????? ????????

Document Sample
????? ???????? Powered By Docstoc
					         Сирма Ай Ти Ти ЕАД
         бул. Цариградско шосе 135                Тел: +359 (2) 9768 310
         София 1784, България                  Факс: +359 (2) 9768 311
         www.sirma.com                      Емаил: info@sirma.com


Автор: Сирма Ай Ти Ти              Дата: 22/11/2011              Версия: 1.2

                      АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
   СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА 1.0 (SKIU1.0)
Инструкция за инсталиране на измервателните средства и ИКУНК

История
Версия     Дата         Автор          Описание                                 Стр
0.1       8.11.2010       М. Начев        Създаден
0.2       12.07.2010      М. Начев        Big-Endian формат
0.3       14.07.2010      В. Колев        т. 3.2.7: … рестартиране на IPC
0.4       26.07.2010      М. Начев        Примерни Modbus карти
0.5       27.07.2010      П. Кинев        т. 3.2.8 ... IPC като NTP сървър
0.6       06.08.2010      В.Колев         т.5 ... тотализатора 16 бита ... кубичен
                               метър
0.7       10.08.2010      И.Ангелова       Промени по т.6 и Modbus карти
0.8       12.08.2010      В.Колев         т.6.1.1 … индустриалния контролер трябва
                               да пренареди всички числа и символни
                               низове в Big-Endian формат.
0.9       14.08.2010      В.Колев         т.3.2.6 RS485 … препоръчва се трети
                               проводник за
2.1       12.11.2010      Х.Генчев        Отразяване на промени по калибровачни
                               тагове

1 Съдържание
 Дълго заглавие...............................................................................................................................1
1 Съдържание .................................................................................................................................1
2 Въведение ....................................................................................................................................5
 2.1 Съкращения ...........................................................................................................................6
3 Инсталация на Image ..................................................................................................................6
 3.1 Сваляне на имиджа ...............................................................................................................6
 3.2 Разопаковане на Image върху Compact Flash (CF) карта. ..................................................7
   3.2.1 Монтираме CF и проверяваме като какво устройство е монтирано. ......................7


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                     стр. 1 от 113
   В това ръководство ще използваме устройство H:. ..........................................................7
   3.2.2 Стартираме Acronis True Image: .................................................................................7
   3.2.3 Зареждане на ОС ........................................................................................................10
   3.2.4 Стартиране на IPC ......................................................................................................11
   3.2.5 Инсталиране на операционната система .................................................................11
   3.2.6 Конфигурация на портовете на индустриалния компютър ...................................13
   3.2.7 Инсталиране на сертификат за VPN ........................................................................14
   3.2.8 Използване на IPC като NTP сървър ........................................................................15
   3.2.9 Препоръки относно интернет ...................................................................................15
   3.2.10 Инсталиране на USB Смарт карта ..........................................................................15
   3.2.11 Комуникационен интерфейс за Modbus връзка между IPC и PLC .....................15
4 Специфика при инсталиране на измервателните устройства ...............................................15
 4.1 Електронни везни ................................................................................................................16
   4.1.1 Видове електронни везни ..........................................................................................16
   4.1.2 Система за измерване на тегло .................................................................................16
   4.1.3 Последователност от дейности при измерване с ЖП/Авто везна .........................17
 4.2 Разходомери ........................................................................................................................18
   4.2.1 Видове разходомери ..................................................................................................18
   4.2.2 Приложимост на разходомерите според физичните характеристики на флуида
       които трябва да измерват .......................................................................................19
   4.2.3 Система за измерване на потоци преминаващи през тръба...................................19
   4.2.4 Калибровъчни и конфигурационни параметри при системите за измерване на
       потоци преминаващи през тръба ...........................................................................20
   4.2.5 Връзка между транзакция, ПАД, е-АД и АДД........................................................20
   4.2.6 Извличане на допълнителна информация към самото измерване ........................20
 4.3 Броячи ..................................................................................................................................21
 4.4 Уред измерващ разход, градус плато и алкохолен процент. ..........................................21
5 Специфика при програмиране на индустриалния контролер ...............................................21
 5.1 Тотален брояч (тотализатори) ...........................................................................................21
 5.2 Статични данни ...................................................................................................................22
 5.3 Modbus карта .......................................................................................................................22
   5.3.1 Подредба на Modbus регистрите в PLC ...................................................................22
 5.4 Списъци с предварително зададени стойности................................................................22
 5.5 Статуси .................................................................................................................................22
 5.6 Поддържани типове данни и тяхното кодиране в PLC ...................................................23
 5.7 Забрана на сервизните функции за програмиране и конфигурационния на
     контролерите (PLC) ......................................................................................................24
6 Попълване на Modbus карта.....................................................................................................25
 6.1 Форматиране на данните ....................................................................................................25
   6.1.1 Общи положения........................................................................................................25
   6.1.2 Кодиране на числа и символни низове – Big-Endian формат ................................25
   6.1.3 Точност на числа с плаваща запетая ........................................................................25
   6.1.4 Формат на време (дата и час) ....................................................................................25
   6.1.5 Тотализатори – регистри с натрупване без възможност за зануляване ................27
   6.1.6 Низове от символи (String)........................................................................................27
   6.1.7 Транзакции .................................................................................................................27


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                     стр. 2 от 113
 6.2 Константи ............................................................................................................................27
   6.2.1 Мерни единици ..........................................................................................................28
 6.3 Моментни и транзакционни измервателни устройства ..................................................28
   6.3.1 Моментни измервателни устройства .......................................................................28
   6.3.2 Транзакционни измервателни устройства ...............................................................28
   6.3.3 Моментни измервателни устройства, които могат да се третират като
       транзакционни .........................................................................................................28
   6.3.4 Идентификатор на промяна – индикатор за четене на транзакция ......................29
 6.4 Видове тагове ......................................................................................................................29
   6.4.1 Статус тагове ..............................................................................................................30
   6.4.2 Моментни тагове ........................................................................................................30
   6.4.3 Таг за действие ...........................................................................................................30
   6.4.4 Транзакционни тагове ...............................................................................................30
   6.4.5 Конфигурационни и калибровъчни тагове ..............................................................31
 6.5 Кодове за видове тагове .....................................................................................................31
7 Конфигуриране на приложението ИКУНК ............................................................................31
 7.1 Йерархична структура ........................................................................................................32
   7.1.1 Елемент ikunk .............................................................................................................32
   7.1.2 Елемент controllers .....................................................................................................33
   7.1.3 Елемент modbusConfiguration ...................................................................................34
   7.1.4 Елемент calibrationTags .............................................................................................35
   7.1.5 Елемент info – модбъс адресна информация...........................................................36
   7.1.6 Елемент statusTags .....................................................................................................37
   7.1.7 Елемент type – тип на статуса ...................................................................................38
   7.1.8 Елемент treshold - праг за генериране на изключително събитие .........................38
   7.1.9 Елемент sensors ..........................................................................................................39
   7.1.10 Елемент transitoryTags .............................................................................................40
   7.1.11 Елемент type за моментни данни ............................................................................41
   7.1.12 Елемент precision .....................................................................................................41
   7.1.13 Елемент transaction...................................................................................................41
   7.1.14 Елемент changeIndicator ..........................................................................................42
   7.1.15 Елемент transactionStart - начало на транзакция ...................................................43
   7.1.16 Елемент tags - транзакционни измервания ............................................................44
   7.1.17 Елемент controlPoints ...............................................................................................45
   7.1.18 Атрибут "id" за служебно ползване .......................................................................45
   7.1.19 Стойност на таг в темплейт (шаблон) ....................................................................46
   7.1.20 Стойности за точност при различните моментни тагове .....................................46
 7.2 Стартиране и спиране на приложението ИКУНК ...........................................................47
   7.2.1 Стартиране прочитането и предаването на данни ..................................................47
   7.2.2 Спиране на четенто и предаването на данни ..........................................................47
   7.2.3 Излизане от приложението .......................................................................................47
 7.3 Помощно средство за четене на Modbus регистрите и тестване на конфигурацията ..47
   7.3.1 Минимални изисквания за да се стартира помощното средство ..........................47
   7.3.2 Log файл......................................................................................................................48
8 Процедура за проверка и пускане в експлоатация ................................................................48
 8.1 Списък с необходимите неща за проверка и приемане на акцизен склад .....................48


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                    стр. 3 от 113
 8.2 Действия за проверка и пускане в експлоатация .............................................................48
   8.2.1 Проверката за съответствие между документацията и реализацията на проекта48
   8.2.2 Сверяване серийните номера и идентификаторите на измервателните средства49
   8.2.3 Проверка на забраната за достъп в сервизен и конфигурационен режим ............49
   8.2.4 Проверка на пломби за метрологична първоначална проверка ............................49
   8.2.5 Проверка показанията на измервателните уреди ...................................................49
   8.2.6 Проверка на ИКУНК .................................................................................................49
Таблица с видове електронни везни..........................................................................................51

    Таблица с видовете броячи за нуждите на СКИУ ...........................................................52

    Таблица за вида на допълнителната информация. ..........................................................53

    Таблица с видове полеви мрежи........................................................................................54

    Таблица със статуси на полева мрежа ..............................................................................56

    Таблица със статуси на таг на сензор ...............................................................................57

    Таблица със статуси на измервателната единица на тага за сензор ..............................59
    59

    Таблица с видовете мерни единици ..................................................................................60

    Таблица със статуси на транзакции ..................................................................................62

    Таблица с посоки на транзакция .......................................................................................63

    Таблица с видове превозни средства ................................................................................64

    Таблица със статуси за състоянието на вратата на ИКУНК ...........................................65

    Таблица със статуси на захранването на системата ........................................................66

  Таблица със статусите на данните в Modbus картата ......................................................67
Таблица със статусите за режимите на работа .........................................................................68
Таблица с видове документи .....................................................................................................69
Таблица с флаговете за сверяване часовника на PLC .............................................................70
Таблица с видове измервателни средства ................................................................................71
Таблица с типове Modbus карти за даден сензор .....................................................................72

  ...............................................................................................................................................72
Modbus карта на обща част в ИКУНК (PLC, UPS, врата, полева мрежа) .............................73
Modbus карта за режимите на работа ........................................................................................75
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Авто/ЖП везна ..................................76
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез платформена везна ............................78


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                      стр. 4 от 113
  Modbus карта на система за измерване на тегло чрез лентова везна .............................80
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Бимко везна за бутилиране на газ ...82

    Modbus карта на система за броене чрез уникален бар код............................................84

    Modbus карта на система за броене чрез продуктов бар код ..........................................85

  Modbus карта на система за броене чрез импулси...........................................................86
Modbus карта на разходомер с HART протокол ......................................................................88
Modbus карта на разходомер с цифров комуникационен протокол ......................................92
Modbus карта на обща част от система за измерване на течности различни от вода ..........94
Modbus карта на транзакционна част от система за измерване на течности различни от
  вода .....................................................................................................................................103
Modbus карта за връзка между ПАД, АДД, е-АД и транзакции ..........................................110
Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент GEA Diessel DI-
  LIQUIZ ...............................................................................................................................113
Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент Anton Paar mPDS5 .115
Modbus карта на система за измерване на природен газ .......................................................117
Тестова Modbus карта за правилно прочитане на типовете данни ......................................119


2 Въведение
Целите на тази инструкция са да даде указания на акцизните складове и техните системни
интегратори как да:
  - инсталират Image-а;
  - инсталират измервателните устройства;
  - програмират индустриалния контролер;
  - попълнят Modbus картата;
  - конфигурират приложението ИКУНК.
2.1   Съкращения
Съкращение                                  Описание
АМ             Агенция „Митници”
ИО             Икономически оператор или акцизен склад
СИ             Системен интегратор е фирма занимаваща се със индустриална
              автоматизация и извършваща автоматизация и интеграция на системите
              и производствените процеси в едно предприятие.
СКИУ 1.0          Система за контрол на измервателните средства 1.0
ИКУНК           Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол
ДИУ            Европейска директива относно измервателните уреди 2004/22/EО
              Measuring InstrumenT Directive 2004/22/EC (MID)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                     стр. 5 от 113
АОС         Автоматизирана Отчетна Система
Наредба 3      Наредба 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола,
          осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на
          акцизни стоки
IPC         Индустриален компютър
PLC         Индустриален контролер (БДС EN 61131)
Arm         Ръкав (хидрант)
Bay         Остров (страна на пълнене)
Batch        Дозиране
CCF         Combined Correction Factor
CTL         Volume Correction for Temperature
CPL         Volume Correction for Pressure

3 Инсталация на Image
3.1 Сваляне на имиджа
Имиджа се сваля от сайта на АМ след като оторизиран представител на акцизния склад
влезне в работното си пространство.


3.2 Разопаковане на Image върху Compact Flash1 (CF) карта.
Image-a е правен с Acronis True Image Home 20102. За да се разпакетира върху CF е
необходимо да се използва същата или по- нова версия на продукта. Процесът на
разпакетиране протича по следния начин:
  3.2.1 Монтираме     CF  и  проверяваме     като   какво   устройство     е
     монтирано.
     В това ръководство ще използваме устройство H:.
1
  Препоръчително е CF картата да се с размер над 2 GB
2
  Acronis True Image Home 2010 е платен инструмент, който може да се смъкне от следния адрес:
http://www.acronis.com/homecomputing/download/link/?TrueImage2010_d_en.exe


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                    стр. 6 от 113
  3.2.2 Стартираме Acronis True Image:
  От главният прозорец на продукта избираме Recover->My Disks. Стартира се
   "магьосник" за възстановяване на дискове.
  От менюто на "магьосника" избираме Image файлът, който ще разпакетираме върху
   CF, след което натискаме “Next”.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 7 от 113
  В следващата стъпка "магьосникът" предлага няколко режима на възстановяване. Тъй
  като в случая ще възстановим образ на цяла Compact Flash карта, избираме "Recover
  whole disk and partitions" и натскаме „Next”
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 8 от 113
  Програмата, която ни води през процеса на възстановяване, предлага списък с дялове,
  които е открила в избраният от нас image. Избираме всички налични дялове. След като
  сме направили избора, натискаме бутона „Next”.
  След като сме избрали дяловете избираме диска, върху който ще възстановим данните
  от Image-a. Натискаме “Next”.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 9 от 113
  Потвърждаваме, че сме съгласни да унищожим данните записани върху compact flash
  картата, и че искаме да стартираме разпакетирането на image-a върху CF и натискаме
  Proceed.
 3.2.3 Зареждане на ОС
Преди да се пристъпи към инсталирането на операционната система от CF, трябва да се
настрои компютъра да зарежда от нея3. За целта е необходимо да се влезе в BIOS и да се
зададе CF като устройство за зареждане. Ако след тази настройка компютъра пак не
зареди от CF, най-вероятно не сложена правилно. Трябва да обърнете CF.3
  За да се настрои зареждането от CF, натискаме Del по време на първоначално зареждане. Визуализира се
BIOS Setup Utility.
  От Boot / Hard Disk Driver избираме CF да е първото устройство.76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                  стр. 10 от 113
 3.2.4 Стартиране на IPC
Първоначално, при спиране на електрозахранването и възстановяването му, IPC няма да
се стартира автоматично. Тази опция трябва да се разреши от BIOS4. Най-добре е да се
настрои при подаване на електрозахранване, IPC винаги да се стартира независимо от
предходното му състояние.
 3.2.5 Инсталиране на операционната система
За да стартира инсталацията, интеграторът трябва да се влезе в системата с потребителско
име sysint и парола trqXB-44_@. След успешен вход в системата е нужно да се въведе
повторно паролата, за да се стартира инсталатора.
След стартирането на инсталатора инсталацията протича в следния ред:
 Инсталаторът първо пита какво действие да бъде извършено - инсталация или
  обновяване:
  Инсталаторът сканира системата за налични дискове и предлага на интегратора
  подходящият диск. За подходящ се счита диск, който е с капацитет петнадесет и
  повече гигабайта.
4
  За да се разреши автоматичното включване на IPC след възстановяване на електрозахранването,
натискаме Del по време на първоначално зареждане. Визуализира се BIOS Setup Utility.
  От Boot / Chipset / South Bridge Configuration избираме Power On за Restore on Power Loss.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                  стр. 11 от 113
  Ако диск не бъде открит или интеграторът не е съгласен с направения автоматичен
  избор, той може да избере Cancel и да продължи към следващата стъпка. Инсталаторът
  предлага списък с налични дискове. След избор на диск и потвърждаване с "OK" се
  преминава към същинското инсталиране.
  Започва процеса на инсталация. В тази стъпка не се изисква никаква намеса от страна
  на интегратора.
  След завършване на инсталацията се извежда съобщение на екрана с резултата от
  процеса. При успешна инсталация и след потвърждаване с "ОК" компютърът се
  изключва.
  Интеграторът трябва да извади CF и да включи компютъра. След зареждането на
  операционната система мрежовите настройки ще бъдат конфигурирани автоматично
  през DHCP.


 3.2.6 Конфигурация на портовете на индустриалния компютър
 За връзка с връзка с Агенция Митници се използва интерфейс eth0. На този мрежов
  интерфейс отговаря портът на предния панел на компютъра. Не е нужна настройка на


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 12 от 113
  този порт, защото той предварително е конфигуриран да получи всичките си
  настройки динамично по DHCP протокол. Препоръчително е DHCP сървъра да бъде
  настроен така, че винаги да дава един и същ IP адрес в мрежа 10.0.0.0 или 192.168.0.0
  на индустриалния компютър. Това е важно за да се предотвратят евентуални проблеми
  при изграждането на VPN канала. Адресното пространство което DHCP сървъра ще
  раздава трябва да е различно от 192.168.99.0/24 и 172.16.30.0/16.
  Като алтернативен вариант за връзка с АМ може да се използва GPRS модем и сериен
  комуникационен порт който е различен от COM1. От направените тестове се оказа, че
  този вариант не е безпроблемен, поради което препоръчваме използването на външен
  GPRS-Ethernet модул, който се предлага и от трите мобилни оператора. Примерни
  такива модули са Huawei B220, Huawei B932 и Huawei E960.
  За връзка с PLC чрез мрежов интерфейс трябва да се използва eth1 (горният от двата
  интерфейса на задният панел на компютъра). Мрежовите настройки на eth1 са
  192.168.99.100/255.255.255.128. IP адресното пространство което може да се използва
  за PLC е от 1 (192.168.99.1) до 99 и от 101 до 126.
  За връзка с PLC чрез сериен интерфейс по подразбиране се използва COM1 (долният
  десен комуникационен сериен порт). Настройките на серийния порт се намират в
  конфигурационният файл automation_config.xml, като първоначално въведените са
  /dev/tty0;9600;NONE;8;1.

ВАЖНО: Въпреки че RS485 използва дву-проводно свързване, препоръчва се
използването и на трети проводник за свързване на „земята” на индустриалния
компютър към „земята” на PLC и/или други устройства с цел изравняване на
потенциалите и избягване на проблеми като изгаряне на чипa на серийните портове.


 3.2.7 Инсталиране на сертификат за VPN
За изграждането на VPN към сървъра на АМ е необходимо за всеки ИКУНК да бъде
осигурен сертификат. Оторизиран представител на акцизния склад се свързва на посочен
от АМ телефон за да поиска сертификата. За да се получи сертификата, акцизния склад
трябва да предостави следната информация за лицето което ще получи сертификата:
   Електронна поща на лицето;
   Име и фамилия на лицето на латиница;
   Длъжност на лицето на латиница;
   Мобилен телефон на лицето;
   Име на фирма на латиница;
   ИНДС;
   Име на акцизния склад на латиница;
   Населено място на латиница – местоположение на акцизния склад.
Сертификата се изпраща по електронна поща на посочения по-горе електронен адрес в
архив, защитен с парола. Паролата се договаря между двете страни по друг канал
(например по телефона). За да се поставят сертификата и ключа в индустриалния
компютър може да се използват командите scp или wget, като за целта файловете трябва


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 13 от 113
да се сложат на локална машина която да е видима от индустриалния контролер.
Сертификата „client.crt” и ключа „client.key” към него се поставят в папка
“/config/openvpn”. Ако имената на сертификата и ключа са различни от посочените, те
трябва да се преименоват на „client.crt” и „client.key”.
Копирането на файловете може да стане по два начина:
 Поставяте файловете на Web или FTP сървър в локалната мрежа. Влизате в папка
  /config/openvpn на индустриалния компютър и въвеждате следните команди:
  wget http://<Server name or IP address>/client.crt
  wget http://<Server name or IP address>/client.key
 Поставяте файловете на Linux или SSH Server намиращ се в локалната мрежа. Влизате
  в папка /config/openvpn на индустриалния компютър и въвеждате следните команди:
  scp <user_on_remoT_linux_host>@<linux_host>:/path/to/client.crt
  scp <user_on_remoT_linux_host>@<linux_host>:/path/to/client.key
След успешното изпълнение на някоя от горните две стъпи, рестартирайте индустриалния
компютър хардуерно - от бутона.


 3.2.8 Използване на IPC като NTP сървър
На IPC е инсталиран NTP сървър, който може да се използва от всички устройства, които
поддържат този протокол за синхронизация на времето. За достъп до NTP сървъра трябва
да се използва мрежовия порт eth1 на IPC. За инструкции относно мрежовите настройки
вижте т. 3.2.6 (Конфигурация на портовете на индустриалния компютър).


 3.2.9 Препоръки относно интернет
Желателно е реалния адрес от който се прави връзката към АМ да бъде статичен или ако е
динамичен да варира в много тесен диапазон. При използване на GPRS услугите на
мобилен оператор това може да стане чрез техния пакет GPRS Office Box, който дава
статичен адрес за разлика от GRPS Home Box където адресите са динамични.


 3.2.10 Инсталиране на USB Смарт карта
Сертификатът на акцизния склад който се намира на USB смарт карта трябва да се вкара в
USB порта преди да се пусне компютъра и повече да не се вади от там, освен ако не
трябва да бъде подменен.
След провеждане на тестове с четците и смарт картите на съществуващите пет издателя на
сертификати (B-Trust, Инфонотари, Информационно обслужване, СЕП България,
Спектър), установихме, че на всичките смарт картите работят коректно и без проблеми.
Единственият проблем който не можа да бъде отстранен е четеца на OmniKey. Поради
тази причина четците на OmniKey не се поддържат.


 3.2.11 Комуникационен интерфейс за Modbus връзка между IPC и PLC
За връзка между IPC и PLC се използва Modbus протокол. Задължение на акцизният склад
и неговият системен интегратор е да изберат подходящ комуникационен интерфейс в


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 14 от 113
зависимост от количеството данни и броя устройства. Препоръчва се той да бъде Ethernet,
но може да бъде и сериен (RS-232, RS-422 или RS-485). Комуникационният интерфейс
трябва да осигурява безпроблемно четене и събиране на данни от Modbus картата на всяка
секунда. Това е свързано с броя и вида на сензорите в полевата мрежа, мощността на PLC
и скоростта на серийния интерфейс. При скорост на комунукация 9600 бита в секунда,
слабо PLC и повече сензори, данните не трябва да са много.

4 Специфика при инсталиране на измервателните устройства
За нуждите на СКИУ се използват следните основни видове измервателни устройства:
 Електронни везни;
 Разходомери;
 Броячи;
 Уред измерващ разход, градус плато и алкохолен процент.
Изискванията към измервателните уреди в СКИУ са съобразени с Европейската директива
относно измервателните уреди 2004/22/EО. В повечето случаи единичните измервателни
уреди трябва да се използват като система за измерване.


4.1  Електронни везни
 4.1.1 Видове електронни везни
Видовете електронни везни и тяхното приложение в Наредба 3 са дадени в приложение 1.
Таблицата не одобрява или забранява използването на всеки един вид измервателни
средства. Кое средство за измерване къде и как може да се прилага се определя от Наредба
3, метрологията и всички свързани нормативни и поднормативни актове.


 4.1.2 Система за измерване на тегло
Както се вижда от таблицата по-горе, има електронни везни и системи за измерване на
тегло. Съгласно изискванията на ДИУ всички електронни везни трябва да се приведат в
система за измерване на тегло, като освен данните от непосредственото измерване трябва
да се осигури следната допълнителна информация:
  - Уникален номер на транзакция започващ от едно и увеличаващ се с едно;
  - Статус на транзакция който може да бъде начало, край, грешка, отказ и няма
    измерване. Една транзакция може да започне в един ден и да приключи в друг ден.
    Такъв пример са измерванията на ЖП вагони;
  - Посока на транзакция – вход (доставка) и изход (реализация);
  - Дата на транзакция;
  - Код на измервания продукт съгласно митническата тарифа;
  - Всичко измерено входящо количество (с натрупване – totalizer);
  - Всичко измерено изходящо количество (с натрупване – totalizer);
  - Всичко измерено входящо количество по код на измервания продукт (с натрупване
    – totalizer);76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 15 от 113
  -  Всичко измерено изходящо количество по код на измервания продукт (с
    натрупване – totalizer);
  - Код на вида превозно средство: ЖП Вагон или Авто;
  - Идентификационен номер на превозното средство;
  - Номер на придружителен административен документ (ПАД) или акцизен данъчен
    документ (АДД).
Измерването идващо от електронните везни не трябва да бъде манипулирано и задържано.
Каквото е поставено върху електронните везни и каквото отчитат те, трябва да бъде
предавано към АМ.
При везните, особено ЖП и Авто, много често началото и краят на транзакцията са
разделени с голям период от време (до няколко дни). Поради тази причина се случва да
има започнати едновременно няколко транзакции, които да се приключат след няколко
дни. В този случай номерата на транзакциите трябва да съвпадат, като началото и краят са
маркирани със съответните статуси за начало и край на транзакция.
При платформените везни където измерването най-често е еднократно
Допълнителната информация може да бъде осигурена от АОС или други технически
средства. Тази допълнителна информация осмисля съдържанието върху електронните
везни.


 4.1.3 Последователност от дейности при измерване с ЖП/Авто везна
Измерването чрез система за измерване на тегло използващо ЖП/Авто везни
задължително се състои от минимум две измервания които трябва да се изпратят до АМ
чрез флага „Идентификатор на промяната” с код „A”. Първото измерване показва теглото
на превозното средство преди неговото разтоварване/товарене. Второто измерване показва
теглото на превозното средство след неговото разтоварване/товарене. Във второто
измерване се вижда и всичко измерено количество в таг „Измерено тегло при
транзакцията” с код „TT_MQ”. Моментният таг „Текуща стойност на теглото на везната” с
код „М_M_1” показва каква е текущата стойност на везната и е независим от
транзакцията.

Следва най-сложния сценарий при който се правят няколко измервания в началото в
зависимост от броя на осите на превозното средство (3 оси за примера) и същия брой
измервания в края на транзакцията:
 Текуща  Идентификатор  Начало на   Край на    Измерено   Статус  Номер   Пореден   Начало   Край
 стойност  на промяната  промяната   промяната    тегло при   на    на   номер на    на    на
   на      (A)    (T_CB)    (T_CE)    транзакцията  транз.  транз.  измерване   транз.  транз.
 теглото                         (TT_MQ)   (T_TS)  (T_TN)   в транз.  (T_TB)  (T_TE)
   на                                          (T_MSN)
 везната
 (М_M_1)
  5000      5     08:00 01.01  08:01 01.01    5000     1    234     1     08:00  00:00
                                                     01.01  00.00
 10000      6     08:02 01.01  08:03 01.01   15000     1    234     2     08:00  00:00
                            (5000+10000)                   01.01  00.00

 10000      7     08:04 01.01  08:05 01.01   25000     1    234     3     08:00  00:00
                                                     01.01  00.0076845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                          стр. 16 от 113
                                   (15000+10000)
                                     ...
  4000        22       15:00 02.01   15:01 02.01   21000        3   234     1      08:00    15:01
                                   (25000-4000)                      01.01    02.01

  5000        23       15:02 02.01   15:03 02.01   16000        3   234     2      08:00    15:01
                                   (21000-5000)                      01.01    02.01

  5500        24       15:04 02.01   15:05 02.01   10500        3   234     3      08:00    15:01
                                   (16000-5500)                      01.01    02.01

1 = Transaction Begin
3 = Transaction CommitИма два допълнителни регистъра „Бруто тегло при транзакция” (T_MQ_B) и „Тара тегло
при транзакция” (T_MQ_T) които ако се използват горният пример ще изглежда така:
 Текуща    Ид.    Начало на     Край на     Измерено  T_MQ_B     T_MQ_T   Статус  Номер    Пореден    Начало    Край
 стойност   на    промяната    промяната     тегло                 на    на    номер на     на     на
   на    пром.    (T_CB)      (T_CE)       при                транз.  транз.  измерване    транз.   транз.
 теглото   (A)                      транз.               (T_TS)  (T_TN)    в транз.   (T_TB)   (T_TE)
   на                          (TT_MQ)                          (T_MSN)
 везната
 (М_M_1)
  5000     5    08:00 01.01   08:01 01.01     0     5000      0     1    234      1      08:00   00:00
                                                                   01.01   00.00
  10000    6    08:02 01.01   08:03 01.01     0     15000      0     1    234      2      08:00   00:00
                                                                   01.01   00.00
  10000    7    08:04 01.01   08:05 01.01     0     25000      0     1    234      3      08:00   00:00
                                                                   01.01   00.00


  4000     22    15:00 02.01   15:01 02.01    21000     0      4000    3    234      1      08:00   15:01
                                                                   01.01   02.01
  5000     23    15:02 02.01   15:03 02.01    16000     0      9000    3    234      2      08:00   15:01
                                                                   01.01   02.01
  5500     24    15:04 02.01   15:05 02.01    10500     0      14500    3    234      3      08:00   15:01
                                                                   01.01   02.01
4.2 Разходомери
Разходомер е средство за измерване на потоци като вода, газ и други вещества в течна или
газообразна форма. Те се класифицират на две основни групи:
 Разходомери за вода;
 Разходомери за измерване на течности различни от вода.


 4.2.1 Видове разходомери
Разходомерите могат да измерват маса или обем по този си критерий те се класифицират
на два основни типа:
 Масов разходомер, който се базира на измерване на Кориолисовата сила. Тази сила
  възниква в една система върху, която действат едновременно транслационно и


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011                                   стр. 17 от 113
  ротационно движение. Следи се радиалната честота на трептене на датчик. Големината
  на Кориолисовата сила зависи от подвижната маса и от скоростта, респективно от
  обемния разход. В прибора има монтирани две тръби, които се обтичат от флуида.
  Осцилатор (честотен генератор) ги привежда в движение. При протичането, в
  зависимост от масата на протеклото, тръбите се усукват по определен начин – първо
  отпред, после отзад (вият се като змия). Това виене зависи от масата (разхода) и се
  следи фазовото изместване.
  Обемни разходомери биват два основи вида:
     Измерване на обем чрез пряк обемен метод на затворените пространства
    (лопаткови, бутални, роторни, с овални зъбни колела и др.), които се класифицират
    с много висок клас на точност и висока повтаряемост на грешката.
     Косвени обемни разходомери, които измерват разхода чрез косвени физични
    величини (скоростни: ротаметри, волтманови, турбини, ултразвукови и др. или
    диферинциални чрез налягане). Косвените разходомери се класифицират с по
    нисък клас на точност.


 4.2.2 Приложимост на разходомерите според физичните
    характеристики на флуида които трябва да измерват
За правилния избор на разходомер спрямо това за каква течност е конструиран, се следят
следните характеристики на разходомера:
 Температурен интервал;
 Налягане;
 Плътност;
 Вискозитет;
 Максимален и минимален дебит.
Важно условие за правилното измерване на разходомера е флуида, които ще измерва да
отговарят на описаните от завода производител характеристики. В противен случай
точността на разходомера не е гарантирана.


 4.2.3 Система за измерване на потоци преминаващи през тръба
За измерване на течности без вода се възприема система, която се състои от разходомер и
всички устройства обезпечаващи правилното измерване или които са предназначени за
измервателна дейност (термо сензор).
За правилно измерване на обем чрез обемен разходомер е нужно:
 Разходомер – масов или обемен;
 Възвратен клапан;
 Газоотделителна система;
 При използване на масов разходомер е желателно да има система за
  намаляване/премахване на вибрациите;
 Електронна система за отчитане и визуализиране на обема или масата преминал през
  разходомера. Основни елементи на електронната система са:

76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 18 от 113
     Ако се използва обемен разходомер в системата участва импулсен сензор, който
    преобразува механичното движение в електронни импулси;
     Ако се използва масов разходомер в системата участва трансмитер, който предава
    измерените стойности маса и плътност към суматора;
     Температурен сензор;
     Сензор за налягане;
     Сензори за наличие на газова и течна фаза;
     Суматор, който обработва сигналите от всички сензори и изчислява от тях обема
    на преминалата течност и го приравнява към референтна температура. За целта се
    използват API таблици за горива и алкохол. Например API standard 2540 за светли
    горива и ВВГ: 53, 54, 53В, 54В. В този случай е много важна методиката на
    изчисляване и приравняване към референтна температура.
За правилното отчитате на референтен обем към 15С° е необходимо освен точността на
разходомера да се проверява и точността на термо сензора и зададената референтна
плътност за измервания продукт.
За правилното функциониране на разходомерите се изисква да са спазени предписанията
за монтаж на завода производител, при необходимост да се осигури прав участък преди и
след разходомера.
При част от системите за измерване, измерването се извършва на транзакционен принцип.
В този случай всяка транзакция трябва да има уникален номер.


 4.2.4 Калибровъчни и конфигурационни параметри при системите за
    измерване на потоци преминаващи през тръба
В системата за измерване има важни калибровъчни и конфигурационни параметри които
са различни в зависимост от измерваното вещество. Такива например са:
 Основен K-фактор, който определя вискозитета;
 Спомагателни К-фактори които нанасят корекции в зависимост от моментния дебит;
 Температурни коефиценти;
 API таблици за различните измервани вещества;
 Коефиценти за плътност и налягане.


 4.2.5 Връзка между транзакция, ПАД, е-АД и АДД
За целите на Наредба 3, за всяка транзакция трябва да се предаде номера на
придружителния административен документ (ПАД), електронен административен
документ (е-АД) или номера на акцизен данъчен документ (АДД) чрез който е извършена
доставката или предаването на акцизната стока.


 4.2.6 Извличане на допълнителна информация към самото измерване
За да се гарантира правилното измерване за нуждите на СКИУ към самото измерване
трябва да се събира следната допълнителна информация:


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 19 от 113
  Обем към текуща температура за обемните разходомери или маса и плътност за
  масовите разходомери;
  Температура;
  Налягане;
  Калибровъчни и конфигурационни параметри.


4.3 Броячи
За нуждите на СКИУ се използват броячи дадени в приложение 2. Всички броячи трябва
да имат възможност за енерго независимо записване и без възможност за зануляване на
всичко отброеното количество (с натрупване – totalizer). Желателно е това натрупано
количество да бъде визуализирано чрез специализиран дисплей.
Освен изброеното количество системата трябва да предоставя допълнителна информация
като бар код, артикул номер и др., която информация да осмисля изброеното количесто.
Когато се използва баркод за броене, стойността на баркода се изпраща в АМ заедно с
натрупаното количество.
Заедно с количеството и информацията за баркода в АМ се подава кода на използвания
брояч от таблицата с видове броячи.
При използване на импулсно броене е желателно да се осигури допълнителна информация
относно размера на опаковката и вида на измервания продукт. Тази информация може да
бъде подадена ръчно чрез операторски панел или по друг ръчен или автоматичен начин.
Например може да бъде извлечена от АОС.


4.4 Уред измерващ разход, градус плато и алкохолен процент.
Този уред е съставен от разходомер и сензори за градус плато и алкохолен процент.
Всички тези и други допълнителни измервания като температура които са от съществено
значение трябва да бъдат предавани в АМ.


5 Специфика при програмиране на индустриалния контролер
Програмирането на индустриалния контролер (PLC) трябва да стане по унифициран
начин, който да е общ за всички акцизни складове, независимо от техния предмет на
дейност.


5.1 Тотален брояч (тотализатори)
При измерване на обем за горива, бира и алкохол основната мерна единица е литър с
нейните производни литри за час, литри към температура (15 градуса за горивата и 20
градуса за алкохола) и литри за час към температура. Тотализаторът е в литри или литри
към температура, а временно измереното количество е литри за час или литри за час към
температура.
За измервателни устройства, при които тотализатора е 32 бита, трябва да се използва
мерна единица кубичен метър, за да се избегне препълване на брояча.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 20 от 113
При измерване на тегло, основната мерна единица е килограм и нейната производна
килограми за час. Тотализаторът е в килограми, а временно измереното количество е
килограм за час.


5.2 Статични данни
Данни, които не се променят динамично по време на работа на системата (статични) се
предполага да бъдат описани в XML конфигурационния файл и не е необходимо да се
програмират на PLC.


5.3 Modbus карта
Modbus картата задължително трябва да е съставена с две или повече Modbus карти за
различните измервателни средства които са част от този документ. На първо място трябва
да бъде поставена „Modbus карта на обща част в ИКУНК (PLC, UPS, врата, полева
мрежа)”. След нея се поставят Modbus картите на измервателните устройства.
Структурата на Modbus картите част от този документ има задължителен характер.
Регистрите, които ще се описват в Mobdus карата, задължително трябва да се асоцират с
указаните вид и код на таг. Не е задължително всички тагове да се използват, но за тези
които се използват трябва да се спазва кода и вида на тага.
Има регистри които променят кода на тага в зависимост от тяхното повторение. Такъв
пример е броя на везните в една система за измерване на тегло или броя на разходомерите,
добавките, ръкавите и рецептите в една система за измерване на течности различни от
вода. При тях отново трябва да се спазва шаблона за кода на таг, като в него се заменят
номерата на съответните под-системи.


 5.3.1 Подредба на Modbus регистрите в PLC
Всички регистри трябва да са подредени по реда в който са описани различните типове
Modbus карти, като първата Modbus карта задължително трябва да бъде „Modbus карта на
обща част в ИКУНК (PLC, UPS, врата, полева мрежа)”. След това следват останалите
Modbus карти в зависимост от измервателните средства, като техните регистри трябва да
са подредени по същия начин както е указано в Инструкцията.


5.4 Списъци с предварително зададени стойности
В Modbus картата не трябва да се използват побитови операции. Вместо това трябва да се
използват списъци с предварително зададени стойности определени в този документ като
приложения. Ако някое измервателно средство използва побитови операции или неговите
кодове се различават от списъците в този документ, то PLC трябва да нормализира тези
стойности с тези от списъците до най-близките.


5.5 Статуси
За всяко измервателно средство задължително трябва да има таг със статус който да
показва в какво състояние се намира измервателното средство и дали е достъпно. За целта
трябва да се използва таблицата със статуси на таг на сензор.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 21 от 113
5.6 Поддържани типове данни и тяхното кодиране в PLC
Всички данни в Modbus таблицата трябва да се представени в Big Endian подредба.
Поддържаните типове данни са: Boolean, Long, Int, Short, Double, Float, String(Cp1251),
DT, BCDTime и YMDHМS. Също така се поддържат беззнакови целочислени типове:
ULong, UInt и UShort. Логическият тип Boolean приема за лъжа 0 и всичко различно от 0 е
истина.


 Брой  Брой    Тип в PC  Стойност     Стойност     Шестнадесетична
 Modbus байтове           в                 стойност
регистри             байтове
  4     8    Long   0x11,   1234605616436508552 0x1122334455667788
                 0x22,
                 0x33,
                 0x44,
                 0x55,
                 0x66,
                 0x77,
                 0x88
  2     4     Int   0x12,      305419896    0x12345678
                 0x34,
                 0x56,
                 0x78
  1     2    Short   0x5A,        23205    0x5AA5
                 0xA5
  1     2    Boolean  0x00,         1     0x0001
                 0x01
  4     8    Double   0x40,         3     0x4008000000000000
                 0x08,
                 0x00,
                 0x00,
                 0x00,
                 0x00,
                 0x00,
                 0x00
  2     4    Float   0x40,         3     0x40400000
                 0x40,
                 0x00,
                 0x00
  5     10    String  0x4d,     "Miro Начев"


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 22 от 113
           Cp1251  0x69,
                0x72,
                0x6f,
                0x20,
                0xcd,
                0xe0,
                0xf7,
                0xe5,
                0xe2
   4    8   BCDTime  0x00,               0x0054, // Seconds
                0x54,               0x0953, // Hour, Min.
                0x09,               0x0805, // Month,
                0x53,               Day
                0x08,               0x2010 // Year
                0x05,
                0x20,
                0x10
   2    4     DT   0x4c,               0x4c5a6002
                0x5a,
                0x60,
                0x02       09:53:54
   6   12   YMDHMS 0x07,        05 Aug 2010    0x07da, // Year
              0xda,                 0x0008, // Month
              0x00,                 0x0005, // Day
              0x08,                 0x0009, // Hour
              0x00,                 0x0035, // Minute
              0x05,
                                 0x0036 // Seconds
              0x00,
              0x09,
              0x00,
              0x35,
              0x00,
              0x36


5.7 Забрана на сервизните функции за програмиране и конфигурационния
   на контролерите (PLC)
Задължението и отговорността за забрана на сервизните функции за програмиране и
конфигуриране на индустриалният контролер е на акцизния склад (неговия системен
интегратор). Това трябва да бъде направено за всички възможни комуникационни
интерфейси като сериен и етернет мрежови интерфейси. За мрежовите интерфейси това
най-често става чрез забрана на Web интерфейс и всички портове с изключение на Modbus


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 23 от 113
порта който по подразбиране е 502. При серийните портове, забраната е специфична
според производителя и модела на устройството, но най-често се срещат два варианта:
специализиран порт за програмиране или хардуерен ключ за превключване на даден порт
в режим на програмиране.


6 Попълване на Modbus карта
Връзката между IPC и PLC се осъществява по Modbus протокол. Описанието на
регистрите се извършва в XML файл „automation_config.xml”. Инструкциите за
попълването на този файл се намират в „7. Конфигуриране на приложението ИКУНК”.


6.1  Форматиране на данните
 6.1.1 Общи положения


 6.1.2 Кодиране на числа и символни низове – Big-Endian формат
Съгласно спецификацията на Modbus (Modbus Application Protocol Specification V1.1b,
December 28, 2006, достъпна на http://www.modbus-ida.org/specs.php), кодирането на
числата и символните низове се извършва в Big-Endian формат.
Ако системата за измерване използва друг вид кодиране, то тогава индустриалния
контролер трябва да пренареди всички числа и символни низове в Big-Endian формат.
Подредбата на данните в указания ред е много важно за тяхното правилно прочитане.


 6.1.3 Точност на числа с плаваща запетая
По подразбиране точността на числата с плаваща запетая е до третия знак. Ако точността
е различна от третия знак, то това трябва да се окаже в колона „Мерна единица/точност”
от Modbus картата.


 6.1.4 Формат на време (дата и час)
Форматирането на данните в Modbus картата може да стане по следните начини:
    Тип       Долна граница     Горна граница    Използвана памет
DAT_AND_TIME     1970-01-01-00:00   2106-02-06-06:28:15  2 думи, 4 байта
(DT)
BCD Time                             4 думи, 8 байта
YMDHМ(S)                             5 или 6 думи (10 или
                                 12 байта)


Времето (дата и час) трябва да се записват в един таг с N на брой думи в зависимост от
избрания формат за време като задължително се спазва подредбата на таговете.76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 24 от 113
DAT_AND_TIME (DT)
 Брой думи     Времеви период             Забележки
1 x Word
1 x Word
Например 1279802286 (DWord) = 0x4C48 0x3BAE = DT#2010-07-22-12:38:06
Типа за време DATE_AND_TIME (DT) е много близък до Григориански календар с тази
разлика, че не се отчитат милисекунди и часови зони. За да се конвертира стойност от
Григорианският календар която е 8 байта (Long) в DT, тя трябва да се раздели на 1000 и
обратно.

BCD Time
 Брой думи     Времеви период             Забележки
1 x Word    Секунди         Стойноста е в HEX
1 x Word    Час и минута      Стойноста е в HEX
1 x Word    Ден и месец       Стойноста е в HEX
1 x Word    Година         Стойноста е в HEX
BSD записване на 05 Август 2010 година 9 часа, 53 минути и 54 секунди
1-ви таг (секунди) = 0x0054 = 0038
2-ри таг (час и минути) = 0x0953 = 2387
3-ти таг (месец и ден) = 0x0805 = 2053
4-ти таг (година) = 0x2010 = 8208
Всички данни се записват в регистрите със шестнадесетични числа. Например 09:53 се
записва в регистъра за час и минути като шестнадесетично число 0x0953 чиято десетична
стойност е 2387.

YMDHМ Time
 Брой думи     Времеви период             Забележки
1 x Word    Година         2010 = 2010 година
1 x Word    Месец          1 = месец Януари
1 x Word    Ден           1 = първия ден от месеца
1 x Word    Час           23 = единадесет вечерта
1 x Word    Минути         59 = петдест и девета минута


YMDHМS Time
 Брой думи     Времеви период             Забележки76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 25 от 113
1 x Word    Година         2010 = 2010 година
1 x Word    Месец          1 = месец Януари
1 x Word    Ден           1 = първия ден от месеца
1 x Word    Час           23 = единадесет вечерта
1 x Word    Минути         59 = петдест и девета минута
1 x Word    Секунди         58 = петдесет и осма секунда


 6.1.5 Тотализатори – регистри с натрупване без възможност за
    зануляване
За всички тотализатори трябва да се използват по 4 регистъра (8 байта), съответно от тип
Double или Long.


 6.1.6 Низове от символи (String)
Поддържаното кодиране за низовете от символи е по кодовата таблица Windows 1251.


 6.1.7 Транзакции
За номерата на транзакциите трябва да се използват 4 регистъра (8 байта) от тип Long.
Минималния набор от параметри (регистри) за една транзакция е:
   Номер на транзакция;
   Начало на транзакция;
   Край на транзакция;
   Измерено количество за транзакция;
   Статус на транзакция.


6.2 Константи
Когато дадени данни няма да се променят в процеса на работа, то тогава няма нужда те да
бъдат програмирани в индустриалния контролер. В този случай те трябва да се опишат в
XML (automation_config.xml) конфигурирането на индустриалния компютър. Примерни
такива данни са ID-тата на различните сензори.


 6.2.1 Мерни единици
Мерните единици се задават като константи в XML описанието за всяко едно
измервателно устройство. Когато дадено измервателно устройство динамично може да
променя мерната едница, то тогава индустриалния контролер е длъжен да нормализира
стойността от измерването и да я приравни към декларираната мерна единица.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 26 от 113
6.3  Моментни и транзакционни измервателни устройства


 6.3.1 Моментни измервателни устройства
Моментните измервателни устройства извършват измервания непрекъснато и не зависят
от допълнителни параметри или измервания, за да бъде получен резултата от измерването.
Примерни такива измервателни устройства са разходомери, ЖП, авто или платформени
везни. За разлика от везните, системите за измерване на тегло извършват транзакционни
измервания, като при тях везните са част от системата.


 6.3.2 Транзакционни измервателни устройства
Транзакционните измервателни устройства са предимно системи за измерване където има
начало на действие, самото действие и край на действие. Примерни такива устройства са
система за измерване на горива, системи за измерване на тегло, системи за броене и т.н.
Примерни основни статуси за AccuLoad III:
1. Accuload е в статус блокиран;
2. При стартиране на транзакция Accuload сменя статуса в Authorized;
3. При задаване на preset и стартиране на проточването статуса става Accuload Released и
Transaction in Progress;
4. Статуса на всеки Batch в транзакцията се променя според извършваните действия;
5. При приключване на транзакцията статуса става Transaction done.


 6.3.3 Моментни измервателни устройства, които могат да се
    третират като транзакционни
Голяма част от моментните измервателни устройства могат и трябва да се направят да
като транзакционни измервателни устройства. Естествения начин това да стане е като се
следва производствения процес и се установи къде има действия, които логически и/или
физически спират моментните измервания и след това започват нови. Такива случаи за
пълненето на бутилки са когато бутилиращата линия се почиства или настройва или се
спира пълненето на един вид продукт, след което се започва с друг продукт и т.н.


 6.3.4 Идентификатор на промяна – индикатор за четене на транзакция
За да няма объркване за бизнес значението на транзакция, което се използва при
системите за измерване, се въвежда регистър „Идентификатор на промяна”, който да
служи за индикатор за прочитане на транзакционна информация. По този начин всички
регистри за една бизнес транзакция ще бъдат прочетени наведнъж, след като стойността
на номер на промяна бъде увеличена. Това означава, че има нови данни и те трябва да
бъдат прочетени. Стойностите на този регистър варират в рамките на 2 байта от 0 до
65535 и след достигане на максималната стойност започват отново от 0.
Има случаи, при които промяната номера на промяна съвпада с промяната номера на
транзакция. Това обаче не винаги е валидно. Например при ЖП везните има случаи,
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 27 от 113
където номера на транзакцията не се променя, но се променят други стойности и тогава
също трябва да се прочетат данните от транзакцията.


6.4 Видове тагове
Условно разделяме таговете в Modbus на следните основни видове:
   Статус тагове
   Моментни тагове;
   Таг за промяната;
   Транзакционни тагове;
   Конфигурационни и калибровъчни тагове. Код    Основен вид       Категория       Тип      Забележки
 SD   Статус тагове    Статус, при който    Delta
               промяната на
               стойността е индикация
               за проблем
 SE             Статус с единствена   Expected
               стойност, която е ОК
 SR             Статус, за който     Range
               интервал от стойности
               са ОК
IHAM   Моментни тагове   Измерване с висока
               точност
IMAM             Измерване със средна
               точност
 IT             Тотализатор
 CB   Калибровъчни    Отразяване на сървъра
     тагове       при промяна
 AID   Таг за промяната  Индикатор за промяна
 Т   Тагове за      Начало на промяна
     транзакция


 6.4.1 Статус тагове
Статус таговете се използват за индикация на нормалната и самостоятелна работа на
ИКУНК. Разделят се на три основни типа в зависимост от дефиницията за нормална
стойност на тага. Всяко отклонение от нормалната стойност предизвиква аларма, която се
изпраща на сървъра.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 28 от 113
   Expected – използва се, когато е дефинирана единствена стойност, която показва
   нормална работа на системата
   Delta – използва се, когато нормалната работа на системата изисква стойността на
   тага да не се променя. Например – брой промени на програмата на контролера.
   Range – използва се, когато стойностите, дефинирани като нормално държание на
   системата са в интервал от цели числа


 6.4.2 Моментни тагове
Моментните тагове са тези, от чиито стойности се интересуваме постоянно и те постоянно
трябва да бъдат изпращани на сървъра. Разделяме ги на следните категории:

    Моментни данни с висока точност на измерване – такива, които очакваме често
    да се променят и отклоненията им са от голямо значение
    Моментни данни със средна точност на измерване – такива, които очакваме да се
    променят по-рядко или можем да възстановим лесно промените
    Тотализатори – стойности с постоянно натрупване


 6.4.3 Таг за действие
Всеки транзакционен сензор съдържа единствен таг за действие „Идентификатор на
промяната”. При промяна на „Идентификатора на промяната” ИКУНК прочита всички
тагове отбелязани като транзакционни и ги изпраща на сървъра.


 6.4.4 Транзакционни тагове
Транзакционни са таговете на всички данни, които са част от транзакцията. Начало на
промяната и край на промяната, са задължителни транзакционни тагове. Начало на
промяната показва момента, в който е започнало записването на данни за тази промяна, а
Край на промяната – момента на промяна на Идентификатора на промяната. Други
транзакционни тагове, в зависимост от производството, могат да бъдат:
   Статус данни
   Количествени данни
   Номер на транзакция
   Начало на транзакция
   Край на транзакция
   Измерено количество за транзакция
   Тотализатор в транзакция
   Бизнес данни в транзакция
   Посока на транзакция
   Конфигурационни данни за транзакцията
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 29 от 113
За да се осигури успешното прочитане на данните за една транзакция, те трябва да бъдат
задържани без промяната за 10 секунди.


 6.4.5 Конфигурационни и калибровъчни тагове

Представляват данни за конфигурацията и калибрирането на системата за измерване. Тези
данни не би трябвало да се променят, веднъж, щом ИКУНК е започнал да предава данни
към сървъра. Те се изпращат на сървъра еднократно и промяната им предизвиква аларма и
повторно изпращане. Таг с код SD трябва да се използва за конфигурационни и
калибровъчни параметри.


6.5 Кодове за видове тагове
Всеки регистър е означен с вид на таг и съответен код. За една Modbus карта от даден вид,
кодовете трябва да са уникални. Ако в едно PLC има няколко измервателни устройства от
един вид които са с едни и същи модбъс карти, то уникалността е на ниво модбъс карта за
всяко едно устройство. Тоест, кодовете ще са еднакви за еднаквите регистри на
различните измервателни устройства.


7 Конфигуриране на приложението ИКУНК
Конфигурирането   на   приложението  ИКУНК   става   чрез  XML   файл
„automation_config.xml”, като се използва XSD схемата skiu.xsd. Редът на попълване на
конфигурационните параметри във файла е строго определен и задължително трябва да се
следва тяхната последователност в схемата. За улеснение може да видите примерния
конфигурационен файл. Файла се намира в директория “/config/app”.


7.1 Йерархична структура
Структурата на конфигурационния файл е следната:
 <ikunk> (1)
  <controloler> (1..*)
    <calibrationTag> (0..*)
    <statusTag> (3..*)
    <multiSensor> (1..*)
     <calibrationTag> (0..*)
     <statusTag> (1..*)
     <transitoryTag> (1..*)
     <transaction> (0..1)
      <changeIndicatorTag> (1)
      <timeTag> (1)
      <timeTag> (1)
      <transactionTag> (0..*)
  <controlPoint> (1..*)76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 30 от 113
 7.1.1 Елемент ikunk
Елемент <ikunk> описва ИКУНК и неговите атрибути заедно с индустриалния компютър
(IPC), на който е инсталиран. Данните се попълват като се следва XSD схемата за тип
ikunk.
 <xsd:complexType name="ikunk">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="economicalOperator" type="skiu:economicalOperator"
     minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="number" type="long"/>
    <xsd:element name="name" type="string"/>
    <xsd:element name="certProvider" type="skiu:certProvider"/>
    <xsd:element name="certAuthSn" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="certPin" type="string"/>
    <xsd:element name="description" type="string"/>
    <xsd:element name="controllers" type="skiu:controller"
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="controlPoints" type="skiu:controlPoint"
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long"/>
 </xsd:complexType>


Примерно описание на елемент ИКУНК има следния вид:

<skiu:ikunk xmlns:skiu="http://www.sirma.com/customs/skiu/gen">
 <economicalOperator> - данни за икономическия оператор
   <id>economicalOperatorID</id> - идентификатор на икономическия оператор
 </economicalOperator>
 <number>1234</number> - уникален идентификационен номер на ИКУНК
 <name>IKUNK@MyCompany</name> - наименование на ИКУНК
 <certProvider>SEP</certProvider> - издател на сертификата
 <certAuthSn>1234</certAuthSn> - сериен номер на сертификата
 <certPin>0927</certPin> - ПИН на SMART-картата
 <description>Test IKUNK (Varna)</description> - допълнително описание на
ИКУНК
 <controllers>...</controllers> - описание на индустриалните контролери
 <controlPoints>...</controlPoints> - описание на контролните точки
</skiu:ikunk>


 7.1.2 Елемент controllers
Елемента контролер описва всичко свързано с контолера, като комуникацията между IPC
и PLC, производител, описание/производител и т.н.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 31 от 113
 <xsd:complexType name="controller">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="number" type="long" />
    <xsd:element name="name" type="string" />
    <xsd:element name="description" type="string" />
    <xsd:element name="templateCode" type="long" minOccurs="1"
     maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="modbusConfiguration"
     type="skiu:modbusConfiguration"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="calibrationTags" type="skiu:calibrationTag"
     minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="statusTags" type="skiu:statusTag"
     minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="sensors" type="skiu:multiSensor"
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>Примерно описание на елемент Контролер има следния вид:

<controller>
 <number>1</number> - уникален номер на контролера в рамките на обекта
 <name>OMRON</name> - наименование на контролера
 <description>controller@MyCompany</description> - допълнително описание на
контролера
 <templateCode>1</templateCode> - номер на темплейта/шаблона с тагове и
статуси за дадения вид производство
 <modbusConfiguration>...</modbusConfiguration> - описание на настройките за
модбъс
 <calibrationTags>...</calibrationTags> - описание на калибровъчните данни
за системата и контролера
 <statusTags>...</statusTags> - описание на статусите на системата и
контролера
 <sensors>...<sensors> - опсание на измервателните устройства
</controller>


 7.1.3 Елемент modbusConfiguration
С този елемент се описват конфигурационните настройки за Modbus.

 <xsd:complexType name="modbusConfiguration">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="modbusMode" type="skiu:modbusMode" />76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011        стр. 32 от 113
    <xsd:element name="baudRate" type="skiu:baudRate" ></xsd:element>
    <xsd:element name="parity" type="skiu:parity" />
    <xsd:element name="dataBits" type="skiu:dataBits" />
    <xsd:element name="stopBits" type="skiu:stopBits" />
    <xsd:element name="slaveIpAddress" type="string" />
    <xsd:element name="slavePort" type="int" />
    <xsd:element name="reverseCrc" type="boolean" />
    <xsd:element name="flowControlIn" type="skiu:flowControlIn" />
    <xsd:element name="flowControlOut" type="skiu:flowControlOut" />
    <xsd:element name="slaveId" type="int" />
    <xsd:element name="serialPort" type="string" />
    <xsd:element name="addressingType" type="skiu:addressingType"
nillable="true" />
    <xsd:element name="byteOrderingType" type="skiu:byteOrderingType"
nillable="true" />
   </xsd:sequence>
   <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


Примерно описание на конфигурацията за модбъс има следния вид:

 <modbusConfiguration>
  <modbusMode>TCP</modbusMode>  - режим/тип на модбъс
  <baudRate>9600</baudRate> - бауд рейт
  <parity>NONE</parity> - parity
  <dataBits>8</dataBits> - data bits
  <stopBits>1</stopBits> - stop bits
  <slaveIpAddress>192.168.0.10</slaveIpAddress> - IP адрес на Slave
 устройството (PLC)
  <slavePort>502</slavePort> - порт на Slave устройството (PLC)
  <reverseCrc>false</reverseCrc> - reversed CRC
  <flowControlIn>NONE</flowControlIn> - flow control (IN)
  <flowControlOut>NONE</flowControlOut> - flow control (OUT)
  <slaveId>1</slaveId> - Slave ID
  <serialPort>/dev/tty0</serialPort> - сериен порт на Master устройство
 (IPC)
 </modbusConfiguration>


Режимът на модбъс се избира както е описан в XSD схемата за елемент modbusMode
 <xsd:simpleType name="modbusMode">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="ASCII" />
    <xsd:enumeration value="RTU" />
    <xsd:enumeration value="TCP" />
  </xsd:restriction>


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 33 от 113
 </xsd:simpleType>


Независимо от избрания режим (TCP или сериен) се попълват и валидни параметри за
алтернативните режими. ИКУНК ще използва само тези от тях, които се изискват за
избрания режим. Алтернативните настройки са задължителни за въвеждане, но не
подлежат на проверка и могат да бъдат избрани с произволни валидни за протокола
стойности.


 7.1.4 Елемент calibrationTags
Чрез този елемент се описват други данни, отразявани при промяна тагове който е означен
като “CB” в таблицата с видове тагове. Най-често това са калибровъчни и
конфигурационни тагове. Използва се схемата за тип calibrationTag
 <xsd:complexType name="calibrationTag" abstract="false">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="string" />
     </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>


 <xsd:complexType name="modbusEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="skiu:modbusInfo" />
    <xsd:element name="templateEntryCode" type="string"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


Примерно описание за конфигурационен таг има следния вид:
 <calibrationTags>
  <info>...</info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>1</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <name>Брой операции в минута</name> - наименование на таг-а
 </calibrationTags>


 7.1.5 Елемент info – модбъс адресна информация
Описва информацията, необходима за прочитане на данните по Модбъс, като се използва
XSD схемата за елемент modbusInfo:
 <xsd:complexType name="modbusInfo">
  <xsd:sequence>


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 34 от 113
    <xsd:element name="address" type="int" />
    <xsd:element name="bytes" type="int" />
    <xsd:element name="dataType" type="tns:dataType" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


Модбъс информацията се задава чрез елемент със следния примерен вид:
 <info>
  <address>40101</address> - модбъс адрес
  <bytes>4</bytes> - дължина на данните в байтове
  <dataType>INT</dataType> - тип на данните
 </info>


Важно:
  Модбъс адресът се задава съгласно описания в инструкцията начин на адресиране
   (0 или 1 базирано адресиране). Това е служебна информация за бъдещо развитие.
  Дължината на данните в байтове се отнася за максималния брой байтове, които
   данните могат да заемат от избрания начален адрес.
  Типът на данните определя до какъв тип данни се преобразува информацията,
   прочетена от избрания модбъс адрес.

Поддържаните типове са описани в XSD схемата за елемент dataType
<xsd:simpleType name="dataType">
   <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="SHORT" />
    <xsd:enumeration value="UNSIGNED_SHORT" />
    <xsd:enumeration value="INT" />
    <xsd:enumeration value="UNSIGNED_INT" />
    <xsd:enumeration value="LONG" />
    <xsd:enumeration value="UNSIGNED_LONG" />
    <xsd:enumeration value="FLOAT" />
    <xsd:enumeration value="DOUBLE" />
    <xsd:enumeration value="BOOLEAN" />
    <xsd:enumeration value="STRING" />
    <xsd:enumeration value="TIME_DATE" />
    <xsd:enumeration value="TIME_BCD" />
    <xsd:enumeration value="TIME_YMDHMS" />
   </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 35 от 113
 7.1.6 Елемент statusTags
Чрез този елемент се описват статус тагове. Използва се XSD схемата за тип statusTag
 <xsd:complexType name="statusTag" abstract="false">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="eventDescription" type="string"
       minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="type" type="skiu:statusType"
       minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="treshold" type="int" minOccurs="1"
       maxOccurs="2" />
     </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="modbusEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="skiu:modbusInfo" />
    <xsd:element name="templateEntryCode" type="string"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


За всеки статус таг се добавя елемент със следния примерен вид:
 <statusTags>
  <info>...</info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>2</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <eventDescription>Отпаднало захранване</eventDescription> - наименование
 на изключителното събитие, което ще се предизвика от промяна в статуса
  <type>SE</type> - тип на статуса
  <treshold>100</treshold> - праг за генериране на изключително събитие
 </statusTags>


 7.1.7 Елемент type – тип на статуса
ИКУНК поддържа 3 основни типа статуси:
 <xsd:simpleType name="statusType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="SD" />
    <xsd:enumeration value="SE" />
    <xsd:enumeration value="SR" />76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 36 от 113
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>


SD – Статус от тип “DELTA” - предизвиква изключително събитие при всяка промяна на
текущата стойност
SE – Статус от тип “EXPECTED” - предизвиква изключително събитие при промяна на
текущата стойност, ако новата стойност е различна от зададена очаквана стойност
SR – Статус от тип “RANGE” - предизвиква изключително събитие при промяна на
текущата стойност, ако новата стойност е извън зададен интервал


 7.1.8 Елемент treshold - праг за генериране на изключително събитие
Праг за генериране на изключително събитие представлява една или повече целочислени
стойности, спрямо които се дефинира поведението на дадения статус.

За статусите от тип SD (статус DELTA) се попълва произволна начална стойност,
например 0:
 <treshold>0</treshold>


За статусите от тип SЕ (статус EXPECTED) се попълва очакваната начална стойност,
например 1:
 <treshold>1</treshold>


За статусите от тип SR (статус RANGE) се попълва интервалпроизволна начална стойност,
например 10 до 20:
 <treshold>10</treshold>
 <treshold>20</treshold>


 7.1.9 Елемент sensors
Описват се измервателните устройства и техните атрибути. Използва се XSD схемата за
тип multiSensor
<xsd:complexType name="multiSensor">
   <xsd:sequence>
    <xsd:element name="number" type="long" />
    <xsd:element name="name" type="string" />
    <xsd:element name="description" type="string" />
    <xsd:element name="templateCode" type="long" minOccurs="1"
     maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="calibrationTags" type="skiu:calibrationTag"
     minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="statusTags" type="skiu:statusTag"76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 37 от 113
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="transitoryTags" type="skiu:transitoryTag"
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="transaction" type="skiu:transaction"
     minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="controlPoints" type="int" minOccurs="1"
     maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


Всеки сензор се описва с елемент, който има следната примерна структура:
 <sensors>
  <number>3</number> - пореден номер на сензора
  <name>Разходомер дизел</name> - наименование на сензора
  <description>Масов разходомер дизелово гориво</description> - описание на
 сензора
  <templateCode>11</templateCode> - код на темплейта/шаблона с тагове за
 съответното производство (според инструкцията)
  <calibrationTags>...</calibrationTags> - описание на конфигурационните и
 калибровъчни тагове за сензора
  <statusTags>...</statusTags> - описание на статус таговете за сензора
  <transitoryTags>...</transitoryTags> - описание на таговете с моментни
 данни за сензора
  <transaction>...</transaction> - описание на транзакциите, поддържани от
 сензора
  <controlPoints>...</controlPoints> - описание на контролните точки, в
 които участва сензора
 </sensors>


Въвеждат се всички групи тагове, които даденият сензор поддържа, като се спазва
инструкцията и темплейта/шаблона за съответния вид производство.


 7.1.10 Елемент transitoryTags
С този елемент се описват моментните данни - данните, от които се интересуваме във
всеки един моменти и те са силно непостоянни - моментно показание на кантар,
температура, дебит. Използва се схемата за елемент transitoryTag
<xsd:complexType name="transitoryTag" abstract="false">
 <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="name" type="string" />
     <xsd:element name="type" type="skiu:transitoryType" />
     <xsd:element name="precision" type="int" />76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 38 от 113
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="transitoryTag" abstract="false">
 <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="name" type="string" />
     <xsd:element name="type" type="skiu:transitoryType" />
     <xsd:element name="precision" type="int" />
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>


За всеки таг с моментни стойности се добавя елемент със следния примерен вид:
  <transitoryTags>
   <info>...</info> - модбъс адресна информация
   <templateEntryCode>2</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
   <name>Температура на въздуха</name> - наименование на таг-а
   <type>IT</type> - тип на тага
   <precision>5</precision> - коефициент на точност
  </transitoryTags>


 7.1.11 Елемент type за моментни данни
За описание на типа на моментните данни се използва XSD схемата за елемент
transitoryType
  <xsd:simpleType name="transitoryType">
   <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="IHAM" />
    <xsd:enumeration value="IMAM" />
    <xsd:enumeration value="IT" />
   </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>


Моментните данни се разделят на три типа:
IHAM - Моментни данни с висока точност на измерване
IMAM - Моментни данни със средна точност на измерване
IT - Тоталайзери
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 39 от 113
 7.1.12 Елемент precision
Чрез този елемент се определя коефициента на точност съгласно модбъс картата за
съответния сензор. Означава на колко прочетени измервания за съответния таг се изпраща
стойността до сървъра.

Пример: за изпращане на всяка 5-та поредна измерена моментна стойност се задава
коефициент на точност = 5
 <precision>5</precision>


 7.1.13 Елемент transaction
Чрез този елемент се описват транзакциите при транзакционните сензори които са
означени като “T” в таблицата с видове тагове. Използва се XSD схемата за тип transaction
 <xsd:complexType name="transaction">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="changeIndicator" type="skiu:changeIndicatorTag"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="transactionStart" type="skiu:timeTag"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="transactionEnd" type="skiu:timeTag"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="tags" type="skiu:transactionTag"
     minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


Всеки транзакционен сензор може да има най-много един такъв елемент, в рамките на
който се описват транзакционните данни. Записът има следния примерен вид:
 <transaction>
  <changeIndicator>...</changeIndicator> - индикатор на промяната за
 транзакция
  <transactionStart>...</transactionStart> - начало на транзакция
  <transactionEnd>...</transactionEnd> - край на транзакция
  <tags>...</tags> - транзакционни измервания
 </transaction>


 7.1.14 Елемент changeIndicator
За всеки транзакционен сензор трябва да бъде дефиниран точно един таг "Идентификатор
на промяна" който е означен като “AID” в таблицата с видове тагове. Това е специален
таг, предназначен за идентифициране на транзакцията. Задава се чрез XSD схемата за тип
changeIndicatorTag
 <xsd:complexType name="changeIndicatorTag" abstract="false">76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 40 от 113
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="string" />
     </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>


 <xsd:complexType name="modbusEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="skiu:modbusInfo" />
    <xsd:element name="templateEntryCode" type="string"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>
За всяка транзакция се записва точно един задължителен елемент за индикатор на промяна
на транзакцията, със следния примерен вид:
 <changeIndicator>
  <info>
  <address>50</address>
  <bytes>4</bytes>
  <dataType>INT</dataType>
  </info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>21</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <name>индикатор на промяна на транзакцията</name> - наименование на таг-а
 </changeIndicator>


При промяна на идентификатора на промяна, ИКУНК ще изпрати на сървъра всички
данни за транзакцията.


 7.1.15 Елемент transactionStart - начало на транзакция
За всеки транзакционен сензор трябва да бъде дефиниран точно един таг "начало на
транзакцията", като се използва специален времеви таг за описание на дата и час. Задава
се чрез XSD схемата за тип timeTag
 <xsd:complexType name="timeTag" abstract="false">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="string" />
     </xsd:sequence>
    </xsd:extension>76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 41 от 113
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>


 <xsd:complexType name="modbusEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="skiu:modbusInfo" />
    <xsd:element name="templateEntryCode" type="string"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


В конфигурационния файл се записва задължителен елемент transactionStart със следния
примерен вид:
 <transactionStart>
  <info>
    <address>40502</address>
    <bytes>8</bytes>
    <dataType>TIME_DATE</dataType>
  </info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>22</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <name>начало на транзакция</name> - наименование на таг-а
 </transactionStart>


В конфигурационния файл се записва задължителен елемент transactionEnd със следния
примерен вид:
 <transactionEnd>
  <info>
    <address>40503</address>
    <bytes>8</bytes>
    <dataType>TIME_DATE</dataType>
  </info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>23</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <name>край на транзакция</name> - наименование на таг-а
 </transactionEnd>


 7.1.16 Елемент tags - транзакционни измервания
Чрез този елемент се описват транзакционни тагове на сензора. Използва се XSD схемата
за елемент transactionTag
 <xsd:complexType name="transactionTag" abstract="false">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="skiu:modbusEntity">
     <xsd:sequence>


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 42 от 113
      <xsd:element name="name" type="string" />
     </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="modbusEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="skiu:modbusInfo" />
    <xsd:element name="templateEntryCode" type="string"
     minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


За всеки транзакционен таг се добавя елемент със следния примерен вид:
 <tags>
  <info>
    <address>40504</address>
    <bytes>8</bytes>
    <dataType>DOUBLE</dataType>
  </info> - модбъс адресна информация
  <templateEntryCode>31</templateEntryCode> - номер на таг-а в темплейта
  <name>Изходящо гориво в литри</name> - наименование на таг-а
 </tags>


Транзакционните данни ще бъдат изпратени на сървъра при промяна на прочетената
стойност за индикатора на промяната на транзакцията.


 7.1.17 Елемент controlPoints
Чрез този елемент се описват контролните точки с техните атрибути. Използва се XSD
схемата за елемент controlPoint:
 <xsd:complexType name="controlPoint">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="number" type="long" />
    <xsd:element name="name" type="string" />
    <xsd:element name="description" type="string" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="id" type="long" />
 </xsd:complexType>


За всяка контролна точка се добавя елемент със следния вид:
 <controlPoints>76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 43 от 113
  <number>10</number> - уникален за обекта номер на контролната точка
  <name>КТ10</name> - наименование на контролната точка
  <description>Производство на чист спирт</description> - описание на
 контролната точка
 </controlPoints>

 7.1.18 Атрибут "id" за служебно ползване
Атрибутите "id" в следните елементи са за служебно ползване и не трябва да се попълват в
конфигурационния файл:
   ikunk;
   controler;
   modbusConfiguration;
   modbusEntity;
   modbusInfo.


 7.1.19 Стойност на таг в темплейт (шаблон)
templateEntryCode и templateCode указват кодовете от таблиците с кодове, описани в
инструкцията. Например при използване на модбъс карта на система за броене чрез
импулси това е полето "Код" в таблицата. В конфигурационния файл
automation_config.xml съгласно XSD схемата се описва йерархията на контролера и
наличните сензори. Всеки сензор и всеки контролер имат елемент "templateCode", който
указва номера/типа на използваната модбъс карта. Например ако се използва „Modbus
карта на система за броене чрез импулси” с код 203, се въвежда тази стойност за
templateCode:
  <templateCode>203</templateCode>

След като е известно каква модбъс карта се използва, в конфигурационния файл се
въвеждат съответните тагове (записи в картата). Всеки таг има уникален код, с който
еднозначно може да бъде определен в избраната модбъс карта. Този код се въвежда като
стойност за елемента templateEntryCode на всеки таг. Например за избраната примерна
карта, за тага "Тотален брояч (totalizer)" се въвежда код МT_CNT:
  <templateEntryCode>МT_CNT</templateEntryCode>


 7.1.20 Стойности за точност при различните моментни тагове
Таблица с глобалните (default) стойности на моментните тагове.
Код на таг        Име на таг        Интервал за изпращане в секунди
   IT    Тотализатор                     300
  IHAM    Измерване с висока точност              30
  IMAM    Измерване със средна точност             60


Таблица с изключенията от глобалните стойности за различните моментни тагове.

76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 44 от 113
     Modbus карта        Код        Име на таг   Интервал за
                  на таг              изпращане в
                                    секунди
Система за измерване на тегло   IHAM   Текуща стойност на    15
чрез Авто/ЖП везна             теглото на везната
Система за измерване на тегло   IHAM   Текуща стойност на    15
чрез платформена везна           теглото на везната
Система за измерване на тегло   IHAM   Тегло за единица време  15
чрез лентова везна
Система за измерване на тегло   IMAM Товар (load), kg       120
чрез лентова везна
Система за измерване на тегло   IMAM Скорост (speed) m/s     120
чрез лентова везна7.2 Стартиране и спиране на приложението ИКУНК
За да се стартира/спре четенето на Modbus картата от PLC и предаването на данни към
АМ, трябва да се изпълни следната команда от конзолата:
     /app/jdk1.6.0_20/bin/java -jar ikunkClient.jar
След това се изпълнява някоя от долуописаните команди.


 7.2.1 Стартиране прочитането и предаването на данни
    IKUNK.Client> configuration


 7.2.2 Спиране на четенто и предаването на данни
    IKUNK.Client> stop


 7.2.3 Излизане от приложението
    IKUNK.Client> exit


7.3  Помощно средство за четене на Modbus регистрите и тестване на
   конфигурацията

Automationtest е инструмент за тестване на връзката с индустриалния контролер и
записаните в него данни. Включен е в дистрибуцията на ИКУНК от версия 5.1 като
изпълним файл
/app/ikunk/automationtest.jar
Извиква се чрез командния ред:


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 45 от 113
/app/jdk1.6.0_20/bin/java -jar /app/ikunk/automationtest.jar
Това средство използва текущата конфигурация от automation_config.xml (вижте
приложения automation_config_test.xml който трябва да се преименова на
automation_config.xml).


 7.3.1 Минимални изисквания за да се стартира помощното средство
За да се стартира помощното средство automationtest е нужно правилно конфигуриран
automation_config.xml със следните елементи:
   Издател на сертификат, сериен номер и пин код;
   Параметри за връзка с контролера (PLC);
   Интернет свързаност към сървъра на АМ.


 7.3.2 Log файл
Log файла в който се записват резултатите и грешките след изпълнението на помощното
средство се намира в:
  /config/app/logs/ikunk-out.log
  Данните в изходния файл имат следния формат:
   template_code @ modbus_address = value

   1. template_code – код на таблицата за съответния сензор и производство
     съгласно инструкцията
   2. modbus_address – адрес в Modbus, на който се намират данните
   3. value – стойност на данните, преобразувана до съответния даннов тип,
     съгласно дефиницията в модбъс картата


8 Процедура за проверка и пускане в експлоатация
8.1 Списък с необходимите неща за проверка и приемане на акцизен склад
За проверка и пускане в експлоатация на един акцизен склад са нужни следните неща:
 #              Описание               Отговорен
 1  Монитор за връзка с индустриалния компютър в ИКУНК    Акцизен склад
 2  Клавиатура за връзка с индустриалния компютър в     Акцизен склад
   ИКУНК
 3  Преносим компютър или друго средство за програмиране   Системен интегратор
   на PLC
 4  Средство за проверка на измервателните средства - ID и  Системен интегратор
   т.н.
 5  Кабели и други акцесоари за проверка на измервателните  Системен интегратор


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 46 от 113
   средства, индустриален контролер, полевата мрежа и т.н.


8.2  Действия за проверка и пускане в експлоатация
 8.2.1 Проверката за съответствие между документацията и
    реализацията на проекта
Проверката за съответствие между представената документация и реализацията на
проекта се извършва на място в обекта, който се проверява. На проверката присъстват
представители на Агенция Митници, икономическия оператор (акцизен склад) и
системния интегратор. Целта на проверката е да се докаже, че системата е изпълнена по
начина, по който е декларирана.


 8.2.2 Сверяване серийните номера и идентификаторите на
    измервателните средства
За всяко измервателно средство се проверяват заявените серийни номера и уникалните
идентификатори които идентифицират устройството в полевата мрежа. Това са „ID на
измервателното средство” които се записват във всяка една Modbus карта за измервателно
средство.


 8.2.3 Проверка на забраната за достъп в сервизен и конфигурационен
    режим
Проверява се дали дадено средство за измерване има жичен или безжичен дистанционен
начин за влизане в сервизен или конфигурационен режим. Ако има такава възможност, то
тя трябва да бъде забранена или отстранена.


 8.2.4 Проверка на пломби за метрологична първоначална проверка
Проверява се за наличие и валидност на пломби (лепенки, стикери) за първоначална
метрологична проверка на средствата за измерване.


 8.2.5 Проверка показанията на измервателните уреди
Проверка показанията на измервателните уреди става чрез сравняване показанията на
самия уред и данните изпратени в АМ. Най-важното е да се сравнят показанията на
тоталните броячи. За различните производства и измервателни уреди проверките ще се
правят по различен начин. Примерна проверка за горива ще има следния сценарий:
  1. Закача се цистерна към система за измерване на течности различни от вода
    (например AccuLoad) към контролна точка за вход.
  2. Задава се количество за транзакция. Например 1000 литра.
  3. Стартира се транзакция.
  4. След приключване на транзакцията се проверяват моментните и транзакционните
    стойности които са изпратени в АМ и показанията на измервателния уред.
  5. Същата процедура се прави и за контролната точка на изхода.


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 47 от 113
 8.2.6 Проверка на ИКУНК
Проверката на ИКУНК се извършва със следните действия:
  1. PLC се изключва и включва или рестартира. След това действие стойността на
    регистър „Статус контролен брояч на циклите Power OFF/ON” трябва да бъде
    увеличен с единица, а на сървъра да бъде регистрирана аларма.
  2. Програмата в индустриалният контролер се записва отново. След това действие
    стойността на регистър „Статус контролен брояч на промените на PLC програмата”
    трябва да бъде увеличен с единица, а на сървъра да бъде регистрирана аларма.
  3. При отворена и затоверна врата на ИКУНК, статуса за състоянието на вратата на
    ИКУНК трябва да бъде с правилна стойност. Когато вратата на ИКУНК е отворена,
    в АМ трябва да бъде вдигната аларма.
  4. При нормално захранване и при аварийно захранване през UPS, статуса на
    захранването на системата трябва да бъде с правилна стойност. Когато ИКУНК е
    на аварийно захранване, в АМ трябва да бъде вдигната аларма.
  5. Проверката на статусите на всички полеви мрежи става чрез изваждане кабела на
    всяка една мрежа. PLC трябва да забележи, че има проблем с мрежата и да промени
    статуса от OK на ERROR_MASTR. Това трябва да вдигне аларма в АМ. След
    поставяне на кабела на мястото му, статуса трябва да бъде възстановен на OK.
  6. Проверка на индустриалния компютър (IPC). Ако акцизния склад или неговият
    системен интегратор са пипали операционната система (имиджа) там където не е
    трябвало и поради тази причина проверката не премине успешно, пускането в
    експлоатация приключва неуспешно докато акцизния склад не възстанови имиджа
    в правилното му състояние. Цялата процедура по проверка и пускане в
    експлоатация се стартира отначало. Ако проверката на системно ниво премине
    успешно, но проверката на приложението не, то тогава акцизния склад трябва да се
    обърне към АМ за да се направи обновяване на приложението към последната
    версия която се намира на сървъра.
  7. Проверка на забраната за дистанционно програмиране и конфигуриране на
    индустриалния контролер (PLC).
  8. Записване програмата на PLC върху USB Flash Disk чрез Save As.
  9. Промяна паролата на PLC.
  10. Подписване от страна на АМ и пускане в експлоатация.
  11. Затваряне и пломбиране на ИКУНК.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 48 от 113
Таблица с видове електронни везни
Код     Вид електронна везна      Мерна единица    Приложение
 1  ЖП везна               kg       Горива и газ
 2  ЖП/Авто везна            kg       Горива и газ
 3  Авто везна              kg       Горива и газ
 4  Авто осева везна           kg       Горива и газ
 5  Система за измерване на тегло чрез  kg       Пълнене на газови
   електронни везни Бимко за пълнене          бутилки
   на газови бутилки
 6  Лентова везна            kg/h      Тютюн и тютюневи
                              изделия
 7  Палетна/платформена везна      kg       Тютюн и тютюневи
                              изделия
 8  Система за измерване на тегло чрез  kg       Горива, газ, тютюн и
   електронни везни                   тютюневи изделия
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 49 от 113
Таблица с видовете броячи за нуждите на СКИУ
Код     Вид на брояча      Мерна   Допълнителна   Приложение
                  единица   информация
 1  Уникален баркод         бр.      Баркод  Цигари, Алкохол,
                                Бира
 2  Продуктов баркод         бр.      Баркод  Цигари, Алкохол,
                                Бира
 3  Импулсно броене         бр.       X   Алкохол и Бира
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011         стр. 50 от 113
Таблица за вида на допълнителната информация.
Код  Вид на допълнителната информация     Тип на данните    Забележки
 1  Бар код изразен в ASCII символи      String
 2  Бар код изразен в байтове         Byte[]
 3  Номер на артикул             String
Размера на допълнителната информация е фиксиран на 16 думи, което е 32 байта.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 51 от 113
Таблица с видове полеви мрежи
Код        Описание              Забележки
 0  Запазено (reserve)
 1  Profibus DP
 2  Profibus PA
 3  ProfiNet
 4  Modbus RTU
 5  Modbus ASCII
 6  Modbus TCP
 7  Fieldbus
 8  HART
 9  BACnet
 10  CANOpen
 11  CC-Link
 12  CompoNet
 13  ControlNet
 14  DeviceNet
 15  EtherCAT
 16  Ethernet Powerlink
 17  Ethernet TCP/IP       Компютърна мрежова комуникация по нестандартен
                  протокол
 18  EtherNet/IP
 19  FireWire
 20  Host Link
 21  InTrbus
 22  KNX
 23  LONWORKS
 24  MelsecNet/10
 25  SERCOS inTrface
 26  RS-232/422/485       Серийна комуникация по нестандартен протокол
 …   …76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 52 от 113
 255  Няма полева мрежа
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011  стр. 53 от 113
Таблица със статуси на полева мрежа
Код       Описание                Забележки
 0  Reserve            Запазено
 1  ОК (No error)         Няма грешки в комуникацията
 2  ERROR_MASTR          Проблем в работата на MASTR (конфигуриране,
                   комуникация и др.). Няма мрежа.
 3  ERROR_SLAVE          Липсва връзка на MASTR с всички участници в
                   полевата мрежа. Мрежата работи правилно, но
                   всички подчинени устройства не са видими.
 4  ERROR_ONE_SLAVE        Липсва връзка на MASTR с поне един участник
                   (SLAVE) в полевата мрежа
 ...  ...
255  Diagnostics is not supported


Всяка стойност ралична от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 54 от 113
Таблица със статуси на таг на сензор
Код            Описание                Забележки
 0  Reserve                    Запазено
 1  OK (error-free)
 2  Signal conversion inaccurate          Данните са валидни, но не са с
                           гарантирана точност
 3  Yes
 4  No
 5  Active
 6  Not active, Inactive
 7  Alarm
 8  Warning
 9  Initialization
 10  Error (wire break, failure, … )
 11  Стойността на тага е извън допустимите
    граници за валидност (например извън
    4..20ma)
 12  Стойността на тага е извън допустимите
    алармени граници (ако са зададени)
 13  Стойността на тага е под долната граница
 14  Стойността на тага е над горната граница
 ...
 20  DOOR_OPEN                   Отворена врата на локалното табло
                           на сензора
 30  Тяло пред сензора               При поставяне на предмет
                           (закриване с предмет) на сензорите
                           за броене, те не могат да отчитат.
                           Ако има такъв предмет повече от
                           дефинирано време (например
                           30мин), се формира
                           предупреждение от PLC.
 ...
 40  Config Changed                 Има промяна в конфигурацията на
                           измервателното средство
 …


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 55 от 113
 100  Тага (сензора) не е достъпен          Използва се когато тага или
                           сензора не е достъпен.
 101  Изключена система               Използва се когато по обективни
                           причини и след съгласуване с АМ
                           системата е изключена и не работи.
 ...
 255  Unknown status


Всяка стойност ралична от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 56 от 113
Таблица със статуси на измервателната единица на тага за сензор
Код             Описание                 Забележки
 0  Запазено (reserve)
 1  OK (error-free)
 2  Wrong Unit Code


Всяка стойност ралична от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 57 от 113
Таблица с видовете мерни единици
Код        Измерване         Мерна    Тип на     Забележки
                      единица    данните
 1  Маса                kg      Float, Double
 2  Маса за единица време       kg/h     Float, Double
 3  Тегло               kg      Float, Double Зависи от
                                   земното
                                   ускорение
 4  Тегло за единица време       kg/h     Float, Double
 5  Обем                lt (литър)  Float, Double
 6  Обем при 15 °С           lt (литър)  Float, Double
 7  Обем при 20 °С           lt (литър)  Float, Double
 8  Обем за единица време       lt/h     Float, Double
 9  Обем за единица време при 15 °С  lt/h     Float, Double
 10  Обем за единица време при 20 °С  lt/h     Float, Double
 11  Плътност              kg/m3     Float, Double
 12  Алкохолно съдържание        % vol     Float, Double
 13  Алкохолно съдържание при      % vol     Float, Double
    температура 20 °С
 14  Температура в градуси целзии    °C      Float, Double
 15  Ниво на течност в съд       mm, cm    Float, Double
 16  Брой                брой     Byte, Short,
                            Integer, Long
 17  Бар код              брой;     Byte, Short,
                     баркод    Integer, Long
                     число от 2
                     до 32 байта
 18  Екстракт от бира, изразен в    Градуси    Float, Double
    градуси Плато           Плато
 19  Топлотворна способност       kJ/kg     Float, Double Гигаджаули
 20  Топлотворна способност -      KJ/nm3    Float, Double
    природен газ
 21  Дебитът на газово гориво      nm3      Float, Double Температура на
                                   газа 0°С и 1 bar
                                   абсолютно


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 58 от 113
                                   налягане
 22  Обемен дебит на газово гориво   nm3/h    Float, Double
 23  Количество електроенергия     MW/h    Float, Double Мегаватчаса
 24  Налягане, механично напрежение   N/m²    Float, Double Паскал (Pa)
 25  Налягане              Bar     Float, Double
 26  Маса                T      Float, Double
 27  Тегло               T      Float, Double Зависи от
                                  земното
                                  ускорение
 28  Обем                m3     Float, Double Кубичен метър
                        3
 29  Обем при 15 °С           m      Float, Double
 30  Обем при 20 °С           m3     Float, Double
 31  Обем за единица време       m3/h    Float, Double
 32  Обем за единица време при 15 °С  m3/h    Float, Double
 33  Обем за единица време при 20 °С  m3/h    Float, Double
 34  Скорост              m/s     Float, Double
 35  Гигаджаул             GJ     Float, Double
 36  Гигаджаул за единица време     GJ/h    Float, Double
 37  Плътност              g/cm3    Float, Double
 38  Плътност при 20 °С         g/cm3    Float, Double
 39  Плътност              kg/lt    Float, Double
                        3
 40  Обем за единица време       m /s    Float, Double
 41  Маса за единица време       kg/s    Float, Double
 42  Маса за единица време       t/h     Float, Double
 43  Хектолитър (hectoliter)      hl     Int, Long,  1 hl = 100 l
                           Float, Double
 44  Хектолитър за час         hl/h    Float, Double
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 59 от 113
Таблица със статуси на транзакции
Код       Описание                 Забележки
 1  Transaction Begin       Начало на транзакция
 2  Transaction Action       Измерване при транзакция
 3  Transaction Commit       Успешен край на транзакция
 4  Transaction Failure      Неуспешен край на транзакция
 5  Transaction Canceled      Отказана транзакция
 6  Non Transaction Mode      Режим при който не се извършва измерване


Статуса на транзакцията е част от транзакционните данни. Идентификатора на промяната
трябва задължително да бъде променян, когато статуса е 3, 4 и 6. В последния случай дори
режима на работа да е, че не се работи, то ще има транзакция, за която не трябва да има
регистрирано движение на стоки.
Възможно е Идентификатора на промяната да бъде сменян и в други състояния на статуса
на транзакция, ако начина на производство го налага.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 60 от 113
Таблица с посоки на транзакция
Код       Описание               Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  Вход (доставка)
 2  Изход (реализация)
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011        стр. 61 от 113
Таблица с видове превозни средства
Код       Описание               Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  ЖП Вагон
 2  Авто
 3  Танкер
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011        стр. 62 от 113
Таблица със статуси за състоянието на вратата на ИКУНК
Код       Описание                 Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  OK              Вратата е затворена
 2  DOOR_OPEN           Вратата е отворена


Всяка стойност ралична от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 63 от 113
Таблица със статуси на захранването на системата
Код       Описание                Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  OK               Има захранване към ИКУНК
 2  POWER_FAIL / UPS        Захранването е прекъснато и ИКУНК използва
                    UPS за захранване
 3  POWER_ALARM           Изключил защитен предпазител в шкафа
 11  IO_PS_ERR            Липса на захранването за Входовете в таблото
 12  PS_INET_ERR           Липсва захранване за вътрешната мрежата
 13  PS_ONET_ERR           Липсва захранване за външна мрежата
 14  UPS24_BAT_ON          Сигнал от UPS24 за работа на акумулатор
 15  UPS24_BAT_ERR          Сигнал от UPS24 за проблем на акумулатора
 16  UPS24_BAT_NOT_CHARGED Сигнал от UPS24 за заряд на акумулатора > 85%


Всяка стойност различна от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 64 от 113
Таблица със статусите на данните в Modbus картата
Код       Описание                Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  OK              Данните се актуализират периодично
 2  NOT_READY           Не е започнало актуализирането на данните в
                   картата – период след включването на PLC


Всяка стойност различна от 1 (ОК) ще предизвика аларма/нотификация.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 65 от 113
Таблица със статусите за режимите на работа
Код       Описание                Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  Работи            Активна партида
 2  Не работи
 3  Измиване/почистване      В този режим се пускат малки серии продукти
 4  Настройка           В този режим се пускат малки серии продукти
 5  Некачествена или негодна   Пример за некачествена продукция е при
    продукция           производството на бира, където преди бирата да
                   постигне качествените показатели, тя се връща
                   обратно.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 66 от 113
Таблица с видове документи
Код       Описание                 Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  ПАД              Придружителен административен документ
 2  АДД              Акцизен данъчен документ
 3  Е-АД             Електронен административен документ
 101  Вход             Доставка на стока
 102  Изход             Експедиция на стока
 103  Прехвърляне          Преместване на стока от склад в склад, резервоар
                   и т.н.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 67 от 113
Таблица с флаговете за сверяване часовника на PLC
Код       Описание                Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  Сверяване           IPC записва актуалното време и вдига флага в 1.
                   Когато PLC прочете времето занулява флага.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 68 от 113
Таблица с видове измервателни средства
Код       Описание               Забележки
 0  Запазено (reserved)
 1  PLC              Индустриален контролер
 2  ERP              Автоматизирана отчетна система
 101  Електрона везна
 201  Обемен разходомер
 301  Масов разходомер
 401  Уред за измерване на градус
    плато и алкохолен процент
 501  Система за измерване на
    течности различни от вода
    чрез масов разходомер
 601  Система за измерване на
    течности различни от вода
    чрез обемен разходомер
 701  Система за броене
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 69 от 113
Таблица с типове Modbus карти за даден сензор
 Код                   Описание
  1   Modbus карта на обща част в ИКУНК (PLC, UPS, врата, полева мрежа)
  10   Modbus карта за режимите на работа
 101   Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Авто/ЖП везна
 102   Modbus карта на система за измерване на тегло чрез платформена везна
 103   Modbus карта на система за измерване на тегло чрез лентова везна
 104   Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Бимко везна за
     бутилиране на газ
 201   Modbus карта на система за броене чрез уникален бар код
 202   Modbus карта на система за броене чрез продуктов бар код
 203   Modbus карта на система за броене чрез импулси
 301   Modbus карта на разходомер с HART протокол
 302   Modbus карта на разходомер с цифров комуникационен протокол
 401   Modbus карта на обща част от система за измерване на течности различни от
     вода
 501   Modbus карта за връзка между ПАД, АДД, е-АД и транзакции
 601   Modbus карта на система за измерване на природен газ
 701   Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент GEA
     Diessel DI-LIQUIZ
 702   Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент Anton Paar
     mPDS5
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 70 от 113
Modbus карта на обща част в ИКУНК (PLC, UPS, врата, полева мрежа)

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 String  Идентификационен номер на данъчния склад (ИНДС)
 Short  Номер на ИКУНК уникален за данъчния склад


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой      Тип в  Вид     Описание       Код
 Address  Modbus байтове     PC    на
десетичен регистри             тага
        1     2   Short   SD  Статус контролен    S_PCC
                         брояч на циклите Power
                         OFF/ON
        1     2   Short   SD  Статус контролен     S_PGM
                         брояч на промените на
                         PLC програмата
        1     2   Short   SE  Статус за състоянието  S_DOR_1
                         на вратата на ИКУНК
        1     2   Short   SE  Статус на захранването  S_PWR_1
                         на системата
        1     2   Short   SE  Статус на данните в   S_MDR
                         Modbus картата
        1     2   Short   SE  Статус на полева мрежа SN_1
                         1 HART (от гледна
                         точка на PLC)
        1     2   Short   SE  Статус на полева мрежа SN_2
                         2 Modbus TCP (от
                         гледна точка на PLC)


Забележки:
  1. Когато реализацията на таг „Статус контролен брояч на промените на PLC
   програмата” не може да бъде реализиран се допуска алтернатива "подпис" на
   програмата – стойност, която се променя (не се инкрементира) при всяка промяна
   на програмата.
  2. Когато шкафовете са повече от един се слагат статусите на състоянието на вратата
   и захранването за всеки един от тях. По този начин ще има повече кодове на тагове
   за тези статуси: S_DOR_1 ... S_DOR_N и S_PWR_1 … S_PWR_N.76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 71 от 113
Modbus карта за режимите на работа

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                     Описание
 Short   ID на измервателното средство
 Short   Тип на Modbus картата = 10


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus    Брой   Брой  Тип в  Вид на    Описание    Код     Мерна
 Address   Modbus  байтов  PC   тага                  единица/
десетичен  регистри   е                           точност
                     SE    Статус от     S_M
                         измерването – виж
        1     2   Short       Таблица със
                         статуси на таг на
                         сензор
                     SE    Статус на     S_PWR
                         захранването –
                         виж Таблица със
        1     2   Short
                         статуси на
                         захранването на
                         системата
                     SE    Статус на режима S_OM
                         на работа – виж
                         Таблица със
        1     2   Short
                         статусите за
                         режимите на
                         работа
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 72 от 113
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Авто/ЖП везна

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                     Описание
 Short   ID на измервателното средство
 Short   Тип на Modbus картата = 101


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus    Брой   Брой  Тип в  Вид на    Описание      Код     Мерна
 Address   Modbus  байтов  PC   тага                   единица/
десетичен  регистри   е                             точност
                     SE   Статус от     S_M_1
        1     2   Short       измерването на
                         везната
        2     4   Float  IHAM   Текуща стойност  М_M_1     3 (kg)
                         на теглото на
                         везната
        1     2   Short  AID    Идентификатор на  A
                         промяната
       2-6   4-12   Time   T    Начало на     T_CB
                         промяната
       2-6   4-12   Time   T    Край на      T_CE
                         промяната
                     T    Измерено тегло   TT_MQ     3 (kg)
        2     4   Float
                         при транзакцията
                     T    Тара тегло при   T_MQ_T    3 (kg)
        2     4   Float
                         транзакция
                     T    Бруто тегло при  T_MQ_B    3 (kg)
        2     4   Float
                         транзакция
                     T    Статус на     T_TS
        1     2   Short
                         транзакцията
                     T    Номер на      T_TN
        4     8   Long
                         транзакцията
                     T    Пореден номер на  T_MSN
        1     2   Short       измерване в
                         транзакцията
                     T    Посока на     T_DIR
        1     2   Short
                         транзакцията
       2-6   4-12   Time   T    Начало на     T_TB
                         транзакцията
       2-6   4-12   Time   T    Край на      T_TE
                         транзакцията


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011              стр. 73 от 113
                    T   Код на        T_PC
       8    16   String     измервания
                       продукт
                    T   Всичко измерено    TT_IN    3 (kg)
               Doubl      входящо
       4    8
                e       количество
                       (totalizer)
                    T   Всичко измерено    TT_OUT   3 (kg)
               Doubl      изходящо
       4    8
                e       количество
                       (totalizer)
                    T   Всичко измерено    TT_IN_P   3 (kg)
                       входящо        C
               Doubl
       4    8           количество по код
                e
                       на измервания
                       продукт (totalizer)
                    T   Всичко измерено    TT_OUT_ 3 (kg)
                       изходящо       PC
               Doubl
       4    8           количество по код
                e
                       на измервания
                       продукт (totalizer)
                    T   Код на вида      ТD_VCT
       1    2   Short
                       превозно средство
                    T   Идентификационе    ТD_VID
                       н номер на
       16    32   String
                       превозното
                       средство
                    T   Номер на       ТD_ADN
                       придружителен
       16    32   String
                       административен
                       документ (ПАД)
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 74 от 113
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез платформена везна

Константни тагове които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 102


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид    Описание     Код    Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                  единица/
десетичен регистри             тага                 Точност
        1     2   Short   SE  Статус от    S_M_1
                         измерването на
                         везната – виж
                         таблица със
                         статуси на таг
                         на сензор
        2     4   Float   IHAM Текуща       M_M_1     3 (kg)
                        стойност на
                        теглото на
                        везната
        1     2   Short   CB  Грешка при    S_ERR
                         измерването
        1     2   Short   AID  Идентификатор  A
                         на промяната
       2-6    4-12   Time    T   Начало на    T_CB
                         промяната
       2-6    4-12   Time    T   Край на     T_CE
                         промяната
        1     2   Short   T   Статус на    T_TS
                         транзакцията
        1     2   Short   T   Посока на    T_DIR
                         транзакцията
        1     2   Short   T   Код на      TD_PC
                         измервания
                         продукт
        1     2   Short   T   Код за достъп  TD_UAC
                         на потребителя
        4     8   Long    T   Номер на     T_TN


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 75 от 113
                        транзакцията
       2-6    4-12   Time   T  Край на     T_TE
                        транзакцията
        2     4   Float   T  Стойност на   TD_ZV    3 (kg)
                        "Нула" на
                        везната
        2     4   Float   T  Стойност на   TD_OTV 3 (kg)
                        въведената от
                        оператора тара
                        (тегло на
                        опаковката)
        2     4   Float   T  Измерено тегло TT_MQ     3 (kg)
                        на транзакцията
        4     8   Double   T  Всичко      TT_IN    3 (kg)
                        измерено
                        входящо
                        количество
                        (totalizer)
        4     8   Double   T  Всичко      TT_OUT   3 (kg)
                        измерено
                        изходящо
                        количество
                        (totalizer)
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 76 от 113
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез лентова везна

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 103


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид    Описание      Код   Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                 единица/
десетичен регистри             тага                 точност
        1     2    Short   SE  Статус на     S
                         измерването
        2     4    Float  IHAM  Тегло за единица  M_WT   4 (kg/h)
                         време. Това е
                         моментна
                         стойност,
                         пропорционална
                         на скоростта на
                         лентата и
                         натоварването
                         която е
                         коригирана с
                         коефициенти за
                         корекция
        2     4    Float  IMAM Товар (load) –  M_LD     3 (kg)
                        това е
                        непосредственото
                        измерване от
                        сензора за тегло
                        без корекции
        2     4    Float  IMAM Скорост (speed) – M_SPD 34 (m/s)
                        непосредственото
                        измерване от
                        сензора за
                        скорост без
                        корекции
        4     8   Double   IT  Всичко измерено  MT_Q   3 (kg)
                         количество
                         (totalizer)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 77 от 113
        2     4   Float  SD   Коефицент на  C_COR
                         корекция
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011        стр. 78 от 113
Modbus карта на система за измерване на тегло чрез Бимко везна за бутилиране на газ

Константни тагове които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 104


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид    Описание     Код    Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                  единица/
десетичен регистри             тага                 Точност
        1     2    Short   SE  Статус от    S_M_1
                         измерването на
                         везната – виж
                         таблица със
                         статуси на таг
                         на сензор
        2     4    Float  IHAM Нарастващо     M_M_1     3 (kg)
                        тегло при
                        измерване
                        (Текуща
                        стойност на
                        теглото на
                        везната)
        1     2    Short   CB  Грешка при    S_ERR
                         измерването -
                         съгласно
                         грешките на
                         производителя
                         за конкретния
                         модел
        1     2    Short  AID  Идентификатор  A
                         на промяната
        2-6    4-12   Time   T   Начало на    T_CB
                         промяната
        2-6    4-12   Time   T   Край на     T_CE
                         промяната
        1     2    Short   T   Статус на    T_TS
                         транзакцията
        1     2    Short   T   Посока на    T_DIR


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 79 от 113
                        транзакцията
        1     2   Short   T  Код на     TD_PC
                        измервания
                        продукт
                      T  Номер на    T_TN
        4     8   Long
                        транзакцията
       2-6    4-12   Time   T  Край на    T_TE
                        транзакцията
        2     4   Float   T  Измерено тегло TT_MQ    3 (kg)
                        на транзакцията
        4     8   Double   T  Всичко     TT_IN    3 (kg)
                        измерено
                        входящо
                        количество
                        (totalizer)
        4     8   Double   T  Всичко     TT_OUT   3 (kg)
                        измерено
                        изходящо
                        количество
                        (totalizer)
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 80 от 113
Modbus карта на система за броене чрез уникален бар код

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 201


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой  Тип в Вид        Описание      Код     Мерна
 Address  Modbus байтове PC  на                       единица/
десетичен регистри       тага                       точност
        4     8   Long   IT  Брояч на всичко   MT_CNT 17 (Брой)
                        успешно
                        прочетени
                        баркодове
                        (totalizer)
        4     8   Long   IT  Брояч на всичко   MT_UNS 17 (Брой)
                        неуспешно
                        прочетени
                        баркодове
                        (totalizer)
        1     2   Short   SE  Статус на      S_M
                        измерването –
                        виж таблица със
                        статуси на таг на
                        сензор
        16     32   String  BC  Уникален баркод   M_UBC
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 81 от 113
Modbus карта на система за броене чрез продуктов бар код

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 202


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой  Тип в Вид        Описание      Код     Мерна
 Address  Modbus байтове PC  на                       единица/
десетичен регистри       тага                       точност
        1     2   Short   SE  Статус на      S_M
                        измерването –
                        виж таблица със
                        статуси на таг на
                        сензор
        4     8   Long   IT  Брояч на всичко   MT_CNT 17 (Брой)
                        успешно
                        прочетени
                        баркодове
                        (totalizer)
        4     8   Long   IT  Брояч на всичко   MT_UNS 17 (Брой)
                        неуспешно
                        прочетени
                        баркодове
                        (totalizer)
        16     32   String  BC  Продуктов      M_PBC
                        баркод
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 82 от 113
Modbus карта на система за броене чрез импулси

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                    Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 203


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип   Вид    Описание      Код   Мерна
 Address  Modbus байтове    в PC   на                 единица/
десетичен регистри            тага                 Точност
        4     8   Long   IT  Тотален брояч  МT_CNT   16 (Брой)
                         (totalizer)
        1     2   Short   SE  Статус на    S_CNT
                         измерването –
                         виж таблица
                         със статуси на
                         таг на сензор
        1     2   Short  AID   Идентификатор  A
                         на промяната
       2-6    4-12   Time   T   Начало на    T_CB
                         промяната
       2-6    4-12   Time   T   Край на     T_CE
                         промяната
        4     8   Long   T   Номер на     T_TN
                         транзакция
        1     2   Short   T   Статус на    T_TS
                         транзакция –
                         виж таблица
                         със статуси на
                         транзакции
       2-6    4-12   Time   T   Начало на    T_TB
                         транзакция
       2-6    4-12   Time   T   Край на     T_TE
                         транзакция
        2     4    Int   T   Брояч бутилки  TT_MQ    16 (Брой)
                         за транзакция
        1     2   Short   T   Статус за    TD_LMS


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 83 от 113
                       режима на
                       линия – виж
                       таблица със
                       статусите за
                       режимите на
                       работа
        2     4   Float  T  Обем на     TD_VOL
                       разфасовката в
                       литри
        2     4   Float  T  Алкохолно    TD_ALC
                       съдържание в
                       %
        1     2   Short  T  Код на      TD_PC
                       материала
                       съгласно
                       приложен
                       списък с
                       кодове на
                       материали
        16    32   String  T  Име на      TD_PN
                       продукта


Забележки:
   При всяка смяна режима на работа трябва да се започне нова транзакция.
   Например, когато се почиства линията има транзакция, при настройка има нова
   транзакция и при работа има нова транзакция.
   Допълнителната информация може да съдържа един или повече регистъра от
   изброените.
   Допълнителната информация може да бъде извлечена автоматично от АОС на
   акцизния склад или да се задава ръчно от оператор чрез дисплей.
   Данните за транзакцията трябва да се попълват в момента на възникването им
   Идентификатора на промяна се увеличава единствено и само когато транзакцията
   приключи. Промяната му информира, че данните от транзакцията (всички тагове с
   вид „T”) трябва да бъдат прочетени и изпратени в АМ.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 84 от 113
Modbus карта на разходомер с HART протокол

HART протокола предава информацията с цифрово кодиране 0 и 1 по аналогов интерфейс
4-20 mA.

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 301


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой  Тип      Вид   Описание      Код      Мерна
 Address  Modbus байтове в PC      на                   единица
десетичен регистри            тага                  (точност)
        2     4   Float  IHAM Моментен      М_SVC      8 (l/h)
                       обемен разход
        1     2   Short   SE  Статус на тага  S_SVC
                        за моментен
                        обемен разход
                        – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
        1     2   Short   SE  Статус на   SM_SVC
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        моментен
                        обемен разход
                        – виж
                        таблицата със
                        статуси на
                        измервателната
                        единица на
                        тага за сензор
        2     4   Float  IHAM Моментен      М_SMC      2 (kg/h)
                       масов разход
        1     2   Short   SE  Статус на тага  S_SMC
                        за моментен
                        масов разход76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 85 от 113
        1     2   Short  SE  Статус на   SM_SMC
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        моментен
                        масов разход –
                        виж таблицата
                        със статуси на
                        измервателната
                        единица на
                        тага за сензор
        2     4   Float IMAM Плътност       M_D       11
                                        (kg/m3)
        1     2   Short  SE  Статус на тага  S_D
                        за плътност
        1     2   Short  SE  Статус на   SM_D
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        плътност
        2     4   Float IMAM Температура     M_T       14 (°C)
        1     2   Short  SE  Статус на тага  S_T
                        за температура
        1     2   Short  SE  Статус на   SM_T
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        температура
        2     4   Float  IT  Натрупан     MT_GSV     6 (lt 15C)
                        обемен разход
                        (тотализатор)
        1     2   Short  SE  Статус на тага  S_GSV
                        за натрупан
                        обемен разход
        1     2   Short  SE  Статус на   SM_GSV
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        натрупан
                        обемен разход
        2     4   Float  IT  Натрупан     MT_GSM     26 (t)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 86 от 113
                        масов разход
                        (тотализатор)
         1     2   Short  SE  Статус на тага  S_GSM
                        за натрупан
                        масов разход
         1     2   Short  SE  Статус на   SM_GSM
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        натрупан
                        масов разход
         2     4   Float IMAM Налягане       M_P       25 (Bar)
         1     2   Short  SE  Статус на тага  S_P
                        за налягане
         1     2   Short  SE  Статус на   SM_P
                        измервателната
                        единица на
                        тага за
                        налягане
         2     4   Float IMAM Брояч на       MT_GSM_OVF
                      препълване за
                      натрупан
                      масов разход
                      (тотализатор)
         2     4   Float IMAM Брояч на       MT_GSV_OVF
                      препълване за
                      натрупан
                      обемен разход
                      (тотализатор)


Допълнителни полета при двупосочно измерване:
       1     2    Short   SE  Статус на     SM_ POS_V
                        измервателната
                        единица на тага
                        за натрупан
                        обемен разход в
                        положителна
                        посока
       4     8    Double  IT  Натрупан     MT_POS_V  28 (m3)
                        обемен разход в
                        положителна


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 87 от 113
                       посока
       1     2   Short  SE  Статус на     SM_NEG_V
                       измервателната
                       единица на тага
                       за натрупан
                       обемен разход в
                       отрицателна
                       посока
       4     8   Double  IT  Натрупан     MT_NEG_V  28 (m3)
                       обемен разход в
                       отрицателна
                       посока
       1     2   Short  SE  Статус на     SM_POS_M
                       измервателната
                       единица на тага
                       за натрупан
                       масов разход в
                       положителна
                       посока
       4     8   Double  IT  Натрупан масов  MT_POS_M  26 (t)
                       разход в
                       положителна
                       посока
       1     2   Short  SE  Статус на     SM_POS_M
                       измервателната
                       единица на тага
                       за натрупан
                       масов разход в
                       отрицателна
                       посока
       4     8   Double  IT  Натрупан масов  MT_NEG_M 26 (t)
                       разход в
                       отрицателна
                       посока


В зависимост от вида на измерването мерните единици могат да бъдат литри приравнени
към 15 градуса целзии за горива или към 20 градуса целции за алкохол.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 88 от 113
Modbus карта на разходомер с цифров комуникационен протокол

Цифров комуникационен протокол е този който използва цифров комуникационен
интерфейс за предаване на информация. Такива протоколи са Modbus TCP/RTU/ASCII,
Profibus, Profinet и т.н.

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 302


Използват се таговете от „Modbus карта на разходомер с HART протокол”, като за всяко
измерване може да има следните допълнителни тагове:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид    Описание    Код     Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                 единица
десетичен регистри             тага                (точност)
        2     4   Float   CB   K-Factor за   C_KFM
                         моментен
                         разход
        1     2   Short   CB   Брой импулси   C_PN
                         за таг на
                         моментен
                         разход
        1     2   UShort   CB   Начално време  C_ST
                         в ms за отчет
                         на моментен
                         разход
        2     4   Float   CB   K-Factor за   C_KFT
                         тотален разход


Плътност
Температура
Плътност към 20 градуса
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 89 от 113
Modbus карта на обща част от система за измерване на течности различни от вода

Тази Modbus карта е обща част от система за измерване на течности различни от вода.
Към нея трябва да има една или повече Modbus карти на транзакционна част от система за
измерване на течности различни от вода. Броят на транзакционните части зависи от броя
на разходомерите (продуктите) в една система.

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                     Описание
 Short   ID на измервателното средство (AccuLoad, Vega, Download, MicroFlow, …)
 Short   Тип на Modbus картата = 401


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus    Брой   Брой   Тип в  Вид    Описание      Код     Мерна
 Address   Modbus  байтове  PC    на                   единица/
десетичен  регистри           тага                   точност
        1     2    Short   SE   Статус      MS_MS
                         Master–Slave
                         (дава се от
                         PLC) – виж
                         таблицата със
                         статуси на таг
                         на сензор
                  1. Моментни данни
                     1.1. Аларми
        1     2    Short   CB   Powerfail    M_PFA
                         alarm (138) –
                         виж
                         таблицата със
                         статуси на таг
                         на сензор
        1     2    Short   CB   COMFlash     M_CFMA
                         memory alarm
                         (4669) – виж
                         таблицата със
                         статуси на таг
                         на сензор
        1     2    Short   CB   Passcodes    M_PCR
                         reset (137) –
                         виж
                         таблицата със


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 90 от 113
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  System zero   M_SZF
                      flow (194) –
                      виж
                      таблицата със
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  Meter program  M_MPE
                      error (256) –
                      виж
                      таблицата със
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  Density     M_DTAC
                      Transducer
                      Alarm
                      configuration
                      (4611) – виж
                      таблицата със
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  Pressure     M_PTAC
                      Transducer
                      Alarm
                      configuration
                      (4626) – виж
                      таблицата със
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  Temperature   M_TTAC
                      Transducer
                      Alarm
                      configuration
                      (4630) – виж
                      таблицата със
                      статуси на таг
                      на сензор
       1     2   Short  CB  Valve Fault   M_VFAC
                      Alarm
                      configuration
                      (4631) – виж
                      таблицата със
                      статуси на таг

76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 91 от 113
                        на сензор
       1     2   Short   CB  Unauthorized   M_UFAC
                        Flow Alarm
                        configuration
                        (4646) – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
                    1.2. Статуси
       1     2   Short   CB  In program    M_IPM
                        mode (4096) –
                        виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
       1     2   Short   CB  Program value  M_PVC
                        changed
                        (4098) – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
       2     4    Int   CB  Powerfail    M_PFAOC
                        occurred
                        counter (4099)
                        – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
       1     2   Short   CB  Accuload     M_AA
                        authorized
                        (4160) – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
       1     2   Short   CB  Transaction in  M_TST
                        progress
                        (4162) – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг
                        на сензор
       1     2   Short   CB  Batch done    M_BD
                        (4163) – виж
                        таблицата със

76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 92 от 113
                       статуси на таг
                       на сензор
       1     2   Short  CB  Transaction   M_TD
                       done (4164) –
                       виж
                       таблицата със
                       статуси на таг
                       на сензор
       1     2   Short  CB  Alarm      M_AC
                       condition
                       (4168) – виж
                       таблицата със
                       статуси на таг
                       на сензор
       1     2   Short  CB  Product     M_PF
                       flowing (4172)
                       – виж
                       таблицата със
                       статуси на таг
                       на сензор
                 1.3. Тотални броячи
       2     4    Int  CB  Last       MT_LTN
                       transaction
                       number (F
                       0x0405 –
                       search
                       transaction
                       log)
В зависимост от използвания брой разходомери в една система, тоталните броячи трябва
да се увеличават пропорционално. Това са броячите за един разходомер. При AccuLoad
може да има до 6 разходомера.
       4     8   Double  IT  Product Gross MT_GRS_1      5 (lt)
                       Non-resettable
                       Volume (5720)
       4     8   Double  IT  Product GSV  MT_GSV_1      6 (lt
                       Non-resettable          15C)
                       Volume (5728)
       4     8   Double  IT  Product Mass   MT_MSS_1     1 (kg)
                       Non-resettable
                       Total (5732)
В зависимост от използвания брой добавки в една система, тоталните броячи трябва да се
увеличават пропорционално. Това са броячите за една добавка. При AccuLoad може да


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 93 от 113
има до 24 добавки.
       4     8   Double  IT  Additive 1    MT_ADD_1    5 (lt)
                       Non-resettable
                       Total (3424)
В зависимост от използвания брой ръкави (arms) и използвания брой разходомери
(продукти), броят на тоталните броячи е произведението на ръкавите по разходомерите.
При AccuLoad ръкавите и разходомерите могат да стигат до 6 бр., което значи, че
максималния брой тотализатори е 36 (6 x 6). Използваният команден код е 11 (bay non-
resettable totals) към функция е 0x404 (read transaction log).
       4     8   Double  IT  Arm 1 Product  MT_A1P1_IV   5 (lt)
                       1 IV Non-
                       resettable
                       Totalizer
                       (CC11, 5)
       4     8   Double  IT  Arm 1 Product  MT_A1P1_GV   5 (lt)
                       1 GV Non-
                       resettable
                       Totalizer
                       (CC11, 9)
       4     8   Double  IT  Arm 1 Product  MT_A1P1_GSV 6 (lt
                       1 GSV Non-          15C)
                       resettable
                       Totalizer
                       (CC11, 17)
       4     8   Double  IT  Arm 1 Product  MT_A1P1_MSS 1 (kg)
                       1 Mass Non-
                       resettable
                       Totalizer
                       (CC11, 21)
           2. Конфигурационни и калибровъчни данни
       1     2   Short  SD  Volume units   C_VU
                       (4109)
       1     2   Short  SD  Mass units    C_MU
                       (4110)
       1     2   Short  SD  Temperature   C_TU
                       units (4118)
       1     2   Short  SD  Density units  C_DU
                       (4119)
       1     2   Short  SD  Pressure units  C_PU
                       (4120)76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 94 от 113
       1     2   Short  SD  Flow Rate    C_FRT
                       Time (4102)
       1     2   Short  SD  Preset Volume  C_PVT
                       Type (4115)
       1     2   Short  SD  Delivered    C_DVT
                       Volume Type
                       (4116)
       2     4   Float  CB  Reference    C_RT      14 (°C)
                       temperature
                       (4048)
       1     2   Short  SD  Pulse in Type  C_PP
                       (4233)
       2     4    Int   SD  IP Address    C_IPA
                       (4166)
       16    32   String  CB  Bay ID      C_BID
                       (23040)
       16    32   String  CB  Additive     C_AIU
                       Injection Unit
                       (3968)
       16    32   String  CB  Additive     C_ATU
                       Totals Unit
                       (3984)
В зависимост от използваните комуникационни портове в една система, регистрите на
комуникационните портове трябва да се увеличават пропорционално. При AccuLoad може
да има до 4 комуникационни порта.
       1     2   Short  SD  Comm 1      C_CF_1
                       Function
                       (4864)
В зависимост от използвания брой разходомери в една система, изброените регистри по
долу трябва да се увеличават пропорционално. Това са регистрите за един разходомер.
При AccuLoad може да има до 6 разходомера.
       1     2   Short  SD  Arm 1 Comm    C_ACA_1
                       Address
                       (4135)
       2     4   Float  CB  K Factor     C_KF_1
                       (5698)
       1     2   Short  SD  Valve Type    C_VT_1
                       (5824)
       16    32   String  CB  Product ID    C_PID_1


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 95 от 113
                       (6976)
       2     4    Float  CB  Product Meter  C_PMF1_1
                       Factor 1
                       (7058)
       2     4    Float  CB  Product Flow  C_PFR1_1
                       Rate 1 (7060)
       2     4    Float  CB  Product Meter  C_PMF2_1
                       Factor 2
                       (7062)
       2     4    Float  CB  Product Flow  C_PFR2_1
                       Rate 2 (7064)
       2     4    Float  CB  Product Meter  C_PMF3_1
                       Factor 3
                       (7066)
       2     4    Float  CB  Product Flow  C_PFR3_1
                       Rate 3 (7066)
       2     4    Float  CB  Product Meter  C_PMF4_1
                       Factor 4
                       (7070)
       2     4    Float  CB  Product Flow  C_PFR4_1
                       Rate 4 (7072)
       2     4    Float  CB  Product Master C_PMMF_1
                       meter factor
                       (7074)
       2     4    Float  CB  Product     C_PPC_1
                       Pressure
                       coefficient
                       (7096)
       1     2   Short  SD  Product API   C_PAPIT_1
                       Table (7170)
В зависимост от използвания брой добавки в една система, регистрите по долу трябва да
се увеличават пропорционално. Това са регистрите за една добавка. При AccuLoad може
да има до 24 добавки.
       1     2   Short  SD  Additive    C_AIT_1
                       Injector 1 Type
                       (5120)
       2     4    Float  CB  Metered     C_MIKF_1
                       Injector 1 K
                       Factor (5056)76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 96 от 113
В зависимост от използвания брой рецепти в една система, регистрите по долу трябва да
се увеличават пропорционално. Това са регистрите за една рецепта. При AccuLoad може
да има до 50 рецепти.
        8    16   String  CB  Recipe Name   C_RN_1
                        (9216)
        1     2   Short  SD  Recipe Used   C_RU_1
                        (9344)
        1     2   Short  SD  1st Percentage  C_1P_1
                        (9440)
        1     2   Short  SD  2nd Percentage C_2P_1
                        (9442)
        1     2   Short  SD  3rd Percentage  C_3P_1
                        (9444)
        1     2   Short  SD  4th Percentage  C_4P_1
                        (9446)
        1     2   Short  SD  5th Percentage  C_5P_1
                        (9448)
        1     2   Short  SD  6th Percentage  C_6P_1
                        (9450)


ВАЖНО: Тази Modbus карта е примерна и подлежи на промяна в зависимост от системата
за измерване на течности.
След описанието на всеки регистър в скоби са дадени номерата на Modbus регистрите за
AccuLoad III.

GV = Gross Volume
IV = Indicated Volume
GST = Gross at Standard Temperature
GSV = Gross at Standard Temperature and Pressure
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 97 от 113
Modbus карта на транзакционна част от система за измерване на течности различни от
вода

Системите за измерване на течности различни от вода имат два основни режима на
работа:
  1. Когато всеки разходомер (продукт) е асоциран към точно определен ръкав/хидрант
    (ARM – Bay Independent). В този режим трябва да се четат адресите от Transaction
    Run Data.
  2. Bay организация, където всеки ръкав (arm) е насочен към определен bay (A или B)
    или работи в режим Swing Arm (динамично се превключва към различните bay). В
    този режим трябва да се четат адресите от Bay Run Data.
За да се хванат и двата режим по универсален начин трябва да се използва функция
0x0404 (Read Transaction Log) с нейните команди и кодове.

Тази Modbus карта е част от Modbus карта на обща част от система за измерване на
течности различни от вода и поради тази причина няма ID на измервателното средство и
тип на Modbus карта.

Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в  Вид   Описание        Код     Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                    единица/
десетичен регистри            тага                    точност
        1     2   Short  AID  Идентификатор   A
                         на промяната
        2-6    4-12  Time   T   Начало на     T_CB
                         промяната
        2-6    4-12  Time   T   Край на      T_CE
                         промяната
                      T   Посока на     T_DIR
                         транзакция –
        1     2   Short      виж таблицата
                         с посоки на
                         транзакция
                      T   Transaction    T_TN
        1     2   UShort
                         Number (5)
                      T   Number of     TD_NBD
        1     2   UShort     batches
                         delivered (6)
        2-6    4-12  Time   T   Transaction    T_TB
                         Start Time (374)
        2-6    4-12  Time   T   Transaction End  T_TE
                         Time (385)
        2     4    Float  T   Transaction    TD_TAMF


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 98 от 113
                        average meter
                        factor (126)
                      T  Transaction   TD_TAT     14 (°C)
                        average
         2     4   Float
                        temperature
                        (128)
                      T  Transaction   TD_TAD     11
         2     4   Float    average density         (Kg/m3)
                        (130)
                      T  Transaction   TD_TAP     25 (Bar)
         2     4   Float    average pressure
                        (132)
                      T  Transaction   TT_GRS     5 (lt)
         4     8   Double    gross volume
                        (238)
                      T  Transaction   TT_MQ      6 (lt 15C)
         4     8   Double    GSV volume
                        (246)
                      T  Transaction   TT_MSS     1 (kg)
         4     8   Double
                        mass (250)
                      T  Number of    TD_NTA
         1     2   UShort    transaction
                        alarms (25)
20 регистъра с логовете на транзакционните аларми: TD_TAL_1 – TD_TAL_20
                      T  Transaction   TD_TAL_1
         5     10   String    alarm 1 log
                        (CC0, 26-121)
В зависимост от наличните и използвани въпроси/отговори в една система, броя на
отговорите може да варира между 0 и възможния максимум. При AccuLoad максималния брой
въпроси/отговори е 5.
                      T  Propmpt #1    TD_PR_1
         2     4   UInt     Response (15-
                        23)
                      T  Alphanumeric   TD_APR_1
                        Prompt
        10     20   String
                        Response #1
                        (396)
В зависимост от използвания брой разходомери в една система, изброените регистри по долу
трябва да се увеличават пропорционално. Това са регистрите за един разходомер. При
AccuLoad може да има до 6 разходомера.
                      T  ID на      TD_FMID_1
         1     2   Short
                        разходомер
         8     16   String  T  Код на      TD_PC_1
                        измервания


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 99 от 113
                        продукт –
                        съгласно
                        митническата
                        тарифа или
                        друго
                        описание/код
                      T  Transaction    TQ_PGRS_1    5 (lt)
        4     8   Double     Product 1 gross
                        volume (258)
                      T  Transaction    TQ_PGSV_1    6 (lt 15C)
        4     8   Double     Product 1 GSV
                        volume (266)
                      T  Transaction    TQ_PMSS_1    1 (kg)
        4     8   Double     Product 1 mass
                        (270)
        16    32   String  T  Load Arm ID    TD_LAID_1
                        (5408)
В зависимост от използвания брой добавки в една система, регистрите по долу трябва да се
увеличават пропорционално. Това са регистрите за една добавка. При AccuLoad може да има
до 24 добавки.
                      T  Transaction   TQ_TAXV_1    5 (lt)
                        additive X
        4     8   Double
                        volume (138-
                        230)
Command code 1-10: batch data, 1-10 is batch number.
В зависимост от броя на Batch регистрите по-долу трябва да се увеличават пропорционално.
                       T  Product     TB1_PD
        1     2   UShort     delivered (CC1-
                         10, 5)
                       T  Recipe     TB1_RD
        1     2   UShort     delivered (CC1-
                         10, 6)
                       T  HM class    TB1_HMCP
        1     2   UShort     product (CC1-
                         10, 7)
                       T  Additives    TB1_AD
                         delivered (bit
        2     4    UInt
                         map) (CC1-10,
                         8)
                       T  Batch average  TB1_BAFR
        2     4    Float
                         flow rate (CC1-

76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 100 от 113
                        10, 10)
                     T  Batch average  TB1_BAMF
        2     4   Float     meter factor
                        (CC1-10, 12)
                     T  Batch average  TB1_BAT    14 (°C)
        2     4   Float     temperature
                        (CC1-10, 14)
                     T  Batch average  TB1_BAD    11
        2     4   Float     density (CC1-         (Kg/m3)
                        10, 16)
                     T  Batch average  TB1_BAP    25 (Bar)
        2     4   Float     pressure (CC1-
                        10, 18)
                     T  Batch average  TB1_BACTL
        2     4   Float     CTL (CC1-10,
                        20)
                     T  Batch average  TB1_BACPL
        2     4   Float     CPL (CC1-10,
                        22)
                     T  Meter pulses   TB1_MP
        4     8   Double
                        (CC1-10, 24)
                     T  Batch gross   TB1_BGV    5 (lt)
        4     8   Double     volume (CC1-
                        10, 32)
                     T  Batch GSV    TB1_BGSV   6 (lt 15C)
        4     8   Double     volume (CC1-
                        10, 40)
                     T  Batch mass    TB1_BM    1 (kg)
        4     8   Double
                        (CC1-10, 44)
                     T  Batch last    TB1_BLDS   11
        2     4   Float     density sample         (Kg/m3)
                        (CC1-10, 473)
                     T  Batch      TB1_BCP
                        contaminant
        2     4   Float
                        percentage
                        (CC1-10, 475)
                     T  Batch load arm  TB1_BLA
                        (for bay-based
        1     2   UShort
                        transactions)
                        (CC1-10, 477)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011         стр. 101 от 113
                      T  Number of    TB1_NBA
        1     2   UShort    batch alarms
                        (CC1-10, 144)
В зависимост от използвания брой разходомери в една система, изброените регистри по долу
трябва да се увеличават пропорционално. Това са регистрите за един разходомер. При
AccuLoad може да има до 6 разходомера.
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AFR
                        average flow
         2     4   Float
                        rate (CC1-10,
                        185)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AMF
                        average meter
         2     4   Float
                        factor (CC1-10,
                        187)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AT    14 (°C)
                        average
         2     4   Float
                        temperature
                        (CC1-10, 189)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AD    11
         2     4   Float     average density         (Kg/m3)
                        (CC1-10, 191)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AP    25 (Bar)
         2     4   Float     average pressure
                        (CC1-10, 193)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_AVP    25 (Bar)
                        average vapor
         2     4   Float
                        pressure (CC1-
                        10, 195)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_ACTL
         2     4   Float     average CTL
                        (CC1-10, 197)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_ACPL
         2     4   Float     average CPL
                        (CC1-10, 199)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_ACCF
         2     4   Float     average CCF
                        (CC1-10, 201)
                     T   Batch Product 1 TB1_P1_RFD    11
                        reference            (Kg/m3)
         2     4   Float
                        density (CC1-
                        10, 203)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 102 от 113
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_RLD   11
        2     4    Float     relative density         (Kg/m3)
                        (CC1-10, 205)
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_APID  11
        2     4    Float     API density            (Kg/m3)
                        (CC1-10, 207)
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_MP
        4     8   Double     meter pulses
                        (CC1-10, 209)
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_GV   5 (lt)
        4     8   Double     gross volume
                        (CC1-10, 217)
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_GSV   6 (lt 15C)
        4     8   Double     GSV volume
                        (CC1-10, 225)
                      T  Batch Product 1  TB1_P1_MSS   1 (kg)
        4     8   Double     mass (CC1-10,
                        229)
В зависимост от използвания брой добавки за Batch чрез инжектора, изброените регистри по
долу трябва да се увеличават пропорционално. Това са регистрите за една добавка. При
AccuLoad може да има до 4 инжектора.
                     T   Additive 1 Flow TB1_A1_GV     5 (lt)
                        Control Inj GV
         4     8   Double
                        volume (CC1-
                        10, 478)
                     T   Additive 1 Flow TB1_A1_GST 6 (lt 15C)
                        Control Inj GST
         4     8   Double
                        volume (CC1-
                        10, 482)
                     T   Additive 1 Flow TB1_A1_MSS 1 (kg)
                        Control Inj
         4     8   Double
                        Mass (CC1-10,
                        486)
В зависимост от използвания брой добавки за Batch, изброените регистри по долу трябва да се
увеличават пропорционално. При AccuLoad може да има до 24 добавки за Batch.
                     T   Batch Additive  TB1_A1_V     5 (lt)
        4     8   Double     1 Volume (CC1-
                        10, 48)
10 регистъра с логовете на Batch аларми: TB1_BAL_1 – TB1_BAL_20
         4     8    String  T Batch alarm 1 TB1_BAL_1


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 103 от 113
                        log (CC1-10,
                        145)


Забележки:
   Попълват се тези регистри които са актуални за съответната система за измерване
   на течности различни от вода. Това съответствие трябва да се види (докаже) чрез
   документацията на средството за измерване (Communication Manual).
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 104 от 113
Modbus карта за връзка между ПАД, АДД, е-АД и транзакции

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 501


Променливи тагове, които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип   Вид    Описание       Код     Мерна
 Address  Modbus байтове    в PC   на                    единица/
десетичен регистри            тага                    точност
        1     2   Short   SR  Статус на      S_ST
                        ERP/АОС – виж
                        таблицата със
                        статуси на таг на
                        сензор
                        Стойности 1 и 101
                        са ОК.
        1     2   Short  AID  Идентификатор на   A
                        промяната
       2-6    4-12   Time   T  Начало на      T_CB
                        промяната
       2-6    4-12   Time   T  Край на промяната  T_CE
        1     2   Short   T  MODBUS адрес на   ТD_MID
                        точката на контрол
                        от която е
                        предадена
                        транзкцията
        4     8   Long   T  Номер на       Т_TN
                        транзакцията
       2-6    4-12   Time   T  Дата на      Т_TE
                        транзакцията – виж
                        форматите за
                        време
        1     2   Short   T  Всичко брой     ТD_TND
                        документи към
                        транзакцията
        1     2   Short   T  Пореден номер на   ТD_DSN
                        документ към


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011             стр. 105 от 113
                       транзакцията
        4     8   Long   T  Номер на       ТD_DIN
                       вътрешен
                       документ
       2-6    4-12  Time   T  Дата на вътрешен   ТD_DID
                       документ
        1     2   Short  T  Вид на документа   ТD_DT
                       – виж таблицата
                       видове документи
        2     4   Float  T  Количество 1     ТT_MQ_1
                       (например литри
                       при 15˚)
        1     2   Short  T  Мерна единица за   ТD_MU_1
                       количество 1 – виж
                       таблицата с видове
                       мерни единици
        2     4   Float  T  Количество 2     TT_MQ_2
                       (например кг при
                       15˚)
        1     2   Short  T  Мерна единица за   TD_MU_2
                       количество 2
        1     2   Short  T  Код на вида     ТD_VCT
                       превозно средство
                       – виж таблицата с
                       видове превозни
                       средства
        16    32   String  T  Идентификационен ТD_VID
                       номер на
                       превозното
                       средство
        8     16   String  T  Код на измервания  ТD_PC
                       продукт – съгласно
                       митническата
                       тарифа
        1     2   Short  T  Вид на        ТD_ADT
                       административния
                       документ (ПАД,
                       АДД) – виж
                       таблицата видове
                       документи
        16    32   String  T  Номер на       ТD_ADN


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011          стр. 106 от 113
                       административен
                       документ
       2-6    4-12  Time   T  Дата на      ТD_DD
                       административния
                       документ
        8     16   String  T  БУЛСТАТ на     ТD_VAT
                       контрагента
        25    50   String  T  ИМЕ на       ТD_CN
                       контрагента


Забележки:
   Номера на промяна уведомява ИКУНК софтуера, че има нови данни и те трябва да
   бъдат прочетени.
   След промяна на номера за промяна данните трябва да се задържат без да се
   променят минимум 10 секунди. За това време те ще бъдат изчетени.
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011         стр. 107 от 113
Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент GEA Diessel DI-
LIQUIZ

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 701


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой  Тип в      Вид    Описание     Код    Мерна
 Address  Modbus байтове PC        на                 единица/
десетичен регистри             тага                 точност
        2     4   Float  IHAM   Actual Flow    M_F     44 (hl/h)
        2     4   Float  IMAM STW actual      M_STW    18 (Plato)
        2     4   Float  IMAM Alc. actual      M_ALC    12
                                        (Vol.%)
        2     4   Float  IMAM Temp. actual     M_TC    14 (°C)
        2     4    Int    IT  Volume Total   MT_VOL 43 (hl)
        2     4    Int    IT  Volume Total   MT_ERR   43 (hl)
                         Error
        1     2   Short   SE   State – виж    S_TST
                         таблицата със
                         статуси на таг
                         на сензор
        1     2   Short   AID  Идентификатор   A
                         на промяната
       2-6    4-12   Time    T   Начало на     T_CB
                         промяната
       2-6    4-12   Time    T   Край на      T_CE
                         промяната
        2     4    Int    T   Charge      T_TN
       2-6    4-12   Time    T   Start of Charge  T_TB
       2-6    4-12   Time    T   End of Charge   T_TE
        2     4   Float   T   STW average    TQ_STW   18 (Plato)
        2     4   Float   T   Alc. average   TQ_ALC   12
                                        (Vol.%)
        2     4   Float   T   Temp. average   TD_TC    14 (°C)


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 108 от 113
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_T    43 (hl)
                        Total
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_MQ    43 (hl)
                        Product
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_VLN   43 (hl)
                        VLNL
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_WTR   43 (hl)
                        Water
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_ERR   43 (hl)
                        Error
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_CIP   43 (hl)
                        CIP
        2     4   Float  T   Chargen volume  TT_STB   43 (hl)
                        Standby
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 109 от 113
Modbus карта на уред измерващ градус плато и алкохолен процент Anton Paar mPDS5

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 702


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид    Описание    Код    Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                единица/
десетичен регистри             тага                точност
        1     2   Short   SE  Status mPDS 5 – S_ST
                         виж таблица със
                         статуси на таг
                         на сензор
        1     2   Short   SE  Status production S_PL
                         line – виж
                         таблица със
                         статуси на таг
                         на сензор
        2     4   Float   IHAM  Екстракт на    M_OEX 18 (Plato)
                         Пивна мъст (10
                         – 16 Рlato)
                         Original Extract
                         (Meas. Value 6)
        2     4   Float   IHAM  Обемен алкохол М_VET    13
                         преизчислен         (Vol.%)
                         към 20 С
                         Ethanol %v/v
                         20C (Meas.
                         Value 2)
        2     4   Float   IHAM  Temperature   M_T    14 (°C)
                         (Meas. Value 20)


        2     4   Float   IMAM Real Extract     M_REX 18 (Plato)
                        (Meas. Value 7)
        2     4   Float   IMAM Ethanol %w/w     M_ET   12
                        (Meas. Value 1)        (Vol.%)
        2     4   Float   IMAM Density (Meas.    M_D   37


76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011           стр. 110 от 113
                         Value 22)      (g/cm3)
        2     4   Float  IMAM Density 20C   M_DT  38
                       (Meas. Value 22)    (g/cm3)
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011       стр. 111 от 113
Modbus карта на система за измерване на природен газ

Константни тагове, които ще се описват в XML файла:
Тип в PC                  Описание
 Short  ID на измервателното средство
 Short  Тип на Modbus картата = 601


Променливи тагове които ще се описват в контролера:
 Modbus   Брой  Брой     Тип в   Вид     Описание   Код     Мерна
 Address  Modbus байтове     PC    на                 единица/
десетичен регистри             тага                 точност
        1     2    Short   SE  Статус      S_T
                         температура –
                         виж таблица със
                         статуси на таг
                         на сензор
        2     4    Float  IMAM Температура     M_T    14 (°C)
        1     2    Short   SE  Статус налягане  S_P
        2     4    Float  IMAM Налягане      M_P    25 (Bar)
        2     4    Float  IMAM Моментен      М_Qv    31 (m3/h)
                        некоригиран
                        разход
        2     4    Float  IMAM Моментен      М_Qn    33 (m3/h
                        коригиран           20°C)
                        разход
        2     4    Float  IMAM Моментен      М_Qh    36 (GJ/h)
                        енергиен разход
        2     4    UInt   IT  Тотален      М_Qvt   28 (m3)
                         некоригиран
                         разход
        2     4    UInt   IT  Тотален      М_Qvn 30 (m3
                         коригиран        20°C)
                         разход
        2     4    UInt   IT  Тотален      М_Qvh 35 (GJ)
                         енергиен разход
        2     4    Float  IMAM Коефициент на    M_CF
                        свиваемост76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011            стр. 112 от 113
Тестова Modbus карта за правилно прочитане на типовете данниПроменливи тагове които ще се описват в контролера:
Modbus   Брой   Брой   Тип в PC  Вид    HEX Стойност   Стойност      Код
Address  Modbus  байтове        на
десетиче  регистр            тага
  н     и

10001    1     2    Short   CB   0x01, 0x02            258  Short

10002    2     4     Int   CB   0x03, 0x04, 0x05,    50595078    Int
                         0x06
10004    4     8    Long   CB   0x07, 0x08, 0x09,  5066648968188    Long
                         0x0A, 0x0B, 0x0C,      42894
                         0x0D, 0x0E
10008    2     4     Float  CB   0x0F, 0x10, 0x11,  7.1030358E-30    Float
                         0x12
10010    4     8    Double  CB   0x13, 0x14, 0x15,  9.10244489768    Double
                         0x16, 0x17, 0x18,    7723E-217
                         0x19, 0x1A
10014    5     10    String  CB   0x4d, 0x69,     "Miro Начев"    String
                         0x72, 0x6f,
                         0x20, 0xcd,
                         0xe0, 0xf7,
                         0xe5, 0xe2
10019    4     8    BCDTime  CB   0x00, 0x54,              BCDTime
                         0x09, 0x53,
                         0x08, 0x05,
                         0x20, 0x10
10023    2     4     DT    CB   0x4c, 0x5a,               DT
                         0x60, 0x02       09:53:54
10025    6     12   YMDHMS   CB   0x07, 0xda,     05 Aug 2010    YMDHMS
                         0x00, 0x08,
                         0x00, 0x05,
                         0x00, 0x09,
                         0x00, 0x35,
                         0x00, 0x36
76845831-17de-4373-a76a-5316cef04c08.doc 22/11/2011              стр. 113 от 113

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:265
posted:11/22/2011
language:Bulgarian
pages:113