Docstoc

List1 Portal Javne Nabave POPIS OBAVIJESTI NARUČITELJA O

Document Sample
List1 Portal Javne Nabave POPIS OBAVIJESTI NARUČITELJA O Powered By Docstoc
					        POPIS OBAVIJESTI NARUČITELJA O OBJAVAMA VEZANIMA UZ ČLANAK 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
                      - status 25. listopada 2011. godine -

                                                                      Postojanje
                                                                     gospodarskih
R.B.                   NAZIV                Internetska adresa objave (ili naznaka drugog mjesta objave)
                                                                     subjekata iz čl.
                                                                        5.c

                                                                        DA  NE

                                   DRŽAVNE INSTITUCIJE

                 Ministarstva, središnji državni uredi, uredi Vlade, državne upravne organizacije
1   Ministarstvo obitelji, branitelja i meĎugeneracijske solidarnosti   http://www.mobms.hr/obavijesti/javna-nabava.aspx             X
2   Ministarstvo financija                        www.mfin.hr                               X
3   Ministarstvo uprave                          http://www.uprava.hr/                          X
                                       http://www.pravosudje.hr/Download/2010/04/20/Clanak_5.c_Zak
4   Ministarstvo pravosuĎa                                                             X
                                       ona_o_javnoj_nabavi.doc
5   Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture              http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=6784                 X
6   Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja       http://www.mps.hr/default.aspx?id=8                X
7   Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureĎenja i graditeljstva   http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=9091                 X
                                       http://www.mzss.hr/hr/novosti/priopcenja/obavijest_o_sprjecavan
8   Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi                                                    X
                                       ju_sukoba_interesa
9   Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa              http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3336               X
10   Ministarstvo kulture                         http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5747              X
11   Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva   http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=602                 X
12   Ministarstvo unutarnjih poslova                    http://www.mup.hr/126.aspx                        X
                                       http://www.morh.hr/hr/zakoni-i-strategije/dokumenti/obavijest-o-
13   Ministarstvo obrane                                                              X
                                       sprjecavanju-sukoba-interesa.html
14   Ministarstvo turizma                         www.mint.hr                            X
15   Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva            www.mingorp.hr                              X
16   Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija         http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=2553               X
                                      http://www.imovina-
17  Središnji drţavni ured za upravljanje drţavnom imovinom        hr.hr/imovina/di.nsf/wpds/81E92901E65565A5C1257700002CF3     X
                                      36?open&1
                                      http://www.e-
18  Središnji drţavni ured za e-Hrvatsku                  hrvatska.hr/sdu/hr/ProgramEHrvatska/Provedba/JavnaNabava.ht   X
                                      ml
   Središnji drţavni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova
19                                     http://www.strategija.hr/Default.aspx?sec=29           X
   Europske unije
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
20  Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske               caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
21  Ured za zakonodavstvo                         caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
22  Ured za odnose s javnošću
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
23  Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske               caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
24  Ured za nacionalne manjine                       caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
25  Ured za ljudska prava                         http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/Default.aspx?sec=204     X
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
26  Ured za socijalno partnerstvo                     caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
                                      http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
27  Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH            caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na    X
                                      bavi
28  Ured za udruge                             http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=143          X
                                      http://www.sredisnjanabava.hr/sprjecavanje-sukoba-interesa-i-
29  Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske                                         X
                                      korupcije-u-podrucju-javne-nabave
30  Ured za ravnopravnost spolova                     http://www.ured-ravnopravnost.hr/page.php?id=617&type=article  X
31  Ured za suzbijanje zlouporabe droga                http://www.uredzadroge.hr/misc/obveza-zjn/                X
                                    http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
32  Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju        caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na         X
                                    bavi
33  Drţavni zavod za zaštitu od zračenja               http://www.dzzz.hr/nabava_sukob_int.ph3                  X
34  Drţavni zavod za statistiku                    www.dzs.hr                                X
35  Drţavni zavod za nuklearnu sigurnost               www.dzns.hr/                               X
                                    http://www.dziv.hr/webcontent/file_library/izvori_inf/novosti/Javna
36  Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo                                                  X
                                    _nabava_DZIV.pdf
37  Drţavni zavod za mjeriteljstvo                  www.dzm.hr                                X
                                    http://www.inspektorat.hr/DirhWeb/Pages/Natjecaji/JavnaNabava
38  Drţavni inspektorat                                                             X
                                    .aspx
39  Drţavni hidrometeorološki zavod
40  Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje              http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=459                  X
41  Drţavna geodetska uprava                     www.dgu.hr                                X

              Ostale državne institucije (agencije, fondovi, uredi državne uprave u županijama,…)

1  Hrvatski sabor                          http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=432                 X
2  Ured pučkog pravobranitelja                    www.ombudsman.hr/                             X
3  Ured predsjednika Republike Hrvatske               http://www.predsjednik.hr/                        X
4  Drţavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave        http://www.dkom.hr/download/mihaela-clanak5c.pdf             X
5  Drţavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske          www.izbori.hr                               X
6  Agencija za istraţivanje nesreća I ozbiljnih nezgoda zrakoplova  oglasna ploča                               X
7  Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja              http://www.aztn.hr/organizacijska_s.htm                  X
8  Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija     http://www.hidra.hr/cro                          X
9  Agencija za vodne putove, Vukovar                 www.vodniputovi.hr(vijesti)                        X
                                    http://www.hera.hr/hrvatski/dokumenti/pdf/Obavijest_2010-04-
10  Hrvatska energetska regulatorna agencija                                                  X
                                    12.pdf
                                    http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_nabava_i_zaposlenja/natje
11  Direkcija za korištenje sluţbenih zrakoplova           caji_javne_nabave/obveza_iz_clanka_5_c_zakona_o_javnoj_na         X
                                    bavi
12  Hrvatska izvještajna novinska agencija - Hina           http://websrv2.hina.hr/hina/web/view.action?view=Clanak5c       X
13  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga          http://www.hanfa.hr/                           X
14  Hrvatska banka za obnovu i razvoj                 http://www.hbor.hr/Default.aspx?art=1419&sec=16            X
                                      http://www.dijete.hr/hr/natjeaji/949-obveza-iz-zakona-o-javnoj-
15  Ured pravobraniteljice za djecu                                                       X
                                      nabavi.html
16  Savjet za nacionalne manjine                      www.savjet.nacionalne-manjine.info                  X
                                      http://www.almp.hr/?ln=hr&w=o_agenciji&d=sprjecavanje_sukob
17  Agencija za lijekove i medicinske proizvode                                                 X
                                      a_interesa
18  Agencija za zaštitu osobnih podataka                  www.azop.hr                              X
19  Agencija ALAN d.o.o.                          http://hr.aalan.hr/Ostalo.aspx                    X
20  Agencija za odgoj i obrazovanje                    http://www.azoo.hr/tekst/obavijest--/2513               X
21  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo                 http://www.hamag.hr/javnanabava.asp                X
22  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata  http://www.safu.hr/                          X
                                      http://www.aoo.hr/Page.aspx?id=27
23  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih                                         X
                                      http://www.aso.hr/default.aspx?id=13
                                      http://www.apprrr.hr/Documents/o_nama/obavijest_u_svezi_clan
24  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                                      X
                                      ka.pdf
25  Agencija za javno-privatno partnerstvo                 http://www.ajpp.hr/hr/vijesti                     X
26  Fond za financiranje razgradnje NEK                  www.fond-nek.hr/                         X
27  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost           www.fzoeu.hr                             X
28  Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara                 http://fond-vukovar.hr/natjecaji                   X
   Regionalno središte za pruţanje pomoći i uklanjanje posljedica     oglasna ploča Regionalnog središta, 21 120 ZRAČNA LUKA
29                                                                        X
   katastrofa-Vojarna“Knez Trpimir“-Divulje                SPLIT
30  Hrvatski registar brodova                       www.crs.hr/                              X
31  Hrvatska vatrogasna zajednica                     www.hvz.hr/                              X
32  Hrvatski fond za privatizaciju                     http://www.hfp.hr/default.asp?ID=751                 X
33  Hrvatski centar za razminiranje                    http://www.hcr.hr/hr/index.asp                  X
34  Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o                www.crocontrol.hr                           X
35  Hrvatski operator trţišta energije d.o.o.               http://www.hrote.hr/hrote/obavjesti/default.aspx         X
36  Središnji registar osiguranika (REGOS)                 http://www.regos.hr/default.aspx?id=791              X
37  Ured drţavne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji
38  Ured drţavne uprave u Brodsko-posavskoj ţupaniji
39  Ured drţavne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj ţupaniji         oglasna ploča Ureda                          X
40  Ured drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji                www.udu-istra.hr/                         X
41  Ured drţavne uprave u Karlovačkoj ţupaniji               www.udukz.hr                             X
42  Ured drţavne uprave u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji
43  Ured drţavne uprave u Krapinsko-zagorskoj ţupaniji           http://www.udu-kzz.hr/prva.htm                    X
44  Ured drţavne uprave u Ličko-senjskoj ţupaniji
45  Ured drţavne uprave u MeĎimurskoj ţupaniji
46  Ured drţavne uprave u Osječko-baranjskoj ţupaniji       http://www.drzavna-uprava-osijek.hr/                X
47  Ured drţavne uprave u Poţeško-slavonskoj ţupaniji       http://www.udu-pozega.hr/                     X
48  Ured drţavne uprave u Primorsko-goranskoj ţupaniji      http://www.udu-pgz.hr/obavijesti.html               X
49  Ured drţavne uprave u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji      www.udu-smz.hr                           X
50  Ured drţavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj ţupaniji     http://www.udu-sdz.hr/predstojnica.htm               X
51  Ured drţavne uprave u Šibensko-kninskoj ţupaniji
52  Ured drţavne uprave u Varaţdinskoj ţupaniji          www.uduvz.hr                            X
53  Ured drţavne uprave u Virovitičko-podravskoj ţupaniji     oglasna ploča                           X
54  Ured drţavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji     www.udu-vsz.hr                           X
55  Ured drţavne uprave u Zadarskoj ţupaniji           www.udu-zz.hr                           X
56  Ured drţavne uprave u Zagrebačkoj ţupaniji          http://www.uduzz.hr/                        X
57  Hrvatski zavod za hitnu medicinu               http://www.hzhm.hr/pravni-propisi/news_38             X
58  Hrvatski zavod za telemedicinu                oglasna ploča Zavoda                        X
59  Hrvatski zavod za zapošljavanje                http://www.hzz.hr/default.aspx?id=6771               X
60  Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Osijek        www.zsr.hr                             X
61  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje           www.hzzo-net.hr/                        X
62  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje            www.mirovinsko.hr/                       X
63  Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu           http://www.hztm.hr/                      X
64  Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluţbu     http://www.hzpss.hr/?page=javna_nabava             X
65  Drţavni zavod za zaštitu prirode               http://www.dzzp.hr/novo/zakoni-i-propisi-96.html          X
66  Hrvatski restauratorski zavod                 www.h-r-z.hr/                         X
                                  http://www.dapa.hr/index.php?option=com_content&view=article
67  Drţavni arhiv u Pazinu                                                      X
                                  &id=56&Itemid=69
68  Drţavni arhiv u Zagrebu                    www.daz.hr/arhiv/obavijesti                    X
69  Drţavni arhiv u Gospiću                    http://www.arhiv-gospic.hr/file/obavijesti.htm           X
70  Drţavni arhiv u Karlovcu                   oglasna ploča                           X
71  Drţavni arhiv u Zadru                     oglasna ploča                           X
72  Drţavni arhiv u Varaţdinu                   http://www.dav.hr                         X
73  Fond za naknadu oduzete imovine                http://www.fnoi.hr/default.aspx?id=37               X

                 Velika trgovačka društva koja su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
1  Hrvatske šume d.o.o.                     http://javna-nabava.hrsume.hr/clanak5czjn.asp         X
2  Hrvatske vode                         http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=344              X
3  Hrvatske ceste d.o.o.                     http://www.hrvatske-ceste.hr/Oglasi.aspx            X
4  Hrvatske autoceste d.o.o.                   http://www.hac.hr/?task=nat&stask=1              X
5  Hrvatska elektroprivreda d.d.    http://www.hep.hr/hep/oglasi/obavijesti.aspx           X
6  Hrvatska pošta d.d.         www.posta.hr                           X
7  HŢ Holding d.o.o.          www.hznet.hr                           X
8  HŢ Vuča vlakova d.o.o.       www.hznet.hr                           X
9  HŢ-Putnički prijevoz d.o.o     http://www.hznet.hr/iSite3/Default.aspx?sec=272         X
10  HŢ Cargo d.o.o.           http://www.hznet.hr/iSite3/Default.aspx?sec=28            X

11  Hrvatska radiotelevizija      http://www.hrt.hr/index.php?id=173&tx_ttnews[cat]=98&tx_ttnews  X
                     [tt_news]=69065&tx_ttnews[backPid]=185&cHash=11bf11368f
12  INA-Industrija nafte d.d.      http://www.ina.hr/default.aspx?id=2495              X
13  Financijska agencija - FINA     http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1212             X
14  Hrvatska lutrija d.o.o.       http://www.lutrija.hr/Zakoni                   X
15  Plinacro d.o.o.           http://www.plinacro.hr/javna nadmetanja             X

                    ŽUPANIJE
1  Bjelovarsko-bilogorska ţupanija   http://www.bbz.hr/Javna-nabava.aspx               X
2  Brodsko-posavska ţupanija      http://www.bpz.hr/arhiva_novosti/samouprava/default.aspx       X
3  Dubrovačko-neretvanska ţupanija   http://www.edubrovnik.org/javna_nabava.php              X
4  Grad Zagreb             http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=22594              X
                     http://www.istra-
5  Istarska ţupanija          istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews[backPid]=2483&tx_ttnews    X
                     [tt_news]=1001&cHash=d301d2ccc1
6  Karlovačka ţupanija         http://www.kazup.hr/natjecaji/javna-nabava              X
7  Koprivničko-kriţevačka ţupanija   http://www.kckzz.hr/Zupanijska-uprava/javna-nabava          X
8  Krapinsko-zagorska ţupanija     http://www.kzz.hr/dokumenti/KZZ_Obavijest_clanak_5c.pdf       X
9  Ličko-senjska ţupanija       www.licko-senjska.hr
                     http://www.medjimurska-
10  MeĎimurska ţupanija         zupanija.hr/index.php?option=com_content&view=section&id=26   X
                     &Itemid=600012
11  Osječko-baranjska ţupanija     http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=213               X
                     http://www.pszupanija.hr/dokumenti/odjel-za-proracun-i-
12  Poţeško-slavonska ţupanija                                        X
                     financije/ostali-dokumenti.html
13  Primorsko-goranska ţupanija     http://www.pgz.hr/                          X
14  Sisačko-moslavačka ţupanija     www.smz.hr                              X
                    http://www.dalmacija.hr/SD%c5%bdInfo/Postupcinabave/tabid/48
15  Splitsko-dalmatinska ţupanija                                     X
                    1/Default.aspx
16  Šibensko-kninska ţupanija                                       X
                    http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/zu/prostorni_plan.asp
17  Varaţdinska ţupanija       www.varazdinska-zupanija.hr                     X
18  Virovitičko-podravska ţupanija  http://www.zupanija.info/whole.php?id=413              X
19  Vukovarsko-srijemska ţupanija   www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr                 X
20  Zadarska ţupanija         http://www.zadarska-zupanija.hr/javna_nabava.php           X
21  Zagrebačka ţupanija        http://www.zagrebacka-zupanija.hr/javna_nabava            X

                   GRADOVI
1  Grad Bakar            http://www.bakar.hr/index.aspx?cl=1124              X
2  Grad Beli Manastir        http://www.beli-manastir.hr/                   X
3  Grad Belišće
4  Grad Benkovac           oglasna ploča                            X
                    http://www.biogradnamoru.hr/obavijesti/grad-biograd/2010-04-
5  Grad Biograd na moru                                        X
                    06/obavijest-o-sprjecavanju-sukoba-interesa
6  Grad Bjelovar           http://www.bjelovar.hr/Gradska-uprava/Vazniji-dokumenti.aspx     X
7  Grad Buje             http://www.buje.hr/index09_natjecaji2.asp?otvori1=847        X
8  Grad Buzet            http://www.buzet.hr/index.php?id=43                 X
9  Grad Cres             www.cres.hr/                             X
                    http://www.crikvenica.hr/Grad%20Crikvenica/www.crikvenica.hr/h
10  Grad Crikvenica                                            X
                    ome35a0.html?action=natjecaji&id=0&glavni=0&catnat=3
11  Grad Čabar            www.cabar.hr                             X
                    http://www.cakovec.hr/index.php?option=com_content&task=vie
12  Grad Čakovec                                              X
                    w&id=679&Itemid=1
                    http://www.cazma.hr/index.php?option=com_content&task=view
13  Grad Čazma                                               X
                    &id=661&Itemid=72
14  Grad Daruvar           http://www.daruvar.hr/info.php?kateg_info=2           X
15  Grad Delnice           http://www.delnice.hr/dokumenti.html#gradonacelnik          X
                    http://www.stubica.com/vijesti/2010/04_travanj_2010/popis_gosp
16  Grad Donja Stubica                                         X
                    od_subjekata_za_javnu_nabavu.pdf
17  Grad Donji Miholjac        www.donjimiholjac.com/                        X
18  Grad Drniš
19  Grad Dubrovnik          http://www.dubrovnik.hr/javna_nabava.php               X
                http://www.dugaresa.hr/index.php?option=com_content&view=ca
20  Grad Duga Resa                                       X
                tegory&layout=blog&id=50&Itemid=151&lang=hr
21  Grad Dugo Selo       http://www.dugoselo.hr/index.php?option=com_content&view=art     X
22  Grad Đakovo
23  Grad ĐurĎevac       www.djurdjevac.hr                          X
                http://www.garesnica.hr/1/index.php?option=com_content&view=
24  Grad Garešnica                                         X
                category&layout=blog&id=39&Itemid=113
25  Grad Glina         http://grad-glina.hr/doc/index.html               X
26  Grad Gospić        http://www.gospic.hr/                        X
27  Grad Grubišno Polje    http://www.grubisnopolje.hr.lin5.c-a.hr/index.php?page=akti-     X
28  Grad Hrvatska Kostajnica  http://www.hrvatska-kostajnica.hr/search/q:5.c            X
29  Grad Hvar
                http://www.ilok.hr/index.php?option=com_content&view=article&i
30  Grad Ilok         d=195:objava-sukladna-clanku-5c-zakona-o-javnoj-           X
                nabavi&catid=1:latest-news&Itemid=50
31  Grad Imotski        www.imotski.hr                            X
32  Grad Ivanec        www.ivanec.hr                            X
33  Grad Ivanić-Grad      http://www.ivanic-grad.hr/                      X
34  Grad Jastrebarsko     www.jastrebarsko.hr                       X
35  Grad Karlovac       http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=740&pageID=143      X
36  Grad Kastav
37  Grad Kaštela        http://www.kastela.hr/gradonacelnik/o-gradonacelniku         X
38  Grad Klanjec        http://www.klanjec.hr/o-nama/gradonacelnik/             X
39  Grad Knin         http://knin.hr/detalj.asp?dID=222                  X
40  Grad Komiţa        www.komiza.hr                            X
41  Grad Koprivnica
42  Grad Korčula
43  Grad Kraljevica      www.kraljevica.hr                          X
44  Grad Krapina        http://www.krapina.hr                        X
                http://www.krizevci.hr/joomladir/index.php?option=com_frontpag
45  Grad Kriţevci                                          X
                e&Itemid=1&limit=12&limitstart=12
46  Grad Krk
47  Grad Kutina        http://www.kutina.hr/                      X
48  Grad Kutjevo        http://kutjevo.hr/content/view/67/36/                X
49  GradLabin         www.labin.hr/node/713                        X
50  Grad Lepoglava       http://www.lepoglava.hr/Javnanabava.aspx               X
51  Grad Lipik       http://www.lipik.hr/zabrana_sklapanja_ugovora/mtr1196.aspx       X
              http://www.ludbreg.biz/index.php?option=com_docman&task=cat
52  Grad Ludbreg                                       X
              _view&gid=101&Itemid=144
53  Grad Makarska
54  Grad Mali Lošinj
55  Grad Metković     http://www.metkovic.hr/uprava/default.asp?izb=uprava.asp        X
56  Grad Mursko Središće  www.mursko-sredisce.hr                       X
57  Grad Našice      http://www.nasice.hr/gradsko_poglavarstvo_2.html            X
              http://www.grad-
58  Grad Nin        nin.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid       X
              =92
59  Grad Nova Gradiška
60  Grad Novalja
61  Grad Novi Marof    www.novi-marof.hr                         X
              http://www.novi-
62  Grad Novi Vinodolski  vinodolski.hr/default.asp?ru=1&gl=200912280000001&sid=&jezi    X
              k=1
63  Grad Novigrad     www.novigrad.hr                            X
64  Grad Novska      www.novska.hr                           X
65  Grad Obrovac      http://www.obrovac.hr/natjecaji/zakon_o_javnoj_nabavi.pdf     X
66  Grad Ogulin      htt:/www.ogulin.hr/novosti/598-javna-nabava              X
67  Grad Omiš       http://www.omis.hr/2010pdf/IzjavaGradonacelnikJN5.pdf         X
68  Grad Opatija      http://www.opatija.hr/Default.aspx?sec=82               X
69  Grad Opuzen      www.opuzen.hr                             X
70  Grad Orahovica
71  Grad Oroslavje
              http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Gradski-uredi-
72  Grad Osijek                                          X
              odjeli-i-sluzbe/Upravni-odjel-za-nabavu
              http://www.otocac.hr/index.php?option=com_content&view=articl
73  Grad Otočac
              e&id=111
74  Grad Otok
              http://ozalj.hr/index/index.php?option=com_content&task=view&i
75  Grad Ozalj                                          X
              d=18&Itemid=17
76  Grad Pag
77  Grad Pakrac
78  Grad Pazin       http://www.pazin.hr/index.php?id=222,797,0,0,1,0          X
79  Grad Petrinja      www.petrinja.hr                           X
80  Grad Pleternica
                http://www.gradploce.ploce.hr/index.php?option=com_content&vi
81  Grad Ploče                                        X
                ew=category&id=34:novosti-iz-poglavarstva
82  Grad Poreč
                http://www.pozega.hr/Dokumenti-i-natjecaji/NATJECAJI-
83  Grad Poţega                                        X
                NABAVE-ROBA-I-USLUGA.html
84  Grad Pregrada      http://pregrada.hr/6_informacije_jn.php               X
85  Grad Prelog       http://www.prelog.hr/                      X
86  Grad Pula        http://www.pula.hr/index.php?id=41                  X
87  Grad Rab         http://www.rab.hr/                          X
88  Grad Rijeka       http://www.rijeka.hr/Default.aspx?sec=868              X
89  Grad Rovinj       www.rovinj.hr/                          X
90  Grad Samobor       http://www.samobor.hr/web/javna-nabava/               X
91  Grad Senj        www.senj.hr                             X
                http://www.sinj.hr/Zna%c4%8dajnidokumenti/tabid/723/Default.as
92  Grad Sinj                                         X
                px
93  Grad Sisak        http://www.sisak.hr                         X
94  Grad Skradin
                http://slatina.hr/grad/index.php?option=com_content&task=blogs
95  Grad Slatina                                         X
                ection&id=23&Itemid=52
                http://www.slavonski-
96  Grad Slavonski Brod   brod.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=1497&Ite      X
                mid=67
97  Grad Slunj        www.slunj.hr                           X
                http://www.solin.hr/index.php?option=com_content&task=view&id
98  Grad Solin                                          X
                =26&Itemid=51
99 Grad Split         http://www.split.hr/Default.aspx?art=1271&sec=652        X
100 Grad Stari Grad      www.stari-grad.hr                          X
101 Grad Supetar
                oglasna ploča Grada Svete Nedelje i sluţbeni glasnik Grada
102 Grad Sveta Nedelja                                     X
                Svete Nedelje
103  Grad Sveti Ivan Zelina  www.zelina.hr                            X
104  Grad Šibenik       http://www.sibenik.hr/javna-nabava.asp?cID=35            X
105  Grad Trilj
106  Grad Trogir       http://www.scvz.hr/javna-nabava.html               X
107  Grad Umag          http://www.grad-umag.hr/grad-umag-uprava.html          X
108  Grad Valpovo        www.valpovo.hr/                           X
109  Grad Varaţdin        http://www.varazdin.hr/natjecaji/index.html             X
110  Grad Varaţdinske Toplice  http://www.varazdinske-toplice.hr
111  Grad Velika Gorica     http://www.gorica.hr/sluzba-gradskog-poglavarstva/       X
112  Grad Vinkovci        www.vinkovci.hr                           X
113  Grad Virovitica       http://www.virovitica.hr/vijesti/9242                X
114  Grad Vis          oglasna ploča                            X
115  Grad Vodice         http://www.grad-vodice.hr/javna_nabava.htm             X
116  Grad Vodnjan        http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Javna nabava            X
117  Grad Vrbovec        http://www.vrbovec.hr/u/razno/Izjava_javna_nabava.pdf        X
118  Grad Vrbovsko        http://www.vrbovsko.hr/                       X
119  Grad Vrgorac        http://www.vrgorac.hr/content/view/16/28/              X
120  Grad Vrlika         http://www.vrlika.hr/podstranice/vijesti.html            X
                 http://www.vukovar.hr/index.php/e-usluge-mainmenu-92/gradski-
121 Grad Vukovar                                           X
                 servisi-mainmenu-93/javna-nabava-roba-usluga-i-radova.html
122 Grad Zabok          www.zabok.hr                            X
123 Grad Zadar          http://www.grad-zadar.hr/javna-nabava/             X
124 Grad Zagreb          http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=22594             X
                 http://www.zapresic.hr/emu/index.php?page=article_main&cat_id
125 Grad Zaprešić                                         X
                 =9&id=75
126 Grad Zlatar
                 :
127 Grad Ţupanja         http://www.zupanja.hr/index.php?option=com_content&task=view    X
                 &id=203&Itemid=82

                 OPĆINE
1   Općina Andrijaševci     www.andrijasevci.hr                         X
                 http://www.opcina-
2   Općina Antunovac      antunovac.com/index.php?option=com_content&view=category&      X
                 layout=blog&id=59&Itemid=110
                 http://www.babinagreda.com/babinagreda.php?id_kat=9&id_sad
3   Općina Babina Greda                                       X
                 =97
4   Općina Barban        http://www.barban.hr/content/view/274/220/lang,hrvatski/      X
5  Općina Barilović    www.opcina-barilovic.hr                       X
6  Općina Baška Voda   www.opcinabaskavoda.com                       X
7  Općina Bedekovčina   www.bedekovcina.com                         X
8  Općina Bednja     www.bednja.hr                            X
9  Općina Belica     http://www.belica.hr/doc/201004/OBAVIJESTclanak5cZJN.doc      X
10  Općina Berek      oglasna ploča                            X
11  Općina Beretinec    www.beretinec.hr/                          X
12  Općina Bogdanovci   http://opcina-bogdanovci.hr/obavijest.htm              X
13  Općina Bol       http://www.opcinabol.hr/                      X
14  Općina Brdovec     http://www.brdovec.hr/dokumenti/javna_nadmetanja        X
              Sluţbeni glasnik Općine Brestovac broj 6/2009 i oglasna ploča
15  Općina Brestovac                                      X
              Općine Brestovac
16  Općina Breznički Hum  www.breznicki-hum.hr/                      X
17  Općina Brinje     www.brinje.hr                            X
18  Općina Brtonigla    www.brtonigla-verteneglio.hr                    X
19  Općina Budinšćina   www.budinscina.hr                          X
20  Općina Cerovlje    http://cerovlje.hr/files/zakon%20o%20javnoj%20nabavi.pdf      X
              na oglasnoj ploči Općine Crnac te u "Sluţbenom glasniku"
21  Općina Crnac                                        X
              Općine Crnac.
22  Općina Čačinci     http://cacinci.hr/vlast/nacelnik-i-zamjenik.html          X
23  Općina ČaĎavica    oglasna ploča                            X
              http://www.cepin.hr/index.php?option=com_content&view=article
              &id=132:obavijest-u-svezi-lanka-5-c-zakona-o-javnoj-
24  Općina Čepin                                        X
              nabavi&catid=34:vijesti&utm_source=twitterfeed&utm_medium=t
              witter
25  Općina Darda      http://www.darda.hr/obavijest.html                 X
26  Općina Draganić    www.draganic.hr/                          X
27  Općina Draţ      www.draz.hr                             X
28  Općina Drnje      www.drnje.hr                            X
29  Općina Dugopolje    http://www.dugopolje.hr/                      X
30  Općina Dvor      www.dvor.hr.                            X
31  Općina Faţana     www.fazana.hr                            X
32  Općina Funtana     www.funtana.hr                           X
33  Općina Goričan     www.gorican.hr/                         X
                 http://www.gornja-
34  Općina Gornja Rijeka    rijeka.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemi  X
                 d=59
35  Općina Gornja Vrba     oglasna ploča Općine                        X
                 http://www.kneginec.hr/index.php?option=com_content&view=cat
36  Općina Gornji Kneginec                                     X
                 egory&layout=blog&id=31&Itemid=66
37  Općina Gornji Mihaljevec  www.gornjimihaljevec.hr                       X
38  Općina Gračac        www.gracac.hr                          X
39  Općina Gradina       www.gradina.hr                           X
40  Općina Gundinci       oglasna ploča Općine                        X
41  Općina Gvozd        www:gvozd.hr
42  Općina Hercegovac      oglasna ploča                            X
43  Općina Hlebine       http://www.hlebine.hr/                       X
44  Općina Hrvace        oglasna ploča Općine
                 oglasna ploča Općine, u "Sluţbenom vjesniku" i sluţbenom
45  Općina Hrvatska Dubica                                     X
                 glasilu Općine Hrvatska Dubica
46  Općina Ivankovo       http://www.opcina-ivankovo.com/                   X
                 http://www.ivanska.hr/Opcinske_vijesti/obavijest%20javna%20na
47  Općina Ivanska                                         X
                 bava.html
48  Općina Jagodnjak      http://www.jagodnjak.hr/                    X
49  Općina Jalţabet       www.jalzabet.hr                         X
50  Općina Jasenovac      http://www.opcina-jasenovac.hr/index.php?cat_id=17       X
51  Općina Kali         http://opcina.kali.hr                        X
52  Općina Kanfanar       www.kanfanar.hr
53  Općina Kistanje       www.kistanje.hr                           X
54  Općina Kolan        stranice u izradi                          X
55  Općina Končanica      www.koncanica.hr                          X
56  Općina Koprivnički Ivanec  oglasna ploča                            X
57  Općina Koška        www.koska.hr                            X
                 http://www.krapinske-toplice.hr/dokumenti/javna-nabava-
58  Općina Krapinske Toplice                                    X
                 obavijesti/
59  Općina Kravarsko      oglasna ploča Općine                        X
60  Općina Kriţ         www.opcina-kriz.hr                         X
61  Općina Kršan        http://www.krsan.hr/hrv/default.asp?m=28            X
62  Općina Kula Norinska    www. kulanorinska.hr                        X
63  Općina Kumrovec       www.kumrovec.hr                         X
64  Općina Lasinja       http://www.lasinja.hr/Javna%20nabava.html               X
65  Općina Lipovljani     www.lipovljani.hr
66  Općina Lovinac       www.lovinac.hr                            X
67  Općina Lukač        www.opcina-lukac.hr                          X
                http://www.ljubescica.info/index.php?option=com_content&task=
68  Općina Ljubešćica                                        X
                view&id=175&Itemid=141
69  Općina Magadenovac     http://www.magadenovac.hr/                      X
70  Općina Majur        oglasna ploča                             X
71  Općina Markušica      www.markusica.hr                           X
72  Općina Martijanec     oglasna ploča                             X
73  Općina Martinska Ves    www.martinskaves.hr/                       X
74  Općina Matulji       http://www.matulji.hr/                      X
75  Općina Mikleuš       oglasna ploča                             X
76  Općina Mljet        oglasna ploča Općine                       X
77  Općina Motovun       http://www.motovun.hr/?clanak=162                   X
78  Općina Mrkopalj      www.mrkopalj.hr                            X
79  Općina Nereţišća      http://www.nerezisca.com/                       X
80  Općina Netretić      www.netretic.hr                          X
81  Općina Nova Bukovica    www.novabukovica.hr                        X
82  Općina Nova Rača      http://nova-raca.hr/2010042287/obavijest               X
83  Općina Novo Virje     http://www.novo-virje.hr/novosti.php                 X
84  Općina Orebić       www.orebic.hr                             X
85  Općina Orehovica      www.orehovica.hr                           X
86  Općina Oriovac       www.oriovac.hr.                            X
87  Općina Otok        www.opcina-otok.hr                          X
                http://petrijanec.hr/Opcinskauprava/Sluzbenidokumenti/tabid/124
88  Općina Petrijanec                                        X
                /Default.aspx
89  Općina Petrijevci     www.petrijevci.hr                           X
90  Općina Pirovac       http://www.pirovac.hr/index.php?limitstart=15           X
91  Općina Podgorač      www.podgorac.hr                            X
92  Općina Podravske Sesvete  http://www.podravske-sesvete.hr/sluzobav.htm           X
93  Općina Podturen      www.opcina-podturen.hr                      X
94  Općina Polača       www.opcina-polaca.hr/                         X
95  Općina Poličnik      www.opcina-policnik.hr/                        X
96  Općina Postira       oglasna ploča Općine                         X
97  Općina Povljana      oglasna ploča Općine
                  http://www.preko.hr/novo/images/stories/pdf/sprecavanje_sukob
98  Općina Preko                                          X
                  a_interesa.pdf
99  Općina Prgomet        Sluţbeni glasnik općine Prgomet                    X
100  Općina Pribislavec      http://www.pribislavec.hr/                     X
101  Općina Primorski Dolac    www.primorskidolac.hr                         X
102  Općina Primošten       www.primosten.hr                            X
103  Općina Punat         : http://www.opcina.punat.hr/informativni%20pult.html         X
104  Općina Pušća         http://www.pusca.hr/natjecaji.html                   X
                  http://www.rakovec.hr/download/07012010/zakljucak_o_cl_5_za
105 Općina Rakovec                                          X
                  kona_o_jn.pdf
106  Općina Rakovica       www.rakovica.hr                            X
107  Općina Ravna Gora      www.ravnagora.hr                            X
108  Općina Ribnik        http://ribnik.hr/ribnik/hrvatska/popis-gospodarskih-subjekata-s-  X
109  Općina Rugvica        kojima-opcina-ribnik-ne-smije-sklapati-ugovo/
                  www.rugvica.hr                             X
110  Općina Saborsko       www.saborsko.net                            X
111  Općina Satnica Đakovačka   http://satnica-djakovacka.hr/portal/index.php             X
112  Općina Slivno        stranice u izradi                           X
113  Općina Sokolovac       www.sokolovac.hr                            X
114  Općina Stari Jankovci    www.o-jankovci.hr                           X
115  Općina Staro Petrovo Selo  http://www.staropetrovoselo.hr/natjecaji.html             X
                  http://staro.strahoninec.hr/UserFiles/File/zakon_o_javnoj_nabavi
116 Općina Strahoninec
                  _zabrana_sklapanja_ugovora.pdf
117  Općina Suhopolje       http://www.suhopolje.hr/uprava.asp
118  Općina Sutivan        http://www.sutivan.hr/uprava.htm                  X
119  Općina Sveti Ilija      www.opcina-sveti-ilija.hr                       X
120  Općina Sveti Kriţ Začretje  www.sveti-kriz-zacretje.hr                     X
121  Općina Svetvinčenat     www.svetvincenat.hr                          X
                  http://www.tar-
122 Općina Tar-Vabriga                                        X
                  vabriga.hr/UserFiles/file/Linkovi/Clanak_5.c_ZJNa.doc
123  Općina Tinjan        http://www.tinjan.hr/sluzbeni_dokumenti/tinjan.aspx          X
124  Općina Tisno         http://www.tisno.hr/                        X
125  Općina Tkon         www.tkon.hr                              X
126  Općina Tompojevci      www.opcina-tompojevci.hr                        X
127  Općina Topusko        www.topusko.hr                             X
128  Općina Tovarnik       www.opcina-tovarnik.hr/vijesti.php?id_kat=60              X
129  Općina Tuhelj        www.tuhelj.hr                             X
130  Općina Udbina                       oglasna ploča                           X
131  Općina Vela Luka                      http://www.velaluka.hr/opcinsko_poglavarstvo.asp           X
132  Općina Vela Luka                      http://www.velaluka.hr/opcinsko_poglavarstvo.asp           X
133  Općina Velika Kopanica                   http://www.velikakopanica.hr/natjecaji.html              X
                                 http://velika-
134 Općina Velika Pisanica                    pisanica.hr/vijesti/hrvatska/izjava_o_sprechavanju_sukoba_inter    X
                                 esa/
135  Općina Velika Trnovitica                  oglasna ploča                             X
136  Općina Veliko Trojstvo                   http://www.veliko-trojstvo.hr/                    X
137  Općina Vidovec                       www.vidovec.hr                            X
138  Općina Virje                        www.virje.hr                             X
                                 http://www.opcina-
139 Općina Viškovo                        viskovo.com/default.asp?ru=249&gl=201004200000001&sid=&je       X
                                 zik=1
140  Općina Voćin                        oglasna ploča                             X
141  Općina Vrbnik                       www.opcina-vrbnik.hr                       X
142  Općina Vrpolje                       http://www.vrpolje.hr/                        X
143  Općina Zagorska Sela                    www.zsela.t-com.hr/                        X
144  Općina Ţakanje                       http://www.opcina-zakanje.hr/?pg=vijesti&id=33          X
145  Općina Ţminj                        www.zminj.hr                             X
   Ostali obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (obrazovne, zdravstvene, znanstvene ustanove i institucije; komunalna
                              društva,…)
                                 http://prvimaj.hr/index.php?option=com_content&view=article&id
1   1. Maj Labin d.o.o. Labin                                                    X
                                 =73&Itemid=43
2   Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke  http://www.rijeka.hr/Default.aspx?sec=979
3   APIS IT d.o.o.                       www.apis-it.hr                          X
4   Arheološki muzej - Split                  www.mdc.hr/split-arheoloski/                     X
5   Arheološki muzej Istre                   oglasna ploča                           X
6   Arheološki muzej Osijek                  oglasna ploča Muzeja                         X
7   Auto promet Sisak d.o.o                  www.auto-promet-sisak.hr                       X
                                 http://www.bosana.hr/novosti/obavijest_o_spje%e8avanju_sukob
8   Bošana d.o.o. Biograd na Moru                                                X
                                 a_interesa/
9   Brodarski institut d.o.o. Zagreb              www.hrbi.hr                              X
10   Brod-plin d.o.o.                      http://www.brod-plin.hr/aktualnosti/natjecaji/default.aspx    X
11   Bršjanovac d.o.o., Kastav                 oglasna ploča                           X
12  Centar za kulturu Grada Krka               oglasna ploča                              X
13  Centar za kulturu ĐurĎevac                oglasna ploča                              X
14  Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" - Split   oglasna ploča                              X
15  Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb   http://centar-sraskaj-zg.skole.hr/                   X
                               http://www.centar-odgojiobrazovanje-
16  Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec          ck.skole.hr/skola/ploca?news_hk=5259&news_id=73&mshow=3         X
                               03#mod_news
17  Centar za odrţivi razvoj otoka sjevernog Jadrana Punat  http://www.coro.hr/coro.html                      X
18  Centar za predškolski odgoj Osijek            www.vrticiosijek.hr                           X
19  Centar za rehabilitaciju "Zagreb"            www.crzagreb.hr                             X
20  Centar za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica       oglasna ploča                              X
21  Centar za rehabilitaciju Komarevo            oglasna ploča                              X
22  Centar za rehabilitaciju Silver             http://www.czrs.hr/javnanabava                     X
23  Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru         oglasna ploča                              X
24  Centar za socijalnu skrb Đakovo             oglasna ploča                              X
25  Centar za socijalnu skrb Glina              oglasna ploča                              X
26  Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica       oglasna ploča                            X
27  Centar za socijalnu skrb Kriţevci            oglasna ploča                              X
28  Centar za socijalnu skrb Kutina             oglasna ploča                              X
29  Centar za socijalnu skrb Našice             oglasna ploča                              X
30  Centar za socijalnu skrb Novska             oglasna ploča                              X
31  Centar za socijalnu skrb Sisak              oglasna ploča Centra za socijalnu skrb Sisak              X
32  Centar za socijalnu skrb Velika Gorica          oglasna ploča Centra za socijalnu skrb                 X
33  Centar za socijalnu skrb Zagreb             oglasna ploča                              X
34  Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica         oglasna ploča                              X
35  Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava          www.centar-dubrava-zg.skole.hr                     X
36  Češka osnovna škola J. A. Komenskog Daruvar       www.os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr/               X
37  Čistoća d.o.o. Karlovac                 http://www.cistocaka.hr/Javna_nabava.html                X
38  Čistoća d.o.o. Split                   http://www.cistoca-split.hr/                    X
39  Čistoća d.o.o. Zadar                   http://www.cistoca-zadar.hr/images/dokumenti/odluka.pdf       X
40  Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar      http://www.darkom-daruvar.hr/Vijesti.html                X
41  Dječje kazalište u Osijeku                http://www.djecje-kazaliste.hr/ravnateljica-jasminka-mesaric.html    X
42  Dječji dom "Svitanje" Koprivnica             oglasna ploča                              X
43  Dječji vrtić '' Cvrčak i mrav''             http://www.cvrcakimrav.com                     X
44  Dječji vrtić "Biograd"                  http://www.dv-biograd.hr/obavijest.php               X
45  Dječji vrtić "Bistrac" Ogulin      http://www.bistrac.hr/javna_nabava.php            X
46  Dječji vrtić "Cvrčak"          oglasna ploča                        X
47  Dječji vrtić "Cvrčak" Solin       www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr                X
48  Dječji vrtić "Cvrčak" Zagreb       www.vrticcvrcak.hr                      X
49  Dječji vrtić "Jarun", Zagreb       www.vrtic-jarun.hr                      X
50  Dječji vrtić "Prečko",          oglasna ploča                        x
51  Dječji vrtić "Sesvete"          http://www.vrtic-sesvete.hr/novosti.php           X
52  Dječji vrtić "Sunce" Zagreb       oglasna ploča                        X
53  Dječji vrtić "Tratinčica"        oglasna ploča                        X
54  Dječji vrtić "Vrbik" Zagreb       www.vrtic-vrbik.hr                      X
55  Dječji vrtić “Rijeka”          www.rivrtici.hr                       X
56  Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec      oglasne ploče vrtića                     X
57  Dječji vrtić „Špansko“          www.dv-spansko.hr                      X
58  Dječji vrtić „Vrapče “          oglasna ploča                        X
59  Dječji vrtić Bakar            oglasna ploča                        X
60  Dječji vrtić Balončica          oglasna ploča                        X
61  Dječji vrtić Bili cvitak Sinj      www.bilicvitak.hr                      X
62  Dječji vrtić Biokovsko zvonce Makarska  oglasna ploča                        X
63  Dječji vrtić Dugo Selo          www.dvds.hr                         X
64  Dječji vrtić Gajnice           oglasna ploča                        X
65  Dječji vrtić Grigor Vitez        oglasna ploča                        X
66  Dječji vrtić i jaslice Duga Umag     http://www.duga-vrtic.hr/,                X
67  Dječji vrtić i jaslice Zipkica      oglasna ploča                      X
68  Dječji vrtić Ivane Brlić Maţuranić    oglasna ploča                        X
69  Dječji vrtić Izvor, Samobor       oglasna ploča                        X
70  Dječji vrtić Jabuka           oglasna ploča                      X
71  Dječji vrtić Karlovac          www.vrtic-karlovac.hr                    X
                       http://www.vrtic-
72  Dječji vrtić Kutina                                          X
                       kutina.hr/Default.aspx?tabid=76&mid=375&newsid375=103&
73  Dječji vrtić Malešnica          oglasna ploča                        X
74  Dječji vrtić Maslačak          oglasna ploča                        X
75  Dječji vrtić Medo Brundo         http://www.medobrundo.hr/                X
76  Dječji vrtić Milana Sachsa        http://www.dvmilanasachsa.hr/index.php?id=18         X
77  Dječji vrtić Omiš            www.vrtic-omis.hr                      X
78  Dječji vrtić Petar Pan, Vodnjan     oglasne ploče vrtića                     X
79  Dječji vrtić Petrinjčica         oglasna ploča                        X
80  Dječji vrtić Poletarac Zagreb                   oglasna ploča                            X
81  Dječji vrtić 'Različak'                      www.razlicak.hr/pdf/obavijest_javna_nabava.pdf
82  Dječji vrtić Savica                        http://www.vrtic-savica.hr/                   X
83  Dječji vrtić Sisak Novi                      oglasna ploča
84  Dječji vrtić Sisak Stari                      www.dvss.hr                             X
85  Dječji vrtić Tičići Novigrad                    oglasna ploča                            X
86  Dječji vrtić Varaţdin                       http://djecjivrticvz.hr/obavijesti/obavijesti.htm          X
87  Dječji vrtić Vrbovec                        oglasna ploča                            X
88  Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci               http://cacinci.hr/udruge-gradana/udruge-gradana.html         X
                                     http://www.dvdcepin.hr/vijesti/35-vijesti/98-obavijest-u-vezi-
89  Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin                                                X
                                     clanka-5c-zakona-o-javnoj-nabavi
90 Dom kulture Kristalna točka vedrine, Sisak              http://www.domkkv.hr/?page_id=540                  X
91 Dom učenika Sušak                          http://www.dom-ucenika-susak.hr/                   X
92 Dom umirovljenika Trnje                       oglasna ploča                            X
93 Dom za djecu Ivana Brlić Maţuranić                  oglasna ploča                            X
94 Dom za odgoj djece i mladeţi Zagreb                 www.dom-dugave.hr                          X
95 Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" Pula       oglasna ploča                            X
96 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar            oglasna ploča                            X
97 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun            oglasna ploča                            X
98 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar             oglasna ploča                            X
99 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane Zadar        www.dom-svfrane.hr/linkovi                      X
100 Dom za psihiički bolesne odrasle osobe Zemunik            oglasna ploča                          X
101 Dom za starije i nemoćne Dubrava                   http://www.dom-dubrava.hr/index.php?page=obavijesti         X
102 Dom za starije i nemoćne Ilok                    oglasna ploča                            X
103 Dom za starije i nemoćne Maksimir                  http://www.dom-maksimir.hr/documents/obavijest.doc          X
104 Dom za starije i nemoćne osobe Otočac                oglasna ploča Doma za starije i nemoćne osobe Otočac         X
105 Dom za starije i nemoćne osobe „Centar“, Zagreb           oglasna ploča Doma                          X
106 Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir             oglasna ploča                            X
107 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec                http://www.domzastarije-ck.hr/onama.htm               X
108 Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo                oglasna ploča                            X
109 Dom za starije i nemoćne osobe Gospić                oglasna ploča Doma                          X
110 Dom za starije i nemoćne osobe Knin                 oglasna ploča                            X
111 Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver                www.dom-ksaver.hr/index.html                     X
112 Dom za starije i nemoćne osobe Osijek                oglasna ploča                            X
  Dom za starije i nemoćne osobe Primorsko-goranske ţupanije Kantrida -
113                                    oglasna ploča                            X
  Rijeka
114 Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun    oglasna ploča                           X
115 Dom za starije i nemoćne osobe Udbina      oglasna ploča                           X
                           http://www.dom-
116 Dom za starije i nemoćne osobe Velika      velika.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Ite    X
                           mid=7
117  Dom za starije i nemoćne osobe Volosko     oglasna ploča                           X
118  Dom zdravlja Čakovec              oglasna ploča                         X
119  Dom zdravlja Drniš               oglasna ploča                         X
120  Dom zdravlja Duga Resa             oglasna ploča Doma                       X
121  Dom zdravlja Đakovo              oglasna ploča                           X
122  Dom zdravlja Karlovac             oglasna ploča                           X
123  Dom zdravlja Knin               oglasna ploča Doma zdravlja Knin                  X
124  Dom zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije  oglasna ploča Doma                         X
125  Dom zdravlja Kutina              oglasna ploča                           X
126  Dom zdravlja Ogulin              oglasna ploča                         X
127  Dom zdravlja Ozalj               oglasna ploča                           X
128  Dom zdravlja Ploče               oglasna ploča                           X
129  Dom zdravlja Pula               oglasna ploča                           X
130  Dom zdravlja Senj               oglasna ploča                           X
131  Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske ţupanije   oglasna ploča                           X
132  Dom zdravlja Varaţdinske ţupanije       oglasna ploča
133  Dom zdravlja Vojnić              oglasna ploča                           X
134  Doma zdravlja Zagreb-Istok           oglasna ploča                           X
135 Domus Rakovec d.o.o.               http://www.rakovec.hr/index.php/poduzetnika-zona-mlaka.html    X
136 Drţavna ergela lipicanaca Đakovo         www.ergela-djakovo.hr                       X
                           http://www.dvorac.hr/index.php?option=com_content&task=view
137 Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti                                     X
                           &id=81&Itemid=67
138  EKO Kaštelanski zaljev Ustanova Split     www.ekz.hr/novosti.asp                     X
139  Ekonomska škola Velika Gorica         - http://www.ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr/          X
140  Ekonomski fakultet, Split           http://www.efst.hr/vijesti.php?n=1151             X
141  Ekonomski institut, Zagreb           http://www.eizg.hr/Item.aspx?Id=616&lang=1             X
                           http://www.ekoplus.hr/index.php?option=com_content&task=view
142 Ekoplus d.o.o. Rijeka              &id=16&last_used_image_map=menu_imageMap_kontakt&Itemi     X
                           d=13
143 Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka   http://www.eios.hr/page.php?id=537               X
144 Elektrotehnička škola Split                 http://www.ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/skola/ploca        X
145 Etnografski muzej Istre                   http://www.emi.hr/index.php?grupa=5&stranica=20&jezik=hr       X
                                 http://orion.fesb.hr/dotnetnuke/Doga%c4%91anja/Javnanabava/t
146 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje                                        X
                                 abid/349/Default.aspx
147  Fakultet kemijskog inţenjerstva i tehnologije Zagreb    www.fkit.hr                             X
148  Fakultet organizacije i informatike Varaţdin        http://www.foi.hr/sluzbe/tajnistvo/javna_nabava.html       X
149  Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu     oglasna ploča                            X
150  Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb         http://www.fsb.hr/?p=20&v=4                   X
                                 http://www.fthm.uniri.hr/index.php?option=com_content&task=vie
151 Fakultet za menadzment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija                                  X
                                 w&id=196&Itemid=105
152  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  http://www.pharma.hr/Odsjek.aspx?mhID=3&mvID=238         X
153  Filozofski fakultet u Osijeku               http://web.ffos.hr/javna-nabava                   X
154  Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci     https://www.ffri.hr/                         X
155  Geodetski fakultet Zagreb                 http://geof.hr/dokumenti/javna_nabava.pdf              X
156  Geotehnički fakultet u Varaţdinu              www.gfv.hr/hr/dokumenti.html                   X
157  Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica            www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/             X
                                 http://www.gimnazija-
158 Gimnazija Metković                      metkovic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1     X
                                 45&Itemid=95
159  Gimnazija Velika Gorica                  www.gimnazija-velika-gorica.skole.hr                 X
160  Gimnazija Vladimira Nadzora Zadar             http://gimnazija-vnazora-zd.skole.hr/skola/ploca?news_id=80     X
161  Glazbena škola Frana Lhotke                http://fran-lhotka.hr/modules/news/article.php?storyid=70      X
162  Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova           www.gs-imr.hr
163  Grabar d.o.o                        www.grabar-vz.hr                           X
164  Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu      http://gogss.hr/stranica/javna-nabava                X
165  Graditeljsko-geodetks tehnička škola Split         www.graditeljskaskola.tk                       X
                                 http://www.gfos.hr/portal/index.php/javna-nabava/510-javna-
166 Gradjevinski fakultet Osijek                                                   X
                                 nabava.html
167 Gradska i sveučilišna knjiţnica Osijek            http://www.gskos.hr/?upit=sadrzaj&id=81               X
168 Gradska knjiţnica i čitaonica "Ante Jagar" Novska      http://www.knjiznica-                      X
169 Gradska knjiţnica I.G.Kovačić Karlovac            http://www.gkka.hr/                         X
                                 http://gkk.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=14
170 Gradska knjiţnica Kaštela                                                     X
                                 8:javna-nabava&catid=1:staro&Itemid=2
171 Gradska knjiţnica Marka Marulića, Split           http://www.gkmm.hr/pravne_napomene.htm                X
172 Gradska knjiţnica Rijeka                   http://www.gkri.hr/Home.aspx?PageID=194               X
173 Gradska plinara Krapina d.o.o.                http://www.gpk.hr/content.php?class=novosti&id=45          X
174  Gradska plinara Zagreb d.o.o.                       http://www.plinara-zagreb.hr/ugovori.aspx              X
175  Gradski bazeni Čakovec                          http://www.ekom.hr/                       X
176  Gradski muzej Karlovac                          www.gmk.hr                              X
177  Gradski muzej Sisak                            http://www.muzej-sisak.hr/#inline_demo                X
178  Gradski muzej Vukovar                           oglasna ploča Gradskog muzeja Vukovar                X
179  Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek                  www.gpp-osijek.com                          X
180  Gradsko dramsko kazalište Gavella                     http://www.gavella.hr/hr/o_kazalistu/ostale_informacije       X
181  Gradsko komunalno društvo Dobra d.o.o.                  http://www.gkd-dobra.hr/index.asp?kat=189&cl=1478          X
182  Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o.                  www.cakom.hr.                            X
183  Gradsko komunalno poduzeće Pre-Kom d.o.o.                 http://www.pre-kom.hr/jnabava.html                  X
184  GraĎevinski fakultet sveučilišta u Rijeci                 www.gradri.uniri.hr/                         X
185  GraĎevinski fakultet Zagreb                        http://info.grad.hr/gf/index.asp?pid=1551              X
                                        http://www.grijanje-
186 Grijanje Varaţdin d.o.o.                          varazdin.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&   X
                                        Itemid=58
187 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti                  www.hazu.hr                             X
188 Hrvatski geološki institut                         http://www.hgi-cgs.hr/images/obavijest.jpg              X
189 Hrvatski hidrografski institut Split                    www.hhi.hr                              X
                                        http://www.isp.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=
190 Hrvatski institut za povijest                                                          X
                                        449&Itemid=31
  Hrvatski institut za povijest Podruznica za povijest Slavonije, Srijema i
191                                       http://www.hipov.info/                        X
  Baranje
192 Hrvatski institut za tehnologiju d.o.o.                   http://www.hit.hr/web/?id=219&vijest=41&l=hr           X
193 Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata        http://www.centardomovinskograta.hr/o_centru.html          X
194 Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o.                http://www.bjelolasica.hr/index.php?page=anticoruption_program    X
195 Hrvatski povijesni muzej                          http://www.hismus.hr/hrvatski/glavna.htm               X
                                        http://www.hrstud.hr/index.php?option=com_content&task=blogs
196 Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu                                                      X
                                        ection&id=2&Itemid=9
197  Hrvatski šumarski institut                        http://www.sumins.hr/20100415.html                X
198  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka             http://www.hnk-zajc.hr/Default.aspx?sec=2080             X
199  Hrvatsko narodno kazalište u Varaţdinu                  http://www.hnkvz.hr/index.php?p=list&group=11            X
200  Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu                   www.hnk/hr/o_kazališta /uprava                    X
201  Hrvatsko primorje – juţni ogranak d.o.o. Senj               oglasna ploča                          X
202  II.osnovna škola Bjelovar                         www.2osbj.hr                             X
203  II.osnovna škola Čakovec                         www.os-druga-ck.skole.hr/skola/ploca                 X
204  II.osnovna škola Varaţdin                   http://www.os-druga-vz.skole.hr                X
205  III. osnovna škola Čakovec                   www.os-treca-ck.skole.hr                        X
206  Industrijsko-obrtnička škola Virovitica            http://www.ss-industrijskoobrtnicka-vt.skole.hr/javna_nabava      X
207  Institut za društvena istraţivanja               http://www.idi.hr/index.php?group=63                  X
208  Institut za etnologiju i folkloristiku             http://www.ief.hr/page.php?lang=hr&id=449               X
209  Institut za fiziku                       http://www.ifs.hr/PublicDocuments/javna_nabava.pdf           X
210  Institut za migracije i narodnosti               http://www.imin.hr/hr/naslovnica/novosti/?newsId=82          X
211  Institut za oceanografiju i ribarstvo Split          www.izor.hr                              X
212  Institut za turizam                      http://www.iztzg.hr/hr/institut/novosti/?newsId=109      X
213  Istarski vodovod d.o.o.                    www.ivb.hr                           X
214  Ivakop d.o.o.                         http://www.ivakop.hr/obavijest.asp                   X
215  Javna ustanova "Park prirode Biokovo"             www.biokovo.com/                            X
216  Javna ustanova Nacionalni park Krka              http://www.npkrka.hr/#/o-nama/javna-nabava/?lang=hr          X
217  Javna ustanova Priroda                     http://www.ju-priroda.hr/dokumenti/Izjava-za-web-javna-        X
218  Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od poţara Poreč  oglasna ploča
                                   nabava.pdf                               X
219  Javna vatrogasna postrojba Grada Krka             oglasna ploča                         X
220  Javna vatrogasna postrojba Grada Senja             oglasna ploča                             X
221  Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika           oglasna ploča Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika        X
222  Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra             http://www.jvp-zadar.hr/dogadjanja/javna_nabava.html          X
                                   http://www.vatrogasci-
223 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba             zagreb.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=47:an  X
                                   tikorupcijska-klauzula&catid=42:obavijesti
224  Javna vatrogasna postrojba Karlovac              www.jvp-karlovac.hr                          X
225  Javna vatrogasna postrojba Pula                http://www.jvp-pula.hr/                      X
226  Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica            www.gorica.hr/proracun-grada-velike-gorice/          X
227  Jeţinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tisno         http://www.tisno.hr/Default.aspx?sifraStranica=303           X
228  Kazalište Virovitica                      http://www.kazalistevirovitica.hr/vijesti/165             X
229  Kaznionica u Poţegi                      oglasna ploča                         X
230  Kaznionica u Valturi                      oglasna ploča                             X
231  Kineziološki fakultet Split                  www.kifst.hr                              X
232  Klinička bolnica Dubrava                    http://www.kbd.hr/                           X
233  Klinički bolnički centar Osijek                www.kbo.hr                               X
234  Klinički bolnički centar Split                 www.kbsplit.hr                             X
235  Klinički bolnički centar Zagreb                http://www.kbc-zagreb.hr/natjecaji_za_javnu_nabavu       X
236  Klinika za ortopediju Lovran                  www.orto-lovran.hr                           X
237  Klinika za plućne bolesti «Jordanovac»             www.klinika-jordanovac.hr/bol_zjn.htm             X
238  Klinika za tumore - Zagreb               http://www.kzt.hr/novosti.asp                     X
239  Knjiţice grada Zagreba                 http://www.kgz.hr/javna%20nabava.asp                 X
240  Komunalac d.o.o Grubišno Polje             http://www.komunalac-gp.hr/nabava.html              X
241  Komunalac d.o.o. Samobor                www.komunalac-samobor.hr                       X
242  Komunalac d.o.o. Slunj                 oglasna ploča                             X
243  Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti Otočac    www.komunalac-otocac.hr
244  Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo       http://komunalac-vu.com/                       X
245  Komunalac Glina d.o.o                 oglasna ploča
246 Komunalac Petrinja d.o.o.                http://www.komunalac-petrinja.hr/?p=vijest&m=p&f=index&i=71&     X
                               http://www.komunalac-
247 Komunalac Sisak                     sisak.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemi    X
                               d=20
248  Komunalije d.o.o. Ilok                 oglasna ploča                             X
249  Komunalije d.o.o. Novalja               www.komunalije-novalja.hr                       X
250  Komunalije Plin d.o.o. ĐurĎevac            www.Komunalije-plin.hr                        X
251  Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka       www.autotrolej.hr/                          X
252  Komunalno društvo Čabranka               www.cabar.hr                             X
253  Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka         http://www.kd-kozala.hr/
254  Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalnu djelatnost  www.kd-pag.hr                             X
255  Komunalno društvo Povljana d.o.o.           oglasna ploča                             X
256  Komunalno Hvar d.o.o.                 oglasna ploča                             X
257  Komunalno Jastrebarsko                 www.komunalno-jastrebarsko.hr/                    X
258  Komunalno Jelsa d.o.o.                 oglasna ploča                             X
259  Komunalno Ozalj d.o.o.                 oglasna ploča                           X
260  Komunalno poduzeće Hripa d.o.o. Kali          oglasna ploča Općine Kali                       X
                               http://www.vodovod-
261 Komunalno trgovačko društvo Vodovod Ţrnovnica d.o.o.                                      X
                               zrnovnica.hr/?c=cnt&s=more&idc=74&id=249
262 Komunalno-trgovačko društvo Fuţine d.o.o.        http://www.fuzine.hr/ktd/odluke/clanak5.pdf            X
263 Komunalno-Zabok d.o.o.                  www.komunalno-zabok .hr                      X
264 Koprivnica sport d. o. o.                http://www.koprivnica.hr/gradska-uprava/koprivnica-sport-d.o.o.    X
265  Krakom d.o.o.                     http://www.krakom.hr/obavijesti.html                 X
266  Leksikografski zavod Miroslav Krleţa          www.lzmk.hr                              X
267  Lip-kom d.o.o.                     www.lipovljani.hr
268  Lučka uprava Osijek                  www.port-osijek.hr                        X
269  Lučka uprava Rabac              oglasna ploča                           X
270  Lučka uprava Rijeka              http://www.portauthority.hr/rijeka/zakon_nabava.shtml       X
271  Lučka uprava Sisak              http://www.luckaupravasisak.hr/obavijest.html           X
272  Lučka uprava Slavonski Brod          http://www.lucka-uprava-brod.hr/html/vijesti1.html        X
273  Lučka uprava Šibensko-kninske ţupanije    http://www.cpa-sibenik-knin.hr/                    X
274  Lučka uprava Vukovar             http://www.port-authority-vukovar.hr               X
275  Lukom d.o.o. Ludbreg             www.lukom.hr                           X
276  Lječilište Topusko              www.ljeciliste-topusko.com/                      X
277  Ljekarna Čakovec               www.ljekarna-cakovec.hr                      X
278  Ljekarna Kriţevci               oglasna ploča                             X
279  Makarski komunalac d.o.o.           oglasna ploča                             X
280 Matica hrvatska                 http://www.matica.hr/www/mh2www.nsf/javna_nabava?ReadFor     X
                          m
281  Medicinska škola Varaţdin           www.medskvz.org                            X
282  Medicinski fakultet Rijeka          http://www.medri.uniri.hr/ustroj/Javna%20nabava.htm          X
283  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu   http://www.mef.hr/druga.php?grupa=010209000000#3909          X
284  Metalurški fakultet Sisak           http://www.simet.hr/dokumenti/odluke/Izjava_cl5czjn.pdf/view     X
285  Moslavina d.o.o.               http://www.moslavina-kutina.hr/Default.aspx?tabid=87       X
286  Muzej Brodskog Posavlja            http://www.muzejbp.hr/index.php?page=onama              X
287  Muzej grada Crikvenice            http://www.mgc.hr/onama.html                     X
288  Muzej grada Trogira              oglasna ploča                             X
                          http://www.mgz.hr/hr/novosti/obavijest-o-javnoj-
289 Muzej grada Zagreba                                                  X
                          nabavi,503.html?t=o
                          http://www.mhas-
290 Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split                                    X
                          split.hr/omuzeju/op%c4%87ipodaci/tabid/56/Default.aspx
291  Muzej Lapidarium, Novigrad          http://www.muzej-lapidarium.hr/index.php?ln=hr&w=kontakt       X
292  Muzej Mimara Zagreb              oglasna ploča                             X
293  Muzej moderne i suvremene umjetnosti     http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=239&sec=3             X
294  Muzej Prigorja                http://www.muzejprigorja.hr/kontakt.html               X
295  Muzej za umjetnost i obrt           www.muo.hr                              X
                          http://www.knjiznica-
296 Narodna knjiţnica "Petar Preradović" Bjelovar  bjelovar.hr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01article    X
                          id=30&cntnt01returnid=15
297 Narodna knjiţnica i čitaonica Sisak       http://www.nkc-sisak.hr/nabava.html                  X
298 Narodna knjiţnica Virje             http://www.virje.hr/index.php?cat=100                X
                              http://www.nasadi.hr/index.php?option=com_content&task=view
299 Nasadi d.o.o. Zadar                                                  X
                              &id=151&Itemid=1
300  Nereţišća d.o.o.                   http://www.nerezisca.com/                     X
301  Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot"    http://npbp.hr/v1/content/view/70/69/               X
302  Novinsko izdavačka ustanova Jednota         www.jednota.hr                           X
303  Obiteljski centar grada Zagreba           oglasna ploča                           X
304  Opatija 21 d.o.o.                  www.opatija21.hr                        X
305  Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod   www.bolnicasb.hr                          X
306  Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica    www.obkoprivnica.hr                        X
307  Opća bolnica ''Dr. Ivo Pedišić'' - Sisak       http://obs.hr/v4/javna-nabava                   X
308  Opća bolnica Ogulin                 oglasna ploča                           X
309  Opća bolnica Pula                  www.obpula.hr                           X
310  Opća bolnica Virovitica               http://www.bolnica-virovitica.hr/aktualno.htm           X
311  Opća bolnica Vukovar                 http://www.ob-vukovar.hr/obavijest.htm               X
312  Opća bolnica Zabok                  http://www.bolnica-zabok.hr/o_nama.htm               X
                              http://www.bolnica-
313 Opća bolnicu Karlovac                                                   X
                              karlovac.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=102
314 Opća ţupanijska bolnica Našice             www.bolnica-nasice.hr/                       X
315 Opća ţupanijska bolnica Pakrac             www.bolnica-pakrac.hr                     X
                              http://www.pozeska-
316 Opća ţupanijska bolnica Poţega             bolnica.hr/cms/index.php?option=com_content&view=category&i  X
                              d=42&Itemid=40
317  Općinska knjiţnica i čitaonice Sveti Kriţ Začretje  www.sveti-kriz-zacretje.hr                     X
318  Općinski kazneni sud u Zagrebu            sudovi.pravosudje.hr/oksz/                     X
319  Općinski sud u Belom Manastiru            oglasna ploča                           X
320  Općinski sud u Bjelovaru               http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/                 X
321  Općinski sud u Jastrebarskom             http://sudovi.pravosudje.hr/osjas/index.php?linkID=7        X
322  Općinski sud u Novoj Gradišci            www.pravosudje.hr/                         X
323  Općinski sud u Opatiji                oglasna ploča                         X
324  Općinski sud u Slavonskom Brodu           http://sudovi.pravosudje.hr/ossb/                 X
325  Općinski sud u Vrbovcu                http://www.osvrbovec.net/javna_nabava.html             X
326  Općinsko drţavno odvjetništvo u Opatiji       oglasna ploča                           X
327  Općinsko drţavno odvjetništvo u Velikoj Gorici    oglasna ploča Drţavnog odvjetništva                X
328  Općinsko drţavno odvjetništvo u Zaprešiću      oglasna ploča                           X
329  Osnovna Glazbena Škola Metković           oglasna ploča                         X
330  Osnovna Skola Ladimirevci             oglasna ploča                            X
331  Osnovna škola "Donja Dubrava"           http://www.os-donja-dubrava.skole.hr/novosti.htm           X
332  Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka       http://www.os-ffrankovic-ri.skole.hr/skola/javna_nabava       X
333  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Velika    www.os-igkovacic-velika.skole.hr/javna_nabava            X
334  Osnovna Škola "Ivo Dugandţić-Mišić"        http://www.os-idmisic-komin.skole.hr/skola/ploca           X
335  Osnovna škola "Prof. Filip Lukas" Kaštel Stari  http://www.os-flukasa-kastelstari.skolehr/skola/ploca        X
                            http://www.novigradsko-
336 Osnovna Škola "Rivarela"                                                 X
                            proljece.com/index_novosti1.asp?otvori1=761&otvori2=0
337 Osnovna škola "Veţica" Rijeka            oglasna ploča                            X
                            http://www.os-vnazor-
338 Osnovna škola "Vladimir Nazor” Budinščina      budinscina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=63&mshow=290#mo        X
                            d_news
339  Osnovna škola „Brajda“ Rijeka           oglasna ploča                            X
340  Osnovna škola 22.lipnja Sisak           os-22lipnja-sk.skole.hr                       X
341  Osnovna škola Ante Kovačića            http://www.os-akovacica-mgorica.skole.hr/skola/javna_nabava     X
342  Osnovna škola Arţano               www.os-arzano.skole.hr                        X
                            http://www.os-
343 Osnovna škola Bedekovčina              bedekovcina.skole.hr/skola/novosti?news_hk=5259&news_id=80      X
                            &mshow=303#mod_news
344 Osnovna škola Bedenica               http://www.os-bedenica.skole.hr                   X
                            http://www.os-
345 Osnovna škola Beletinec               beletinec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=33&mshow=290#mod        X
                            _news
346  Osnovna škola Belica               http://www.os-belica.skole.hr/skola/javna_nabava           X
347  Osnovna Škola Borovo               oglasna ploča
348  Osnovna škola Braća Ribar Psedarje        http://www.os-brace-ribar-posedarje.skole.hr/skola/ploca       X
349  Osnovna škola Braće Radić             oglasna ploča                            X
350  Osnovna škola Bratoljuba Klaića          oglasna ploča škole                         X
                            http://www.os-
351 Osnovna škola Brezovica                                               X
                            brezovica.skole.hr/obavijest_po_l_5c_zakona_o_javnoj_nabavi
352 Osnovna škola Cetingrad               http://www.os-cetingrad.skole.hr/skola/ploca             X
353 Osnovna škola Čavle                 wwwčavlehtnet.hr/os-cavle-001/skola                 X
354 Osnovna škola Domašinec               : www.osnovna-skola-domasinec.hr                   X
                            http://www.metkovic.hr/obrazovanje/default.asp?izb=obrazovanje
355 Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića - Metković                                    X
                            .asp#osnovne
356 Osnovna škola Draškovec               http://www.os-draskovec.skole.hr/pravilnici_i_dokumenti_kole     X
357 Osnovna škola Dubovac Karlovac         www.os-dubovac-ka.skole.hr                       X
358 Osnovna škola Đure Prejca Desinić       oglasna ploča                              X
359 Osnovna Škola Faţana              www.freewebs.com/os-fazana/                       X
                          http://www.os-gornje-
360 Osnovna škola Gornje Jesenje          jesenje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=133&mshow=290#mod_         X
                          news
361  Osnovna škola Ivan Benković, Dugo Selo    http://www.os-ibenkovic-dugo-selo.skole.hr/admin_obavijesti       X
362  Osnovna škola Ivana Filipovića u Osijeku   : www.os-ifilipovica-os.skole.hr/skola                 X
363  Osnovna škola Ivana GranĎe          www.os-igrandje-soblinec.skole.hr                    X
364  Osnovna škola Ivana Zajca          http://www.os-izajca-ri.skole.hr/                    X
365  Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci    www.os-jkozarca-vk.skole.hr                       X
366  Osnovna škola Katarine Zrinski        www.os-kzrinski-krnjak.skole.hr                     X
367  Osnovna škola Komarevo            www.os-komarevo.skole.hr/                        X
                          http://oskatancic.hr/o-skoli/izjava-o-gospodarskim-subjektima-iz-
368 Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo                                      X
                          cl-5-c-zjn/
                          http://os-
369 Osnovna škola Orehovica            orehovica.hr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id     X
                          =225
370  Osnovna škola Petra Zrinskog - Zagreb     http://www.skole.t-com.hr/os-zagreb-015/skola/           X
371  Osnovna škola Petrijevci           http://www.os-petrijevci.hr/novost/javna-nabava-obavijest/49/      X
372  Osnovna škola Pušća             www.os-pusca-donja.skole.hr                       X
373  Osnovna škola Slakovci            http://www.os-slatkovci.skole.hr/                    X
374  Osnovna škola Split 3            http://www.os-split-tri-st.skole.hr/skola/ploca             X
                          http://www.os-stanovi-
375 Osnovna škola Stanovi Zadar          zd.skole.hr/skola/ploca?news_hk=5259&news_id=24&mshow=3         X
                          03#mod_news
376 Osnovna škola Stjepana Ivičevića Makarska   http://www.os-sivicevica-ma.skole.hr                  X
377 Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje     oglasna ploča                              X
                          http://www.os-sradica-
378 Osnovna škola Stjepana Radića         brestovecorehovecki.skole.hr/skola/ploca?news_hk=5259&news       X
                          _id=107&mshow=303#mod_news
379  Osnovna škola Stoja Pula           http://www.os-stoja-pu.skole.hr/                    X
380  Osnovna škola Strahoninec          http://www.os-strahoninec.skole.hr/javna_nabava           X
381  Osnovna škola Svibovec            www.os-svibovec.skole.hr                        X
382  Osnovna škola Šijana, Pula          http://www.os-sijana-pu.skole.hr/skola/javna_nabava           X
383  Osnovna škola Šime Budinića Zadar      http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/skola/ploca             X
384 Osnovna škola Trpinja                   oglasna ploča                           X
385 Osnovna škola Turnić Rijeka                http://www.os-turnic-ri.skole.hr/                 X
                               http://www.os-vparac-solin.skole.hr/upload/os-vparac-
386 Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin                                           X
                               solin/newsattach/42/Ravnatelj-%20izjava.pdf
387  Osnovna škola Vladimira Nazora Vinkovci         www.os-vnazora-vk.skole.hr/skola/ploca              X
388  Osnovna škola Vojnić                  www.os-vojnic.skole.hr                      X
389  Papuk d.o.o. Orahovica                 www.papuk-plin.hr                         X
390  Park d.o.o. Buzet                    www.park.hr                          X
391  Park prirode "Velebit"                 http://www.pp-velebit.hr/novosti.php?p=101&s=69          X
392  Parkovi d.d. Varaţdin                  http://www.parkovi.com/index.php?content=Opcenito_o_tvrtki  X
393  Parkovi i nasadi d.o.o. Split              www.parkovi-st.hr                         X
394  Piškornica d.o.o. u Koprivničkom Ivancu         oglasna ploča
                               http://plin-
395 Plin Konjščina d.o.o.                   konjscina.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=51&I  X
                               temid=88
396 Plinara istočne Slavonije d.o.o.             http://www.pis.com.hr/Obavijesti1.aspx            X
                               http://www.dugopolje.hr/index.php?option=com_docman&task=c
397 Podi Dugopolje d.o.o.                                                    X
                               at_view&gid=22&Itemid=
398 Poduzetnička zona Ogulin d.o.o.              http://www.pozog.hr/                       X
399 Policijska uprava istarska                http://www.istarska.policija.hr/MainPu.aspx?id=15504       X
400 Policijska uprava karlovačka               WWW.karlovacka.policija.hr                    X
                               http://www.koprivnicko-
401 Policijska uprava koprivničko-kriţevačka                                          X
                               krizevacka.policija.hr/MainPu.aspx?id=38819
402  Policijska uprava osječko-Baranjska           http://osjecko-baranjska.policija.hr               X
403  Policijska uprava primorsko-goranska          http://primorsko-goranska.policija.hr/MainPu.aspx?id=39477    X
404  Policijska uprava varaţdinska              http://varazdinska.policija.hr/MainPu.aspx?id=38926        X
405  Policijska uprava vukovarsko-srijemska         www.pu-vk.mup.hr                         X
406  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag  http://www.suvag.hr/hrv/page.php?cID=novosti&eID=novosti   X
407  Pomorska škola Bakar                  www.pomorskabakar.hr                       X
408  Pomorska škola Split                  Http://www.pomsk.hr/dokumenti/javna_nabava.html          X
409  Pomorski fakultet u Splitu               www.pfst.hr/                           X
410  Ponikve d.o.o. Krk                   www.ponikve.hr/obavijesti.php                   X
411 Poslovne zone Sisak d.o.o.                http://www.poslovnezonesisak.hr/index.php?lang=hr&cat_id=39    X
412 Poslovni park Bjelovar d.o.o.               http://poslovni-park.hr/vijesti/hrvatska/javna_nabava/      X
413 Poslovni park Virovitica d.o.o.              oglasna ploča                           X
                                 http://www.bicro.hr/index.php?option=com_content&view=article
414 Poslovno - inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o.                                       X
                                 &id=432:obavijest&catid=60:priopenja&Itemid=323
415 Povijesni muzej Istre                    oglasna ploča                          X
416 Predškolska ustanova dječji vrtići i jaslice Radost Poreč  oglasna ploča                            X
                                 http://www.pbf.hr/hr/media/datoteke/sprjecavanje_sukoba_intere
417 Prehrambeno–biotehnološki fakultet Zagreb                                             X
                                 sa
418 Prekršajni sud u Belom Manastiru               oglasna ploča                            X
                                 ne sklapa ugovore o javnoj nabavi za njih postupke provodi
419 Prekršajni sud u Karlovcu, Stalna sluţba u Dugoj Resi
                                 Ministarstvo pravosuĎa u Zagrebu
420  Prekršajni sud u Opatiji                  oglasna ploča                            X
421  Prekršajni sud u Osijeku                  oglasna ploča                            X
422  Prekršajni sud u Velikoj Gorici              oglasna ploča Suda                          X
423  Prekršajni sud u Zaprešiću                 http://sudovi.pravosudje.hr/oszap/                  X
424  Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb         www.pmf.hr/javnanabava/javnanabava.htm                X
                                 http://www.promet-
425 Promet d.o.o., Split                     split.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemi   X
                                 d=976
426  Prosvjetno – kulturni centar MaĎara u RH          : www.magyar-kozpont.hr                     X
427  Prva riječka hrvatska gimnazija iz Rijeke         www.gimnazija-prva-hrvatska-ri.skole.hr               X
428  Psihijatrijska bolnica Vrapče               www.bolnica-vrapce.hr                        X
429  Pučko otovreno učilište D. Novak Ludbreg          http://www.pou-ludbreg.hr/                      X
                                 za POU Krapina Javnu nabavu provodi Grad Krapina kao njihov
430 Pučko otovreno učilište Krapina
                                 osnivač
431  Pučko otvoreno Učilište Kriţevci              www.pou-krizevci.hr                         X
432  Pučko otvoreno učilište Novska               http://www.pou-novska.hr/?page_id=1701                X
433  Pučko otvoreno učilište Samobor              oglasna ploča                            X
434  Pučko otvoreno učilište Split               www.pouciliste-split.hr                       X
435  Pučko otvoreno učilište Zagreb               http://www.pou.hr/info/indeks.html                  X
436  Pula Film Festival                     http://www.pulafilmfestival.hr/hr/index.php?p=list&group=96     X
437  Pula Herculanea d.o.o.                   http://www.herculanea.hr/?page=natjecaji               X
438  Pula parking d.o.o.                    - http://www.pulaparking.hr/natjecaji.htm              X
439  Pulapromet - d.o.o. za prijevoz putnika          http://www.pulapromet.com/                      X
440  Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda          http://www.ra-sb.hr/vijesti/default.aspx               X
441  Regionalni vodovod Davor - Nova Gradiška d.o.o.      http://www.rvd.hr/informacije.html                  X
442  Slobodna zona Varaţdin d.o.o.               http://www.slobodna-zona.hr/clanci/clanak.aspx?ID=82         X
443  Specijalna bolnica za koţne i reumatske bolesti NAFTALAN  www.naftalan.hr                           X
444  Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof           www.bolnica-novimarof.hr                        X
445  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik         http://www.bolnica-lipik.hr/                      X
446  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaţdinske Toplice  http://www.minerva.hr/onama_sukob-interesa.php           X
447  Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru           http://www.ortopedija-biograd.hr/natjecaji/            X
448  Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb             http://www.pulmologija.hr/                       X
449  Specijalna bolnica za produţeno liječenje Duga Resa          http://www.bolnica-dugaresa.hr/obavijesti.html             X
450  Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen            http://www.ssopuzen.hr/oglasna_ploca_vise.php?id=41        X
451  Srednja strukovna škola Varaţdin                   http://www.ss-strukovna-vz-skole-hr                X
452  Srednja strukovna škola Velika Gorica                 http://www.strukovna-skola-vg.hr/                   X
453  Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje              http://www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/javna_nabava       X
454  Srednja škola Bedekovčina                       http://www.ss-bedekovcina.skole.hr/javna_nabava            X
455  Srednja škola Duga Resa                        www.ssdr.hr                            X
456  Srednja škola Dugo Selo                        http://www.ss-dugo-selo.skole.hr/skola                 X
457  Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića               http://www.ss-fraandrijekacicamiosica-ploce.skole.hr/         X
458  Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica           http://www.ss-itrnskog-hrvatskakostajnica.skole.hr/          X
459  Srednja škola Koprivnica                       http://www.ss-koprivnica.skole.hr/skola                X
460  Srednja škola Krapina                         www.ss-krapina.hr                           X
461  Srednja škola M.A.Reljković                      oglasna ploča                             X
462  Srednja škola Metković                        http://www.ss-metkovic.skole.hr/                    X
463  Srednja škola Pregrada                        www.ss-pregrada.skole.hr                        X
464  Srednja škola Zabok                          www.sszabok.skole.hr/dokumenti                     X
465  Staroslavenski institut                        http://www.stin.hr/index.php?menu=90                  X
                                      http://www.sfzg.hr/_download/repository/Obveza_iz_clanka_5.c_
466 Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu                                                  X
                                      zakona_o_javnoj_nabavi.pdf
467 Strojarska i prometna škola u Varaţdinu                 http://sip.skole.t-com.hr                       X
                                      http://www.ss-strojarskotehnickafvrancica-
468 Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića                zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=131&mshow=1228#mod_ne        X
                                      ws
469 Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu                 http://www.sfsb.hr/fakultet/opcenito/                 X
470 Studentski centar Rijeka                        www.scri.uniri.hr                           X
                                      http://www.stucos.hr/index.php?option=com_content&task=view
471 Studentski centar u Osijeku                                                        X
                                      &id=101&Itemid=132
472 Studentski centar u Splitu                       http://scst.hr/ocentru.php                       X
473 Studentski centar Varaţdin                       http://www.scvz.hr/javna-nabava.html                  X
                                      http://www.svkri.uniri.hr/portal/index.php?option=com_content&ta
474 Sveučilišna knjiţnica Rijeka                                                          X
                                      sk=category&sectionid=10&id=88&Itemid=297
475 Sveučilišni računski centar - Srce        http://www.srce.hr/srce/javna_nabava.html             X
                           http://cms.unidu.hr/upload/1262957816_636_mala_O%20B%20J
476 Sveučilište u Dubrovniku                                              X
                           %20A%20V%20A.doc
477 Sveučilište u Rijeci               http://www.uniri.hr                        X
478 Sveučilište u Splitu, Rektorat          http://unist.hr/Javnanabava/tabid/1206/Default.aspx        X
479 Sveučilište u Zagrebu              http://www.unizg.hr/poslovanje-i-investicije/javna-nabava/     X
                           http://www.ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-
480 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Pula                                 X
                           pu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=26&mshow=290#mod_news
481  Škole za cestovni promet, Zagreb        www.scp.hr                             X
482  Športski objekti d.o.o. Osijek         www.sportski-objekti.hr                    X
483  Športsko rekreacijski centar “Velika Gorica”  oglasna ploča                           X
484  Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac     www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr              X
485  Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu    oglasna ploča                           X
486  Tahnički muzej Zagreb             http://www.tehnicki-muzej.hr/hr/muzej/javna-nabava/        X
487  Tehnička škola Karlovac            http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr/               X
                           http://www.tsrb.hr/new/index.php?option=com_content&task=blo
488 Tehnička škola RuĎera Boškovića Zagreb                                       X
                           gsection&id=26&Itemid=248
489  Tehnička škola, Poţega             www.tehnickaskola.net                       X
490  Tehnički fakultet Rijeka            www.riteh.uniri.hr                         X
491  Tehnološki park Varaţdin d.o.o.        http://www.tp-vz.hr/index.php?content=Onama            X
492  Tehnostan d.o.o. Vukovar            www.tehnostan-vukovar.hr/
493  Tekija d.o.o.                 http://www.tekija.hr/content/view/49/72/              X
                           http://www.termoplin-novi-
494 Termoplin - Novi Marof d.d.           marof.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Ite X
                           mid=90
                           http://www.termoplin.com/index.php?option=com_content&task=
495 Termoplin d.d.                                                 X
                           view&id=54&Itemid=88
                           http://www.thalassotherapia-
496 Thalassotherapia Opatija                                            X
                           opatija.com/main/index.php/natjecaji/natjeaji-za-nabavu
497  Toplana d.o.o. Karlovac            http://www.toplana.hr/zabrana.php               X
498  Trgovački sud u Varaţdinu           https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/                 X
499  Trgovački sud u Zagrebu            www.tszg.hr                            X
500  Trogir Holding d.o.o..             oglasna ploča
501  Turistička zajednica grada Ogulina       http://www.tz-grada-ogulina.hr/zakon.htm            X
502  Učenički dom Dora Pejačević          oglasna ploča                           X
                            http://www.ucenicki-dom-
503 Učenički dom Kriţevci                                                  X
                            krizevci.hr/razno/obavijest_javna_nabava.doc
504 Učenički dom Maksimir                oglasna ploča                            X
505 Učenički dom Tin Ujević               http:www.domtinujevic.hr/nabava.htm                 X
506 Učiteljski fakultet u Osijeku            www.ufos.hr                             X
                            http://www.ufri.uniri.hr/index.php?option=com_content&task=vie
507 Učiteljski fakultet u Rijeci                                               X
                            w&id=700&Itemid=99
508 Umjetnička galerija Dubrovnik            www.ugdubrovnik.hr                          X
509 Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica    www.usfl.hr/                           X
510 Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik     http://www.ss-umjetnicka-lsorkocevica-du.skole.hr/javna_nabava  X
511  Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo      na http://www.unikom.hr/                       X
512  Usluga d.o.o.                   www.usluga-pazin.hr                         X
513  Usluga d.o.o. Gospić               oglasna ploča                          X
514  Usluga Poreč d.o.o.                http://www.usluga.hr/default.aspx?str=natjecaji&j=cro      X
515  Ustanova "Dom mladih" Rijeka           www.dom-mladih.hr                          X
516  Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka     oglasna ploča                            X
517  Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac   oglasna ploča                            X
518  Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba        www.zoo.hr                              X
519  Vecla d.o.o                    oglasna ploča                            X
520  Veleučilište ''Marko Marulić'' u Kninu      www.veleknin.hr                           X
521  Veleučilište u Šibeniku              http://vus.hr/index.php?page=javna-nabava            X
522  VG čistoća d.o.o. za odrţavanje čistoće      http://www.vgcistoca.hr/vgcistoca/novosti/default.asp?nid=31   X
                            http://www.poduzetnicki-
523 VG Poduzetnički centar d.o.o.                                              X
                            centar.hr/upload/sites/13/6593/files/press/javna_nabava.doc
524  VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju  www.vgvodoopskrba.hr                       X
525  VII. OŠ Varaţdin                 oglasna ploča                            X
526  Vodoopskrba Kupa d.o.o.              http://vodoopskrba-kupa.hr/?page_id=9                X
527  Vodovod d.o.o., Zadar               http://www.vodovod-zadar.hr/nabava.php              X
528  Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.     www.vodovod-cres-losinj.hr                    X
529  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac      http://www.vik-ka.hr/nadmetanja.html                 X
530  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin       www.vodovod-ogulin.hr                        X
531  Vodovod i odvodnja d.o.o. - Šibenik        http://www.vodovodsib.hr/Novosti/Novosti.aspx          X
532  Vodovod Labin d.o.o.               www.vodovod-labin.hr                       X
533  Vodovod-Osijek d.o.o.               www.vodovod.com                           X
534  Vodovod-Vir d.o.o.                http://www.vir.hr/images/vodovodvir_obavijest.pdf          X
535  Vrhovni sud Republike Hrvatske                   http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=791               X
536  XVIII. gimnazija Zagreb                       http://www.gimnazija-osamnaesta-zg.skole.hr/             X
537  Zagorski vodovod d.o.o.                       http://www.zagorski-vodovod.hr/uprava.php              X
538  Zagrebačko kazalište mladih                     http://www.zekaem.hr/izjava.php                   X
539  Zajednica lučkih uprava unutarnjih voda Slavonski Brod       oglasna ploča                          X
540  Zajednica športskih udruga Grada Osijeka              www.zsugos.hr                            X
541  Zatvor u Gospiću                          oglasna ploča                            X
542  Zatvor u Zagrebu                          http://www.zatvor-zg.hr/                       X
543  Zavičajni muzej Grada Biograda na Moru               oglasna ploča                            X
544  Zavičajni muzej grada Rovinja                    http://www.muzej-rovinj.com/HRV/zakon-javna-nabava_hr.pdf    X
                                     http://www.hitna-pomoc-zg.hr/index.php/Javna-nabava/zakon-o-
545 Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba                                                   X
                                     javnoj-nabavi.html
546  Zavod za informatiku Osijek                     http://www.zio.hr/onama.html                     X
547  Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"           http://www.stampar.hr/Default.aspx?art=1505&sec=16        X
548  Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije      oglasna ploča                            X
549  Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske ţupanije         http://zzjzbpz.hr                        X
550  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske ţupanije      http://www.zzjzdnz.hr/                        X
551  Zavod za javno zdravstvo Karlovačke ţupanije            oglasna ploča                          X
552  Zavod za javno zdravstvo MeĎimurske ţupanije            www.zzjz-ck.hr                            X
553  Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske ţupanije         www.zzjzosijek.hr                        X
554  Zavod za javno zdravstvo Poţeško-slavonske ţupanije         oglasna ploča                            X
555  Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslovačke ţupanije        www.zzjz-sk.hr                          X
556  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske ţupanije  www.zzjzvpz.hr/izbor/onama.htm                    X
557  Zavod za javno zdravstvo Varaţdinske ţupanije            www.zzjzzv.hr                            X
558  Zavod za prostorno ureĎenje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije     oglasna ploča                            X
                                     http://www.istra-
559 Zavod za prostorno ureĎenje Istarske ţupanije             istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews[tt_news]=1080&tx_ttnews[  X
                                     backPid]=1390&cHash=cbf9df04ac
560  Zavod za prostorno ureĎenje Primorsko-goranske ţupanije       http://www.zavod.pgz.hr/novo/Home.aspx?PageID=79           X
561  Zdravstveno veleučilište u Zagrebu                 www.zvu.hr                              X
562  Zelenilo d.o.o. - Karlovac                     www.zelenilo.hr                           X
563  Zelenjak plin d.o.o. Klanjec                    http://www.zelenjak-plin.hr/novosti                 X
564  Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.      http://www.step.uniri.hr/hr/o-nama/osnovni-podaci/          X
565  Zracna luka Pula d.o.o.                       www.airport-pula.hr/                         X
                                  http://www.airport-
566 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.                  dubrovnik.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=58&I  X
                                  temid=66
567  Zračna luka Split d.o.o.                   http://www.split-airport.hr/javna.htm               X
568  Zračna luka Zagreb d.o.o.                  http://www.zagreb-airport.hr/hr/homepage           X
569  Zupanijska uprava za ceste Vinkovci             http://www.zuc-vk.hr/natjecaji.php                X
570  Ţupanijska lučka uprava Cres                 oglasna ploča                           X
571  Ţupanijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske ţupanije  http://www.zuc-bj.hr/obavijesti.html             X
572  Ţupanijska uprava za ceste Brodsko-posavske ţupanije     www.zuc.bpz.hr                          X
573  Ţupanijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske ţupanije  oglasna ploča                         X
574  Ţupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske ţupanije    http://www.zuc-kzz.hr/natjecaj.html                X
575  Ţupanijska uprava za ceste MeĎimurske ţupanije        http://www.zuc-ck.hr/index.php?str=natjecaji           X
576  Ţupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske ţupanije    http://www.zuc.hr/index_dok_1_9.htm              X
577  Ţupanijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije    http://www.zuc-sk.hr/propisi.html                 X
                                  https://www.zupsudos.t-com.hr i
578 Ţupanijski sud u Osijeku                                                     X
                                  https://sudovi.pravosudje.hr/zsos
579  Ţupanijski sud u Poţegi                   www.sudovi.pravosudje.hr/zspz/                  X
580  Ţupanijski sud u Slavonskom Brodu              http://sudovi.pravosudje.hr/zssb/index.php?linkID=15       X
581  Ţupanijski sud u Zagrebu                   www.sudovi.pravosudje.hr/zszg/                  X
582  Ţupanijsko drţavno odvjetništvo u Varaţdinu         oglasna ploča                           X

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:432
posted:11/21/2011
language:Croatian
pages:35