TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) TAHUN 2011 by 99Ss392a

VIEWS: 0 PAGES: 35

									TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN
  SEKOLAH KUALITI (SPSK)
     TAHUN 2011     ABD RAHIM BIN ABDUL RAHMAN
   UNIT INOVASI & KEPIAWAIAN
  SEKTOR JAMINAN KUALITI, JPN JOHOR
  (PENGURUS KUALITI SPSK NEGERI JOHOR )

       rahimsjq@gmail.com
        019 - 7143511

                      1
 PENGENALAN MS ISO DAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS - Malaysia Standard
ISO - International Organization of
    Standardization
  - nickname ( panggilan ) bahasa Yunanai
    bermaksud consist / berkekalan
ISO - NGO, ibupejabat di Geneva ,
   Switzerland , tubuh : 28 Februari 1947
  -keahlian >150 negara dgn > 180
   technical committee ( perkhidmatan &
   produk )               2
          SIRI ISO
ISO 9000- Istilah / Perbendaharaan kata
ISO 9001 – Keperluan Standard
ISO 9004 – Garis Panduan Pelaksanaan
ISO 19011 – Garis Panduan Audit

       MS ISO 9001 : 2008
 MS = Malaysia Standard
 ISO = International Organization of
 Standardization
 9001 = Keperluan Standard
 2008 = Versi Keluaran          3
     Pendekatan ISO
1. Berdokumen dan Berprosedur
2. DO WHAT YOU SAY
- ( Buat apa yang dikata)
3. SAY WHAT YOU DO
- ( Cakap apa yang dibuat )
4. RECORD WHAT IS DONE
- ( Laksana kerja ikut prosedur )
5. Bukti ( selenggara rekod )
6. Improve base on results
( Penambahbaikan berdasarkan keputusan )
                      4
      ISO DI MALAYSIA
1. Surat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
  (PKPA) Bil2/1996 – makluman

2. Surat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
  (PKPA) Bil2/2002 – mewajibkan agensi kerajaan
  melaksanakan MS ISO pada 2003

3. Tahun 2008 – Fungsi Sektor Jaminan Kualiti
  ( Unit Piawaian dan Dokumentasi )
  - Melaksanakan sistem pengurusan kualiti
  berdasarkan PKPA               5
SISTEM PENGURUSAN KUALITI DIJAMIN
Berdasarkan :

1. SISTEM AUDIT
 I. Audit Pihak Pertama (Organisasi sendiri)
  Pra Audit Dalam & Audit Dalam

 ii. Audit Pihak Kedua
   ( Penilaian terhadap pembekal )

 iii.Audit Pihak Ketiga – Audit Pematuhan
   ( Pensijilan – SIRIM )
                        6
      KEPERLUAN STANDARD
       MS ISO 9001:2008
SEKSYEN 4   -  Sistem Pengurusan Kualiti

SEKSYEN 5   - Tanggungjawab Pengurusan

SEKSYEN 6   - Pengurusan Sumber

SEKSYEN 7   - Penghasilan Produk

SEKSYEN 8   - Pengukuran ,Analisis dan
         Penambahbaikan
* Seksyen 1, 2, 3 = definasi pengurusan kualiti  7
   APA ITU SISTEM PENGURUSAN
   SEKOLAH KUALITI (SPSK) ?

1. SPSK :
  -> Satu Sistem Pengurusan Kualiti yang
  mengikut tatacara sistem pengurusan
  kualiti MS ISO 9001:2008 yang komited
  untuk meningkat dan memantapkan
  PEMBELAJARAN dan PENGAJARAN
 ( P&P ) yang berkualiti bagi memenuhi
  keperluan pelanggan.

                      8
     KEBAIKAN SPSK
1.Memudahkan urusan pentadbiran
 sekolah ( Mudah yang terbaik; bukan
 mudah yang kurang baik )
2.Memberikan kepuasan kepada
 pelanggan ( murid, ibu bapa dan
 masyarakat )
3.Tatacara pengurusan lebih kemas
 ( dokumen )
4 Tahap Pengurusan lebih cekap     9
     KEBAIKAN SPSK
5. Telus - kewangan

6. Penambahbaikan - aduan /program

7. Teambuilding – kerja berpasukan

8. Ikut peraturan - selaras/seragam
                   10
     KEBAIKAN SPSK

9.Pengiktirafan ( Kualiti dijamin )
 -> Menarik Pelanggan
 -> Persaingan Yang Sihat
 -> Imej Meningkat & Kualiti Meningkat
 -> Risiko/ kesalahan dikurangkan
10. Visi dan Misi JPN & Hasrat Pengarah
 -> Johor Top Five / Selangkah Di
 Hadapan / kurikulum meningkat   11
 SKOP PELAKSANAAN SPSK


Skop Pelaksanaan SPSK meliputi
semua program dan aktiviti yang
berkaitan dengan PEMBELAJARAN &
PENGAJARAN ( P & P )               12
    PELANGGAN SPSK
BIL  ORGANISASI   PELANGGAN
1   SEKOLAH   •SEMUA MURID SK & SM SPSK NEGERI
          JOHOR
2   LUAR SEKOLAH •IBU BAPA/PENJAGA MURID
          •KOMUNITI / MASYARAKAT SETEMPAT

3   STAKE HOLDER  •PEJABAT PELAJARAN DAERAH

           •JABATAN PELAJARAN JOHOR

           •KPM

                         13
   OBJEKTIF KUALITI SPSK
1.  Melaksanakan 100% P & P berdasarkan RPT kecuali
   berlaku perkara-perkara di luar kawalan sekolah
2.  Memastikan pencapaian murid SPSK Negeri Johor
   mencapai 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3%
   dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan ½ tahun &
   akhir tahun & peperiksaan awam
3.  Memastikan 100% murid SPSK Negeri Johor mendapat
   perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling sama ada
   dalam Kemahiran Belajar,Pembangunan Diri, Motivasi
   dan Kerjaya melainkan berlaku perkara-perkara di luar
   kawalan sekolah
4.  100% aduan yang lengkap dan maklumbalas pelanggan
   akan dilayan
5.  Melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa Audit 14
   Berteguran
 KEPERLUAN DOKUMENTASI
     SPSK
Pelaksanaan SPSK memerlukan 3
 peringkat dokumen :
1. Manual Kualiti ( MK )
2. Prosedur Kualiti ( PK )
3. Dokumen Sokongan & Rekod Kualiti /
  Borang
( kesemuanya bila dirangkum menjadi
  DOKUMEN KUALITI )       15
HIRARKI DOKUMEN KUALITI
 (Mengikut Sistem MS ISO )    MANUAL
    KUALITI


   PROSEDUR
    KUALITI DOKUMEN SOKONGAN
 DAN REKOD KUALITI
               16
 HIERARKI DOKUMEN KUALITI

1. MANUAL KUALITI:
Menerangkan :
i. Dasar dan Objektif P & P
ii. Sistem Pengurusan Kualiti
  mengikut Standard yang perlu
  dipatuhi ( TERMASUK SEKSYEN )


                17
 HIERARKI DOKUMEN KUALITI

2. PROSEDUR KUALITI
 Menerangkan:
 i. Proses kerja bagi melaksanakan
 segala aktiviti pengurusan &
 operasi SPSK dalam P & P di
 Sekolah Rendah & Sekolah
 Menengah
                18
 HIERARKI DOKUMEN KUALITI

3.DOKUMEN DAN REKOD KUALITI:
 i. Dokumen Sokongan – Dokumen yang
   menjadi rujukan dan panduan serta
   perlu dipatuhi spt pekeliling, surat
   siaran , garis panduan dsb

 ii. Rekod Kualiti – Bukti kepatuhan
   kepada sistem yang digunakan spt
   borang-borang, rekod , fail dsb.
                    19
 KAWALAN DOKUMEN KUALITI
DOKUMEN KUALITI ( MK + PK + DS/RK ):
 i. Perlu diluluskan oleh Pengarah Pelajaran
   Johor
 ii. Dokumen Kualiti yang ingin di
   perbanyakkan perlu di cap/print “ salinan
   terkawal” di muka depan sahaja.
Cth : SK MU 001 - SK KG JAWA ( GB )
   SK MU 001/1 : GPK 1
   SK MU 001/2 : GPK HEM
 iii. Jika nak perbanyakkan PK sahaja
   memadai cap/print “ salinan : di muka
   depan sahaja.
Cth : PK01 : Guru Panitia
                       20
          PROSEDUR KUALITI ( PK )
        SEKOLAH RENDAH & MENENGAH
NO PK  TAJUK           NO PK TAJUK

PK01  PENGURUSAN PANITIA     PK10  PENGURUSAN PERKEMBANGAN
                     STAF
PK02  PENGURUSAN JADUAL WAKTU
                  PK11  PENGURUSAN
PK03  PENGURUSAN PEMBELAJARAN      PEROLEHAN/PEMBELIAN
    DAN PENGAJARAN
                  PK12  PENGURUSAN KAWALAN
PK04  PENGURUSAN PENCERAPAN       DOKUMEN
PK05  PENGURUSAN PEPERIKSAAN   PK13  PENGURUSAN BIMBINGAN
PK06  PENGURUSAN SEMAKAN HASIL  PK14  PENGURUSAN AUDIT DALAM
    KERJA MURID
                  PK15  KAWALAN KETIDAK AKURAN
PK07  PENGURUSAN MESYUARAT
                  PK16  TINDAKAN PEMBETULAN,
PK08  PENGURUSAN ADUAN         PENCEGAHAN &
    PELANGGAN             PENAMBAHBAIKAN

PK09  PENGURUSAN PUSAT SUMBER  PK17  KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
                                   21
 TAKWIM SPSK TAHUN 2011
TARIKH PERLAKSANAAN - SEKOLAH RENDAH
DEC 2010   PERMURNIAN & PENAMBAHBAIKAN DAKUMEN KUALITI SPSK
JAN 2011   PERMURNIAN & PENAMBAHBAIKAN DAKUMEN KUALITI SPSK
9 FEB 2011  BENTANG KE PENGURUSAN TERTINGGI & LULUS
21 FEB 2011  MESYUARAT PENYELARASAN PERLAKSANAAN SPSK TAHUN 2011
25 FEB 2011  TAKLIMAT SPSK DOKUMEN KUALITI 2011 KEPADA PEN. PPDQ DAN
       PENYERAHAN BAHAN
SEBELUM    PEN. PPD Q AKAN MEMUATNAIK BAHAN KE LAMAN WEB PPD MASING-
1 MAC 2011  MASING DAN SEKOLAH RINTIS MEMUAT TURUN DOKUMEN KUALITI
       SPSK KELUARAN 02
1 MAC 2011  PERLAKSANAAN SPSK KELUARAN 02 BERMULA
26-30 SEPT  PRA AUDIT DALAM ( SEKOLAH BUAT SEMAKAN DOKUMEN )
2011 ( SK )  – SK SAHAJA ( SELEPAS UPSR )
OKT 2011   AUDIT DALAM - SEKOLAH RENDAH SAHAJA.
                                    22
 TAKWIM SPSK TAHUN 2011
TARIKH    PERLAKSANAAN ( SEK MEN )
OGOS 2011  TRIAL PMR
SEPT 2011  TRIAL SPM
OKT 2011   EXAM PMR
NOV 2011   EXAM SPM
DEC 2011   CUTI
JULAI 2011  SEK MENENGAH
1ST WEEK   PRA AUDIT DALAM ( SEKOLAH BUAT
       SEMAKAN DOKUMEN SENDIRI )

3RD & 4TH  AUDIT DALAM
                       23
   PENAMBAHBAIKAN SPSK
  TAHUN 2011 – KELUARAN 02
• LATAR BELAKANG
- Edisi 2011 terbaru
- Baiki segala kelemahan dan penambahbaikan
- Sokongan padu JK Teknikal & Sekolah Rintis
- Latest update dgn SPA,JNJK,SPK & Unit Kewangan
 JPN
- Skop pelaksanaan masih sama : meningkatkan
 kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan
 p & p di sekolah.
- User Friendly ( Mesra Pengguna )
    PENAMBAHBAIKAN SPSK TAHUN 2011- KELUARAN 02
ITEM          SPSK 2009         SPSK 2011
FAIL SPSK        - SK & SM DI ASINGKAN   -SK & SM DIJADIKAN SATU
MUKA DEPAN       -MANUAL KUALITI      -DOKUMEN KUALITI
            -MS ISO 9001:2008     - KE ARAH MS ISO 9001:2008
            -PENGAJARAN &       - PEMBELAJARAN &
            PEMBELAJARAN       PENGAJARAN
NO KAWALAN       -NOMBOR SAHAJA      -SK : SK JB 001 ~
                         -SM : SM JB 001 ~
HAK CIPTA        -TIDAK DI DAFTARKAN    -DIDAFTARKAN
PROSEDUR KUALITI (PK)  - TIADA PENUNJUK     -ADA PENUNJUK HEADER
DEFINISI        -ADA DI DALAM SETIAP PK  - DI ASINGKAN
REKOD KUALITI      -TEMPOH TIDAK MERUJUK   -MERUJUK KEPADA ARKIB
            KEPADA ARKIB
LAMPIRAN BORANG     -TIADA          -ADA PENUNJUK HEADER

PERUBAHAN TERKINI    -OUTDATED         -UPDATED DGN
                         SPA,SPK,KEWANGAN & JNJK
         PERUNDING CARA
BIL  NAMA PEGAWAI
1   ABD RAHIM B. ABD RAHMAN
   SEKTOR JAMINAN KUALITI, SJQ
   019-7143511

2   HAIRUNIZAD B. HARON
   SEKTOR JAMINAN KUALITI, SJQ
   019 – 7778427

3   EN AHMAD BIN KAMARUDIN
   PENOLONG PPD PEMBANGUNAN PROFESIONAL,
   MENJALANKAN TUGAS PENOLONG PPD PENGURUSAN KUALITI ,
   PPD MUAR

4   YM RAJA NAGUIB BIN YM RAJA ALI
   GURU BESAR SK PARIT JAWA


5   EN SAPIAN BIN ISMAIL , GPK 1
   SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, LEDANG
                              26
          JAWATANKUASA SPSK SEKOLAH
    SEKOLAH MENEGAH              SEKOLAH RENDAH
PENGERUSI    PENGETUA       PENGERUSI     GURU BESAR
NAIB PENGERUSI GPK I         NAIB PENGERUSI  GPK I
SETIAUSAHA    PENYELARAS SPSK   SETIAUSAHA    PENYELARAS SPSK
         SEKOLAH                SEKOLAH
AHLI J/KUASA   GPK HEM,KOKO & PTG  AHLI J/KUASA   GPK HEM,KOKO & PTG
         PENYELARAS PK01            PENYELARAS PK01
         PENYELARAS PK02            PENYELARAS PK02
         PENYELARAS PK03            PENYELARAS PK03
         PENYELARAS PK04            PENYELARAS PK04
         PENYELARAS PK05            PENYELARAS PK05
         PENYELARAS PK06            PENYELARAS PK06
         PENYELARAS PK07            PENYELARAS PK07
         PENYELARAS PK08            PENYELARAS PK08
         PENYELARAS PK09            PENYELARAS PK09
         PENYELARAS PK10            PENYELARAS PK10
         PENYELARAS PK11            PENYELARAS PK11
         PENYELARAS PK12            PENYELARAS PK12
         PENYELARAS PK13            PENYELARAS PK13
         PENYELARAS PK14            PENYELARAS PK14
                                     27
       PK15, PK16 & PK17 : DIBAWAH JAGAAN SJQ, JPN JOHOR
      JAWATANKUASA AUDIT DALAM SPSK SEKOLAH
      SEKOLAH RENDAH      THINGS TO DO……
PENGURUS     GURU BESAR
KUALITI                1. WUJUDKAN SATU FAIL INDUK
KETUA      1. **        DI BAWAH KOD FAIL 100 – ISO
JURUAUDIT
                   2. BUAT SURAT LANTIKAN DALAMAN
JURUAUDIT    1. **        KEPADA :
         2. **        a. Ketua Juru Audit Sekolah
                   b. Juru Audit Sekolah
      SEKOLAH MENEGAH      c. Penyelaras PK

PENGURUS     GPK 1        3. PENGURUS KUALITI – Lantikan
KUALITI                akan diurus oleh SJQ, JPN Johor
KETUA       1. **
JURUAUDIT               3. BERIKAN SETIAP PENYELARAS
JURUAUDIT     1. **        PK – SATU/lebih FAIL KERAS/RING FILE
         2. **        Untuk simpan rekod/borang
                   ( boleh buat partition )


 Nota : ** = terpulang kepada JK SPSK Sekolah
                                       28
 JURUAUDIT DALAM SPSK
     2011
1. JURURUAUDIT JPN MS ISO

 2. JK TEKNIKAL MENENGAH*

 3. JK TEKNIKAL RENDAH*
* Di lantik oleh SJQ, JPN Johor
                 29
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN SPSK
     DI SEKOLAH 2011

RUJUK LAMPIRAN YANG
DIEDARKAN

 TAJUK : SENARAI SEMAK
 PELAKSANAAN SPSK DI
     SEKOLAH

               30
PENERANGAN PROSEDUR
   KERJA ( PK )


    SILA RUJUK
  PROSEDUR KUALITI ( PK )
 DI DALAM DOKUMEN KUALITI
               31
       CABARAN SPSK
# Sekadar Renungan
• Kata-kata Motivasi
 Kejayaan tidak datang kepada manusia yang leka.
 - Charles Cahier

 Menyimpang seinci, rugi seribu batu.
 - Peribahasa Cina

 Rahsia kejayaan adalah ketekalan matlamat.
 - Benjamin Disraeli

 Pengiktirafan dan ganjaran datang kepada mereka yang
 menunjukkan kualiti yang baik dalam perbuatannya.
 - Aristotle
                          32
       CABARAN SPSK
# Sekadar Renungan
• Kata-kata Motivasi


 Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk
 merancang.
 - William J. Siegel

 Minda yang mahu akan memudahkan perjalanan yang susah.
 - Philip Massinger

 Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.
 - Lao Tze
                           33
       CABARAN SPSK
Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah.
- Lao Tze

Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak
tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa
menyimpang.
- Cecil B. DeMille

Jika anda mahu membuat sesuatu, anda akan cari jalan. Jika anda
tidak mahu membuat sesuatu, anda akan cari alasan.
- Peribahasa Arab

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
- Peribahasa Melayu                    34
 Kejayaan menunggu anda,
Jika ada usaha untuk berjaya.
 Kegagalan sedia menanti,
 Jika banyak alasan dicari
    Sekian, Terima Kasih

   ABD RAHIM ABD RAHMAN
   SEKTOR JAMINAN KUALITI
    rahimsjq@gmail.com   35

								
To top