Docstoc

DS10CBC2

Document Sample
DS10CBC2 Powered By Docstoc
					Ngaøy soaïn:
PPCT: 9,10
Tuaàn: 4
     CHÖÔNG II :    HAØM SOÁ BAÄC NHAÁT VAØ HAØM SOÁ BAÄC HAI
                  §1 HAØM SOÁ
                   Soá tieát: 2
1.  Muïc tieâu
1.1 Veà kieán thöùc
- Hieåu khaùi nieäm haøm soá, taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá, ñoà thò cuûa haøm soá.
- Hieåu haøm soá ñoäng bieán, nghòch bieán, haøm soá chaün , leû. Bieát ñöôïc tính ñoái xöùng
cuûa ñoà thò haøm soá chaün, ñoà thò haøm soá leû.
1.1.   Veà kó naêng
- Bieát tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá ñôn giaûn.
- Bieát chöùng minh tính ñoàng bieán, nghòch bieán cuûa moät haøm soá treân moät khoaûng
cho tröôùc.
- Bieát xeùt tính chaún, leû cuûa moät haøm soá ñôn giaûn.
2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Soaïn giaùo aùn, SGK
- HS: ñaõ bieát ñn HS ôû caáp II
3. Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng

                       TIEÁT 1

Hoaït ñoäng 1: Haøm soá . taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS              Noäi dung
 Ví duï 1: cho y = x- 1.   - Cho bieát keát quaû      Giaû söû coù hai ñaïi löôïng bieán
 Tìm y khi x = 1, x = -1, x                 thieân x vaø y trong ñoù x nhaän giaù
 = 2 . Vôùi moãi giaù trò    x -1 1 ……          trò thuoäc taäp soá D.
 x ta tìm ñöôïc bao nhieâu    y   ? ? ……        KN: SGK
 giaù trò y
               - Töø kieán thöùc lôùp 7 & 9
               hs hình thaønh khaùi nieäm
               haøm soá.
               - Hoïc sinh cho
 Ví duï 2 (VD1. SGK)     - HS nhaän xeùt
 Haõy neâu moät ví duï    - Chænh söûa
 thöïc teá veà haøm soá
Hoaït ñoäng 2: Caùch cho haøm soá baèng baûng
Töø ví duï 2 haõy chæ ra caùc giaù trò cuûa haøm soá treân taïi x = 2001 ; 2004 ; 1999.
Hoaït ñoäng 3: Caùch cho haøm soá baèng bieåu ñoà
Töø ví duï 2( SGK) haõy chæ ra caùc giaù trò cuûa moãi haøm soá treân taïi caùc giaù trò x  D
Hoaït ñoäng 4 : Haøm soá cho baèng coâng thöùc

     HÑ cuûa GV            HÑ cuûa HS            Noäi dung
 - Haõy keå teân caùc haøm      -  Moãi nhoùm cho
 soá ñaõ hoïc ôû baäc THCS.       moät ví duï veà haøm
 - Caùc bieåu thöùc y = ax +       soá ñaõ hoïc ôû caáp + Haøm soá cho bôûi coâng thöùc
 b,                   2          coù daïng: y = f(x)
   a
 y=   , y = ax2 coù phaûi laø
   x                            + Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá
 haøm soá khoâng ?        - Caùc nhoùm traû lôøi   y = f(x) laø taäp taát caû caùc soá
 Ñieàu kieän ñeà noù coù     - Hoaøn thieän  ñöa ra    thöcx sao cho bieåu thöùc f(x) coù
 nghóa.              caâu traû lôøi ñuùng     nghóa.
                 - Hình thaønh kieán thöùc

 Vd: Tìm taäp xaùc ñònh
 cuûa caùc haøm soá:
 y  x 1
   1
 y    x 1
  x2
   2
 y
   2 x
 Chuù yù Vôùi haøm soá coù
 theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi
              - Töøng nhoùm nhaän
 hai, ba, … coâng thöùc.
              nhieäm vuï
 Chaúng haïn cho haøm soá:
              Vaø giaûi queát vaán ñeà
   2 x  1 khi x  0  - Ñöa ra keát quaû
 y 2
    x   khi x  0  - KL
 Haõy tính giaù trò cuûa
 haøm soá naøy taïi x = -2
 vaø x = 5

Hoaït ñoäng 5: Ñoà thò cuûa haøm soá


        HÑ cuûa GV             HÑ cuûa HS         Noäi dung

 VD1: Döïa vaøo ñoà thò cuûa hai haøm
 soá sau , haõy tính
  a) f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-
    2), g(0).
  b) Tìm x sao cho f(x) = 2
    Tìm x sao cho g(x) = 2
          y
                       - Caùc nhoùm laàn löôït
        1               ñöa ra keát quaû
     -1                  - Toång hôïp keát quaû
             x          - Hình thaønh kieán
                       thöùc         Ñoà thò cuûa haøm soá y
                                  = f(x) xaùc ñònh treân
                                  taäp D laø taäp hôïp taát
 VD2: Xeùt xem trong caùc ñeåm A(0 ;                caû caùc ñieåm M(x, f(x))
 1), B(1; 0), C(-2 ; -3), D(-3 ; 19), ñieåm             treân maët phaúng toïa
 naøo thuoäc ñoà thò haøm soá y = f(x) - Caùc nhoùm laàn löôït ñoä vôùi moïi x thuoäc D.
 = 2x2 + 1                 ñöa ra keát quaû
                      - Hoaøn thieän , ñöa ra
                      keát quaû ñuùng.
                    Trang 2
        y

      2
      1

  -1   0  1            x
Hoaït ñoäng 6: Söï biieán thieân cuûa haøm soá
          HÑ cuûa GV                   HÑ cuûa HS       Noäi dung
  1. OÂn taäp                                    SGK trang 36
          y
        0              x
            y
     f(x2)

     f(x1)

          0      x1 x2      x

              y

      f(x2)

      f(x1)

  x1 x2      0
                    x
 Treân khoaûng (0 ; +  ) ñoà thò ñi leân hay
 xuoáng töø traùi sang phaûi
 Treân khoaûng (-  : 0) ñoà thò ñi leân hay
 xuoáng töø traùi sang phaûi
  2. Baûng bieán thieân
  + Döïa vaøo tính ñoàng bieán nghòch bieán        - Caùc nhoùm traû lôøi
  cuûa haøm soá laäp baûng bieán thieân.          - Chænh söûa (neáu
  + Löu yù haøm soá ñoàng bieán ta moâ taû         coù)
  baèng muõi teân ñi leân, coøn haøm soá          - Hình thaønh khaùi
  nghòch bieán ta moâ taû baèng muõi teân ñi        nieäm.
  xuoáng.


                          Trang 3
   VD: Veõ baûng bieán thieân cuûa haøm soá y     - Caùc nhoùm cho keát
   = - x2                       quaû cuûa coâng vieäc.
                            - Hoaøn chænh keát
                            quaû
                            - Hình thaønh kieán
                            thöùc
Hoaït ñoäng 7: Cuûng coá baèng baøi taäp
Xeùt tính ñoàng bieán , nghòch bieán cuûa caùc haøm soá sau treân khoaûng ñaõ chæ ra:
 a) y = -3x + 1 treân R
 b) y = 2x2 treân (0 ; +  )

                       TIEÁT 2

Hoaït ñoäng 8: Haøm soá chaün, haøm soá leû vaø ñoà thò cuûa haøm soá chaün leû
1) Haøm soá chaün, haøm soá
leû
Xeùt ñoà thò cuûa hai haøm
soá
y = f(x) = x2 vaø y = g(x) = x


         y

       2
       1
   -2 -1    1 2     x
       y
  -2 -1 0 1 2      x- TXÑ cuûa haøm soá f(x) ?
 1 vaø -1 , 2 vaø -2 coù thuoäc  - Caùc nhoùm ñöa ra keát
  TXÑ khoâng ?          quaû            Haøm soá y = f(x) vôùi taäp xaùc
  Tính vaø so saùnh f(-1) vaø   - Chænh söûa (neáu coù)   ñònh D goïi laø haøm soá chaün
 f(1)                - Hình thaønh kieán thöùc  neáu  x  D thí – x  D
           f(-2) vaø                 vaø f(-x) = f(x) .
 f(2)                              Haøm soá y = f(x) vôùi taäp xaùc
 - TXÑ cuûa haøm soá g(x) ?     - Caùc nhoùm nhaän     ñònh D goïi laø haøm soá chaün
  1 vaø -1 , 2 vaø -2 coù thuoäc  nhieäm vuï         neáu  x  D thí – x  D
  TXÑ khoâng ?           - Ñöa ra keát quaû     vaø f(-x) = - f(x) .


                    Trang 4
 Tính vaø so saùnh g(-1) vaø   - chænh söûa hoaøn thieän
g(1)               (neáu coù)
         g(-2) vaø
g(2)
Ví duï: Xeùt tính Chaün leû
cuûa caùc haøm soá:
  a) y = 3x2 - 2
      1
  b) y =
      x
  c) y =    x

2. Ñoà thò cuûa haøm soá
chaün leû
Cho hoïc sinh döïa vaøo ñoà
thò ñeå nhaän xeùt tính ñoái
xöùng cuûa ñoà thò haøm soá.


Hoaït ñoäng 9: Baøi taäp
    HÑ cuûa GV           HÑ cuûa HS             Noäi dung
1. Taäp xaùc ñònh cuûa     Goïi HS leân baûng giaûi
caùc haøm soá          Chænh söûa (neáu coù)
    3x  2                                   1
a) y     ,                           a) D = R \   
    2x  1                                 2 
 b) y  2
     x 1                           b) D = R\  3,1
    x  2x  3                              1
c) y  2 x  1  3  x                       c) D = [- ; 3]
                                       2


2. Cho haøm soá
                Goïi HS leân baûng giaûi
  x  1 khi x  2                      x = 3 => y = 4
y 2              Chænh söûa (neáu coù)
                               x = -1 => y = -1
  x  2 khi x  2
                               x = 2 => y = 3
Tính giaù trò cuûa haøm soá
ñoù taïi x = 3; x = -1; x = 2

3. Cho haøm soá y = 3x3–   Goïi HS leân baûng giaûi
                               f(-1) = 6 vaäy M(-1; 6) thuoäc ñoà
2x+1             Chænh söûa (neáu coù)
                               thò haøm soá.
Caùc haøm soá sau co
                               f(1) = 2 vaäy N(1; 1) khoâng thuoäc
thuoäc ñoà thò cuûa haøm
                               ñoà thò haøm soá.
soá ñoù khoâng ?
                               f(0) = 1 vaäy P(0; 1) thuoäc ñoà thò
  a) M(-1 ; 6), b) N(1 ; 1)
                               haøm soá.
  c)P(0 ; 1)
                               a) TXD: D = R
4. Xeùt tính chaün leû cuûa   Goïi HS leân baûng giaûi
                                 x  R thì – x  D vaø
caùc haøm soá          Chænh söûa (neáu coù)
                               f(-x) =  x = x = f(x)
a) y  x
b) y = (x + 2)2                        Vaäy y  x laø haøm soá chaün.
c) y = x3 + x                         d) TXD: D = R
d) y = x2 + x + 1                        x  R thì – x  D vaø
                                f(x)   f(-x)


                   Trang 5
                               Vaäy haøm soá y = x2 + x + 1
                               Khoâng chaün , cuõng khoâng leû.


5. Cuûng coá toaøn baøi
   + Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá
   + Tính ñoàng bieán nghòch bieán cuûa haøm soá
   + Tiùnh chaün leû cuûa haøm soá
   + Moät thuoäc moät ñoà thò haøm soá khi naøo

Ngaøy soaïn:
PPCT: 11
Tuaàn: 6            § 2: Haøm soá y = ax + b
  I.    Muïc tieâu:
    a). Veà kieán thöùc: - Hieåu ñöôïc söï ieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá baäc nhaát.
             - Hieåu caùch veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát vaø ñoà thò haøm soá y
= x.
              Bieát ñöôïc ñoà thò haøm soá nhaän Oy laøm truïc ñoái xöùng
    b) Veà kyû naêng: - Thaønh thaïo vieäc xaùc ñònh chieàu bieán thieân vaø veõ ñoà thò
haøm soá
              baäc nhaát.
            -  Veõ ñöôïc ñt y = b , y = x
            -  Bieát tìm giao ñieåm cuûa hai ñöôøng coù phöông trình cho tröôùc.
    c) Veà tö duy: Goùp phaàn boài döôûng tö duy logic vaø naêng löïc tìm toøi saùng taïo
    d) Veà thaùi ñoä: Reøn luyeän tính caån thaän , tính chính xaùc.
  II.   Chuaån bò:
      a) Thöïc tieãn: Kieán thöùc hoïc ôû lôùp 9 HS caàn naém vöõng ñeå hoïc baøi môùi
      b) Ñoái vôùi HS : coù ñaày ñuû SGK, saùch baøi taäp
      c) Ñoái vôùi GV duøng baûng phuï
  III.   Phaàn baøi môùi :

Hoaït ñoäng 1: Reøn luyeän kyû naêng veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát
     HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS            Noäi dung
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi   - HS nhaéc laïi haøm soá  Phaàn I trang 39 – 40,
haøm soá baäc nhaát , ñoà   baäc nhaát, ñoà thò haøm   hình 17 trang 40
thò haøm soá baäc nhaát    soá baäc nhaát
- caùc böôùc khaûo saùt
haøm soá           - caùc böôùc khaûo saùt
- Ñieà chænh khi caàn thieát haøm soá
vaø xaùc nhaän keát quaû   - Ghi nhaän kieán thöùc
cuûa HS            - HS veõ ñths y = 3x + 2
- Höôùng daãn HS veõ khi          1
                vaø y =  x + 5
khoâng coù HS naøo veõ           2
ñöôïc
( cho 2 ñieåm ñeå veõ )
Hoaït ñoäng 2: Veõ ñöôïc ñoà thò cuûa haøm haèng.
     HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS            Noäi dung
- Giao nhieäm vuï cho hs   Baøi toaùn: cho haøm soá y Phaàn II hình 18 trang 40
- Dieàu chænh khi caàn    =2
thieát vaø xaùc nhaän keát  - Xaùc ñònh giaù` trò cuûa


                   Trang 6
quaû cuûa hs         haøm soá taïi x = -2, -1, 0, 1,
- HD khi khoâng coù hs    2.
naøo veõ ñöôïc.        - HS nhaän xeùt nhöõng
( cho 2 ñieåm ñeå veõ)    ñieåm ñths y = 2 ñi qua. Töø
               ñoù neâu nhaän xeùt veà
               ñths y = 2

Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi toaùn
                                  3
Xaùc ñònh a, b ñeå ñths y = ax +b qua hai ñieåm A(0 ; 3) vaø B(    ; 0)
                                  5
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS             Noäi dung
- HD hs khi caàn thieát    - Nhaän nhieäm vuï      Keát quaû mong ñôïi
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Thöïc hieän caùc thao taùc a = - 5, b = 3
nhaän keát quaû.       giaûi
               - Cho keát quaû
Hoaït ñoäng 4: Vieát phöông trình y = ax + b cuûa caùc ñöôøng thaúng ña qua A(2 ; -2) vaø song
song vôùi Ox
    HÑ cuûa GV           HÑ cuûa HS             Noäi dung
- HD hs khi caàn thieát    - Nhaän nhieäm vuï      Keát quaû mong ñôïi
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Thöïc hieän caùc thao taùc y = -2
nhaän keát quaû.       giaûi
               - Cho keát quaû
Hoaït ñoäng 5: Veõ ñoà thò haøm soá y = x
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS             Noäi dung
- Giao nhieäm vuï                        x   khi x  0
                               x 
- yeâu caàu hs nhaéc laïi x - HS nhaéc laïi x = ?         x khi x  0
=?              - Töø ñoù hs nhaän xeùt tính y = x
- Haøm soá y = x ñoàng    ñb, nb cuûa haøm soá.     TXÑ: D = R
bieán ngòch bieán treân    - Nhaän xeùt ñoà thò cuûa   Baûng bieán thieân trang 41
khoaûng naøo?         haøm soá .          Phaàn III ñoà thò hình veõ trang 41
- Nhaän xeùt.
- Ñieàu chænh khi caàn
thieát vaø
 xaùc nhaän
Hoaït ñoäng 6: Veõ ñoà thò haøm soá y = x + 1
     HÑ cuûa GV         HÑ cuûa HS               Noäi dung
- HD khi caàn thieát     HS leân baûng laøm         Keát quaû mong ñôïi
- Ñieàu chænh vaø xaùc                     Ñoà thò haøm soá laø hai nöûa
nhaän keát quaû cuûa hs                     ñöôøng thaúng cuøng xuaát phaùt
                                töø ñieåm (0 ; 1) ñoái xöùng nhau
                                qua Oy.
                     x  1    khi x  1
Hoaït ñoäng 7: Veõ ñoà thò haøm soá y  
                      2 x  4  khi x  1
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS               Noäi dung
- HD khi caàn thieát     HS leân baûng laøm        Keát quaû mong ñôïi
- Ñieàu chænh vaø xaùc                     Ñoà thò haøm soá laø hai nöûa
nhaän keát quaû cuûa hs                     ñöôøng thaúng cuøng xuaát phaùt
                                töø ñieåm (1 ; 1) ñoái xöùng nhau
                                qua ñöôøng thaúng x = 1.


                  Trang 7
IV. Cuûng coá : Qua baøi hoïc caùc em caàn thaønh thaïo caùch veõ ñths
       y = ax + b (a  0 ), y = b, y = x
V. Veà nhaø: - Laøm baøi 1; 2b,c;3; 4a trang 42
      - Chuaån bò baøi haøm soá baäc hai

Ngaøy soaïn:
PPCT: 12
Tuaàn: 6
                HAØM SOÁ BAÄC NHAÁT
                  LUYEÄN TAÄP
  I/ MUÏC TIEÂU:
   - Cuõng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà haøm soá baäc nhaát vaø veõ haøm soá baäc nhaát
treân töøng khoaûng
  - Cuõng coá kieán thöùc vaø kó naêng veà tònh tieán ñoà thò ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc
   - Reøn luyeän caùc kó naêng: Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát, haøm soá baäc nhaát treân
töøng khoaûng, ñaëc bieät laø haøm soá y = ax + b töø ñoù neâu ñöôïc caùc tính chaát cuûa
haøm soá
  II/ TIEÁN HAØNH BAØI HOÏC:
  1. Kieåm tra baøi cuõ:
  Hoûi: Neâu chieàu bieán thieân cuûa HS y= ax+b?
           (HSTL . GVNX)
  2. Tieán haønh
  Baøi 1: Veõ ñoà thò HS y= 1,5x + 2
  Hoaït ñoäng cuûa giaùo   Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh         Ghi baûng
      vieân
              -Nghó ñeán haøm soá baäc 1 a)Ñoà thò laø ñöôøng thaúng vaø
-Gôïi yù cho hoïc sinh nhaän
daïng cuûa haøm soá y =  coù daïng y = - 1,5x + b    coù heä soá goùc baèng
f(x), töø heä soá baèng –1,5               – 1,5 neân haøm soá coù daïng: y =
vaø ñoà thò laø ñöôøng                  - 1,5x +b. Vì ñoà thò qua (- 2 ; 5)
thaúng           -Vì ñoà thò qua (- 2 ; 5) theá neân b = 2
-Hoûi tìm b baèng caùch  vaøo x, y vaøo tìm ñöôïc b   Vaäy haøm soá coù daïng
naøo ?                           y = 1,5x + 2
              Hoïc sinh töï tìm 2 ñieåm b)Veõ ñoà thò
-Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc               b haøm soá y = 1,5x + 2 laø ñöôøng
              ñaëc bieät A(0 ; b) B (  ;
laïi ñoà thò haøm soá baäc               a thaúng qua A(0 ; 2) ; B( 4 ; 0)
nhaát, vaø 2 ñieåm ñaëc 0)                            3
bieät ñi qua        Veõ ñoà thò
                                   y
                                    A
                                 2

                                        B
                                          
                                  O           x
  Baøi: 2 Goïi (G) laø ñoà thò cuûa haøm soá y = 2x          4
                                       y = 1,5x + 2
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo    Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh       Ghi3baûng
     vieân                  Trang 8
-Giaùo vieân giuùp hoïc sinh                a)Khi (G) tònh tieán leân 3
naém ñöôïc caùch tònh tieán                 ñôn vò, ta ñöôïc ñoà thò
1 ñoà thò                          haøm soá y = 2x+ 3
-Goïi hoïc sinh nhaéc laïi 4  Phaùt bieåu vaø ruùt ra b)Goïi f(x) = 2x
tröôøng hôïp tònh tieán     tröôøng hôïp ñoái vôùi caâu Khi (G) tònh tieán sang traùi
-Gôïi yù cho hoïc sinh khi   a)             1 ñôn vò ta ñöôïc ñoà thò
tònh tieán sang traùi 1 ñôn   Hoïc sinh tìm haøm soá   haøm soá y = 2x + 1tieáp
vò thì f(x)  f(x + 1)     f(x + 1) = ?        tuïc tònh tieán xuoáng döôùi
-Giuùp hoïc sinh traùnh sai                 ta ñöôïc haøm soá
laàm khi tònh tieán lieân    Tònh tieán laàn nhaát ta y = 2x - 2- 1
tieáp 2 laàn. Tònh tieán laàn  ñöôïc f(x – 2) = 2x - 2
thöù nhaát, ñöôïc haøm soá   Tònh tieán laàn 2 ñöôïc
môùi, töø haøm soá môùi     haøm soá y = 2x - 2- 1
ñoù tònh tieán 1 laàn nöõa
  Baøi 3: Veõ ñoà thò cuûa haøm soá sau treân cuøng moät maët phaúng toaï ñoä vaø neâu
nhaän xeùt veà quan heä giöõa chuùng
   a)y = x – 2
   b)y = x - 3
  Hoaït ñoäng cuûa giaùo    Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh       Ghi baûng
      vieân
-Gôïi yù cho hoïc sinh haøm   -Nhaän bieát ñöôïc khi boû a)Veõ ñoà thò y = x - 2
soá y = x - 2 . Laáy 2 ñieåm  trò tuyeät ñoái seõ coù 2
ñaëc bieät roài veõ       haøm soá
 -Cho haøm soá veõ ñoà thò   Haøm soá veõ ñoà thò
tr6en töøng khoaûng        y = x – 2 qua A(0 ; - 2);
-giaùo vieân: Gôïi yù cho    B(2 ; 0)
hoïc sinh veõ 2 ñöôøng      y = x – 3, qua A(0; - 3) ;
thaúng y = x – 2 ; y = x -3   B(3 ; 0)
roài boû phaàn ñöôøng
thaúng phía döôùi truïc
hoaønh             -Nhìn tröïc quan phaùt bieåu
                hay töø phaân tích baøi toaùn
                ruùt ra nhaän xeùt


-Cho hoïc sinh quan saùt
hình veõ ruùt ra nhaän xeùt
veà quan heä hai haøm soá
treân
   Baøi taäp 4: (2- SGK- 42)
  Hoaït ñoäng cuûa giaùo   Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh         Ghi baûng
      vieân
- Goïi 3 HS leân baûng giaûi - 3 HS leân baûng         BT4:
HD: Ñoà thò HS ñi qua                      a) a= -5; b=3
ñieåm naøo thì x theá =                     b)a=-1; b=3
hoaønh cuûa dieåm, y theá =                   c) a= 0; b= -3
tung cuûa ñieåm
   III/ CUÛNG COÁ:                   Trang 9
   - Veõ ñoà thò haøm soá baäc nhaát
   - Neâu ñöôïc tính chaát cuûa haøm soá y = ax + b
   Daën doø: Hoïc sinh chuaån bò baøi môùi
Ngaøy soaïn:
PPCT: 13-14
Tuaàn: 7             § 3: Haøm  soá baäc hai
                       Soá tieát: 2
1. Muïc tieâu:
    a) Veà kieán thöùc:
      Hieåu ñöôïc söï bieán thieân cuûa haøm soá baäc hai treân R
    b) Veà kyõ naêng:
     - Laäp ñöôïc baûng bieán thieâncuûa haøm soá baäc hai, xaùc ñònh ñöôïc toïa
      ñoä ñænh, truïc ñoái xöùng, veõ ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá baäc hai.
    - Ñoïc ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá baäc hai, töø ñoà thò xaùc ñònh ñöôïc : Truïc ñoái
xöùng,
      caùc giaù trò x ñeå y > 0; y < 0.
    - Tìm ñöôïc phöông trình parabol y = ax2 + bx + c khi bieát moät trong caùc heä soá vaø
      bieát ñoà thò ñi qua hai ñieåm cho tröôùc.
2. Chuaån bò:
    a) Thöïc tieån: HS ñaõ naém ñöôïc veà haøm soá baäc hai y = ax2
    b) Phöông tieän; Chuaån bò caùc keát quaû cho moãi hoaït ñoäng.
    c) phöông phaùp: Gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc hoaït ñoäng.
3. Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng:


                       Tieát 1
Hoaït ñoäng 1:Nhaéc laïi keát quaû ñaõ bieát veà ñoà thò cuûa haøm soá y = ax2
    HÑ cuûa HS          HÑ cuûa GV            Noäi dung
- Nge hieåu nhieäm vuï.    Parabol y = ax2 coù :     1. nhaän xeùt
- Traû lôøi (trình baøy).   + Ñænh I(? ; ?)           hình veõ 20
- Chænh söûa hoaøn thieän   + Truïc ñoái xöùng laø … ?   2. Ñoà thò :
(neáu coù).          + ñoà thò nhö theá naøo (   SGK trang 44, hình 21
- Ghi nhaän kieán thöùc.   beà loõm quay leân hay     3. Caùch veõ:
               quay xuoáng ?)         SGK trang 44

 Hoaït ñoäng 2: Veõ parabol y = 3x2 -2x – 1
     HÑ cuûa HS          HÑ cuûa GV             Noäi dung
- Ñænh I(?;?)         - Xaùc ñònh toïa ñoä ñænh        1   4
                               - Ñænh I( ;  )
             b  I(?;?)                 3   3
- Truïc ñoái xöùng x = -
             2a  - Veõ truïc ñoái xöùng x = -              1
                b
                               - Truïc ñoái xöùng x =
- Giao ñieåm cuûa parabol                               3
vôùi truïc tung .       2a              - Giao ñieåm cuûa parabol vôùi
 Giao ñieåm cuûa parabol   - Xaùc ñònh toïa ñoä giao   truïc tung A(0; -1)
truïc hoaønh.         ñieåm cuûa parabol vôùi     Giao ñieåm cuûa parabol truïc
- Veõ parabol         truïc tung vaø truïc hoaønh.              1
                               hoaønh B(1; 0)vaø C(- ; 0)
               - Veõ parabol ( a > 0 beà                3


                  Trang 10
                loõm quay leân treân, a < 0  - Veõ parabol:
                beà loõm quay xuoáng
                döôùi)

                                  C        1 B
                                    0
- Nge hieåu nhieäm vuï
- Töøng nhoùm laøm vaø
trình baøi keát quaû.                          -1
- Chænh söûa hoaøn thieän                        A
(neáu coù).          VD: Veõ parabol                 I
- Ghi nhaän keát quaû.     y = -2x2 + x + 3

Hoaït ñoäng 3: Chieàu bieán thieân cuûa haøm soá y = ax2 + bx + c (a  0)
    HÑ cuûa HS          HÑ cuûa GV           Noäi dung
 - Quan xaùc hình veõ.    Töø hai daïng ñoà thò ôû hai II. Chieàu bieán thieân cuûa haøm
 - Phaân bieät söï khaùc ví duï treân cho hoïc sinh    soá baäc hai
   nhau cô baûn giöõa   nhaän xeùt veà chieàu bieán SGK trang 45 – 46
   hai daïng khi a döông thieân cuûa haøm soá baäc
   hoaëc aâm.       hai
 - Hình thaønh kieán     Gôïi yù: a > 0 thì ñoà thò
   thöùc.         coù daïng nö theá naøo?
                   a < 0 thì ñoà thò coù
               daïng nhö theá naøo?
  Cuûng coá: a) Laäp baûng bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá y = x2 – 4x + 3
        b) Tìm GTNN cuûa haøm soá treân
 * Baøi taäp veà nhaø: Baøi 2 vaø 3 trang 49.

                      Tieát 2
Hoaït ñoäng 1:Laäp baûng bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá
    a) y = 2x2 + x + 1
    b) y = -x2 + x –2

    HÑ cuûa HS           HÑ cuûa GV                Noäi dung
- Laäp baûng bieán thieân   a) y = 2x2 + x + 1              y
      1  7       - Laäp baûng bieán thieân
- Ñænh I(  ;   )
      4  8       - Xaùc ñònh toïa ñoä ñænh
              1  I(?;?)
- Truïc ñoái xöùng x = 
              4  - Veõ truïc ñoái xöùng x = -
- Giao ñieåm cuûa parabol   b
vôùi truïc tung A(0; 1)    2a                    0       x
 - Khoâng coù giao ñieåm    - Xaùc ñònh toïa ñoä giao
vôùi tuïc hoaønh.       ñieåm cuûa parabol vôùi
- Veõ parabol         truïc tung vaø truïc hoaønh.
                - Veõ parabol ( a > 0 beà
                loõm quay leân treân, a < 0
                beà loõm quay xuoáng
                döôùi)

Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh parabol (P) y = ax2 + bx + 2, bieát parabol ñoù
    a) Ñi qua hai ñieåm M(1; 5) vaø N(-2; 8)


                  Trang 11
                                   3
    b) Ñi qua ñieåm A(3; -4) vaø coù truïc ñoái xöùng x =  .
                                   2
    c) Coù ñænh I (2; -2)
                                  1
    d) Ñi qua ñieåm B(-1; 6) vaø tung ñoä cuûa ñænh laø 
                                  4
     HÑ cuûa HS          HÑ cuûa GV                Noäi dung
M(1; 5)  (P) <=> a+b =3 (1) a) M(1; 5)  (P) <=> ?        a) Vì M(1; 5) vaø N(-2; 8) thuoäc
N(-2; 8)  (P)<=>2a-b= 3 (2) (1)                  parabol neân a coù heä phöông
Töø (1) vaø (2) ta suy ra hpt N(-2; 8)  (P) <=> ? (2)       trình sau:
a  b  3   a  2     Töø (1) vaø (2) ta suy ra ?     a  b  3  a  2
              Vaäy (P): y = ?                 
2a  b  6  b 1                        2a  b  6 b  1
Vaäy (p): y = 2x2 + x + 2                     Vaäy (p): y = 2x2 + x + 2

                                  b) A(3; -4)  (P)
A(3; -4)  (P)       b)                        <=>3a + b = -2 (1)
     <=>3a + b = -2 (1) - A(3; -4)  (P) <=> ? (1)                      3
                           3       Truïc ñoái xöùng x = 
Truïc ñoái xöùng x = 
            3   - Truïc ñoái xöùng x =                       2
                               2            3  b
             2
                       3                <=>    =-  (2)
        3
     <=>  = -
          b
            (2)        <=>  = ?      (2)           2  2a
                       2             Töø (1) vaø (2) suy ra
        2  2a
  Töø (1) vaø (2) suy ra   - Töø (1) vaø (2) tìm a, b        1
                - KL: ?               a=   ; b = -4
   1                                 3
 a=   ; b = -4
   3                                       1
                                  Vaäy (P): y =  x2 - 4x + 2
         1                                 3
Vaäy (P): y =  x2 - 4x + 2
         3
                d)
- B(-1; 6)  (P) <=> ? (1)                     a = 1, b = -3
                - B(-1; 6)  (P) <=> ? (1)
          1                        hoaëc a = 16, b = 12
- Tung ñoä ñænh    =?              1
          4      - Tung ñoä ñænh    =?      vaäy y = x2 – 3x + 2
                          4
(2)                                hoaëc y = 16x2 + 12x + 2
                (2)
- Töø (1) vaø (2) tìm a = ?,
                - Töø (1) vaø (2) tìm a, b
b=?
                - KL
- KL

Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh bieát parabol (P) y = ax2 + bx + c ñi qua ñieåm A(8; 0) vaø coù ñænh
laø I(6; -12) .
    HÑ cuûa HS           HÑ cuûa GV             Noäi dung
+ A(8; 0 )  (P)        + A(8; 0 )  (P) <=> ?    KQ:
  <=> 64a + 8b + c = 0 (1) + Ñænh I(6; -12) <=> ?      a = 3, b = - 36, c = 96
+ 6=?               ( I  (P) vaø Tñx x = 6)  Vaäy y =3x2 – 36x + 96
(2)
+ -12 = ?          (3)
Töø (1), (2), (3) suy ra a = ?
            b=?
  3. Cuûng coá: + Baûng bieán thieân.
          + Caùch veõ ñoà thò
  4. Veà nhaø: Giaûi phaàn baøi taäp oân chöông (trang 50)


Ngaøy soaïn:


                   Trang 12
PPCT:15
Tuaàn: 8                OÂN TAÄP CHÖÔNG II
                     Soá tieát: 1
I. Muïc tieâu:
  a) Veà kieán thöùc: - Haøm soá, TXÑ cuûa moät haøm soá
             - Tính ñoàng bieán, nghòch bieán cuûa haøm soá treân khoaûng
             - Haøm soá y = ax + b. Tính ñoàng bieán nghòch bieán cuûa haøm soá
              y = ax + b
             - Haøm soá baäc hai y = ax2 + bx + c, tính ñoàng bieán, nghòch bieán vaø
ñoà
             thò cuûa noù.
  b) Veà kyû naêng:
          - Tìm taäp xaùc d9inh5 cuûa moät haøm soá
          - Xeùt chieàu bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc nhaát y = ax +
     b
          - Xeùt chieàu bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc hai y = ax2 +
     bx + c.
  c) Veà tö duy:
          - HS hieåu bieát caùc kieán thöùc ñaõ hoïc , heä thoáng hoùa kieán thöùc vaän
     duïng
            vaøo giaûi baøi taäp.
  d) Veà thaùi ñoä: Reøn luyeän tính hôïp taùc tính chính xaùc.
  II.    Chuaån bò:
       a) Thöïc tieån: Kieán thöùc ñaõ hoïc ôû chöông II caàn naém vöõng ñeå hoïc baøi
         môùi.
       b) Ñoái vôùi HS: Chuaån bò toát coâng vieäc ôû nhaø.
       c) Ñoái vôùi giaùo vieân: - Chuaån bò baûng phuï, caùc hình veõ
                   - PP gôïi môû vaán ñaùp.
  III.   Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1:
        HÑ cuûa GV           HÑ cuûa HS           Noäi dung
Giaûi baøi toaùn 8 :
 Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm
soá:
       2                            a) D = [ -3 ; +  )\ {-1}
 a) y =      x3
      x 1                           c) D = R
           1
b) y=  2  3x 
          1  2x
      1
           vôùi x  1
      x3
c) y =
      2 x  vôùi x < 1
- HD hs khi caàn thieát
- Ñieàu chænh vaø xaùc nhaän
keát quaû.

Hoaït ñoäng 2: xeùt chieàu bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá:
 c) y = x  1
  d)  y = x2
     HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS             Noäi dung


                  Trang 13
- HD hs khi caàn thieát.   - Goïi hs leân baûng giaûi     c) y = x  1 =
               - Nhaän xeùt qua nhieàu em
                                     x  1 Khi x  1
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Xaùc nhaän keát quaû         = 
nhaän keát quaû                             x  1 Khi x  1
                                 d) y =  x2 = x

Hoaït ñoäng 3: Laäp baûng bieán thieân vaø ñoà thò haøm soá: y =x2 – 2x – 1
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS             Noäi dung
- HD hs khi caàn thieát.   - Goïi hs leân baûng giaûi  - BBT
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Nhaän xeùt qua nhieàu em - Ñænh I (1; -2)
nhaän keát quaû       - Xaùc nhaän keát quaû    - Truïc ñoái xuùng : x = 1
                              - xaùc ñònh theâm moät soá
                              ñòeåm ñeå veõ ñoà thò
                              - veõ ñoà thò
Hoaït ñoäng 4: Xaùc ñònh a, b ñeå ñöôøng thaúng y = ax + b ñi qua hai ñieåm A(1; 3), B(-1; 5)
    HÑ cuûa GV          HÑ cuûa HS             Noäi dung
- HD hs khi caàn thieát.   - Goïi hs leân baûng giaûi  Hs y = ax + b qua hai ñieåm A, B
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Nhaän xeùt qua nhieàu em neân ta coù heä:
nhaän keát quaû       - Xaùc nhaän keát quaû     a  b  3  a  1
                                     
                                a  b  5 b  4

Hoaït ñoäng 5: Xaùc ñònh a, b, c ñeå parabol y = ax2 + bx = c coù ñænh I(1; 4) vaø ñi qua D(3; 0)
    HÑ cuûa GV           HÑ cuûa HS             Noäi dung
- HD hs khi caàn thieát.   - Goïi hs leân baûng giaûi   I(1; 4) laø ñænh cuûa parabol
- Ñieàu chænh vaø xaùc    - Nhaän xeùt qua nhieàu em    y = ax2 + bx = c neân ta coù
nhaän keát quaû        - Xaùc nhaän keát quaû       b
                                  =1 <=> 2a + b = 0 (1)
                                2a
                                vaø a + b + c = 4 (2)
                                Maët khaùc D thuoäc Parabol neân
                                ta coù 9a + 3b + c = 0 (3)
                                Töø (1), (2), (3)
                                => a = -1, b = 2, c = 3
* Cuûng coá; Qua tieát oân taäp caùc em naém thaønh thaïo caùch tìm TXÑ haøm soá . Xeùt
chieàu bieán thieân vaø veõ ñoà thò hs y = ax + b; y = ax2 + bx + c; Tìm caùc yeáu toá a, b, c
trong hs
 y = ax + b, y = ax2 + bx + c thoûa maõn moät soá ñieàu kieän cho tröôùc.
* Veà nhaø: Laøm 8b) 9a)b 10b) 12b)
Ngaøy soaïn:
PPCT: 16
Tuaàn:8
                  KIEÅM TRA CHÖÔNG II

NOÄI DUNG ÑEÀ:
                  Trang 14
Caâu 1 (3 ñieåm)
   Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau:
            x 1
       a) y                 b) y  3  2 x  4 x  5
            x2 1
Caâu 2 (4 ñieåm)
   Laäp baûng bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = -3x2 + 2x + 1.
Caâu 3 (3 ñieåm)
   Xaùc ñònh haøm soá baäc hai bieát ñoà thò cuûa noù laø moät ñöôøng parabol coù ñænh I
1 3
 ; 
2 4
   vaø ñi qua ñieåm A( 1 ; -1)
                  Trang 15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/22/2011
language:Vietnamese
pages:15
muoitt9 muoitt9
About