ESF Doelstelling 3 - DOC - DOC

Document Sample
ESF Doelstelling 3 - DOC - DOC Powered By Docstoc
					  ESF Doelstelling 3
  Zwaartepunten 1 & 2
    2000-2006
Activiteitenverslag 2001
Dank aan allen, in het bijzonder de administrateur-generaal en de medewerkers van V.D.A.B., voor
  de ondersteuning, collegialiteit, inzet, klantgerichtheid en professionaliteit betoond bij de
            oprichting en uitbouw van het VDAB-ESF-Agentschap
                                               Luc Van De Putte
    COLOFON

    Opmaak: VDAB-regie, ESF 3, zwaartepunten 1&2

    Webstek internet: www.vdab-esf-agentschap.be


                      VDAB-ESF-Agentschap
                       Gasthuisstraat 31
                        1000 Brussel
    Niets in deze uitgave mag onder enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder
    vermelding van de bron. Het volledige team staat in voor de betrouwbaarheid van de opgenomen
    informatie. Eventuele foutieve vermeldingen zullen in voorkomend geval rechtgezet en aangepast
    worden op de versie beschikbaar op onze webstek.
                                             Inhoud
1. Algemeen jaaroverzicht 2001 ..................................................................................................................................................... 4
2. VDAB-ESF-Agentschap en ESF-Agentschap vzw .................................................................................................................... 5
3. Personeel ...................................................................................................................................................................................... 6
4. Van Offerteaanvraag naar Oproep 'aanvraag ESF-bijstand' ................................................................................................. 7
5. Kwaliteit en audit: erkenning van promotoren......................................................................................................................... 8
  1. WERKING VAN DE KWALITEITSAUDIT............................................................................................................................................. 8
  2. ORGANISATIEAUDIT "NIEUWE" PROMOTOREN ................................................................................................................................ 8
  3. ORGANISATIEAUDIT "BESTAANDE" PROMOTOREN .......................................................................................................................... 9
  4. ALGEMEEN BESLUIT EN VERTREKBASIS VOOR DE VERDERE WERKING VANAF 01-01-2002............................................................... 9
  5. KWALITEITSOPVOLGING VIA EVALUATIEAUDITS EN PROJECTAUDITS .............................................................................................. 9
  6. CERTIFICERING BUREAUS VOOR KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING ............................................................................................. 9
6. Projecten 1ste helft 2001 (tot 31-08-2001)................................................................................................................................ 10
7. Projecten 01-09-2001 tot 31-12-2003 ........................................................................................................................................ 10
  1. VAN GUNNING TOT TOEWIJZING ................................................................................................................................................... 10
  2. OPMAAK VAN TOE TE WIJZEN PROJECTEN (STC-BELEIDSPLANNEN, TRAJECTONDERDELEN, DOELGROEPEN, ACTOREN, BUDGET) .... 10
  3. PUBLICATIE, INFORMATIE EN INDIENING ...................................................................................................................................... 11
  4. BEOORDELING EN TOEWIJZINGSVOORSTELLEN. BESLISSINGEN STRATEGISCHE WERKGROEP ........................................................ 12
  5. COMMUNICATIE NAAR PROMOTOREN VAN DE TOEWIJZING/AFWIJZING .......................................................................................... 13
  6. DEFINITIEVE TOEWIJZING EN EXTRA OPROEP WERKERVARING ...................................................................................................... 14
  7. GLOBAAL OVERZICHT VAN DE TOEWIJZINGEN .............................................................................................................................. 15
8. Strategische Werkgroep (SWG) ............................................................................................................................................... 16
9. Informatiesystemen ................................................................................................................................................................... 17
  1. INTERNE WERKING ...................................................................................................................................................................... 17
  2. INTERNET .................................................................................................................................................................................... 17
  3. CLIËNTVOLGSYSTEEM ................................................................................................................................................................. 17
10. Rapportering en saldering programma 2000-2006 voor het jaar 2000 ................................................................................. 19
11. Saldering 01-09-2001 – 31-12-2001 .......................................................................................................................................... 19
12. Taak en rol projectregisseurs ................................................................................................................................................... 20
13. Taak en rol kwaliteitsauditors .................................................................................................................................................. 21
14. Marketing en communicatie ..................................................................................................................................................... 22
  1. AFFICHE ESF3 IN VLAANDEREN .................................................................................................................................................. 22
  2. DOCUMENTENMAP ...................................................................................................................................................................... 22
  3. BROCHURE .................................................................................................................................................................................. 22
  4. REGIONALE INFOVERGADERINGEN ............................................................................................................................................... 22
  5. INTERNET: WEBSTEK EN E-MAIL ................................................................................................................................................... 22
  6. INTERNE COMMUNICATIE............................................................................................................................................................. 24
15. Stuurbordinformatie ................................................................................................................................................................. 24
16. Financiering - Technische bijstand .......................................................................................................................................... 24
17. Afkortingen ................................................................................................................................................................................ 25
Bijlage 1: Lijst gelabelde promotoren op 31-12-2001 ................................................................................................................... 26
Bijlage 2: Overzicht cijfergegevens toewijzingen september 2001 - december 2003 .................................................................. 29
Bijlage 3: Grafieken gebruik webstek ............................................................................................................................................ 38
                   Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap


                 1. Algemeen jaaroverzicht 2001


1 januari         Aanduiding directeur, rekrutering medewerkers
             Opstart VDAB-ESF-Agentschap
             Aanvang organisatie-audit "nieuwe" promotoren

15 februari        Start van het (eerste) team
             Uitwerking gunningsprocedure
             Publicatie webstek
             Wijziging van gunning naar toewijzing

15 april         Wijziging team
             Resultaten organisatielabeling "nieuwe" promotoren
             Voorbereiding oproep tot aanvraag voor bijstand

11 mei          Publicatie oproep tot aanvraag voor bijstand
             Aanvang organisatie-audit "bestaande" promotoren
             Uitbreiding Publicatie Oproep tot Aanvraag voor bijstand met trajectbegeleiding
             Publicatie aanvraag erkenning geïnteresseerde organisatie

17-18-21-22-23 mei    Regionale infovergaderingen

juni - december      Opleidingen CVS-gebruikers

tot 16 juni        Indienen aanvragen

tot 09 juli        Verwerking projectvoorstellen
             Adviezen STC

24 juli          Besluit Vlaamse regering m.b.t. de projectgebonden subsidies ESF3 zwaartepunten
             1&2

juli - augustus      Definitieve toewijzingen projecten

01 september       Start projecten toegewezen volgens de nieuwe procedure
             Eerste CVS-invoer

Oktober          Saldering periode 01-01-2001-31-08-2001
             Salderingsseminarie

November         Extra oproep werkervaring
             Aanpassing procedures rapportering en saldering

23 oktober; 20 november  Seminaries interne werking: evaluatie 2001 en voorbereiding 2002
en 14 december

14 november        Oprichting vzw ESF-Agentschap

December         Resultaten organisatielabeling "bestaande" promotoren
             Voorbereiding auditseminaries 2002
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                            -4-
                      Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap             2. VDAB-ESF-Agentschap en ESF-Agentschap vzw

De regie van zwaartepunten 1 en 2 binnen ESF doelstelling 3 werd voor Vlaanderen toevertrouwd aan de VDAB.
Aangezien VDAB eveneens subsidies ontvangt binnen deze zwaartepunten, diende een extern agentschap te worden
opgericht om de taken m.b.t. de regie van deze zwaartepunten op zich te nemen. Enerzijds is er immers het
onpartijdigheids- en het gelijkheidsbeginsel waardoor alle promotoren en actoren op dezelfde wijze dienen behandeld te
worden, anderzijds kan men niet tegelijkertijd rechter en partij zijn; gevaar op belangenvermenging. Als structuur werd
gekozen voor een publiekrechtelijke vzw. Oorspronkelijk werd enkel een vzw VDAB-ESF-Agentschap voorzien om deze
regietaken onder te brengen en dit tot de splitsing van de VDAB in enerzijds de VDAB-regie en anderzijds de VDAB-
   1
actor .

Het VDAB-ESF-Agentschap zou enkel de inhoudelijk regie uitvoeren. AEW bleef beheersautoriteit, betaalautoriteit en
eindbegunstigde. Dit betekent dat m.b.t. de financiële aspecten dit regie-agentschap geen eindverantwoordelijkheden
droeg en dat in de relatie tot de EC enerzijds en de promotoren anderzijds telkens de beheersautoriteit en
eindbegunstigde op treedt.

De oprichting van dit agentschap werd voorbereid met de consulten van Deloitte & Touche.
Er werd een optimale structuur voor werking van de VDAB-ESF-regie voorzien, zowel naar interne organisatie toe
(taakverdeling, organogram), als naar externe samenwerkingsverbanden met VDAB, SWG, AEW, Europese Commissie,
VMC, …

In afwachting van de totstandkoming van de vzw werd binnen de VDAB een team samengesteld die de regietaken
(inbegrepen de organisatielabeling en de kwaliteitsaudit) de facto uitvoert sinds medio februari 2001 en dat volkomen
zelfstandig werkt t.o.v. de andere VDAB-diensten.
In dit activiteitenverslag wordt dit team dan ook verder VDAB-ESF-regie genoemd, naar buiten uit werd VDAB-ESF-
Agentschap gebruikt.

Bij het verlaten van de 'gunningsprocedure' en het terugkeren naar de 'aanvraag voor ESF-bijstand' besloot de Vlaamse
regering, op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, alle activiteiten van ESF doelstelling 3
                                     2
en Equal onder te brengen in een publiekrechtelijke vzw ESF-Agentschap .

                                                          3
Het VDAB-ESF-regieteam wordt ondergebracht in de verticale regiecel ESF3 zwpt 1&2 van dit ESF-Agentschap . Ook
hier heeft Deloitte en Touche voor de nodige (juridische) ondersteuning gezorgd.

De vzw ESF-Agentschap werd opgericht op 14 november 2001 door de VDAB, het Vlaams Gewest en de Vlaamse
Gemeenschap. De operationalisering zelf is in de loop van 2002 gepland.

De VDAB-ESF-regie functioneert dus sinds begin 2001 onpartijdig en onafhankelijk van enige actor. De VDAB-
personeelsleden werden door de VDAB in functie van hun deskundigheid ter beschikking gesteld van het VDAB-ESF-
Agentschap.

Opdracht van de VDAB-regie ESF3, zwaartepunten 1&2 (projectregie en kwaliteitsaudit):


projectuitschrijving, beoordeling en toewijzing projectaanvragen, projectopvolging, stuurbording, monitoring, rapportering,
              saldering, evaluatieaudit (organisatielabel), projectaudit en bijsturing

                     in functie van de doelgroepen en budgetten

              met het oog op het optimaal inzetten van de beschikbare ESF middelen

   ter verhoging van de inzetbaarheid van de werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt voor de periode 2001-2006
1
  Beheerscomité van de VDAB dd. 10-01-2001 en 07-03-2001
2
  beslissingen Vlaamse regering dd 30-03 en 29-06-2001
3
  Beheerscomité van de VDAB dd. 04-04 en 18-04-2001
                                      def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                               -5-
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                          3. Personeel

Per 1 januari 2001 werd een directeur aangesteld ter operationalisering van de VDAB-ESF-regie.
Er werd een optimale structuur voor de VDAB-ESF-regie uitgewerkt, zowel naar interne organisatie (taakverdeling,
organogram), als naar externe (VDAB, SWG, AEW, Europese Commissie, VMC, …) samenwerkingsverbanden toe.

Deze voorbereiding leidde tot de aanstelling van 23 VDAB-medewerkers half februari 2001.
Sommige van deze medewerkers werden meteen voltijds ter beschikking gesteld, anderen werden 'geshopt' (d.w.z. zij
bleven in hun job, maar werkten deeltijds voor de VDAB-ESF-regie in oprichting). Dit laatste was specifiek het geval voor
de audit gelet op de korte tijdsspanne voor de afwerking van de organisatie-audit van de "nieuwe" promotoren.

Volgende personeelsbezetting werd initieel voorzien om de gunningsprocedure, monitoring en opvolging te verzorgen
(34 functies):

1 directeur, 1 adjunct-directeur, 13 lokale projectregisseurs (1 per STC-regio), 7 auditors (kwaliteit en intern), 5
dossierbehandelaars en 3 bedienden, 2 medewerkers databeheer en analyse, 1 boekhouder en 1 informaticus

Na de wijziging van gunning naar toewijzing na aanvraag, werd er een herschikking doorgevoerd rond half april.
De nieuwe structuur werd bepaald op 22 medewerkers en deze invulling is tot op heden aangehouden:

1 directeur, 1 adjunct-directeur, 5 projectregisseurs (1 per provincie), 6 auditors (w.o. 1 verantwoordelijke; de aanstelling
van de 5de geschiedde per 23-10-01 en er is nog 1 vacature), 1 verantwoordelijke marketing en communicatie, 1
databeheerder, 4 administratieve medewerkers (personeelszaken, directiesecretariaat, administratie, technisch
uitvoering webstek, …) en 3 dossierbehandelaars voor de financiële controle op stukken (per 31-12-2001 was er nog 1
vacature).

Behalve de dossierbehandelaars (worden ondergebracht in de 'horizontale controlecel) blijven de 19 andere teamleden
de taken uitvoeren toevertrouwd aan de VDAB-ESF-regie en vormen zij de verticale regiecel zwaartepunten 1&2 van het
ESF-Agentschap.

Samenstelling eind 2001:
Directie en administratie:
Luc Van De Putte, directeur        Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     lvdputte@vdab-esf-agentschap.be
Erik Lievens, adjunct-directeur      Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     elievens@vdab-esf-agentschap.be
Lise Storms                Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     lstorms@vdab-esf-agentschap.be
Chris Steppe               Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     csteppe@vdab-esf-agentschap.be
Projectregisseurs:
Joris Gabriëls, Antwerpen         Somersstraat 22 2018 Antwerpen     jgabriel@vdab-esf-agentschap.be
Chris Thijs, Vlaams-Brabant & Brussel   Gemeenteplein 5 1730 Asse        cthijs@vdab-esf-agentschap.be
Edgard Vandebroek, Limburg        Thonissenlaan 47 3500 Hasselt      evdbroek@vdab-esf-agentschap.be
Michel Moermans, Oost-Vlaanderen     Kongostraat 7 9000 Gent         mmoerman@vdab-esf-agentschap.be
Daniel Detienne, West-Vlaanderen     Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk     ddtienne@vdab-esf-agentschap.be
Kwaliteitsaudit:
Johan Decramer, verantwoordelijke     G. Gezellellaan 7 8800 Roeselare    jdcramer@vdab-esf-agentschap.be
Carl Callewaert              Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     ccallewa@vdab-esf-agentschap.be
Martine Claesen              Somersstraat 22 2018 Antwerpen     mclaesen@vdab-esf-agentschap.be
Bart Pynket                Esplanade 6 8900 Ieper         bpynket@vdab-esf-agentschap.be
John Devinck               Brigantijnenstraat 2 8400 Oostende   jdvinck@vdab-esf-agentschap.be
Marketing- en Communicatie:
Stefaan Pennynck             Brigantijnenstraat 2 8400 Oostende   spennync@vdab-esf-agentschap.be
Databeheer:
Patrick De Mooter             Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     pdmooter@vdab-esf-agentschap.be
Dossiercontrole (financiële cel):
André De Kerpel              Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     adkerpel@vdab-esf-agentschap.be
Frans Vrijders              Gasthuisstraat 31 1000 Brussel     fvrijder@vdab-esf-agentschap.be
                                       def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                              -6-
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap          4. Van Offerteaanvraag naar Oproep 'aanvraag ESF-bijstand'

Initieel werd besloten om de Europese steun niet te verdelen volgens de klassieke methode – indiening
aanvraagdossier, beoordeling, al of niet toekenning steun – maar via een openbare offerte-aanvraag.
Er werd gekozen voor een algemene offerteaanvraag in twee fasen: in een eerste fase dienden alle geïnteresseerden
zich kandidaat te stellen en in de tweede fase werden de kandidaten aangeschreven om een projectofferte in te dienen
binnen de door de regisseur uitgeschreven lijnen.

De opdrachten zouden worden gegund volgens de bepalingen van de regelgeving m.b.t. de overheidsopdrachten.
Toekenning van steun zou gebeuren op basis van facturatie van de ESF-subsidie per uur, gebaseerd op forfaitaire
kostprijzen per uur of per cliënt.

Concreet werd in de 2de helft van 2000 door de afdeling "Europa" van de VDAB de 1ste fase gerealiseerd: opvragen van
de kandidaat-promotoren met opgave van regio, doelgroepen, vakgebieden en trajectonderdelen:
  Opstellen bestek/aanstiplijsten 1ste fase
  Publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen
  Verwerking kandidaatstellingen
De uitwerking werd gerealiseerd samen met de consulten van Deloitte & Touche.

Verder werkend op de initiële fase van eind 2000, werden door de VDAB-ESF-regie voor de 2de fase
(projectuitschrijving en offerte-aanvraag) de teksten en documenten (bestek en projectdefinities) uitgewerkt volgens het
model van de gunning.

Hiertoe werden diverse werkgroepen opgericht met de bij de VDAB-ESF-regie tewerkgestelde medewerkers. Deze
werkgroepen kwamen meermaals samen rond de diverse onderwerpen (bestek 2de fase, uitschrijving projecten,
voorbereiding oproep, vastlegging forfaitaire uurprijzen, indieningsformulier, ….)
Alles werd gecoördineerd en op hun juridische correctheid en taalgebruik nagekeken door de directie i.s.m. de consulten
van Deloitte & Touche.

Gezien echter de procedure van gunning onhoudbaar bleek (vnl. m.b.t. de rechtsonzekerheid van de promotoren, de
complexiteit van de offerte-aanvraag met forfaitaire prijzen tegenover reële kosten), werd na overleg met de diverse
bevoegde instanties beslist terug te grijpen naar de procedure van toewijzing.

Hierdoor konden alle gelabelde promotoren inschrijven voor alle projecten en diende de kwaliteitscontrole, de
beoordeling en de vergelijking tussen de diverse aanvragen op een andere wijze aangepakt te worden.

Een nieuwe denkoefening voor de oproepprocedure, teksten, toewijzing, … was noodzakelijk.
De vermelde werkgroepen hebben alle teksten in die zin herschreven.
                                               4
Het Besluit die deze werkwijze regelde, werd door de Vlaamse regering genomen op 24 juli 2001 met invoegetreding op
9 mei 2001.

Voor de oproep, de verwerking en de toewijzing werd een strakke planning opgemaakt en gevolgd, gezien de projecten
per 1 september 2001 dienden te starten.

Planning - uitvoering:
30-03-2001: princiepsbeslissing Vlaamse regering
vanaf 02-04-2001: communicatie naar promotoren, STC's, actoren,…
          opmaak oproepdocumenten, projectfiches, voorwaarden, ….
04-05-2001: Strategische werkgroep
09-05-2001: lancering oproep
vanaf 14-05-2001: opmaak projectvoorstellen en aanvraag door promotoren
          regionale infovergaderingen
18-06-2001: uiterste datum indiening aanvraagdossier (2 ex. naar de VDAB-ESF-regie en 1 ex. naar STC)
vanaf 18-06-2001: beoordeling dossiers door de VDAB-ESF-regie
          STC-vergaderingen voor het uitbrengen van het niet-bindend advies aan de regisseur
16 & 27-07-2001: beslissing strategische werkgroep
06-08-2001: voorlopige toewijzingen aan de promotoren (definitieve verstuurd op 04-10-2001)
01-09-2001: start projecten (principiële looptijd tot 31-12-2003)
4
  BS 14-11-2001
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             -7-
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap             5. Kwaliteit en audit: erkenning van promotoren

1. Werking van de kwaliteitsaudit

In het kader van de offerteaanvraag werd een volledig kwaliteitssysteem uitgewerkt dat gebaseerd is op het EFQM-
model. Deze kwaliteitsvereisten vormden de selectiecriteria bij de kandidaatstelling in eerste fase. Ook dit systeem werd
uitgewerkt i.s.m. Deloitte & Touche.

Om in aanmerking te komen voor een aanvraag ESF3-bijstand voor projecten zwaartepunten 1 en 2, dient de organisatie
gelabeld te zijn.
Aan de organisaties werd daartoe gevraagd een kwaliteitsdossier samen te stellen.
De richtlijnen voor de opmaak van dit kwaliteitsdossier werden aan de promotoren bezorgd en staan ter beschikking op
de webstek.

De auditoren behandelen de dossiers en stellen ,indien nodig bijkomende vragen.
De kwaliteitsdossiers worden door 2 auditoren afzonderlijk beoordeeld, waarna een consensusbeoordeling volgt.
De volledige werking van de audit wordt transparant gesteld d.m.v. communicatie naar de promotoren via de webstek en
regionale infovergaderingen.

Alle benodigde documenten worden steeds op de webstek ter beschikking gesteld, alsook de resultaten en de
coördinaten van de auditmedewerkers.
Tevens werd een Auditcharter en een protocol van Projectaudit opgemaakt en gepubliceerd. Hierin werden de de
"wederzijdse rechten en plichten" vastgelegd en de wijze van auditaanpak.
Er werd tot 31-12-2001 een onderscheid gemaakt tussen "nieuwe" en "bestaande" promotoren, waarbij deze laatste
promotoren zijn die reeds voor 2001 projecten i.h.k.v. ESF uitvoerden.

Elke organisatie die dit wenst kan een aanvraag tot erkenning indienen.
De hiertoe benodigde documenten zijn eveneens via de webstek beschikbaar.

Voor de oproep tot toewijzing dd. 09-05-2001 werden enkel de "nieuwe" promotoren mét organisatielabel en de
"bestaande" promotoren toegelaten.
Er werd afgestapt van de matrix waarbij de promotoren enkel in bepaalde regio's en voor bepaalde trajectonderdelen,
doelgroepen en/of vakgebieden konden inschrijven. Alle promotoren konden voor alle projecten een aanvraag indienen.

We ontvingen 351 aanvragen om op de promotorenlijst opgenomen te worden. 10 trokken hun kandidatuur in, 341
bleven over: 168 "nieuwe" en 173 "bestaande".

2. Organisatieaudit "nieuwe" promotoren

In de eerste fase werden de "nieuwe" promotoren geaudit in functie van het bekomen van een organisatielabel.
Van deze audit werd een volledig verslag gepubliceerd op de webstek.

Van de 168 "nieuwe" promotoren die zich in de eerste fase aangediend hebben, hebben 117 een kwaliteitsdossier
ingediend. We noteren dus 51 afhakers.
Bij de opmaak van de richtlijnen voor de opmaak van het kwaliteitsdossier is de drempel zo laag mogelijk gehouden.
Uitgebreide procedures of bureaucratische benaderingen werden vermeden. Aan de promotoren wordt gevraagd:
"Beschrijf wat je doet, welk beleid je daarvoor voert en welke middelen je inzet. Ga samenwerkingsverbanden aan en
informeer de medewerkers. Organiseer de processen minimaal, zeker deze van opleiding en begeleiding. Ga na wat de
resultaten zijn en trek daar conclusies uit."

Van de 117 "nieuwe" promotoren die een dossier hebben ingediend, haalden 77 promotoren het gestelde
minimumniveau. 20 van de 77 kregen een auditrapport met enkele aandachtsgebieden waar zij minder goed scoorden.
Zij dienen de voorgestelde verbeteringen te kunnen aantonen op het moment dat een evaluatieaudit zal doorgaan.
38 promotoren haalden de minimumscore niet en kregen een verbetervoorstel.
Zij kregen de kans om binnen de 4 maand een verbeterd dossier in te dienen op basis van het auditrapport dat zij
ontvangen hebben. Enkel na positieve beoordeling van het verbeterdossier konden zij aanvragen indienen voor
subsidiëring van projecten.                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             -8-
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Van de 38 hebben 16 een verbetervoorstel ingediend en 15 promotoren werden bijkomend gelabeld. Er hebben 22
promotoren afgehaakt. Op één na werden alle organisaties die een kwaliteitsdossier of een verbetervoorstel opgemaakt
hebben, gelabeld en opgenomen op de promotorenlijst.
Er zijn nog 2 lopende organisatieaudits van "nieuwe" promotoren.

3. Organisatieaudit "bestaande" promotoren

Organisaties met lopende projecten, kregen een voorlopig kwaliteitslabel om in de overgangsperiode aanvragen te
kunnen indienen.

Deze "bestaande" promotoren werden in de 2de helft van 2001 geaudit, teneinde een organisatielabel te bekomen. Deze
labeling op basis van een door deze organisaties ingediend kwaliteitsdossier werd in eerste fase afgerond per 31-12-
2001.
Van de 173 "bestaande" dienden 159 een kwaliteitsdossier in; ook hier dus 14 afhakers. 117 haalden de minimumscore.
60 promotoren van de 117 kregen een auditrapport met enkele aandachtsgebieden waar zij minder goed scoorden. Zij
dienen de voorgestelde verbeteringen te kunnen aantonen op het moment dat een evaluatieaudit zal doorgaan.
42 promotoren haalden de minimumscore niet en kregen een verbetervoorstel. Zij krijgen de kans om binnen de 4
maand een verbeterd dossier in te dienen op basis van het auditrapport dat zij ontvangen hebben. Enkel na positieve
beoordeling van het verbeterdossier kunnen zij het organisatielabel bekomen. Deze fase wordt afgerond in de eerste
helft van 2002.

4. Algemeen besluit en vertrekbasis voor de verdere werking vanaf 01-01-2002

Na deze 2 "rondes", met nog een uitloper in 2002, kan straks een "streep getrokken worden" onder het onderscheid
tussen promotoren. Vanaf 01-01-2002 is het onderscheid "nieuwe" – "bestaande" promotoren opgeheven.

Uiteindelijk wordt enkel nog gewerkt met 251 promotoren die het organisatielabel bezitten, 42 van hen weliswaar nog op
voorlopige basis, gezien zij een verbetervoorstel ontvangen hebben. Ten laatste op 30-06-2002 zal de promotorenlijst
volledig zijn; alhoewel de organisaties nog steeds een aanvraag kunnen indienen om op de lijst opgenomen te worden.
Bij die 251 noteren we 3 BVBA's en 14 NV's.

Het toegekende organisatielabel is geen EFQM-label. Het laat de promotoren toe projectsubsidies aan te vragen en
projecten uit te (blijven) voeren in het kader van ESF3 zwaartepunten 1&2.

5. Kwaliteitsopvolging via evaluatieaudits en projectaudits

De kwaliteitsvereisten zullen vanaf 2002 ook ter plaatse worden getoetst via kwaliteitsaudits op promotorniveau en
projectaudits op projectniveau.

In functie daarvan werd een auditprotocol opgemaakt ten behoeve van de promotoren. Daarin worden de doelstelling en
de aard van de audits vastgelegd. Deze tekst is via de webstek beschikbaar voor de promotoren.

Om de promotoren nauwkeurig te informeren omtrent doelstelling en verloop van deze audits ter plaatse worden in
januari 2002 regionale informatievergaderingen georganiseerd voor de promotoren.

6. Certificering Bureaus voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling

Op beslissing van het Beheerscomité van de VDAB werden de BKA's onderworpen aan een organisatieaudit. Hierbij
werden de promotoren die reeds in kader van ESF3-zwpt 1&2 (voorlopig) gelabeld werden niet opnieuw verplicht een
kwaliteitsdossier in te dienen.
Deze organisatieaudit werd toevertrouwd aan de interne auditdienst van de VDAB. Op vraag van de VDAB heeft de
verantwoordelijke van de kwaliteitsaudit van de VDAB-ESF-regie welwillend zijn medewerking verleend (ongeveer 0,1
VTE op jaarbasis).
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             -9-
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap               6. Projecten 1ste helft 2001 (tot 31-08-2001)

Omdat de voorbereiding van de offerteaanvraag niet tijdig kon worden afgewerkt, werd voor de eerste helft van 2001 aan
de promotoren met lopende projecten eind 2000 de mogelijkheid geboden om hun project te verlengen tot 30 juni 2001.
Nieuwe projecten konden niet worden ingediend.

De verlenging en de verwerking van de dossiers werd uitgevoerd door de afdeling "Europa" van de VDAB in
samenwerking met de Administratie Werkgelegenheid, als eindbegunstigde. In totaal werden 119 aanvraagdossiers
ingediend.
Omwille van de omschakeling van gunning naar aanvraag, werden deze projecten door de VDAB-ESF-regie nogmaals
verlengd tot 31-08-2001.

De formulieren voor het aanvragen van een voorschot werden ter beschikking gesteld.

De saldering over deze periode werd opgevraagd tegen 30 november 2001. Van de oorspronkelijke 119 goedgekeurde
projecten worden er 12 niet gesaldeerd.
35 projecten werden at random uitgeloot voor een controle ter plaatse door de Algemene Inspectie Werkgelegenheid van
de Vlaamse Administratie.
Er werden nog een aantal hulptabellen ontworpen voor nazicht van deze saldodossiers. In veel gevallen werden nog
bijkomende inlichtingen, verduidelijkingen of aanvullende stukken opgevraagd.
Op 31 december 2001 waren reeds 14 saldodossiers nagezien en betekend aan de promotor.

                 7. Projecten 01-09-2001 tot 31-12-2003

1. Van gunning tot toewijzing

Zoals hoger geschetst werd in een eerste fase het model van de gunning volgens de regels van de openbare
aanbesteding uitgewerkt. Uiteindelijk werd terug gegrepen naar het model van toewijzing na aanvraag.

De oproep verscheen op 9 mei 2001 op de webstek.
De promotoren werden via e-mail én per briefwisseling op de hoogte gebracht van de publicatie van de oproep.

De oproep omvatte per STC-regio een overzicht van de uitgeschreven projecten naar
    trajectonderdeel
    vakgebied
    doelgroep
    aantal deelnemers en uren

Er kon op de betrokken lijn doorgeklikt worden voor de gedetailleerde projectfiche.

2. Opmaak van toe te wijzen projecten (STC-beleidsplannen, trajectonderdelen, doelgroepen,
actoren, budget)

De oproep werd door de diverse lokale projectregisseurs voorbereid aan de hand van de door de STC's opgemaakte
ESF-beleidsplannen.
Na de aanpassing van de procedure en het VDAB-ESF-Agentschap werden de definitieve fiches inhoudelijk opgemaakt
door de 5 provinciale projectregisseurs.

Om de oproep performant te maken werden deze STC-beleidsplannen vertaald in fiches; deze werden op hun beurt
samengevat in overzichtelijke tabellen per regio.

De indiening door de promotoren kon door deze werkwijze uniform gebeuren.

De aanvraag tot bijstand omvatte:
    een ingevulde fiche
    een aanvraagdossier per project (programma, ervaring met de doelgroep, kennis van de lokale arbeidsmarkt,
    de sector,…)
    een financieel dossier (kosten, cofinanciering, gevraagde ESF-subsidie)
De documenten werden aan de promotoren opgestuurd en ter beschikking gesteld op de webstek.
                                      def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 10 -
                      Jaarverslag 2001 VDAB-ESF AgentschapBij deze documenten werd door de VDAB-ESF-regie ten behoeve van de promotoren een handleiding geschreven tot
opmaak van de diverse luiken van het indieningvoorstel.

Bij beleidsbeslissing werd in laatste instantie ook de mogelijkheid tot aanvraag tot bijstand voor het trajectonderdeel
'trajectbegeleiding' voorzien. Dit had de aanpassing van de verschillende documenten tot gevolg.

Voor het jaar 2002 werden volgende ESF-middelen beschikbaar gesteld (in EURO):

                          voorzien in 2002    restmiddelen  beschikbaar 2002
      Totaal Vlaanderen              37.900.301      9.257.131     47.157.432
      Derden STC                  6.794.504      1.390.820     8.185.324
      Derden werkervaring             4.734.766      3.941.507     8.676.273
      Derden trajectbegeleiding               0     1.001.353     1.001.353
               Totaal derden       11.529.270      6.333.680     17.862.950
      VDAB                    17.403.819      2.923.451     20.327.270
      VIZO                      189.502          0      189.502
               STC-enveloppe       24.387.825      4.314.271     28.702.096
      VFSIPH                    2.876.633          0     2.876.633
      Onderwijs                  5.901.077          0     5.901.077
Opmerkingen:
    de STC-enveloppe is het totaal van de derden, VDAB en VIZO.
    de VFSIPH-enveloppe wordt ook door derden-promotoren uitgevoerd.

De initieel voorziene totale STC-enveloppe werd indicatief uitgesplitst per regio:

                    Antwerpen           4.093.036
                    Mechelen            1.064.017
                    Turnhout            1.851.236
                    Leuven             1.510.844
                    Vilvoorde           1.372.560
                    Brugge             1.036.363
                    Kortrijk            1.431.335
                    Oostende            1.478.789
                    Aalst             1.411.729
                    Gent              2.584.444
                    St.-Niklaas          1.522.788
                    Limburg            3.685.683
                    Brussel            1.345.000
                    Totaal Vlaanderen       24.387.824

3. Publicatie, informatie en indiening

De oproep werd, samen met alle benodigde documenten op de webstek ter beschikking gesteld.
Bijkomende informatie werd gegeven aan de promotoren op regionale informatievergaderingen.
De promotoren werden van deze informatievergaderingen op de hoogte gebracht via e-mail en via info op de webstek
waar data, plaats en routebeschrijving beschikbaar waren.

Er werd een regionale infovergadering georganiseerd op volgende locaties:
   Antwerpen:       21 mei 2001 van 10 u tot 13 u:    VDAB Antwerpen, Somersstraat
   Limburg         23 mei 2001 van 10 u tot 13 u:    Cultureel Centrum, Hasselt
   Oost-Vlaanderen     22 mei 2001 van 10 u tot 13 u:    UNIZO, Gent
   Vlaams-Brabant     17 mei 2001 van 10 u tot 13 u:    Kasteel van Groenenberg, Vlezenbeek
   West-Vlaanderen 18 mei 2001 van 13.30 u tot 16.30 u: Provinciehuis Boeverbos, Brugge
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                               - 11 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF AgentschapDe promotoren hadden de gelegenheid om vooraf vragen te e-mailen.
Tijdens deze infovergaderingen werd na een inleiding door een medewerkster van het kabinet van de Vlaamse minister
van Werkgelegenheid en Toerisme, de oproep uitgebreid toegelicht door de directie, de lokale projectregisseur, AEW
(werkervaring) en beheersautoriteit. Ook de wijzigingen t.o.v. vorige jaren werden behandeld. Tenslotte werd geantwoord
op de vragen i.v.m. de werking van de VDAB-ESF-regie, de oproep, de procedure, de projectomschrijvingen.

Er waren in totaal 200 medewerkers van 125 organisaties aanwezig.

De vragen en antwoorden van de 5 regionale infovergaderingen werden gepubliceerd op de webstek onder de rubriek
Help/faq.
Ook achteraf konden nog vragen gestuurd worden naar info@vdab-esf-agentschap.be.
Indien wenselijk werden ook deze vragen en antwoorden in algemene bewoordingen geherformuleerd en on-line
gepubliceerd.

De financiële cel (dossiercontrole) ondersteunde de promotoren die vragen hadden bij het opstellen van de
projectbegroting.
Het financieel luik van de aanvraag werd vereenvoudigd: alleen de totalen van de 4 mogelijke kostenposten van een
project werden in aanvraagfase opgevraagd.

De aanvragen tot bijstand dienden door de promotoren ingediend te zijn voor 18 juni 2001.

Aantal uitgeschreven projecten door de VDAB-ESF-regie en aantal projectaanvragen:

        Regio         uitgeschreven projectfiches * aangevraagde projecten voor 2002**
        Antwerpen                  43                177
        Mechelen                  49                 50
        Turnhout                  56                 91
        Leuven                   43                 96
        Vilvoorde                  37                 61
        Brugge                   59                 96
        Kortrijk                  20                132
        Oostende                  72                116
        Aalst                    39                115
        Gent                    43                161
        St.-Niklaas                 42                113
        Limburg                   67                318
        Brussel***                 30                 52
        Totaal Vlaanderen             600                1.578

* in sommige regio's werden de projecten m.b.t. hetzelfde vakgebied samengebundeld in 1 fiche; in andere werden ze
 opgesplitst. Voor de meeste projecten werden 2 fiches uitgeschreven: 1 voor de preventieve en 1 voor de curatieve
 doelgroep.
** in de regio's Mechelen en Turnhout zijn er voor een aantal uitgeschreven projecten geen aanvragen ingediend.
*** in Brussel werd geen trajectbegeleiding, noch werkervaring uitgeschreven.

4. Beoordeling en toewijzingsvoorstellen. Beslissingen Strategische Werkgroep

De projectvoorstellen werden door de promotoren bij de VDAB-ESF-regie en bij de betrokken STC's ingediend.

De STC's formuleerden aan de regisseur een niet-bindend advies m.b.t. arbeidsmarktgerichtheid en complementariteit.
Indien meerdere voorstellen betrekking hadden op dezelfde omschrijving, kon het STC een rangschikking opmaken.

De financiële cel (dossiercontrole) keek het dossier na voor wat betreft het financiële luik. Hiervoor werd een specifiek
rekenblad ontwikkeld conform de financiële criteria van de nieuwe oproep. Zonodig werd het financieel plaatje


                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 12 -
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

bijgestuurd volgens de geldende financiële criteria. Zij bepaalden de uiteindelijke kostprijs van het project in
aanvraagfase en de ESF-subsidie per cliëntuur of per cliënt.

De ingediende dossiers werden door de projectregisseurs nagezien en beoordeeld.

1. analyse van de projectvoorstellen; vergelijking met de projectomschrijvingen:
     regelmatig ingediende projectvoorstellen: beantwoorden inhoudelijk en vormelijk aan een projectuitschrijving
     blanco-fiche-voorstellen: beantwoorden inhoudelijk niet aan een projectuitschrijving; in het oproepdossier was
     een voorzien dat projecten buiten de projectuitschrijvingen konden ingediend worden via de zgn. 'blanco' fiches
     onontvankelijke voorstellen: beantwoorden inhoudelijk noch vormelijk aan de oproep

2. beoordeling van de ontvankelijke projectvoorstellen (incl. argumentatie en specificaties) op basis van de in het
oproepdossier vermelde criteria (aantal cliënturen, kwaliteitscriteria, resultaat) en aan de hand van een
beoordelingsmatrix (scores).

3. voorstellen met een score < 60 werden negatief beoordeeld; de andere voorstellen werden op basis van de behaalde
score per vakgebied of omschrijving gerangschikt.

4. voor de projecten ingediend binnen de Vlaams Fonds-enveloppe werd door de VDAB-ESF-regie advies gevraagd aan
het VFSIPH met betrekking tot het inhoudelijke en de cofinanciering. De werkervaringsaanvragen werden aan de VDAB-
ESF-regie geadviseerd door de bevoegde afdeling van AEW.

5. vergelijking met de niet-bindende STC-adviezen: indien het toewijzingsvoorstel van de regisseur het STC-advies (i.c.
STC-rangschikking) niet volgde ("divergentie"), werd dit gemotiveerd en ter beslissing voorgelegd aan de Strategische
Werkgroep; voorbeelden van divergentie: score regisseur < 60 en STC-advies positief of rangschikking STC en
regisseur te ver uit elkaar.

6. bij opmaak van het toewijzingsvoorstel werd, naast de STC-adviezen, ook rekening gehouden met ondermeer
volgende elementen:
     beschikbare middelen (cf. vastgelegde enveloppen); enkel de best gerangschikte projectvoorstellen werden
     weerhouden en/of een inperking van het toe te wijzen perceel (gedeeltelijke toewijzing); tevens werd gestreefd
     naar een zo optimaal mogelijke invulling van de STC-ESF-prioriteiten en -diversiteiten.
     gelijkmatige verdeling van de beschikbare middelen over de diverse vakgebieden, trajectonderdelen en/of
     specifieke doelgroepen (o.a. preventief/curatief)
     regionale klemtonen (vb. voorrang voor bepaald trajectonderdeel; specifieke doelgroep …); voor Brussel werd
     bvb bijzondere aandacht geschonken aan de projecten "Nederlands voor anderstaligen", deze genoten een
     prioritaire behandeling
     tevens werden soms ook bijkomende toewijzingscriteria en/of specificaties geformuleerd

7. gezien meestal een grote discrepantie tussen de aangevraagde subsidies voor projectvoorstellen gebaseerd op
projectuitschrijvingen en het beschikbaar budget, konden -op een paar aanvragen na- geen blanco-projectvoorstellen
worden weerhouden.

8. bij zijn beslissingneming heeft de SWG veelal de door de regisseur en het STC negatief beoordeelde aanvragen,
eveneens een negatieve quotatie gegeven; deze projecten werden dan ook niet weerhouden. Bij de positieve, doch
uiteenlopende rangschikkingen, werd veelal -op voorstel van de regisseur- de STC-rangschikking gevolgd. De SWG
heeft alle beslissingen genomen conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement, zodat geen enkel dossier
diende voorgelegd te worden aan de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme.

5. Communicatie naar promotoren van de toewijzing/afwijzing

De toewijzingen per project werd meteen aan de promotor betekent per schriftelijke briefwisseling.

Dit betrof een voorlopige toewijzing, gezien er hier en daar nog financiële of andere elementen ontbraken of om de
promotor eventueel toe te laten zijn aanvraag terug te trekken wegens vermindering van de oorspronkelijke aantallen of
de subsidieprijs per cliëntuur.
De regisseurs dienden in de tussenperiode deze zaken op te vragen en/of uit te klaren.
Dit was het gevolg van de korte tijdsspanne waarin de procedure diende afgehandeld te worden en de beloofde
rechtszekerheid van de promotoren te waarborgen, gelet op de geplande start op 1 september.


                                      def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                              - 13 -
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Deze voorlopige toewijzing werd dus zo vlug als mogelijk aan de promotoren betekent.
De afgewezen projecten werden gemotiveerd aan de betrokken promotoren meegedeeld. Er werd 1 afwijzing voorgelegd
aan de Vlaamse Ombudsdienst met de vraag de afwijzing te herzien.

De 3 projecten van de Dienst Beroepsopleidingen van het Ministerie van Onderwijs werden globaal ingediend voor
Vlaanderen en worden in elke regio uitgevoerd.

Bij de toewijzing werden -na beslissing van de SWG- de projectvoorstellen van de VDAB samengevoegd tot één
projecttoewijzing voor Vlaanderen, waarbij VDAB alle acties die kaderen in de opleidingen in eigen beheer (en dus
goedgekeurd door het Beheerscomité of het STC) kan indienen voor ESF-subsidiëring.

Tevens werden op promotorniveau de toewijzingen voor de preventieve en de curatieve doelgroepen met dezelfde
inhoud eveneens samengevoegd. Het is immers onmogelijk op kleine schaal voldoende onderscheid en volledige
bezetting van de acties te bekomen bij uitsplitsing.
De VDAB-ESF-regie engageert er zich toe, samen met de promotoren, maar voornamelijk met de VDAB via stuurbording
en monitoring de 70/30-verhouding zwaartepunt 1 & 2 te verwezenlijken op Vlaams niveau.

6. Definitieve toewijzing en extra oproep werkervaring

De definitieve toewijzing, met motivatie, werd begin oktober 2001 betekent aan de promotoren

Vermits er nog middelen beschikbaar waren voor de enveloppe "werkervaring", werd in november 2001 een extra
oproep voor Werkervaring gelanceerd. Deze oproep was beperkt tot een 4-tal regio's. In deze regio's waren er immers
minder toewijzingen dan proportioneel voorzien. Op basis van de eerste oproep werden de nodige documenten
aangemaakt en ter beschikking gesteld.

De aanvragen dienden binnen te zijn ten laatste op 3 december 2001. In totaal werden hiervoor 7 aanvragen ingediend.
Dezelfde procedure als bij de eerste oproep werd gevolgd wat betreft de beoordelingen, de niet-bindende STC-adviezen,
advies AEW en zo nodig voorlegging aan de SWG (schriftelijke bevraging).

Dit leidde tot volgende bijkomende toewijzing:

              Regio          Oproep (VTE's)   Toewijzing 2002
              Oostende               10,5         16,0
              Antwerpen              18,9         7,2
              Mechelen               18,0          0*
              Kortrijk               12,3         12,3
              Totaal                59,7         35,5
* geen aanvragen voor de regio Mechelen

Voor de laatste 4 maanden van 2001 kon een éénmalig voorschot van 50% gevraagd worden. Hiervoor werden sterk
vereenvoudigde en aangepaste formulieren op de webstek geplaatst.

Ook de formulieren voor aanvraag van het voorschot van 40% voor 2002 werden aangepast en aan de promotoren
bekend gemaakt.
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                            - 14 -
                       Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

7. Globaal overzicht van de toewijzingen

Globaal werden volgende ESF-cofinancieringen toegewezen voor 2002 (inbegrepen de bijkomende oproep
werkervaring) en voor de periode september-december 2001:

                  Toewijzing 2002   Toewijzing sept -     Aantal     Aantal
      Regio
                  (in EURO)      dec 2001 (in EURO)    promotoren   projecten 2002
      Brussel            1.538.617         595.090       13        32
      Antwerpen           8.371.816        3.325.380       24        48
      Mechelen            1.348.477         527.286       17        21
      Turnhout            3.037.706        1.149.248       17        41
      Leuven             4.200.864        1.634.906       19        38
      Vilvoorde           2.083.745         785.391       19        34
      Brugge             2.075.550         871.007       15        31
      Oostende            2.957.860        1.162.800       15        28
      Kortrijk            3.853.469        1.620.937       17        31
      Aalst             2.281.198         922.608       16        33
      Gent              5.055.692        1.891.510       28        51
      Sint-Niklaas          3.409.609        1.282.343       15        35
      Limburg            6.530.238        2.553.342       27        71
      Totaal Vlaanderen       46.744.841        18.321.848      242*        494

                     5
* In totaal hebben 128 promotoren één of meerdere projecten ingediend in één of meerdere regio's; 31 zijn "nieuwe"
 promotor; 3 hebben een juridisch statuut van BVBA of NV.

In praktisch alle regio's zijn vele projectvoorstellen, die een goede beoordeling gekregen hebben van zowel het STC als
de regisseur, niet toegewezen bij gebrek aan financiële middelen.

Op de webstek wordt een detailoverzicht gepubliceerd met de toegewezen projecten: omschrijving, promotor, aantal
deelnemers, aantal cliënturen, doelgroep, …

In bijlage zijn een aantal tabellen met gedetailleerde cijfergegevens (globaal, per regio, per enveloppe) m.b.t. de ESF-
subsidie, de acties, aantal cliënturen, ... gevoegd.
5
  VDAB is als 1 promotor geteld
                                        def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                               - 15 -
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                   8. Strategische Werkgroep (SWG)

De Strategische Werkgroep van Zwaartepunten 1 &2 kwam in 2001 samen op 15 januari, 4 mei, 16 & 27 juli en 2
oktober.

Zo nodig werd een schriftelijke bevraging georganiseerd.

De voorbereiding, opvolging en verslaggeving van de Strategische Werkgroep gebeurde door het VDAB-ESF-
Agentschap.

De Strategische Werkgroep heeft tijdens haar zittingen van 2001 volgende processen, nota's, procedures enz.
besproken, geadviseerd, beslist en/of kennis genomen van:

      Overzicht vastleggingen 2000 en goedkeuringen eerste helft 2001
      2de fase gunningsprocedure
      Rolbepaling SWG: samenstelling, huishoudelijk reglement
      Audit en kwaliteit
      Strategisch actieplan ESF 3 zwaartepunt 1 en 2
      CVS met voornamelijk de relatie deelnemer-promotor, privacy-problematiek, techniciteit, technische werkgroep,
      arbeidsongevallenverzekering cursisten, …
      Oprichting agentschap en toekomstig werkingsmodel
      Ontwerpbesluit Vlaamse regering tot wijziging procedure
      Nieuwe procedure: regelgeving, trajectonderdelen, procedureverloop, planning, …
      Oprichting vzw ESF-Agentschap: statuten
      Projecten september 2001 t.e.m. 2003: beoordeling procedure, beoordelingscriteria, adviezen STC's,
      beslissingen bij divergentie,…
      Financiering Brusselse projecten
      Bijkomende oproep werkervaring
      Jaarverslag 2000

Samenstelling op 31-12-2001:

                          Effectieve leden          Plaatsvervangende leden
Regisseur zwaartepunten 1&2            De Heer Luc Van De Putte      De Heer Erik Lievens (verslag)
Min. Vl. G. - dep. onderwijs- dienst
                          Mevrouw Ingrid Snel         De Heer Guido Coeck
beroepsopleiding
Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding
                          Mevrouw Marleen Velleman      Mevrouw Marieke Stubbe
en Tewerkstelling vzw
VFSIPH                       Mevrouw Katrien Houben       De Heer Peter Biondi
VDAB                        De Heer Hubert Driesen       Mevrouw Dorine Samyn
Kabinet van Werkgelegenheid en Toerisme      Mevrouw Tanja Mattheus       Mevr. Karin Van Mossevelde
Kabinet van Onderwijs en Vorming          Mevrouw Marleen Van Ouytsel     De Heer Willy Verbruggen
Kabinet Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mevrouw Lieve Heene           De Heer Jo De Niel
Beheersautoriteit / eindbegunstigde / Voorzitter  De heer Louis Vervloet
                                      6
Min.Vl. G. - Departement EWBL           Mevrouw Marion Vrijens       De heer David Mellaerts
VVSG                        De Heer Mark Suykens        Mevrouw Griet Pitteljon
ABVV                        Mevrouw Stiene Van Rie       Dhr. Jean-Marie De Baene
ACLVB                       De Heer Hugo Engelen        Mevr. Ellen Van Hertbruggen
ACV                        De Heer Chris Serroyen       Mevrouw Sandra Rosvelds
Boerenbond                     De Heer Paul Verschueren      De Heer Chris Botterman
UNIZO                       De Heer Jan Sap           Mevrouw Véronique Willems
VEV                        Mevrouw Veerle Vermeulen      De Heer Mark Andries
6
  vanaf 15-10-2001
                                        def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                              - 16 -
                      Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                        9. Informatiesystemen

1. Interne werking

Het VDAB-ESF-Agentschap poogt optimaal gebruik te maken van de huidige informatiesystemen. Gezien de sterk
ontwikkelde positie van de VDAB op dit vlak kon meteen gebruikt gemaakt worden van het netwerk en de daar op
aangeboden informaticasystemen.

Voor het dagelijks beheer wordt gebruik gemaakt van het MS Officepakket.
E-mail verloopt via het Novell Groupwisesysteem van VDAB.
Voor internetraadpleging wordt eveneens gebruikt gemaakt van het VDAB-netwerk, terwijl de hosting van de webstek
van het VDAB-ESF-Agentschap gebeurt op de webserver van de VDAB en de daar aan gekoppelde Informaticadienst
(Informatiemanagement IM) voor ondersteuning.

Het beheer van het promotorenbestand gebeurt via Access.Hier worden door het VDAB-ESF-Agentschap namen
contactpersonen,adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, kwaliteitsdossier ingediend ja/nee, erkenning of
niet ,… beheerd. Deze databank is de centrale databank van de VDAB-ESF-regie.

Het beheer van de uitgeschreven projecten per actor, regio, doelgroep, … en de toewijzingen gebeurde via Excel. Ook
de financiële informatie werd in Excel verwerkt.
                                                   7
Aan de hand van deze tabellen werden de toewijzingstabellen aangemaakt in functie van budgetcontrole.

Alle documenten (juridische teksten , handleidingen, formulieren, …) zijn steeds in Word beschikbaar.

2. Internet

Het internet is meteen aangewend als vlug en performant informatie- en communicatiemiddel. Het beheer van de
communicatie werd toevertrouwd aan een marketing en communicatieverantwoordelijke en een technisch medewerker.
Meer info: hoofdstuk Marketing en communicatie.

3. Cliëntvolgsysteem

Per 01-09-2001 dienen de ESF3-promotoren zwaartepunten 1&2, zelf de prestaties van de klanten te registreren. Tot
dan gebeurde dit door VDAB. Dit zou moeten leiden tot administratieve vereenvoudiging, responsabilisering, vluggere
verwerking deelnemersgegevens, rapportering, aflevering salderingstabellen, …
Er werd geopteerd voor door de VDAB ontwikkelde Cliëntvolgsysteem (CVS) dat gebaseerd is op het Arbeidsmarkt
Informatiemodel (AMI). Het CVS wordt via het internet beschikbaar gesteld.

3.1. Privacy
De toegang voor de promotor tot het klantendossier wordt, conform de bepalingen van de privacy-wetgeving, enkel
verleend na schriftelijke goedkeuring van de klant en enkel voor de duur van het lopend traject.
Het inzagerecht tot het klantendossier wordt verleend door de VDAB.

De medewerkers van de promotor krijgen pas toegang tot CVS na het ondertekenen van een contract door de
organisatie, er per gebruiker een ondertekende verklaring ter beschikking is en deze gebruiker de CVS-opleiding heeft
gevolgd.
De benodigde documenten zijn via de webstek beschikbaar.

3.2. Opstart
De veralgemeende ingebruikname van CVS eind augustus - half oktober werd volledig begeleid door de lokale
projectregisseurs en de regionale VDAB-medewerkers. Deze begeleiding was in deze periode erg arbeidsintensief.
7
 Het aan elkaar linken van deze diverse databanken en tabellen is onderwerp van een in het najaar opgestarte werkgroep in het kader
van de seminaries rond de eigen werking. De evolutie van het CVS en de dito rapporteringstabellen en uitgaven, worden op hun beurt
hieraan gekoppeld om de nodige monitoring, quid bijsturing te kunnen beheren.
                                         def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                               - 17 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Dit omhelsde o.m.:
    de verwerking van de aanvragen van de nieuwe gebruikers
    de verwerking van en doorsturen naar de VDAB van de contracten met de promotoren en de
    gebruikersverklaringen
    de verwerking van de promotorgegevens,
    de aanmaak van een referentienummer per actie per promotor
    het fungeren als helpdesk voor de promotoren i.f.v. de procedure voor toegang tot CVS
    het opvolgen van het tijdig verlenen van toegang tot CVS
    het fungeren als inhoudelijke helpdesk voor de gebruikers bij het gebruiken van CVS (dit van "hoe inloggen" tot
    "welke prestatie dient geregistreerd te worden voor deze of gene actie")
    het fungeren als helpdesk voor de VDAB-consulenten die de toegang tot het klantendossier op basis van de
    door de klant binnengebrachte "Inlichtingenblad voor de klant"
    het mee uitwerken van aangepaste documenten en procedures (Inlichtingenblad voor de leerlingen (onderwijs),
    werkwijze voor de Brusselse promotoren die werken met Brusselse werkzoekenden en dito Inlichtingenblad
    voor de klant (Brusselse werkzoekenden)

Vóór de opstart hadden de projectregisseurs zelf een tweedaagse opleiding "Gebruik CVS" gevolgd op 6 en 7 juni in het
opleidingscentrum van Spoor 21 van de VDAB te Dendermonde.

Per 31 december 2001 hadden 261 organisaties (ESF-promotoren of uitvoerende partners) een CVS-contract afgesloten
en waren er 643 geregistreerde CVS-gebruikers.
Tussen 1 september 2001 en 31 december 2001 werden door de derdengebruikers in CVS 7.763 deelnemersacties
ingevoerd en bijna 1,6 miljoen opleidingsuren!
Per dag logden tussen de 76 (minimum) en 196 (maximum) verschillende gebruikers in CVS in.
Op 'gewone' werkdagen zijn er dus een 100 à 200 gebruikers met pieken in begin en op einde maand

De werking van CVS was in de opstartfase nog niet stabiel. Gemiddeld deed elke gebruiker een 4-tal aanlogpogingen,
waarvan 1 faalt. Wanneer men echter de pogingen per user bekijkt dan ziet men (bij de geslaagde pogingen) dat de
meeste gebruikers 1 of 2 maal per dag aanloggen. Dit cijfer wordt sterk scheefgetrokken door de menigvuldige
aanloggingen van een paar users. Deze gegevens worden door het CVS-team verder opgevolgd om te remediëren in
2002.

3.3. Opleiding CVS
Zowel de verwerking van aanvragen en de organisatie van de opleidingen werden verzorgd door de interne
opleidingsdienst (Spoor 21) en Dienstenmanagement van de VDAB. De opleidingen zelf werden gegeven door opleiders
van Dienstenmanagement.
Alle gebruikers kregen vooraf een tweedaagse opleiding in één van de vijf computercentra van de VDAB. Voor de
effectieve opleidingen alleen werden in 2001 ongeveer 186 mandagen aan trainers ingezet.

3.4. Informatie en communicatie
Op de webstek van het VDAB-ESF-Agentschap werd naast de algemene toelichting, de benodigde documenten voor
promotor, gebruiker en klant, de toegang tot CVS eveneens voorzien in een praktische on-line handleiding (html), een
downloadbare handleiding (worddocument), de rubriek "CVS vragen en antwoorden", een rubriek "laatste info" i.v.m.
wijzigingen in de toepassing en specifieke informatie voor de onderwijsgebruikers.

De uiteindelijke CVS-pagina's op de webstek van het VDAB-ESF-Agentschap omvatten o.m. hoe toegang te krijgen tot
het systeem, toegang tot het klantendossier, richtlijnen , handleidingen, helpdesk, contactpersonen, opleidingsdata en
inschrijving, sociale prestaties deelnemers, onderwijs, vragen en antwoorden en telkens een overzicht van de gewijzigde
info in "laatste info".

De aanvragen om bijstand waren als worddocument ter beschikking op de webstek, maar konden nog niet elektronisch
via het internet ingevoerd en verwerkt worden.
Deze CVS-pagina's werden vanaf 31-10-2001 volledig geframed aangeboden op de VDAB-webstek. D.w.z. dat het
beheer van de informatie en de communicatie omtrent CVS volledig via het VDAB-ESF-Agentschap gebeurt. Technisch
en inhoudelijk blijft de VDAB echter verantwoordelijk voor het CVS.

Alle informatie en communicatie tussen de promotoren en de VDAB-ESF-regie geschiedt via de webstek. Bij belangrijke
aanvullingen en/of wijzigingen werden de promotoren eveneens via mail door de VDAB-ESF-regie op de hoogte
gebracht.


                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 18 -
                          Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap         10. Rapportering en saldering programma 2000-2006 voor het jaar 2000

  In 2000 werden de projecten uitgevoerd volgens de voorwaarden en richtlijnen die voorheen van kracht waren en
  uitgevaardigd door AEW.
  In 2001 werden deze projecten gesaldeerd en dit in samenwerking tussen de VDAB-ESF-regie en AEW. Behalve voor
  de onderwijsprojecten en CEVORA, werden de prestaties ingevoerd in AMI. De VDAB-ESF-regie heeft een overzicht van
  de AMI-gegevens aan elke promotor bezorgd om de saldering te uniformiseren.

  Voor zwaartepunt 1 was in totaal € 18.652.103 vastgelegd en € 7.993.758 voor zwaartepunt 2. In het
  Programmacomplement was respectievelijk € 25.500.000 en € 10.928.600 voorzien. De mindere vastlegging was het
  gevolg van het opgebruiken van de restmiddelen van het vorige programma in de eerste helft van 2000. Er werden aan
  82 promotoren 123 projecten toegewezen.

                                                8
  Na saldering werd voor zwaartepunt 1 een ESF-steun toegekend en betaald van € 14.206.690 en € 7.955.447 voor
  zwaartepunt 2. Dit is respectievelijk een bestedingsgraad t.o.v. het vastgelegde van 76,2 % voor zwpt 1 en 99,5 % voor
  zwpt 2.

  Resultaten 2000 van de gesaldeerde dossiers:
    Uitgesplitst naar acties9, uren en saldobedragen:

         Goedge-
Envelop-
         keurde        Zwpt 1 (preventief)           Zwpt 2 (curatief)             Totaal
 pe
         bijstand
               Acties    Uren      Saldo    Acties    Uren     Saldo   Acties    Uren      Saldo
Derden      5.836.215   2.459    501.855    1.824.628   2.196    537.380   2.431.884  4.655   1.039.235    4.256.512
VFSIPH       209.095    38     1.984      4.882    21     1.326     2.989    59     3.310      7.871
VIZO        172.777     0       0        0     0       0       0    0       0        0
Onderwijs    3.698.195   2.592   2.111.804    2.977.493     0       0       0  2.592   2.111.804    2.977.493
VDAB      16.729.579  10.015   1.964.651    9.399.687   5.956   1.153.868   5.520.574  15.971   3.118.519    14.920.261
Totaal     26.645.861  15.104   4.580.294   14.206.690   8.173   1.692.574   7.955.447  23.277   6.272.868    22.162.137


        Uitgesplitst naar prioritaire doelgroepen (man/vrouw, hoog-/laaggeschoold en min/plus 25 jaar):

         Acties    Totaal    Man     Vrouw    Laaggeschoold   Hooggeschoold    < 25 jaar   >= 25 jaar
       Zwpt 1      15.104    7.563     7.541       9.216       5.888     6.228      8.876
       Zwpt 2      8.173    3.769     4.404       4.869       3.304     2.525      5.648
       Totaal      23.277    11.332    11.945      14.085       9.192     8.753     14.524
       Percentage    100%     49%      51%        61%        39%      38%       62%
       Zonder onderwijs
       Zwpt 1      12.512     5.977    6.535        6.624        5.888   3.636      8.876
       Zwpt 2      8.173     3.769    4.404        4.869        3.304   2.525      5.648
       Totaal      20.685     9.746    10.939        11.493        9.192   6.161     14.524
       Percentage    100%      47%     53%         56%         44%    30%       70%
  In totaal hebben 72 promotoren een saldo aangevraagd voor 104 projecten.

                      11. Saldering 01-09-2001 – 31-12-2001

  Voor de eerste salderingsronde van de nieuwe toewijzingsperiode werden nieuwe formulieren en dito bijlagen
  ontworpen.
  Naast een algemeen luik bevat een salderingsdossier voortaan een luik voor de inhoudelijke rapportering, een luik voor
  financiële rapportering en tenslotte een luik waarin de promotor aantoont hoe hij aan de publicitaire verplichtingen
  voldaan heeft.
  Met betrekking tot de deelnemers (aantal, doelgroepkenmerken, cliënturen), stelt de regisseur de nodige gegevens ter
  beschikking gebaseerd op de CVS-invoer door de promotor. Dit betekent een administratieve vereenvoudiging en
  gelijkvormigheid.
  De saldering over deze periode kan pas opgevraagd worden tegen uiterlijk 2 april 2002 om de promotoren nog in staat te
  stellen de deelnemersgegevens over deze periode te corrigeren of aan te vullen.

  8
    reeds inbegrepen de bijkomende VDAB-saldering tengevolge de mindere restmiddelen van het vorige programma
  9
    actie: unieke deelnemer per project
                                             def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                   - 19 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                  12. Taak en rol projectregisseurs

Bij de voorbereiding van de oproep en de toewijzing van de projecten kwam de rol van de projectregisseurs reeds ter
sprake. De opdracht van de projectregisseurs situeert zich zowel op procedureel, als op inhoudelijk vlak.
Kernopdrachten zijn:

Toewijzing van projecten:
     analyse STC-beleidsplannen; opmaak van projectomschrijvingen
     beoordelen van de projectvoorstellen
     opmaak beslissingsvoorstellen; motivering tegenover de SWG
     toewijzing van de projecten
     optreden als 2° beoordelaar van projectvoorstellen binnen andere Europese programma's

Opvolging van de projecten:
    opvolgen van de projectuitvoering; toezicht op de naleving van de elementen aangegeven in het
    aanvraagdossier (programma) en de algemene en specifieke toewijzingscriteria
    realisatie van de acties: kwalitatieve en kwantitatieve objectieven; inbedding in trajectwerking
    bewaken van de CVS-invoer: nazicht en analyse
    monitoring en algemene sturing (niveau promotor, enveloppe, algemeen)
    projectbijsturing (project, promotor); eventueel aanpassen van de toewijzing

Ondersteuning en advies
    participatie m.b.t. het realiseren van de diverse beleidsdoelstellingen binnen het ESF-programma: optimaliseren
    trajectwerking en netwerking, verhogen transparantie werkveld, doelgroepenbereik, afstemming tussen de
    projecten
    ondersteuning van de promotoren op vlak van projectuitvoering en –ontwikkeling: eerste aanspreekpersoon
    voor de promotor i.v.m. elk aspect van ESF3, zwaartepunten 1&2 in Vlaanderen.

Rapportering en evaluatie
    meewerken aan de rapportering aan de diverse betrokken partijen: promotoren, actoren, Europese Commissie,
    Vlaams Beleid, STC's, Strategische Werkgroep, Monitoringcomité, enz.
    evalueren van de aangewende en de toegewezen Europese middelen (algemene kwalitatieve en kwantitatieve
    doelstellingen, gevolgde procedures, enz.)
    signaalfunctie naar beleid, kwaliteitsaudit en de dossiercontrolediensten

Benadering
    de projectregisseur vormt zich een beeld van de concrete projectuitvoering met het oog op bevestiging of
    bijsturing in functie van ESF Doelstelling 3 zwaartepunten 1&2 in het bijzonder en andere Europese projecten in
    het algemeen in Vlaanderen
    de aandacht gaat naar verleden (reeds gerealiseerd), heden (actuele werking) en toekomst (evolutie,
    actieplannen)
    niet enkel op basis van dossier, inhoudelijke rapportering (n.a.v. saldering) of CVS-gegevens, maar ook door
    middel van actieve participatie aan regionale overlegfora en projectbezoeken waarbij er maximale afstemming
    is met de kwaliteitsaudit.
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 20 -
                     Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                   13. Taak en rol kwaliteitsauditors

De kwaliteitsaudit stelt zich tot doel het kwaliteitsdenken en -handelen bij de promotoren te bevorderen waardoor hun
management (organisatieniveau) en de projectuitvoering kwalitatiever worden met het oog op een efficiënte besteding
van de (ESF-)middelen en de verhoging van de inzetbaarheid van de deelnemers (werkzoekenden).

De promotoren brengen de uitvoering (mensen, processen, samenwerkingsverbanden en inzet van middelen), meting
(klanten-, medewerkers- en bedrijfsresultaten) en bijsturing (innovatie en verbeteringen) van hun plannen en
doelstellingen (management) in kaart.

De aandachtsgebieden worden op basis van het EFQM-model gemeten en onderling vergeleken.

De kwaliteitsauditors onderzoeken en bevragen de promotoren omtrent de aandachtsgebieden.
Bij de evaluatieaudit vergelijken zij de realiteit op organisatieniveau (de werking van de organisatie in zijn totaliteit) met
het opgemaakte kwaliteitsdossier.
Tijdens de projectaudit gaan zij op een systematische wijze na of de projecten uitgevoerd worden volgens de
beschrijvingen in het kwaliteits- en aanvraagdossier.

Wat is vastgesteld, wordt vergeleken met de norm en geeft als resultaat de al dan niet conformiteit. De norm is de
resultante van het EFQM-model, de richtlijnen, de klant, het kwaliteitsdossier (past de promotor de principes toe die hij
beschreven heeft).

De resultaten worden besproken met de promotor en er wordt een verslag opgemaakt. Bij niet-conformiteit formuleert de
auditor een verbetervoorstel m.b.t. de aan te pakken aandachtsgebieden. De promotor formuleert zelf een corrigerende
actie en engageert zich tot het invoeren ervan via een realistische verbeteractie. De auditdienst volgt dit verder op.

De bevindingen m.b.t. de projectaudit worden aan de projectregisseur gecommuniceerd.

Indien, in het slechtste geval, de promotor weigert of in de onmogelijkheid verkeert de verbeteringen te implementeren in
zijn werking, zal de audit de directie hierover informeren. Dit kan tot gevolg hebben dat het organisatielabel ontnomen
wordt of dat men niet verder dergelijke projecten mag aanvragen of uitvoeren. Bij intrekking van organisatielabel wordt
de organisatie geschrapt van de promotorenlijst.

Zoals hoger aangehaald werd in een eerste fase (2001) de organisatielabeling op basis van een kwaliteitsdossier
uitgevoerd. Deze fase is quasi achter de rug waardoor het accent nu gelegd wordt op de evaluatie- en projectaudit ter
plaatse. Hierbij worden alle promotoren voor eind 2003 onderworpen aan de evaluatieaudit en wordt er minimaal 1
projectaudit verricht bij de promotoren die minstens 1 projecttoewijzing gekregen hebben.

De planning van deze audits worden vooraf en jaarlijks opgemaakt en in afspraak met de projectregisseurs (spreiding
met projectbezoeken).
Teneinde de promotoren niet onnodig te belasten met audits, bezoeken, controles, inspecties, … worden zonodig
afspraken gemaakt met de andere bevoegde diensten, actoren, …

De kwaliteitsaudit heeft tevens een signaal- en adviesfunctie naar het beleid, de projectregie en de verschillende
controlediensten.

In april 2001 heeft het kwaliteitsauditteam een 2-daagse residentiële training "externe VDAB-ESF-auditor EFQM"
gevolgd. Het gebruik van beoordelingstechnieken volgens het EFQM-model stond hierbij centraal. Deze opleiding werd
verzorgd door 2 gecertificeerde EFQM-assessoren van het Centrum voor Kwaliteitszorg Limburg. De deelnemers
hebben met succes de cursus gevolgd en verkregen allen een getuigschrift.
                                       def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                              - 21 -
                        Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                       14. Marketing en communicatie

In navolging van de het communicatieplan voor alle zwaartepunten, werd ook voor de zwaartepunten 1&2, een
communicatieplan opgesteld. Op basis hiervan volgt een overzicht van de belangrijkste marketing- en
communicatieactiviteiten voor het VDAB-ESF-Agentschap in 2001.

De eerste jaarhelft van de VDAB-ESF-regie stond in het teken van de opstart van het VDAB-ESF-Agentschap, de
organisatielabeling, de oproep tot indiening van projectvoorstellen en de bijsturing op het vlak van personeelsbezetting.

Van in het begin werd de elektronische kaart getrokken voor de communicatie naar de prioritaire doelgroep
(promotoren). Internet en e-mail staat centraal in de werking van de VDAB-ESF-regie.
Tevens bleek het grote belang van direct contact met het werkveld tijdens de aan de oproep gepaard gaande regionale
infovergaderingen. Hier op bleek tevens het nut van de door de beheersautoriteit toegeleverde publiciteitsmateriaal.

De communicatie naar en met het werkveld, de promotoren en het beleid is een mix van middelen die we hierna kort
beschrijven.

1. Affiche ESF3 in Vlaanderen
Door de beheersautoriteit zijn affiches ter beschikking gesteld. De VDAB-ESF-regie verdeelde 1.750 affiches onder de
promotoren (750 aan de "bestaande", 500 aan "nieuwe" promotoren die label behaald hebben en 500 voor de
onderwijsinstellingen). 250 exemplaren werden intern gebruikt (provinciale projectregisseurs) of in voorraad gehouden.

2. Documentenmap
De voor alle zwaartepunten aangemaakte mapjes werden gebruikt door de regisseurs en bij evenementen.
Deze mapjes werden op vraag eveneens verdeeld onder de promotoren.

3. Brochure
Ontwerp van en teksten voor een brochure voor alle zwaartepunten zijn klaar. Deze zal pas in 2002 beschikbaar zijn.

4. Regionale infovergaderingen
Deze hadden plaats in de tweede helft van mei naar aanleiding van en volgden op de publicatie van de oproep.. De
promotoren werden via e-mail, vermelding op de webstek en per briefwisseling op de hoogte gebracht.
Data, plaats en routebeschrijving werden op de webstek gepubliceerd.

5. Internet: webstek en e-mail
Begin april werd de webstek op het internet geplaatst.
                       10
Alle 333 promotoren, die ons hun e-mailadres opgegeven hebben, werden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

De webstek bood in de initiële fase info omtrent de werking van de VDAB-ESF-regie (organisatie en planning), de
oproep, de nieuwe procedure en de kwaliteitsauditing.

De initiële opmaak wordt nog steeds aangehouden. Volgende rubrieken zijn voorzien:
     Algemeen: wat is het en hoe werkt het; wie is wie; documenten; audit; organogram; tijdsplanning
     Oproep 2001-2003: aanvraagdossier; financiële criteria; projectomschrijvingen; toelichtingen; terminologie
     Voor promotoren: cliëntvolgsysteem; handleiding dossiermanager; melding adreswijziging; saldering 01-01-
     2001 - 31-08-2001; VDAB-opleidingenmanager
     Diversen: promotorenlijst; aanvraag tot erkenning; info over andere zwaartepunten; publicitaire verplichtingen;
     links naar webstekken van de partners

De rubriek "Documenten" omvat alle formulieren en toelichtingen m.b.t. de algemene informatie, de oproep, de
kwaliteitsaudit (charter, kwaliteitsdossier, …), het Cliëntvolgsysteem, de rapportering, de saldering en de Europese
verordeningen.
Gegroepeerd onder "Voor promotoren": VDAB Cliëntvolgsysteem (CVS); Dossiermanager; VDAB Opleidingenmanager;
melding adreswijziging; voorschotaanvragen; salderingsprocedure
10
   De promotoren dienen te beschikken over een internetaansluiting en een elektronische mail.
                                           def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                 - 22 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF AgentschapNavigatie en communicatie:
Een gebruikvriendelijke navigatie en vlotte communicatie met de VDAB-ESF-regie wordt bereikt door diverse tools zoals
contact (wie is wie) , mail ons (e-mailfunctie), help/faq (handleidingen en vragen&antwoorden per rubriek), een zoekrobot
en een sitemap.

Ontwikkeling (groei) van de webstek:
Per 08 mei 2001 werd de oproep gepubliceerd met een overzichtstabel van de projectomschrijvingen per STC-regio, de
aflaadbare projectomschrijvingen, oproepdocumenten, bijlagen en toelichtingen.
De 241 promotoren werden via e-mail en per gewone briefwisseling op de hoogte gebracht van de publicatie.

De vragen via e-mail of gesteld op de regionale vergaderingen werden individueel beantwoord en/of gepubliceerd. Op 18
juni waren er reeds 102 opgenomen en liep op tot 191 eind 2001.
De promotoren werden in de periode tussen 8 mei en 18 juni 3 keer via e-mail op de hoogte gebracht van belangrijke
wijzigingen en/of aanvullingen.

De webstek evolueerde van 22 pagina's op 29 maart 2001 naar 164 pagina's per 31 december 2001.
Het aantal aflaadbare bestanden (documenten, formulieren, …) groeide van 9 naar 87.

Het aantal bezoekers van de webstek wordt vanaf 01 mei 2001 gevolgd via een ingebouwde tag van CIM-Metriweb.
Hieronder vindt u het jaaroverzicht naar IP's (aantal pc's), bezoeken (aantal keren de webstek bezocht) en pagina's (het
aantal opgevraagde pagina's).

                 2001            IP's    Bezoeken    Pagina's
          Mei                  2.327       3.013    16.986
          Juni                  2.018       2.744    16.281
          Juli                   968       1.199     4.656
          Augustus                1.398       1.849     8.410
          September               2.248       3.025    12.560
          Oktober                3.034       4.172    18.181
          November                4.404       6.567    26.884
          December                3.335       4.892    17.351
          2001 totaal              19.732      27.461    121.309
          2001 gemiddeld per maand        2.467       3.433    15.164


Op de webstek is een zoekrobot voorzien. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de gratis dienstverlening via Atomz.com.
De rapporten hiervan worden eveneens bijgehouden. Deze rapporten bieden tot nu weinig relevante informatie, gezien
het geringe gebruik ervan. Een besluit zou kunnen zijn dat de bezoeker vlug vindt wat hij nodig heeft, zonder gebruik te
hoeven maken van de zoekrobot. De rapporten worden evenwel bijgehouden ter opvolging en eventuele bijsturing.
Info andere zwaartepunten:
Op de webstek staan hyperlinks naar de andere zwaartepunten, onder andere via een zelf aangemaakte versie van het
EPD-logo met hyperlinks. Tevens werden actuele informatie i.v.m. de andere zwaartepunten, EQUAL en artikel 6 onder
de aandacht gebracht.
Eveneens werd de "Family&Business Audit – Open Forum Dag" van 26 september (Gelijke kansen) op onze webstek als
enige on-line aangekondigd.
E-mail:
Zoals reeds vermeld wordt e-mail niet alleen frequent gebruikt om nieuwe zaken of updates op de webstek aan te
kondigen, maar ook als algemeen communicatiemiddelen tussen promotoren, partners en VDAB-ESF-regie-
medewerkers.
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 23 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

6. Interne communicatie
Vanaf september werd op de marketing en communicatieverantwoordelijke eveneens beroep gedaan om de interne
communicatie en werking te optimaliseren.

Enerzijds werd hiertoe structuur gegeven aan de projectregisseursvergaderingen door het voorzien van een vaste
persoon voor verslaggeving en agendabepaling, anderzijds werd er een vast vergaderritme afgesproken en toegepast.

In functie van een optimalisering van de werking werd er een "teambuilding-intiatief" op het getouw gezet.
Er werd een "2,5-daagse " georganiseerd waarbij de medewerkers in diverse werkgroepen teksten i.v.m. de werking van
de VDAB-ESF-regie dienden voor te bereiden en naar voor te brengen ter bespreking.

Er werd gewerkt rond de missie en de opdracht van de VDAB-ESF-regie, het eigen kwaliteitsdossier, wisselwerking
tussen projectregisseurs en auditors, stuurbording, rapporteringen saldering, de diverse databanken (onderlinge
verbanden, op elkaar afstembaar en linking), interne communicatie en efficiënt vergaderen.

                      15. Stuurbordinformatie

De eerste outputgegevens van de CVS-invoer waren ten gevolge van de opstart vanaf 1 september 2001, pas in
december beschikbaar. De stuurbording en monitoring is volledig afhankelijk van het Cliëntvolgsysteem en wordt vanaf
januari 2002 opgestart en verder op punt gesteld.

                 16. Financiering - Technische bijstand

De werking van de VDAB-ESF-regie werd volledig geprefinancierd door de VDAB.

De begroting voor 2001 werd geraamd op 1,59 miljoen €.

De effectieve kosten voor personeel, infrastructuur, ICT, webstek, consulting, organisatie seminaries, organisatie-audit,
werking, … bedragen 1,11 miljoen €.

De lagere uitgaven zijn het gevolg van de opstart (geen volledig jaar):
    pas vanaf 1 maart 2001 ter beschikking stelling van de medewerkers
    toepassing van het shoppingprincipe voor de beoordeling van de kwaliteitsdossiers "nieuwe" promotoren
    een aantal kosten zijn niet duidelijk toewijsbaar aan de VDAB-ESF-regie (interne opleiding personeel,
    vergaderkosten, …).
    de uitbouw van een eigen dossiervolgsysteem werd afgevoerd
    kosten voor publiciteit, promotie, seminaries en studiedagen was minimaal gezien het grootse deel van de
    activiteiten in 2001 gericht waren op de aanvragen, toewijzingen en organisatielabeling

De uitgaven voor consulting daarentegen overschreed de raming ten gevolge van de overstap naar "oproep voor
aanvragen ESF-bijstand".

De kosten i.v.m. CVS (systeemhardware en -software, opleiding CVS-gebruikers, administratie, voorbereiding, opmaak
handleidingen, coaching en ondersteuning, verlenen inzagerechten, …) zijn niet in bovenstaande uitgaven begrepen en
zijn op heden nog niet verrekend. Ook deze niet onaanzienlijke kosten werden door VDAB gedragen.

Van de Technische Bijstand ESF3 wordt voor 2001 (werking VDAB-ESF-regie en CVS) door VDAB 496.000 € ESF-
subsidie gevraagd.
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                             - 24 -
                   Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap                       17. Afkortingen

AEW:   Administratie Europa Werkgelegenheid van de Administratie Werkgelegenheid
AIW:   Algemene Inspectie Werkgelegenheid van de Administratie Werkgelegenheid
AMI:   Arbeidsmarkt Informatiemodel van de VDAB
AW:   Administratie Werkgelegenheid van het Vlaams ministerie
BKA:   Bureau voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling
CVS:   Cliëntvolgsysteem van de VDAB
EC:   Europese Commissie
EFQM:  European Foundation for Quality Management
ESF:   Europees Sociaal Fonds
EU:   Europese Unie
STC:   Subregionaal Tewerkstellingscomité
SWG:   Strategische werkgroep zwaartepunten 1&2 van ESF doelstelling 3
VDAB:  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VFSIPH: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
VMC:   Vlaams Monitoringcomité ESF doelstelling 3
                                   def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                           - 25 -
                       Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap


Bijlage 1: Lijst gelabelde promotoren op 31-12-200111
   AAROVA                   Oudenaarde     Kopa Limburg             Hasselt
   ACTA                    Kalmthout     Kopa Ronse              Ronse
   Actief Interim               Hasselt      Kopa Werkwillig           Oudenaarde
   Agora VCVL                 Heusden -Zolder Landelijke Thuiszorg          Leuven
   Alternatief                Hasselt      Lastek Belgium            Herentals
   Antwerps telematicacentrum (ATEL)     Antwerpen     Leerwerkplaats Kringloopcentrum   Izegem
   Archonaut                 Brugge       Limburgs Vormingscentrum Genk    Genk
   Argos                   Ieper       Loca Labora             Beernem
   ARKTOS regio Antwerpen           Antwerpen     Logis                Opglabbeek
   ARKTOS regio Limburg            Beringen      Lokaal Gezondheidsnetwerk      Geel
                                  Zuiderkempen LOGO
   ARKTOS regio Turnhout           Turnhout      Maatwerk               Maasmechelen
   ARKTOS regio Vlaams-Brabant        Leuven       Manpower Belgium           Brussel
   ARKTOS regio West-Vlaanderen        Oostende      Maritieme Site Oostende       Oostende
   ATB Limburg                Zonhoven      Meetjeslandse Leerwerkbedrijven   Eeklo
   ATB Oost-Vlaanderen            Gent        Megasource              Antwerpen
   ATB Regio Antwerpen            Wilrijk      Mentor                Kortrijk
   ATB Vlaams-Brabant/Brussel         Leuven       MIKST                Vilvoorde
   ATB West-Vlaanderen            Roeselaere     Ministerie van Justitie - PSC    Hoogstraten
                                  Hoogstraten
   B.L.I.T.S.                 Ramsel       Nationaal Verbond der        Brussel
                                  Voedingsdetaillisten (VDV)
   Basiseducatie Westhoek           Diksmuide     Nationale Boomgaarden Stichting   Hasselt
   Beeldhouwerscollectief Loods 13      Gent        NDO-VDKO               Meise
   Begeleid Werk               Gent        NIVO Brussel             Brussel
   Beschutte Werkplaats Tordale        Torhout      Noord-Limburgs Open Atelier     Overpelt
   Bewel                   Diepenbeek     NT2-Brussel             Brussel
   Blankedale                 Tienen       OCMW Antwerpen            Antwerpen
   BLM                    Genk        OCMW Blankenberge - jobkracht 10   Blankenberge
   BOM                    Antwerpen     OCMW Brugge             Brugge
   Bureau Maatwerk BV             HX Helmond     OCMW Dendermonde           Dendermonde
   CADOR                   Gent        OCMW Diksmuide            Diksmuide
   CBO 29 IGLcv                Zonhoven      OCMW Genk              Genk
   CBO De Poort                Leopoldsburg    OCMW Heusden-Zolder         Heusden-Zolder
   CBO Maasland                Maaseik      OCMW Kontich             Kontich
   CCV - Afdeling VOCA            Heverlee      OCMW Middelkerke - Sociaal Atelier  Middelkerke
   CEBOB De Link               Lovenjoel     OCMW Tongeren            Tongeren
   Centrale Intérimaire            Brussel      OCMW Wervik             Wervik
   Centrum Basiseducatie Antwerpen      Berchem      Onafhankelijke Thuiszorg       Willebroek
                                  Verenigingen
   Centrum Basiseducatie Brusselleer     Brussel      Opleidingscentrum De Wroeter     Kortessem
   Centrum Basiseducatie Genk         Genk        Opleidingscentrum van Solidariteit  Gent
                                  voor het Gezin
   Centrum Basiseducatie Hageland       Diest       Oranjehuis - Werkatelier       Heule - Kortrijk
   Centrum Basiseducatie Halle-        Buizingen     OTC Spoor Twee            Hamme (Bt.)
   Pajottenland
   Centrum Basiseducatie Heist-op-den-    Mechelen      Pajottenlands Centrum voor Gezins- & Lennik
   Berg-Lier-Mechelen                      Bejaardenhulp LEDA
   Centrum Basiseducatie Klein-Brabant    Willebroek     Pajottenlands Jongerencentrum    Lennik
   Rupelstreek Vaartland
   Centrum Basiseducatie Leerpunt Aalst    Aalst       PLUSPUNT               Asse
   Centrum Basiseducatie Leerpunt arr.    Dendermonde    Project Beroepsgerichte Vorming   Borgerhout
   Dendermonde

11
   De actuele lijst met adressen en e-mailgegevens vindt men op onze webstek
                                         def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                 - 26 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Centrum Basiseducatie Leuven       Leuven      PROMAT                Herentals
Centrum Basiseducatie Meetjesland    Eeklo      Provinciaal Domein Zilvermeer     Mol
Centrum Basiseducatie Midden-      Machelen     Psycho-Pedagogisch          Oostduinkerke
Brabant                          Consultatiebureau
Centrum Basiseducatie Ninove       Ninove      PWA Blankenberge - Zuienkerke     Blankenberge
Centrum Basiseducatie          Turnhout     Randstad Belgium           Borgerhout
Noorderkempen
Centrum Basiseducatie Oostende      Oostende     Randstad Tewerkstellingsprojecten   Brussel
Centrum Basiseducatie Vlaamse      Ronse      RDBB                 Brussel
Ardennen
Centrum Basiseducatie Waasland      Sint-Niklaas   RecuPC                Kessel-Lo
Centrum Basiseducatie Wijzer       Brugge      Regionaal Inzamelcentrum Volterra   Brugge
                             RIVO
Centrum Basiseducatie Zuiderkempen Geel          Route Trainingscentrum        Houthalen-
                                                Helchteren
Centrum voor Geestelijke      Geel         Rzoezie                Mechelen
Gezondheidszorg
Centrum voor Levensvorming Kortrijk Kortrijk       Salus Projects            AT Oss
                                                (Nederland)
Centrum voor Levensvorming Oost-     Sinaai-Waas   SECOM Services (Group 4 Training   Zaventem
Vlaanderen                        Services)
Centrum voor Opleiding tot Integratie  Ledeberg     Sociaal Bedrijvencentrum       Maasmechelen
                             Maasmechelen
Cervo Engineering            Antwerpen    Sociale Dienst voor Vreemdelingen   Oostende
Cevora                  Brussel     Sociale Familiezorg          Antwerpen
CMO-Antwerpen              Borgerhout    Sowel Thuiszorg            Antwerpen
CMO-Mechelen               Mechelen     SOWERA                Aarschot
COBOT                  Sint-Denijs-   Spit                 Kessel-Lo
                     Westrem
Consultatiebureau Turnhout KMSL     Turnhout     Spit Tewerkstelling          Kessel-Lo
                                                (Leuven)
Consultatiebureau voor          Leuven      Stad Gent - Lokaal          Gent
Gehandicapten                       Werkgelegenheidsbureau
Consultatiebureaus voor         Brugge      Stadsbestuur Blankenberge       Blankenberge
Gehandicapten West-Vlaanderen
CSA Coatings Service en Advies      Genk       Startbaan               Gent
CVO De Ledebaan-De Welvaert       Aalst      STEBO                 Genk
Daoust Interim              Brussel     Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen  Antwerpen
De Kiem                 Aarschot     Strategisch Plan Kempen        Turnhout
De Link                 Berchem     Streekplatform Haspengouw - TEP    Veulen-Heers
De Loods                 Machelen-Zulte 't Grote Plein             Lennik
De Nieuwe Volmacht            Mechelen     't Twijgje              Turnhout
De Pianofabriek             St.Gillis    Taallessen Nederlands aan Jonge    Brussel
                             Migranten
De Ploeg                 Brasschaat    TAU Fonds               Lennik
De Poort                 Kortrijk     Tecno Bouw              Turnhout
De Sleutel vzw Provincialaat der     Merelbeke    Tènce! Interim            Holsbeek
Broeders van Liefde
De Sluis Arbeidscentrum         Genk       Thuishulp               Brussel
De Sprong                Geel       TISO                 Antwerpen
De Steenschuit              Boom       TIVO                 Antwerpen
De Vest Consultatiebureau voor    Brussel    Ufsia                    Antwerpen
Gehandicapten
De Vlaspit Opleiding en Werkervaring Scherpenheuvel VCOK                    Gent
De Werkgaard               Gent       VDAB Aalst              Aalst
De Wissel                Laarne      VDAB Antwerpen            Antwerpen
Dienst Beroepsopleiding         Brussel     VDAB Brugge              Brugge
(Departement Onderwijs)
Dienst voor Gespecialiseerde       Hasselt     VDAB Commerciële Diensten       Brussel
Oriëntering LITP
                                      def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                            - 27 -
                  Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Econet Antwerpen           Halle        VDAB Gent               Gent
Econet Limburg            Bilzen       VDAB Hasselt             Hasselt
Econet Oost-Vlaanderen        Eeklo        VDAB Kortrijk             Kortrijk
Econet Vlaams Brabant        Halle        VDAB Leuven              Leuven
Educar                Berchem       VDAB Mechelen             Mechelen
Educatief Bosbouwcentrum       Hoeilaart      VDAB Oostende             Oostende
Groenendaal
EU-com                Houthalen-   VDAB Sint-Niklaas             Sint-Niklaas
                   Helchteren
Europees Centrum voor        Heusden-Zolder VDAB Tongeren               Tongeren
Restauratietechnieken
EVA (Emancipatie via Arbeid)     Brussel       VDAB Turnhout             Turnhout
FACW                 Lennik       VDAB Vilvoorde            Vilvoorde
Familiehulp             Brussel       Vedior Interim            Anderlecht
Familiezorg Oost-Vlaanderen     Gent        VELO                 Leuven
Familiezorg West-Vlaanderen     Brugge       VESOFO                Brussel
Fietsrijk/Kant-werk         Kortrijk      VIA                  Diepenbeek
Fonds voor Vakopleiding in de    Brussel       Via Verde               Beernem
Bouwnijverheid
Fusie Werkwinkel - Leerproject en  Diksmuide      Vitamine W              Antwerpen
Perspektief
Gezinszorg Villers          Antwerpen      VIZO                 Brussel
GOCI                 Aarschot      Vlaams Centrum voor Levensvorming Heusden-Zolder
Grijkoort Begeleid Werk       Kluisbergen     VOKANS                Brussel
Hivset Vormingscentrum        Turnhout      Vorming en Gemeenschap        Lennik
Hogeschool voor Wetenschap en    Sint-Katelijne-   Vormingscentrum CMO Leuven      Leuven
Kunst                Waver
IGO                 Leuven       Vormingsinstelling Autonome Centra  Lennik
                             (VIAC)
IGO-W                Leuven       Vormingsleergang voor Sociaal en   Kortrijk
                             Pedagogisch Werk
IKOO                 Dendermonde     Vreebos - CBO De Winning       Lummen
IN.TACTE               Oostende      Vrouwenwerk Posthof          Berchem
Intec Brussel            Brussel       Waak                 Kuurne
IPV (IVTA)              Anderlecht     Walden                Bierbeek
IPW                 Sint-Niklaas    Weerwerk O.T.P.            Brugge
Janssen Pharmaceutica        Beerse       Welkom                Sint-Niklaas
Jeugd en Stad            Brussel       Welzijnsregio Noord-Limburg      Overpelt
Jobcentrum West-Vlaanderen      Gits        Welzijnszorg Kempen          Turnhout
Jobhuis Halle-Vilvoorde       Halle        Werk-Ervaringsbedrijven W.E.B.    Turnhout
Kamer Bouw Limburg Dienstbetoon   Hasselt       Westlandia              Ieper
Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen       Wonen en Werken            Leuven
Antwerpen
Kamer van Koophandel Oost-     Dendermonde      Wonen en Werken Menen         Menen
Vlaanderen
Keerpunt              Hasselt        Wonen en Werken Tewerkstelling    Leuven
Keerpunt Gent            Gent        XatraX                Hasselt
Keerpunt Turnhout          Turnhout      Zonnestraal              Lennik
Konvert Interim           Kortrijk      Zorg - Saam              Leuven
Kopa Antwerpen            Antwerpen
                                     def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                            - 28 -
                    Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap


Bijlage 2: Overzicht cijfergegevens toewijzingen september 2001 - december 2003
Op de webstek wordt een detailoverzicht gepubliceerd met de toegewezen projecten: omschrijving, promotor, aantal
deelnemers, aantal cliënturen, doelgroep, …

Hierna volgen een aantal tabellen met cijfergegevens (globaal, per regio, per enveloppe) m.b.t. de toewijzingen na de
oproep van mei-juni 2001: ESF-subsidie, acties, uren, ...                   Algemeen overzicht toewijzingen 2002


                        Restmiddelen   Totaal
              Vooorzien                        Toewijzing
 Enveloppe                   voor 2002     beschikbaar               Rest
              2002                          2002
                        toegekend     2002
 Vlaanderen           37.900.301     9.257.131    47.157.432      46.744.837      412.596
 Derden STC           6.794.504     1.390.820    8.185.324       8.167.382      17.942
 Derden werkervaring       4.734.766     3.941.507    8.676.273       8.466.041      210.232
 Derden
                     0    1.001.353     1.001.353      1.001.353           0
 trajectbegeleiding
     Totaal derden     11.529.270     6.333.680    17.862.950      17.634.775      228.175
 VDAB              17.403.819     2.923.451    20.327.270      20.327.270         0
 VIZO               189.502         0     189.502        189.388        114
    STC-enveloppe      24.387.825     4.314.271    28.702.096      28.684.040      18.056
 VFSIPH             2.876.633         0    2.876.633       2.698.318      178.315
 Onderwijs            5.901.077         0    5.901.077       5.895.085       5.992
 Vlaanderen            100,00%      100,00%     100,00%        100,00%     100,00%
 Derden STC            17,93%       15,02%      17,36%        17,47%      4,35%
 Derden werkervaring        12,49%       42,58%      18,40%        18,11%      50,95%
 Derden
                   0,00%      10,82%       2,12%        2,14%       0,00%
 trajectbegeleiding
     Totaal derden      30,42%       68,42%      37,88%        37,73%       55,30%
 VDAB               45,92%       31,58%      43,11%        43,49%       0,00%
 VIZO                0,50%       0,00%      0,40%         0,41%       0,03%
    STC-enveloppe       64,35%       46,60%      60,86%        61,36%       4,38%
 VFSIPH               7,59%       0,00%      6,10%         5,77%       43,22%
 Onderwijs             15,57%       0,00%      12,51%        12,61%       1,45%
                                    def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                            - 29 -
                                        Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                 12
                                   Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "Totaal"

              10 Brussel 11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven 24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst     44 Gent   46 Sint-Niklaas 71 Limburg   Totaal
   Aantal deelnemers
   prev. 2002         424,0    3.156,0    751,0   1.495,0  2.281,0   1.274,0    886,0   1.122,0  1.683,0    881,0   1.760,0     1.857,0    2.785,0    20.355,0
   Aantal uren prev.
   2002           189.378   1.350.789   311.997   454.389  611.482   365.844   383.492  492.194  774.234   453.357   702.341     488.436  1.165.442    7.743.375
   ESF-subsidie prev.
   2002           652.275   5.093.032  1.008.969  1.633.340 2.602.566  1.149.425 1.319.671   1.948.982 2.797.066 1.486.793 2.652.963       1.773.940  4.018.143   28.137.166
   Percentage ESF-sub
   prev. 2002          42%      61%     75%     54%    62%     55%     64%     66%     73%    65%     52%       52%      62%       60%
   Aantal deelnemers
   curat. 2002         590,0    2.366,2    231,0   1.058,6   973,0    759,6    490,0   429,2    647,3    626,6   1.405,7      977,6    1.511,0    12.065,8
   Aantal uren curat.
   2002           222.890    579.537   79.703   276.444  277.389   193.136   172.177  187.324  220.946   172.715   439.005     305.724   509.178    3.636.168
   ESF-subsidie curat.
   2002           886.342   3.278.784   339.509  1.404.367 1.598.298   934.319   755.879  1.008.877 1.056.403   794.405 2.402.729      1.635.669  2.512.095   18.607.676
   Percentage ESF-sub
   curat. 2002         58%      39%     25%     46%    38%     45%     36%     34%     27%    35%     48%       48%      38%       40%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002      1.014,0    5.522,2    982,0   2.553,6  3.254,0   2.033,6   1.376,0   1.551,2  2.330,3   1.507,6   3.165,7     2.834,6    4.296,0    32.420,8
   Percentage totaal
   deelnemers 2002       3,1%     17,0%     3,0%    7,9%   10,0%     6,3%    4,2%    4,8%     7,2%   4,7%     9,8%       8,7%    13,3%     100,0%
   Totaal aantal uren
   2002           412.268   1.930.326   391.700   730.833  888.871   558.980   555.669  679.518  995.180   626.071 1.141.346       794.161  1.674.620   11.379.543
   Percentage totaal
   uren 2002          3,6%     17,0%     3,4%    6,4%    7,8%     4,9%    4,9%    6,0%     8,7%   5,5%    10,0%       7,0%    14,7%     100,0%
   Totale ESF-subsidie
   2002          1.538.617   8.371.816  1.348.477  3.037.706 4.200.864  2.083.745 2.075.550   2.957.860 3.853.469 2.281.198 5.055.692       3.409.609  6.530.238   46.744.841
   Percentage ESF-sub
   2002            3,3%     17,9%     2,9%    6,5%    9,0%     4,5%    4,4%    6,3%     8,2%   4,9%    10,8%       7,3%    14,0%     100,0%
   Totale ESF-sub sept-
   dec 2001         595.090   3.325.380   527.286  1.149.248 1.634.906   785.391   871.007  1.162.800 1.620.937   922.608 1.891.510      1.282.343  2.553.342   18.321.848
   ESF-sub prev. sept-
   dec 2001         246.715   2.084.218   400.643   643.522 1.055.921   442.116   583.744  791.525 1.196.326    615.632 1.060.143       698.884  1.613.780   11.433.170
   ESF-sub curat. sept-
   dec 2001         348.375   1.241.162   126.642   505.726  578.985   343.275   287.263  371.275  424.611   306.976   831.367     583.459   939.562    6.888.678
12
  de projecten werkervaring, trajectbegeleiding en screening worden volgens aantal deelnemers gesubsidieerd; op basis van de exemplarische omschrijving van deze trajectonderdelen werd gerekend met de
standaard duurtijd om het totale aantal uren te bepalen.
Voor VDAB en onderwijs werden de totale toewijzingen indicatief uitgesplitst per regio en dit volgens de gegevens verstrekt in het aanvraagdossier.
                                                                             def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                 - 30 -
                                          Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                  13
                                   Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "Derden"

                10 Brussel 11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven 24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst 44 Gent      46 Sint-Niklaas 71 Limburg Totaal
   Aantal deelnemers
   prev. 2002           260,0     507,0    289,0    669,0    207,0   509,0   207,0     188,0    183,0  297,0   430,0      339,0    553,0   4.638,0
   Aantal uren prev. 2002    81.098    250.342   82.124   68.880    96.385  119.835   85.598    67.113  110.721   97.838  148.536      97.611  213.689 1.519.770
   ESF-subsidie prev.
   2002             249.431    851.859   246.396   259.550   275.630  325.591  264.337   329.040  294.979 284.673    504.558     350.572  726.222 4.962.839
   Percentage ESF-sub
   prev. 2002           42%      63%     71%     47%     50%    72%    71%      63%     57%   60%    63%       74%     61%      61%
   Aantal deelnemers
   curat. 2002          348,0     390,0    115,0    618,0    103,0   184,0   150,0     68,0    164,0  273,0   334,0      184,0    401,0   3.332,0
   Aantal uren curat. 2002   110.660    126.550   35.023   77.060    52.641   39.750   42.911    36.231  68.904   64.001  75.887      38.898  130.254   898.770
   ESF-subsidie curat.
   2002             338.055    492.679   101.134   292.745   273.736  123.944  106.107   195.908  218.621 189.051    291.029     124.082  457.453 3.204.542
   Percentage ESF-sub
   curat. 2002           58%      37%     29%     53%     50%    28%    29%      37%     43%   40%    37%       26%     39%      39%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002        608,0     897,0    404,0   1.287,0    310,0   693,0   357,0     256,0    347,0  570,0   764,0      523,0    954,0   7.970,0
   Percentage totaal
   deelnemers 2002        7,6%     11,3%     5,1%    16,1%    3,9%    8,7%   4,5%     3,2%     4,4%   7,2%   9,6%       6,6%   12,0%   100,0%
   Totaal aantal uren 2002   191.758    376.892   117.147   145.940   149.026  159.585  128.509   103.344  179.625 161.839    224.423     136.509  343.943 2.418.540
   Percentage totaal uren
   2002              7,9%     15,6%     4,8%    6,0%    6,2%    6,6%   5,3%     4,3%     7,4%   6,7%   9,3%       5,6%   14,2%   100,0%
   Totale ESF-subsidie
   2002             587.486   1.344.537   347.530   552.295   549.366  449.535  370.445   524.948  513.600 473.724    795.587     474.654 1.183.675 8.167.381
   Percentage ESF-sub
   2002              7,2%     16,5%     4,3%    6,8%    6,7%    5,5%   4,5%     6,4%     6,3%   5,8%   9,7%       5,8%   14,5%   100,0%
   Totale ESF-sub sept-
   dec 2001           188.707    510.126   112.294   151.795   187.667  140.459  180.788   188.563  245.908 191.576    260.435     144.099  420.127 2.922.545
   ESF-sub prev. sept-dec
   2001             78.642    314.103   79.090   62.598    96.433  100.384  139.705   117.319  140.050 114.096    173.009     101.922  250.321 1.767.673
   ESF-sub curat. sept-
   dec 2001           110.065    196.023   33.204   89.196    91.234   40.075   41.082    71.245  105.858   77.480  87.426      42.177  169.806 1.154.872
13
 exclusief trajectbegeleiding en werkervaring. De projecten screening worden volgens aantal deelnemers gesubsidieerd; op basis van de exemplarische omschrijving van deze trajectonderdelen werd gerekend
met de standaard duurtijd om het totale aantal uren te bepalen.
                                                                             def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                 - 31 -
                                        Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                    14
                                  Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "Werkervaring"

              11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven 24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst 44 Gent       46 Sint-Niklaas 71 Limburg   Totaal
   Aantal deelnemers
   prev. 2002           22,0     0,0     7,0    19,0    3,0   10,0      13,0    6,0   15,0      27,0       11,0     24,0       157,0
   Aantal uren prev.
   2002             33.000      0    10.500   28.500   4.500  15.000     19.500   9.000  22.500     40.500      16.500    36.000       235.500
   ESF-subsidie prev.
   2002            190.872      0    60.732   164.844   26.028  86.760    112.788  52.056 130.140     234.252      95.436   208.224     1.362.132
   Percentage ESF-
   sub prev. 2002         17%      0%     8%     20%     6%    23%      28%    16%   30%      16%        8%      19%        16%
   Aantal deelnemers
   curat. 2002          109,2     11,0    75,6    77,0    43,6   33,0      33,2   31,3   35,6     137,7      126,6     105,0       818,8
   Aantal uren curat.
   2002            163.800    16.500   113.400   115.500   65.400  49.500     49.800  46.950  53.400    206.550     189.900   157.500     1.228.200
   ESF-subsidie curat.
   2002            947.419    95.436   655.906   668.052  378.274  286.308    288.043  271.559 308.866 1.194.685       1.098.382   910.980     7.103.909
   Percentage ESF-
   sub curat. 2002        83%     100%     92%     80%    94%    77%      72%    84%   70%      84%       92%      81%        84%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002        131,2     11,0    82,6    96,0    46,6   43,0      46,2   37,3   50,6     164,7      137,6     129,0       975,8
   Percentage totaal
   deelnemers 2002        13,4%    1,1%    8,5%    9,8%    4,8%   4,4%      4,7%   3,8%   5,2%     16,9%      14,1%     13,2%       100,0%
   Totaal aantal uren
   2002            196.800    16.500   123.900   144.000   69.900  64.500     69.300  55.950  75.900    247.050     206.400   193.500     1.463.700
   Percentage totaal
   uren 2002           13,4%    1,1%    8,5%    9,8%    4,8%   4,4%      4,7%   3,8%   5,2%     16,9%      14,1%     13,2%       100,0%
   Totale ESF-
   subsidie 2002       1.138.291   95.436   716.638   832.896  404.302  373.068    400.831  323.615 439.006 1.428.937       1.193.818  1.119.204     8.466.041
   Percentage ESF-
   sub 2002           13,4%    1,1%    8,5%    9,8%    4,8%   4,4%      4,7%   3,8%   5,2%     16,9%      14,1%     13,2%       100,0%
   Totale ESF-sub
   sept-dec 2001        358.608    31.812   238.879   277.632  134.767  124.356     87.338  72.300 146.335     476.312     397.939   373.068     2.719.348
   ESF-sub prev.
   sept-dec 2001        57.840      0    20.244   54.948   8.676  28.920     20.244    0  43.380     78.084      31.812    69.408       413.556
   ESF-sub curat.
   sept-dec 2001        300.768    31.812   218.635   222.684  126.091  95.436     67.094  72.300 102.955     398.228     366.127   303.660     2.305.792
14
 de projecten werkervaring worden volgens aantal deelnemers gesubsidieerd; op basis van de exemplarische omschrijving van deze trajectonderdelen werd gerekend met de standaard duurtijd om het totale
aantal uren te bepalen.
                                                                               def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                 - 32 -
                                            Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                            15
                                  Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "Trajectbegeleiding"

                11 Antwerpen   12 Mechelen   13 Turnhout   22 Leuven   24 Vilvoorde   31 Brugge   34 Kortrijk 44 Gent 46 Sint-Niklaas 71 Limburg Totaal
   Aantal deelnemers
   prev. 2002             120,0      20,0       20,0      13,0       75,0      60,0     20,0   94,0      5,0   127,0   554,0
   Aantal uren prev. 2002       4.800       800       800      520       3.000     2.400     800   3.760      200   2.780   19.860
   ESF-subsidie prev.
   2002                65.775     10.438      9.227     6.289      20.427    13.526     6.276  39.404     1.838   32.186  205.386
   Percentage ESF-sub
   prev. 2002              12%       87%       25%      14%        27%      64%     17%    31%      20%    42%      21%
   Aantal deelnemers
   curat. 2002             893,0       3,0       63,0      80,0      161,0      83,0    100,0   234,0      20,0   155,0   1.792,0
   Aantal uren curat. 2002      35.720       120      2.520     3.200       6.440     3.320    4.000   9.360      800   4.860   70.340
   ESF-subsidie curat.
   2002               494.065      1.566      28.250    38.506      55.477     7.742    31.379  87.325     7.352   44.308  795.970
   Percentage ESF-sub
   curat. 2002             88%       13%       75%      86%        73%      36%     83%    69%      80%    58%      79%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002          1.013,0      23,0       83,0      93,0      236,0     143,0    120,0   328,0      25,0   282,0   2.346,0
   Percentage totaal
   deelnemers 2002          43,2%       1,0%      3,5%      4,0%       10,1%     6,1%     5,1%  14,0%      1,1%   12,0%   100,0%
   Totaal aantal uren 2002      40.520       920      3.320     3.720       9.440     5.720    4.800  13.120     1.000   7.640   90.200
   Percentage totaal uren
   2002                44,9%       1,0%      3,7%      4,1%       10,5%     6,3%     5,3%  14,5%      1,1%    8,5%   100,0%
   Totale ESF-subsidie
   2002               559.840     12.003      37.478    44.795      75.904    21.268    37.655 126.728      9.191   76.494 1.001.355
   Percentage ESF-sub
   2002                55,9%       1,2%      3,7%      4,5%       7,6%     2,1%     3,8%  12,7%      0,9%    7,6%   100,0%
   Totale ESF-sub sept-
   dec 2001             186.613      4.001      12.493    14.932      25.301     7.089    12.552  18.570     3.064   7.982  292.597
   ESF-sub prev. sept-dec
   2001                21.925      3.479      3.076     2.096       6.809     4.509    2.092  10.504      613   3.668   58.771
   ESF-sub curat. sept-
   dec 2001             164.688       522      9.417    12.835      18.492     2.581    10.460   8.066     2.451   4.314  233.826
15
 de projecten trajectbegeleiding worden volgens aantal deelnemers gesubsidieerd; op basis van de exemplarische omschrijving van deze trajectonderdelen werd gerekend met de standaard duurtijd om het totale
aantal uren te bepalen.
                                                                                    def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                      - 33 -
                                         Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                  16
                                   Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "VFSIPH"

             10 Brussel 11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven    24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst 44 Gent 46 Sint-Niklaas 71 Limburg   Totaal
   Aantal
   deelnemers prev.
   2002            13,0     85,0     5,0     17,0    291,0      80,0     50,0   28,0    62,0   72,0  146,0     144,0     44,0      1.037,0
   Aantal uren prev.
   2002           13.416    30.220    3.750    3.196    43.187     29.220     3.618   4.893  10.023   2.492  15.750     6.103    35.610      201.478
   ESF-subsidie
   prev. 2002        59.778   271.823   18.525    30.650   384.425     94.854    21.016  38.929   80.219  20.699 119.039     42.548   163.543     1.346.048
   Percentage ESF-
   sub prev. 2002       56%      63%     56%     71%     66%      55%      17%    52%    55%    31%   30%      38%     41%        50%
   Aantal
   deelnemers
   curat. 2002        10,0     51,0     4,0     7,0    204,0      88,0     55,0   27,0    51,0  174,0  322,0     183,0     74,0      1.250,0
   Aantal uren curat.
   2002           13.008    18.488    3.000    1.316    23.469     22.260    27.002   4.583   8.236   5.816  38.098     9.285    46.280      220.841
   ESF-subsidie
   curat. 2002       47.214   157.978   14.820    12.620   200.983     77.231    106.027  36.542   65.922  46.522 278.686     68.308   239.419     1.352.272
   Percentage ESF-
   sub curat. 2002      44%      37%     44%     29%     34%      45%      83%    48%    45%    69%   70%      62%     59%        50%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002      23,0     136,0     9,0     24,0    495,0     168,0     105,0   55,0   113,0   246,0  468,0     327,0    118,0      2.287,0
   Percentage totaal
   deelnemers 2002      1,0%     5,9%    0,4%     1,0%    21,6%     7,3%     4,6%   2,4%    4,9%  10,8%  20,5%     14,3%     5,2%       100,0%
   Totaal aantal
   uren 2002        26.424    48.708    6.750    4.512    66.656     51.480    30.620   9.476  18.259   8.307  53.848    15.389    81.890      422.319
   Percentage totaal
   uren 2002         6,3%     11,5%    1,6%     1,1%    15,8%     12,2%     7,3%   2,2%    4,3%   2,0%  12,8%     3,6%    19,4%       100,0%
   Totale ESF-
   subsidie 2002      106.993   429.802   33.345    43.270   585.407    172.085    127.043  75.470  146.141  67.221 397.725    110.856   402.962     2.698.319
   Percentage ESF-
   sub 2002         4,0%     15,9%    1,2%     1,6%    21,7%     6,4%     4,7%   2,8%    5,4%   2,5%  14,7%     4,1%    14,9%       100,0%
   Totale ESF-sub
   sept-dec 2001      35.664   143.121   11.004    14.423   195.136     57.098    46.804  33.432   61.444  22.407 132.575     36.952   134.321       924.380
   ESF-sub prev.
   sept-dec 2001      19.926    90.535    6.113    10.217   128.142     31.470     9.552  17.432   33.742   6.900  39.680    14.183    54.514      462.403
   ESF-sub curat.
   sept-dec 2001      15.738    52.586    4.891    4.207    66.994     25.628    37.252  16.000   27.703  15.507  92.895    22.769    79.806      461.977
16
   de projecten op de "enveloppe VFSIPH" worden gerealiseerd door derden-promotoren
                                                                             def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                  - 34 -
                                            Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                       17
                                      Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "VDAB"

             10 Brussel 11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven 24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst           44 Gent   46 Sint-Niklaas 71 Limburg   Totaal
   Aantal
   deelnemers prev.
   2002           114,0     2.000,0     280,0     588,0   1.619,0    496,0      436,0   698,0  1.105,0   322,0      819,0     1.134,0    1.624,0    11.235,0
   Aantal uren prev.
   2002           48.934    514.127    82.973    170.793   294.630    97.539    122.986    220.648  336.200   137.767     253.545     165.512   361.533    2.807.187
   ESF-subsidie
   prev. 2002       247.118   2.596.340    419.013    862.506 1.487.883     492.571    621.078   1.114.270 1.697.808  695.723 1.280.400        835.834  1.825.743   14.176.287
   Percentage ESF-
   sub prev. 2002       33%       69%      77%      68%     78%      62%       71%    70%    78%      74%     70%       71%      68%        70%
   Aantal
   deelnemers
   curat. 2002        232,0      923,0     98,0     295,0   509,0     283,0      169,0   301,0   301,0   144,0      378,0      464,0     776,0      4.873,0
   Aantal uren curat.
   2002           99.222    234.979    25.060    82.148   82.579    59.286    49.444    96.710   92.856   49.498     109.110      66.841   170.284    1.218.017
   ESF-subsidie
   curat. 2002       501.073   1.186.643    126.553    414.845   417.022    299.394    249.694    488.385  468.922   249.967     551.005     337.545   859.936    6.150.984
   Percentage ESF-
   sub curat. 2002      67%       31%      23%      32%     22%      38%       29%    30%    22%      26%     30%       29%      32%        30%
   Totaal aantal
   deelnemers 2002      346,0     2.923,0     378,0     883,0   2.128,0    779,0      605,0   999,0  1.406,0   466,0     1.197,0     1.598,0    2.400,0    16.108,0
   Percentage totaal
   deelnemers 2002      2,1%      18,1%     2,3%     5,5%    13,2%     4,8%      3,8%    6,2%   8,7%    2,9%      7,4%       9,9%    14,9%     100,0%
   Totaal aantal
   uren 2002        148.156    749.106    108.033    252.941   377.209    156.825    172.430    317.358  429.056   187.265     362.655     232.353   531.817    4.025.204
   Percentage totaal
   uren 2002         3,7%      18,6%     2,7%     6,3%    9,4%     3,9%      4,3%    7,9%   10,7%    4,7%      9,0%       5,8%    13,2%     100,0%
   Totale ESF-
   subsidie 2002      748.191   3.782.983    545.566   1.277.351 1.904.905     791.965    870.772   1.602.655 2.166.730  945.690 1.831.405       1.173.379  2.685.679   20.327.271
   Percentage ESF-
   sub 2002         3,7%      18,6%     2,7%     6,3%    9,4%     3,9%      4,3%    7,9%   10,7%    4,7%      9,0%       5,8%    13,2%     100,0%
   Totale ESF-sub
   sept-dec 2001      332.340   1.680.367    242.335    567.388   846.141    351.784    386.789    711.885  962.442   420.067     813.493     521.204  1.192.954    9.029.189
   ESF-sub prev.
   sept-dec 2001      109.768   1.153.271    186.122    383.117   660.904    218.796    275.877    494.949  754.151   309.034     568.742     371.270   810.978    6.296.978
   ESF-sub curat.
   sept-dec 2001      222.572    527.096    56.214    184.270   185.237    132.988    110.912    216.936  208.291   111.033     244.751     149.934   381.976    2.732.211
17
   Voor VDAB en onderwijs werden de totale toewijzingen indicatief uitgesplitst per regio en dit volgens de gegevens verstrekt in het aanvraagdossier.
                                                                                    def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                      - 35 -
                                             Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                       Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "VIZO"

              12 Mechelen    13 Turnhout     22 Leuven     24 Vilvoorde     33 Oostende    34 Kortrijk     41 Aalst      44 Gent      46 Sint-Niklaas Totaal
Aantal deelnemers prev.
2002                 45,0        33,0       16,0        26,0        55,0        66,0         21,0       57,0       65,0      384,0
Aantal uren prev. 2002       5.400       3.960       1.920        3.120        6.600       7.920         2.520       6.840       7.800      46.080
ESF-subsidie prev. 2002      22.194       16.276       7.891       12.823       27.126      32.551       10.357       28.112       32.058      189.389
Percentage ESF-sub prev.
2002                100%        100%       100%         100%        100%       100%        100%         100%       100%       100%
Aantal deelnemers curat.
2002                 0,0          0,0        0,0         0,0       0,0          0,0        0,0        0,0        0,0       0,0
Aantal uren curat. 2002          0         0         0          0         0         0         0         0         0        0
ESF-subsidie curat. 2002         0         0         0          0         0         0         0         0         0        0
Percentage ESF-sub curat.
2002                 0%          0%        0%          0%       0%          0%         0%        0%        0%        0%
Totaal aantal deelnemers
2002                 45,0        33,0       16,0        26,0        55,0        66,0         21,0       57,0       65,0      384,0
Percentage totaal
deelnemers 2002           11,7%       8,6%       4,2%         6,8%        14,3%       17,2%         5,5%     14,8%        16,9%      100,0%
Totaal aantal uren 2002       5.400       3.960       1.920        3.120        6.600       7.920         2.520       6.840       7.800      46.080
Percentage totaal uren
2002                11,7%       8,6%       4,2%         6,8%        14,3%       17,2%         5,5%     14,8%        16,9%      100,0%
Totale ESF-subsidie 2002      22.194       16.276       7.891       12.823       27.126      32.551       10.357       28.112       32.058      189.389
Percentage ESF-sub 2002       11,7%       8,6%       4,2%         6,8%        14,3%       17,2%         5,5%     14,8%        16,9%      100,0%
Totale ESF-sub sept-dec
2001                8.878       6.510       3.156        5.129       10.850      13.020         4.143     11.245       12.823      75.756
ESF-sub prev. sept-dec
2001                8.878       6.510       3.156        5.129       10.850      13.020         4.143     11.245       12.823      75.756
ESF-sub curat. sept-dec
2001                   0         0         0          0         0         0         0         0         0        0
                                                                                               def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                         - 36 -
                                            Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap
                                                                        18
                                     Overzicht toewijzingen 2002 en sept-dec 2001 "Onderwijs"

                10 Brussel 11 Antwerpen 12 Mechelen 13 Turnhout 22 Leuven 24 Vilvoorde 31 Brugge 33 Oostende 34 Kortrijk 41 Aalst 44 Gent           46 Sint-Niklaas 71 Limburg Totaal
   Aantal deelnemers prev.
   2002                37,0      422,0     112,0     161,0    116,0     85,0    123,0    140,0     241,0  154,0   187,0      159,0    413,0     2.350,0
   Aantal uren prev. 2002     45.930     518.300    136.950    196.260   146.340    108.630   153.890   173.440   299.570 190.240   233.410     194.710  515.830   2.913.500
   ESF-subsidie prev. 2002     95.947    1.116.363    292.403    394.399   275.604    177.132   312.953   326.829   633.177 345.201   447.197     415.654 1.062.224   5.895.086
   Percentage ESF-sub
   prev. 2002            100%      100%     100%     100%    100%     100%     100%     100%     100%  100%    100%       100%    100%      100%
   Aantal deelnemers curat.
   2002                0,0       0,0      0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0   0,0    0,0        0,0    0,0       0,0
   Aantal uren curat. 2002        0        0       0       0      0        0     0       0      0   0     0         0     0        0
   ESF-subsidie curat. 2002       0        0       0       0      0        0     0       0      0   0     0         0     0        0
   Percentage ESF-sub
   curat. 2002             0%       0%      0%      0%     0%      0%     0%      0%      0%   0%     0%        0%     0%       0%
   Totaal aantal deelnemers
   2002                37,0      422,0     112,0     161,0    116,0     85,0    123,0    140,0     241,0  154,0   187,0      159,0    413,0     2.350,0
   Percentage totaal
   deelnemers 2002          1,6%      18,0%     4,8%     6,9%    4,9%     3,6%    5,2%     6,0%     10,3%  6,6%    8,0%       6,8%   17,6%    100,0%
   Totaal aantal uren 2002     45.930     518.300    136.950    196.260   146.340    108.630   153.890   173.440   299.570 190.240   233.410     194.710  515.830   2.913.500
   Percentage totaal uren
   2002               1,6%      17,8%     4,7%     6,7%    5,0%     3,7%    5,3%     6,0%     10,3%  6,5%    8,0%       6,7%   17,7%    100,0%
   Totale ESF-subsidie
   2002              95.947    1.116.363    292.403    394.399   275.604    177.132   312.953   326.829   633.177 345.201   447.197     415.654 1.062.224   5.895.086
   Percentage ESF-sub
   2002               1,6%      18,9%     5,0%     6,7%    4,7%     3,0%    5,3%     5,5%     10,7%  5,9%    7,6%       7,1%   18,0%    100,0%
   Totale ESF-sub sept-dec
   2001              38.379     446.545    116.961    157.759   110.242    70.853   125.181   130.732   253.271 138.080   178.879     166.262  424.890   2.358.034
   ESF-sub prev. sept-dec
   2001              38.379     446.545    116.961    157.759   110.242    70.853   125.181   130.732   253.271 138.080   178.879     166.262  424.890   2.358.034
   ESF-sub curat. sept-dec
   2001                 0        0       0       0      0        0     0       0      0   0     0         0     0        0
18
   Voor VDAB en onderwijs werden de totale toewijzingen indicatief uitgesplitst per regio en dit volgens de gegevens verstrekt in het aanvraagdossier.
                                                                                  def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                                                     - 37 -
                       Jaarverslag 2001 VDAB-ESF Agentschap

Bijlage 3: Grafieken gebruik webstek


                      IP's

 5000
 4500
 4000
 3500
 3000
 2500                                     IP's
 2000
 1500
 1000
  500
   0                         r
               i
           ni
                         r
     ei
                        er
                        r
                        s
               l
                       be


                       be
                       be
              Ju


                       tu
          Ju
     M
                      ob


                      m


                      m
                   s

                     em
                  gu
                     kt


                     ve


                    ce
                    O
                    pt
                 Au
                   No


                   De
                   Se
                     Bezoeken

 7000
 6000
 5000
 4000
                                     Bezoeken
 3000
 2000
 1000
  0
                     r
                    li
           ni
                    r
     ei
                   er
                    r
                   us
                   be

                  be
                  be
                  Ju
         Ju
     M
                 ob
                  st
                 m

                 m
                em
                gu
                kt

                ve

               ce
               O
               pt
              Au
              No

              De
              Se
                     Pagina's

 30000
 25000
 20000
 15000                                  Pagina's
 10000
  5000
   0
                      r
                      i
           ni
                     r
       ei
                    er
                     r
                    us
               l
                    be

                   be
                   be
              Ju
          Ju
     M
                  ob
                   st
                  m

                  m
                 em
                 gu
                 kt

                 ve

                ce
                O
                pt
               Au
               No

               De
               Se
                                        def2b0d8-3da9-4831-95cf-9370b3388283.doc
                              - 38 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:53
posted:11/22/2011
language:Dutch
pages:38