Helyi Vid�kfejleszt�si Strat�gia � Szatm�r Leader Egyes�let by yA52wCF

VIEWS: 79 PAGES: 258

									Helyi Vidékfejlesztési Stratégia –
Szatmár Leader Egyesület

„SZATMÁRÉRT, AHOL UNOKÁINK IS SZÍVESEN ÉLNEK”
Budapest, 2009 November 27.
A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni,
forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             1
 Szatmár Leader Egyesület – Összefoglaló a térségről

       A(z) Szatmár Leader Egyesület területe 75 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A
       térség lakossága 84,167 fő, a városokban élő lakosok száma 20,637 fő       A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
       legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató
       vállalkozások száma 1       A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés
       fogalmazódott meg

       A térségben összesen 26 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a
       legtöbb – az összes javaslat 50%-a, 13 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik
       A térségben összesen 40 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat
       fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Természeti adottságok mozgatórugó-
       csoporthoz kapcsolódik


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       2
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor


 Szatmár Leader Egyesület – Általános áttekintés

 Általános információk           Négy legnépesebb település     Vállalkozások, jelentős szektorok
 Népesség            84,167   Fehérgyarmat      8,391 fő  Vállalk. száma létszám szerint (db)    Legtöbb vállalk. adó szektor

                                                             Kereskedelem, javítás
 Települé-              75  Nagyecsed        6,995 fő    1-9 fõ          2,466
 sek száma
                                        10-19 fõ  45
                                        20-49 fõ 22
 Városok               3  Csenger         5,251 fő                       Legnagyobb fogl. szektor
 száma                                     50-249 fõ 17
                                                             Közszféra
                                       250-499 fõ 1
 Hátrányos helyzetű         75  Kocsord         3,079 fő
 települések száma                                500- fõ 1


 Települések száma, ahol...                          Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
 ...nincs szélessávú                          23  Fő fejlesztési prioritások száma                   7
 internet
                                       Fejlesztési intézkedések száma                   23
 ...nem elérhető                             2
 mindhárom mobilhálózat
                                       Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma           26
 ...nincs helyközi                            0
 autóbusz-megálló                               Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési         40
                                       megoldási javaslatok száma
 ...van közművesített, köz-                       1
 úton elérhető ipari parkForrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                            3
A legtöbb forrás – 2,420,977 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett
rendelve


Szatmár Leader Egyesület – HPME allokáció összefoglaló

Jogcím neve                            HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének       ▪ 1        ▪ 1,980,800
 támogatása
▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése              ▪ 2        ▪ 1,980,799
▪ Falumegújítás és -fejlesztés                   ▪ 5        ▪ 2,420,977
▪ A kulturális örökség megőrzése                  ▪ 4        ▪ 2,420,976
▪ Leader közösségi fejlesztés                   ▪ 5        ▪ 712,930
▪ Leader vállalkozás fejlesztés                  ▪ 5        ▪ 820,000
▪ Leader képzés                          ▪ 3        ▪ 410,000
▪ Leader rendezvény                        ▪ 4        ▪ 700,000
▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések          ▪ 1        ▪ 250,000
▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések      ▪ 1        ▪ 100,000
▪ Leader komplex projekt
▪ Leader tervek, tanulmányok                    ▪ 1        ▪ 60,000

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       4
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára


 Szatmár Leader Egyesület - Legfontosabb probléma és lehetőség


 Legfontosabb probléma                    Legfontosabb lehetőség

 ▪ A térség legnagyobb problémája az alacsony        ▪ A térség legfontosabb lehetősége több forrásból
  foglalkoztatottsági szint, amely alacsony          táplálkozik. A határmentiségből adódóan gazdasági,
  képzettséggel, elvándorlással a lakosság          kereskedelmi kapcsolatok kialakítására nyílik
  öregedésével, elszegényedésével társul. A hátrányos     lehetőség. Más szempontból a térség örökségei
  helyzetű lakosság számának növekedése figyelhető      nyújtanak a helyi gazdaság, mikrovállalkozások
  meg, több településen telepszerűen elkülönülve. A      kialakítására, fejlesztésére lehetőséget a turizmus és
  vállalkozási szerkezeten belüli arányok eltolódása a    a mezőgazdaság, a feldolgozóipar területén. A helyi
  mikro-, kisvállalkozások irányába, az alkalmazotti     gazdaság kialakításával, jövedelemszerzési
  réteg számára kevé perspektívát nyújtanak.         képességének növelésével a fiatal, képzett munkaerő
  Foglalkoztatási infrastruktúra hiánya és a meglévő     áramlása, a falvak előregedése, kiüresedése
  rossz minősége, közösségi együttműködés hiánya,       lassítható, vagy megállítható. A térségre jellemző
  vállalkozási szerkezet egyenlőtlensége,           hagyományos mezőgazdasági és kézműipari
  hangsúlyeltolódása nehezíti a megoldások          tevékenység jövedelemszerzésre, kiegészítő
  realizálását. Roma közösségek integrációjának        jövedelemszerzésre nyújthat lehetőséget. A roma
  hiánya, döntési folyamatokban, tervezésben való       érdekképvisleti fórumok működtetésével, a tervezési
  részvétel és érdekképviselet alacsony hatékonysága     folyamatokban való részvételükkel, aktív eszközök
  társadalmi problémákat vet fel. A természetes- és      kidolgozásával lehet munkaerőpiaci helyzetüket
  épített környezet állapotnak romlása negatív hatást     javítani. A természeti környezet érintetlensége a
  gyakorol a térségben lakók életminőségére. Ezt       szatmári vendégszeretettel párosulva különleges
  eredményezi továbbá az is, hogy az infrastruktúra és    vonzerővel bírhatnak a térségbe látogatók számára.
  a szolgáltatások minősége alatta marad az átlagos
  szintnek.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               5
 Szatmár Leader Egyesület – A stratégia alapvető célja

       Jövőképünk: Hagyományainkra, meglévő értékeinkre építő Szatmár kialakítása, mely országosan és
       határainkon kívül is ismert és elismert, ami biztosítja a térségben élők megélhetését. Ezt a jövőképet több
       részcél eredményéből építjük fel, melyek együttesen adják a Szatmár Helyi Közösség célstruktúráját:

       1. Fejlett, együttműködő, tőkeerős gazdaság
       2. Egyedi szatmári arculat, menedzsment és minőség, amely nemzetközi szinten is elismert
       3. Szatmári értékekre alapozott egyedülálló, foglalkoztatóképes turizmus
       4. Felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű családok élet-esélyének megteremtése
       5. Értékteremtő és –megőrző, vonzó szatmári települések
       6. Szakképzett, megújulásra és összefogásra képes emberek és közösségek
       7. Kiaknázott nemzetközi tudás és kapcsolatok

       A hét részcél egymást erősítve épít az adottságainkra/lehetőségeinkre illetve segíti a térségben található
       egyenlőtlenségek leküzdését annak érdekében, hogy a fejlődést akadályozó tényezők kiküszöbölésével is
       elősegítse a fejlődést. Ezekre az összefüggésekre építve állítottuk fel a prioritás- és intézkedésrendszerünket,
       ami eszköze lesz a célok megvalósulásának. Ezek összeállításánál egyes horizontális elveket vertikális szintre
       hoztunk: határmentiség, másokat horizontálisan is megjelenítettünk: esélyegyenlőség, míg volt, ami
       horizontálisan maradt meg. A határmentiség kiemelése helyzetünkből adódik, hiszen közvetlenül két ország
       határolja a közösséget, másrészt kiemelten fontos a nemzetközi tapasztalatok és tudásanyag adaptálása a
       térségre. Az esélyegyenlőség szintén az adottságainkból következik: hátrányos helyzetű kistérség, hátrányos
       helyzetű családok magas száma valamint a munkanélküliségi ráta kiugróan magas aránya körükben. Emiatt
       kiemelten fontos foglalkozni ezzel a problémával vertikális programok szintjén és horizontálisan is megjelenítve
       az egyes intézkedéseknél, HPME-eknél. A fenntartható fejlődés és környezetvédelem horizontális alapelv
       maradt, mivel minden intézkedést áthat és összességében a prioritások is a fenntartható gazdasági és
       társadalmi fejlődést hivatottak megcélozni.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                6
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             7
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

       A „Szatmár” Helyi Közösség az Észak-alföldi régió keleti részén terül el, a magyar-román és a magyar-ukrán
       határ mellett. A közösség a csengeri, a mátészalkai és a fehérgyarmati kistérségek területét öleli fel, ami
       megfelel a történelmi Szatmár magyarországi területének. Ennek köszönhetően földrajzi, gazdasági,
       társadalmi és kulturális téren szorosak a kapcsolataik. Az akcióterület meghatározó része egykori árterület,
       tökéletes síkság. Felszínét több folyó tagolja: Tisza, Szamos, Túr, Kraszna és mellékvizeik. Kiemelkedő a
       tavak, holtágak, mocsarak és lápok nagy száma. Az alföldi viszonylatban jelentős, természetközeli erdők
       turisztikai perspektívát kínálnak. Figyelemreméltó a hazai (Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, Cégénydányádi
       kastélypark Természetvédelmi Terület, ex. lege lápok, az Ecsedi láp hajdani területei, holtágak) és nemzetközi
       (Felső-Tisza Ramsari területek, Natura 2000-es védett területek) védett területek aránya. Földünk
       leglátványosabb természeti csodáját, a június végi tiszavirágzást is Szatmárban élvezheti a látogató. Szatmár
       térsége megyénk, sőt hazánk, kultúrtörténeti értékekben, műemlékekben leggazdagabb vidéke. Freskókkal,
       festett mennyezet kazettákkal díszített románkori, gótikus eredetű, barokk templomai, fa haranglábai, barokk
       és klasszicista kúriái, népi lakóházai, utcasorai és csűrjei valamint a működőképes vízimalom páratlan értéket
       képvisel. Számos hagyományos foglalkozás, népi mesterség ma is élő örökség. Eredeti környezetben a
       látványosságok gazdag tárházát kínálja. Valóságos hungaricum vagy inkább szatmárikum például a szatmári
       szilvapálinka. Más gasztronómiai különlegességek és az ezekre épülő fesztiválok, rendezvények (Szatmári
       Fesztivál, Tökfesztivál, Almanap stb.) számos vendéget csalogatnak erre a mesebeli vidékre.
       A térség lakossága a XVIII. századig a természet erőinek kiszolgáltatottságában élt. Főként ehhez kötődik,
       ebből következik az egymásrautaltság az ebből kialakuló összefogás, az identitást évszázados hagyománya.
       Ezt mintegy megkoronázza a rengeteg ide kötődő történet, legenda, monda, mese és csúfolódó vagy méltán
       ismert irodalmi alkotás, melyet nagyjaink (Petőfi, Kölcsey, Móricz) a Szatmárban, a Szatmárról írtak. Nem
       véletlen, hogy emlegetik a szatmári emberek vendégszeretetét és a tájhoz kötődő különleges ízvilágot mind az
       ételek, italok terén.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               8
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2


       Az akcióterület számos helyi termékkel (tájspecifikus, egyedi termékek; mezőgazdasági termékek helyi
       hozzáadott értékkel, kulturális termékek) rendelkezik, melyek piaci szerepe még ugyan alatta marad az
       elvárhatónak, de minőségüket, értéküket tekintve vetekednek az országos hírnek örvendő előállítókra.
       A számos adottság mellett térségünk a lakosságszám folyamatos csökkenésének, az inaktívak számának
       növekedési problémájával küzd. Ez is mutatja, hogy az adottságok nagy része kihasználatlan, fejlesztésre
       szorul. A gazdasági helyzetet nézve a foglalkoztatottság alacsony szintjét látjuk a legnagyobb problémának, a
       legtöbb településen az egyetlen foglalkoztató a közszféra. Jelentős a hagyományos mezőgazdasági termelők
       száma, akik kiszolgáltatottak a szélsőséges időjárásnak, a piac változó igényeinek és körülményeinek.
       A gazdasági inaktivitással összefüggésben kell megemlíteni a szegénység terjedését, a halmozottan hátrányos
       helyzet kialakulását és rögzülését, amely sok településen elszigeteltséggel, zárványosodással is párosul.
       Különösen igaz ez a roma lakosságra, ahol a foglalkoztatottsági szint felmérések szerint nincs 16 % az aktív
       lakosság körében.
       A térségben a településszerkezet mutat némi különbözőséget: míg a fehérgyarmati kistérségben az
       alapvetően aprófalvas települészerkezet a jellemző, addig a csengeri és mátészalkai kistérségben a nagyobb
       lakosságszámú települések találhatók. Összességében azonban az alacsony lélekszámú települések jellemzik
       a térséget.
       A szomszédos országokkal számos területen újra kibontakozóban van határon átívelő együttműködés számos
       területen. Az eddigi eredményes projektek – pl. a megvalósítás alatt á
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               9
 A térség környezeti állapota 1/1

       A szatmári táj fő jellegzetessége mindig is folyóvizekben (Tisza, Szamos, Túr, Kraszna és ezek patakjai) és a
       természetközeli erdőkben való gazdagság volt. A térséget még a XVIII. században is szinte összefüggő
       mocsaras erdőségek borították. Később a Tisza szabályozása, a lakosság létszámának növekedése, a
       gazdálkodás átalakulása folyamatosan növelte az irtásokon kialakult gyepek és szántók arányát. Kisebb-
       nagyobb erdőségei, az évszázados fákkal tagolt legelők páratlan szépségük mellett a mai napig ritka,
       veszélyeztetett növényeknek és állatoknak biztosítanak élőhelyet. Mindezen értékek megőrzése érdekében
       1982-ben 22246 hektáron hozták létre a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet. A nemzetközi egyezmények által
       védett területek (Ramsari és Natura 2000-es területek) is elérik az akcióterület kiterjedésének egyharmadát. A
       természeti értékek kezelését fehérgyarmati központból látják el a természetvédelmi szakemberek.
       A természetközeli területek (folyók, erdők, tavak, holtágak) egyrészt népszerű turistacélpontok, másrészt
       további ökoturisztikai fejlesztések potenciális célterületei. A Tisza vízminősége jó, a Túr és a Szamos is
       folyamatosan javuló tendenciát mutat.
       A korábbinál kisebb műtrágya-felhasználás, valamint az egyre terjedő zöld növényvédőszerek is csökkentik a
       térség környezeti terhelését.
       A térség hulladékgazdálkodása néhány település kivételével megoldott. Inkább az illegális hulladéklerakók
       valamint a határon túlról, a folyók által ideszállított szemét jelent veszélyt a tájra, a természetes vizekre,
       közvetve az akcióterület lakosságára.
       A térség településeinek szennyvízhelyzete azonban ennél sokkal rosszabb képet mutat. A szennyvízkezelés
       sok helyen megoldatlan, és a meglévő rendszerek is túlterheltek vagy elavultak. A lakosság, mintegy
       kényszermegoldásként, gyakran a faluszéli természetes vizekbe, a környezetbe juttatja a helyi emésztők
       tartalmát. A szennyvízkérdés a térség talán a legsürgetőbb megoldásra váró problémája.
       Mindezek mellett a térség tiszta levegőjű, csendes vidék, amely a csodálatos természeti értékekkel párosulva
       természetes élményeket és kikapcsolódást nyújt az ide látogatóknak.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               10
 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

       A Szatmár Helyi Közösség összes települése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található, hiszen
       mindhárom kistérség szerepel a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségek sorában. A települések között 3
       város, 6 nagyközség és 66 község található. A szatmári vidékre jellemző aprófalvas településszerkezet a
       térség infrastrukturális, szolgáltatási és társadalmi helyzetére erős befolyást gyakorol. A települések
       megközelíthetősége nehézkes, az utak állapota leromlott. A megyeszékhelytől főközlekedési útvonalon a
       csengeri határátkelőhelyig lehet eljutni, de a fehérgyarmati kistérség települései (49) kizárólag mellékútvonalon
       (három számjegyű úton) közelíthető meg. Földrajzi fekvését tekintve a térség két országgal is közvetlenül
       határos: Ukrajna és Románia. Ez a közelség egyrészt lehetőségeket hordoz magában a határon átnyúló
       tevékenységek fejlesztése révén, másrészt pedig számos problémát is generál. Románia ugyanis egyre
       erősebb gazdasági potenciállal bír, ami az itteni vállalkozások esélyeit csökkenti. Turisztikai szempontból is a
       határon túli fejlesztések ütemessége és gyorsasága okán előnyre tehetnek szert a határon túl e tevékenységi
       körben fejlesztők.
       Az akcióterületen 3 település 5000 fő fölötti lélekszámú: Csenger, Fehérgyarmat, Nagyecsed. Ebből kettő
       kistérségi központ. Jórészt ezeken a településeken találhatók a legnagyobb foglalkoztatók. A
       foglalkoztatottsági adatokat vizsgálva általános ezen települések esetében a magas arányú (a megyei és
       országos átlagot jelentősen meghaladó) munkanélküliség, ami elvándorlást, életminőségromlást okoz a
       települések életében. Ezenkívül egyre jobban megfigyelhető a lakosság elszegényedése, a halmozottan
       hátrányos helyzetű családok számának növekedése és a telepszerű környezetben élők leszakadása a
       település lakosságához képest. Ehhez társul az önkormányzati forráshiány miatti infrastrukturális
       hiányosságok a települések nagy részén. Ez a környezeti állapotot javító, megőrző intézkedésekre is
       vonatkozik, különös tekintettel a szennyvízelvezetéssel és kezeléssel, valamint a hulladékelhelyezéssel
       kapcsolatban. Ebben a tekintetben kevés a helyi, kis költséggel beruházható, kis energiaigénnyel működő
       helyi/települési rendszerek száma.
       A települési önkormányzatok alapszolgáltatások tekintetében több feladatra közösen működtetett
       intézményeket tartanak fenn, vagy az ellátást kistérségi, mikrotérségi szinten oldják meg.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 11
 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

       Ez igaz a helyzetelemzésben vizsgált gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásra, amely esetben minden
       településen van ellátás, de azt min 6-8 település együttműködésével oldják meg. Az oktatás tekintetében -
       különösen igaz a kistelepüléses vidékekre - ettől az évtől megnőtt a közösen működtetett intézmények száma,
       mely számos esetben iskolák, vagy tagozatok helybeni megszüntetésével és átcsoportosításával járt.
       Az elnéptelenedő települések funkcióváltása, a kézenfekvő üdülőfunkció megjelenése gyakran elmarad. A
       kizárólagosan piaci alapon mozgó, a helyi szereplők által nem tervezett ingatlanpiac csak a szegregációk
       kialakulásához kínál lehetőséget. Az alapvető célkitűzés, hogy az aprófalvas térségek sajátos – részben apró
       méretükből adódó – adottságaikra alapozva új, korszerű lakó-, üdülő-, turisztikai, és ökológiai funkciókat
       szerezzenek, és ezzel tartsák meg, illetve nyerjék vissza életképességüket, szoros összhangban épített és
       természeti környezetük értékeinek megőrzésével és fejlesztésével.
       Majdnem ugyanezek a jelenségek figyelhetőek meg a szomszédos helyi közösségek területén is, a
       mezőgazdasági és az érintetlen természet közötti hangsúly változik. Közösségünk 3 másik előzetesen elismert
       akciócsoporttal határos. Emiatt a tervezési folyamat során folyamatos egyeztetésre lesz szükség a területközi
       együttműködések kidolgozása okán.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               12
 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

                   Bányászat,
   Mezőgazdaság,          feldolgozóipar,                       Szálláshely-
   erdő-, hal-,           villamosenergia-,              Kereskedelem,  szolgáltatás és
   vadgazdálkodás          gáz-, gőz-, vízellátás  Építőipar      javítás     vendéglátás
   Szállítás,                        Ingatlanügyletek,
   raktározás, posta        Pénzügyi         gazdasági      Egyéb      Egyéb
   és távközlés           közvetítés        szolgáltatás    szolgáltatás  tevékenység
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                    13
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani


 Az egyes szektorok jelentősége a térségben


 Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)
                                             ▪ A településen azok a
 50                                            legfontosabb szektorok,
     2. Néhány nagy vállalat         1. Sok kis/közepes méretű vállalat
                                              amelyek nagy mértékben
                                              részesednek a
                                              foglalkoztatásból és/vagy a
 40                                            vállalkozások számából
                                             ▪ Ebből a szempontból a
                                              település legfontosabb
                                              szektorai
 30
                                              – Bányászat, feldolgozóipar,
                                               villamosenergia-, gáz-,
                                               gőz-, vízellátás
 20
                                              – Kereskedelem, javítás


 10


     4. Kevés kis vállalat                  3. Sok kis vállalat
 0
   0         10         20   30       40        50

             Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                       14
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 31%-kal a(z) Kereskedelem,
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel


 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

  Aktív vállalkozások száma szektoronként                  Szektorok
  (db)                                    részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                 278        11%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,
                              210           8%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                            299       12%

  Kereskedelem, javítás                         783    31%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                              213           8%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és
                             175            7%
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                96               4%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                 294        12%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                   204           8%

  Egyéb tevékenység               0                 0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                        15
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 28%-kal a(z) Bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel

 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

  Foglalkoztatottak száma szektoronként                                Szektorok
  (fő)                                                 részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,                        1,666              9%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,                              5,074        28%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                            687                    4%

  Kereskedelem, javítás                             2,204            12%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                               448                       3%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és                                      6%
                                   1,003
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                    208                       1%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                               279                       2%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                    306                       2%
  Közigazgatás, védelem, társadalom-
  biztosítás, oktatás, egészségügy                               6,025    34%

  Egyéb tevékenység                   0                          0%

   * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                     16
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 21.5%, ami 2.8
százalékpontos változást jelent 2003 óta


 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül


  Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)


                                           21.5
                            19.9          20.5
                 19.7
      18.7


                                              ▪ Az álláskeresők
                                               aránya az aktív korú
                                               lakosságon belül
                                               2007-ben 21.5%
                                              ▪ Változás 2003-hoz
                                               képest 2.8
                                               százalékpont
     2003          2004         2005          2006  2007Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis                     17
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

       A Szatmár Helyi Közösség területén a megyei 11,1%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb
       munkanélküliségi ráta jellemző, amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az aktív korú lakosság
       csupán 33,88 %-a foglalkoztatott. Az adatokból látszik, hogy jelentős foglalkoztatási gondokkal küzd a térség.
       Ehhez társul az, hogy a képzettség, szakképzettség nincs összhangban a piaci követelményekkel, igényekkel.
       Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek száma jelentős, mobilitásra kevésbé hajlamosak. A
       szakképzettség tekintetében nem a piacképes szakmák dominálnak. A legnagyobb probléma azonban az,
       hogy a munkanélküliség tartóssá válása következtében fellépő változásokat nehezen tolerálják, nem jellemző
       a szakmai megújulás, rögzül a munkanélküli életforma a rendszeres életmód megszakadásával. Az
       aprófalvakra kiemelten jellemző, hogy városoktól, térségi központoktól való távolsága miatt a
       munkalehetőségek távol esnek a településektől, azok megközelíthetősége közlekedési akadályokba ütközik,
       vagy távolsága miatt a munkavállaló hátrányokkal küzd a munkahely elérésében. A nagyobb településeken
       megtalálható nagyfoglalkoztatók nem képesek felszívni a szabad munkaerőt. Jellemző emellett az idényjellegű
       foglalkoztatás főleg mezőgazdasági tevékenységeknél, ami sok esetben vonzza az illegális munkavégzést is,
       illetve nem biztosít folyamatos jövedelmet a munkavállalóknak. További jellemzője a térségnek, hogy bár
       magas az egyéni vállalkozások száma, a ténylegesen főállásban működő, piacképes vállalkozó száma
       alacsony, nincsenek felkészülve a piac kihívásaira.
       Az előbb felsorolt jellemzők különösen igazak a halmozottan hátrányos családok esetében, ahol az
       elszigeteltség is megfigyelhető egy-egy településrészben, vagy elkülönült telepen. Ezenkívül külön felmérést
       készítettünk a roma lakosság körében. Itt az aktív korúak száma hozzávetőlegesen 4853 fő, amelyből csupán
       764 fő foglalkoztatott. Ez 16 %-os foglalkoztatást és 47,5 %-os munkanélküliséget jelent. Ebből a felmérésből
       is látható, hogy problémáik megoldása különösen fontos az egyén, térség és a helyi közösség szempontjából
       egyaránt.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               18
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból


 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

                 Leírás                                Érték

 Legjelentősebb         ▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar,                      6 db
 szektor              villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
                  szektorban* működő vállalkozások
                  száma
                                                           A térség 10
 Legjelentősebb         ▪ Fehérgyarmat                                3 db  legnagyobb
 település             székhellyel/telephellyel/fiókteleppel**                      foglalkoztató
                  működő vállalkozások száma                            vállalkozása
                                                           10%-át adja a
                                                           térségen belüli
 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                  1,792 fő  foglalkoztatás-
                  vállalkozása által foglalkoztatottak                       nak
 abszolút
 értelemben            száma


 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                    10%
 relatív értelemben        vállalkozása által foglalkoztatottak
                  számának aránya a térség összes
                  foglalkoztatásán belül

   * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
   ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       19
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
                       Működés helye a                         Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység     Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

  1   ▪ Szamos Cipőipari Kft.       ▪ Csenger     ▪ 1930 Lábbeligyártás ▪ Bányászat,      ▪ 518   ▪ 1,000,00
                                             feldolgozóipar,         0
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ FIPKERSZ Kft.           ▪ Fehérgyarmat  ▪ 3162 Máshova nem ▪ Bányászat,        ▪ 380
  2
                                 sorolt egyéb villamos  feldolgozóipar,
                                 termék gyártása     villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ Fevill Elektric Kft.        ▪ Fehérgyarmat  ▪ 2751 Vasöntés     ▪ Bányászat,     ▪ 320
  3
                                             feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ Szatmár Konzervgyár Kft. ▪ Tyukod          ▪ 1533 Egyéb      ▪ Bányászat,     ▪ 149
  4
                                 gyümölcs-,       feldolgozóipar,
                                 zöldségfeldolgozás   villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ Inter-Agrárium Kft.        ▪ Nagyecsed    ▪ 0121 Szarvasmarha- ▪ Mezőgazdaság,     ▪ 105
  5
                                 tenyésztés       erdő-, hal-,
                                             vadgazdálkodásForrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                         20
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
                       Működés helye a                       Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység     Szektor       száma (fő) (ezer Ft)

  6   ▪ V-SPED Kft.            ▪ Fülpösdaróc   ▪ 6340        ▪ Szállítási,     ▪ 85   ▪ 2,000,00
                                 Szállítmányozás    raktározási, postai       0
                                            és távközlési
                                            szolgáltatásokra
                                            vonatkozó
     ▪ Winterberg Ungarn Kft.       ▪ Csenger     ▪ 1930 Lábbeligyártás ▪ megoldási
                                            Bányászat,     ▪ 84
  7
                                            feldolgozóipar,
                                            javaslatok
                                            villamosenergia-,
                                            gáz-, gőz-,
                                            vízellátás
     ▪ Szatmárvidék Coop Zrt.       ▪ Csenger     ▪ 5211 Élelmiszer   ▪ Kereskedelem,    ▪ 83
  8
                                 jellegű vegyes    javítás
                                 kiskereskedelem


     ▪ Nagyecsed és Vidéke        ▪ Nagyecsed    ▪ 6512 Egyéb      ▪ Pénzügyi     ▪ 35
  9
      Takarékszövetkezet                   monetáris közvetítés  közvetítés     ▪ Gégény Építőipari Kft.       ▪ Fehérgyarmat  ▪ 2640 Égetett agyag ▪ Bányászat,     ▪ 33
 10
                                 építőanyag gyártása feldolgozóipar,
                                            villamosenergia-,
                                            gáz-, gőz-,
                                            vízellátás

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       21
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

       A Szatmár Helyi Közösség által lefedett térség területén összesen 2552 vállalkozás található. Összességében
       elmondható, hogy alacsony a vállalkozói aktivitás és a létező vállalkozások 97 %-a mikro-, kisvállalkozás,
       amely 1-9 főt foglalkoztat. A nagyobb foglalkoztatók általában a városokban, körzetközpontokban működnek.
       Ez a szerkezet még önmagában nem egyenlő a rossz gazdasági struktúrával, azonban nincs megfelelő
       beszállítói kapcsolat a nagyvállalatok és a mikro-vállalkozások között. Így általában elszigetelten működő
       vállalkozások jellemzik a térséget, kevés az együttműködés, hálózati kapcsolat, így kevésbé tudják felvenni a
       versenyt a nagyobb beszállítókkal.

       A legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban működik, mivel az aprótelepülések jellemző
       vállalkozásai az élelmiszerboltok, vegyes kiskereskedelmi egységek. Emellett viszont egyértelműen látszik,
       hogy a legnagyobb foglalkoztatók viszont a feldolgozóipar képviselői. A térségre jellemző szektorok még az
       építőipar, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás és a mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás a
       statisztikai adatok alapján. A térségre ezekből az ágazatokból a legjellemzőbb a mezőgazdaság és az arra
       építő feldolgozóipar, mivel alapvetően mezőgazdasági terület. Ezt mutatja az őstermelők magas száma is.
       Vannak olyan települések, ahol az aktív korú lakosság szinte csak mezőgazdasággal foglalkozik.
       A területen megjelentek a turisztikai szolgáltatással foglalkozók. Jelenlegi fizikai állapota a szálláshelyeknek
       helyt adó épületeknek, eszközöknek az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások infrastruktúrájának a térségben
       néhány kivétellel rossznak minősíthető.
       Fontos, hogy általános probléma főleg a mikro-, kisvállalkozások területén az eladósodottság és a folyamatos
       tőkehiány. Emiatt a fejlesztési elképzelések megvalósítása sokszor nagy nehézségekbe ütközik. Elmondható
       az is, hogy a mikro-vállalkozások között magas az egyéni vállalkozók száma, amelyek egy része
       kényszervállalkozásként vagy mellékfoglalkozásként működik. Jellemző az elavult nem piacképes ismerettel,
       elavult technológiával rendelkezők magas aránya is a vállalkozásokon belül.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                22
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2       Lényeges megemlíteni még, hogy a sok esetben kitörési pontot jelentő innováció és K+F tevékenység szinte
       alig jelenik meg a térségben. A vállalkozások nincsenek felkészülve egy K+F vagy egy innovációs folyamat
       lebonyolítására, illetve nincs kapcsolatuk kutatóintézetekkel, egyetemekkel, főiskolákkal.

       A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esetében a vállalkozási aktivitás még alacsonyabb - itt a
       mezőgazdasági termelők aránya is alacsony - és fokozottan érvényes az eladósodás, illetve az innovációra
       való alkalmasság hiánya, a megújulási készség hiánya. Az alacsony képzettségi szintjük miatt fontosak
       lennének a munkaigényes nagyfoglalkoztatók, akik főleg betanított élőmunkát igényelnek, és folyamatos
       megélhetést biztosítanának ennek a célcsoportnak is.
       A vállalkozások és a szektorok közötti együttműködések esetlegesek, egy-egy program erejéig valósulnak
       meg.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                            23
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben

                                Számuk a                      Számuk a
 Non-profit szervezet típusa                  térségben  Non-profit szervezet típusa       térségben

 Kultúrával kapcsolatos tevékenység                23   Környezetvédelemmel kapcsolatos       7
                                      tevékenység
 Vallással kapcsolatos tevékenység                 4
                                      Településfejlesztéssel, lakásüggyel    31
 Sporttal kapcsolatos tevékenység                 58   kapcsolatos tevékenység
                                      Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel     8
 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység               50   kapcsolatos tevékenység
 Oktatással kapcsolatos tevékenység                34   Jogvédelemmel kapcsolatos          6
                                      tevékenység
 Kutatással, tudományokkal                     0    Közbiztonság védelmével kapcsolatos    25
 kapcsolatos tevékenység                          tevékenység
 Egészségüggyel kapcsolatos                    5    Többcélú adományosztással          0
 tevékenység                                kapcsolatos tevékenység
                                      Nemzetközi kapcsolatok           1
 Szociális ellátással kapcsolatos                 17
                                      Szakmai, gazdasági érdekképviselettel   12
 tevékenység
                                      kapcsolatos tevékenység
 Polgárvédelemmel, tűzoltással                   7    Politikai tevékenység            1
 kapcsolatos tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                24
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

       A térségben lévő non-pofit szervezetek száma és működési területe, tevékenységének komplexitása alatta
       marad az országos átlagnak. Általánosan elmondható, hogy a térség civil szervezeteinek többsége alapvetően
       a sport és szabadidő területén tevékenykedik. Kisebb számban, de előfordulnak még természet-és
       környezetvédelmi, kulturális, oktatási, településfejlesztési és közbiztonsági tevékenységekkel foglalkozó
       szervezetek. Ezeken belül az országos, regionális szintűtől a helyi szintű civil szerveződésekig minden
       kategória megtalálható. Tevékenységüket és működésüket tekintve kevés a professzionális, kiemelt
       közhasznúságú tevékenységgel működő szervezet, sok civil csak „papíron” létezik. Általában a
       körzetközpontokban jönnek létre, de több kisebb településen is megtalálhatóak a nonprofit szervezetek,
       amelyek elsősorban szabadidővel,sporttal, hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
       Tevékenységüket önkéntes munkában látják el. Kevésbé gyakori, hogy professzionalizálódva széleskörű, nagy
       nyilvánosság számára látható tevékenységet folytatnak. Éves bevételeik alapvetően a tagdíjakból származik,
       pályázati bevételeik csak néhány nagyobb szervezet esetében jelentősek. Tevékenységük és hatékonyságuk
       egyrészt a pályázati bevételeikből, és a lebonyolított programok, projektjeik számából, valamint alkalmazottaik
       létszámából mérhető.
       Kevésbé jellemző, hogy a civilek feladatellátási szerződés keretében önkormányzati feladatokat vállalnak át.
       ez inkább a nagyobb településre (inkább megyeszékhelyekre) lehet jellemző.

       Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány
       Az alapítvány célja többek között a Szabolcs-Szatmár-Beregi táj természeti és kulturális értékeinek
       megőrzése,a biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és
       veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása,a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és
       elterjesztésnek ösztönzése megvalósítása, természetkímélő turizmus támogatása. Az alapítvány kezdte meg
       és hozza létre a Szatmár-Beregi Natúrparkot.

       ÉRTE
       Az Egyesület célja: A Észak-alföldi Régió településeinek és kistérségeinek gazdasági, társadalmi és kulturális
       fejlődését, felzárkózását, területi esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló, a regionális hátrányok
       leküzdését segítő innovációk, különösen a komplex információs és szolgáltató közösségi tele-szolgálati
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                25
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

       Ezek a települési teleházak látják el sok esetben a településeken a közösségi tér funkciót.

       Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület (Mátészalkai székhelyű, de térségi)
       A Mátészalkai kistérség Cigány Kisebbségi Önkormányzatai hozták létre, célja a térségben élő cigány
       lakosság felzárkóztatása oktatásszervezéssel és munkahelyteremtéssel.

       A fent bemutatott civil szervezetek mindegyike tagja a közösségnek, és részese a HVS tervezésének. Rajtuk
       kívül természetesen említhettünk volna más civileket is, akik például egy-egy település közösségét szervezik
       egy-egy téma köré, és építő munkájuk révén a települési együttműködés magas szintű.

       A civilekkel kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy a térség fejlődésében kulcsszerepük van, hiszen a
       társadalmi együttműködés „motorjai” lehetnek, azonban tőkeszegénységükből adódóan kevesebb funkciót
       képesek ellátni. Ennek egyik megoldása közösségfejlesztő, társadalomépítő programjaik támogatása, illetve
       az együttműködés elősegítése a térség vállalkozásaival és önkormányzataival, hogy feladatvállalás révén
       tőkéhez jussanak és meg tudják valósítani társadalomépítő programjaikat.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              26
A térség összesített lakossága 2002-2006 között 2,158 fővel csökkent, ami
arányosítva 2%-os csökkenést jelent


 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
               2002 (fő)      2003 (fő)   2004 (fő)    2005 (fő)     2006 (fő)

 Térség              86,325      85,540    85,345      84,876      84,167
 összlakossága Éves változás                    -785     -195       -469        -709
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2,158 fővel csökkent
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                 27
A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb
az országos átlagnál


 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben                 Aktív korú
                                         lakosság


  Lakosság kor szerinti összetétele                     Országos
  (fő)                              Megoszlás  átlag


  0-2 év            2,941                 3%      3%  3-5 év            2,960                 4%      3%  6-14 év                10,153            12%     13%  15-59 év                        52,834   63%     60%  59 év felett                 15,279        18%     21%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                        28
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll
rendelkezésre megfelelő munkaerő


 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

  7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele                   Országos
  (fő)                                        Megoszlás  átlag

  0 általános                   2,417                  3%     2%

  1-5 általános                         10,448          14%     9%

  6-7 általános                          11,279         15%     9%

  8 általános                                 21,876   29%     26%

  Középiskolai, érettségi és szakmai
                          2,505                  3%     4%
  oklevél nélkül
  Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai
                                   13,548        18%     17%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, általános
                             4,420               6%     9%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, szakmai
                             4,977               7%     12%
  oklevéllel
  Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül    369                    0%     2%

  Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel         2,878                4%     10%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                 29
 A térség demográfiai helyzete 1/2

       Az akcióterületet alkotó két teljes és egy rész kistérség összlakossága 84167 fő. Ebből 52834 fő tartozik az
       aktív korú lakosság körébe. A korcsoportonkénti bontást nézve látható, hogy a régebben piramis alakú korfa
       mára hagyma alakot öltött. Ezt a jelenséget az eredményezi, hogy a fiatal és az idős korosztály száma közel
       hasonló, míg az aktív korúaké jóval magasabb, ami a következőt jelenti: az aktív korú lakosság számszakilag
       nézve alkalmas lenne az inaktívak eltartására, azonban ha a foglalkoztatotti arányt nézzük, látjuk, hogy ez
       nem igaz, 1 foglalkoztatottra 4,3 inaktív jut. Emellett a születések száma folyamatosan csökken, így a jövőben
       egyre kevésbé fogja a térség kitermelni az inaktívak eltartásához szükséges foglalkoztatotti létszámot.

       Speciálisan a roma célcsoportot vizsgálva a születésszám náluk magasabb, míg az átlagéletkor rövidebb. A
       munkanélküliségi aránnyal kiegészítve náluk még több eltartott jut egy eltartóra.

       Az aktív korú lakosság 42%-a gazdaságilag nem aktív, vagy az ellátásokból nem részesül (rokkantság,
       fogyatékosság, regisztrációból kiesett), azaz aktív korúként a lakosság majdnem fele nem vesz részt a
       termelésben.

       Az elvándorlást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy általában a magasabb képzettségű szakemberek távoznak a
       térségből a magasabb jövedelem és a biztonságosabb foglalkoztatás reményében. A főiskolát, egyetemet
       végzett fiatalok a legtöbb esetben máshol alapítanak családot.

       Ez is azt eredményezi, hogy az itt élő lakosság túlnyomó többsége általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
       vagy még azzal sem, egy kisebb része szakképzettséggel és csupán 4 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet,
       ami jóval az országos átlag alatt van.

       Egészségügyi szempontból vizsgálva a térség lakosságát szomorú képet kapunk.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               30
 A térség demográfiai helyzete 2/2

       A mozgáshiány, stressz, kiúttalanság egészségügyi problémákban realizálódik. Szinte általános a magas
       vérnyomás, agyvérzés, cukorbetegség, érelmeszesedés, szívroham. A rossz egészségügyi állapot is adja a
       rokkantnyugdíjasok magas számát. A kilátástalanság sokszor az alkoholizmus és az öngyilkosság előszobája.
       Az egészségügyi problémák tehát alapvetően két okból adódnak: egészségtelen életmód és lelki eredetű
       problémák. Ez azért kiemelten fontos, mert az egészséges életmód elterjesztésével, folyamatos mentális
       gondozással az inaktívak száma a jövőben csökkenthető lenne.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                             31
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést
támogató infrastruktúra sem, 0%


 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

                    Azon települések  Azon települések
Infrastrukturális            száma, ahol nem  aránya, ahol nem
adottság                érhető el (db)   érhető el (%)

▪ Szélessávú                   23        31%
 Internet

                                       A térségben 0
▪ Mindhárom                   2        3%     db olyan
 mobilhálózat                                település van,
                                       ahol a fejlődést
                                       támogató
▪ Helyközi                    0        0%     infrastruktúra
 autóbusz-                                  közül egyik sem
 megállóhely                                 található meg,
                                       ez a térség
▪ Közművesített,                 71        95%     településeinek
 közúton elérhető                              0%-a
 ipari park

▪ Fenti infrastruk-               0        0%
 turális adottsá-
 gok együttesen


Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                          32
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Közlekedés         ▪Kikötő                          Közmű
              ▪Repülőtér                        ellátottság
 Adminisztratív                                    Oktatás
 és kereskedelmi
 szolgáltatások Ipari parkok                                     Kultúra
 Pénzügyi                                       Telekommuni-
 szolgáltatások                                    káció
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    33
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Szociális ellátás                                  Gazdaságfej-
                                           lesztési
                                           szervezetek Egészségügyi                                     Természeti
 ellátás                                       adottságok
 Szabadidős te-                                    Natura 2000
 vékenységre és                                    területek
 sportolásra al-
 kalmas infrastr.


 Egyéb                                        Közbiztonsági
 infrastruktúra                                    szolgálat
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    34
 A térség infrastrukturális adottságai 1/2

       A települések általános fizikai megjelenése, a közösségi terek állapota hanyatló képet mutat térség jelentős
       részében.A települések 90%.-ban nincs a helyi termékek értékesítésére alkalmas hely, helyi piac. A térségben
       működő vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok épületei intézményei kevés kivétellel leromlott
       műszaki állapotúak. Az épületek alternatív vagy megújuló energiaforrás hasznosítása még gyerek cipőben jár,
       annak ellenére, hogy a terület kiváló adottságokkal rendelkezik a termálvíz, vízenergia, biomassza előállítása
       területén. A térségben 3 ipari park, a tervezéssel nem érintett térségi központban, Mátészalkán pedig még 1
       található. Emellett a közlekedési, internet és mobil hálózat is kiépített (nem mindenhol szélessávú
       elérhetőséggel. Ezek alkalmasak lehetnek gazdaságfejlesztés generálására, ezt a szerepet azonban ma még
       nem töltik be. A közműellátottság tekintetében már hiányok tapasztalhatók főként a hulladékkezelés és a
       szennyvízelvezetés, - kezelés terén. Az oktatási, kulturális és szociális ellátások minden településen
       biztosítottak vagy többcélú kistérségi társulási vagy mikro-térségi ellátásban. A szolgáltatások elérhetősége
       sajnos nem azonos a települések mindegyikén. Jelentős részben nem találhatóak meg a helyiek által birtokba
       vehető modern korszerű közösségi és szolgáltató közösségi funkciót ellátó épület, vagy ha létezik is ilyen
       leromlott műszaki állapotú. Sok esetben találhatóak funkció nélküli üres épületek is a településeken. (volt
       iskola, stb.)A szabadidős tevékenységek, a kulturális programok a hátrányos helyzetű népcsoportok számára
       szinte elérhetetlenek. Az oktatás területén ki kell emelnünk a szakoktatást, amely általában a
       körzetközpontokba csoportosul és a három érintett kistérségben elég széles skálán mozog. A probléma az,
       hogy a képző intézmények és a piac nincs összhangban. Az egészségügy területén az alapszolgáltatások
       elérhetőek, azonban az egészségmegőrző intézkedések nem igazán. A települések nagy részén található
       sportolásra alkalmas létesítmény, amely a legtöbb településen felújításra szorul. Az akció területen több Natura
       2000 terület is található, ezekre nem készült még sem fenntartási, sem hasznosítási terv, de hiányoznak a
       helyi értékek védelmére készült programok is, annak ellenére, hogy a térség értékekben bővelkedik, mind
       országosan védett mind helyi védelemre javasolt értékekben.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                35
 A térség infrastrukturális adottságai 2/2

       A vonzó természeti környezetre épülő turisztisztikai szolgáltatások alacsony infrastrukturális ellátottsága, vagy
       a meglévők rossz minősége is problémát jelent. Jelentős a turisztikai értékkel bíró helyi védettség alatt álló
       vagy műemlék épületek, a helytörténeti gyűjtemények, múzeumok száma, melyek esetében új funkciók
       kialakítása, funkcióbővítés szükséges. Ezek az épületek leromlott állapotúak, vagy felújításra szorulnak. Az
       ilyen épületek funkciókialakítása hosszú távon megmentené, és aktív hasznosítását tenné lehetővé ezeknek,
       az értékeknek. A gazdaságfejlesztési szervezetek alig jelennek meg a településeken.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 36
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással


 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
                  Egy főre jutó szálláshelyek száma           Egy főre jutó vendégéjszakák száma
                  (db/fő)                        (vendégéjszaka/fő)

                  Magas kategóriájú         Alacsonyabb kate-  Magas kategóriájú  Alacsonyabb kate-
                  szállás*             góriájú szállás**  szállás*      góriájú szállás**


 Térségi adat                 0.00              0.02       0.10        0.11
 Országos átlag                0.02              0.04       1.81        0.68
 Térségi adat az                12%              42%        5%         16%
 országos átlag
 százalékában


   * Szálloda, gyógyszálloda, panzió
   ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                          37
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 1/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 628     ▪ Közszféra           ▪ 33.85%  ▪ 204,482  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Botpalád

                ▪ Község       ▪ 694     ▪ Közszféra           ▪ 15.02%  ▪ 387,308  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Cégénydányád

                ▪ Község       ▪ 532     ▪ Közszféra           ▪ 30.00%  ▪ 238,673  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csaholc

                ▪ Község       ▪ 392     ▪ Közszféra           ▪ 29.96%  ▪ 139,387  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Császló

                ▪ Község       ▪ 689     ▪ Bányászat,          ▪ 28.00%  ▪ 248,144  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csegöld                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 5,251    ▪ Bányászat,          ▪ 18.30%  ▪ 366,131  ▪ 0.323   ▪ 0.000
 Csenger                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 723     ▪ Bányászat,          ▪ 13.77%  ▪ 288,178  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csengersima                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           38
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 2/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 890     ▪ Közszféra           ▪ 24.37%  ▪ 249,437  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csengerújfalu

                ▪ Község       ▪ 207     ▪ Közszféra           ▪ 26.00%  ▪ 154,450  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Darnó

                ▪ Község       ▪ 1,974    ▪ Közszféra           ▪ 23.32%  ▪ 222,490  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fábiánháza

                ▪ Város       ▪ 8,391    ▪ Közszféra           ▪ 8.70%  ▪ 560,506  ▪ 0.213   ▪ 0.036
 Fehérgyarmat

                ▪ Község       ▪ 492     ▪ Közszféra           ▪ 18.00%  ▪ 241,025  ▪ 0.000   ▪ 1.169
 Fülesd

                ▪ Község       ▪ 361     ▪ Közszféra           ▪ 14.70%  ▪ 282,941  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fülpösdaróc

                ▪ Község       ▪ 927     ▪ Közszféra           ▪ 16.00%  ▪ 216,745  ▪ 0.000   ▪ 0.026
 Gacsály
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           39
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 3/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 153     ▪ Közszféra           ▪ 25.63%  ▪ 112,595  ▪ 0.000   ▪ 11.275
 Garbolc

                ▪ Község       ▪ 558     ▪ Közszféra           ▪ 10.20%  ▪ 442,364  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Géberjén

                ▪ Község       ▪ 1,781    ▪ Bányászat,          ▪ 22.50%  ▪ 235,898  ▪ 0.000   ▪ 0.134
 Győrtelek                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 278     ▪ Bányászat,          ▪ 8.58%  ▪ 344,527  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Gyügye                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 279     ▪ Bányászat,          ▪ 20.99%  ▪ 240,559  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hermánszeg                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,770    ▪ Közszféra           ▪ 19.00%  ▪ 289,826  ▪ 0.000   ▪ 0.018
 Jánkmajtis

                ▪ Község       ▪ 1,333    ▪ Bányászat,          ▪ 12.50%  ▪ 342,341  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Jármi                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           40
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 4/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 337     ▪ Bányászat,          ▪ 21.00%  ▪ 239,377  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kérsemjén                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,079    ▪ Bányászat,          ▪ 20.00%  ▪ 241,809  ▪ 0.000   ▪ 0.273
 Kisar                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 89      ▪ Közszféra           ▪ 31.50%  ▪ 178,176  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kishódos

                ▪ Község       ▪ 362     ▪ Közszféra           ▪ 49.00%  ▪ 229,726  ▪ 0.000   ▪ 0.301
 Kisnamény

                ▪ Község       ▪ 612     ▪ Közszféra           ▪ 30.00%  ▪ 100,487  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kispalád

                ▪ Község       ▪ 602     ▪ Bányászat,          ▪ 17.59%  ▪ 330,060  ▪ 0.000   ▪ 0.032
 Kisszekeres                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 3,079    ▪ Közszféra           ▪ 17.81%  ▪ 350,223  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kocsord
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           41
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 5/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 123     ▪ Bányászat,          ▪ 19.20%  ▪ 159,819  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Komlódtótfalu                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 1,394        ▪ Közszféra           ▪ 16.88%  ▪ 314,748  ▪ 0.000   ▪ 0.577
 Kölcse

                ▪ Község       ▪ 602     ▪ Bányászat,          ▪ 17.00%  ▪ 222,375  ▪ 0.000   ▪ 0.133
 Kömörő                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 279     ▪ Közszféra           ▪ 32.72%  ▪ 135,792  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Magosliget

                ▪ Község       ▪ 271     ▪ Bányászat,          ▪ 2.82%  ▪ 288,533  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Mánd                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 832     ▪ Közszféra           ▪ 21.51%  ▪ 222,940  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Méhtelek

                ▪ Község       ▪ 934     ▪ Közszféra           ▪ 31.74%  ▪ 183,266  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Milota
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           42
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 6/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 987     ▪ Bányászat,          ▪ 17.00%  ▪ 383,843  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nábrád                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 724     ▪ Bányászat,          ▪ 32.01%  ▪ 180,426  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nagyar                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,212    ▪ Közszféra           ▪ 18.97%  ▪ 302,873  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nagydobos

                ▪ Város       ▪ 6,995    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 19.04%  ▪ 237,811  ▪ 0.000   ▪ 0.028
 Nagyecsed                              erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 134     ▪ Közszféra           ▪ 8.11%  ▪ 256,711  ▪ 0.000   ▪ 6.343
 Nagyhódos

                ▪ Község       ▪ 594     ▪ Közszféra           ▪ 14.70%  ▪ 211,862  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nagyszekeres

                ▪ Község       ▪ 103     ▪ Közszféra           ▪ 5.00%  ▪ 309,091  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nemesborzova
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           43
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 7/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 2,332    ▪ Bányászat,          ▪ 20.00%  ▪ 316,026  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nyírcsaholy                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 342     ▪ Közszféra           ▪ 24.21%  ▪ 201,890  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Olcsvaapáti

                ▪ Község       ▪ 3,068    ▪ Bányászat,          ▪ 17.39%  ▪ 265,643  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Ópályi                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 1,980        ▪ Kereskedelem,         ▪ 23.51%  ▪ 230,729  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Ököritófülpös                            javítás

                ▪ Község       ▪ 630                     ▪ 15.06%  ▪ 333,467  ▪ 0.000   ▪ 0.265
 Panyola

                ▪ Község       ▪ 878     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 21.72%  ▪ 196,941  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Papos                                erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 670     ▪ Közszféra           ▪ 17.06%  ▪ 309,448  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Pátyod
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           44
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 8/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 771     ▪ Bányászat,          ▪ 29.00%  ▪ 319,827  ▪ 0.000   ▪ 0.019
 Penyige                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 2,813        ▪ Bányászat,          ▪ 19.69%  ▪ 234,145  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Porcsalma                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 167     ▪ Közszféra           ▪ 29.07%  ▪ 139,259  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Rápolt

                ▪ Község       ▪ 791     ▪ Közszféra           ▪ 24.62%  ▪ 271,337  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Rozsály

                ▪ Község       ▪ 724     ▪ Közszféra           ▪ 20.00%  ▪ 247,449  ▪ 0.000   ▪ 0.041
 Sonkád

                ▪ Község       ▪ 557     ▪ Közszféra           ▪ 23.62%  ▪ 190,297  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamosangyalos

                ▪ Község       ▪ 371     ▪ Bányászat,          ▪ 19.65%  ▪ 245,192  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamosbecs                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           45
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 9/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 453     ▪ Közszféra           ▪ 32.00%  ▪ 280,295  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamoskér

                ▪ Község       ▪ 761     ▪ Közszféra           ▪ 12.00%  ▪ 239,936  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamossályi

                ▪ Község       ▪ 334     ▪ Bányászat,          ▪ 12.30%  ▪ 147,737  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamostatárfalva                          feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 419     ▪ Közszféra           ▪ 14.00%  ▪ 352,198  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamosújlak

                ▪ Község       ▪ 2,106    ▪ Bányászat,          ▪ 19.23%  ▪ 262,640  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szamosszeg                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,585    ▪ Közszféra           ▪ 28.39%  ▪ 221,660  ▪ 0.000   ▪ 0.560
 Szatmárcseke

                ▪ Nagyközség ▪ 1,121        ▪ Közszféra           ▪ 45.00%  ▪ 267,000  ▪ 0.624   ▪ 1.351
 Tiszabecs
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           46
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 10/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 271     ▪ Közszféra           ▪ 19.00%  ▪ 212,810  ▪ 0.000   ▪ 0.066
 Tiszacsécse

                ▪ Község       ▪ 835     ▪ Közszféra           ▪ 35.00%  ▪ 202,080  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Tiszakóród

                ▪ Község       ▪ 685     ▪ Közszféra           ▪ 35.22%  ▪ 154,719  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Tisztaberek

                ▪ Nagyközség ▪ 2,682        ▪ Bányászat,          ▪ 23.00%  ▪ 288,019  ▪ 0.463   ▪ 0.078
 Tunyogmatolcs                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 775     ▪ Közszféra           ▪ 17.40%  ▪ 245,255  ▪ 3.585   ▪ 1.385
 Túristvándi

                ▪ Község       ▪ 715     ▪ Közszféra           ▪ 37.00%  ▪ 298,258  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Túrricse

                ▪ Nagyközség ▪ 2,153        ▪ Bányászat,          ▪ 21.58%  ▪ 275,781  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Tyukod                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           47
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 11/11

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 711     ▪ Bányászat,          ▪ 24.25%  ▪ 270,289  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Ura                                 feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 396     ▪ Közszféra           ▪ 29.00%  ▪ 88,207  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Uszka

                ▪ Község       ▪ 564     ▪ Bányászat,          ▪ 21.62%  ▪ 308,710  ▪ 0.000   ▪ 0.098
 Vámosoroszi                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 408     ▪ Közszféra           ▪ 12.00%  ▪ 270,636  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Zajta

                ▪ Község       ▪ 452     ▪ Bányászat,          ▪ 7.00%  ▪ 215,925  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Zsarolyán                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           48
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 1/38

Település         Legfontosabb probléma a településen        Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Botpalád         ▪ „A település közel fele alacsony iskolai    ▪ „A fiatal és középkorú, elsősorban roma
               végzettségű, elszegényedett roma család.     lakosság képzése, szakképzése, piacképes
               Magas munkanélküliség jellemzi. A település    képesítések megszerzésének elősegítése.
               a központoktól távol esik, azok          Faluközpont kialakításával, és arculatának
               megközelíthetőség időben és pénzben is      többlépcsős fejlesztésével a településkép
               jelentős, nehézségeket okoz. A település     javítása.”
               oktatási infrastruktúrája felújításra szorul, a
               szennyvízelvezetés és kezelés nem
               megoldott.”
▪ Cégénydányá ▪ „A településre jellemző magas         ▪ „A Nemzeti Park gondozásában lévő Kende
 d       munkanélküliség, vállalkozói inaktivitás miatt  kúria számos lehetőséget nyújthat oktatási,
        fejletlen helyi gazdaság. Környezeti       turisztikai, képzési célokra. Korábbi
        szempontból a Szamos folyó            tervekben mezőgazdasági
        szennyezettsége, a szennyvízelvezetés és     termékfeldolgozás jövőbeni tervei
        tisztítás hiánya jelent veszélyt.”        körvonalazódtak, melyhez az alapvető
                                 infrastrukturális feltételek adottak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 49
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 2/38

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Csaholc         ▪ „Jelentős a városoktól való távolsága,   ▪ „Helyi mezőgazadsági termelésen alapuló
               földrajzi elhelyezkedése, az alacsony    termékfeldolgozás fejlesztése. A természeti
               iskolázottási szint miatt magas a      adottságokra építhető a falusi turizmus
               munkanélküliek aránya. A település      fejelsztése.”
               elöregedő, lakossága folyamatosan
               csökken.”
▪ Császló         ▪ „A település elöregedő, ezért legnagyobb  ▪ „A település fekvése, elzártsága alkalmas
               problémát a munkahely hiánya és az ebből   az öko-szemlélet, életforma gyakorlati
               következő elvándorlás okozza. A       bemutatására, a falusi turisztikai
               munkanélküliség szorosan összefügg a     szolgáltatások palettájának bővítésére”
               lakosság szakképzettségének hiányával.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               50
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 3/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Csegöld         ▪ „Az átlagot meghaladó munkanélküliség a   ▪ „Faluközpont rehabilitációja, amely
               képzettség, szakképzettség hiánya okozta    összefügg a települési környezet ökológiai
               alacsony életminőség. A település       fejlesztésével.”
               mezőgazadsági jellegű, de
               jövedelmezősége alulmarad azon az
               értéken, amely számottevően javítaná a
               lakosság jövedelmi viszonyait.”
▪ Csenger         ▪ „A térségre jelemző magas          ▪ „Szabadidő centrum, rendezvénytér
               munkanélküliség, mely alapvetően a       kialakítása, mely egyben turisztikai célokat
               lakosságalacsony képzettségi szintjéből, a   is szolgál. Termálvíz hasznosítására tervek
               szakképzettség hiányából adódik.        előkészítése. Csenger határátkelő település
               Legnagyobb feladatot a meglévő         lévén nyitni kíván az Unióhoz csatlakozott
               intézmények fenntartása, működtetésének    Románia felé gazdasági, kereskedelmi
               folyamatossága jelent.”            kapcsolatok kiépítésével. mezőgazdasági
                                      feldolgozó ipar fejlesztés, meglévők
                                      bővítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                51
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 4/38

Település   Legfontosabb probléma a településen        Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Csengersima ▪ „Településünket magas munkanélküliség és    ▪ „Lehetőséget látunk a falusi turizmus,
        alacsony képzettség jellemzi, ami         horgász és sportturizmus fejlesztésében,
        önkormányzati és vállalkozói szintű        valamint a határközeliségre és az őshonos
        tőkehiánnyal párosul.”              állattartásra építő feldolgozóipar
                                 fejlesztésében.”
▪ Csengerújfalu ▪ „A településre a térségben tipikus magas   ▪ „A település lehetőségeit a mikro- és
         munkanélküliség jellemző, illetve a       kisvállalkozások fejlesztésében látjuk,
         népesség elöregedése figyelhető meg, ami    amelyek beszállítói lehetnek a Csengeri, de
         egyenes következménye a fiatalok        akár a közeli határon túli nagyvállalatoknak
         elvándorlásának, emellett infrastrukturális   is.”
         hiányokkal küzdünk a szennyvízkezelés
         terén.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           52
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 5/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Darnó          ▪ „A település alapvetően elöregedő, magas  ▪ „A településen élők hagyományosan
               az inaktívak száma, az aktív kórúak körében  mezőgazdasági tevékenységgel
               rendkívül magas a munkanélküliség.      foglalkoznak, kitörési pont lehet az ágazat
               Alapvető infrastukturális hiányoságokkal   és az ágazathoz fűződő feldolgozói
               küzd. A térségre jellemző mezőgazdasági    tevékenység, értékesítés hatékonyságának
               jelleg a településen alacsony hatékonyságot  növelése, a turisztikai tevékenységek
               mutat, az ágazatból élők és kiegészítő    fejlesztése.”
               jövedelemre szert tevőknek nehéz piaci
               körlményekkel kell megküzdeniük”
▪ Fábiánháza        ▪ „Magas arányú munkanélküliség,       ▪ „Vállalkozásfejlesztés főleg mezőgazdasági
               vállalkozáshiány és önkormányzati       termékek feldolgozásával és
               forráshiány, ami a szennyvízhálózat és a   értékesítéséval kapcsolatosan, Mátészalka
               csapadékvíz-elvezetők kiépítésének a     közelségére építve.”
               hiányaval párosul.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               53
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 6/38

Település   Legfontosabb probléma a településen              Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fehérgyarmat ▪ „A település élő aktív korú lakosszámhoz          ▪ „A település ipari parkkal rendelezik, mely
         képest kevés azon tőkeerős vállalkozások           jelenleg inaktív, de lehetőséget nyújthatna
         száma, amely kellő számban vennék fel a            vállalkozási tevékenység, telephelyek
         város munkanélkülieit. Az önkormányzat            számára. A város infrastrukturális
         hitelállománya jelentős, emiatt az              fejlesztése, programsorozatokba történő
         infrastrukturális fejlesztések mértéke alatta         bekapcsolódása, kulturális
         marad az elvárhatónak, a tőkeáramlást             tevékenységének kiszélesítése folytán
         elősegítő fejlesztések elmaradnak, vagy            turisztikai szolgáltatásainak bővítése.”
         lassabb ütemben folynak. Legnagyobb
         környezeti problémát a három ”▪ Fülesd          ▪ „A település lakosságának alacsony a      ▪ „A település egyike azon településeknek,
               jövedelmi szintje. A fiatalok elvándorolnak a   ahol a hagyományos szatmári falu arculat
               településről, ezért elöregedő tendenciát     megmaradt, a településen múzeumfalu
               mutat.”                      működik. Örökségei (építészeti, természeti,
                                        kulturális) a turisztikai szolgáltatások
                                        fejlesztésére biztosítanak esélyt. Ifjúsági
                                        kezdeményezések”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 54
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 7/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fülpösdaróc       ▪ „A település lakosságára jellemző az     ▪ „A Holt-Szamos közelsége turisztikai
               elöregedés és a magas arányú          fejlesztések révén pozitívan befolyásolhatja
               munkanélküliség, ezek miatt folyamatosan    a térség foglalkoztatottságát, hangulatos
               csökken a lakosságszám.”            településkép kialakítása révén a falusi és
                                      ökoturizmus új lehetőségeket nyújtana a
                                      településnek.”
▪ Gacsály         ▪ „A település legnagyobb problémája a     ▪ „A település hagyományosan
               magas munkanélküliség, amely a         mezőgazdasági jellegű. Több nagyobb
               kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedésből és az  mezőgazdasági (értékesítési, felvásárlási)
               alacsony iskolai végzettségből adódik. A    vállalkozás működik. Jövedelemszerzés,
               település megközelíthetősége nagyon      kiegészítő jövedelemszerzés tekintetében a
               kedvezőtlen, városoktól, szolgáltatási     zöldség-, gyümölcstermesztés,
               centrumoktól való távolsága nagy mértékű.   takarmánynövények termsztése,
               Határátkelőhely nélküli határmenti       értékesítési csatorna kialakítása jelenthet
               település.”                  előrelépést.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                55
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 8/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Garbolc         ▪ „A település a szatmári aprófalvak sorába  ▪ „A település külterülete természetvédelmi
               tartozik. További hátrányokat jelent, hogy   terület. Mind az ukrán, mind a román határ
               elzárt, az ország legkeletibb pontjaként    közel van. Hagyományosan
               számontartott határmenti kistelepülésről van  mezőgazdasági jellegű település.”
               szó, magas munkanélküliséggel, elöregedő
               lakossággal.”
▪ Géberjén         ▪ „Magas arányú munkanélküliség jellemzi a   ▪ „A Holt-Szamos adta lehetőségek
               települést, amely környezetvédelmi       kiaknázása, a viziturizmus és ökoturizmus
               problémákkal is párosul.”           fejlesztése révén turisztikai célponttá válhat
                                      a település.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 56
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 9/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Győrtelek        ▪ „Alacsony foglalkoztatosság, nagy arányú    ▪ „A Szamos holtágának hasznosítása,
               elvándorlás jellemzi a települést, ezenkívül   turisztikai vonzerőfejlesztéssel növelhető a
               zavaró a települést átszelő forgalom,      település gazdasági potenciálja.”
               valamint a kivételes természeti értékünk, a
               Szamos holtág folyamatosan
               elmocsarasodik.”
▪ Gyügye          ▪ „A település a szatmári aprófalvak sorába   ▪ „A településen folyó mezőgazdasági
               tartozik rendkívül rossz             tevékenység folytán a a megtermelt
               megközelíthetőséggel, magas           zöldségek, gyümölcsök értékesítésének
               munkanélküliséggel. Infrastrukturális      megszervezése, élelmiszerfeldolgozást
               feltételei és szolgáltatási elmaradnak az    folytató tevékenység indítása, támogatása,
               elvárttól. A település fiatal, szakképzett    képzés segítése.”
               lakossága elvándorol, ezzel együtt a
               település elöregedik.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 57
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 10/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hermánszeg        ▪ „Hemánszeg zsáktelepülés,környező      ▪ „A falu infrastrukturális fejlesztésére, illetve
               településekkel főút nem köti össze. Jelentős  természeti értéekire alapozott
               a munkanélküliek száma, szakképzettek     jövedelemteremelő képesség
               aránya, helyi lehetőségek és kitörési pontok  megteremtése a lakosság körében.
               hiányában a fiatalok elvándorlása jellemző,  Zsáktelepülési jelleg megszüntetésével.”
               így a község fokozatosan öregszik.”
▪ Jánkmajtis        ▪ „A térségre jellemző magas          ▪ „A mikrotérségben központi funkciót lát el,
               munkanélküliség tapasztalható a        mind oktatási, mind szociális szolgáltatások
               településen. Infrastrukturális szempontból a  terén. Mezőgazadsági tevékenység
               szennyvízelvezetés hiánya a természeti     jellemző.”
               környezet állapotát veszélyezteti.
               Intézményi infrastruktúra szempontjából az
               oktatási, nevelési intézmények állapota
               fejlesztésre szorul. a település ebből a
               szempontból központi szerepet tölt be, ezért
               ennek fejlesztése szükségszerű lehet. ”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                  58
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 11/38

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Jármi          ▪ „Kevés munkalehetőség adott a településen ▪ „A legnagyobb adottságunk Mátészalka
               (mikro-, kisvállalkozások), egyre      közelsége, így a városi szolgáltatások és
               alacsonyabb a születések száma.”      munkahelyek rövid időn belül elérhetőek,
                                     ezenkívül a főút forgalma is piaci
                                     lehetőségeket kínál, amit a jövőben
                                     megépülő autópálya közelsége tovább
                                     fokoz.”
▪ Kérsemjén        ▪ „Kedvezőtlen tömegközlekedés, emiatt a    ▪ „A településen lakosai számottevően
               munkahelyre történő eljutás is problémát    foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel,
               jelent, melyre alapvetően településen kívül   melyhez kapcsolódó képzési igény is
               volna lehetősége a képzett munkaerőnek.”    felmerül”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              59
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 12/38

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kisar          ▪ „A település számos környezeti problémával ▪ „A településen korábban homokbánya
               küzd. Ezek közül az egyik legkomolyabb a   működött, amely azóta befejezte
               folyékonyhulladék elvezetés- és kezelés   működését. A felhagyott bányagödör
               hiánya, amely további környezeti károkat   rekultivációja a települési környezet
               okozhat, amennyiben a probléma nem kerül   javítását szolgálná.”
               kezelésre. Társadalmi szempontból a roma
               közösség szegregációja jelenti a
               legkomolyabb problémát.”
▪ Kishódos         ▪ „A településen magas a munkanélküliek    ▪ „A település külterületének nagy része
               száma, amely a település kedvezőtlen      természetvédelmi terület.”
               földrajzi elhelyezkedéséből, a központoktól
               vcaló távolságából, valamint az alacsony
               szakképzettségi mutatókból ered. A
               település megközelíthetőségét biztosító utak
               állapota nagyon rossz, ezáltal erősíti az
               elzártságot.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             60
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 13/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kisnamény        ▪ „Munkanélküliség magas aránya, a       ▪ „A műemlék védettségű Domahídy-kúria
               települési infrastruktúra elmaradottsága. A  felújítása, közösségi hasznosítása.”
               település megközelíthetőségét biztosító utak
               rossz állapota.”
▪ Kispalád         ▪ „A település lakosságának közel 70%-a     ▪ „A falukép javításával, a települési
               roma, az elszegényedő réteg alacsony      infrastruktúra fejlesztésével,a közlekedési
               iskolai végzettsége, a mobilitás hiánya, és a  feltételek javításával a helyi társadalom
               munkanélküli életforma rögzülése miatt a    komfortérzésének növelése.”
               magas a tartós munkanélküliek aránya. A
               település a központoktól távol esnek, rossz
               minőségű mellékútvonalakon közelíthető
               meg. A települési infrastruktúra hiányos, a
               szennvízelveztés nem megoldott.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                61
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 14/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kisszekeres       ▪ „Helyi gazadság inaktivitása, munkahelyek   ▪ „Turisztikai szolgáltatások bővítése (pl. a
               hiánya miatt legnagyobb gondot a        lovasturizmus kialakításához szükséges
               munkanélküliség, és az alacsony         feltételek megteremtése). A településen
               jövedelszint jelenti.”             mezőgazdasági tevékenység folyik, a helyi
                                       gazdaság fejlesztése erre alapozható.”
▪ Kocsord         ▪ „Probléma a településen a munkanélküliség   ▪ „A Kraszna és a főút közelsége teret ad a
               és a rossz szociális helyzet mellett a     turizmus- és a vállalkozásfejlesztésnek,
               belvízelvezetés elégtelensége, az úthálózat   ezenkívül a város közelsége is húzó hatást
               romlása és az, hogy a közintézmények      gyakorolhat a településre.”
               akadálymentesítése még nem történt meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                62
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 15/38

Település    Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Komlódtótfalu ▪ „Komlódtótfalut főutvonalról egyirányból        ▪ „Az aprófalvakra jellemző
         lehet megközelíteni. A település elzárt          népességfogyással szemben Komlódtótfalu
         aprófalu, lakossága elöregedő. Zsákfalu-         lakossága emelkedő tendenciát mutat.
         jellege miatt a települési inrastruktúra         Természeti környezete (Szamos, ártéri
         fejletlen, az utak állapota rendkívül rossz        erők, rétek érintetlen állapota)páratlan
         minőségű. Fontos probléma a Szamos            lehetőséget nyújt turisztikai tevékenység
         szennyzettsége.”                     folytatására. Üdülőfalu projekt elindítása a
                                      falu teljes terülére. Falusi turizmus
                                      infrastruktúrájának, szolgáltatási
                                      feltételeinek kialakítása, fejlesztése.”▪ Kölcse          ▪ „A nagyközség legnagyobb problémája a    ▪ „Kölcse lakosságszámából és nagyközségi
               jövedelem- és tőkeszegénység, valamint a    mivoltából következik, hogy térség egyik
               munkahelyhiány,ezek nagymértékű        központi funkcióját ellátó települése lehet
               lakosságcsökkenéshez, illetve a képzett    (pl: intézményileg), a szerepkör
               fiatalok elvánorlásához vezetett az utóbbi   erősödésével a munkaerőpiaci helyzet is
               években. A jelentős természeti értékeket    javulhat. Természeti értékei szinte
               képviselő Öreg Túr és holtágának        kihasználatlanul állnak, felkínálva a
               eutrofizációja is megoldásra vár, fontos    lehetőséget a turizmus számára,
               feladat az infrastrukturális feltételek    hagyományos kézműipari termékek
               javítása.”                   előállítására vagy éppen tanösvény
                                      létesítésére.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                63
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 16/38

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kömörő          ▪ „A település demográfiai mutatói      ▪ „A település jellegének és hagyományos
               kedvezőtlenek, elöregedés mutatkozik. A   arculatának megőrzése céljából az öreg
               munkahelyhiányból adódó elvándorlás okán   lakóépületek helyi védettség alá helyezése.
               a település népességszáma fogyást mutat.   Hagyományos mesterségek folytatására
               A település külterületén lévő cstornák,   műhelyek kialakítása, mely a falusi
               patakok nem megfelelően karban tartottak.”  turizmus szolgáltatásainak bővítését teszi
                                     lehetővé. A hátrányos munakerőpiaci
                                     helyzetű álláskeresők képzése számára
                                     megfeleő ingatlan kialakítása”
▪ Magosliget        ▪ „A település infrastruktúrája fejletlen, mind ▪ „Mezőgazadsági tevékenységgel
               intézmények, mind közművek tekintetében.    foglalkozó, alacsony iskolai végzettséggel
               A település roma lakossága a elsősorban a    rendelkező lakosság ezirányú
               szakképzettség hiánya miatt elszegényedő,    tevékenységét elősegítő képzések iránti
               tartós munkanélküli. Legnagyobb környezeti   igénye.”
               szükséglet a hulladéklerakó rekultivációja.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                64
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 17/38

Település         Legfontosabb probléma a településen         Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Mánd           ▪ „A 271 fős község állandó népességének       ▪ „A lakosság tekintélyes része helyi
               csökkenése, ami a község leromlott          mezőgazdasági termékek előállításával
               faluképével, illetve fejletlen infrastrukturális   foglalkozik, melyből kifolyólag a gazdák
               adottságaival magyarázható.”             továbbképzése és egy feldolgozó üzem
                                         kialakítása lenne a legcélszerűbb. Igény
                                         mutatkozik a falusi turizmus
                                         rendezvénysorozatba történő minél
                                         aktívabb bekapcsolódásra is.”
▪ Méhtelek         ▪ „Említésre méltó a település térségben       ▪ „Mivel Méhtelek közvetlenül a magyar-
               betöltött periférikus elhelyezkedése, a       román határ közelében fekszik, ezért előnyt
               központoktól való nagy távolsága, illetve      jelenthet számára a határonátnyúló
               helyben a munkalehetőségek nagy hiánya.”       kapcsolatok keresése, létesítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                   65
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 18/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Milota          ▪ „A település térségi központtól, városoktól  ▪ „település hagyományos
               való távolsága jelentős, amely egyik oka    fesztiválprogramjára épülő
               lehet a településen mutatkozó magas       településmarketing, a hagyományőrző
               munkanélküliségnek. Az elvándorlás okán a    bemutatóhelyek kialakításával a turisztikai
               népességszám csökkenő tendenciát mutat”     szolgáltatások bővítése”
▪ Nábrád          ▪ „Közel van a kistérségi központhoz, ezért a  ▪ „A Szatmár-Beregi Természetvédelmi
               munkavállalás tekintetében kedvezőbb a     Körzet része, ez a természeti környezete jó
               helyzet. Ezt a helyzetet javítaná a       lehetőséget nyújt a turisztikai területén
               tömegközlekedés minőségi, a munkába       végrehajtható infrastrukturális és
               járáshoz illeszkedő javítása”          szolgáltatásfejlesztésére.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                66
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 19/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nagyar          ▪ „A településen magas amunkanélküliek    ▪ „A település ritka, védett természeti
               számaránya, közművekkel való ellátottsága   adottságai nagyszerű lehetőséget
               jó, de magas költségekkel terheli meg a    nyújtanak az értékek bemutatására
               helyi lakosságot.”              fokuszáló tevékenység kialakítására
                                      (tanösvények, bemutatóhelyek): érintelen
                                      Szatmári táj, ősgyep, kocsányos tölgy,
                                      védett állatfajok. Műemlék védettségű
                                      épületek.”
▪ Nagydobos        ▪ „A település legjelentősebb problémája a  ▪ „A sütőtökre épülő hagyományőrzéssel és
               munkanélküliség, az aktív korú lakosok    innovációval egybekötött turisztikai
               számának a csökkenése és az alacsony     fejlesztések megvalósításával a település
               iskolázottság.”                gazdasági potenciáljának növelése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              67
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 20/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nagyecsed        ▪ „A képzetlen munkaerő miatt nagyarányú    ▪ „Az Ecsedi lápvidékhez kötődő
               munkanélküliség jellemző, ami a város      hagyományok, természetvédelmi értékek
               infrastrukturális hiányosságaival (szennyvíz)  újrateremtése és az ehhez kapcsolódó
               párosul.”                    energiatermelési és turisztikai
                                       vállalkozásfejlesztés.”
▪ Nagyhódos        ▪ „Kevés az aktív korú lakosság, a település  ▪ „A település külterülete természetvédelmi
               elöregedő. Környezeti probléma a Hodos     terület. Mezőgazdasági jellegű, mely
               meder vízpótlásának gyengesége.”        tevékenység folytatására építeni lehet a
                                      helyi gazdaság fejlesztését. A természeti
                                      adottságokra, erőforrásokra épülő alternatív
                                      energiatermelés települési szinten.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                68
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 21/38

Település   Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nagyszekeres ▪ „Nagyszekeres legfontosabb problémája a   ▪ „Gőgő Szenke patak tájrehabilitációjával
         munkahelyhiánnyal járó magas          járó turisztikai adottságok kihasználása.”
         munkanélküliség.”
▪ Nemesborzov ▪ „Az aktív munkaképes korosztály        ▪ „A természeti és épített környezet
 a       passzivitása, munkaerőpiaci inaktivitása. A   értékeinek megőrzése, a falukép javítása a
        település földrajzi elhelyezkedése,       turisztikában rejlő lehetőségek
        elzártsága, városoktól, csomópontoktól való   felismerésével.”
        távolsága okán, valamint a
        szakképzetlenségből eredően magas
        munkanélküliség”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                         69
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 22/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nyírcsaholy       ▪ „A településen a magas arányú         ▪ „A térségben lévő természeti értékek
               munkanélküliség alacsony képzettséggel     (Kraszna, Szamos, Tisza, Ecsedi-láp,
               párosul,a bevételek csökkenése miatt az     Bátorligeti természetvédelmi terület), a
               intézmények fenntarthatósága veszélybe     határátkelő, a város és a megépítendő
               kerül, növekednek a környezeti ártalmak,    M49-es gyorsforgalmi út közelsége
               romlik a lakosság egészségi állapota, illetve  vállalkozói aktivitásnövekedést
               hiányoznak a széles körben ismert, eladható   eredményezhet.”
               turisztikai termékek.”
▪ Olcsvaapáti       ▪ „A lakosság szociális helyzete nagyon rossz, ▪ „A páratlan természeti környezetre építve a
               ami egyrészről adódhat a magas         turisztikában rejlő lehetőségek felismerése,
               munkanélküliségi arányból, másrésztaz     szolgáltatások rendszerének bővítése,
               intézményi ellátottság és szolgáltatási    átgondolt, igényeken alapuló fejlesztése,
               hiányosságból adódik.”             főként a szálláshely bővítésre fókuszálva”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                70
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 23/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Ópályi          ▪ „Településünk alacsony foglalkoztatottsági  ▪ „Lehetőséget jelent településünk számára a
               szinttel rendelkezik, amit súlyosbít a     városi szolgáltatások közelsége, a
               telepszerű környezetben élő hátrányos     hagyományteremtő közösségi
               helyzetű családok magas száma, a telep     rendezvények és a hagyományos
               infrastrukturális hiányossága és a rossz    mesterségek valamint a természeti értékek
               egészségügyi helyzet. A lakosság körében    turizmusfejlesztési lehetőségeket
               az alacsony iskolai végzettség,        hordoznak. A településen kiemelkedő civil
               szakképzettség hiánya jellemző. Környezeti   szervezetek működnek.”
               szempontból a csapadékvíz elvezetés
               hiánya, rossz minősége jelent pro”▪ Ököritófülpös ▪ „A hiányos infrastruktúra mellett magas         ▪ „A hagyományőrzés és a mezőgazdaság
         munkanélküliséggel és alacsony vállalkozói        fejlesztése teremthet megélhetést a
         aktivitással rendelkezik a település.”          település lakosai számára.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               71
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 24/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Panyola         ▪ „A lakosság elöregedő, a fiatalok      ▪ „Természeti környezete és adottságai
               munkahelyek hiányában elhagyják a       számtalan turisztikai tevékenységhez
               települést. Magas a munkanélküliek száma,   kötődő szolgáltatás kiépítésére,
               amely egyrészt a térségre jellemző      fejlesztésére adnak lehetőséget. A Szamos
               munkahelyhiánnyal, másrészt a lakosság    és Túr folyó infrastrukturális fejlesztése, a
               alacsony iskolai végzettségével        természeti és épített környezetének
               magyarázható. A lakosság szociális helyzete  megóvása elősegíti a település
               kedvezőtlen, magas a segélyre jogosultak   vonzerejének és a turisztika
               száma.”                    jövedelemtermelő képességének
                                      növekedését.”▪ Papos          ▪ „A településre jellemző a szegénység, amely ▪ „Turisztikai lehetőségek rejlenek a
               az alacsony foglalkoztatottságból adódik és  lovasturizmus illetve az ökoturizmus terén.”
               ehhez párosul még a zsáktelepülési jelleg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                72
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 25/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Pátyod          ▪ „A településen a magas munkanélküliségi    ▪ „Lehetőséget jelent a közeli határforgalom
               aránnyal küzdünk, ami az önkormányzati      illetve az ehhez kapcsolódó logisztikai
               forráshiány miatt infrastrukturális hiányokkal  adottságok kihasználása valamint a
               párosul, emellett folyamatosan problémát     Szamos folyó természeti lehetőségei,
               okoz a határközeli helyzetből adódó       ezekre építve egyedi tájházkialakítással és
               távolság.”                    a kapcsolódó falusi turisztikai
                                       szolgáltatásokkal fűszerezett gazdasági
                                       lehetőséget teremthetünk.”
▪ Penyige         ▪ „A legfontosabb probléma a fiatalok      ▪ „A szilva feldolgozása, a penyigei
               elvándorlása, a helyi lakosság alacsony     szilvlekvár eredetvédelme.”
               iskolai végzetssége és a szakképzettség
               hiánya. A település vállalkozásai
               tőkeszegények. Legfontosabb környezeti
               problémája a szennyvízelvezetés hiánya.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 73
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 26/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Porcsalma        ▪ „A legnagyobb probléma a munkanélküliek   ▪ „Lehetőségként a turisztikai fejlesztéseket
               és ezen belül az alacsony képzettségű     említenénk (tájház, "kerékpárral
               munkanélküliek nagy száma illetve az     múzeumba")valamint a határ közelségére
               alacsony vállalkozói aktivitás, amely     építő logisztikai lehetőségeket.”
               működő tőkehiánnyal is párosul, valamint
               folyamatos belvízveszély és illegális
               szemétlerakók jelenléte jelent környezeti
               problémát.”
▪ Rápolt          ▪ „A növekvő munkanélküliség és a vállalkozói ▪ „Vállalkozzásfejlesztés és a Szamos
               aktivitás alacsony szintje illetve a     élővilágával kapcsolatos adottságok
               szennyvízelvezetés kiépítetlensége nyomja   kihasználása.”
               rá a bélyegét a falura.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               74
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 27/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Rozsály         ▪ „A munkanélküliség aránya jelentős a    ▪ „A határon átnyúló kapcsolatok kialakítása
               településen, melyet tovább súlyosbít a    mellett a túrizmuson belüli helyi termékek
               központi településektől való periférikus   (vázák, szőnyegek, méz, alma) előállítása
               elhelyezkedése. Csekély a helyi        és árusítása.”
               vállalkozások jelenléte.”
▪ Sonkád          ▪ „A település lakosságához viszonyított   ▪ „A foglalkoztatás helyi megteremtése a
               munkanélküliség aránya jelentős,illetve a   helyi természéti adottságokra épülő falusi
               megfelelő szakképzettség csekély.       turizmus fejlesztésével,
               Sonkádon emellett gyakori az ár- és      hagyományőrzéssel.”
               belvízveszély is.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               75
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 28/38

Település   Legfontosabb probléma a településen             Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szamosangya ▪ „A legnagyobb problémát a Szamos folyó           ▪ „Természeti környezete (Szamos, ártéri
 los      szennyezettsége, illetve a település             erők, rétek) lehetőséget nyújt turisztikai
        infrastruktúrális elmaradottsága jelenti.”          tevékenység folytatására. Falusi turizmus
                                       infrastruktúrájának, szolgáltatási
                                       feltételeinek kialakítása, fejlesztése
                                       (Domahidy-kúria felújítása, aszaló,
                                       turistaház) építése.”
▪ Szamosbecs        ▪ „A település alacsony foglalkoztatottsági   ▪ „A település turisztikai adottságai
               mutatókkal rendelkezik, az ország        alkalmasak arra, hogy falusi és
               legkeletibb részén fekszik, távol a nagyobb   ökoturisztikai fejlesztések valósuljanak
               központoktól.”                 meg, emellett a határ közelsége logisztikai
                                       és egyéb határon átnyúló fejlesztéseket
                                       rejt.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                76
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 29/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szamoskér        ▪ „A körzetközponthoz képest a legtávolabb  ▪ „A Szamos adta lehetőségek kiaknázása,
               fekvő település, amely magas arányú      turizmusfejlesztés, melyhez adott vadász-
               munkanélküliséggel küzd. A településen    és horgászinfrastruktúrával rendelkezünk.
               intézmények nincsenek, az iskolai oktatás   Hagyományőrzéssel kapcsolatos
               Szamosszegen folyik.”             tevékenységünket a táboroztatás,
                                      gyerekefoglalkozások területén kívánjuk
                                      szélesebb körben elterjeszteni,
                                      népszerűsíteni.”
▪ Szamossályi       ▪ „A település problémái közé tartozik a   ▪ „A falu infrastruktúrális fejlesztésére, illetve
               munkanélküliség, az infrastruktúrális     természeti értékeire alapozott
               elmaradottság, illetve a szakképzettség    jövedelemtermelő-képesség megteremtése
               hiánya.”                   a lakosság körében.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                  77
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 30/38

Település    Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szamostatárfa ▪ „Alapvető problémánk a munkahelyek            ▪ „800 éves református templom és fa
 lva       hiánya, ami megélhetési gondokat és            harangláb található a településen, emellett
         csökkenő lakosságszámot eredményez,            a Szamos folyó és a határ közelsége is
         ezenkívül távol vannak a nagyobb              lehetőségeket rejt magában.”
         vonzásközpontok is.”
▪ Szamosújlak       ▪ „A térségre jellemző munkanélküliségi szint  ▪ „Horgásztó infrastrukturájának kiépítésével
               jellemző az akítv korú lakosság körében. A   a horgászturizmus fejelsztése. a meglévő,
               település gazdaságilag elmaradott,       eddig még nem hasznoított természteti
               vállalkozások száma alacsony.          értékek megőrzése, fenntartható
               Infrastrukturális és szolgáltatási       használata. Oktatási, kulturális élet
               szempontból hátrányokkal küzd.”         fellendítése céljából az infrastruktúra
                                       javítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                78
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 31/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szamosszeg        ▪ „Településünk legnagyobb problémája a     ▪ „Turisztikai jellegű vállalkozásfejlesztés,
               magas munkanélküliség. Az elöregedés      amely hagyományőrzésen alapul.
               miatt folyamatos a népességfogyás.       Környezet- és természetvédelemi
               Környezeti problémát a településen a      kezdeményezéseink a turisztikai fejlesztést
               belvízveszély jelent, mely a vízelvezető    célozzák meg.”
               rendszerek hiányát, rossz állapotát jelzi.”
▪ Szatmárcseke ▪ „A település legnagyobb problémája a           ▪ „A település iskolájában kisebbségi oktatás
         térségi és az országos átlagot meghaladó          folyik, a továbbiakban is fontos az
         munkanélküliség, melynek oka a lakosság           alapképzettségek és szakképzettségek
         alacsony iskolai végzettsége, a               megszerzése, amely az elszegényedő
         szakképzettség hiánya. Az elszegényedés,          népesséhg nyílt munkaerőpiacon trténő
         az alacsony jövedelem jellemző az itt élő          elhelyezkedését segítené elő. A településen
         családokra. A településen magas a romák           folyó helyi termékek (lekvár, kézműves
         aránya.”                          termékek stb) helyi piacon történő
                                       megjelentetése. Kulturális örökségei és
                                       természeti adottságai a turizmus erőf”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                79
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 32/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Tiszabecs        ▪ „A település lakosai körében rendkívül     ▪ „A település ukrán-magyar határátkelőhely,
               magas a munkanélküliek aránya az aktív      Ukrajna EU csatlakozását követően
               lakosságon belül, amely az alacsony iskolai   erősödhetnek a kereskedelmi kapcsolatok.
               végzettségből, szakképzettség hiányából,     A településen működő mezőgazdasági
               mobilitási hajlandóságuk hiányából adódik.”   vállalkozások megerősödése,tőkeerőssé
                                       válása, a mezőgazdasági infrastruktúra
                                       kiépítése a hatással lehet a
                                       munkanélküliség csökkentésére.”
▪ Tiszacsécse       ▪ „Földrajzi elhelyezkedése kedvezőtlen     ▪ „A település kiemelt kulturális
               (központok, nagyvárosok, jelentős        infrastruktúrájára és természeti
               csomópontok távolsága) szolgáltatások      adottságaira alapozott turizmus,
               hiánya, a település lakosainak alacsony     szolgáltatás fejlesztés, a helyi meglévő
               iskolai végzettsége, az aktív, képzett réteg   termékelőállítás infrastruktúrájának
               elvándorlása, melynek következménye a      fejlesztése, mikrovállalkozások
               magas munkanélküliség és az inaktívitás. A    ösztönzése, hálózatba kapcsolása. Fiatalok
               Tisza szennyezettsége folyamatosan        közösségének erősítése, számukra
               környezeti problémákt vet fel.”         munkalehetőség teremtése az elvándorlás
                                       megakadályozása végett.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                80
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 33/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Tiszakóród        ▪ „A településen alacsony a szakképzettség  ▪ „A Tisza folyó nyújtotta lehetőségek
               aránya, jelentős a munkanélküliség, különös  kihasználása mellett a jelenlegi határon
               tekintettel a külterületen élőkre.Magas    átnyúló kapcsolatok elmélyítése.
               munkanélküliség a lakosság körében,      Mezőgazdasági termékek értékesítése.”
               kisebbség felzárkóztatása az oktatásban.
               Pénzügyi forráok hiánya. Tremészeti
               szempontból a szelektív hulladékgyűjtés”
▪ Tisztaberek       ▪ „A legnagyobb problémát a          ▪ „Helyben megtermelt mezőgazdasági
               munkanélküliség, a roma kisebbség       termékek feldolgozására szolgáló
               körében tapasztalható elszegényedés illetve  üzemegység létrehozása, az előállított
               az elöregedő lakosság jelenti.”        termékek értékesítése és a termelők
                                      továbbképzése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              81
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 34/38

Település   Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Tunyogmatolc ▪ „A legfontosabb problémák közé tartozik a       ▪ „Lakosságszáma, a térségben való
 s       munkanélküliség, a képzett fiatalok           elhelyezkedése, illetve a Szamos nyújtotta
         elvándorlása, a Holt-Szamos               turisztikai lehetőségek kihasználása
         rehabilitációjának hiánya.”               segítségével központi szerepet is
                                     betölthet.”
▪ Túristvándi       ▪ „A településen jelenleg nem megoldott a  ▪ „Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztésével
               szennyvízelvezetés és kezelés és a      a falusi turizmus és rendezvényhálózat
               települési hulladék elhelyezése, amely    kialakításával. A falu arculatának
               probléma komoly környezeti problémákat    megőrzése és helyreállítása, a helyi
               vet fel (ivóvízbázisbázis szennyeződése,   termelők és feldolgozók bevonásával
               települési környzet szennyeződése)”     értékesítési hálózat kialakítása, helyi piacok
                                     kialakítása, fejlesztése. Szociális
                                     szövetkezeteken keresztüli szolgáltatás
                                     fejlesztés.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                82
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 35/38

Település         Legfontosabb probléma a településen        Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Túrricse         ▪ „A legfontosabb problémák közzé tartozik a   ▪ „A Túr folyó által kínált turisztikai
               munkanélküliség, a roma kisebbség         erőforrások alkalmazása, nemzetközi
               elszegényedése okozta hátrányok és        együttműködések szorgalmazása.”
               problémák, a központoktól való földrajzi
               távolság illetve az illegális hulladéklerakók
               által okozott környezeti problémák.”
▪ Tyukod          ▪ „Alacsony foglalkoztatottsági szint és     ▪ „A település rendelkezik termelő
               alacsony képzettségi mutatók jellemzik a     vállalkozásokkal, közel van a határhoz,
               települést, a terület adottságai jelenleg még   illetve olyan turisztikai adottságokkal
               kihasználatlanok.”                rendelkezik, amelyek kiaknázásával
                                        növelhető a gazdasági aktivitás.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               83
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 36/38

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Ura           ▪ „Településünk a munkanélküliség mellett   ▪ „Lehetőséget látunk a határ közelségében,
               infrastrukturális hiányokkal küzs:       amely logisztikai fejlesztéseket,
               szennyvízhálózat, csapadékvíz, úthálózat.”   vállalkozásfejlesztést generálhat.”
▪ Uszka          ▪ „A település lakosságán belül 80% az romák ▪ „Határon átnyúló kapcsolatok kiszélesítése.
               aránya. Alacsony iskolai végzettségük és   A romák számára képzések, alap- és
               szakképzettségük hiánya miatta a       szakkaépesítés megszerzésére irányuló
               településen magas a munkanélküliségi ráta.  képzések szervezése.”
               A település infrastruktúrája hiányos,
               legnagyobb környezeti problémát a
               szennyvízeleveztés és kezelés hiánya
               jelenti.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               84
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 37/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Vámosoroszi       ▪ „Nincsenek működő vállalkozások. az      ▪ „Turisztikai szempontból kiemelt műemlék
               önkormányzati épületek infrastruktúrája     és műemlék jellegű épületének (templom,
               leromlott. Környezeti problémájának       száraz malom) felúíjtása.”
               megoldását a Tapolnok patak rehabilitációja
               jelentené.”
▪ Zajta          ▪ „A település legnagyobb problémája a    ▪ „A település kedvező éghajlati adottságai,
               település lakosságán belüli magas      mikroklímája kiváló lehetőséget biztosít
               munkanélküliségi ráta, melynek végső oka a  mezőgazdasági tevékenység folytatására.”
               kedvezőtlen földrajzi helyzetéből, a
               városoktól való jelentős távolságából, a
               munkahelyek hiányából adódik.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               85
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 38/38

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Zsarolyán        ▪ „A települési infrastruktúra állapota     ▪ „Védett természeti értékeire alapozott
               kedvezőtlen, az intézmények, szolgáltatások   turisztikai fejlesztések.”
               helyét biztosító épületek állaga leromlott; a
               szennyvízeleveztés hiánya a környezet
               állapotát, az ivóvízbázist veszélyezteti.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              86
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             87
A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23
db fejlesztési intézkedés tartozik


 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
                                      Intézkedé-   Összes allokált
Fő fejlesztési prioritás                          sek száma   forrás (EUR)
▪ „A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése”      4 db    36,805,512


▪ „A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség       4 db    34,488,296
 fejlesztése”

▪ „Szatmári turizmus fejlesztése”                         2 db    14,416,001


▪ „A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése”               4 db    13,800,694


▪ „Humánerőforrás- és közösségfejlesztés”                     3 db    11,230,000


▪ „Nemzetközi területi együttműködések”                      3 db     6,130,000


▪ „Szatmári kosár”                                 3 db     3,376,828
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         88
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7
 Fő fejlesztési prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése


 Fejlesztési intézkedés                                      Allokált forrás (EUR)

 ▪ Vállalkozások együttműködésének ösztönzése                                4,924,796


 ▪ Szatmári értékeken alapuló innováció, K+F                                 2,332,520


 ▪ Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása               18,839,186


 ▪ Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása                        10,709,010
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                89
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7
 Fő fejlesztési prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                                        Allokált forrás (EUR)

 ▪ Kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz fejlesztése                             813,659


 ▪ Térségi elérhetőség javítása                                         7,200,000


 ▪ Örökségünk                                                  6,055,732


 ▪ Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés                        20,418,904
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  90
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7
 Fő fejlesztési prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                                           Allokált forrás (EUR)

 ▪ Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények       9,185,601
  támogatása

 ▪ Turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése                       5,230,400
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     91
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7
 Fő fejlesztési prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése


 Fejlesztési intézkedés                               Allokált forrás (EUR)

 ▪ Komplex képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása                  8,752,930


 ▪ Hátrányos helyzetű csoportok önszerveződésének, érdekképviseletének támogatása        225,000


 ▪ Életesélyt növelő komplex programok támogatása                       2,500,000


 ▪ Alapszolgáltatások fejlesztése                               2,322,764
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         92
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7
 Fő fejlesztési prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés


 Fejlesztési intézkedés                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Ifjúsági kezdeményezések ösztönzése, identitástudat erősítése           8,000,000


 ▪ Szükségletalapú képzések támogatása                        3,000,000


 ▪ Közösségi folyamatok ösztönzése, közösségi programok támogatása           230,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    93
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7
 Fő fejlesztési prioritás: Nemzetközi területi együttműködések


 Fejlesztési intézkedés                           Allokált forrás (EUR)

 ▪ Nemzetközi tapasztalatok megismerése, adaptálása                   550,000


 ▪ Nemzetközi gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítása, támogatása       3,600,000


 ▪ Természet-és környezetvédelmi együttműködések kialakítása, fejlesztése       1,980,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     94
A legtöbb forrás – 9,185,601 EUR – a(z) Turisztikai attrakciók kialakítása és
fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló rendezvények támogatása
fejlesztési intézkedésre lett allokálva

 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7
 Fő fejlesztési prioritás: Szatmári kosár


 Fejlesztési intézkedés                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Térségi marketing kialakítása                            250,000


 ▪ Szatmári többfunkciós központ kialakítása                     2,029,268


 ▪ Helyi termékfejlesztés támogatása                         1,097,560
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    95
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési
        javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                             96
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik
a térség legjelentősebb szektoraihoz


 Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése
                            Szektoronkénti megoszlás

                            Vállalkozások     Foglalkozta-  10 legna-           10 legfonto-
Szektor                         száma         tottság    gyobb vállalk.  Javaslatok  sabb javaslat

Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                11%         14%      10%       19%     22%
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
                                8%         43%      60%        0%      0%
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar                           12%         6%       0%       19%     22%

Kereskedelem, javítás                     31%         19%      10%        4%     11%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás             8%         4%       0%        8%     11%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés            7%         8%      10%        0%      0%

Pénzügyi közvetítés                       4%         2%      10%        0%      0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás            12%         2%       0%        0%      0%

Egyéb szolgáltatás                       8%         3%       0%       50%     33%

Egyéb tevékenység                        0%         0%       0%        0%      0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                97
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Szektor
      ▪ „A mezőgazdasági termékek értékének       ▪ „Kb.10 térségi vállalkozás alkalmaz  ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  1
       növelése az élelmiszeripari és nem        új technológiát a feldolgozóiparban,   , vadgazdálkodás”
       élelmiszeripari (pl.bio-üzemanyag) jellegű    illetve hasznosítja az előállított
       feldolgozási tevékenységet folytató        biomasszát energetikai célra, így
       vállalkozások szerkezetváltásának, technikai-   egyrészt energiatakarékosabb
       műszaki fejlesztésének támogatása olyan      vállalkozások, másrészt magasabb
       fejlesztések előmozdítása által, amelyek     hozzáadott értékű termékek
       újszerű, innovatív, magas minőségű        születnek, amelyek a térség
       termékeket állítanak elő, kielégítve elsősorban  mezőgazdasági erőforrásaira építve
       a helyi és speciális fogyasztói igényeket is,   biztosabb megélhetési és
       valamint az élelmiszerbiztonság elvárásait.”   értékesítési potenciált jelentenek.
                                Jelentős hozzáadott értéket
                                képviselő, kiváló minőségű,
                                piacképes termékek kifejlesztése
                                történik.A termelés és feldolgozás
                                fenntarthatóbbá válik.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     98
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Az akcióterületen működő, a HVS         ▪ „1 többfunkciós szolgáltatóközpont  ▪ „Egyéb szolgáltatás”
  2
       megvalósításához fűződő fejlesztőközpont      létrejön. Mivel ez a tevékenység
       létrehozása, mely egyszerre funkcionál vidék-    diplomás fiatalok foglalkoztatását,
       és projektfejlesztő, marketing-,          további képesítéseinek
       termékfejlesztő- és minősítő központként,      megszerzését feltételezi, nő a humán
       képzőközpontként, valamint a            erőforrás minősége, foglalkoztatási
       vidékfejlesztésben dolgozó hálózatok számára    létszáma. A Szatmár Ház az
       infrastrukturális háttérként. Az ingatlan a helyi  akcióterület központi, elérhető
       közösség által lefedett 75 település számára    településén jön létre.”
       szolgáltat, alapvetően nem települési,
       lakossági és mikrotérségi feladatokat
       ellátandó.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  99
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „A helyi erőforrásokra és szükségletekre     ▪ „Előreláthatólag 30 vállalkozás vagy ▪ „Építőipar”
  3
       épülő, munkahelyteremtő új             induló vállalkozás, magánszemély
       mikrovállalkozások létrehozásának, illetve     részesül támogatásban Várhatóan
       működő mikrovállalkozások beruházásainak,     nő a gazdasági aktivitásuk, a helyi
       műszaki-technológiai fejlesztésének        vállalkozói szektor alkalmassá válik
       támogatása, különös tekintettel a helyi      az újszerű technológiák
       erőforrásokra és szükségletekre épülő       alkalmazására, esetlegesen a
       közösségi vállalkozásokra. Nem segítendőek     nagyvállalkozások részére történő
       a 133/2007 (VI. 13.) Kormány rendelet       beszállításra, növekszik a
       alapján működő italüzletek.”            települések gazdasági
                                szolgáltatásokkal való ellátottsága,
                                ezáltal valós fejlődés tapasztalható a
                                térségben. A minőségi helyi termékek
                                előállításával, és értékesítésével
                                fenntartható fejlesztések valósulnak
                                meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             100
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Mezőgazdasági tevékenységek           ▪ „Legalább 50 db gazdaság jön létre, ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  4
       diverzifikációja, helyi termékek előállítása,   amely új terméket vagy technológiát  , vadgazdálkodás”
       Szatmári miniüzemek:                vezet be. Legalább 5 új helyi termék
      ▪ „non-Annex”) termékek feldolgozása;        kerül kifejlesztésre és jut piacra. A
      ▪ agroturizmus;                   kiegészítő tevékenység révén a
      ▪ kézműves tevékenység és műszaki          mezőgazdasági termelők bevételi
       szolgáltatások;                  forrásainak csökken a szezonalitása,
      ▪ szociális szolgáltatások;             a helyben élők folyamatos
      ▪ szabadidős tevékenységek;             jövedelemhez juthatnak. A hátrányos
      ▪ erdészeti faiskola létrehozása;          helyzetű csoportok számára
      ▪ megújuló energiaforrások használatához       kiemelkedő lehetőséget nyújthat
       kapcsolódó tevékenységek;             egyéni vagy közösségi vállalkozási
      ▪ Támogatott tevékenységek:             tevékenységek folytatására.”
      ▪ technológiai fejlesztés;
      ▪ a beruházáshoz kapcsolódó szabadalom,
       engedély vagy gyártási technológia
       megvásárlása;
      ▪ a beruházáshoz kapcsolódó
       marketingtevékenység;
      ▪ nem élelmiszeripari minőségbiztosítási
       rendszerek bevezetése;
      ▪ Ajavaslat komplex projektet alkot a 4176,
       2825, 2952, 2925-ös HPME-kkel.”


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  101
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Szektor
      ▪ „Induló vállalkozások támogatása a térség 3   ▪ „A megoldás eredményeként 50 db     ▪ „Építőipar”
  5
       városában. Ez komplex fejlesztést jelent az    új, piacképes vállalkozás indulhat el
       üzleti terv kidolgozásától a marketingen     a térség városaiban, erősödnek a
       keresztül a technológiai fejlesztésig.      beszállítói kapcsolatok, illetve új
       Elsősorban piacképes, meglévő erőforrásokra    típusú, hiányszolgáltatásra építő
       alapuló beszállítóvá válást elősegítő vagy új,  tevékenységek indulnak meg a
       innovatív fejlesztést megvalósító vállalkozások  térségben.”
       fejlesztése valósul meg. A megoldás a GOP
       hasonló jogcíménél alacsonyabb támogatás-
       illetve projektmérettel megvalósuló
       fejlesztéseket támogat.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              102
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Szektor
      ▪ „A turisztikai szempontból is jelentős    ▪ „A program eredményeképpen        ▪ „Egyéb szolgáltatás”
  6
       települések esetében szükséges a helyben    várhatóan 5-8 színpadi építmény
       megjelenő művészet, hagyományok, kulturális  létrehozása, beszerzése valósul
       értékek bemutatására és továbbvitelére,    meg. A természeti környezetbe
       szabadtéri és mobilszínpadok kialakítása,   illeszkedő, azt nem zavaró
       létrehozása. A gazdag vízi lehetőségek     kezdeményezés a természet és
       hatékonyabb kihasználása érdekében vízi    ember együttélését segíti. A
       színpad, vízi mozi működési feltételeinek   programok megvalósítása során
       megteremtése egyedi élményt nyújt a helyi   fokozott figyelmet kell fordítani arra,
       lakosságnak és a vendégeknek. A megépülő    hogy a természetes élőhelyeket ne
       különböző színpadok és a hozzájuk tartozó   zavarják az építmények.”
       infrastruktúra, a legalapvetőbb eszközök
       beszerzése lendületet ad új amatőr művészeti
       csoportok létrejöttére, meglévők
       megerősödésére.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  103
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                                Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „A helyben megtermelt áruféleségek piacra     ▪ „Megbízható élelmiszerbiztonság,  ▪ „Kereskedelem, javítás”
  7
       jutásának megszervezése, vásárok          garantált minőség. Gazdag és
       szervezése. A helyben megtermelt és         olcsóbb árukínálat. Az áruszállítás
       előállított termékek értékesítésére hivatottak,   költségeinek megtakarításával a
       közvetlen értékesítési rendszert kialakítva a    helyben előállított termékek
       termelőkkel, feldolgozókkal. Vásárok        várhatóan olcsóbban hozzáférhetővé
       megszervezése nem csak fizikálisan, hanem      válnak. Ezek a tényezők erősítik a
       online rendszeren keresztül is, kihasználva a    projekt fenntarthatóságát. Pozitív
       fejlődési tendenciákat.”              hatást gyakorol a foglalkoztatási
                                 helyzetre, a termékelőállítók
                                 szempontjából javul a tevékenységük
                                 jövedelemtermelő képessége,
                                 magasabb jövedelemre, illetve
                                 biztosabb kiegészítő jövedelemre
                                 tehetnek szert. Kb 20 vásár
                                 szervezésére és lebonyolítására
                                 nyílik lehetőség.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   104
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Kempingszolgáltatások és 6 fő alatti      ▪ „5-6 településen szálláshely     ▪ „Szálláshely-szolgáltatás
  8
       magánszálláshely, 30 fő alatti ifjúsági      kialakítása, és a meglévő       és vendéglátás”
       szálláshely, 10 fő férőhelybővítés alatti     szálláshelyek további kényelmi
       kereskedelmi szálláshely kialakítás;bővítés,    szolgáltatásainak támogatása, kb. 8-
       kapcsolódó egyedi, speciális szolgáltatások    10 projekt támogatása keretében. A
       kialakítása. Földrajzi elhelyezkedésüket,     térségben és azon kívül élő fiatalok
       természeti adottságaikat figyelembe véve a     nagyobb számban veszik igénybe a
       stratégia megvalósítása során 8 településen    helyi turisztikai szolgáltatásokat;
       megoldható az ifjúsági szálláshelyek,       megismerik a vidék értékeit. A
       kempingszolgáltatások kialakítása és        táborok működtetése idényjellegű
       kapcsolódó szolgáltatásainak kialakítása. A    foglalkoztatást tesz lehetővé ezeken
       tervezett kempingtáborokat elsősorban a      az (elsősorban) kistelepüléseken. A
       szatmári, biztonságos, egyedi és különleges    szabadidő természetközeli eltöltése
       viziturisztikai szolgáltatásokat lehetővé tevő   a természettel való együttélés
       vizeink vonzáskörzetébe tervezzük         lehetőségeit és szépségeit ismerteti
       megvalósítani. Komplex projekt a          meg a fiatalokkal.”
       természetközeli turizmus HPME-kkel:
       4085,4144”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    105
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye            Szektor
      ▪ „Megoldási javaslatunk a "A Szatmár ízei"   ▪ „Helyi kezdeményezéseken alapuló ▪ „Egyéb szolgáltatás”
  9
       gasztronómiai útvonalak és összefogáson     közösségek a település, a térség
       alapuló értékteremtő programok és egyedi    turizmusának kezdeményezőivé,
       attrakciók kialakítása. Hasonlóan a már     működtetőivé válnak, mely által a
       meglévő Szatmár-Beregi Szilvaúthoz - a     térség gazdasági fejlődésének
       turizmus, a kultúra, a néphagyomány és a    mozgatói lesznek. Három
       térség mezőgazdaságának egymásra        gasztronómiai útvonal és a hozzájuk
       épülését, egységes turisztikai termékké való  kapcsolódó rendezvények (kb. 20
       alakítását jelenti. A "Szatmár népi ízei"    db) a szükséges infrastruktúrával, a
       eredményes működésének záloga a         megfelelő szervezettséggel jönnek
       partnerségi viszonyok kialakítása és      létre, továbbá erősítik a helyi
       működtetése. A rendezvények megújulásával,   termékek piacát mind a térség
       marketingelemek beépítésével, turisztikai    lakossága, mind az idelátogató
       útvonalak és programcsomagok kialakításával,  vendégek körében.”
       a turisztikai szolgáltatások koordinációjával
       javítani lehet az idelátogatók és
       visszalátogatók számán.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              106
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye          Szektor
      ▪ „”                        ▪ „”             ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     107
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               108
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Fejlesztési téma
      ▪ „Integrált kistelepülési közösségi és      ▪ „Várhatóna kb. 10 db IKSZT jön létre, ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  1
       szolgáltató terek kialakítása: adminisztratív   amelyek hálózati összeköttetésben
       szolgáltatások; kulturális, kommunikációs és    állnak a Szatmár Házzal és ezáltal
       rekreációs szolgáltatások; egészségügyi      egymással, így a térség
       szolgáltatások; szociális szolgáltatások; az    lakosságának szolgáltatásokkal való
       ezekhez szükséges belső felújítás,         ellátását meg tudják szervezni
       épületkorszerűsítés építési költségei, gépek,   kiegészítve a már meglévő
       berendezések üzemképes állapotba          szolgáltatóhelyek és egyéb
       hozatalának beszerzési költségei,         multifunkciós intézmények
       területrendezés, parkosítás költségei,       összefogásával.”
       általános kiadások: mérnöki, szakértői és
       tanácsadói díjak, a projekthez kapcsolódó
       oktatás, humánerőforrás-fejlesztés költségei”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   109
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „Meglévő és új tematikus útvonal mentén vagy ▪ „15 település szépül meg, vonzóbbá  ▪ „Kultúra”
  2
       turisztikai programcsomagba illeszkedő     válik a turisták és az idetelepülni
       települések településközpontjának komplex   szándékozók számára.”
       felújítása, fejlesztése. A fejlesztés tájba
       illeszkedő Szatmári településképet
       eredményez, hatása, hogy a település
       vonzereje nő. Csak a 20.000.000 Ft alatti
       támogatási összeg támogatandó. Nem
       támogatható játszótér kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             110
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „A terület mezőgazdasági jellegénél fogva  ▪ „A hátrányos helyzetű családok    ▪ „Oktatás”
  3
       lehetőség nyílik a magán, önkormányzati vagy  jövedelmi viszonyainak javulása,
       bérelt, esetleg házi kerti területeken kézi  önellátó gazdaságok kialakulása. A
       munkaerőt igénylő kisléptékű          program pozitív hatásai az 50 év
       növénytermesztés vagy állatkihelyezés     feletti nők, tartós munkanélküliek,
       megvalósítására maximálisan egy család     romák életminőségének javulását
       eltartására alkalmas földterület bevonásával  eredményezhetik. A program
       egy főre vetítve. A napi rendszerességgel   eredményeként 100 család kap
       ellátandó munkát tanítással, valamint az    lehetőséget az önellátás
       értelmes, közvetlen haszonnal járó       megtanulására illetve a programot
       tevékenységgel motiválhatóak a         bevezető településeken a szociális
       programokban résztvevők. A program célja az  és gyermekétkeztetés rendszerébe
       önellátást elősegítő növénytermesztés,     beépül az egészséges alapanyagok
       állattartás tevékenysége. Emellett a házi   használata.”
       termelés lehetővé teszi az önkormányzati
       szociális és gyermekétkeztetés egészséges
       alapanyagokkal történő ellátását is
       foglalkoztatási programok keretében.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             111
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Fejlesztési téma
      ▪ „A vidéki térségekben élők ismereteinek,   ▪ „A résztvevő gazdasági szereplők és ▪ „Oktatás”
  4
       információinak és készségeinek fejlesztése:   a támogatott tevékenységek száma
      ▪ - a vidéki és az agroturizmushoz kapcsolódó   5000 fő, a képzéseket sikeresen
       képzések,                    elvégzők száma 4000 fő, akik esélyt
      ▪ · a kulturális és a természeti örökség     kapnak a gazdaságfejlesztési
       megóvásával és fenntartható           programban foglalt fejlesztő
      ▪ hasznosításával kapcsolatos képzések,      intézkedésekben való részvételre, a
      ▪ · az alapszolgáltatások vonatkozásában     gazdaságban való elhelyezkedésre.”
       innovatív, helyi megoldások
      ▪ elindításához és m ködtetéséhez kapcsolódó
       képzések a gazdasági szereplők
      ▪ számára,tájékoztató-bemutató programok a III.
       tengely egyes intézkedéseivel
      ▪ kapcsolatban,
      ▪ · Helyi gazdasági hálózatok kifejlesztésére
       irányuló képzések a helyi
      ▪ vállalkozásokkal történő együttműködésre
       alapozva (helyi termékek
      ▪ forgalomba hozatala).
      ▪ · Vidékfejlesztési kezdeményezések
       bevezetése (vidékfejlesztési bemutató
      ▪ gazdaság/udvar).
      ▪ · A helyi önkormányzatokkal a
       szolgáltatásnyújtás és a közös
       kezdeményezések
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                            112
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „A hasonló adottságú területek közötti      ▪ „Legalább 5 tapasztalatcsere     ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  5
       együttműködés elősegítése EU-n belül és      megvalósul, vidékfejlesztési
       kívül, térségek közötti és nemzetközi       módszertanokat, legjobb példákat
       tapasztalatcserék, hálózatok létrehozása,     összegyűjtő és elérhetővé tevő
       közös tudásbázis és elérhető szakkönyvtár     szakmai kiadvány jön létre, legalább
       létrehozása révén. A közös javaslat célja,     1 vidékfejlesztési hálózati
       közös projektek generálása, közösen        együttműködés kialakul.”
       működtetett szervezetek létrehozása a
       megoldás.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   113
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Fejlesztési téma
      ▪ „Otthon a családban - program. Az érintett  ▪ „Javul a lakosság egészségi és      ▪ „Szociális ellátás”
  6
       településeken Életmód Házak kialakításával,   higiénés állapota, a Családi tündérek
       abban mosoda és mosdóhelyiségek,        tevékenységének szolgáltatásaival
       zuhanyzó, irodahelyiség, valamint angol WC   kiegészülve egy újszerű komplex
       elhelyezésével szeretnénk hosszú távon elérni  szolgáltatást biztosít. Várhatóan a
       a higiénés viszonyok javítását. Az Életmód   térségben 8-10 ilyen Életmód Ház
       Házakban integráltan ”Családi tündérek”     alakul, amelynek eszközbeszerzése,
       szolgáltatási feltételeinek kialakítása is   kisléptékű infrastrukturális fejlesztése
       megtörténik. A roma közösségekből induló,    valósul meg, illetve 15 családi tündér
       továbbtanuló, érettségizett fiatalok közül   indulhat útjára. A program pozitív
       kiválasztódna egy-egy olyan fiatal, akik    hatást gyakorol az életminőségre, az
       segítőként és tanácsadóként megjelennek a    egészséges életmód kialakítására,
       családokban. Alapvető életvezetési       közvetve a közösség tagjainak
       technikákat tanítanak, az egészséges életmód  kapcsolataira.”
       alapvető kritériumait, a személyes higiénia
       biztosításának szabályait mindezt úgy, hogy a
       családban barátként, segítőként jelennek meg.
       Helyet az Életmód Házakban kapnak, de
       tanácsadó tevékenységüket a családok
       otthonában is kifejtik. A családi tündérek
       foglalkoztatását munkaügyi támogatás
       forráskoordinációjával valósíthatjuk meg.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  114
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Tartalma a közösségek közötti összefogáson   ▪ „25-30 helyi közösség erősödik meg, ▪ „Szabadidős
  7
       alapuló programok, rendezvények,          valósítja meg programjait.      tevékenységekre és
       közösségfejlesztő akciók megvalósítása.      Felértékelődnek a helyi kulturális  sportolásra alkalmas
       "Élesztő-kovász" emberek segítségével helyi    értékek. A társadalom tagjainak    infrastruktúra”
       cselekvések, közösségfejlesztési programok     együttműködési készsége a
       megvalósításához szükséges eszköz         társadalmi kohézió erősödését
       beszerzések, közösségfejlesztési szakértő     eredményezi. A helyi közösségek
       igénybevételével egy folyamat           tagja a települések összlakossága,
       generálása,indítása amelynek célja a helyi,    így érvényesülhetnek az
       önműködő közösségek kialakulása.”         esélyegyenlőségi elvek, a közösségi
                                részvétel. A közösségi programok
                                megvalósítása a vidék
                                elnéptelenedési folyamatát és
                                elidegenedését hivatott
                                megakadályozni.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                 115
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Magocskák születése és fejlődése. Adott    ▪ „20-25 "magocska" jön létre a    ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  8
       településen animátorok, közösségfejlesztők    szükséges feltételekkel. Közösségi
       segítségével felkutatni a létrejövő új      kohézió és identitás erősödik, a
       közösségek magjaiként, kovászembereiként     falvak közösségének megtartó
       számba jöhető személyeket. A megtalált      képessége javul. A kisközösségek
       magocskákkal közösen feltérképezni a       minden tagja egyenlő mértékben
       település múltjában rejlő értékeket, melyekre a  férhet hozzá a kialakult
       helyi közösség szervezhető. A térség       szolgáltatáshoz, vehet részt a
       magocskái részére kezdő közösségi         "magocskák" tevékenységeiben, így
       tevékenységeihez a legszükségesebb        az esélyegyenlőségi kritériumok
       eszközfeltételek, úgynevezett magház       teljesülnek. A program
       létrehozása, valamint kismértékű         fenntarthatóságát a kisléptékű
       infrastrukturális fejlesztéssel történő      fejlesztés, a helyi erőforrások
       támogatás valósul meg. A fejlesztés        nagymértékű igénybevétele
       előfeltétele, hogy közösségfejlesztő       biztosítja.”
       bevonásával fejlesztési folyamat legyen az
       előzménye, vagy a projekt keretében
       kapcsolódjon az infrastrukturális fejlesztéshez
       a folyamat elindítása. A megoldási javaslat
       egyik kiemelt területe a hátrányos helyzetű
       társadalmi csoportok érdekérvényesítésére
       létrejött szervezetek erősítése.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  116
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „1.)Egyedi szennyvíztisztító - rendszerek   ▪ „Legalább 10-15 település      ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  9
       kiépítése ott, ahol a szennyvízelvezetés és   szennyvízkezelése válik környezeti
       kezelés nem megoldott. Vízjogi engedéllyel    szempontból fenntarthatóvá, ill.
       ÉME, CE engedéllyel rendelkező technológiák   valósul meg szelektív
       kialakítása támogatható. 2.) A szelektív     hulladékgyűjtési program. Az
       hulladékgyűjtés előkészítése érdekében      ivóvízbázis szennyezettsége
       szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítése és  csökken, kevesebb káros összetevő
       a hozzá kapcsolódó tájékoztató tevékenység    jut a természetbe. Az egyedi
       támogatása a KEOP hasonló intézkedésébe     rendszerek bemutathatóvá válnak,
       nem tartozó célcsoportok, tevékenységek     mintaként szolgálhatnak az
       tekintetében, szolgáltatói megállapodás ás    intézmények, közösségi terek,
       önkormányzati rendelet mellett.”         lakóházak tulajdonosai számára. A
                               kommunális hulladékok szelektív
                               gyűjtése lehetővé teszik az
                               újrahasznosítást és a
                               környezetterhelés csökkenését,
                               erősíti a környezettudatos helyi
                               cselekvéseket.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  117
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Általános gazdálkodói információs szolgálat   ▪ „Legalább 1 teljes területre kiterjedő ▪ „Gazdaságfejlesztési
  10
       kiépítése, tájékoztatási tevékenység,       gazdálkodói hálózat kiépül, legalább   szervezetek”
       szükségletalapú speciális képzések         5000 fő képzése megtörténik és
       kidolgozása, lebonyolítása, folyamatos       legalább 15000 ügyfél részesül
       szaktanácsadási tevékenység biztosítása a     tanácsadási szolgáltatásban. Ezek a
       mezőgazdasággal foglalkozók részére        tevékenységek generálják a
       különösen a környezetbarát technológiák      környezetkímélőbb gazdálkodási
       alkalmazásának tekintetében.”           formák elterjesztését, értéknövelést
                                és ezáltal fejlődést a mezőgazdaság
                                területén.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   118
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               119
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/66 Kód: ÉA-57-GF-B-02 Sorszám: 4082
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség három olyan kistérséget fed le, mely az ország legkeletibb, és ezáltal az egyik legnehezebben megközelíthető
 adottság      részében található. A fővárostól, valamint a régió-, és megyeközponttól való távolság a gazdasági szektort igen érzékenyen érintik. A
          működő tőke befektetések elkerülik a térséget, s ezáltal országosan is a legmagasabb munkanélküliségi rátával küszködik.


        ▪  A központi útépítési programok segítségével a szatmári térséget be kell kapcsolni az ország vérkeringésébe, könnyebben települnének a
 Probléma/
          vállalkozások a meglévő ipari parkokba is.
 lehetőség


        ▪  A központi útépítés programok kiemelt projektként funkcionálnak, melynek keretében tervezik a Nyíregyháza-Szatmárnémeti összekötő
 Megoldási
          gyorsforgalmi út megépítését.A térség mind Romániával, mind Ukrajnával határos, indokolt az autópálya szakaszok megépítése
 javaslat
          Csengersima és Beregsurány irányába. Így az akcióterület mind nyugati, mind dél-keleti irányban autópályán megközelíthető lenne.
        ▪  A gyorsforgalmi út megépítésével a megye- és régió központ időbeli megközelíthetősége legalább 30%-al csökken. A kiépített útvonalak a
 Várható
          befektetői kör térségbe vonzásához is hozzájárulnak majd. Az autópályák közelsége a mellékútvonalak minőségének javítását is
 eredmény
          sürgetőbbé tennék, összességében javulna a térség úthálózatának állapota. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  KÖZOP - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 120
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/66 Kód: ÉA-57-GF-B-02 Sorszám: 4082
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8943089 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    8943089 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               121
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/66 Kód: ÉA-57-GF-B-05 Sorszám: 4079
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A térségben működő önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek épületei, intézményei kevés kivétellel mind leromlott, műszakilag
 adottság      elavult állapotban vannak. Ugyanakkor a víz, gáz, villany és egyéb járulékos költségek árai folyamatosan emelkednek, így egyre komolyabb
          problémát okoz a drágulás. Magyarországi és térségi viszonylatban az alternatív vagy megújuló energiaforrások hasznosítása még nagyon
          gyerekcipőben jár, holott a terület kiváló adottságokkal rendelkezik termálvíz, vizienergia, előállítása, biomassza felhasználása terén.

        ▪  A villamos- és hőenergia árának folyamatos emelkedése veszélyezteti a közintézmények és vállalkozások működését. A megújuló
 Probléma/
          energiaforrások használatának célja a térségben felvett energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos
 lehetőség
          energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. A megújuló energiaforrások alkalmazhatók hő-
          vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására.
        ▪  Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előállítása:
 Megoldási
        ▪  Biomassza felhasználás;
 javaslat
        ▪  Biogáz termelés és felhasználás;
        ▪  Geotermikus energia hasznosítása;
        ▪  Hőszivattyús rendszerek telepítése;
        ▪  Napenergia hasznosítása;
        ▪  Vízenergia hasznosítás;
        ▪  Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése
        ▪  A megújuló források szélesebb körű alkalmazása és nagyobb részaránya biztosítja az intézmények energetikai és a környezeti
 Várható
          fenntarthatóságát. A megújuló energiaforrások hasznosítása védi a természeti környezetet, egy részük felveszi a környezetben létrejövő
 eredmény
          szerves hulladékot, és az intézmények fenntartása is olcsóbbá válik. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 122
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/66 Kód: ÉA-57-GF-B-05 Sorszám: 4079
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8536585 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    7682926 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               123
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-12 Sorszám: 4897
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség területén 2 regisztrált ipari park található, ahol az infrastrukturális, közlekedési, internet és mobil hálózat is
 adottság      kiépített. A közműellátottság tekintetében már hiányok tapasztalhatók főként a hulladékkezelés, a szennyvízelvezetés terén. Az Ipari Parkok
          területének hasznosítása közel sincs kihasználva, kapacitásuk igen alacsony. Ez valószínű az alacsony vállalkozási kedvben és a nem
          megfelelő arketingtevékenységknek köszönhető. A közösség területén Fehérgyarmaton és Csengerben van ipari park, de a területen kívüli,
          Mátészalkán lévő IP érezteti a hatását a környezetében.
        ▪  Az ipari parkok és területek alkalmasak lehetnek a befektetésösztönzési, vállalkozásfejlesztési tevékenységek generálására, azonban ezt a
 Probléma/
          szerepet ma még nem töltik be. Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődését támogatni tudják szolgáltatásaiknak és infratruktúrájuknak a fejlesztése
 lehetőség
          indokolt. Az Ipari területen kialakításra kerülő inkubátorházak pedig kezdeti segítséget tudnak majd nyújtani az induló vállalkozások
          számára.
        ▪  Nagyközségi és városi településeken ipari parkok és inkubátorházak fejlesztésének támogatása, az alábbi tevékenységeken keresztül:
 Megoldási
        ▪  telephely és alapinfrastruktúra fejlesztés (Ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése;
 javaslat
        ▪  a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem
          berendezéseit is;
        ▪  IT fejlesztések és immateriális javak beszerzése;
        ▪  piacra jutás támogatása, külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel);
        ▪  piackutatás, igényfelmérés;
        ▪  marketing eszközök elkészítése, beszerzése;
        ▪  2 db modern üzleti környezetet biztosító Ipari park megléte a térségben, mely 5 éven belül legalább a területeinek 60%-os
 Várható
          kapacitáskihasználtáságát tudja biztosítani. Az inkubátorházak kb. 20 vállalkozásnak adnak kezdeti támogatást.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 1. Prioritás - A gazdaság működési feltételeinek javítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 124
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-12 Sorszám: 4897
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2439024 EUR  ▪  Vállalkozások      %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1219512 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok      %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak         %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek  %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          125
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-15 Sorszám: 7283
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

 Helyzet/    ▪  A vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenése és a közösségi terek állapota hanyatló képet mutat. A vidéki
 adottság      térségekben a helyi termékek értékesítésére és hasonló gazdasági tevékenységekre alkalmas infrastruktúra viszonylag szegényes, illetve a
          helyi piacok felújításra szorulnak.


        ▪  A termékértékesítés, infrastruktúra hiányosságai miatt a helyi termékekre alapozott gazdasági aktivitás is alacsonyabb, a helyi termelők
 Probléma/
          nehezebben tudják értékesíteni a termékeiket.
 lehetőség


        ▪  Helyi piacok - Szatmári termékek:A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek, helyi termékek értékesítése feltételeinek javítása
 Megoldási
          céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése. A piac üzemeltetése a helyi
 javaslat
          vállalkozások és termelők együttműködésével biztosított, elsősorban a helyi termelők és előállítók piacra jutását segíti. komplexet alkothat,
          ha ezzel összefüggésben helyi termékelőállítás fejlesztése is történik a településen vagy a piac által lefedett térségben.
        ▪  legalább 5 piac kialakítása történik meg, amelyek a helyi termelők és vállalkozások részére biztosít háttér-infrastruktúrát az értékesítéshez.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     126
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-15 Sorszám: 7283
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        793659 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    793659 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   187477 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               127
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/66 Kód: ÉA-57-GF-4-01 Sorszám: 7210
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Üzleti-, és egyéb gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

 Helyzet/    ▪  Az elmúlt években a turisztikailag frekventált településeken az odaérkező turisták igényeinek kielégítésére 5 településen közös
 adottság      összefogással a "Szatmárikum Házai" elnevezésű boltok jöttek létre. Ebből eredően a helyi lakosság (termelő és fogyasztó) részéről jogos
          igényként merült fel értékesítőhelyeket biztosító szolgáltatások kialakítása, melynek árukínálatát a helyben megtermelt élelmiszerek,
          helyben előállított egyéb áruféleségek adják, közvetlen értékesítési lehetőséget nyújtva az előállítók, őstermelők számára.

        ▪  A lakosság a család élelmezését és egyéb irányú termékbeszerzését csak a magas kereskedelmi árréssel megnövelt áron tudja biztosítani,
 Probléma/
          többnyire a térségen kívüli területekről beszállított termékekből. A magas munkanélküliséggel küzdő térségben, az alacsony jövedelemmel
 lehetőség
          rendelkező családok a rosszabb minőségű, olcsó termékekhez jutnak hozzá. Az egyéb csatornán beszerzett, bizonytalan minőségű ás
          származású áruk pedig további veszélyeket jelentenek az élelmezésben és a térség gazdaságában.
        ▪  A helyben megtermelt áruféleségek piacra jutásának megszervezése, vásárok szervezése. A helyben megtermelt és előállított termékek
 Megoldási
          értékesítésére hivatottak, közvetlen értékesítési rendszert kialakítva a termelőkkel, feldolgozókkal. Vásárok megszervezése nem csak
 javaslat
          fizikálisan, hanem online rendszeren keresztül is, kihasználva a fejlődési tendenciákat.
        ▪  Megbízható élelmiszerbiztonság, garantált minőség. Gazdag és olcsóbb árukínálat. Az áruszállítás költségeinek megtakarításával a
 Várható
          helyben előállított termékek várhatóan olcsóbban hozzáférhetővé válnak. Ezek a tényezők erősítik a projekt fenntarthatóságát. Pozitív
 eredmény
          hatást gyakorol a foglalkoztatási helyzetre, a termékelőállítók szempontjából javul a tevékenységük jövedelemtermelő képessége,
          magasabb jövedelemre, illetve biztosabb kiegészítő jövedelemre tehetnek szert. Kb 20 vásár szervezésére és lebonyolítására nyílik
          lehetőség.
        ▪  Infrastruktúra fejlesztés (tereprendezés, elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és kapcsolódó berendezések kiépítése) (20%),
 Támogat-
          Eszközbeszerzés (20%), Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
 ható
          egyéb kiadások
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  128
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/66 Kód: ÉA-57-GF-4-01 Sorszám: 7210
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        307692 EUR  ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   10000 EUR  ▪  Önkormányzatok         65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            30 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               129
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/66 Kód: ÉA-57-GF-A-01 Sorszám: 2862
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A térségre a mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar a legjellemzőbb, mivel az akcióterület alapvetően mezőgazdasági termelésre
 adottság      alkalmas. Ezt mutatja az őstermelők magas száma is. A települések egy részén az aktív korú lakosság szinte kizárólag mezőgazdasági
          tevékenységet folytat. A termékeket felvásárlókon keresztül értékesítik jóval alacsonyabb áron, mint a végleges piaci ár. Kevés a helyi
          feldolgozás, innovativitásuk alacsony. Elsősorban gyümölcsöket (lekvár, aszalványok, pálinka stb) dolgoznak fel.

        ▪  Az elsődleges termelői szektor esetében a legjelentősebb problémát a termékek értékesítése, és ezáltal a piac bizonytalansága jelenti. A
 Probléma/
          feldolgozással foglalkozó vállalkozások versenyképességét negatív módon befolyásolja a rossz tőkeellátottság, az élőmunka alacsony
 lehetőség
          hatékonysága, az ágazatot érintő valódi szerkezetváltás elmaradása, valamint a koncentráció, szakosodás és korszerűsítés hiánya, amely
          szükséges lenne a megfelelő gazdaságossági méretek eléréséhez. Nyereségességük nem kielégítő,az innováció szintje, a K+F
        ▪  A mezőgazdasági termékek értékének növelése az élelmiszeripari és nem Az élelmiszer előállítás engedélyeztetési feldolgozási
          alkalmazása, valamint a marketing munka színvonala továbbra is alacsony.élelmiszeripari (pl.bio-üzemanyag) jellegű eljárásai és
 Megoldási
          tevékenységet folytató kisüzemi méreteknél) drágák, vagy teljesíthetetlenek.
          követelményei(főként avállalkozások szerkezetváltásának, technikai-műszaki fejlesztésének támogatása olyan fejlesztések előmozdítása
 javaslat
          által, amelyek újszerű, innovatív, magas minőségű termékeket állítanak elő, kielégítve elsősorban a helyi és speciális fogyasztói igényeket
          is, valamint az élelmiszerbiztonság elvárásait.
        ▪  Kb.10 térségi vállalkozás alkalmaz új technológiát a feldolgozóiparban, illetve hasznosítja az előállított biomasszát energetikai célra, így
 Várható
          egyrészt energiatakarékosabb vállalkozások, másrészt magasabb hozzáadott értékű termékek születnek, amelyek a térség mezőgazdasági
 eredmény
          erőforrásaira építve biztosabb megélhetési és értékesítési potenciált jelentenek. Jelentős hozzáadott értéket képviselő, kiváló minőségű,
          piacképes termékek kifejlesztése történik.A termelés és feldolgozás fenntarthatóbbá válik.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    130
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/66 Kód: ÉA-57-GF-A-01 Sorszám: 2862
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        9146341 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4573170 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               131
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/66 Kód: ÉA-57-GF-B-01 Sorszám: 4067
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség által lefedett térség területén alacsony a vállalkozói aktivitás, a létező vállalkozások 97 %-a mikro- és
 adottság      kisvállalkozás. A nagyobb foglalkoztatók általában a városokban, körzetközpontokban működnek, fő profiljukat tekintve a gépipari és
          mezőgazdasági feldolgozóipar képviselői. A térségre jellemző ágazat továbbá az építőipar, a gazdasági szolgáltatás és a mezőgazdaság.
          Számos településen az aktív korú lakosság szinte kizárólag mezőgazdasággal foglalkozik. A térségben magas az őstermelők száma.

        ▪  A mikrovállalkozások között magas az egyéni vállalkozók száma, amelyek egy része kényszervállalkozásként vagy mellékfoglalkozásként
 Probléma/
          működik. Általános probléma a vállalkozások eladósodása és a folyamatos tőkehiány. Emiatt a fejlesztési elképzelések megvalósítása
 lehetőség
          sokszor nagy nehézségekbe ütközik. A vállalkozások számára a kezdeti nehézségek leküzdése is problémát okoz, sokszor a pályázati
          lehetőségekhez sem jutnak hozzá pénzeszköz és humánerőforrás hiányában.
        ▪  Az 5000 fő feletti településeken a kkv-k számára megoldást nyújthat az induló vállalkozások számára nyújtott komplex fejlesztések
 Megoldási
          támogatása, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak támogatása. Ezen belül eszköz-, és gépbeszerzés; gazdasági
 javaslat
          tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés, épületfelújítás, korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
          minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; informatikai háttér fejlesztése, és egyéb elszámolható kiadások.
        ▪  Előreláthatólag 80-100 vállalkozás, illetve magánszemély részesül támogatásban induló vagy a már meglévő vállalkozásával
 Várható
          kapcsolatosan. Nő a gazdasági aktivitásuk, a foglalkoztatottság. A helyi vállalkozói szektor alkalmassá válik az újszerű technológiák
 eredmény
          alkalmazására, a nagyvállalkozások részére történő beszállításra, növekszik a települések gazdasági szolgáltatásokkal való ellátottsága,
          ezáltal valós fejlődés tapasztalható a térségben.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   132
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/66 Kód: ÉA-57-GF-B-01 Sorszám: 4067
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8130081 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4065040 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               133
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/66 Kód: ÉA-57-GF-A-04 Sorszám: 2856
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség által lefedett térség területén összesen 2552 vállalkozás található. A vállalkozói aktivitás, a létező vállalkozások
 adottság      97 %-a mikro-, és kisvállalkozás, amely 1-9 főt foglalkoztat. A legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban működik, mivel az
          apró települések jellemző vállalkozásai az élelmiszerboltok, vegyes kiskereskedelmi egységek. Emellett viszont egyértelműen látszik, hogy
          a legnagyobb foglalkoztatók viszont a feldolgozóipar képviselői. A statisztikai adatok alapján a térségre jellemző továbbá az építőipari, az
          ingatlanügyi, gazdasági szolgáltatási és a mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodási szektor. Azonban ezeket is a tőkehiány és a
        ▪  fejlesztések,és az emiatt kialakult alacsony jellemzi.
          A tőkehiány beruházások alacsony szintje beruházási kedv, megújulási és innovációs képesség alacsony szintje jelent problémát. Több
 Probléma/
          innovatív mikrovállalkozásra van szükség a kistelepüléseken, hogy munkahelyet teremtsenek, valamint a helyi szolgáltatások számát és
 lehetőség
          minőségét növeljék, a nagyobb vállalkozások, multinacionális vállalkozások (jelen levő és idetelepülő) beszállítói körét biztosítsák, így
          gazdasági húzóerőként jelenjenek meg a térségben.
        ▪  A helyi erőforrásokra és szükségletekre épülő, munkahelyteremtő új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások
 Megoldási
          beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása, különös tekintettel a helyi erőforrásokra és szükségletekre épülő
 javaslat
          közösségi vállalkozásokra. Nem segítendőek a 133/2007 (VI. 13.) Kormány rendelet alapján működő italüzletek.
        ▪  Előreláthatólag 30 vállalkozás vagy induló vállalkozás, magánszemély részesül támogatásban Várhatóan nő a gazdasági aktivitásuk, a
 Várható
          helyi vállalkozói szektor alkalmassá válik az újszerű technológiák alkalmazására, esetlegesen a nagyvállalkozások részére történő
 eredmény
          beszállításra, növekszik a települések gazdasági szolgáltatásokkal való ellátottsága, ezáltal valós fejlődés tapasztalható a térségben. A
          minőségi helyi termékek előállításával, és értékesítésével fenntartható fejlesztések valósulnak meg.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   134
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/66 Kód: ÉA-57-GF-A-04 Sorszám: 2856
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fülesd, Fülpösdaróc, Gacsály,
  Megoldási
           Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres,
  javaslat
           Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos, Nagyhódos, Nagyszekeres,
  által
           Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod, Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád,
  érintett
           Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva, Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs,
  település-
           Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        3961598 EUR   ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1980800 EUR   ▪  Non-profit szervezetek       %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   126907 EUR   ▪  Önkormányzatok           %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR   ▪  Egyházak              %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            140 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                135
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/66 Kód: ÉA-57-GF-2-01 Sorszám: 7067
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A helyi közösség által lefedett terület szinte teljes egészében mezőgazdasági termelés alá vont, vagy mezőgazdasági termelésre alkalmas
 adottság      terület. A lakosság nagy része őstermelőként vagy vállalkozóként ebben a szektorban tevékenykedik és a térség legnagyobb vállalkozásai
          is innen kerülnek ki. Fajsúlyos tevékenység a gyümölcstermesztés és növénytermesztés, a gyümölcstermesztésen alapuló feldolgozás
          (pálinkafőzés, lekvárfőzés, aszalványok előállítása stb). A feldolgozás következtében melléktermékek, hulladékok keletkeznek, melyek
          hasznosítása nem megoldott. A térségben kevés új termék és újfajta hasznosítási mód telepedett meg.
        ▪  A termékek alacsony feldolgozottsági szintje és hagyományos célú használata mellett a termelők jövedelem szintje alacsony marad. Az itt
 Probléma/
          termelt alapanyagok gazdag beltartalma alkalmassá teszi gyógyászati, kozmetikai , vagy élelmiszeripari hasznosításra. A termelés a
 lehetőség
          feldolgozás során keletkezett másod-, illetve melléktermékek (visszamaradó gyümölcsmagvak, nyesedékek, szerves
          hulladékok)feldolgozatlan hulladékként jelennek meg a környezetben, rontják a természet állapotát, adott esetben a településképet. Pl. a
        ▪  pálinkacefre, a gyümölcsmagvak és egyéb hulladékok kis beruházási költségű feldolgozásával energia állítható elő, de a modellprogramok
          Mezőgazdasági feldolgozás során keletkező másod- és melléktermékek hasznosítására irányuló technológiai fejlesztés, magvak beltartalmi
 Megoldási
          és bemutatóhelyek létrehozása a gyógyászat stb) létrehozását is lehetővé teszi.
          értéke más termék (pl. élelmiszer,lehetséges megoldás technológiai fejlesztések és azok eredményeinek, valamint a közösség számára
 javaslat
          létrejövő hasznosítási és alkalmazási területének kidolgozásának támogatásával. Olyan modellprogramok létrehozása a cél,mely során
          közösség által hasznosítható technológiák valósulnak meg, valamint ezen technológiák és hozzá kapcsolódó hálózataik bemutatóhelyei
          létesülnek.        ▪  Az őstermelők, magánszemélyek, egyéb termelői vállalkozások tevékenységük folytán létrejövő melléktermékek nem hulladékként jelennek
 Várható
          meg a környezetben, vagy újabb energiabevitellel kerülnek megsemmisítésre, hanem újszerű felhasználásukkal újabb terméket hozhatnak
 eredmény
          létre, illetve energiát termelhetnek. Kb.5-6 ilyen közösségi hasznosítású bemutatóhely, és technológiai fejlesztés jön létre.        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 136
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/66 Kód: ÉA-57-GF-2-01 Sorszám: 7067
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        92308 EUR   ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    60000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   20000 EUR   ▪  Önkormányzatok         65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            6 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               137
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/66 Kód: ÉA-57-GF-3-01 Sorszám: 7176
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség területén 20178 őstermelő található, akiknek közel 70%-a apró birtokokkal, háztáji kerttel rendelkezik. A terület
 adottság      adottságai alkalmasak a bio- és ökogazdálkodásra. Jelenleg még a gazdák 5-8%-a folytat ilyen termelést, amely közel sem mondható
          elfogadható mértékűnek. A térségben elterjedt intenzív uborkatermesztés és egyéb zöldség, gyümölcstermesztés a növénynemesítés
          túlzott mértéke, és az ellenálló fajták hanyagolása miatt rendkívül gyakori és nagy mértékű a vegyszerek, műtrágyák használata.

        ▪  A térség lakossága és gazdálkodói (őstermelői) kevés ismerettel rendelkeznek a hagyományos bio- és ökogazdálkodásról. Az így
 Probléma/
          megtermelt, előállított termékek szélesebb körben értékesíthetőek. A kis parcellás birtokrendszer kiválóan alkalmas az elsősorban kézi
 lehetőség
          munkaerő igényes mezőgazdasági termék-előállításhoz. Ezzel szemben a termelők és a lakosság nem fordítanak elég figyelmet és nem
          tulajdonítanak nagy jelentőséget a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságára. Elsődleges szempont a költséghatékonyság a termékek
        ▪  egészséges, környezetbarát, ökoszemléletű előállításával szemben. tájékoztatással.A tájékoztató munka keretében el kell érni, hogy a
          Hagyományos öko- és biogazdálkodásra történő áttérés támogatása
 Megoldási
          lakosság, továbbá az őstermelők körében fontossá és értékké váljék a környezet állapota és a humán egészséget előtérbe helyező
 javaslat
          termelési forma. Ez az egész térség egészsége és a természet állapota szempontjából fontos. Az őstermelők ismereteinek bővítését
          felvilágosító, tájékoztató programokon keresztül biztosítjuk, valamint a képzések keretében a legjobb gyakorlatokat bemutató
          tanulmányutakra is sor kerülne..        ▪  2013-ig 4-500 fő szerez ilyen ismeretet, évente 6-8 képzés megszervezésével. A környezet állapota javul, az ökológiai gazdálkodás
 Várható
          elterjesztésével fenntarthatóbbá válik a helyi kisgazdaságok, háztartások gazdálkodása. Az őstermelői tevékenység minőségi fejlesztésével
 eredmény
          egészségesebb, magasabb minőségű, értékesebb áru állítódik elő. A képzésben kiemelt célcsoport a tartós munkanélküliek, az 50 év feletti
          nők, a romák képzése, ezzel biztosítva az esélyegyenlőséget.

        ▪  Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
          (12%)
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   138
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/66 Kód: ÉA-57-GF-3-01 Sorszám: 7176
         ▪  LEADER - Képzés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        30000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    30000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   10000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               139
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/66 Kód: ÉA-57-GF-B-03 Sorszám: 4068
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások együttműködésének ösztönzése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség területén nagyobb foglalkoztatók szinte csak a városokban, körzetközpontokban működnek. Ez a szerkezet még
 adottság      önmagában nem egyenlő a rossz gazdasági struktúrával, azonban nincs megfelelő beszállítói kapcsolat a nagyvállalatok és a
          mikrovállalkozások között. Így általában elszigetelten működő vállalkozások jellemzik a térséget, kevés az együttműködés, hálózati
          kapcsolat, így kevésbé tudják felvenni a versenyt a nagyobb beszállítókkal.

        ▪  A térség gazdasági szerkezete a kényszervállalkozások kiemelkedően magas arányát tekintve sajátos, amely lassabb fejlődést
 Probléma/
          eredményez. A kis- és középvállalkozások közötti együttműködés elmarad az optimálistól. Nem kielégítő a különböző méretű vállalkozások
 lehetőség
          között a párbeszéd és az együttműködés, gyengék a piaci, termelési, finanszírozási, beszállítói kapcsolatok. A problémák megoldása miatt
          szükség van a szakképző intézmények és a gazdasági szervezetek együttműködésére, azok keresleti és kínálati oldalának
        ▪  összehangolására is. együttműködés és klasztermenedzsment támogatása az alábbi tevékenységeken keresztül:
          Vállalkozások közötti
 Megoldási
        ▪  tanulmányok készítése, piackutatás, marketing;
 javaslat
        ▪  beszállítói rendszer kialakítása;
        ▪  információs rendszer összekapcsolása;
        ▪  együttműködés termék- és technológiafejlesztésben;
        ▪  közös K+F eredmény hasznosítás;
        ▪  közös beszerzésre, értékesítésre irányuló fejlesztések stb.
        ▪  A feldolgozó ipari területek és egyéb gazdasági szereplők közötti együttműködések száma emelkedni fog, várhatóan 25-30 klaszter
 Várható
          szervezet jön létre a három kistérség területén. Erősödik a vállalkozások piaci szerepe, az együttműködések, a közös megjelenések.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 1. Prioritás - A gazdaság működési feltételeinek javítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                140
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/66 Kód: ÉA-57-GF-B-03 Sorszám: 4068
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        9349593 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4674796 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               141
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/66 Kód: ÉA-57-GF-A-03 Sorszám: 4118
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Vállalkozások együttműködésének ösztönzése
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület jellemzően mezőgazdasági jellegű, ennélfogva jellemző iparág a mezőgazdasági termelésre épülő feldolgozóipar. A
 adottság      térséget elaprózott birtokviszony jellemzi, de van néhány nagyobb gazdaság. Az aktív korú lakosság nagyrészt mezőgazdasággal
          foglalkozik, magas az őstermelők száma. Együttműködés alapvetően a felvásárlásra korlátozódik. A termékek felvásárlása, értékesítése
          problémás és viszonylag alacsony áron történik.

        ▪  Erős a termelők, főként az egyéni gazdálkodók kiszolgáltatottsága a különböző termékpályák más szereplőivel szemben. A mezőgazdaság
 Probléma/
          szervezeti rendszerét a mikrovállalkozások túlsúlya jellemzi, amelyek egy része megfelelő piaci összefogással versenyképessé válhat.
 lehetőség
          Jelenleg azonban a gazdálkodók piaci szervezettsége alacsony, kevés a közös beszerzésre, értékesítésre, tárolásra, esetenként
          feldolgozásra alakult szerveződés.
        ▪  A mezőgazdasági termelők termékeinek biztos piacra juttatása termelői csoportok létrehozatalának, működtetésének és növekedésének
 Megoldási
          támogatása. A mezőgazdasági termelés területén költséghatékony együttműködési formák támogatása, közös termelési feltételek és
 javaslat
          tevékenység kialakítása.
        ▪  Kb. 5 termelői csoport létrehozása a térségben, amelyek tevékenységükkel javul a mezőgazdasági termékek értékesítése, közös
 Várható
          tevékenységek valósulnak meg.A költséghatékony termeléssel a vállalkozások bevétele nő, a jövedelmezőség biztonságosabbá, a piacra
 eredmény
          jutás szervezettebbé és olcsóbbá válik. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 142 Termelői csoportok létrehozásának támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                142
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/66 Kód: ÉA-57-GF-A-03 Sorszám: 4118
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        500000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    250000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR   ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               143
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/66 Kód: ÉA-57-GF-B-04 Sorszám: 4076
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Szatmári értékeken alapuló innováció, K+F
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A térségben alacsony a vállalkozói aktivitás, a létező vállalkozások 97 %-a mikro- és kisvállalkozás. A nagyobb foglalkoztatók általában
 adottság      városokban működnek, s fő profiljukat tekintve a gépipari és mezőgazdasági feldolgozóipar képviselői.        ▪  A térség gazdaságfejlesztésének egyik fő problémája, hogy a vállalkozások nem tudnak lépést tartani a mai kor és a piac elvárásaival
 Probléma/
          szemben. Ennek legfőbb oka, hogy a kitörési pontot jelentő innováció és K+F tevékenység szinte alig jelenik meg a térségben. A
 lehetőség
          vállalkozások nincsenek felkészülve a K+F és innovációs folyamatok lebonyolítására, illetve nincs kapcsolatuk kutatóintézetekkel,
          egyetemekkel főiskolákkal. A fejlesztéshez szükséges képzett humánerőforrás alacsony számban van jelen a térségben, az sem a
        ▪  szükségleteknek megfelelően.
          Vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységeinek támogatása az alábbi tevékenységeken keresztül:
 Megoldási
        ▪  Alkalmazott és kísérleti kutatás;
 javaslat
        ▪  Tanulmányok, elemzések, szolgáltatás igénybevétele;
        ▪  K+F, innovációs eredmények adaptálása, hasznosítása;
        ▪  K+F, innovációs infrastruktúra és immateriális javak beszerzése, korszerűsítése;
        ▪  Szellemi tulajdon védelem, szabadalmi bejelentés;
        ▪  Jogi, pénzügyi, üzletviteli, marketing tanácsadás;
        ▪  Igénybe vett képzés, tanácsadás;
        ▪  A vállalkozások innovációs képessége és tudása fejlődik. Sikeres együttműködés alakulnak ki a kutatóintézetekkel, s ezáltal a szatmári
 Várható
          térséghez kapcsolódó termékek újszerű és versenyképes formában tudnak majd a piacon megjelenni. A támogatásokon keresztül legalább
 eredmény
          10-15 új technológia kerül kifejlesztésre és alkalmazásra. Javulhat a humán tőke helyi rendelkezésre állása. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  144
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/66 Kód: ÉA-57-GF-B-04 Sorszám: 4076
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4065040 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    2032520 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/66 Kód: ÉA-57-GF-2-02 Sorszám: 7220
Prioritás: A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése
Intézkedés: Szatmári értékeken alapuló innováció, K+F
Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

 Helyzet/    ▪  A térség vállalkozási szerkezete elaprózott, jellemzően tőkeszegény mikrovállalkozások találhatóak a térségben. Emellett viszont
 adottság      megfigyelhetőek a nagy, multinacionális vállalkozások is. Alacsony a vállalkozói hajlandóság és általában megszokott, ismert vállalkozási
          tevékenységekkel indulnak azok, akik új vállalkozásokat indítanak.


        ▪  Alapvető probléma a kevés, megalapozott üzleti tervvel rendelkező vállalkozás. Alacsony a vállalkozói hajlandóság főként az emberek
 Probléma/
          tőkeszegénysége miatt. Félnek belevágni, viszont a magas munkanélküliségi arány azt mutatja, hogy ezt a lehetőséget is igénybe kell
 lehetőség
          vennie az ittenieknek a megélhetésük érdekében. Emellett fontos probléma még, hogy a meglévő multinacionális cégek viszonylag kevés
          helyi beszállítóval rendelkeznek. Az itteni vállalkozások nem képesek arra, hogy költséghatékonyan és me
        ▪  Induló vállalkozások támogatása a térség 3 városában. Ez komplex fejlesztést jelent az üzleti terv kidolgozásától a marketingen keresztül a
 Megoldási
          technológiai fejlesztésig. Elsősorban piacképes, meglévő erőforrásokra alapuló beszállítóvá válást elősegítő vagy új, innovatív fejlesztést
 javaslat
          megvalósító vállalkozások fejlesztése valósul meg. A megoldás a GOP hasonló jogcíménél alacsonyabb támogatás- illetve projektmérettel
          megvalósuló fejlesztéseket támogat.
        ▪  A megoldás eredményeként 50 db új, piacképes vállalkozás indulhat el a térség városaiban, erősödnek a beszállítói kapcsolatok, illetve új
 Várható
          típusú, hiányszolgáltatásra építő tevékenységek indulnak meg a térségben.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb
 ható
          kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   146
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/66 Kód: ÉA-57-GF-2-02 Sorszám: 7220
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Csenger, Fehérgyarmat, Nagyecsed
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        461538 EUR  ▪  Vállalkozások      65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    300000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   10000 EUR  ▪  Önkormányzatok      %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak         %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                           50 db  ▪  Természetes személyek  65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          147
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-14 Sorszám: 4108
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság

 Helyzet/    ▪  A térség településeinek szennyvízkezelése sok helyen megoldatlan, és a meglévő rendszerek is túlterheltek vagy elavultak. A lakosság
 adottság      nagyrésze szippantással oldja meg a felgyülemlett szennyvíz elszállítattását, de kényszermegoldásként előfordul az is, hogy gyakran a
          faluszéli természetes vizekbe, a környezetbe juttatják a helyi emésztők tartalmát. Mindezek mellett a térség tiszta levegőjű, csendes vidék,
          amely a csodálatos természeti értékekkel párosulva természetes élményeket és kikapcsolódást nyújt az ide látogatóknak.

        ▪  Az önkormányzatok forráshiány miatti infrastrukturális hiányosságai a települések nagy részén gondot jelentenek. Ez a környezeti állapotot
 Probléma/
          javító, megőrző intézkedéseken kívül vonatkozik a szennyvízelvezetéssel és kezeléssel, valamint a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos
 lehetőség
          feladatokra is. A térség települései nincsenek 100%-ban szennyvízhálózatra kötve, kevés a helyi, települési rendszerek száma. A
          szennyvízkérdés a térség talán a legsürgetőbb megoldásra váró problémája.
        ▪  Támogatható tevékenységek
 Megoldási
        ▪  - Új szennyvízcsatorna-hálózatok és szennyvíztisztító telepek építése, meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése.
 javaslat
        ▪  - Szennyvízgyűjtő rendszerek, szennyvíztisztító telepek üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések.
        ▪  - Szennyvíztisztító telepek építéséhez, bővítéséhez kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése.
        ▪  - Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását célzó beruházások, komposztálás, az energiaültetvényeken való hasznosítás előtérbe
          helyezésével.

        ▪  A falvak és városok legalább 90% szennyvízhálózat kiépítéssel és csatornával rendelkeznek. A környékbeli szennyvíztisztító telepek
 Várható
          kapacitása a duplájára nő, a folyók vízei kevésbé lesznek szennyezettek, javul a környezeti kép.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-14 Sorszám: 4108
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    7200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               149
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-23 Sorszám: 4113
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Szatmári Helyi Közösségnek három 10000 fő alatti város is tagja. Ebből kettő kistérségi központként is funkcionál. A városok között
 adottság      jelentős eltérések találhatók, különböző fejlettségi szinttel rendelkeznek. Kevés a lakosok számára igénybevehető, társadalmi és
          közösségformáló hatással bíró épületek száma, így mindhárom város rendelkezik olyan intézménnyel, városrésszel melyek fejlesztésre
          szorulnak.

        ▪  Ahhoz, hogy a kistérségek központjai fejlődjenek az egyes településrészek fizikai megújítására lenne szükség, mely egyben a társadalmi
 Probléma/
          kohéziót is erősítené. A programoknak hozzá kell járulniuk a vonzó és élhető városi környezet kialakításához a feltárt gazdasági, kulturális
 lehetőség
          és turisztikai értékek és lehetőségek kihasználása érdekében.

        ▪  A városok gazdasági funkciót erősítő tevékenységek támogatása új üzlethelyiségek kialakításával. Terek, parkok kialakítása,
 Megoldási
          közlekedésbiztonságot javító fejlesztések támogatása, stb.
 javaslat
        ▪  A városfejlesztés során települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók jelennek meg, a meglévő
 Várható
          funkciók megerősödnek, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolódnak a város fejlődésébe.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    150
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-23 Sorszám: 4113
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Csenger, Fehérgyarmat, Nagyecsed
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8000000 EUR  ▪  Vállalkozások      %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    7200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok      %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak         %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek  %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          151
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-13 Sorszám: 4107
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság

 Helyzet/    ▪  A térség településeinek szennyvízkezelése sok helyen megoldatlan, és a meglévő rendszerek is túlterheltek vagy elavultak. A lakosság
 adottság      nagyrésze szippantással oldja meg a felgyülemlett szennyvíz elszállítattását, de kényszermegoldásként előfordul az is, hogy gyakran a
          faluszéli természetes vizekbe, a környezetbe juttatják a helyi emésztők tartalmát. Mindezek mellett a térség tiszta levegőjű, csendes vidék,
          amely a csodálatos természeti értékekkel párosulva természetes élményeket és kikapcsolódást nyújt az ide látogatóknak.

        ▪  Az önkormányzatok forráshiány miatti infrastrukturális hiányosságai a települések nagy részén gondot jelentenek. Ez a környezeti állapotot
 Probléma/
          javító, megőrző intézkedéseken kívül vonatkozik a szennyvízelvezetéssel és kezeléssel, valamint a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos
 lehetőség
          feladatokra is. A térség települései nincsenek 100%-ban szennyvízhálózatra kötve, kevés a helyi, települési rendszerek száma. A
          szennyvízkérdés a térség talán a legsürgetőbb megoldásra váró problémája.
        ▪  Természetközeli technológián alapuló szennyvíztisztítási létesítmények építése.
 Megoldási
        ▪  Hagyományos (eleveniszapos, biofilmes) szennyvíztisztítási eljárásokon alapuló létesítmények építése.
 javaslat
        ▪  Közcsatorna hálózat kiépítése és eszközbeszerzései a szennyvíztelepen történő technológiához kapcsolódóan.
        ▪  A közúthálózat átfogó rekonstrukciója, burkolatmegerősítése a szennyvízcsatornahálózattal közvetlenül érintett sáv mentén.
        ▪  Közműpótló berendezések kiépítése.        ▪  Élhetőbb falvak, s a 2000 LE alatti települések szennyvízhálózat kiépítettsége is megoldottá válik. A szennyvízkezelés hozzájárul a
 Várható
          természeti értékek megóvásához is.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    152
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-13 Sorszám: 4107
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        5000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4500000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               153
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-08 Sorszám: 4124
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenése és a közösségi terek, közterületek állapota hanyatló képet mutat. A
 adottság      turisztikai látványossággal rendelkező községekben nincsenek olyan pihenőhelyek, zöldterületek, ahol az átutazó turisták megpihenhetnek,
          tájékozódhatnak.


        ▪  A leromlott állapot miatt a települések nem vonzóak a turisták számára és nem vonzóak a letelepedni szándékozók számára sem. Emellett
 Probléma/
          a termékértékesítés infrastruktúra hiányosságai miatt a helyi termékekre alapozott gazdasági aktivitás is alacsonyabb, a helyi termelők
 lehetőség
          nehezebben tudják értékesíteni a termékeiket.

        ▪  Meglévő és új tematikus útvonal mentén vagy turisztikai programcsomagba illeszkedő települések településközpontjának komplex
 Megoldási
          felújítása, fejlesztése. A fejlesztés tájba illeszkedő Szatmári településképet eredményez, hatása, hogy a település vonzereje nő. Csak a
 javaslat
          20.000.000 Ft alatti támogatási összeg támogatandó. Nem támogatható játszótér kialakítása.
        ▪  15 település szépül meg, vonzóbbá válik a turisták és az idetelepülni szándékozók számára.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  154
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-08 Sorszám: 4124
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           egy programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is.
  zatra
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  szoruló
           természeti és mesterséges attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré
  fogalmak
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        793659 EUR   ▪  Vállalkozások             %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    793659 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   75000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            60 db  ▪  Természetes személyek         %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 155
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-16 Sorszám: 4126
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen jelentősek a turisztikai értékkel bíró helyi vagy országos védettség alatt álló vagy műemlék épületek, a helytörténeti
 adottság      gyűjtemények, múzeumok száma, melyek esetében új funkciók kialakítása, funkcióbővítés szükséges. Ezek az épületek sok esetben
          leromlott állapotúak, felújításra szorulnak. A helyi vagy országos védettséggel rendelkező épületek funkciókialakítása hosszú távon
          megmentené és lehetővé tenné ezeknek az értékeknek az aktív hasznosítását.

        ▪  A térség számára lehetőséget jelent, hogy rengeteg védettség alatt álló épülettel rendelkezik. Probléma viszont, hogy ezek állapota nem
 Probléma/
          megfelelő, bemutatásuk és hasznosításuk nem megfelelő, így a bennük rejlő turisztikai potenciál kihasználatlan, pedig a megfelelő
 lehetőség
          hasznosítás következtében növelhető lenne a térségben keletkező jövedelmek és csökkenthető a munkanélküliség.

        ▪  Meglévő és új tematikus útvonal mentén elhelyezkedő vagy turisztikai programcsomagba illeszkedő országosan vagy helyi védett vagy
 Megoldási
          bizonyíthatóan nagyon rossz állapotban lévő, egyedi értékkel bíró templomok komplex felújítása. Komplex felújítás, amennyiben az épület
 javaslat
          felújításon kívül a templom környezetének rendbetétele is megtörténik, valamint marketing- és tájékoztató eszközök is készülnek, amelyek
          együttesen növelik a létesítmény, így a térség látogatottságát, azzal a feltétellel, hogy kerítés építése nem támogatható, csakfelújítás, ha
          bizonyíthatóan leromlott állapotban van és indokolt a felújítása.        ▪  20 épített és természeti környezeti érték szépül meg, válik vonzóbbá a turisták számára, megvalósul a hasznosításuk, amely hat a
 Várható
          térségben töltött vendégéjszakákra és látogatottságra is.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    156
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-16 Sorszám: 4126
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré.
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        605244 EUR   ▪  Vállalkozások             %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    605244 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   187477 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek         %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 157
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/66 Kód: ÉA-57-SzF-2-05 Sorszám: 7137
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  Az évtizedek óta elmaradott Szatmári térség gazdasági-megélhetési problémával küzd, ebből kifolyólag a környezet és természetvédelem
 adottság      is hátrányba került. Több településen megoldatlan a szennyvíz elvezetése, kezelése, így legtöbb helyen a szennyvíz tisztítatlanul kerül a
          természetbe. A térségbe érkező folyók, (Szamos, Tisza, Túr, Kraszna) az áradások alkalmával a határon túli illegális hulladéklerakókból
          nagy mennyiségű hulladékot szállítanak, amely a környezetünkbe kerül és veszélyezteti a táj biológiai sokszínűségét, valamint turisztikai
          vonzerejét.
        ▪  A kommunális szennyvíz szakszerűtlen kezelése, ill. természetbe jutása a termőföldet és az élővilágot nagymértékben szennyezi, a
 Probléma/
          természetben irreverzibilis folyamatot indít el. A veszélyes nitrát-nitrit szennyeződés vízkészletbe történő kerülése életveszélyes, főleg a
 lehetőség
          kisgyermekekre nézve. A vizes élőhelyek eutrofizációs folyamatait is elindítja. A folyókban gazdag Szatmári térség a folyók áradásakor
          szállított illegális hulladékot az ártéri erdőkben lerakja, és ezáltal szennyezi a környezetet és a turisztika, mely a térség turisztikai
        ▪  vonzereinek állapotát befolyásolja.
          1.)Egyedi szennyvíztisztító - rendszerek kiépítése ott, ahol a szennyvízelvezetés és kezelés nem megoldott. Vízjogi engedéllyel ÉME, CE
 Megoldási
          engedéllyel rendelkező technológiák kialakítása támogatható. 2.) A szelektív hulladékgyűjtés előkészítése érdekében szelektív
 javaslat
          hulladékgyűjtő szigetek kiépítése és a hozzá kapcsolódó tájékoztató tevékenység támogatása a KEOP hasonló intézkedésébe nem tartozó
          célcsoportok, tevékenységek tekintetében, szolgáltatói megállapodás ás önkormányzati rendelet mellett.
        ▪  Legalább 10-15 település szennyvízkezelése válik környezeti szempontból fenntarthatóvá, ill. valósul meg szelektív hulladékgyűjtési
 Várható
          program. Az ivóvízbázis szennyezettsége csökken, kevesebb káros összetevő jut a természetbe. Az egyedi rendszerek bemutathatóvá
 eredmény
          válnak, mintaként szolgálhatnak az intézmények, közösségi terek, lakóházak tulajdonosai számára. A kommunális hulladékok szelektív
          gyűjtése lehetővé teszik az újrahasznosítást és a környezetterhelés csökkenését, erősíti a környezettudatos helyi cselekvéseket.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    158
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/66 Kód: ÉA-57-SzF-2-05 Sorszám: 7137
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        100000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    100000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   10000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            18 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               159
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-10 Sorszám: 7285
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Látogatóbarát szatmári falumegújítás, falu- és városfejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenése és állapota hanyatló képet mutat. A községekben sok elhagyott,
 adottság      funkciótlan és leromlott állapotú „parasztház” és gazdasági épület található.        ▪  A romos képet mutató lakóházak, gazdasági épületek miatt a települések nem vonzóak a turisták és a letelepedni szándékozók számára.
 Probléma/
 lehetőség


        ▪  A védelem alatt nem álló, tipikus szatmári népi lakóházak, gazdasági épületek felújítása. Prioritást élveznének azok a programok, melyek a
 Megoldási
          felújítás következtében lehetővé tennék az épületek tartalommal valós megtöltését, eredeti funkciójának visszaállításával, vagy új ötletek
 javaslat
          életre hívásával. A fejlesztés erősíti a települések Szatmári arculatát, javítja vonzerejüket. A fejlesztés csak külső felújítást tartalmazhat, egy
          programon belül legalább 3 épület felújítása történhet meg (maximum 800 m távolság lehet az egyes épületek között illetve egy utcát
          érinthet a fejlesztés). Maximum 5 millió Ft értékben támogatandó.        ▪  20 régi „parasztház”, gazdasági épület szépül meg, vonzóbbá válik a helyi lakosság és az idetelepülni szándékozók és a turisták számára.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     160
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-10 Sorszám: 7285
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        20000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    20000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   18748 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               161
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-10 Sorszám: 4105
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Térségi elérhetőség javítása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség összes települése leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található. A települések megközelíthetősége
 adottság      nehézkes, az utak állapota leromlott. A megyeszékhelytől főközlekedési útvonalon a csengeri határátkelőhelyig lehet eljutni, de a
          fehérgyarmati kistérség települései (49) kizárólag mellékútvonalon (három számjegyű úton) közelíthetők meg. Földrajzi fekvését tekintve a
          térség két országgal is közvetlenül határos: Ukrajna és Románia. Ez a közelség egyrészt lehetőségeket hordoz magában a határon átnyúló
          tevékenységek fejlesztése révén, másrészt pedig számos problémát is generál.
        ▪  A térségben problémát jelent az egyes települések közötti közlekedés megoldatlansága. A térségi központok megközelítése során egyes
 Probléma/
          területeken mutatkoznak olyan anomáliák, hogy a közszolgáltatási centrumot csak jelentős kerülő úton lehet megközelíteni, amit rövid,
 lehetőség
          néhány km hosszúságú új út építésével ki lehetne váltani. Ezért az ösztönözni kívánt települési együttműködések és hatékony
          közszolgáltatási szerkezet kialakítása érdekében indokolt ezen rövid, hiányzó külterületi közúti szakaszok megépítése.
        ▪  Önkormányzati utak és kerékpárutak fejlesztése az alábbi tevékenységeken keresztül:
 Megoldási
        ▪  - Megfelelő belterületi közutak burkolatának és alépítményeinek felújítása, szélesítése, korszerűsítése, megerősítése, fejlesztése.
 javaslat
        ▪  - Zsáktelepülések és zsákjellegű településrészek zsákjellegének megszüntetését elősegítő új út építése.
        ▪  Két települést/településrészt összekötő új út építése, amellyel megvalósul a két település/településrész összeköttetése.
        ▪  A települések közlekedési feltételei javulnak, gyorsabb és könnyebb lesz a közlekedés, a jó minőségű utakon kevesebb baleset történik
 Várható
          majd. A térség és a központok elérhetősége növekszik. A zsáktelepülési jelleg legalább 3 település tekintetében megszűnik.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 162
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-10 Sorszám: 4105
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        8000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    7200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               163
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-25 Sorszám: 4111
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  A szatmári táj fő jellegzetessége mindig is folyóvizekben és természetközeli erdőkben való gazdagság volt. Kisebb-nagyobb erdőségei, az
 adottság      évszázados fákkal tagolt legelők páratlan szépségük mellett a mai napig ritka, veszélyeztetett növényeknek és állatoknak (haris, szürkegép,
          réti sas) biztosítanak élőhelyet. Mindezen értékek megőrzése érdekében 1982-ben 22246 hektáron hozták létre a Szatmár-Beregi
          Tájvédelmi Körzetet. A természetközeli területek (folyók, erdők, tavak, holtágak) egyrészt népszerű turistacélpontok, másrészt további
          ökoturisztikai fejlesztések potenciális célterületei.
        ▪  Az emberi beavatkozások a természetbe folyamatosan veszélyeztetik az élőhelyek eredeti állapotának megőrzését. Így a védett növények
 Probléma/
          és állatok megóvása érdekében fontosak az alábbi tevékenységek: az elektromos szabadvezetékek kiváltása, földkábelre cserélése. Így a
 lehetőség
          védett madárfajok pusztulásának csökkentése, illetve biztonságos fészkelőhelyek nyújtásával állományuk növelése és e mellett a tájkép
          védelme, javítása segíthető elő.
        ▪  Műszaki létesítmények (műtárgyak, támfalak, hordalékfogók, övárkok stb.) elhelyezése, vagy védő növénytelepítések
 Megoldási
 javaslat
        ▪  Éőıhelyek és élettelen természeti értékek helyreállításával érintett területek nagysága növekszik; a természetvédelmi szempontból
 Várható
          átalakított vonalas létesítmények hossza nő, az ilyen létesítmények által okozott természeti károk száma csökken.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 164
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-25 Sorszám: 4111
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               165
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-18 Sorszám: 7286
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen jelentősek a turisztikai értékkel bíró helyi vagy országos védettség alatt álló vagy műemlék épületek, a helytörténeti
 adottság      gyűjtemények, múzeumok száma, melyek esetében új funkciók kialakítása, funkcióbővítés szükséges. Ezek az épületek sok esetben
          leromlott állapotúak, felújításra szorulnak. A helyi vagy országos védettséggel rendelkező épületek funkciókialakítása hosszú távon
          megmentené és lehetővé tenné ezeknek az értékeknek az aktív hasznosítását. Nincsenek meglévő marketing- és tájékoztató eszközök.

        ▪  A térség számára lehetőséget jelent, hogy rengeteg védettség alatt álló épülettel rendelkezik. Probléma viszont, hogy ezek állapota nem
 Probléma/
          megfelelő, bemutatásuk és hasznosításuk nem megfelelő, így a bennük rejlő turisztikai potenciál kihasználatlan. A megfelelő marketing- és
 lehetőség
          tájékoztató eszközök hiányában a térség látogatottsága és a turisztikai vendégéjszakák száma alacsony.

        ▪  Országos, vagy helyi védettség alatt álló épületek, építmények (nem templom) komplex felújítása, amennyiben az épület funkciója
 Megoldási
          hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának növeléséhez, valamint fenntartható funkciót lát el, amely az értékek megőrzését, bemutatását
 javaslat
          teszi lehetővé. Komplex felújítás, amennyiben az épület felújításon kívül az épület, építmény környezetének rendbetétele is megtörténik,
          valamint marketing- és tájékoztató eszközök is készülnek, amelyek együttesen növelik a létesítmény, így a térség látogatottságát. Meglévő
          és új tematikus útvonal mentén elhelyezkedő vagy turisztikai programcsomagba illeszkedő fejlesztések támogatandóak.        ▪  10 épített és természeti környezeti érték szépül meg, válik vonzóbbá a turisták számára, megvalósul a hasznosításuk, amely hat a
 Várható
          térségben töltött vendégéjszakákra és látogatottságra is.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    166
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-18 Sorszám: 7286
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré.
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        605244 EUR   ▪  Vállalkozások             %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    605244 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   93738 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek         %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 167
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-19 Sorszám: 7287
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen jelentősek a turisztikai értékkel bíró helyi vagy országos védettség alatt álló vagy műemlék épületek, a helytörténeti
 adottság      gyűjtemények, múzeumok száma, melyek esetében új funkciók kialakítása, funkcióbővítés szükséges. Ezek az épületek sok esetben
          leromlott állapotúak, felújításra szorulnak. Nincsenek meglévő marketing- és tájékoztató eszközök. A szatmári térségre jellemző
          hagyományos mesterségek kihalófélben vannak, azok bemutatása elenyésző.

        ▪  A térség számára lehetőséget jelent, hogy rengeteg védettség alatt álló épülettel rendelkezik. Probléma viszont, hogy ezek állapota nem
 Probléma/
          megfelelő, bemutatásuk és hasznosításuk nem megfelelő, így a bennük rejlő turisztikai potenciál kihasználatlan, pedig a megfelelő
 lehetőség
          hasznosítás következtében növelhető lenne a térségben keletkező jövedelmek és csökkenthető a munkanélküliség. A felnövekvő
          generációk nem ismerik hagyományainkat, ősi mesterségeinket, ezáltal növekednek a generációs problémák is.
        ▪  Országos, vagy helyi védettség alatt álló épületek, építmények felújítása és marketingje, amelyek a Szatmári hagyományok megőrzését,
 Megoldási
          bemutatását szolgálják. A „Hagyományok Házai” speciális, a helyi sajátosságokat, szokásokat a gyakorlatban bemutató házak hálózata,
 javaslat
          amelyek egy-egy témához kapcsolódva (pl. lekvárkészítés, diófeldolgozás, stb.) mutatják be, hogyan éltek hajdanán. A hálózat
          kialakításának alapfeltétele, hogy különböző, de egymásra épülő hagyományokat jelenítsenek meg turistabarát formában az egyedi
          létesítmények és azokat a megfelelő marketing- és tájékoztató eszközökkel népszerűsítse,a házak részét képezzék egy meglévő és új
          tematikus útvonalnak vagy turisztikai programcsomagnak. Komplex programot alkothat, ha helyi termékelőállítás fejelsztésével
          összefüggésben valósul meg.
        ▪  10 épített és természeti környezeti érték szépül meg, válik vonzóbbá a turisták számára, megvalósul a hasznosításuk, a felnövekvő
 Várható
          nemzedékek megismerik és elsajátítják a népi hagyományokat és mesterségeket, majd tovább adják azokat. A tudatos marketing és
 eredmény
          tájékoztatás hatására a térségben eltöltött vendégéjszakák száma nő. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  168
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-19 Sorszám: 7287
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        605244 EUR   ▪  Vállalkozások             %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    605244 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   93738 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek         %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 169
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-20 Sorszám: 7288
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület természeti adottságai nagyon jók, különleges természetvédelmi területek találhatóak itt. Problémát a vonzó természeti
 adottság      környezetre épülő turisztikai szolgáltatások alacsony infrastrukturális ellátottsága, vagy a meglévők rossz minősége okoz. Nincsenek
          meglévő marketing- és tájékoztató eszközök. A szatmári térségre jellemző hagyományos mesterségek kihalófélben vannak, azok
          bemutatása elenyésző.

        ▪  A térség számára lehetőséget jelent, hogy gyönyörű természetvédelmi területekkel és rengeteg védett állat- és növényfajjal rendelkezik.
 Probléma/
          Probléma viszont, hogy ezek állapota és a bennük rejlő értékek bemutatása és hasznosítása nem megfelelő és hiányoznak a szükséges
 lehetőség
          marketing- és tájékoztató eszközök. Így a turisztikai potenciál kihasználatlan, pedig a megfelelő hasznosítás következtében növelhetők
          lennének a térségben keletkező jövedelmek és csökkenthetőek a magas munkanélküliségi mutatók.
        ▪  A Szatmári térséget meghatározó természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása:
 Megoldási
        ▪  - természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása,
 javaslat
        ▪  - természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja,
        ▪  - ezekkel összefüggően a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása:
          tanösvény, túraútvonalak kialakítása, tájékoztató kiadványok, táblák készítése, elhelyezése a helyi természeti és történelmi értékekről, a
          környezet védelméről. Meglévő és új tematikus útvonal mentén elhelyezkedő vagy turisztikai programcsomagba illeszkedő fejlesztések
          támogatandóak. Komplexet alkothat kiegészítő horgász, kulturális, öko- és viziturisztikai attrakcióval illetve megfelelő szálláshellyel.
        ▪  10 természeti, környezeti érték szépül meg, válik vonzóbbá és megismerhetőbbé a turisták számára, megvalósul a hasznosításuk. Mindez
 Várható
          hat a térségben töltött vendégéjszakákra és a látogatottságra egyaránt.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   170
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-20 Sorszám: 7288
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré.
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        605244 EUR   ▪  Vállalkozások             %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    605244 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   93738 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek         %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 171
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/66 Kód: ÉA-57-GF-3-02 Sorszám: 7191
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület Kelet-Magyarország aprófalvas vidékéhez tartozik. Ezen településeken többnyire megszűntek az alapfokú oktatási
 adottság      intézmények, vagy eredendően sem voltak. A kisiskolák bezárása nagy űrt hagy/hagyott a településen élő gyermekek közösségi életében.
          Jellemző még az egészségi állapot romlása is a térségben. Kevés az iskolán kívüli foglalkozás, többnyire a városi iskolákhoz kötődik. A
          térség jelentős gasztronómiai hagyománnyal bír. Különleges ételeire, italaira építve hagyományos gasztronómiai rendezvények is
          szerveződtek, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés a térségben és a térségen
        ▪  A városi élet favorizálásával a fiatalok elfordulnak szülőhelyüktől, meglazulnak a kötelékek, és hosszú távon mind az ősi tudás, mind a helyi
 Probléma/
          értékek elvesznek, a települések kiürülnek. A hagyományos ételek készítésében elsősorban az idősebb korosztály jeleskedik. A
 lehetőség
          hagyományos gasztronómiai élvezetek kiszorultak a mindennapi étkezésből és konyhából, a falusi vendéglátásból, a fiatalok egyre kevésbé
          ismerik ezt az ízvilágot. Ha a tendencia folytatódik, akár teljesen eltűnhetnek a „szatmári ízek”
        ▪  Slow-food iskola kialakítása, fejlesztése, oktatási tematika kidolgozása fiatalok és felnőttek, falusi vendéglátók számára. A Slow-food iskola
 Megoldási
          a gyermekeket és felnőtteket tanítja meg a természettel való együttélésre, a saját magunk által, kézi munkaerővel előállított egészséges
 javaslat
          élelmiszerek előállítására, a természetben található anyagok hasznosítására, az egészséges életmód előnyeire. Az alkotóműhelyek
          kialakításával az "idősebb" fiatalok kapnak lehetőséget a kézművesség hagyományainak felelevenítésére. A "Szülőfalu program" keretében
          az idősek adják át a mindennapi élethez szükséges, a helyi hagyományokon alapuló ősi tudást (gazdálkodás, háztartás stb). Iskolán kívüli
          foglalkozások megszervezésére nyílik lehetőség, különös tekintettel a Szatmári környezeti-természeti értékek megismertetésére.

        ▪  A vidéki fiatalok természetközeli szemléletének erősödik, fontosabbá és ismertebbé válik az egészséges életmódost elősegítő technikák
 Várható
          alkalmazása. Az önálló termelés, a saját fogyasztást kielégítő élelmiszerek előállítása segíti az önállóság, önellátás megerősödését. A
 eredmény
          program egyik alapeleme a környezettudatosság terjesztése, amely a fenntarthatóságot erősíti. A javaslat eredményeként legalább 2 új
          slow food indulhat útjára (gyermek és felnőttképzés területén) és 20 további iskolán kívüli foglalkozás, tanfolyam, „Szülőfalu program,
          alkotóműhely valósulhat meg.
        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   172
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/66 Kód: ÉA-57-GF-3-02 Sorszám: 7191
         ▪  LEADER - Képzés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        130000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    130000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   8000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            22 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               173
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-17 Sorszám: 4128
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen több NATURA 2000-es terület található, ezekre még egyre sem készült eddig fenntartási, hasznosítási terv.
 adottság        ▪  A kötelezően élőirt tervek elkészitése során kiemelten szükséges kezelni a természeti érték fenntartása és fejlesztése mellett a térségi
 Probléma/
          szintű fenntartható gazdálkodás és az értékek bemutatásának lehetőségeit is.
 lehetőség


        ▪  A Natura 2000-es területek természetvédelmi kezelési, fejlesztési és fenntartási tervének elkészitése. A fenntartható gazdálkodás valamint
 Megoldási
          a turisztikai bemutathatóság megfogalmazása.
 javaslat
        ▪  Legalább 2 darab Natura 2000-es terület természetvédelmi kezelési, fejlsztési és fenntartási tervének elkészitése, mely magába foglalja a
 Várható
          fenntartható gazdálkodás és turisztikai bemutathatóság kapcsolatrendszerét is.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   174
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-17 Sorszám: 4128
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        80000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    80000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR   ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               175
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-05 Sorszám: 7095
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Örökségünk
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  A szatmári táj jelentős része országos védelem alatt áll (tájvédelmi körzet), kiterjedt közösségi területek (Natura 2000 hálózat) jellemzik.
 adottság      Ezek kezeléséről az állami természetvédelem gondoskodik. A helyi jelentőségű értékek feltárása, ezek helyi védelem alá sorolása, szakmai
          kezelése, őrzése, ápolása, turisztikai bemutatása nem megoldott.


        ▪  A helyi jelentőségű értékek is kiemelkedő természeti kincset őriznek. A települések önbecsülését, identitástudatát erősíti az értékek
 Probléma/
          feltárása, őrzése, kezelése és látogathatóvá tétele. A helyi értékek ápolása és bemutatása jelentősen erősíti a turizmust serkentve a helyi
 lehetőség
          fogyasztást, növelve a lakosság bevételeit, biztosítja a helyi termékek piacát, eladását.

        ▪  A településképet meghatározó kül- és belterületi értékek számbavételét követően kell a védetté nyilvánítást elvégezni. A helyi védelem alatt
 Megoldási
          álló területek folyamatos kezeléséhez, őrzéséhez, a turisztikai bemutatás (táblák, megközelítő ösvények, tájékoztatás) biztosításához
 javaslat
          őrszolgálat kialakítása, technikai felszerelése szükséges. Az őrszolgálat együttműködve a települések saját fenntartó rendszereivel
          hatékonyan védhetik, javíthatják a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek állapotát.
        ▪  30 település kül- és belterületi értékei kerülnek megőrzésre, válnak bemutathatóvá. Ezzel új vonzerőt teremtve válik a település vonzóbbá a
 Várható
          turisták és az idetelepülni szándékozók számára. A program hozzávetőlegesen 30000 lakost érint.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb
 ható
          kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    176
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-05 Sorszám: 7095
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        30000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    30000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   12000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               177
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-09 Sorszám: 7271
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenése és a közösségi terek, közterületek állapota hanyatló képet mutat. A
 adottság      turisztikai látványossággal nem rendelkező községekben nincsenek olyan épületek, közösségi terek, épületek, játszóterek, ahol a helyi
          lakosok szabadidejüket eltölthetik, valamint a közösségi életet élhetnek.


        ▪  A leromlott állapot miatt a települések nem vonzóak a letelepedni szándékozók számára, nincs lakosságmegtartó erejük. A meglévő
 Probléma/
          közösségi terek, épületek, parkok, játszóterek nem elégítik ki a helyiek igényeit
 lehetőség


        ▪  Turisztikai szempontból nem jelentős települések településközpontjának komplex felújítása, fejlesztése. A település központjában levő,
 Megoldási
          leromlott állapotú épületek, funkciótlan, rossz állapotban levő közösségi terek funkcióbővítése, állapotának javítása. Nem támogatható
 javaslat
          játszótér kialakítása. Csak a 20.000.000 Ft alatti támogatási összeg támogatandó.
        ▪  15 település szépül meg, vonzóbbá válik a helyi lakosság és az idetelepülni szándékozók számára.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  178
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-09 Sorszám: 7271
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        793659 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    793659 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   74991 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            20 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               179
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-12 Sorszám: 7284
Prioritás: A szatmári falvak értékmegőrzése és teremtése, a vidéki életminőség fejlesztése
Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenése és a közösségi terek állapota hanyatló képet mutat. A községekben
 adottság      nincsenek olyan pihenőhelyek, zöldterületek, ahol a helyi lakosság és az átutazó turisták eltölthetik szabadidejüket.        ▪  A leromlott állapot miatt a települések nem vonzóak a turisták és a letelepedni szándékozók számára. A tájba illeszkedő közösségi terek,
 Probléma/
          parkok hiánya nem elégíti ki a helyi lakosság és a turisták igényeit.
 lehetőség


        ▪  A leromlott állapot miatt a települések nem vonzóak a turisták és a letelepedni szándékozók számára. A tájba illeszkedő közösségi terek,
 Megoldási
          parkok hiánya nem elégíti ki a helyi lakosság és a turisták igényeit.
 javaslat
        ▪  A település központjában közparkok, pihenőhelyek, sétautak, településképbe illő, szatmári jellegű, tájba illő kialakítása, felújítása
 Várható
          természetes anyagok használatával.
 eredmény
        ▪  Ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő gyalogutakat (járdákat). Maximálisan támogatható összeg: 5.000.000 Ft Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  180
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-12 Sorszám: 7284
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  6-10 település szépül meg, vonzóbbá válik a helyi lakosság és az idetelepülni szándékozók számára.
  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                          20000 EUR   ▪  Vállalkozások         %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                      20000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    18748 EUR   ▪  Önkormányzatok       100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1846 EUR   ▪  Egyházak          100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             10 db  ▪  Természetes személyek     %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               181
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/66 Kód: ÉA-57-GF-B-06 Sorszám: 4088
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló ...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A szatmári térség egyik megoldandó problémája a térség elöregedésének megakadályozása. A területen lévő falvak többsége 1000 fő alatti
 adottság      lakosságszámmal bír, ahol kb. átlagosan 30% a 60 éven felüliek száma. A fiatal képzettek munkahelyek hiányában elhagyják a térséget. Az
          egyik kitörési pont a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, hagyományok megőrzése és továbbadása lehet, amelyhez kiváló terep biztosít a
          térség páratlan természeti környezete, kulturális és építészeti öröksége.

        ▪  A turisztikai területen működő szervezetek között az elmúlt évek tapasztalatai alapján igen alacsony volt az együttműködés szintje. Ahhoz,
 Probléma/
          hogy a térség a fiatalokat helyben tudja tartani egy egységes és komplex módon kidolgozott turisztikai programcsomagra van szükség. Egy
 lehetőség
          egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet
          létrehozása szükséges. Alulról építkező szervezeti rendszer, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek
        ▪  együttműködésével képes a turisztikai desztinációt érintő legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására.
          Helyi és térségi szintű desztináció-menedzsment szervezetek működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése:
 Megoldási
        ▪  irodahelyiség kialakításához meglévő épület felújítása, bővítése, átalakítása;
 javaslat
        ▪  irodai berendezések beszerzése, informatikai rendszer kialakítása;
        ▪  szakmai tanácsadás, a szervezet szakembereinek képzése;
        ▪  turizmusfejlesztési stratégia/program megvalósítása, marketing kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása;
        ▪  turisztikai imázs és arculatterv készítése, márka tervezés és fejlesztés,
        ▪  szemléletformálás, tájékoztatás, képzés;
        ▪  Egy nagyobb, vagy több kisebb desztináció menedzsment szervezett kialakítása. A fejlesztésnek több területen lesz hatása, elsődleges
 Várható
          hatása révén a térségi szereplőknek, vállalkozásoknak és önkormányzatoknak jövedelmet termel a turisztikai ágazaton keresztül, továbbá a
 eredmény
          menedzsment kialakítása révén foglalkoztatást tesz lehetővé, a turisztikai ágazat munkaerőigénye növekedni fog. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 182
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/66 Kód: ÉA-57-GF-B-06 Sorszám: 4088
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        9552845 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4776422 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               183
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/66 Kód: ÉA-57-GF-B-07 Sorszám: 4091
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló ...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület természeti és kulturális adottságai kiválóak, jelentős természetvédelmi területek és turisztikai értékkel bíró helyi védettség
 adottság      alatt álló vagy műemlék épületek találhatók, melyek részben már turisztikai keresletet generálnak. A térség elszigeteltsége miatt meg tudta
          őrizni azokat az értékeket, hagyományokat melyek a szatmári népet jellemezték. Ezekre a hagyományokra alapozva elindultak olyan
          rendezvények szervezései és tematikus utak kijelölései, melyek térségi összefogást igényeltek.

        ▪  A kedvező turisztikai adottságok ellenére továbbra is problémát okoz a vonzó természeti környezetre épülő turisztikai szolgáltatások
 Probléma/
          alacsony infrastrukturális ellátottsága, a meglévők rossz minősége. A védettséget élvező épületek sok esetben leromlottak, felújításra
 lehetőség
          szorulnak. A helytörténeti gyűjtemények, interaktív múzeumok, látogató központok, túravonalak és tematikus parkok kialakításával bővíteni
          lehetne a turisztikai vonzerők számát, melyhez térségi gondolkodásnak és egységes arculatnak szükségeltetik. A kerékpár- és víziturizmus
        ▪  fejlesztéséhez újabb útszakaszok és csónakkikötők kiépítése elsődleges.kívánjuk megvalósítani:
          A fentebb vázolt fejlesztési célokat az alábbi tevékenységeken keresztül
 Megoldási
        ▪  Háttérinfrastruktúra fejlesztése épületek felújításával, bővítésével és kapcsolódó víz, gáz, villanyellátás megoldásával;
 javaslat
        ▪  Rendezvények szervezésének, marketingjének támogatása;
        ▪  Az egy, kettő és három számjegyű utak mentén – bel-, és külterületen – tervezett turisztikai
        ▪  kerékpárutak építése;
        ▪  Viziturizmus és tematikus utak kiépítésének költségei;
        ▪  Attrakciókhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó marketingtevékenységek támogatása;
        ▪  Komplex, egymásra épülő turisztikai elemeket tartalmazó program megléte, mely hozzájárul az egységes Szatmári arculat kialakításához
 Várható
          és a térség turisztikai fejlődéséhez. A rendezvények színvonala és látogatottsága kb. 20%-kal növekszik. 3-5 tematikus út - túravonal kerül
 eredmény
          kialakításra. A meglévő turisztikai célzatú műemlék épületek közül legalább 10 db felújításra kerül. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     184
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/66 Kód: ÉA-57-GF-B-07 Sorszám: 4091
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        6097560 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    3048780 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               185
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/66 Kód: ÉA-57-GF-A-06 Sorszám: 7282
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló ...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület természeti és kulturális adottságai nagyon jók, bővelkedik természetvédelmi területekben és kulturális örökségekben. A
 adottság      szatmári táj fő jellegzetessége a folyóvizekben (Tisza, Szamos, Túr, Kraszna és ezek patakjai) és az erdők állat- és növényvilágában rejlik.
          A térségben ezen kívül rendelkezésre állnak a lovas-, vízi-, horgász-, és pálinkaturizmus alapvető, környezeti feltételei.


        ▪  Problémát a vonzó természeti környezetre épülő turisztikai szolgáltatások alacsony infrastrukturális ellátottsága, vagy a meglévők rossz
 Probléma/
          minősége jelent. A szálláshelyek többnyire korszerűtlenek, eszközeik, berendezéseik, szolgáltatásaik hiányosak. Alacsony az itt töltött
 lehetőség
          vendégéjszakák száma, jellemzőbb az átutazó turizmus. A helyi táj, valamint a természeti és kulturális értékek bemutatása nem megfelelő,
          nem korszerű. Hiányzik a látványosságok összehangolt bemutatása és az ezekre vonatkozó egy
        ▪  A Szatmári települések természeti erőforrásaira, adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére épülve az alábbi
 Megoldási
          területeken: lovas-, vízi-, öko-, horgász turisztikai szolgáltatások, kerékpáros, vadászati és erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások.
 javaslat
          Támogatandóak az egyedi, innovatív elképzelésen alapuló attrakciók. Nem segítjük azt a fejlesztést, amely nem része egy már meglévő
          vagy újonnan létrehozott turisztikai programcsomagnak, vagy temtikus útnak illetve nem valós együttműködéssel valósul meg.
        ▪  10 új turisztikai szolgáltatás indul el, 10 meglévő szolgáltatás kerül bővítésre, korszerűsítésre a megoldási javaslat eredményeként,
 Várható
          amelyek közel 60 munkahelyet tartanak meg vagy generálnak, illetve kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséget nyújtanak. Ezáltal legalább
 eredmény
          300 új látogatást, vendégéjszakát jelent a térségnek a megoldási javaslat, amelyek révén jövedelem termelődik és a helyi emberek
          jövedelemszintje növekszik.

        ▪  Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
          (12%)
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    186
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/66 Kód: ÉA-57-GF-A-06 Sorszám: 7282
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré.
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1200000 EUR  ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    990399 EUR   ▪  Non-profit szervezetek      65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   288425 EUR  ▪  Önkormányzatok          65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR  ▪  Egyházak             65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            20 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               187
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/66 Kód: ÉA-57-GF-4-02 Sorszám: 7107
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló ...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A szatmári térség a helyi gasztronómiai értékekre számos önálló és összefogáson alapuló rendezvényt, rendezvénysorozatot valósított
 adottság      meg. A "Szatmári Fesztivál" példaértékű rendezvénysorozat, mely elsősorban a gasztronómiai hagyományokon alapul, de ezen keresztül
          megismerhető a térség kultúrája, társadalma. A működési terület egyre több települése igyekszik a turisztikát a helyi hagyományos
          gasztronómiai különlegességekre építeni (pl. szilvalekvár, milotai dió, szilvapálinka stb).

        ▪  A rendezvények a szatmári falvak kínálati elemeinek hiányos, néha rosszul koordinált marketingje nem kelti fel kellően az érdeklődők
 Probléma/
          figyelmét. A sajátos, egyedi kínálattal rendelkező különböző rendezvények, kisebb turisztikai akciók nem jelentenek igazi vonzerőt, nem
 lehetőség
          jelennek meg komplex turisztikai termékként a térségben, így kevesebb látogató érkezik a térségbe.

        ▪  Megoldási javaslatunk a "A Szatmár ízei" gasztronómiai útvonalak és összefogáson alapuló értékteremtő programok és egyedi attrakciók
 Megoldási
          kialakítása. Hasonlóan a már meglévő Szatmár-Beregi Szilvaúthoz - a turizmus, a kultúra, a néphagyomány és a térség
 javaslat
          mezőgazdaságának egymásra épülését, egységes turisztikai termékké való alakítását jelenti. A "Szatmár népi ízei" eredményes
          működésének záloga a partnerségi viszonyok kialakítása és működtetése. A rendezvények megújulásával, marketingelemek beépítésével,
          turisztikai útvonalak és programcsomagok kialakításával, a turisztikai szolgáltatások koordinációjával javítani lehet az idelátogatók és
          visszalátogatók számán.

        ▪  Helyi kezdeményezéseken alapuló közösségek a település, a térség turizmusának kezdeményezőivé, működtetőivé válnak, mely által a
 Várható
          térség gazdasági fejlődésének mozgatói lesznek. Három gasztronómiai útvonal és a hozzájuk kapcsolódó rendezvények (kb. 20 db) a
 eredmény
          szükséges infrastruktúrával, a megfelelő szervezettséggel jönnek létre, továbbá erősítik a helyi termékek piacát mind a térség lakossága,
          mind az idelátogató vendégek körében.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   188
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/66 Kód: ÉA-57-GF-4-02 Sorszám: 7107
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        384615 EUR  ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    250000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   40000 EUR  ▪  Önkormányzatok         65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            12 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               189
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 36/66 Kód: ÉA-57-GF-2-04 Sorszám: 7177
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése, helyi értékeken, hagyományokon alapuló ...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A térség adta természeti lehetőségek és a meglévő kulturális értékei nagyon jó alapot képeznek arra, hogy a térség népszerűsítése céljából
 adottság      idelátogató vendégeket magas minőségű szolgáltatások biztosításával fogadjuk. Ám ezeket az erőforrásokat nem használtuk fel megfelelő
          mértékben és módon Az utóbbi időben jelentős számban szerveződtek helyi rendezvények, de ennek infrastrukturális feltételeire,
          háttérinfrastruktúrájának kialakítására nincs megfelelő anyagi forrás.

        ▪  Amatőr művészeti csoportjaink a színpadi bemutatkozás hiánya miatt a sikerélmények elmaradása következtében felbomlanak újak nem
 Probléma/
          születnek. A bemutatkozási lehetőségek megteremtésének hiányossága kihat a turisták itteni költésére. Amennyiben nem sikerül megfelelő
 lehetőség
          technikai hátteret biztosítani ezeknek a rendezvényeknek, úgy látogatottságuk a minőségi programok hiányában visszaesik, hanyatlik a
          hagyományok őrzése.
        ▪  A turisztikai szempontból is jelentős települések esetében szükséges a helyben megjelenő művészet, hagyományok, kulturális értékek
 Megoldási
          bemutatására és továbbvitelére, szabadtéri és mobilszínpadok kialakítása, létrehozása. A gazdag vízi lehetőségek hatékonyabb
 javaslat
          kihasználása érdekében vízi színpad, vízi mozi működési feltételeinek megteremtése egyedi élményt nyújt a helyi lakosságnak és a
          vendégeknek. A megépülő különböző színpadok és a hozzájuk tartozó infrastruktúra, a legalapvetőbb eszközök beszerzése lendületet ad új
          amatőr művészeti csoportok létrejöttére, meglévők megerősödésére.        ▪  A program eredményeképpen várhatóan 5-8 színpadi építmény létrehozása, beszerzése valósul meg. A természeti környezetbe illeszkedő,
 Várható
          azt nem zavaró kezdeményezés a természet és ember együttélését segíti. A programok megvalósítása során fokozott figyelmet kell
 eredmény
          fordítani arra, hogy a természetes élőhelyeket ne zavarják az építmények.        ▪  Infrastruktúra fejlesztés (tereprendezés, elektromos hálózatra tört. csat. kiépítése és a kapcsolódó berendezések kiépítése) (20%),
 Támogat-
          Eszközbeszerzés (20%), Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 190
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 36/66 Kód: ÉA-57-GF-2-04 Sorszám: 7177
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        18462 EUR   ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    120000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   40000 EUR  ▪  Önkormányzatok         65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               191
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 37/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-24 Sorszám: 4085
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  A szatmári táj fő jellegzetessége mindig is folyóvizekben és természetközeli erdőkben való gazdagság volt. Kisebb-nagyobb erdőségei, az
 adottság      évszázados fákkal tagolt legelők páratlan szépségük mellett a mai napig ritka, veszélyeztetett növényeknek és állatoknak biztosítanak
          élőhelyet. Mindezen értékek megőrzése érdekében 1982-ben 22246 hektáron hozták létre a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet. A
          természetközeli területek (folyók, erdők, tavak, holtágak) egyrészt népszerű turistacélpontok, másrészt további ökoturisztikai fejlesztések
          potenciális célterületei.
        ▪  Bár a Szatmári térség kedvező adottságokkal rendelkezik a természetközeli turisztikai fejlesztésekhez, mégis annak fejlődésének
 Probléma/
          legnagyobb gátját a háttérinfrastruktúra kiépítetlensége és az emberi beavatkozás miatti károk okozzák. Ahhoz, hogy a természeti
 lehetőség
          értékeinket, az élőhelyeket meg tudjuk őrizni és bemutathatóvá tenni, mindenféleképpen indokolt annak eredeti állapotában való
          helyreállítása.
        ▪  Cél az eredeti élőhelyet ért bolygatások, roncsolások megszüntetése, valamint a korábban elkészített tervek alapján a kert gyűjteményeinek
 Megoldási
          rendezése, rekonstrukciójuk megvalósítása pl.
 javaslat
        ▪  Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet és a Cégénydányádi Természetvédelmi Park helyreállítása, értékeinek megóvása.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    192
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 37/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-24 Sorszám: 4085
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               193
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 38/66 Kód: ÉA-57-GF-A-05 Sorszám: 7270
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület természeti és kulturális adottságai nagyon jók, bővelkedik természetvédelmi területekben és kulturális örökségekben. A
 adottság      szatmári táj fő jellegzetessége a folyóvizekben (Tisza, Szamos, Túr, Kraszna és ezek patakjai) és az erdők állat- és növényvilágában rejlik.
          A térségben ezen kívül rendelkezésre állnak a lovas-, vízi-, horgász-, és pálinkaturizmus alapvető, környezeti feltételei.


        ▪  Problémát a vonzó természeti környezetre épülő turisztikai szolgáltatások alacsony infrastrukturális ellátottsága, vagy a meglévők rossz
 Probléma/
          minősége jelent. A szálláshelyek többnyire korszerűtlenek, eszközeik, berendezéseik, szolgáltatásaik hiányosak. Alacsony az itt töltött
 lehetőség
          vendégéjszakák száma, jellemzőbb az átutazó turizmus. A helyi táj, valamint a természeti és kulturális értékek bemutatása nem megfelelő,
          nem korszerű. Hiányzik a látványosságok összehangolt bemutatása és az ezekre vonatkozó egységes kínálat, túraútvonal,
        ▪  programcsomag.
          A falusi turizmushoz kapcsolódó (nem kereskedelmi) minőségi magánszálláshelyek, ifjúsági szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
 Megoldási
          kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése, kiegészítve a Szatmári
 javaslat
          települések természeti erőforrásaira, adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére épülő - minőségi szolgáltatásokkal,
          már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az alábbi területeken: lovas-, vízi turisztikai, szolgáltatások, vadászati és
          erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások. Nem segítjük azt a fejlesztést, amely nem része egy már meglévő vagy újonnan létrehozott
          turisztikai programcsomagnak, tematikus útnak, illetve olyan fejlesztési elemet tartalmaz, amely nem illeszthető a falusias
          szabadidőtöltéshez (pl. szauna, jakuzzi, hétköznapi értelemben vett úszómedence). A kialakítandó szálláshelynek programkínálattal is kell
          rendelkeznie, amelyet a fejlesztés részeként be kell mutatnia. Magánszálláshely esetében max. 20 M Ft támogatás elfogadható.
        ▪  10 szálláshely és turisztikai szolgáltatás indul el a megoldási javaslat eredményeként, amelyek közel 10 munkahelyet tartanak meg vagy
 Várható
          generálnak, illetve kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséget nyújtanak. Ezáltal legalább 300 új látogatást, vendégéjszakát jelent a
 eredmény
          térségnek a megoldási javaslat, amelyek révén jövedelem termelődik és a helyi emberek jövedelemszintje növekszik. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   194
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 38/66 Kód: ÉA-57-GF-A-05 Sorszám: 7270
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

         ▪  Turisztikai programcsomag: Több egymáshoz kapcsolódó programelemből álló, legalább 3 napot kitöltő szervezett programterv, amely
  Magyará-
           programegyüttesként jelenik meg a kapcsolódó kiadványokban is (nem csak a rendezvény alkothatja, kiegészítő programokkal együtt
  zatra
           értendő).
  szoruló
         ▪  Tematikus út: a tematikus utak olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető
  fogalmak
           természeti és mesterséges látványosságokat, attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré
Allokáció                                                   Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1523692 EUR  ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    990400 EUR   ▪  Non-profit szervezetek      65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   288425 EUR  ▪  Önkormányzatok          65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1846 EUR  ▪  Egyházak             65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               195
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 39/66 Kód: ÉA-57-GF-2-03 Sorszám: 7179
Prioritás: Szatmári turizmus fejlesztése
Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület - lévén több kulturális emlékhely, természeti látványosság - kedvelt terepe az iskolák által szervezett túráknak,
 adottság      kirándulásoknak. Jelenleg egyetlen 10-20 főt befogadó ifjúsági szálláshely áll rendelkezésre, amely nem képes kielégíteni az igényeket.Az
          egyéb operatív programok nem teszik lehetővé az ilyen szálláshelyek létrejöttét. Fiataljaink - tekintettel arra, hogy szinte valamennyien
          1000 fő alatti kistelepülésen élnek - családjaik nehéz anyagi körülményei miatt kevésbé tudnak térségen kívül üdülni, ezért ezek az igények
          az ő szükségleteiket is tükrözik. A meglévő szálláshelyek szolgáltatásai szegényesek, kevésbé alapul a helyi értékeken, egyediségeken,
        ▪  A térség rendelkezik olyan jelenleg használaton kívüli, páratlan természeti környezetben, turisztikai útvonalak mentén lévő területtel, régi,
          hiányoznak a kényelmi szolgáltatások.
 Probléma/
          kiüresedett szálláshely épülettel, mely alkalmas kemping, illetve ifjúsági szálláshely kialakítására. A használaton kívüli, megszűnt kis iskolák
 lehetőség
          szintén kiváló lehetőséget nyújthatnának ennek az üdülési formának a megvalósítására.

        ▪  Kempingszolgáltatások és 6 fő alatti magánszálláshely, 30 fő alatti ifjúsági szálláshely, 10 fő férőhelybővítés alatti kereskedelmi szálláshely
 Megoldási
          kialakítás;bővítés, kapcsolódó egyedi, speciális szolgáltatások kialakítása. Földrajzi elhelyezkedésüket, természeti adottságaikat figyelembe
 javaslat
          véve a stratégia megvalósítása során 8 településen megoldható az ifjúsági szálláshelyek, kempingszolgáltatások kialakítása és kapcsolódó
          szolgáltatásainak kialakítása. A tervezett kempingtáborokat elsősorban a szatmári, biztonságos, egyedi és különleges viziturisztikai
          szolgáltatásokat lehetővé tevő vizeink vonzáskörzetébe tervezzük megvalósítani. Komplex projekt a természetközeli turizmus HPME-kkel:
          4085,4144

        ▪  5-6 településen szálláshely kialakítása, és a meglévő szálláshelyek további kényelmi szolgáltatásainak támogatása, kb. 8-10 projekt
 Várható
          támogatása keretében. A térségben és azon kívül élő fiatalok nagyobb számban veszik igénybe a helyi turisztikai szolgáltatásokat;
 eredmény
          megismerik a vidék értékeit. A táborok működtetése idényjellegű foglalkoztatást tesz lehetővé ezeken az (elsősorban) kistelepüléseken. A
          szabadidő természetközeli eltöltése a természettel való együttélés lehetőségeit és szépségeit ismerteti meg a fiatalokkal.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    196
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 39/66 Kód: ÉA-57-GF-2-03 Sorszám: 7179
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        369231 EUR  ▪  Vállalkozások          65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    240000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     65%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok         65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            65%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            6 db  ▪  Természetes személyek      65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               197
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 40/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-16 Sorszám: 4104
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Komplex képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A gazdasági inaktivitással összefüggésben egyre nagyobb a szegénység, a halmozottan hátrányos helyzetű családok és emberek száma
 adottság      folyamatosan nő, amely sok településen elszigeteltséggel, zárványosodással is párosul. Különösen igaz ez a roma lakosságra. A térség
          átlagos munkanéllküliségi rátája eléri a 17%-ot. Az elvándorlást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a magasabb képzettségű szakemberek
          távoznak a térségből. Ez is azt eredményezi, hogy az itt élő lakosság túlnyomó többsége általános iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
          még azzal sem, egy kisebb része szakképzettséggel és csupán 4 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet, ami jóval az országos átlag alatt
        ▪  A szatmári térség hátrányos helyzetű lakosainak száma évről évre nő, mely legfőbbképpen a fiatal diplomások, 45 év feletti nők,
          van.
 Probléma/
          mozgássérültek, fogyatékosok és roma embereket érinti. Ezt tetőzi még a lakosság alacsony iskolázottsága, és a szakmunkák hiánya. Az
 lehetőség
          iskolai infrastruktúra alacsony színvonala még jobban felerősíti e hátrányokat a gyermekek esetében. Ahhoz hogy a hátrányos réteget a
          munkaerő piacra vissza lehessen vezetni speciális esélyegyenlőséget növelő programokat kell számukra indítani.
        ▪  A hátrányos helyzetű lakosok és gyermekek felzárkóztatása az alábbi tevékenységeken keresztül:
 Megoldási
        ▪  - Az oktatási programok továbbfejlesztése az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében az iskola könyvtárak eszközeivel.
 javaslat
        ▪  - Esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez kapcsolódó tevékenységek támogatása.
        ▪  - Új tanodák szükséges tárgyi környezetének kialakítása, tanodai programok működtetése a továbbtanulást közvetlenül segítő
          tevékenységek, készség- és képességfejlesztő programok megvalósítása, szabadidős tevékenységek, klubok működtetése, idegen nyelvi
          kompetenciák fejlesztése.

        ▪  Legalább 2 új tanoda valósul meg, elkészül a 75 település esélyegyenlőségi helyzetelemzése és legalább 20 könyvtári program segíti a
 Várható
          hátrányban élőket a felzárkóztatáshoz.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  TAMOP - 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   198
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 40/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-16 Sorszám: 4104
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        5000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4500000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               199
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 41/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-15 Sorszám: 4094
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Komplex képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A gazdasági inaktivitással összefüggésben egyre nagyobb a szegénység, a halmozottan hátrányos helyzetű családok és emberek száma
 adottság      folyamatosan nő, amely sok településen elszigeteltséggel, zárványosodással is párosul. Különösen igaz ez a roma lakosságra. A térség
          átlagos munkanéllküliségi rátája eléri a 17%-ot. Az elvándorlást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a magasabb képzettségű szakemberek
          távoznak a térségből. Ez is azt eredményezi, hogy az itt élő lakosság túlnyomó többsége általános iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
          még azzal sem, egy kisebb része szakképzettséggel és csupán 4 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet, ami jóval az országos átlag alatt
        ▪  Az akcióterület összlakossága 84167 fő. Ebből 52834 fő tartozik az aktív korú lakosság körébe. Az aktív korú lakosság számszakilag nézve
          van.
 Probléma/
          alkalmas lenne az inaktívak eltartására, azonban ha a foglalkoztatotti arányt nézzük, látjuk, hogy ez nem igaz, 1 foglalkoztatottra 4,3 inaktív
 lehetőség
          jut. Emellett a születések száma folyamatosan csökken, így a jövőben egyre kevésbé fogja a térség kitermelni az inaktívak eltartásához
          szükséges foglalkoztatotti létszámot. Speciálisan a roma célcsoportot vizsgálva a születésszám náluk magasabb, míg az átlagéletkor
        ▪  rövidebb. A munkanélküliségi aránnyal kiegészítve náluk még több eltartott személyre szabott és a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és
          A hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése jut egy eltartóra.
 Megoldási
          igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal:
 javaslat
        ▪  - személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások
        ▪  - munkaerőpiaci képzés, munkavégzéshez szükséges kompetenciák fejlesztése
        ▪  - bértámogatás, munkakipróbálás, munka-tapasztalatszerzés bérköltség-támogatással
        ▪  - képzés, hátrányos helyzetűek felvétele munkahelybővítéssel,
        ▪  - pályaorientáció, tanácsadás, a hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás; a résztvevők tanulási és munkamotivációinak erősítése
        ▪  Legalább 5000 ember lesz részese a komplex szolgáltatásoknak, ezáltal a munkaerőpiai esélyeik nőnek, csökken a munkanélküliek száma.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    200
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 41/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-15 Sorszám: 4094
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               201
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 42/66 Kód: ÉA-57-GF-1-01 Sorszám: 7205
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Komplex képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása
Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület településeinek mindegyike a hátrányos helyzetűek közé tartozik. A magas munkanélküliség, az iskolázottság és képzettség
 adottság      alacsony szintje egyre súlyosabb helyzetet okoz a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükben. Az aktív korú lakosság csupán 33,88%-a
          a foglalkoztatott, amely a roma lakosság körében még ennél is kevesebb. A képzetlen munkaerő egyetlen felvevő helyei az
          önkormányzatok munkanélküli foglalkoztatási programjai (közmunka, közcélú, amely nem alkalmas a problémák hosszú távú, illetve
          végleges megoldására.
        ▪  A hátrányosság okaiból adódó problémák megoldása sürgető, amelyet a hátrányos helyzetű csoportok alternatív foglalkoztatási
 Probléma/
          programjával, speciális támogató rendszer indításával lehet megoldani. A munkanélküliek alacsony iskolai végzettsége, a munkanélküli
 lehetőség
          létben történő rögzülése, életformává válása nehezíti, lehetetlenné teszi a munkanélküliek elsődleges munkaerőpiacon történő
          megjelenését. A helyi nyersanyagokra, hagyományos tevékenységekre, szükségletekre alapozott foglalkoztatás eredményesebbé teheti a
        ▪  programok kimenetét.
          Komplex képzési, foglalkoztatási és pszicho-szociális támogató rendszerrel kiegészített program. A helyi nyersanyagra, hagyományokra
 Megoldási
          épülő tevékenységek egyrészről munkalehetőséget, a későbbiek során közösségi vállalkozás lehetőségét nyitja meg az egyének csoportja
 javaslat
          előtt. A támogatás keretében 4-5 műhely, munkahely infrastrukturális és eszközfeltételeinek megteremtése, valamint a programban
          résztvevők képzése, képessé tétele valósul meg.
        ▪  4-5 műhely tevékenységének, a foglalkoztatás elindításával a munkanélküliek munka világába történő visszavezetésének esélye megnő, a
 Várható
          képzettségek és készségek elsajátítása megtörténik, lehetőség nyílik elsősorban közösségi vállalkozásokká, szociális szövetkezetekké
 eredmény
          történő átalakulásra. A jövedelemtermelő tevékenység folytatásával nő a jövedelmi szint, a program résztvevői, kb. 60-70 fő bekerül a
          biztosítottak körébe, amely a munkavállaló szempontjából lényeges kérdés.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
 Támogat-
          környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 ható
          elszámolható egyéb kiadások
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 202
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 42/66 Kód: ÉA-57-GF-1-01 Sorszám: 7205
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        252930 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    252930 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   80000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               203
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 43/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-20 Sorszám: 4099
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Életesélyt növelő komplex programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás

 Helyzet/    ▪  A közösség területén általános problémaként jelentkezik a helyi lakosok rossz egészségügyi állapota, mely egyben a munkavállalási
 adottság      képesség gátja is. A lakosok legalább 30%-a 60 éven felüli, náluk még fokozottabban jelentkeznek az időskori betegségek. Ráadásul
          sokuknak nemcsak a betegség okoz problémát, hanem az egyedüllét is.


        ▪  Az egészségmegőrzés nemcsak az idősek körében fontos, hanem a társadalom minden rétegében. Sajnos a térségre a megelőzés helyett
 Probléma/
          a betegségek utólagos kezelése, a gyógyítás jellemző, és nem fordítva. Az egészségügyi problémák tehát alapvetően két okból adódnak:
 lehetőség
          egészségtelen életmód és lelki eredetű problémák. Ez azért kiemelten fontos, mert az egészséges életmód elterjesztésével, folyamatos
          mentális gondozással az inaktívak száma a jövőben csökkenthető lenne. Ahhoz, hogy hosszú távon ez megforduljon és a prevenció
        ▪  kerüljön előtérbe különböző egészégmegőrző és társadalmi befogadást segítő programok indítására van szükség.
          Program az egészségmegőrzés érdekében
 Megoldási
        ▪  - a közösségi együttlét változatos formáinak biztosítása,
 javaslat
        ▪  - a jó vagy viszonylag kedvező egészségi állapot megőrzéséhez szükséges prevenciós kompetenciák elsajátítása,
        ▪  - a tudatos életvitel formálása,
        ▪  - a kézművesség, mint művészetterápia-, egészségügyi gyógyító lehetőség, társadalmi kohéziót erősítő civil szervezetek programjainak és
          partnerségének fejlesztésére

        ▪  Egészségre nevelő és és szemléletformáló életmódprogramok elterjedése a térségben. A lakosok egészségügyi állapota 10%ban javul.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  TAMOP - 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  204
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 43/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-20 Sorszám: 4099
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    2000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               205
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 44/66 Kód: ÉA-57-SzF-3-03 Sorszám: 7117
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Életesélyt növelő komplex programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A térség lakosságának jövedelmi viszonyait tekintve az akcióterület a megyén belül is rendkívül súlyos mutatókkal bír. A magas
 adottság      munkanélküliség és alacsony iskolázottság mellett a mély szegénység jellemzi a területet. Egész családok és generációk nőnek fel a
          munkanélküliségben.


        ▪  A munkanélküliségben állandósult családok nehezen találják meg a visszavezető utat a munka világába, a munkábajárás állandóságából
 Probléma/
          és biztonságából kikerülve életvitelük rendszertelenné válik, elveszítik kapaszkodóikat. További, és talán ennél is súlyosabb probléma az,
 lehetőség
          hogy ezekben a családokban felnövő gyermekek a szülői mintát követve reprodukálják a problémákat. Ez a folyamat csak úgy állítható
          meg, hogy a mindennapi élet munkavégzés, rendszeres tevékenység folytán rendszert és kötelezettsége
        ▪  A terület mezőgazdasági jellegénél fogva lehetőség nyílik a magán, önkormányzati vagy bérelt, esetleg házi kerti területeken kézi
 Megoldási
          munkaerőt igénylő kisléptékű növénytermesztés vagy állatkihelyezés megvalósítására maximálisan egy család eltartására alkalmas
 javaslat
          földterület bevonásával egy főre vetítve. A napi rendszerességgel ellátandó munkát tanítással, valamint az értelmes, közvetlen haszonnal
          járó tevékenységgel motiválhatóak a programokban résztvevők. A program célja az önellátást elősegítő növénytermesztés, állattartás
          tevékenysége. Emellett a házi termelés lehetővé teszi az önkormányzati szociális és gyermekétkeztetés egészséges alapanyagokkal
          történő ellátását is foglalkoztatási programok keretében.

        ▪  A hátrányos helyzetű családok jövedelmi viszonyainak javulása, önellátó gazdaságok kialakulása. A program pozitív hatásai az 50 év feletti
 Várható
          nők, tartós munkanélküliek, romák életminőségének javulását eredményezhetik. A program eredményeként 100 család kap lehetőséget az
 eredmény
          önellátás megtanulására illetve a programot bevezető településeken a szociális és gyermekétkeztetés rendszerébe beépül az egészséges
          alapanyagok használata.

        ▪  Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   206
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 44/66 Kód: ÉA-57-SzF-3-03 Sorszám: 7117
         ▪  LEADER - Képzés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        250000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    250000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   8000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            54 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               207
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 45/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-03 Sorszám: 7135
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Életesélyt növelő komplex programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen lévő települések kb. 30%-ában a lakosság egy része telepszerű környezetben vagy közműellátottság hiányával küzdő
 adottság      településrészeken lakik. Az infrastruktúrahiány a lakóépületek alacsony komfortfokozatát, a meglévő rossz állapotát jelenti. A telepszerű
          létben a negatív minták sokszorozódása, a mély szegénységből adódó kilátástalanság és cselekvőképtelenség okozza azt az attitűdöt,
          amely generációkra kihatóan megakadályozza a jelen helyzetből történő kitörést. A problémák halmozott megjelenése tapasztalható pl.
          Ópályi, Uszka, Magosliget, Kispalád, Méhtelek stb.
        ▪  Ezek a hiányok súlyos állapotokat eredményeznek a települési környezetben, elsősorban a roma lakosság higiénés viszonyaiban.
 Probléma/
          Legnagyobb probléma a vezetékes ivóvíz hiánya, amely mind az egészséges vízfogyasztás, mind higiénés viszonyok szempontjából
 lehetőség
          jelentős. A vezetékes víz, és a hozzá kapcsolódó közmű hiánya nagyon komoly település egészségügyi problémákat vet fel, a fertőző
          betegségek keletkezésében és terjedésében fő szerepet játszik. Nincs olyan személyes szolgáltató hálózat, amely az alapvető életvezetési,
        ▪  életmód tanácsadást ellátná ott, ahol már nincs védőnői ellátás. Házak kialakításával, abban mosoda és mosdóhelyiségek, zuhanyzó,
          Otthon a családban - program. Az érintett településeken Életmód
 Megoldási
          irodahelyiség, valamint angol WC elhelyezésével szeretnénk hosszú távon elérni a higiénés viszonyok javítását. Az Életmód Házakban
 javaslat
          integráltan ”Családi tündérek” szolgáltatási feltételeinek kialakítása is megtörténik. A roma közösségekből induló, továbbtanuló, érettségizett
          fiatalok közül kiválasztódna egy-egy olyan fiatal, akik segítőként és tanácsadóként megjelennek a családokban. Alapvető életvezetési
          technikákat tanítanak, az egészséges életmód alapvető kritériumait, a személyes higiénia biztosításának szabályait mindezt úgy, hogy a
          családban barátként, segítőként jelennek meg. Helyet az Életmód Házakban kapnak, de tanácsadó tevékenységüket a családok
          otthonában is kifejtik. A családi tündérek foglalkoztatását munkaügyi támogatás forráskoordinációjával valósíthatjuk meg.
        ▪  Javul a lakosság egészségi és higiénés állapota, a Családi tündérek tevékenységének szolgáltatásaival kiegészülve egy újszerű komplex
 Várható
          szolgáltatást biztosít. Várhatóan a térségben 8-10 ilyen Életmód Ház alakul, amelynek eszközbeszerzése, kisléptékű infrastrukturális
 eredmény
          fejlesztése valósul meg, illetve 15 családi tündér indulhat útjára. A program pozitív hatást gyakorol az életminőségre, az egészséges
          életmód kialakítására, közvetve a közösség tagjainak kapcsolataira.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb
 ható
          kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   208
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 45/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-03 Sorszám: 7135
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        150000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    150000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   30000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               209
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 46/66 Kód: ÉA-57-SzF-4-03 Sorszám: 7130
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Életesélyt növelő komplex programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A térségben élő hátrányos helyzetű, roma családok gyermekei nem jutnak hozzá azokhoz a kulturális, szabadidős tevékenységekhez,
 adottság      amelyek a kortárscsoporthoz tartozó, a szolgáltatásokat könnyebben elérő fiatal. A szegény családból hozott minták, a jövedelmi helyzet, az
          iskolázottsági szint olyan problémákat vet fel, amely mind saját jövőjükre, mind a helyi közösségre hatással vannak és a köztük tátongó
          szakadék mélyülését eredményezik.

        ▪  A generációról generációra átörökölt problémák, a készségek és képességek hiánya hosszú távon kizárólag a gyermekekkel, a fiatalokkal
 Probléma/
          való foglalkozással enyhíthetők, vagy szüntethetők meg. Olyan életformák, életmódbeli minták bemutatása, ismeretek átadása, kulturális
 lehetőség
          tevékenységek segíthetik ezt a folyamatot, amely szervesen illeszthető életükbe, kultúrájukba, annak pozitív hozadékaival erősíti az
          identitástudatot.
        ▪  Megoldási javaslatunk a hátrányos helyzetű fiatalok kulturális, szabadidős, egészséges életmódot népszerűsítő programjai, úgy mint:
 Megoldási
        ▪  -      Cigány művészeti műhelyek, iskolák indítása, feltételeinek megteremtése.
 javaslat
        ▪  -      Tájoló program - Igény a kultúrára, melynek a keretében színvonalas, értéket képviselő színházi előadások, produkciók, zenei
          előadások térségben történő bemutatása, vagy színházlátogatások szervezése történik.
        ▪  -      Életmód táborok,térségben történő szervezése, lebonyolítása hátrányos helyzetű fiatalok számára.        ▪  A javaslat eredményeként legalább 30 program valósul meg. A hátrányos helyzettel küzdő fiatalok a programban való részvételükkel
 Várható
          értékkel bíró szabadidős tevékenységeken keresztül az életmódukat/életvezetésüket pozitívan befolyásoló ismereteket, készségeket
 eredmény
          sajátíthatnak el. Ezen tudás gyakorlati hasznosítása során közvetlen környezetükre is hatással lesznek, alternatívát nyújthatnak az eddigi
          életvitellel szemben. Feltétlenül hatással van az életminőség javulására, az értéket képviselő kulturálódási lehetőségek kiszélesítésére. A
          kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásban az esélyegyenlőségi elvek érvényesülnek.
        ▪  Infrastruktúra fejlesztés (20%), Eszközbeszerzés (20%), Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
 Támogat-
          elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    210
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 46/66 Kód: ÉA-57-SzF-4-03 Sorszám: 7130
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        100000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    100000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   20000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            9 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               211
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 47/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-11 Sorszám: 4122
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

 Helyzet/    ▪  Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a lakosság, különösen az aprófalvakban élők számára nem, vagy nem megfelelő minőségben
 adottság      biztosított, a közoktatás és az országos könyvtárhálózat elemei a települések többségében megtalálhatók, melyek állapota főként a
          falvakban jellemzően rossz, szolgáltatásaik pedig szórványosak. A települések különösen a fehérgyarmati térségben távol fekszenek a
          központtól, alapvető szolgáltatási hiányokkal küzdenek.

        ▪  A nehezen elérhető, alacsony lakosságszámú kistelepüléseken az alapvető szolgáltatások nehezen elérhetőek, nem jelennek meg a
 Probléma/
          településen. Azonban a szolgáltatások egy része gépkocsival bevihető, vagy a lakosság elvihető a szolgáltatások helyszínére.
 lehetőség


        ▪  A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, kistérségi közlekedés létrehozása esetében támogatható új gépjármű beszerzése, továbbá a
 Megoldási
          szolgáltatáshoz illeszkedő további felszerelésekkel, eszközökkel történő ellátsa.
 javaslat
        ▪  50 gépjármű megvásárlása kerülhet sor 2013-ig, amely egyrészről a meglévő tanya-, illetve falugondnoki szolgálatok gépjármű beszerzését
 Várható
          oldja meg, valamint új szolgáltatások elindítását teszi lehetővé, ezzel is biztosítva az esélyegyenlőségi szempontból fontos
 eredmény
          szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítését, valamint ahátrányos helyzetű lakosság támogatását. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                212
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 47/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-11 Sorszám: 4122
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1422764 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1422764 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               213
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 48/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-19 Sorszám: 4098
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

 Helyzet/    ▪  Egészségügyi szempontból vizsgálva a térség lakosságát szomorú képet kapunk. A mozgáshiány, a stressz, a kiúttalanság és állandó
 adottság      egészségügyi problémák jellemzik. Szinte általános a magas vérnyomás, agyvérzés, cukorbetegség, érelmeszesedés, szívroham. A rossz
          egészségügyi állapotból következik, hogy magas a rokkantnyugdíjasok száma.


        ▪  A falvakban az orvosi rendelők állapota leromlott, eszközeik elavultak. Sok esetben nem rendelkeznek állandó orvosi felügyelettel, hanem
 Probléma/
          hetente egy vagy két alkalommal rendel az orvos. Az alapszolgáltatásokon kívül pedig egyéb egészségmegőrzéssel kapcsolatos
 lehetőség
          feladatokat nem tudnak ellátni: pl. fogorvos, gyermekorvos.

        ▪  Az önkormányzati alapfeladatok és egészségügyi rehabilitációhoz ellátásához kapcsolódó fejlesztések támogatása:
 Megoldási
 javaslat
        ▪  Legalább 10-15 új orvosi rendelő, mely a mai kor elvárásainak megfelelő épülettel és eszközökkel rendelkezik.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  214
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 48/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-19 Sorszám: 4098
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    900000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               215
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 49/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-22 Sorszám: 4096
Prioritás: A hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése
Intézkedés: Hátrányos helyzetű csoportok önszerveződésének, érdekképviseletének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Szatmári Helyi Közösséget alkotó mindhárom kistérség az országos besorolás szerint a halmozottan hátrányos területek közé tartozik,
 adottság      így annak összes lakosa a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolható. A térséget a magas munkanélküliség és kényszervállalkozások
          jellemzik. Az oktatás terén pedig hiányszakmák alakultak ki. Bár a térségben több civil szervezet működik, a mai napig kevés azoknak a
          száma, akik a hátrányos helyzetű emberek számára nyújtanak olyan szolgáltatásokat, melyek a munkaerőpiacra való visszatérésüket
          segítenék elő.
        ▪  A hátrányos réteggel (pl. romák, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40 év feletti
 Probléma/
          álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalok, tartósan munka nélkül lévők, gyermekvédelmi intézményekben
 lehetőség
          felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók stb.) foglalkozó civil szervezetek munkájának legnagyob akadálya az, hogy nem rendelkeznek
          megfelelő infrastrukturális ellátottsággal, s azt önerőből képtelenek megoldnai. Fő cél a hátrányos helyzetű lakosok számára szolgáltatást
        ▪  Civil szervezetek működésének helyet hátterének fejlesztése.
          nyújtó civil szervezetek infrastrukturálisbiztosító, nem lakás célú épületek, létesítmények kialakítása (építése, felújítása, bővítése,
 Megoldási
          átalakítása).
 javaslat
        ▪  A fejlesztés hatására legalább 5 civil szervezet háttérintézményének támogatására kerülhet sor.
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 216
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 49/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-22 Sorszám: 4096
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        250000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    225000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR   ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               217
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 50/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-17 Sorszám: 4117
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések ösztönzése, identitástudat erősítése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A térség gazdasági inaktivitásával összefüggésben egyre nagyobb a szegénység, a halmozottan hátrányos helyzetű családok és emberek
 adottság      száma folyamatosan nő, a munkanéllküliségi ráta eléri a 17%-ot. Az elvándorlást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a magasabb képzettségű
          szakemberek távoznak a térségből. Ez is azt eredményezi, hogy az itt élő lakosság túlnyomó többsége általános iskolai végzettséggel
          rendelkezik, vagy még azzal sem, egy kisebb része szakképzettséggel és csupán 4 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet, ami jóval az
          országos átlag alatt van.
        ▪  Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők nem tudnak szakmát tanulni és nehezebben helyezkedhetnek el, megtalálható az
 Probléma/
          analfabetizmus is, amely lényegesen rontja a hátrányos helyzetűen életesélyeit. Ezenkívül jellemző, hogy nem piacképes szakmával
 lehetőség
          rendelkeznek az itt élők és a megújulási hajlandóságuk is alacsony. Ezek a tényezők mind azt eredményezik, hogy benn ragadnak a
          munkanélküliségben.
        ▪  Általános iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek szakképzésre való felkészítése, felzárkóztatása, az adott szakmához szükséges
 Megoldási
          kompetenciák elsajátítása.
 javaslat
        ▪  Érettségivel rendelkező szakképzetlen felnőttek szakképzése.
        ▪  Elavult szakmákkal rendelkezők esetében új szakképesítés megszerzése .
        ▪  Mentorálás, a programmal kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés
        ▪  Képző intézmények és a támogatott képzési programok szakmai és minőség ellenőrzése.

        ▪  Legalább 500 fő új szakmát tanul, szakképesítést szerez, és a résztvevők felének sikerül elhelyezkednie, ezáltal kikerülnek a
 Várható
          munkanélküliségből.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  TAMOP - 2. prioritás - Az alkalmazkodóképesség javítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 218
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 50/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-17 Sorszám: 4117
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               219
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 51/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-18 Sorszám: 4119
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések ösztönzése, identitástudat erősítése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A közösség területén 3 város található, melyből kettő kistérségi központként is funkcionál. Fehérgyarmat esetében 3 középfokú oktatást
 adottság      végző intézmény található,Csengerben 1 és Nagyecseden 1, valamint a közösség területéhez nem tartozó, de arra hatást gyakorló
          Mátészalkán 2. A szakképzési struktúra azonban átfedéses és emellett léteznek olyan speiális hiányszakmák, amelyek képzése nem
          megfelelő

        ▪  A szakképző intézmények széles képzési kínálata mellett a térségben letelepedett cégek szakemberhiányt jeleznek bizonyos területeken.
 Probléma/
          Emellett a munkanélküliek nagy része nem piacképes szakmával rendelkezik, így nehezen tud elhelyezkedni. Egyszerre van tehát jelen a
 lehetőség
          térségben a munkaerőhiány és a munkaerő fölösleg.

        ▪  A TISZK-ket alkotó székhely iskolák és tagintézményeik, valamint a központi képző helyek infrastruktúra fejlesztésére.
 Megoldási
        ▪  A gyakorlati képzőhelyek korszerűsítése, infrastrukturális feltételeinek javítása, eszközbeszerzés, az elméleti oktatás színhelyéül szolgáló
 javaslat
          épületek korszerűsítése, felújítása.
        ▪  Az intézmények szakképzési feladatellátáshoz használt infrastruktúra fejlesztése.
        ▪  Olyan szakmák újraélesztése, melynek a gazdasági szféra területén van kereslete, s ezáltal a szakmunkások el tudnak majd helyezkedni, s
 Várható
          javul a térség foglalkoztatottsági rátája. A térségben legalább 1 működő TISZK jön létre.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  TIOP - 1. prioritás - Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    220
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 51/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-18 Sorszám: 4119
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        4000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    4000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               221
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 52/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-14 Sorszám: 4242
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Szükségletalapú képzések támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség alapvetően mezőgazdasági terület és a lakosság nagy aránya is mezőgazdasági tevékenységet végez.A
 adottság      termelők képzettsége alacsony, az információs rendszerük és az érdekképviseleti rendszerük nem megfelelő. A bio- és ökogazdálkodás
          még nem elterjedt, többnyire erős vegyszerezésű területek.


        ▪  A termelők nem ismerik a legújabb eljárásokat, környezetbarát technológiákat, nincs megfelelő információáramlás köztük.
 Probléma/
 lehetőség


        ▪  Általános gazdálkodói információs szolgálat kiépítése, tájékoztatási tevékenység, szükségletalapú speciális képzések kidolgozása,
 Megoldási
          lebonyolítása, folyamatos szaktanácsadási tevékenység biztosítása a mezőgazdasággal foglalkozók részére különösen a környezetbarát
 javaslat
          technológiák alkalmazásának tekintetében.
        ▪  Legalább 1 teljes területre kiterjedő gazdálkodói hálózat kiépül, legalább 5000 fő képzése megtörténik és legalább 15000 ügyfél részesül
 Várható
          tanácsadási szolgáltatásban. Ezek a tevékenységek generálják a környezetkímélőbb gazdálkodási formák elterjesztését, értéknövelést és
 eredmény
          ezáltal fejlődést a mezőgazdaság területén. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 111 Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  222
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 52/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-14 Sorszám: 4242
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    2000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               223
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 53/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-07 Sorszám: 4227
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Szükségletalapú képzések támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség területén a megyei 11,1%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemző,
 adottság      amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az adatokból látszik, hogy jelentős foglalkoztatási gondokkal küzd a térség. Ehhez társul
          az, hogy a képzettség, szakképzettség nincs összhangban a piaci követelményekkel, igényekkel. Az alacsony iskolai végzettségű
          munkanélküliek száma jelentős, mobilitásra kevésbé hajlamosak. A szakképzettség tekintetében nem a piacképes szakmák dominálnak.

        ▪  A térség jelentős mozgósítható humánerőforrás-potenciállal rendelkezik, ez azonban jelenleg a munkanélküliek számában jelenik meg,
 Probléma/
          mivel alacsony és nem piacképes szakképzettséggel nehéz az elhelyezkedés, nem elégítik ki a vállalkozások munkaerőforrás-igényét.
 lehetőség
          Emmellett probléma, hogy a munkanélküliség tartóssá válása következtében fellépő változásokat nehezen tolerálják, nem jellemző a
          szakmai megújulás, rögzül a munkanélküli életforma a rendszeres életmód megszakadásával.
        ▪  A vidéki térségekben élők ismereteinek, információinak és készségeinek fejlesztése:
 Megoldási
        ▪  - a vidéki és az agroturizmushoz kapcsolódó képzések,
 javaslat
        ▪  · a kulturális és a természeti örökség megóvásával és fenntartható
        ▪  hasznosításával kapcsolatos képzések,
        ▪  · az alapszolgáltatások vonatkozásában innovatív, helyi megoldások
        ▪  elindításához és m ködtetéséhez kapcsolódó képzések a gazdasági szereplők
        ▪  számára,tájékoztató-bemutató programok a III. tengely egyes intézkedéseivel
        ▪  kapcsolatban,
        ▪  A résztvevő gazdasági szereplők és a támogatott tevékenységek száma 5000 fő, a képzéseket sikeresen elvégzők száma 4000 fő, akik
 Várható    ▪  · Helyi gazdasági hálózatok kifejlesztésére irányuló képzések a helyi
          esélyt kapnak a gazdaságfejlesztési programban foglalt fejlesztő intézkedésekben való részvételre, a gazdaságban való elhelyezkedésre.
 eredmény    ▪  vállalkozásokkal történő együttműködésre alapozva (helyi termékek
        ▪  forgalomba hozatala).
        ▪  · Vidékfejlesztési kezdeményezések bevezetése (vidékfejlesztési bemutató
        ▪  gazdaság/udvar).
 Támogat-    ▪  · A helyi önkormányzatokkal a szolgáltatásnyújtás és a közös kezdeményezések
 ható      ▪  terén szorosan együttműködő gazdasági szereplők számára szervezett képzések.
 tevékeny-   ▪  · A gazdasági szereplők számára a III. tengely egyes intézkedéseihez kötődő
 ségek     ▪  általános projekt-menedzsment Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 224
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 53/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-07 Sorszám: 4227
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1000000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1000000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               225
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 54/66 Kód: ÉA-57-SzF-4-04 Sorszám: 7082
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Közösségi folyamatok ösztönzése, közösségi programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség által lefedett térség területe többszörösen hátrányos helyzetű, társadalmilag elmaradott térség. A térségben a
 adottság      kisközösségek, a közösségi csírák szinte minden településen megtalálhatók. A helyi közösségek nem rendelkeznek infrastruktúrával,
          eszközeik elavultak, cselekvési programjaik forráshiányosak.


        ▪  A helyi közösség fejlesztése a település, a térség fejlesztéseinek befogadásához, önálló fejlesztések generálásához elengedhetetlenül
 Probléma/
          szükséges. A meglévő közösségi értékekre alapozott programokkal jelentős mértékben növelhető a térség fejlesztési potenciálja.
 lehetőség
          Cselekvési program nélkül nem valósulhat meg hatékony érdekérvényesítés, önszerveződés.

        ▪  Tartalma a közösségek közötti összefogáson alapuló programok, rendezvények, közösségfejlesztő akciók megvalósítása. "Élesztő-kovász"
 Megoldási
          emberek segítségével helyi cselekvések, közösségfejlesztési programok megvalósításához szükséges eszköz beszerzések,
 javaslat
          közösségfejlesztési szakértő igénybevételével egy folyamat generálása,indítása amelynek célja a helyi, önműködő közösségek kialakulása.
        ▪  25-30 helyi közösség erősödik meg, valósítja meg programjait. Felértékelődnek a helyi kulturális értékek. A társadalom tagjainak
 Várható
          együttműködési készsége a társadalmi kohézió erősödését eredményezi. A helyi közösségek tagja a települések összlakossága, így
 eredmény
          érvényesülhetnek az esélyegyenlőségi elvek, a közösségi részvétel. A közösségi programok megvalósítása a vidék elnéptelenedési
          folyamatát és elidegenedését hivatott megakadályozni.

        ▪  Infrastruktúra fejlesztés (tereprendezés, stb.) (20%), Eszközbeszerzés (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007
 Támogat-
          FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  226
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 54/66 Kód: ÉA-57-SzF-4-04 Sorszám: 7082
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        150000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    150000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   8000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            33 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               227
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 55/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-04 Sorszám: 7106
Prioritás: Humánerőforrás- és közösségfejlesztés
Intézkedés: Közösségi folyamatok ösztönzése, közösségi programok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Szatmári térség kivétel nélkül hátrányos helyzetű településekből áll. A településeken, főként a falvakban egyetlen szervezőerőnek az
 adottság      önkormányzat számít, elenyésző mértékben a civil szervezetek. Ezeken a településeken sok esetben a közélet egyetlen színtere a helyi
          kocsma.


        ▪  Elvész a települések múltjának számtalan darabja. A közöny, az igénytelenség miatt nem alakul ki a közösségi összetartás. Az egyének
 Probléma/
          elmagányosodása azonban nyomasztólag hat, új igények mutatkoznak, a közösség élménye egyre meghatározóbbá válik. A
 lehetőség
          közösségépítéshez szükséges készségek, valamint a közösségi tér egyelőre hiányoznak, vagy infrastruktúrájuk leromlott. Kevés és hiányos
          a civil közösség, ezért a hátrányos helyzetű lakosok érdekei is háttérbe szorulnak, nem ismerik az összefogás előnyeit.
        ▪  Magocskák születése és fejlődése. Adott településen animátorok, közösségfejlesztők segítségével felkutatni a létrejövő új közösségek
 Megoldási
          magjaiként, kovászembereiként számba jöhető személyeket. A megtalált magocskákkal közösen feltérképezni a település múltjában rejlő
 javaslat
          értékeket, melyekre a helyi közösség szervezhető. A térség magocskái részére kezdő közösségi tevékenységeihez a legszükségesebb
          eszközfeltételek, úgynevezett magház létrehozása, valamint kismértékű infrastrukturális fejlesztéssel történő támogatás valósul meg. A
          fejlesztés előfeltétele, hogy közösségfejlesztő bevonásával fejlesztési folyamat legyen az előzménye, vagy a projekt keretében
          kapcsolódjon az infrastrukturális fejlesztéshez a folyamat elindítása. A megoldási javaslat egyik kiemelt területe a hátrányos helyzetű
          társadalmi csoportok érdekérvényesítésére létrejött szervezetek erősítése.
        ▪  20-25 "magocska" jön létre a szükséges feltételekkel. Közösségi kohézió és identitás erősödik, a falvak közösségének megtartó képessége
 Várható
          javul. A kisközösségek minden tagja egyenlő mértékben férhet hozzá a kialakult szolgáltatáshoz, vehet részt a "magocskák"
 eredmény
          tevékenységeiben, így az esélyegyenlőségi kritériumok teljesülnek. A program fenntarthatóságát a kisléptékű fejlesztés, a helyi erőforrások
          nagymértékű igénybevétele biztosítja.

        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb
 ható
          kiadások (12%)
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  228
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 55/66 Kód: ÉA-57-SzF-1-04 Sorszám: 7106
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        80000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    80000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   8000 EUR   ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak            100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            17 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               229
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 56/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-11 Sorszám: 4263
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Nemzetközi gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítása, támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés

 Helyzet/    ▪  A Szatmár helyi közösség földrajzi területe Romániával és Ukrajnával határos. Korábbi gazdasági központjaink a Trianoni határrendezés
 adottság      után átkerültek ebbe a két szomszédos országba. ( Szatmárnémeti, Beregszász és Nagyszőllős) A trianoni idők előtt átjárhatóak voltak az
          oktatási intézmények, közös volt a terület vasút hálózata, úthálózata, piacai, stb


        ▪  A terület perifériális helyzeténél fogva a fejlődés lelassult, s ehhez hozzátársult az infrastruktúrális fejlődés elmaradása, lassulása és
 Probléma/
          néhány területen teljesen megszüntek felszámolódtak a határon átnyúló területi összeköttetések. ( Vasút, utak, hidak)A korábban meglévő
 lehetőség
          közös infrastruktúrák rossz állapotba kerültek, más funkciót kaptak.

        ▪  Annak érdekében , hogy a terület bezártsága megszűnjön, és megnyíljanak a lehetőségek a határmentiség pozitív hatásainak
 Megoldási
          érvényesülésére közös fejlesztési programok valósulhatnak meg: Fejlesztésekhez szüksége megalapozó dokumentumok, tervek
 javaslat
          megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Infrastruktúra építése, úthálózat, kerékpárút, kisléptékű vasúti fejlesztések, közös
          alapszolgáltatási infrasturktúrális fejlesztések.
        ▪  A program megvalósítása során előreláthatólag 20-30 megvalósíthatósági tanulmányon alapuló komplex fejlesztési kiviteli terv,
 Várható
          megvalósuló infrastruktúra jön létre annak érdekében hogy a térség gazdaságfejlesztése elindulhasson. A program forrása Az ETE
 eredmény
          (Európai Területi Együttműködések) program. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  230
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 56/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-11 Sorszám: 4263
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2500000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    2250000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               231
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 57/66 Kód: ÉA-57-GF-B-09 Sorszám: 4237
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Nemzetközi gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítása, támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár helyi közösség földrajzi területe Romániával és Ukrajnával határos. Egységes táji környezet jellemzi a földrajzilag egybefüggő
 adottság      területet. Korábbi gazdasági központjaink a Trianoni határrendezés után átkerültek ebbe a két szomszédos országba. ( Szatmárnémeti, és
          Beregszász, Nagyszőllős). A területek turisztikai vonzerővel önállóan is bírnak, de nagy turisztikai attrakcióval nem rendelkeznek. A
          turisztikai területen az együttműködések száma csekély.

        ▪  A területek önálló adottságai felértékelődhetnek, összeadódhatnak ha azokat közös turisztikai programcsomagként kínáljuk.A területen a
 Probléma/
          turisták itt tartózkodását jelentős mértékben növelhetjük a látnivalók kínálatának bővítésével, a programok szélesítésével.A turisztikai
 lehetőség
          együttműködésekben meglévő kínálatunkat szélesíthetjük, a kínálat bővülhet. Határon átnyúló turisztikai útvonalak eddig nem kerültek
          kialakításra, de a turizmus igényeinek sokszínűsége ezt szükségessé teszik.
        ▪  Szükséges a határon átnyúló turisztikai programkínálat létrehozása, közös marketing, közös rendezvények programok, a meglévő kínálat
 Megoldási
          összehangolása.Az ehhez szükséges működési feltételek megteremtése, a közös elérhetőség biztosítása.
 javaslat
        ▪  Előreláthatólag 10-15 komplex turisztikai programcsomag kialakítása tervezhető, a működtetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása
 Várható
          mellett. A fejlesztés az ETE (Európai Területi Együttműködések)program forrásaiból támogathatóak.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  232
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 57/66 Kód: ÉA-57-GF-B-09 Sorszám: 4237
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1500000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    750000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               233
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 58/66 Kód: ÉA-57-GF-B-08 Sorszám: 4216
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Nemzetközi gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítása, támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár mint földrajzi, történelmi terület áthúzódik Románia és Ukrajna mai területére. Korábbi gazdasági központjaink a Trianoni
 adottság      határrendezés után átkerültek a két szomszédos országba. (Szatmárnémeti, Beregszász és Nagyszőllős) A trianoni idők előtt átjárhatóak
          voltak az oktatási intézmények, közös volt a terület vasút hálózata, úthálózata, piacai, stb. Az üzleti kapcsolatok, kiterjedtek, napi szinten
          működőek voltak, hiszen a termelők, vállalkozók árut értékesítettek a gazdasági központokban, illetve árut szereztek be.

        ▪  A határ miatt ezek a kapcsolatok fellazultak, megszűntek. Az európai unió kínálta lehetőségekkel a kapcsolatok az üzleti szférában újra
 Probléma/
          éledtek, fejlődésnek indultak. A jelen folyamatai azt mutatják, hogy Románia EU csatlakozásával ezek a gazdasági központok újra
 lehetőség
          felélénkülnek és hazánk határait átlépve ott alakulnak ki, erősödnek meg.

        ▪  Annak érdekében, hogy ezekre az együttműködésekre a terület gazdasági fejlesztése épülhessen és a határmenti térségek ezen központok
 Megoldási
          közelségének előnyeit érezhessék, szükséges az együttműködés erősítése, az együttműködéshez szükséges infrastruktúra kiépítése,
 javaslat
          rendezvények, vásárok, közös marketing fejlesztések megvalósulása.
        ▪  Az egybefüggő Szatmári terület jövőbeni együttműködése kiváló piaci lehetőségeket rejt magába. Előreláthatólag 50 ,hosszú távon
 Várható
          megalapozott együttműködés, valamint 4-5 üzleti együttműködési centrum alakul ki. A támogatás forrása az ETE (Európai Területi
 eredmény
          Együttműködési) programok. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     234
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 58/66 Kód: ÉA-57-GF-B-08 Sorszám: 4216
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1200000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    600000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               235
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 59/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-26 Sorszám: 4277
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Természet-és környezetvédelmi együttműködések kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

 Helyzet/    ▪  A Szatmár helyi közösség földrajzi területe Romániával és Ukrajnával határos. Korábban a terület azonos igazgatása miatt azonos
 adottság      természeti és környezetvédelmi irányítás alá tartozott. A Szatmári közösség természeti és környezeti értékeinek megóvása elképzelhetetlen
          a határon átnyúló együttműködések nélkül, hiszen vizeink a határontúl erednek, az ottani terület használat hatást gyakorol az itteni
          bioszférára.

        ▪  A határ mindkét oldalán ritka természeti értékek találhatóak , ezeknek megóvása védelme nemcsak a térség hanem az országok, az
 Probléma/
          európai unió érdeke is. Önálló természeti környezeti adottságaink felértékelődhetnek, összeadódhatnak és ha azokat közös turisztikai
 lehetőség
          programcsomag részeként láthatóvá tesszük hozzájárulhatunk a fenntartható gazdasági fejlődéséhez térségünknek

        ▪  Közös monitoring, jelző rendszerek, természetvédelmi őrszolgálatok, közös naturparkok létrehozása működtetése mellyel értékeink
 Megoldási
          megóvhatóak és láthatóvá tehetőek.Az ezekhez szükséges együttműködési feltételek, programok kialakítása fejlesztése.
 javaslat
        ▪  5-8 komplex csomag kialakítása a működtetéshez, programok megvalósításához szükséges infrastruktúrával.Értékeink megóvása, a
 Várható
          természettudatos gazdálkodás elterjesztése.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                236
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 59/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-26 Sorszám: 4277
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2200000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1980000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               237
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 60/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-21 Sorszám: 4287
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Nemzetközi tapasztalatok megismerése, adaptálása
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Szatmár helyi közösség földrajzi területe Romániával és Ukrajnával határos. A trianoni határrendezésnek köszönhetően a korábban
 adottság      egységes terület határok által szabdalttá vált elszakítva egymástól a közösségeket szétszakítva a családokat, a rokonokat.A határ
          nehézkessé tette a kapcsolattartást, az emberek között is.


        ▪  A nehézségek ellenére megőrződtek ezek a kapcsolatok, és az európai uniós határok kiterjesztésével különösen a Romániai területeken
 Probléma/
          élőkkel nyitottá és intenzívvé váltak . A kárpátalján élőkkel is megtörtént a kapcsolat felvétel, az intenzitása mérsékeltebb. A
 lehetőség
          gazdaságfejlesztéshez elengedhetetlenül fontos az emberek, személyek közötti együttműködés szintje, a közös gondolkodás az itt élők
          sorsának jobbra fordításáb
        ▪  Találkozók, rendezvények, testvértelepülési programok, kulturális , sport és egyéb csoportok közötti együttműködés. Cserelátogatás,
 Megoldási
          üdültetés. Tapasztalacserék.
 javaslat
        ▪  100-120 program valósul meg, és ezáltal erősödik a társadalmi és szociáli
 Várható
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                238
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 60/66 Kód: ÉA-57-SzF-B-21 Sorszám: 4287
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        500000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    450000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR   ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               239
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 61/66 Kód: ÉA-57-SzF-6-01 Sorszám: 7076
Prioritás: Nemzetközi területi együttműködések
Intézkedés: Nemzetközi tapasztalatok megismerése, adaptálása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A térség közvetlenül két országgal határos,a települések, több, más országbeli testvértelepüléssel is rendelkeznek. A vidékfejlesztés
 adottság      területén azonban igazán szoros, tapasztalatokra építő hálózatok, napi kapcsolatok nem jellemzőek még a hasonló adottságú területek
          szereplői között sem.


        ▪  A települési kapcsolatok nem minden esetben töltik be a szoros együttműködés funkcióját, és ahol betöltik, az is jellemzően a közvetlen
 Probléma/
          határos országokkal való kapcsolatra jellemző. Az EU-s és EU-n kívüli hasonló adottságú területek fejlesztésével kapcsolatos
 lehetőség
          együttműködés, hálózatok, napi szintű kapcsolatok nem alakultak ki, ezért a külföldi tapasztalatok kevés része hasznosul a térségben. Nem
          készült ezzel kapcsolatosan megfelelő szakkönyv, vagy tanulmány, hozzáférhető közös tudásbázis. Transznacionális programok
        ▪  megvalósulása csekély, vagy nincs. együttműködés elősegítése EU-n belül és kívül, térségek közötti és nemzetközi tapasztalatcserék,
          A hasonló adottságú területek közötti
 Megoldási
          hálózatok létrehozása, közös tudásbázis és elérhető szakkönyvtár létrehozása révén. A közös javaslat célja, közös projektek generálása,
 javaslat
          közösen működtetett szervezetek létrehozása a megoldás.
        ▪  Legalább 5 tapasztalatcsere megvalósul, vidékfejlesztési módszertanokat, legjobb példákat összegyűjtő és elérhetővé tevő szakmai
 Várható
          kiadvány jön létre, legalább 1 vidékfejlesztési hálózati együttműködés kialakul.
 eredmény        ▪  Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. §
 Támogat-
          alapján elszámolható egyéb kiadások (12%)
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  240
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 61/66 Kód: ÉA-57-SzF-6-01 Sorszám: 7076
         ▪  LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        110000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    100000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   20000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            9 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               241
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 62/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-13 Sorszám: 4121
Prioritás: Szatmári kosár
Intézkedés: Szatmári többfunkciós központ kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A szatmári térségben, különösen a kistelepüléseken élők számára nem, vagy nem megfelelő minőségben biztosított az egyes
 adottság      szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hiszen jelentős részükben nem találhatóak meg a helyiek által birtokba vehető, modern, korszerű,
          közösségi és szolgáltató, közüsségi funkciókat ellátó épület, vagy ha létezik is ilyen, annak állapota romos, lepusztult. Sok esetben az
          iskolaösszevonások révén pedig kihasználatlan iskolaépületek találhatóak a területen.

        ▪  Az alapvető probléma a kistelepüléseken, hogy azok az alapszolgáltatások skálája és minősége nem megfelelő, valamint az ezeknek helyet
 Probléma/
          adható épületek állapota rossz. Lehetőség viszont, hogy üres, vagy már más funkcióval is feltöltött épületekkel rendelkeznek a települések,
 lehetőség
          amelyek alkalmasak ezeknek a funkcióknak az ellátására.

        ▪  Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató terek kialakítása: adminisztratív szolgáltatások; kulturális, kommunikációs és rekreációs
 Megoldási
          szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; szociális szolgáltatások; az ezekhez szükséges belső felújítás, épületkorszerűsítés építési
 javaslat
          költségei, gépek, berendezések üzemképes állapotba hozatalának beszerzési költségei, területrendezés, parkosítás költségei, általános
          kiadások: mérnöki, szakértői és tanácsadói díjak, a projekthez kapcsolódó oktatás, humánerőforrás-fejlesztés költségei
        ▪  Várhatóna kb. 10 db IKSZT jön létre, amelyek hálózati összeköttetésben állnak a Szatmár Házzal és ezáltal egymással, így a térség
 Várható
          lakosságának szolgáltatásokkal való ellátását meg tudják szervezni kiegészítve a már meglévő szolgáltatóhelyek és egyéb multifunkciós
 eredmény
          intézmények összefogásával. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   242
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 62/66 Kód: ÉA-57-SzF-A-13 Sorszám: 4121
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2032520 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1829268 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               243
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 63/66 Kód: ÉA-57-GF-1-02 Sorszám: 7069
Prioritás: Szatmári kosár
Intézkedés: Szatmári többfunkciós központ kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A Szatmár Helyi Közösség területe szolgáltatáshiányos, nem rendelkezik olyan szükségleteknek és igényeknek megfelelő többfunkciós
 adottság      szolgáltatóhellyel, amely térségi feladatokat lát el. Hiányzik a fejlesztéshez, tervezéshez szükséges objektum és a humánerőforrás
          működtetéséhez szükséges infrastrukturális háttér. Nincsenek a térségben képzőhelyek, melyek a Leader-programhoz kapcsolódó, a
          képzések típusához illeszkedő és azoknak megfelelően felszerelt és szükségletek szerint kialakított képzések számára helyet ad.

        ▪  Ezek hiányában nem indulhatott meg a közösségek igazi fejlődése, mivel hiányoztak annak mozgató rugói és kohói. Hiányzik az a projekt
 Probléma/
          fejlesztő központ, amely helyt ad a térség fejlesztésében, a projektek lebonyolításában közreműködő szakemberek, hálózatok számára.
 lehetőség


        ▪  Az akcióterületen működő, a HVS megvalósításához fűződő fejlesztőközpont létrehozása, mely egyszerre funkcionál vidék- és
 Megoldási
          projektfejlesztő, marketing-, termékfejlesztő- és minősítő központként, képzőközpontként, valamint a vidékfejlesztésben dolgozó hálózatok
 javaslat
          számára infrastrukturális háttérként. Az ingatlan a helyi közösség által lefedett 75 település számára szolgáltat, alapvetően nem települési,
          lakossági és mikrotérségi feladatokat ellátandó.
        ▪  1 többfunkciós szolgáltatóközpont létrejön. Mivel ez a tevékenység diplomás fiatalok foglalkoztatását, további képesítéseinek megszerzését
 Várható
          feltételezi, nő a humán erőforrás minősége, foglalkoztatási létszáma. A Szatmár Ház az akcióterület központi, elérhető településén jön létre.
 eredmény        ▪  Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. §
 Támogat-
          alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     244
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 63/66 Kód: ÉA-57-GF-1-02 Sorszám: 7069
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        200000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   200000 EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            1 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               245
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 64/66 Kód: ÉA-57-GF-A-02 Sorszám: 2865
Prioritás: Szatmári kosár
Intézkedés: Helyi termékfejlesztés támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A térségre a legjellemzőbb a mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar,mivel az akcióterület alapvetően mezőgazdasági jellegű.Ezt az
 adottság      őstermelők magas száma is hűen érzékelteti.Az aktív korú lakosságon belül magas azok aránya,akik mezőgazdasági termeléssel
          foglalkoznak,vagy ezen a területen alkalmazottak,még ha idényjelleggel is. Emellett a térségre jellemző a hagyományos mesterségek
          ismerete,a házi feldolgozási tevékenység,helyi termékek előállítása,a kézműves mesterségek gyakorlása.Különös tekintettel az
          esélyegyenlőség szempontjából kiemelt csoportokra(40 év feletti nők;romák;tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek.
        ▪  A mezőgazdasági termelésből származó bevételek szezonálisan ingadoznak, esetlegesek. A mezőgazdasági keresetek a szektorokat
 Probléma/
          összevetve a legalacsonyabbak, ezért kiegészítő jövedelemre van szükségük. Az egyedi helyi termék kidolgozásához, előállításához,
 lehetőség
          piacképessé tételéhez fontos az egyedi arculat kialakítása.

        ▪  Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, helyi termékek előállítása, Szatmári miniüzemek:
 Megoldási
        ▪  „non-Annex”) termékek feldolgozása;
 javaslat
        ▪  agroturizmus;
        ▪  kézműves tevékenység és műszaki szolgáltatások;
        ▪  szociális szolgáltatások;
        ▪  szabadidős tevékenységek;
        ▪  erdészeti faiskola létrehozása;
        ▪  megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek;
        ▪  Legalább 50 db gazdaság jön létre, amely új terméket vagy technológiát vezet be. Legalább 5 új helyi termék kerül kifejlesztésre és jut
 Várható    ▪  Támogatott tevékenységek:
          piacra. A kiegészítő tevékenység révén a mezőgazdasági termelők bevételi forrásainak csökken a szezonalitása, a helyben élők folyamatos
 eredmény    ▪  technológiai fejlesztés; A hátrányos helyzetű csoportok számára kiemelkedő lehetőséget nyújthat egyéni vagy közösségi vállalkozási
          jövedelemhez juthatnak.
        ▪  a beruházáshoz kapcsolódó szabadalom, engedély vagy gyártási technológia megvásárlása;
          tevékenységek folytatására.
        ▪  a beruházáshoz kapcsolódó marketingtevékenység;
        ▪  nem élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetése;
 Támogat-    ▪  Ajavaslat komplex projektet alkot a 4176, 2825, 2952, 2925-ös HPME-kkel.
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                246
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 64/66 Kód: ÉA-57-GF-A-02 Sorszám: 2865
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        2195120 EUR  ▪  Vállalkozások          50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1097560 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok          %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                           200 db  ▪  Természetes személyek      50%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               247
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 65/66 Kód: ÉA-57-GF-5-01 Sorszám: 7068
Prioritás: Szatmári kosár
Intézkedés: Térségi marketing kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A közösség által lefedett terület a Szatmár magyarországi területét szinte teljes mértékben lefedi. Egymástól elszigetelt, elhatárolt, szétszórt
 adottság      megjelenések tapasztalhatók a települések, a térség marketingtevékenységében. Az utóbbi években a marketingtevékenység ezen területe
          népszerűvé vált, de koordinációja és hatékonysága elmarad az elvárhatótól. A helyi termékek nem rendelkeznek egységes megjelenéssel,
          minőségi kritériumokkal.

        ▪  Szatmári arculatot identitást nem tükröző, egymástól függetlenül és szervezetlenül megjelenő, sok esetben kiforratlan és kidolgozatlan
 Probléma/
          települési megjelenések nem alkalmasak arra, hogy Szatmári hagyományok, táj, életérzés értékeit visszatükrözzék, bemutassák, mások
 lehetőség
          számára vonzóvá tegyék. A települési marketing minden település számára fontos, de annak minősége, hatékonysága, az információ
          tartalma fejlesztendő terület. A helyi termékek, szolgáltatások változatos minőségűek, így többféle megítélést szülhetnek az egységes jó
        ▪  Marketingeszközök, termékekkel fejlesztése:
          minőségű, márkázottszolgáltatásokszemben. települési, térségi leporellók egységes struktúrában történő elkészítése és megjelentetése,
 Megoldási
          kiadványok készítése, kiállításokon való részvétel támogatása. Szatmári termékértékesítő helyek marketingje, közös megjelenések
 javaslat
          támogatása, médiamegjelenések és reklámhordozók támogatása. A térség imázsának megjelenése. A pályázók részére a Szatmár Leader
          Egyesület biztosítja az egységes arculati elemeket, amelyeket kötelező alkalmazni minden marketing-elem esetében. Szatmár márkajelzés
          kialakítása, helyi termékminősítő rendszerek kiépítése, érdekképviseleti közösségek létrehozásának ösztönzése; védjegyoltalom az
          Európai Unió szabályai szerint.

        ▪  A "Szatmár arcának" megjelenése a települések egyéni jellegének, egyediségének megőrzése mellett, az egyes elemek hangsúlyos
 Várható
          megjelenítése, Szatmári márkajelzések kialakítása, a térség országon belüli és határon túli megismertetése. A térség értékeinek
 eredmény
          népszerűsítésével nő a térségben a vendégéjszakák száma, javul a helyi termékek forgalma, ismertsége. A páratlan természeti környezet
          bemutatása, annak megóvására és fenntartható használatára hívja fel a figyelmet.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    248
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 65/66 Kód: ÉA-57-GF-5-01 Sorszám: 7068
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        250000 EUR  ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    250000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek     100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   20000 EUR  ▪  Önkormányzatok         100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            24 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               249
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 66/66 Kód: ÉA-57-SzF-8-01 Sorszám: 7140
Prioritás:
Intézkedés:
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

 Helyzet/    ▪  A térség 3 kistérséget érint: Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai. A térségekben több tanulmány és koncepció készült: területfejlesztési
 adottság      koncepciók, turisztikai koncepciók, megvalósíthatósági tanulmányok, tanulmánytervek, stb. Hiányoznak azonban olyan funkcionálisan
          hasznosítható tanulmányok, amelyek olyan komplex programokat kezelnek, amelyek több támogatási célterületet érintenek illetve gyakorlati
          megvalósítást készítenek elő.

        ▪  A meglévő tanulmányok, fejlesztési tervek hasznosítása nem történik meg: „fiókban porosodnak”. Hiányoznak olyan tanulmányok, amelyek
 Probléma/
          átfogó módon, de gyakorlati megvalósításra alkalmasan elemeznek olyan célterületeket, amelyek tényleges fejlődést, konkrét projekteket
 lehetőség
          indítanak el, készítenek elő, vizsgálják megvalósíthatóságukat.

        ▪  Tanulmányok készítése olyan témakörökben, amelyek valós fejlődést, konkrét projekteket generálnak, kiemelten a környezetbarát
 Megoldási
          technológiák alkalmazása, foglalkoztatási lehetőségek feltárása, település, térség, egy adott terület összehangolt fejlesztési programjának
 javaslat
          előkészítése, amelyek legalább az alábbi munkarészeket tartalmazzák: a leghatékonyabban alkalmazható technológiák, alternatív
          megvalósítási módok bemutatása, végrehajtási ütemterv és javaslat a megvalósításhoz szükséges különböző források fellelhetőségére
          azért, hogy az elkészült tanulmány a továbbiakban ténylegesen hasznosulhasson. Fontos, hogy a tanulmány ne egyetlen pályázati
          konstrukcióhoz készüljön, hanem több, kiegészítő lehetőséget vizsgáljon, és valós helyi igényekre épüljön.

        ▪  Legalább 5-8 db tanulmány elkészül, amelyek alapján több beruházás indulhat meg majd a 2007-2013-as időszakban.
 Várható
 eredmény        ▪  Tervek, tanulmányok készítésének költségei
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    250
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 66/66 Kód: ÉA-57-SzF-8-01 Sorszám: 7140
         ▪  LEADER - Tervek és tanulmányok
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Darnó, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd,
  Megoldási
           Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Géberjén, Győrtelek, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Jármi, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény,
  javaslat
           Kispalád, Kisszekeres, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagydobos,
  által
           Nagyecsed, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Nyírcsaholy, Olcsvaapáti, Ópályi, Ököritófülpös, Panyola, Papos, Pátyod,
  érintett
           Penyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sonkád, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamoskér, Szamossályi, Szamostatárfalva,
  település-
           Szamosújlak, Szamosszeg, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
  ek listája
           Tyukod, Ura, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán


  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        70000 EUR   ▪  Vállalkozások           %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    60000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek     85%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   12000 EUR   ▪  Önkormányzatok         85%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                   1200 EUR   ▪  Egyházak             %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            9 db  ▪  Természetes személyek       %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               251
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

       A stratégia összeállításánál törekedtünk a komplexitás figyelembe vételére. Célunk az volt, hogy olyan
       stratégiát határozzunk meg, amely komplexen kezeli a térség problémáit és a különböző támogatásokra építve
       a kiegészítő forrásokat hatékonyan felhasználva elősegíti a térség fejlődését. Hét fő prioritást határoztunk
       meg, amelyek a fő problémák kezelésére és az erőforrások fenntartható használatára építenek, külön
       kiemelve a Szatmári tájegység megjelenítését, értékleltárát és menedzselését. A HPME-k megfogalmazása és
       beépítése során a helyzetelemzést alapul véve igyekeztünk olyan megoldásokat találni, amelyek közvetlenül
       reagálnak a térség adottságaira. Emiatt több olyan HPME került beépítésre, amely mezőgazdasági programok
       megvalósítására irányul, valamint az OP-k tekintetében a térségben specifikusan jellemző
       intézkedéscsomagok. A HPME struktúrán belül kiemelt komplex programokat is megkülönböztetünk, mivel
       ezek együtt kezelése költséghatékony működtetést és egymást erősítő szinergikus hatást vált ki. Kiemelt
       komplex programjaink:

       -       Natúrpark típusú kezdeményezések (értékleltár összeállítása, bemutatása, vidéki örökség
       megőrzése, lakó és gazdasági épületek rendbehozása, amelyek a hagyományos stílust erősítik, illetve népi
       gasztronómiára építő turisztikai kezdeményezések),
       -       hátrányos helyzetűek foglalkoztatását megvalósító komplex programok (Kisléptékű telepítéssel
       összekötött foglalkoztatás - önellátás, hagyományos bio-, ökogazdálkodást segítő képzési programok,
       mezőgazdasági diverzifikáció, bolthálózatok, termékértékesítés),
       -       természetközeli komplex turisztikai fejlesztések (vidéki örökség megőrzése, viziturizmus
       háttérinfrastruktúrájának fejlesztése, kempingek és 10-20 fő közötti szálláshelyfejlesztés és kiegészítő
       szolgáltatások, falusi turisztikai és ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, vízparti erdei iskolák, marketingakciók).

       A legfontosabb program a "Szatmár-ház" megvalósítása, mivel a további fejlesztések és információk
       közvetítésének a bázisa ez a kulcsprojekt.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                  252
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2

       Az ütemezésnél egyensúlyra törekszünk, azaz folyamatos éves meghirdetést tervezünk, hogy az előző évi
       tapasztalatok beépülhessenek a következő időszak kiírásaiba, így egy viszonylag rugalmas keretet tudnánk
       biztosítani a pályázatok meghirdetésénél, valamint folyamatosan tudnánk biztosítani az alulról építkezés elvét.
       A komplexitás révén a stratégia megvalósulásával a következő eredményekre számítunk térségi szinten:

       -      a mikrovállalkozások megerősödnek, képessé válnak a magasabb piaci igényeknek való
       megfelésre, technológiailag megújulnak, innovatívvá válnak, így gazdaságerősödés jelentkezik, amely további
       befektetéseket generál
       -      a térség egyedi arculatot ölt, ismertté és elismertté válik hazai és nemzetközi szinten, mind
       termékei, mind turisztikai potenciálja révén.
       -      a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózása elindul, növekszik az életminőségük, egyre több
       hátrányos helyzetű fiatal számára lesz elérhető a magasabb életszínvonal
       -      a vidéki településeink és természeti-kulturális örökségeink megújulnak, a falvak elérhetővé
       válnak
       -      Szakképzett lakosság, erős civil szervezetek adják a társadalmi tevékenységek alapját, ismét
       értékké válnak a hagyományos életmódminták
       -      nemzetközi tudásbázis és napi kapcsolat alakul ki, ami biztosítja, hogy a nemzetközi kihívásokra
       is gyorsabban reagáljon a térség.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                253
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1

       Esélyegyenlőségi szempontok: Ezek a szempontok mind vertikálisan, mind horizontálisan érvényesültek a
       stratégia összeállításakor. Először is az esélyegyenlőségi célcsoportok bevonásával segítettük, hogy a
       stratégia összeállításakor az ő szempontjaik közvetlenül is érvényesülhessenek, részesei legyenek a
       tervezésnek. Különös figyelmet fordítottunk a roma lakosság bevonására, mivel térségünkben alacsony az
       életszínvonaluk és felzárkóztatásuk kulcskérdés a térség fejlődése szempontjából. A stratégiában a 26
       LEADER típusú HPME közül 7 közvetlen esélyegyenlőségi HPME került megfogalmazásra külön tekintettel a
       hátrányos helyzetű ifjúságra.

       Fenntarthatóság: A stratégia tervezésekor a jelenlegi Szatmár-Beregi Natúrpark szakértői voltak segítségünkre
       a fenntarthatóság érvényesülésének tekintetében. Így 6 közvetlenül fenntarthatóságra irányuló LEADER típusú
       HPME került megfogalmazásra. A fenntarthatóságnál külön hangsúlyt fektettünk a természeti értékek
       megőrzésére, feltárására és hasznosítására, a megújuló energiaforrások hasznosítására, valamint a
       gazdaságfejlesztés témakörében a fenntartható gazdasági növekedés biztosítására.

       A horizontális elvek megjelenítését a bírálati szempontok tekintetében is tervezzük bevezetni a stratégia
       megvalósításakor, mivel előnyt élvez számunkra egy olyan gazdaságfejlesztés, amely megújuló energiára,
       környezetbarát technológiára alapoz vagy hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztatását valósítja meg.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               254
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1

       A Szatmári helyi közösség három kistérség településeinek egy részét öleli át, így korábban e statisztikai
       kistérségek vonatkozásában készültek fejlesztési programok. A kistérségi fejlesztési programok keretében
       egyedi települési szintű fejlesztések valósultak meg, nem került sor a fejlesztések összehangolására, a területi
       szintű tervezés érvényesítésére. Ennek következménye, hogy nem fejtettek ki a fejlesztések multiplikációs
       hatást, és valósultak meg néhány helyen elvétve nem megalapozott, fenntarthatatlan fejlesztések is. A
       kistérségi fejlesztési tervekben a vállalkozásfejlesztési programok nem kaptak kellő hangsúlyt, a vállalkozási
       fejlesztések nem kerültek a programokba, melyeknek oka hogy a fejlesztési programokban az önkormányzati
       aktivitás jelent meg. Az önkormányzatok erős érdekérvényesítő képességének megfelelően. A vállalkozások
       mellett a civilek aktivitása is elenyésző mértékű volt, így súlyuk a fejlesztési programokban nem szerepükkel
       arányos.
       Az akció területen az előző időszakban három helyi közösség készítette el helyi vidékfejlesztési programját. E
       programok közül egy nyerte el a megvalósítás lehetőségét. A programok előnye, hogy helyi
       kezdeményezéseken alapult, széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg. Így a térségfejlesztésekben
       érdekelt szereplőknek együttgondolkodása nem volt megkerülhető. Azonos súllyal kerültek be a programokba
       a vállalkozási, civil és önkormányzati fejlesztések is. Megjelent a fejlesztési programokban a fejlesztések
       összhangja azok egymást erősítő hatása is érzékelhetővé vált. A program térségre gyakorolt hatása a források
       alacsony mivolta miatt nem olyan mértékű, mint amilyet az akció csoport elvárt. A program ennek ellenére volt
       jelentős, hiszen elindította az együttműködést, az együttgondolkodást, és a megvalósítás közös örömét. Így a
       jelenlegi tervezésnél, a közösség létrejötténél, a korábbi Leader közösségek meghatározó kezdeményezők
       voltak.
       Az NFT I fejlesztési programban megvalósuló fejlesztések a térség infrastrukturális helyzetét, a települések
       szolgáltatás elérését javították, sajnos a források a térségi elmaradottságot nem voltak képesek a térség
       egészére vonatkozóan kezelni.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                255
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

       Szatmár Helyi Közösség 75 település területén szerveződött összesen 289 tag részvételével. Ezután jogi
       személyiségként megalakította a tagok több mint 95 %-ával a Szatmár Leader Egyesületet. Az egyesület a
       szférák szerinti tagozódások alapján 20 fő választott elnökségi taggal rendelkezik, akik körében érvényesül a
       legalább 60 %-os civil és vállalkozói arány. A LEADER elveknek megfelelően a közgyűlés választja az
       egyesület elnökségét a demokratikusság elve alapján. Az elnökség látja majd el a működés során a
       döntéshozói szerepet. A döntéshozók mellé egy Szakértői Bizottság kerül felállításra, aki egyrészt véleményezi
       a kiírás előtt a pályázati anyagokat, szempontrendszert, másrészt véleményezi a munkaszervezet által
       előkészített pályázati anyagok értékelését a pályázatban megadott szempontok alapján.
       A döntéshozás alá egy szakmai munkaszervezet kerül kialakításra a következő elvek figyelembe vételével:
       -        biztosítsa a LEADER-elvek érvényesülését a közösség területén
       -        megfelelő szakmai kapacitással rendelkezzen a pályázatkezelési és a fejlesztési terület
       menedzselése terén
       Ezek alapján a munkaszervezet struktúrája a következőképpen épül fel:

       1. Pályázatkezelő Munkacsoport
       2. Fejlesztési Munkacsoport
       3. Általános Működési Munkacsoport

       Az egyes munkacsoportok feladatai:
       1. Pályázatkezelő Munkacsoport:
       Az IH által az Egyesületre delegált pályázatkezelési feladatok, együttműködés az MVH területi szervével, A
       pályázatok értékelésének előkészítése, tartalmi vizsgálat, együttműködés és tapasztalatátadás a Fejlesztési
       Munkacsoport részére, stb.

       2.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               256
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

       Fejlesztési Munkacsoport:
       A HVS évenkénti felülvizsgálata (igazodva a komplex megközelítéshez, az egyéb források és fejlesztési
       programok és OP-k figyelembevételével), projektgenerálás, partnerségépítés az akcióterület szereplőivel,
       folyamatos igényfelmérés, a pályázati kiírások előzetes véleményeztetése, tájékoztató akciók szervezése a
       kidolgozott kommunikációs program alapján, településenkénti tájékoztató fórumok szervezése, a helyi
       lakosság bevonása a stratégia aktualizálásába, projektkidolgozás-, fejlesztés és -megvalósítása.

       3. Általános Működési Munkacsoport:
       Az egyesülettel kapcsolatos adminisztráció, szervezés ellátása, humánerőforrás és közösségfejlesztés a
       tagság és a munkaszervezet viszonylatában

       Az Egyesület szakmai kapcsolatok kialakítására törekszik a tagságán kívül az alábbi szervezetekkel:
       A területen lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal, Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózattal, Kistérségi Fejlesztési
       Bizottságokkal, a kistérségi munkaszervezetekkel, Megyei és Regionális Fejlesztési Ügynökségekkel,
       Agrárkamarákkal, a térség gazdaságfejlesztő szervezeteivel.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               257

								
To top