Nghe Tin 11_Tiet 23-25

Document Sample
Nghe Tin 11_Tiet 23-25 Powered By Docstoc
					      Bµi 9.  lµm viÖc víi b¶ng trong v¨n b¶n
                     Ngµy so¹n : 08/10/
08
                     Ngµy d¹y :
14/10/08
                     TiÕt thø : 23 + 24
+ 25
I. môc tiªu
  - ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn b¶ng trong so¹n th¶o
   v¨n b¶n
  - BiÕt c¸ch tr×nh bµy b¶ng
  - Thùc hiÖn t¹o b¶ng, ®iÒu chØnh kÝch th-íc b¶ng, ®é réng
   cña c¸c cét vµ chiÒu cao cña c¸c hµng, nhËp d÷ liÖu cho
   b¶ng, c¨n chØnh néi dung trong «, gép « vµ vÞ trÝ trong
   b¶ng trang;
  - Tr×nh bµy b¶ng, kÎ ®-êng biªn vµ ®-êng l-íi;
  - S¾p xÕp trong b¶ng theo yªu cÇu.
II. §å dïng d¹y häc
    - GV : Gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o, phßng m¸y.
    - HS: SGK, vë ghi.
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh líp - kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß        Néi dung
               Bµi 9. lµm viÖc víi b¶ng trong
                     v¨n b¶n
     TiÕt 1
H§ 1:  ¤n tËp c¸c thao I. Nh¾c l¹i
t¸c víi b¶ng biÓu trong 1. T¹o b¶ng
VB             Cã 2 c¸ch thao t¸c:
              -   Sö dông lÖnh:
Gv: Tæ chøc cho Hs nh¾c     Table \ Insert \Table ....
l¹i c¸ch t¹o b¶ng vµ mét -    Sö dông nót lÖnh trªn thanh
sè thao t¸c víi b¶ng.    c«ng cô

             2. Thao t¸c víi b¶ng
             -  Thay ®æi ®é réng cét (hµng):
Hs: Nh¾c l¹i c¸c thao t¸c + Dïng lÖnh:
t¹o vµ lµm viÖc víi b¶ng   Table\ Table Properties\ Size
®· ®-îc häc.        Row (Column)
             + Sö dông con trá chuét :
               §-a con trá ®Õn ®-êng viÒn vµ
              kÐo th¶ chuét.
Gv: NhËn xÐt, tæng kÕt
c¸c thao t¸c.        - ChÌn thªm hoÆc xo¸ «, hµng hay
              cét:
              + Chän ®èi t-îng
              + Table \ Insert (Delete) \ Cell
Hs: Ghi nhËn kiÕn thøc.   (Row, Column)

              -  T¸ch hay gép c¸c «:
              +  Chän ®èi t-îng
              +  Table \ Split (Merge) Cell
              -  §Þnh d¹ng v¨n b¶n trong «:
              +  Chän ®èi t-îng
              +  Table \ Cell Alignment
H§ 2: T×m hiÓu c¸c thao
t¸c c¨n chØnh b¶ng, t¹o   II. C¨n chØnh vÞ trÝ toµn b¶ng
viÒn cho b¶ng vµ s¾p xÕp  B1: Chän toµn bé b¶ng
trong b¶ng         B2: Chän Table \ Table
GV: Tæ chøc cho HS nh¾c   Properties
l¹i vµ HD HS c¸c b-íc    B3: Nh¸y trang Table vµ chän mét
thùc hiÖn c¨n chØnh vÞ   trong c¸c nót t-¬ng øng trong «
trÝ vµ t¹o ®-êng viÒn cho  Alignment.
b¶ng.
             III. KÎ ®-êng biªn vµ l-íi cho
HS: Nh¾c l¹i, t×m  hiÓu b¶ng
bµi theo HD. Ghi   nhËn B1: Chän ®èi t-îng
kiÕn thøc         B2: Format \ Borders and Shading
             \ Borders
             B3: Chän kiÓu ®-êng biªn
             B4: Chän biªn cÇn kÎ (bá)

GV: H-íng dÉn HS thùc IV. S¾p xÕp
hiÖn thao t¸c s¾p xÕp d÷ B1: Table \ Sort
liÖu trong b¶ng     B2: Chän cét (Column) tham gia
             s¾p xÕp
HS: Ghi nhËn kiÕn thøc  B3: Chän h-íng s¾p xÕp
             B4: Chän No Header Row (Header
             Row) ®Ó kh«ng (hoÆc cã) sx hµng
             ®Çu tiªn.
     TiÕt 2+3
H§ 3: Thùc hµnh     V. thùc hµnh
             Bµi 1: T¹o 1 b¶ng thêi kho¸ biÓu
GV: Tæ chøc cho HS thùc líp vµ ®iÒn néi dung vµo c¸c «.
hµnh c¸c thao t¸c ®-îc Bµi 2: T¹o b¶ng ®iÓm nh- trªn
häc trong bµi.      h×nh 3.20 SGK
             Bµi 3: S¾p xÕp b¶ng ®iÓm trªn
-HS: Thùc hµnh c¸c thao t¨ng dÇn theo m«n nµo ®ã
t¸c theo h-íng dÉn vµ bµi
häc.           HD:
             - T¹o b¶ng
             - T¸ch, gép c¸c « cÇn thiÕt theo
             ®óng yªu cÇu, kÎ viÒn vµ l-íi.
             - §iÒn d÷ liÖu vµo c¸c « vµ s¾p
             xÕp

IV. Cñng cè
 - Nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc ®· häc
 - Nªu nh÷ng lçi mµ häc sinh hay m¾c ph¶i khi lµm viÖc víi
  b¶ng tÝnh MS Word.
v. Rót kinh nghiÖm :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/22/2011
language:Vietnamese
pages:3
muoitt9 muoitt9
About