PEDAGOGIKA by o8H3wJhj

VIEWS: 0 PAGES: 18

									                1


       Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
            w Bydgoszczy
           CZYTELNIA GŁÓWNA
              Tel: (052) 341-30-74
           www.pbw.bydgoszcz.pl
         PEDAGOGIKA
  PODSTAWY NAUCZANIA I WYCHOWANIA.
METODOLOGIA. METODY BADAŃ W PEDAGOGICE.
      DYDAKTYKA OGÓLNA.

 Bibliografia adnotowana zawierająca wybór druków zwartych z lat
           2000- 2002 ze zbiorów PBW
                    Sporządziła:
                  MAŁGORZATA ZAPĘDOWSKA
                                  1
            2
            SPIS TREŚCI1. PODSTAWY NAUCZANIA I WYCHOWANIA.     s.1

2. METODOLOGIA. METODY BADAŃ W PEDAGOGICE.  s. 9

3. DYDAKTYKA OGÓLNA.             s. 11
                          2
                 3


Podstawy wychowania i nauczania. Teoria wychowania.1. Alternatywy myślenia o/ dla edukacji. Wybór tekstów. Pod red.
  Zbigniewa Kwiecińskiego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych
  2000,399s.

 Wybór tekstów ukazujący różne koncepcje myślenia o edukacji
 autorstwa pedagogów polskich, np.: Śliwerskiego, Baumana,
 Konarzewskiego, Witkowskiego i obcych : Kohlberga, Mayera,
 Meighana i wielu innych.

   132274p
   132275-132276

2. Bednarski Wojciech Feliks: Wychowanie młodzieży dorastającej.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2000,276s.

 Autor omawia wychowanie młodzieży w świetle wartości
 chrześcijańskich. Cele oraz ideały wychowawcze. Metody i środki
 wychowawcze. Wychowanie charakteru i woli. Wychowanie społeczne
 i narodowe . Wychowanie harcerskie oraz wychowanie uczuć i popędu
 seksualnego.

   131969p
   131970-131972

3. Bilicki Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II –
  na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień.
  Kraków: Impuls 2000, 94s.

 Przedstawiono wychowanie w kontekście filozofii personalistycznej i
 tradycji myśli chrześcijańskiej w spojrzeniu Jana Pawła II.

   132224p
   132225-132226

4. Bogaj Andrzej: Kształcenie ogólne. Między tradycją a
  ponowoczesnością. Warszawa : IBE 2000,229s.

 Przedstawiono filozoficzne podstawy i teorie współczesnej edukacji.
 Wyzwania i nadzieje edukacyjne w świetle międzynarodowych

                                    3
                  4


 raportów oświatowych. Tradycje i dylematy przemian kształcenia
 ogólnego w Europie. Badania nad celami kształcenia ogólnego w
 Polsce. Szanse i zagrożenia reformy kształcenia ogólnego w Polsce.

   134833p
   134834-134836

5. Bruhlmeier Artur: Edukacja humanistyczna. Kraków: Impuls 2000,
  238s.

 Omówiono teorię wychowania i kształcenie według Pestalozziego oraz
 metodę rozwiązywania konfliktów T. Gordona.

   131539-131540

6. Dróżdż Andrzej: Mity i utopie pedagogiczne . Kraków: Wydaw.
  Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000,167s.


7. Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Pod
  red. Jacka Piekarskiego, Bogusława Śliwerskiego. Kraków: Impuls
  2000, 555s.

 Zawiera: Teorię-modele badań-idee. Edukację alternatywną w świetle
 badań. Pedagogikę reform oświatowych.


   132852p
   137229-137231

8. Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej. Pod red. Joanny
  Danilewskiej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001,
  236s..
  Autorka przedstawia: Źródła pedagogiki humanistycznej. Myśli o
  wolności i wychowaniu. Poszukiwania komplementarności wolności i
  przymusu w edukacji szkolnej dla ucznia i nauczyciela.

   134167p
   134168
                                    4
                 5


9. Janowski Andrzej: Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki,
  zdrowy rozsądek, wyniki badań. Warszawa: Fraszka Edukacyjna
  2002,191s.

 Autor przedstawia zagadnienia związane z wychowaniem,
 nauczaniem, kształceniem. Wyjaśnia pojęcia stosowane w
 pedagogice.

   137724p
   137725

10. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych. Pod red.
  Zofii Gawliny. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2001, 157s.

  W opracowaniu omówiono: Założenia i cele procesu
  wychowawczego. Aktywistyczną koncepcję wychowania w ujęciu
  F. Znanieckiego. Koncepcję osobowości zaangażowanej B.
  Suchodolskiego. Integrację w aspekcie wychowania opiekuńczego.
  Środowisko wychowawcze jednostki na tle środowiska lokalnego i
  miejsce w nim rodziny jako obszaru badań. Edukację prozdrowotną
  w szkole i w rodzinie. Sylwetkę H. Jordana (1842-1907) oraz jego
  działalność. Historię założenia Polskiego Czerwonego Krzyża i
  Czerwonego Półksiężyca.

   133962p
   133963

11. Kubiak - Szymborska Ewa, Zając Dariusz: Wokół podstawowych
  zagadnień teorii wychowania. Bydgoszcz: Wers 2002, 226s.

  W opracowaniu omówiono: Teoria wychowania jako dyscyplina
  naukowa. Wychowanie jako podstawowe pojęcie teorii
  wychowania. Teleologiczne aspekty analizy wychowania.
  Zagrożenia rozwoju i wychowania człowieka.

    137977p
    137978-137981

12. Lepa Adam: Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne
  Wydaw. Łódzkie 2000, 255s.

  Praca poświęcona roli mass mediów w procesie wychowawczym.


                                   5
                 6


  Omówione zagadnienia: Przedmiot i zadania pedagogiki mass
  mediów. Struktura i funkcjonowanie mass mediów. Pedagogiczny
  wymiar mass mediów. Podstawy wychowania do mass mediów.
  Wychowanie i propaganda. Mass media i osobowość. Funkcje
  postaw w wychowaniu do mass mediów. Mass media jako przedmiot
  badań pedagogicznych.

    137444p

13. Łopuszański Tadeusz: Tezy. Od pedagogiki narodowej do
  pedagogiki europejskiej. Warszawa, Rydzyn: Fundacja im. Tadeusza
  Łopuszańskiego 2000, 144s.

  Zawiera: sylwetkę pedagoga polskiego T.J Łopuszańskiego. Jego
  tezy i koncepcje pedagogicznego i wszechstronnego wychowania
  polskiej młodzieży.

    136730

14. O nowy humanizm w edukacji. Materiały nadesłane na ogólnopolską
  konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000r.). Pod red.
  Janusza Gajdy. Kraków: Impuls 2000, 460s.

 Autor prezentuje geneologię i istotę nowego humanizmu. Edukację
 humanistyczną w dobie globalizacji: edukację medialną, edukację
 regionalną, edukację międzykulturową, edukację wielokulturową.
 Realizację idei nowego humanizmu w reformującej się szkole.

   132428p, 132429

15. Pedagogiczne drogowskazy. Pod red. Barbary Krawczyk - Juraś,
  Bogusława Śliwerskiego. Kraków: Impuls 2000, 210s.


 Książka dedykowana prof. Oldze Czerniawskiej. Zamieszczono w
 niej biogram i przedstawiono dorobek naukowy z dziedziny
 andragogiki, gerontologii. Uwzględniono wybór wypowiedzi M.
 Montessori o wychowaniu człowieka.

   132235p
   132236-132237
                                  6
                 7


16. Pedagogika alternatywna-dylematy praktyki. Pod red. Krystyny
  Baranowicz. Kraków: Impuls 2000, 270s.

 Wszechstronne i szczegółowe omówienie pedagogiki alternatywnej.
 Wymiana poglądów i doświadczeń.

    132442p
    132851

17. Pedagogika alternatywna-dylematy teorii. Pod red. Bogusława
  Śliwerskiego. Kraków: Impuls 2000, 325s.

 Materiały z konferencji. Omówienie poglądów M. Montessori.

   132441p
   132846-132848

18. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Pod red. Krzysztofa
  Kruszewskiego. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 306s.

 Opracowanie zawiera: Omówienie pojęcia kształcenia i wychowania
 w ogólności. Rozważania dotyczące m.in.: tendencji oświatowych w
 świecie, kształcenie nauczycieli o wiedzy praktycznej, aktywizacji
 uczniów, o ocenianiu szkolnym i ocenianiu nauczania. Autorami
 tekstów są m.in.: B. Niemierko, Z. Kwieciński, A. Nalaskowski.

   132637p, 132638-132640

19. Schoenebeck von Hubertus: Szkoła z ludzką twarzą. Wizja i
  rzeczywistość. Kraków: Impuls 2001, 124s.

 Wizja i rzeczywistość szkoły przyjaznej uczniom. Uwzględniono
 zagadnienia: Rzeczywista władza rodziców. O szkole i prawach
 człowieka. Uczenie się bez obowiązku. Marzenia o szkole przyjaznej
 dzieciom. Człowieczeństwo w klasie szkolnej.

   137280p
   137281-137282

20. Sens życia-sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu
  wieków. Pod red. Andrzeja de Tchorzewskiego, Piotra
  Zwierzchowskiego. Bydgoszcz: Wers 2001, 313s.                                    7
                 8 Zawiera dyskusję na temat sensu życia, sensu wychowania (w ujęciu)
 pomiędzy pedagogiem M. Dudzikową, socjologiem wychowania Z.
 Kwiecińskim, psychologiem K. Obuchowskim i filozofem S.
 Sarnowskim. Omawia sens życia w ujęciu filozoficznym i etycznym.
 Sens życia, sens wychowania-refleksje pedagogiczne. Badania
 empiryczne nad sensem życia i sensem wychowania.

   133953p
   133954-133955
   135199-135202

21. Sobczak Sławomir: Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy
  teleologii wychowania. Warszawa: Navo 2000, 176s.

  Pedagogiczna propozycja wypełniająca lukę w polskiej pedagogice
  postmarksistowskiej. Zawiera materiały historyczne i problemowe.
  Tematem dominującym jest teoria i historia wartości. Zawiera
  teoretyczne podstawy teleologii wychowania. Aksjologiczne
  podstawy teleologii oraz tomistyczne.

   131949p, 131950

22. Śliwerski Bogusław: Edukacja pod prąd. Kraków: Impuls 2001,
  303s.


 Autor prezentuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w
 społeczeństwie nieegalitarnym. Politykę oświatową gmin wobec
 edukacji przedszkolnej i szkolnej pierwszej połowy lat
 dziewięćdziesiątych XX wieku. Reformy oświatowe w III RP.
 Integracje dzieci. Kształcenie nauczycieli w dobie reformowania
 oświaty. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Patalogie w
 edukacji szkolnej.

    134678p
    134679-134682

23. Śliwerski Bogusław: Współczesne teorie i nurty wychowania.
  Kraków: Impuls 2001, 403s.

  Omówiono „świat pedagogicznych idei” m.in.: Pedagogikę
  filozoficzno-normatywną w ujęciu K. Kotłowskiego. Pedagogię


                                   8
                 9


  społeczno-personalistyczną A. Kamińskiego. Pedagogikę serca M.
  Łopatkowej. Pedagogikę Gestalt w ujęciu O. A. Burowa, R.C. Cohna
  i F. Perlsa. Pedagogikę wychowania integralnego H. Daubera, V.
  Buddrusa. Antypedagogikę-postpedagogikę H. von Schoenebecka, A.
  Millera.

    135549p
    135558

24. Witkowski Lech: Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty
  humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE
  2000, 381s.


 Zbiór prac autora, w których ukazano filozoficzny kontekst
 współczesnej pedagogiki. Obszernie omówiono koncepcję
 pedagogiki radykalnej-głównie Girouxa, McLarena, teorię krytyczną
 Habermasa, koncepcję cyklu życia wg. Eriksona.

      134822p
      134823-134824

25. Wojnar Irena: Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Żak
  2000, 315s.

 Zawiera: Jedność i różnorodność pedagogiki ogólnej. Humanistyczna
 pedagogika w nie przyjaznym otoczeniu. Człowiek jako cel i
 przedmiot wychowania. Kulturowy wymiar edukacji. Sztuka i
 edukacja. O samokształceniu inaczej. Samowychowanie-
 humanistycznym wyborem człowieka. Przedstawione poglądy:
 Stefana Szumana, Floriana Znanieckiego, Bogdana Suchodolskiego.

    133139p
    133140

26. Wrońska Katarzyna: Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej
  filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II. Kraków:
  Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, 130s.

 Autorka opisuje aksjologiczne zagadnienia występujące w myśli
 filozoficznej Karola Wojtyły: pojęcie wartości, dobra, znaczenie
 norm i powinności moralnej. Koncepcje wychowania                                   9
                 10


  personalistycznego. Znaczenie wzorów osobowych i autorytetów w
  wychowaniu.

    131863p
    131864

27. Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji. Pod
  red. Andrzeja de Tchorzewskiego. Bydgoszcz: Wers 2002, 201s.

 Autor omawia: Teorie wychowania. Wychowanie na tle różnych
 koncepcji rzeczywistości społecznej. Filozoficzne aspekty
 wychowania. Wychowanie jako przestrzeń rozwojowa
 podmiotowości człowieka. Dziedziny wychowania –między
 tradycyjnym a współczesnym podejściem. Strategie, metody i
 techniki wychowania, ujęcie klasyczne i alternatywne. Etyczny
 wymiar pracy nauczyciela wychowawcy oraz przemoc w
 wychowaniu jako zagrożenie rozwoju dziecka-wychowanka.

    135657p
    135658-135662


     Metodologia. Metody badań w pedagogice.


28. Brzeziński Jerzy: Badania eksperymentalne w psychologii i
  pedagogice. Warszawa: Scholar 2000, 280s.

  Zawiera: Eksperyment w badaniach psychologicznych i
  pedagogicznych. Eksperyment, podstawowe pojęcia i założenia. Plan
  eksperymentalny.

   133120p
   133121

29. Lewandowska-Kidoń Teresa: Drama w kształceniu pedagogicznym.
  Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie 2001, 162s.

 Autorka prezentuje: Drama w teorii pedagogicznej. Drama w
 praktyce pedagogicznej. Metody aktywizujące w kształceniu
 studentów. Znaczenie dramy w kształceniu studentów.
                                  10
                 11


   136475p   136476-136477

30. Łobocki Mieczysław: Metody i techniki badań pedagogicznych.
  Kraków: Impuls 2000, 330s.

 Książka przedstawia i charakteryzuje metody i techniki najczęściej
 stosowane w badaniach pedagogicznych. Omawia: obserwację, testy
 osiągnięć szkolnych, metodę socjometryczną, analizę dokumentów,
 metodę sondażu, metodę dialogową, metodę biograficzną.

   132818p
   132819-132828
   133244-133248
   134581-134590

31. Łobocki Mieczysław: Wprowadzenie do metodologii badań
  pedagogicznych. Kraków: Impuls 2001, 268s.

 W opracowaniu omówiono: Minimum wymagań stawianych
 badaniom pedagogicznym. Teoretyczne aspekty badań
 pedagogicznych. Badania ilościowe i pomiar w pedagogice. Badania
 jakościowe w pedagogice. Problemy i hipotezy w badaniach
 pedagogicznych.

   133249-133253

32. Konarzewski Krzysztof: Jak uprawiać badania oświatowe.
  Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000,
  238s.

  Publikacja porusza zagadnienia: Projektowanie badania. Typy,
  schematy i metody. Badania ilościowe i jakościowe. Metody
  zbierania danych. Metody analiz danych.

   132620p
   132621-132624
   133833-133837

33. Ostrowska Urszula: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym.
  Kraków: Impuls 2000, 206s.

  Dokładne omówienie pedagogicznego badania jakościowego.                                  11
                 12


    132863p
    132864-132865
    137549

34. Pilch Tadeusz, Bauman Teresa: Zasady badań pedagogicznych.
  Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag.
  2001, 372s.

  Zawiera: Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych.
  Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych. Strategie
  jakościowe w badaniach pedagogicznych.

    135637p
    135638-135640

35. Zaczyński Władysław: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa:
  Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 173s.

  Autor omawia: Charakterystykę zasad badań pedagogicznych. Etapy
  badania naukowego. Warsztat pisarski nauczyciela badacza. Hipotezę
  roboczą znaczenie, pochodzenie. Metodę obserwacji. Metodę i
  techniki eksperymentu pedagogicznego. Test pedagogiczny. Wywiad
  i ankietę.

   127371p
   132698-132702


   Dydaktyka ogólna.


36. Angelow Bosse: Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie.
  Poznań: Wydaw. Moderski i S-ka 2001, 166s.

  Książka przedstawia techniki doskonalejące uczenie się. Metody
  efektywnego czytania.

   136682

37. Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków:
  Impuls 2001, 533s.
                                   12
                 13


 Opracowanie zawiera: cele i treści kształcenia ogólnego, proces
 kształcenia, kształcenie wielostronne, samokształcenie, zasady
 kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji kształcenia, środki
 dydaktyczne: pojęcie, funkcja, klasyfikacja, planowanie i organizacja
 pracy dydaktycznej oraz omawia niepowodzenia dydaktyczne,
 sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. Zawiera
 również zagadnienie: problemy dydaktyki kształcenia.

   135611p

38. Bernacka Danuta: Od słowa do działania. Warszawa: Żak 2001,
  209s.

 Autorka prezentuje przegląd współczesnych metod kształcenia.
 Omawia podające metody nauczania szczególnie metodę wykładu i
 pogadanki oraz dyskusje szkolne i jej odmiany. Gry i zabawy
 dydaktyczne.

   135148p
   135149-135152

39. Bonstingl John Joy: Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality
  Management w edukacji. Warszawa: Wydaw-a CODN 2002, 100s.

 Autor omawia zasady Total Quality Management w edukacji o
 ciągłym doskonaleniu szkół i osób zaangażowanych w pracę szkoły.

   136804-136805

40. Brophy Jere: Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydaw.
  Nauk. PWN 2002, 277s.

 Autor przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów
 do uczenia się z wykorzystaniem motywacji wewnętrznej oraz nagród
 i zachęt zewnętrznych w procesie uczenia się. Publikacja uwzględnia
 również propozycje jak stosować zasady motywacji z
 uwzględnieniem różnic indywidualnych i grupowych oraz jak
 pracować z uczniem zniechęconym.

   138345p
   138346-138347
                                   13
                 14


41. Dryden Gordon, Vos Jeannette: Rewolucja w uczeniu. Poznań:
  Moderski i S-ka 2000, 543s.

  Poradnik szybkiego i skutecznego uczenia się.

    132456p
    132457-132458

42. Ernst Ken: Szkolne gry uczniów: jak sobie z nimi radzić. Warszawa:
  Wydaw. Szk. i Pedag. 2000, 132s.

  Książka przeznaczona dla nauczycieli, którzy mają trudności w
  prowadzeniu lekcji. Odpowiada na pytanie: Jak dawać sobie radę z
  uczniami, którzy przeszkadzają na lekcjach.

   132641p
   132642-132644

43. Fenstermacher Gary D., Soltis Jones F.: Style nauczania. Warszawa:
  Wydaw. Szk. i Pedag. 2000, 102s.

  Autorzy omawiają i charakteryzują style nauczania: styl
  kierowniczy, styl terapeutyczny, styl wyzwalający.

   131797p
   131798-131800

44. Figiel Monika: Szkoły autorskie w Polsce: realizacja edukacyjnych
  utopii. Kraków: Impuls 2001, 304s.

  W opracowaniu przedstawiono wybrane szkoły autorskie w Polsce i
  ich metody kształcenia i nauczania.

   134674p
   134675-134677

45. Green Gordon W.: Jak pomagać dziecku w nauce. Warszawa:
  Diogenes 2000, 166s.

   131687
                                    14
                 15


46. Kaduson Heidi, Schaefer Charles: Zabawa w psychoterapii. Gdańsk:
  Gdańskie Wydaw. Psychol. 2001, 398s.

   134119-134121

47. Klus-Stańska Dorota : Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn:
  Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, 412s.
  Książka prezentuje: warunki konstruowania znaczeń w szkole-
  koncepcja teoretyczna(sposoby rozumienia wiedzy szkolnej; rodzaje
  wiedzy zdobywanej w szkole. Metody badań. Przekaz i
  konstruowanie wiedzy w szkole, analiza lekcji).

   136862-136863

48. Kujawiński Jerzy: Twórczość metodyczna nauczyciela. Poznań:
  Wydaw. UAM 2001, 199s.

  Książka przedstawia dorobek metodyczny 50- letniej pracy
  nauczycielskiej prof. Jerzego Kujawińskiego na rzecz edukacji
  wczesnoszkolnej.

    136825p
    136826

49. Kupisiewicz Czesław: Dydaktyka ogólna. Warszawa: Graf-Punkt
  2000, 304s.

 Autor przedstawia: pojęcia i przedmiot dydaktyki ogólnej, proces
 kształcenia, składniki procesu kształcenia oraz dydaktyczne problemy
 współczesności. Autor zaktualizował treści pod kątem zadań
 czekających polskie szkolnictwo w związku z wstąpieniem Polski do
 Unii Europejskiej.

   133029p
   133143-133147
   135046-135050

50. Michalski Jarosław: Z notatnika metodyka. Warszawa: CODN 2000,
  77s.

 Notatnik Jarosława Michalskiego jest zbiorem metodologicznych
 refleksji i wskazań adresowanych do nauczyciela. Zawiera: sugestie
 autora, komentarze do hospitowanych lekcji, przykłady rozwiązań i


                                    15
                 16


  propozycje metodologiczne, wskazówki dotyczące organizacji pracy
  nauczycieli i uczniów. Ukazuje możliwości doskonalenia procesu
  dydaktyczno- wychowawczego.

   132414p
   132415

51. Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów. Pod red. Jana
  Jakóbowskiego. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej 2000,
  324s.

 Autor prezentuje edukacyjne nadzieje i rozczarowania XX wieku;
 diagnozę wspomagania i ewaluację możliwości uczniów; pracę z
 dziećmi dyslektycznymi oraz uczniem niedostosowanym społecznie
 oraz dostosowywanie programów nauczania do zachodzących zmian.

   137121p
   137122


52. Pankowska Krystyna: Pedagogika dramy: teoria i praktyka. Kraków:
  Żak 2000, 282s.

 Zawiera: podstawy dramy i jej konstytutywne elementy oraz drama i
 wychowanie.

   135618p
   135619

53. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Pod red. Krzysztofa
  Kruszewskiego. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 306s.

 Opracowanie zawiera: omówienie pojęcia kształcenia i wychowania
 ogólnego. Rozważania dotyczące m.in.: tendencji oświatowych w
 świecie, kształcenie nauczycieli, o wiedzy praktycznej nauczycieli,
 aktywizacji uczniów, o ocenianiu szkolnym i ocenianiu nauczania.
 Autorami tekstów są m.in.: B. Niemierko, Z. Kwieciński, A.
 Nalaskowski.

   132637p
   132638-132640
                                  16
                  17


54. Perry Rosemary: Teoria i praktyka: proces stawania się
  nauczycielem. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 201s.

  Praca zawiera praktyczne rady i propozycje dla nauczycieli
  dotyczące nauczania w różnych instytucjach wczesnej edukacji.
  Omawiane zagadnienia to : sposoby poznawania dzieci i
  nawiązywanie z nimi kontaktów, program edukacji małego dziecka,
  współpraca z rodzicami.

   132632p
   132633-132636

55. Rimm Sylvia: Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole.
  Poznań: Moderski i S-ka 2000, 439s.

  Wskazówki dla nauczycieli i rodziców jak pomagać dzieciom, które
  mają kłopoty z nauką bądź przystosowaniem się do szkolnego życia.
  Radzi nauczycielom jak pomagać uczniom w twórczym myśleniu i
  rozwiązywaniu problemów.

   132462p
   132463

56. Rudniański Jarosław: Jak się uczyć?. Warszawa: Wydaw-a Szk. i
  Pedag. 2001, 321s.

  Poradnik dla ucznia aby sprawniej myślał i lepiej zapamiętywał
  wiedzę.

    136002-136004

57. Taraszkiewicz Małgorzata: Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny
  praktyk w działaniu. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia
  Nauczycieli 2002, 179s.

  Książka zawiera własne refleksje i spostrzeżenia autorki. Porusza
  zagadnienia: dotyczące metod pracy nauczyciela-każda metoda
  opatrzona jest komentarzem-oraz o ocenianiu i współpracy z
  rodzicami.

    136808p
    136809                                    17
                  18


58. Taraszkiewicz Małgorzata: Jak uczyć jeszcze lepiej!: szkoła pełna
  ludzi. Poznań: Arka 2001, 344s.
  Zawiera: Styl i etapy uczenia się , ćwiczenia wspomagające uczenie
  się. Projektowanie pracy szkoły. Programy nauczania i wychowania.
  Ocenianie: problem czy proces. Integracja przedmiotów. Rozwój
  osobisty nauczyciela.

   136618p
   136619-136620

59. Tyrała Paweł: Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej: stan
  i perspektywy. Rzeszów: Fosze 2000, 271s.

    134181-134182

60. Walker Decker F., Soltis Jonas F.: Program i cele kształcenia.
  Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 115s.

  Autorzy omawiają cele kształcenia ogólnego oraz opisują procedury
  konstruowania programu szkolnego i jego stosowania.

   132053p
   132054-132057

61. Wragg Edward: Co i jak obserwować w klasie. Warszawa: Żak 2001,
  202s.

  Autor opisuje sposoby i metody obserwacji w klasie szkolnej.
  Charakteryzuje metodę ilościową i jakościową oraz ich zastosowanie.

   135160p
   135161-135164

62. Vopel Klaus: Zabawy, które łączą: otwartość i zaufanie w
  początkowej fazie istnienia grupy. Kielce: Jedność 2001, t.1 160s.,
  t.2 157s.

  Hasłem przewodnim opracowania jest: „Nauka z przyjemnością-
  przyjemność z nauki”. Autor opisuję zabawy przeznaczone do pracy
  w grupach.

   134708p
   134709-134710


                                     18

								
To top