VEGA v roku 2007 - TUKE

Document Sample
VEGA v roku 2007 - TUKE Powered By Docstoc
					                                Zoznam projektov VEGA na FEI TU v Košiciach riešených a financovaných v roku 2007                        C                   D       E         F     H       I            J              K
Poradové číslo
 projektu v
                                        Identifikačné   Názov
                                                         Názov    Dátum     Dátum
                                          číslo   programu, v                         Priezvisko, meno a tituly Priezvisko, meno a tituly
                                                        katedry, kde  začiatku   ukončenia
                     Názov projektu              projektu  rámci ktorého                        zodpovedného riešiteľa   zástupcu vedúceho
                                                        sa projekt  riešenia    riešenia
                                          podľa   získal projekt                            projektu         projektu
                                                          rieši   projektu    projektu
                                          zmluvy    podporu

       Algebraické štruktúry a grafové algoritmy v max-plus a max-min                                       Plavka Ján, doc. RNDr.     Molnárová Monika,
      1                                 1/2168/05   VEGA       KM          2005      2007
       algebrách                                                                  CSc.              RNDr., PhD.
       Diagnostika chýb parametricky neurčitých systémov na báze multi-                                      Krokavec Dušan, prof. Ing.   Filasová Anna, doc., Ing.,
      2                                 1/2173/05   VEGA       KKUI         2005      2007
       modelovej štruktúry                                                             CSc.              CSc.

       Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie
                                                                              Tomášek Martin, Ing.,    Vokorokos Liberios,
      3 výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: 1/2174/05    VEGA       KPI          2005      2007
                                                                              PhD.             prof.,Ing., PhD.
       teória, modely, simulácia, hodnotenie, aplikačné určenie

         Technológie podporujúce ţivotný cyklus distribuovaných systémov                                      Havlice Zdeněk, doc. Ing.Krokavec Milan, prof.,
      4                                   1/2176/05  VEGA       KPI          2005      2007
         na báze agentov a komponentov                                                       CSc.           Ing., CSc.
                                                                                          Timko Jaroslav, prof.,
      5 Inteligentné mechatronické systémy                 1/2177/05  VEGA       KEMPI         2005      2007 Fetyko Ján, doc. Ing. PhD.
                                                                                          Ing., CSc.
       Efektívne vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou
                                                                              Dudrik Jaroslav, doc. Ing.  Záskalický Pavel, doc.,
      6 moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych     1/2178/05  VEGA       KEMPI         2005      2007
                                                                              PhD.             Ing., PhD.
       elektrických strojov
       Rizikové faktory neurodegenerácie: morfologicko-funkčné
                                                                              Orendáčová Judita, MUDr., Orendáč Martin,
      7 sledovania účinku alkoholu a elektromagnetickej radiácie na    2/5135/25  VEGA       KTEEM         2005      2007
                                                                              PhD. - LF UPJŠ      doc.Ing.PhD.
       mozog potkana
       Zvýšenie metrologickej kvality analógovo číslicových rozhraní                                         Michaeli Linus, prof. Ing.  Šaliga Ján, dpc-, Ing.,
      8                                  1/2180/05  VEGA       KTEEM         2005      2007
       metódami číslicového spracovania signálov                                                   DrSc.            CSc.
       Matematická teória programovania a jej aplikovanie v metódach                                         Novitzká Valerie, RNDr.   Samuelis Ladislav, Ing.,
      9                                  1/2181/05  VEGA       KPI          2005      2007
       stochastického programovania                                                         PhD.             CSc.
                                                                              Sarnovský Ján, prof. Ing.  Madarász Ladislav, prof.,
    10 Multiagentové hybridné riadenie zloţitých systémov          1/2183/05  VEGA       KKUI         2005      2007
                                                                              CSc.             Ing., PhD.
         Výskum prostriedkov výpočtovej inteligencie v agentových                                         Sinčák Peter, prof. Ing.
    11                                   1/2184/05  VEGA       KKUI         2005      2007                Vaščák Ján, Dr., Ing.
         systémoch                                                                 CSc.
                                                                              Ocelíková Eva, prof. RNDr.  Zolotová Iveta, doc., Ing.,
    12 Inteligentné a informačné technológie pre rozpoznávanie objektov 1/2185/05    VEGA       KKUI         2005      2007
                                                                              CSc.             PhD.
  Asymptotické vlastnosti funkcionálnych diferenciálnych rovníc                        Dţurina Jozef, prof.,    Lacková Dáša, RNDr.,
13                                  1/3013/06  VEGA  KM   2006  2008
  vyššieho rádu                                                RNDr., CSc.         PhD. - EkF TU
  Kódovanie ľudskej hlavy v štandardnom videokodeku MPEG-4
14                                  1/3133/06  VEGA  KEMT  2006  2008 Mihalík Ján,prof.,Ing.,CSc. Zavacký Jozef, Ing., CSc.
  SNHC
  Unimodálne a krosmodálne riadenie strategickej pozornosti:
15                                  1/3134/06  VEGA  KKUI  2006  2008 Kopčo Norbert,Ing.,PhD.    nemá
  behaviorálne experimenty a modelovanie

   Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných distribuovaných                                     Havlice Zdeněk, doc. Ing.
16                                  1/3135/06  VEGA  KPI   2006  2008 Paralič Marek,Ing.,PhD.
   aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne                                          CSc.

  Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových
                                                                      Vokorokos Liberios,
17 počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v    1/3136/06    VEGA  KPI   2006  2008 Sobota Branislav,Ing.,PhD.
                                                                      prof.,Ing., PhD.
  oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov
  Potenciál LTCC keramiky v oblasti 3D tvarovaných modulov a ich                       Slosarčík          Pietriková
18                                1/3138/06    VEGA  KPI   2006  2008
  aplikácia v mikrosystémoch a hybridných senzoroch                              Stanislav,prof.,Ing.,PhD.  Alena,doc.,Ing.,PhD.
  Štúdium elektrických, magnetických a štruktúrnych vlastností
19 tenkých vrstiev lantanoidov pri nízkych teplotách a v magnetickom 1/3139/06  VEGA  KTEEM  2006  2008 Dudáš Ján,doc.,Ing.,DrSc. Guzan Milan, Ing., PhD.
  poli
  De/kompozičný návrh a analýza diskrétnych systémov na báze                         Hudák            Plavka Ján, doc. RNDr.
20                                  1/3140/06  VEGA  KM   2006  2008
  Petriho sietí                                                Štefan,prof.,Ing.,DrSc.   CSc.
  Vplyv pripojovania decentralizovaných zdrojov elektriny na
21                                  1/3141/06  VEGA  KEE   2006  2008 Hvizdoš Marek,Ing.,PhD.    Tkáč Ján Ing., CSc.
  prevádzku elektrizačnej sústavy
  Výskum elektrofyzikálnych javov charakterizujúcich degradáciu
                                                        Cimbala           Kolcunová Iraida, doc.,
22 izolačného systému v priebehu elektrotermického starnutia pod   1/3142/06  VEGA  KEE   2006  2008
                                                        Roman,doc.,Ing.,PhD.    Ing. PhD.
  hranicou silných polí

   Digitálne spracovanie obrazov s vyuţitím triedy projekčných                        Turán            Ľuboš Ovseník, doc.,Ing.,
23                                  1/3143/06  VEGA  KEMT  2006  2008
   transformácií                                               Ján,prof.,RNDr.,Ing.DrSc.  PhD.

   Štúdium korelačných funkcií náhodných polí v kritickej a                         Hnatič Michal, doc.RNDr.,
24                                  2/6193/6  VEGA  KM   2006  2008                Buša Ján, RNDr.CSc.
   stochstickej dynamike.                                          CSc. - SAV Ke

   Výskum a optimalizácia vlastností netradičných hrubovrstvových                      Pietriková         Slosarčík Stanislav, doc.,
25                                  1/3167/06  VEGA  KTE   2006  2008
   materiálov pre senzorové a environmentálne aplikácie                           Alena,doc.,Ing.,PhD.    Ing., CSc.

                                                       Lisý Vladimír, doc. RNDr.,
26 Reológia polymérových roztokov                   1/3033/06  VEGA  KF   2006  2008
                                                       CSc.
                                                       Levický Dušan, prof.,Ing., Juhár Jozef, prof. Ing. ,
27 Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií             1/4054/07  VEGA  KEMT  2007  2009
                                                       CSc.            CSc.
   Spoľahlivosť vonkajších silových vedení (VSV) a oteplenie                        Varga Ladislav, doc., Ing.,
28                                  1/4070/07  VEGA  KEE   2007  2009               Ilenin Stanislav, Ing., PhD.
   zväzkových vodičov vysokoprúdových vedení (nad 2Ka)                           PhD.
  Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a
                                                          Vokorokos Liberios, prof.,  Jelšina Milan, prof., Ing.,
29 paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových       1/4071/07  VEGA  KPI   2007  2009
                                                          Ing., PhD.          CSc.
  síl odolných proti prieniku
                                                          Kolcun Michal, prof., Ing.,Chladný Vladimír, doc.,
30 Výskum strát v elektrizačnej sústave                  1/4072/07  VEGA  KEE   2007  2009
                                                          PhD.            Ing., PhD.
                                                                        Porubän Jaroslav, Ing.,
31 Aspektovo orientovaná evolúcia zloţitých softvérových systémov     1/1073/07  VEGA  KPI   2007  2009 Kollár Ján, doc., Ing., CSc.
                                                                        PhD.

   Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania                           Mach Marián, doc., Ing.    Paralič Ján, doc., Ing.,
32                                     1/4074/07  VEGA  KKUI  2007  2009
   znalostí s vyuţitím metadát pre sémantický popis znalostí                           ,CSc.             PhD.

   Analýza kvality elektriny a návrh riešení vedúcich k jej zvýšeniu v                     Szathmáry Peter, Ing.,
33                                     1/4075/07  VEGA  KEE   2007  2009                 Hvizdoš Marek, Ing., PhD.
   prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou                                 PhD.
                                                         Timko Jaroslav, prof. Ing.,   Ţilková Jaroslava, Ing.,
34 Moderné metódy riadenia elektrických pohonov              1/4076/07  VEGA  KEMPI  2007  2009
                                                         CSc.              PhD.
   Rekonfigurovateľné platformy pre širokopásmové bezdrôtové                          Marchevský Stanislav,      Kocur Dušan, prof., Ing.,
35                                     1/4088/07  VEGA  KEMT  2007  2009
   telekomunikačné siete                                            prof., Ing., CSc.        CSc.

   Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z                       Kováčová Irena, doc., Ing., Kováč Dobroslav, prof.,
36                                     1/4174/07  VEGA  KEMPI  2007  2009
   hľadiska elektromagnetickej kompatibilty a návrh jej zlepšenia                         CSc             Ing., CSc

  Energetické častice v niektorých kozmických plazmových                                             Kaššovicová Jana, Mgr.,
37                                     2/7063/7  VEGA  KF   2007  2009
  útvaroch                                                                    CSc.
  Premagnetizačné procesy a modifikácia štruktúry v                                Novák Ladislav, RNDr.,
38                                     1/4013/07  VEGA  KF   2007  2009                 Ziman Ján, RNDr, CSc.
  nerovnovážnych feromagnetických zliatinách                                    CSc.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:11/22/2011
language:Slovak
pages:3