Docstoc

Stuti mahima-Anokha hai

Document Sample
Stuti mahima-Anokha hai Powered By Docstoc
					Stuti, mahima bhakti, adar; yug-yug Tere hain,
Kitna vishwasyog Ishwar hai.

1.Prabhuji ham ko tu ne diya hai, kaisa anand ka    Anokha hai Tu Masiha, adwitiya Ishwar Tu hai,
din hai , Ham sab anandit ho kar ke, khushian     Alpha aur Omega, Tu hi Prabhu hai.
manate hain, Kitna bhalaiyan Tu ne ki hai, bhul
nahin sakte hain.                   1.Janm tera anokha hai, wishwa men anand laya
                            hai, dharhas dekar ham ko;nirbhay Tu hi kiya hai.
2.He Prabhu! Tu hi mahan Ishwar hai, Mahan
karya karta hai. Tera anugra sada kal tak, kripa    2.jiwate wachan jot ere hain, jiwan se bharpur we
adbhut hai, Anand ke sath ham Teri barai, stute    hain, Param pawitra Yishu. jag ka Tu adarsh hai.
karta hain.
                            3.Tu hi mahan Parmeshwar hai, mrityu par jai paya
3.Har din nai hoti rahti hai, karuna Teri mahan hai,  hai, Shiatan ko harakar, dharmi ham ko kiya hai.
tere anupum nam ki hamsab,kirti gate hain,
He karunamay Prabhu Parmeshwar, stuti karte      4.Pap aur shrap hataya hai, swargiya marg dikhaya
hain.                         hai, Shaktiman Parmeshwar, stuti Tujh ko dete hain.

4.Tu hi hamara param Prabhu hai, Apni ichchha     5.Sare jagat men he Ishwar, prem Tera hi sanatan
pur ki hai, Jiwan dekar Atrme se Apne,         hai, Samajh se bahar wah hai, mahan Tera prem hai.
hamkochalata hai, sidhe logon ki bhumi par teri,
sewa karte hain.                    6.Kalisiya ka sir Tu hi hai, Ang ham sab ko kiya
                            hai, Bharpurisab tujh men, mahimit Ishwar Tu hai.
5.Ninda, wedna, Dukh aur pira, ham sab ke liye
saha hai, mrityu ko jitkar Shaitan ke bal ko, Prabhu
hatya hai, Phir se Prabhu Tu anewala hai, jai
prabhu Teri hai.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:11/21/2011
language:Italian
pages:1