TEORIJA TRO�KOVA by 4oKeQr

VIEWS: 73 PAGES: 83

									TEORIJA TROŠKOVA
  teorija troškova prouĉava kretanje troškova u
  odnosu na proizvodnju i njihov utjecaj na
  prihode poduzeća
  intenzivno raĉunanje troškova –kraj 19.i
  poĉ.20.st. → prve gosp.krize u
  kapit.zemljama
  pojava industrijskih poduzeća → nastanak
  knjigovodstva troškova
Bitne karakteristike:
  troškovi su vrijednosni (novĉani) izraz ulaganja
  elemenata proizvodnje koji nastaju radi stvaranja
  novih uĉinaka i ostvarivanja dobiti
  troškovi su baza za utvrĊivanje cijene dobara
  svaka jedinica troška smanjuje profit poduzeća
  za svaku razinu proizvodnje treba težiti odabiru
  najjeftinije kombinacije ulaganja
  troškove promatramo kroz tri vremenska razdoblja
  (trenutaĉni, kratki i dugi rok)
               TROŠKOVI          PREMA NAĈINU  PREMA UĈINCIMA   PREMA
PREMA PORIJEKLU   REAGIRANJA NA   RADI KOJIH   SLOŢENOSTI
           PROIZVODNJU    NASTAJU    STRUKTURE
 MATERIJALNI
            FIKSNI     IZRAVNI    JEDNOSTAVNI
STALNIH SREDSTAVA
           VARIJABILNI     OPĆI     SLOŢENI
   RADA
Vrste troškova prema porijeklu:
1.  Materijalni troškovi
2.  Troškovi stalnih sredstava
3.  Troškovi rada
1. Materijalni troškovi
a) osnovnog i pomoćnog materijala, energije,
  ambalaže, inventara i sl.
 služe u proizvodnji

 vrijednost troškova prenosi se na proizvod

TM (trošak materijala) = qm x cm (koliĉina
  x cijena materijala)
Cijena materijala
- temelji se uglavnom na tržišnim cijenama po kojima se
  materijal nabavlja
materijal nabavljen na tržištu uraĉunava se u troškove
  po nabavnoj cijeni

nabavna cijena = kupovna cijena+trošak dopreme
  poljoprivredna proizvodnja
– koristi i netržišne materijale – materijali vlastite
proizvodnje koji nemaju poznatu tržišnu cijenu
- trošak materijala iz vlastite proizvodnje uraĉunava se
u troškove po neto prodajnoj cijeni (procjenjuje se po kojoj
  cijeni bi se mogao prodati na tržištu, oduzima se trošak
  dopreme i dobiva se cijena mat.iz vlastite proizvodnje)

neto prodajna cijena = trţišna cijena – trošak dopreme
Primjer materijalnih troškova trgovinskog poduzeća

konto  Naziv troška     2009       2008       indeks     Plan 2010
4003  Potrošni materijal       4 549      7 324       62     5 000
4004  Uredski materijal       50 030      44 924      111     45 000
4005  Kalo,rasip,lom        126 419      69 132      183     90 000
4007  Mat.za održavanje       58 763      36 907      159     60 000
4010  Elektriĉna energija     452 078     407 705      111    430 000
4011  Plin za grijanje       62 229      48 192      129     60 000
4012  Plin za viliĉare       11 047        -       -     11 000
4014  Dizel goriva         57 680      80 814       71     60 000
4050  Radna odjeća          7 781      45 060       17     10 000
4105  Poštarina           1 138       923       123     1 000
kont  Naziv troška      2009       2008       indeks     Plan 2010
o
4106  telefoni            34 444      29 171      118     30 000
4120  Usluge održavanja       88 843     195 564       45     80 000
4150  Reklame            41 295      25 629      161     41 000
4170  Odvoz otpada          78 508      79 410       99     80 000
4176  Deratizacija          6 052      12 168       50     6 000
4177  Voda              22 347      23 741       94     23 000
4465  Porez na tvrtku         2 000      2 000      100     2 000
4474  Provizija na kartice     512 369     480 948      107    517 000
    Komunalna naknada,        xy        yz                xz
    atesti, zdravstvene
    usluge i dr.
    Brutto plaća

    UKUPNO          5 400 000    5 000 000       108   4 900 000
2. Troškovi stalnih sredstava (troškovi kapitala)
a)  amortizacija
b)  troškovi održavanja dug.imovine
c)  premije osiguranja
d)  kamate na kredite
e)  troškovi ĉuvanja objekata i opreme
2 a) Amortizacija
  najvažniji trošak stalnih sredstava
  dio vrijednosti koju stalno sredstvo izgubi u
  nekom razdoblju
  trošak proizvodnje – prenosi se na proizvode
  otpis i gubitak vrijednosti trajnog sredstva
  naĉin financiranja i zamjene novih
Obraĉun amortizacije
Polazne veliĉine za obraĉun :
a) osnovica za amortizaciju – razlika izmeĊu poĉetne i
  krajnje vrijednosti sredstva (Vo-Vn)
b) vijek korištenja stalnog sredstva
c) amortizacijska kvota (godišnji iznos)
Metode izraĉuna amortizacije
1.  VREMENSKE - temelje se na dužini trajanja
   stalnog sredstva
  linearna
  degresivna - aritmetiĉka i geometrijska
  progresivna - aritmetiĉka i geometrijska

2.  FUNKCIONALNE – temelje se na opsegu
   korištenja (uĉinku, satu i sl.)
Vrste vremenske amortizacije
1.  LINEARNA METODA AMORTIZACIJE
-  najjednostavniji i najviše korišteni oblik
-  godišnji iznosi amortizacije su jednaki za sve
   godine korištenja
    a= (Vo-Vn) / n
    a= god.iznos amortizacije
    Vo-Vn = osnovica za amort.
    (Vo – nabavna vrijednost ; Vn –krajnja ili likv.vrijednost)
   n=broj godina
2. DEGRESIVNA METODA VREMENSKE AMORTIZACIJE
– iznos amortizacije u poĉetku najveći, onda se smanjuje iz godine u godinu
a)  ARITMETIĈKA DEGRESIVNA –iznosi smanjivanja su jednaki kroz
   godine:
D= d x (n-1) d – slobodno izabrana razlika; D=zbroj iznosa d
a 1 = a + D/2 a1 – amort.prve godine
a = Vo-Vn / n
a2 = a1 – d
a3= a2 –d itd.
b) GEOMETRIJSKA DEGRESIVNA VREMENSKA AMORTIZACIJE
-  osnovica amortizacije je najveća u prvoj godini, onda se smanjuje po
opadajućem geom.nizu
-  iznosi amortizacije razlikuju se za umnožak kvocijenta koji se zadaje
-  kod izraĉuna dobivamo iznos amortizacije posljednje godine pa pomoću
  kvocijenta raĉunamo sve daljnje godine do prve


  an = (Vo-Vn) x (q-1) / (q ⁿ -1)  q= zadani kvocjent

  an-1 = an x q           an = zadnja godina korištenja sredstva
3. PROGRESIVNA METODA VREMENSKE AMORTIZACIJE
-  Obrnuta u odnosu na degresivnu
-  Iznos amortizacije u prvoj godini je najmanji, a onda se povećava iz
  godine u godinu

a)  ARITMETIĈKA PROGRESIVNA
b)  GEOMETRIJSKA PROGRESIVNA
-   naĉin izraĉuna kod obje metode jednak je kao i kod degresivne, samo je
razlika što se kod degresivne raĉuna amortizacija od prve godine prema
zadnjoj, a kod progresivne amortizacija zadnje godine prema prvoj
tj. u progresivnoj je an = zadnja godina, a u degresivnoj an=prva godina
Funkcionalna amortizacija
-visina je ovisna o intenzitetu korištanja stalnog sredstva
-izraĉunava se po jedinici uĉinka ili satu
 aq =Vo-Vn /Q
aq –amortiz.po jedinici uĉinka
Q –uĉinak u cijelom vijeku korištenja
ak = aq x q k
ak – godišnji iznos amortizacije
aq –amortiz.po jedinici uĉinka
q – ostvareni uĉinak u godini u kojoj se raĉuna
Stopa amortizacije
  služi za izraĉunavanje godišnjih iznosa
  amortizacije
  raĉuna se na naĉin da se broj 100 podijeli sa
  godinama korištenja stalnog sredstva (100/n)
  Zakon: definira maksimalno porezno
  dopuštene stope amortizacije (porezni rashod)
  praksa: izraĉun godišnjih stopa, ĉesto manje
  od max.dopuštenih
Zadaci i vježbe:
OPIS              STROJ A  STROJ B
Kupovna(fakturna) vrijednost   26 000   75 000
Carinske pristojbe        6 000     -
Troškovi prijevoza        12 000   20 000
Troškovi montaže           -   3 000
Nabavna vrijednost
Krajnja (likvid.) vrijednost   4 000   2 000
Osnovica za amortizaciju
Izraĉunajte
1.  nabavnu vrijednost strojeva
2.  osnovicu za amortizaciju
3.  ako je predviĊeno vrijeme korištenja strojeva 10
   godina izraĉunajte godišnju stopu i iznos
   amortizacije po linearnoj metodi za stroj A i B
4.  prema metodi funkcionalne amortizacije izraĉunaj
   amortizaciju stroja A, ako predviĊamo da u vijeku
   korištenja može ostvariti 8000 sati rada (10god x
   prosjeĉno 800 h)
Funkcionalna amortizacija
  GODINE   OSTVARENI  AMORTIZ/h   GODIŠNJA    NEMAORTIZ.
        SATI qk    aq      AMORT. ak   VRIJEDNOST
     1      750     5 kn    3750 kn     36 250 kn
     2      800
     3      850
     4      700
     5      900
     6      800
     7      750
     8      850
     9      800
    10      800
   UKUPNO     8000     5 kn   40 000 kn        -
1.  NABAVNA VRIJEDNOST STROJA = KUPOVNA (FAKTURNA
   VRIJEDNOST + TROŠAK DOPREME)
2.  OSNOVICA ZA AMORT.= RAZLIKA IZMEĐU POĈETNE I
   LIKVIDACIJSKE VRIJEDNOSTI SREDSTVA
Zadatak 2.
Kupili ste kombajn i platili ga 1 000 000 kn.
Nakon 10 godina korištenja njegova procjenjena krajnja
vrijednost bila je 70 000 kn.

Koliki je godišnji trošak amortizacije korištenjem linerane
metode ?
Zadatak 3.
Poĉetna vrijednost vinograda veliĉine 1 ha je 93 750 kn, vijek
korištenja 25 godina i prosjeĉni godišnji ured 7 500 kg grožĊa.
Izraĉunajte amortizaciju po :

a) linearnoj vremenskoj metodi
b) funkcionalnoj metodi
a)  93 750 kn : 25 god = 3 750 kn/god

b)  7 500 kg x 25 god = 187 500 kg
   93 750 : 187 500 = 0,5 kn/kg
Zadatak 4.
Kupili ste ureĊaj za stoĉnu hranu nabavne vrijednosti 90 000kn,
krajnja vrijednost je 6 000kn i vrijeme korištenja 6 godina.

Izraĉunajte amortizaciju putem :
a)  Linearne metode
b)  Degresivne metode – aritmetiĉke i geometrijske
c)  Progresivne metode – aritmetiĉke i geometrijske
Pregled izraĉuna amortizacije – zadatak 4.
GODINE  LINEARNA   DEGRES.   DEGRES.   PREOGES.   PROGRES.
     GOD.AMOR.  ARITMET.   GEOMET.   ARITMET.   GEOMET.
           GOD.AMOR.  GOD.AMOR.  GOD.AMOR.  GOD.AMOR.
1      14 000    24 000    21 050    4 000    8 459

2      14 000    20 000    17 541    8 000    10 151

3      14 000    16 000    14 618    12 000    12 181

4      14 000    12 000    12 181    16 000    14 618

5      14 000    8 000    10 151    20 000    17 541

6      14 000    4 000    8 459    24 000    21 050

UKUPNO    84 000    84 000    84 000    84 000    84 000
Troškovi tehniĉkog održavanja
Vrste tehniĉkog održavanja:
1.  KOREKTIVNO – popravak pri pojavi kvara
2.  PREVENTIVNO – pranje, ĉišćenje, podmazivanje-prije
   nastanka kvara
3.  TEKUĆE – manji popravci i zamjene; trošak razdoblja u
   kojem je nastao, smanjuje prihod
4.  INVESTICIJSKO – veći popravci i zemjene , remont ;
   visoki troškovi ; povećava osnovicu za amortizaciju i
   rasporeĊuju se na godine korištenja; ne utjeĉe odmah na
   prihod a = (Vo-Vn) + Tu / n
Troškovi rada
Rad se plaća u obliku nadnice ili plaće.
Nadnica – utvrĊuje se dnevno ili tjedno
     - za rad u neposrednoj proizvodnji
Plaća – isplaćuje se za redovni rad u odreĊenim
  vremenskim intervalima


Tr = q r x c r   (trošak rada = koliĉina x cijena rada)
Kamata
- je cijena novca
-  kamata na uloženi kapital tereti troškove proizvodenje u
kojima se taj kapital koristi
a) Jednostavne kamate - raĉuna se za svako razdoblje na poĉetni
   iznos glavnice
   K = G x k x n / 100      G-glavnica
                  k –kamatna stopa
                  n – godine korištenja
b) Složene – raĉunaju se na iznos glavnice, ali i na kamate
   obraĉunate u prethodnim razdobljima
Izraĉun kamate
1.Poljoprivredni proizvoĊaĉ odluĉuje uzeti namjenski kredit
za izgradnju staklenika za uzgoj voća ili povrća. Potrebno mu je 4
mil kn financijskih sredstva, uz kamatnu stopu 2% i
period 10 godina. Izraĉunajte godišnji iznos kamate za navedeni
projekat.
G=4 000 0000
k =2%
n= 10 god       K=4 000 000 x 2 x 10 / 100 =800 000
      godišnja kamata = 800 000 /10 god = 80 000 kn
Ovisnost troškova o proizvodnji
KOEFICIJENT PROMJENJIVOSTI – mjeri postotnu
promjenu troškova, u odnosu na postotnu promjenu proizvodnje


-  može biti: 0, 1, >1, iznimno može biti i manji od 0, što je
rijetkost u praksi


Kp= ∆T/∆Q (u %)
Troškovi prema naĉinu reagiranja na proizvodnju
1.  FIKSNI (ili stalni, režijski, tr.kapaciteta)  FC
   - ne mijenjaju se s opsegom proizvodnje
   - Kp = 0

2.  VARIJABILNI ( promjenjivi) VC
   – ovise i opsegu proizvodnje
   - Kp > 0
1. Fiksni troškovi (FC)
  ne mijenjaju se s opsegom proizvodnje
  ugovorna plaćanja za najam, kamate na kredite,
  zemljište, postrojenja, amortizacija, premije
  osigurnja i dr.
  novĉani izdatak koji se plaća i onda kada poduzeće
  ne proizvodi
  ukupni fiksni trošak je konstanta
Prosjeĉni fiksni trošak (AFC)
AFC = FC/Q
- povećanje proizvodnje, smanjuje prosjeĉni fiksni trošak
-  on je najmanji kod maksimalnog iskorištenja kapaciteta
proizvodnje
JALOVI (NEISKORIŠTENI) FIKSNI TROŠAK – razlika
  izmeĊu najnižeg AFC (kod max proizv.) i stvarnog troška (od
  realizirane proizvodnje)
neograniĉeno fiksni troškovi – grafiĉki prikaz FC i AFC
Vrste fiksnih troškova:
a)  APSOLUTNO (NEOGRANIĈENO) FIKSNI

a)  RELATIVNO (RAZMJERNO) FIKSNI
    - oni se mijenjaju samo ako utjeĉemo na
   proizvodnju tj. organizaciju rada (npr. kupovinom
   dodatnih strojeva povećali smo fiksni trošak
   amortizacije za dodatne strojeve)
   - imaju skokovit rast ili pad
relativno (razmjerno) fiksni troškovi
2. Varijabilni troškovi (VC)
  mijenjaju se ovisno o proizvodnji i kretanju
  prinosa
  Kp≠0

2a) proporcionalni
2b) neproporcionalni
2a) proporcionalni varijabilni troškovi
1.  Mijenjaju se razmjerno opsegu proizvodnje
   (prinosa)
2.  To su troškovi sjemena, gnojiva, zaštitnih sredstava,
   rezervnih dijelova za strojeve
3.  Kp= 1 (uvijek)
4.  Prosjeĉni proporcionalni troškovi jednaki bez
   obzira na promjenu proizvodnje
2b) neproporcionalni varijabilni troškovi
-  mijenjaju se brže ili sporije od opsega proizvodnje
1.  Degresivni (VCDG)
2.  Progresivni (VCPG)
3.  Regresivni (VCRG)
1. Degresivni neproporcionalni varijabilni troškovi


  rastu sporije od opsega proizvodnje, kao posljedica
  rastućih prinosa (resursi su bolje iskorišteni)
  javljaju se na niskoj razini proizvodnje
  po jedinici proizvoda ↓ s ↑ opsega proizvodnje ↑
  Kp < 1
2. Progresivni neproporcionalni varijabilni troškovi
  rastu brže od opsega proizvodnje (prinosa)
  javljaju se na visokoj razini proizvodnje, pri
  maksimumu iskorištenja kapaciteta
  kao posljedica opadajućih prinosa proizv.resursa
  odraz neusklaĊenosti odnosa izmeĊu uloženih
  resursa i dobivenih prinosa
  Kp>1
2. Regresivni neproporcionalni varijabilni troškovi
  rijetka pojava u praksi
  troškovi se smanjuju u odnosu na opseg proizvodnje
  (u ukupnom iznosu i po jedini uĉinka)
  Kp<0
Ukupni troškovi (TC)
  ukupni novĉani izdatak potreban da se
  proizvede jedinica proizvodnje q
  rastu kada proizvodnja raste
  TC = FC+VC

  prosjeĉni ukupni troškovi
  AC =TC/Q
Graniĉni troškovi (MC)
  graniĉni = dodatni
  oznaĉavaju promjenu ukupnih troškova, uvjetovanu
  proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda
  u poĉetnoj fazi opadaju, dosežu minimum i poĉinju
  rasti
  krivulja graniĉnih troškova oblika slova U
  MC = ΔTC / Δ Q
  Zadaci –izraĉunajte troškove :

PROIZV.  FIKSNI  VARIJ.T.  UKUPNI  GRANIĈ  PROSJ.  PR.FIKS  PR.VARI
Q     FC    VC     TC    MC    AC    AFC    AVC
O     55    0

1         30

2         55

3         75

4         105

5         155
Prihodi
  vrijednost koju poduzetnik ostvari svojim poslovanjem u
  odreĊenom razdoblju

ukupni prihod (umnožak cijene i koliĉine)
 TR = p x Q
 graniĉni prihod
 MR = ∆TR / ∆ Q

dobit ili gubitak (financijski rezultat)
 = ukupni prihod –ukupni troškovi ( TP (FR) = TR – TC)
Toĉka pokrića troškova (prijelomna toĉka) TPT
  to je toĉka u kojoj poduzeće ne postiže ni
  dobitak ni gubitak (razultat 0); najniža razina
  proizvodnje
  toĉka u kojoj se sijeku pravci ukupnih
  troškova i ukupnih prihoda (TC=TR)
Grafiĉki prikaz TPT
Zadatak : izraĉunajte troškove proizvodnje i TPT proizvodnje
inox posuda za vinarstvo ako su dati slijedeći parametri:

Q    p    TC    AC    MC    TR    TP
                            (FR)
0    -    200
1    400   400
2    400   620
3    400   1000
4    400   1500
5    400   2100
TPT je u toĉki gdje je TC=TR = 400kn, posl.rezultat =0
Q   p    TC   AC   MC   TR   TP
                        (FR)
0   -    200   -    -    -    - 200
1   400   400   400   200   400   0
2   400   620   310   220   800   180
3   400   1000  333,3  380   1200  200
4   400   1500  325   500   1400  100
5   400   2100  420   600   2000  -100
zadatak
Neko gospodarstvo proizvelo je i prodalo 120 grla tovne junadi u
  godini. Cijena junadi je 14 kn po kg žive vage. Junad se
  isporuĉuje s prosijeĉnom težinom od 500 kg. Za slijedeću
  godinu planira poveĉanje broja grla za 15 %.
Ako će pri tome trošak proizvodnje po grlu narasti sa 6000 na
  6125 kn, isplati li se gospodarstvu planirano povećanje?

Odgovor potvrdite uporabom:
A ) graniĉnog troška
B ) izraĉunom financijskog rezultata
A) za izraĉun graniĉnog troška potrebni su ukupni troškovi prije
i nakon povećanja proizvodnje


razina    Proizvodnja  Proizvodnja  Ukupni trošak Graniĉni
       Q u grlima   Q u kg     TC      trošak MC
1           120    60 000    720 000        -
2           138    69 000    845 250 13,92 kn/kg

  Q2 = Q1 + 15% = 120 x 1,15 = 138 grla
  kg / Q2 = 138 x 500 kg = 69.000
  TC1 = 6.000 kn/grlu x 120 = 720.000 kn
  TC2 = 6.125 kn/grlu x 138 grla = 845.250 kn
  MC = 13,92 < 14,00 ( p)
  Graniĉni trošak je manji od prodajne cijene i povećanje je ekonomski
  opravdano.
B) za izraĉun financijskog rezultata potrebni su ukupni troškovi i
ukupni prihodi
Razina  Cijena  Proizvodnja Q u  Ukupni trošak   Ukupni     Ukupni
         kg                  prihod (Qxp)  profit ili
     P
                                   fin.rezultat
1    14,00      120 x500    60 000x6000    60 000x14   120 000
             =60 000     = 720 000    =840 000
2    14,00      138 x500    69 000x6125    69 000x14   120 750
             =69 000     = 845 250    =966 000


  izraĉunati finacijski rezultat pokazuje ekonomsku isplativost
  povećanja proizvodnje jer su prihodi na 2. razini veći od
  prihoda na 1. razini proizvodnje
 Naĉini prenošenja i
raspodjele troškova
Troškovi prema uĉincima radi kojih nastaju

            UKUPNI TROŠKOVI  OPĆI ILI
 INDIREKTNI                     DIREKTNI
  TROŠKOVI                      TROŠKOVI
        TR. IZRADE      TROŠKOVI RADA
        TR. UPRAVE      TR.MATERIJALA
        TR. PRODAJE     TR.TUĐIH USLUGA
Izravni ili direktni troškovi
  nakon što je trošak nastao može se utvrditi radi ĉije je
  proizvodnje nastao (po uĉinku)

  to su troškovi materijala za izradu, rada i tuĊih usluga
Poljoprivredna proizvodnja
-  ima oblik VEZANE PROIZVODNJE – iz istih osnovnih
materijala i istom tehnologijom dobiva se više razliĉitih
proizvoda (proizvodi jedne linije su vezani proizvodi )

- svi proizvodi nastali u jednom proizvodnom procesu ĉine
LINIJU PROIZVODNJE (ona je nositelj troškova)
Jedan (a nekada i više) vezanih proizvoda je glavni, a ostali su
  sporedni proizvodi

Izravni troškovi u polj. proizvodnji – svi koji se odnose na
  odreĊenu liniju proizvodnje u kojoj se dobivaju dva ili više
  vezana proizvoda (npr.linija proizvodnje jabuka više sorti i
  klasa)
Nakon završene proizvodnje troškovi se evidentiraju i
  rasporeĊuju po linijama proizvodnje odreĊenim
  matematiĉkim postupcima
Npr. proizvodnja pšenice je linija
  proizvodnje u kojoj su vezani
  proizvodi zrno i slama, u liniji
  proizvodnje kukuruza vezani su
  proizvodi zrno i kukuruzovina, u
  liniji proizvodnje mlijeka i teladi
  proizvodi su mlijeko, telad, prirast
  mesa, stajski gnoj, i sl.
Izravni troškovi biljne proizvodnje su najĉešće podijeljeni na:
1) Troškovi temeljnih tvari:
  b) troškovi sjemena
  c) troškovi rasadnih tvari
  d) troškovi gnojiva i dr
2) Troškovi pomoćnih tvari:
  a) troškovi sredstava za zaštitu bilja
  b) troškovi tvari za vezivanje i dr.
3) Troškovi vlastitih (osobnih) usluga:
  a) troškovi mehanizacije (traktori, kombajni)
  b) transportna sredstva
4) Troškovi usluga drugih:
  a) troškovi istraživanja kvalitete proizvoda
  b) troškovi zaštite
5) Troškovi izravne amortizacije:
  a) temeljnih sredstava koja se izravno koriste u procesu proizvodnj
6) Troškovi usluga drugih:
  a) troškovi istraživanja kvalitete proizvoda
7) Troškovi plaća izrade:
  - plaće djelatnika koji izravno rade u proizvodnji
8) Troškovi izravnih ugovornih obveza:
  - troškovi kamata, osiguranja usjeva, dugogodišnjih nasada, osnovnog
  stada i dr.
Specifiĉnosti sastava cijena koštanja pri stoĉarskoj proizvodnji:
Izravni troškovi su:

  a) nabavna vrijednost stoke
  b) umjetno osjemenjivanje
  c) troškovi osnovnog materijala
  d) troškovi lijekova
  e) veterinarski troškovi
Opći ili indirektni troškovi
 odnose se na sve linije proizvodnje u nekom poduzeću ili
  gospodarstvu (zajedniĉki)
 svi oni koji se ne mogu direktno povezati uz odreĊeni
  proizvod ili liniju proizvodnje
Pravilo koje vrijedi kod rasporeĊivanja općih troškova:
       svaka se linija proizvodnje
       tereti određenim troškom,
      razmjerno njezinom doprinosu
         nastanku toga troška
             Vrste općih
              troškova
            u poljoprivrednoj
             proizvodnji
   Opći troškovi
             Opći troškovi   Opći troškovi
proizvodnje (izrade)
              uprave       prodaje
 ili troškovi grane ratarske,      pravna služba,   prodajne službe
 vinogradarske,    kadrovska,     i marketing za
 stočarske      financijska,    sve linije
            knjigovodstvena   tržišne proizvodnje
Opći troškovi izrade (grane) – zajedniĉki su za sve linije proizvodnje u jednoj
grani

primjer : plaća voditelja stoĉarske proizvodnje , troškovi mehanizacije ratarske
  proizvodnje, premije osiguranja vozila ratarske proizvodnje i sl.

Opći troškovi uprave – troškovi zajedniĉkih službi u poduzeću
primjer: troškovi održavanja poslovnih zgrada, troškovi energije, komunalne
  usluge, troškovi uredskog materijala, troškovi telefona, troškovi plaća
  pravnika, raĉunovodstva i sl.

Opći troškovi prodaje – obuhvaća troškove prodaje i marketinga
primjer: plaće prodajnog osoblja i terenskih komercijalista, troškovi transporta
  gotovih proizvoda, troškovi propagande i reklama
Karakteristika: troškovi prodaje terete samo proizvode namijenjene prodaji na
  tržištu
Kriteriji za raspored općih troškova
1.  KOLIĈINSKI KRITERIJI - raspored troškova vrši se
   pomoću koeficijenta prijenosa

2.  VRIJEDNOSNI KRITERIJI –raspored troškova vrši se
   pomoću stope prijenosa
1. Koliĉinski kriteriji
  koliĉina proizvedenih uĉinaka
  koliĉina potrošenog materijala
  broj sati rada (ruĉnog,strojnog)
  zasijana površina
  broj uvjetnih grla stoke
2. Vrijednosni kriteriji
  vrijednost prodanih proizvoda – polazi od
  pretpostavke da su troškovi proizvodnje
  proporcionalni tržišnoj vrijednosti proizvoda
  vrijednost potrošenog materijala
  plaće – vrijednost ljudskog rada
  zbroj izravnih i primarnih troškova
Koeficijent i stopa prijenosa
koeficijent prijenosa         stopa prijenosa

ukupan iznos općeg troška     ukupan iznos općeg troška
_____________________ i     _____________________ x100
ukupni iznos koliĉin.kriterija   kupni iznos vrijednos.kriterija
Primjer – voćarska proizvodnja
Troškove korištenja traktora u iznosu 20 000 kn treba
rasprediti na linije proizvodnje jabuka i grožĊa, koristeći
2 kriterija:
a) površinu nasada (voćnjak jabuka 100ha
vinograd 300 ha)    i
b) plaće izravnih radnika (u voćnjaku 35 000 kn i
vinogradu 90 000 kn)
a) koeficijent prijenosa
20 000 kn (troškovi traktora)
_______________________ = 50 kn/ ha
100 ha + 300 ha

b) stopa prijenosa
20 000 (troškovi traktora)
_____________________ x 100 = 16%
35 000 + 90 000 (plaće)
Raspored na linije proizvodnje
      koeficijent prijenosa      stopa prijenosa

Jabuke 100 ha x 50 kn/ha= 5 000 kn  35 000 kn x 16%= 5 600 kn
GrožĊe 300 hax 50 kn/ha=15 000 kn   90 000 kn x 16% =14 400 kn
______________________________    ________________________
Ukupno 400 ha x 50 kn/ha=20 000 kn  125 000 kn x 16%=20 000 kn
Primjer – ratarska proizvodnja

  Rasporediti opće troškove prema slijedećim podacima:
  Gospodarstvo raspolaže sa 3.100 ha obradive površine
  na kojoj su bile zasijane 4 kulture i to :
-  pšenica 770 ha,
-  kukuruz 1 200 ha,
-  soja 585 ha i
-  šećerna repa 545 ha.
  Opći troškovi gospodarstva iznose 346.000 kn, a kljuĉ
  za raspodjelu je zasijana površina u hektarima.
Raspored OTP prema zasijanoj površini

        Ukupan iznos općih troškova
    OTP* = -------------------------------------------
           ukupno zasijano ha
         346.000 kn
     OTP = ------------------ = 111,613 kn/ha
         3.100 ha

 pšenica 770 ha    * 111,613 kn/ha  = 85.942,01 kn
 kukuruz 1.200 ha   * 111,613 kn/ha  = 133.935,60 kn
 soja 585 ha      * 111,613 kn/ha  = 65.293,60 kn
 šećerna repa 545 ha  * 111,613 kn/ha  = 60.829,08 kn
 Sveukupno OTP              346.000,29 kn
          *Koeficijent prijenosa
Primjer – stoĉarska proizvodnja

   Rasporediti opće troškove prema slijedećim podacima:
   Gospodarstvo ima tovilište za svinje kapaciteta 180 grla po
   turnusu (2,2 turnusa godišnje), kao jednu od ukupno 4 linije
   proizvodnje.
   Opći troškovi stoĉarske proizvodnje iznose 146.000 kn, a
   kljuĉ za njihovu raspodjelu je broj uvjetnih grla po linijama
   proizvodnje i to:
 -  I linija 150 UG,
 -  II linija 80 UG,
 -  III linija 79 UG, i
 -  IV linija 145 UG,
   (koeficijent za prevoĊenje tovljenika u UG je 0,2)
Raspored OTP prema uvjetnim grlima
  180 * 2,2 = 396 tovljenika
  396 * 0,2 = 79,2 UG

Ukupno UG = 150+80+79+145 = 454

          Ukupan iznos općih troškova
     OTP = -------------------------------------------
              ukupno UG

          146.000 kn
      OTP = ------------------ = 321,586 kn/UG
            454
I linija 150 UG * 321,586 kn/UG = 48.237,90 kn
II linija 80 UG * 321,586 kn/UG = 25.698,88 kn
III linija 79 UG    * 321,586 kn/UG = 25.377,64 kn
IV linija 145 UG    * 321,586 kn/UG = 46.579,22 kn
Sveukupno OTP           145.893,64 kn
  Raspored OTP prema satima rada
  Ako se raspored vrši prema plaćama izravnih (direktnih)
  radnika koristit će se stopa prijenosa (sp).

         ukupan iznos općeg troška
   sp = ----------------------------------------------- * 100
       ukupan iznos vrijednosnog kriterija
Primjer
  Ukupan iznos općih troškova je 20.000 kn.
  Plaće direktnih radnika na liniji proizvodnje pšenice iznose
  40.000 kn, a na liniji proizvodnje kukuruza 120.000 kn.
  Izraĉunati stope prijenosa:

       20.000
sp = --------------------------- * 100 = 12,5 %
    40.000 + 120.000

  Pšenica 40.000 * 12,5% = 5.000 kn
  Kukuruz 120.000 * 12,5% = 15.000 kn
  Sveukupno OTP      20.000 kn

								
To top