contre visite by mido2052717

VIEWS: 3 PAGES: 1

									                                          ‫الوولكح الوغرتٍح‬
                              ‫وزارج الترتٍح الىطٌٍح والتعلٍن العالً‬
                                  ‫وتكىٌي األطر والثحث العلوً‬
                               ‫األكادٌوٍح الجهىٌح للترتٍح والتكىٌي‬
                                   ‫لجهح..........................‬
                                  ‫ًٍاتح :.............................‬


                           ‫إلــــى‬
         ‫السٍد(ج) ..................................( رخ : ........................)‬
        ‫اإلطـار : .........................................................................‬
        ‫هقر العول : ...................................................................‬
                                ‫الوىضىع : إجراء فحص طثً هضاد .‬
            ‫سـالم تـام تىجـىد هىالًا اإلهـام الوؤٌـد تاهلل ،‬


‫وتعد ، على إثر إدالئك(م) تشهادج طثٍح تتارٌخ ............ تضعك(م) فً رخصح هرض‬
‫لودج ................اتتداء هي .......... إلى غاٌح ........... ٌشرفٌــً أى أطلة هٌـك(م)‬
   ‫االلتحـاق فــىرا ب(1).................... قصد إجراء الفحص الطثً الوضــاد ، والســــالم .‬
                        ‫(1) اللجٌح الطثٍح اإلقلٍوٍح ( الىسظ الحضري ) ؛‬
                            ‫(1) الوركس الصحً ( الىسظ القروي ) .‬

								
To top