PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI by muoitt9

VIEWS: 23 PAGES: 2

									                     PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Bài 1. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:
  A = x1  x2 ;
     2  2
           B = x1  x2 ;
             3  3
                   C = x1  x2 ;
                     4  4
                            D = x1  x2 ;   E = (2x1  x2 )(2x2  x1)

  a) x2  x  5  0      b) 2x2  3x  7  0        c) 3x2  10x  3  0
  d) x2  2x  15  0     e) 2x2  5x  2  0        f)  3x2  5x  2  0
Bài 2. Cho phương trình: (m 1) x2  2(m 1) x  m 2  0 (*). Xác định m để:
  a) (*) có hai nghiệm phân biệt.
  b) (*) có một nghiệm bằng 2. Tính nghiệm kia.
  c) Tổng bình phương các nghiệm bằng 2.
Bài 3. Cho phương trình: x2  2(2m 1) x  3  4m  0 (*).
  a) Tìm m để (*) có hai nghiệm x1, x2.
  b) Tìm hệ thức giữa x1, x2 độc lập đối với m.
  c) Tính theo m, biểu thức A = x1  x2 .
                  3  3

  d) Tìm m để (*) có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia.
                         2  2
  e) Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là x1 , x2 .
           2
  HD: a) m          b) x1  x2  x1x2  1      c) A = (2  4m)(16m2  4m 5)
           2
         1 2 7
     d) m          e) x2  2(8m2  8m 1) x  (3  4m)2  0
           6
Bài 4. Cho phương trình: x2  2(m 1) x  m2  3m  0 (*).
  a) Tìm m để (*) có nghiệm x = 0. Tính nghiệm còn lại.
  b) Khi (*) có hai nghiệm x1, x2 . Tìm hệ thức giữa x1, x2 độc lập đối với m.
  c) Tìm m để (*) có hai nghiệm x1, x2 thoả: x1  x2  8 .
                        2  2


  HD: a) m = 3; m = 4     b) ( x1  x2 )2  2( x1  x2 )  4x1x2  8  0  c) m = –1; m = 2.
Bài 5. Cho phương trình: x2  (m2  3m) x  m3  0 .
  a) Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng bình phương nghiệm kia.
  b) Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 1. Tính nghiệm còn lại.
  HD: a) m = 0; m = 1     b) x2  1; x2  5 2  7; x2  5 2  7 .
Bài 6. (nâng cao) Cho phương trình: 2x  2x sin   2x  cos  ( là tham số).
                   2           2

  a) Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi .
              PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU CĂN
Bài 1. Giải các phương trình sau:
  a)  2x  3  x  3        b)  5x  10  8  x       c) x  2x  5  4
  d)  x2  x  12  8  x      e)  x2  2x  4  2  x     f) 3x2  9x  1  x  2
  g) 3x2  9x  1  x  2      h)  x2  3x  10  x  2     i) ( x  3) x2  4  x2  9
Bài 2. Giải các phương trình sau:
  a) x2  6x  9  4 x2  6x  6        b)  ( x  3)(8  x)  26   x2  11x
  c) ( x  4)( x  1)  3 x2  5x  2  6   d) ( x  5)(2  x)  3 x2  3x
  e) x2  x2  11  31             f) x2  2x  8  4 (4  x)( x  2)  0
Bài 3. Giải các phương trình sau:
  a)  x  1  x 1  1            b)  3x  7  x  1  2
  c)    x2  9  x2  7  2          d)    3x2  5x  8  3x2  5x  1  1
  e) 3 1 x  3 1 x  2             f)    x2  x  5  x2  8x  4  5
                            3
  g)  5x  7  3 5x  13  1
    3
                         h)    9 x 1  3 7 x 1  4
Bài 4. Giải các phương trình sau:
  a)    x  3  6  x  3  ( x  3)(6  x) b)     2x  3  x  1  3x  2 (2x  3)( x  1)  16
  c)    x  1  3  x  ( x  1)(3  x)  1  d)    7  x  2  x  (7  x)(2  x)  3
  e)    x  1  4  x  ( x  1)(4  x)  5 f)     3x  2  x  1  4x  9  2 3x2  5x  2
     2
  g) 1    x  x2  x  1  x         h)    x  9  x   x2  9x  9
     3
Bài 5. Giải các phương trình sau:
  a)    2x  4  2 2x  5  2x  4  6 2x  5  14
  b)    x  5 4 x 1  x  2  2 x 1  1
  c)    2x  2 2x  1  2 2x  3  4 2x  1  3 2x  8  6 2x  1  4

								
To top