Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

?????????????????????? ... - DOC 2 - DOC by kOk3xc8

VIEWS: 0 PAGES: 15

									               ่
      โครงการฝึ กอบรมเพิมประสิ ทธิภาพในการทางาน และทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
                     ประจาปี 2552
          ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
                           -------------------------

1. หลักการและเหตุผล
           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ
ก า ร ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ห า ค ว า ม รู ้ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ผู ้ บ ริ ห า ร
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นเรื่ องที่หน่ วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะการอบรมให้ความรู ้และการศึกษาดูงานเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะนามาปรับปรุ งประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กร
           องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่ องดังกล่าว จึงได้จด             ั
ท าโครงการฝึ กอบรมเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการท างานและน าคณะผู ้ บ ริ หาร พนั ก งาน
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า พ นั ก ง า น จ้ า ง
และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลเดิ น ทางไปทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ขึ้ น
เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ห น อ ง คู ไ ด้ มี ค ว า ม รู ้ เ พิ่ ม เ ติ ม
ใ นด้ า นก าร พั ฒ น าอ าชี พ ก าร เก ษ ตร ขอ งเก ษ ตร ก ร ใ นพื้ นที่ ตาม แนว เศ รษ ฐ กิ จ พอเ พี ย ง
แ ล ะ มี โ อ ก า ส ศึ ก ษ า ดู ง า น
เทศบาลต้นแบบในเรื่ องของการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนอย่างมีคุณภาพเป็ น
การเปิ ด
โลกทั ศ น์ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ จ ากหน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาในทุ ก ๆด้ า น
ความความสัมพันธ์อนดีภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอ
             ั
งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
   2.1 เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูบริ หาร สมาชิก        ้
ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ ผู ้ น า ชุ ม ช น
ได้ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆเพื่อนามาพัฒนาองค์กรและชุมชน
   2.2 เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างพนักงาน ผูบริ หาร สมาชิก     ้
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูนาชุมชน   ้
        ่
   2.3 เพือนาความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กาบริ หารส่ วนตาบลให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างยังยืน   ่
    ้
3. เปาหมาย
   3.1 จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผูบริ หาร สมาชิก      ้
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล รวม 50 คน เป็ นเวลา 1 วัน เน้นเพิ่มประสิ ทธิ ภาพดังนี้
                                การบริ หาร...                           -2-
       1. การบริ หารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการให้บริ การประชาชน
       2. กฎหมายและระเบียบเพื่อการบริ หาร
       3. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผูบริ หาร้
       4. การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
       5. การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการกาจัดขยะมูลฝอย
                      ั
   3.2 เดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานที่จงหวัดเชียงราย จานวน 50 คน เป็ นเวลา 3 วัน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานด้านต่างๆ ดังนี้
       1. การบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อการ
                       ั่
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาที่ยงยืน (เทศบาลต้นแบบ)
                                  ั
       2. การสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กบกลุ่มอาชีพและชุมชน
       3. การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
       4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
       5. การบริ หารงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นแบบ
4. วิธีดาเนินการ
   - เสนอโครงการเพื่อขออนุมติ   ั
   - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน
   - ดาเนินการตามโครงการ
   - ติดตามและประเมินผลโครงการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
   วันที่ 18-22 ธันวาคม 2551
6. งบประมาณ 200,000 บาท
   ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
    (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชัวโมงๆ ละ 500
                    ่                 เป็ นเงิน 3,000 บาท
    (2) ค่าอาหารจานวน 11 มื้อๆละ 150 บาท/คน จานวน 50 คน        เป็ นเงิน 82,500 บาท
    (3) ค่าอาหารว่าง จานวน 8มื้อๆละ 25 บาท/คน จานวน 50 คน เป็ นเงิน 10,000 บาท
    (4) ค่าจัดเตรี ยมสถานที่อบรม/ป้ ายประชาสัมพันธ์          เป็ นเงิน 1,500 บาท
    (4) ค่าวัสดุ/เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม           เป็ นเงิน 4,000 บาท
    (5) ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง 4 วันๆ ละ 15,000 บาท        เป็ นเงิน 60,000 บาท
           ั
   (6) ค่าเช่าที่พก 1 คืนๆ ละ 750 บาท/คน                           เป็ นเงิน 37,500 บาท
   (5) ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน                             เป็ นเงิน 1,500 บาท
                                                        6. ผลที่...

                              -3-
      ่
   7. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ

      7.1 บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถนาความรู ้และประสบการณ์มาใช้พฒนา   ั
องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
                        ้
      7.2 เกิดความรักความสามัคคีระหว่างผูบริ หาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลและพนักงาน
          ้                            ้
      7.3 ผูบริ หาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูนาชุมชน มีวสัย  ิ
ทัศน์กว้างไกล
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้เกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่น
     7.4 ประชาชนได้รับการบริ การที่ดี

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

9. ผู้เขียนโครงการ

           (ลงชื่อ)............................................................ผูเ้ ขียนโครงการ
                              ์
                   (นางสาวสุ รียภรณ์ ฮ้อยบุญศรี )
                          นักพัฒนาชุมชน

10. การอนุมัติโครงการ           (ลงชื่อ)…………………….……………………..ผูเ้ สนอโครงการ
                  (นางสุ นาพร ศรี สันธา)
               ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                -4-ลงชื่อ)……………..……………………………...ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
        (นายสัญชาติ อดกลั้น)
    รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู(ลงชื่อ)…………….…………….......................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
       (นายเพียร ศรี ศิลป์ )
   รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู                      ้ ั
(ลงชื่อ)…………………………........................ผูอนุมติโครงการ
       (นายเครื่ อง นิลบุตร)
    นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
ที่ ยส 78001/49                        องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                                   อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
                             11 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่ อง ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เรี ยน นายอาเภอเมืองยโสธร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการศึกษาดูงาน                 จานวน  1 ชุด
          2. บัญชีรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ         จานวน   1 ชุด
                                  ้
          ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู จะนาคณะผูบริ หาร ข้าราชการ พนักงาน
                       ้
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และผูนาชุมชนตาบลหนองคู
              ั
เดินทางไปศึกษาดูงานที่จงหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูนาชุมชนกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
                    ้
          ดังนั้น จึงขออนุญาตนาคณะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่
20-23 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนี้
         จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

                             ขอแสดงความนับถือ                          (นายเครื่ อง นิลบุตร)
                       นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคูสานักงานปลัด
โทร 0-45-773055 ต่อ 13
ที่ ยส 78001/526                    ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                            อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
                        4 ธันวาคม 2551
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเทศบาลตาบลแม่สาย
เรี ยน นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลแม่สาย
                                 ้
          ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู จะนาคณะผูบริ หาร
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึ กอบรมเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทางานและศึกษาดูงานนอกสถาน
                         ่
ที่ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
          ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                      ้
จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ในการนาคณะผูบริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง จานวน 50 คน ศึกษาดูงานที่เทศบาลตาบลแม่สาย
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการกาจัดขยะ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.30
น. เป็ นต้นไป ในการนี้ใคร่ ขอความอนุเคราะห์อาหารกลางวันด้วย และขอขอบพระคุณไว้ ณ
โอกาสนี้เป็ นอย่างสู ง
        จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาหวังอย่างยิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
                           ่

                        ขอแสดงความนับถือ                       (นายเครื่ อง นิลบุตร)
                    นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู

งานธุรการ สานักงานปลัดอบต.หนองคู
โทร 0-45-773055
โทรสาร 0-45773-055
http://www.nongku org
              กาหนดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
         ตามโครงการฝึ กอบรมผู้บริหาร สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบล
               ข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างและผู้นาชุ มชน
                      ประจาปี 2551
               วันที่ 20-23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
                 โดยองค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองคู
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
         เวลา 08.00-08.30 น. รายงานตัวลงทะเบียน
         เวลา 08.30-09.30 น.       พิธีเปิ ดการอบรม
         เวลา 09.30-10.30 น.
                                           ั
         การบริ หารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและการถ่ายโอนภารกิจให้กบองค์กรปกค
     รองส่ วนท้องถิ่น
         เวลา 10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
         เวลา 10.45-12.00 น.       การบรรยาย เรื่ อง
     “การนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมมาสู่ การปฏิบติ   ั
         เวลา 13.00-14.30 น.       การบรรยายเรื่ อง
     “การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
         เวลา 14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
         เวลา 14.45-16.45 น.       การบรรยายเรื่ อง
     “การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
         เวลา 16.45-17.00 น.       ซักซ้อมกาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2551
         เวลา 18.00 น.                    ั
                     ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่จงหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2551
         เวลา 06.00 น.                           ั
                         เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เข้าที่พก
         เวลา 07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
         เวลา 08.00-12.00 น.       ศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง
(อบต.ดีเด่นของสถาบันพระปกเกล้า) อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
         เวลา 12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา 13.00 น.        ศึกษาดูงานหมู่บานร่ มบ่อสร้าง
                               ้
                                  ่
ชมหัตถกรรมของหมู่บาน การผลิตและจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง ไม่วาจะเป็ นการผลิตร่ ม
           ้
งานไม้แกะสลัก ผ้าฝ้ าย
         เวลา 14.00 น.        เดินทางไปอาเภอสันกาแพง
ชมสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนสันกาแพง
                       2
         เวลา 15.00 น.                          ั
                       เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุที่วดพระธาตุดอย
สุ เทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชี ยงใหม่
         เวลา 17.00 น.        กลับที่พก ั
         เวลา 18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2551
         เวลา 06.00 น.                         ั
                       เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เข้าที่พก
         เวลา 07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
         เวลา 08.00-12.00 น.     ศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง
(อบต.ดีเด่นของสถาบันพระปกเกล้า) อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
         เวลา 12.00-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา 13.00 น.        ศึกษาดูงานหมู่บานร่ มบ่อสร้าง
                                ้
                                 ่
ชมหัตถกรรมของหมู่บาน การผลิตและจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง ไม่วาจะเป็ นการผลิตร่ ม
            ้
งานไม้แกะสลัก ผ้าฝ้ าย
         เวลา 14.00 น.        เดินทางไปอาเภอสันกาแพง
ชมสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนสันกาแพง
         เวลา 15.00 น.
     เดินทางไปนมัสการพระบรมธาติที่วดพระธาตุดอยสุ เทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
                     ั
         เวลา 17.00 น.            ั
                       กลับที่พก
         เวลา 18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
         เวลา 06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
         เวลา 08.30 น.        ออกเดินทางไปหมู่บานถวาย (OTOP)
                                   ้
ชมแหล่งไม้แกะสลักศิลปหัตถรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่
ที่สร้างผลงานไม้แกะสลักมากมายส่ งออกขายทั้งในและนอกประเทศซึ่ งนาชื่ อเสี ยงมาให้หมู่บานถวาย
                                           ้
อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
         เวลา 12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา 13.00 น.        ออกเดินทางไปจังหวัดลาปาง (กาดทุ่งเกวียน)
           เวลา 17.00 น.          พักรับประทานอาหารเย็น
           เวลา 18.00 น.          เดินทางกลับองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
อาเภอเมืองจังหวัดยโสธร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 06.00 น. ถึงองค์ การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                       **************
 รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมตามโครงการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทางานและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
                      ่
                    ประจาปี งบประมาณ 2552
            ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ลาดับที่        ชื่อ - สกุล                 ตาแหน่ง       หมายเหตุ
  1    นายเครื่ อง นิลบุตร         นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  2    นายสัญชาติ อดกลั้น         รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  3    นายเพียร      ศรี ศิลป์    รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  4    นายสงวน      สื บศรี     เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
  5    นางสุ นาพร ศรี สันธา        ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  6    นายโกวิท ไชยสัจ           หัวหน้าส่ วนโยธาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
  7    นางปวีณรัตน์       โชคระดา  เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
  8    น.ส.สุ ภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี      นักวิชาการศึกษา
  9         ์
      น.ส. สุ รียภรณ์ ฮ้อยบุญศรี     นักพัฒนาชุมชน
 10    นางปรี ยานุช ภูดินทราย       เจ้าพนักงานธุรการ
 11    นางวชิรา      บุญทศ      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 12    นายวีระศักดิ์ หาไชย         เจ้าพนักงานพัสดุ
 13    นางอนันติญา บุญทศ                 ั
                        เจ้าหน้าที่จดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจาX)
 14    นส.วลัยลักษณ์ ชูรัตน์        พนักงานจ้างตามภารกิจ
 15    นางเกศดา      ศุภผลา     พนักงานจ้างตามภารกิจ
 16    นายวินย ั     แสงสุ วรรณ์   พนักงานจ้างตามภารกิจ
 17    นายโชติ      บุญล้น      พนักงานจ้างตามภารกิจ
 18    นายพงษ์ดนัย แสนวงษ์         พนักงานจ้างตามภารกิจ
 19    นางปรัศนี      ขันเงิน     พนักงานจ้างตามภารกิจ
 20    นางดวงสมร ราษฎรดี          พนักงานจ้างตามภารกิจ
 21    นางพรสุ ดา รัตนะวงษ์        พนักงานจ้างตามภารกิจ
 22    นางสาวิตรี ภัยกุมพันธุ์       พนักงานจ้างตามภารกิจ
 23    นางสาราญจิต โคมร้าย         พนักงานจ้างตามภารกิจ
 24    นางพรพิศ บุญทศ          พนักงานจ้างตามภารกิจ
 25    นางกิดาวรรณ ยศบุญเรื อง     พนักงานจ้างตามภารกิจ

                        2
ลาดับที่       ชื่อ - สกุล               ตาแหน่ง      หมายเหตุ
 26    นางจุรีพร     จิตบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ
 27    นางอุดร      ไชยมา    พนักงานจ้างตามภารกิจ
 28    นางผ่องศรี ขันเงิน       พนักงานจ้างตามภารกิจ
 29    นายเฉลิมศักดิ์ อรศรี      พนักงานจ้างทัวไป
                            ่
 30    นายวิทยา     พลไชย    พนักงานจ้างทัวไป่
 31    นายพูนศิลป์ ขันเงิน      พนักงานจ้างทัวไป ่
 32    นายรังสรรค์ บุญทศ       ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 33    นายเสริ ม     ดีดอนดู่    รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
 34    นายสมชัย      วรเนตร   สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 35    นายทัศนัย     ขันเงิน   สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 36    นายอุทย ั    มิ่งขวัญ   สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 37    นายอรุ ณสวัสดิ์ ไชยมี     สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 38    นายนาดี      หอมหวน    สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 39    นายสะอาด สื บศรี        สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 40    นายพินิต      นาคะเกตุ  สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 41    นายภักดี     วงศ์อนันต์  สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 42    นายปรี ชา     พิลาวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 43    นายอ่อนจันทร์ โคมร้าย     สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 44    นายคาภา สิ มมา         สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 45       ิ
      นายสุ วช ขุมคา         สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 46    นายวีระพันธ์ อ่างคา      ลูกจ้างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
 47    นางสาวอาพร บุตรสอง       พนักงานจ้างตามภารกิจ
 48    นายสัตยา พลไชย         อปพร.อบต.หนองคู
 49    นายบุญธรรม ศิริโสม       อปพร.อบต.หนองคู
 50    นายเทิดศักดิ์ พวงทอง      อปพร.อบต.หนองคู
 (ลงชื่อ)………………………….ปลัด อบต.           (ลงชื่อ)……………………………..นายก อบต.
    (นางสุ นาพร ศรี สันธา)           (นายเครื่ อง นิลบุตร)
 รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
                      ประจาปี 2551
          ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ลาดับที่      ชื่อ - สกุล              ที่อยู่        หมายเหตุ
  1    นายสัญชาติ อดกลั้น     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  2    นายเพียร    ศรี ศิลป์  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  3    นายสงวน    สื บศรี   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  4    นางสุ นาพร ศรี สันธา    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  5    นายคาภา สิ มมา       องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  6    นายอดิศร    สุ วรรณราช  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  7    นางสุ วรรณา สุ วรรณราช   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  8    ดช.รรรรรร สุ วรรณราช    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
  9       ั
      นางสุ ภค    โชคระดา   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 10    นายอภิสิทธิ์ โชคระดา    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 11    ดช.คฤษฎา    โชคระดา   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 12    นางวชิรา    บุญทศ    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 13    นางสาวธนะพร สิ มมา     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 14    นส.วลัยลักษณ์ ชูรัตน์    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 15    นายราชัน    วระสาร   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 16    ดญ.อนันญา วระสาร      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 17    นายวีระศักดิ์ หาไชย     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 18    นายโชติ     บุญล้น   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 19    นายทัศนัย ขันเงิน      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 20    นางปรัศนี    ขันเงิน   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 21    นางผ่องศรี   ขันเงิน   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 22    นางพรสุ ดา รัตนะวงษ์    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 23    นางสาวิตตรี ภัยกุมพันธุ์  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 24    นางสาราญจิต โคมร้าย     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 25    นางสาวพรทิพย์ ศรี ศิลป์   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                       2
ลาดับที่       ชื่อ - สกุล             ตาแหน่ง    หมายเหตุ
 26    นางปรี ยานุช ภูดินทราย   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 27    นายประยงค์ ภูดินทราย    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 28    ดช.ปิ ยะพงษ์ ภูดินทราย   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 29    ด.ญ ธีริศรา ศรี สันธา    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 30    ดญ.วริ ศรา ศรี สันธา    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 31    นายวิทยา     พลไชย   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 32    นายพูนศิลป์ ขันเงิน     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 33    นายสมชัย     วรเนตร   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 34    ดช.ภราเดช วรเนตร      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 35    นายอุทย ั    มิ่งขวัญ  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 36    นางสุ ทิน    มิ่งขวัญ  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 37    ดญ.อุษา     มิ่งขวัญ  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 38    นายสะอาด สื บศรี      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 39    นางลักษมณี สื บศรี     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 40    นายปรี ชา    พิลาวุฒิ  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 41    นางนวลจันทร์ ดุลย์ชูประภา  องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 42    นายอ่อนจันทร์ โคมร้าย    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 43    นางสมเกียรติ โคมร้าย    องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 44    ดญ.วริ ศรา โคมร้าย     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 45    นางวงเดือน อดกลั้น     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 46    นางพิสมัย สื บศรี      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 47    นางอนันติญา บุญทศ      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 48    นางพงษ์ดนัย แสนวงษ์     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 49    น.ส.สุ คนธ์ธาร แสนวงษ์   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 50    นายภักดี วงค์อนันต์     องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 51    นายสุ ริยา    แสวงดี   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 52    นางวาสนา มันจิตร   ่   องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 53    นายรังสรรค์ บุญทศ      องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
 รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
     ประจาปี 2551 ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
                (เข้าพักวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551)

ห้องที่         ชื่อ - สกุล         ชื่อ - สกุล        ชื่อ - สกุล
  1   นายสัญชาติ อดกลั้น        นางวงเดือน อดกลั้น
  2   นางสุ นาพร ศรี สันธา       ดญ.วริ ศรา ศรี สันธา
  3   นายคาภา       สิ มมา   นายภักดี     วงศ์อนันต์
  4   นายเพียร       ศรี ศิลป์  ดช.ปิ ยะพงษ์ ภูดินทราย
  5   นายอดิศร สุ วรรณราช       นางสุ วรรณา สุ วรรณราช ดช.รรรรรร สุ วรรณราช
  6   นายสงวน       สื บศรี   นางพิสมัย สื บศรี
  7   นางสุ ภค ั     โชคระดา   นายอภิสิทธิ์ โชคระดา    ดช.คฤษฎา โชคระดา
  8   นางปรี ยานุช ภูดินทราย      นายประยงค์ ภูดินทราย
  9   นางวชิรา       บุญทศ   นางสาวธนะพร สิ มมา
 10   นายทัศนัย ขันเงิน        นางปรัศนี     ขันเงิน
 11   นายวีระศักดิ์ หาไชย       นายรังสรรค์ บุญทศ
 12   นายสมชัย       วรเนตร   น.ส.จิราพร ศรี วงค์แผน
 13   นายอุทย   ั    มิ่งขวัญ  นางสุ ทิน     มิ่งขวัญ
 14   นายสะอาด สื บศรี         นางลักษมณี สื บศรี
 15   นายอ่อนจันทร์ โคมร้าย      นางสมเกียรติ โคมร้าย    ดญ.วริ ศรา โคมร้าย
 16   นส.วลัยลักษณ์ ชูรัตน์      ดญ.อนันญา วระสาร
 17   นายโชติ       บุญล้น    นางนวลจันทร์ ดุลย์ชูประภา
 18   นางผ่องศรี      ขันเงิน  นางพรสุ ดา รัตนะวงษ์
 19   นางสาวิตรี ภัยกุมพันธุ์     นางสาราญจิต โคมร้าย
 20   นางอนันติญา บุญทศ        ด.ญ ธีริศรา ศรี สันธา
 21   นายสุ วชิ      ขุมคา    นายปรี ชา    พิลาวุฒิ
 22   นางสาวพรทิพย์ ศรี ศิลป์     ดญ.อุษา     มิ่งขวัญ
 23   นายสุ ริยา      แสวงดี   นางวาสนา มันจิตร   ่
 24   นายวิทยา       พลไชย    นายพูนศิลป์ ขันเงิน
 25   นายพงษ์ดนัย แสนวงษ์       นส.สุ คนธ์ธาร แสนวงษ์
ที่ ยส 78001/525                     ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู
                             ถนนอรุ ณประเสริ ฐ จังหวัดยโสธร 35000
                         3 ธันวาคม 2551
       ั
เรื่ อง ขออนุมติออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษาดูงาน
เรี ยน นายอาเภอเมืองยโสธร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการศึกษาดูงาน             จานวน    1  ชุด


                                  ้
          ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคู จะนาคณะผูบริ หาร ข้าราชการ พนักงาน
                        ้
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และผูนาชุมชนตาบลหนองคู
              ั
เดินทางไปศึกษาดูงานที่จงหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูนาชุมชนกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
                    ้
          ดังนั้น จึงขออนุญาตนาคณะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่
20-23 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนี้
        จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

                         ขอแสดงความนับถือ
                (นายเครื่ อง นิลบุตร)
             นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองคูสานักงานปลัด
โทร 0-45-773055 ต่อ 13

								
To top