Docstoc

Toan 10 De thi HK I so 12

Document Sample
Toan 10 De thi HK I so 12 Powered By Docstoc
					                   ĐỀ THI HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2010-2011
                  MÔN TOÁN - LỚP 10 - THỜI GIAN: 90 PHÚT
                      ---------------------------
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ( 7 điểm ).
Câu I ( 1 điểm ). Xác định tập hợp sau và biểu diễn kết quả trên trục số: ( - 1; 7 ) \ [ 2; 3 ]
Câu II ( 2 điểm ).
  1. Xác định các hệ số a, b của parabol y = ax2 + bx – 3 biết rằng parabol đi qua điểm
  A ( 5; - 8 ) và có trục đối xứng x = 2.
  2. Vẽ đồ thị hàm số y = - x2 + 4x – 3.
Câu III ( 2 điểm ).
  1. Giải phương trình:    2x  2  x  3 .
  2. Giải và biện luận phương trình m2 x – 3 = 9x + m theo tham số m.
Câu IV ( 2 điểm ).
  1. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng
            
  minh: AB CD  2. MN
  2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A ( - 1; 0 ), B ( 2; 3 ). Tìm tọa độ điểm N trên trục tung sao
  cho N cách đều hai điểm A và B.
II. PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ). Học sinh chỉ được chọn một trong hai câu Va hoặc Vb
Câu Va. ( cơ bản)
  1.  Xét tính chẵn, lẻ của hàm số: f ( x ) =   x2  2x
  2. Ba bạn An, Bình, Chi đi mua trái cây. Bạn An mua 5 quả cam, 2 quả quýt và 8 quả táo với giá
    tiền 95000 đồng. Bạn Bình mua 1 quả cam, 5 quả quýt và 1 quả táo với giá tiền 28000 đồng.
    Bạn Chi mua 4 quả cam, 3 quả quýt và 2 quả táo với giá tiền 45000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả
    cam, quýt, táo.
           1
  3. Cho cosa =    . Tính giá trị của biểu thức P = 3.sin2a + 2.cos2a.
           5
Câu Vb. ( nâng cao)
  1. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số: f( x) = x2 – 2x + 3 trên khoảng ( 1; +  )
                           a   b   c  
  2. Chứng minh rằng, với 3 số a, b, c dương ta có:   a   b   c   8 abc
                           b   c   a  
           1
  3.  Cho sina =   ( 900  a  1800 ). Tính cosa và tana
           5
                       ---------- Hết ----------
                   ĐÁP ÁN TOÁN 10. HỌC KỲ I

Câu   ý                     Nội dung              Điểm
 I       1,0 điểm.
        + ( - 1; 7 ) \ [ 2; 3 ] = ( - 1; 2 )  ( 3; 7 )            0,5
        + Biểu diễn kết quả đúng, có chú thích                 0,5
II       2,0 điểm
   II. 1  1,0 điểm
                         8  25a  5b  3
                        
        + Từ giả thiết ta có hệ PT:      b               0,5
                             2
                        
                           2a
                        a  1                0,25
                      
                        b4                 0.25
        + KL
   II. 2  1,0 điểm
        + Đỉnh I ( 2; 1 ), trục đối xứng x = 2, bề lõm quay xuống       0,25
        + Lập bảng giá trị ( có giao điểm của đồ thị với 2 trục tọa độ )    0,25
        + Vẽ đúng đồ thị                            0,5
III      2,0 điểm
   III. 1  1,0 điểm
        + Đk: x  - 1                             0,25
        + Bình phương 2 vế ta có PT hệ quả: 2x + 2 = x2 – 6x + 9        0,25
         x2 -8x + 7 = 0  x = 1 ( thỏa đk ) hoặc x = 7 ( thỏa đk )      0,25
        + Thử lại và kết luận PT có 1 nghiệm x = 7               0,25
   III. 2  1,0 điểm
        PT  ( m2 – 9 ) x = m + 3                       0,25
                                  1
        + Nếu m   3 PT có nghiệm duy nhất x =                0,25
                                m3
        + m = 3 : PT vô nghiệm, m = - 3 PT nghiệm đúng với mọi x  R      0,25
        + KL                                  0,25
IV       2,0 điểm
   IV. 1  1,0 điểm
                                     0,5
        + AB  AM  MN  NB ( 1 ), CD  CM  MN  ND ( 2 )
        + Cộng ( 1 ) và ( 2 ), giải thích do M, N trung điểm, suy ra kết quả  0,5
   IV. 2  1,0 điểm
        + N  oy suy ra N ( 0; y )                       0,25
        + NA = NB  NA2 = NB2  y = 2                      0,5
        + KL                                  0,25
Va       3,0 điểm
   Va. 1  1,0 điểm
        + Tập xác định: D = [ - 2; 2 ], mọi x  D suy ra – x  D        0,25
        + Chứng minh f ( - x ) = - f ( x )                   0,5
        + KL: Vậy hàm số lẻ trên D                       0,25
   Va. 2  1,0 điểm
        + Gọi x, y, z là giá tiền mỗi quả cam, quýt, táo ( x,y,z > 0 )     0,25
                   5 x  2 y  8 z  95000  x  5000
                                           0,5
        + từ gt ta có hệ PT:  x  5 y  z  28000   y  3000
                   4 x  3 y  2 z  45000  z  8000
                                
       + KL                                    0,25

   Va. 3  1,0 điểm
                   24                         0,5
       + sin2a = 1 – cos2a =
                   25
          74                                  0,5
       +P=
          25
Vb      3,0 điểm
   Vb. 1  1,0 điểm
                         f ( x1 )  f  x 2 
       +  x1, x2  ( 1; +  ), x1  x2 ,            = x 1 + x2 – 2  0,5
                            x1  x 2
       + Giải thích được x1 + x2 – 2 > 0
                                             0,25
       + KL: hàm số đồng biến trên ( 1; +  )
                                             0,25
   Vb. 2  1,0 điểm
                              a      a    a2
       + Bất đẳng thức Cô – si cho hai số dương    và a ta có:  a  2     0.5
                              b      b    b
       Tương tự có hai bất đẳng thức còn lại                    0,5
       + Nhân ba bất đẳng thức vế theo vế suy ra đpcm

   Vb. 3  1,0 điểm
                 24          24                0,5
       + cos2a = 1 – sin2a =   cosa = -      ( vì góc a tù nên cosa < 0 )
                 25          5
           sin a   6
       + tana =                                  0,5
           cos a  12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:11/22/2011
language:Vietnamese
pages:3
muoitt9 muoitt9
About