; Jaarverslag GMR kalenderjaar 2008
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Jaarverslag GMR kalenderjaar 2008

VIEWS: 8 PAGES: 4

 • pg 1
									                  GMR 19-01-09 agendapunt 2c

               Jaarverslag GMR Kalenderjaar 2008
Samenstelling bestuur GMR
Voorzitter: Leon Vogels
Vice voorzitter: Wilma Tacken
Lid: Wytze Scheringa (t/m 17-09-08)
Secretaris-penningmeester: Leo van Raay
Kascontrolecommissie: Henk Janssen(tot 01-08-08), Gerlien Wannet en Philip Valk

Samenstelling werkgroepen
Arbo: Henk Janssen, Gerlien Wannet en Roel Rijkers
Zorgplan: Bernadette Tijsse Klasen, Corrie Reys en Wilma Tacken
Financiën, begroting en jaarrekening: Karin de Vink (tot 01-08-08), Marcel Willems, Hans Hollander
en Rick kocken.
Scholing: Goretti Bernards(tot 01-08-08), Fraukje v.d. Berg(tot 01-08-08),Tineke v.d. Goor en Gerlien
Wannet.
BSO/TSO/Brede School: Leon Vogels en Marcel Willems
Bestuursformatieplan: Paul Broens, Karin de Vink(tot 01-08-08),Wilma Tacken(tot 01-08-08) en Henk
Janssen
Reglementen: Fraukje v.d. Berg, Tineke v.d. Goor en Leo van Raay
Communicatie: Wytze Scheringa en Hans Hollander
Functiebouwhuis: Wilma Tacken, (Ronald van Hattem)

Deelnemende scholen
Antonius, St. Jan Baptist, De Bolster, De Boskriek, De Buizerd, H.Hart, St. Jozef, ’t Palet, Paschalis,
Paulus, Roncalli, SamSam, De Speelhoeve, Trinoom, Viersprong en Wingerd.

Vergaderingen
Er zijn 6 reguliere vergaderingen gehouden op 23 januari, 18 maart, 22 april, 4 juni, 17 september en
13 november. Daarnaast vonden er extra bijeenkomsten plaats op: 3 maart (informatie AOB over het
functiewaarderingssysteem, aandachtspunten bij een fusie en een voorbeeld voor een werkwijze van de
GMR), 2 oktober (info bestuur over aankoop kantoorpand) en 28 oktober (jaarlijkse ontmoeting
bestuur en GMR).

Inspraak
   De vergadering heeft ingestemd met het vakantierooster 2008-2009 en 2009-2010
   In de vergadering van 23 januari 2008 van de GMR heeft het bevoegd gezag aangegeven het te
    betreuren dat zij de GMR niet om instemming voor het contract met de vervangingspool
    (onjuiste wandelgangennaam: Optimus) heeft gevraagd. Hiermee gaf het bevoegd gezag aan
    niet de juiste procedure te hebben gevolgd. In een brief van 22-02-2008 informeerde
    algemeen directeur,Rob v.d. Laan, de GMR verder over de motieven achter de keuze voor een
    vervangingspool. De vergadering heeft alsnog ingestemd met het contract dat de SK&K met
    Optimus heeft afgesloten (6 stemmen voor, 10 onthoudingen!).
   De GMR is niet tevreden over de toegestuurde informatie. Daarom heeft ze met algemene
    stemmen negatief geadviseerd t.a.v. de verlenging van het contract met Optimus voor het
    schooljaar 2008-2009.
    De oudergeleding van de GMR heeft ingestemd met het contract TSO waarbij De Eerste Stap
    voor de uitvoering zorg draagt.
                                                     1
                 Jaarverslag GMR SK&K kalenderjaar 2008
                  GMR 19-01-09 agendapunt 2c
    Naar aanleiding van het bestuursvoorstel t.a.v. een GMR deelname in een commissie uitbreiding
    bovenschools management heeft de vergadering wederom zijn grote teleurstelling
    uitgesproken over het feit dat de communicatie en de procedures niet goed verlopen. De
    vergadering besloot bij de eerstvolgende inspraakaangelegenheid waarbij de procedures niet
    zijn gevolgd, haar instemming te weigeren of negatief te adviseren.
    In de GMR vergadering van 04-06-08 liet het bestuur weten: de omvang van de benoeming, het
    profiel van de directeur en de procedure van de benoeming zijn niet aan de GMR ter inspraak
    voorgelegd. Daarvoor biedt het bevoegd gezag zijn excuses aan. Het is de taak van het bestuur
    een algemeen directeur te benoemen. Het bestuur is slechts bij het aanstellen van een
    algemeen directeur bij benoemingen betrokken en heeft mede daardoor slecht
    gecommuniceerd met de GMR. Op 12 juni hebben Leon Vogels, Tineke v.d. Goor en Wytze
    Scheringa samen met directeuren zitting genomen in een adviescommissie, een gesprek gehad
    met de kandidaat algemeen directeur en gerapporteerd aan de selectiecommissie.
    Op 04-06-08 heeft de vergadering besloten met 13 stemmen voor en 3 onthoudingen
    ongevraagd negatief te adviseren ten aanzien van het besluit tot aankoop van een
    kantoorpand.(GMR reglement art. 22o, WMS art 11n). In de begroting is een bedrag opgenomen
    voor de aankoop van een kantoorpand. De voltallige vergadering adviseert daarom negatief ten
    aanzien van de begroting SK&K 2008. (GMR reglement art. 22a WMS art. 11b).
    Bij de AOB is geïnformeerd naar de te volgen stappen. Volgens de juridische deskundigen is
    het ongevraagde negatieve advies geen zaak voor de geschillencommissie maar voor de
    ondernemerskamer.
    Gezien de voldongen feiten van de aankoop en verbouwing van het kantoorpand acht de GMR
    een adviesaanvrage van het bevoegd gezag t.a.v. de aankoop van het kantoorpand niet meer
    zinvol.
    Een GMR werkgroep “reglement” heeft een aantal concepten gemaakt. De vergadering heeft
    met algemene stemmen ingestemd met het concept GMR reglement, het concept GMR statuut
    en het concept huishoudelijk reglement.
    De vergadering heeft met algemene stemmen positief geadviseerd t.a.v. het
    bestuursformatieplan 2008-2009.

Besluiten
   De kascommissie heeft de kas op 16-01-08 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering
    heeft de penningmeester gedechargeerd.
   De jaarverslagen 2007 van de GMR SK&K en SSWB en het financieel overzicht van de GMR
    SK&K over 2007 zijn in de vergadering van 23-01-08 vastgesteld.
   De begroting van de GMR over 2008 is in de vergadering van 23-01-08 vastgesteld.
   De vergadering van de GMR en het bestuur SK&K hebben in de vergadering van 23-01-08 het
    nieuwe GMR reglement, het statuut en het huishoudelijk reglement van de GMR vastgesteld.
   De vergadering heeft besloten het bestuur en de MR-en te vragen met het concept MR
    reglement (van de GMR werkgroep) in te stemmen.
   De vergadering kan zich vinden in het concept-communicatieplan zoals dat door de werkgroep
    is opgesteld.
   De vergadering stemt in met het invoeringstraject functiebouwhuis.
    De vergadering kan zich vinden in het voorstel: bij het terugbrengen van voormalige contracten
    SSWB en SK&K tot één contract de GMR te informeren en niet ter inspraak aan de GMR voor
    te leggen.
   De vergadering heeft besloten de ouderleden van de GMR een onkostenvergoeding te geven van
    €180 per jaar gebaseerd op 40 uren.
   De vergadering heeft, naar aanleiding van een voorstel van de Speelhoeve om te kiezen voor
    een kleinere GMR, besloten de huidige samenstelling (elke school levert een GMR lid, 8 ouders
    en 8 leerkrachten) te handhaven.


                                                  2
                Jaarverslag GMR SK&K kalenderjaar 2008
                 GMR 19-01-09 agendapunt 2c

Informatie
Over de volgende onderwerpen heeft de GMR informatie toegezonden gekregen:
   Vakantierooster schooljaar 2008-2009 en 2009-2010.
   Voorgenomen beleidsstuk normjaartaak tweede versie (dit is een nadere uitwerking van de
    cao). De vergadering adviseert op de ingeslagen weg voort te gaan.
   Zorgplan schooljaar 2008-2009
   Verslagen directeurenberaad BREED
   Verslagen Bestuursvergaderingen SK&K
   Bestuurshandboek 2008
   Planning jaaragenda Breed schooljaar 2008-2009
   De Koers: meerjaren strategisch beleidsplan op organisatieniveau
Aan de hand van de volgende presentaties is de GMR geïnformeerd:
   Presentatie begroting SK&K door Cees Keijzer, controller SK&K
   Presentatie over de wet BIO (wet Beroepen In het Onderwijs) door Hans Velvis.
   Presentatie aankoop kantoorpand door Gert-Jan Boeijen.
   Presentatie over besturen, doelen en missie door Ad Daalmans.

Scholing
   De GMR heeft bij de begroting 2008 gekozen voor scholing. De vakbond AOB heeft
    voorlichting gegeven over het functiewaarderingssysteem, aandachtspunten bij een fusie en
    een voorbeeld voor een werkwijze van de GMR.
    Er waren 8 scholen aanwezig, 6 GMR leden en 5 niet-GMR leden.)
    Er was op een grotere opkomst gerekend, ook van leerkrachten (GMR lid, MR lid of
    belangstellend). De vergadering vindt een informatiebijeenkomst voor herhaling vatbaar, maar
    wel met minder onderwerpen en een kortere tijd (max. 1.5 uur).

Activiteiten werkgroepen
   De werkgroep ARBO heeft geen agendapunten aangemeld.
   Zorgplan: De nieuwe versie van het zorgplan 2008-2009 is in november 2008 ontvangen. De
    werkgroep heeft deze versie bekeken. De werkgroep is gemandateerd en kan dus zelf beslissen
    met het plan in te stemmen of het plan op de agenda te plaatsen. De werkgroep vond het een
    goed plan waarmee kan worden ingestemd. Enkele bedenkingen zijn aan de SK&K doorgegeven.
   De kascontrolecommissie heeft de kas (kalenderjaar 2007) gecontroleerd en in orde bevonden.
   De GMR werkgroep “reglement” heeft een aantal concepten gemaakt. De vergadering heeft
    met algemene stemmen ingestemd met het concept GMR reglement, het concept GMR statuut
    en het concept huishoudelijk reglement. Ten behoeve van de MR-en heeft de werkgroep een
    concept MR reglement samengesteld.
   De werkgroep begroting heeft deze in juni doorgesproken met Rob v.d. Laan. Voor de inspraak
    zie verder bij het kopje “Inspraak” hierboven.
   De werkgroep scholing heeft één bijeenkomst georganiseerd. Voor het schooljaar 2008-2009
    is de behoefte aan scholing geïnventariseerd.
   De werkgroep bestuursformatieplan heeft de vergadering positief geadviseerd en het bestuur
    een aantal suggesties gedaan.
   De gemandateerde werkgroep BSO/TSO heeft de start van de buitenschoolse opvang in het
    schooljaar 2007-2008 kunnen realiseren.
    De verantwoordelijkheid voor de TSO ligt bij het bestuur (art. 45 Wet op primair onderwijs).
    Een juridische structuur tussen SK&K en Eerste Stap is voorlopig van de baan (uitspraak 18-
    03-08).
    De GMR werkgroep BSO/TSO is betrokken geweest bij de keuze van de TSO verzorgende
    instelling en het bespreken van de details van het contract..


                                                   3
                Jaarverslag GMR SK&K kalenderjaar 2008
                 GMR 19-01-09 agendapunt 2c
    Bij het tot stand komen van dit contract had de GMR eerder ingeschakeld moeten worden. De
    werkgroep kreeg in een later stadium alsnog de gelegenheid voorstellen te doen om het
    contract aan te passen. De Eerste Stap is hierin de werkgroep ver tegemoet gekomen. Het
    huidige contract geeft de ouders heel veel mogelijkheden voor wat betreft flexibele opvang.
    Voor elke school is er een aanspreekpunt. Alle aanwezige ouders hebben ingestemd met het
    contract ( 22-04-08).
    De werkgroep communicatie heeft een communicatieplan voor de GMR gemaakt.
    Functiebouwhuis: Er wordt gewerkt met een stuurgroep (directeur, bestuur, GMR lid, vakbond)
    en een werkgroep (Kees van Dort en vakbond). De administratieve krachten en conciërges
    krijgen in een gesprek over de functie: wat moet betrokkene doen en wat doet hij/zij in
    werkelijkheid. De salarisschaal wordt bepaald en er wordt gekeken of een en ander binnen het
    budget van de school past.

Interactie
   Met ingang van het nieuwe schooljaar 2007-2008 is Kees van Dort gevolmachtigd namens het
    bevoegd gezag de onderhandelingen te voeren met de GMR. Op 13 november heeft de nieuwe
    algemeen directeur, Hennie Biemond, die taak overgenomen.
   De GMR heeft wat de communicatie met het bestuur betreft in 2008 een moeizame periode
    achter de rug. Ondanks herhaalde toezeggingen en goede bedoelingen werd de GMR regelmatig
    te laat bij de inspraak betrokken. De samenwerking met de gevolmachtigde namens het
    bevoegd gezag, Kees van Dort, is door deze op een open wijze ingevuld en door de GMR als
    prettig ervaren. Hennie Biemond, de nieuwe algemeen directeur, kan hierop voort bouwen en
    zorgen voor een goede communicatie met inspraakmomenten op een dusdanig tijdstip dat de
    mening van de GMR er nog iets toe kan doen.
   Er zijn 3 vacatures bij de personeelsgeleding van de GMR. Het gevolg is dat de werkgroep IPB/
    wet BIO voorlopig niet kan worden ingevuld. Deze werkgroep is heel belangrijk voor het
    personeel. Hennie Biemond zal via de directies de leerkrachten hierover aanspreken.
31-12-08 Leo van Raay
                                                 4
                Jaarverslag GMR SK&K kalenderjaar 2008

								
To top