Click to add title - PowerPoint

Document Sample
Click to add title - PowerPoint Powered By Docstoc
					Company
LOGO       การจัดซื้อจัดจ้าง
        ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
                    ่
        พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
                ่
        ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
        ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
               ่
   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิมเติม
             สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กระบวนการบริหารงานพัสดุ
        กาหนดความต้องการ

 งบประมาณ

 จัดทาแผน     จัดหาพัสดุ      เบิกจ่ายเงิน

        การบริหารสัญญา

      การควบคุมและจาหน่ ายพัสดุ


                            3
หลักการบริหารพัสดุ
           4
       ั
    การใช้บงคับตามระเบียบฯ

        การใช้ บังคับ


                เงิน งปม. เงินกู้
ส่ วนราชการ   การพัสดุ
                เงินช่ วยเหลือ                          5
         ประเภทของการจัดหา
-  การจัดทาเอง
-  การซื้อ
-  การจ้ าง
-  การจ้ างที่ปรึกษา
-  การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
-  การเช่ า
-  การแลกเปลียน ่


                   6
   ้          ้
 การซือทุกชนิดที่มีการติดตัง ทดลอง และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
              ี่
       การซื้อโดยระบุยห้อสินค้ าได้ หรื อไม่ ?
   ตามมติ ครม. แจ้ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กาหนดห้ ามมิให้ ส่วนราชการ
ระบุยี่ห้อสิ นค้ าที่จะซื้อ หรื อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ ใกล้ เคียงยี่ห้อใด
 ่
ยีห้อหนึ่ง
ข้ อยกเว้ น เว้ นแต่ เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้ งานหรือมีข้อจากัดทาง
      ่         ี่
เทคนิคทีจาเป็ นต้ องระบุยห้อเป็ นการเฉพาะตามระเบียบฯ ข้ อ ๒๓ (๖)
ดังนั้น ในกรณีจาเป็ นต้ องระบุยี่ห้อ ต้ องใช้ วิธีพิเศษจะใช้ สอบราคาหรื อ
ประกวดราคามิได้


                                       7
การจ้ าง : การจ้ างทาของ การรั บขนตาม ปพพ. และ
การจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของ
ส่ วนราชการการรั บขนในการเดินทางไปราชการ การจ้ าง
ที่ปรึ กษา การจ้ างออกแบบและควบคุ มงาน และการจ้ าง
แรงงาน
                                 8
             การมอบอานาจ

                     ผู้รับมอบอานาจ
   ผู้มีอานาจ                 คานึงถึง
   ดาเนินการ                  ระดับ
  ตามระเบียบฯ     มอบอานาจ         ตาแหน่ ง
 (ส่ วนกลาง อธิบดี             ่
                   หน้ าทีและความรับผิดชอบ
ส่ วนภูมิภาค ผู้ว่าฯ)                     ่
                  (จะมอบอานาจให้ แก่ ผู้ดารงอืน
                       ต่ อไปไม่ ได้ )                                  9
           การมอบอานาจ (ต่ อ)
         มอบอานาจต่ อตามระเบียบกลาโหม
           มอบอานาจให้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้มอบ        ผู้ว่าฯ สามารถมอบอานาจต่ อ
อานาจ
       แจ้ ง
       รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,         ่
                          บุคคลอืน
     ปลัดจังหวัด , หัวหน้ าส่ วนราชการ
           ประจาจังหวัด
                     ได้ รับความเห็นชอบ
• เจ้ าหน้ าทีพสดุ
       ่ ั        - โดยตาแหน่ ง
                 - โดยแต่ งตั้ง (ข้ าราชการ, ลูกจ้ างชั่วคราว,
                  พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย)
•            ่ ั
  หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพสดุ - โดยตาแหน่ ง
                 - โดยแต่ งตั้ง (ข้ าราชการ)
•  หัวหน้ าส่ วนราชการ - อธิบดี (ส่ วนกลาง)
                 - ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่ วนภูมิภาค)
•  ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อ-จ้ าง - หัวหน้ าส่ วนราชการ
                     - ปลัดกระทรวง
                     - รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด
•  คณะกรรมการต่ าง ๆ /ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
คณะกรรมการรับ และเปิ ดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
คณะกรรมการจัดจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง /ผู้ ควบคุมงาน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง (มติคณะรัฐมนตรี)

                      12
   ้        ิ
แต่งตังกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
 ็
เปน กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

   ้     ิ
แต่งตังกรรมการเปดซองสอบราคาหรือพิจารณาผล
         ็
การประกวดราคาเปน กรรมการตรวจรับพัสดุ
                      13
 ประธาน 1 คน
 กรรมการอืนอย่ างน้ อย 2 คน
       ่
 แต่ งตั้งจากข้ าราชการ พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ
 ** ทั้ ง นี้ โดยค านึ ง ถึ ง ลัก ษณะหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
   ี่
 ผู้ทได้ รับแต่ งตั้งเป็ นสาคัญ
 ** ในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ จะแต่ งตั้ง
      ่
 บุคคลอืนอีกไม่ เกิน 2 คน ร่ วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้
   (ปรับปรุ งตามระเบียบฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. (2552) )


                                     14
 กวพ. อนุมติให้ ส่วนราชการสามารถแต่ งตั้งลูกจ้ างประจาของ
          ั
ส่ วนราชการเป็ นกรรมการ ตามระเบียบฯ โดยการแต่ งตั้ง
ลูกจ้ างประจา จะต้ องคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน
    ่              ี่
หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้ทได้ รับแต่ งตั้งเป็ นสาคัญ
                    ่
(ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนทีสุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417
 ลว. 22 ตค. 53)
** การแต่ งตั้งคณะกรรมการจะต้ องแต่ งตั้งเป็ นครั้ง ๆ ไป
     (ไม่ จาเป็ นต้ องมีรูปแบบ)

                                15
        การประชุมของคณะกรรมการ
                          ่
         - ประธาน + กรรมการไม่ น้อยกว่ ากึงหนึ่ง
องค์ ประชุ ม    และประธานจะต้ องอยู่ด้วยทุกครั้ง
         - ถือเสี ยงข้ างมาก
มติกรรมการ
         - ถ้ าเสี ยงเท่ ากันให้ ประธานออกเสี ยง
            ่
          เพิมอีก 1 เสี ยง
         - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ยกเว้ น     - คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
         - ต้ องใช้ มติเอกฉันท์
                              16
     เ มื่ อ ถึ ง ก า ห น ด เ ว ล า เ ปิ ด ซ อ ง ส อ บ ร า ค า ห รื อ
รั บ ซองประกวดราคาให้ กรรมการที่ ม าเลื อ กกรรมการ
คนหนึ่ ง ท าหน้ าที่ ป ระธาน โดยให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ฉพาะ
ข้ อ 42 (1) หรือข้ อ 49 แล้วรายงานประธาน                                       17
   หลักการตามระเบียบฯ สาหรับการซื้อ / จ้ าง
ไม่ เกิน 10,000 บาท ตามระเบียบฯ ข้ อ 35 วรรคท้ าย
  • ให้ แต่ งตั้งข้ าราชการ / ลูกจ้ างประจาคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ ผู้จดซื้อหรือ
                                  ั
   จัดจ้ าง เป็ นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้ างนั้น
  • กวพ. อนุมติผ่อนผันการแต่ งตั้ง พนักงานราชการ พนักงาน
         ั
   มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็ นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้ าง
   (ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 341
   ลว. 20 กย. 53)                                        18
       ิ
 นอกจากวิธีพเศษ / กรณีพเศษิ
      1. หัวหน้ าส่ วนราชการ (ไม่ เกิน 50 ล้ านบาท)
2. ปลัดกระทรวง (เกิน 50 ล้ านบาท ไม่ เกิน 100 ล้ านบาท)
             3. รั ฐมนตรี (เกิน 100 ล้ านบาท)
                      ี
                 4. ผู้ท่ ได้ รับมอบอานาจ
                            19
    ิ
โดยวิธีพเศษ
1. หัวหน้ าส่ วนราชการ (ไม่ เกิน 25 ล้ านบาท)
2. ปลัดกระทรวง (เกิน 25 ล้ านบาท ไม่ เกิน 50 ล้ านบาท)
3. รั ฐมนตรี (เกิน 50 ล้ านบาท)

        ิ
  โดยวิธีกรณีพเศษ
 - หัวหน้ าส่ วนราชการไม่ จากัดวงเงิน

                         20
 ใครเป็ นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะ
      ่ ั
เจ้ าหน้ าทีพสดุ
         ่
คณะกรรมการทีส่วนราชการแต่ งตั้ง
    ั
ผู้ใช้ พสดุ
งานก่ อสร้ างแบบรู ปรายการ
(อาจจ้ างเอกชนเป็ นผู้ออกแบบ)


                  21
       โครงสร้ างของอานาจตามระเบียบ

อานาจดาเนินการ
  - อานาจในการให้ ความเห็นชอบในการซื้อจ้ าง
  - อานาจในการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
อานาจสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
อานาจลงนามในสั ญญา


                        22
1.  วิธีตกลงราคา        ไม่ เกิน 100,000 บาท
2.  วิธีสอบราคา         เกิน100,000 บาท
                 ไม่ เกิน 2,000,000 บาท
3.  วิธีประกวดราคา       เกิน 2,000,000 บาท
4.  วิธีพเิ ศษ         เกิน 100,000 บาท แต่ มีเงื่อนไข
5.  วิธีกรณีพเิ ศษ          ี
                 ไม่ มกาหนดวงเงิน แต่ มีเงื่อนไข
6.  วิธีประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
                 ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49
                              23
กรณี1: ใช้ วงเงินเป็ นตัวกาหนดวิธีการ

            ้
         ครั งหนึ่งไม่ เกิน   100,000  บาท
           ้
         ครั งหนึ่งเกินกว่ า  100,000  บาท
         แต่ ไม่ เกิน     2,000,000  บาท
             ้
         ครั งหนึ่งเกินกว่ า  2,000,000    ้
                          บาทขึนไป


                            24
กรณี2: ใช้ วงเงินและเงื่อนไขเป็ นตัวกาหนดวิธีการ

    o วงเงินเกินกว่า   100,000 บาท
                ่
    o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึงตามข้ อ 23
    o วงเงินเกินกว่า   100,000 บาท
                ่
    o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึงตามข้ อ 24                          25
กรณี3: ใช้ เงื่อนไขเป็ นตัวกาหนด

      ได้ แก่ การซื ้อ/จ้ างจากส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ,
 หน่วยงานตามกฎหมายท้ องถิ่น

    ่
  เงือนไข:
                          ัิ
  5.1) เป็ นผู้ทา/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรี อนุมตหลักการแล้ ว
                    ู
  5.2) มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ ผ้ ซื ้อ / จ้ าง                                26
กรณี 4: อื่นๆ
    การจั ด ซื้ อ / จ้ างด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปั จ จุ บั น
ใช้ บั ง คั บ ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการพั ส ดุ
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

   การซื้อ / การจ้ าง ครั้งหนึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท
                                      27
                           ่
  การแบ่ งซื้อ แบ่ งจ้ าง หมายถึง การลดวงเงินทีจะซื้อ
หรือจ้ างในครั้งเดียวกัน ออกเป็ นหลายครั้ง
                         ่
โดยไม่ มีเหตุผลความจาเป็ น และมีเจตนาทีจะหลีกเลียง   ่
                   ่ ่
  1) แบ่ งวงเงิน ให้ ลดลงเพือเปลียนวิธีจดหาพัสดุ ั
                        ่
  2) ให้ ผ้ ูมีอานาจสั่ งซื้อ สั่ งจ้ าง เปลียนไป


                              28
วงเงินที่ได้ รับมาพร้ อมกันหรือไม่

     ี่
  พัสดุทจะจัดหาเป็ นประเภทเดียวกันหรือไม่

        พิ จ ารณาจากความต้ องการของ
    ั
ผู้ใช้ พสดุว่าต้ องการใช้ พร้ อมกันหรือไม่

                       29
          ขอความเห็นชอบ
            ดาเนินการ
                   ่
         วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัวไป 6 วิธี


             ขออนุมัติ
หัวหน้ าส่ วนราชการ - ปลัดกระทรวง/ทบวง - รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด

           การทาสั ญญา
           หัวหน้ าส่ วนราชการ


           การตรวจรับ
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง/ ผู้ควบคุมงาน

                                30
        ่ ั
  เจ้ าหน้ าทีพสดุ


          ่ ั
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพสดุ


 หัวหน้ าส่ วนราชการ              31
       ้
  ก่ อนการซือ – จ้ างทุกวิธีต้องทารายงาน

      ข้ อยกเว้ น
ข้ อ 39 วรรคสอง ไม่ ต้องมีรายงาน
   ตามระเบียบฯ ข้ อ 27


                       32
o เหตุผลความจาเป็ น
o รายละเอียดของพัสดุ
o ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง หรือ
 ราคาครั้งหลังสุ ดไม่ เกิน 2 ปี
      ่
o วงเงินทีจะซื้อ / จ้ าง
o กาหนดเวลาที่ต้องใช้
o วิธีจะซื้อ / จ้ าง
       ่
o ข้ อเสนออืน ๆ
    - การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
    - การออกประกาศสอบราคา หรือ
     ประกวดราคา
                   33
 ข้ อยกเว้ น
** การซื้อ/จ้ าง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 บาท
และวิธีพเิ ศษกรณีเร่ งด่ วนตาม 23 (2) หรือ 24 (3) ซึ่งไม่ อาจทา
                ั
รายงานตามปกติได้ เจ้ าหน้ าที่พสดุหรือเจ้ าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบนั้น
จะทารายงานขอซื้อหรือขอจ้ างเฉพาะรายการที่เห็นว่ าจาเป็ นก็ได้
** การซื้อ/จ้ าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาเป็ นและเร่ งด่ วน
    ้
เกิดขึนโดยไม่ ได้ คาดหมายไว้ ก่อน และไม่ อาจดาเนินการตามปกติ
ได้ ทัน ตามข้ อ 39 วรรคสอง ไม่ ต้องรายงานขอซื้อหรือขอจ้ าง
แต่ ต้องทารายงานขอความเห็นชอบต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการ

                                   34
         การดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา

       เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ    4
  1
รายงาน (27)
                    5
                      ใบสั่ ง
   หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพสดุ
             ่ ั                 ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
        เห็นชอบ                  6       ส่งของ/งาน
          (29)       2
                      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้ าง
    หัวหน้ าส่ วนราชการ          ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้ าง

                                          35
การดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา ข้ อ 39 วรรคสอง
                     วิธีการ

 กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน          ่ ั
               เจ้ าหน้ าทีพสดุ หรือผู้รับผิดชอบ
               ดาเนินการไปก่ อน
 ไม่ ได้ คาดหมายไว้ ก่อน   รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้ า
               ส่ วนราชการ
 ดาเนินการตามปกติ
               ใช้ รายงานเป็ นหลักฐาน
ไม่ ทัน           การตรวจรับ                               36
                    ่
 การตรวจสอบผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์รวมกัน
  (ระเบียบข้อ ๕ ประกอบข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง)
        ่
ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน หมายถึง
           ิ
   1. บุคคล /นิตบุคคล เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย (ทางตรง/อ้ อม)
                     ิ
     รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่ บรรลุนิตภาวะ ได้ แก่
        - มีความสัมพันธ์ ในเชิงบริหาร
        - มีความสัมพันธ์ ในเชิงทุน
        - มีความสัมพันธ์ ในลักษณะไขว้ กน  ั
   2. เข้ าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน

                                 37
            ความสั มพันธ์ ในเชิงบริหาร

• ผู้จัดการ
• หุ้นส่ วนผู้จัดการ      มีอานาจหรือ
               สามารถใช้ อานาจใน          ิ
                          บุคคลหรือนิตบุคคล
• กรรมการผู้จัดการ
               การบริหารจัดการ    อีกรายหนึ่งหรือ
• ผู้บริหาร                     หลายราย
• ผู้มีอานาจในการ         กิจการ
 ดาเนินงาน
                                 38
           ความสั มพันธ์ ในเชิงทุน

  หุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
  หุ้นส่ วนไม่ จากัดความรับผิดใน หจก.
    ื
  ผู้ถอหุ้นรายใหญ่ ใน บจก., บ.มหาชน
  (>25% / กวพ.กาหนด)         o หุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน
                     สามัญ/หจก.
                       ื
                    o ผู้ถอหุ้นรายใหญ่ ใน
                     บจก./บมจ.

                                39
                     ั
       ความสั มพันธ์ ในลักษณะไขว้ กน

  ้ั
• ผูจดการ
                  ้       ้
                • หุ นส่ วนในห้างหุ นส่ วน
    ้  ้ั
• หุ นส่ วนผูจดการ
                 สามัญ/หจก.
• กรรมการผูจดการ้ั
                  ้ ้
                • ผูถือหุ นรายใหญ่
  ้
• ผูบริ หาร
                 ใน บจก./บมจ.
   ้
• ผูมีอานาจในการดาเนินงาน                           40
เชิงบริหาร

 เชิงทุน

 เชิงไขว้
       41
    ี   ่
  ผู้มหน้ าทีจัดทาเอกสารสอบราคา
                ่ ั
          เจ้ าหน้ าทีพสดุ

  ี   ่
ผู้มหน้ าทีลงนามในการทาเอกสารสอบราคา
                    ่ ั
          หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพสดุ


                       42
            ข้อ 27
       ่ ั
 เจ้ าหน้ าทีพสดุ           หัวหน้ าส่ วนราชการ
             ข้อ 29


            - ก่ อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่ น้อยกว่ า
จัดทาประกาศ (ข้ อ 40)   10 วัน / นานาชาติไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
                       ี
            - ส่ งประกาศให้ ผ้ ูมอาชีพขายหรือรับจ้ าง
             โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 เผยแพร่ เอกสาร          ่
             ให้ มากทีสุด
            -ปิ ดประกาศเผยแพร่ ณ ทีทาการ
                          ่
             โดยเปิ ดเผย
            - ประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่ วยงาน+
             กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม. )
                                  43
         - ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
   ่
 การยืนซอง     ประธานกรรมการ
         - ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย ์
          (กรณีที่กาหนดไว้)
                ั    ิ
         - เจ้าหน้าที่รบโดยไม่เปดซอง
 การรับซอง
         - ระบ ุวันและเวลารับซอง
                   ั       ั
         - ส่งมอบซองให้แก่หวหน้าเจ้าหน้าที่พสด ุทันที
         - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสด ุส่งให้ คกก. เปดซอง
                    ั         ิ
การเก็บรักษาซอง
                   ิ
          สอบราคาในวันเปดซอง
         - หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ)1305/ว 7286
                     ่
          ลว. 20 ส.ค. 42 ให้สงมอบโดยพลัน
          หลังครบกาหนดรับซอง
                         ... ?... วัน คานึงถึงตรวจฮัว
                                       ้
วันรับซอง            ิ
                ปดรับซอง

      ประกาศ - รับซอง        พิจารณาผู้มีผลประโยชน์
                      ร่ วมกัน


        อย่ างน้ อย 10 วัน             เปิ ดซอง
                                    45
    ่
หน้ าทีคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (ข้ อ 42)
            ่ ี
 ตรวจสอบผู้เสนอราคาทีมผลประโยชน์ ร่วมกัน
 ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
                 ี
 เปิ ดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่ มผลประโยชน์
 ร่ วมกัน                       46
    ่
หน้ าทีคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (ข้ อ 42)
             ิ
   ตรวจสอบคุณสมบัตของผู้เสนอราคา
              ่      ่
   คัดเลือกผู้เสนอราคาทีถูกต้ องตามเงือนไขและ
         ่
   เสนอราคาตาสุ ด
               ่
   ราคาเท่ ากันหลายรายยืนซองใหม่
   ถูกต้ องรายเดียวดาเนินการต่ อได้

                         47
   การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา
 คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (ข้ อ 42)
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน +
               ่
      ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ขั้นที่ 2
   เปิ ดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน +
   อ่ านแจ้ งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกากับ
             ิ
   ตรวจสอบคุณสมบัตของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก
   หรือแบบรู ปรายการละเอียด แล้ วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้ อง
   ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                              48
         การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา
 ขั้นที่ 3 คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้ างทีผ่านขั้นตอนที่ 2 ทีมีคุณภาพและ
                    ่         ่
   คุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
  ** หนังสื อ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติ
  ดังกล่ าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ ในส่ วนที่ ไม่ สามารถกาหนดไว้ เป็ นเงื่อนไข
  ในประกาศ **
ขั้นที่ 4 เสนอให้ ซื้อหรือจ้ างจากรายทีคดเลือกไว้ แล้ วซึ่งเสนอราคาตาสุ ด
                    ่ ั             ่
ข้ อสั งเกต
                        ิ
     รายทีเ่ ลือกไม่ ยอมเข้ าทาสั ญญา ให้ พจารณารายต่าถัดไป
                             ่
     ราคาเท่ ากันหลายราย ให้ ผู้ทเี่ สนอราคาดังกล่าวยืนซองใหม่
     ถูกต้ องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ ดาเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม
ขั้นที่ 5 รายงานผลและความเห็น ต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการเพือสั่งการ
                            ่
                                         49
กรณีเกินวงเงิน (ข้ อ 43)
 เรียกรายต่าสุ ดมาต่ อรองให้ อยู่ในวงเงินหรือ
 สู งกว่ าไม่ เกิน 10 %
                  ่
 ถ้ าไม่ ได้ ผลให้ เรียกทุกรายมายืนซองใหม่
             ่
 ถ้ าไม่ ได้ ผลอีก ขอเพิมเงิน หรือยกเลิกการสอบราคา


                           50
 เรียกรายต่าสุ ดทีเ่ ห็นควรซื้อหรือจ้ าง
  • กรณียอมลดราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ถ้ าเหมาะสมให้ เสนอ
   ซื้อหรือจ้ างจากรายนั้น
  • ยอมลดราคา แต่ ยั ง เกิ น งบประมาณ ไม่ เกิ น ร้ อยละ 10
   ถ้ าเหมาะสมให้ เสนอซื้อหรือจ้ างจากรายนั้น
  • ยอมลด เกินกว่ าร้ อยละ 10 เรียกทุกรายทีถูกต้ องมายืนซองใหม่
                       ่     ่
  • ไม่ ยอมลด ถ้ าไม่ เกินร้ อยละ 10    ถ้ าเหมาะสมให้ ซื้อ /จ้ าง
   ถ้ าไม่ เหมาะสมให้ ยกเลิ ก หรื อ หากเกิ น กว่ าร้ อยละ 10
           ่     ่
   เรียกทุกรายทีถูกต้ องมายืนซองใหม่

                                     51
 ลดรายการ ลดจานวน ลดเนืองานจากผู้เสนอ
                  ้
 ราคาทุกราย
 • หากรายตาสุ ดทีได้ จากการต่ อรองตาม
        ่   ่
                   ่
  ข้ อ 43 (1) หรือ (2) ยังเป็ นรายตาสุ ดอยู่ให้ ซื้อ
  จากรายนั้น
 • หากปรับลดแล้ วลาดับเปลียน ให้ ยกเลิก
                 ่

                             52
รู ปแบบ : เอกสารประกวดราคา
 กวพ. กาหนด
 แบบที่ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานอัยการสูงสุด
                        53
   คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
งานซื้อ/จ้าง      พิจารณาตามตัวอย่ างเอกสาร
 ทัวไป
  ่         ประกวดราคาที่ กวพ. กาหนด
                     งานจ้าง
                     ก่อสร้าง
  ต้ อง ทาตามตัวอย่ างเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กาหนด
    1 ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ
    2 ด่ วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ***
        คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
       *** ตัวอย่ างเอกสารประกวดราคา ***
1. ต้องเป็ นผูมีอาชีพขาย หรื อ รับจ้าง
       ้
       ้                ้
2. ไม่เป็ นผูที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และได้แจ้งเวียน
              ้
  ชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อ
                       ่
           ้
  บุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงาน
3. ไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ณ วันประกาศ)
        ้
  3.1 การซื ้อ/จ้ าง ตามระเบียบพัสดุฯ 35      ผู้เสนอราคารายอื่น
  3.2 การซื ้อ/จ้ าง ตามระเบียบพัสดุฯ 49      ผู้เสนอราคารายอื่น ,
    ผู้ให้ บริ การกลางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่ เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
        ค ุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
       *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
  4. ไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
        ้             ้
   ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสังให้สละสิ ทธิ์
                            ่
          ้
   และ ความคุมกันเช่นว่านั้น
                ้
** 5. ต้องผ่านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรื อจ้างของกรม
                  ุ
** 6. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ น นิติบคคล และ มี ผลงานก่ อสร้ างประเภท
   เดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า.....บาท
   และ เป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงาน
                 ั
   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
   ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
   รัฐวิสาหกิจ หรื อ หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
    ค ุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
    *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
             ุ
6.1 กรณี ความเป็ นนิติบคคล
                          ้
      งานก่ อสร้ าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้ านบาทขึนไป
                    ุ
      ผู้เสนอราคา ต้ องเป็ นนิติบคคล
     ตามกฎหมาย
3 มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – ด่ วนมาก ที่ สร 0203/ว 80
ลว. 8 มิ.ย. 21
   คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
       *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
6.2 กรณี ผลงาน เพื่อให้ ได้ ทราบถึงศักยภาพของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
** งานก่ อสร้ าง **
        กาหนดได้ ไม่ เกินร้ อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
  หรื อวงเงินประมาณการ
  1 นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ
  4 มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ด่ วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37
        ต้ องเป็ นผลงานในสัญญาเดียวเท่ านั้น
   5 นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39
    ิ
คุณสมบัตของผู้เสนอราคา
        *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
6.2 กรณี ผลงาน
  งานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
       ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ าง
      คือ ผลงานที่ใช้ เทคนิคในการดาเนินการเหมือนกัน
               ู
      เป็ นผลงานที่ผ้ รับจ้ างได้ ทางานแล้ วเสร็ จตามสัญญา
      ที่ได้ มีการส่ งมอบงานและตรวจรั บเรี ยบร้ อยแล้ ว
      ต้ องเป็ นผลงานที่กระทาสัญญากับส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ
      หรื อเอกชน ซึ่ งเป็ นผู้ว่าจ้ างโดยตรง ไม่ ใช่ ผลงานอันเกิดจาก
      การรั บจ้ างช่ วง (แนววินิจฉัยของ กวพ.)
         คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
                    ** ผลงาน กรณี กิจการร่ วมค้ า
 จดทะเบียน             6 นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลว. 16 มี.ค.43
 o คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
         ้
 o คุณสมบัติดานผลงานก่อสร้าง ..... ใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้าได้
 ไม่ จดทะเบียน
 o คุณสมบัติทุกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
 o ข้อยกเว้น
                 ั      ้
    • ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกษร ให้ใครเป็ นผูรับชอบหลักในการเข้าเสนอราคา
     และแสดงหลักฐานพร้อมซองข้อเสนอราคา / ซองข้อเสนอทางเทคนิค
    • ใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักได้
          ิ
      คุณสมบัตของผูเ้ สนอราคา
*** งานซื ้อ / จ้ าง ทั่วไป ***

       ไม่ มีหลักเกณฑ์ เรื่ องการกาหนดผลงาน

       แต่ หากจาเป็ นต้ องกาหนด ก็เป็ นดุลยพินิจ
       ของส่ วนราชการที่จะอนุโลมนาหลักเกณฑ์
       ของงานก่ อสร้ างมาใช้ ได้
       (แนววินิจฉัยของ กวพ.)

  กรณี ทุนจดทะเบียน กาหนดไม่ ได้ (แนววินิจฉัยของ กวพ.)
            ข้ อ 27
เจ้ าหน้ าทีพสดุ
      ่ ั            หัวหน้ าส่ วนราชการ
            ข้ อ 29

             - ทาตามตัวอย่ างที่ กวพ. กาหนด
จัดทาเอกสาร (ข้ อ 44)   - แตกต่ างหรื อไม่ รัดกุมส่ ง

              สานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจ                               62
 การประกาศข่ าวการประกวดราคา            ส่ งไปรษณีย์
                            EMS
• ปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการ
• ส่ งวิทยุกระจายเสี ยและหนังสื อพิมพ์ • ในตู้ปิดประกาศมีกญแจปิ ด
                              ุ
• ส่ งกรมประชาสั มพันธ์        • มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ ซึ่งมิใช่
• ส่ งองค์ การสื่ อสารมวลชน แห่ ง ปทท. คนเดียวกัน และมีพยานรับรองด้ วย
• ส่ งศูนย์ รวมข่ าวประกวดราคา
• ส่ ง สตง.
• ประกาศลงในเว็บไซต์ หน่ วยงานและ
กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม.)
   ประกาศ     • ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ

           • ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ
   ให้ /ขาย
           • ห้ ามมีเงื่อนไขในการให้ /ขาย

  คานวณราคา     • ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ

           • ห้ ามร่ นหรือเลือนวันรับซอง และ
                    ่
วันรับซองประกวดราคา   เปิ ดซองประกวดราคา

                            64
 กรณี ป ระกวดราคาไปแล้ ว มี เ หตุ จ าเป็ นต้ อ งเลื่อ นโดยไม่ มี
ก าหนดแน่ นอน ให้ ยกเลิ ก เมื่ อ มี ก ารประกวดราคาใหม่ ใ ห้
ดาเนินการตามระเบียบ ข้ อ 46 วรรคท้ าย

    กรณียกเลิกและไม่ มีการประกวดราคาใหม่ ให้ แจ้ งผู้ซื้อ
   เอกสารให้ ขอคืนเงินค่ าซื้อภายใน 30 วันนับแต่ ได้ รับแจ้ ง

       หนังสื อเวียน ที่ นร (กวพ) 1305/ว4352 ลว 5 มิ.ย./2541                                   65
คณะกรรมการรั บและเปิ ดซองประกวดราคา
- รับซองประกวดราคา/ลงทะเบียน/ลงชื่อกากับ
- ตรวจหลักประกันซองร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่การเงิน
                 ้
 กรณีหลักประกันซองเป็ นหนังสื อคาประกัน
 ส่ งสาเนาให้ ธนาคาร
                        ั
- รับเอกสารตามบัญชีรายการ หากไม่ ถูกต้ องให้ บนทึกไว้
                     ี   ่
  (คกก.ชุ ดนี้ มีเพียงแต่ หน้ าที่ ไม่ มอานาจทีจะพิจารณาตัดสิ ทธิผ้ ูเสนอราคา)                                         66
คณะกรรมการรั บและเปิ ดซองประกวดราคา
- ส่ งเอกสารส่ วนที่ 1 ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
     ่        ี
 ราคาเพือตรวจสอบผู้มผลประโยชน์ ร่วมกัน
- เปิ ดซองและอ่ านแจ้ งราคาโดยเปิ ดเผยเฉพาะทีผ่าน
                       ่
 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
- ลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกฉบับ
- ส่ งมอบเรื่องทั้งหมดให้ คณะกรรมการพิจารณา
  ผลการประกวดราคา

                          67
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ        ยกเลิก/ดาเนินการต่ อไป
- คัดเลือกสิ่ งของ/งานจ้ าง
                             - ถูกต้ องรายเดียว (41)
- พิจารณาราคา เกณฑ์ ปกติ
                      ยกเลิก     - ไม่ มีผู้เสนอราคา
- เท่ ากันหลายราย
                               หรือไม่ ถูกต้ องตาม
- สู งกว่ าวงเงิน                      spec (52)
                    ่
                  รายตาสุ ด
                              - ประกวดราคาใหม่
                               ไม่ ได้ ผลดี
   อนุโลมข้ อ 43       ่
               ยืนซองใหม่
                             ิ
                          ใช้ วธีพเิ ศษ
                                        68
            การดาเนินการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
                รายงาน ข้ อ 27
        ่ ั
  เจ้ าหน้ าทีพสดุ                     หัวหน้ าส่ วนราชการ
                ให้ ความเห็นชอบ 29

  ่
เงือนไข (ข้ อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท          วิธีการ (ข้ อ 57)

 - จะขายทอดตลาด              เจรจาตกลงราคา
 - เร่ งด่ วนช้ าเสี ยหาย             ี
                      เชิญผู้มอาชีพขายมาเสนอราคาและต่ อรอง
 - ราชการลับ                   ี
                      เชิญผู้มอาชีพขายมาเสนอราคาและต่ อรอง
      ่
 - ซื้อเพิม (Repeat Order)         เจรจาผู้ขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิม
                      หรือดีกว่ า
                                         69
         การดาเนินการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ

เงื่อนไข (ข้ อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท         วิธีการ (ข้ อ 57)

 - ซื้อจากต่ างประเทศ                     ่
                  สั่ งตรงโดยให้ หน่ วยงานอืนในต่ างประเทศ
                  สื บราคาให้
- จาเป็ นต้ องระบุยห้อ
          ี่        เชิญผู้ผลิต/ผู้ แทนจาหน่ ายมาเสนอราคา
                  และต่ อรอง
     ิ
- ซื้อที่ดนและสิ่ งก่อสร้ างเฉพาะ  เชิญเจ้ าของมาตกลงราคา
- ดาเนินงานโดยวิธีอนแล้ว
          ื่        สื บราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอ
 ไม่ ได้ ผลดี               ่
                  ราคาทีถูกยกเลิกไป (ถ้ ามี) ต่ อรองราคา
                                       70
        การดาเนินการจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
               รายงาน ข้ อ 27
 เจ้ าหน้ าทีพสดุ
       ่ ั                  หัวหน้ าส่ วนราชการ
               ให้ ความเห็นชอบ 29

เงื่อนไข (ข้ อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท       วิธีการ (ข้ อ 58)
         ่
 - กรณีเป็ นงานทีต้องใช้ ช่างฝี มือ    - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
  โดยเฉพาะหรือชานาญโดยพิเศษ
 - กรณีเป็ นงานจ้ างซ่ อมทีไม่ ทราบ
              ่       - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
  ความเสี ยหาย


                                    71
          การดาเนินการจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
เงื่อนไข (ข้ อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท        วิธีการ (ข้ อ 58)
 - เร่ งด่ วนช้ าเสี ยหาย        - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
 - ราชการลับ               - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
      ่
 - จ้ างเพิม (Repeat Order)       - เจรจากับผู้รับจ้ างรายเดิม
                      ราคาต่ากว่ าหรือราคาเดิม
 - ดาเนินการวิธีอน ไม่ ได้ ผลดี
         ื่           - สื บราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้ างและ
                             ่
                      ผู้เสนอราคาทีถูกยกเลิกไป (ถ้ ามี)
                      ต่ อรองราคา

                                      72
     การดาเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ
              (ข้ อ 27)

  เจ้ าหน้ าทีพสดุ
        ่ ั                    หัวหน้ าส่ วนราชการ
              (ข้ อ 29)


                    - วงเงินเกิน 100,000 บาท
  ติดต่ อตกลงราคา            หัวหน้ าส่ วนราชการเป็ นผู้สั่งซื้อหรือจ้ าง
 กับผู้ขายหรือผู้รับจ้ าง        - วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท
                                      ั
                     เป็ นอานาจ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสดุ

               เงื่อนไข :
ส่ วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ   1. เป็ นผู้ทา/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ
 หน่ วยงานตามกฎหมาย       หลักการแล้ ว
    ท้ องถิ่น      2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ ผู้ซื้อ/จ้ าง
                                           73
สัญญาและหลักประกัน           74
         สัญญา

สัญญา หมายถึง การใด อันได้กระทาลงโดย
ชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุงเน้น่
            ั
โดยตรงต่อการผูกนิติสมพันธ์ข้ ึนระหว่างบ ุคคล
         ้    ่
หรือนิติบ ุคคล ตังแต่สองฝายขึ้นไป เพื่อจะก่อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

                        75
          รูปแบบของสัญญา
1. เต็มร ูป (ข้อ 132)
                           ส่ง สนง.
 1.1 ทาสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
                           อัยการสูงส ุด
       ้             ั
  1.2 มีขอความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รดก ุม
                           พิจารณา
  1.3 ร่างใหม่
               ็      ่    ่
2. ลดร ูป (ข้อ 133) ข้อตกลงเปนหนังสือ (ใบสังซื้อ/สังจ้าง)
 2.1 ตกลงราคา 2.2 ส่งของภายใน 5 วันทาการ
  2.3 กรณีพิเศษ 2.4 การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ (บางกรณี)
3. ไม่มีร ูป (ข้อ 133 วรรคท้าย)
  3.1 ไม่เกิน 10,000 บาท
  3.2 ตกลงราคา กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง
             ็
    จะไม่ทาข้อตกลงเปนหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
                              76
      การทาสัญญา
  (ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด)

• การกาหนดเงื่อนไข
• การกาหนดข้อความหรือรายการที่แตกต่าง
 จากตัวอย่างของ กวพ.
• การร่างสัญญาใหม่
• การทาสัญญาเช่า ที่ตองผ่าน สนง. อัยการ
           ้

                     77
   เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญา
       ่
1. ข้อตกลงเรืองรูปแบบ ปริมาณ จานวน ราคา
2. การจ่ายเงิน (งวดเงิน)
3. การจ่ายเงินล่วงหน้า (ข้อ 68)
4. หลักประกัน
5. การส่งมอบ การตรวจรับ
6. การขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ
7. การปรับ
8. การประกันความชาร ุดบกพร่อง
                   78
         ็
  กรณีทาข้อตกลงเปนหนังสือ (ข้อ133)
การทาข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกัน โดยไม่ทาเป็ นสัญญา
 ่                    ั
อยูในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ มีกรณีดงนี้
 ซื้อ / จ้าง แลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษา
   โดยวิธีตกลง ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 คสญญาส่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทาการ นับจากทาข้อตกลง
    ู่ ั
 การซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
 การซื้อ / จ้าง โดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (1)-(5) หรือ 24 (1)-(5)
 การเช่าที่ไม่ตองเสียเงินอื่นใดนอกจากการเช่า
         ้
   การจัดหามีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือการซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลง
                     ็
   ราคา ตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีจาเปนเร่งด่วน จะไม่ทาข้อตกลง
    ็
   เปนหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
                                79
 การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญา (ข้อ134)
กรณีซื้อ /จ้ าง
 ไม่ ต้องการผลสาเร็ จของงานพร้ อมกัน
  ค่าปรับรายวัน อัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20
           ั
  ของราคาพัสดุที่ยงไม่ได้รับมอบ
กรณีงานจ้ างก่ อสร้ าง
  ่
 ทีต้องการผลสาเร็ จของงานพร้ อมกัน
 ค่าปรับรายวัน เป็ นจานวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.01 – 0.10
            ้
 ของราคางานจ้าง แต่ตองไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
 การจ้ างที่ปรึ กษา
 ปรับรายวันในอัตรา/จานวนตายตัว ร้อยละ 0.01 – 0.10
                             80
     การคิดค่าปรับตามสัญญา
    ่             ี
เมือครบกาหนดสั ญญา / ยังไม่ มการส่ งมอบต้ องแจ้ งการปรับ
คิดค่ าปรับนับถัดจากวันครบกาหนดสั ญญา/ข้ อตกลง
          ่
สงวนสิ ทธิปรับ เมือส่ งมอบของ/งาน เกินกาหนดตามสั ญญา
 ต้ องสงวนสิ ทธิปรับ
   ่
เงือนไขสั ญญาซื้อเป็ นชุด ให้ ปรับทั้งชุด
สิ่ งของราคารวมติดตั้ง/ทดลอง/ปรับตามราคาของทั้งหมด

                          81
        การรับมอบและการปรับ
1. ....................... กำหนดส่ง 17 ม.ค.
  1
     ส่ง 14 ม.ค.
                    รับ 20 ม.ค.
2.
              แจ้งให้แก้ไข ส่ง 2   รับ 2
                  24 ม.ค.  27 ม.ค.


              ปรับ
        ลดปรับ


                              82
       การรับมอบและการปรับ (ต่ อ)
                                ั ่
ข้ อ 71(4) “ถือว่ าผู้ขายหรือผู้รับจ้ างได้ ส่งถูกต้ องตั้งแต่ วนทีได้ นาพัสดุมาส่ ง”
      ......ปรับ ? วัน
      ครบกาหนด 17 ม.ค. ส่ งถูกต้ อง 24 ม.ค. ตามสั ญญา
      จะต้ องถูกปรับ 18 ม.ค. - 24 ม.ค. = X วัน
                ิ
*กรรมการล่าช้ า (เป็ นเหตุพจารณาลดค่ าปรับตามระเบียบฯ ข้ อ 139)
                15 ม.ค. – 20 ม.ค. = Y วัน
        ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ถูกปรับ X – Y = ? วัน


                                         83
   การจ่ายเงินล่วงหน้าที่กาหนดในสัญญา (ข้อ 68)

 ซื้อ/จ้ าง จากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ     จ่ ายได้ 50 %
 ซื้อจากต่ างประเทศ             ่
                  จ่ ายตามทีผ้ ูขายกาหนด
 การบอกรับวารสาร,/สั่ งจองหนังสื อ/ จ่ ายเท่ าทีจ่ายจริง
                           ่
 ซื้อข้ อมูล E /บอกรับสมาชิก Internet
 ซื้อ/จ้ าง วิธีสอบราคา/ประกวดราคา       จ่ ายได้ 15%
          ่
 (ต้ องกาหนดเงือนไขไว้ ในประกาศด้ วย)
 ซื้อ/จ้ าง โดยวิธีพเิ ศษ           จ่ ายได้ 15%

                                84
   การจ่ายเงินล่วงหน้าต้องวางหลักประกัน (ข้อ 70)

- การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า กรณีสอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพเิ ศษ
  ต้ องวางหลักประกันการจ่ ายล่ วงหน้ าเป็ น
   - พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
         ้
   - หนังสื อคาประกันของธนาคารภายในประเทศ
 ยกเว้ น การจ่ ายเงินล่ วงหน้ าค่ าซื้อพัสดุ จากต่ างประเทศ
     ค่ าบอกรับวารสารฯ ไม่ ต้องเรียกหลักประกัน
                               85
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (136)

หลัก
 • ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อยกเว้น
  • กรณีจาเปน ไม่ทาให้ราชการเสียประโยชน์
       ็
  • กรณีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

                    86
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (136)
อานาจอน ุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
  • หัวหน้าส่วนราชการ
  ** หลักการแก้ไขฯ **
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะพิจารณา
  ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในช่วงเวลาใดก็ได้
  แม้จะล่วงเลยกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา
  ก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ/ตรวจการจ้าง
  ได้ทาการตรวจรับพัสด ุหรืองานจ้างไว้ใช้

                           87
 การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
   ทาการตามสัญญา (ข้อ 139)
อานาจอน ุมัติ
 • หัวหน้าส่วนราชการ
สาเหต ุ
(1) เหต ุเกิดจากความผิด ความบกพร่อง
  ของราชการ
        ั
(2) เหต ุส ุดวิสย
                ู่ ั  ้
(3) เหต ุเกิดจากพฤติการณ์ ที่คสญญาไม่ตอง
  รับผิดตามกฎหมาย             88
   การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
     ทาการตามสัญญา (ข้อ 139)
วิธีการ

    ู่ ั          ่
 - คสญญาต้องแจ้งเหต ุให้สวนราชการทราบภายใน 15 วัน
        ้   ิ
  นับแต่เหต ุนันได้ส้ นส ุดลง หากไม่แจ้งตามที่กาหนด จะยก
  มากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้
  เว้นแต่กรณีความผิดความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมี
                        ่
  หลักฐานชัดแจ้งหรือส่วนราชการทราบดีอยูแล้วตังแต่ตน้  ้

 - พิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหต ุเกิดขึ้นจริง

                            89
การบอกเลิก / ตกลงกันเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
การบอกเลิก
หลัก 1) มีเหตุเชื่อได้ ว่า ผู้รับจ้ างไม่ สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จ
      ภายในเวลาที่กาหนด (137 วรรคหนึ่ง)
           ิ
    2) ไม่ ปฏิบัตตามสั ญญา/ข้ อตกลง และค่ าปรับจะเกิน 10 %
      ของวงเงินทั้งสั ญญา เว้ นแต่ จะยินยอมเสี ยค่ าปรับ
                  ่
      ก็ให้ ผ่อนปรนได้ เท่ าทีจาเป็ น (138)
การตกลงเลิกสัญญาต่ อกัน ทาได้ เฉพาะเป็ นประโยชน์ /หรือเพือแก้ ไข  ่
                      ิ
ข้ อเสี ยเปรียบของราชการหากปฏิบัตตามสั ญญา/ข้ อตกลงต่ อไป
(137 วรรคสอง)
                                 90
       หลักประกัน (ข้อ 141)
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

 หลักประกันสัญญา            หลักประกันซอง

 •เงินสด             •หลักประกันที่ใช้กบสัญญา
                          ั
 •เช็คที่ธนาคารสังจ่าย
         ่        •หนังสือค้าประกันธนาคาร
 •หนังสือค้าประกัน ธ       ต่างประเทศ (กรณีประกวด
 •หนังสือค้าประกัน บ       ราคานานาชาติ)
 •พันธบัตรรัฐบาล
                               91
           มูลค่ าหลักประกัน
ร้ อยละ 5 ของวงเงิน / ราคาพัสดุ ทีจดหาในครั้งนั้น
                  ่ั
เว้ นแต่ การจัดหาทีสาคัญพิเศษ กาหนดสู งกว่ าร้ อยละ 5
            ่
 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10
* กรณีส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ เป็ นคู่สัญญา / ผู้เสนอราคา
 ไม่ ต้องวางหลักประกัน (ข้ อ 143)
         การคืนหลักประกัน (ข้ อ 144)
ซอง คืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วนพิจารณาเบืองต้ นเรียบร้ อยแล้ว
                    ั     ้
สั ญญา คืนโดยเร็ว / อย่ างช้ าไม่ เกิน ๑๕ วัน นับแต่ วนทีคู่สัญญา
                            ั ่
     พ้นข้ อผูกพันแล้ว
                                   92

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:60
posted:11/22/2011
language:Thai
pages:92