; Fédération des Eglises Chrétiennes Missionnaires Hmong de France
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Fédération des Eglises Chrétiennes Missionnaires Hmong de France

VIEWS: 18 PAGES: 3

 • pg 1
									            Fédération des Eglises Chrétiennes MIssionnaires hMong
                22 rue des Radars 91350 GRIGNY

                                              St Luce-sur-Loire nub tim 21/01/2011

TXUG :         Thawj Txwjlaug hab cov tsaavxwm ntawm pawg ntseeg ……………

LUG NTAWM :       FECMIM

NTSABLUG :       Saablaaj txwmxyoo nub tim 19/03/2011


Thov hawm txug thawj txwj laug nrug rua cov tsaavxwm txhua tug.


Tub yuav txug lub sijhawm kws peb cov pawg ntseeg huv hauv paug koomhum moob FECMIM yuav tau saablaaj
txwm xyoo. Yog le ntawd, kuv xaav txhawb hab nquag hu cov Txwjlaug kws yuav sawv cev ntawm mej pawg
ntseeg, kuas nrhav caij nyoog hab npaaj tuaj koom FECMIM lub rooj saablaaj txwm xyoo 2011.

Yog ib lub sijhawm tseemceeb rua peb cov pawg ntseeg kws zwm rua FECMIM vim txhua phaab kws ua dlejnum
nrug FECMIM yuav tau tshaabxu txug puab teg dlejnum ib xyoo dlhau lug lawm. Suavdlawg yuav tau thaam txug
dlejnum, nyaj txag hab homphaj rua yaav tom ntej. Yuav muaj kev xaiv tsaa, xyoo nuav hab.

Kuv xaa tuaj rua koj cov ntawv npaaj rooj saablaaj txwm xyoo le nraag nuav :

  1. Dlaim ntawv caw tuaj koom FECMIM lub rooj saablaaj txwm xyoo 2011
  2. Dlaim procès verbal AG FECMIM 2010
  3. Cov ntawv tso cai
  4. Ntawv coj lug thaam ua ntej nrug pawg ntseeg yuav tuaj saablaaj
  5. Ntaub ntawv txug “le CNEF”

Peb cov tsaavxwm xaav kuas txhua pawg ntseeg npaaj le xyoo taag lug ib dlaim rapport d’activités 2010 hab ib dlaim
rapport financier 2010 has txug pawg ntseeg dlejnum hab nyaj txag siv rua xyoo 2010. FECMIM yuav muab cov
rapports ntawd coj moog khaws ca rua FECMIM tej ntaub ntawv (archivage).

Txhob nov qaab nyeem dlaim procès-verbal AG FECMIM 2010. Yog muaj tej yaam kws yuav tau hloov los ntxiv
rua, thov mej paab muab cuv ca. Peb suavdlawg maam le muab khu nub saablaaj ntawd. Txhob nov qaab coj cov
ntawv sau nuav (1,2,3,4,) tuaj saablaaj hab thov koj paab muab cov ntsab lug saablaaj luam kuas txaus rua cov kws
yuav sawv cev ntawm mej pawg ntseeg tuaj saablaaj.

Txhob nov qaab nqaa cov nyaj cotisations ntawm mej pawg ntseeg, cov nyaj 5%, thawv 0,30€ lossis nyaj sab dlawb
tuaj rua thaus rooj saablaaj txwm xyoo.

Thaum kawg nuav, kuv vaam hab ca sab tas peb yuav sis ntsib nub saablaaj txwm xyoo ntawd.

Thov Vaajtswv foom koob moov hab nyob nrug nraim mej txhua tug.

Thawj tsaavxwm, Xf Txawj Kub Thoj
     ________________________________________________________________________
        F.E.C.MI.M. Siège Social au 22, rue des Radars 91350 GRIGNY - Tél : 02.72.00.20.94- pangkou@gmail.com
            Association de Loi 1901 déclarée le 11 mai 2000 – JO N°23 du 3 juin 2000 – Membre de la F.E.F.
                        NTAWV CAW KOOMHUM FECMIM

                     LUB ROOJ SAABLAAJ TXWM XYOO 2011

Hauv paug koomhum moob FECMIM lub rooj saablaaj txwm xyoo tsaug teem rua nub tim :


                        Samedi 19 Mars 2011 - De 9h00 à 16h30


Nyob rua lub tuam tsev:


                        Centre protestant la Balise
                          1-3, rue Joliot Curie
                       91700 Ste Geneviève-des-bois.   Cov sawvcev pawgntseeg tuaj koom rooj saablaaj muab tso le nuav :

   1) Cov sawvcev tej pawgntseeg ntawm HKMF muab faib le nraag nuav :
       - 3 leeg rua cov pawgntseeg kws muaj tswvcuab 15 yim rovhuv.
       - 4 leeg rua cov pawgntseeg kws muaj tswvcuab txij 16 yim rov sau.

   2) Cov tswvcuab kws muab xaam rua kev xaam cov sawvcev nuav yog cov kws tub muaj npe cobzeem ua tswvcuab
   rua tej pawgntseeg lawv numtswv kevcai lawm xwb.

Thawj tswj rooj saablaaj txwm xyoo 2011 : Thawj tsaavxwm FECMIM Xf Txawj Kub Thoj
Cov paab tswj rooj saablaaj : Kl Txooj Lis Yaj hab Xf Laujtuam Xyooj

   8H30 : Txais tog suavdlawg hab haus café uake.

   9H00 : 1 – Qheb Rooj saablaaj txwm xyoo 2011.
       Président :  Has lug txais tog suavdlawg.
              Thov VT qheb.
   9H05 : Xf Laujtuam Xyooj muab ib nqai Vaajlug kub.

   9H10 :       a. Txheeb cov pawg ntseeg/tswvcuab FECMIM :
        Yuav tsum muaj txug le 2/3 ntawm FECMIM cov tswvcuab, lub rooj saablaaj txwm xyoo 2011 txhaj le muaj
        feem saablaaj tau.
   9H15 :       b. Tawm suab txais yuav cov ntsab lug saablaaj txwm xyoo 2011.
   9H20 :       c. Tawm suab txais yuav dlaim procès verbal AG FECMIM 2010.

   9H30 : 2 – Thawj tsaavxwm Fecmim tshaabxu (yuav tau valider)

   9H40 : 3 – Tej phaab dlejnum FECMIM tshaab xu yog muaj (Lecture pour information)

             a. Phaab cob qha (Enseignement/Formation FECMIM).
             b. Phaab kev cai lij choj (commission Juridique).
             c. Phaab tawm ntawv ua Xf (commission des Ministères).
             d. Koomhum Nam Tsev (département Dames).
             e. Koomhum Txiv tsev (département Hommes).
             f. Koomhum Hluas (département Jeunesse : AJEHM).
        ________________________________________________________________________
             F.E.C.MI.M. Siège Social au 22, rue des Radars 91350 GRIGNY - Tél : 02.72.00.20.94- pangkou@gmail.com
                 Association de Loi 1901 déclarée le 11 mai 2000 – JO N°23 du 3 juin 2000 – Membre de la F.E.F.
10H30 : Su 15 min (pause).
"Saablaaj tshwjxeeb khu tug cai lijchoj (AG spéciale pour les modifications
               des statuts)"
Ceebtoom rua txhua pawg ntseeg paub tas yuav tsum kuam txhua pawg ntseeg tuaj koom kuam tau lub rooj saablaaj
lossis yog pawg twg tuaj tsi tau los pawg ntawd yuav tau muab dlaim ntawv tso cai rua 1 pawg ntseeg twg sawv nwg
cev mas peb txhaj le yuav saablaaj khu tau tug cai lijchoj nub ntawd. Yog cov pawg ntseeg tuaj tsi txhij lossis tsi
muab ntawv tso cai ces peb yuav tau muab kev saablaaj tshwjxeeb nub ntawd ncua dlua rua lwm zag hab maam le
tsov qaab caw suavdlawg tuaj saablaaj tshwjxeeb ntxiv.

10H45 : 4 – Txhim khu FECMIM tej ntaub ntawv : (Moog saib tsaab ntawv kws xaa tuaj)
           Kev txhim khu :
             •        Proposition 1 : Khu l’article 9 ntawm FECMIM dlaim Statuts
             •        Proposition 2 : Hloov siège social hab khu kaab 2 ntawm l’art.2 ntawm
              FECMIM dlaim Statuts
             •        Proposition 3 : Khu tug cai V ntawm « cai tswjfwm kev xaivtsaa »

11H30 : 5—Homphaj tom ntej :

               • Rooj txhawb sab 2011
               • Cobqha cheebtsaam ntxiv
               • Koobtsheej 2011


                   12H15 : Noj mov uake

13H30 : 6 – Nkaag rua « le CNEF » : (saib cov ntaub ntawv kws xaa tuaj)
           Le Réseau FEF tug secrétaire Général yuav tuaj koom kev saablaaj nrug peb, nwg yuav pab txug
           “ le CNEF” rua suavdlawg paub.

             •            Yog leejtwg muaj “questions” dlaabtsi xaav nug nwg los nug lub
               sijhawm ntawd
             •           Tom qaab nug taag, suavdlawg yuav tau pov ntawv pum zoo nkaag
               lossis tsi pum zoo nkaag rua “le CNEF”

15H00 :     Su 15 min (pause).

15H15 : 7 - Nyaj txag 2010 hab Budget 2011 (Tug ca nyaj : Daoly Yaj)
          Phaab tshuaj nyaj (Vérificateurs de compte)
15H40 : 8- Xaiv tsaa : (Paab kaavxwm rooj xaivtsaa)
        Txug lub sijhawm xaiv cov meej mom tsaavxwm FECMIM nraag nuav (cov npe sau huv qaab nuav
        yog cov tsaavxwm kev ua dlejnum taag mandat lawm) :
            - Tug lwm thawj : Xf Koob Meej Vaaj
            - Tug teev ntawv : Nam Txwj Kawm Yaaj
            - 2 tug tuavxaam : Kl Nyaj Choj Yaaj hab Kl Ntxoov Xaab Muas

           Thov Vaajtswv rua cov tsaug xaiv. (Xf Txawj Yias Yaj)

16H30 : 9 – Xaus Rooj saablaaj txwm xyoo : (Kl Txooj Neeb Vaaj)

FECMIM Rooj saablaaj txwm xyoo 2012 : Nub tim 17/03/2012 nyob rua GRIGNY, pib thaum 9H00-16H30.

Thawj Tsaavxwm, Xf Txawj Kub Thoj

    ________________________________________________________________________
         F.E.C.MI.M. Siège Social au 22, rue des Radars 91350 GRIGNY - Tél : 02.72.00.20.94- pangkou@gmail.com
            Association de Loi 1901 déclarée le 11 mai 2000 – JO N°23 du 3 juin 2000 – Membre de la F.E.F.

								
To top