Docstoc

Chuyen desophucLTDH

Document Sample
Chuyen desophucLTDH Powered By Docstoc
					Chuyên đề
                       SỐ PHỨCĐẠI SỐ TỔ HỢP
                          I. SỐ PHỨC
A. LÝ THUYẾT
I. Dạng đại số (vẫn còn nhớ)
II. Dạng lượng giác của số phức
   z  r  cos   i sin   (r > 0) là dạng lương giác của z = a + bi (a, b  R, z  0)
* r  a 2  b2 là môđun của z.
                   a
               cos   r
               
*  là một acgumen của z thỏa 
               sin   b
               
                   r
  1. Nhân chia số phức dưới dạng lượng giác. Nếu z  r  cos   i sin   , z '  r '  cos  ' i sin  ' thì:
                                     z r
* z.z '  r.r ' cos    '  i sin    '           *    cos    '  i sin    ' 
                                     z' r'                

  2. Công thức Moivre: n  N * thì  r  cos   i sin     r n  cos n  i sin n 
                                 n
                               
  3. Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
                                                
Căn bậc hai của số phức z  r  cos   i sin   (r > 0) là r  cos  i sin  và  r  cos  i sin 
                                  2    2        2  2
B. BÀI TẬP
1. (ĐH_Khối A 2009)
Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2+2z+10=0. Tính giá trị biểu thức A  z1  z 2 .
                                             2  2


                                         ĐS: A=20
2. Cho z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình 2 z 2  4 z  11  0 . Tính giá trị của biểu thức
     z1  z2
       2     2

   A           .
      z1  z2 
            2


                                              ĐS: A=11/4
3. (CĐ_Khối A 2009)
a. Số phức z thỏa mãn (1+i)2(2i)z=8+i+(1+2i)z. Tìm phần thực, phần ảo của z.
                      4 z  3  7i
b. Giải phương trình sau trên tập số phức:        z  2i .
                        z i
                                     ĐS: a. a=2, b=3
                                       b. z=1+2i, z=3+i
4. Tìm số phức z thoả mãn: z  2  i  2 . Biết phần ảo nhỏ hơn phần thực 3 đơn vị.

                                              
                                ĐS: z  2  2  1  2 i, z  2  2  1  2 i .   
5. (ĐH_Khối B 2009)
Tìm số phức z thỏa mãn z  2  i   10 và z.z  25 .
                                            ĐS: z=3+4i hoặc z=5
               z 1
               z i 1        1
              
6. Tìm số phức z thỏa mãn:                 .
               z  3i  1        2
               zi
              
HD: Gọi z=x+yi; (1)x=y, (2)y=1.
                                                       ĐS: z=1+i.

Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC                                            1
                  4
            zi
7. Giải phương trình:      1.
            z i 
                                             ĐS: z{0;1;1}
              2
8. Giải phương trình: z  z  0 .
HD: Gọi z=x+yi thay vào phương trình  x, y  z.
                                             ĐS: z{0;i;i}
              2
9. Giải phương trình: z  z  0 .
HD: Gọi z=x+yi thay vào phương trình  x, y  z.
                                                 1  3
                                       ĐS: z=0, z=1, z      i
                                                 2 2
                  z2
10. Giải phương trình: z 4  z 3    z  1  0.
                  2
HD: Chia hai vế phương trình cho z2.
                                                1 1
                                        ĐS: z=1±i, z    i .
                                                2 2
11. Giải phương trình: z5 + z4 + z3 + z2 + z + 1 =0.
HD: Đặt thừa số chung
                                        1   3     1   3
                                 ĐS: z  1, z    i, z       i.
                                        2 2       2 2
12. Cho phương trình: (z + i)(z22mz+m22m)=0. Hãy xác định điều kiện của tham số m sao cho phương
  trình:
  a. Chỉ có đúng 1 nghiệm phức.      b. Chỉ có đúng 1 nghiệm thực.   c. Có ba nghiệm phức.
13. Tìm đa thức bậc hai hệ số thực nhận  làm nghiệm biết:
  a.  = 25i               b.  = 2i 3           c.  = 3 - i 2
14. Giải phương trình sau biết chúng có một nghiệm thuần ảo:
  a. z3iz22iz2 = 0.          b. z3+(i3)z2+(44i)z7+4i = 0.
15. (ĐH_Khối D 2009)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thõa mãn điều kiện z  3  4i   2 .
                                     ĐS: (x3)2+(y+4)2=4
16. Xác định tập hợp các điểm trên mặt phẳng biểu diễn số phức: 2 z  i  z  z  2i .

                                                   x2
                                              ĐS: y    .
                                                    4
                       3
17. Trong các số phức thỏa mãn z  2  3i   . Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất.
                       2
                 3                9
HD: *Gọi z=x+yi. z  2  3i   …   x  2    y  3  .
                          2     2
                 2                4
    * Vẽ hình |z|min z.
                                   26  3 13 78  9 13
                               ĐS: z           i.
                                     13    26
18. Tìm phần thực, phần ảo của các số phức sau:
    (1  i)10               
                
                              
                              7
  a.       .     b.  cos  i sin  i 5 1  i 3 .
                       3
         9
     3 i            3

HD: Sử dụng công thức Moivre.
          1
ĐS: a. Phần thực  , phần ảo bằng 0, b. Phần thực 0, phần ảo bằng 128.
         16
19. Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: 1+(1+i)+(1+i)2+(1+i)3+ … + (1+i)20.
Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC                                    2
HD: Áp dụng công thức tính tổng của CSN.
ĐS: phần thực 210, phần ảo: 210+1.
                    II. ĐẠI SỐ TỔ HỢP
A. LÝ THUYẾT
  1. Giai thừa: n!= n.(n1)!=n.(n1).(n2). … .3.2.1,    n≥0.
                          n!
  2. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử: An 
                      k
                              , n≥k>0.
                         n  k !
                         n!
  3. Số tổ hợp chập k của n phần tử: C n 
                    k
                             ,  n≥k≥0.
                       k!n  k !
  4. Quy ước n!=0!=1.
  5. Nhị thức Newton a  b  Cn a n  Cn a n1b  Cn a n2b 2    Cn 2 a 2b n2  Cn 1abn1  Cn b n .
                n  0    1       2       n        n      n


  Công thức số hạng tổng quát: Tk 1  C n a n  k b k ,
                     k
                                 0≤k≤n.
B. BÀI TẬP
1. (CĐ_Khối D 2008)
                                          18
                                    1 
Tìm số hạng không chứa x rtrong khai triển nhị thức Newton của  2 x  5  , (x>0).
                                     
                                     x
                                                 ĐS: 6528
2. (ĐH_Khối D 2004)
                                          7
                                    1 
Tìm số hạng không chứa x rtrong khai triển nhị thức Newton của  3 x  4  với x>0.
                                     
                                     x
                                                   ĐS: 35
3. (ĐH_Khối A 2003)
                                        n
                                 1      
Tìm số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Newton của  3  x 5  , biết rằng C n  4  C n 3  7n  3 ,
           8                                     n 1  n

                                x      
(n nguyên dương, x>0, ( C n là số tổ hợp chập k của n phần tử).
             k


                                                     ĐS: 495
4. (ĐH_Khối D 2005)
                A 4  3 An 3
Tính giá trị biểu thức M  n 1       , biết rằng C n 1  2C n  2  2C n 3  C n  4  149 (n là số nguyên
                             2     2     2    2

                 n  1!
dương, Ank là số chỉnh hợp chập k của n phần tử và C nk là số tổ hợp chập k của n phần tử)
                                                        3
                                                   ĐS: M 
                                                        4
5. (ĐH_Khối A 2006)
                                      n
                                   1    
Tìm số hạng chứa x26 trong khai triển nhị thức Newton của  4  x 7  , biết rằng
                                  x    
C 2 n 1  C 2 n 1    C 2 n 1  2  1 , (n nguyên dương và C n là số tổ hợp chập k của n phần tử).
 1     2       n     20             k


                                                     ĐS: 210
6. (ĐH_Khối D 2008)
Tìm số nguyên dương n thỏa mãn hệ thức C 2 n  C 2 n    C 2 n 1  2048 . ( C nk là số tổ hợp chập k của n
                       1   3     2n


phần tử).
                                                ĐS: n=6
7. (ĐH_Khối D 2007)
Tìm hệ số của x5 trong khai triển thành đa thức của x(12x)5+x2(1+3x)10.
                                               ĐS: 3320
8. (ĐH_Khối D 2003)
Với n là số nguyên dương, gọi a3n3 là hệ số của x3n3 trong khai triển thành đa thức của (x2+1)n(x+2)n.
Tìm n để a3n3=26n.
Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC                                          3
                                                         ĐS: n=5
9. (ĐH_Khối D 2002)
                0      2
Tìm số nguyên dương n sao cho Cn  2C1  4Cn 
                   n
                                    n
                                  2n Cn  243 .
                                                      ĐS: n=5
10. (ĐH_Khối B 2008)
         n 1  1   1  1
Chứng minh rằng     k  k 1   k (n, k là các số nguyên dương, k≤n, C nk là số tổ hợp chập k
           C
        n  2  n 1 C n 1  C n
                  
của n phần tử).

11. (ĐH_Khối B 2007)
Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển nhị thức Newton của (2+x)n, biết:
3nCn03n1Cn1+3n2Cn23n3Cn3+ … +(1)nCnn=2048 (n là số nguyên dương, C nk là số tổ hợp chập k của n
phần tử).

                                                      ĐS: 22
12. (ĐH_Khối B 2006)
Cho tập A gồm n phần tử (n≥4). Biết rằng, số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập con gồm 2
phần tử của A. Tìm k{1,2,…,n} sao cho số tập con gồm k phần tử cua A lớn nhất.
                                               ĐS: k=9
13. (ĐH_Khối B 2003)
                      2 2  1 1 23  1 2    2 n 1  1 n
Cho n là số nguyên dương. Tính tổng C n 
                    0
                         Cn    Cn         C n , ( C nk là số tổ hợp chập
                       2     3       n 1
k của n phần tử).
                                               3 n 1  2 n 1
                                            ĐS:
                                                  n 1
14. (ĐH_Khối B 2002)
Cho đa giác đều A1A2…An (n≥2, n nguyên) nội tiếp đường tròn tâm (O). Biết rằng số tam giác có các đỉnh
là 3 trong 2n điểm A1A2…An nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm A1A2…An,
tìm n.
                                              ĐS: n=8
15. (ĐH_Khối A 2008)
Cho khai triển (1+2x)n=a0+a1x+ … +anxn, trong đó nN* và các hệ số a0, a1,…an thỏa mãn hệ thức
   a     a
 a0  1    n  4096 . Tìm số lớn nhất trong các số a0, a1,…an.
    2    2n
                                            ĐS: a8=126720
16. (ĐH_Khối A 2007)
           1 1  1 3  1 5           1 2n 1 22n  1
Chứng minh rằng     C2n  C2n  C2n           C2n     , ( C nk là số tổ hợp chập k của n phần
           2   4   6            2n    2n  1
tử).

17. (ĐH_Khối A 2005)
Tìm số nguyên dương n sao cho C 2 n 1  2.2C 2 n 1  3.2 2 C 2 n 1  4.2 3 C 2 n 1    2n  1.2 2 n C 2 n 1  2005 ,
                1       2        3        4               2 n 1


( C nk là số tổ hợp chập k của n phần tử).
                                                    ĐS: n=1002
18. (ĐH_Khối A 2004)
Tìm hệ số của x8 trong khai triển thành đa thức của [1+x2(1x)]8.
                                                       ĐS: 238
19. (ĐH_Khối A 2002)
Cho khai triển nhị thức

Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC                                                4
             n     n      n 1               n 1     n
      x2 1
          x
                 x 1    x 1    x        x 1   x      x 
      2  2 3   C n  2 2   C n  2 2   2 3     C n 1  2 2  2 3   C n  2 3 
               0     1             n            n
                                              
                                              
(n là số nguyên dương). Biết rằng trong khai triển đó C n  5C n và số hạng thứ 4 bằng 20n, tìm n và x.
                             3   1


                                           ĐS: n=7, x=4
20. Cho số phức z=1+i.
  a. Viết khai triển nhị thức Newton của nhị thức (1+i)n.
  b. Tính các tổng S1=1Cn2+Cn4Cn6+…           S2=Cn1Cn3+Cn5…
21. Chứng minh rằng C1000–C1002+C1004–C1006+ … –C10098+C100100=–250.
                          o0o
Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC                                     5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/22/2011
language:Vietnamese
pages:5
muoitt9 muoitt9
About