ders notlari - DOC by 5VmnMn

VIEWS: 42 PAGES: 54

									    Eğitmen:


 Yrd.Doç.Dr. Ġlhan Dalcı
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
ĠĢletme Bölümü, Öğretim
     Üyesi
1. M U H A S E B E N E D Ġ R ?

   Muhasebe, isletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali
nitelikteki(para ile ifade edilebilen) işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor
etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.

   Muhasebe bir bilimdir. Bir şeyin bilim olabilmesi için kendine özgü kural ve
kaideleri olması gerekir. Muhasebenin kendine özgü kuralları olduğu için bilim olarak
nitelendirilir. Muhasebeyi işletmenin dili olarak tanımlayan yazarlar vardır. Bu özelliği
ile muhasebe işletmenin ne kadar varlığı, kaynağı, geliri, gideri var vs. diye üçüncü
kişilere bilgi verir..
1.2. M U H A S E B E N Ġ N F O N K S Ġ Y O N L A R I

1- Kaydetme: Mali nitelikli işlemlerin belgelere dayanarak Yevmiye Defterine(Günlük
Defter) kaydedilmesidir.

2- Sınıflandırma: Yevmiye Defterine kaydedilen bilgilerin Defter-i Kebir de tasnif
edilmesidir.

3- Özetleyerek Rapor Etme: Kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin, mali bilgi
kullanıcılarına başta Bilanço ve Gelir Tablosu aracılığı ile özet halinde Rapor edilmesidir.

4- Analiz Etme ve Yorumlama: İşletme içinde ve işletme dışındaki kişilere(mali bilgi
kullanıcılarına) bilgi için inceleme yapılmasıdır.
1.3. M A L Ġ B Ġ L G Ġ K U L L A N I C I L A R I

1- İşletme yöneticileri

2- Ortaklar

3- Banka ve Finans Kuruluşları
4- Müşteriler, Satıcılar

5- Devlet

6- Diğer vs

1.4. Muhasebe Süreci

1-Açılış bilançosu
2-Yevmiye kayıtları
3-Büyük defter kayıtları
4-Aylık mizan
5-Dönem sonu envanter işlemleri
6-Gelir tablosu
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılması
8-Kesin mizan
9-Dönem sonu bilançosu
10-Bilanço hesaplarının kapatılması
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması


2. MALĠ TABLOLAR
Aşağıda işletmelerin hazırladığı temel iki finansal tablo açıklanmaktadır;


2.1. Bilanço
2.1.1. Bilançonun Tanımı: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu
varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe
sisteminin en öenmli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda
sağlamaktadır.Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

Bilanço, konuya bakış açısından değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. İçeriği göz önünde
tutulduğunda: “bilanço; bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu
varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur” şeklinde tanımlanabilir.
Bir işletmenin varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar arasında eşitlik olması
doğaldır. Bu eşitlikten dolayı işletmenin kaynakları ile bu kaynakların kullanma yerini
gösteren tabloya, terazi anlamındaki latince “bilanx” sözcüğünden gelen, bilanço adı
verilmiştir.

Kısaca, bilanço, işletmenin varlıklarını ve bu varlıklar üzerindeki hakları gösteren bir
tablodur. Diğer bir deyişle, işletme tarafından kullanılan faaliyet araçlarının değerleriyle ,
bu araçların elde edilmesi için yararlanılan kaynakları gösteren temel bir mali durum
raporudur.

2.1.2. Bilanço EĢitliği:

Bir kişinin servetini (yada bir işletmenin sermayesini) hesaplamak için varlıklarından
borçlarını düşmek gerekmektedir. Bu işlem bir eşitlik halinde yazılabilir.

  Varlıklar- Borçlar= Sermaye

Borçlar kalemi; eşitliğin sağ yanına aktarıldığında;

   Varlıklar= Sermaye+Borçlareşitliği ortaya çıkar. Bu eşitliğe bilanço temel eşitliği yada muhasebe temel denklemi
denir.

Eşitliğin sol yanı , sahip olunan varlıkları, sağ yanı ise bunların sermaye koyma yada
borçlanma yoluyla karşılandığını anlatır.

Bilanço, bu eşitliğin bir çizelge haline getirilmiş şeklidir. Bu çizelgede eşitliğin sol
yanında kalan bölüme aktif sağ yanında kalan bölüme de pasif denir. Başka bir
söyleyişle, mevcutlar ve alacaklar aktifi, sermaye ve borçlar pasifi oluşturur.
Bilanço eşitliğindeki varlıklar, işletmenin sahip olduğu para, mal, makine , araç-gereç,
alacaklar gibi iktisadi değerleri ifade eder. Sermaye, işletme sahibi veya sahiplerinin
kuruluşta sermaye olarak koydukları değer ile bunun yanında faaliyetlerden elde edilen
fakat işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan karları içine alır. Borçlar ise ,
işletmenin bankalara, satıcılara, personele ve diğer üçüncü kişilere olan kısa ve uzun
vadeli senetli ve senetsiz borçlarının toplamından oluşur.

Bilanço eşitliği belli bir tarihe göre bir tablo şeklinde gösterilebilir. Bu tablo bilanço
olarak adlandırılır. Buna göre, bilanço eşitliğinin bir tablo şeklinde gösterilmesi bilanço
olmaktadır.


         VARLIKLAR =       SERMAYE + BORÇLAR

             AKTİF         PASİF


Görüldüğü gibi varlıklar aktifi , sermaye ve borçlar pasifi oluşturmaktadır. Aktif kapsamı
içindeki unsurlar işletmenin sahip olduğu değerlerdir. Pasif ise sahip olunan varlıklar
üzerinde sermaye koyanlarla, işletmeye borç verenlerin haklarının tamamıdır.


2.1.3.Bilanço EĢitliği
Bilançoda varlıklar genellikle temel eşitlikteki sıraya uyularak, varlıklar sol tarafta
borçlar ve sermaye de sağ tarafta olmak üzere karşılıklı olarak sıralanır. Dolayısıyla
taraflar (aktif- pasif) arasında toplam olarak eşitlik vardır. Bilanço bu unsurların belirli
bir andaki durumunu gösterdiğinden bir tarih taşımalıdır. Ayrıca bilançonun kime ait
olduğunu gösterecek bir ifadeye gerek vardır. Bu açıklamalar bir arada dikkate
alındığında bilançonun şekli aşağıda göründüğü gibi olacaktır;
     Aktif             .............İŞLETMESİ        Pasif
                 ..............Tarihli Bilanço
    VARLIKLAR              SERMAYE VE BORÇLAR
                Tutarlar                  Tutarlar
    (Çeşitlerine göre)          (Çeşitline Göre )

               ...............               ...............
    Aktif Toplamı

Aşağida ise detaylı bir bilanço örneği verilmiştir:
                  ..........ĠġLETMESĠ......TARĠHLĠ BĠLANÇOSU

AKTĠF
I.DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
AKTĠF TOPLAMI

PASĠF
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
E-Dönem Net Kârı
F-Geçmiş Yıl Zararları
Öz kaynaklar Toplamı
PASĠF TOPLAMI
2.1.4. Bilonçonun Ġçeriği


Muhasebe uygulama genel tebliğinde belirtilen bilançoda varlıklar, “dönen varlıklar” ve
“duran varlıklar” olarak iki gruba ayrılmıştır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl yada
işletmenin normal faaliyet dönemi içersinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin
edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise normal şartlar altında bir yıl içerisinde
elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar
yeralır.

Kaynaklar , kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla ve özkaynaklardan oluşur. Kısa
vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar
ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Öz kaynaklar ise işletme sahip veya
ortakları tarafından işletmeye kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.

2.1.5. Bilanço Ġlkeleri

Bilançonun Varlıklarının Ġlkeleri:
- İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun
sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.
- Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.
- Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.
- Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
- Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.
- Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
- Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

Bilançonun Kaynaklarının Ġlkeleri:
- Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.
- Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.
- Tüm borçlar gösterilmelidir.
- Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
- Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

Bilançonun Özkaynaklarının Ġlkeleri:
- Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.
- Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.
- Azalan özkaynak belirtilmelidir.
- Özkaynak net gösterilmelidir.
- Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.
- Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

2.2. Gelir Tablosu

Gelir tablosu işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde
katlandığı bütün maliyet ve giderlere ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net
karın veya dönem zararının brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir
tablodur.

2.2.1. Gelir Tablosunun ġekli
Aşağıda ayrıntılı gelir tablosu örneği verilmiştir:

          01.01.2008 - 31.12.2008 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU
          GELİR TABLOSU                 2007   2008
 A- BRÜT SATIŞLAR
  1- YURTİÇİ SATIŞLAR
  2- YURTDIŞI SATIŞLAR
  3- DİĞER GELİRLER
 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
  1- SATIŞTAN İADELER (-)
  2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)
  3- DİĞER İNDİRİMLER (-)
 C- NET SATIŞLAR
 D- SATIŞLARIN MALİYETİ
  1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
  2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)
  3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
  4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
  1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
  2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
  3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
 FAALİYET KARI VEYA ZARARI
  F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
   1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
   2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
   3- FAİZ GELİRLERİ
   4- KOMİSYON GELİRLERİ
   5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR
   6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
   7- KAMBİYO KARLARI
   8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
   9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
  G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
   1- KOMİSYON GİDERLERİ
   2- KARŞILIK GİDERLERİ
   3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
   4- KAMBİYO ZARARLARI
   5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
   6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
  H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

  1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
  2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
  I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
   1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
   2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
   1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
   2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
   3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
 OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR
 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
  YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)
 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.2.2. Gelir Tablosunun Ġçeriği

İşletmenin faaliyetleri sonucunda istenen dönem sonu öz sermayesinin, dönem başı öz
sermayesinde büyük olmasıdır. Ancak herzaman böyle olması mümkün olmaz; bazen
dönem sonu öz sermayesi, dönem başındaki öz sermayeden küçük olur. Dolayısıyla
faaliyetler sonucunda kar yada zarar oluşabilmektedir.

Kar, işletme sahipleri ve ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarının (sermayenin
artırılması dışında ) artışıdır. Buna göre kar, öz sermayenin artması zarar ise öz
sermayenin azalması anlamındadır. Öz sermayedeki artış veya azalışların faaliyet
sonuçlarından ileri gelmesi durumunda kar veya zarardan söz edilmektedir.

Kar veya zarar, işletmenin faaliyetleri sırasında sermayeyi arttırıcı ve azaltıcı (sermaye
ilavesi veya sermaya azaltılması dışında) etkileri olan çok sayıdaki işlemin sonucudur.
İşletmenin faaliyetleri sırasında yapılan ve sermayeyi arttırıcı etkisi olan işlemler
“GELİR” ; sermayeyi azaltıcı olan işlemler “GİDER” olarak ifade edilir.

Gelir, genellikle varlık veya himet satışlarından ve faiz, kira gibi işlemlerden nakit para
veya diğer varlıkların (aktiflerin) brüt tutarıdır. Diğer bir ifadeyle gelir, varlık veya
hizmet satışlarından ve faiz, kira gibi işlemlerden sağlanan hasılattır.

Gider, gelir elde etmek amacıyla yapılan varlık (aktif) tükenmeleridir. Varlıklarda bir
azalmayı ifade eder. Gelir ile gider arasındaki fark gelirler giderlerden fazla olduğunda
kar, giderler gelirlerden fazla olduğunda zarar olarak adlandırılır. Bütün gelirler, giderler
ve aralarındaki fark olan kar veya zarar bir arada ve kaynaklarına göre sınıflandırılmış bir
şekilde gelir tablosunda gösterilir.

Gelirler ve giderler, gelir tablosunda ;

  1. Brüt satış karı ( veya zararı) bölümü,
  2. Faaliyet karı (veya zararı) bölümü,
  3. Dönem karı (veya zararı) bölümü

şeklinde   kaynaklarına  göre   sınıflandırılmış  olarak  üç  bölümde  gösterilir.


Brüt satış karı bölümü işletmenin iş hacmini, bu iş hacminin getirdiği satış gelirlerini,
satışlarından yapılan indirimleri ve satılan malların maliyetini gösterir. Net satış hasılatı
ile satılan malların maliyeti arasındaki fark brüt satış karıdır. Ancak bu, her zaman
satışların karlı olacağı anlamına gelmez, bazen satış zararının da olacağı düşünülmelidir.
Faaliyet karı bölümünde, işletmenin faaliyetlerini yerine getirilmesi için yapılması gerekli
olan; araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri ve
buna benzer diğer faaliyet giderleri gösterilir. Bu bölümde yeralan giderler brüt satış
karından çıkarılarak işletme faaliyetlerinin sonucu olan faaliyet karı bulunur. Eğer
faaliyet giderleri satışlardan elde edilen kardan büyükse sonuçta faaliyet zararı ortaya
çıkacaktır.
Net kar bölümünde işletmenin faaliyet sonucuna etki eden, ancak ana faaliyet konusu ile
ilgili olmayan olağandışı gelir ve giderler, örneğin; önceki dönem gelir ve karları, önceki
dönem gider ve zararlar, çalışmayan kısım gider ve zararları gibi unsurlar yeralır.

3. DEFTER TUTMA


3.1.Yevmiye Defteri


3.1.1. Yevmiye Defterinin Tanımı: Muhasebede, ticari işlemlerin belgelere dayanarak
tarih sırası ile, maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri (Günlük Defter)
denir. Yevmiye defterine yapılan her kayıt mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. Belgesi
olmayan hiçbir işlem kaydedilemez. Yevmiye defterine ilk olarak yeni işe başlayan
işletmelerde açılış bilançosu, eskiden beri işe devam eden işletmelerde önceki dönem
sonu bilançosunda yer alan bilgiler esas alınarak açılış kaydı yapılır. Böylece hesaplar
açılmış olur. Açılış kaydından sonra yapılan parasal işlem ve olaylar tarih sırası ile
yevmiye defterine kaydedilir.Yevmiye defterine kayıt yapılırken hata olursa muhasebe kurallarına göre düzeltme
yapılır. Kayıt silme, karalama, sayfa koparma kesinlikle yasaktır ve cezai müeyyidelere
tabidir. Yanlış yazılan rakam veya yazının üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir ve
üzerine ya da yanına doğrusu yazılır. Yevmiye defteri ciltli ya da yapraklı olabilir.
Yevmiye defteri kullanılmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir. Aksi halde tutulan
yevmiye defteri kanunen geçerli sayılmaz. Muhasebe kayıtlarını bilgisayar aracılığı ile
tutan işletmeler bilgisayar kağıtlarını defter olarak tasdik ettirirler. Bu durumda yevmiye
defteri formatı kullanılan muhasebe paket programına göre değişmektedir.

Muhasebe işlemlerinin defterlere günü gününe kaydedilmesi esas olmakla birlikte en geç
10 gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe fişlerine
dayanarak yürüten işletmelerde en geç 45 gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Yevmiye
defteri, Türk Ticaret Kanunu’na göre ait olduğu yıldan başlayarak 10 yıl, Vergi Usul
Kanunu’na göre izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süre ile saklanmalıdır.

3.1.2. Yevmiye Defterinin ġekli: Yevmiye defterine muhasebe işlemleri yevmiye
maddesi halinde yazılır. Yevmiye defterinde iki çizgi arasında yer alan terimler yevmiye
maddesini oluşturur. Yevmiye maddesine kayıt yapılırken önce borçlu hesaplar
kaydedilir, daha sonra alacaklı hesaplar kaydedilir. Borçlu hesapların tutarları borç
sütununa, alacaklı hesapların tutarları alacak sütununa yazılır. Her yevmiye maddesinin
altında işlemi açıklayan kısa bir not yer alır.

Yevmiye defterinde ilk satır bir önceki sayfa toplamının devredildiği toplamların
bulunduğu satırdır. Yevmiye defterinin son satırı da sayfa toplamının yazıldığı toplam
satırıdır.
Yevmiye Defteri Örneği:

Muhasebe işlemlerinde yevmiye defterini aşağıdaki şekilde olduğu gibidir.

Mad. No                AÇIKLAMA                        BORÇ     ALACAK
  1   ....................................Tarih......................................

      Borçlu Hesaplar                                  Borç tutarı

                               Alacaklı Hesaplar              Alacak tutarı

      ................................Açıklama...............................Yevmiye maddesi düzenlenirken, yevmiye maddesi üç biçimde olabilir.

Basit (yalın) madde: Tek hesabın borçlu ve tek hesabın alacaklı olduğu yevmiye
maddesi türüdür.


Mad. No                AÇIKLAMA                        BORÇ     ALACAK
  1   ....................................Tarih......................................

      Borçlu Hesap

                                 Alacaklı Hesap

      ................................Açıklama...............................

BileĢik madde: Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu ya da tek
hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
türüdür.
  Mad. No                 AÇIKLAMA                       BORÇ ALACAK
    1    ....................................Tarih......................................

        1.Borçlu Hesap
        2.Borçlu Hesap

                                     Alacaklı Hesap

          ................................Açıklama...............................

Karma madde: Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu
yevmiye maddesi türüdür.


Mad. No                 AÇIKLAMA                        BORÇ   ALACAK
  1    ....................................Tarih......................................

      1.Borçlu Hesap
      2.Borçlu Hesap

                                1.Alacaklı Hesap
                                2.Alacaklı Hesap

       ................................Açıklama...............................

3.1.3. Yevmiye maddesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Yevmiye defteri yazılırken hesap numaralarını öğrenmek için hesap planından
faydalanılır.
- Yevmiye maddesinde hesap isimleri büyük harf ile yazılır.
- Hesap isimlerinin aralarında boşluk bırakılmaz. Boşluk var ise çizilerek iptal edilir.
- Yevmiye maddesinin borç ve alacak tutarlarının aynı olması gerekir.
- Yevmiye defterinde madde numarasının önünde büyük defter sayfa numaralarını
gösteren iki sütun bulunmaktadır. Bu kısımlara hesapların büyük defterde hangi
sayfalarda yer aldığı yazılır.
- Yevmiye defterinin her sayfasının bitiminde sayfa toplamı alınarak en alta yazılır.
Toplam sonraki sayfanın üstüne de geçirilir.
Yevmiye maddesinde aşağıdaki hususların bulunması gerekir:
- Yevmiye madde sıra numarası,
- Tarih
- Borçlu hesap,
- Alacaklı hesap,
- Tutar,
- Her kaydın dayandığı belgelerin çeşidi, varsa tarih ve numaraları.
- Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olmalıdır. Vergi
kanunlarına göre hareketli yapraklı defter kullanılabilir.
- Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın, on günden fazla
geciktirilemez.
- Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere gösterilip son kaydın
altına noterce "Görülmüştür" sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır.3.2. Büyük Defter

Büyük defter muhasebenin sınıflandırma fonksiyonu yerine getiren defterdir. Büyük
defterlerden elde edilen rakamlar diğer muhasebe dokümanları için birer kaynak niteliği
de taşımaktadır. Bu nedenle büyük defter kayıtlarının muhasebenin sağlıklı yürümesi
açısından tutulmasının gerekliliği son derece öenmlidir.

3.2.1. Büyük Defterin ġekli: Büyük defter hesabının en az aşağıdaki bilgileri
bulundurması zorunludur:

- Hesabın ismi,
- Yevmiye defteri tarihi,
- Yevmiye defteri madde numarası,
- Borçlu veya alacaklı tutar,
- Açıklama.

Büyük defter örneği:
                     ...............HESABI
Yevmiye tarihi                      Yevmiye tarihi
          Açıklama      Tutar               Açıklama    Tutar
 ve numarası                       ve numarası           Tutar                        Tutar  Toplam                        Toplam Muhasebe işlemlerinde matbu büyük defter yukarıdaki gibidir. Fakat genelde muhasebe
 işlemlerinin büyük defter kayıtları daha kısa bir şekilde düzenlenebilir. Bizde sitemiz
 içersindeki derslerde büyük defterleri aşağıdaki şekilde düzenleyeceğiz.
 3.2.2. Büyük Defter Düzenleme Kuralları:
 - Diğer tüm tutulacak defterlerde olduğu gibi, büyük defter kayıtlarının da Türkçe
 tutulması zorunludur (VUK madde 215)
 - Kayıtlarda Türk para birimi kullanılır (VUK madde 215).
 - Yazma işlemlerinde mürekkepli kalem veya makine kullanılır (VUK madde 216)
 - Yanlış kayıtlarda, yanlış yazılan rakam ve yazı okunacak şekilde çizilir, üst veya yan
 tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılarak düzeltilir (VUK madde 217)

 - Kayıtlar arasında boş satır bırakılamaz, satır atlanamaz. Ciltli defterlerde sayfalar ciltten
 koparılamaz.
 - Kayıtlar zamanında yapılır.
3.2.3. Yevmiye Defteri ile Büyük Defter ĠliĢkisi: Muhasebede, ticari işlemlerin
belgelere dayanarak tarih sırası ile, maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri
(Günlük Defter) denir. Bu işlem de hesaplar aracılığıyla yapılır. Aynı tür olaylar aynı
hesaplarda toplanır. Oysa tuttuğunuz büyük defter kayıtları size bu bilgiyi sunmaya
hazırdır. Eğer bir de yardımcı defteriniz var ise bilginin daha ayrıntılı olmasını
sağlayabilirsiniz. Yevmiye defteri bize her muhasebe olayını, olayın olduğu günü
kaydetme imkânı verir. Büyük defter ise bu kayıtları sadeleştirilerek özelliklerine göre bir
araya toplar. Böylece işletmenin hangi muhasebe olayının sonucunda, hangi amaca
ulaştığını, ulaştığı amacın olumlu-olumsuz yanlarını (kâr-zarar gibi) görme ve
yöneticilerin sağlıklı kararlar alması, işletmeyi doğru ve başarılı yönetmesini sağlar.

Örnek: İşletme 12.01.2009 tarihinde 3.500 TL nakit parayı bankaya yatırmıştır.

Yevmiye kaydı:


Mad. No                 AÇIKLAMA                        BORÇ ALACAK
  1   ...................................12.01.2009......................................

     102 Bankalar Hesabı                                  3.500

                                  100 Kasa Hesabı           3.500

                 Bankaya para yatırılması


Büyük defter kaydı:

             BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
                3.500
                   3.500

Yevmiye kaydında 102 bankalar hesabı borç tarafa yazıldığı için, büyük defter de 102
bankalar hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Çünkü banka hesabına giriş, yani banka
hesabında bir artış oluyor.
            BORÇ     100 KASA HESABI  ALACAK
                          3.500
                           3.500


Yevmiye kaydında 100 kasa hesabı alacak tarafa yazıldığı için, büyük defter de 100 kasa
hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. Çünkü kasa hesabından bir çıkış, yani kasa
hesabında bir azalış oluyor.4. Hesaplar ve Kayıt Sistemi

4.1. Hesap Kavramı
Bilançoyu oluşturan her bir unsurda (varlık,sermaye ve borçlar da)dönem içindeki artış
ve azalışları gösteren çizelgeye hesap denir. Hesapların Sol tarafı borç ,sağ tarafı alacak
olacaktır. Hesaplar tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiştir .Bilanço ve gelir tablosu
hesapları ayrı ayrı düşünülecektir.


Bilanço hesaplarında hangi hesaba giriş varsa borç kaydı, hangi hesapta çıkış varsa o
hesaba alacak kaydı yapılır.


Gelir tablosu açısından ise ilk kayıtta bütün gider hesaplarına borç, gelir hesaplarına
alacak yazılır.

4.2. Aktif Karakterli Hesap: Açılış kaydı borç tarafından yapılan ve borç kalanı veren
hesaba aktif karakterli hesap denir. Bu hesaplar bilançonun aktif tarafında yer alır ve
“varlık hesapları” olarak bilinir.

4.3. Pasif Karakterli Hesap: Açılış kaydı alacak tarafından yapılan ve alacak kalanı
veren hesaba pasif karakterli hesap denir. Bu hesaplar bilançonun pasif tarafında yer alı
ve “kaynak hesapları” olarak bilinir.
NOT: Pratikte muhasebenin temel kuralı olarak işlem yaparken hangi hesaba giriş varsa
borç ,hangi hesaptan çıkış varsa alacak yazılır.


4.4. Hesapların ĠĢleyiĢ Kuralları

4.4.1. Hesabın Borçlandırılması: Bir işlemin hesabın borç tarafına yazılmasına hesabın
borçlandırılması denir.

Örnek: 2.000 TL tutarında bir mal alımı olduğunda ticari mallar hesabı borçlu tarafa
yazılarak kayıt yapılır.

                153 TİCARİ MALLAR
           BORÇ            ALACAK
                   HESABI
               2.000
Ticari mallar hesabı oluşturulmuş ve bu hesabın borç tarafına yapılan ilk kayıt ile hesap
borçlandırılmıştır.

4.4.2. Hesabın Alacaklandırılması: Bir işlemin hesabın alacak tarafına yazılmasına
hesabın alacaklandırılması denir.

Örnek: 2.000 TL tutarında bir mal satımı olduğunda satışlar hesabı alacak tarafa
yazılarak kayıt yapılır.

           BORÇ 600 SATIŞLAR HESABI ALACAK
                      2.000
Satışlar hesabı oluşturulmuş ve bu hesabın alacak tarafına yapılan ilk kayıt ile hesap
alacaklandırılmıştır.

4.4.3 Hesabın Kalan (Bakiye) Vermesi: Bir hesabın borç ve alacak tutarları arasındaki
farka kalan ya da bakiye denir. Hesabın borç tutarı fazla ise borç kalanı, alacak tutarı
fazla ise alacak kalanı verir.
Örnek:

           BORÇ    100 KASA HESABI  ALACAK
               3.000      2.000
               3.000          2.000

Kasa hesabı 1.000 TL borç kalanı vermiştir. (3.000 - 2.000 = 1.000)

               300 BANKA KREDİLERİ
           BORÇ            ALACAK
                  HESABI
               2.000      4.000
               2.000          4.000

Banka kredileri hesabı 2.000 TL alacak kalanı vermiştir. (4.000 - 2.000 = 2.000)

4.4.5. Hesabın Kapalı Olması: Hesabın borç ve alacak tutarlarının birbirine eşit olması
ve kalan vermemesi durumudur.

Örnek:

           BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
             5.000      5.000
               5.000          5.000

Bankalar hesabının borç ve alacak toplamları eşit olduğundan bankalar hesabı kapalıdır.4.4.6. Bilanço Hesaplarının ĠĢleyiĢ Kuralları: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki
varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço
   aktif ve pasif olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bilançodaki varlık ve kaynak
   hesaplarının işleyişleri birbirinden farklıdır. Bilanço örneği aşağıdaki gibidir:


AKTİF    ………………………………………………. BĠLANÇOSU          PASİF
I. DÖNEN         III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…….
VARLIKLAR…………………………………..
             IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…….
II. DURAN
VARLIKLAR………………………………….

                    V. ÖZ
                    KAYNAKLAR…………………………………………….
A.TOPLAM             ……………. P.TOPLAM       ……………..   4.4.6.1. Varlık Hesaplarının ĠĢleyiĢi: Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar
   olmak üzere ikiye ayrılır. Hesap kodları 1 ile başlayan hesaplar dönen varlıklar, hesap
   kodları 2 ile başlayan hesaplar duran varlıklar da yer alır. Varlık hesaplarının işleyişinde
   artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak
   tarafına kayıt yapılır.


                BORÇ    VARLIK HESABI ALACAK

                 İLK KAYIT
                                -
                     +
                            (Azalış olduğunda)
                (Artış olduğunda)
   Varlık hesaplarında ilk kayıt devamlı borç tarafa yapılır. Çünkü borç tarafı “+” kısmıdır,
   alacak tarafı ise “-” kısımdır. Hiçbir zaman borç tarafı (+) alacak tarafdan (-) az olamaz.
   Bu nedenle borç tarafa (+) bir kayıt yapmadan, hesabı azaltamayız, yani alacak tarafa (-)
   kayıt yapamayız. Buna göre diyebiliriz ki, varlık hesabında, alacak taraf (-), borç tarafı
   (+) hiçbir zaman geçemez.

   Varlık hesaplarında bir hesapta artıĢ (+) olursa devamlı borç tarafa, hesapta azalıĢ
   olursa (-) devamlı alacak tarafa kayıt yapılır.
Örnek: HG işletmesi 5.000 TL tutarındaki ticari malı nakit olarak alıyorsa hesaplar şu
şekilde kayıt yapılır:


             BORÇ   100 KASA HESABI  ALACAK
                        5.000
İşletme ticari mal alarak kasasından para ödüyor ve kasasında azalma oluyor. Kasa hesabı
bir varlık hesabı olduğundan ve azalış meydana geldiğinden, kasa hesabının alacağına
kayıt yapılır. (Kasasında daha önceden mutlaka en az 5.000 TL olması gereklidir)


                 153 TİCARİ MALLAR
             BORÇ            ALACAK
                    HESABI
                5.000
İşletme ticari mal alarak ticari mallarında bir artış meydana geliyor. Ticari Mallar hessabı
bir varlık hesabı olduğundan ve artış meydana geldiğinden, ticari mallar hesabının
borcuna kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini
bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir.
Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

Örnek: HG işletmesi 5.000 TL tutarındaki ticari malı çek vererek alıyorsa hesaplar şu
şekilde kayıt yapılır:
                103 VERİLEN ÇEKLER
           BORÇ             ALACAK
                   HESABI
                        5.000
4.4.6.2 Kaynak Hesaplarının ĠĢleyiĢi

Kaynak hesapları bilançonun Pasif tarafında yer alan hesaplardır. Bu hesaplara ilk kayıt
hesabın alacağına yapılır. Artışlar yine hesabın alacağına yazılır. Azalışlar hesabın
borcuna yazılır. Bu hesaplar ya alacak kalanı verir veya hiç kalan vermezler.


Kaynak hesapları bilançonun sağ tarafında yer aldığı için Kaynak hesaplarına ilk kayıt
hesabın sağ tarafına yani ALACAK tarafına yapılır. Pasif düzenleyici hesaplar bunun tam
tersidir. Örnek: İşletmemiz, ortağı Ahmet Gündoğan dan 5000 TL borç almıştır.


                BORÇ   Kasa Hesabı ALACAK

               5000
İşletme ortağından borç alındığı ve para kasaya girdiği için kasa hesabı borçlandırılmıştır.
Çünkü    bir  varlık   hesabı    olan    kasa   hesabında  artış  olmuştur.


               BORÇ   Ortaklara Borçlar  ALACAK


                         5000
İşletme ortağından borç alındığı için ortaklara olan borcumuz artmıştır. Ortaklara borçlar
hesabı bir kaynak hesabı olduğu için(bilançonun pasifinde yer alır) ilk kayıt hesabın
alacağına yapılmıştır.( Kaynaklardaki artışlar hesaba alacak kaydedilir


4.4.7. Gelir Tablosu Hesaplarının ĠĢleyiĢ Kuralları: Gelir tablosu, işletmenin gelir ve
giderlerini göstererek kar veya zararını ortaya çıkaran mali bir tablodur. Gelir hesapları
ve gider hesaplarından oluşmaktadır. Tek düzen hesap planında, hesap kodları 6 ile
başlayan hesaplar gelir tablosu hasaplarıdır.
4.4.7.1. Gelir Hesaplarının ĠĢleyiĢi: İşletmenin değerlerinde artış meydana getiren
işlemlere gelir işlemleri denir. Bir gelir ortaya çıktığında gelir hesabının alacağına,
gelirde azalma meydana geldiğinde gelir hesabının borcuna kayıt yapılır.


           BORÇ       GELİR HESABI    ALACAK

                          İLK KAYIT
                 -            +
             (Azalış olduğunda)    (Artış olduğunda)Gelir hesaplarında ilk kayıt devamlı alacak tarafa yapılır. Çünkü alacak tarafı “+”
kısmıdır, borç tarafı ise “-” kısımdır. Hiçbir zaman alacak tarafı (+) borç tarafdan (-) az
olamaz. Bu nedenle alacak tarafa (+) bir kayıt yapmadan, hesabı azaltamayız, yani borç
tarafa (-) kayıt yapamayız. Buna göre diyebiliriz ki, gelir hesabında, borç taraf (-), alacak
tarafı (+) hiçbir zaman geçemez.

Gelir hesaplarında bir hesapta artıĢ (+) olursa devamlı alacak tarafa, hesapta azalıĢ
olursa (-) devamlı borç tarafa kayıt yapılır.

Örnek: HG işletmesi 500 TL tutarında bankadan faiz tahhakuk ettiriliyor ve bu tutar
işletmenin banka hesabına aktarılıyorsa hesaplar şu şekilde kayıt yapılır:
                  642 FAİZ GELİRLERİ
           BORÇ               ALACAK
                     HESABI
                          500
İşletme bankadan faiz gelir elde ettiği için için faiz gelirlerinde bir artış oluyor. Faiz
gelirleri hesabı bir gelir hesabı olduğundan ve artış meydana geldiğinden, faiz gelirleri
hesabının borcuna kayıt yapılır.


           BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
              500
İşletme elde ettiği faiz gelirini banka hesabına aktararak banka hesabında bir artış oluyor.
Banka hesabı bir varlık hesabı olduğundan ve artış meydana geldiğinden, banka
hesabının borcuna kayıt yapılır.

4.4.7.2. Gider Hesaplarının ĠĢleyiĢi: İşletmenin değerlerinde azalış meydana getiren
işlemlere gider işlemleri denir. Bir gider ortaya çıktığında gider hesabının borcuna,
giderde azalma olduğunda gider hesabının alacağına kayıt yapılır.


           BORÇ       GİDER HESABI    ALACAK

              İLK KAYIT
                             -
                 +
                        (Azalış olduğunda)
             (Artış olduğunda)
Gider hesaplarında ilk kayıt devamlı borç tarafa yapılır. Çünkü borç tarafı “+” kısmıdır,
alacak tarafı ise “-” kısımdır. Hiçbir zaman borç tarafı (+) alacak tarafdan (-) az olamaz.
Bu nedenle borç tarafa (+) bir kayıt yapmadan, hesabı azaltamayız, yani alacak tarafa (-)
kayıt yapamayız. Buna göre diyebiliriz ki, gider hesabında, alacak taraf (-), borç tarafı (+)
hiçbir zaman geçemez.

Gider hesaplarında bir hesapta artıĢ (+) olursa devamlı borç tarafa, hesapta azalıĢ
olursa (-) devamlı alacak tarafa kayıt yapılır.

Örnek: HG işletmesi bankaya geç bir ödeme yaptığı için 400 TL tutarında faizi nakit
olarak ödüyorsa hesaplar şu şekilde kayıt yapılır:


                 652 FAİZ GİDERLERİ
             BORÇ                ALACAK
                    HESABI
                400
İşletme ge ödemeden dolayı faiz ödüyor ve faiz giderlerinde artış oluyor. Faiz giderleri
hesabı bir gider hesabı olduğundan ve artış meydana geldiğinden, faiz giderleri hesabının
borcuna kayıt yapılır.


             BORÇ   100 KASA HESABI      ALACAK
                            400
İşletme faiz tutarını nakit olarak ödüyor ve kasasında azalma oluyor. Kasa hesabı bir
varlık hesabı olduğundan ve azalış meydana geldiğinden, kasa hesabının alacağına kayıt
yapılır. (Kasasında daha önceden mutlaka en az 400 TL olması gereklidir)

4.4.8. TEK DÜZEN HESAP PLANI

1. Dönen Varlıkları
10. Hazır Değerler
100. Kasa
101. Alınan Çekler
102. Bankalar
103. Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-)
108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler
110. Hisse Senetleri
111. Özel Kesim Tahvil ,Senet ve Bonoları
112. Kamu Kesimi Tahvil , Senet ve Bonoları
118. Diğer Menkul Kıymetler
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
12. Ticari Alacaklar
120. Alıcılar
121. Alacak Senetleri
122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126. Verilen Depozito ve Teminatlar
127. Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları
128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

13. Diğer Alacaklar
131. Ortaklardan Alacaklar
132. İştiraklerden Alacaklar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
138. Şüpheli Diğer Alacaklar
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)

15. Stoklar
150. İlk Madde ve Malzeme
151. Yarı Mamuller - Üretim
152. Mamuller
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-)
159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri
170.-178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
178. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme
179. Taşeronlara Verilen Avanslar
18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar
190. Devreden KDV
191. İndirilecek KDV
192. Diğer KDV
193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-)
2. Duran Varlıkları
22. Ticari Alacaklar
220. Alıcılar
221.Alacak Senetleri
222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226. Verilen Depozito ve Teminatlar
229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)


23. Diğer Alacaklar
231. Ortaklardan Alacaklar
232. İştiraklerden Alacaklar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235. Personelden Alacaklar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar
237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24. Mali Duran Varlıklar
240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
242. İştirakler
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
245. Bağlı Ortaklıklar
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
248. Diğer Mali Duran Varlıklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

25. Maddi Duran Varlıklar
250. Arazi ve Arsalar
251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
257. Birikmiş Amortismanlar (-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268. Birikmiş Amortismanlar (-)
269. Verilen Avanslar
27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271. Arama Giderleri
272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
279. Verilen Avanslar
28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
281. Gelir Tahakkukları
29. Diğer Duran Varlıklar
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
292. Diğer KDV
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-)
299. Birikmiş Amortismanlar (-)

3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları
30. Mali Borçlar
300. Banka Kredileri
301.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç ,Taksit ve Faizleri
305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar
320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu (-)
326. Alınan Depozito ve Teminatlar
329. Diğer Ticari Borçlar

33. Diğer Borçlar
331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

34. Alınan Avanslar
340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım HakediĢleri
350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
358. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm.
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç ve Gider KarĢılıkları
370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391. Hesaplanan KDV
392. Diğer KDV
393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları


40. Mali Borçlar
400. Banka Kredileri
401.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409. Diğer Mali Borçlar

42. Ticari Borçlar
420. Satıcılar
421. Borç Senetleri
422. Borç Senetleri Reeskontu (-)
426. Alınan Depozito ve Teminatlar
429. Diğer Ticari Borçlar

43. Diğer Borçlar
431. Ortaklara Borçlar
432. İştiraklere Borçlar
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436. Diğer Çeşitli Borçlar
437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-)
438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. Alınan Avanslar
440. Alınan Sipariş Avansları
449. Alınan Diğer Avanslar

47. Borç ve Gider KarĢılıkları
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481. Gider Tahakkukları

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi
493. Tesise Katılma Payları
499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. Öz Kaynakları

50. ÖdenmiĢ Sermaye
500. Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye (-)
502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

52. Sermaye Yedekleri
520. Hisse Senedi İhraç Primleri
521. Hisse Senedi İptal Karları
522. MDV Yeniden Değerleme Artışları
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524. Maliyet Artışları Fonu
529. Diğer Sermaye Yedekleri
54. Kar Yedekleri
540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
548. Diğer Kar Yedekleri
549. Özel Fonlar
57. GeçmiĢ Yıllar Karları
570. Geçmiş Yıllar Karları
58. GeçmiĢ Yıllar Zararları
580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
59. Dönem Net Karı (Zararı)
590. Dönem Net Karı
591. Dönem Net Zararı (-)
60. Brüt Satışlar
600. Yurtiçi Satışlar
601. Yurtdışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

61. SatıĢ Ġndirimleri(-)
610. Satıştan İadeler (-)
611. Satış İskontoları (-)
612. Diğer İndirimler (-)

62. SatıĢların Maliyeti(-)
620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

63. Faaliyet Giderleri (-)
630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)
631. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Karları
646. Kambiyo Karları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltmesi Karları
649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)
653. Komisyon Giderleri (-)
654. Karşılık Giderleri (-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656. Kambiyo Zararları (-)
657. Reeskont Faiz Giderleri (-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

66. Finansman Giderleri(-)
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

67. OlağandıĢı Gelir ve Karlar
671. Önceki Dönem Gelir ve Karları
679. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

68. OlağandıĢı Gider ve Zararlar(-)
680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
69.Dönem Net Kar Veya Zararı
690. Dönem Karı veya Zararı
691. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
692. Dönem Net Karı veya Zararı
697. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme
698. Enflasyon Düzeltme
     ( 7/A Maliyet Hesapları)
70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71. Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri
710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712. Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
713. Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt ĠĢçilik Giderleri
720. Direkt İşçilik Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
723. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

73. Genel Üretim Giderleri
730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti
740. Hizmet Üretim Maliyeti
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri
750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri
760. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri
761. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri
770. Genel Yönetim Giderleri
771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
78. Finansman Giderleri
780. Finansman Giderleri
781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782. Finansman Giderleri Fark Hesabı
  ( 7/B Maliyet Hesapları)
790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret ve Giderleri
792. Memur Ücret ve Giderleri
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim ve Harçlar
796. Amortismanlar ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799. Üretim Maliyet Hesabı


5. Mizanlar

5.1.1. Mizanın Tanımı ve türleri: Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan,
hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla
bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan,
hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp
çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.

5.1.1.1. Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten sonra
genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.

5.1.1.2. Genel Geçici Mizan: 31 aralık tarihinde düzenlenen, aylık mizanlardan farklı
olmamakla beraber bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Bu mizana aralık ayı
mizanı da denir.

5.1.1.3. Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları
yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten
sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.

5.1.2. Mizanın ġekli: İşletmeler yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten
sonra genellikle ay sonlarında defterikebir hesaplarının borç ve alacak tutarları ile borç ve
alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlerler. İşletmeler hesapları görmek ve kontrol
etmek istedikleri anda da mizan düzenleyebilir

Mizan örneği:
Sıra                     TUTAR             KALAN
      HESAP İSMİ
No                  BORÇ      ALACAK      BORÇ    ALACAK
    TOPLAM

5.1.3. Mizanın Düzenlenmesi: Mizan düzenlerken defterikebire aktarılmış yevmiye
defteri kayıtlarını kapsadığından Mizanın başına mizanın düzenleniş tarihi ve mizana
dahil   edilmiş   en  son   yevmiye    maddesi     numarası   kaydedilir.


Yevmiye defteri borç ve alacak sütunları toplamı ile mizanın borç ve alacak tutarları
toplamının birbirine eşit olması gerekmektedir. Borç ve alacak bakiyeleri kendi
aralarında eşit olmalıdır. Yevmiye defteri toplamı ile mizan toplamının birbirine eşit
olmaması durumunda, yevmiye kayıtlarından bazılarının defterikebire geçirilmemiş
olması veya yanlış geçirilmiş olması veya defterikebirden mizana hatalı aktarılmış olması
söz konusu olabilir.

Mizanın borç ve alacak tutarlar sütunlarının birbirine eşit olmaması da, yevmiyede hatalı
kaydın  olduğunu,   yevmiyedeki  bir  kaydın  defterikebire   geçirilmediğini  veya
defterikebirden mizana hatalı aktarıldığını ifade eder. Böylece mizanlar yevmiye
kayıtlarının doğruluğunu kontrol ettiği gibi yevmiye defterinden defterikebire ve oradan
mizana aktarmaların doğru yapılıp yapılmadığını da kontrol eder.

Günümüzde bilgisayarların muhasebe işlemlerinde yoğun olarak kullanılmasıyla mizan
düzenleme işlemi bir tuşa basmakla yapılabilir. Bilgisayar programları istenilen tarihte,
istenilen tarih aralığında, kebir hesapları, alt hesaplar düzeyinde, bilanço sınıfları
düzeyinde mizan çıkartabilmektedir.
      5.1.4 Mizanın Yorumlanması: Düzenlenen mizanın önce toplamlar açısından eşitlikleri
      kontrol edilir. Buna göre mizanın tutar toplamları yevmiye ve kebir toplamlarına eşit
      olmalıdır. Kalan toplamları da birbirine eşit olmalıdır. Alt hesapların toplamları ana
      hesap toplamlarına eşit olmalıdır.

      Kodu 1 ve 2 ile başlayan varlık hesapları ya borç bakiyesi vermeli veya bakiye
      vermemelidir. Kodu 1 ve 2 ile başlayıp da eksi işaretli olan hesaplar ise ya alacak
      bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Kodu 3, 4 ve 5 ile başlayan kaynak hesapları
      ya alacak bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Bu hesapların içinde de eksi
      işaretli olanlar borç bakiyesi verebilir veya bakiye vermez. Kodu 6 ile başlayan (-) işaretli
      hesaplar borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 6 ile başlayan işaretsiz hesaplar
      ya alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 7 ile başlayan hesapların büyük bir
      kısmı borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. 7'li hesaplardan yansıtma hesapları alacak
      bakiyesi verir veya bakiye vermez.
Örnek: İşletmenin büyük defter kayıtları aşağıda verilmiştir. Buna göre işletmenin aylık mizanını düzenleyiniz.
  BORÇ    100 KASA HESABI     ALACAK        BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
      24.000        12.000               17.000         10.000
      12.000        25.000               40.000
      30.000


      66.000         37.000               57.000          10.000
         121 ALACAKAK                      153 TİCARİ MALLAR
  BORÇ                 ALACAK        BORÇ            ALACAK
         SENETLERİ HS                         HESABI
      36.000                          38.000
      11.000                          45.000
                                   40.000
                                   12.000

      47.000                          135.000
   BORÇ 252 BİNALAR HESABI ALACAK                  255 DEMİRBAŞLAR
                               BORÇ             ALACAK
      90.000                              HESABI
     120.000                          35.000      40.000
                                   40.000      15.000
                                   10.000

       210.000
                                   85.000         55.000
   BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
     40.000      70.000                   321 BORÇ SENETLERİ
                               BORÇ             ALACAK
              25.000                      HESABI
                                           49.000
                                           30.000

       40.000        115.000

        400 BANKA KREDİLERİ                              79.000
   BORÇ             ALACAK
           HESABI
                33.000                 421 BORÇ SENETLERİ
                               BORÇ            ALACAK
                50.000                    HESABI
                25.000                10.000     25.000
                                   20.000     12.000

                  108.000

   BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK                 30.000         37.000
             229.000
                  229.000


Mizan düzenlenirken ilk önce büyük defter hesaplarının toplamları alınır. Toplamları alınan hesaplar mizanın tutar
kısmına aktarılır. Hesapların borç toplamları borç sütununa, alacak toplamaları alacak sütununa aktarılır. Daha
sonra bakiyeleri kalan kısmına yazılır. Hangi taraf daha fazla ise yani ne taraf bakiye veriyorsa kalan kısmında
ilgili yere kaydedilir.
      Sıra                          TUTAR       KALAN
              HESAP ĠSMĠ
      No                      BORÇ     ALACAK   BORÇ    ALACAK
       1  100 Kasa Hesabı            66.000    37.000  29.000     -
       2  102 Bankalar Hesabı          57.000    10.000  47.000     -
       3  121 Alacak Senetleri Hesabı      47.000      -   47.000     -
       4  153 Ticari Mallar Hesabı       135.000      -   135.000     -
       5  252 Binalar Hesabı          210.000      -   210.000     -
       6  255 Demirbaşlar Hesabı         85.000    55.000  30.000     -
       7  320 Satıcılar Hesabı          40.000    115.000    -     75.000
       8  321 Borç Senetleri Hesabı         -     79.000    -     79.000
       9  400 Banka Kredileri Hesabı        -     108.000    -    108.000
       10  421 Borç Senetleri Hesabı       30.000    37.000    -     7.000
       11  500 Sermaye Hesabı            -     229.000    -    229.000

          TOPLAM                670.000    670.000  498.000   498.000

Görüldüğü gibi mizanda tutar kısmının borç ve alacak toplamları eşit, kalan kısmının borç ve alacak toplamları da
kendi arasında eşit çıkmıştır.
       6. Muhasebe Sürecine ile Ġlgili Ayrıntılı Örnek

       HG Ticaret İşletmesi 01.12.2008 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla kuruluyor

       100 Kasa Hesabı..............................60.000
       102 Bankalar Hesabı.....................100.000
       121 Alacak Senetleri Hesabı.........20.000
       255 Demirbaşlar Hesabı................60.000
       300 Banka Kredileri Hesabı..........80.000
       421 Borç Senetleri Hessabı..........70.000


       HG Ticaret İşletmesi Aralık ayındaki dönem içi işlemleri aşağıdaki gibidir.

       - 05.12.2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

       - 09.12.2008 tarihinde banka hesabındaki parasından 30.000 TL para çekiyor.

       - 11.12.2008 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 500 TL tutarında kırtasiye
       malzemesini peşin alıyor. KDV % 8 hariç

       - 15.12.2008 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV % 18 hariç. İşletme kdv
       tutarını peşin alıyor, kalanı için çek alıyor.
- 18.12.2008 tarihinde banka kredisinin 4.000 TL tutarındaki taksidini ve 600 TL faizini
peşin ödüyor.

- 20.12.2008 tarihinde elinde bulunan alacak senetlerinin yarısını peşin tahsil ediyor.

- 22.12.2008 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı alıyor. KDV % 18 hariç. Kdv sini ve
yarı fiyatını peşin ödüyor, kalanı banka hesabından ödüyor.

- 28.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.


HG Ticaret İşletmesinin dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir.

- Demirbaşlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir.

- Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak
belirlenmiştir.

- İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır.


Ġstenenler: HG Ticaret İşletmesinin

1-Açılış bilançosunu düzenleyiniz
2-Yevmiye kayıtlarını yapınız
3-Büyük defter kayıtları yapınız
4-Aylık mizanını düzenleyiniz
5-Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız
6-Gelir tablosunu düzenleyiniz
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını yapınız
8-Kesin mizanını düzenleyiniz
9-Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz
10-Bilanço hesaplarının kapatılmasını yapınız
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılmasını yapınız

Çözümler ve Cevaplar: Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan
aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır.
Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

AçılıĢ bilançosunun düzenlenerek sermayenin hesaplanması: İşletmenin kuruluştaki
varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve
sermaye hesaplanır.
                                AçılıĢ bilançosu ve Sermaye:

                  HG TĠCARET ĠġLETMESĠ 01.12.2008 TARĠHLĠ AÇILIġ
AKTİF                                                                PASİF
                                BĠLANÇOSU
I. DÖNEN                             III. KISA VADELİ YABANCI
VARLIKLAR................................................180.000 KAYNAKLAR..............80.000
Kasa............................60.000              Banka Kredileri..................80.000
Bankalar...................100.000
Alacak Senetleri......20.000                   IV. UZUN VADELİ YABANCI
                                 KAYNAKLAR..............70.000
II. DURAN                            Borç Senetleri....................70.000
VARLIKLAR.................................................60.000
Demirbaşlar.............60.000                  V. ÖZ
                                 KAYNAKLAR...........................................................90.000
                                 Sermaye..................90.000

A.TOPLAM                               240.000 P.TOPLAM                        240.000       Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
       Sermaye = 240.000 - (80.000 + 70.000)
       Sermaye = 90.000 TL

       AçılıĢ kaydının yapılması: Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre
       düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar
       alacağa kaydedilir ve böylece açılış kaydı düzenlenmiş olur.


         Mad.
                             AÇIKLAMA                        BORÇ   ALACAK
         No
          1   ....................................01.12.2008......................................

            100 KASA HESABI                                      60.000
            102 BANKALAR HESABI                                   100.000
            121 ALACAK SENETLERİ HESABI                                20.000
            255 DEMİRBAŞLAR HESABI                                  60.000

                              300 BANKA KREDİLERİ HESABI                   80.000
                               421 BORÇ SENETLERİ HESABI                   70.000
                                   500 SERMAYE HESABI                   90.000

               ................................Açılış kaydı..............................
Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye deft


  Mad.
                      AÇIKLAMA                        BORÇ   ALACAK
  No
   2   ....................................05.12.2008......................................

     153 TİCARİ MALLAR HESABI                                15.000
     191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                2.700

                                 100 KASA HESABI             17.700


       ................................Peşin mal alımı.............................
   3   ....................................09.12.2008......................................

     100 KASA HESABI                                     30.000

                            102 BANKALAR HESABI                30.000


     ......................Banka hesabından para çekimi.....................
   4   ....................................11.12.2008......................................

     770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI                             500
     191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                40

                                 100 KASA HESABI              540


     .................Peşin olarak kırtasiye malzemesi alımı..........
   5   ....................................15.12.2008......................................

     101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                20.000
     100 KASA HESABI                                     3.600

                       600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI                   20.000
                     391 HESAPLANAN KDV HESABI                     3.600


      .....................KDV'si peşin çek ile mal satımı..................
   6   ....................................18.12.2008......................................

     300 BANKA KREDİLERİ HESABI                               4.000
     780 FAİZ GİDERLERİ HESABI                                600

                                 100 KASA HESABI             4.600


       ......................Kredi ve faizin ödenmesi.....................
   7
      ....................................20.12.2008......................................
                                                 10.000
         100 KASA HESABI                                             10.000

                        121 ALACAK SENETLERİ HESABI

             .....................Alacak senedi tahsili.....................
      8   ....................................22.12.2008......................................

         153 TİCARİ MALLAR HESABI                                 10.000
         191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                 1.800

                                   100 KASA HESABI                   6.800
                                102 BANKALAR HESABI                    5.000


          .....KDV'si ve yarısı peşin kalanı bankadan mal alımı....
      9   ....................................28.12.2008......................................

         101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                 5.900

                           600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI                       5.000
                         391 HESAPLANAN KDV HESABI                        900


                ...................Çek ile mal satımı...............


    erine kayıtlar yapılır.

    Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında
    kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.

BORÇ       100 KASA HESABI               ALACAK               BORÇ     102 BANKALAR HESABI     ALACAK
    60.000                 17.700                          100.000         30.000
    30.000                  540                                       5.000
     3.600                  4.600
    10.000                  6.800


    103.600                29.640                           100.000         35.000


BORÇ  121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK                           BORÇ    255 DEMİRBAŞLAR HESABI     ALACAK
    20.000                 10.000                          60.000
    20.000                 10.000                          60.000
BORÇ  300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK       BORÇ  421 BORÇ SENETLERİ HESABI   ALACAK
     4.000         80.000                       70.000
     4.000         80.000                       70.000


BORÇ    500 SERMAYE HESABI      ALACAK    BORÇ   153 TİCARİ MALLAR HESABI   ALACAK
                90.000            15.000
                               10.000
                90.000            25.000


BORÇ  191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK       BORÇ  770 GENEL YÖNETİM GİDERLE ALACAK
     2.700                         500
      40
     1.800
     4.540                         500


BORÇ   101 ALINAN ÇEKLER HESABI    ALACAK    BORÇ   600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS   ALACAK
    20.000                                   20.000
     5.900                                   5.000
    25.900                                   25.000


BORÇ  391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK       BORÇ  780 FİNANSMAN GİDERLERİ H ALACAK
                3.600             600
                 900
                4.500             600


    Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken
    büyük defter kayıtlarından faydalanılır.
Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha
sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük
defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına
ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.


Sıra                     TUTAR            KALAN
       HESAP ĠSMĠ
No                   BORÇ     ALACAK     BORÇ     ALACAK
 1   100 Kasa Hesabı         103.600    29.640     73.960      -
 2   102 Bankalar Hesabı       100.000    35.000     65.000      -
 3   121 Alacak Senetleri Hesabı   20.000    10.000     10.000      -
 4   255 Demirbaşlar Hesabı      60.000     -      60.000      -
 5   300 Banka Kredileri Hesabı    4.000    80.000      -     76.000
 6   421 Borç Senetleri Hesabı      -     70.000      -     70.000
 7   500 Sermaye Hesabı         -     90.000      -     90.000
 8   153 Ticari Mallar Hesabı     25.000     -      25.000      -
 9   191 İndirilecek KDV Hesabı    4.540     -      4.540      -
10   770 Genel Yönetim Gider. Hs    500      -       500      -
11   101 Alınan Çekler Hesabı     25.900     -      25.900      -
12   600 Yurt İçi Satışlar Hesabı    -     25.000      -     25.000
13   391 Hesaplanan KDV Hesabı      -     4.500      -      4.500
14   780 Finansman Giderleri      600      -       600      -
    Hesabı
    TOPLAM             344.140    344.140    265.500    265.500Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda
kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.

Dönem sonu envanter iĢlemlerinin yapılması: Genel geçici mizanda yer alan hesaplar
ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri
denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

Aralık ayı KDV tahakkuku: 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV
hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani
191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV
hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.
   10   ....................................31.12.2008......................................

     391 HESAPLANAN KDV HESABI                                   4.500
     190 DEVREDEN KDV HESABI                                    40

                        191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                    4.540


      ................................KDV tahakkuk kaydı.............................
DemirbaĢlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık
amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız.
Buna göre: 60.000 x %20 = 12.000 TL yıllık amortisman, 12.000 / 12 = 1.000 TL bir aylık amortisman

   11   ....................................31.12.2008......................................

     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS                                1.000

                  257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS(-)                        1.000


       ..................Demirbaş için bir aylık amortisman................
Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak
belirlenmiştir. İşletme aralıklı envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece döenm
sonlarında             satılan              malın             maliyetleri   hesaplanır.


Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı 25.000 TL dir. Envanter sonucu 6.000 TL
tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani 6.000 TL'ye
getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 25.000 - 6.000 = 19.000 TL
yazmamız gerekecek.

   12   ....................................31.12.2008......................................

     621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HS                               19.000

                          153 TİCARİ MALLAR HESABI                   19.000


            .................Satılan malların maliyeti..........
İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 4.000
TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 4.000 TL artmıştır.
     13   ....................................31.12.2008......................................

       102 BANKALAR HESABI                                   4.000

                            642 FAİZ GELİRLERİ HESABI                 4.000


             .....................Faiz gelirinin kaydı..................
  Dönem sonu işlemlerinde maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına
  aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplasına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir
  tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.


     14   ....................................31.12.2008......................................

       771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS                         1.500
       781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS                            600

                   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS                       1.500
                    780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS                        600


          ......................Giderlerin yansıtılması.....................
     15   ....................................31.12.2008......................................

       632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS                              1.500
       660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS                          600

               771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN.HS                         1.500
                 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YAN.HS                          600


        ..Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması..
  Gelir tablosunun düzenlenmesi: Dönem sonu envanter işlemleri tamamlandıktan sonra
  gelir ve gider hesaplarına (6 ile başlayan hesaplar) göre gelir tablosu düzenlenir. Böylece
  işletmenin karı veya zararı belli olur.

                            HG Ticaret ĠĢletmesi Gelir Tablosu:
           HG TĠCARET ĠġLETMESĠ 01.12.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ GELĠR TABLOSU
A-BRÜT SATIġLAR                                                      25.000
1-Yurt içi Satışlar                                              25.000
2-Yurt dışı Satışlar                                               -
3-Diğer Gelirler                                                 -
B-SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ(-)                                   (-)
1-Satıştan İadeler(-)                             -
2-Satış İskontoları(-)                             -
3-Diğer İndirimler(-)                             -
C-NET SATIġLAR                                       25.000
D-SATIġLARIN MALĠYETĠ(-)                                 (19.000)
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)                         -
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)                     19.000
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)                          -
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)                         -
BRÜT SATIġ KÂRI VEYA ZARARI                                6.000
E-FAALĠYET GĠDERLERĠ(-)                                  (1.500)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)                     -
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)                   -
3-Genel Yönetim Giderleri(-)                         1.500
F-DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KÂRLAR                       4.000
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri                       -
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri                    -
3-Faiz Gelirleri                               4.000
4-Komisyon Gelirleri                              -
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar                         -
6-Menkul Kıymet Satış Kârı                           -
7-Kambiyo Kârları                               -
8-Reeskont Faiz Gelirleri                           -
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar                         -
G-DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR(-)                     (-)
1-Komisyon Giderleri(-)                            -
2-Karşılık Giderleri(-)                            -
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)                        -
4-Kambiyo Zararları(-)                             -
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)                          -
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)                      -
H-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ(-)                                  (600)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)                     600
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)                      -
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR                                   7.900
I-OLAĞAN DIġI GELĠR VE KÂRLAR                                -
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları                        -
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar                      -
J-OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR(-)                             (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)                    -
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)                      -
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)                    -
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                                   7.900
K-DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI(-)                (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI                                 7.900
  Gelir ve gider hesaplarının kapatılması: Gelir tablosunun düzenlenmesinden sonra
  gelir ve gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.
         16    ....................................31.12.2008......................................

            600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI                                25.000
            642 FAİZ GELİRLERİ HESABI                                  4.000

                                                                 29.000
                           690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS


              .......................Gelir hesaplarının kapatılması................
         17    ....................................31.12.2008......................................

            690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS                               21.100

                                                                 19.000
                         621 SATILAN MALIN MALİYETİ HS                           1.500
                        632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS                            600
                     660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER HS


              .......................Gider hesaplarının kapatılması................
         18    ....................................31.12.2008......................................

            690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS                               7.900

                                                                 7.900
                       692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

              ....................Dönem karının bilançoya aktarılması..........
         19    ....................................31.12.2008......................................

            692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS                             7.900

                                                                 7.900
                                    590 DÖNEM NET KARI HS

              ....................Dönem karının bilançoya aktarılması..........
Kesin mizanın düzenlenmesi: . Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz. Bu nedenle
envanter kayıtlarından sonra ve gelir-gider hesaplarının kapatılmasından sonra büyük defter hesaplarında değişme
olan hesaplardaki değişiklikler yapılır ve yeni açılması gereken hesapların da büyük defterleri açılır.

   BORÇ     102 BANKALAR HESABI   ALACAK                           BORÇ    153 TİCARİ MALLAR HESABI  ALACAK
       100.000        30.000                                   15.000
                   5.000                                   10.000
       100.000                 35.000                          25.000
    4.000                                19.000

    104.000        35.000          25.000        19.000
BORÇ  191 İNDİRİLECEK KDV HESABI  ALACAK  BORÇ  770 GENEL YÖNETİM GİDERLE   ALACAK
    2.700                     500
     40
    1.800
    4.540                     500

               4.540          1.000         1.500

    4.540         4.540          1.500         1.500

BORÇ  391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK    BORÇ  780 FİNANSMAN GİDERLERİ H   ALACAK
               3.600           600
               900
               4.500          600

    4.500                                600

    4.500         4.500          600          600

    771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ           781 FİNANSMAN GİDERLERİ
BORÇ                ALACAK   BORÇ                 ALACAK
        YANSITMA HS                   YANSITMA HS
    1.500         1.500          600          600
    1.500         1.500          600          600

BORÇ   190 DEVREDEN KDV HESABI   ALACAK     257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR
                        BORÇ                ALACAK
     40                            HS (-)
                                      1.000
     40
                                      1.000
BORÇ   600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS   ALACAK  BORÇ   642 FAİZ GELİRLERİ HESABI  ALACAK
                20.000                     4.000
                5.000
               25.000                     4.000

    25.000                     4.000

    25.000        25.000          4.000         4.000


    690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
BORÇ                ALACAK        621 SATILAN MALLARIN
         HESABI            BORÇ                 ALACAK
    21.100        29.000             MALİYETİ HESABI
    7.900                     19.000
    29.000        29.000
                           19.000
    632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
BORÇ                ALACAK                  19.000
         HESABI
    1.500                     19.000        19.000

                           660 KISA VADELİ BORÇLANMA
                        BORÇ                 ALACAK
                              GİDERLERİ HESABI
                            600

    1.500

               1.500

    1.500         1.500
                            600
     692 DÖNEM NET KARI VEYA
BORÇ                ALACAK                  600
        ZARARI HESABI
    7.900         7.900          600          600

                        BORÇ  590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK
                                       7.900


    7.900         7.900                                      7.900
Kesin mizanın düzenlenmesi: Yapılan tüm yevmiye kayıtlarının büyük defterlere
aktarılmasından sonra hesapların son durumlarını gösteren kesin mizan düzenlenir. Kesin
mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz.

                    HG Ticaret ĠĢletmesi Kesin Mizanı:

               HG TĠCARET ĠġLETMESĠ 2008 YILI KESĠN MĠZANI

Sıra                              TUTAR           KALAN
            HESAP ĠSMĠ
No                            BORÇ     ALACAK   BORÇ     ALACAK
1   100 Kasa Hesabı                  103.600    29.640  73.960       -
2   102 Bankalar Hesabı                104.000    35.000  69.000       -
3   121 Alacak Senetleri Hesabı            20.000    10.000  10.000       -
4   255 Demirbaşlar Hesabı               60.000      -   60.000       -
5   300 Banka Kredileri Hesabı             4.000     80.000    -       76.000
6   421 Borç Senetleri Hesabı               -     70.000    -       70.000
7   500 Sermaye Hesabı                  -     90.000    -       90.000
8   153 Ticari Mallar Hesabı              25.000    19.000  6.000        -
9   191 İndirilecek KDV Hesabı             4.540     4.540    -        -
10   770 Genel Yönetim Giderleri Hs           1.500     1.500    -        -
11   101 Alınan Çekler Hesabı              25.900      -   25.900       -
12   600 Yurt İçi Satışlar Hesabı            25.000    25.000    -        -
13   391 Hesaplanan KDV Hesabı             4.500     4.500    -        -
14   780 Finansman Giderleri Hesabı           600      600    -        -
15   771 Genel Yönetim Giderleri Yans          1.500     1.500    -        -
16   781 Finansman Giderleri Yansıtma          600      600    -        -
17   190 Devreden KDV Hesabı               40       -    40        -
18   257 Birikmiş Amortismanlar H(-)            -      1.000    -       1.000
19   642 Faiz Gelirleri Hs               4.000     4.000    -        -
20   690 Dönem Karı/Zararı Hesabı 621 Satılan Malın   29.000    29.000    -        -
21   Maliyeti Hs                    19.000    19.000    -        -
22   632 Genel Yöentim Giderleri Hs           1.500     1.500    -        -
23   660 Kısa Vadeli Borçlanma Gider           600      600    -        -
24   692 Dönem Net Karı veya Zararı           7.900     7.900    -        -
25   590 Dönem Net Karı                  -      7.900    -       7.900


    TOPLAM                      442.780    442.780  244.900   244.900
KapanıĢ bilançosunun düzenlenmesi: Kesin mizandan sonra kalan veren hesaplar
bilançoya aktarılarak dönem sonu kapanış bilançosu düzenlenir.
AKTİF               HG TĠCARET ĠġLETMESĠ 31.12.2008 TARĠHLĠ KAPANIġ BĠLANÇOSU                              PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR................................................184.900 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR...............76.000
Kasa............................73.960                   Banka Kredileri..................76.000
Alınan Çekler............25.900
Bankalar....................69.000                     IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR...............70.000
Alacak Senetleri......10.000                        Borç Senetleri....................70.000
Ticari Mallar..............6.000
Devreden KDV..................40
                                      V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................................97.900
                                      Sermaye...............................90.000
II. DURAN VARLIKLAR.................................................59.000 Dönem Net Karı..........7.900
Demirbaşlar...............60.000
Birikmiş Amortis......(1.000)

A.TOPLAM                                    243.900 P.TOPLAM                         243.900
     Bilanço hesaplarının kapatılması: Kapanış bilançosu düzenlendikten sonra bilanço
     hesaplarının tamammı ters kayıt yapılarak kapatılır.

        19    ....................................31.12.2008......................................

           300 BANKA KREDİLERİ HESABI                                76.000
           421 BORÇ SENETLERİ HESABI                                 70.000
           500 SERMAYE HESABI                                    90.000
           590 DÖNEM NET KARI HESABI                                 7.900
           257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)                              1.000
                                                               73.960
                                    100 KASA HESABI                    25.900
                               101 ALINAN ÇEKLER HESABI                     69.000
                                 102 BANKALAR HESABI                     10.000
                             121 ALACAK SENETLERİ HESABI                      6.000
                               153 TİCARİ MALLAR HESABI                      40
                               190 DEVREDEN KDV HESABI                     60.000
                                255 DEMİRBAŞLAR HESABI

               ....................Bilanço hesaplarının kapatılması..........
     Yeni dönem hesaplarının açılması: Önceki dönem kapanış kaydının tersi yapılarak yeni
     dönemin açılış kaydı yapılır. Aynı zamanda kapanış bilançosu yeni dönemin açılış
     bilançosudur.
Mad.
                    AÇIKLAMA                        BORÇ   ALACAK
No
 1   ....................................01.01.2009......................................

    100 KASA HESABI                                     73.960
    101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                25.900
    102 BANKALAR HESABI                                   69.000
    121 ALACAK SENETLERİ HESABI                               10.000
    153 TİCARİ MALLAR HESABI                                 6.000
    190 DEVREDEN KDV HESABI                                  40
    255 DEMİRBAŞLAR HESABI                                 60.000

                   300 BANKA KREDİLERİ HESABI                     76.000
                    421 BORÇ SENETLERİ HESABI                     70.000
                       500 SERMAYE HESABI                     90.000
                   590 DÖNEM NET KARI HESABI                      7.900
               257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)                      1.000


     ................................2009 Açılış kaydı..............................

								
To top