ket_qua_phan_tich_mau_khu_nuoi_tom_tai_quang_ninh_thang_6_nam2009

Document Sample
ket_qua_phan_tich_mau_khu_nuoi_tom_tai_quang_ninh_thang_6_nam2009 Powered By Docstoc
					      KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU TẠI KHU NUÔI TÔM XÃ HÀ AN, YÊN HƯNG, QUẢNG NINH
                    (Ngày 19/6/2009)
                              Ô   Ô
      Đơn         Ô      Ô
                    Ô       Ô  Hùng  Hùng  Ô             Ô
 Thông số  vị NC  Ô Đơ Hùng      Khan                Ô Sinh
                   Nhận     Vang Khán   Khán Long            Tiến
      tính        Thư      g
                              h1   h2
      mg/
 Độ Kiềm    l  90  130  130  140  130   80  130   80  140    130       110
 Đạm hòa  mg/
 tan      l 0,05  0,40 0,10 0,00 0,25    0,03  0,12  0,00 0,60    0,30      0,25
 Khí độc  mg/
 (NH3)     l 0,01  0,04 0,01 0,00 0,03    0,00  0,01  0,00 0,06    0,03      0,03
 Nitrate  mg/
 (NO2-)    l 0,00  0,00 0,00 0,00 0,02    0,01  0,00  0,01 0,01    0,01      0,02
 Lân hòa  mg/
 tan      l 0,00  0,25 0,00 0,00 0,12    0,00  0,00  0,00 0,30    0,15      0,10
      mg/
 COD      l  7,6  16,8  8,2  8,8   14  8,7  9,2   8,4 18,2     16       13
      mg/
 BOD5     l  4,9  9,1  5,2  5,3  8,2  5,4  5,6   4,7  8,7    9,4       7,8
 Sắt tổng  mg/
 số      l 0,20  0,00 0,15 0,00 0,10    0,20  0,10  0,20 0,00    0,15      0,00
 Khí độc  mg/
 (H2S)     l 0,01  0,02 0,00 0,01 0,00    0,02  0,00  0,01 0,03    0,03      0,02
 VK Vibrio  kl/    1.3x1     2.9x        4.7x1 9.7x1  1.8x           0.3x1
 TS    ml    0   01     103   0   0   03   02  101  1.7x101       01
 VK hiếu   kl/ 8.7x 3.4x1     7.7x  1.1x  1.6x 8.1x1 3.1x1   3.4x           2.9x1
 khí TS   ml   104   04     104  103  101   04   04  104  3.4x103       03
 VK trên                                   V.
 tôm             V.log                      metschnik
               ei   -   -   -   -    -   -   ovii
 KST             Zoo  Zoo  Zoo  Zoo  Zoo   Zoo  Zoo  Zoo
 Nấm                              Och   Fus
 MBV
 Đốm
 trắng               +       -   -   -    -    -   -

Ghi chú: COD: Nhu cầu oxy hóa học;BOD: Nhu cầu oxy sinh học; (+): Mẫu mang mầm bệnh; (-): Mẫu không
 mang mầm bệnh; NC: nguồn cấp; VK: vi khuẩn; TS: tổng số; MBV: bệnh tôm còi; Zoo: Zoothanium sp;
                 Fus:Fusarium sp; Och: Ochroconis sp.

                HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỆNH VÀ CẢNH BÁO
Thông số môi trường: Kết quả phân tích các thông số môi trường nước tại nguồn cấp và các ao nuôi được
kiểm tra đều cho giá trị phù hợp cho sự phát triển của tôm nuôi. Do vậy, có thể bổ sung nguồn nước cấp tại
thời điểm này cho các ao nuôi.
Tác nhân gây bệnh: Tuy thời điểm thu mẫu vào gần cuối vụ nuôi nhưng nhìn một cách tổng thể các yếu tố vi
sinh vật trong môi trường nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép, thậm chí có những hộ nuôi mật độ Vibrio
sp có giá trị thấp nhất (0 tế bào/ml).
Đối với các tác nhân có khả năng gây bệnh cho vật nuôi được thu từ chính vật nuôi cho thấy: 100% tôm kiểm
tra nhiễm Zoothanium sp.
Hộ nhà ông Sinh phát hiện có vi khuẩn trên tôm nuôi kiểm tra.
Hộ ông Hùng Khánh kiểm tra tôm nuôi cho thấy có mặt tác nhân gây bệnh nấm
là Fusarium sp và Ochroconis sp.
Đặc biệt có tôm nuôi nhà ông Hùng Thư nhiễm mầm bệnh đốm trắng và có mặt của vi khuẩn Vibrio trên mẫu
tôm nuôi. Như vậy, tôm nuôi nhà ông Hùng Thư đã xuất hiện đồng thời tác nhân gây bệnh đốm trắng và vi
khuẩn Vibriosp nếu tôm nuôi bị sốc do môi trường là điều kiện thuận lợi để bùng phát bệnh, do vậy, ông Hùng
Thư cần chăm sóc, theo dõi môi trường nuôi một cách thường xuyên, bổ sung vitamin C và khoáng chất nhằm
tăng sức đề kháng cho tôm nuôi, thường xuyên theo dõi hoạt động của tôm nuôi và điều chỉnh lượng thức ăn
cho phù hợp.
Khuyến cáo chung: Thời kỳ tháng 7 thường xuất hiện mưa lớn và bão lũ. Nước mưa sẽ làm giảm đột ngột pH,
độ mặn, nhiệt độ ...trong ao nuôi. Vì vậy, các hộ nuôi cần chú ý:
   Bổ sung khoáng chất và vitamin C để tăng sức đề kháng và giảm khả năng mềm vỏ cho tôm.
   Khi mưa to, mực nước ao nuôi lên cao cần xả bớt nước mặt để tránh giảm độ mặn đột ngột.
   Khi sắp đến giờ cho tôm ăn cần theo dõi thời tiết, nếu thấy trời âm u sắp mưa, cần giảm lượng thức ăn
   hoặc thậm chí ngừng cho ăn nếu cơn mưa đến gần, chờ đến khi ngớt mưa cho ăn với số lượng giảm 30-
   50% lượng thức ăn bình thường.

                             Bắc Ninh, ngày 04 tháng 07 năm 2009
       Xác nhận của Trung tâm Quan trắc            TM nhóm phân tích- Nguồn: CEDMA-RIA1
- Ngày bắt đầu cảnh báo: 01-06-2009 - Ngày kết thúc cảnh báo: 30-06-2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:11/22/2011
language:Vietnamese
pages:2