahulunya dikenali sebagai Universiti
   Pertanian Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1971. Pada asalnya ianya
   adalah  penggabungan antara Fakulti Pertanian, Universiti Malaya dan
   Kolej Pertanian Malaya Serdang bermula dengan tiga buah fakulti iaitu
   Pertanian, Perhutanan dan Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan
   dan terus kekal sebagai sebuah universiti tradisional yang memberikan
   tumpuan terutama kepada pendidikan ijazah pertama, penyelidikan dalam
   bidang pertanian dan bidang yang berkaitan.


   Pada awal tahun 80-an, UPM telah memperluaskan bidang sedia ada
   kepada bidang Sains dan Teknologi (S&T) di samping menyediakan
   sistem-sistem penyampaian yang lebih baik dan terkini dalam pendidikan
   sains dan teknologi melalui penggunaan teknologi maklumat (IT) yang
   sedang pesat berkembang. UPM telah bertukar nama dengan rasminya
   kepada Universiti Putra Malaysia pada 3 April 1997 oleh YAB Perdana
   Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. la adalah merupakan satu
   langkah strategik untuk menjadikan UPM sebagai pusat pengajian tinggi
   yang   berupaya  mengukuhkan    program  sedia   ada  di  samping
   berkemampuan mempelbagaikan program pengajian bagi memenuhi
   kehendak dan keperluan negara pada masa hadapan.


1.2  PUNCA KUASA


   1.2.1  Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30);
   1.2.2  Perintah (Pemerbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan)
        1997 [ P.U.(A) 348] berkuatkuasa dari 26 Julai 1997; dan
   1.2.3  Perlembagaan   Universiti  Putra  Malaysia   [P.U.(A)   106]
        berkuatkuasa dari 15 Mac 1998. FAIL MEJA                                 Halaman: 5
1.3  OBJEKTIF PENUBUHAN

   Untuk   menghasilkan  graduan  siswazah   dan  pasca   siswazah  yang
   berketrampilan di dalam pelbagai bidang dan menjalankan aktiviti
   penyelidikan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuah
   negara  maju   dan  memenuhi  keperluan   pasaran   sumber   manusia
   tempatan   dan  antarabangsa  serta   menjadi   Pusat  Kecermelangan
   Pendidikan Pertanian dan Universiti Penyelidikan bertaraf antarabangsa.1.4  VISI

   Menjadi Universiti Bereputasi Antarabangsa.1.5  MISI

   Menjadi  Pusat  Pembelajaran  dan   Penyelidikan  yang  utama,  yang
   memberikan sumbangan bukan sahaja kepada pembentukan kekayaan
   dan pembangunan negara bangsa, tetapi juga kepada kemajuan manusia
   dan penerokaan ilmu sejagat.1.6  MATLAMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
   UPM   telah  menetapkan   lapan   matlamat   untuk    merealisasikan
   wawasannya. Setiap matlamat berikut mempunyai objektif khusus, iaitu
   dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya. Pencapaian setiap
   objektif bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan
   masing-masing. Kelapan-lapan matlamat tersebut adalah seperti berikut:


    Matlamat 1:    Melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan
             berusaha untuk terus maju;
    Matlamat 2:    Memperkasakan   pelajar   UPM    dengan   penguasaan
             kemahiran insaniah;
    Matlamat 3:    Menjadikan UPM sebagai Universiti Penyelidikan yang
             terkemuka;
    Matlamat 4:    Memperkasakan   UPM   sebagai   pusat  kecemerlangan
             pendidikan dan penyelidikan pertanian;
    Matlamat 5:    Memperkasakan jalinan industri dan masyarakat;

 FAIL MEJA                                  Halaman: 6
   Matlamat 6:      Mengurus modal insan dan persekitaran kerja dengan
              cemerlang;
   Matlamat 7:      Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan
              amalan terbaik;
   Matlamat 8:      Menjana dan mengurus sumber kewangan universiti
              secara cekap dan berkesan;
   Matlamat 9:      Menjadikan   universiti  terhubung   sepenuhnya   dengan
              berasaskan ICT; dan
   Matlamat 10:     Memperkasakan UPM melalui Alumni
1.7  PIAGAM PELANGGAN UNIVERSITI


   Kami staf UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan
   budaya   kualiti  dalam  pengajaran,    penyelidikan  dan  perkhidmatan
   profesional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan:


   •  Menyedia dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam
     aspek   yang   berkaitan   dengan   pengajaran,   penyelidikan   dan
     perkhidmatan profesional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik
     yang diterima guna di peringkat antarabangsa;
   •  Menyediakan program pengajian tinggi dan mewujudkan suasana
     pembelajaran yang berkualiti dalam usaha peningkatan kesarjanaan
     ilmu bagi memenuhi aspirasi pembangunan Negara;
   •  Memperkasakan bidang penyelidikan dengan penemuan baharu yang
     dapat meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi Negara
     secara menyeluruh;
   •  Mewujudkan budaya pengurusan berkualiti yang cekap dan berkesan
     serta suasana persekitaran kerja dan pembelajaran yang dinamik dan
     kondusif demi memupuk percambahan dan keterbukaan minda untuk
     membangunkan potensi diri staf dan pelajar;
   •  Menyediakan     perkhidmatan    profesional    untuk   meningkatkan
     kecekapan pengurusan yang menyeluruh; dan
   •  Memberikan     ruang  dan  peluang   yang  saksama    kepada  semua
     warganegara dengan tidak mengira kepercayaan, bangsa dan agama
     untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualiti.

 FAIL MEJA                                    Halaman: 7
2.0      STRUKTUR ORGANISASI UPM
                             NAIB CANSELOR
  TIMBALAN NAIB       TIMBALAN NAIB
CANSELOR (AKADEMIK    CANSELOR (HAL EHWAL                 PENDAFTAR           BENDAHARI
DAN ANTARABANGSA)     PELAJAR DAN ALUMNI)
        TIMBALAN NAIB       TIMBALAN NAIB
         CANSELOR        CANSELOR (JARINGAN
                                             KETUA PUSTAKAWAN
       (PENYELIDIKAN DAN       INDUSTRI DAN
          INOVASI)         MASYARAKAT)
                     FAKULTI/INSTITUT/SEKOLAH/AKADEMIK/PUSAT/BAHAGIAN/
                              KAMPUS CAWANGAN
3.0      MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB3.1  LATAR BELAKANG PEJABAT PENDAFTAR

   Pejabat Pendaftar telah ditubuhkan pada 1.1.1977 (selaras dengan
   penubuhan Universiti Pertanian Malaysia). Ianya merupakan bahagian
   yang bertanggungjawab dalam aspek pengurusan sumber manusia yang
   melibatkan hal ehwal berkaitan perjawatan dan perkhidmatan kakitangan.

   Sepanjang penubuhannya, Pejabat Pendaftar telah melaksanakan
   fungsinya dengan berkesan melalui pendekatan prinsip tadbir urus yang
   terbaik. Selaras dengan perubahan trend dalam bidang pengurusan
   sumber manusia hari ini, yang merujuk kepada persekitaran dan budaya
   kerja, kehendak pelanggan dan organisasi serta kecanggihan teknologi,
   Pejabat Pendaftar sentiasa proaktif menerokai cabaran-cabaran dalam
   pengurusan sumber manusia bagi mempastikan peningkatan sistem
   penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti dapat
   disediakan.


3.2  FUNGSI UTAMA

   Tertakluk kepada Perlembagaan Universiti Putra Malaysia,    Pejabat
   Pendaftar bertanggungjawab dalam aspek-aspek berikut:

   a.  menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sumber manusia,
      akademik dan pentadbiran umum di Universiti;

   b.  bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
      Pelantikan, Kuasa,  Kewajipan, Saraan dan Syarat-syarat
      Perkhidmatan pekerja Universiti;

   c.  bertanggungjawab dalam perkara-perkara berkaitan pengurusan
      sumber manusia, akademik, keselamatan dan pentadbiran am di
      Universiti dan mengeluarkan  arahan-arahan  pentadbiran
      mengenainya;

   d.  bertanggungjawab dalam segala hal ehwal perundangan     yang
      melibatkan Universiti dan kepentingan Universiti;

   e.  melakukan apa-apa fungsi lain dan mengambil apa-apa tindakan
      sebagaimana  yang  diperlukan  dalam menjalankan   dengan
      sewajarnya tugas-tugas di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan
      Peraturan.
3.3  DASAR KUALITI

   Pejabat Pendaftar telah mewujudkan dasar kualiti selaras dengan dasar
   kualiti Universiti Putra Malaysia.

   “Kami Staf Pejabat Pendaftar beriltizam memantapkan Sistem Pengurusan
   Kualiti Pejabat Pendaftar yang merangkumi pengurusan sumber manusia,
   perkhidmatan   perundang-undangan,    perkhidmatan   keselamatan,
   perkhidmatan perubatan dan pergigian, perkhidmatan keagamaan dan
   kerohanian, dan perkhidmatan kebudayaan dan kemudahan dewan bagi
   menyokong aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional
   melalui penerapan budaya kerja berkualiti secara berterusan untuk
   memenuhi ekspektasi pelanggan selaras dengan MS ISO 9001:2008”


3.4  WAWASAN

   Wawasan Pejabat Pendaftar adalah untuk menjadi entiti yang cemerlang
   dengan memberikan perkhidmatan sumber manusia, keselamatan,
   perubatan dan pergigian, kerohanian dan keagamaan serta kebudayaan dan
   kesenian selaras dengan wawasan UPM.


3.5  MISI

   Misi Pejabat Pendaftar adalah untuk memberikan perkhidmatan sumber
   manusia, keselamatan, perubatan dan pergigian, kerohanian dan keagamaan
   serta kebudayaan dan kesenian selaras dengan pelan strategi universiti.


3.6  MATLAMAT PEJABAT PENDAFTAR

   (a)   Matlamat 6:   Mengurus modal insan dan persekitaran kerja
       dengan cemerlang;
     i. Objektif 1:  Menarik, melantik, membangun serta mengekalkan tenaga
             kerja yang cemerlang pada semua peringkat
               Strategi 1 :  Mewujudkan skim perkhidmatan secara
                       kontrak yang lebih berdaya saing untuk
                       menarik individu berpengalaman luas
                       dalam industri;

               Strategi 2 :  Melantik calon yang berkualiti;

               Strategi 3 :  Memudahkan proses pelantikan pegawai
                       akademik adjung dan tenaga pakar; FAIL MEJA                              Halaman: 10
                Strategi 4 :    Mewujudkan nisbah jawatan mengikut
                         skim perkhidmatan;

                Strategi 5 :    Mewujudkan sistem      latihan pegawai
                         yang lebih berkesan; dan

                Strategi 6 :    Menggalakkan pertukaran staf secara
                         dua hala pada peringkat antarabangsa
                         (Pembangunan Staf).

   ii. Objektif 2 :  Mewujudkan persekitaran dan sistem kerja yang selamat,
             sihat, kondusif dan ceria.
                Strategi 1 :   Menambahbaik persekitaran dan aspek
                         kebajikan kerja yang lebih terjamin;

                Strategi 2 :   mewujudkan    penandaarasan      untuk
                         pelbagai perkhidmatan, kemudahan dan
                         persekitaran kerja;

                Strategi 3 :   Mengadakan satu sistem yang boleh
                         menjamin keselamatan dan kesihatan
                         staf; dan

                Strategi 4 :   Meningkatkan    program   penghayatan
                         psikologikal  untuk   persekitaran   kerja
                         yang sihat/ceria.

  (b)   Matlamat     7:    Memantapkan     Sistem   Pengurusan     Kualiti
               berteraskan amalan terbaik.
   i. Objektif 2 :   Melestarikan      Sistem   Pengurusan    Kualiti   dengan
             berteraskan integriti , keutuhan, kebertanggungjawaban
             dan kecekapan

                 Strategi 1 :  Mengamalkan akauntabiliti dan integriti
                         dalam    pengurusan    kewangan    dan
                         pentadbiran entiti
   ii. Objektif 3 :  Membudayakan Sistem Pengurusan Kualiti

                 Strategi 2 :  Menggunapakai     soal   selidik   yang
                         diselaraskan dengan kriteria AKPM


FAIL MEJA                                    Halaman: 11
3.7  PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDAFTAR

   a.  Memberi layanan yang mesra, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab;

   b.  Memberikan maklumat yang berkaitan dengan jelas dan tepat;

   c.  Memastikan persekitaran bersih, kondusif, selesa dan selamat;

   d.  Memberi perkhidmatan yang sentiasa cepat dan menepati
      masKeputusan pelantikan staf dimaklumkan kepada pemohon
      selewat-lewatnya 12 hari bekerja selepas Minit Mesyuarat Pihak
      Berkuasa Melantik diterima;

   e.  Keputusan kenaikan pangkat staf dimaklumkan kepada pemohon
      selewat-lewatnya 5 hari bekerja selepas Minit Mesyuarat Pihak
      Berkuasa Melantik diterima atau arahan Pihak Berkuasa Melantik;

   f.  Keputusan Kursus Induksi Modul Umum dimaklumkan kepada peserta
      dalam tempoh 10 hari bekerja selepas tarikh terakhir menerima
      kelulusan daripada sekurang-kurangnya 3 orang Panel Penilai Kursus
      Induksi;

   g.  Keputusan permohonan cuti belajar dimaklumkan kepada calon
      selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas kelulusan diperolehi
      daripada PPU/KPT;

   h.  Memastikan pesara mendapat GCR pada gaji terakhir sebelum
      bersara;

   i.  Memastikan staf dapat disahkan dalam jawatan dalam tempoh 14
      bulan dari tarikh lapor diri setelah memenuhi semua syarat yang
      ditetapkan;

   j.  Buku rawatan perubatan boleh diambil pada hari ke lapan selepas
      melapor diri; dan

   k.  Maklumbalas daripada aduan melalui surat/e-mel/faks/telefon dijawab
      selewat-lewatnya dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja.
 FAIL MEJA                             Halaman: 12
4.0            STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR4.1 CARTA ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR


                                       PENDAFTAR    PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
          AM                                                    JAWATANKUASA
                                                              JAMINAN KUALITI
                SEKSYEN
              PENGURUSAN DASAR

                                                                          PERKHIDMATAN
               SEKSYEN JAMINAN
                                                                           KORPORAT
                 KUALITI

             SEKSYEN TEKNOLOGI
           MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)


             SEKSYEN PENTADBIRAN
               & KEWANGAN
                                                        BAHAGIAN KESELAMATAN      PUSAT KESIHATAN           PUSAT
                                                           UNIVERSITI                       KEBUDAYAAN & KESENIAN    PUSAT ISLAM UNIVERSITI
                                                                         UNIVERSITI

   BAHAGIAN               BAHAGIAN              BAHAGIAN            BAHAGIAN PERUNDANG-
 PENGURUSAN SUMBER          PEMBANGUNAN SUMBER           PERUNDANG              UNDANGAN SEKSYEN
                       MANUSIA            -UNDANGAN UNIVERSITI              PENTADBIRAN DAN                         SEKSYEN          SEKSYEN PENTADBIRAN &
    MANUSIA                                                                     SEKSYEN FARMASI         PENTADBIRAN DAN        PENGURUSAN PEJABAT
                                                               KEWANGAN
                                                                                             KEWANGAN
       SEKSYEN                                                    SEKSYEN
       PELANTIKAN                 SEKSYEN              SEKSYEN          KOMPUTER DAN TEKNOLOGI        SEKSYEN                              SEKSYEN
                        LATIHAN DLM PERKHIDMATAN        TATATERTIB STAF           MAKLUMAT           DIAGNOSTIK         SEKSYEN KEBUDAYAAN         PENTADBIRAN DAN
                                                                                                              KEWANGAN
                                                                              SEKSYEN
       SEKSYEN                                   SEKSYEN              SEKSYEN         PENTEDBIRAN DAN
                             SEKSYEN                                                              SEKSYEN              SEKSYEN
     KENAIKAN PANGKAT                             PENASIHATAN & GUBALAN        KAWALAN KESELAMATAN        KEWANGAN
                           LATIHAN AKADEMIK                                                         DEWAN & PANGGUNG          PENTADBIRAN &
                                             KORPORAT            KAMPUS PUCHONG                         PERCUBAAN           PENGURUSAN MASJID
                                                                              SEKSYEN
       SEKSYEN                                   SEKSYEN                             PERGIGIAN
     SARAAN, PRESTASI &              SEKSYEN                                SEKSYEN                                          SEKSYEN AKTIVITI
                                          GUAMAN & GUBALAN AWAM           BANTUAN                         SEKSYEN TEKNIKAL
        ELAUN              BIMBINGAN & KERJAYA STAF                                                                       PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN
                                                                              SEKSYEN                             MODAL INSAN
                                                                            KEJURURAWATAN
    SEKSYEN PENGESAHAN,CUTI                                                SEKSYEN
       & PERSARAAN                 SEKSYEN                               RONDAAN
                           PENILAIAN DALAM                                         SEKSYEN PERUBATAN &
                           PERKHIDMATAN                                            KECEMASAN
                                                               SEKSYEN
                                                              PENYIASATAN
                            SEKSYEN
                         KESELAMATAN & KESIHATAN                                      SEKSYEN KESIHATAN UMUM
                            PEKERJAAN                               SEKSYEN
                                                                TARFIK
                             SEKSYEN                                           SEKSYEN PERUBATAN
                            PERUBATAN &                                            PEKERJAAN
                          PERHUBUNGAN PEKERJA                            SEKSYEN
                                                              KAWALAN AKSES
                                                                              SEKSYEN
                                                                            PERUBATAN SUKAN
                                                      FAIL MEJA                                                     Halaman: 13
4.2 OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR


  Bil.  Proses       Objektif Kualiti

                 Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya
  1.   Kawalan Dokumen
                 sekali dalam setahun

                 Memastikan jumlah NCR pada Audit      Dalaman
  2.   Audit Dalaman
                 berkurangan 20% dari tahun sebelumnya

                 Melaksanakan tindakan pembetulan selewat-lewatnya
      Tindakan
  3.              21 hari bekerja (jangka pendek) atau 6 bulan (jangka
      Pembetulan
                 panjang) dari tarikh surat diedarkan.

      Tindakan
  4.              Menghasilkan 30 cadangan tindakan pencegahan
      Pencegahan
      Kepuasan        Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan dalaman
      pelanggan,       pada tahap Setuju dan ke atas (Skala 4 & 5)
  5.   analisa,
      pengukuran dan     Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan luaran
      peningkatan      pada tahap Memuaskan dan ke atas (Skala 4 & 5)

      Perolehan dan     Laporan analisis penilaian prestasi pembekal dibuat 4
      pembayaran       kali setahun
  6.   (Bekalan,
      Perkhidmatan dan    Mencapai 80% tahap Memuaskan (Skala 4) bagi
      Kerja)         analisis penilaian prestasi pembekal

                 Memastikan tempoh baikpulih dalaman untuk
                 perkakasan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja

                 Memastikan tempoh baikpulih pihak luar untuk
                 perkakasan dilakukan selewat-lewatnya lima belas
                 (15) hari bekerja
                 Penambahbaikan/baikpulih dilakukan selewat-
                 lewatnya 15 hari bekerja atau dengan jaminan
                 tempoh baikpulih
      Perkhidmatan      Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasi
  7.   Teknologi       server tanpa melibatkan kerosakan kepada aplikasi
      Maklumat        dilakukan selewat-lewatnya 4 jam

                 Memastikan baikpulih akibat gangguan operasi
                 aplikasi modul tertentu, manakala modul-modul lain
                 boleh digunakan semasa tempoh baikpulih dilakukan
                 selewat-lewatnya 2 hari bekerja
                 Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasi
                 kerosakan yang serius serta memerlukan pertukaran
                 aliran serta fungsian sistem atau pemasangan
                 peralatan baru kepada perkakasan dilakukan dalam
                 tempoh lima (5) hari bekerja       FAIL MEJA                            Halaman: 14
Bil.  Proses       Objektif Kualiti
              Mencapai 80% staf Pejabat Pendaftar yang
              menghadiri latihan sekurang-kurangnya 7 hari
8.   Latihan Staf     setahun
               Memastikan 80% latihan yang dijalankan mengikut
               takwim tahunan
               Memastikan tempoh iklan dikeluarkan dalam tempoh
               14 hari bekerja selepas waran diterima
               Pengiklanan jawatan kosong (Akademik)    dibuat
9.   Pelantikan staf
               sekurang-kurangnya 2 kali setahun
               Pengiklanan jawatan kosong (Bukan Akademik)
               dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
               Memastikan surat tawaran dikeluarkan selewat-
               lewatnya dalam tempoh 12 hari bekerja selepas
               tarikh menerima petikan minit mesyuarat Pihak
               Berkuasa Melantik atau arahan Pihak Berkuasa
               melantik
               Memastikan pengisian kekosongan jawatan kerana
               penamatan perkhidmatan dilakukan selewat-lewatnya
               75 hari bekerja dari tarikh kekosongan tersebut.
               Kadar pengisian jawatan (Akademik) adalah 94% dari
               waran yang diterima.
               Kadar pengisian jawatan (Bukan Akademik) adalah
               94% dari waran yang diterima.
               Memastikan staf dapat disahkan jawatan dalam
    Pengesahan Dalam
10.              tempoh 14 bulan dari tarikh lapor diri setelah
    Jawatan
               memenuhi semua syarat yang ditetapkan
               Memastikan pesara mendapat GCR pada gaji terakhir
11.  Persaraan
               sebelum bersara
               Surat pelawaan pengisian jawatan kenaikan pangkat
               (bukan akademik) dikeluarkan selewat-lewatnya 6
               hari bekerja selepas waran diterima
               Surat pelawaan pengisian jawatan kenaikan pangkat
               (bukan akademik) dikeluarkan selewat-lewatnya 100
               hari bekerja sebelum tarikh kekosongan bagi kes
               persaraan dan selepas mengemukakan notis bagi kes
               penamatan perkhidmatan
               Surat pemakluman kenaikan pangkat (Bukan
12.  Kenaikan Pangkat    Akademik) dikeluarkan selewat-lewatnya lima (5)
               hari bekerja selepas menerima petikan Minit
               Mesyuarat  Pihak  Berkuasa  Melantik (Pihak
               Pengurusan Universiti/Lembaga Pengarah Universiti)
               atau arahan Pihak Berkuasa Melantik
               Surat pemakluman kenaikan pangkat (Akademik)
               dikeluarkan selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja
               selepas menerima petikan Minit Mesyuarat Pihak
               Berkuasa    Melantik   (Pihak    Pengurusan
               Universiti/Lembaga Pengarah Universiti) arahan Pihak
               Berkuasa Melantik
     FAIL MEJA                            Halaman: 15
Bil.  Proses       Objektif Kualiti
               Kursus Induksi diadakan sekurang-kurangnya 9 kali
               setahun
                Seorang staf akan mengikuti Kursus Induksi selewat-
                lewatnya 12 bulan dari tarikh melapor diri
13.  Kursus Induksi
                Maklumkan keputusan kepada peserta dalam tempoh
                10 hari bekerja selepas tarikh akhir menerima
                kelulusan daripada sekurang-kurangnya 3 orang
                Panel Penilai Kursus Induksi
                Pengisian kuaota Biasiswa KPT sebanyak    50%
14.  Cuti belajar
                daripada kuota biasiswa tahunan yang diberi
                Memberi maklumbalas kepada Ketua PTJ bagi kes
                yang dirujuk dalam tempoh 6 hari bekerja selepas
                penerimaan kes
                Memberi laporan Kaunseling umum bagi staf yang
                dirujuk kepada Ketua PTJ yang merujuk dalam
                tempoh 6 hari bekerja selepas sesi terakhir
15.  Kaunseling Staf
                Analisis Keberkesanan perkhidmatan kaunseling pada
                tahap 4 (memuaskan) pada kes yang dirujuk

                Menganjurkan program berbentuk pencegahan,
                pemulihan dan perkembangan sekurang-kurangnya 6
                kali dalam setahun

                Menyediakan buku rawatan perubatan lewat-lewatnya
    Buku   rawatan
16.              4 hari bekerja selepas menerima borang permohonan
    perubatan
                buku rawatan perubatan dari Seksyen Pelantikan
                Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak
                perkhidmatan dengan menghantar notis tuntutan
                dalam tempoh selewat-lewatnya 7 hari bekerja
                setelah menerima arahan yang lengkap daripada
                Seksyen Latihan Akademik
                Mencapai  100%  bayaran  penyelesaian  tidak
                tertunggak  bagi kes  pelanggaran   kontrak
                perkhidmatan bagi penama yang telah bersetuju
    Perhidmatan       untuk membuat pembayaran secara ansuran
17.  Perundang-       Melucutkan hak emolumen pegawai yang tidak hadir
    undangan        bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran atau tanpa
                sebab yang munasabah dalam tempoh 5 hari bekerja
                setelah menerima laporan bertulis yang lengkap
                daripada PTJ
                Memaklumkan    keputusan dan  melaksanakan
                hukuman yang diputuskan oleh Jawatankuasa
                Tatatertib yang berkenaan dalam tempoh 14 hari
                bekerja setelah keputusan Mesyuarat Jawatankuasa
                Tatatertib dibuat.
     FAIL MEJA                            Halaman: 16
5.0  STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI


               SEKSYEN JAMINAN KUALITI


                       En. Wan Azman Wan Omar
                           Pendaftar
                         Ketua Seksyen
                         Puan Rozi Tamin
                       Penolong Pendaftar, N41
                       Cik Mahmudah Aunudin
                      Penolong Pegawai Tadbir, N27
            Pengurusan                     Pengurusan Fail
             Kualiti                       & Rekod
          Pn. Kasmaria Zawawi                 Pn. Siti Rohaya Kassim
          Pem. Tadbir (P/O), N17                Pem. Tadbir (P/O), N17         En. Mohd. Shafie Muhamad                Pn. Nooraini Nordin
          Pem. Tadbir (P/O), N17                Pem. Tadbir (P/O), N17                                  En. Michael Pitter Anak Ujai
                                    Pem. Am Pejabat, N1                                      Pn. Jalilah Jani
                                    Pem. Rendah Awam, R1
                         FAIL MEJA                    Halaman: 17
6.0     SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN


      Tugas pegawai                                  Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada     Tugas dan tanggungjawab       Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
        hubungan                                       hubungan
1.   Pendaftar / Wakil    Mengurus, menyelaras dan           Tiada     Penyelaras Audit/
    Pengurusan       melaksanakan aktiviti Sistem                (PA)/Timbalan PA
    Merancang pelaksanaan  Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar:             Merancang program audit dan
    Sistem Pengurusan     a) Audit Dalaman dan Audit                 memastikan audit
    Kualiti (SPK) MS ISO     Persijilan SIRIM;                    dilaksanakan mengikut
    9001:2000         b) Mesyuarat Semakan Pengurusan               perancangan.
                  (MSP) / Jawatankuasa Jaminan               Memastikan tindakan
                  Kualiti (JKJK) Induik, Mesyuarat             pembetulan/pencegahan bagi
                  Jawatankuasa Dokumentasi,                Laporan
                  Mesyuarat Jawatankuasa                  Ketidakpatuhan(NCR)/Cadang
                  Kepuasan Pelanggan;                   an penambahbaikan (OFI)
                 c) Latihan dan Bengkel                   dilaksanakan mengikut
                  Penyediaan/semakan Dokumen.               tempoh yang ditetapkan.

                                              Ahli JKJK Induk/MSP
                                               Menyediakan laporan
                                               mengikut agenda yang
                                               ditetapkan.

                                              Penyelaras Latihan Staf
                                              (PLS)/Timbalan PLS
                                               Membuat analisis
                                               keberkesanan latihan staf
                                               yang menghadiri
                                               latihan/bengkel.
                        FAIL MEJA                           Halaman: 18
    Tugas pegawai                         Tugas pegawai lain yang ada
Bil.  atasan yang ada  Tugas dan tanggungjawab  Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
     hubungan                                hubungan
                                    Penolong Pegawai Tadbir
                                     Membantu mengurus,
                                     menyelaras dan
                                     melaksanakan aktiviti Sistem
                                     Pengurusan Kualiti Pejabat
                                     Pendaftar

                                    Pembantu Tadbir
                                    (Perkeranian/Operasi)
                                     Memastikan persediaan audit,
                                     mesyuarat, latihan dan
                                     bengkel dilaksanakan dengan
                                     lancar.
                  FAIL MEJA                        Halaman: 19
      Tugas pegawai                                Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada    Tugas dan tanggungjawab      Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
       hubungan                                      hubungan
2.   Pendaftar / Wakil   Mengurus, mengawal, menyelenggara      Tiada     Timbalan Pegawai Kawalan
    Pengurusan      dan memantau dokumen Sistem                Dokumen (TPKD)
    Meluluskan dan    Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008             Mengurus, mengawal,
    mengesahkan Dokumen  dan sistem „ISO INTRANET‟.                 menyelenggara dan
    MS ISO 9001:2008                                 memantau dokumen Sistem
                                             Pengurusan Kualiti MS ISO
                                             9001:2008 di entiti masing-
                                             masing.

                                            Ketua Seksyen/Unit
                                             Menyedia/menyemak
                                             dokumen operasi masing-
                                             masing dan membuat
                                             permohonan pindaan
                                             dokumen kepada PKD/TPKD.

                                            Penolong Pegawai Tadbir
                                            Membantu mengurus,
                                            mengawal, menyelenggara dan
                                            memantau dokumen Sistem
                                            Pengurusan Kualiti MS ISO
                                            9001:2000 dan sistem „ISO
                                            INTRANET‟.

                                            Penolong Pegawai Teknologi
                                            Maklumat
                                             Penambahbaikan sistem ISO
                                             INTRANET.

                                            Pembantu Tadbir
                                            (Perkeranian/Operasi)
                                             Menyelenggara dokumen
                                             Sistem Pengurusan Kualiti MS
                                             ISO 9001:2008
                       FAIL MEJA                           Halaman: 20
      Tugas pegawai                                 Tugas pegawai lain yang ada
Bil.    atasan yang ada     Tugas dan tanggungjawab      Kuasa yang diberi   hubungan serta jenis
       hubungan                                       hubungan
3.   Pendaftar / Wakil    Mengurus, menyelaras dan           Tiada     Timbalan Penyelaras
    Pengurusan       menganalisa maklumbalas pelanggan             Kepuasan Pelanggan (TPKP)
    Memastikan                                      Mengurus, menyelaras dan
    maklumbalas pelanggan                                menganalisa maklumbalas
    diuruskan mengikut                                  pelanggan di entiti masing-
    prosedur yang                                    masing
    ditetapkan supaya
    perkhidmatan dapat                                 Penolong Pegawai Tadbir
    ditingkatkan.                                    Membantu mengurus,
                                              menyelaras dan menganalisa
                                              maklumbalas pelanggan

                                             Pembantu Tadbir
                                             (Perkeranian/Operasi)
                                              Menyemak dan merekodkan
                                              maklumbalas.

4.   Pendaftar        Merancang, mengurus, menyelaras       Tiada     Timbalan Penyelaras
    Wakil Pengurusan    dan menganalisa Kajian kepuasan              Kepuasan Pelanggan (TPKP)
    Memastikan kajian    pelanggan dalaman dan luaran Pejabat             Mengurus Kajian kepuasan
    kepuasan pelanggan   Pendaftar                          pelanggan dalaman dan
    diuruskan mengikut                                  luaran Pejabat Pendaftar di
    prosedur yang                                    entiti masing-masing
    ditetapkan supaya
    perkhidmatan dapat                                 Penolong Pegawai Tadbir
    ditingkatkan.                                    Membantu mengurus dan
                                              menganalisa kajian kepuasan
                                              pelanggan

                                             Pembantu Tadbir
                                             (Perkeranian/Operasi)
                                              Mengedar dan merekodkan
                                              borang kajian kepuasan
                                              pelanggan.
                        FAIL MEJA                           Halaman: 21
      Tugas pegawai                                Tugas pegawai lain yang ada
Bil.    atasan yang ada     Tugas dan tanggungjawab     Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
       hubungan                                      hubungan
5.   Pendaftar        Merancang, mengurus dan memantau      Tiada     Penolong Pegawai Tadbir
    Memastikan sistem    sistem pengurusan rekod Pejabat             Membantu   mengurus  dan
    pengurusan rekod    Pendaftar                        memantau sistem pengurusan
    Pejabat Pendaftar                                rekod Pejabat Pendaftar
    dilaksanakan dengan
    sistematik                                    Pembantu Tadbir
                                            (Perkeranian dan Operasi)
                                            Menyelenggara dan memelihara
                                            fail dan rekod

                                            Pembantu Am Pejabat
                                            Membantu menyelenggara dan
                                            memelihara fail dan rekod

                                            Pekerja Awam
                                            Membantu menyelenggara dan
                                            memelihara fail dan rekod

6.   Pendaftar/Wakil     Mengumpul, menyelaras dan         Tiada     Timbalan Wakil Pengurusan
    Pengurusan/Ketua    mengambil tindakan susulan bagi             Melaporkan status tindakan
    PTJ/Timbalan Wakil   laporan tindakan pembetulan,               pembetulan, pencegahan dan
    Pengurusan       tindakan pencegahan, dan                 ketidakpatuhan di entiti masing-
    Memastikan semua    ketidakpatuhan produk/perkhidmatan            masing
    tindakan yang diambil
    bagi tindakan                                  Ketua Seksyen/Unit
    pembetulan, tindakan                                Merekodkan tindakan yang
    pencegahan dan                                   dibuat dan menyerahkan
    ketidakpatuhan                                   kepada WP atau TWP masing-
    produk/perkhidmatan                                masing.
    adalah berkesan dan
    tidak berulang.
                        FAIL MEJA                           Halaman: 22
    Tugas pegawai                         Tugas pegawai lain yang ada
Bil.  atasan yang ada  Tugas dan tanggungjawab  Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
     hubungan                                hubungan
                                    Penolong Pegawai Tadbir
                                     Membantu mengumpul,
                                     menyelaras dan mengambil
                                     tindakan susulan bagi laporan
                                     tindakan pembetulan,
                                     tindakan pencegahan, dan
                                     ketidakpatuhan
                                     produk/perkhidmatan,
                                     tindakan pencegahan dan
                                     tindakan ke atas
                                     ketidakpatuhan
                                     produk/perkhidmatan.

                                    Pembantu Tadbir
                                    (Perkeranian/Operasi)
                                     Menyedia dan merekodkan
                                     borang-borang yang telah
                                     lengkap kedalam fail-fail yang
                                     berkaitan.
                  FAIL MEJA                        Halaman: 23
      Tugas pegawai                                           Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada         Tugas dan tanggungjawab            Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
       hubungan                                                 hubungan
7.   Naib Canselor        Mengumpul/menyediakan, menyelaras             Tiada     Pegawai Pelapor di PTJ
    Mempengerusi         dan memantau pengurusan pelaporan                     Menyediakan laporan dan
    mesyuarat PIN, JKP dan    (*PIN,  JKP,  dan   PPMKB) ke                     mengambil tindakan di setiap
    PPMKB        dan   Kementerian Pengajian Tinggi                        PTJ masing-masing melalui
    mengesahkan   laporan                                        Sistem Pelaporan Integrasi
    untuk dihantar ke KPTM    * PIN: Pelan Integriti Nasional, JKP: Jawatankuasa             UPM (SPIN).
                  Keutuhan Pengurusan (JKP), PPMKB: Pasukan
                  Petugas bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi
    Pendaftar                                               Ketua Bahagian/Seksyen
    Memastikan                                              Pejabat Pendaftar
    pelaksanaan pelaporan                                          Menyediakan laporan aktiviti
    PIN, JKP dan PPMKB di                                          berkaitan.
    UPM berjalan lancar.
                                                       Penolong Pegawai Tadbir
                                                        Membantu
                                                        mengumpul/menyediakan,
                                                        menyelaras dan memantau
                                                        pengurusan pelaporan (*PIN,
                                                        JKP, dan PPMKB) ke
                                                        Kementerian Pengajian
                                                        Tinggi.

8.   Naib Canselor        Mengurus,    memantau    dan            Tiada     Ketua Pemilik Kriteria AKPM
    Memantau   kemajuan    mengemaskini maklumat pelaksanaan                     Mengumpul, melapor dan
    UPM ke arah AKPM 2010    tindakan berkaitan kriteria Anugerah                    melaksanakan aktiviti
    dan menerima laporan     Kualiti Perdana Menteri (AKPM)                       berdasarkan kriteria AKPM.
    pelaksanaan.
                                                       Ketua Bahagian/Seksyen
    Pendaftar                                               Pejabat Pendaftar
    Mempengerusikan                                             Mengumpul, melapor dan
    mesyuarat                                                melaksanakan aktiviti
    Jawatankuasa AKPM dan                                          berdasarkan kriteria AKPM.
    memastikan
    pelaksanaan    aktiviti
    mengikut kriteria AKPM.
                             FAIL MEJA                               Halaman: 24
      Tugas pegawai                                  Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada      Tugas dan tanggungjawab      Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
       hubungan                                         hubungan
                                              Penolong Pegawai Tadbir
                                               Membantu mengurus,
                                               memantau dan
                                               mengemaskini maklumat
                                               pelaksanaan tindakan
                                               berkaitan kriteria Anugerah
                                               Kualiti Perdana Menteri
                                               (AKPM).


9.   Naib Canselor      Membangunkan   dan   memantau      Tiada     Ketua PTJ UPM
    Mengesahkan    dan pelaksanaan Pelan Integriti Organisasi             Memastikan pelaksanaan dan
    meluluskan    Pelan (PIO) UPM                           memantau aktiviti/program
    Integriti  Organisasi                                selaras dengan PIO.
    (PIO)   UPM   yang
    dibangunkan   untuk                               Pegawai Pelapor di PTJ
    dilaksanakan                                     Melaporkan pelaksanaan PIO
                                               di PTJ pada setiap suku
    Pendaftar                                       tahun.
    Memantau
    pembangunan PIO UPM                                 Penolong Pegawai Tadbir
    supaya selaras dengan                                 Membantu membangunkan
    Pelan Integriti Nasional                               dan memantau pelaksanaan
    dan PIO Kementerian                                  Pelan Integriti Organisasi
    Pengajian     Tinggi                               (PIO) UPM.
    Malaysia
                                              Pembantu Am Pejabat
                                               Mengedarkan PIO yang telah
                                               diluluskan oleh Jawatankuasa
                                               ke semua PTJ UPM
                        FAIL MEJA                           Halaman: 25
      Tugas pegawai                                Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada     Tugas dan tanggungjawab     Kuasa yang diberi   hubungan serta jenis
       hubungan                                      hubungan
10.  Pendaftar       Memantau ke atas pengwujudan dan      Tiada     Ketua PTJ/Wakil
    Memastikan semua staf pelaksanaan Fail Meja (FM) staf UPM            Pengurusan
    UPM mempunyai Fail                                Memantau pelaksanaan fail
    Meja                                       meja staf PTJ .

                                            Pegawai Pelaksana Fail Meja
                                            di PTJ
                                             Memantau dan membantu
                                             dalam penyediaan fail meja
                                             setiap staf di PTJ masing-
                                             masing.

                                            Penolong Pegawai Tadbir
                                             Membantu memantau ke
                                             atas pengwujudkan dan
                                             pelaksanaan fail meja di UPM

                                            Pembantu Tadbir
                                            (Perkeranian/Operasi)
                                             Membantu mengemaskini
                                             rekod dan status penyediaan
                                             / kemaskini fail meja staf
                                             UPM
                       FAIL MEJA                           Halaman: 26
      Tugas pegawai                                 Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada     Tugas dan tanggungjawab       Kuasa yang diberi   hubungan serta jenis
       hubungan                                       hubungan
11.  Pendaftar       Mengurus, melaksana dan memantau       Tiada     Ketua Bahagian Pejabat
    Memastikan semua staf penyediaan Fail Meja (FM) staf Pejabat            Pendaftar
    Pejabat   Pendaftar Pendaftar                           Memantau pelaksanaan fail
    mempunyai Fail Meja                                 meja staf bahagian .

                                             Ketua Seksyen Pejabat
                                             Pendaftar
                                              Memantau dan membantu
                                              dalam penyediaan fail meja
                                              setiap staf di PTJ masing-
                                              masing
                                              Membuat analisis status
                                              penyediaan fail meja dan
                                              menghantar kepada urus
                                              setia

                                             Penolong Pegawai Tadbir
                                              Membantu mengurus,
                                              melaksana dan memantau
                                              penyediaan Fail Meja (FM)
                                              staf Pejabat Pendaftar

                                             Pembantu Tadbir
                                             (Perkeranian/Operasi)
                                              Membantu mengemaskini
                                              rekod dan status penyediaan
                                              / kemaskini fail meja staf
                                              Pejabat Pendaftar
                        FAIL MEJA                           Halaman: 27
      Tugas pegawai                                 Tugas pegawai lain yang ada
Bil.    atasan yang ada    Tugas dan tanggungjawab       Kuasa yang diberi   hubungan serta jenis
       hubungan                                       hubungan
12.  Pendaftar       Mengumpul,   mengemaskini   dan     Tiada     Ketua Bahagian Pejabat
    Memastikan       memantau pengukuran dan analisis              Pendaftar
    pelaksanaan dan    Piagam Pelanggan dan objektif kualiti             Memantau pelaksanaan dan
    pematuhan ke atas                                  memastikan tindakan
    piagam pelanggan dan                                 pembetulan dan
    objektif kualiti                                   penambahbikan dilaksanakan
    dilaksanakan dengan
    berkesan                                      Ketua Seksyen Pejabat
                                             Pendaftar
                                              Memantau pelaksanaan dan
                                              menyediakan laporan secara
                                              berkala

                                             Penolong Pegawai Tadbir
                                              Membantu mengumpul,
                                              mengemaskini dan
                                              memantau pengukuran dan
                                              analisis Piagam Pelanggan
                                              dan objektif kualiti

                                             Pembantu Tadbir
                                             (Perkeranian/Operasi)
                                              Mengemaskini data-data
                                              pengukuran piagam
                                              pelanggan dan objektif kualiti
                                              dan memaklumkan mengenai
                                              sebarang pindaan/semakan.
                       FAIL MEJA                            Halaman: 28
      Tugas pegawai                               Tugas pegawai lain yang ada
Bil.   atasan yang ada    Tugas dan tanggungjawab     Kuasa yang diberi    hubungan serta jenis
       hubungan                                     hubungan
13.  Pendaftar       Mengemaskini dan memantau senarai     Tiada     Ketua Bahagian/Ketua
    Mengesahkan senarai  tugas dan carta organisasi Pejabat            Seksyen
    tugas dan carta    Pendaftar                         Menyemak dan
    organisasi Pejabat                                menyerahkan senarai tugas
    Pendaftar                                    yang terkini untuk
                                            direkodkan.

                                           Penolong Pegawai Tadbir
                                            Membantu mengemaskini
                                            dan memantau senarai tugas
                                            dan carta organisasi Pejabat
                                            Pendaftar

                                           Pembantu Tadbir
                                           (Perkeranian/Operasi)
                                            Mendapatkan senarai tugas
                                            yang terkini daripada Ketua
                                            Bahagian/Ketua Seksyen.
                      FAIL MEJA                           Halaman: 29
7.0     PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

 7.1 MENGURUS,    MENYELARAS   DAN  MELAKSANAKAN    AKTIVITI  SISTEM  PENGURUSAN  KUALITI  PEJABAT
   PENDAFTAR

                                      Pegawai yang    Seksyen Undang-
   Bil.             Proses Kerja
                                     Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Sediakan jadual perancangan aktiviti setiap awal tahun     Pendaftar/Wakil
                                       Pengurusan

   2.   Buat permohonan bajet kepada Seksyen Pentadbiran dan      Ketua Seksyen
       Kewangan berdasarkan keperluan dan aktiviti yang        Pentadbiran dan
       disenaraikan pada tahun berkenaan.                Kewangan

   3.   Laksanakan aktiviti mengikut perancangan

   4.   Kemaskini jadual perancangan pada pertengahan tahun
       dan menyenaraikan semula aktiviti berdasarkan keperluan
       semasa.

   5.   Sediakan laporan pelaksanaan aktiviti untuk dibentangkan
       pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK)
       Induk/Mesyuarat Semakan Pengurusan.

   6.   Pastikan semua aktiviti utama seksyen dilaksanakan iaitu :
       (a) Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM;
       (b) Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa
         Jaminan Kualiti (JKJK) Induk, Mesyuarat Jawatankuasa
         Dokumentasi, Mesyuarat Jawatankuasa Kepuasan
         Pelanggan;
       (c)  Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen                         FAIL MEJA                         Halaman: 30
(a)  Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM
                                    Pegawai yang     Seksyen Undang-
Bil.            Proses Kerja
                                  Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
1.   Sediakan jadual perancangan program audit dalaman Induk       Wakil
    entiti Pejabat Pendaftar, audit dalaman Pejabat Pendaftar  Pengurusan/Penyelaras
    dan Audit oleh pihak SIRIM pada setiap tahun             Audit

2.   Aturkan mesyuarat  bagi  jawatankuasa  Audit  Dalaman   Penyelaras Audit
    Pejabat Pendaftar.


3.   Pastikan jadual audit dalaman/SIRIM yang telah disahkan
    diedarkan kepada auditi/PTJ (entiti Pejabat Pendaftar
    mengikut tempoh yang ditetapkan

4.   Maklumkan kepada auditi/staf bagi program audit yang
    akan dijalankan.

5.   Sediakan dokumen dan keperluan program audit diselaras
    dan tersedia.

6.   Pastikan pelaksanaan program audit dilaksanakan mengikut
    jadual yang telah ditetapkan dengan lancar dan kemas

7.   Kumpul semua penemuan audit daripada Ketua Juruaudit
    Dalam/SIRIM untuk diambil tindakan yang bersesuaian

8.   Pantau tindakan pembetulan dan pencegahan yang perlu
    diambil oleh auditi/pegawai yang bertanggungjawab.

9.   Maklumkan kepada juruaudit mengenai tarikh penutupan
    ketidakpatuhan (NCR) yang telah diberi kepada auditi
                      FAIL MEJA                          Halaman: 31
                                   Pegawai yang     Seksyen Undang-
Bil.             Proses Kerja
                                  Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
10.  Hantar laporan lengkap tindakan pembetulan bagi NCR      Pendaftar/Wakil
    kepada pihak SIRIM dalam tempoh yang ditetapkan         Pengurusan

11.  Pastikan persijilan MS ISO 9001:2008 diterima dari pihak
    SIRIM selepas proses audit dijalankan.

12.  Kemaskini rekod-rekod audit.


    (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Audit Dalaman, UPM/PEND/P003)(b)  Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Induk, Mesyuarat
    Jawatankuasa Dokumentasi, Mesyuarat Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan
                                   Pegawai yang     Seksyen Undang-
Bil.             Proses Kerja
                                  Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
1.   Sediakan perancangan tahunan bagi mesyuarat-mesyuarat     Pendaftar/Wakil
    SPK.                              Pengurusan

2.   Pastikan dokumen-dokumen yang     diperlukan  untuk
    mesyuarat disediakan dan lengkap.

3.   Keluarkan minit mesyuarat dalam tempoh yang telah
    ditetapkan

4.   Memastikan rekod-rekod dikemaskini dan diselenggara.

    (* Proses terperinci bagi MSP, sila rujuk Prosedur Mesyuarat Semakan Pengurusan, UPM/PEND/P007)
                      FAIL MEJA                          Halaman: 32
(c)  Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen
                                    Pegawai yang     Seksyen Undang-
Bil.             Proses Kerja
                                   Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
1.   Sediakan perancangan bagi latihan/bengkel/kursus yang      Pendaftar/Wakil
    hendak diadakan bagi keperluan SPK                 Pengurusan

2.   Maklumkan peserta yang terlibat selewat-lewatnya 7 hari
    bekerja sebelum latihan/bengkel/kursus diadakan.

3.   Pastikan semua peserta mengisi      borang  penilaian
    keberkesanan latihan diakhir program

4.   Majukan borang penilaian keberkesanan latihan yang telah
    diisi diserahkan kepada PTJ/ketua seksyen untuk penilaian
    peserta dan tindakan selanjutnya.
5.   Memastikan   semua   rekod-rekod   dikemaskini  dan
    diselenggara
    (* Proses terperinci bagi Latihan Staf, sila rujuk Prosedur Latihan Staf, UPM/PEND/P010)
                       FAIL MEJA                          Halaman: 33
7.0     PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.2  MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAU DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO
   9001:2008 DAN SISTEM ‘ISO INTRANET’

                                       Pegawai yang     Seksyen Undang-
    Bil.             Proses Kerja
                                      Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
    1.   Sediakan tempat simpanan yang selamat untuk dokumen        Pendaftar
       dan cop Sistem Kualiti Pejabat Pendaftar (contohnya seperti
       cop „Dokumen Terkawal‟). Tempat simpanan ini adalah di
       Pusat Dokumen dan Rekod.
    2.   Kenalpasti dokumen dan senaraikan dalam senarai utama
       dokumen terkawal.
    3.   Kawal dan selenggara dokumen Sistem Pengurusan Kualiti     Pendaftar/Wakil    Standard MS ISO
       sebagaimana  dalam  Prosedur Kawalan  Dokumen       Pengurusan       9001:2008
       (UPM/PEND/P001).
    4.   Memuatnaik softcopy fail dokumen terkawal ke dalam
       sistem ISO INTRANET.
    5.   Jika ada perubahan, selenggara struktur Menu dan Sub-     Pen. Peg. Teknologi
       menu yg terkandung dlm sistem ISO INTRANET             Maklumat
       mengunakan perisian macromedia.

    6.   Melakukan proses back-up fail dokumen SPK ke dalam
       server melalui aplikasi winSCP3 pada setiap minggu.

    7.   Buat pemantauan secara berkala bagi penggunaan
       dokumentasi SPK termasuk pada sistem ISO INTRANET.

    (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Kawalan Dokumen, UPM/PEND/P001)


                          FAIL MEJA                          Halaman: 34
7.0     PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.3  MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA MAKLUMBALAS PELANGGAN

                                     Pegawai yang    Seksyen Undang-
   Bil.            Proses Kerja
                                    Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Terima dan Kenalpasti Maklumbalas
       (a) Terima maklumbalas pelanggan melalui saluran seperti
         Sistem Maklumbalas Pelanggan (e-Aduan),   Borang
         Maklumbalas Pelanggan (PEND/BR01/MP), emel, atau
         telefon
       (b) Kenalpasti maklumbalas pelanggan yang diterima sama
         ada aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan:
         i. Bagi maklumbalas kepada Pejabat Pendaftar,
           lampir atau catatkan maklumbalas yang diterima
           melalui e-aduan, emel atau telefon pada Borang
           Maklumbalas Pelanggan (PEND/BR01/MP).
         ii. Bagi   maklumbalas kepada PTJ lain di UPM,
           serahkan maklumbalas kepada PTJ berkenaan
           melalui surat dan maklumkan kepada pengadu
           melalui emel (jika ada).
   2.   Rekodkan Aduan

       (a) Beri bilangan aduan yang berturutan berdasarkan kod
         aduan yang ditetapkan (Rujuk Prosedur Maklumbalas
         Pelanggan, UPM/PEND/P018)
       (b) Rekodkan aduan dalam Borang Log Penerimaan Aduan
         (PEND/BL01/ADUAN).
   3.   Salurkan Kepada Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan
       (TPKP)/Pegawai yang bertanggungjawab (PYB).


                         FAIL MEJA                        Halaman: 35
                                  Pegawai yang     Seksyen Undang-
Bil.            Proses Kerja
                                 Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
4.   Sahkan Tindakan dan Maklumkan Kepada Pengadu

    i. Sahkan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan
      oleh  PYB  berdasarkan  pemerhatian atau  bukti
      pelaksanaan yang dilampirkan.
    ii. Maklumkan kepada pengadu dan rekodkan pengesahan
      dan tarikh makluman kepada pengadu pada Bahagian D
      dalam Borang Maklumbalas Pelanggan (PEND/BR01/MP).


5.   Kemaskini maklumat tindakan aduan pada Log Penerimaan
    Aduan (PEND/BL01/ADUAN)

6.   Jika maklumbalas yang diterima adalah Cadangan dan
    pertanyaan, serahkan kepada PYB berdasarkan cadangan
    atau  pertanyaan  yang  dinyatakan pada   Borang
    Maklumbalas Pelanggan (PEND/BR01/MP) yang diterima.

7.   Jika maklumbalas adalah Penghargaan, keluarkan surat
    kepada staf yang berkenaan.

8.   Sedia atau kemaskini status maklumbalas ke dalam Senarai
    Utama Maklumbalas Pelanggan (PEND/SU01/ SU-MP).

9.   Buat analisis maklumbalas Pelanggan Pejabat Pendaftar
    untuk dibentangkan pada mesyuarat MSP/JKJK Induk/JKP

 (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Pengendalian Maklumbalas Pelanggan, UPM/PEND/P018)
                      FAIL MEJA                         Halaman: 36
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.4  MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DALAMAN DAN LUARAN
   PEJABAT PENDAFTAR

                                     Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.            Proses Kerja
                                    Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Edarkan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman
       Pejabat Pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN01) atau Borang
       Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Pejabat Pendaftar
       (PEND/BR01/KAJIAN02) kepada pelanggan sekali setahun.

   2.   Edarkan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Pejabat
       Pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN02) kepada pelanggan luar
       Pejabat Pendaftar melalui 2 cara iaitu

       (a) Edaran borang kepada pelanggan yang berurusan terus
         di kaunter perkhidmatan.
       (b) Edaran Borang kepada PTJ di UPM
   3.   Terima dan kumpul borang daripada pelanggan Pejabat
       Pendaftar  dan  rekodkan   dalam  Log   Rekod
       Penyerahan/Penerimaan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan
       (PEND/BL01/KKP).

   4.   Buat pengukuran dan analisis ke atas borang kajiselidik
       yang diterima dengan merujuk Prosedur Analisis Data
       (UPM/PEND/P009).
   5.   Sediakan laporan kajian kepuasan pelanggan.
                         FAIL MEJA                       Halaman: 37
                                   Pegawai yang    Seksyen Undang-
Bil.             Proses Kerja
                                  Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
6.   Jika tidak memenuhi kepuasan pelanggan, laksanakan
    tindakan pembetulan atau tindakan pencegahan dengan
    Merujuk Prosedur Tindakan Pembetulan (UPM/PEND/P005)
    atau Prosedur Tindakan Pencegahan (UPM/PEND/P006).

7.   Rekod dan failkan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan
    Dalaman Pejabat Pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN01) atau
    Borang Kajian Kepuasan Pelanggan   luaran pejabat
    pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN02).

8.   Bentangkan laporan Kajian Kepuasan Pelanggan di
    Mesyuarat Semakan Pengurusan/Jawatankuasa Jaminan
    Kualiti Induk Pejabat Pendaftar.

   (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Kajian Kepuasan Pelanggan, UPM/PEND/P008)
                       FAIL MEJA                        Halaman: 38
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.5  MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSAN REKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABAT
   PENDAFTAR

                                        Pegawai yang    Seksyen Undang-
      Bil.            Proses Kerja
                                       Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   (a)  Peminjaman Fail dan Rekod
    1.     Bangunkan/sediakan garis panduan dan dokumentasi
          bagi proses peminjaman fail dan rekod.

    2.     Maklumkan kepada semua staf mengenai garis panduan
          dan proses yang telah dikuatkuasakan.

    3.     Pantau proses peminjaman secara berkala dengan
          mengadakan semakan/audit terhadap rekod peminjaman
          fail dan rekod.
    4.     Beri surat peringatan kepada staf yang mematuhi garis
          panduan peminjaman yang telah ditetapkan.

   (b)  Penyelenggaraan / Pemerliharaan Fail dan Rekod
    1.     Sediakan tempat penyimpanan fail dan rekod yang sesuai     Pendaftar
          dan mencukupi dari aspek keluasan, tempat susun fail
          dan rekod, suhu, peralatan dan lain-lain yang diperlukan
          dari semasa ke semasa bersesuaian dengan aktiviti di
          Bilik Fail dan Bilik Arkib.
    2.     Pelihara fail dan rekod dari musuh-musuh rekod secara
          faktor fizikal, biologikal, kimiawi dan manusia.


                         FAIL MEJA                         Halaman: 39
                                     Pegawai yang     Seksyen Undang-
   Bil.            Proses Kerja
                                   Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
3.      Baikpulih kerosakan/kemusnahan tempat           Penolong Pendaftar,
       penyimpanan/rekod dengan segera supaya rekod-rekod    Seksyen Pentadbiran &
       terpelihara dengan baik.                   Kewangan

(c)  Pelupusan Rekod
1.      Dapatkan maklumat mengenai prosedur/tatacara                   Akta Arkib Negara
       pelupusan dari pihak Arkib Negara termasuk jadual                2003 (Akta 629)
       pemisahan rekod.

2.      Kenalpasti kaedah dan tatacara pelupusan rekod-rekod               Akta Arkib Negara
       yang telah diasingkan.                              2003 (Akta 629)

3.      Buat dan semak penyenaraian rekod-rekod yang hendak      Pendaftar     Akta Arkib Negara
       dilupuskan.                                   2003 (Akta 629)

4.      Mohon kelulusan untuk pelupusan rekod-rekod dari Arkib  Pengarah Arkib Negara  Akta Arkib Negara
       Negara.                                     2003 (Akta 629)

5.      Laksanakan pelupusan mengikut kaedah dan tatacara    Pengarah Arkib Negara  Akta Arkib Negara
       yang dibenarkan oleh pihak Arkib Negara.                     2003 (Akta 629)

6.      Dapatkan Sijil Pengesahan Pelupusan Rekod dari Arkib   Pengarah Arkib Negara  Akta Arkib Negara
       Negara.                                     2003 (Akta 629)
                      FAIL MEJA                           Halaman: 40
   7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.6  MENGUMPUL, MENYELARAS DAN MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN PADA LAPORAN TINDAKAN PEMBETULAN,
   TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN KETIDAKPATUHAN PRODUK/PERKHIDMATAN

                                       Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.            Proses Kerja
                                      Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Terima maklumat   untuk  tindakan  pembetulan   dan
       pencegahan.
   2.   Rekod Laporan ke dalam Borang Laporan Tindakan
       Pencegahan (PEND/BR01/LTC) atau Borang Laporan
       Tindakan Pembetulan (PEND/BR01/LTB).
   3.   Tentukan punca masalah (bagi tindakan pembetulan) dan
       bentuk tindakan pencegahan untuk dilaksanakan.
   4.   Laksanakan  Tindakan Pencegahan atau     pembetulan   Pendaftar/Wakil
       berdasarkan  jenis tindakan dan tempoh     yang telah    Pengurusan
       ditetapkan.
   5.   Lengkapkan laporan status tindakan pencegahan pada
       Senarai  Utama  Status  Tindakan  Pencegahan
       (PEND/SU01/SU-LTC) atau Senarai Utama Status Tindakan
       Pembetulan (PEND/SU01/SU-LTB).
   6.   Semak keberkesanan tindakan pencegahan pada mesyuarat
       JKJK (PTJ).
   7.   Bentangkan status tindakan pencegahan keseluruhan dalam
       MSP atau Mesyuarat JKJK Induk dengan merujuk kepada
       Prosedur   Mesyuarat    Semakan    Pengurusan
       (UPM/PEND/P007) jika berkenaan.
   (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Tindakan Pembetulan, prosedur Tindakan Pencegahan, dan Prosedur Kawalan ke
   atas Produk dan Perkhidmatan)

                         FAIL MEJA                          Halaman: 41
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.7  MENGUMPUL/MENYEDIAKAN, MENYELARAS DAN MEMANTAU PENGURUSAN PELAPORAN (PIN, JKP, DAN
   PPMKB) KE KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

                                        Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.            Proses Kerja
                                       Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Daftar atau kemaskini maklumat Pegawai Pelapor dalam
       Sistem Pelaporan Integrasi (SPIN) UPM.

   2.   Keluarkan surat makluman kepada Pegawai Pelaksana di
       PTJ bagi penyediaan laporan pada setiap suku tahun.

   3.   Semak  status penghantaran   laporan    dari  Pusat
       Tanggungjawab melalui SPIN.

   4.   Semak dan saring laporan yang diterima dari PTJ melalui
       SPIN.

   5.   Buat analisis status penghantaran dan maklumkan kepada
       PTJ.

   6.   Cetak laporan untuk dibawa kelulusan dan pengesahan
       mesyuarat.

   7.   Buat pindaan pada laporan hasil daripada mesyuarat ( jika      Pendaftar
       ada).
   8.   Cetak dan hantar laporan ke kementerian Pengajian Tinggi
       Malaysia (KPT).
                         FAIL MEJA                          Halaman: 42
7.0     PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.8  MENGUMPUL, MENGEMASKINI DAN MEMANTAU PENGUKURAN DAN ANALISIS PIAGAM PELANGGAN DAN
   OBJEKTIF KUALITI

                                      Pegawai yang    Seksyen Undang-
   Bil.             Proses Kerja
                                     Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Kenalpasti piagam pelanggan dan objektif kualiti Pejabat
       Pendaftar yang telah dibangunkan.

   2.   Maklumkan kepada semua staf mengenai piagam pelanggan
       kepada semua staf mengenai piagam pelanggan dan
       objektif kualiti melalui edaran surat/memo/poster
   3.   Buat analisis pencapaian piagam pelanggan dan objektif
       kualiti setiap 6 bulan dan tahunan
   4.   Sediakan template laporan piagam pelanggan dan objektif
       kualiti dan edarkan kepada pengawal yang berkenaan untuk
       penyediaan laporan
   5.   Terima   data-data  /laporan   pencapaian  objektif
       kualiti/piagam pelanggan.

   6.   Buat semakan terhadap kecukupan laporan yang telah
       dihantar oleh pegawai.
   7.   Buat pemantauan terhadap tindakan pembetulan bagi
       pencapaian piagam pelanggan dan objektif kualiti yang
       tidak mencapai sasaran.
   8.   Kumpul dan sediakan laporan keseluruhan untuk dibentang
       dalam mesyuarat
                          FAIL MEJA                        Halaman: 43
                                   Pegawai yang    Seksyen Undang-
Bil.            Proses Kerja
                                  Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
9.   Laksanakan pemantuan berterusan terdapat proses
    perkhidmatan di Pejabat Pendaftar adalah mengikut
    prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan

10.  Terima dan semak justifikasi cadangan    atau  pindaan
    piagam pelanggan/objektif kualiti.

11.  Buat pindaan yang telah diluluskan didalam dokumen,
    prosedur atau poster.

12.  Maklumkan kepada semua staf terhadap sebarang pindaan
    yang telah dilakukan kepada staf supaya tindakan yang
    sepatutnya dapat diambil dan dilaksanakan

13.  Pastikan semua rekod-rekod dikemaskini dan diselenggara
    dengan baik.
                      FAIL MEJA                         Halaman: 44
7.0     PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.9  MENGURUS, MEMANTAU DAN MENGEMASKINI MAKLUMAT PELAKSANAAN TINDAKAN BERKAITAN KRITERIA
   ANUGERAH KUALITI PERDANA MENTERI (AKPM)

                                      Pegawai yang    Seksyen Undang-
   Bil.            Proses Kerja
                                     Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
   1.   Dapatkan maklumat dan panduan/garispanduan berkaitan
       dengan Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM).

   2.   Sediakan maklumat berkenaan kriteria-kriteria AKPM.

   3.   Rancang  pelaksanaan   mesyuarat   bulanan   bagi    Pendaftar
       jawatankuasa AKPM UPM.
   4.   Berhubung dengan pihak MAMPU berkaitan dengan hal-hal
       AKPM

   5.   Maklum dan serah semua kriteria-kriteria AKPM kepada
       pemilik kriteria bagi memastikan tindakan pelaksanaan,
       pengumpulan dokumen sokongan disediakan.
   6.   Kemaskini maklumat dari jawatankuasa AKPM dan pegawai
       yang bertanggungjawab menyediakan laporan-laporan
       kriteria AKPM

   7.   Buat semakan terhadap laporan yang diterima daripada
       pegawai-pegawai yang bertanggungjawab

   8.   Kumpul dan sediakan laporan keseluruhan untuk dibentang
       dalam mesyuarat
                         FAIL MEJA                         Halaman: 45
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.10  MEMANTAU KE ATAS PENGWUJUDAN DAN PELAKSANAAN FAIL MEJA (FM) STAF UPM

                                       Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.             Proses Kerja
                                      Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
    1.   Dapatkan dan kumpul nama-nama pegawai pelaksana fail
       meja dari semua PTJ di UPM.

    2.   Sediakan template format fail meja senarai semak dan
       carta analisis dan edarkan kepada semua pegawai
       pelaksana melalui email dan buletin.
    3.   Beri taklimat pengurusan dan penyediaan fail meja kepada     Pendaftar
       pegawai pelaksana PTJ.

    4.   Terima laporan status penyediaan fail meja dari semua
       pegawai pelaksana PTJ

    5.   Buat analisis keseluruhan bagi status penyediaan fail meja
       mengikut PTJ/UPM.

    6.   Laporkan status penyediaan fail meja staf UPM pada
       mesyuarat JK AKPM / JK Pengurusan Universiti
                          FAIL MEJA                        Halaman: 46
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.11  MENGURUS, MELAKSANA DAN MEMANTAU PENYEDIAAN FAIL MEJA (FM) STAF PEJABAT PENDAFTAR

                                       Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.             Proses Kerja
                                      Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
    1.   Sediakan template format fail meja, senarai semak dan
       carta analisis dan edarkan/email kepada semua ketua
       bahagian/seksyen untuk tindakan pelaksanaan.

    2.   Beri taklimat pengurusan dan pengendalian fail meja
       kepada ketua bahagian/seskyen.

    3.   Terima laporan pelaksanaan    daripada  semua  ketua     Pendaftar
       bahagian/seksyen.

    4.   Buat analisis keseluruhan bagi status penyediaan fail meja
       mengikut Bahagian/Seksyen.

    5.   Laporkan status penyediaan fail meja staf Pejabat Pendaftar
       pada mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar.
                          FAIL MEJA                         Halaman: 47
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.12  MEMBANGUNKAN PELAN INTEGRITI ORGANISASI (PIO) UPM DAN MEMANTAU PELAKSANAANNYA.

                                        Pegawai yang    Seksyen Undang-
    Bil.             Proses Kerja
                                       Meluluskan/Dirujuk  undang Peraturan
       Kenalpasti dan kumpul maklumat dan bahan-bahan untuk
    1.
       membangunkan Pelan Integriti Organisasi (PIO) UPM

    2.   Sediakan draf PIO

       Semak draf PIO yang telah dibangunkan untuk memastikan
       keperluan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Pelan Integriti
    3.
       Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) sebelum
       diserah kepada Jawatankuasa PIN UPM

       Serahkan draf yang lengkap kepada jawatankuasa PIN UPM      Naib Canselor,
    4.
       untuk semakan dan kelulusan                     Pendaftar

       Sediakan dokumen PIO yang telah diluluskan oleh
    5.   jawatankuasa PIN UPM untuk dimaklumkan kepada semua         Pendaftar
       staf UPM
       Beri taklimat dan penerangan mengenai PIO yang telah
    6.   dibangunkan dan diluluskan untuk digunapakai kepada staf      Pendaftar
       UPM
       Edarkan PIO kepada staf UPM untuk makluman, rujukan
    7.
       dan tindakan
       Pantau pelaksanaan PIO melalui pelaporan PIN UPM pada
    8.
       setiap suku tahun


                          FAIL MEJA                         Halaman: 48
7.0      PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.13  MENGEMASKINI DAN MEMANTAU SENARAI TUGAS, CARTA ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR

                                      Pegawai yang     Seksyen Undang-
    Bil.            Proses Kerja
                                     Meluluskan/Dirujuk   undang Peraturan
    1.   Lakukan pemantauan pada perubahan staf dan struktur
       organisasi

    2.   Dapatkan maklumat staf/fungsi dari bahagian/seksyen yang  Ketua Bahagian/Ketua
       berkaitan                            Seksyen

    3.   Lakukan kemaskini pada carta organisasi           Pendaftar, Ketua
                                       Bahagian

    4.   Maklumkan  kepada ketua  bahagian/seksyen bagi
       penyediaan dan pengemaskinian senarai tugas dan fail
       meja

    5.   Dapatkan  pengesahan   Pendaftar  bagi  semua      Pendaftar
       perubahan/kemaskini pada carta organisasi atau senarai
       tugas mempunyai tarikh kuatkuasa

    6.   Edarkan carta organisasi dan senarai tugas kepada
       staf/ketua bahagian/seksyen untuk rujukan dan simpanan

    7.   Memastikan semua rekod-rekod senarai tugas diselenggara
       dan dipelihara dengan baik                         FAIL MEJA                         Halaman: 49
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


 8.1 MENGURUS,  MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN                                         AKTIVITI
   SISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

   a. Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM;

                                            Mula
                      (i) AUDIT
                                                     (ii) AUDIT SIRIM
                     DALAMAN
                    Perancangan AD       1                 Dapatkan maklumat pasukan
                                                  juruaudit dan jadual audit dari  1
                                                      pihak SIRIM

                 Sedia draf jadual aktiviti
                                 2
                      AD
                                                  Edarkan jadual audit kepada
                                                                   2
                                                      semua staf
                  Edar surat mesyurat
                                 3
                 kepada Jawatankuasa AD
                                                  Buat persediaan audit (seperti
                                                  tempat mesyuarat, alat tulis,
                  Mesyuarat akan                         slide pembentangan, jamuan    3
                                 4                makan, papan tanda program
                 mengesahkan jadual AD
                                                      dan lain-lain


                               5
                     Pindaan?
                                                  Mesyuarat pembukaan audit    4
                           Ya
                                    Tidak
                 Buat pindaan berdasarkan
                                 6
                     mesyuarat                             Proses audit       5


                 Edar surat makluman AD      7
                kepada juruaudit dan auditi                     Mesyuarat penutupan audit    6                   Buat persiapan untuk                       Dapatkan laporan audit
                                 8                 daripada Ketua Juruaudit    7
                     proses AD                   Majlis Pembukaan AD     9                   Kenalpasti punca dan
                                                    laksanakan tindakan
                                                                   8
                                                   pembetulan pada NCR dan
                     Proses AD        10                tindakan pencegahan pada OFI


                                                                     Tidak
                                                  Hantar laporan NCR kepada
                 Majlis Penutupan AD dan                                       9
                                 11                    pihak SIRIM
                pembentangan laporan AD

                                                               10
                    Kemaskini Rekod      12                    Tindakan
                                                      memuaskan?


                Pastikan rekod AD lengkap     13                     Ya

                                                  Buat pembayaran proses audit
                                                   kepada SIRIM (bahagian     11
                              14
                                        Tidak            persijilan)
                      NCR ?

                          Ya
                                         OFI       Dapatkan sijil audit dari SIRIM  12
                Ambil tindakan pembetulan                   15
                    terhadap NCR        17

                                     Ambil tindakan           Tamat
                Edar notis/surat penutupan        pencegahan &    16
                 NCR kepada Juruaudit/      18    rekodkan
                      Auditi
       Beri tempoh
    20 kepada auditi
      untuk tutup NCR  Tidak
                    NCR ditutup?       19

                          Ya
                                 21
        Tamat         Kemaskini rekod
 FAIL MEJA                                                         Halaman: 50
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


 8.1 MENGURUS,  MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN                      AKTIVITI
   SISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

   b. Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa Jaminan
     Kualiti (JKJK) Induk, Mesyuarat Jawatankuasa Dokumentasi,
     Mesyuarat Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan;

                                Mula                          Tentukan tarikh mesyuarat
                                            1
                          yang hendak dijalankan                          Keluarkan surat makluman
                          mesyuarat kepada semua       2
                          ahli mesyuarat
                          Sediakan dokumen-dokumen
                          mesyuarat yang diperlukan     3
        Keluarkan      surat
        makluman penangguhan    TIDAK      Mesyuarat dapat
        mesyuarat kepada semua
     5                      dijalankan mengikut tarikh      4
        ahli  mesyuarat   dan
                              yang ditetapkan?
        maklumkan penangguhan
        tempahan bilik/makanan

                                    YA

                          Mesyuarat   diadakan    /
                          dilaksanakan            6
                          Keluarkan Minit Mesyuarat
                          dalam tempoh 3 hari bekerja
                          selepas tarikh mesyuarat      7
                          dijalankan                          Edarkan minit mesyuarat
                          kepada   semua   ahli
                          mesyuarat dan petikan minit
                          mesyuarat untuk tindakan      8
                          pegawai        yang
                          bertanggungjawab                          Fail dan Kemaskini rekod-
                          rekod  mesyuarat  dan     9
                          minitkan                                Tamat

 FAIL MEJA                                       Halaman: 51
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


 8.1 MENGURUS,  MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN                    AKTIVITI
   SISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

   c. Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen

                    Mula             Tentukan tarikh, masa, tempat dan
             penceramah (jika perlu)  Latihan/   1
             Bengkel             Maklumkan  kepada   peserta
             mengenai Latihan/Bengkel kepada
                                2
             peserta selewat-lewatnya 7 hari
             bekerja             Menyediakan kelengkapan dan
             keperluan latihan/bengkel yang     3
             akan diadakan
             Laksanakan   program  mengikut
                                4
             jadual yang ditetapkan
             Borang  Penilaian  Keberkesanan
             Latihan  (bagi  latihan/bengkel)  5
             diedarkan kepada peserta
             Majukan    borang   penilaian
             keberkesanan latihan kepada ketua
             seksyen/PTJ peserta untuk tindakan   6
             selanjutnya (setelah tamat latihan/
             bengkel yang diadakan).
             Kemaskini  rekod-rekod  latihan/
                                7
             bengkel
                    Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 52
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


 8.2  MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAU
    DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008
    DAN SISTEM ‘ISO INTRANET’                     Mula
              Sediakan tempat simpanan dokumen   1
              Kenalpasti dan senaraikan dokumen  2
               Kawal dan selenggara dokumen    3
              Buat back-up softcopy dokumen    4
              Buat pemantauan secara berkala   5
                    Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 53
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.3  MENGURUS, MENYELARAS                 DAN     MENGANALISA       MAKLUMBALAS
   PELANGGAN

           Mula       Terima dan kenalpasti     1
         Maklumbalas                  2                11
                      Tidak             Tidak  Jika Penghargaan,  15
                            Cadangan &
           Aduan?                             Keluarkan surat
                            Pertanyaan
                                           penghargaan

             Ya                  Ya

                           Serahkan kepada
        Rekodkan Aduan       3               12
                              PYB     Salurkan kepada TPKP/           Buat penjelasan dan
                      4
          PYB                rekodkan pada    13
                             borang


        Jalankan siasatan      5
                          Kembalikan borang   14
                           kepada PKP/TPKP

    Tidak              6
           Sahih?

             Ya

        Kenalpasti punca &
                      7
        tentukan tindakan       Laksanakan tindakan      8
         pembetulan


       Sahkan tindakan dan
        maklumkan kepada       9
          pengadu       Kemaskini log aduan      10                      16
       Sedia atau kemaskini
        status maklumbalas         Laporan analisis      17
           Tamat
 FAIL MEJA                                              Halaman: 54
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.4 MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA KAJIAN KEPUASAN
   PELANGGAN DALAMAN DAN LUARAN PEJABAT PENDAFTAR             Mula
          Edaran Borang      1
         Terima dan Kumpul
            Borang        2
          Pengukuran dan
                      3
            Analisis                   4
           Memenuhi      Tidak    Laksana tindakan
                                      5
            Kepuasan             Pembetulan/
           Pelanggan?            Pencegahan


               Ya
                      6
          Rekod dan Failkan
             Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 55
8.0         CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
           (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.5 MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSAN
     REKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABAT PENDAFTAR.

                                      Mula                                 Merancang dan memantau
                                peminjaman, pemeliharaan dan        i
                                 pelupusan fail dan rekod
                (A) Peminjaman fail         (B) Penyelengaraan/
                                                           (C) Pelupusan
                   dan rekod             pemeliharaan             Sediakan garis panduan dan        Tempat penyimpanan             Dapatkan     maklumat
             dokumentasi   peminjaman   1    dan   pemeliharaan   1        prosedur  pelupusan  dari  1
             fail dan rekod              rekod mencukupi              Arkib Negara              Lengkapkan     borang
              Peminjaman Rekod (PEND/         Daftar dan  rekod            Semak rekod yang telah
              BR01/PINJAM-REKOD)           dalam Senarai Daftar   2        tamat tempoh simpanan/
                             2    Rekod                   tindakan dan keluarkan dari
              Jumlah  maksimum   fail
              yang dibenarkan adalah 20                             rak untuk tujuan pemisahan   2
              buah fail                                     rekod   (rujuk  jadual
 4                                                      pemisahan   rekod yang
                                                       berkaitan)
                                  Susun setiap rekod
Serahkan   borang
                                  dengan   sistematik
peminjaman  kepada
             YA                    mengikut label yang    3
Petugas   selewat-       Pinjaman > 5
                             3    telah   ditetapkan
lewatnya  1   hari       buah fail?                                Kenalpasti  kaedah   dan
                                  supaya mudahkesan
sebelum     tarikh                                            tatacara pelupusan rekod    3
peminjaman                                                  (rujuk Akta Arkib Negara)
                      TIDAK
                                  Fail   dan   rekod
             Serahkan       borang       terpelihara    dari
             peminjaman     rekod/fail  5    musuh-musuh rekod      5       Hantar dan susun rekod
             kepada Petugas              (rujuk Arkib Negara)            tamat tempoh simpan dan    4
                                                       tindakan ke Bilik Arkib


             Semak borang permohonan
             & sediakan fail-fail yang    6    Baikpulih kerosakan/
                                  kemusnahan   pada            Buat penyenaraian rekod    5
             dipohon                                6
                                  rekod/    tempat
                                  simpanan

             Maklumkan      kepada
             pemohon/staf bahawa fail-    7                          Mohon kelulusan pelupusan
             fail telah tersedia                                 dari Arkib Negara       6

                                                                             8

             Rekodkan peminjaman ke                                           7    Lakukan
             dalam  Log  Pinjaman                                              penyimpanan
                             8                                     TIDAK
             Dokumen   dan  Rekod                                              semula / atau
             (PEND/BL01/PDR)                                        Lulus?
                                                                       arahan  dari
                                                                       pihak  Arkib
                                                                       Negara
                                                            YA
             Semak log pinjaman yang
             telah  melebihi  tempoh    9                          Lakukan kaedah & tatacara
             pinjaman 10 hari bekerja                              pelupusan  rekod  yang   9
                                                       dibenarkan

   11

   Beri     surat TIDAK    Fail telah                                Dapat  Sijil Pengesahan
                                                       Pelupusan rekod        10
   peringatan kepada      dipulangkan ke     10
   peminjam            Bilik Fail?


                       YA                                Kemaskini    rekod-rekod
                                                                       11
                                                       proses pelupusan
             Kemaskini rekod pada Log
             Pinjaman  Dokumen  dan    12
             Rekod (PEND/BL01/PDR)

                                Terima makluman aktiviti
                                                  ii
                                pengurusan fail dan rekod
             Letak/susun semula fail-fail     secara berkala
                             13
             yang telah dipulangkan                                Buat/kemaskini    laporan
                                                  iii
                                aktiviti pengurusan rekod                                      Tamat   FAIL MEJA                                                             Halaman: 56
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.6  MENGUMPUL,  MENYELARAS  DAN  MENGAMBIL TINDAKAN
   SUSULAN PADA LAPORAN TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN
   PENCEGAHAN, DAN KETIDAKPATUHAN PRODUK/PERKHIDMATAN                       Mula                   Terima Maklumat untuk
                   Tindakan Pembetulan,
                     Pencegahan dan      1
                     Ketidakpatuhan                               2
                                  Tidak
                    Perlu Tindakan
                  Pembetulan/Pencegahan?                         Ya

                 Kenalpasti Punca (bagi tindakan
                  pembetulan) dan tentukan
                                    3
                   Tindakan pembetulan/
                     pencegahan
                   Laksanakan Tindakan       4
             Tidak                   5
                      Tindakan
                      Berkesan?                         Ya


                                  6
                      Laporan
                   Pantau keberkesanan
                 pelaksanaan tindakan di dalam     7
                      mesyuarat
                       Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 57
8.0   CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


 8.7  MENGUMPUL/MENYEDIA,  MENYELARAS                   DAN   MEMANTAU
    PENGURUSAN PELAPORAN (PIN, JKP,                    DAN   PPMKB) KE
    KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI


                 Mula            Urus Setia mendaftar/
          mengemaskini maklumat pelapor    1
               dalam SPIN          Urus Setia memaklumkan kepada
          pelapor bagi penyediaan laporan   2
               melalui SPIN                             3
          Pelapor memasukkan maklumat
           melalui SPIN menggunakan ID
             Pengguna yang diberi           Ketua PTJ boleh menyemak
           laporan yang disediakan oleh
           pelapor menggunkan ID yang     4
                 sama
           Sistem akan kenalpasti status
                            5
                laporan
                      6
                        Tidak   Pelapor semak mana-
                Lengkap?         mana ruangan yang tidak  7
                                lengkap

                   Ya

          Pelapor boleh meneruskan proses
          Transmit (Hantar) kepada urus    8
                 Setia          Urus Setia semak, saring dan pilih
                            9
              laporan dari PTJ
          Semakan dan kelulusan Mesyuarat 10
          Urus Setia mencetak dan hantar
                            11
              laporan ke KPT                Tamat FAIL MEJA                                       Halaman: 58
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.8  MENGUMPUL, MENGEMASKINI DAN MEMANTAU PENGUKURAN DAN
   ANALISIS PIAGAM PELANGGAN DAN OBJEKTIF KUALITI

                                      Mula                              Kenalpasti  piagam   pelanggan  &
                              objektif kualiti Pejabat Pendaftar yang   1
                              telah dibangunkan                              Maklumkan   kepada  semua  staf
                              mengenai  piagam  pelanggan  &    2
                              objektif kualiti yang terkini melalui
                              edaran surat/memo/poster                              Analisis pencapaian piagam pelanggan
                              & objektif kualiti setiap 6 bulan &     3
                              tahunan                              Sediakan „template‟ laporan Objektif
                              kualiti / piagam pelanggan dan       4
                 Tamat           edarkan  kepada  pegawai  yang
                              berkenaan untuk penyediaan laporan

     17  Kemaskini rekod-rekod laporan dan
        pencapaian   berkaitan    piagam
        pelanggan dan objektif kualiti       Terima  data-data    /  laporan
                                                    5
                              pencapaian objektif kualiti


        Maklumkan   kepada semua    staf
        berhubung semakan dan pindaan        Semak kecukupan laporan yang
     16  piagam pelanggan/objektif kualiti dan    dihantar. Jika tidak  mencukupi,     6
        tarikh kuatkuasa              dapatkan maklumat laporan tersebut        Lakukan  pindaan   pada  piagam    Ambil tindakan yang bersesuaian
     15
        pelanggan / objektif kualiti        terhadap analisis laporan pencapaian
                              objektif kualiti/piagam pelanggan yang   7
                              tidak mencapai sasaran
              Ya

                          Tidak
         14       Lulus?          Pantau tindakan pembetulan bagi
                              piagam pelanggan/objektif kualiti yang   8
                              tidak mencapai sasaran        Terima borang CPD dan bawa ke        Kumpul  dan  sediakan  laporan
     13  Mesyuarat  untuk dibincang dan      keseluruhan untuk dibentang dalam      9
        kelulusan pindaan              mesyuarat        Isi borang  CPD  dan  justifikasi
        semakan/pindaan    bagi  proses    Ya     Ada semakan /
     12                                          10
        (objektif kualiti/piagam pelanggan)           pindaan?
        yang berkenaan

                                        Tidak


                              Pantau   proses  perkhidmatan
                              mengikut prosedur dan garis panduan    11
                              yang telah ditetapkan
 FAIL MEJA                                             Halaman: 59
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.9  MENGURUS,  MEMANTAU   DAN  MENGEMASKINI                MAKLUMAT
   PELAKSANAAN TINDAKAN BERKAITAN KRITERIA                  ANUGERAH
   KUALITI PERDANA MENTERI (AKPM)
                       Mula              Urus   Setia  mendaftar/mengemaskini
              maklumat Jawatankuasa dan Pegawai yang
                                      1
              bertanggungjawab menyediakan laporan
              (pelapor) dalam Sistem AKPMonline              Urus Setia memasukkan maklumat kriteria,
              sub-kriteria, wajaran (Markah), Bahagian
              yang bertanggungjawab (BYB) dan Sasaran     2
              (KPI) dalam Sistem AKPMonline              Pelapor memasukkan maklumat melalui
              AKPMonline menggunakan ID Pengguna dan     3
              password yang diberi              Masukkan   atau   kemaskini  laporan
              berdasarkan Kriteria yang telah ditetapkan.
              Masukkan maklumat pada ruangan STATUS      4
              SEMASA   dan    CADANGAN/TINDAKAN
              PENAMBAHBAIKAN                               5
                     Perlu muatturun     Tidak
                    dokumen sokongan?


                          Ya

              Muatturun dokumen melalui proses UPLOAD
              dan seterusnya pilih Skor (Star Rating) iaitu  6
              mengikut Skala 1 – 5 berdasarkan STATUS
              SEMASA yang dilaporkan              Hantar laporan kepada Urus Setia melalui    7
              proses TRANSMIT
              Semak laporan yang dihantar oleh Pelapor
                                      8
              melalui Sistem AKPMonline                               9

                     Perlu kemaskini      Tidak
                    maklumat/laporan?


                         Ya

              Kemaskini maklumat/laporan yang dihantar
                                      10
              oleh Pelapor dan semak juga skor yang dipilih


                                      11
              Cetak laporan yang boleh ditukar kepada
              format PDF daripada Sistem AKPMonline              Bentangkan  laporan    pada  Mesyuarat
              Jawatankuasa AKPM                12
                       Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 60
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.10 MEMANTAU KE ATAS PENGWUJUDAN DAN PELAKSANAAN FAIL
   MEJA (FM) STAF UPM

                              Mula                        Laksanakan kurus Fail Meja (FM)    1                      Dapatkan nama Pegawai Pelaksana FM
                       dari Pusat Tanggungjawab (PTJ)     2
                      Sediakan template Format FM, Senarai
                                           3
                         Semak, dan carta analisis                       Beri taklimat pengurusan FM kepada
                                           4
                          Pegawai Pelaksana FM                      Senaraikan semua staf di PTJ masing-
                       masing dalam Senarai Semak yang     5
                             disediakan                      Beri taklimat kepada semua staf di PTJ  6
                            masing-masing                       Sediakan FM berdasarkan template
                       yang diberi dengan bantuan Pegawai   7
                           Pelaksana FM PTJ
                       Buat pemantauan dan analisis status
                      penyediaan FM Staf di PTJ berdasarkan  8
                        senarai semak yang disediakan
                        Hantar laporan analisis status
                       penyediaan FM staf PTJ kepada Urus   9
                          Setia secara berkala
                       11             10
           Maklumkan kepada
                            Terima laporan?
           Pegawai Pelaksana FM   Tidak


                                  Ya

                         Buat analisis keseluruhan
                        status penyediaan FM mengikut 12
                               PTJ


                        Laporkan status penyediaan FM 13
                        staf UPM pada mesyuarat JK
                          AKPM / JK Pengurusan
                             Universiti


                              Tamat


 FAIL MEJA                                       Halaman: 61
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.11 MENGURUS, MELAKSANA DAN MEMANTAU PENYEDIAAN FAIL MEJA
   (FM) STAF PEJABAT PENDAFTAR

                            Mula                     Laksanakan kursus Fail Meja (FM)   1                     Sediakan template Format FM,
                                       2
                     Senarai Semak, dan carta analisis                      Beri taklimat pengurusan FM
                      kepada Ketua Seksyen/Ketua    3
                           Bahagian                     Senaraikan semua staf Pejabat
                     Pendaftar dalam Senarai Semak    4
                         yang disediakan                     Beri taklimat kepada semua staf di
                                       5
                     Bahagian/Seksyen masing-masing                     Sediakan FM berdasarkan template
                     yang diberi dengan bantuan Ketua   6
                           Seksyen                      Buat pemantauan dan analisis
                     status penyediaan FM Staf Seksyen
                                       7
                     berdasarkan senarai semak yang
                           disediakan                      Hantar laporan analisis status
                      penyediaan FM staf Seksyen    8
                     kepada Urus Setia secara berkala                      Tidak           9
           Maklumkan kepada        Terima
            Ketua Seksyen         laporan?


                                Ya

                     Buat analisis keseluruhan status
                     penyediaan FM mengikut bahagian/ 11
                            seksyen                     Laporkan status penyediaan FM staf
                      pada mesyuarat Pengurusan    12
                         Pejabat Pendaftar                            Tamat


 FAIL MEJA                                     Halaman: 62
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.12 MEMBANGUNKAN PELAN INTEGRITI ORGANISASI (PIO) UPM DAN
   MEMANTAU PELAKSANAANNYA.

                              Mula                        Kenalpasti  dan  kumpul      1
                        maklumat/bahan-bahan untuk
                        membangunkan PIO UPM
                        Sediakan draf Pelan   Integriti  2
                        Organisasi (PIO) UPM
                        Semak draf PIO yang telah
                        dibangunkan untuk memastikan     3
                        keperluan   Pelan   Integriti
                        Nasional (PIN) dipenuhi
                        Serah  draf  PIO  kepada
                        Jawatankuasa PIN UPM untuk      4
                        semakan dan kelulusan


        6

        lakukan  pembetulan/   TIDAK
        penambahbikan  pada           Draf lulus?        5
        draf PIO


                                  YA


                        Sediakan dokumen PIO yang
                        telah  diluluskan  untuk
                        dimaklumkan kepada PTJ dan      7
                        staf UPM
                        Beri taklimat mengenai    PIO
                        kepada staf UPM           8
                        Edar PIO               9
                        Pantau pelaksanaan PIO melalui
                        pelaporan PIN pada setiap suku    10
                        tahun
                              Tamat FAIL MEJA                                       Halaman: 63
8.0    CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)
       (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)


8.13 MENGEMASKINI DAN MEMANTAU               SENARAI      TUGAS,  CARTA
   ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR

               Mula          Buat pemantauan pada
          perubahan staf/struktur   1
             organisasi
          Dapatkan maklumat staf
                         2
         dari seksyen yang berkaitan
          Kemaskini carta organisasi  3
         Edar surat makluman kepada
          Ketua Bahagian/Seksyen
            bagi penyediaan/     4
          pengemaskinian senarai
               tugas                     5         Hantar surat
            Terima senarai     Tidak  peringatan kepada
                                     G7   7
              tugas?             pegawai yang
                               berkenaan

                  Ya

           Dapatkan pengesahan
                         8
             Pendaftar           Edarkan senarai tugas
          kepada Ketua Bahagian/
                         9
           Seksyen dan staf yang
          berkaitan untuk simpanan          Failkan senarai tugas yang
           asal dalam Fail Senarai
                        10
               Tugas
             (UPM/PEND/ST)              Tamat
 FAIL MEJA                                     Halaman: 64
     SENARAI UNDANG-UNDANG    DAN   PERATURAN    YANG
9.0
     DIPERLUKANBIL  No. Dokumen  Tajuk Dokumen

           Panduan   Pengurusan   Pejabat   (Pekeliling
 1.      -
           Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007)

           Quality Management Systems – Requirements (ISO
 2.      -
           9001:2008, IDT)

 3.      -   Risalah Pengurusan Rekod Arkib Negara Malaysia


 4.      -   Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)


 5.      -   Akta Arkib Negara 2003


 6.      -   Guidelines on Complaints Handling (MS 1432: 1998)
 FAIL MEJA                         Halaman: 65
 10.0     SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS)10.1 MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAU
   DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 DAN
   SISTEM ISO INTRANET


                          Tandakan
 Bil           Perkara                 Catatan
                           (√ )

    Terima Borang Cadangan Pindaan/Tambahan
 1.
    Dokumen (CPD)
 2.  Bawa ke Mesyuarat untuk kelulusan

 3.  Pindaan pada dokumen
    Pindaan pada Senarai Utama Dokumen
 4.
    Terkawal.
    Dapatkan tandatangan Wakil Pengurusan dan
 5.
    Pendaftar pada muka hadapan dokumen
 6.  Muatnaik dokumen pada Sistem ISO INTRANET

 7.  Cetakan
    Pengedaran dan penarikan dokumen (Log
 8.
    Pengedaran dan Penarikan Dokumen)
 9.  Rincih dokumen
    Semakan dan Pengesahan Pegawai Kawalan
 10.
    Dokumen (PKD)
  FAIL MEJA                          Halaman: 66
8.2 MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSAN
    REKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABAT PENDAFTAR.


                           Tandakan
 Bil           Perkara                 Catatan
                            (√ )

 1.   Senarai rekod untuk dilupuskan

 2.   Borang (4) Arkib Negara
    Majukan borang permohonan pelupusan ke
 3.
    Arkib Negara
 4.   Surat kebenaran pelupusan

 5.   Pindah rekod ke Arkib Negara (jika ada)
    Pelupusan rekod mengikut kaedah yang
 6.
    dibenarkan
    Sijil Pengesahan Pelupusan Rekod dari Arkib
 7.
    Negara
 FAIL MEJA                           Halaman: 67
11.0     SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAIBil     Jawatankuasa                   Keanggotaan
      Jawatankuasa Anugerah Kualiti    Perdana   Setiausaha / Urus
   1.
      Menteri Universiti Putra Malaysia           setia
      Jawatankuasa Kerja Pelan Integriti Nasional
   2.                            Setiausaha
      (PIN) Universiti Putra Malaysia

      Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Induk
   3.                            Setiausaha
      Pejabat Pendaftar
      Jawatankuasa Jaminan Kualiti    (JKJK)
   4.  Bahagian  Sumber  Manusia,    Pejabat    Setiausaha
      Pendaftar

      Jawatankuasa   Dokumentasi    Pejabat  Pengerusi / Pegawai
   5.
      Pendaftar                    kawalan Dokumen

      Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan (JKP)     Penyelaras kepuasan
   6.
      Pejabat Pendaftar                 Pelanggan

      Jawatankuasa  Audit  Dalaman   Pejabat
   7.                            Setiausaha
      Pendaftar

      Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif
   8.                             Ketua
      (KIK) Pejabat Pendaftar

      Jawatankuasa Laporan Tahunan Universiti      Ahli / Sidang
   9.
      Putra Malaysia                   pengarang

      Jawatankuasa Pelan Integriti Nasional (PIN)
   10.                           Urus setia
      Universiti Putra malaysia
     Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)
     dan Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan
   11.                           Urus Setia
     Karenah Birokrasi (PPMKB) Universiti Putra
     Malaysia
      Jawatankuasa Pemandu Sistem eFAIL RFID
   12.                             Ahli
      Universiti Putra Malaysia

      Jawatankuasa Kerja Sistem    eFAIL  RFID
   13.                          Pengurus Projek
      Universiti Putra Malaysia
 FAIL MEJA                               Halaman: 68
   12.0     SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKANBil  Kod Dokumen       Tajuk Dokumen

1.   PEND/BR01/MP       Borang Maklumbalas Pelanggan

2.   PEND/BR01/AD 01     Perancangan Audit Dalaman Tahunan

3.   PEND/BR01/AD 02     Borang Jadual Audit Dalaman

                Senarai Kehadiran Mesyuarat
4.   PEND/BR01/AD 04
                Pembukaan/Penutupan Audit Dalaman

5.   PEND/BR01/AD 05     Borang Nota Audit Dalaman

6.   PEND/BR01/AD 06     Borang Ketidakpatuhan

7.   PEND/BR01/AD 07     Borang Ringkasan AD

8.   PEND/BR01/AD 08     Borang Cadangan Penambahbaikan

                Borang Cadangan Pindaan/ Tambahan Dokumen
9.   PEND/BR01/CPD
                (CPD)

10.  PEND/BR01/BPD      Borang Permohonan Dokumen

11.  PEND/BR01/LTC      Borang Laporan Tindakan Pencegahan

12.  PEND/BR01/LTB      Borang Laporan Tindakan Pembetulan

                Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman
13.  PEND/BR01/KAJIAN 01
                Pejabat Pendaftar
                Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Pejabat
14.  PEND/BR01/KAJIAN 02
                Pendaftar
    PEND/BR01/   PINJAM-
15.               Borang Pinjaman Rekod
    REKOD

16.  PEND/BR01/BILIK     Borang Kebenaran Penggunaan Bilik Fail

17.  PEND/BL01/LOG      Log Pengedaran Dan Penarikan Balik Dokumen

18.  PEND/BL01/ADUAN     Log Penerimaan Aduan

19.  PEND/BL01/PDR      Log Pinjaman Dokumen dan Rekod

20.  PEND/SE01/TERKAWAL    Senarai Edaran Dokumen Terkawal

    PEND/SE01/TERKAWAL
21.               Senarai Edaran Dokumen Terkawal (PTJ)
    (PTJ)
    FAIL MEJA                             Halaman: 69
Bil  Kod Dokumen     Tajuk Dokumen
   PEND/SU01/DOKUMEN  Senarai Utama Dokumen Terkawal (Manual Kualiti
22.
   01         dan Prosedur)
             Senarai    Utama   Dokumen    Terkawal
   PEND/SU01/DOKUMEN
23.            (Borang/Log/Senarai       Semakan/Garis
   02
             Panduan/Senarai Utama/Senarai Edaran)
   PEND/SU01/DOKUMEN  Senarai Utama Dokumen Terkawal (Dokumen
24.
   03         Rujukan)

25.  PEND/SU01/SUPP   Senarai Utama Pengukuran Prestasi Objektif kualiti

             Senarai  Utama   Juruaudit  Dalaman  Pejabat
26.  -
             Pendaftar

27.  PEND/SU01/SU-LTC  Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan

28.  PEND/SU01/SU-LTB  Senarai Utama Status Tindakan Pembetulan

29.  PEND/SU01/SU-MP   Senarai Utama Maklumbalas Pelanggan
     FAIL MEJA                        Halaman: 70
   13.0     NORMA-NORMA KERJA


                                    Petunjuk Prestasi
Bil.          Kerja / Aktiviti / Projek           (Kuantiti / Kualiti /
                                     Masa / Kos)
1.   Mewujudkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
    dengan berteraskan penambahbaikan berterusan.

    (a) Melaksanakan    SPK  di  semua  entiti  Pejabat
      Pendaftar.
      i.   Melaksanakan    Mesyuarat      Semakan     Kuantiti
          Pengurusan sekali setahun.                Sekali

      ii.  Melaksanakan tindakan  pembetulan            Masa
          pada Laporan ketidakpatuhan (NCR)            3 bulan
          audit SIRIM dalam tempoh yang
          ditetapkan.

      iii. Pemantauan bagi tindakan ke atas              Masa
         Cadangan Penambahbaikan (OFI) audit            4 bulan
         SIRIM.

      iv. Melaksanakan audit dalaman Induk              Kuantiti
        sekurang-kurangnya sekali setahun.              Sekali

      v.   Melaksanakan   kajian  kepuasan            Kuantiti
          pelanggan Pejabat Pendaftar sekali            Sekali
          dalam tempoh setahun.

      vi. Memberi    akuan   penerimaan             Masa
        maklumbalas kepada pengadu.               3 hari bekerja

    (b) Mengurus, mengawal, menyelenggara          dan
      memantau dokumen SPK

      i.   Melaksanakan semakan semula dokumen            Kuantiti
          SPK dalam tempoh setahun                  Sekali

      ii.  Mengedar dan mengemaskini dokumen SPK            Masa
          dan sistem ISO Intranet setiap kali             1 hari
          perubahan dokumen selewat-lewatnya pada
          hari tarikh kuatkuasa.
    FAIL MEJA                                Halaman: 71
                                 Petunjuk Prestasi
Bil.          Kerja / Aktiviti / Projek         (Kuantiti / Kualiti /
                                  Masa / Kos)
2.   Melestarikan Sistem Pengurusan Kualiti dengan
    berteraskan     integriti,    keutuhan,
    kebertanggungjawaban dan kecekapan.

    (a) Mengamalkan akauntabiliti dan integriti dalam
      pengurusan pentadbiran

      i. Memastikan Jawatankuasa Pelan Integriti
        Nasional (PIN), Jawatankuasa Keutuhan
        Pengurusan (JKP), Jawatankuasa Pasukan
                                     Kuantiti
        Petugas  Bagi  Mengurangkan  Karenah
                                   4 kali setahun
        Birokrasi (PPMKB) dan Laporan Kajian
        Semula Sistem dan Prosedur Serta Undang-
        undang Peraturan bermesyuarat
      ii. Melaporkan usaha-usaha penambahbaikan
        berkaitan pengurangan karenah birokrasi          Kuantiti
        untuk memudahkan sesuatu urusan kepada         4 kali setahun
        pelanggan

      iii. Membuat penilaian keberkesanan usaha-
        usaha   penambahbaikan    (Outcome
                                     Kuantiti
        keberkesanan hendaklah jelas dan telah
                                   1 kali setahun
        melaksanakan survei terhadap keberkesanan
        penambahbaikan yang telah dilaksanakan)

    (b) Menguruskan laporan-laporan di peringkat
      universiti untuk dihantar ke Kementerian
      Pengajian Tinggi (KPT)

      i. Menghantar laporan ke KPT setiap 3 bulan
                                      Masa
       sekali mengikut tempoh yang ditetapkan          3 bulan sekali

3.   Membudayakan Sistem Pengurusan Kualiti.

    (a) Memenuhi dan memantapkan kriteria yang
      diperlukan dalam Anugerah Kualiti Perdana
      Menteri (AKPM)
      i.   Mendapatkan dan mengemaskini data           Masa
          berkaitan kriteria yang diperlukan daripada  Setiap kali mesyuarat
          entiti terbabit

      ii.   Memastikan dokumen Fail Meja semua staf      Kuantiti
          Pejabat Pendaftar disediakan          100% staf Pejabat
          (BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPM          Pendaftar
          A1.3.c)
                                    Masa
                                  November 2009
    FAIL MEJA                              Halaman: 72
                                    Petunjuk Prestasi
Bil.          Kerja / Aktiviti / Projek           (Kuantiti / Kualiti /
                                     Masa / Kos)
      iii. Laporan pemantauan keatas pengwujudan             Masa
        dan pelaksanaan Fail Meja (FM) staf di          Setiap bulan
        semua Pusat Tanggungjawab UPM
        (BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPM
        A1.3.c)

      iv. Membangunkan Pelan Integriti Organisasi           Kuantiti
        (PIO)                             1 PIO
        (BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPM A3.5)
                                       Masa
                                     Disember 2009
4.   Memantapkan sistem pengurusan fail dan rekod

    (a) Mengurus, menyelenggara,     memelihara     dan
      melupus fail dan rekod

      i.   Merekodkan dokumen yang      diterima  ke      Masa
          dalam fail (Secara berpusat)            Dalam tempoh sehari
                                    / 10 hari bekerja

      ii.   Memelihara  fail  dan  rekod    dengan       Kualiti
          sempurna                       Tiada fail rosak

      iii. Mematuhi Garis Panduan Peminjaman Fail           Kuantiti
        dan penggunaan Bilik Fail               Tiada kes kehilangan
                                        fail

      iv. Memindahkan fail dan rekod di Bilik Fail            Masa
        yang telah tamat tempoh simpanan ke Bilik       2 bulan selepas tamat
        Arkib Pejabat pendaftar                 tempoh simpanan

      v.   Membuat pelupusan fail dan rekod setelah         Kuantiti
          tamat tempoh simpanan arkib            Sekali dalam tempoh
                                       setahun
    FAIL MEJA                                 Halaman: 73
  14.0      SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


Nama Pusat
                 : Pejabat Pendaftar
Tanggungjawab (PTJ)
Nama Pegawai dan No. Kad
                 : Rozi binti Tamin (760828-04-5308)
Pengenalan

No. Staf             : A03200

Jawatan dan Ged          : Penolong Pendaftar (N41)

Bahagian/Seksyen/Jabatan     : Seksyen Jaminan Kualiti

Pegawai Penilai Pertama      : Pendaftar

Pegawai Penilai Kedua       : -

Senarai Tugas dan Tanggungjawab:


 1.   Mengurus, menyelaras dan melaksanakan aktiviti Sistem Pengurusan Kualiti
     Pejabat Pendaftar (merangkumi semua entiti Pejabat Pendaftar);

 2.   Mengurus, mengawal, menyelenggara dan memantau dokumen           Sistem
     Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008, dan sistem „ISO INTRANET‟ ;

 3.   Mengurus, menyelaras dan menganalisa maklumbalas pelanggan Pejabat
     Pendaftar;

 4.   Merancang, mengurus, menyelaras dan menganalisa         kajian  kepuasan
     pelanggan dalaman dan luaran Pejabat Pendaftar;

 5.   Merancang, mengurus dan memantau sistem pengurusan rekod di Bilik Fail
     dan Arkib Pejabat Pendaftar.

 6.   Mengumpul, menyelaras, dan mengambil tindakan susulan bagi laporan
     berikut:
     a. tindakan pembetulan;
     b. tindakan pencegahan;
     c. kawalan ketidakpatuhan produk.

 7.   Mengumpul/menyedia, menyelaras, dan memantau pengurusan pelaporan
     PIN, JKP, dan PPMKB ke Kementerian Pengajian Tinggi;

    (*PIN: Pelan Integriti Nasional, JKP: Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan,
    PPMKB: Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi)

 8.   Mengurus, memantau dan mengemaskini maklumat pelaksanaan tindakan
     berkaitan kriteria Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM);

 9.   Membangunkan   Pelan  Integriti  Organisasi  (PIO)  UPM  dan   memantau
     pelaksanaanya;
    FAIL MEJA                              Halaman: 74
 10.   Memantau ke atas pengwujudan dan pelaksanaan Fail Meja (FM) staf UPM;

 11.   Mengurus, melaksana, dan memantau penyediaan Fail Meja (FM) staf Pejabat
     Pendaftar;

 12.   Mengumpul, mengemaskini, dan memantau pengukuran dan analisis Piagam
     Pelanggan dan Objektif Kualiti Pejabat Pendaftar.

 13.   Mengemaskini dan memantau senarai tugas dan carta organisasi Pejabat
     Pendaftar.

 14.   Kawalan dan Pemeliharaan Rekod/Fail bagi setiap aktiviti yang dibawah
     tanggungjawab Pegawai.

 15.   Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.


Tarikh Kuatkuasa         :  01 Ogos 2009

Tandatangan dan cop Ketua :
PTJ/Bahagian
    FAIL MEJA                           Halaman: 75
15.0     SENARAI TUGAS HARIAN


NAMA      :

JAWATAN    :

TARIKH     :

 Bil              Tugas               Catatan
    Nota : sebagaimana tercatat dalam buku harian rasmi atau
    mana-mana log tugas harian
 FAIL MEJA                            Halaman: 76

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1139
posted:11/23/2011
language:Malay
pages:76